Você está na página 1de 14

..

I~~

LOTE$ vt:1i~ Tt:~Elr. r..Af~\&Ir..'VAV VEA~"EcAA~


L~ v'e~1l>~
Pet. ~tZ.\e,
fO~ 'LO crot: LA VIAUVAPre&;~ "1,, "JfA2:A~E
~eF-E ~...~.~,..~t. t:dE. ~(E\\n:',L
,", ""'. "
11'r
L()!,

'O::Io.'~
""""
;.oo!""'l ~'"
,~.

1,

c~

"",

---

"NOleTE

"""'-$0<1"'"
SUR
,

'

,",

'"

"

','

'"

. '

. .
~
'.

'

" 4-~~ ~f'AS~~.i~'f'rzf:.?.P~~


~e~.M~~,,~i~~!U\r~~.
A~
\j"'A!.IJ1AP~Pe=A'TOA1At.1$
Y'JE."'COr.A(2E~ PF,e~ ~EIZ a..oMA~ A~8()t.AR:>Y~M9~EAVO R'~'~U:.

..orE

'\~
1, CALLE
~
AAVAroJe.

1lo
1lo
AAVA~

LOTE

.r: &.OTE

-AU.E Ii'E OA 501..0 5E~TIVO.

lo CALLE 1lo
. CALLE
.
l'L
1,
l'lo
AAVAtt'1t
cAMe.l.tON
AAVAI70:

&.OTE

CALLE:.DE POS ~~T(PO$.

"""'-~,-'i"rSTOooe LA VE6STACI~ E:W~


~ ~~e8 ~::jaUZ.~
~TeJ

CLIMAC;
~pIO\Le~

ISS MUY ABOMPNJTE:.


Y EXlI-

VE:~&AA
~Ae.kFi)~~JE
~(JQ,WA
8~
~~COA1
A\7ECoAVA J,Arz
~~ ~E f(JEVt:~~~~IT<-, C."~~A
~
FOeMA<pOr::fZFFI?E'50QCJeLAS CCr\L$T~occ.IONE~.

.:~,~:::

,~w<;

:",",- "-"'-["

';r,IT,'~~

,,~~~,/.
,:;n.,,'r,

'f~1~

c,y~~D

[)-;'.
.

-'

r,

({)
'

"

,~,

,'"

,.,

"

""..',

~~

'".'"",.,",,'

'-:~,:i; :-',,":"';'~J'-~,'~<~~:::t~!~

-~-

'. .' .~,

1:

.'

< ""I~
~..rt:'(1

->.' ,,0~;

',e"

. .",':' ,,':-'.

::';:

;,::::: :::'-::.: t,s~~

".
,.'

:
11
'

,".

:'
',:

' , ,
--,'

,'1

"'70"""

"

>:~_.-

f'~A\\.TA

'}

-- - -. -- - -'.-:

:---1

AJZl4>VITE::Crt\l\CA

FACAAt>A
LATEAAl..
63

eg

-,,'

~:-,

""""~""
~~..~

r--~'

1-

eA t.. L E

~-

/.,O~lO~
t7E6EAl tlE ~ER VE F~eA>TE M\P~IO
-MIIMO. COWCA\!I7OlA CO\\$T~~c'croe"q"ot7EN
~RE!~ UNO () VOS. E W5~tM.\Te5PEL.JE~~~().

~-

NO

TJeE oes

P~oCUAA~

(poe

EL f!:.

TAS ~~i-;"

ACOIFE2Z)G

""

~.-

EJ\1

.0"

.t::.

~4lW~~CO~

S:1t.L~?..Y. &A\)~OE-

E~TEAl ~PAP5

I7E

t?O6\E~AAt\)eo5.

t'E. Cl.IMA, -peoprCAL.,.U>~='i.'~~~~~-

GS'lE-

UNAf?f~e(:Clp~B&~~e!&:Y eN u.~~

~-4L~.~""', A~;-'~E"~TA
f?t=

. t.teR

,A
ATUAAt. PE '(t-AfA'IrME\)TO5
u.uVIA A l.OS
~ Rt=-/"'FIl,\~CIOt\\
~B~EA~
, COf\1~1RUCCIO,4JE5
,

LA? Re:.rOf,lE?

1<Al.ME\)TE

.'

oes LA~.cp~t;.~~ot\)c$o

;.~crO\l'
, plCtAe
'

-,ACOLO~ y CL

(O A ,~ MT~. COMO
LtrA~A ~()~

~""'"

~ZO~I

EL 'E~E LoN&ifOJliAAL

..!=RrE~p~~~L~~L.-AT<.

