Você está na página 1de 86

Vladimir Antonov,

Ph.D. (in biology)

Anatomie Boha
(sbornk lnk)

Z ruskho originlu peloila

Jiina Broukov

2011

ISBN 978-1-897510-81-0 New Atlanteans 657 Chemaushgon Road RR#2 Bancroft, Ontario K0L 1C0, Canada Printed by Lulu http://stores.lulu.com/spiritualheart

Kniha pedkld sbornk lnk, napsanch vdcembiologem Vladimirem Antonovem, kter vnoval svj ivot vzkumu zejmna nematerilnch forem ivota a vzjemnch vztah ns, vtlench lid s nimi. Z nematerilnch forem ivota jsou pro ns nejdleitj Pedstavitel Prvotnho Vdom (Tvrce, Boha Otce) Svat Duchov. Uen u Nich dovolilo jednoduchm a vem rozumnm lidem srozumitelnm jazykem zformulovat odpovdi na nejdleitj otzky, stojc ped kadm lovkem a vekermi lidmi jako celku: co je to Bh, co je to lovk, v em spov smysl naich ivot na Zemi, jak ho nejspnji realizovat, jak musej bt vzjemn vztahy lovka s Bohem. Kniha bude zajmav a uiten pro kadho z ns, zejmna pro pedagogy a pro mlde.

Antonov V.V., 2011.

Obsah
Anatomie Boha.............................................................................................5 Pm Cesta k dosaen duchovn Dokonalosti. .......................16 Ti etapy centrovn na cest duchovn seberealizace... 22 Etapa 1....................................................................................................... 22 Etapa 2....................................................................................................... 27 Etapa 3....................................................................................................... 29 Diva a buddhi.............................................................................................31 Psychick autoregulace. ................................................................... 36 Blahoslaven ist srdcem!............................................................... 42 Co je Pravda?............................................................................................ 50 Evoluce Vdom........................................................................................ 57 Tet oko a Slunce Boha.............................................................. 67 Dharma, Dharmakja, Nirodhi, Nirvna....................................... 72 Ale bute ostrait!. ...............................................................................81 Doporuen literatura (rusky)..................................................... 84

www.swami-center.org www.spiritual-art.info

Anatomie Boha
Na na planet se utvoilo mnoho variant chpn podstaty Boha, smyslu naich ivot a monost jeho realizace. Na zklad vytvoench koncepc vznikla nboensk sdruen lid. Pitom je lidem vlastn zkreslovat prvotn pravdy, hlsan Bohem, zamuj je asto bohotvornmi fantaziemi a pizpsobenm koncepc ve prospch svch vlastnch zitnch pn. Pro se to tak vdy stvalo? Podrobn jsme toto tma projednvali v knize [15]. Jen v krtkosti te o tom eknu, e je pinu teba vidt v existenci ohromnho rozpt rozdl mezi lidmi v jejich intelektulnch a mravnch ukazatelch! Nejintenzivnj nboensk zvrcenosti vznikaly tehdy, kdy se vldy zmocnili agresivn primitivov Prv tehdy se objevovaly inkvizice, kov taen a rzn fundamentalizmy, kde adepty u zajiovat si svoje spasen v rji, napklad, zabjenm jinovrc Ale ani z takto poetnch historickch fakt se neslu dlat takov zvr, e nboenstv vdy pinelo lidstvu jenom zlo. V rznch dobch se v rznch zemch vtlovali Pedstavitel Prvotnho, Kte pineli do spoleenstv lid Pravdu v prvotn istot [7]. Lid 5

primitivnho charakteru Je asto muili a zabjeli, piem byli nkdy pohnni upmnmi motivy obrany istoty vry jejich vry: vry primitiv

***
Jet jednu dleitou pinu vyhasnn ohnisek vych religiznch znalost v prbhu asu je mon vidt v neexistenci dostaten dokonalch prostedk pedvn a uchovvn intelektuln informace. Vak se tak v dvn minulosti lid pokoueli svoje mylenky zapisovat na kamennch deskch, listech papyru atd. Jinak by ani nezstaly ve vlastnictv lidstva po vechna nsledujc tiscilet jeho existence na na planet zpisy, vytvoen Totem-Atlantem (Hermem Trismegistem), Pythagorem, a ostatnmi Velikny. Ale dokonce ani vynlez knihtisku na papru, neeil tento problm v t me, aby si lid z rznch zem, hovoc rznmi jazyky, mohli dostaten rychle vymovat pslun informace. V souasn dob tuto lohu pln internet a ostatn neustle se rozvjejc potaov technologie. To, v kombinaci s nahromadnm znalost o Bohu, zskanch prv vdci, kte svj ivot zasvtili dan oblasti poznn, dovolilo zskat pedpoklady pro vytvoen veobecn lidsk informan bze, sousteujc zkladn poznatky, tkajc se podstaty Boha, lovka, i toho, jak t na Zemi pi uskuteovn zmr Boha ve vztahu k nm.

***
Nebudeme te vyjmenovvat a analyzovat folklrn (naivn, pohdkov, pohansk) pedstavy o Bohu, kter existovaly a existuj mezi nrody rznch zem. 6

Ale zaneme hned s vkladem nejzsadnjch poznatk. Toto tma se slu zahjit vtpenm pedstav o mnohorozmrnosti prostoru. A tohle nen dn matematick spekulace, ale fyzick skutenost! Pedstavme si obyejn piroh z listovho tsta. Ale na rozdl od nho se vrstvy mnohorozmrnosti mezi sebou neodliuj ve vce rozmstn, ale podle jejich msta na stupnici energetick zjemnlosti hrubosti. A to tak je stupnice mnohorozmrnosti. Nejjemnj vrstva takovho pirohu to je Prvotn Vdom, nazvan v rznch lidskch jazycch tak Tvrcem, Bohem Otcem, Jehovou, Allhem, Ivarou, Tao atd. A na protjm konci stupnice se nachz peklo smetit evolunho Procesu. Mezi prvotnm Vdomm a peklem se nachzej ostatn vrstvy. Mezi nimi jsou jaksi kosmick skladit stavebnch materil pro utven jak hmoty (protoprakriti), tak i du (protopurua). Tyto eony je douc tak poznat na Cest k poznn Tvrce. Je mon je najt, pokud se naume pekonvat Zrcadlo, co se stv monm pouze z proitn a u dostaten rozvinut akry anhaty v mezch hrudnho koe. Je mon uvst i jin pirovnn napomhajc k pochopen podstaty mnohorozmrnosti. Pedstavme si sklenn akvrium. V nm je voda zkladn obsah nm viditeln. Ale je v nm tak i svtlo, akoliv vzjemn nesouvisejc s vodou. Tak energie elektromagnetickch pol, zajiujc pedn informace, krom jinho i radiopijmam a televizorm. Tak energie gravitanch pol Zem, Slunce a Msce. Tak neutrinov a ostatn normlnm vidnm neviditeln proudy energi A tohle je pece nejen v akvriu, ale vude! Pokud chceme tento jev vysvtlit dtti, je mon mu napklad dt do rukou zapnut penosn radio7

pijma naladn na njakou vlnu. To mu d monost se pesvdit, e elektromagnetick pole tch vlastnost, kter zajiuj kvalitn zvuk, se nachz nejen v tom bod, kde byl pedtm radiopijma, ale vude v prostoru, kam dohldne. A to sam, e se dje i venku, mimo dm. Vce ne to, dtti je mon ukzat, e stejn energopole dv zvuk i na jinch frekvencch, tak vude existujcch, piem obvykle nepekrvaj jedno druh, existuj kad jakoby ve sv vrstv prostoru. I kdy my ty vrstvy nevidme. Zskan pedstava o takovch vrstvch dv dobrou analogii i pro pochopen podstaty vrstev mnohorozmrnosti. Vdy je to tak pece i ve skutenm mnohorozmrnm prostoru: prostorov dimenze (nazvan ecky eony, v sanskrtu loky) s jejich obyvateli (duchy rznho stupn rozvoje a Bohem) se vyskytuj vude. My, kte jsme zvykl se dvat jenom na hmotnou rove na existence, je nepozorujeme. Ale obyvatel tchto eon ns sleduj a proto na ns mohou psobit. (Tuto situaci vylil ve Svm Evangeliu Apotol Filip [7]). Ty, kte se nachzej ve vztahu k materilnmu svtu jinch prostorovch dimenzch, nen mon pmo vidt pomoc smyslovch orgn nebo jakchkoli hmotnch pstroj: vdy nemme monost penst nae tla a pstroje do tchto eon! Ale zato je mon tohle vechno prozkoumat vdomm rozvinutm odpovdajcm zpsobem. V dnm ppad zde nemluvme o pouvn jakchkoli psychedelik, pokozujcch jak tla, tak i due! (Avak mezi pvrenci narkomani panuje mnn, e takov ltky navozuj vstup do astrlu a tm umouj poznvn nehmotnch eon. Ale poznv se pitom jen jeden eon, obvykle pekeln nebo jemu blzk. A pemstn z eonu do eonu nebo dokonce do 8

Pbytku Prvotnho Vdom je pi tom vyloueno. A tm je vyloueno i zdokonalovn. Mon je pouze degradace.) Ale sprvn vzkumn bdn je nutn realizovat s pln jasnm uvdomnm prostednictvm nmi popisovanch stup etickho a energetickho proiovn, a potom rozvoje vdom metodami jeho zjemnn a mnostevnho rstu. Toto je podrobn rozvedeno v knize [8] a jinch naich knihch, a tak ve filmovch lekcch (uvedeny na konci). Te podtrhuji jenom to, e spchu neme bt dosaeno bez drazu na rozvoj sama sebe jako duchovnho srdce. Jin monosti neexistuj.

***
Jenom v primitivnch nboenskch nzorech si Boha pedstavuj v podob lovka nebo njakho zvete! Ale skuten je On v aspektech Absolutna a Prvotnho Vdom rozmrov nekonen a vn. Jeho rozshlost to je rozshlost vekerho vesmru! Zkladn st Boha, jmenovit Prvotn Vdom, Kter On Sm nazv Srdcem Absolutna, je podobn nekonenmu ocenu. A skuten to tak je rozmrov neohranien Ocen ivho Nejjemnjho Vdom existujc v nejhlub loce, nazvan Jeho Pbytkem. Nachz se tam ve stavu Klidu. On vbec nen Osobnost. Ale On je Souhrn Vech, kte doshli Dokonalosti a vlili se do Nho. V tomto smyslu On je Jednotn My, co nm On Sm potvrzuje [7]. Lska to jsou ty emoce, kter jedin mohou vst ke splynut du. Naume-li se milovat druh lidi a vechno iv ve Stvoen a tak veker Stvoen a rozvineme tedy sama sebe jako lsku, pak meme svoji lsku zam9

it i na Tvrce. V t dob u budeme dostaten kvantitativn rozvinutmi duchovnmi srdci. A potom se do Nho vlvme, splyneme s Nm v Objetch Lsky! Co tu bylo eeno vbec nen krsn fantazie ani alegorie. Ale Relnost pro vechny Doshnuv. O tom podrobn vyprvl ve Svm Evangeliu osobn Uednk Jee Krista Apotol Filip [7], nyn je souasn s Jeem a spolu s druhmi Jeovmi Apotoly Neoddlitelnou st Jednotnho My. Ale o tom je tak mon si pest v Kornu: kdy Bh mluvil a jednal s Mohamedem, pouval ve vztahu k Sob dv zjmena J a My. Ano, On je, jak Sm o Sob k, jak Vy J, tak i Jednotn J, i Jednotn My. Vechno tohle je pravdiv. Je tak dleit si povimnout, e akoli se o Tvrci obvykle mluv v muskm rod, skld se z Boskch Pedstavitel obou rod podle Jejich poslednho Vtlen. Pro lovka, kter je zvykl sebe i ostatn pociovat jako materiln tla, je tk si pedstavit: jak by nco takovho mohlo existovat Jednotn My?! Ale vdy, opravdu, lovk nen tlo! On je sebe si uvdomujc energie, nazvan vdomm nebo du! Ale tlo to je jenom souasn obal, poskytnut kadmu z ns kvli naemu zdokonalovn na dobu vtlen. Tlo to je jako stroj, umoujc dui jednat, uit se a rst ve svt hmoty. Ale ten stroj d pedevm sm lovk. Fakt, e existuj jako due, poznaj vichni lid po oputn tla. Ale tu samou znalost je mon zskat, a neukonovat pitom vtlenou existenci. Dosahuje se toho prostednictvm svho rozvoje metodami buddhijgy. V Pbytku Jednotnho My je Klid. Vdom jsou slita v Jedno. Intenzvn Svtlo a Svtlo-Ohe se pro10

jevuj pi myslech, zamench na Stvoen, a innostech ve vztahu k nmu a v nm. Jednotn My disponuje plnou Boskou Moc, Kter se me projevovat tak v ovldn hmoty, v jejm tvoen a dematerializaci, v jej pemn. Vtlen opravdov duchovn Usilujc, kte v dostaten me zeslili ve Splynut s Jednotnm My, se mohou projevovat jako Velc Bot Divotvrci. Ale a u jsou v tom ase vtlen nebo nevtlen, mou vychzet z Jejich spolenho Pbytku, a pro vtlen lidi vytvet napklad pracovn prostranstv. Tam kad z Nich tak vyuuje meditativnm technikm ty vtlen hledae, kte dorostli ke schopnosti bezprostedn pijmat Boha. Takov pedstavitel Prvotnho Vdom (Jednotnho My) se tak nazvaj Svat Duchov. Ale pokud jde o Jejich Souhrn, pak se o Nich mluv jako o Svatm Duchu nebo Brhmanu. V souvislosti s eenm je mono prozkoumat podstatu pochopen Trojice. O Bohu Otci jsme u mluvili dostaten podrobn. O Svatm Duchu te u tak musme mt jasno. Jestlie mme co init jmenovit se vtlenmi Pedstaviteli Jednotnho My, pak kadho z nich nazvaj Avatarem, Mesiem nebo Kristem v rznch lidskch jazycch.1 Takov je Trojice. Zbv jet prozkoumat termn Absolutno.
Oni vichni u vtlen lidi jednomu a tomu sammu. Ale lid potom Jejich Uen pekrucuj natolik, e zanaj bojovat mezi sebou kvli vzniklm rozdlm. V t dob u kad strana nenvid druhou, hj si pitom svoji opravdovou vru. Akoliv Poznn, kterm disponuj vichni Pedstavitel Jednotnho My je univerzln a jednotn.
1

11

Satja Sai nm jednou kal frzi o nzvu Jednotnho My: Zem je Projevenm Mho Byt. Ano, planeta, na kter jsme se zrodili a kde ijeme, pedstavuje navenek mnohorozmrn konglomert. Jej hmota a vechny hmotn objekty na n je jen jedna ze soust tohoto konglomertu. Ale hloubji na stupnici mnohorozmrnosti jsou zastoupeny i ostatn eony, vetn Pbytku Prvotnho Vdom. Z hlubin mnohomrnosti je Zem viditeln jako sestvajc z Boskho Svtla, a jenom jej vnj vrstva (kra) je zhmotnl a tvrd. Takovou strukturu je mono srovnat s pupenem na strom. Pupen pochz z podstaty stromu, nen samostatn, nen nezvisl. A akoliv se stavba jeho tkn odliuje od stavby tkn podstaty, kter ho zrodila, pesto je pupen a strom, na kterm vyrostl, jedno. Tak je to i v ppad konglomert planet a hvzd: ony nejsou nezvisl, ony jsou jenom pupeny Stvoen, vytven Tvrcem. V takovmto smyslu tak hovome o Bohu jako o Absolutnu: On je Absolutn Ve, Tvrce sjednocen s Jeho Stvoenm.

***
V rmcch danho lnku nm zbv probrat jet jedno tma: o Svtelnch a Ohnivch Boskch Projevench. Pedstavitel Jednotnho My vychzej st Sebe z Jejich spolenho Pbytku k Jejich pracovnm prostranstvm ponkud rzn. Nkte zcela existujc jako przran Vdom; to je napklad Huang Di, Apotol Filip, Gautama Buddha. Druz vytvej nad pracovnmi prostranstvmi Mahdubly: gigantick Formy, sestvajc z nejnnjho ivho Svtla, vzhledem podobn lidskm tlm; Takovch je (podle naich 12

pozorovn) vtina. Ale tet, krom projeven Sebe ve vzhledu Mahdubl, svt tak intenzvnm SvtlemOhnm a vytvej formy podobn Slunci, kter vidme ze Zem. Slunci podobn, iv a intenzvn trval Projevy Svatch duch, tkajc se povrchu Zem, Je nazval Slunci Boha [21]. Jejich barva se me nepatrn mnit od svtlezlat do oranov (u Surji) nebo naervenal (u Sarkara). Krom dvou jmenovanch Pedstavitel Tvrce, jsme pozorovali Slunce Boha vytvoen Jeem, Jeho Apotoly Janem a Markem, tak Satja Sai, Iglem, Jamamutou, Assirisem, dinem, Adlerem, Bartolomjem, Ptahhotepem, Nikiforem, Larisou, Sulijou, Ladou.2 Kad ze Svatch Duch me mt nkolik pra covnch prostranstv, kter se mohou rozkldat ve vzdlenosti tisc kilometr jedno od druhho. Piem uniktn monost pro vzkum takov aktivity Boskch Uitel mme v souasnosti dky tomu, e Satja Sai m hmotn tlo v Jeho indickm ramu. To dovoluje sledovat aspekty prce tohoto Velikho Avatara, skryt vnjmu pohledu, strukturu rozdlovn Sebe Jm ve prospch pomoci vtlenm lidem. On vychz z Pbytku Jednotnho My velkolepm Sluncem Boha, zcm od Jeho ramu. To je centrum Jeho aktivity na Zemi. Ale odtud On prothl Svoje nesetn Bosk Ruce ke mnoha oblastem na povrchu planety. Tyto Ruce prochzej skrz Ocen Jednotnho My, podobn podzemnm korytm ohnivch ek. Ony kon na velkch nebo mench plochch Jeho pracovnch prostranstv, nad ktermi se zvedaj Jeho Mahdubly, a v jednom nm znmm ppad i Slunce Boha.
O Nich a ostatnch nm znmch Pedstavitelch Prvotnho Vdom viz v [8].
2

13

Slunce Boha jsou nkdy viditeln jakoby pln za horizontem, ale astji vystupuj do urit mry vce i mn nad povrch Zem. Slunce Boha to jsou ohranien struktury, kter se vytvej na mstech vstupu nkterch Pedstavitel Prvotnho Vdom z Jejich spolenho Pbytku. Jsou to Jejich tmany. Slunce Boha to je jedna z variant projev Boskho Ohn. (Posledn jmenovan me existovat nejen v podob Slunc Boha). Bosk Ohe, vytven Svatmi Duchy nebo Avatary, meme pouvat na energetick proitn a vylen naich tl, a tak Zbotn jejich hmoty. On je naprosto nespalujc pro ty, kte se spn pozvedaj k Dokonalosti. Ale pekeln due (nevtlen i vtlen) Ho nesnesou. Opravdov duchovn usilujc mou dostat monost rozmstit v Boskm Ohni nejen due, ale i tla pokud je pro takovou prci dostupn Slunce Boha. Pak mohou tak postupn odsunovat od svch tl rukama vdom, vychzejcma z rozvinutch duchovnch srdc, vechny ty energie, kter nejsou Boskm Ohnm. Tla a jejich energetika se tm efektivn proiuj, uzdravuj a pemuj. Z pln proitnch tl se d mnohem snadnji vychzet do Boskch eon. (Ale z tl zneitnch hrubmi energiemi to nen vbec mon uskutenit). Jet vce perspektivn bude, pokud se Slunci Boha staneme sami. Vdy kvli tomu vemu jsme tak vtleni na Zemi! Kvli tomu ns sem Bh poslal! Jen se na sebe podvejme: do jak mry prozkouman Cest odpovd to, jak j v souasnosti iji? Ale pi tom je teba pochopit, e zat vlastn pemnu je nutn vdy prv od zatku! Kde je ten za14

tek pro kadho? je teba samostatn vyptrat, detailn si osvojit materily uveden na konci knihy.

