Você está na página 1de 28

Az emberisg szrmazsa Ezotria 2012. jnius 26.

kedd, 17:05

ig!e"meztets: a #ikksorozat g!engbb idegzet$ekn" %szi#&s "abi"itst '"t&at ki.

A #ikk a (teznek)e *+"d+nk,'$"iek #. #ikksorozat *o"!tatsa, me"!nek neg!edik rsze azza" zru"t, &og! az embert 'a"-jban eg! &umanoid *+"d+nk,'$"i *aj, az e"o&im E.)k &oztk "tre %r szzezer ''e" eze"+tt &ason"-an a&&oz, a&og! mr mi is k%esek 'ag!unk bizon!os *okig genetikai"ag mani%u""ni, 'ag! k"-nozni az ""atokat.

/i te&t a baj az e'o"#i- e"m"et'e"0 Az e'o"#i- messze nem o"!an g!ors, mint ami t+rtnt az emberre" az e"m"t %r szzezer 'ben. Az e'o"#i- e"m"ete szerint eg! *e"eg!enesedsi s inte""igen#ia'"tozsi tmenetnek t,zmi""i- 'ekig ke""ene e"tartania. 1s ez ,g! is 'an az +sszes t+bbi *aj esetben. 2a megnzz$k %"du" a kut!kat, azok most is ug!anazon az rte"mi szinten 'annak mint 3)5000 ''e" eze"+tt, ami nag!on j-" szem""teti ezt a nag!on "ass e'o"#i-s dinamikt. A 2omo ere#tus is annak idejn eg! nag!on "ass *o"!amat termke 'o"t.

4t-bbi id+ben 'iszont az ember ezer 'enknt '"tozik ann!it mint korbban eg!mi""i- a"att. /irt nin#s ez ,g! a t+bbi *aj, %". a k+ze"i *ajrokon majmok esetben is, ezek mirt nem k+'ettk ezt a 5&i%erbo"ikusan g!orsu"-6 e'o"#i-s dinamikt, s g!akor"ati"ag azon a szinten 'annak most is, mint a&o" 'mi""i-kka" eze"+tt 'o"tak, %edig ug!anazon rkon mentek kereszt$" mint az ember, be"ert'e a *+"di k",ma'"tozsokat is. A nag! krds te&t: mit+" g!orsu"t *e" az ember ) s #sakis s kizr-"ag az ember 7 e'o"#i-ja i"!en &i&etet"en$"0

8os, azrt, mert eg! k$"s+ er+, a 9teremt+ at!ink9, *e"g!ors,tottk.

: most j+jj+n eg! kis szraz, una"mas, de a do"gok megrts&ez n"k$"+z&etet"en tudomn!:

Az r2)negat,' s az r2)%ozit,' 'r k+zti meg&+kkent+ +ssze*r&etet"ensg is %%ensgge" arra uta"- je", &og! az ember nem a termszetes e'o"#i- termke. ;r 'r#so%ortok az ""atokn" is "teznek, s ott is n&a okoznak %rob"mkat, de messze nem ann!ira +ssze*r&etet"enek, &og! mr az ""atok termszetes sza%orodsn" is %rob"mkat okoznnak. Az em"+s*ajok eg!edei szabadon %roz&atnak an"k$", &og! az ut-d"s emiatt megbon!o"-dna. 8ag!sgra, sz+rsz,nezetre 'a"- tekintet n"k$". A ma#skk << szza"knak %"du" kom%atibi"is a 'r#so%ortja, az az 1 szza"k mr %rob"ms, de nem ann!ira, &og! meg+"n a magzatot. =ut!kban t+bbsz+ri mestersges 'rt+m"eszts utn >nem termszetes k+r$"mn!? mr terme"+dnek %rob"mt okoz- antitestek, &a +ssze*r&etet"en a 'r#so%ortjuk, 'iszont termszetes k+r$"mn!ek k+zt so&a nem terme"+dik a kiskut!t 'esz"!eztet+ antitest a n+stn! kut!a 'rben.

@"ta"ban e"mond&at-, &og! genetikai"ag min" jobban k$"+nb+znek eg! adott *aj eg!edei eg!mst-", ann" nag!obbak a %rob"mk a 'r#so%ortok k+zti +ssze*r&etet"ensg miatt. Az embern" a &e"!zet bon!o"u"t. =+zismert, &og! az r2)negat,' 'r$ n+k ter&essge 'esz"!eztetettnek szm,t abban az esetben, &a a magzat 're r&)%ozit,'. Az emberi 'rt eg! s%e#i"is %rotein je"en"te i"". annak &in!a teszi r&)%ozit,'' i"". r&)negat,''. Ezt a %roteint kimutattk a r&esus makk- majom 'rben, innen ka%ta a ne't is, s uta" a szrmazsunkra. 2a eg! r&)%ozit,' magzat 're netn be"eker$" az r2)negat,' n+ szer'ezetbe a ter&essg sorn, azt a n+ szer'ezete a je"en"'+ majom %rotein miatt idegen 'rknt rtke"i ki, s e"%uszt,tja a sajt magzatt, &a az or'osok nem a'atkoznak g!orsan k+zbe. A"!en je"ensg termszetes k+r$"mn!ek k+zt ki*ej"+d+tt *ajokn" a"ig&a *ordu" e"+, ann" jobban 'iszont &ibrid *ajokn". =+zismerten *e""%&et %"du" szamr s "- mestersges k+z+s,tsekor, amib+" ug!e "esz az +sz'r. /int&a az embert is &ibridiz"tk 'o"na a nag!on t'o"i m"tban, ennek az eg!ik mig *ennmarad- je"e a %rob"ma az r&)negati'its k+r$".

Az igazsg a"ig&anem az, &og! az ember is &ibrid *aj, az e"o&imok &oztk "tre, t+bbsz+ri, eg!ms utni &ibridiz#i-'a". Eg!mst-" t'o"abb ""- *ajok esetben a &ibridiz#i- #sak "%sekben "e&etsges. Az e"s+ &ibridiz#i- t+bb szzezer ''e" eze"+tt t+rtnt, amikor a majmot *e"eg!enes,tettk s inte"igenss tettk az"ta", &og! kombin"tk a B8:)t a sajtjukka". Ezt a 'i"g k$"+nb+z+ %ontjain t+bb ms genetikai bea'atkozs is k+'ette a t'o"i m"tban. Az uto"s- nag! genetikai %rojektj$k a =+ze")=e"eten 'o"t kb. 10 000 ''e" eze"+tt, a ;ib"ia mint az denkertet, 'ag!is mint @dm s 1'a t+rtnett em"egeti. Ebb+" "ettek a *e&rb+r$ +s)zsid- t+rzsek, 'ag!is az n. 9ki'"asztott *aj9. Az ezt mege"+z+ nag! k,sr"et$k az at"antiszi #i'i"iz#i- 'o"t, me"!et kb. t,zezer ''e" eze"+tt megsemmis,tettek. Ez szintn *e&rb+r$, *ej"ett #i'i"iz#i- 'o"t. A ngerek 'a"ami'e" k+ze"ebb ""nak a majom&oz >ezt nem srt+ szndkka" mondom?, mi'e" a 'i"g azon rszn az 9istenek9 nem &oztak "tre jabb #i'i"iz#i-kat a t'o"i m"tban. A ngerek k+zt a"ig ta""ni r&)negat,'akat. A "egt+bb r&)negat,' 'r$ ember >kb. 10 szza"k? a *e&rek k+zt 'an, be"+"$k mr &in!zik az r&)negati'itst indik"- majom)%rotein is.

