Você está na página 1de 8

Opi i gospodarski podaci Slubeni naziv Glavni grad Povrina Broj stanovnika Slubeni jezik Dravno ureenje Dravni

poglavar Vremenska zona Valuta (teaj) Kreditni rejting: Australija Canberra 7,741,220 km2 22.262,501 (srpanj 2013.) engleski federalna parlamentarna demokracija kraljica Elisabeta predstavljena guvernerom Quentin Bryce GMT + 10 australski dolar (AUD) AAA Standard & Poor's, AAA Fitch, Aaa Moody's

Predsjednik Vlade Tony Abbott

lanstvo u meunarodnim gospodarskim organizacijama: APEC,Australia Group, EBRD, IBRD, ICAO, ICFTV, IFC, IMF, MIGA, OECD, WTO

Makroekonomski pokazatelji

2008. BDP, tekue (milijarde USD) cijene 991,2 48 070 2,2 231,7 239,2 4,4 4,2 ulaganja 47,3

2009. 786,9 37 785 1,0 204,3 199,9 1,8 5,6 25,2

2010. 1 217,1 56 572 2,9 232 239 2,7 5,2 33

2011. 1 497,5 62 458 2,5 297,5 276,6 3,4 5,1 34,2

2012. 1 571,4 68 725 3,5 357,1 259,5 1,8 5,2 49,8

BDP po stanovniku (USD) Realni rast BDP-a (%) Izvoz (milijarde USD) Uvoz (milijarde USD) Inflacija (%) Nezaposlenost (%) Izravna strana (milijarde USD)
Izvor: Eurostat, EIU

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Struktura BDP-a: usluge 68,8%, industrija 27,3 %, poljoprivreda 4 %. Najvanije industrije: rudarstvo, industrijska i transportna oprema, prerada hrane, kemijska industrija i elina industrija.
Izvor: CIA The World Factbook

Porezi

Vrsta poreza Porez na dobit Porez na dobit po odbitku Porez na dohodak od kapitala Porez na dohodak Porez na dodanu vrijednost PDV Porez na promet nekretnina 30% * **

Stopa poreza

19%, 32,5%, 37%, 45% 10% 0 7,25%

Specifinosti poreznog sustava *Porez na dobit po odbitku ("PAYG Withholding") u Australiji nema jedne stope. Poslodavac moe biti u obvezi odbiti dio od dohotka koji treba isplatiti te taj dio uplatiti direktno poreznoj upravi i u sluajevima kad su primatelji te isplate i australski rezidenti. Postoji vie varijabli koje utjeu na izraun visine tog odbitka u tim sluajevima odbitka rezidentima. Vie na: http://www.ato.gov.au/Business/PAYG-withholding/. **Porez na dohodak od kapitala - capital gains tax (CGT) se ne smatra posebnom vrstom poreza, nego taj profit koji osoba zaradi od kapitala ulazi u njene osobne primitke i utjee na izraun stope poreza na dohodak. Vie o tome na: http://www.ato.gov.au/General/Capital-gains-tax/.
Podaci navedeni u ovom dokumentu se temelje na propisima lokalnih poreznih jurisdikcija koji su bili na snazi za vrijeme pisanja ovog dokumenta. Dokument ne odraava naknadne promjene koje su eventualno nastupile u navedenom poreznom zakonodavstvu. Podaci navedeni u ovom dokumentu su informativne i openite prirode, budui da zbog kompleksnosti sustava oporezivanja specifinosti (primjenjive olakice, osloboenja, i slino) nisu posebno analizirani u ovome dokumentu.

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Zakonska regulativa vezana uz ulaganja Detaljnije informacije na stranicama Odbora za procjenu stranih ulaganja (Foreign Investment Review Board FIRB): http://www.firb.gov.au/content/policy.asp?NavID=1 Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama USD

2008. IZVOZ UVOZ RAZLIKA


Izvor: EIU

2009. 204.3 199,9 -4,4

2010. 232 239 -7,0

2011. 297,5 276,6 20,9

2012. 257,1 259,5 -2,4

231,7 239,2 -7,5

Najznaajnije zemlje izvoza u 2012.: NR Kina 29,6%, Japan 19,4%, Juna Koreja 8,9%, Indija 7,1% Najznaajnije zemlje uvoza u 2012.: Singapur 6,6% Kina 20,2%, SAD 12,9%, Japan 8,7%,