***
Modlit se k Bohu za spasen to je zcela nesmysln innost. Neekl pece Je Kristus, e Pbytek Tvrce mus kad doshnout a osvojit si prv vlastnmi duchovnmi silmi (Mt 11:12, L 16:16)? Je jet kal: Bute dokonal, jako je dokonal v Otec Nebesk (Mt 5:48)! A: Ute se (tomu) ode Mne (Mt 11:29)! Ano, a Je a vichni Svat Duchov jsou pipraveni s radost pomhat kadmu ze vtlench. Ale vynaloit sil na zdokonalovn mus lid sami! Nemme dn opodstatnn chovat se k Bohu jako ke svmu Sluhovi, kter by byl povinen ns oblaovat a spsat, a my pi tom jet pokraovali v it ve svch neestech! U Boha, shlejcho na lidi, modlc se k nmu za spasen, vznik zcela pimen otzka: Ale jakpak je spasit? Vdy oni sami pro to nedlaj nic! Ned se Naimi doporuenmi, neberou ohled na vechna Nae sil! Neberou ohled, napklad, na Samoobtujc se Hrdinsk in Jee Krista, Kter daroval lidem Uen o Cest do Naeho Pbytku! Ale vdy jenom v nm je opravdov a definitivn Spsa! A mimochodem, parazitismus, jet k tomu nezivn, copak tohle je ta vlastnost, kterou My musme v lidech podporovat? Ne! Oni musej jmenovit pracovat sami na sob! a takovm My dme Svoji pomoc v hojnosti! Autor knihy vyslyel tuto pravdu ped nkolika desetiletmi a pijal Boha do svho ivota jako svho Uitele. A spasil se nejen sm, ale pomohl na tto cest velmi mnoha lidem. 15

Stavt cestu je mnohem t, neli se pohybovat po t, kter u byla poloena! Ale te u je ta cesta pro vs vytvoena! Zbv jenom osvojit si pravidla provozu na n a jt!

Pm Cesta k dosaen duchovn Dokonalosti


Destky let nepetrit soustedn prce ns skupiny vdc, zkoumajcch mnohorozmrn prostor a formy ivota, zaplujc jeho vrstvy (eony, loky), nm dovolily zskat ucelenou pedstavu o tom nejdleitjm, co je nutn poloit jako zklad svtonzoru kadho souasnho lovka. Nebo toto poznn dv vyerpvajc odpovdi na nejdleitj filozofick otzky: co je to lovk, jak je podstata Boskho, jak maj bt vzjemn vztahy lovka s Bohem, v em je smysl ivota kadho z ns a jak ho realizovat? Popisovali jsme to v destkch publikac, kde jsou tyto poznatky vyleny jednoduchm jazykem, pstupnm kadmu intelektuln dostaten rozvinutmu lovku. Kupkladu, za dobu na prce v danm smru jsme proli uenm u destek Boskch Uitel Pedstavitel Prvotnho Vdom. Mezi nimi je Je Kristus a nkte z Jeho Apotol, Krina, Huang Di, Bbad z Haidakhanu, Satja Sai a mnoz Druz. Jedni z nich jsou v souasnosti znan proslul, o druhch vd jenom pomrn nevelk skupiny v souasnosti vtlench lid, a ti tet vbec nezanechali viditelnou stopu v historii [8]. Co maj spolenho, co dovoluje mluvit u nich o Boskosti? Je to nco, o em mluvil ve Svm Evange16

liu osobn uednk Jee Krista Apotol Filip [8]. Jmenovit to, e Oni vichni nkdy pedtm nali Cestu do Pbytku Prvotnho Vesmrnho Vdom a Splynutm s Nm se stali Jeho neoddlitelnmi stmi natrvalo. Ale existuj mezi Nimi i rozdly. Napklad, Bosk Uitele je mono rozliovat podle jemnch odstn jejich Bosk Lsky. Oni se od sebe odliuj tak podle vku pebvn v Pbytku Prvotnho Vdom: osobn zdokonalovn Boskch Osobnost nekon dostienm Boskosti, ale pokrauje. Satja Sai nm o tom ekl tohle: Od semnka, kter vyklilo a zakoenilo ve Mn k Vesmrnmu Stromu, dvajcmu ivot vemu jsoucmu, ek jet dlouh Cesta. Z hlediska metodologie duchovnho zdokonalovn je dleit vylenit z ohromnho mnostv pravdivch i livch metod duchovnho zdokonalovn, kter existuj a v minulosti existovaly mezi vtlenmi lidmi, to nejdleitj, co skuten dovoluje lovku dostaten rychle se pibliovat (jako due, vdom) k Boskosti a pot se stt st Prvotnho Vdom. Pro ns, kte mme obrovskou zkuenost ivho kontaktu s Obyvateli nejvyho eonu mnohorozmrnho prostoru, a s pedstaviteli druhch eon, je absolutn zjevn, e v dohlednm asovm intervalu maj anci dostihnout duchovn dokonalosti a Splynut s Prvotnm Vdomm pouze ti lid, kte si pro sebe zvolili Cestu Duchovnho Srdce. Jinmi slovy, jenom Ti, Kte rozvjeli a rozvinuli Sebe ve vtlenm stavu jako velk a do Boskosti zjemnl Duchovn Srdce, to se reln ukazuje mezi Doshnuvmi. Oni tak i tvo v souhrnu Jednotn My Tvrce. Prozkoumejme te podstatn etapy duchovn Cesty trochu podrobnji. Na potku mus lovk pijmout a prakticky realizovat ve svm ivot zkladn etick principy, kter nm pedkld Bh: 17

Odmtnut libovoln formy zpsoben zbyten kody ostatnm bytostem, vetn rostlin. Tak princip Nezabije!, kter nm byl dn prostednictvm Moje, je nutn vztahovat nejen na zabjen lid, ale i na zabjen zvat a zbyten (bez nutnosti) zabjen rostlin. Pe o blaho druhch, usilovn o nezitnou pomoc vem ve vem dobrm. Jmenovit prostednictvm nezitn (a nevtrav) pomoci druhm my nejen poznvme psychologick zvltnosti druhch lid, stvme se znalci du, ale tak v sob pstujeme lsku. Bh je Lska, tak uil lidi Je Kristus. To znamen tak to, e abychom se piblili k Bohu, musme pednostn rozvjet v sob tuto kvalitu. Ale, co je to lska? Lska to je prv cel spektrum emocionlnch stav. A rozvjet je meme jednak obyejnmi zpsoby emocionln slaovn s harmoni prody, s odpovdajcmi umleckmi dly rznch smr umn, vzjemnmi vztahy s harmonickmi lidmi a zvaty, harmonickmi a egoizmu zbavenmi sexulnmi kontakty atd.), tak i prostednictvm specilnch duchovnch cvien, pmo rozvjejcch orgn emocionln lsky duchovn srdce. Takov speciln metody dovoluj dstojnm lidem tisckrt urychlit svoji osobn evoluci a doshnout Dokonalosti u v danm konkrtnm vtlen. A to jim samozejm dv monost nesrovnateln spnji pomhat v budoucnosti z jejich novho evolunho stavu vtlenm bytostem. Mezi nejdleitjmi etickmi principy je teba vyjmenovat: Vnesen pochopen priority jmenovit duchovn evoluce do svho ivota jako protivhy soutivosti ve vzjemnch vztazch s ostatnmi lidmi a usilovn o vlastnn nadbytenho (pro duchovn Cestu) pozemskho blahobytu. 18

Odmtnut hrubch emocionlnch stav; zen svch emoc lze snadno doshnout prostednictvm nmi vypracovanho systmu metod psychick autoregulace [9]. Take, duchovn srdce rozvjen a do kosmickch mtek to je zklad duchovnho postupu lovka. V Pbytku Prvotnho nejsou dn, kte by sem pili jinak, napklad dvali hlavn draz na rozvinut silovho nebo intelektulnho aspektu. Oba posledn jsou tak dleit, ale mus hrt prv jen npomocnou roli. Rozvjen duchovnho srdce se zan v ake anhat cestou jejho proitn a rozen alespo do rozmr hrudnho koe. Potom rst duchovnho srdce pokrauje u za hranicemi tla. Zvlt spnm se tento proces stv za pomoci specilnch meditativnch trnink na odpovdajcch mstech sly. Zvten rozmr duchovnho srdce vede k mrnmu zskn zjemnl sly individulnho vdom. Adept, spn se rozvjejc v tomto smru, postupn zskv schopnost t te ne v materilnm tle, ale bt totonm s duchovnm srdcem, tisckrt a pot i milinkrt pevyujcm rozmry jeho fyzickho tla. To dovoluje, konkrtn, vydvat se lehce na prozkoumvn mnohorozmrnho prostoru, a pechzet pitom hranice mezi eony. Piem se tohle dl pi plnm uvdomn sebe a pi kontrole svch stav i msta pobytu. V tchto etapch rozvoje dochz k obohacen vdom adepta energi kundalin individuln rezervou tmick energie nahromadn pedtm. To tak dovoluje zformovat Dharmakju plnocenn ohromn a zjemnl vdom, sestvajc ze vech t dantian. A akry se pot slvaj s Prvotnm Vdomm. 19

Soubn jsou nutn trninky v rozplynut sebevdom ve vych (jemnjch) eonech. To je znm jako dosaen Nirodhi jedn z nezbytnch variant Nirvnickch stav. V procesu takovch trnink si lovk lehko osvojuje nejen ivot v rji (jednom z jemnch eon mnohorozmrnho prostoru), ale i ve tech zazrcadlovch (akickch) eonech, vetn eonu protomaterie (protoprakriti), pot eon, zaplnn stavebnm materilem pro budouc due (protopurua), a tak tmick eon (idaka). Osvojen poslednho pedchz nslednmu poznn Paramtmanu Prvotnho Vdom v Jeho Pbytku. Zdokonalovn v sob mus zahrnovat tak mnoh jin aspekty rozvoje individulnho vdom, vetn intelektulnho a silovho. Tomu napomh sluba ve form pomoci druhm vtlenm bytostem. Prostednictvm uveden metody duchovn prce je na tto Cest lehk doshnout kontaktu se Svatmi Duchy, s Jeem Kristem. Je a druz Pedstavitel Tvrce se stvaj osobnmi Uiteli a vedou k Bohu Otci, do Jeho Pbytku. Pokud vychzme z stn tradice, pouit Krinou, kter potom vela do lexikonu buddhist, je mon konstatovat, e lid obou pohlav, dostaten pipraven pedchozmi zkuenostmi, prv takovm zpsobem lehce dosahuj Nirvny v Brhmanu (Svatm Duchu), Nirvny v varovi (Bohu Otci) a Nirvny v Absolutnu. Pokud budeme mluvit o tradici islmu, stv se nm pln srozumitelnou podstata Allha (Tvrce, Prvotnho Vdom), hovocm o Sob prostednictvm Mohameda, jednak jako o J, tak i jako o My. Vdy Allh nen Osobnost, ale Souhrn Vzjemnslitch Osobnost! I kdy existuj i Jeho Osobnostn Projevy. 20

Stv se srozumitelnou tak metodologie Pm Cesty, vyznaen v Kornu Cesty poznn Allha a Splynut s Nm prostednictvm pokorn a oddan lsky, zamen k Nmu. O tom je mon si mnohem podrobnji pest v knize [8], kde o Pm Cest podrobn mluv Grand-Mistr sfizmu a ti Velc Sfiov, kte u proli tuto Cestu. Materily knihy [8], sestaven ve znan me z vrok Pedstavitel Tvrce, kte v minulosti doshli Bosk Dokonalosti prostednictvm rznch nboenskch tradic, zeteln ukazuj, e Bh je jednotn pro vechny lidi (akoli Ho lid nazvaj v rznch jazycch rzn) a e metodologie dosaen duchovn Seberealizace je tak jednotn. Tohle tak vborn dokazuj ivotopisy Doshnuvch, Kte vedli Svj vnitn dihd (svatou vlku za Dokonalost), a vtlovali se v Atlantid, i v Africe, i v Jihovchodn Asii, i mezi americkmi Indiny, i v zemch evropsk kultury, i v Rusku. M smysl specieln podtrhnout to, e spch na duchovn Cest se vbec nedosahuje bohotvoivost a pot uctvnm vymylench boh, a tak ne prostednictvm obad a nekonenm doproovnm ped Bohem, ale relnm silm o pemnu sebe jako due, vdom. Piem tu pemnu je nutn zat jmenovit od etiky; v opanm ppad Bh nenech k Sob piblit! Mete vyzkouet pout tyto znalosti, darovan nm Boskmi Uiteli. I kdy nemohu zaruit, e projt celou tuto Cestu bude bezpodmnen lehk Ale, dokonce jestli se poda ve zbvajcm ase v danm vtlen projt teba jen nkterou dleitou st Cesty, pesto u tohle peduruje pzniv podmnky v dalm rozpltn osudu. Obrame tak pozornost k tomu, do jak mry je dleit pedat zklady takovch znalost dtem 21

jmenovit toho, co se tk mravnosti, odpovdnosti za svoje iny, slova a dokonce mylenky ped Bohem, Kter poaduje, abychom se stali jako On, Dokonalou Lskou, Dokonalou Moudrost a Dokonalou Slou!

Ti etapy centrovn na cest duchovn seberealizace


Kdysi, ped mnoha lety, jsme vytvoili mnohadln dvacetihodinov videofilm s nzvem Ti etapy centrovn. Ale od t doby videotechnika pokroila daleko kupedu, a te u ten film, bohuel, hlavn po technick strnce beznadjn zestrl. Rovn my sami jsme za uplynul roky tak vznamn pokroili kupedu v poznn Cesty duchovnho zdokonalovn a postupu po n. Proto vznikla mylenka, vrtit se k tmatu tenkrt vyzdvienmu na novm stupni jeho rozvoje. V tomto krtkm lnku nen nutn vylit vechny poetn odstny duchovn Cesty. Bude stait, kdy zformuje jenom zkladn orientan body pro poutnka. O ostatnm je mon si podrobn pest v literatue, uveden na konci knihy.