/inden eg!es genetikai bea'atkozsa az e"o&imoknak "n!egben jabb &ibrid *ajokat &ozott "tre a +"d k$"+nb+z+ rszein, s ezek a &ibridek eg!re jobban &ason",tottak genetikai"ag magukra az e"o&imokra. A *e&r emberek e"+dei mentek t a "egt+bb &ibridiz#i-n az id+k *o"!amn, s ezen be"$" azok, akiknek a #sa"d*jban e"+*ordu" r2) negat,' 'r#so%ort. /i &ason",tunk kinzetre is "egjobban az e"o&imokra, "n!egben mr te"jesen g! nz$nk ki, mint +k, *+"eg a ke"ta s skandin' n%#so%ortok. Az r&)negat,' emberek 're &ason",t "egjobban az 9istenek9 'rre. @"",t-"ag a k$"+n"eges "tnoki >9isteni9? k%essgekke" rende"kez+ emberek is t+bbn!ire mind r&)negat,'ak.

A nem t" ke""emes igazsg 'a"-sz,n$"eg az, &og! az e"o&imok >'ag! annunakik '. a"debarani E.)k '. szaki E.)k '. ne'ezd, a&og! a"karod +ket? %r szzezer ''e" eze"+tt k$"+nb+z+ *mek bn!szsba kezdtek a +"d+n, s e&&ez %rimit,' &umanoid 9robotokra9 'o"t sz$ksg$k. Ez a korai %rojekt o"!an j-" siker$"t, ann!ira engede"mes 'o"t a 9majomrobot9, &og! eg! to'bbi, inte""igensebb '"tozata me""ett d+nt+ttek abban a remn!ben, &og! i"!enekb+" mr &ar#o"- &adsereget "esznek k%esek "tre&ozni. Az ember mind a mai na%ig nag!on engede"mes minden*"e autoritssa" szemben, s nag!on brut"is, &ar#ias a '"t e""ensgei'e" szemben. Ez nem '"et"en... &anem genetikai"ag %rogramozott. =s+bb ezek az E. mester)genetikusok sokka" bon!o"u"tabb *e"adatokba kezdtek. A *ej"ett E. *ajok g!akran *og"a"koznak a sajt genetikjuk *e"ja',ts'a". Eg! mg t+"$k is t+k"etesebb *ajt

%r-b"nak "tre&ozni, ami eg! &i&etet"en bon!o"u"t *e"adat. Cg! ig!ekeznek megter'ezni eg! adott "+"n! genetikai ""omn!t, &og! annak eg!edei o"!an trsada"mat a"kossanak majd, me"! meg*e"e" az "ta"uk meg"modott 5%aramtereknek6. Ez nem eg!szer$, mi'e" az emberi B8: >+r+k"+d+ an!ag? gener#i-r-" gener#i-r-" '"tozik, rengeteg k+rn!ezeti tn!ez+ s maga az emberi tudat is be*o"!so"ja. D"!an mint eg! o"'as&at-)*e"$",r&at- BEB "emez. Fk megter'ezik az e"s+ gener#i- B8:)t, majd *ig!e"ikGbe*o"!so"jk az adott *aj e'o"#i-jt, gener#i-r-" gener#i-ra, #i'i"iz#i-r-" #i'i"iz#i-ra....

A je"en"egi emberisg tu"ajdonk%%en eg! i"!en genetikai k,sr"et.

=t negat,' E. *aj ura"ja a +"det, eg!mssa" t+bb)ke'sb sz+'etsgben: a re%ti"oidok, me"!ek a bo"!g-t s a 8a%rendszert tekintik a maguknak, s az e"o&imok, me"!ek az emberisget tekintik maguknak. 2ason"-an m$k+dik ez, mint az erd+ s a 'ad""atok esetben: a 'ad""atoknak *oga"muk sin#s, &og! az erdsz a tu"ajdonnak tekinti az erd+t, s o"!an za'artsgga" s rtet"ensgge" tekintenek az erd+ben n&a *e"bukkan- erdszre, mint mi a re%ti"oidok szi'ar a"ak '. az e"o&imok #sszea"jszer$ 4 D)ira...

Ez a kt E. *aj a *+ mozgat-ja a *+"di &ttr&ata"omnak. Ba'id A#ke szerintem ki#sit t"&angs"!ozza a re%ti"oid szere%et, 'a"-sz,n$"eg az ura"kod-i e"itek k+zt ta%aszta"&at9a"ak'"toztat- je"ensg9 miatt, ami m+g+tt 'a"-ban a drak-k ""nak, 'iszont a msik E.)*aj, az e"o&imok &atsa %%o"! je"ent+s, &a#saknem je"ent+sebb az emberi #i'i"iz#i-ra.

A je"en"egi emberi #i'i"iz#i- mr "",t-"ag a &etedik a sorban. A &atodik az e"%uszt,tott At"antisz 'o"t, az azt mege"+z+ %edig az eg!i%tomi %iramisokat &ag!ta rnk, me"!ek k+z$" t+bb 'a"-jban mr 'ag! 50 000 'es, s mr az -kori eg!i%tomiak is g! ta""tak rjuk a &omokban. A mg korbbi #i'i"iz#i-knak nem maradtak n!omai.

/g a g+r+g *i"oz-*us H"at- is meg,rta, &og! az at"antiszi trsada"om azrt "ett *e"szmo"'a, mert e"&ata"masodtak benne a be"&bork, s e"kezdte sajt magt %uszt,tani, amit az 5Astenek6 mege"ge"tek, s 'g$" +k maguk %uszt,tottk e" az egszet mint "etk%te"ennek ,t"t trsada"mat. Ea"-sz,n$"eg nem akartk ki'rni, m,g a de*ektes at"antiszi trsada"om "assan *e"szmo"ja sajt magt, &anem g!orsan megtettk +k maguk, &og! ezutn e"kezd&essk az jabb k,sr"etet an"k$", &og! 'rniuk ke""ett 'o"na mondjuk mg 1500 'et. : att-" is *"&ettek, &og!&a id+k+zben to'bb *ej"eszti ez a negat,' trsada"om a te#&no"-giit, az 'esz"!es "e&et +rjuk is, &isz itt "nek t+"$nk nem messze, a 9szomszdos9 a"debarani #si""agrendszerben.

