Você está na página 1de 220

Sorry, nevieme :(

EXREPIMENT

Dky za itanie

NEVIEME je autorka tchto knh: EXPERIMENT

Venujem Jo, ktor ma vedie a podporuje.

Na kad otzku, ktor mono vyriei, treba njs odpove, alebo sa o to aspo poksi. Nelogick postupy treba odhali a zrevidova. Nesprvne odpovede treba opravi. Sprvne odpovede treba preveri. (z manifestu Informovanosti)

PRV KAPITOLA
Prechdzam sa po cele v sdle Informovanosti, do ktorej ns zavreli, a v hlave sa mi stle ozvaj jej slov: Budem sa vola Edith Priorov. A chcem na vea vec zabudn. Ozaj si ju v ivote nevidela? Ani na fotkch? vyzved Christina. Nohu m vyloen na vanki, pri naom zfalom pokuse zverejni video s Edith Priorovou do nej toti schytala guku. Vtedy sme ete netuili, e odhalen tajomstvo rozvrti vetko, omu sme kedy verili. Nae frakcie, naa totonos, vetko bol iba klam. Je to tvoja babka alebo teta alebo kto vlastne? Ako ti to mm inak poveda, e netum? Zastanem pri stene a prudko sa zvrtnem. Prior sa vol volal mj otec, take asi nejak prbuzn z jeho strany. Ale Edith je typick meno pre Sebazaprenie a otec pochdzal z Informovanosti, teda... Urite prila dvnejie, ozve sa Cara a oprie si hlavu o stenu. Z tohto uhla vyzer presne ako jej brat Will. Mj kamart, ktorho som zastrelila. Vzpt sa vystrie a Willov duch zmizne. Pred niekokmi generciami. Generciami, zopakujem. To slovo mi pripad staro ako drobiaca sa tehla. Zavadm rukou o panel steny studen, biely a modern , a vyrazm na al pochod naprie vzenm. Edith Priorov, prbuzn spred niekokch generci, mi ako dedistvo zanechala nezvislos od systmu frakci a nznak, e moja divergencia je dleitejia, ne som si vbec vedela predstavi. Svojou existenciou dvam signl, e je naase vyjs z mesta a ponknu pomoc uom vonku. Rada by som vedela, zane Cara a pocha si tvr rukou. Nie, potrebujem vedie, ako dlho tu u sme. Zastav sa aspo na mintu? obor sa na ma. Znehybniem uprostred cely a zdvihnem oboie. Prep, zamrmle. Dajte si pohov, zamiea sa Christina. Jedno je ist, u tu trme prli dlho. Pred niekokmi dami Evelyn strohmi povelmi zvldla chaos vo vestibule sdla Informovanosti a vetkch vzov dala odprata do ciel na treom poschod. oskoro potom nm neznma bezprizorn ena prila oetri rany a rozda lieky proti bolesti, pravidelne sme dostvali jedlo a mohli sme sa prkrt osprchova, ale nikto nm nepovedal, o sa deje vonku. Nepomohli prosby ani hrozby. Ja som skala najm to druh. Tobias sa mal u dvno dotrepa, precedm cez zuby a klesnem na okraj svojho leadla. Kde toko tr? Mono je stle natvan, e si mu klamala a tajne si sa spriahla s jeho otcom, mudruje Cara. karedo na u fochnem. tyri by nebol tak malichern, vyhlsi Christina. Neviem, i chce zdvihn nladu mne, alebo zrazi hrebienok Care. Asi m furt dao na prci a nestha. Ve ti povedal, e mu m veri. V zmtku, ke vetci naokolo vrieskali a bezprizorn sa ns snaili natlai ku schodom, som ho

schmatla za lem trika, aby sa mi nestratil. Lene on ma chytil za zpstia a odtisol ma so slovami: Dveruj mi. Cho, kam ti naku. Snam sa, poviem pravdivo. Naozaj sa mu snam dverova, ale strcam trpezlivos. Celou bytosou, do poslednej achy a poslednho nervu tim po slobode. Musm sa dosta von nielen z tejto cely, ale aj z mesta, ktor ma takisto vzn. Potrebujem vidie, o je za plotom.

DRUH KAPITOLA
Neviem tadeto ani prejs bez toho, aby ma nemtali spomienky na as, ke som tu tral ako vze. Bos a domlten, bolel ma kad pohyb. A v prvom rade na de, ke som akal na popravu Beatrice Priorovej ako na vlastn. Bezmocne som trepal psami do dver. Civel na jej bezvldne nohy v Petrovom nru a snail sa uveri, e nie je mtva, len nadrogovan. Nenvidm to tu. Chodby u zaleka nevyzeraj tak isto ako vtedy, vojna ich poriadne poznaila. Kram pomedzi steny s dierami po nbojoch, po skle z rozstrieanch iaroviek a stopch po pinavch topnkach. Do cely ma bez okolkov pustia, lebo mm znak bezprizornch przdny kruh na iernej pske na ramene a Evelynine rty na tvri. Meno Tobias Eaton ma dlho strpovalo, teraz mi pre zmenu otvra dvere. Tris sa kr na dlke tesne veda Christiny a oproti Care. Moja Tris. Drobn a bled ako vdy, ale aj tak je jej pln miestnos. Zbad ma a vytret okrhle oi, v mihu stoj na nohch a pevne ma objma okolo psa, tvr mi tla k hrudi. Jednou rukou jej stisnem plece a druhou ju pohladkm po vlasoch, stle ma prekvapuje, e jej u nesplvaj a na chrbt. Dobre, e si ich ostrihala, odvtedy vyzer ako bojovnka, nie ako dievatko. Presne to potrebuje. Ako si sa sem dostal? spta sa tichm, ale jasnm hlasom. Som Tobias Eaton, pripomeniem jej. Zasmeje sa. Hej, v kuse na to zabdam. Odtiahne sa, aby mi mohla pozrie do tvre. Pohad sa jej neisto mihoce, pripad mi ako kopa listov, ktor u-u rozfkne vietor. o sa deje? Preo ti to toko trvalo? Znie to ako zfal prosba. Ona tu zaila horie veci ne ja: srum strachu, bratovu zradu, pochod na popravu. Musm ju odtiato dosta. Cara si ns so zujmom prezrie. Zrazu si pripadm divne, ako keby sa mi vlastn koa trochu posunula a u mi poriadne nesed. Obecenstvo fakt nemusm. Evelyn dala zaracha celmu mestu, vysvetlm. Bez jej povolenia nikto nesmie urobi ani krok. A pred pr dami predniesla vek re, e sa mme spoji proti naim utlateom. Myslela tm ud za plotom. Utlateom? zopakuje Christina. Z vrecka vytiahne ampulku a obsah si hrkne do st, asi liek proti bolesti. Strm si ruky do vreciek. Poda Evelyn by sme nemali odchdza z mesta na pomoc uom, ktor ns sem strili, aby ns neskr mohli vyui. Mnoh s ou shlasia. Chc da do poriadku mesto a riei nae vlastn problmy, nie vypadn a riei cudzie, vysvetujem. Teda to je skrten