Etapa 1
V kterkoliv zemi a na jakmkoliv velkm obydlenm mst se lid mezi sebou velmi vznamn odliuj. Nejedn se o rozdly v pohlavch ani o nrodnostn rozdly. Hlavn rozdl je v kvalit vtlench du podle jejich evolunho vzrstu a podle toho, jak vlastnosti v sob ti lid rozvinuli za dobu svch vtlen. 22

Nkte lid jsou schopni pouze ivota jen mlo se odliujcho od ivota zvat, a nkdy jet mnohem horho. Jsou ovldni nanejv emocemi agresivity, zvisti, chamtivosti, chte (egoistick pohlavn dostivosti), mstivosti, rlivosti Kdy se dostanou do nboenskho prosted, jsou schopni jenom si vyproovat u Boha odputn za skuten nebo domnl hchy, astnit se zdnliv spasitelnch obad, oslavovat (opjenm, ale nkdy i dnm) u pleitosti tch nebo jinch historickch udlost. A kdy upadnou pod vliv silnch osobnost, astokrt belskho charakteru, zaazuj se do skupin nboenskch fanatik, velmi podobnch tlupm fanouk fotbalovch zpas nebo aktivnch funkcion zloinnch politickch reim3
Intelektuln rovn lid se li v cel stupnici tohoto ukazatele: od prakticky nulov a do genilnosti a ve [5,8,13]. To zvis pedevm na tom, e se intelektuln funkce due v dnm ppad nerozvine jen za jedno vtlen, ale za mnoho. Proto tak, jak u je dvno lkai objasnno, u alkoholik a ostatnch narkoman je nejvy rove porodnosti rozumov mncennch dt. A jet je teba pochopit, e Bh nevtluje do prosted neperspektivnho pro duchovn rozvoj po tto strnce perspektivn due. V medicn minulch dob existoval termn fyziologick hloupost. Co znamenal? Existovalo rozdlovn lidsk hlouposti na dv zkladn rovn: hloupost patologick, nazvan tak oligofreni, a hloupost fyziologick, pznan pro pli mnoho z takzvanch normlnch lid, a proto si lkai nedovolili jej dritele zaazovat k nemocnm slabomyslnost. Oligofreniky rozleovali na ti stupn podle vyjden jejich patologie: idioti (nemocn s nejvce projevenou slabomyslnost), imbecilov a debilov. Ale fyziologicky hloup to je skupina normlnch lid, blcch se k debilm, ale dn z nich se nepovauje za hloupho. Je mon pozorovat (nebo alespo si pedstavit), jak je rove chpn religizn cesty lovka pedstavitel kad z vy3

23

Protiklad pedstavuj lid s intelektem u rozvinutm v procesu jejich osobn evoluce. Jsou to zejmna opravdov (na rozdl od tch, kdo se ocitli v tomto prosted nhodou) vdci, spisovatel, umlet pracovnci, novini, spn obchodnci a politici. Pro tyto lidi nen charakteristick akceptovat primitivn nboensk formy. Proto mnoz z nich ij jako ateist do t doby, dokud se nesetkaj s intelektuln pesvdivou nboensko-filozofickou koncepc. Ale zejmna oni lid s rozvinutm intelektem jsou schopni si spn osvojovat stupn duchovn Cesty. Vdy bez rozvinutho intelektu nen mon pochopit dokonce ani zklady etiky. Ale bez toho Tvrce nedovoluje k Sob piblit! Tak tedy, intelektuln rozvinut lovk se konen setkal s pravdivm nboensko-filozofickm poznnm, seznmil se s nm a pijal do svho ivota principy na existence na Zemi, kter od ns vyaduje Bh. A tehdy takov lovk me zat osvojovat si prvn stupe psychoenergetickho rozvoje. To je rozvoj sebe jako duchovnho srdce.
jmenovanch skupin obyvatel, a tak tch, kdo k tmto tyem skupinm nepat. V souasn dob meme pozorovat v rznch zemch masov religizn formy, zaloen a podporovan tmi sammi fyziologicky hloupmi. Je jasn, e bojovat nsilnmi metodami s tmto jevem nem smysl: vdy zcela pirozen odpovd potebm a monostem velmi vznamn sti spolenosti. Ale rozumn sttn vdci by mohli napomhat zejmna zaveden rozumnch nboensko-filozofickch poznatk do mentality lidskch mas. Zat by bylo mon jejich zaazenm do systmu vzdlvn, a tak jejich vysvtlovnm prostedky masov informace. A pinejmenm, je pln nerozumn podporovat slabomyslnost v lidech a propagovat v rozmrech stt slabomysln koncepce.

24

V organizmu kadho lovka existuje sedm bioenergetickch orgn, nazvanch akrami. Z nich hraje nejdleitj roli centrln (hrudn) akra anhata orgn odpovdn za produkci vekerho spektra emoc lsky. Nad anhatou se nachz krn akra viuddha, zastvajc funkci estetickho ohodnocovn vzniklch situac. Jet ve, v hlav, se nachzej dv akry (da a sahasrra), kter jsou odpovdn za intelektuln funkce. Pod anhatou, v hoej polovin bicha, se nachz akra manipra. Jej funkc je zabezpeen energinosti organizmu. Ve spodn polovin bicha le akra svdhisthna, kter produkuje sexuln emoce. A v nejspodnj sti pnve se nachz akra mldhra, spojen se skladovnm energie organizmu. (Podrobnji o akrch v [9]). Vechny akry jsou potebn. Neexistuj dobr a patn akry. Je douc je vechny oistit od energetickch neistot, rozthnout, rozvinout. Po anhat, je teba vidt jako nejdleitj akru na Duchovn cest sahasrru, rozkldajc se v nejvrchnj sti hlavy souasn s polokoulemi mozkovch hemisfr. Rozvinutost tto akry ukazuje na vysok intelektuln potencil takovch lid, co je zejmna dleit pro spolehliv duchovn rozvoj. Ale pi dalm postupu se takov lovk neobejde bez zruen centrovn v hlav a jeho zamnn stabiln koncentrac v ake anhat. Prv takovou cestou dosahovali spchu vichni opravdov duchovn velikni rznch nboenskch smr, vetn kesan-hesychast [9].

25

O tch, kte si osvojili centrovn v ake anhat, je mono ci, e vystoupili na prvn, zsadn stupe duchovn Cesty. Dosaen tohoto spchu je vznamn nejen z perspektivy pozdvien k duchovnm vinm. Ale anhatnost, srdenost, lovku dovoluje pokraovat v ivot v harmonii, ve astnm stavu nezvisle na vnjch okolnostech. On se tak stane vyhledvanm spolenkem pro spoustu dalch lid4. Stal se te duchovn svtilnou! A tak se stv nezranitelnm pro velmi mnoho nemoc, ktermi trp ti, kdo chronicky ij v zpornch emocch. Tvrce to je nejjemnj forma vdom. Protiklad k Nmu pedstavuj obyvatel pekla smetit Evolunho Procesu. Jsou to emocionln nejhrub bytosti, kter tyto sv vlastnosti rozvinuly ve vtlenm stavu. Take, Cesta k Tvrci pedstavuje tak zjemnn vdom. Jak? prostednictvm kontroly svch emoc a jejich ovldn pomoc techniky psychick autoregulace [9]. Objasnm, e emoce to tak jsou stavy vdom (due). A kdy se odloume od svho materilnho tla, zstaneme v tom stavu, ktermu jsme pivykli v ivot bhem vtlen. Prv takovm zpsobem pedurujeme sami sebe k peklu nebo k rji! Dky pochopen eenho se stv zejmm vznam prce s akrou anhatou. Vdy v anhat nemohou vznikat hrub emocionln stavy, v n se rod jen jemn emoce lsky: nnost, starostlivost, vdnost, cta a jim podobn. A proto, pokud neustle ijeme v tto ake, meme si pln snadno dostaten odvyknout od hruS vjimkou vyloen belskch, nenvidcch vechno svtl a ist kolem sebe.
4

26

bch emocionlnch stav a pivyknout jenom jemnm. Vce, ne to, vdy zejmna emoce lsky dokou vst due k vzjemnm sblenm a splynutm. Umeli se lsce pi kontaktech s pozemskmi objekty lidmi, zvaty, rostlinami, ivou prodou a odpovdajcmi umleckmi dly pipravujeme se ke Splynut s Boskmi Duemi Svatmi Duchy, a pot i s celm Prvotnm Vdomm.

Etapa 2
ili, na duchovn Cest se musme snait o dosaen jemnosti, kter je vlastn Prvotnmu Vdom, ale nejen to. Tak potebujeme i slu zjemnlho vdom, kter konkrtn detailn zajist aktivn zpsobilost k jednn due uvnit i vn svho nynjho materilnho tla. Bez tto sly nebude mon ani pechzet z jedn prostorov dimenze (eonu, loky) do druh. A tm vce udret se tam. Vdy sla individulnho vdom je pmo zvisl na jeho rozmrech. Ale, jak se stt velikou du (mahtmou) za pehldnuteln sek asu v hranicch danho vtlen? Jenom za pomoci specilnho trnovn sebe-vdom. Duchovn srdce to je struktura vdom, zanajc za pznivch podmnek svj rst uvnit akry anhaty. A potom dal sil o rozvoj a)duchovnho srdce a pot b)sebe jako duchovnho srdce dovoluj zpotku rozmrov perst anhatu, pak i cel svoje materiln tlo, a potom rst stle vce a vce do nekonenosti Co to vlastn jsou, takov trninky? Zpotku, kdy jsme u ovldli akru anhatu, je mon uit se zevnit roztahovat jej stny rukama vdom. Potom zaplovat kokony energeticky jemnch a silnch rostlin 27

(rostlin sly). Potom tak tak, zaplovat Formy Vdom naich Boskch Uitel Svatch Duch na Jejich pracovnch prostranstvch. Pi tom je pochopiteln, e pro Jejich vnmn a plodn kontakt s nimi musme mt Jim odpovdajc rove jemnosti vdom. Svat Duchov, kte voln prostupuj v Jejich eonu zemskou krou a jakmikoliv materilnmi pedmty, vychzej z jejich Pbytku a projevuj Sebe ve vztahu ke vtlenm lidem jako Mahdubly; gigantick antropomorfn Formy, kter se skldaj z nejjemnjho ohnipodobnho Svtla a maj vku od destek metr do mnoha kilometr, a ku na rovni povrchu Zem od metr do kilometr. Kdy u jsme se nauili slvat se s Nimi, po vstoupen do Jejich Forem, pak meme den za dnem, msc za mscem vyrstat jako vdom s Jejich pomoc uvnit tchto Forem. V tomto rstu jsou nm pipraveni pomhat Je Kristus s Jeho Apotoly, i Krina, Bbad, Satja Sai, Ptahhotep, Elisabeth Haich, Ngomo, Pythagoras, Tot-Atlant, Adler a mnoz Druz [5-6,8-9]. Ale opakuji, e se k tomu musme dlouho pipravovat, abychom se nejen nauili Je vidt ale tak stkat se s Nimi natolik snadno, jako se vtlenmi lidmi. Nu a dle vyvstv otzka: jak mme poznat Samotnho Tvrce? Jeden ze zpsob postupu k tomu (i kdy existuj i jin varianty) spov v zabydlen sebou (jako vdomm, rozvinutm jako duchovn srdce) jdra na planety. Ohniv jdro Zem to je ta st planety, kter je v odpovdajcm eonu kvalitativn blzk stavu Tvrce. Je jakmsi spojujcm lnkem mezi Tvrcem a danm prvkem Jeho Stvoen (planetou Zem). A ono nm me poslouit jako prchod do Pbytku Prvotnho. 28

Jako kritrium spchu zde bude slouit stabiln pociovn centra sebe v jdru planety. To tak bude znamenat osvojen druh etapy centrovn. Ale zanat cestu k osvojen jdra je teba zaplnnm sebou-vdomm jmenovit cel na milovan mnohorozmrn planety pedevm jejch jemnjch svtelnch st. A kdy takovm zpsobem poznme nai planetu prostednictvm lsky k n a splynut s n, teprve pak meme zeteln pociovat celou klu mnohorozmrnosti: od hranice s peklem k jemnosti, poznvan v jejm jdru. Pokud si to osvojme, ned u nm velkou prci, abychom se ponoili do Pbytku Tvrce. Tak zan pm poznn nejdleitjho Cle na existence a vech naich duchovnch sil. Ale zde je teba upozornit na iluzi, kterou me vytvoit obrazotvornost: je teba si jasn uvdomit, e k jdru na planety jsou tisce kilometr. Proto m smysl upmn odhadnout: mu se u te roziovat du na takov vzdlenosti? Nebo budu muset zatm pokraovat v rozvoji sebe jako duchovnho srdce, napklad, nad moskmi prostory, prostranstvmi step, majesttnmi prostranstvmi, otevrajcmi se z vrchol hor.

Etapa 3
Tet etapa centrovn to je zejmna plnost Splynut s Tvrcem, kter dv pociovn centra sebe v Jeho Pbytku. A vechno ostatn, existujc v ostatnch eonech, se nachz jakoby kolem a vn tohoto Centra5. Podotkm, e On Sm nazv Sebe Srdcem Absolutna.
Je dleit pochopit, e mluvme o mnohorozmrnm prostoru, a ne o plonm rozmstn.
5

29

Na pechod od osvojen druh etapy k plnmu osvojen tet jsou potebn, v lepm ppad, roky neustlch duchovnch sil. Vce o nich mluvit v rmcch danho lnku nem smysl: toho, kdo dorazil do tchto vek, vede dle pmo Bh, duchovn usilujcm u dostaten poznan. Obrtme te pozornost u jen na dva principiln dleit aspekty prce: Prvn dovednost vchzet prv do Splynut s Boskm Vdomm. Cesta k dosaen pslun schopnosti zan rozvjenm v sob dleit etick vlastnosti, nazvan pokorn moudrost pokornm, skromnm pociovnm sama sebe. Pokud tuto vlastnost lovk v sob nem rozvinutou nem anci na duchovn spchy. Obrtme pozornost na to, jak velk vznam tomu pikldal Je Kristus!6 Je dleit tak podtrhnout, e opravdov pokorn moudrost (na rozdl od jejch falench zmn) neme bt dosaena jinak, ne osvojenm prvn etapy centrovn. Nu a upevnn dovednosti Splynut se dosahuje prostednictvm specilnho trninku v dosaen stavu ne-j. Pi tom pociovn sebe pln splv s objektem svoj lsky. Takovm Objektem se v konenm vsledku mus stt sm Tvrce. Druh aspekt to je nutnost rozvinut rukou vdom, vychzejcch z duchovnho srdce a souvisejcch s nm. Rozvjet slu takovch rukou je ze veho nejlep prostednictvm rznch variant podporovn jimi silou svoj lsky zpotku konkrtnch vtlench bytost, potom celch okrsk planety se vemi bytostmi, ijcmi na nich, jet pozdji proniknm jimi vrstvami Absolutna, kter obklopuj Srdce Absolutna.
Ale o tom se pe prakticky v kad knize z uvedenho seznamu literatury.
6

30

Dal podrobnosti osvojen dan etapy je mon naerpat pi studiu historick duchovn klasiky [8]. Napklad, je teba se nauit splynut sebe souasn s Tm, Co je nahoe i s Tm, co je dole, jak to doporuoval Hermes Trismegistos na Smaragdov Desce [8].

Diva a buddhi
Diva to je sanksrtsk ekvivalent slova due. Bhem vtlen due pebv ve stavu spojenm s materilnm tlem. ije v nm, pociuje svt za pomoci smyslovch orgn tla, s jeho pomoc jedn, mysl za pomoci tlesnho mozku hlavy. Prv proto je pro obyejnho lovka tak tk neztotoovat se dokonce teba jen mentln se svm tlem a se svm rozumem (v sanskrtu manasem). Kdy materiln tlo umr, diva pokrauje v ivot v nematerilnch prostorovch dimenzch (eonech, lokch): nkdo v eonech pekla, nkdo v rajskch pbytcch. Zvis to na tom, na jak emocionln stavy si lovk pivykl bhem vtlen. Ti, kte si zvykli na hrub (tzn. pekeln) stavy vdom, ti v nich pokrauj v ivot i po oputn tla, piem mezi sob podobnmi; a to tak je peklo. Ale ti, kte si pivykli na ivot v jemnch a nnch stavech lsky a laskav pe, vykoenili v sob hnv a vechnu ostatn emocionln hrubost, dlem takovch je rj. Pi tom je vhodn pipomenout, e ivot v nevtlench stavech trv nejastji mnohem dle, neli ivot v materilnch tlech. Ale k emu jsou nutn vtlen? Skuten jsou jen pro to, aby ns hrozn Bh-Soudce roztdil po smrti naich tl mezi peklo a rj? Nelogick! Hloup! Ale 31

vdy prv tak smlej pvrenci mnohch nboenskch nzor! Ale ne! Doopravdy ns Tvrce vtluje do Svho Stvoen kvli tomu, abychom se rozvjeli intelektuln, eticky, esteticky i v aspektu sly, abychom si ve v plnosti osvojili ten komplex emoc, kter se sjednocuje ve slov LSKA. Piem posledn je nejdleitj! V zvislosti na tom, jestli se dobe nebo patn ume vemu tomu, nm Tvrce (prostednictvm Svatch Duch) formuje budouc osud (karmu), kter lid obvykle vnmaj jako dobr nebo zl. Dobr osud to jsou Jm pro ns vytvoen jet pjemnj podmnky pro pokraovn naeho zdokonalovn. Zl slou k tomu, abychom, pokud se ocitneme v nepznivch, drsnch podmnkch, zaali hledat vchodisko z nich (pedevm ve filozofickm, svtonzorovm hledisku), abychom prostednictvm toho pochopili smysl svch ivot na Zemi a zaali ho urychlen uskuteovat. Tak co, i dobr, i zl osud musme chpat jako blaho. To se stv zvl dobe pochopitelnm kadmu z ns, kdy se naume pociovat sami sebe vdy, ve vech ivotnch situacch, jako ky Boha, Kter ns prv poslal na Zemi uit se. Piem On neopout ty z ns, kte Mu ukazuj svoji perspektivnost, dokud se nestaneme hodnmi toho, abychom se do Nho vlili a obohatili Ho sebou! Vdy prv s tmto clem n Tvrce tak vytv materiln svty a zabydluje v nich due, aby se ty due rozvjely, evolun zdokonalovaly. Prv touto cestou se ubr proces Evoluce Vesmrnho Vdom! Ale abychom se vlili do Tvrce, musme pedtm dostaten pln poznat Boha ve vech Jeho Aspektech: jako Svat Duchy, Tvrce, Absolutno. 32

Ale stejn, dokud jsme jenom divou (vtlenou nebo nevtlenou), udlat to v potebn plnosti je lovku dosud nemon. Jsme-li divou, meme se zatm jenom pipravovat k vym stupm rozvit sebe a k pmmu poznn Boha. Jak se pipravovat? rozvjet v sob ve uveden pozitivn vlastnosti a odstraovat negativn. Piem ohromnou pomoc v tom prokazuje pouvn metod psychick autoregulace, zaazench do skupiny poznatk, nazvanch rdajga. Vdy tak potebujeme doshnout energetick istoty organismu a jeho plnohodnotnho zdrav: z tla zneitnho hrubmi energiemi nen mon se rozvjet v jemnch a nejjemnjch prostorovch dimenzch! Ale Tvrce, Kterho musme nutn poznat, je prv Nejjemnj ve srovnn se vemi ostatnmi stmi Absolutna! Kdy se pipravujeme k nejvymu stupni svho rozvoje buddhijze musme nutn uinit konkrtn anhaty svmi dominujcmi akrami. Vdy prv tyto akry jsou odpovdn za produkci emoc lsky! A nic jinho, krom tchto emoc, nm nedovol se zjemnit! Vdy emoce to tak jsou nae stavy (jako vdom)! A my si musme osvojit jemn a nejjemnj stavy, musme si pivyknout t jenom v nich! Vce ne to, prv emoce lsky dovoluj doshnout schopnosti du ke SPLYNUT! Tomu se ume tak, e zpotku milujeme druh lidi a ostatn projevy ivota ve Stvoen. Potom tu u rozvinutou schopnost lsky meme zamit i na Boha. Ale co je to buddhi? Na rozdl od divy, buddhi to je ta st vdom, kter se formuje a rozvj dle metodami buddhijgy v jemnch a nejjemnjch prostorovch dimenzch zejmna za hranicemi naich materilnch tl. 33