A je"en"egi emberi #i'i"iz#i- szintn eg! katasztr-*a, erre azt &iszem, nem is o"!an ne&z rj+nni... A 'gs+ id+ket "j$k, s &a#sak az e"k+'etkez+ 'tizedekben sem k+'etkezik be '"tozs az emberek tudatossgban s mor"is szintjben, mi is k+nn!en At"antisz sorsra jut&atunk. Az e"k+'etkez+ 'tizedek "esznek az uto"s- es"!$nk arra, &og! 'a"amenn!ire meg'"tozzunk. 200I -ta mr t+bb k,sr"et 'o"t a &ttr&ata"om rszr+" atom&bor kirobbantsra az emberisg nag! rsznek e"%uszt,tsra >szem"! szerint &atr-" tudok, t+bb #ikknek is ez a tmja?. Ez eg! int+ je".. A szeren#snk az, &og! eg!e"+re maga a &ttr&ata"om se eg!sges abban, &og! mi is "eg!en 'e"$nk.

Az emberre" a "egnag!obb baj az, &og! "n!egben to'bbra is 9robot9 maradt, me"! engede"meskedik minden*ajta negat,' autoritsnak. Ez eg! s"!os %rob"ma, me"! *aj*enntart- szem%ontb-" *at"is "e&et. 8emrg mr az emberi tudomn! is bizon!,totta ennek a %rob"mnak a "tezst. /i"gram k,sr"etnek &,'jk:

&tt%:GG&u.Jiki%edia.orgGJikiG/i"gram)kKLMKABsKLMKA<r"et

5A k,sr"et #"ja a rszt'e'Nk &ata"omma" szembeni engede"messgnek 'izsg"ata 'o"t, amikor o"!asmit krnek tN"$k, ami "e"kiismeret$kke" e""enkezik.

A k,sr"et e"'gzse e"Ntt /i"gram megkrdezett ms %szi#&o"-gusokat, mit gondo"nak, mi "esz a k,sr"et eredmn!e. Eg!+ntetOen azt *e"e"tk, &og! szerint$k #su%n n&n! szadista szem"! "esz &aj"and- e"menni a "egnag!obb *esz$"tsgig. /i"gram e"sN k,sr"etsorozatban a k,sr"eti szem"!ek 65K)a 'o"t &aj"and- kiadni a "egnag!obb, 350 'o"tos ram$tst, br sokuk meg"e&etNsen rossz rzsse" tette ezt meg. Eg!et"en rszt'e'N sem ""t meg M00 'o"t a"att.P

: eg! ku"#s*ontossg idzet /i"gram k+n!'b+" > &tt%:GGJJJ.amazon.#omGDbedien#e) Aut&orit!)EQ%erimenta")Herennia")L"assi#sGd%G006176521RGre*SsrT1T10 ieS4. IUVidS1MMI6MI67<UsrSI)1 ?

5At is a morta" *au"t J&i#& seems to be natura" in most %eo%"e, and J&i#&, in t&e "ong run, "ea'es our s%e#ies Jit& on"! a medio#re #&an#e o* sur'i'a".P

5Ez eg! 'gzetesnek t$n+ &iba, me"! termszetesnek t$nik a "egt+bb emberben >benne 'an a genetikjukban?, s ame"! 'iszont &osszabb t'on azt je"ent&eti, &og! az emberi *ajnak #sak k+ze%es nag!sg es"!e 'an a t""sre.

Wg! 'an... de a baj az, &og! ezt tudjk az 9istenek9 is.

A /i"gram k,sr"et eredmn!e me""es"eg mag!arzatot ad arra, mirt irtottunk ki %aran#ssz-ra a sajt *ajtnkb-" kb. 100 mi""i-t a msodik 'i"g&bor sorn, mirt 'ettk a n#i &a""tborok $zeme"tet+i a m-dszeres g!i"ko"st 9sima munknak9, mirt 'o"tak &aj"and-k az amerikai %i"-tk %rob"ma n"k$" "edobni az atombombkat Xa%nra, mirt "+ttk "e 9mindent t"te"jes,t'e9 a kiskatonk a 'as*$gg+n!+n a menek$"teket, mirt "ako"tatnak ki je"en na%jainkban a 'gre&ajt-k minden %rob"ma n"k$" 70)I0 'es id+s embereket s nag!#sa"dosokat, mirt 'ertk a rend+r+k 2006)ban a t+meget mint a szart, mirt &aj"and-ak a mdiumok munkatrsai a na% 23 -rjban betegesen az emberek szembe &azudni mint inte""ektu"is 9#s#s%rostitu"tak9, s mg *o"!tat&atnm. Autorits &atsra, negat,' autorits e"+tt 'a"- beteges engede"messgr+" 'an sz- az +sszes *e"soro"t esetben.

Ez eg! s"!os genetikai de*ekt, me"!et #sak tudatos,ts utn 'ag!unkG"esz$nk >&a "esz$nk? k%esek meg'"toztatni. :zem"! szerint nem 'ag!ok t" o%timista. Y!erekkorom -ta az emberek g! 70)I0 szza"kt mindenre ka%&at- #s$r&nek tartottam, s ezt ks+bb a /i"gram k,sr"et is igazo"ta. Be "eg!en ez az 9Astenek9 %rob"mja.

/indkt negat,' E.)*aj, a re%ti"oidok s az e"o&imok *e"em"egetse eg!arnt je"en 'an az emberisg mondiban s t+rtne"mi ,rsaiban. A re%ti"oidokat mint srkn!okat em"egeti nem#sak a mag!ar >eur-%ai? monda'i"g, de a k,naiak s a d")amerikai indinok ku"trja is. A mai ember sajnos ezt k%es e"ignor"ni mint 9mito"-git9. Az e"o&imok szintn je"en 'annak a t+rtne"mi ,rsokban, mg%edig mint embera"ak istenek, me"!ekr+" az embera"ak istenszobrokat is *ormztk az -kori #i'i"iz#i-k.

(n!egben kt*"e 'a""s *ej"+d+tt ki a t+rtne"em *o"!amn. Az eg!ik eg!*ajta 9absztrakt istent9 'ag! 9teremt+t9 imd, mint a keresztn!sg s az isz"m, m,g a msik embera"ak

istenszobrokat, mint a budd&izmus, de az -kori g+r+g+k istenei is ebbe a kateg-riba tartoznak. 8ag!on sok %ogn! 'a""sban is ug!anez 'o"t a &e"!zet a 9t+rtne"em e"+tti9 id+kben. A 'i"g azon rszein, a&o" ez e"o&imok megje"entek ezekben az id+kben, "ta"ban ki*ej"+d+tt eg! o"!an mito"-gia, me"! ks+bb, i"!en)o"!an torzu"sokka" ug!an, de embera"ak istenimdat&oz 'ezetett. A %rimit,' *+"di ember eg!szer$en ,g! reag"t a *ej"ett &umanoid "n!ek je"en"tre. Ezt a 20. szzad &armin#as 'eiben ausztr" kutat-knak is 'o"t m-djuk megta%aszta"ni o"!an %%ua j)guineai bennsz$"+tt, a *ej"ett 'i"gt-" addig te"jes izo"#i-ban "+ t+rzsekn", me"!ek akkor "ttak e"+sz+r re%$"+t s *ej"ett te#&nikai eszk+z+ket, s emiatt a kutat-kat &irte"en 9istenknt9 kezdtk e" imdni.