verzia. Mm zl tuenie, e to mojej matke nesmierne vyhovuje, lebo km vetkch dr tu, tak im me fova. Ke sa poberieme pre, okamite strat prevahu. Skvel. Tris prevrti oi. Jasn, e si vybrala t najsebeckejiu monos. V nieom m pravdu, ozve sa Christina a zovrie ampulku v prstoch. Nehovorm, e nechcem vypadn a zisti, ako to vonku vyzer, ale aj tu mme o robi. Ako by sme pomohli uom, ktorch sme nikdy nestretli? Tris chvu uvauje a hryzie si vntorn stranu lca. Neviem, prizn napokon. Poda mojich hodiniek s tri poobede. U som tu prli dlho, Evelyn to urite bude podozriv. Povedal som jej, e sa s Tris chcem len narchlo rozs, ale netum, i mi uverila. Povaj, v prvom rade som vs priiel varova, spustm. Bud vs vypova pod srom pravdy, a ak zaberie, odsdia vs ako zradkyne. Pre vetkch by bolo lepie, keby sme sa tomu vyhli, mm pravdu? Odsdia ako zradkyne? Tris sa zamra. Koho sme zradili tm, e sme celmu mestu odhalili pravdu? Ili ste proti svojim vodcom, vysvetujem. Evelyn a jej poskokom sa z mesta nechce. Fakt ti nepoakuj, e si vetkm ukzala to video. S presne ako Jeanine! Prudko sa zaenie, akoby chcela do nieoho tresn, ale nem ni poruke. Spravili by hocio, aby pravdu zatajili, a o z toho? Bud kraova tejto krpatej diere? To je somarina! Radej jej to nepoviem, ale tak trochu s matkou shlasm. uom zvonku nie som ni dln, i u som divergentn alebo nie. Ozaj neviem, i sa chcem hrn do rieenia problmov celho udstva, nech to znamen okovek. Lene chcem aj ods, zfalo ako zviera, ktor sa chytilo do pasce. Div a besn, odhodlan spravi hocio, aj prehrz vlastn kos. Nech je to, ako chce, zanem opatrne, ak srum zaberie, odsdia a. Ak zaberie? spta sa Cara s primrenmi oami. Som divergentn, povie Tris a pouk si po ele. U si zabudla? Fascinujce. Cara si zastr prame vlasov sp do uzla na ztylku. Ale netypick. Pokia viem, vina divergentnch sru pravdy neodol. Zaujmalo by ma, preo to doke prve ty. Teba a kadho Informovanho, o do ma kedy pichol ihlu, odsekne jej Tris. Hej, mete sa sstredi? okrknem ich. Nerd by som vs paoval z vzenia. Pri tej mylienke intinktvne natiahnem ruku k Tris. Prepletie si so mnou prsty, aby ma povzbudila. Nikdy na seba nesiahame len tak pre ni za ni, kad dotyk mi pripad vznamn, pln energie a porozumenia. Neboj, u a povame, povie vdnejie. o si naplnoval? Dontim Evelyn, aby a nechala svedi prv, vysvetujem. Mus vymyslie klamstvo, ktorm oist aj Christinu a Caru, a poveda ho pod vplyvom sra. Ako by sa mi to mohlo podari? Povedal som si, e to nechm na teba. V klaman si urite lepia. Ani nedopoviem a uvedomm si, ako hlboko do ivho som zaal, sebe aj jej. U sa mi naklamala viac ne dos. Vraj sa nevyd na smr, ke si Jeanine vyiadala divergentn obe, a vzpt sa vybrala rovno k jej. Vraj poas toku na Informovanos zostane doma, a naiel som ju rovno v

najtajnejom labku... spolu s mojm fotrom. Chpem, preo to vetko urobila, ale to ete neznamen, e v naom vzahu nie je nieo natrben. Hej. Zza si na topnky. Fajn. Nieo vymyslm. Polom jej ruku na plece. Porozprvam sa s Evelyn. Vybavm, aby a vypovali o najskr. Vaka. Poctim znmu tbu vystpi z vlastnho tela a prehovori jej rovno do mysle. Uvedomm si, e z toho istho dvodu ju chcem pobozka zakadm, ke ju zbadm. Akkovek vzdialenos medzi nami ma neznesitene tve. Vone prepleten prsty sa nm zrazu pevne zomkn, jej dla je lepkav od potu, moja drsn od nespoetnch rok na dverch rozbehnutch vlakov. Teraz mi u Tris naozaj pripad drobn a bled, ale jej oi mi pripomnaj ru oblohu, ak som doteraz videl len v snoch. Ak sa chcete pobozka, lskavo mi to povedzte, aby som vedela, e sa nemm pozera, ozve sa Christina. Chceme, vyhlsi Tris. Pobozkme sa. Prilom jej ruku na lce, aby som ju spomalil, pridrm jej sta na svojich, aby som prectil kad milimeter, ktorm sa nm dotkaj pery. Pomaliky sa odtiahneme, nosy sa nm uchn o seba, zhlboka sa nadchnem spolonho vzduchu. Chcem nieo poveda, ale bolo by to prli osobn, tak slov radej prehltnem. Vzpt si to rozmyslm. koda, e nie sme sami, zaepkm a sptkujem z cely. Tris sa usmeje. Ja po tom tim skoro stle. Zatvram dvere a cez kru vidm Christinu, ako predstiera, e hde tyku, rozosmiatu Caru a Tris s rukami spustenmi veda tela.

TRETIA KAPITOLA
Poda ma ste sprost vetci, koko vs tu je. Zatia neklamem. Ruky mm skren v lone ako spiace diea, cel telo mi oaelo pod vplyvom sra pravdy, pot z ela sa mi zachytva na viekach. Mali by ste mi akova, nie ma tu spoveda. Mme ti akova za to, e si neposlchla rozkazy svojich nadriadench? e si vodkyni vlastnej frakcie brnila zabi Jeanine Matthewsov? Zachovala si sa ako zradkya! posledn slovo Evelyn Johnsonov vypuje ako jed. Po tdni v cele konene sedm v konferennej miestnosti sdla Informovanosti, kde sa konaj vetky vsluchy. Tobias zostal aleko za matkou, skrva sa v polotieni. Vyhbal sa mi pohadom, odkedy ma usadili na stoliku a rozrezali mi plastov put na zpstiach, ale teraz na ma bleskovo pozrie. Priiel as podvdza. Ke u viem, e to zvldnem, nepripad mi to a tak ak. Nie aie ne vha sra, ktor mi stla myse. Nie som zradkya, vyhlsim. Verila som, e Marcus kon v slade s plnmi Neohrozench a bezprizornch. Nemohla som sa priamo zapoji do boja, ale rada som pomohla inak. Preo si sa nemohla zapoji do boja? vyzved alej Evelyn. Rovno spoza hlavy jej svieti iarivka, take jej poriadne nevidm do tvre. Nevad, nemem sa rozptyova, aby ma srum zase neovldlo. Lebo... Zahryznem si do pery, ako keby som alie slov chcela zadra. Ani neviem, kedy sa zo ma stala tak dobr hereka. Rtam, e pretvrka nem aleko od vymania klamstiev a na to som odjakiva mala talent. Lebo som nemohla udra revolver, ak to musia vetci vedie! Odkedy som zastrelila... svojho kamoa. Willa. Poas simulcie. Ke sa dotknem pitole, hne spanikrim. Evelyn na ma zazer ete nenvistnejie. Mono nie je tak tvrd na kadho, ale pochybujem, e by v sebe nala o len tipku scitu pre ma. Marcus ti teda nahovoril, e poslcha moje rozkazy, zopakuje, a ty si mu uverila napriek vetkmu, o vie o jeho... naptom vzahu s Neohrozenmi aj s bezprizornmi? Hej. U chpem, preo si si nevybrala Informovanos. Zasmeje sa. Do lc sa mi nahrnie krv. Mm sto chut poriadnu jej vrazi a kopa ud v miestnosti je na tom asi rovnako, len by sa to neodvili prizna. Evelyn ns vetkch chytila do pasce a ozbrojen bezprizorn v uliciach ns v nej spene dria. Dobre vie, e kto m zbrane, m moc, a kee Jeanine je po smrti, nem konkurenciu. Od jednej tyranky k druhej. To sme teda dopadli! Preo si o tom nikomu nepovedala? spta sa Evelyn. Nechcela som si prizna slabos, poviem. A nechcela som, aby sa tyri dozvedel, e