Rozvjen buddhi se zajiuje pmm rstem duchovnho srdce, formujcho se zpotku na podklad akry anhaty. (Nebo je mon o tom samm mluvit v termnech rstu, rozen samotn akry anhaty za hranice materilnho tla). A tedy duchovn srdce roste do metrovch rozmr, do kilometrovch a jet vce! Potom k anhat rozvinut specilnmi technikami musme pipojit i ostatn tak v dostaten me rozvinut akry. Tak se vytvo struktura, nazvan dharmakja tlo Cesty. Termn dharmakja tedy oznauje jedno z vysokch stdi rozvinut buddhi (za kterm nsleduje jet ada dalch dleitch etap sebezdokonalovn). Rozvjme-li sebe jako dharmakju, zskvme stle vt nezvislost na svm materilnm tle jet za jeho ivota. Pitom se stvme stle vce nezranitelnmi pro nemoci a dal pro ns kodliv faktory. Vzrst tak sla vdom, pmo zvisejc na jeho rozmrech a na jeho zskan pohyblivosti za hranicemi tla. Praktikujc se u myslet bez spoluasti tla. Tak uzdravovat svoje tlo, psobenm na nj zvnjku. Ale to hlavn je stle se zjednoduujc kontakt s Boskmi Uiteli Svatmi Duchy. A to je nejdleitj pedpoklad k rozvinut aspektu moudrosti a k dalmu zdokonalovn. Ten, kdo doshne pln Dokonalosti jako buddhi splv s Prvotnm Vdomm (Tvrcem) a me se tak nazvat Buddhou7. Ale existuje dokonce jet lkavj stupe rozvoje: to je kdy Dokonal Buddhi, slit s Prvotnm vdomm, pln nahrad divu vtlenou v materiln tlo
Obrtm pozornost na to, e slova buddhi a Buddha maj stejn slovn zklad.
7

34

***
Spousta lid ije a vbec se nezaml nad tm, pro ije, ije jenom primitivnmi egocentrickmi sklony a reflexy: hled poitky, uspokojuje svoji chamtivost a agresi Vdy ani vcm nboenskch hnut v souasn dob pevldajcch na na planet vbec nepomhaj v evolunm postupu takov jim vtpovan nhrakov cle, jako uniknout peklu a dostat se do rje prostednictvm asti na obadech, vymodlovn si u Boha odputn za spchan nebo nespchan hchy, nebo dokonce prostednictvm zabjen jinovrc!8 Ale tohle od ns Bh vbec nepotebuje! Bh potebuje, abychom se aktivn snaili stt se lepmi, stt se Dokonalmi v souhlase s Jeho Evolunm myslem! Co poradm dlat kadmu? Nauit se a pijmout Bo mysl, pot najt svoje msto v Jednotnm Evolunm Procesu Vesmrnho Vdom jak z hlediska osvojen konkrtnch metodik rozvjen sebe, tak i v aspektu asti v tomto Velikm Procesu svoj slubou. ivot naplnn takovou kadodenn prac, projevenm vyjdenm na lsky k Bohu, je opravdu astn a blaen! Je to IVOT PRO BOHA to znamen, ne pro sebe, ale pro Nho!

Druh liv varianta hledn duchovn seberealizace to je pouvn narkotik, kter nejen e nepinej dn duchovn postup, ale jet pokozuj jak tlo, tak i vdom.
8

35

Psychick autoregulace
V Evrop se prvn mylenky o psychick autoregulaci zrodily v Nmecku. Nmet lkai u na konci XIX. stolet zaali rozpracovvat ideu, kterou nazvali autogennm trninkem. Vekou proslulost zskala kniha Autogenn trnink doktora Schulze. emu byly vnovny tyto studie a doporuen? Pedevm relaxaci. Bylo mon uvolovat tlo i mylen vlee na zdech nebo v takzvan pozici koho (tj. vsed na idli, siln shrben). Tohle ovem vztah k jze jako k duchovnmu smru prakticky nemlo. Ale nicmn, zklady tohoto tmatu byly takovm zpsobem poloeny. A jako prehistorie psychick autoregulace sehrly svoji pozitivn lohu. Dal velkou etapou je mono nazvat innost Alexandra Semjonovie Romena, lkae-psychiatra, kter pracoval zejmna v Alma-At a v Moskv. Termn psychick autoregulace nle prv jemu. Bhem svho ivota tomuto tmatu vnoval velmi mnoho asu a sil, na uveden tma vydal destky publikac. O em psal? V podstat to byla jednodue propaganda ideje: Pracovnci dol, jdte pkladem! zapojte se do psychick autoregulace!, Pracovnci rentgenovch zazen tak!. A tak dle A to bylo skvl, protoe dky tomu termn psychick autoregulace veel do lexikonu, stal se znmm. I kdy ovem njak systm vyuovn psychick autoregulace Romen nevytvoil. Takov systm byl poprv vytvoen prv nmi, na vdecko-duchovn kolou. Pro si to dovoluji tvrdit? Proto, e bez pouvn funkc aker je plnocenn psychick autoregulace prost nemon! 36

akry jsou reflexogenn zny emocionln-voln sfry. Pemsujeme-li koncentraci vdom do t i jin akry, my jenom tmto pohybem vdom mnme naladn sebe bu na intelektuln aktivitu, nebo na vnmn krsy, nebo na efektivn prci svho tla ve svt hmoty, nebo na to, abychom v sob rozvjeli nejvznamnj vlastnost schopnost srden lsky atd. Bez pouvn aker prv tak siln, krsn a zeteln regulovat svj psychick stav nen mon! Poprv se popis funkc aker a metod prce s nimi objevil prv v naich knihch. A poprv dky prv tmto knihm se samotn pojem aker stal v Sovtskm Svazu uzkonnm. Do t doby stranit pedci, kte dozrali na vdu, tvrdili, e existence aker nen prokzna vdou a proto neexistuj! A dokonce i samotn tma aker bylo zakzno! Ale akry existuj. Je mon se s nimi nauit manipulovat a odtud, ve skutenosti, u zan opravdov cesta jgy: rdajga a nsledujc vy stupe buddhijga. Ale nelze nepipomenout, e se tak objevila spousta literatury o akrch od rznch nekompetentnch autor z rznch zem a tato literatura zpsobila velmi mnoho kody. Tak napklad potvrzovn (i kdy to jet nen velmi kodliv ppad), e v akrch jsou struktury, kter jsou podobn kvtkm lotosu, majcm rzn mnostv okvtnch lstk. Ve skutenosti tam dn lotosy nejsou! A celkov tam nejsou dn podobn struktury! akry to jsou dutiny, zaplnn bu bioenergiemi, nebo pmo vdomm lovka, a potom i Boha. Ostatn, jestli se ti, kte praktikovali prci s akrami, tam pokoueli uvidt kvtky lotos to kodliv nen. Prostednictvm toho se ti lid uili koncentrovat se v akrch. 37

Ale kolosln kodu pinesla druh chyba: nkdy velmi dvno jin nmecky pc autor tak napsal knihu, kde tvrdil, e akry musej bt vybarveny rznmi barvami. A tedy, jeliko existuje sedm zkladnch barev duhy, sedm hudebnch not, sedm aker vechno po sedmi! to znamen, e kad ake mus odpovdat pslun nota a pslun barva. akra anhata, jak je vidt, mus bt zelen A tato tragick chyba pinesla kolosln kodu ohromnmu mnostv lid, kte se naprosto opravdov chtli stt lepmi a podlehli takovhle li! Pochopme, e v ake anhat se mus zrodit a z n vyrstat duchovn srdce. Pot se duchovn srdce mus pemnit ve sv kvalit do stavu Svatho Ducha a Tvrce. Svat Duch jakou me mt barvu? Nn blenazltlou! (Chuan Matus mluvil o nn jantarov barv).Ale k emu se hod zelen duchovn srdce? Koho mme zelenho? abiky Zelenm duchovnm srdcem meme uplatovat nrok na splynut s bainnm abincem, napklad. Ale v dnm ppad ne s Bohem! Vechny akry se musej stt dokonalmi. Nejdleitj z nich je akra anhata. Sprvn rozvinout sebe (jako vdom) po kvalitativn i kvantitativn strnce meme jenom duchovnm srdcem! Jin monosti neexistuj! Vechny akry musej bt svm stavem blzk stavu Boha v aspektech Tvrce a Svatho Ducha. Nejjemnj rove v celm mnohorozmrnm Absolutnu to je Tvrce. Musme se snait ponoit se do Nho duchovnm srdcem, potom tudy dokeme pithnout tak ostatn svoje struktury, kter jsou tam pro ns cenn. O em te mluvm? e akry existuj (vdli o nich v Indii, pedevm prv tam). Existuje tak pojem dan38

tian (s nimi pracovali nt taoist). akra anhata to je stedn dantian. Existuje tak spodn dantian silov blok organizmu, skldajc se ze tech spodnch aker. A ti vrchn akry jsou spojen do hornho dantianu. Piem zkladn dantian je stedn. A dva ostatn jsou pomocn. Ony jsou tak potebn, tak pln svou funkci. A prv vemi dantiany se meme ponoit do Tvrce a splynout s Nm! Za to m cenu bojovat, kvli tomu m smysl pracovat na sob! Pro to, abychom se vemi dantiany ponoili do tmanu, musej bt pivedeny do Jeho stavu. Opakuji, e Jeho Svtlo je nn ble-nazltl. ervenmi, zelenmi a jinak zbarvenmi akrami dotrat na Tvrce je nesmysln. Lid, kte se zabvali obarvovnm svch aker, pokud si je neodbarv, ale to je velmi tk pipravili se o monosti doshnout vysokch etap na cest duchovnho zdokonalovn! Je to past! Velmi prosm vechny, aby tuhle kodlivou tendenci nensledovali a odeli od tch, kte se pokouej navazovat na takov nesprvn, zhoubn pseudoduchovn smry! Mimochodem, nkdo se me zeptat, poukazovat na m: Ale z jakho dvodu tady on zavd svj hel pohledu: jako by on jedin ml pravdu? Jak m podklady dlat si nrok na to, abychom mu vili? Jde o to, e se naemu kolektivu podailo projt celou Cestu; my jsme doli a na jej konec. Dobe vme, jak mnoho jet existuje monost pro pokraovn prce na sob. Ale proli jsme celou Cestu a proto jsou pro ns velmi dobe viditeln ty chyby, kter provdj druz hledai. Kdy je cel Cesta vykonna, prozkoumna, jasn pak jsou viditeln konkrtn etapy tto Cesty a pak je mon snadno rozliovat sprvn a liv pokusy druhch lid, kte se chystaj tuto Cestu projt. 39

Take, u jsme stanovili, e nejdleitj nae akra je anhata. A Pm Cesta to je cesta lsky ke Stvoen, a pot i k Tvrci. A kdy jsme si prostednictvm lsky ke Stvoen osvojili samotnou fukci Lsky (s velkm psmenem) pak si tedy meme zamilovat i Tvrce. A to ns pivede k tomu, e ve vsledku v t Lsce s Nm splvme. Jestli jsme u udlali teba jen poten kroky na tto Cest pak dle pjde vechno velmi jednodue. Dle se ume bt stle vtmi a stle jemnjmi duchovnmi srdci. Jak rst? K tomu je teba si vyhledat njak formy, kter je mon zaplovat sebou (jako duchovnm srdcem). Pomoc mohou pinst kokony silnch, mohutnch, jemnch strom rznch botanickch druh. U ns mme takov topoly, borovice, bzy a smrky. Mm na mysli ty konkrtn rostliny, kter je mon nazvat rostlinami sly, tj. nemluvm o celm botanickm druhu, ale o uritch jedincch. ili, je mon uit se zaplovat jejich formy sebou jako duchovnm srdcem, vstupovat do nich z akry anhaty, pedevm dozadu. Pot je mon rozlvat se nad prostory, otevrajcmi se z hor, nad prostranstvmi step, nad prostory mo. Pokud takovm zpsobem trnujeme, stvme se stle vtmi duchovnmi srdci a tak zskvme schopnost vidt vdomm a ne jen oima svho tla. Jet je dleit poznamenat, e duchovn srdce nutn mus mt ruce, ktermi je mon podporovat a rozvjet svoj silou lsky druh bytosti, a tak jim pomhat. Pokud pjdeme touto cestou, pak se Svat Duchov pro ns stanou velmi brzy viditelnmi. A kdy budeme zaplovat formy Vdom naich Boskch Uitel, Svatch Duch, prostednictvm sla40

ovn s Nimi dorstme s Jejich pomoc k oprvnn vejt do Pbytku Tvrce. A potom u je mon dvat se z Prvotnho Vdom na Stvoen, pichzet ke hmot svho tla z t strany, ze strany Tvrce, pemovat hmotu svho tla Tak tedy tohle je Pm Cesta! Idea Pm Cesty existuje v buddhismu. Ale je obsaena i v islmu jako zamenost sv pozornosti na Tvrce a rozvinut v sob lsky usilovn k Nmu. Pm Cesta to tak je Nejkrat Cesta k pln duchovn seberealizaci! Samozejm, je teba myslet na to, e jenom samotn techniky psychick autoregulace nedvaj monost dorst do kompletnosti svho rozvoje. Naprosto nutn jsou i dv ostatn sousti: intelektuln a etick. Protoe my, na potku, musme pochopit rozumem, co je to Bh. Ale jak mlo lid me odpovdt ponkud rozumn na tuto otzku! V lepm ppad vyjmenuj njak jmno Boha a eknou, e tohle je Bh. Ale dnou pedstavu, co se nachz za tmto jmnem, nemaj! Oni vm neeknou, e Bh to je tak Tvrce (Prvotn Vdom), e Bh je tak i Absolutno (to znamen Vechno: Tvrce jako Jednotn Celek s Jeho Stvoenm)! A oni nevd, co mme dlat v souvislosti s tm, e Bh existuje! Pevn vtina lid, kte uznvaj existenci Boha, zan vyproovat u Nho spasen pro sebe osobn nebo, v lepm ppad, jet pro nkoho. Ale ve skutenosti, Bh nepotebuje ani nae modlitby, ani uctvn v rznch variantch! Ale bh potebuje nae sil o sebezdokonalovn! Ale pokn, kter se praktikuje v ad duchovnch smr, vbec nesm bt ureno k tomu, aby bylo mon si vyprosit odputn za vykonan nesprvn skut41

ky, ale mus bt ureno k tomu, abychom se nauili neopakovat svoje chyby! A pokud jsme tomu vemu porozumli pak se zaktualizuje i etick sloka duchovnho rozvoje, etick prce na sob nabv smysl. Nen jednodue teba, napklad, skldat poklony (klant se ped Bohem) ale prv se uit nedlat chyby! Ale co je chyba, a co nen chyba? Vdy schopnost pochopit to me pijt jenom v tom ppad, pokud chpeme, co je to Bh, co je to lovk, v em je smysl ivota lovka! A tento smysl je v duchovnm zdokonalovn. Ve zdokonalovn je smysl naich ivot, a ne ve vydlvn penz, ne v povyovn nad ostatnmi lidmi! A tak, a se tohle vechno stane srozumitelnm pak se tak poda v dost krtkm seku asu velmi vznamn postoupit ve sv osobn evoluci!

Blahoslaven ist srdcem!


V Horskm kzn Jee Krista (Mt 5) zaujm zvltn msto nkolik Jeho frz, kter nsledn obdrely nzev Pikzn blahoslavenstv: Blahoslaven chud (tj. nemajetn v materilnm svt, ti, kte se odkaj honby za materilnm blahobytem) duchem (pesnji v duchu, tj., podle vlastnho pesvden, ze sv vle), nebo jejich jest Krlovstv Nebesk! Blahoslaven lkajc (tj. litujc svch spchanch chyb, kter maj etick vznam9), nebo oni poteni budou!
Jenom nen dobr dlat to pli dlouho: kdy se naume prostednictvm mechanizmu pokn neheit, musme dl
9

42

Blahoslaven ti (tj, mrn, pokorn, postrdajc povenost a ambice), nebo oni ddictv obdr na zemi! Blahoslaven, kte lanj a znj spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou! Blahoslaven milosrdn, nebo oni milosrdenstv djdou! Blahoslaven istho srdce, nebo oni Boha vidti budou. Blahoslaven pokojn, nebo oni Synov Bo slouti budou! Blahoslaven, kte protivenstv trp pro sprave dlnost, nebo jejich jest Krlovstv Nebesk! Blahoslaven budete, kdy vm zloeiti budou a protivenstv initi, a mluviti vecko zl o vs, lhouce, pro Mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vae hojn jest v Nebesch! /Poznmka pekladatelky: V pekladu byla pouita citace Bible Kralick z r. 1613, kter je adekvtn pekldanmu ruskmu textu./ Budeme se te zabvat posouzenm jednoho z tchto pikzn, a to Blahoslaven istho srdce, nebo oni Boha vidti budou!, protoe ono m zvlt dleit vznam pro nai realizaci Boho Uen v sob samch. O em tu Je mluvil? O tom, e Bh Otec, prv tak, jako i Svat Duch, o Kterch Je hlsal, mohou bt poznni a tak spateni km? tmi lidmi, kte budou mt ist srdce.