A k+'etkez+ sorok 'a"-sz,n$"eg megbotrnkoztat-an *ognak &atni a tmban jrat"anok szmra, %% ezrt a *"rertsek e"ker$"se 'gett &add teg!ek eg! r+'idke n!i"atkozatot:

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

9E sorok ,r-ja &atrozottan e",t"i a n#izmust mint +nkn!ura"mi rendszert, me"! semmi'e" sem mag!arz&at-, emberisg e""eni b$ntetteket k+'etett e". A tma kutatsa k+zben 'iszont e"ker$"&etet"enn '"t, &og! *og"a"kozzak a 'i"g eg!ik "eg+sibb szimb-"um'a", a &orogkeresztte", me"!et ks+bb a 20. szzadban a n#ik is maguk' tettek, s me"!nek 'a"-s eredete az -kori Y+r+gorszgon, Andin s a bronzkori, 9t+rtne"em e"+tti9 id+k+n t" szszerint a #si""agokba, a %"ejdokba s az a"debarani #si""agrendszerbe 'ezet.9

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.essk megnzni a Jiki%dit, aki nem &iszi:

&tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiG:Jastika

Az E.)ken k,'$" az +sszes t+bbi je"en"t *e"soro"sa je"en 'an. A Jiki%dia szerint is a &orogkeresztnek szak)indiai eredete 'an, s eredeti"eg a mai =asm,r s .ibet ter$"etn 'o"t &aszn"'a mint &induista s *+"eg mint budd&ista szimb-"um. A 9t+rtne"em e"+tti9 bronzkorban mr szintn je"en 'o"t. A &orogkereszt je"en"te a ku"trkban tu"ajdonk%%en &$en t$kr+zte az 9istenek&ez9 genetikai"ag k+ze"ebb ""- *ajok 'ndortjt. A n#ik ezeket a t+rzseket 9rjknak9 ne'eztk, s 'a"-jban ez az e"ne'ezs se *+"di eredet$, &anem a %"ejdokb-" ered. A kutat-k mig nem nem nag!on rtik, &og!an "&etnek i"!en 9rja9 t+rzsek o"!an e"dugott &e"!eken mint =asm,r 'ag! 1szak)Arn:

Ando)Ar!an migration

&tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiGAndo)Ar!anTmigration

Hedig eg!szer$: a 2ima"ja mindig is az 9istenek9 eg! ked'en# tart-zkodsi &e"!e 'o"t, s itt is 'a"-sz,n$"eg &ibridiz"tak sok)sok ezer ''e" eze"+tt. : 'a"-sz,n$"eg ezrt imd embera"ak isteneket a budd&izmus is. .+bb szak)irni s =asm,rban "+ &eg!'idki t+rzs tagjai k+zt mig sok a sz+ks &aj s kk)szem$.

A n#ikat is k$"+n+sen rdeke"te .ibet, ennek oka szintn mint 9misztrium9 'an be"",t'a, %edig inkbb te"jesen eg!rte"m$.

.essk #sak be,rni a goog"e)ba, &og! 9nazis .ibet9.. s menn!i rdekes in*o j+n e"+. H"du" a &,res 1<MI)as n#i eQ%ed,#i- .ibetbe:

&tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiG1<MIKE2KI0K<M1<M<TYermanTeQ%editionTtoT.ibet

Az -kori g+r+g ku"trban szintn ott 'o"t a &orogkereszt.. *+"eg a s%rtaiban. A mai g+r+g+k nag!obb rsze medittern eredet$ t+r+k)arab ke'erk. Be 'ajon mirt nem &ason",tanak ezekre a medittern t,%usokra az -kori g+r+g istenszobrok0 Azrt mert ezek mg 9rjk9 'o"tak... s az ut-daik mind a mai na%ig megta""&at-ak a mai Y+r+gorszg "akosai k+zt, a g+r+g+k k+zt mig 'annak sz+ke&aj)kkszem$ek, amit a %"ebsz szintn mint 9misztriumot9 keze". Hedig +k a s%rtaiak s maked-niai 8ag! :ndor szintn 9isteni9 eredet$ t+rzsnek ut-dai, me"!ek eredeti"eg az -kori Azrae" ter$"etr+" ker$"tek oda, s rszt k%ezik az 9e"'eszett9 +s)zsid- t+rzseknek.

A mostani rae"inus mozga"om megbotrnkoztat- #,mere eg! d'id #si""agban "e'+ &orogkereszt > &tt%:GG&u.rae".orgG&ome ?. =ezded mr rteni, &og! mirt0

: most, mindezen in*orm#i-k birtokban j+tt e" az id+ az eur-%ai ura"kod-#sa"dok s az i""umintusok m"!sgi titkainak bon#o"gatsra is. Eg! kis bea'ats az 9ang!a"ok9 >a bukott e"o&imok..? titkaiba, ami eg!ben ) brmi"!en k%te"en$" is &angzik, mag!arzatot ad mg arra is, ami je"en 'i"gunkban zaj"ik.

Az eg!ik o"!an &e"! a =+ze")=e"eten, a&o" ezek a bukott 9szent +r+k9 megje"entek, miutn az a"debarani kormn!z- tan#s *e"szmo"ta (u#i*er genetikai %rojektjt az 9denben9, az a mai Azrae" ter$"etn ta""&at- 2ermon &eg! 'o"t, me"!nek "bn" *o"!ik a Bn *o"!-. (u#i*er ug!e nem engede"meskedett a %aran#soknak, s a genetikai %rojekt 9szent +rei9 k+z+s$"tek is a "tre&ozott *+"di &ibrid)emberre", aminek nag! bon!oda"mak, genetikai de*ektek "ett az eredmn!e. Az eg!ik i"!en nem k,'nt, "tre&ozott *aj az -risok 'o"tak, me"!eket a ;ib"ia mint ne*i"imeket em"eget.

A 2ermon)&eg! Azrae"ben. orrs: &tt%:GGJJJ.%ro%&e#!int&eneJs.#omGmount)&ermon)gate) o*)t&e)*a""en)ange"sG