Najznaajniji izvozni proizvodi u 2012.: ugljen, eljezna ruda, zlato, prirodni plin, sirova nafta Najznaajniji uvozni proizvodi u 2012.: sirova nafta, putnika motorna vozila, rafinirana nafta, zlato, lijekovi
Izvor: EIU

Aktualno stanje u gospodarstvu Australija je otvoreno i dinamino gospodarstvo uvelike temeljeno na obilnim i raznovrsnim prirodnim resursima koji ukljuuju velike rezerve ugljena, eljezne rude, bakra, zlata, prirodnog plina i urana, uz brojne izvore obnovljive energije. Rudarski sektor privukao je u zadnjem desetljeu izniman broj stranih investicija i uvelike je zasluan to Australija ve 21 godinu za redom biljei neprekinuti gospodarski rast. Slijedom toga, australsko gospodarstvo je i dalje jedno od najjaih meu razvijenim gospodarstvima svijeta, te je unato globalnoj ekonomskoj krizi koja je zad njih godina prisutna u veini zemalja, ono samo u tom razdoblju naraslo za otprilike 12%. Australija je jedna od osam zemalja na svijetu koja ima ocjenu AAA od sve tri najvee 'rejting' agencije.

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Dobre rezultate koje ostvaruje australsko gospodarstvo moe zahvaliti jakim institucijama, posebno snanom i neovisnom financijskm sektoru i djelotvornom regulatornom sustavu, fleksibilnoj i otvorenoj trgovinskoj i investicijskoj klimi potpomognutoj donoenjem ciljanih gospodarskih politika koje potiu poslovni ra st i inovacije te snanim trgovinskim i gospodarskim vezama s rastuim ekonomijama Azije to sve zajedno dovodi do rasta gospodarstva i zaposlenosti u Australiji. Meutim, rast gospodarstva predvoen investicijama u rudarstvu tijekom zadnje financijske godine polako dolazi svome kraju, slijedom usporavanja rasta najjaih gospodarstava u istonoj i jugoistonoj Aziji gdje se nalaze i glavna trita za australske rude, to je dovelo i do pada cijena istih te se Australija trenutno nalazi u jednom tranzicijskom razdoblju prelaska na model rasta utemeljen na iroj ekonomskoj bazi. Uz neizvjesnost koju to donosi Vlada je odustala od cilja postizanja proraunskog suficita u ovoj godini (odgoen do 2016. -2017.) te su smanjenje prognoze rasta za fiskalnu godinu 2013.-2014. na 2.5%. Predsjednik Vlade je u srpnju u svom govoru istaknuo potrebu diverzificiranja gospodarstva i prihvaanja novog nacionalnog programa za poveanje konkurentnosti. Za to vrijeme sredinja banka (RBA) je u kolovozu 2013. snizila kamatnu stopu na 2.5% to je najnia razina u zadnje 53 godine. Od glavnih aktualnih i najavljenih politika treba spomenuti izgradnju Nacionalne irokopojasne mree (NBN), najvei infrastrukturni projekt u australskoj povijesti koji je zapoeo prije tri godine, a trebao bi do 2021. svim kuanstvima i poslovnim subjektima omoguiti pristum brzom internetu (1 Gb/sec). Prema trenutnom stanju i tempu izgradnje ukupni trokovi bi se mogli s planiranih A$44 milijarde ak i udvostruiti. Uz to, najavljene je i nastavak investicija u gospodarsku infrastrukturu (ceste, eljeznicu i javni transport) u visini od A$60 milijardi. U 2013. -2014. izdvajanje za znanost, istraivanje i inovacije iznosi A$8.6 milijardi i pokriva cijeli lanac od poetnog istraivanja do komercijalizacije proizvoda. Financiranje istraivake djelatnosti na sveuilitima poveano je 58% i iznosi A$2.8 milijarde. U strukturi BDP-a na sektor usluga otpada 69.4%, na industriju 26.6%, a poljoprivredu 4%. Stopa nezaposlenosti je 5.5% s tendencijom poveanja na 5.75% u narednih godinu dana. Inflacija se zadrava na 2.25% pod pritiskom jakog A$ to osigurava nisku cijenu uvozne robe u kombinaciji sa smanjenim rastom plaa i kontinuiranim rastom produktivnosti. Neto dug drave i dalje je nizak prema meunarodnim standardima i oekuje se da e dostii vrhunac 2014.-2015. sa 11.4% BDP-a (A$191.6 milijardi).