spolupracujem s jeho otcom. Urite by sa mu to nepilo. Srum pravdy mi enie na jazyk alie slov. Odhalila som pravdu o naom meste a dvod, preo tu ijeme. Ke u mi za to nepoakuje, mala by si aspo nieo podnikn, a nie sedie v chlieve, o si tu narobila, a tvri sa, e to je trn! Posmen krn zmizne, Evelyn vykrti pery, akoby zahryzla do daoho nechutnho. Naklon sa tesne ku mne a prvkrt si vimnem stopy jej skutonho veku: tenk vrsky okolo o a st, ple znien rokmi podvivy. Napriek tomu je pekn ako jej syn, to nezmenil ani tvrd boj o preitie mimo frakcie. U nieo podnikm. Budujem nov svet. Ete sti hlas, take zvyok sotva poujem. Kedysi som v Sebazapren nieo znamenala. Ja som t tvoju asn pravdu poznala omnoho dlhie, Beatrice Priorov. Z tohto sa mono vyvleie, ale zaruujem ti, e v mojom svete nebude ma miesto, a u vbec nie veda mjho syna. Pousmejem sa. Nemala by som, ale pohyby sa mi ovldaj aie ne slov. Evelyn si mysl, e Tobias teraz patr jej. Chyba. On patr jedine sm sebe. Evelyn sa vystrie a prekri si ruky. Srum pravdy odhalilo, e si sce hlpa, ale nie si zradkya. Koniec vsluchu. Me s. A o moje kamoky? vyskam zo seba. Christina a Cara. Tie nespravili ni zl. S nimi si to oskoro vybavme. Vstanem, hoci sa mi podlamuj kolen a to hlava. Miestnos prask vo vkoch, udia sa tlaia plece pri pleci. Chvu ani neviem, kadia vypadn, ale potom ma ktosi pevne chyt za rameno a vedie ma k dverm. Chalan s peknou hnedou pokokou a iarivm smevom. Uriah. udia za nami sa zan prekrikova. +++ Stle sa mi motaj nohy, ale Uriah ma bezpene odprevad chodbou k vahu. Dotkne sa tlaidla a dvere sa otvoria. Nasledujem ho dnu a prehovorm, a ke sa za nami zavr. Mysl, e som to s tm chlievom a trnom prehnala? Nie. Mysl si o tebe, e si drz a impulzvna. Keby si sa tak nesprvala, asi by ti na to neskoila. Cel telo mi prekypuje energiou, takmer sa chvejem oakvanm. Som slobodn. Z mesta sa nejako dostanem. U iadne akanie, prechdzky po vzenskej cele ani chrlenie otzok na strcov, z ktorch aj tak ni dleit nevypim. Dnes rno mi akurt povedali o-to o novom poriadku, ktor zaviedli bezprizorn. Obyvatelia sa musia presahova bliie k bvalmu sdlu Informovanosti a premiea sa medzi sebou. Pokope sm zosta jedine rodiny, iadne zdruovanie poda frakci. Dokonca nariadili aj povinn pestr obleenie, ja som na zklade toho dostala lt triko a ierne nohavice. Tak u sme doma, vyhlsi Uriah. Vystpime na poschod, ktor je cel zo skla, dokonca aj vntorn steny. Slnen svetlo sa v nich lme a zasypva dlku riepkami dhy. Rukou si zaclonm oi a nasledujem Uriaha do dlhej, zkej miestnosti lemovanej radmi postel. Veda kadej stoj zasklen skrinka na obleenie a knihy a miniatrny pracovn stl. Kedysi tu spvali kandidti do Informovanosti, vysvetl Uriah. U som obsadil postele aj pre Christinu a Caru. Na posteli nealeko dver sed trojica dievat v ervench trikch urite pvodne z Harmnie a na jednej posteli le staria ena s okuliarmi zavesenmi na jednom uchu, pravdepodobne z

Informovanosti. Viem, e by som ud u nemala zaraova do frakci, ale zvyk je elezn koea. Uriah sa zval na poste v zadnom rohu. Sadnem si na vedajiu a vychutnvam si, e som konene v pohodl a na slobode. Poda Zekeho bezprizornm chvu potrv, ne vetko spracuj a oficilne vs zbavia obvinen, ale dokte sa, povie Uriah. Na okamih sa mi uav. Vetci udia, na ktorch mi zle, sa do veera dostan z vzenia. Lene vzpt si uvedomm, e Caleb medzi nimi nebude. Znmeho poskoka Jeanine Matthewsovej urite neoslobodia. Netum, ako aleko a zjdu, aby po nej odstrnili vetky stopy. o ma po tom. Na om mi nezle. Ani t mylienku nedokonm, a u viem, e sa klamem. Caleb je stle mj brat. Fajn, poviem nahlas. Vaka, Uriah. Prikvne a oprie si hlavu o stenu. Ako sa m? sptam sa ho opatrne. Teda po Lynn a... Lynn a Marlene. Uriah sa s nimi kamartil, odkedy som ich poznala, a teraz s obe mtve. Mono by som mu vedela porozumie, tie som predsa stratila dvoch kamoov: Ala, ktor skratoval poas inicianej skky, a Willa poas tonej simulcie. Lene ja som obom k smrti svojm spsobom dopomohla... a Uriah svoje kamoky poznal omnoho lepie. Nemem predstiera, e trpme rovnako. Pokrti hlavou. Nechce sa mi o tom bavi. Ani na to myslie. Musm sa hba dopredu a hotovo. Jasn. Rozumiem. Ja len, e... keby si nieo potreboval, daj mi vedie... Okej. Vstane a usmeje sa. Zvldne to tu, hej? Sbil som mamke, e za ou dnes zjdem, o chvu musm vypadn. Aha... a skoro som zabudol... tyri sa s tebou chce neskr stretn. Prudko sa vystriem. Fakt? Kedy? Kde? Tesne po desiatej v parku Millennium. Na trvniku. Ukrnie sa. Len sa toko nete, ete ti vybuchne hlava.

TVRT KAPITOLA
Moja matka zsadne sedva na okrajoch stoliiek, stolov, parapetov, vetkho, o jej prde pod zadok. Neustle pripraven na tek. Tentoraz sed na okraji stola v kancelrii nebohej Jeanine, pikami sa opiera o zem. Spoza nej iari matn svetlo mesta. Mali by sme sa porozprva o tvojej lojalite, zane. Neznie to vytavo, skr unavene. Na okamih mi pripad zodrato, takmer priesvitne, ale potom sa vystrie a zase vyzer ako pevn uzol svalov a kost. Video si v konenom dsledku zverejnil ty, pokrauje. Nikto in to nevie, ale ja no. Povaj. Naklonm sa dopredu a opriem si lakte o kolen. Nevedel som, o v tom sbore je. Tris som veril viacej ne vlastnmu sudku. To je vetko. Rtal som, e ke nafingujem rozchod s Tris, Evelyn mi skr uver, a mal som pravdu. Odkedy som jej to klamstvo natlail do hlavy, sprva sa ku mne o dos milie a otvorenejie. A o si mysl teraz, ke si to videl na vlastn oi? spta sa. Mali by sme poda teba ods z mesta? Urite chce, aby som jej povedal, nech radej ostaneme tu, ale som nani klamr, tak vyberiem prijaten as pravdy. Bojm sa toho, priznm sa. Nezd sa mi mdre odchdza z mesta, ke nevieme, o ns tam vonku ak. Chvu si ma skmavo prezer a hryzie si vntorn stranu lca. Ten zlozvyk som od nej pochytil aj ja kedysi som sa hrzol a do krvi, ke som akal na otca a nevedel, ktor verzia prde domov: i uznvan a dveryhodn vodca Sebazaprenia, alebo cvok, o ma bez priny mlti. Prebehnem si jazykom po jazvch a prehltnem t spomienku ako l. Evelyn skzne zo stola a prejde k oknu. Dostali sa ku mne znepokojiv sprvy, e sa v meste formuje rebelsk organizcia. Oto sa ku mne a zdvihne oboie. udia sa odjakiva zdruuj, to patr k ivotu. Len som neakala, e sa nespokojenci prejavia tak skoro. Ak organizcia? Tak, o chce opusti mesto. Dnes rno vydali aksi manifest. Hovoria si Kontinuita. Ke sa zatvrim nechpavo, dod: Ako pokraovanie. Lebo chc pokraova v uskutoovan pvodnho plnu. Plnu, o ktorom hovorila t Edith Priorov? Chc niekoho posla von, ke bude v meste dos vea divergentnch? Presne tak. A vrti sa k systmu frakci. Vraj sme tak ili od zaiatku, take mus by sprvny. Pokrti hlavou. Niektor udia maj pri pomyslen na zmenu pln gate. Nememe sa im donekonena prispsobova. Od rozpustenia frakci sa ctim, ako keby ma po dlhom ase pustili z vzenia. Konene si nemusm