Azrae"ben &oztk aztn "tre ezek a 9bukottak9 a *e&rb+r$, +s)zsid- t+rzseket, me"!eket a ;ib"ia mint 9e"'eszett t+rzseket9 em"eget. =$"+n+sen nag! je"ent+sgge" b,r a mr em",tett 2ermon &eg!n" "tre&ozott 9Bn t+rzs9, me"!ek mint 9*ekete brn!ok9 'annak em"eget'e. 1s igen, ezek a mai stnista i""umintusok korai e"+deiZ Ez a t+rzs 'a"-jban nem e"'eszett &anem e"titko"t t+rzs, mind a mai na%ig. E"+sz+r Azrae"b+" az -kori Y+r+gorszg ter$"etre 'ndoro"tak, majd a 'r'ona" a mai D"aszorszg ter$"etn *o"!tat-dott, be"+"$k a"aku"t ki az it"iai *ekete nemessg s a mai eur-%ai ura"kod-#sa"dok z+me a *ran#iaorszgi /ero'ing 'r'ona"on kereszt$", be"ert'e a 2absburgokat is. Az eur-%ai ura"kod-#sa"dok kizr-"ag eg!mst k+zt &zasodtak, s megsz""ottjai 'o"tak a 'r'ona"aknak. =izr-"ag a nemesebb, az 9isteni&ez9 >e"o&imok&oz? k+ze"ebb ""- 9kk 'rt9 kerestk, ami ) &a abban az id+ben tudtk 'o"na, &og! mi az ) 'a"-sz,n$"eg az 9r&)negat,'9 'r#so%ortnak *e"e"t 'o"na meg. 2og! az i""umintusok s az ura"kod-#sa"dok ann!ira titko"jk ezen rejt"!es 'r'ona" "tezst, annak eg! korabe"i %r-*#ia az oka >ms sz-'a" "tnoki j-s"at, ez 'a"-s je"ensg?, miszerint az Antikrisztus ezek k+z$" a 9*ekete brn!ok9 k+z$" ker$"" majd ki:

Bnt-" az Antikrisztusig

&tt%:GGJJJ.&etek.&uG&itTesTertekekG200305Gdanto"TazTantikrisztusig

9/i-ta 1I00 ''e" eze"Ntt az eg!ik "egismertebb eg!&zat!a, Arenaeus azt ,rta eg! mO'ben, &og! a t+rtne"em 'gn *e""%N Antikrisztus Bn nemzetsgbN" *og szrmazni, ezt a t+rzset szmos n%%e" %r-b"tk mr azonos,tani. Az e"'eszett t+rzs n!omait jabban a &ajdani s%rtaiak s a ke"tk "eszrmazottai k+z+tt '"ik *e"*edezni.

...

A 6)7. szzadban "egbe*o"!sosabb ura"kod-i #sa"d tagjai, a /ero'ingok azt "",tottk magukr-", &og! zsid- szrmazsak. /a is 'annak, akik azt gondo"jk, &og! ebbN" az Nsi eur-%ai ura"kod-&zb-" 7 ame"!nek a tagjai a *e"tte"ezsek szerint t+bbek k+z+tt a 2absburg s a :teJart)&z Nsei k+z is beker$"tek 7 szrmaz&at majd eg! nag! be*o"!sra szert te'N %o"itikai 'ezetN.9

: ez ,g! is 'an. Az eur-%ai ura"kod-#sa"dok z+me 'a"-jban +s)zsid-, stnista, 9*ekete brn!9, s a /ero'ing 'r'ona"b-" szrmazik, be"ert'e a 2absburgokat, a [indsorokat, a &o""and ura"kod-&zat, s+t, mg a \ot&s#&i"d #sa"d eg! rszt is, akik szintn be&zasodtak az ura"kod-#sa"dokba az e"m"t kb. M00 'ben >'g$"is mind zsid-k 'o"tak...?. 2absburg Dtt-t %r 'e mg a a#ebook)on is megta""tam mind E'e"!n \ot&s#&i"d mind Ba'id \o#ke*e""er ka%#so"atai k+zt... kezded mr rteni, &og! mirt0

&tt%:GGa"bar."a%unk.&uG0modu"So"da"Utarta"omS7215<

9A /ero'ing #sa"d*a g!+kerei

Eg!es kutat-k szerint a kia"aku"- 'i"g""am "eg*Nbb 'ezetNi a 9tizen&armadik 'r'ona"b-"9 szrmaz-k "esznek. Ez a 9tizen&armadik 'r'ona"9 az -korba n!"ik 'issza, egszen Ban t+rzs&ez. A %r-*#ik szerint ez a t+rzs az -kori Azrae" g!ne'ezett 9*ekete brn!a9. Ennek a t+rzsnek a kir"!sga az eg!ik "eg&ata"masabb 'r'ona"nak bizon!u"t a t+rtne"emben. .... A /ero'ing &z 33I)ban ker$"t &ata"omra, amikor /ro'e a *rankok kir"!a "ett. A korai *rank t+rtne"em kutat-i szerint /ro'e s ut-dai %o"tk az okku"t &ag!omn!okat, s bea'atottknt ismertk a mgit.9

Biana &er#egn+ *e"men+i szintn ebb+" az +si /ero'ing 'r'ona"b-" szrmaztak, ez 'o"t a *+ oka annak, &og! +t '"asztottk ki a [indsorok =ro"! &er#eg *e"esgnek.

] igen, s ezek az ura"kod-#sa"dok k%ezik a g"oba"ista e"it n. 9messianisztikus9 'ona"t, az n. ang"o)#ionista +sszeesk$'st, me"! az e"m"t kb. M00 'ben e"+re szer'ezte s ter'ezte a nag! 'i"g&borkat, je"en %i""anatban %edig a ;i"derberg kon*eren#ik m+g+tt "". : ez az +sszeesk$'s "" a 200I)as %nz$g!i '"sg mestersges kirobbantsa m+g+tt is . 2rom 'i"g&bornak ke"" "enni a mostani emberisg "e"dozsa >ZZZZZZ? #"jb-", a &armadik utn "% tr-nra az Antikrisztus, &og! 'gs+ rabigba tasz,tsa a t""+ket. Ezt a &rom)&bors) +sszeesk$'st ne'ezik Armagedon)+sszeesk$'snek, ez az, amit ezek a ked'es j-emberek o"!an odaad-an szer'ezgetnek mr "assan M00 'e.

200I -ta mr t+bb k,sr"et 'o"t jabb nag! 'i"g&bor kirobbantsra, s je"en na%jainkban 'a"-sz,n$"eg mr a tr-njn ke""ene $"nie az Antikrisztusnak a jeruzs"emi .em%"om&eg!en. 2a nin#s ;ara#k Dbama, a %entagon tbornokai s az i""umintusi gnosztikus 'ona", ez mr "e&et megt+rtnt 'o"na...

: &og! 'ajon ki "ett 'o"na az Antikrisztus0 :zerintem Ei"mos &er#eg.

2abknt a tortra mg eg! rdekessg:

/it gondo"sz, mirt %ont MM *okozata 'an a k+r$"be"$" a 16)17. szzadban "trej+tt szabadk+m$'essgnek0 Azrt mert a 2ermon &eg! a MM.)ik *+"drajzi sz"essgi *okon *ekszik :?

Az emberisg 'a"-s szrmazsra uta"- eg!rte"m$ in*orm#i-k a ;ib"iban mr #sak e"'t'e ta""&at-ak, mi'e" az eg!&z a kezdetekt+" *og'a eretneksgnek tartotta, s $"d+zte azt a nzetet, me"! szerint a 5teremt+ at!ink6 >az ang!a"ok? 'a"-jban %%o"! &s)'r &umanoidok 'o"tak mint mi. Ennek a %o"itiknak sajnos szmos +s)zsid- sz+'eg "dozatu" esett, s mra 'g"eg e"'eszett. Be 'an eg! ki'te" is, az 1nok k+n!'e, me"! so&a nem ker$"t be"e a bib"iai knonba, s #sak mint a%okri* sz+'eg 'an n!i"'ntart'a, annak e""enre, &og! 1<37 utn a kutat-k ezt is megta""tk 2o"t)tenger me""etti bar"angrendszerekben a t+bbi -sz+'etsgi iromnn!a" eg!$tt.

