Você está na página 1de 2

FACULDADE UNIO DE GOYAZES - FUG PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

CURSO: EDUCAO FSICA Perodo: 2.

DOCENTE RESPONSVEL: Wilson Al !s "! P#i # IDEN$IFICAO% Disciplina &$ICA O&rig#Op% O&riga%ria Pr' e Co(Re)"isi%o Nen,"$

Cdigo

Seriao deal 2 S!' Cr'di%os -.

!n"al#Se$ Se$es%ral Carga *or+ria /-

Dis%ri&"io da Carga *or+ria N0$ero 1+2i$o de !l"nos por T"r$a Terica Pr+%ica Teor#Pra% O"%ras !"las Teor !"las Pra% Teor#Pra% O"%ras /( ( ( 34 ( ( ( E1ENT! 5%picos )"e carac%eri6a$ as "nidades dos progra$as de ensino7

n%rod"o a 8%ica9 a :ida; o ser ,"$ano e se" agir9 <"nda$en%os '%icos indispens+:eis a =or$ao do Pro=issional de Ed"cao <sica> ! pro=isso Ed"cao <sica; a '%ica e a pr+%ica pro=issional da Ed"cao <sica> <or$ao pro=issional e $ercado de %ra&al,o> Ed"cao <sica e s"a pr+%ica pro=issional> No?es de %eoria dos :alores> No?es de deon%ologia e de &io'%ica> Carac%eri6ao da '%ica pro=issional; da cond"%a pro=issional e$ Ed"cao <sica> Cdigo de 8%ica e Deon%ologia da Ed"cao <sica
O@AET VOS 5ao %'r$ino da disciplina o al"no de:er+ ser capa6 de7 a7 Concei%"ar a '%ica; re=le%indo so&re o co$por%a$en%o ,"$ano9 &7 Disc"%ir os pro&le$as '%icos e$ geral; :inc"lando(os Bs )"es%?es do corporeidade e da a%"ao do pro=issioal da Ed"cao <sica9 c7 n%rod"6ir os %e$as relacionados B &io'%ica e B deon%ologia> CONTECDO PRODR!1T CO Unidades: E 8%ica; c"l%"ra e o con,eci$en%o ( O concei%o de '%ica9 ( ! '%ica e os de$ais ca$pos do sa&er9 ( En%re o &e$ e o $al: a cons%r"o dos :alores9 ( Vir%"des9 ( 8%ica e $oral9 ( !s do"%rinas '%icas ="nda$en%ais> E 8%ica; :ida e sa0de ( 8%ica $oderna e '%ica pr+%ica9 ( 8%ica da :ida: o ani$al ao ser ,"$ano9 ( @io'%ica: li$i%es e possi&ilidades9 ( E2periFncia corporal e corporeidade

( Ed"car o =sicoG ( ! '%ica da Ed"cao <sica 1ETODOLOD ! DE ENS NO O c"rso ser+ desen:ol:ido a%ra:'s de: a7 !"las %ericas e2posi%i:as co$ a "%ili6ao dos rec"rsos &+sicos e de $"l%i$dia 5da%a(s,oH7; co$ s"por%e dos li:ros ado%ados; apos%ilas )"e sero ela&oradoras e o"%ros %e2%os esparsos9 &7 Resol"o de e2erccios dos pro&le$as propos%os co$ a assis%Fncia do pro=essor9 d7 Lei%"ra e$ gr"po e indi:id"al de %e2%os9 CR T8R OS DE !V!L !IJO D! !PREND K!DE1 ! a:aliao ser+ reali6ada a%ra:'s de d"as a:alia?es escri%as e a%i:idades co$ple$en%ares de pes)"isa> !RT CUL!IJO CO1 OUTR!S D SC PL N!S DO CURSO: ! ar%ic"lao ser+ =ei%a a%ra:'s de re=le2?es e disc"ss?es e$ sala; c"Lo e$&asa$en%o %erico depende do con%e0do es%"dado e$ o"%ras disciplinas; &e$ co$o por $eio de %ra&al,os a:alia%i:os )"e e2iLa$ o apor%e de en%re:is%as co$ pro=issionais o" pro=essores de o"%ras +reas> Ta$&'$ a ar%ic"lao poder+ ser =ei%a d"ran%e a Aornada Cien%=ica> @ @L ODR!< ! @S C! @ELL NO; <> <"nda$en%os de @io'%ica> @a"r": EDUSC; MNNO> @ENTO; A9 1!RPUES; !> Despor%o; '%ica e sociedade> Por%o: Edi%ora da <CDE<; MNN-> @ERN!RD; Aean> ! &io'%ica> So Pa"lo: %ica; MNNQ> @R!NDJO; C> @io'%ica na Ed"cao <sica> 1acei: Ca%a:en%o; .--3> CONSEL*O <EDER!L DE EDUC!IJO <RS C!> Cdigo de 8%ica dos pro=issionais de Ed"cao <sica> ST Edio> !%"ali6ada: @raslia; .--3> DE1O; Pedro> Con,eci$en%o $oderno: so&re '%ica e in%er:eno do con,eci$en%o> Pe%rpolis#RA: Vo6es; MNNO> <ORTES; P>!>C> 8%ica e sa0de: )"es%?es '%icas; deon%olgicas e legais; a"%ono$ia e direi%os do pacien%e; es%"do de casos So Pa"lo: EPU; MNNQ> S; !>L> 8%ica pro=issional> So Pa"lo: !%las; .--M N!SC 1ENTO; A> V> <or$ao pro=issional e$ Ed"cao <sica9 con%e2%os de desen:ol:i$en%o c"rric"lar> 1on%es Claros: Uni$on%es; .--.> S NDER; Pe%er> 8%ica pr+%ica> 3T> Ed> S> Pa"lo: 1ar%ins <on%es; .--.> TOA!L; A>@>9 D!COST!; L>P>9 @ERES<ORD; *> 8%ica pro=issional na Ed"cao <sica> Rio de Aaneiro: S,ape; .--/> TU@ NO; 1> A> D> !s %eorias da ed"cao =sica e do espor%e9 "$a a&ordage$ epis%e$olgica> So Pa"lo: 1anole; .--.> V!KPUEK; !dol=o S+nc,e6> 8%ica> M.T> Ed> Rio de Aaneiro: Ci:ili6ao @rasileira; MNN-> @ @L ODR!< ! CO1PLE1ENT!R @ERES<ORD; *> ! '%ica e a 1oral Social a%ra:'s do Espor%e> Rio de Aaneiro: Sprin%; MNN/> C*!UR; 1> Con:i%e B <iloso=ia> So Pa"lo: %ica; MNN4> TUDEND*!T; Erns%> Li?es so&re '%ica> 3T> Ed> Pe%rpolis; RA: Vo6es; MNNS> !PROV!IJO !SS N!TUR!5S7 DO5S7 DOCENTE5S7 RESPONSVEL 5E S7

COORDEN!IJO DE CURSO

DIRE$ORIA ACAD(MICA

Interesses relacionados