A lAt7I~~CCIt:'.~

.A.-~;~~~E?~~~:~
~.JP_~~";:M~-=TAI-

~~5

VE

IM~-

(7/F': l.A CO~~Tr<'UCCfO\) O PAVIME:NTAcrO ~f'fZE= LA~ ~~


I7E RECA~GA AcuF~~,
pVE pee.Ei\1 UTIl.IZAte~E t7E:TAL. MANE~
(PO~
t',,\ITAN ~A Jze:l\}FIL..T~~t2~
~LVV'AI.", COMO rA~E~
~ecreE~5,

~~t:i~q~6\S;
MILA~ES.

CE,u~5

pepo/eT(VOS

'1 e>T(E:'OSusos

64

---

S\-

-- -

'

'

TROPICO I-IUMEUO

.,
--lA ~ICA:~
., -- .., PE,e ,!!>VO~~~-=~~~~S_~J;PE~AR'J6.
eA~ A1ZeA, PUf'tLlCA~
Y CON\~2CIA('=SPE~
VE
LA
t.LWIA.
~"-'.
k

Ef\1E:1Z.
PO~LE$

,.
f,AAA~

~~--~~~~<?~~~~~~_r.~~~~
lAS, Pl~

Y,PLAZPeL;\:~l:~~~~;~~~.

t7t::&E'A)t:?e CO\)"fAfZ.COt\l S:SPACIO ,AL.1Z-epeA::)1Z


PA~

lA lb CA~~
Y ewIF(CI~
N'A'/Of!..V~T'LACIt\1.

.,
,."
lA tOTlFlCAC\OI\\
EA)EL.~rlCO
HOM5VO pe~
PA'&, PATlA-lA
V6\\"(ILACI&\\
,.- .-n.
-~FOE~.
. ."..u
~
::',:1'--)',
'o:'-'I

A?~TE

'~

:'>::0','.':,":-:"-:0':
.

';'

",":

:"<~'~:~.-~:;.~:
"'.:
10
.. ..~.
()

~-$~~~

:-:"'<';

",

SUR

58

~m(:.
.'.':;',.',:

,o, -:

,:,,>.':'

':':',:';:,',

:~:',

;-

COASrrzocc'o~

-, j\:,.:>'

~()'

..

'; ~..

o'

"o;'

:":"

>iJ"":'::',:',

-:"~"<--

..' . .. ...'"j
..

A'~l.A-

...:';o".

-""':";:o"~'.

::"\:'~
,

~,>:J
~

&~1"
<,U"=w""=
ol21~Tg

,
C,AL.LE

SOMBRAS
POR LA TARPE
"

"'"

R\1 ~l.. Tfa'P'fCO ~e:co HAYl%'oe OO~A~ LA V~Tfl.AC(O\ ft'fZ r7E"\)~,


tJN rATro f~T5(llorz C>El. -1Aflr7W PI: A f'ArlTE. VE AmS,

A T12AVe.~pe:

ze.

2'4.

2'0.

16.

tlG.'

.-

TIZOPlCO

1M'

IIZ:

100'

104-'

9(,'

~Z'

88'

~ECO,

"
.-

AR&U$TOS y ~w..re:te:A'5
'At::AC/A(AcACIACUq~(FO~E)
.MOI7ROo (A~&VTUS UN~PO)

.
.. .}4.ZMW
.
(..JAZMIf.lUM
OFFIC'..,ALlS)
raNiEAlS)

IZETAfv1A(GfM115TAC,ANAfZlENSIS)

'A~TEMISA (AI~TEMI<'IA AI'<Ii!Ofi:a.)C6"A15)

'AlOI"AL.
(OPU~TIASf.)

~ECOMrwr7ABbES VE'l.TROflCO ~ECO,

.:;L.E:,AGNO
(:;LE:~

..

. TfWl::~(I~Ujo~\lM
~R7A1fCUM)

.LIMPIATUBO$ (CAl.L.\STEMOAICIT~'NU~)'
Mt~o (N\Y~rus COM,,",UAlI$)
.C~OS/A (CHOISIA TERAlATA),
~A
l.AUREL..(t\lefi('ltlM.
"LAAAJPE~)
.COT\1EA<:.TER (COTONE~TE~' !-!OelecWTALI<E).C'NJI!ELAey> (EOf'HOtI:SIA IN61=NS)

.MEM~~LtD

(CY"1'70NIAJAfbNICA)

..r1AACE:NA(PRACt::ASA)
CYTISlfS (CYTI50S)

~A(~/VAr<:/A$
~E'Cles)
r<oME~O(r<:OStf\ARINU~
OfFlCINALt~).