A &,res 2o"t)tengeri teker#sekr+" 'an sz-:

&tt%:GG&u.Jiki%edia.orgGJikiG2o"t)tengeriTteker#sek

[iki%dia:

5A bib"iai kziratokon k,'$" a%okri* 'a""sos sz+'egek s %szeude%igra*ikus >")szerzNsgO? iratok is e"Nker$"tek, mint az Cjsz+'etsgben is idzett 1nok& k+n!'e ... 9

Xames ;iberkraut %ro*esszor a 5genesis a%o#r!%&on6 ne'$ &o"t)tengeri teker#s tanu"mn!ozsa k+zben, me"! tarta"mazta 1nok k+n!'t is.

orrs: &tt%:GGdigita"#o""e#tions."ibrar!.!a"e.eduG0G1<6M2I0.j%e

1nok k+n!'t mr korbban , a 1I. szzadban megta""tk a mai Eti-%ia ter$"etn, mag!ar n!e"'re a &,res misztikus ,r-, 2am'as ;"a *ord,totta "e, s adta ki 52eno#& a%oka"i%szise6 #imme" mg 1<35)ben > e)k+n!' *ormjban "et+"t&et+ %"du" innen: &tt%:GGs"idintune.uJ.&uGebookGindeQ.%&% ?

A 2am'as "ta" ,rt be'ezet+ sz+'eg nag!on de nag!on k+ze" "" bizon!os a"a%igazsgok&oz, az o"'assa k+zben az a ben!omsom tmadt, &og! 2am'as mr az + idejben tudottGrj+tt bizon!os do"gokra.

2am'as ;"a:

>s most tessk ezt az idzetet t$re"mesen 'gigo"'asni, mert *ontos in*okat tarta"maz?

5Akadtak azonban kutat-k, akik 2en-#& k+n!'nek ke"etkezst sokka" e"Nbbre tettk. 8&n!an t+bb ezer 'rN" besz"tek, eg!esek %edig azt mondtk, &og! a mO'et k+z'et"en$" az, +z+n',z utn ,rtk. 2a ezeknek a kutat-knak igazuk 'an, akkor 2en-#& 'ag! =r. e. I000) ben, 'ag! =r. e. 12.000)ben "t, mert az +z+n'izet jabban e&&ez a kt idN%ont&oz szoktk k+tni. 2og! At"antisz %usztu"s'a" szoros ka%#so"atban 'an, mint /eresko'szkij &iszi, "e&etsges. :okan azt mondjk, &og! 2en-#& az emberisg "egrgibb k+n!'e, n"a #sak 2erms .rismegistos s a Eda rgibb s tu"ajdonk%%en nem is az +z+n',z utni idNbN", &anem mg aze"NttrN" szrmazik. 1s so&a senki sem 'onta ksgbe, &og! azt a mO'et, ame"!et 2en-#& a%oka"!%sise a"att ismer$nk, az emberisg eg!ik +r+k k+n!'nek ke"" tartani.

...

Az Nskor nag! %r-*tir-", a%osto"air-" az emberisg tudta, &og! Nk :et& *iai. Ezek a nag! b+"#sek s nag! j-te'Nk a k,nai (aotse %%en g!, mint a meQik-i ^uetza"#oat", az eg!i%tomi 2erms .rismegistos, az irni _arat&ustra s a g+r+g Dr%&eus.

...

:z-"ni ke""ene arr-" is, &og! az +z+n',z)em"kek &og!an je"entkeznek az eg!i%tomi, az irni, a k,nai, a &indu, az indin &ag!omn!ban s 2en-#& 8oja mik%en *e"e" meg a &indu /anu)nak, a meQik-i ^uetza"#oat")nak, a %erui /an#o)Lea%a#nak, az eg!i%tomi /enesnek, az irni Xiam):&id)nak. :z-"ni ke""ene termszetesen az "om"tsokban szere%"N 9*e&r bik9)r-" is, akit Arnban =aimorts n'en tiszte"tek, de megta""&at- Eg!i%tomban, =rtban, Y+r+gorszgban, Andiban s =,nban is9

>idzet 'ge?

Az igazsg az, &og! ezek az6 istenek6 7 s erre 2am'as is rj+tt ) 'a"-jban mind ug!anannak az er+nek a k%'ise"+ 'o"tak. /i mr azt is tudjuk, &og! mind a"debarani k+t+ds$, &s)'r &umanoid *+"d+nk,'$"iek 'ag! &ibridek 'o"tak. Eg!t+" eg!ig. A "ista mg kiegsz$"&et a skandin' Ddinna", az inka Eira#o#&'a", a ko"umbiai muszka indin ;o#&i#'a", s mg *o"!tat&atnm. 8em &i&et+0 8zz$k meg a Jiki%diban %"du" ;o#&i#t, a ko"umbiai indin istent.

Asmt"em: indin istent, nem keresztn!t.

&tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiG;o#&i#a

1%%en g! nz ki, mint a mi a%osto"ainkZ Hedig mg j-'a", de j-'a" aze"+ttr+" szrmazik, &og! =o"umbusz *e"*edezte 'o"na AmeriktZ

A Jiki%dia szerint:

5:imi"ar"! to t&e An#an god Eira#o#&a, t&e Azte# god ^uetza"#oat" and se'era" ot&er deities *rom Lentra" and :out& Ameri#an %ant&eons, ;o#&i#a is des#ribed in "egends as being bearded. .&e beard, on#e be"ie'ed to be a mark o* a %re&istori# Euro%ean in*"uen#e6

52ason"-an az inka Eira#o#&&oz, az aztk ^uetza#oat"&oz s sok ms k+z% s d") amerikai 5isten&ez6, ;o#&i#a is mint >*e&r? szak""as &umanoid 'an brzo"'a. A szak"" a t+rtne"em e"+tti id+kb+" szrmaz- 5eur-%ai6 be*o"!snak '"&et+9 7 a Jiki%dia szerint.

8os, nem eur-%ai, &anem igazb-" a"debarani &umanoid E. be*o"!snak.