***
Ale co je to: ist srdce?
po duchovn Cest postupovat ve stavu kladnch emoc; jinak nieho dobrho nedoshneme.

43

A co bychom vbec mli rozumt pod slovem srdce, pokud mluvme o procesech duchovnho rstu? Samozejm tu nemluvme o anatomickm srdci. A liv je ta domnnka, e srdce je souhrnem vech instinkt a emoc, kter ns ovldaj, vetn sexuln pitalivosti a vn. innost duchovnho srdce vbec nen spojena se sexulnmi vnmi a dokonce je jejich protikladem (to znamen silnch, egocentrickch, sobeckch tueb). Je mon pipomenout jet jedno nkdy pouvan amorfn, ale prv tak neadekvtn uit slova srdce: mysl (jen jeden z pklad Skutky 5:3). A je smutn, e takov nepimenosti vely dle do literatury, vetn nboensk, a dokonce i do synodlnho pekladu Novho Zkona10 do rutiny, kter m mnoho nedostatk.
Napklad, v pekladu modlitby-meditace Ote n nen vyjdeno, e pod chlebem vezdejm Je vbec nechpal materiln jdlo, ale prv vy duchovn znalosti, duchovn veden ze strany Nebeskho Otce, o kter jedin musme Boha prosit. A tohle vedlo k tomu, e ohromn masy lid, povaujcch se za kesany, se zaaly zabvat doproovnm u Boha msto toho, aby uskuteovaly Jeho Uen, kter spov v tom, abychom usilovali o duchovn Dokonalost (Mt 5:48). Tak chud duchem to vbec nejsou slabomysln paraziti-prosebnci, jak je to obvykle chpno z pekladu, ale duchovn usilujc, kte se odekli honby za pozemskm blahobytem kvli uskutenn svho opravdovho smyslu ivota v souladu s Uenm Boha. V uvedenm pekladu Novho Zkona se tak asto opakuje chyba typu moje (jeho, jej) due. Vdy se tm potvrzuje, e lovk je tlo, ve kterm ije njak nepochopiteln due, kter lovka opout pi smrti. A vznikaj dokonce takov nesmysln domnnky, e je mon ztratit dui, ukrst dui. Ale vdy ve skutenosti lovk tak je vyvjejc se due, kter se jen doasn zabydluje v materilnch tlech kvli pokraovn svho rozvoje. A proto ztratit dui nen mon, mon je naopak ztratit tlo V pekladu List Apotola Pavla se nachzej frze, kter se zdaj bt zbaven smyslu. Ale ve skutenosti zde Pavel popiso10

44

***
Abychom pochopili, co je ve skutenosti duchovn srdce, musme se alespo v krtkosti dotknout tmatu bioenergetick stavby lidskho organizmu (podrobnji o tom viz v [9]). Mluvme pedevm o akrch. Tak tedy, uvnit naich hrudnch ko se nachz bioenergetick orgn, nazvan akra anhata. Tato akra odpovd za zabezpeovn bioenergiemi, rozvdnmi st pslunch bioenergetickch kanl (meridian), do plic, anatomickho srdce a dalch orgn, nachzejcch se v hrudnku. Ale anhata, prv tak, jako jakkoliv jin akra, je zrove i reflexogenn znou emocionln-voln sfry (podrobnji v [9]). Prv anhata odpovd za produkci vekerho spektra emoc lsky, a u jenom samotn pemstn vdom do tto akry radikln pemuje stav vdom, pivd ho do stavu lsky.11 Pokud budeme takovm zpsobem pracovat s pemsovnm vdom mezi akrami, meme se snadno nauit libovoln a zeteln mnit svoje emocionln stavy a prceschopnost jak fyzickou, tak i rozumovou. Na tom je tak zaloen systm psychick autoregulace, kter jsme plnohodnotn zformovali a prezentovali v ad publikac [9 a dal]. Abychom ovldli funkce anhaty, je radno zat jejm proitnm a tak proitnm ostatnch aker a zkladnch meridian od tmavch bioenergetickch neistot, a tak rozthnout anhatu v hranicch hrudnho koe [9]. Anhata rozen takovm zpsobem
val meditativn techniky, kterm ho uil Je; ale pekladatel to jednodue nedokzali pochopit v dsledku svoj nedostaten kompetentnosti. (Viz tak Pvodn Uen Jee Krista v [8]). 11 Viz tak kapitolu o hesychasmu v [9], a tak [20].

45

vypluje prostor hrudnku od spodn rovn kln kosti k zatku slunen pleten (solar plexus). Pot je teba nauit se dvat z anhaty oima due. A dle zvyknout si zdrovat se koncentrac vdom v anhat tm neustle, jenom s vjimkou tch situac, kdy je potebn bu zven energinost na materiln rovni, nebo soustedn intelektuln prce; v takovch ppadech je teba pouze pemstit koncentraci vdom do akry odpovdajc situaci. Ten, kdo tohle plnohodnotn zvldl a pevn se utuil v anhtnm stavu, ten u si prakticky pro sebe zaruil perspektivu rajsk existence. Sklouznout na tomto mst je mon jen v tom ppad, pokud nejsou pevn osvojeny etick principy, pedkldan nm Bohem. Objasnm: vdy etick soust Boho Uen je zamena pedevm prv na to, aby pomohla tm lidem, kte jsou pipraveni to Uen nsledovat, osvojovat si stav lsky a udrovat a upevovat se v nm. Prv proto nm Bh rad: vzdt se zpsobilosti zabjet (krom krajn nutnosti, napklad dotrn obtujc komry, klata, tak choroboplodn mikroorganizmy atd.) druh bytosti stvoen a vtlen Jm pro jejich rozvoj, nedlat v naem vztahu druhm nic z toho, co si nepejeme sami pro sebe, nebt povenmi a domlivmi, neopjet se, nehnvat se nemstt se, nerlit, nepoadovat zptky, co nm ukradli A lupii dej dokonce jet vc, ne to, co ti chce sebrat, a tomu, kdo t ude do tve, nastav i druhou tv ale zachovej i v tchto extrmnch situacch stav lsky! a bude potom, minimln, v rji! 46

Vdy rj to je dl tch, kte uskutenili Bo Uen o lsce! A do pekla se vydvaj ti, kte si pivykli k hrubm emocionlnm stavm a odmtli Bo Uen Bh je Lska (1 J 4:8; 4:16). A Piblite se k Bohu! (Jk 4:8). Ale piblit se k Nmu je mon, jenom kdy postupn pemujeme sebe tak v Lsku. A to je mon dlat jenom prostednictvm plnho splnn Jeho pikzn, kter se te ume chpat. O tom samm mluvil jinmi slovy Apotol Jakub (Jk 4:8): Oistte srdce!

***
Take, zat tuto cestu pemny sebe v Lsku musme v prvn etap ovldnutm svoj akry anhaty, vetn jejho vyitn od energetickch neistot, vzniklch pedevm v dsledku svch pedelch prohek dopoutn se hrubch emoc. Je teba se nauit t tm neustle v anhtnm stavu a nikdy si nedovolovat vchzet do hrubch stav vdom. Prv tak se odstrauje zkamenlost (Mk 6:52) potencilnch zatk duchovnch srdc. A teprve po osvojen toho, co tu bylo eeno, me zat rozvoj duchovnho srdce v lovku. A pot jet vce, ne to: rozvoj samotnho lovka jako duchovn srdce.

***
akry maj tu vlastnost, e vdom (due), kter se zabydl pevn v t nebo jin ake, me rst, zvtovat svoje rozmry, roziovat tu akru a pot se it z n. Nejvce nepijateln je, kdy se nco takovho stane s akrami, kter maj sklon k hrubm stavm maniprou (horn polovina bicha, vetn slunen ple47

ten) a dou (sted hlavy). Lid, kte dovoluj dominovat v sob komplexu tchto dvou aker, jsou skoro neustle podrdn, hnviv, vzntliv, agresvn maj nejvt pedpoklady k nslednmu pobytu v pekle: ve tm vnj, kde bude pl a skpn zub (Mt 8:12); vdy oni jsou v pmm rozporu ve vlastnostech du s Bohem, Kter je Lska! Ale anhatn psychotyp lid to jsou ti, kte se pibliuj ke stavu Boha. A vce ne to, oni maj monost za pedpokladu ovldnut pslunch znalost, vznamn urychlit svj dal duchovn rst a osvojit si nsledn stupn duchovnho vzestupu. Vdy due m schopnosti mnit se nejen kvalitativn, ale i kvantitativn, to znamen, konkrtn, rst.

***
Duchovn srdce to je ta st due, kter zpotku roste uvnit proitn akry anhaty, pokud dodrujeme vechno, co bylo ve eeno. Ale potom me duchovn srdce zat svj intenzvn rst i za hranice materilnho tla.12 Piem jsou monosti takovho rstu neohranien! A podporou pro realizaci toho jsou ekopsychologick metody, popsan v naich knihch [9 a dal] a pedveden v naich souvisejcch filmech (viz na konci knihy). Pi jejich pouvn je mon vypstovat sebe jako duchovn srdce dokonce do rozmr vznamn pekonvajcch na planetu. Je nutn poznamenat, e rozvinut vdom, pebvajc daleko za hranicemi tla, disponuje plnm mylenm. A pohyb v mnohorozmrnm prostoru se lehce uskuteuje za pomoci rukou vdom, vychzeO tom se podrobn zmiuje uednk Jee, Apotol Pavel: sta nae jsou otevena k vm, srdce nae rozeno jest! (2 K 6:11).
12

48

jcch z duchovnho srdce a majcch s nm stejnou podstatu. Stejn to bude i po zvrenm odlouen od tla, tj. po smrti dotynho). Piem piblen k Prvotnmu Vdom (Bohu Otci, Tvrci) a pm kontakt s nm nesrovnateln zvyuje oprvnnost takovho duchovn usilujcho ve vem, co je pro vtlen lidi nejdleitj. Prv uvnit tak dalece rozvinutho duchovnho srdce, v jeho mnohorozmrnch hlubinch, zskv duchovn usilujc monost snadno zkoumat mnohorozmrnou strukturu Absolutna a pitom pistupuje stle ble a ble k Pbytku Tvrce nejjemnj prostorov dimenzi. A pot, pokud je toho zcela hoden ve vech parametrech, je vputn Tvrcem do Sebe. Takov je v krtkosti Cesta pln duchovn seberealizace lovka. A o spoust podrobnost postupu po n se mete dost v naich knihch a uvidt v naich filmech.

***
A zapamatujte si: Kde je poklad v, tam bude i srdce vae! (Mt 6:21; L 12:34). Pokud si jako Poklad pro sebe vybereme upmn uctvanho Tvrce a budeme usilovat o Jeho poznn a Splynut s Nm v Objetch Jeho Lsky pak je mon, e v Nm tak najdeme svj Pbytek. Pokud je n poklad nco pozemskho pak pi pozemskm tak zstaneme. Ale nkomu se zdaj bt pokladem i pln pekeln poten Ale Bh rad: Miluj Pna Boha svho ze veho srdce svho! (L 10:27); (Mt 12:30). A rozhodnut, jakou si vybrat Cestu, stoj ped kadm z ns: Tvrce ns obdail svobodnou vl i kdy 49

pitom na ns dohl a utv nae osudy, pozdji realizovan Svatmi Duchy.

***
Bute dokonal, jako je dokonal v Otec Nebesk! uil ns Je (Mt 5:48). Jak? na to Je dal tak odpov: Ute se ode Mne! (Mt 11:29): ute se tak prostednictvm slov, vyench Mnou a zapsanch Mmi Uednky, a a prozkoumte Moji Boskou Podstatu, pouvejte Mne jako Etalon, k Jeho pipodobnn mete usilovat. A jet tak pijmte za pomocnky Svat Duchy, Kte vs budou uit tomu sammu, emu jsem uil a um J (J 14:26; 15:26; Mk 3:29).13 I dnes je Je pipraven pomhat a pomh kadmu, kdo jde po Jm uren Cest!14

Co je Pravda?
Touto otzkou mme na mysli oekvn serizn a zvan filozofick odpovdi na to nejdleitj v naem byt: jak je podstata Vesmru, v em spov smysl naich ivot na Zemi a jak ho mme nejlepm zpsobem uskuteovat? Nejstrunji meme odpovdt takto: Ve Vesmrnm Organizmu Absolutna probh Evoluce. A kad z ns by ml smovat k tomu, aby se co nejharmonitji zapsal do tohoto Procesu. A kvli tomu se musme snait: Stt se dostaten velkmi, pohyblivmi a silnmi vdommi (duemi) abychom zskali schop13 14

O tom viz v [8]. O tom viz, tak, v [8].

50

nost libovoln se pemisovat z jedn prostorov dimenze mnohorozmrnho prostoru do druh v cel jejich kle; osobn prakticky poznat tuto mnohorozmrnou strukturu Absolutna od hranic s peklem a do Pbytku Tvrce. Nauit se stabiln pebvat ve vy prostorov dimenzi: v Pbytku Tvrce ve splynut s Nm. Pivyknout si na stav Splynut, Sjednocen s Tvrcem, pot doshnout schopnosti bt jednotnmi i se vm Absolutnem. Z tchto dosaench vych stav se bude mono nespnji, na Vy rovni kompetence, podlet na Evolunm Procesu, vetn pomoci vtlenm lidem v jejich duchovnm zdokonalovn. Po odloen tla, se ti, kte doshli Dokonalosti Individuality, stvaj Svatmi Duchy. A kdy se znovu vtl podle Sv Vle do lidsk spolenosti, stvaj se Boskmi Mesii, Avatary. Ale i kad, kdo dosud jet nedorostl do vyho stupn zdokonalovn, si tak u me v souasnosti najt pro sebe zslunou innost nejen v osobnm zdokonalovn, ale i ve slub, spovajc v pimen spoluasti v rozpoznvanm Evolunm Procesu. A a se kad zamysl: jak mu pomoci, m mu bt u v souasnosti prospnm nebo prospnou? Vdy pece peovn o rostliny a zvata, zaopaten druhch lid jdlem, obleenm, obydlm, ast v reprodukci lidskho druhu, ve vchov dt atd. tohle vechno je tak nezbytn. Existuje jet spousta jinch monost. Ale hlavn princip vbru z nich a je takov: Pomhat vem ve vem dobrm a snait se, podle monost, nikomu v niem nekodit: ani inem, ani slovem, dokonce ani mylenkami a emocemi. 51

***
A te pohovome o tom vem podrobnji. Dokonce i mezi nboensky uvaujcmi lidmi je velmi tk najt ty, kte pinejmenm chpou vznam slova Absolutno. Ale prv tak je v souasn dob mlo tch, kte vd o mechanizmech sprvnho rstu vdom a tm vce o pechodu z jedn prostorov dimenze do druh a o poznn Tvrce v Jeho Pbytku! Jeliko jsme uveden otzky u mnohokrt posuzovali z rznch hl pohledu v nkolika destkch dalch knih a ve filmovch pednkch (viz seznam zkladnch z nich na konci tto knihy), te se omezm jen na krtk vklad. Take, co je to Bh? Pod tmto slovem obvykle chpeme Tvrce (jinak ho tak nazvaj Bohem Otcem, Jehovou, Allhem, Ivarou, Tao, Prvotnm Vdomm, Adibuddhou, Svarogem a dalmi jmny v rznch lidskch jazycch). Tvrce to nen staeek, sedc na oblku, jak Ho nkdy zobrazuj, ale v rozmrech prostoru a asu nekonen Ocen Nejjemnjho Prvotnho Vdom, existujc ve vy prostorov dimenzi. Slovem Bh lid tak jmenuj konkrtn Pedstavitele Tvrce, sjednocen s Nm, nevtlen nebo vtlen. Takov nevtlen Pedstavitel Tvrce se nazvaj Svatmi Duchy; a Jejich souhrn a to tak je Svat Duch (tj. posledn termn m takzvan hromadn vznam). Ale je dleit tak chpat, e prv Tvrce a Jeho Stvoen tvo Jednotn Mnohorozmrn Vesmrn Organizmus. A to tak je Absolutno, to znamen Absolutn Vechno. Nachz se ve stavu neustlho, nepetritho rozvoje, Evoluce. Prv kvli zabezpeen tohoto Procesu Tvrce vytv ostrvky hmoty v Ocenu Sebe pla52

nety, na kter nsledn vtluje do materilnch tl rostlin, zvat a lid, jednotky vdom (individuln due). Konenm vsledkem jejich rozvoje je jejich dosaen (jmenovit v zvrench lidskch vtlench) Dokonalosti a Splynut s Tvrcem. Z toho, co zde bylo eeno, mus bt jasn, e lovk to vbec nen tlo, o em je pesvdeno tolik lid. Ale lovk je due, vdom, jenom na as vtlovan do materilnch tl za elem prochzen pravidelnch etap svho rozvoje. Pi tom je kad z ns je obdaen svobodou vle prvem pijmn een v rznch drobnch i zvanch ivotnch situacch, co se projevuje na naich dalch osudech. (To znamen, e svoje osudy si tvome sami. Ale realizuj je Svat Duchov nai Bot Vychovatel a Uitel). Analzou proces formovn osud v zvislosti na eticky dleitch eench, nmi pijmanch, by se ml zabvat smr vdy, nazvan etika. Piem etiku se slu pokldat za neoddlitelnou soust ekologie vdy o vzjemnch vztazch organizm se ivotnm prostedm. A pod poslednm termnem je teba chpat nejen svt hmotnch pedmt, ale i nehmotn formy ivota, vetn vech nevtlench bytost a Boha. Ale na co se my, pokud ijeme na Zemi, musme zamit ve svm snaen a skutcch (krom zkladnho zabezpeen ivotnch poteb sebe a svch nejblich)? Je pochopiteln, e nae tla musej bt zdrav. Proto je prospn mt zdravotnick znalosti, zejmna ovldat pravidla hygieny. Tak se od dtstv otuovat, rozvjet slu, vytrvalost. Je dleit pidrovat se takzvan nezabjen stravy ( , tento termn byl zaveden do literatury Lvem Nikolajeviem Tolstm): jdlo, pipraven z tl zvat, vede prv ke zneitn orga53