TAMA!eIZ (rtWA~IZ

AF.IZI-

~).
YUCA (VUCCA).
51~VIVA(e:c;Pt=CII:S PE
-JONlf'!!.Ro (JUl\JlfE~US HO~IZ0NTAUS)
<:;EMPEF-VIVruM).
CL.AVO(r'ITTOSf'O~
11'f&fAAJ
.ME:ZOOtiE(P~Pt... JUL(FfO~
~ F/OLt::rrs ~A"MIO t.eflS INPICA)
\le U.UTIIIIA).

..

61

C~ITERIOVEPlsEAoUR8M10 PARA
CLIMATROPICAL
..~m.
...
-

1.- L
.O6~~~~~ttelO$"fAIZA
e~,.e.VOM'AANTE~~!>
CLIMA ~Aa~LOS ~t.'ZAA')S
.:ti~_AL:
r=)tPv~ ~ X L~ VfE:A1~

E.4
}-At;
f'AfCMNJ
,et:~-

MeAlPAfH.E~ ~~

TIVAV
VE~(,.
..

HAQA f!L.NO2TE Y OfZ1~T~

--.

f'OE.;.TO cpve1tEC18~

MEA\OWZCAA1-

-'

100

100
12"

11

VIS~TO~

pOMl!otA.NTeS

f'OHIE'N"re

so~

#'

/'l.:-LAj

~"'~1tZUCC~E5 ve&e~

~TAR 4erAtZAVA~fA~ evr~~ 6~VES

OCUPAFA~ f~fP: f'AVfMEI'lTOS V ~~..trcuc.c(Q\le;,

~.

MA,.e~

ft:'ft
3Tf:f>

YA qUe:

~~FICIt:7

CM\C~ETO
Ye(".~XfM~

p:ef'AQAe;l
f -~OE A~IZ&~
6J!'M)
CNJTWAvVr' CAl.c)~
.
"
.
.,
IWVAeLe fA
eA\~'PA9 va: C()f~T20CCIOt\\.<M: ve~
rIWYeC'P'~

AL.TAM
'.-

GrlANVa;.aJl'( ~~~ev:

OCurA~I~-

"
62

r.

r/

/.,.-TOW~~

LOTe:5vt:w 11=NE~ ~A f~'&If,'VAV VE A~"ecAA~

I ~~..:~?:elfO~W
r~f'" \ ~,... \""'".

(fUe L~V_JAUVAV,
Pe~~2~~~IZ+~

L~ v":,,ru:>~

~~:~Ir;t\1JE:NO~TE

~",'"e~E
,

2W' "'I;C'!i'~-

",r1:\c
PO/IJIEm-WRIEN1E
SUR
. - o
,.

o','
'

'o,

o, . -

A.-t.o~

~6f'AC\O& ~~\O~~~,J'e,~

"rA('IPAP~
.'"

~e~-MJ~<~~~z~

Pt:A1'Oi\lACI$ y "E~ICOL,l2E~

p~l'e~

~1r,~ft~4~,f.

~E~

L.O MA~ A~80AR:>

/'A~
r~M-

t;J~~At70 R'~,~(..f!:.