52e Jas t&e *ounding &ero o* t&eir #i'i"ization, J&o a##ording to "egend broug&t mora"s and "aJs to t&e %eo%"e and taug&t t&em agri#u"ture and ot&er #ra*ts6

9;o#&i#a a muszka indin #i'i"iz#i- a"a%,t- at!ja 'o"t, aki a "egenda szerint erk+"#s+ssgre s a t+r'n!ek betartsra intette, s mez+gazdasgra s ms szakmkra tan,totta meg az indinokat.9

Eag!is %%g! mint a&og! az +s) zsid-kat is a mi bukott +rang!a"aink >a 5*e"'ig!z-k6? tan,tottk meg e**"kre. /int a&og! 2am'as is ,rja a 52eno#& a%oka"i%szise6 be'ezet+jben:

52en-#& e"besz"i, &og! amikor a e"'ig!z-k a *+"d "en!ai'a" ti"tott szere"mi 'iszon!ba "%tek, nekik rejtett tudsukat e"ru"tk. /egmutattk nekik a n+'n!ek titkait, a g!+kerek titkait, &og!an, mibN", mit "e&et *Nzni s ksz,teni. Az embereket megtan,tottk a *mek kio"'asztsra, arra, mik%%en ke"" kardot, *eg!'ert, %ajzsot, n!i"at, eszk+z+ket, kszereket ksz,teni` megtan,tottk Nket a #si""agos g titkaira, a #si""agj-s"sra, az ar# ki*estsre, a b-d,t-szerek ksz,tsre6

: most nzz$k meg Eira#o#&a, az inkk istene k+r$"i 5e""entmondsokat6:

&tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiGEira#o#&aaLontro'ers!To'erT.22[&iteTYod.22

5... but &is *irst #reation Jere brain"ess giants t&at dis%"eased &im. :o &e destro!ed it Jit& a *"ood and made a neJ, better one *rom sma""er stones.b6c Eira#o#&a e'entua""! disa%%eared a#ross t&e Ha#i*i# D#ean >b! Ja"king on t&e Jater?.6

5... az e"s+ teremtmn!ei ag!at"an -risok 'o"tak, me"!eket ks+bb r',zze" %uszt,tott e".... Eira#o#&a ks+bb e"t$nt a Lsendes ]#enon >a ',zen jr'a?6

:z-'a" Eira#o#&a is a 'izen jrt, mint a mi Xzusunk, s -risokat kre"t, mint a mi bukott ang!a"aink, s +z+n',zze" %uszt,totta e" +ket, mint a mi keresztn! 5teremt+ isten$nk6 is. =te"kedik mg 'a"aki a*e"+", &og! az inka indinok +s'a""st ug!anaz az er+ &ozta "tre mint a mi keresztn!sg$nket is0

Eag! nzz$k meg ezeket a %erui /o#&e indin 5istenszobrokat6, me"!ek j-'a" a s%an!o" &-d,tsok e"+tt ksz$"tek:

orrs: &tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiGEira#o#&a

A &ason"-sg a mi *e&rszak""as, +sz&aj arkang!a"ainkra *e"t$n+. A ng! *igurb-" &rom *e&r ru&t 'ise", mint a mi ang!a"aink... 'ag! akr a %%a is.

[iki%dia:

5:%anis& #&roni#"ers *rom t&e 16t& #entur! #"aimed t&at J&en t&e #onVuistadors "ed b! ran#is#o Hizarro *irst en#ountered t&e An#as t&e! Jere greeted as Yods, 9Eira#o#&as9, be#ause t&eir "ig&ter skin resemb"ed t&eir Yod Eira#o#&a9

516. szzadi s%an!o" kr-nikk szerint amikor a ran#is#o Hizarro "ta" 'ezetett s%an!o" ko"oniztorok e"+sz+r ta""koztak az inka indinokka", az inkk mint 5'ira#o#&kat6 >isteneket? *ogadtk +ket a *e&r>ebb? b+rsz,n$k miatt.6

Err+" e"+sz+r Hedro Lieza de (e-n kr-niks szmo"t be 155M)ban, ks+bb Hedro :armiento de Yamboa , majd a szintn kr-niks Xuan de ;etanzos is mint 5*e&r istent6 em"egette Eira#o#&t, akit sokszor *e&r szak""a" brzo"tak az indinok.

/ondani se ke"", &ason"- "",tsok terjengtek ^uetza#oat", az aztk isten *e"+" is.

Be nzz$nk meg %r +skori 5istent6 a 'i"g t+bbi tjr-" is:

;a"r-": a 2am'as ;"a "ta" is em",tett taoista 5*i"oz-*us isten6 (aotse > &tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiG(aozi ?

Xobbr-": a skandin' Ddin > &tt%:GGen.Jiki%edia.orgGJikiGDdin ?

/i a *ene, ezeknek is +sz *e&r szak""a s &aja 'an...

/int a g+r+g isteneknek is, a mi arkang!a"ainknak is, a d") s k+z%)amerikai indin isteneknek is...

;r (aotse kinzett az id+k *o"!amn mr 5k,naias,totta6 a t+rtnet,rs, mg mindig *e"ismer&et+k rajta az rja >6 isteni6? jeg!ek.

Ea"-jban eg!ik 5isten6 sem 'o"t *+"di ember, &anem a"debarani k+t+ds$, *+"d+nk,'$"i &umanoid, akik mint >s%iritu"is? tan,t-mesterek rkeztek a +"dre, &og! seg,tsk az 9j teremts$ket9 j trsada"mak "tre&ozsban, 'ag!is &og! *o"!tat-d&assk a nag! genetikai k,sr"et, mint a&og! mr az e"s+ rszben ,rtam.

Az 1nok k+n!'ben ta""&at-ak uta"sok korbbi, 5+skori #i'i"iz#i-kra6 is, me"!ek mg a mostani teremts e"+tt "teztek:

5(ttad, &og! Azaze" mit k+'etett e", &og!an tan,totta *+"d+n az igazsgta"ansgot s az Nskorok titkt, ame"!nek ott&ona az g, &og!an ru"ta e". 2og!an *edte *e" az embereknek a rejt"!eket, az az Azaze", akinek &ata"mat adt", &og! trsai *+"+tt ura"kodjon.6

5+skorok titkt, me"!eknek ott&ona az g6

/int mr em",tettem, ez a je"en"egi 5teremts6 >#i'i"iz#i-?, me"! kb. 10 000 'e" e"+tt kezd+d+tt, mr a &etedik a sorban, a &atodik At"antisz 'o"t, az +t+dik az eg!i%tomi :z*inQet s 5nag! %iramisokat6 &ozta "tre kb. 50 000 ''e" eze"+tt, akr#sak a d")amerikai s k,nai %iramisokat is, "'n g"ob"is 'o"t. A mg korbbi #i'i"iz#i-nak mra nem maradt n!oma.

Ezek a bukott >s nem bukott? ang!a"ok, me"!ek a "egut-bbi teremtsben rszt 'ettek j- 10 000 ''e" eze"+t, %%o"! &s)'r *izikai &umanoidok 'o"tak, mint mi, %"du" az e"+bb em",tett Azaze" sz,riuszi &umanoid E. 'o"t, (u#i*er a"debarani &umanoid, /i&"! arkang!a" szintn a"debarani, Ybrie" a oma"&aut #si""agrendszerb+" > &tt%:GG&u.Jiki%edia.orgGJikiG oma"&aut ?, \a*ae" a \egu"usb-" > &tt%:GG&u.Jiki%edia.orgGJikiG\egu"usT>#si""ag? ?, 4rie" arkang!a" %edig az Antares #si""agrendszerb+" j+tt > &tt%:GG&u.Jiki%edia.orgGJikiGAntares ? ) mind$knek 'iszont 'a"ami"!en %"ejdiGa"debarani k+t+d+ttsge 'o"t.