nizmu hrubmi bioenergiemi; ono tak neodpovd principu LSKY, pikzanmu nm Bohem. Ale denn porce pi nezabjen strav mus bt obohaceny blkovinami: mlnmi produkty, houbami, oechy a dalm; podrobnji viz v [9]). Jet je zsadn dleit pochopit, e podstatn spch na duchovn cest nen mon bez rozvinutho intelektu. Lid, kte toho nedoshli, nejsou, jak se zd, schopni pochopit to, o em te diskutujeme! Dokonce, pokud se stvaj vcmi, jejich religiznost, pokud se hned neocitnou ve zdravm nboenskm prosted se zvrhne na uctvn materilnch pedmt (rznch druh model atp.) a na mystick strach ped arodji, upry, koncem svta; to je cesta k schizofrenii, ke zhrubnut vdom a, nsledn, k peklu Ale k Tvrci je mon postupovat jenom prostednictvm zjemnn vdom a rozvjen lsky v sob. Jenom rozvinut lska, zamen na Tvrce, je schopn zabezpeit sblen a nsledn Splynut s Nm! Proto je velmi dleit postarat se o to, aby dti obdrely plnocenn vzdln, aby se i dle pimen k dospvn proces intelektulnho obohacovn nezastavoval! Vbr povoln a konkrtnho msta prce a tomu tak napomhaj! Kadmu lovku je prospn neustle se snait o pokud mono nejir a nejhlub osvojen tch princip, kter nm Bh doporuil pro spravedliv ivot na Zemi. Nejdleitj z nich je princip LSKY. Piem pln etick bezchybnosti nen mon doshnout bez osvojen techniky psychick autoregulace, jejm zkladem je prce s vlastnmi reflexogennmi znami emocionln-voln sfry akrami a nktermi zkladnmi meridiany. Bh je Lska to bylo eeno Jm pro ns. Ale nemme ta slova chpat tak, e to znamen, e Bh nm odpout vechny nae hchy. Ne, o tom tady v54

bec nemluvme. Ale o tom, jak realizovat nae usilovn k Tvrci: k piblen k Nmu, ke Splynut s Nm nememe jinak, neli usilovnm o kvalitativn podobnost Jemu, stt se tak LSKOU! Lska to je souhrn ady odpovdajcch emocionlnch stav. A pro kadho z ns je douc pivyknout si k neustlmu pobytu v nich. A hrub stavy vdom, kter ns programuj do pekla, a se pro ns stanou natolik cizmi, e do nich za dnch okolnost nebudeme schopn vejt! Opakuji, e se to stane relnm pro ty, kte pouvaj uveden systm trnink v psychick autoregulaci [9]. Take, hlavn z aker a se pro ns stane akra anhata. Vdy prv v n zan rst nejdleitj st lovka duchovn srdce. A se naume t v tto ake: dvat se, poslouchat, vnmat okoln svt z n, z n tak mluvit, pijmat een. Tak se postupn staneme duchovnmi srdci a pot, co se jimi staneme, zaneme rst za hranice svho tla. A tento rst po letech vede k tomu, e se stvme duchovnmi srdci, rozmrov srovnatelnmi s na planetou, a pot tak jet mnohem vtmi. Piem rostouc duchovn srdce mus bezpodmnen mt rozvinut ruce vdom, neoddliteln od duchovnho srdce. Tmato rukama vdom, te meme hladit, laskat, uzdravovat Vdom rozvinut takovm zpsobem se ujm funkce plnocennho mylen vn materilnho tla. Odmtnut hrubch emocionlnch stav a kultivovn emoc jemn nn lsky soubn s kvantitativnm rstem sebe jako duchovnho srdce tohle nm tak dv monost reln vnmat (vidt, slyet, objmat) Svat Duchy, Kte se stvaj naimi skutenmi duchovnmi Uiteli. Vchzen vdomm do Jejich gigantickch Forem (Formy Vdom) nm dovoluje za55

t s osvojenm Splynut s Nimi. A v budoucnosti Oni pivdj Svoje Uednky toho hodn i do Pbytku Tvrce.

***
Rozum se, e rychle, najednou toho doshnout nelze: vy duchovn stupn jsou dosaiteln jenom v tom ppad, pokud cel svj ivot beze zbytku zasvtme jenom Bohu rozvjen sebe za elem Splynut s Nm a slub Jemu. Chpu tak, e pro nkoho bude dokonce tk vbec uvit, e to, co peetl, je reln, to se me pihodit tm, kdo jet nezaali serizn prci na zdokonalovn sebe na duchovn Cest. Ale pouvn postupn na sebe navazujcch technik zdokonalovn popsanch v naich knihch a pedvedench ve filmech to dovol uinit zjevnm. Poukazuji tak, e to, o em te mluvm, nen originln. Ale o tom samm tebae jinmi slovy, co je pln pirozen, mluvili Tot-Atlant (On je tak Hermes Trismegistos), i Pythagoras, i Krina, i Lao-c, i Gautama Buddha, i Je Kristus, i Bbad z Haidakhanu, i Satja Sai, i druz Velikni [8]. Tomu vdy uil a u Bh! A v naich pracch se pouze odehrv sousteovn tchto znalost a detailn rozlutn toho, jak projt duchovn Cestu a doshnout tch vin, kter nm mnohokrt manifestovali Poslov Tvrce. Na zvr jet jednou zdrazuji, e hlavnm proudem rozvjen sebe na tto Cest je rozvoj duchovnho srdce. Vechny serizn duchovn spchy se dosahuj jenom prostednictvm toho! Tak takov je v krtkosti schma pln duchovn seberealizace lovka, pm a nejkrat Cesta k Tvrci. Pojme tedy tou cestou a u velmi brzy se 56

n ivot napln tstm obcovn s Bohem v blaenm klidu, bez nemoc a dalch netst a utrpen!

Evoluce Vdom
Neohranien vesmrn prostor ve skutenosti nen przdn. Pebv v nm rozmrov nekonen a vn Bytost, nazvan Absolutnem. Ale jak se s Nm seznmit? Jak Je uvidt? Uvidt Je obyejnma oima naich materilnch tl nen vbec mon. Ale vidt, slyet, a dokonce Je objmat v emocch nejvy Lsky, vlvat se do Nho, splvat s Nm to vechno je pln uskuteniteln sebou jako vdomm (du), rozvinutm v potebn me! Ale pro nen mon vnmat veker Absolutno prostednictvm smyslovch orgn naich tl? Je to proto, e se skld z nkolika vrstev, nazvanch prostorov dimenze, rovn mnohorozmrnho prostoru, eony nebo loky (posledn dv slova jsou eckho a sanskrtskho pvodu). Piem je individuln vdom schopn vnmat jenom to existujc v hranicch t vrstvy, ve kter samo pebv. Absolutno je mon si pedstavit jako piroh z listovho tsta. Ale kad z Jeho Vrstev existuje ve svm pate mnohorozmrnho Vesmru. Ale k tomu abychom pmo poznali takovou Vrstvu musme dokzat do n proniknout. A to nen v dnm ppad jednoduch. Obyejn zdrav lovk snadno vnm jenom materiln rove. Ale to je jenom jedna ze sedmi zkladnch vrstev pirohu. Ale jet existuj vrstvy rje, kosmickch skladi, zaplnnch stavebnm materilem pro budou57

c due a materiln objekty (psluejc protopurue a protoprakriti), a dal. Ale m se tyto eony odliuj? krom jinho mstem, kter zaujmaj na stupnicch hrubosti jemnosti a hustoty zjemnlosti. Pitom je kad eon oddlen od druhho zcela zetelnou membrnou, vizuln podobnou t, jakou je mon pozorovat ve sklenn bace mezi vrstvami vody a dkho przranho oleje. K mnohorozmrn struktue Vesmru je mon pipojit pojem vektor kl mnohorozmrnosti. Jeden z takovch vektor pronik mnohorozmrn prostor mezi peklem a Boskmi eony. Druh mezi svtem hmoty a Tvrcem. Peklo jako prostorov dimenze to je msto nahromadn hrubch, odpudivch du, vyvrench za hranice Absolutna. Je nazval toto msto tmou vnj, kde je pl a skpn zub (Mt 8:12). Je to smetit Absolutna. Svt hmoty to je nejhust eon. A Tvrce (Prvotn Vdom) to je zkladn a nejjemnj forma vdom v hranicch Absolutna Srdce Absolutna. Povm vm, e v tch letech, kdy jsem se muiv pokouel uspodat vechny mnou vnman a do urit mry u prozkouman eony do jednotnho schmatu, se mi to dlouho nedailo: protoe jsem pozoroval, kdy jsem je navtvil, dvojice eon stejn hustoty a zjemnlosti. Ale jak je seadit do jednotn posloupnosti na pipomnan stupnici? een pilo zrove s pochopenm, e eony skuten existuj prv v pru na kadm poschod. Eony kadho pru jsou mezi sebou rozdleny sjednocujc spolenou membrnou tm samm Zrcadlem, o kterm se mluv v pohdkch. Na zadn (ze strany vnmajcho) stran Zrcadla se nachzej eony Za58

zrcadl; zepedu svty hmotnosti a individulnch du, a tak Svatch Duch, dozrajcch na rozvoj tchto du.15 Tak vzniklo schma vzkumu stavby Absolutna, kterou jsme jako prvn publikovali v ad knih [1,9 a dal.]. Uveden schma te dovoluje duchovnm hledam postupn si osvojovat loky Absolutna, protoe maj tuto mapu hledn.16 Je mon si vimnout takov nuance tohoto schmatu: loka Pbytku Tvrce (Ivary) je spolen jak pro individuln tmany, tak i pro Paramtman (Vy Bosk tman). Zcela przran a vzhledem podobn przdnot Paramtman me bt nicmn vnmn z tman jmenovit mezi dvma tmickmi strukturami (pravou a levou) duchovn usilujcho prostednictvm u vzpomnan meditace Jee K. Prv tato meditace dovoluje ponoit se do Paramtmanu a poznvat ve Splynut s nm Jeho neohranienost.
Vborn chpu, nakolik je tk si to pedstavit tomu, kdo nem osobn zkuenost poznn Boha. Ale dovolm si jet dodat, e celou takovou strukturu kad lovk u m jako svj potencil pro rozvoj. Ona je jakoby pipevnna k jeho tlu. A jemu zbv jenom naplnit ji sebou jako vdomm na zvr souvisejcch meditativnch praktik. Prv v uvedenm smyslu je teba chpat biblick tvrzen (Exodus 1:32,36) o podob lovka a Boha (Boha v aspektu mnohodimenzionlnho Absolutna). 16 Pm poznvn Tvrce se me uskuteovat, pochopiteln, nejen za pomoci danho schmatu. Druhou variantou je, kdy Bosk Uitel pivd svho uednka do Pbytku Tvrce pes svj Mahdubl [9]; przkum struktury Absolutna v takovm ppad pijde na adu pozdji. Ale pouvn uvaovanho schmatu dovoluje najednou zskat skutenou zsobu odolnosti pro uplatnn svch dalch duchovnch sil. Poznamenvm tak, e poznnm Tvrce tm nebo jinm zpsobem a ovldnutm schopnosti vchzet do Splynut s Nm prce na zdokonalovn vbec nekon. Naopak, otevraj se nov pekvapiv monosti pro dal rozvoj.
15

59

Od tto doby zan pro duchovn usilujc osvojovn nejvyho stupn jejich Seberealizace17.

***
Prv dosaen Splynut s Tvrcem je potvrzovno jako smysl a cl naich ivot na Zemi tak Totem-Atlantem (Hermem Trismegistem), Pythagorem, Krinou, Gautamou Buddhou Bbadm a Satja Sai [2,5,8,10,13,15-18]. A jenom nboensko-filozofick nevdomost lidskch mas, rozsvan rznmi druhy sekt, vede k tomu, e spousta lid se v nepochopen toho, pro se objevili na Zemi, zmt, mezi cestami sebevrad, narkomani, zloinnosti a rozezlen na vechny a na vechno Ale vznik otzka: Ale co mme dlat, aby bylo mon realizovat tento cl? Aby bylo mon odpovdt, je teba jet prozkoumat proces rozvoje du. To nejdleitj, co je te teba pochopit je, e se Absolutno neustle rozvj, prochz evoluc. A tento proces se prv uskuteuje vytvoenm individulnch stic energie (purui), kter se vtluj do materilnch tl, postupn rostou, stvaj se sloitjmi, zdokonaluj se aby, ve vsledku, doshly t rovn Dokonalosti, kter jim dovol stt se hodnmi toho, aby se vlily do Prvotnho Vdom a tm samm Ho obohatily. Prv kvli tomu jsou vytveny ostrvky hmoty v rznch stech vesmru hvzdy a planety. Pot na planetch pro to phodnch zan rozvoj organickch tl, do kterch se vtluj potky du. Prv tak zanaj a pokrauj v existenci dva soubn evolun procesy, zen Bohem: evoluce organickch tl a evoluce du do nich vtlovanch.
17

V sanskrtu se oznauje jako Turija.

60

Pi tom se due mnohokrt vtluj do stle sloitjch tl; prochzej nsledn stupni rostlinnho, zvecho a pot lidskho ivota. A loha ns, lid, spov v tom, abychom se vdom a aktivn zdokonalovali a na zvr se vlili sebou jako Duemi, rozvinutmi do Boskho stavu do Prvotnho Vdom a pot pokraovali v ivot u v Nm, stali se u navdy Neoddlitelnmi stmi Jeho, konali te z Nho a pomhali druhm vyvjejcm se bytostem. A teprve te, kdy se nm stal pochopitelnm smysl naich ivot na Zemi, je vhodn zat mluvit o tom, jak je mon ho nejspnji realizovat.

***
Kad z intelektuln rozvinutch vtlench lid si mohl vimnout ohromnch rozdl mezi ostatnmi lidmi, kte ho obklopuj. Nemluvme o rozdlech v tlesnch rysech: druhu pohlav, nrodnosti, barvy ke a vlas atd. tohle vbec nem vznam! Ale dleit odlinost je pedevm v kvalit du. Existuj dva zkladn faktory, kter peduruj kvalitu t i jin due, a tak, pimen tomu, i jej monosti duchovnho zdokonalovn v souasn dob. Je to: a) jej psychoenergetick vzrst18 b) to, jak vlastnosti byly rozvinuty danm lovkem v sob na poslednch secch jeho osobn evoluce. A ty vlastnosti mohou bt jak pozitivn, jinmi slovy jako napomhajc evolunmu pokroku dan due, tak i brnc mu. Ale jak rozliit: duevn nedostatky a dobr vlastnosti due? Existuj njak objektivn kritria pro takov rozlien?
18

Vzrst due, na rozdl od vzrstu tla.

61

Vdy, napklad, pro masy alkoholik bude kritrium takov: ty se mnou nepije to znamen, e si m nev, to znamen, e jsi mj neptel! Ale jestli pije pak jsme spolu ptel navky! A v nkterch nboenskch sektch povaovali a dosud povauj za hrdinstv zabjet nevc. A m vce jich zabije, tm, pr, m vt anci na to, e se dostane do rje! Odpudivch pklad takovho druhu je mon vyjmenovat mnoho. Tkaj se nrodnostnch a sexulnch pedsudk, toho, jak se pat nebo nepat oblkat atd. Takov morlka dominuje v masch eticky zvrcench du, ijcch v neustlm hledn objekt pro svoji nenvist Ony vtahuj do svch ad druh mlad a proto poddajn due, zavlkaj je s sebou do pekla Ale Bh vtlenm lidem neustle doporuuje prav protiklad: milovat, darovat, chovat se nn a starostliv jeden k druhmu, neodsuzovat, nehnvat se, odpoutt [2,5,8,9,13,14-18,21] Nkdo se me zeptat: ale pro? Vdy kdyby oistil Zemi od tamtch pak by se nm vem ilo svtleji a radostnji! Bh, pr, konen me pijt k nm a udlat ns astnmi! Ale Bh m na to jin nzor. On Sm o Sob hls, e On je Lska (1 J 4:8). A doporuuje, abychom se tomu nauili od Nho (Mt 11:29). A abychom se s Nm sblili musme pikroit ke kvalitativn zmn sebe sama, pibliovat se v tom k Nmu Etalonu (Vzoru) Dokonalosti! (Jk 4:8) A On je tak jet Klid a mezn Zjemnlost a doporuuje i nm, abychom se tomu tak uili [813,18]. On nm tak k o CELISTVOSTI Absolutna, doporuuje nm vlvat se do t CELISTVOSTI a t v ta62

kovch stavech vdom, kter ns pivykaj ke sjednocen, splynut s Nm, a ne k rozdlen. Vdy jak by bylo mon vejt ve Splynut s Nm, pokud bychom si pivykli kat vdy vem a na vechno ne?19 Naopak je dleit se uit umn SPLVAT V LSCE abychom, ve vsledku, dokzali splynout se svm Hlavnm Milovanm! Symbolem lsky a splynut je ano, a ne ne. A bylo by mon se upmn (a ne jen v slovech) zamilovat do Tvrce, pokud bychom se jet nenauili ani zamilovat se do lid? Bylo by tak mon oekvat odpovdajc nnost a lsku od Tvrce, pokud bychom neumli milovat Jeho Stvoen a nebyli opatrn a starostliv ve vztahu k prod jako celku i konkrtnm vtlenm bytostem: rostlinm, zvatm, lidem?