V""'lJ.

~~~'~

-E

1" CA~

AAVAroJe.

~"

AAVA~

LOTE)

"-,,
:f!

I.OTE

~~;.

"t.OT!:= ~

r C,A.LLt:1"

AAVAp)~

C,AL.\,,~PE o~ 501..0 ~5E~TIPO.

.,..,CALLE.,..

cAMELLO'"

," t.OTE

MlVAV'ote

CALLE.DE pos ~~TrI70$.

OOE LAVE6ETAClN
t:WLOSCLIMAS,
TtZOPIGo\LES1S~
MUY ABOM\?M1TE.
Y EXtI-

~-ftJ~TO

~az,ANT5J ~~uz.~,
5~ VE:t;OM&1ZA
CI)",,~f~JE
l'l:rg,EMA CAA
~~COA1
At7ECIJAPA
J~
~IA ~E f(JEVE::
CO,\1DO~IT<~
."".~4., LA~~~
.
LAl.. ~M6. PUr::rzeflZE$Ql)e LA? ~$T~ucc.IONc~.
i
'.

'

,e",

~""."",~o-

~;','o::-':'

"'I"<0::-~',I":

IL., c. o.

,.

"~{\\i'v;.i'~",~,/-

of;I/I!%L~"":,
-"'"1\1\1~1
-fill'
~~

~o

. ~r

- ---~=~7I::;:;;
--

. . o.

'

o.'

oo'..

o
11',o ':

o
0.":'.'-,

o'

o.
'. .. o
, o ,

,- < 'o.

. ..

"'"

FACAAt'A t.ATEAAL.

63

---------y---

CAL.Le

--

."

I
.
I

--l::'..',
--.
.".

'

CAL.. L 5

~-

OG lO~

t7E6Et\l
t7E ~eR

PE

M'\PL..IO(O A r~ MT~. COMO

F~e=,4JTE.

-Ml~1(Mo. COl.OCM!VO lA COt\1~T~~.'ctV~"'PbEVEN

5Pt:l.. 1F~~~O
t:,I\1c;t)E4J7JeE
ol3S
.. NO
~Re:~
UNO ~~
J!~~ ~ OL.OGy 'CI ~
.

- r~ocuAA~

~oe. EL ~

TAS~.~.

Oe:=:

~CJeN
,~p(C'Ae

"

--

ACO(FE~

,.'

cq~

'.'~4l+~~

L.A~. ca~?,-g~Ot\)c$o

1..1-

rA~A ~O~
e.

-, .-

~1L~Ei~ y [M\)~OEE~TEAl1tPgAPd.5

I7E

~
~B\2.EA~
CON~~CCIO\JES
LA
R~rAiFll:TAACI~
A\ATUAAL PE '(~A ~'lrME,4JTOS
l.LUVIAA tOS JI
,

t?o6TERRAroED$.

'

g.-E=~ lA? ~~IO\lE?

t7E. CLIMA, ~prCAl.,

PALME\)TE~.(J\l~.plR~~ID.N.

JP~\AlT~~t:'Rt~:rl?~j
De

l.A.

LE

"'.-

.' . ER

E$TA ~ZO~I

. pe:::e.~J'~qy.Af<.

,~~~~~e11!MM)~~~.-1l.~ ,,~t?t\~9~.

,t.p.?=--\{I~~5,,-

~&-Y

.'

.-

'

5Q~~

~~,.~

GEi\1E-

EL. E~e: ~roNcriTOpiAAL


A l.A t?'~~~IOA\ VE

-".

..nu..--

U~~ANO E ~J~ ./~~T.e AM61E:t\)TAL.PE:~S IMf'E:o PAVIME:NTAcrO!\i.:;o~~ ('A~ ~~


I7E FZeVlr<: t.A COI\l~Tr<uCC.'O\)
.

CA~GA ACU(F~AA, <pUEPE:&Ei\\UTIL.IZA~~E PE:TAl.. MANErc:A q~


1'~~TAt\l~Arzr=/\1FIL..T~~&nrrt.-U\(I~L., COMO rA~E~
~ecre:E~Os,
~~t~T~~,:]76;4S,~
CEA)~5
PEp'OjeTIVOS '1 t'T~S
USOSS\MIL.A~E$.
64

- ----

,
COACEPTO6 5A61CO5 ,.
5OS2E LA T~"'5MI510A\
,

1. RAPIACIO,\\

COASI<SfE.

DEL..CALOle
PUZSCfA E Wt1tIQ:CTA-

l5/Ia LA ~CU1eJ\\CIA

PE ~"'(cu&.A6

WMWO~S.

\ 11

\ {/

::

~O::

./

II'~

":::

~"
'