lma hlavu, i vetko, o spravm, alebo si len pomyslm, zapad do nejakej obmedzenej ideolgie. Vbec netim, aby sa ten systm vrtil nasp. Lene nech si Evelyn mysl, o chce, v skutonosti ns neoslobodila. Akurt zo vetkch spravila bezprizornch. Boj sa, o by sme si vybrali, keby nm naozaj dala monos voby. Take sa tem, e sa jej aspo niekto sna vzdorova. Srdce sa mi rozbcha rchlejie, ale nasadm kamenn vraz. Musm si dva pozor, aby mi neprestala veri. Hocikomu inmu by som klamal bez problmov, ale nie jedinej osobe, ktor pozn vetky odporn tajomstv naej vzornej domcnosti zo Sebazaprenia. o s nimi urob? sptam sa. Dostanem ich pod kontrolu, o in? Pri slove kontrola sa vystriem na stolike a stuhnem. V tomto meste kontrola znamen ihly pln gebuzn, vymvanie mozgov a klamanie zmyslov. Simulcie, ktor Neohrozenos premenili na armdu a ktor ma takmer dontili zabi Tris. Simulciami? sptam sa opatrne. Zamra sa. Ani nhodou! Nie som iadna Jeanine Matthewsov! Nato stratm nervy aj ja. Nezabdaj, e a sotva poznm, Evelyn. Ke jej pripomeniem, ako ma zradila, zatvri sa previnilo, ale vzpt sa otrasie. Tak ti na rovinu poviem, e sa nikdy neznim k simulcim, aby som si presadila svoje. Aj smr by bola lepia. T monos teda nevyluuje. Mtvi by jej neoponovali a revolciu by zniila v zrodku. Nech Kontinuitu tvor ktokovek, rchlo ich treba varova. Mem ti zisti, kto to je, navrhnem bleskovo. Nepochybujem. Preo by som ti o nich inak hovorila? Pre kadeo mon. Aby ma vyskala. Aby ma nachytala. Aby ma zmanipulovala. Naisto o svojej matke viem aspo jedno: ver, e el svt prostriedky. Marcus je na tom rovnako a niekedy som tak aj ja. Tak idem na to. Njdem ti ich. Vstanem a Evelyn ma schmatne za rameno prstami krehkmi ako such konre. akujem. Dontim sa pozrie jej do tvre. Oi m posaden blzko seba nad mierne zahnutm nosom, ktor som po nej zdedil, pokoku trochu tmaviu ne ja. Na okamih si ju predstavm, ako sed pri stole oproti mne v sivch handrch Sebazaprenia a s hustmi vlasmi sptanmi kopou sponiek. Vidm ju, ako mi zapna gombky na zapltanej koeli, ne ma pole do koly, a ako stoj pri okne so zopnutmi nie, zovretmi rukami, s hnkami bielymi od naptia. Vtedy ns spjal strach. Teraz sa u Evelyn neboj nioho a mono by som aj rd vedel, ak by to bolo, keby ns pre zmenu spjala sila. Zaplav ma odporn pocit, ako keby som ju zrdzal. enu, ktor bola kedysi mojou jedinou spojenkyou. Otom sa skr, ne si stihnem vetko rozmyslie a ospravedlni sa jej. Zo sdla Informovanosti vyjdem v dave ud, oi mi automaticky hadaj farby frakci, z ktorch u zostal len pomiean chaos. Na sebe mm siv triko, modr rifle a ierne tenisky, vetko nov, ale pod obleenm skrvam tetovania z Neohrozenosti. Moje rozhodnutia sa nedaj vymaza. Najm tieto nie.

PIATA KAPITOLA
Nastavm si budk na desiatu a okamite zaspm, ani sa neposuniem do pohodlnejej polohy. O pr hodn neskr ma nezobud ppanie, ale zlostn nadvky z opanho konca izby. Vypnem budk, prehrabnem si vlasy prstami a rchlym krokom, takmer behom, zamierim k ndzovmu schodisku. Kon sa pri vchode do bonej uliky, kde ma hdam nikto nezastav. Chladn vzduch vonku ma konene preberie. Leto u naozaj melie z poslednho. Pretiahnem si rukvy cez prsty, aby mi bolo teplejie. Okolo hlavnho vchodu sa hem pr ud, ale nevimn si ma, ako sa zakrdam po Michiganskej avenue. Obas mi prde vhod, e som tak mal. Tobias ma ak rovno uprostred trvnika s ruksakom pri nohch, obleen v sivom triku, iernej mikine a modrch rifliach. Vo farbch vetkch frakci, na ktor mm poda testu predpoklady. Ako som dopadla? sptam sa, ke prdem dos blzko. Super, pochvli ma. Evelyn a stle nenvid, ale Christinu a Caru prepustila bez vypovania. Etee tak. Usmejem sa. Chyt ma za lem trika, pritiahne si ma k sebe a nene ma pobozk. Po, povie, ke sa odtiahne, nadnes som naplnoval nieo extra. Fakt? No, tak trochu mi dolo, e sme ete nikdy nemali poriadne rande. Hej, uprostred toho chaosu sme si akosi nenali as. Rd by som zistil, o na tom vetkch tak bav, povie a pospiatky vykro k obrovskej kovovej soche na opanom konci trvnika. Bez slova ho nasledujem. Ne som sa dal dokopy s tebou, chodieval som len na dvojit rande. Zeke sa vdy nakoniec veselo olizoval s babou, ktor plnoval zbali, a ja som nervzne sedel veda jej kamoky, ktor sa mi hne na zaiatku podarilo niem urazi. Ani sa nedivm, nie si ktovieako mil, zakerm sa naho. Ty m o hovori! Hej, ja viem by asne mil, ke chcem. Hmm. Zamyslene si poklepk prstom po brade. Tak mi nieo pekn povedz. Vyzer super. Usmeje sa, v tme sa mu zablysn biele zuby. No, celkom ti to ide. Medzitm prejdeme cez trvnik. Zblzka n cie psob ete divnejie, vlastne to nie je socha, ale mierne naklonen javisko zastreen kovovmi pltmi, ktor sa skrcaj vetkmi smermi. Vyzer ako hlinkov plechovka po vbuchu. Ke obdeme vytajcu kovov chlopu na pravej strane, Tobias si zaves ruksak na obe plecia a vyvihne sa na podporn trm. plh sa hore. Star dobr asy, skontatujem. Kedysi sme sa plhali na rusk koleso, bola to jedna z prvch vec, o sme podnikli sami dvaja. Vtedy som pohala vyie ja jeho.

Vyhrniem si rukvy a leziem za nm. Postrelen plece ma stle bol, ale rana sa u takmer zahojila. Zo zvyku sa vak radej vyahujem avakou a kde sa d, zaberm nohami. Pozriem dolu na sple kovovch ty a zem pod nimi a zasmejem sa. Tobias doraz na miesto, kde sa stretvaj dva vek kovov plty a vytvraj priehlbinu akurt pre ns. Posunie sa o najhlbie do trbiny, aby som sa k nemu zmestila, a chyt ma za ps, e ma usad. Pomoc sce nepotrebujem, ale nebrnim sa, jeho dotyk si nesmierne uvam. Z ruksaka vytiahne prikrvku, aby ns zakryl, a potom dva umelohmotn pohre. Chce ist hlavu, alebo trochu pod parou? spta sa a nazrie do ruksaka. Noo... zauvaujem. Radej ist. Musme si kadeo poveda, e? Presne tak. Vyberie mal faku s rou bublinkovou tekutinou a odkrti uzver. Potiahol som to z kuchyne u Informovanch. Vraj je to skvel. Ke nm obom naleje, opatrne si odchlipnem. Citrnov prchu a toko cukru, a sa trochu myknem. Druh hlt mi u pripad lepie. Chceli sme sa o nieom bavi, pripomenie mi. Hej. Take... Tobias sa zamra do svojho pohra. Jasn, chpem, preo si spolupracovala s Marcusom a preo sa ti zdalo, e mi to neme poveda. Ale... Si na ma natvan, doplnm. Lebo som a oklamala. Hne niekokokrt. Prikvne, ani na ma nepozrie. O Marcusa by ani nelo. ah sa to u dlhie. Neviem, i si vbec schopn pochopi, ako som sa ctil, ke som sa zobudil sm a dolo mi, e si odila... asi chce poveda na smr, ale ani tie slov zo seba nedostane, ... k Informovanm. Nie, asi nie. Znovu si odchlipnem a chvu si sladk tekutinu premieam v stach. Ja som len... hrnula som sa obetova ivot za vetko mon, ale nechpala som, o to vlastne znamen. A do momentu, ke mi ho naozaj ili zobra. Zdvihnem pohad a Tobias sa ku mne konene obrti. Teraz to u viem. Viem, e chcem i. Viem, e ti chcem hovori pravdu. Lene to nemem, to odmietam, ak mi nebude veri, alebo ak sa so mnou bude bavi tak blahosklonne... Blaho-o? nhle ma preru. Stvrala si riskantn somariny a... Hej, uznm. Poda teba mi pomohlo, ke si sa so mnou bavil ako s deckom, ktor nevie, o rob? o in mi ostvalo? obor sa na ma. Logick argumenty si pova nechcela! Ve som ich ani nepotrebovala! Prudko sa narovnm, u nevldzem predstiera, e som uvonen. Zdalo sa mi, e ma vina zoiera zaiva, potrebovala som trpezlivos a porozumenie, nie hubov polievku. Ani tie ven tajnosti, skrval si predo mnou svoje plny, ako keby som nevedela zvldnu... Mala si toho dos. Nechcel som a zaaova ete viacej. Tak mysl si, e som siln osobnos, alebo nie? Zamram sa naho. Poda teba znesiem, ke mi poriadne vynad, ale ni in u nezvldnem? o to m znamena? Jasn, verm, e si siln. Pokrti hlavou. Ide len o to, e... nie som zvyknut nikomu hovori, o sa chystm urobi. Nauil som sa vetko riei na vlastn ps.