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

Robna razmjena
U milijunima USD

2008. IZVOZ UVOZ RAZLIKA


Izvor: DZS RH

2009. 25, 029 6, 458 18, 571

2010. 22, 595 6, 305 16, 289

2011. 19, 628 8, 010 11, 617

2012. 25, 149 5, 528 19, 621

16, 181 9, 674 6, 506

Struktura izvoza RH 2011. 2012.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 771 Elektrini pogonski strojevi i dijelovi 098 Jestivi proizvodi i preraevine, nesp. 017 Meso, pripremljeni ili konzervirani mesni proizvodi, nesp. 073 okolada i drugi jestivi pripravci s kakaom 661 Vapno, cement, graevinski materijal (osim staklenih i glinenih proiz.) 778 Elektrini strojevi i aparati, nesp. 048 Proizvodi od itarica i brana, krob od voa ili povra 056 Povre, korijenje i gomolji, preraeno ili konzervirano 112 Alkoholna pia 892 Tiskani materijal 793 Brodovi, amci, plovne konstrukcije 016 Meso, soljeno, sueno, u salamuri, dimljeno; brano od mesa i sl. 058 Voe konzervirano i proizvodi od voa (osim sokova) 037 Ribe, ljuskavci, dr. vodeni beskraljenjaci, pripremljeni ili konzervirani 874 Mjerni i kontrolni instrumenti i aparati, nesp. Ostalo U K U P N O: Izvor: DZS RH (USD) 2011. 5 828 694 4 030 371 1 540 283 634 926 481 494 689 666 1 229 700 530 562 364 927 187 355 687 035 267 753 488 542 71 706 104 104 2 491 103 19 628 221 2012. 11 323 692 4 489 217 1 590 184 1 236 238 978 767 918 079 831 712 587 436 506 620 326 178 308 197 283 786 259 757 227 637 137 546 1 144 342 25 149 388 % 45,03 17,85 6,32 4,92 3,89 3,65 3,31 2,34 2,01 1,30 1,23 1,13 1,03 0,91 0,55 4,55 100,00 Indeks 194,3 111,4 103,2 194,7 203,3 133,1 67,6 110,7 138,8 174,1 44,9 106,0 53,2 317,5 132,1 45,9 128,1

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Struktura uvoza RH 2011. 2012.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 542 Lijekovi 057 Voe svjee ili suho 899 Razni gotovi proizvodi, nesp. 112 Alkoholna pia 541 Medicinski i farmaceutski proizvodi, osim lijekova 061 eer, melase i med 851 Obua 764 Telekomunikacijska oprema, dijelovi i pribor, nesp. 533 Pigmenti, lakovi i slini proizvodi 054 Povre, svjee, zamrznuto i sl.; jestivi dijelovi povra, svjei ili sueni 011 Meso govee, svjee, rashlaeno ili zamrznuto 598 Razni kemijski proizvodi, nesp. 872 Medicinski instrumenti, nesp. 553 Parfumerijski, kozmetiki i toaletni pripravci, osim sapuna 597 Aditivi za mineralna ulja i sl., maziva, antifrizi, hidrauline tekuine Ostalo U K U P N O: Izvor: DZS RH (USD) 2011. 1 655 154 25 514 676 705 364 880 228 006 203 862 196 731 274 979 14 629 235 443 1 032 074 86 145 75 772 68 190 45 886 2 826 867 8 010 837 2012. 2 058 503 535 497 395 046 263 405 248 176 144 178 131 808 116 450 116 336 113 344 112 958 101 635 75 089 68 661 62 432 984 840 5 528 358 % Indeks 37,24 124,4 9,69 2 098,8 7,15 58,4 4,76 72,2 4,49 108,8 2,61 70,7 2,38 67,0 2,11 42,3 2,10 795,2 2,05 48,1 2,04 10,9 1,84 118,0 1,36 99,1 1,24 100,7 1,13 136,1 17,81 34,8 100,00 69,0