===t>

.....

6e rzeC'", fO~ exf06a&IO'" P\EECTA (> IZe.Ft.~AVA


I.A f'O~Te. pe. CAt.OlZ.

2.GO~PUCCI6A\:

65 el, f'A~ PISI,&AI-O~ A,; ,-.rAvs


,N; PE o'" ~T~fAL~~IVO.

/AS MATEI2fAL.1SS TI~~


~~IST~IA

PIS'TINTA

AL- "ASO VEL eAl,OIZ-.

JSA\TIZEMA~ t'U~
~!7MITe:~
~

/,.()1&
~
~A"f!6
,e~I~TISACIA. A ~l) P'~
MAl'eI2"A).

ve 'A~ MOt.~C.U-

-,\!,;'

Y r:~~1
&A1.b~(FiI,COACmo).
o ~~
OPOAlE~

'~::'

(T'ISZOMTl.\S.t:J

~[.ADI2IL-W

-~:~,~

"~

~~,~~}.
:,:)4,..

PE.

,:

/vID1Z1t:1W
CONC~fro

. ~.;~

~\~?MISI6A\
t7~[,CALOe.

I'

!. COMV::CCIOA\: E~ a T~Ft)~

1"0 VE U,\\ FI.U1FO; A'~E) A'*-'A, ETC.


;o~ reAPIACI\\

-'(j~

/'r'

VE:CALO~ Mt=PtAMTlS eL MoVIMI~

~1">:1

,;

1St.. GOATreoa.. ve. ~A SOMA DE. l.O~ 1lZe':S F~M.:'~~


~eVfA'\\Te: Ut'l 111~~~O APe:cuAt70, t7A~ COMO ~6Vt..TAVO f,A O?NOE7IVAPTlZMlCA o ~IOCt.IMTICA. f!:)1Z t:SL.~TI2AJZlO,
LA FAL.TA VIS CVIJ7APO EA\ ~L.. "'~Ii5~o
VE: ~?TOS ~PJ:ScrOS,
,MOTIVA r~COMOV"?ADes q>D15 PV~DE='-\AFE:CTAp:.
tA~ ACrIV'I7At7eS 4'Oe: ~::. L.l..SVAA A a\~
~
::t.. ~Te:1Z1OIZ PIS ~A
CO,A.lc&TIZ()cct~.
42

- - -

OrerEA\TACIOH
y ASOLEAMIEA\1t)
(CONCEPTOS ~EFe.IEIP05 AL HeMI6F61Z1O~rq~)

"'TIeMPOS

PE A50t.eAMlEArfO

PlAI2IO

FACHA VA

ASOeAM'

rl2OMJrVlO

IZ

e;Te y OESn:.
A\OIZTE
UIZETE Y 60ESTe

HOrAS

,2.
6

"

..

11

FICtO}YA ()UI! 'E ~A

PB-

feA)PEII I,A Gr.AAAA\CA


rE-

(.)

MICA A LA quE! ~e ~E:Ar,zAA e)(fPUI!~~ 50S MUItOS

11

,A.\OzeS11= y AIOreoe:sTE

"
&,\l TEI2MWOS ~JWIE~LSS
A OIZl~TAcl6r\\
E5 eL E~E!,ME!~lD M(s 1MR*T.M1TE eA
'A ct.'MATI~.f6A
.
, ...VS(W EPI-

~y

vAlJOS.

(.) PErE~VlEAV9 VE .A I.Amv~ LA1A1~LAC\O~ ES MIAUMA.


A\.

I
i

w.~,~-~

"L

t-__n
!

LAt5 F~HAPA'S ~EMn= YFb,\' t:'\)TI=


llt::A\S,\\ ~,eAMIENTO
r~FaN90
MSP~Te:
(7IFfCrL.ve COt\)TIiU)LAIZ
At.tSrzoS. JZe(f'(.m::1ZPVE e'~ME:IUT9> AVICIO~E:S:
CE!U>:5I'5 o
trotE&AA~'es
PAfZA ISVITAt2~()
..
IAlC'I7EA)CIAf:A) cl.lMAS &A1,1~.

Is.

-;R -:-

~
(r.A FAcHAPA !r{)~ TfNE MOt.~A -1
MIE:IJ'{t' 17012AA)TE wvo F:L PIA
a:w 'A)\/'E:~ i ~IA)...EM~A~/.MEt71AA)TEALE~S
F.AC1L.ME:A>T!=~e:
roe ,VJ:; CO\)l1ZOl-AIZ-lA PE",oQSlVA CI~
i!JO/..Af!..
,\ I

,\/1-0-

V81ZAAlO

/
I

IN VIe::~lO

1/,

/
AlO~T~. /

,'1'

/
/

//

AA
?u~.

