Você está na página 1de 1

Aanga Yoga Yoga Chikitsa (Primary Series / 1st Series)

Aanga Yoga Yoga Chikitsa (Primary Series / 1st Series)

Utthita Hasta Pdguhsana A & Utthita Parvasahita

Ardha Baddha Padmottnsana

Vinyasa

Vinyasa Entry

Bhujapsana

Krmsana

Supta Krmsana Utkaasana Vinyasa Exit Vrabhadrsana A & B Vinyasa Exit

Vinyasa Exit

Garbhapisana

Vinyasa Vinyasa Entry (IN,EX,IN) Dandsana Pachimottansana A

Kukkusana

Baddhakosana A

Baddhakosana B

Baddhakosana C

Upaviakosana A Pachimottansana B Pachimottansana C Pachimottansana D Prvottnsana Ardha Baddha Padma Pachimottansana

Upaviakosana B

Supta Kosana A

Vinyasa

Supta Kosana B

Supta Pdguhsana Tiryagmukhaikapada Pachimottansana Jnu irsana A Jnu irsana B Jnu irsana C Marchsana A

Supta Parvasahita

Vinyasa Entry

Ubhaya Pdguhsana

Vinyasa Entry

Marchsana B

Vinyasa Exit

Marchsana C

Marchsana D

Nvsana

Urdhva Mukha Pachimottansana

Setu Bandhsana

rdhva Dhanursana

Cakrsana

Pachimottansana

AshtangaYoga.info

AshtangaYoga.info