Você está na página 1de 1

22 I EBR6CONÒMÍC JUNY 2009

Pobles
El Consell Comarcal del Montsià i els consistoris de la Galera i Godall estan impulsant el primer viver de la comarca

La Galera: terrissa, turisme i indústria


LA GALERA
SUPERFÍCIE
Redacció

Amb poc més de 850 habi- 27,5


tants, la Galera és un municipi és la grandària del
eminentment agrícola que ha sa-
but dirigir els esforços a aconse-
terme municipal
guir una potent activitat econòmi- de la Galera
ca a través del sector primari. Ai-
xí, entre el teixit empresarial d'a-
quest municipi del Montsià figu-
HABITANTS
ren diverses empreses relaciona-
des amb aquesta activitat, com
Agrogalera, una fàbrica de sansa 851
ecològica, la cooperativa d'oli o el és el nombre de veïns
molí particular de producció d'oli de la Galera en
d'oliveres mil·lenàries Porta i Fer-
ré SAI acabar el 2008
Però més enllà de l'activitat
dins el sector primari, el munici-
pi també té activitat industrial HABITATGES
amb l'empresa Dacame, dedica-
da a la fabricació de bastides
per a la construcció, com a mà-
427
xim exponent. De fet, l'impuls
és el nombre de pisos i
de l'activitat industrial a la zona cases familiars que hi La Galera, juntament amb Godall i el Consell Comarcal del Montsià estan impulsant un viver d'empreses i un polígon per dina-
és un dels objectius principals ha a la Galera mitzar l'activitat industrial de la zona.
del govern local actual.
És per això mateix que a les
acaballes del 2008, el consistori
galerenc va signar un conveni
de col·laboració amb l'Ajunta-
ment del Godall i el Consell Co-
marcal del Montsià per impulsar
un viver d'empreses i un polí-
gon industrial a cavall d'aquests
dos municipis. Segons les previ-
sions inicials, aquests equipa-
ments podrien estar enllestits i
en funcionament l'any 2012.

> El pes del turisme


Tanmateix, la Galera ha
aconseguit en els darrers anys
endegar el motor del turisme. I
ho ha fet gràcies al constant
creixement que ha tingut la Fira
de la Terrissa, reconeguda ja
arreu de l'Estat espanyol.
Aquesta mostra, que cada any
porta milers de visitants al mu-
nicipi, juntament amb la creació
del centre d'interpretació de la
terrissa, ha beneficiat la implan-
tació de nous establiments,
com ara restaurants o cases de La Fira de la Terrissa i el seu centre d'interpretació és un dels potencials turístics de la Galera. A partir d'aquest projecte, el municipi ha dinamitzat la seua activitat
pagès, í turística.

Comissió O • Serveis Extra • Nòmina/Pensió/Professíonal


Estalvis amb alta rendibilitat • Punts Preferents
Assegurances amb més cobertures • Tu ajudes
Avantatges que es noten
www.caixatarragona.com "T Coixa Tarragona