43

* rve:PEW

e..u ~6"(1!!! ~OlSYA

~CIAJZ.
APA~E=S

//

/
/

:: o :::.

E:/J 4'05

/,A'='~VECfl:>fi?fA5
t7Ec..~l, Y LA FOfZIAJFLWPI\)

A~t..E"AMt S~1t'

E.AJ EL.-

VE lAS

VA~ ""orz. y Ak::>IZTE.

rACHA-

EFECTOSUTILIZABLES
E~ LA CLIMATIZACiN PASIVA
EFECTO

VE'AiTU RI.

~~TE EFecTo ~E L.EVAA CAeo Me.VIANTE LA VeN11t.AaON CIZUZAYAE:N


A PAItTE
, ?UPErzw~ PE VAA co~sTtZUCt:10N. Al, ~E?IOA)A~
E:L.VltSNTe> ~e.IZE' /..O~ vANt)5 ~17UC.E U~A

AtTA
rIZE~IA.\.

~oc.CI~ VEL.Al~ ~TEIZ(O~ ve~l170A (,A I7fFE~CtA ve: PIZI?5IO~EG


E'uT~E eL. AlrzE 1NTJ=~01ZY~t.

"AJA r~;S0N.

7UCCIf..l V'f:1- Alge:. INT:::1210rz"

JC9.l
"IEFECTO, CMIMEHEA. (TEJ:MO6(F6M).
~f! EFECTUApOIZPIFEIZSI\1CIA
ve TE:MfISrzATVAA~.
~t. AfilE f1ZE~ POfZreA>E:~Mc\yorzPEA)flr1AI7
QUE t::(,AL.'~re, TIe'.NVe A PIZECIPITAIZ;e;MfE::Aa1fl'A~ Que eL AIJZECAl.eA>TAVO
P'orz.
~VIAC'N ~A~J APAJlATO~a::usc,-p!ICOS,PE=1Z~~ y o~
17l6ft)S''yos, TIa>I7E A etEVAIZSE. Me:I7IA~re u~ ~Al.lPA ~..ul.A PAfZ.TE
'!Xlf"~~IOfZJE'~Te E:FCrO ~ uevA A CAeso.

EFECTO IAVERAAPERO.
_,\1
/

~AI~

Fe~CO

I V::N"Il-A.

.'J

Al. PA~AJZ'A I"AVIACI~ ~1Af!.. A T~v~


pe UUA~Pl!fZP;'C:fE T1ZAN~PAJZE\ITfE (>~L6clVA
y Al.NACe~Z:$F Ei~
lJ)6 PI~, MU~
y O&Je:rz:6, r::,TOG>
V'~IPA~M)
~l.t)1Z
EA>~
Pe IZAPfA..
,

o1\"'"
/

c,o~ ,~ F~,w4A.J f,A C()AL.iPOSPA1ZA


,A~ArA~ ~I! tA OPACIPAPve e?TAS
wpeIZF'C'E5 A t::STA ~ V'ACtM ve
O\lPA tA~~.

44

FO~MA5 COA\ST~UIPAS
y GM\AA1CIA
~ ~
tb6

Y t.A ~~

MU~

COJ\lS~

fe UHA

5CN ~~

6ANAA

A~

cp()e
Q\L.O~.A~

PEL11170 VE MATe~t..,!JI)
~~
V C>IZIEf-LTAClONJ
lA ~
I7SL EL~E:I4O CO~~~
~tiE.
eA) EL \/OL()M!SA\ ve ('A~}JCtA
PE CALO~.
,
vrt!lMJA)~'ON VE ~
ve: CALOfZ
~t\\ /,A Fi'rzNA:

LOS ~~
5OLA~
PUEPeN ~IZ fE~--

pLANA.

CAVA
10"VE IJIICUIllACIN
va f'tANO
lA TJ!:dUM&1ZE,~E"P~~TAN
pe ve;
10

fEA.1V1coLAtZE5> A.
"TOVALA !X)PE?i?RcrE:o

A I~ % VJ: MaIOlZ SAA\M)CIAVE CAlOrL -fl'g NJUAS.

PUt:OE ~IZ

(,A MITAV.

ro~

~VIAcrd\\ ~O)(tMAVAMel\\1l=.
I2AI7/AC\O\1

f7CJLAIC.

1~

-COA~

Af? f;:CHUM~~es
O MUroS CU~VOV ?OA

lOS Ntb f~::~COE>.

LA5TlScHUM~E$

<$

CUlEVASLA
6ANM"

erA 17~ CALOIZ. f'OIZ CONVUCCIO"'..ES ~-

..

ve: CAAl.

t.A~ !ss P!:ftP~PICOLA1Z-A tA 6?ve.()~ ~W

eA\ ~

MIJ~