***
Bh pikzal lidem NEZABJET (Exodus 20:13), nepouvat k jdlu tla bytost, ve kterch vidme krev (Genesis 9:4; tak [9]). Ale kolik lid se d tmito pikznmi? A kvli jejich neplnn trp zatenm svch osud: nemocemi a neschopnost postupovat po Cest k Tvrci. Kadmu z ns je zapoteb neustle pemlet o tom, jakm nebo jakou m chce vidt Bh? A je teba poslouchat i to, co o tom kaj druz lid. Ale za tmi domnnkami lid se musme nauit vidt a slyet Vli Tvrce.
Z tchto slov nicmn nevyplv, e jsme povinni kat pokad ano lidem hchu. Je potebn v sob rozvjet schopnost rozlien: co ns vede k Bohu a co k peklu, tj. k oddlen od Boha.
19

63

Zamyslme se: pro Je radil, abychom nedali zptky, co nm bylo ukradeno a dokonce dali lupii jet pdavek nad to, co nm chtl vzt, a tomu, kdo ns ude do tve, jet nastavili druhou tv (Mt 5:3942)? Je nm to radil kvli tomu, abychom se uili nevychzet za dnch okolnost ze stavu lsky. Vdy jakkoliv vystoupen z tohoto stavu vdom ns oddaluj od Tvrce! Rozvinut v sob schopnosti slaovat se s krsou prody a s nejlepmi umleckmi dly, kontrola nad svou emocionln sfrou, chovn a veker zpsob ivota zaloen na klidu a zivm laskavm vztahu ke vemu ivmu vtlenmu i nevtlenmu tohle ns bude pipravovat k vstupu na viny Dokonalosti! A pot bude principiln etapou na tomto vstupu ovldnut systmu psychick autoregulace, kter jsme vypracovali [9 a dal]. Tento systm zahrnuje tak proitn a rozvoj zkladnch energostruktur organizmu (aker a meridin): vdy z tla zneitnho hrubmi energiemi, vzniklmi pedevm od vlastnch hrubch emoc a od nesprvn zneiujc stravy, nen mon se slaovat s Boskou Jemnost Svatch Duch a Tvrce! Druh dleit draz v danm systmu trnink dvme na rozvoj duchovnho srdce [1-18,21]. Duchovn srdce to je st due, kter zapon svj rozvoj v hrudn ake anhat. akra sama je emociogenn zna emocionlnvoln sfry, kter odpovd za produkci emoc lsky. Jednoduch pemstn koncentrace vdom do tto akry vede ke zbaven se hrubch stav vdom, k odbourn patogennch mylenkovch dominant a k pechodu do istch, zivch variac lsky. Ale vdom disponuje nejen schopnost ke kvalitativn pemn, ale i ke kvantitativnmu rstu. 64

Takovm zpsobem je mon sebe pstovat (nechat vyrstat) v hrubch stavech a zaruen se pak stt obyvatelem pekla. Nebo je tak mon vyrstat duchovnm srdcem a to dovoluje pemnit se, zjemovat se a zvtovat rozmrov, a se staneme ohromnmi duchovnmi srdci, a pak zanme bezprostedn vidt Svat Duchy, a pot i Tvrce v Jeho Pbytku, stkat se s Nimi natolik snadno a dokonce jet snadnji, neli jsme to dlali s lidmi, kte jsou nm nejbli Meme se dokonce pokouet objmat Nekonenho Tvrce, ponoovat se do Nho a rozprostrat v Nm svoje milujc Ruce Vdom, vychzejc z ohromnho Duchovnho Srdce A pot u se do Nho ponoujeme lehce vcelku20, splvme s Nm, stvme se Jm. Ale co dle? Dle se musme uit konat z Nho, uit se tomu u Svatch Duch Tch, Kte do Nho veli dve.

***
Takov rove kontakt s Prvotnm Vdomm a Jeho Pedstaviteli dovoluje Doshnuvm, to znamen tm, kte u proli celou tuto Cestu, s jistotou hodnotit vechny varianty pokus duchovnch inovac, provdn druhmi hledai Cesty, pomhat jim vyvarovat se chyb21, a tak pmo pedvat lidem Vli Tvrce, Jeho Uen. Ale prosm vs, abyste neupadali do toho chybovn mnohch, e Bh bude pomhat pes takov
Vcelku tj., spolen se vm nejlepm z ostatnch dantian. Pro osvojen toho existuj tak speciln techniky. 21 Konkrtn je teba zdraznit, e vechny reln spchy na duchovn Cest se dosahuj bez pouvn prepart, nazvanch narkotiky. Meditativn prce se mus dt v pln zdrav mysli a bez pokozovn orgn svho tla, jako je mozek, jtra, ledviny a dal.
20

65

Prostednky nebo pmo komusi v jeho nebo jejch zitnch pnch! Vdy Bh vbec nen sluha lid! To prv lid se musej stt sluhy Boha! Ve vztahu k lidem zjem Boha spov v tom, aby se sprvn rozvjeli, duchovn rostli. A On je pipraven bavit se s lidmi vlun na toto tma. Jako pklad me slouit i Jm darovan metodologie Pm Cesty duchovnho zdokonalovn, a Boskmi Uiteli Svatmi Duchy vyprvn Jejich biografie [8], vykreslujc konkrtn varianty postupu po Cest k Tvrci varianty, ze kterch si te me vybrat kad tu nejvhodnj pro sebe. Zitn pn nejsou sluiteln s duchovn Cestou! A vbec nemou mt msto ve vzjemnch vztazch s Bohem. Je to tak proto (ale nejen proto), e rozdluj lovka a Boha, stav lidsk j proti Nmu. Ten, kdo se pibliuje k Dokonalosti, slou beze zbytku Bohu, a ne sob! Jeho sluba je obtovn! Vdy jako ob Bohu nem smysl pinet ciz ivoty, jako to dlali a dlaj adepti primitivnch sekt, ale prv svj ivot! A tehdy, kdy pinesl jako ob svoje osobn zjmy a svoje osobn j, se lovk vlv do Velkho J Prvotnho!

***
Take, nejdleitj na duchovn Cest to je rozvoj duchovnho srdce, to bude tak prospn a zcela adekvtn pro vechny lidi, vetn dt. Pro kadho je tak nezbytn nauit se a snait se uskuteovat etick principy, ukldan nm Bohem. Ale zde je nutn vkov diferenciace. Tak, pokud budeme uit dti bez odmluvy nastavovat druhou tv, pak to zmenuje jejich ance rozvinout silov aspekt due, bez kterho na duchovn Cest neobstoj. 66

lovk se na potku mus nauit bojovat, rozvjet tak prostednictvm toho svoji slu vle, odhodlanost, a teprve potom bude vhodn, aby pijal za sv vechny rady Boha: vdy ony se vztahuj na dospl lidi! A jet nco: velmi dleit je vemi monmi zpsoby rozvjet intelekt! Vdy bez rozvinutho intelektu nen mon ani plnocenn pochopit a pevst do ivota etick principy, ukldan nm Bohem. A u tm vce je prv potebn velmi vysok intelektuln schopnost, aby bylo mon poznvat mnohorozmrnou strukturu Absolutna a pot ji bez nebezpe pro svoje psychick zdrav prakticky zkoumat a osvojovat si ji. Je mon tvrdit, e to, nakolik doke postoupit konkrtn lovk na duchovn Cest v pehldnutelnm seku jeho ivota, uruje pedevm rove jeho intelektulnho rozvoje. Daleko ne vem se poda projt prv rychle celou vylenou Cestu. Ale pokusit se udlat pro to vechno, co je mon, to je pm smysl. Vdy, konkrtn, prv tak si vytvme pro sebe pznivou karmu (osud) a ivot se tm stv stle zivjm, astnjm! A m vce stihneme projt v souasnosti, tm mn pece zbude projt v budoucnosti!

Tet oko a Slunce Boha


vahy o potencionln existenci tetho oka, kter me bt oteveno za pomoci specilnch technik, co dovoluje zskat jasnovidnost, se poprv objevily, jak se zd, dky jednomu z dvnch vyprvn Kriny, zachycenmu v Bhagavadgt [8,11]: 67

8:9. Kdo zn vechno o Vnm Vudyptomnm Vldci svta, o Tom, Kdo je jemnj ne nejjemnj, o Zkladu veho, nemajcm formu, zcm jako slunce v temnot, 8:10. kdo se v ase odchodu neodkln mysl a lskou, pebv v Jze (tj. ve Splynut s Ivarou Bohem Otcem, Tvrcem, Prvotnm Vdomm), kdo tak OTEVR PRCHOD ENERGIE MEZI BRVAMI ten dosahuje Nejvyho Boskho Ducha! 8:11. Tuto Cestu, kterou vdouc nazvaj Cestou do Nepomjejcho, po kter se sna jt duchovn usilujc prostednictvm sebeovldn a osvobozen od vn, kterou jdou brhmarijov, ti strun vysvtlm. 8:12. Kdo zamkne brny tla (tj. smyslov orgny), uzave mysl do srdce, k Nejvymu zam tman a upevn se nepohnut v Jze, 8:13. bude vykonvat mantru Brhmana M a uvdomovat si Mne, pak kdokoli, opoutje tlo, doshne Nejvyho Cle. A nsledn velmi mnoz lid, pilkni clem dosaen jasnovidnosti, ale zrove nechpajc podstatu Boho Uen, se vnovali sebemrzaen koncentrovnm v bod mezi obom To vedlo prvotn k aktivaci jedn z nejhrubch aker dni. A jako nsledek postupn vznik ostrho, pronikavho nepjemnho pohledu a zhrubnut celho vdom Vce ne to: akra da (jej nzev, mimochodem, m v pekladu smysl nemoudr, tj. jednodue hloup) to je pece ohnisko lidskho niho j! Proto koncentrace v n vyvolv urychlen rst egocentrizmu jako protipl realizace Bohocentrizmu, nezbytnho na duchovn Cest Tak se lid vydvaj na opanou stranu od Dokonalosti 68

Ale o Dokonalost je teba usilovat pln jinmi metodami! Je to rozvoj sebe jako duchovnho srdce, jako lsky! O tom nm kal nejen Krina, ale i vichni ostatn Bot Uitel (viz v [8])! Ostatn, vdy pece i na zklad uvedenho krtkho ryvku z Bhagavadgty je mon uvidt, e vbec nen radno zanat svoje duchovn sil koncentrac v ake hlavy! Podvejme se: o em zde mluvil Krina: Je teba: a) poznat vechno o Ivarovi, Kter je prv nejjemnj formou vdom ze vech existujcch, b) nauit se vidt Ho, tak, v podob Boskho Slunce, c) umt u t koncentrac vdom v tmanu, d) pebvat ve Splynut s Ivarou, e) umt t s mysl, fungujc ne v hlav svho materilnho tla, ale v rozvinutm duchovnm srdci, kter zan svj rst z proitn a rozvinut hrudn akry anhaty, f) bt osvobozenmi od pipoutanosti k pozemskm vnm. Opakuji, e obyejn koncentrace neproitnm a hrubm vdomm v ake dn vede pouze k narstn hrubosti celho vdom (due) a rstu egocentrizmu. Ale Cesta k poznn Ivary je prv protichdn: ona spov, pedevm, v rozvoji sebe jako lsky a zjemnlosti! Bez rozvinut tchto dvou vlastnost v sob nen mon poznat Boha a vejt do Splynut s Nm. Piem zskat vyjmenovan vlastnosti nelze bez usilovn prce na plnm proitn a principilnm zvten duchovnho srdce (podrobnji v [9 a dalch]). S akrou dou je skuten potebn pracovat. Ale pln jinmi metodami: ne jednoduchou kon69

centrac v n a pokusy dvn se skrz bod mezi obom. Mimochodem, co je to, ten bod? To je sted okna akry dni. Ale okno samotn zaujm celou lebku, oi a oblast nosu. A tohle okno opravdu mus bt oteveno a proitno spolu s celou akrou. (To sam musme udlat i se vemi ostatnmi akrami a jejich okny). Jak? Poten praktick techniky jsou popsny, tak, v knize [9]. Ale zavren tto prce se uskuteuje Ohnm Boskho Slunce (Slunce Boha). Slunce Boha to je, podle slov Jee Krista [19], viditeln (oima due rozvinut jako duchovn srdce) struktura, rozmrov tiscinsobn pevyujc obyejn kotou Slunce nmi viditeln na obloze. Slunce Boha se objevuje v mst vstupu z Pbytku Ivary do svta Stvoen kadho z takovch nejvtch Boskch Uitel, jako je Krina, Je, Satja Sai, Adler, Surja, Sarkar, Lada, Jamamata, Igl a Druz (viz [8]). Aby bylo mon proistit du a jej okno, je teba se nauit nejen vidt Slunce Boha, ale i vstupovat vdomm do Nho, splvat s Nm, pistupovat Jeho Ohnm ke svmu materilnmu tlu, vstoupit zezadu do anhaty, vystoupit po stednm meridianu do dni a pot se vylvat proudem Boskho Ohn z n dopedu. Ale jak se tomu nauit? Jedin monost je smovat po tch principilnch metodologickch stupnch, kter jsou popsny v knize [9]. A co nm to pinese? Krom plnho odstrann vech defekt v tle na cest prochzen Ohn, nm to pinese tak plnou istotu mylen. Ale dal podobn prce s Boskm Ohnm v zvislosti na celm tle me pinst pemnu veker energie, tvoc hmotu tla, a monost libovoln ovldat jak ji, tak i hmotu jinch objekt. 70

***
Tak co: provdn Ohn skrz du je to oteven tetho oka? Nen! Jde o to, e se opravdov tet oko vlastn vbec nenachz v dn, ale v jin ake anhat! Pokud lovk rozvj sebe jako duchovn srdce, pak takov due zskv orgn zraku, schopn vidt v jemnjch prostorovch dimenzch (lokch, eonech). To znamen, e takov duchovn adept se stv schopnm snadno vidt pedevm Svat Duchy konkrtn Bosk Uitele pro kadho z ns! Bh v tchto Jeho Projevech se stv viditelnm natolik zeteln, jako kdy vidme hmotn objekty obyejnma oima naich hmotnch tl! A je teba se vynasnait Boskm Ohnm, vytvenm u samotnm duchovn Usilujcm, split ve svm tle vechno, co vyhl vce hmotnm, neli tento plamen. Potom se nejen vdom (due) stv postupn Boskm, ale i tlo. To tak je, mimochodem, stejn vnitn ohe (the Fire from within), o Kterm Juan Matus (don Juan) vyprvl Carlosu Castanedovi [22]. Ale zanat je teba, opakuji, rozvjenm sebe jako duchovnho srdce, skutenho orgnu t lsky, kterou se meme nauit milovat zpotku Stvoen, a potom i Tvrce. Krina o tom mluvil takhle: 11:54. Jenom Lsce je dno Mn nazrat v moj utajen Podstat a splynout se Mnou! 13:10-11. Neochvjn a ist lska ke Mn to je piznno za opravdov. 12:14. Usilujc ke Sjednocen se Mnou, dosahujc s rozhodnost tman, vnujc Mn rozum i vdom takov M milujc uednk je Mn drah. 71

12:20. Vichni, pro kter jsem J Nejvy Cl, jsou Mn draz nade vechno! Take si myslm, e za zskn takovch tetch o musme vichni bojovat! Nemm pravdu?

Dharma, Dharmakja, Nirodhi, Nirvna


Termn dharma m dva shodn vznamy: zkon byt a peduren. O dharm meme mluvit jako o osobnm peduren konkrtnho lovka, i jako o Veobecnm Vnm Zkon Evoluce a naeho byt (Sanatana Dharma v sanskrtu). Je samozejm, e plnohodnotn pochopit individuln dharmu je mon jenom na zklad pochopen dharmy veobecn. Proto te v krtkosti prozkoumme zklady znalost o Sanatana Dharm. V neohranienm vesmrnm prostoru existuje Jednotn Makrobytost, nazvan Absolutnem. Je mnohorozmrn, to znamen, e existuje souasn v nkolika prostorovch dimenzch, nazvanch v sanskrtu loky, nebo ecky eony. Jeho hlavn Podstatou je Prvotn Vdom, Kter lid oznauj v rznch jazycch tak jako Ivaru, Tvrce, Allha, Tao, Boha Otce atd. Prvotn Vdom je Srdcem Absolutna to znamen Hlavn st Absolutna. Ono existuje v nejvy, nejjemnj prostorov dimenzi, kterou tak nazvaj Pbytkem Tvrce. Absolutno se nachz v nepetritm procesu Svho dalho rozvoje, v neustlm evolunm vvoji. Prv kvli tomu Prvotn Vdom vytv ze zsob protomaterie (protoprakriti), kter existuj ve vesmru, ostrvky materilnho svta (prakriti). Na tyto ostrv72

ky usidluje kvli jejich rozvoji potky individulnch du, kter tam prochzej stupni rstu v postupn stle sloitjch materilnch tlech rznch biologickch druh: od nejjednoduch a nejmench pes stdia vtlen do rostlinnch a ivoinch tl a ke vtlenm do tl lidskch. Smysl toho veho spov v tom, aby se ty individuln due rozvinuly do t rovn, aby se staly hodnmi vlt se do Prvotnho Vdom a obohatit ho samy sebou. A je samozejm, e nco takovho se stv monm prv jen po mnohch spnch lidskch vtlench. Prvotn Vdom je Jednota Mnostv Doshnuvch Jej. Piem tento proces doplovn Prvotnho Vdom pokrauje vn. Probh i v souasnosti.22 Podotkm, e na kad planet, obydlen vtlenmi bytostmi, probhaj dva soubn procesy evoluce: a) evoluce organickch tl, pouvanch pro vtlovn du do nich, a b) evoluce vtlench du. Piem oba tyto procesy jsou zeny Prvotnm Vdomm prostednictvm zastupujcch Ho Svatch Duch. Rychlost evolunho vvoje v lidskm stdiu rozvoje je ve znan me urovna samotnm konkrtnm lovkem. Kadmu z ns, lid, je poskytnuta svoboda vle prvo vbru svoj cesty: k Dokonalosti Prvotnho Vdom, nebo na opanou stranu, k peklu smetiti Evolunho Procesu. Ale jak se mme do tohoto Evolunho Procesu co nejspnji zapsat? Tuto otzku meme zformulovat i jinak, aby se odpov stala vce zjevnou: jak se mme stt Dokonalmi, z eho se skld Dokonalost? Prozkoumejme: jakmi vlastnostmi disponuje Etalon (Vzor) Dokonalosti Prvotn Vdom?
O tom je mon si pest, konkrtn, v Evangeliu osobnho Uednka Jee Krista Filipa [8].
22

73

Ono je mezn jemn (jako protivha hrubosti) forma vdom a Ono je ohromn! Proto musme zat tm, abychom se nauili t v jemnch a nejjemnjch emocionlnch stavech. Vdy emoce to tak jsou nae stavy jako individulnch vdom (du)! Pokud si bhem ivota na Zemi pivykneme na jemn emoce, ocitneme se po oputn tl mezi sammi takovmi duemi, piem, minimln, v rji. Pokud si ale pivykneme na pobyt v emocionln hrubosti, programujeme se do pekla pro ivot tak mezi sob podobnmi. Ale n konen cl je usdlit se v Pbytku prvotnho Vdom v nekonench Objetch Vzjemnho Splynut s ostatnmi Svatmi Duchy. Takovm zpsobem Je nejen doplujeme tm nejlepm, co jsme v sob nahromadili, ale tak zskvme monost pomhat druhm bytostem v evolunm vvoji z pozice vlastn Vy Dokonalosti. Abychom si my, lid, snadnji osvojovali zjemnlost vdom, byly nm Pedstaviteli Prvotnho Vdom oznmeny patin principy ivota, nazvan pikzn. V nich se tak nachzej doporuen t bez zpornch emoc (podrobnji o tom v [2,8-10,13-18,21]). Nejplnj vet takovch pikzn nm byl poskytnut prostednictvm Jee Krista a Satja Sai. Podotkm tak, e plnohodnotn osvojen uvedench princip nen mon bez ovldnut techniky psychick autoregulace [9].23 Je tak nutn pochopit, e rozhodujcm faktorem na Cest k Dokonalosti je rove intelektulnho rozvoje konkrtnho lovka. Vdy bez n nen ani mon obshnout podstatu Vesmrnho Evolunho Procesu
Ke vem tmto tmatm tak nabzme instruktn filmy, jejich seznam je na konci knihy.
23

74

a dokonce ani pochopit smysl konkrtnch Boskch pikzn! Ve spojitosti s eenm uvidme i pinu vzniku tak poetnch nboenskch zvrcenost, dominujcch na na planet. K nim je mon piadit i bohotvorbu, i podizovn vcch rznm dajn nboenskm pravidlm: jak odv se slu nosit, jak stereotypn modlitby nahlas st, jak nboensk pohyby tla se slu provdt atd. A tohle vechno astokrt zamuje a vytsuje opravdov sil o zdokonalovn sama sebe! Intelektuln rozvoj to je ten aspekt zdokonalovn, kter probh nejpomaleji a nejobtnji, ve srovnn s aspektem silovm a s aspekty emocionlnmi. A je nutn chpat, e lidi, kte maj v intelektulnm smru daleko k Dokonalosti, nen radno zapojovat do sloitch metodik prce na rozvjen vdom. To se vztahuje, v prvn ad, na lidi mlad jak ontogeneticky (tj. v mezch danho vtlen), tak psychogeneticky (tj. na cest evoluce dan konkrtn due) [5-11]. Pitom je nutn brt v vahu, e jednm z parametr hodnocen intelektuln sti lovka je tvr schopnost rozumu. Co je tedy nutn dlat pro to, abychom maximln efektivn rozvjeli svj intelekt? Odpov je jednoduch: uit se vechno to, co se nm me hodit na duchovn Cest! Pat sem znalosti z medicny, biologie, filozofie, etnografie, rznch druh umn, geologie, fyziky atd.