8e *e"edj$k, &og! amikor eg! *aj o"!an *ej"ettsgi szintre jut e", mint ezek a &umanoidok, akkor a #si""agrendszerek k+zti utazs #sak ann!it je"ent szmukra >"sd 5:e a tr, se az id+ nem az, aminek a "egt+bb ember &iszi6 #. ,rst ?, mint mondjuk nek$nk be$"ni eg! aut-ba, s e"menni eg! szomszdos 'rosba. :ok i"!en &umanoidok "ta" "akott #si""agrendszer k+z+tt sz+'etsg 'an, ami nag!jb-" a mi orszgainknak *e"e" meg. A "egnag!obb i"!en &umanoid E. sz+'etsg a Ya"aktikus n!sz+'etsg.

Ezek a *ej"ett &umanoidok sok)sok ezer 'ig is e""nek >innen a 5&a"&atat"ansg6 mot,'uma a ;ib"iban?, s n&n!an k+z$"$k mind a mai na%ig "togatjk a +"det inkognit-ban, "egt+bbet /i&"! jr e" megnzni a teremtst, br kt"em, &og! nag!on b$szke "enne r.

;r az 5ang!a"i6 sz- a k+zn!e"'ben a 5nag!on j-6 szinonimja, a 'a"-s je"entse ennek a sz-nak 5&,rn+k6 '. 5gi &,rn+k6, s inkbb sem"eges ki#sengse 'an.

Ergo:

58em bukott ang!a"6 , 5arkang!a"6 8E/ EYdE8(F 5nag!on j- ang!a""a"6, &anem az a"debarani kormn!z-tan#s&oz >5isten&ez6? engede"mes ang!a""a"

5;ukott ang!a"6 :E/ EYdE8(F 5rendk,'$" gonosz ang!a""a"6, &anem inkbb "zadang!a""a", aki nem k+'ette az a"debarani kormn!z-tan#s *+genetikusnak >Xa&'nak? azon *+ utas,tst, &og! az j kreatrt, a *+"di embert tartsa g!mond 5szent rtat"ansgban6.

Eag!is ne mondja e" neki azt, &og! +k ott mi"!en trsada"omban "nek, ne tan,tsa meg +t semmire, se az + tudsukra, se az + szoksaikra, ez ug!anis %%o"! beteges 5n#i6 trsada"om >s degener"-d- B8:? ki*ej"+ds&ez 'ezet&etett 'o"na majd a +"d+n, mint ami"!en az +'k ott A"debaranban. : amint "tjuk, 'ezetett is... A #" so&a nem eg! te#&no"-gia"i"ag t+"$k is *ej"ettebb *aj "tre&ozsa 'o"t, &anem mindeneke"+tt eg! t+"$k mor"isan s s%iritu"isan *ej"ettebb *aj, me"! t+"$k sokka" t+bb rze"met k%es %roduk"ni. Eg! 5k$"+nb &umanoid6, s az &,tott j B8: #sak g! *ej"+d&et ki, &a az j kreatra t+k"etesen j-" rzi magt, nin#senek gondjai, mindene meg'an, t+k"etesen gondoskodnak r-"a, mag!arn %aradi#somi k+r$"mn!ek k+z+tt ".

8a most, ezt rontotta e" (u#i*er, Azaze" s a t+bbi bukott ang!a" azza", &og! t"zottan megked'e"tk az j k,sr"eti emberkt >*+"eg a n+ket....?, s e"kezdtek nekik mes"ni a szoksaikr-" >az + 5rossz szoksaikr-"6? , megtan,tottk k$"+nb+z+ mestersgekre, amit nem "ett 'o"na szabad, mi'e" azza" a 'esz""!e" jrt, &og! az j kreatra is %%o"!an trsada"mat *og "tre&ozni mint az +'k, s semmi'e" se "esz k$"+nb t+"$k, se mor"isan, se s%iritu"isan, se se&og!an.

(n!egben err+" sz-" az 1nok k+n!'nek e"s+ rsze is, %"du":

5Azaze" %edig megtan,totta az embereket kardot s kst, %ajzsot s 'rtet ksz,teni s megmutatta nekik az r#eket s az r#bN" 'a"- munkt s kark+tNt s kszert s a mestersget, &og!an ke"" a szemeket *esteni, mik%%en ke"" a szem+"d+k+t kirajzo"ni s megmutatta a ritkbbn" ritkbb s drgbbn" drgbb k+'eket s *estkeket s #serre a"ka"mas do"gokat. A *+"d+n %edig nag! s sz+rn!O istente"ensg terjedt e" s az emberek "ea"a#son!odtak s tjaikon, mint az esze'eszettek t'e"!egtek9

: ug!anennek a burko"tabb, szimbo"ikus ki*ejezse az 5@dm s 1'a6 t+rtnete is a ;ib"iban:

@dm s 1'a megk,srtettek s "e'ettk az a"mt a 5tuds *jr-"6 SS (u#i*erk bea'attk az j kreatrt a bukott ang!a"ok tudsba s >rossz? szoksaiba.

/iutn (u#i*erk e"rontottk a k,sr"etet, t+rt ki ug!e a &borskods az E.)k k$"+nb+z+ *rak#i-i k+zt >me"!et a ;ib"ia "u#i*erinus &borkknt em"eget? abb-" ki*o"!-"ag, &og! eg!es *rak#i-k mr e""eneztk a to'bbi k,sr"etezst, "'n a korbbi k,sr"etek mind #s+d+t mondtak, s annak ug!e nin#s rte"me, &og! t,zezer 'enknt "tre&oznak eg! jabb #i'i"iz#i-t >5teremtst6? a +"d+n, me"!et aztn e" is %uszt,tanak, 'ag! az *e"szmo"ja sajt magt.

: &og! mgis *o"!tatjk a k,sr"etet mind a mai na%ig, annak az az oka, &og! ez eg! o"!an te#&no"-giai"ag magasan *ej"ett &umanoid E. *aj ott A"debaranban, me"!et mr er+sen akad"!oz az a"a#son! mor"is, s%iritu"is s rze"mi szintje a to'bbi *ej"+dsben, ,g! ms "e&et+sg &,jn "n!egben kn!te"en *o"!tatni ezeket a k,sr"eteketZ A baj 'iszont az, &og! ez a mostani k,sr"et is #s*osan *"resiker$"t >mr %r ezer ''e" eze"+tt?, s e"+bb)ut-bb d+ntst ke"" majd nekik &ozni, &og! mi "eg!en 'e"$nk is. 2og! eg!"ta"n rdemes "esz)e megmenteni, s ks+bb meg%r-b"ni integr"ni a sajt #i'i"iz#i-jukka" a je"en"egi emberisget >a ;ib"iba mint 5Xzus msodik e"j+'ete"t6 tettk be"e ezt a "e&et+sget?. Ez a *o"!amat most, a 21. szzad e"s+ *e"ben *og ki#s#sosodni. : 'gz+d&et nag!on j-", de nag!on rosszu" is rnk nz'e.