e JJ

6OAJPElZpe,.I7'(Uf,A~e'$,
~LO u,()A
,
LtAJEEA
~JJ CAPA
,
~EVA.

PLlAlTO.

A~e:a=

f'UEW~rz ~l.O
LA t"lJArzrAPArzre.

- e.?vevA

I'JOY-PE",tJit:> A ~CJE:lA ~p.c.IO~.. ~VA :~

A6UAS.

~l..O

OfJCO.TA~1l'.

-=~I~.

f7[.M\TA 17e: CAt?A MAYA.

46

~
PEttPe:NPICO/,A12e.~ SLOA UIJ
PUNTOve LA ~"eVA.

,
COHPUCTIVIVAV
E WERCIA TE~MICA
,
1./4 CQqPUC11V'-" TIE~'CA IHI1IO\ IJ).
CNtTIVAV PE CA&.OEQUE.~A5A p,,~
UNA ~1EF1C\e
leAl CI~fCTAOHIVAV

,
C<W170CT'VIVAP E IAlErzctA TEIZMICA
VE Af..G,UND6
EIE'AES.

PE TIeMPO Y ,.,,: CAVAtWAPD l7E


TEMf'E!fFATOM.
'.

TEe'.AL.

LA We:I'ZCfAT:~
II'&VlCA
EL111!'Mft) QUe TAfZVA~ FLUI~ I:L CALOre
AtMA~VO
e,\\ UH MUr0 o tWA
TeCHUA\&~.
TEMPEj.?A()~
e)(n:.~
PE

LAleeCJA

CGQVlVAV

e.4.

o.oel

,Alfl;E

A!4rJA
tAP2'UO
P,E:.VIZA
COclZl!1t>

61.8
1>1.
2.1..

0.50
0.Gi5
(.96
'.?I-I.

. I

0.'6

u~ ~L..EMEAl1V

AVO"E
llEIQrA ft

T~Pt::~TUf?'A

0.90- o.7tJ

o.o

I.M

-,e.o

0.10-0.18

==

\~e:I=CIA

~ ~
l ICOCTl:

~~TI

,
,
~EFL.E,}(IO,\l VE LA
, ;:'AP'AC.\O~
~lAf!.
EA FONCIO'" pet.. CALOle.
VE UNA ~peIZF'CIE:.

COt.O(Z
etA.~ CALAMAfl,LL() LINd/t.1
AMAtZ'LO o~
AZu. CAIZD
,
f2'OM ~'MO~
G~t5 ct=MeJJTC>
ANA~A)"'I\PO
9E'GE:
VEIZPS VEGETAL/..A~U.LO
I2OJO
1Jt:GdZO

MAPBA
COli!:CHo
VIVIO

0.07
O.O7
f. 2.!;

f(8FA

0.0'&

tO6

PE Vt

a=ec.~PE:L

'72
(07
41&

cot.Orz T'E:A)EA)

fi:JltAA 'AAft)~TA"'CIA, YA ()ue AFEC.TAA ~VIS


"os ~UleA)115s
pUN106 PE V'STA:
,
TafZMtCO : 1ZE'PUCI~~R:)o A<MeA)TM>VO t.A~ 'iAA)AA)CIAS
pelo CfJ-Orz. ~'AIZ-.

% ~FLE~At'o

ea
70
(bO
4C>-~C>
40
~Z
~!)-~D
:z~
eo
le
le;
S

~'Q)t.6'CO : PEprIM'~pO
PO.

" MOT,VAA\-

PE 1ZE:Ft.eXlN:OCACtO~M)ro
EWAM'~"P'.

PE$Wi'A.-

~ ~ecoMEA)PA9t.~ SL. ~
re COLO.
IZI!!S CLAfZOS e~ et.lMAS CL.1POS

47

06CVFZOS

e=~ CUMACS

~rOs.

-,

,
CORRIEAlTE PE AIIlE E~
EL I~TE~IOR VE LACASA
pA12A OGE"A~'" UAl ~15T~
P~IVO VE
(ZEF1ZIaE:fZAQON fAl VEtZAND/ ~E VE8E~N ~E:&UI~ L.IV? f,'VIEIJfEf> ~ECOM8(.
PAc.1Of\lE,,&:

.. ~ Ae~~

C.A~

POJZLAPAerE ~v-

pEf2IO~ Al, EXTEtz:~1 CON "r~-r;;:v.JA$


U Ol2\F\CIO1~AJ2A"r~T1LA~
Y ~eF~'"
CAIZ f,A MN?A TE=rzM\CA
I)TEelOlZ.
'* ~E VI?ft'AIt7~~ ,AiJ!!IZTU(2A~f1.M.PL.lA?

va lau,A~ ~MEA>~\~rA~ SA)T~PA


y ~AC.H"A
VE .A1f2!:lPue P5~MIT~
~ PA~O.

E:F~TO

t?E::: 6UQ:::IO\1o

PRE510~ .AJE6ATlVA

.. lA? 5(.1PS~FICIES\'\t>rz/AVA~
AL..~~I
pIMet\\~IOAAt7A~ p'A1ZACAPTAe t,A

MXINV\fZAP/AC!&\\i?Of"AJZ.ISAJ'NV1e~IJO, TM\EJ\~

,,~o
tA ~ELAqON f'TltM E:S:

~Tz:AV'A== '\
?AL-IVA ~ 1.Z?

~LIl7A
E:NT~!7A

l. '

.
.

r.
."

,zE=tO6~ A~( ~VO


:;\1TtzAI7AS PE4XJ~~

fN LA PART~ INf[32lO~
;>E/,00 MUROS V'ONI?E/
~E.TJ2A
EL.. AI}2E.! .1
Y /2AAlPE?

"

\
/

CUAIJ\7t>}.)O
'?E AU=CE~\TA.

.:::0-;:"
/11\

\\

i1

A ;::too./

V'l:Sl..~A~

PoA1\7E&At.~.

.""*:::0..18
\....\

~-

~OcM.

FICIE:NTE PA

"

"

AL.TOI2A MI,uI,w..

'?A,

AATE:PECHC>~O CM.

&VPE:RFICI~ MiNIMA ll-VMIA1AC\N

~' pUe~~B(.IiCIS~ lA COIZeI!W1'e:


~vo

~L.AC.IA1 PARA PISEO pe;:L V(XArlO


A/~
== 1.7
,

1lE~-

CONVISCnVA E:~ e:t. 'IJ'fE~O~

---=

- =-'~

-_J_--~

~$PM1-Yt2Fk F~9

E:}JJ:I2i4\EAI

COA VAlVOLAVlz>~~2E
Fi!l..ACIZI~TAL,AMIENTOVt=~CAl.
AL ~U~I PUt:pe COA)TlZ'OlA~
t::FEcTIVAM~T~
'A AAPlAC1~ t7E: VEAAA1O.
,
~ecoMEJUPAC\OA1
f='AM VOlA VOS :
, rI

= 1. z?

-;7
.~~
\ V:;.\lTtA~(6NPTIMA' '

CAPTA~

ZO % PE lA -?UPE:~FIClt:=c l/EL- ~OCAL!()PE~F(CIE- M/\IMA Vf;:I\lTIl,Ack:5"Al

J!L tSFI5C112
PIS:CH'N\:A1~ D

1/~

PfZES6lOA) NJ56rATIVA e=A)t,A Tet:HVM-

&fZe. PJ! f,A CAM.


49

VE LA oGOP'E:\ZFICIE..DE. l..AVeNTAI\IA

-.

'"

',.

1}\M~Iet-1U>P fAe-re::.~

--,

',-

TI~
fA~
VE~O.

E.L. ~A1T~

PISL '1J()I,~

:-

~,

,-1

~
-..
>o;

..

':.FEC...

"1
~
.,

~,
1

1
"
I

t
f
.

-1

CMA WP6E,A.\A
CO5TA ve. OA>/.ACA Y iOEfZ.1ZetZO

.!

J
I

I
~.

,----

'/

MI.-IJ7.A

AlgE.

'1

'O"'"

/I\~

.
I

-- ---iI':"'"-_.
I
-t
J

~--

""

l'/

/'jifi

.I

'

'"

'"

./

-"'-

4o

"

",
/"
.....

/ ...H./~f2\

",

,-

". ",-

II

",
""
"\

",,"'"

~C~

/"

'/J

~~Ai9'::A\TE.

veL

E;A\ UNA I.AVElZ:A

HU6D-

::d~

p~

ve

tA~ t)~I~TACt)"'~

I~ Y ~rz. ~'~TE
l.OC:S veee:JZM

,-=
,--=
,-.

~~-R:>A1IENTE

4~_.og, PA~e -

Vf45EWAtZ..o:;~ CoN

UJ'i>M'~
AA601-OGVE 17I?e:A10p'AtZA
~TA~ CAt.a=.Al~MH=:Arp
E1<CS5JVO ~IZ
,

tA rzAV/AC\o,\\'?t'lAJ:..

-~.....
//0'.

"',

11?Y 4~o

17~~

III

~\~
~LOS

~~~O

::ATM~A

",,"'"

"'"

../Tz:e:~~
/

- "
,.

'.

L7
/',

""/'

/"

/"'"

/' ~/

CA~A"e,A.lUNA l.A17ErzA
50

.....

~
~

""

//

-/, 'l

;v