Na ma sa me spoahn, uistm ho. Nezradm a. A sama viem najlepie odhadn, o dokem a o nie. Fajn, povie a prikvne. Ale u iadne klamstv. Nikdy. Okej. Pripadm si meravo a stiesnene, ako keby ma dao zvieralo zo vetkch strn. Naozaj som nechcela, aby n rozhovor dopadol takto. Chytm ho za ruku. Mrz ma, e som ti klamala. Vne. A ma zase... zane opatrne, no, nechcel som, aby si mala pocit, e a nerepektujem. Chvu sa drme za ruku. Znovu sa opriem o kovov plt a zdvihnem tvr k tmavej oblohe. Mesiac zakrvaj oblaky, ale ke sa trochu pohn, zbadm jedin hviezdu. Ke zase sklonm hlavu, dovidm na budovy pozd Michiganskej avenue, ktor ns stria ako rad vojakov. Ticho sedm, a km ma neprjemn strnulos opust a nahrad ju ava. Vinou sa hnevu tak rchlo nezbavm, ale za poslednch pr tdov sme toho obaja preskkali viac ne dos a pocity, ktor som v sebe dusila, s radosou pustm kade ahie. Zaobdem sa aj bez zlosti a strachu, e ma Tobias nenvid, aj bez vitiek svedomia za spoluprcu s jeho otcom. Inak, chut to dos odporne, skontatuje Tobias, dopije svoj pohr a odlo ho. Hej, shlasm a zahadm sa na zvyok svojej sdy. Dorazm ju na jeden hlt a strasiem sa, ke mi hrdlo podrdia bublinky. Nechpem, preo sa tm toko chvlia. Naa torta je o kus lepia. Zaujmalo by ma, ak pochku by sme mali v Sebazapren... keby sme vbec nejak mali. Such chlieb. Zasmeje sa. Ovsen kau. Bez cukru. Kysl mlieko. Obas si myslm, e verm vetkmu, o ns nauili, povie, ale zjavne to nie je pravda. Normlne a drm za ruku, aj ke sme sa ete nevzali. o o... tom, zamrmlem a kvnem k naim spojenm rukm, hovoria Neohrozen? Hmm, o hovoria Neohrozen? Ukrnie sa. Robte si, o chcete, ale pouvajte ochranu. Zdvihnem oboie. Do tvre sa mi zrazu nahrnie teplo. Rd by som naiel nejak kompromis medzi tm, o chcem, a tm, o mi pripad rozumn. To znie dobre. Odmlm sa. Ale o naozaj chce? Odpove by som uhdla aj sama, ale chcem ju pou od neho. N... Zaker sa a presunie sa na kolen, ruky si oprie o kov po oboch stranch mojej hlavy a uvzn ma v klietke predlakt. Pomaly ma pobozk na pery, na krk, nad knu kos. Nehbem sa, aby som nhodou neurobila dao hlpe alebo neprjemn. Lene po chvli sa zase ctim ako socha, akoby som tam ani nebola, tak mu opatrne polom ruky okolo psa. Tobias mi zase pritisne pery na sta a vytiahne mi triko spod rk, aby som sa mu dotkala nahej koe. Oijem a pritisnem sa bliie, dlaami mu kem hore chrbtom a okolo pliec. Dcha rchlejie a ja takisto. Citrnov sda, ktor sme pred chvou dopili, mi z jeho jazyka chut omnoho lepie, koa mu vonia ako vietor a ja chcem vetkho viac, viac a viac. Ete pred chvokou mi bola zima, ale teraz u obaja horme. Nadvihnem mu triko, Tobias mi ovinie siln ruku okolo psa, prsty druhej mi zamot do vlasov. Spomalm a vetko si vychutnvam nruivos bozku, Tobiasovu hladk kou pokreslen iernym atramentom, chladn vzduch, ktor ns

objma. Uvonm sa a u sa nectim ako divergentn bojovnka proti simulcim a dikttorkm. Pripadm si mkia a ahia. Dovolm si zachichota sa, ke mi Tobias zahka prebehne prstami z bokov na chrbt a potekl ma pritom, vzdychn mu do ucha, ke si ma k sebe pritla, stiahnu mu tvr k svojmu krku, nech ma pobozk prve tam. Znovu som sama sebou, siln a slab zrove a na chvu schopn prija oboje. Neskr, vbec netum, koko asu prejde, ns premkne zima a schlime sa pod prikrvkou. Rozum mi tum pomaly vypna, skontatuje Tobias a zasmeje sa mi do ucha. Usmejem sa naho. Myslm, e tak to m by.

IESTA KAPITOLA
osi sa chyst. Pomaly sa posvam v rade na jedlo a naptie ctim vade okolo, ri sa od bandy bezprizornch, ktor dvaj hlavy dokopy nad miskami s ovsenou kaou. Nech sa stane okovek, stane sa to oskoro. Ke som vera odiiel od Evelyn, zostal som na chodbe, e si vypoujem jej al rozhovor. Ne napevno zavrela dvere, zachytil som osi o demontrcii. Odvtedy mi v hlave hlod otzka, preo mi to nepovedala. Najpravdepodobnejie je, e mi stle never. Asi jej prav ruku nehrm tak presvedivo, ako som dfal. Dostanem rovnak raajky ako ostatn: misku ovsenej kae s trochou hnedho cukru a lku kvy. Sadnem si, automaticky hltm kau, ani si nevmam, ako chut, a sledujem podozriv skupinku bezprizornch. Sed medzi nimi aj nejak dieva, asi trnstka, a kad chvu mrk na nstenn hodiny. Z raajok stihnem zjes asi polovicu, ne sa zvonku ozve krik. Nervzna bezprizorn baba vysko zo stoliky, ako keby ju kopla elektrina, a vzpt sa cel jej banda val k dverm. Vytartujem za nimi a lakami si preram cestu preplnenm vestibulom, kde sa stle povauj zdrapy portrtu Jeanine Matthewsovej. Slnko zakrva vrstva bledch mrakov, de vyzer pochmrne. Kopa bezprizornch sa u stihla zhromadi rovno uprostred Michiganskej avenue. Potom ktosi skrkne: Smr frakcim! a ostatn sa postupne pridaj, ich skandovanie prehlu vetko ostatn. Smr frakcim! Smr frakcim! Mvaj psami vo vzduchu ako Neohrozen, ke sa pre nieo nadchn, ale chba im rados. Tvre maj zvraten od zlosti. Pretlam sa doprostred a konene zistm, okolo oho sa vlastne zbehli: na ceste leia prevrten ndoby, ktor sme pouvali pri rozhodovacej ceremnii. Uhlky, sklo, kamene, hlina a voda sa mieaj dohromady. Dobre sa pamtm, ako som si zarezal do dlane a nakvapkal krv na horiace uhlky. Vtedy som sa prvkrt vzoprel otcovi. Nikdy nezabudnem na ten prval sily a avy. Podaril sa mi tek. Vaka tm ndobm som unikol. Teraz medzi nimi stoj Edward, pod nohami m repy rozdrven na prach, nad hlavou obrovsk kladivo. Treskne nm do jednej ndoby a urob preliainu v kove. Do vzduchu vylet oblak uhonho prachu. Ledva sa ovldam, najradej by som sa naho vrhol. Neme to znii! Neme znii t ndobu, pamiatku na rozhodovaciu ceremniu, symbol mjho vazstva. Tak veci sa predsa nii nesm! Obecenstvo rastie, neprichdzaj len bezprizorn s przdnymi kruhmi na iernych pskach okolo

