Você está na página 1de 1

01234689123456372829:;34;8<=7>5=2347>5?@35=23A4234BC7D6=5234E;F;G43;>4E537>5HIJE234B;8234?23;3A47267C4KI267C4
BC33JF;84E;4?C>G24;KI585H>2E2L4
4 MNOPQRSTUVW *XSYZW*YXSX WS*)
[X[W)*Y
WS*WXY
WU)XS
WU[X)XS)
SU*WX)XSXX\*Y
WUX[XS*WSUX\X ]
S

\^ U[* XS')
_U*\*`X -S XS*W)* X)XSWXS
a,bc+c/cbc
4
defgfgfghijklmnoimpipqrnlmli
4
stuvuvuvwvu4x2E2456372829yC4;8<=7>5=24E;F;43;>4EC72E24E;4IG4KI2E>C4E;4;67>2E2L4
4 MNOPQzU
[Y{|_X)[}
[X\)
~X*X
WS '|}~-W )

S
[_SX)TX[X)
S*WX[|_X)[)
(WU[X)X)X
*WSUX\X 
\^ U[* X')
_U*\*`X -cW)
T
W)
WU
Y
WU
)U*T)
X\*Y
WUX )

W
[*X
\^ U[* X'[
)
)

)*SU[*_* T\* X_T[*X)X-_X)[
[X\)X*WSUX\X 
\^ U[* X')
_U*\*`X -)

S
[S
YT[

)
S*WX)T[{|_X)[)
(WU[X)X'|(-c

4
stuvuvuvwv41C4=23C4E;4IG24G;3G2456372829yC4;8<=7>5=243;>F5>4;E5?J=5C34E537567C3A4=2E24;E5?J=5C4E;F;4
3;>4EC72ECA4;G4>;>2A4E;4IG4KI2E>CA4KI;4E;3;GB;6;A4B2>24;33;;E5?J=5CA424?I69yC4E;4KI2E>C4E;4
;67>2E2L4
4
stuvuvuvwv4G4=23C34;3B;=5253A46CG;2E2G;67;4;G456372829:;3456EI37>52534=CGB8;234BCE;43;>4
E53B;632E2424>;>2456E5=2E246243;=9yC4LLLLL4
4
stuvuvuvwvw41C4=23C4E;4IG24G;3G2456372829yC4;8<=7>5=243;>F5>4E5F;>3C34B53C34E;4IG4G;3GC4;E5?J=5CA4
=2E24B53C4E;F;43;>4EC72ECA4;G4>;>2A4E;4IG4KI2E>CA4KI;4E;3;GB;6;A4B2>24;33;B53CA424?I69yC4E;4
KI2E>C4E;4;67>2E2L4
4
stuvuvuvwv44>;>2456E5=2E246243;=9yC4LLLL4BCE;43;>4E53B;632E246C34=23C343;I567;34
4
24KI26EC4=2E24B53C4?C>4=CGB2>75G;672EC4;G4E5?;>;67;34C6234=C>724?CCA4=23C34;G4KI;424=2E24IG24
E;33234C6234E;F;43;>42B85=2E2424>;>2456E5=2E246243;=9yC4LLLL4
4
H4KI26ECA4;53756EC4IG24E5F;>35E2E;4E;475BC34E;456372829:;34;8<=7>5=234;G4=2E24B53C4?C>4
56=C6F;65;67;4C4=C>7;4;>284BC>4B53C4BC>4>2:;34E;43;I>26924;G4=23C4E;456=D6E5CA4BC>4>2:;34E;4
C>E;G47<=65=24CI4BC>4>2:;34E;4;B8C>29yCL4
4
stuvuvuvwv41C34=23C3456E5=2EC3462343;=9:;34LLLL4;4LLLLA4=2E24KI2E>C4;8<=7>5=C4E;F;4
3;>4EC72EC4E;4IG42F53C4>;?;>56EC424;537D6=524EC34CI7>C34KI2E>C34KI;46yC43;2G4=C>72EC34=CG424
G26CH>24EC4E53BC3575FC4E;4=C>7;4;>284E;37;L4
4
defgfgfgiolloimoiklmnoimpipqrnlmli
4
4KI2E>C4E;4;67>2E24E;F;43;>4;372H;8;=5EC4E;67>C4EC4>;=567C43;>F5EC4B;82456372829yC4;8<=7>5=24;A47267C4
KI267C4BC33JF;8A4I67C42C42=;33C46C>G284EC4>;=567C4;4EC48C=284E;4;67>2E24E24;6;>52L4
4
I26ECA47<=65=24CI4;=C6CG5=2G;67;A46yC4?C>42=C63;8@F;848C=2852>4C4KI2E>C4E;4;67>2E24I67C42C4
2=;33C46C>G284EC4>;=567CA4;37;4BCE;4?5=2>45637282EC46IG4CI7>C48C=28A4E;3E;4KI;4BC33243;>4E;3852EC44
E5376=52424B2>75>4EC42=;33C46C>G2842C4>;=567CL4
4
48C=28529yC4;42456372829yC4EC4KI2E>C4E;4;67>2E24E;F;G43;>472534KI;4IG42=5E;67;4KI;43;4B>CEI246C4
3;I4567;>5C>46yC4BC332A4;G4=23C428IGA4=2I32>4CH37@=I8C44;F2=I29yC4E234B;33C234CI44C>26529yC4
E;43C=C>>C3L4!"#$!%!&


'()* )
+,,,./0.