Hrvatske tvrtke registrirane na australskom tritu 1. Podravka, Koprivnica

Australske tvrtke registrirane u RH Meunarodni ugovori iz podruja gospodarstva o Ugovor izmeu Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju (datum potpisivanja: 13.5.2003.; objava u NN-MU: 2/2004; datum stupanja na snagu:1.7.2004.; objava stupanja na snagu:5/2004) o Administrativni sporazum za primjenu Ugovora izmeu Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju (datum potpisivanja: 13.5.2003.; objava u NN-MU:7/2004; datum stupanja na snagu:1.7.2004.) Popis dvostranih meunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/1997) o Trgovinski sporazum izmeu SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije (datum potpisivanja: 21.7.70.; objava u slubenom listu drave prednice: 30/1971) o Konvencija o ureenju meusobne pomoi u voenju postupka u graanskim i trgovinskim stvarima koje su u teaju ili koje mogu biti u teaju pred odnosnim sudskim vlastima (datum potpisivanja: 27.2.36.; objava u slubenom listu drave prednice:116-xxxv/1937)

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

Vanije institucije iz podruja gospodarstva Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine: http://www.dfat.gov.au/trade/ Australska trgovinska komisija: http://www.austrade.gov.au/ Export, Finance & Insurance Corporation: http://www.efic.gov.au/Pages/homepage.aspx Australska gospodarska i industrijska komora: http://www.acci.asn.au/ Australian Securities and Investments Commission: http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf Ministarstvo industrije, inovacija, klimatskih promjena, znanosti, istraivanja i visokog obrazovanja: http://www.innovation.gov.au/Pages/default.aspx Ministarstvo prirodnih izvora, energetike i turizma: http://www.ret.gov.au/Pages/default.aspx Australska komisija za konkurentnost i zatitu potroaa: http://www.accc.gov.au/ Australski energetski regulator: http://www.aer.gov.au/ Regulator iste energije: http://www.cleanenergyregulator.gov.au/Pages/default.aspx Australska agencija za obnovljive izvore energije: http://www.arena.gov.au/ Australska agencija za radnu snagu i produktivnost: http://www.awpa.gov.au/Pages/default.aspx Savjetodavni odbor za kompanije i trita: http://www.camac.gov.au/camac/camac.nsf Financial Reporting Council: http://www.frc.gov.au/ Food Standards Australia: http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx Nacionalno vijee za konkurentnost: http://www.ncc.gov.au/ Komisija za produktivnost: http://www.pc.gov.au/

Bilateralna gospodarska udruenja Australian Croatian Chamber of Commerce and Industry: http://www.croatiasa.com/chamber.php Western Australian Croatian Chamber of Commerce: http://www.croatiacommercewa.asn.au/fc/index.html Vaniji sajmovi Exhibitions & Trade Fairs:

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA

http://www.etf.com.au/ CeBIT Australia, Sydney svibanj 2014. Sydney International Boat Show srpanj, kolovoz 2014. Good Food & Wine Show; Brisbane studeni 2013., Melbourne svibanj, lipanj 2014., Sydney lipanj 2014., Perth srpanj 2014. Melbourne Leisurefest listopad 2013. Australian Tourism Exchange, Cairns svibanj 2014. Fashion Exposed, Melbourne veljaa 2014. National Manufacturing Week, Sydney svibanj 2014. Javni natjeaji i ostale poslovne prilike Javni natjeaji https://www.tenders.gov.au/?event=public.ATM.list http://www.business.gov.au/BusinessTopics/Tendersandcontracts/Pages/Tendero pportunitiesinyourstateorterritory.aspx http://www.australiantenders.com/?gclid=CM37ud23tLkCFYdgpQod_3EADQ (usluga se plaa) http://www2.tenderlink.com/ Najava dogaanja Openito http://www.australia.com/EventsSearch.aspx?q=EVENT&category=EVENT&state=All %20States&month=All%20Months&type=All%20Types&page=1

Posebne napomene Specifinosti trita bitne za poslovanje http://www.austrade.gov.au/invest/doing-business-in-australia http://www.dlapiper.com/australia/doingbusiness/ http://www.gadens.com.au/Documents/MASTER%20DBIA%20MAY%202013.pdf

Zagreb, 11.10.2013.

GOSPODARSKA INFORMACIJA