ramena, ale aj bval lenovia frakci. Teraz s neoznaen. Ke sa Edward napriahne na al der, z davu vybehne chlapk, poda dkladne rovnej cestiky vo vlasoch odhadnem, e pvodne z Informovanosti, a mandravmi rukami so kvrnami od atramentu schmatne rku kladiva. Obaja zatn zuby a zan sa pretla. Medzi umi zbadm blonav hlavu Tris. Spod vonho modrho trika bez rukvov jej tria okraje tetovan. Sna sa rozbehn k Edwardovi a jeho oponentovi, ale Christina ju schmatne oboma rukami a zastav ju. Informovan zana fialovie, proti vyiemu a silnejiemu Edwardovi nem ancu. Idiot, nemal to ani ska! Edward vytrhne rku kladiva zo slabnceho zovretia a znovu sa zaenie, lene je vyhoden z rovnovhy a od zlosti sotva vid, tak netraf ndobu, ale muovo plece. Kov naraz na kos a roztrieti ju. Chvu pou len krik zranenho, ostatn akoby naberali dych. Potom sa pohn ako jeden a rozbehn sa k ndobm, k Edwardovi, k odvnemu blbcovi z Informovanosti. Vraj do seba navzjom a do ma tie, na celom tele ctim plecia a lakte a lebky. Neviem, kam sa rozbehn najprv: k zranenmu, k Edwardovi, k Tris? Nevldzem myslie, nevldzem dcha. Dav ma dotla k Edwardovi, tak ho schmatnem za rameno. Pusti to! zarevem naho cez hluk. Fochne na ma jedinm iarivm okom a vycer zuby, sna sa mi vytrhn. Kolenom ho nakopnem do boku. Zatack sa a pust zbra. Schmatnem kladivo, drm si ho tesne pri tele a zamierim k Tris. Je kdesi vpredu, sna sa dosta k ranenmu. Nejak ensk ju traf lakom do lca a odsot ju dozadu, vzpt za to schyt ranu od Christiny. Ozve sa vstrel. Raz, dvakrt, trikrt. Dav sa rozpchne, vetci upauj pred hrozbou nbojov. Snam sa zisti, i niekoho postrelili, ale cez chum panikriacich tiel nevidm takmer ni. Tris a Christina si upn k chlapkovi s roztrietenm plecom. Na tvri m krv a na atch odtlaky pinavch topnok. Rovn cestika zmizla v chumoch pochlpench vlasov. Nehbe sa. O ksok alej le Edward v kalui vlastnej krvi. Dostal zsah do brucha. Na zemi leia aj al, nepoznm ich, viem len, e ich zastrelili alebo udupali. Odhadujem, e vetky strely mierili na Edwarda, ostatn boli len v nesprvnom ase na nesprvnom mieste. Poobzerm sa, ale strelca nevidm, nech to bol ktokovek, zmizol v dave. Kladivo odhodm k preliaenej ndobe a kaknem si k Edwardovi, do kolien ma tlaia kamene Sebazaprenia. Oko sa mu pod viekom prudko mih, zatia ije. Musme ho dosta do nemocnice, poviem, aj ke ma u takmer nem kto pou, skoro vetci sa vyparili. Pozriem ponad plece na Tris a nehybnho chlapka. ije? Tisne mu prsty ku krku a had pulz. Pokrti hlavou s przdnym vrazom vo vytretench oiach. Neije. Ani som to neakal. Zavriem oi. Ndoby mm vyplen zntra na viekach, prevrten, s obsahom roztratenm po ulici. Symboly nho predchdzajceho ivota s znien, jeden lovek mtvy, al zranen... a preo?

Pre ni. Pre Evelynin obmedzen sen o meste bez frakci, bez ohadu na tch, ktor sa ich nechc zbavi. Vraj chcela, aby si mohli vybra z viac ne piatich monost. Teraz si nememe vybra vbec. Pochopm, e my dvaja nememe by spojenci. Nikdy to neprichdzalo do vahy. Musme s, povie Tris. Viem, e nemysl pre z Michiganskej avenue ani s Edwardom do nemocnice. Musme vypadn z mesta. Presne tak, prisvedm. +++ Provizrna nemocnica v sdle Informovanosti smrd chemikliami, a ma tpe nos. Zavriem oi a akm na Evelyn. Som tak natvan, e neviem obsedie, najradej by som sa rovno zbalil a odiiel. Evelyn t demontrciu urite naplnovala, inak by o nej nevedela vopred. Navye musela predpoklada, e sa vymkne spod kontroly, ve cel mesto bolo napt na prasknutie. Ale predsa to urobila. Na vekom geste proti frakcim jej zlealo vmi ne na bezpenosti a udskch ivotoch. Ani neviem, preo ma to prekvapuje. Zaujem, ako sa otvraj dvere vahu, a potom jej hlas. Tobias! Vrhne sa ku mne a schmatne ma za ruky lepkav od krvi. Tmav oi vypliea od strachu. Poranili a? Boj sa o ma. T mylienka ma zahreje ako miniatrny plamienok. Ak sa o ma boj, urite ma bi. Ete je schopn lsky. T krv je Edwardova. Pomohol som ho sem donies. Ako sa m? spta sa. Pokrtim hlavou. Je mtvy. Neviem, ako inak by som to mal poveda. Odtiahne sa, pust mi ruky a klesne na stoliku. Moja matka Edwarda prijala, ke odiiel z Neohrozenosti. Stratil oko, frakciu aj pdu pod nohami. Urite z neho zase vykresala bojovnka. Nevedel som, ako vemi jej na om zlealo, ale teraz to vidm na jej zaslzench oiach a roztrasench rukch. Toko citov predo mnou naposledy prejavila, ke som bol ete decko, ke ju Marcus pravidelne trieskal o steny obvaky. Rchlo t spomienku zase schovm, zd sa mi, e ju tlam do primalej zsuvky. Mrz ma to, poviem. Ani neviem, i to myslm vne, alebo i sa ju stle snam presvieda, e som na jej strane. Preo si mi o tej demontrcii nepovedala? dodm opatrne. Pokrti hlavou. Nevedela som o nej. Klame. Nepochybujem o tom, ale tvrim sa, e jej verm. Nemem si dovoli natva ju. Alebo sa s ou len nechcem hda, ke nad nami vis Edwardova smr? Obas sm neviem, kde sa kon stratgia a zana scit. Aha. Pokriabem sa za uchom. Inak, ak chce, me ho s pozrie. Nie. Znie to ako z vekej diaky. Viem, ako vyzer mtvola. Stle sa vzauje. Asi by som mal s. Zosta, hlesne. Dotkne sa przdnej stoliky medzi nami. Prosm. Sadnem si veda nej. Navrvam si, e som tajn agent a len naoko poslcham nepriatesk vodkyu,

ale ctim sa ako syn, ktor uteuje smtiacu matku. Mlky sedme veda seba, dotkame sa plecami a o chvu u dchame v rovnakom rytme.

SIEDMA KAPITOLA
Christina donekonena obracia v ruke ierny kamienok. A po chvli si uvedomm, e to je vlastne vychladnut uhlk. Z ndoby, do ktorej sme nakvapkali krv, ke sme si vybrali Neohrozenos. Prep, e to hovorm nahlas, ale stle na to musm myslie, ozve sa. Z desiatich, o sme prestpili, ns zostalo u len es. Pred nami sa ti Hancockovo centrum, mrakodrap, z ktorho som raz zletela ako vtk ponad opusten cestu na brehu jazera. Krame veda seba po popraskanom chodnku a na obleen nm zasych Edwardova krv. Stle nechpem, e Edward, jednoznane najtalentovanej prestpen kandidt, u je po smrti. Ke som jeho krv utierala z dlky v splni kandidtov, bol iba zranen, teraz je mtvy. A z tch slunch sme zostali len my dve, podotknem. No, mono ete Myra. Myru som nevidela, odkedy s Edwardom odili z Neohrozenosti. Viem, e sa oskoro potom rozili, ale zatia som nezistila, kam sa Myra podela. Ani ma to vemi nezaujma, ve sme si sotva vymenili pr slov. Jedny dvere na Hancockovom centre s otvoren a kvaj sa vo vetre. Uriah vravel, e prde vopred a zapne genertor, a zjavne dodral slovo. Tlaidlo vahu mi presvieti necht, ke na pritisnem prst. U si tu bola? sptam sa, ke nastpime do vahu. Nie, povie Christina. Teda aspo nie vntri. Ma na spanie po lane nepozvali, nepamt? Jasn. Opriem sa o stenu. Mala by si to vyska, ne vypadneme. Hej. Pery si natrela ervenm rom, pripomna mi deck zababran od cukrkov. Tak trochu chpem, o o Evelyn ide. V poslednom ase sa stalo toko prernch vec... obas by som shlasila, aby sme radej dali do poriadku mesto, ne sa namome do alieho malru. Chabo sa usmeje. Neboj, stopro tu nezostanem. Ani neviem preo. Asi som prli zvedav. Bavila si sa o tom s rodimi? Obas zabdam, e hoci ma u rodinn vzahy nikam neviau, Christina je na tom inak. Musia sa stara o moju sestriku. Kee nevedia, i je tam vonku bezpene, nechc riskova. A tebe by dovolili ods? U ma raz pustili do inej frakcie, urite zvldnu aj toto, uist ma. Sklop zrak. Chc len, aby som ila ako estn lovek, chpe? A tu by som si tak nepripadala. Aspo tm som si ist. Dvere sa otvoria a ovanie ns vietor, stle tepl, ale prepleten vlknami zimnho chladu. Zo strechy sa ozvaj hlasy, tak zamierim k rebrku, aby som sa k nim dostala. Pri kadom kroku sa zakva, Christina mi ho teda pridr, a km nevyleziem hore. Uriah a Zeke stoja na streche, zhadzuj dolu kamienky a povaj, ako naraj do okien. Uriah sa Zekemu zakadm sna ukn do laka, aby mu pokazil muku, ale nikdy nestihne.

Nazdar, povedia jednohlasne, ke ns zbadaj. Vy ste tum bratia alebo o, zaker sa Christina. Obaja sa zasmej, ale Uriah mi stle pripad trochu mimo, ako keby celkom nevnmal, kde je a o rob. Asi tak reaguje na stratu Marlene, neviem to naisto, na mne sa strata blzkych prejavuje inak. Na streche u nie s postroje na spanie po lane, ale to nevad, preto sme sem neprili. Vlastne neviem, preo sem liezli ostatn, ale ja som chcela by o najvyie a vidie o najalej. Lene vidno len mesto a na zpad sa ah moiar ako nekonen ierna prikrvka. Na okamih sa mi zd, e na obzore zbadm svetielko, ale vzpt zmizne, asi ma len oklamali oi. Ostatn ticho stoja, zaujmalo by ma, i myslia na to ist. o je poda vs tam vonku? ozve sa napokon Uriah. Zeke pokr plecami. o ak to tam vyzer rovnako ako tu? hda Christina. alie ruiny, alie frakcie, alie simulcie? Urite nie, pokrti hlavou Uriah. Mus tam by nieo in. Alebo ni, schlad ho Zeke. T udia, o ns sem zavreli, s u mono dvno mtvi. Mono je tam vetko przdne. Strasiem sa. Nikdy som o tom tak neuvaovala, ale mono m pravdu. Nevieme, o sa tam stalo, odkedy ns tu izolovali, ani koko generci zatia ilo a zomrelo. Mono sme posledn udia na svete. To je jedno, poviem prudie, ne som plnovala. Nezle na tom, o si myslme, e tam je. Musme to zisti. A potom si s tm poradme. Nikto neodpovie, dlho tam len tak mlky stojme. Oami prechdzam po kostrbatej siluete budov, a km sa mi rozsvieten okn nezan rozmazva do jednej iary. Potom sa Uriah spta Christiny na demontrciu a tich moment pominie, akoby ho odvial vietor. +++ Na druh de sa Evelyn postav medzi zdrapy portrtu Jeanine Matthewsovej a oznmi nm nov pravidl. Bezprizorn a bval lenovia frakci sa tlaia vo vestibule sdla Informovanosti aj na ulici pred nm a povaj nov vodkyu. Bezprizorn vojaci s pitoami v rukch lemuj steny a dria ns pod kontrolou. Verajie udalosti jednoznane dokzali, e si nememe navzjom veri, vyhlsi. Psob vyerpane, tvr m takmer popolav. Km sa situcia neustli, budeme sa riadi prsnejmi pravidlami. Po prv, veierka. Kad sa mus vrti do vlastnho obytnho priestoru pred deviatou veer a nesmie ho opusti do smej rno. Ozbrojen hliadky v uliciach sa postaraj o nau bezpenos. Vyprsknem a snam sa to zamaskova kaom. Christina mi vraz lakom do rebier a prilo si prst na pery. Neviem, oho sa boj, Evelyn ma predsa z opanej strany miestnosti neme pou. Tori, bval vodkya Neohrozenosti, ktor zosadila sama Evelyn, stoj ksok odo ma s rukami prekrenmi na hrudi. Na okamih posmene vycer zuby. Po druh, nastal as, aby sme si zvykli na ivot bez frakci. Oddnes sa vetci zan ui prce, ktor, odkedy sa pamtme, robili vlune bezprizorn. Spravodlivo sa rozdelia medzi vetkch a pridaj sa k lohm, ktor tradine vykonvali lenovia frakci. Evelyn sa usmeje tak falone, e ani

neviem, ako to rob. Vetci sa budeme na fungovan mesta podiea rovnakm dielom. Frakcie ns rozdeovali, ale my sa zase spojme. Odteraz a navdy. Bezprizorn naokolo spustia radostn pokrik, ale ja akurt znervzniem. Nieeby som s ou plne neshlasila, ale udia, ktor sa vera vzbrili proti Edwardovi, neprejd mlanm ani toto. Evelyn nem mesto pod palcom tak pevne, ako si mysl. +++ Ke Evelyn doren, radej sa vyhnem davu a motm sa chodbami, a km nenarazm na zadn schodisko, to ist, ktorm sme nedvno liezli k Jeanine do laboratria. Vtedy sa oproti mne tlaili zfal tel, teraz je ist a chladn, akoby sa ni nestalo. Na tvrtom poschod zaujem vkrik a zvuky zpasu. Otvorm dvere a njdem tam skupinku ud, teda vlastne deciek, mladch ne ja. Vetci maj na ramench psky s przdnym kruhom okrem chalana, ktor sa medzi nimi kr na zemi. Od hlavy po pty je obleen v ierno-bielom, vo farbch Otvorenosti. Prebehnem k nim, a ke zbadm, e vysok bezprizorn baba naahuje nohu, aby ho zase kopla, skrknem. Zbytone, kopanec zasiahne cie, chlapec zaston a skrti sa do klbka. Hej! zvriesknem ete hlasnejie. Tentoraz sa tonka obrti. Je o hodne vyia ne ja, aspo o ptns centimetrov, ale som tak natvan, e na strach ani nepomyslm. Vypadnite! poviem drazne. Dajte mu pokoj! Poruil pravidlo, nem o chodi len vo farbch frakcie. Mme prvo potresta ho a od fraknkov si nenechm rozkazova, povie a zagni na tetovanie, ktor mi vyta spod obleenia. Becks, ozve sa chalan veda nej. To je t baba, o odhalila video. Na ostatnch to zjavne urob dojem, ale Becks len odfrkne. No a? A ni. Musela som zmlti kopu ud, aby som sa dostala do Neohrozenosti, a ak bude treba, zmltim aj teba. Rozopnem si mikinu a hodm ju chlapcovi, ktor ns sleduje zo zeme. Z avho oboia mu kvapk krv. S nmahou sa posad, jednou rukou si stle zviera bok a mikinou si zakryje plecia ako prikrvkou. No vid, skrknem. U iadne pravidlo neporuuje. Becks zvauje situciu, takmer poujem, o si mysl. Som krpat, vyzerm ako ahk koris, ale dostala som sa do Neohrozenosti, take zdanie asi klame. Mono vie, e som u pr ud aj zabila, mono si len nechce narobi problmy, ale vidm, ako uvouje zaat eus a strca nervy. Dvaj si na ma bacha, vytekne. Zaruujem ti, e nemusm, odvrknem. A teraz padajte. Zostanem tam, km sa banda nerozde, potom sa poberiem pre. akaj! M tu sveter! zakri na ma chlapec z Otvorenosti. Nechaj si ho! odpoviem ponad plece. Zahnem za roh a akm alie schody, ale ocitnem sa v przdnej chodbe rovnakej ako predtm. Zd sa mi, e za sebou poujem kroky. Zvrtnem sa a akm Becks, ale neuvidm nikoho. U som asi paranoidn. Otvorm jedny dvere a dfam, e njdem okno, aby som sa zase zorientovala, ale vojdem do

rozmltenho laboratria. Po stoloch sa povauj rozhdzan skmavky a po zemi roztrhan papiere. Zohnem sa, e ksok zdvihnem, a v tom momente zhasne svetlo. Vrhnem sa k dverm. Cudzia ruka ma schmatne za rameno a odtiahne nabok, ktosi mi na hlavu natiahne vrece, al ma pritla k stene. Vzpieram sa, snam sa strias ltku z hlavy a myslm na jedin: toto u nie, toto u nie, toto u nie... Vyslobodm si jednu ruku a naslepo udriem, zasiahnem plece alebo bradu, ani neviem. Au! zasku neznmy hlas. To bolelo! Ospravedlujeme sa, e sme a vystraili, Tris, ozve sa in hlas, ale anonymita je nevyhnutnou sasou naej opercie. Nechceme ti ubli. Tak ma pustite! takmer zavrm. Ruky, ktor ma dria pri stene, sa okamite odtiahnu. Kto ste? sptam sa. Sme Kontinuita. Je ns mnoho, ale nie sme nikto... Asi to spsobil ok alebo strach, no nemem si pomc, zasmejem sa. Srdce mi postupne spomauje, ruky sa mi tras od avy. Dopouli sme sa, e neshlas s politikou Evelyn Johnsonovej a jej bezprizornch poskokov. Fakt okolo toho muste robi tak trpne ceremnie? Zbyton prezrdzanie naej identity by bolo ete trpnejie. Snam sa kli cez ltku, ale je prli hust a tmav, tak to vzdm a sksim sa aspo pohodlne oprie o stenu. Lene naslepo sa neviem orientova, trochu sa zapotcam a podrkou rozdrvm zablden skmavku. Nie, neshlasm, potvrdm. Preo na tom zle? Lebo to znamen, e chce ods, povie hlas. Kdesi vntri sa mi rozhor iskrika nadenia. Chceli by sme a poiada o lskavos, Tris Priorov. Zajtra o polnoci pripravujeme dleit stretnutie. Potrebujeme, aby si doviedla svojich kamartov z Neohrozenosti. Fajn, vyteknem, ale mem sa nieo spta? Ke vs zajtra aj tak uvidm, preo sa s vami teraz musm bavi s vrecom na hlave? Okamih zmtenho ticha. Kad hodina navye znamen zbyton riziko, povie napokon hlas. Uvidme sa zajtra o polnoci na mieste, kde si sa estne priznala. Vzpt sa otvoria dvere, prievan mi prilep ltku na lca a na chodbe zadupoc rchle kroky. Ne si vrece stiahnem z hlavy, vetko stchne. Lepie sa mu prizriem a zistm, e to je vlastne star tmavomodr oblieka na vank s npisom najprv frakcia, potom krv. Nech to vymyslel ktokovek, potrp si na divadielko. Na mieste, kde si sa estne priznala. To me znamena jedin: miestnos na streche sdla Otvorenosti, kde som dobrovone podahla sru pravdy. +++ Ke sa konene dostanem do splne, pod pohrom vody na nonom stolku si njdem odkaz od Tobiasa. 6,

Tvojho brata bud vypova zajtra rno. Bez asti verejnosti. Nemem tam s, aby ma nepodozrievali, ale rozsudok Ti dm vedie o najskr. Potom nieo vymyslme. Nech to dopadne, ako chce, o chvu to tu mme z krku. 4

SMA KAPITOLA
Dev hodn. O Calebovom osude mono rozhoduj prve teraz, km si ja donekonena prevzujem nrky na topnkach, narovnvam perinu na posteli a preesvam vlasy rukami. Bezprizorn robia tajn sdy, len ke sa im zd, e vsledok je jasn. Nemala by som sa obva, ako dopadne. U je rozhodnut. Chystaj sa predsa popravi vetkch, o mali k Jeanine nebezpene blzko, a Caleb jej robil prav ruku tesne predtm, ne ju zabili. o a po tom? ptam sa sama seba. Zradil a. On sa vbec nesnail zachraova a pred popravou. Kalem naho. Nekalem naho. o ja viem? au, Tris, povie Christina a zauk hnkami na rm dver. Uriah jej nazer ponad plece. Vykeren ako vdy, ale teraz mi jeho smev pripad nestly ako odraz svetla na vode. M nieo dleit? spta sa. Skontrolujem izbu, hoci dobre viem, e je przdna. Vetci ostatn odili na raajky, presne poda rozvrhu. Christinu a Uriaha som poprosila, nech ich vynechaj, aby som sa s nimi mohla bezpene porozprva. U teraz mi kvka v bruchu. Hej. Sadn si na poste oproti. Poviem im o verajom prepadnut v laboratriu, o oblieke na vank, o Kontinuite a tajnom stretnut. Divm sa, e si vrazila len jednmu, podotkne Uriah. Boli v presile, ohradm sa. Vzda sa bez boja a necha sa presvedi nie je vemi neohrozen prstup, ale v divnch asoch sa treba prispsobi. Vlastne ani neviem, nakoko som do Neohrozenosti vbec patrila, a frakcie u aj tak neexistuj. Pri tej mylienke ma podivne zabol rovno uprostred hrude. Na nieo, omu som dlho verila, sa neviem vykaa len tak na rozkaz. o poda teba chc dosiahnu? vyzved Christina. Iba ods z mesta? Zatia mi to tak pripad, ale neviem naisto, poviem. Ako im meme veri? o ak patria k Evelyn a chc ns donti, aby sme sa prezradili? Zatia im nememe veri, uznm, ale bez pomoci sa za plot tak ahko nedostaneme. Odmietam tu tra, ofrova autobusy a chodi do postele, ke mi naku. Christina vyplaene pozrie na Uriaha. Povajte, nemuste s so mnou. Ale ja zaruene vypadnem. Musm zisti, kto bola Edith Priorov a kto ns ak za plotom, ak ns tam ete vbec niekto ak. Ani neviem preo, ale potrebujem to. Zhlboka sa nadchnem. Neviem, kde sa vo mne t zfal tba vzala, ale ke som sa k nej priznala nahlas, u ju nemem ignorova. Zvja sa mi v bruchu aj v hrdle ako div zviera, ktor sa zobudilo z dlhho spnku. Musm ods. Potrebujem pravdu.

Uriahov chab smev sa zrazu plne rozplynie. Ja som na tom rovnako, povie vne. Fajn, prid sa Christina. Nentene pokr plecami, ale v tmavch oiach sa jej stle zraia obavy. Tak na to stretko pjdeme. Super. Poviete o tom Tobiasovi? Kee sme sa akoe rozili, mala by som sa od neho dra o najalej. Meme sa stretn v ulike o pol dvanstej a pjdeme spolu. Ja mu dm vedie, tum som s nm dnes v skupine, ponkne sa Uriah. Vyskame si makaku v nejakej fabrike, u sa neviem doka. Ukrnie sa. Inak, mem poveda aj Zekemu? Alebo mu zase neverme? V pohode. Len mu riadne vytmav, e to nem ri alej. Znovu pozriem na hodinky. tvr na desa. O Calebovom osude u urite rozhodli, o chvu sa vetci pjdeme zaa do prce bezprizornch. Mm pocit, e u-u vyletm z koe, koleno mi nezastavitene poskakuje hore-dolu. Christina mi polo ruku na plece, ale ni sa ma nespta. Ako dobre! Vbec netum, o by som jej povedala. +++ K zadnmu schodisku sa vyberieme zloitou okukou, aby sme sa vyhli stram vntri. Nervzne si sahujem rukv o najniie. Ne sme odili, nakreslila som si na zpstie mapu do Praniera by som sce priamou cestou trafila, ale nevyznm sa v bonch ulikch, kde sa s trochou astia vyhneme bezprizornm picom. Uriah ns ak rovno za dverami. