Você está na página 1de 2

AKTIVITI KELAB SAINS SK SUNGAI LIUK, MUKAH BI L $ TARIKH %e# &'$( PROGRAM )en*enal !

u+#uhan AKTIVITI )urid #er,alan di sekelilin* sekolah dan +en-enaraikan !u+#uhan -an* dikenali )urid +e+ilih !a,uk #erkai!an sains dan +en*hasilkan #uku skra/ dala+ ku+/ulan -an* dia*ihkan oleh *uru )urid +enon!on 1ideo #erkai!an sains Se!ia/ +urid di#eri soalan /ada sehelai ker!as )urid +enandakan ,a3a/an -an* di!ulis oleh rakan. )urid #er*o!on* ro-on* +e+#ersihkan #ilik sains )urid +elukis /os!er 6Ben.i Dadah7 )urid dia*ihkan ke/ada #e#era/a ku+/ulan Se!ia/ ku+/ulan di#erikan sa!u !ero/on* #a*i +eliha! o#,ek ,auh. )urid di#aha*ikan ke/ada #e#era/a ku+/ulan )urid +en,alankan eks/eri+en !indak #alas !u+#uhan !erhada/ ran*san*an CATATAN

&

)a.

)e+#ua! #uku skra/

0 (

A/ril )ei

)enon!on !a-an*an 1ideo "ui2

4 5 8

Jun Julai 9*os

Go!on* ro-on* )elukis /os!er )e+erha!i o#,ek +en**unakan !ero/on* )e+#ua! eks/eri+en Tindak #alas !erhada/ ran*san*an

Se/!e+#er

Disediakan oleh:

.. (SURIYANI BT AB JALIL) Guru enasiha! "ela# Sains

S" Sun*ai Liuk; )ukah