***
Dharmakja to je tlo Cesty. V tomto ppad nemluvme o naich obvyklch materilnch tlech, ale o vypstovn novch nematerilnch tl z energi individulnch vdom abychom v nich pekonali Cestu 75

ze stavu obyejnho lovka k duchovn Dokonalosti a Splynut s Prvotnm Vdomm. Due (v obecnm chpn) se v sanskrtu oznauje slovem diva. Ale existuje i jin slovo: buddhi, pouvan pro oznaovn due, rozvjen metodami buddhijgy. Vidme tak, e stejn slovn zklad, jako buddhi, m i termn Buddha. Oznauj jm Toho, Kdo doshl Dokonalosti prostednictvm buddhijgy. D se ci, e buddhijga (o kter, mimochodem, mluvil prv Krina v Bhagavadgt [8,11] to tak je souhrn poznatk a metod rozvoje dharmakji. Ale samotn slovo dharmakja je plnm nebo neplnm synonymem (v zvislosti na tom, jak smysl pikldaj tomu termnu v tch nebo jinch duchovnch kolch) slova buddhi. Jak je metodologie buddhijgy? Poten osnovou tto metodologie je rozvjen duchovnho srdce energostruktury, formujc se zpotku v ake anhat (stednm dantianu), a pozdji existujc, rozvjejc se a fungujc u za hranicemi materilnho tla lovka. Pitom je dleit poukzat na to, e pipravovat se na osvojen uveden ohromn etapy svho rozvoje je pln bezpen a dv vborn vsledky ve vech smrech konkrtn vem lidem, nezvisle na vzrstu jejich tl a du. Mluvme o oteven, proitn anhaty, o umn t v n, vnmat z n informaci, pichzejc z vnjho svta, a tak reagovat na tu informaci. Protoe tato akra je odpovdn za produkci vekerho spektra emoc lsky. O tom se me pesvdit kad sm: dn patn mylenky a emoce (typu rozzloben a jinch forem hnvu) vedouc ke zhrubnut vdom nevznikaj, pokud se nachzme vdommi v anhatch! Jsme-li v anhat, meme provat jenom emoce lsky: nnou a starostlivou laskavost, vdnost, naden, ctu atd. 76

Ti, kte ovldli prostednictvm techniky psychick autoregulace to, co bylo eeno, se tak dokou vyhnout spoust nesprvnch mylenek a skutk, vyplvajcch z pravdpodobnch hrubch emocionlnch stav a vedoucch ke patnm karmickm nsledkm. Lid, kte doshli stability v anhatnch stavech vdom, dokonce i pokud v tomto vtlen nedokou doshnout Splynut s Prvotnm Vdomm, se do ptho vtlen stvaj obyvateli rje. A nsledujc vtlen pro n bude nejpznivjm ve vech smrech, vetn podmnek pro pokraovn spnho duchovnho zdokonalovn. Ale jak rozvjet dharmakji? Na tto cest se musme nauit: 1. Pln, vekerm vdomm, proniknout do akry anhaty a dvat se z n, nejen vped, ale do vech esti smr, hlavn dozadu. 2. Roziovat se duchovnm srdcem za hranice tla. Pomoci v tom mohou techniky zaplovn sebou (jako vdomm) zpotku kokon pro to vhodnch strom, prostor nad velkmi vodnmi plochami, nad psenmi poutmi, prostory otevrajc ze z vrcholk hor. Potom, pokud praktikujc doshli patin rovn zjemnlosti vdom, je mon pejt ke Splynut se Svatmi Duchy v Jejich Mahdublech. Dleit jsou tak trninky v zaplovn sebou prostor, otevrajcch se v lokch protoprakriti a protopurui [9]. Mechanizmem Splynut s Brhmanickmi Projevy Prvotnho Vdom (Svatmi Duchy) je schopnost odstrann svho niho j a jeho nahrazen nej, o em budeme mluvit ne. 3. Pipojit k rozvjenmu duchovnmu srdci vechno hodnotn, co je nashromdno v ostatnch dantianech, vetn silovho a intelektulnho potencilu. Pro to se na jedn z etap vstavby dharmakji vnu77

je pozornost jej konstrukci z analogickch aker za hranicemi hmotnho tla. Dharmakja se na zatku tohoto procesu stav ve form pile vzjemn spojench aker, piem tyi vrchn sten zstvaj v tle a ti spodn prodluuj tento sloup dozadu a dol vzhledem k tlu. Ale dl se to zsadn v jinm mtku: ty akry se musej stt ohromnmi. Rozvinut dharmakja pedstavuje strukturu mnohakilometrovch rozmr (a je pochopiteln, e dorst vdomm do takovch rozmr rychle je nemon: na to jsou potebn roky intenzvn prce na sob). Hodnotn struktury vrchnho dantianu se penej do dharmakji jinm zpsobem24. 4. Efektivn konat rukama dharmakji, co je dleit jak pro pemsovn v mnohorozmrnm prostoru, tak i pro petvejc vlivy na sv materiln tlo a jin objekty. 5. t a jednat ve stavu vlastnho Mahdublu daleko za hranicemi svho materilnho tla. 6. Je douc vytvoit ne jednu, ale dv dharmakji: pravou a levou: hod se to zejmna pro poznvn Paramtmanu. Dal sil je radno zamit na Splynut s Prvotnm Vdomm a upevnn tohoto Splynut, a tak na pomoc na tto Cest druhm toho hodnm.

***
Osvojen Nirodhi to je splen, znien svho niho j za elem Splynut s Vym J (tmanem a pot Paramtmanem), existujcm ve vych prostorovch dimenzch. Bez pochopen Nirodhi nen mon doshnout Vy Nirvny, spovajc ve stabilnm Splynut s Prvotnm Vdomm. Vdy takovm Splynutm je mnno konkrtn vlvn malho lidskho vdom (jakkoliv by se zdlo
24

Podrobnji jsme o tom mluvili ve filmu Kundaln-jga.

78

bt velkm, pokud se dvme z potenho bodu Cesty) do rozmrov nekonenho Vesmrnho Ocenu Prvotnho Vdom. A splynout s tm Ocenem to znamen utonout a zmizet v Nm!25 Jenom tak je mon stt se Jm! Proto se musme nauit ztrcet se svm j a pechzet do stavu nej. Pi tom individuln vdom praktikujcho pechz do plnho splynut s Vdomm, kter ho obklopuje. Technika dovolujc toho doshnout se nazv totln reciprocita.26 Zpotku je teba se to nauit v jedn z jemnch lok teprve potom se to poda osvojit i v loce Prvotnho vdom. Je dleit vzt v vahu, e to, co bylo eeno, neme bt dosaeno jinak, neli tmi strukturami duchovnho srdce, kter maj zkladnu v rozvinutm duchovnm srdci. Jin monosti neexistuj. Ppravnmi prvky zdokonalovn, dovolujcmi osvojit si Nirodhi, jsou exoterick elementrn nvyky eticky odpovdajcho chovn, pedkldan nm Pedstaviteli Prvotnho Vdom. A Oni nm radili, abychom se snaili osvobodit od takovch projev egocentrizmu jako je zvist, touha pisvojovat si ciz, rlivost, schopnost uret se, mstt se, chlubit se, projevovat marnivost a rzn dal varianty zveliovn sama sebe a samochvly. Podotkm, e vechny vyjmenovan emocionln stavy mohou vznikat jenom v ake hlavy dn, ale nikdy v anhat. Pokorn moudrost, rozvinut v sob (pokorn pociovn sama sebe pi rznch variantch vychovvn mne mm Hlavnm Uitelem Prvotnm Vdomm), plus totln reciprocita dovoluj osvojit si
Jenom pokud se upevnme v takovm Splynut, budeme potom moci znovuvytvet Svoji te u Boskou Individualitu, vychzejc z Prvotnho Vdom, ale v tom samm ase zstvajc neoddliteln slitou s Nm zkladn st Sebe. 26 Je demonstrovna v naem filmu Advaita-jga.
25

79

Bohocentrizmus, kter je v protikladu lidskmu egocentrizmu. Sted sebepociovn takovho duchovn usilujcho se mnohem snadnji a pirozenji pemisuje do Srdce Absolutna, a on te reln pociuje cel totln Evolun Proud postupu vdom v hranicch Absolutna! Vlv se do tohoto Proudu, splv s nm, pociuje sama sebe jm! Pobyt v Proudu dovoluje duchovn usilujcmu zskat plnou realizaci principu, kter doporuuje milovat ostatn evolun se vyvjejc bytosti jako sama sebe a dokonce vce, neli sebe. Prospch, zvist, soupeen takov emoce a mylenky te u nemohou ani letmo vznikat. J jsem te jenom soust Proudu Evoluce, a neexistuje pro m rozdl v tom, kdo rychleji doraz do Cle; pomhm vem, m mohu, vetn tch bytost, kter se pohybuj vt rychlost, neli j!

***
Termnem Nirvna se oznauje stav Splynut s Boskm Vdomm. Krina [8,11] poukazoval na ti varianty takovho Splynut: a) Nirvnu v Brhmanu (konkrtn Splynut se Svatmi Duchy v Jejich gigantickch Formch Mahdublech, kter nm nabzej), b) Nirvnu v Ivarovi (Prvotnm Vdom, Srdci Absolutna) a c) Nirvnu ve form Splynut s celm Absolutnem. Ale je mon rozliovat tak takov dva Nirvnick stavy, jako a) statick a b) dynamick. Jeden ze dvou projev druhho je innost ve vztahu ke vtlenm bytostem ve form Mahdubl. Druh dynamick stav je Bosk Ohe. Tomu, co bylo eeno, odpovdaj dva pozorovan stavy Prvotnho Vdom a) przran Klid a b) Ohniv stav, kdy st Prvotnho Vdom pechz do stavu zven aktivity. 80

Duchovn usilujc, kter doshl vych forem Nirvny, je schopn se pesvdovat o existenci danho jevu i svoj vlastn zkuenost: On te tak me pebvat v Blaenm Klidu Prvotnho Vdom, v plnosti Splynut v Lsce s ostatnmi Doshnuvmi, nebo me tak pechzet do stavu Boskho Ohn pi vykonvn uritch druh innosti. Ohniv stav Doshnuvho Nirvny me bt vyuit Jm Samotnm, konkrtn, pro pemny energi, vytvejcch hmotu Jeho vlastnho materilnho tla. V dsledku takov prce se objevuje monost vyjmat na as tlo ze svta hmoty, a potom ho znovu materializovat tam, kde je to nutn. Takovou schopnost demonstroval Je Kristus a tak ji ovldali nkte dal Bot Uitel [8]. Bosk Ohe nepl spravedliv. Ale vzbuzuje hrzu a je muiv pro ty, kte smuj do pekla nebo u se v nm usdlili. Odtud se objevily legendy o tom, e v pekle pl hnky v ohni a sma je na pnvch

Ale bute ostrait!


V knize [13] jsme mluvili, konkrtn, o tom, jak lid pekrucuj Bo Uen. Takov vci se dly dve, dj se i v souasnosti. Jednou z pin, vedoucch k takovmu pekrucovn, je v souasn dob nekompetentnost pekladatel. A tm k nepoznn byly takovm zpsobem pekrouceny texty Bhagavadgty a TaoTe Ting. A v souasnosti je to sam mon pozorovat u peklad nkterch knih Satja Sai (a knih o Nm). Proto musme, bohuel, vyzvat tene k ostraitosti pi ten tchto knih; zvlt se to tk peklad nkterch termn.1 81

Napklad, nkte pekladatel, zcela vzdlen schopnosti vnmat to, co nkdy vykldal Satja Sai, vymudrovali peloit slovo buddhi jako intelekt v protikladu k rozumu (manasu). Zdlo se to jakoby logick (z ist vnjho bodu pohledu): lid maj mal rozum ale me bt vyvinut velk rozum, intelekt! Ale vdy, v podstat, takov chyba pekladu pln odstrauje ohromn metodologick vznam tmatu rozvjen buddhi, a dokonce veker buddhijgy! Co prospnho si mou teni vybrat pro svj rozvoj pokud budou st o srovnvn rozumu a intelektu ? Nic! Ale spousta z nich se bude chlubit sama ped sebou a domliv si pomysl: j mm, pr, velk rozum, intelekt! A maj Ale skuten dramatick nsledky mly prv tak nekompetentn pokusy pekladu slova tman. Tento termn doslovn znamen ne-tma, tj. Boskm Svtlem zc Hlavn Podstata kadho lovka, Kter se mu nabz, aby ji poznal, proto aby pot splynul s Paramtmanem Prvotnm Vdomm, Tvrcem. Ale nkte pekladatel do anglitiny, kte nemli ani pont o vych stupnch metodologie duchovnho zdokonalovn, msto toho, aby nechali jim nesrozumiteln termn bez pekladu (tj. napsali jednodue tman), zaali tohle slovo pekldat do anglitiny jako Self (sm, sama, samo). A ti, kte se potom pokoueli pekldat z anglitiny do rutiny, zali v t absurdit jet dl: Self znamen Sobectv ()! Take, Sm Bh nm vem doporuuje rozvjet v sob Sobectv! Hur! Peklad se podail pesn naopak! Vdy tohle rusk slovo prv znamen n nemorln siln pehnan sebehodnocen, domlivost, ovldn nafouklm nim j! 82

Ale Bh ns u pesn opanmu: znien v sob prv toho samho sobectv! Je to absolutn nezbytn podmnka pro poznn svho tmanu, a tak obecn pro jakkoli spchy na duchovn Cest! Ti, kdo vytveli a vydvali takov nevzdlan peklady, jak se zd, myslili, e dlaj dobrou vc Ale fakticky vzniklo pevrcen Boho Uen do protikladu! A nen pekvapiv, e mnoz rozumn lid, kte si nco takovho peetli, odvraceli se s rozpaky a dokonce i s odporem od toho Uen, a jet ho nazvali njakou hloupou a kodlivou sektou V sanskrtu je jeden takov termn: vivka schopnost rozlien pravdy a li. Rmakrina nazval jednoho ze svch uednk Vivknandou Blaenm, Ovldnuvm Vivku. Na Cest k Blaenosti, dosahovan ve Splynut s Prvotnm Vdomm, je nezbytn nutn osvojovat si vivku! Mnoho zdaru vm vem!

83

Doporuen literatura (rusky)


1. .. : . , , 1999. 2. .. . . , , 2002. 3. .. (.) : (- ). New Atlanteans, Bancroft, 2007. 4. .. : . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 5. .. . , . New At lan teans, Bancroft, 2008. 6. .. (.) . 2. . New At lanteans, Bancroft, 2008. 7. .. (.) . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 8. .. (.) . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 9. .. . New At lan te ans, Bancroft, 2008. 10. .. . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 11. .. - . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 12. .. --. New Atlanteans, Bancroft, 2008. 13. .. . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 14. .. . New Atlanteans, Bancroft, 2007. 84

15. .. . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 16. .. . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 17. .. . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 18. .. (.) . . New Atlanteans, Bancroft, 2008. 19. . (.) . , , 1997. 20. . , 1911. 21. .. . New Atlanteans, 2008. 22. Castaneda C. The Fire from Within. Simon and Shuster, N.Y., 1984.

Knihy v eskm jazyce


Tjoplyj A.V. Kniha Vojna Ducha. New Atlanteans, Bancroft, 2011. Zubkov A.B. Dobrya: Byliny. New Atlanteans, Bancroft, 2011. Zubkov A.B. Bosk podobenstv. New Atlanteans, Bancroft, 2011. Knihy a materily je mono objednat nawebovch strnkch: http://stores.lulu.com/spiritualheart, http://spiritual-art.info. S ostatnmi materily se mete tak seznmit na webov strnce: www.swami-center.org.

85

Design: Ekaterina Smirnova. 86