Você está na página 1de 1

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIN LAS SEGOVIAS JUZGADO LOCAL CIVIL ESTELI

Expediente Nmero : "em#nd#nte "em#nd#d# A**i.n : : :

0371 0313 07L! $ide% C#&ti%%o L#'o& ENACAL( ) Li*en*i#d# RU+, SEL-A ,ERRERA Reinte'ro L#!or#% AUTO RESOLUTIVO

/U0GA"O LA1ORAL POR -INIS+ERIO "E LE2 "E ES+ELI3 -AR0O "IECISEIS "EL A4O "OS -IL NUEVE3 LAS NUEVE 2 "OS -INU+OS "E LA -A4ANA(
A% #n5%i&i& de %#& di%i'en*i#& *re#d#& en e% pro*e&o 67e *on dem#nd# %#!or#% *on #**i.n de Reinte'ro L#!ror#% interp7e&t# por e% &e8or $ide% C#&ti%%o L#'o& de 'ener#%e& de %e9 en #7to& en *ontr# Empre&# Ni*#r#':en&e de A*7ed7*to& 9 A%*#nt#ri%%#do& ENACAL CONSIDERANDO: 1.- ;7e en e&te /7<'#do L#!or#% de E&te%= &e di*t. &enten*i# en *ontr# de %# Empre&# Ni*#r#':en&e A%*#nt#ri%%#do& de A*7ed7*to& 9 ENACAL 9 en %# p#rte re&o%7ti># de %# mi&m# se manda a reintegrar a!"ra mente #%

&e8or C#&ti%%o L#'o&? di*@# &enten*i# &e di*t. e% do& de o*t7!re de% #8o do& mi% &iete 9 e& *onAirm#d# por e% +ri!7n#% de Ape%#*ione& de %# Cir*7n&*rip*i.n L#& Se'o>i#& S#%# de %o Ci>i% 9 L#!or#%( #.- Siendo 67e # %# Ae*@# e% &e8or C#&ti%%o L#'o& %e A7eron *#n*e%#do& %o& &#%#rio& deB#do& de per*i!ir de&de &7 de&pido Cm#9o D007E @#&t# Ae!rero de% #8o do& mi% o*@o? &in em!#r'o no @# &ido reinte'r#do *omo %o m#nd. %# p#rte re&o%7ti># de %# &enten*i# 9# men*ion#d#3 e& de*ir3 %# emp%e#dor# # omitido *7mp%ir *on %o orden#do( $.- %&e a egis a'i(n a!"ra '"ntem) a as e*'e)'i"nes )ara e reintegr" a!"ra sin des'&idar e dere'+" de tra!a,ad"r '&and" as- " manda &na senten'ia .irme / en este sentid" e art-'& " 01CT es e*)res" en se2a ar3 45C&and" e reintegr" se de' are '"n &gar / e em) ead"r n" '&m) a '"n a res" &'i(n ,&di'ia 6 7ste de!er8 )agar e a tra!a,ad"r6 adem8s de a indemni9a'i(n )"r a antig:edad6 &na s&ma e;&i<a ente a 'ien )"r 'ient" de a misma. Por %o #nterior3 *on %#& *on&ider#*ione& @e*@#&3 *on A7nd#mento en %o& #rto&( 1F0 9 1F7Cn 9 e% #rto( GFC+ p5rr DH3 e&t# #7torid#d? RESUELVE3 UNICO: L# Empre&# Ni*#r#':en&e de A*7ed7*to& 9 A%*#nt#ri%%#do& ) ENACAL3 repre&ent#d# por %# Li*en*i#d# R7t@ Se%m# ,errer#3 #nte %# ne'#ti># de reinte'r#r %#!or#%mente #% &e8or $ide% C#&ti%%o L#'o&3 !#Bo e% #r'7mento de 67e termin. e% Pro9e*to de ENACAL p#r# e% *7#% %#!or. e% &e8or C#&ti%%o L.pe<? de!e p#'#r e% *iento por *iento de %# &7m# de dinero 67e *orre&pondi. #% p#'o de indemni<#*i.n por #nti':ed#d 67e re*i!i. en &7 momento e% &e8or C#&ti%%o L#'o&( Un# >e< *7mp%ido %o re&7e%to3 #r*@=>en&e %#& di%i'en*i#& 9 *on&idIre&e Aene*ido e% *#&o de #7to&( NotiA=67e&e(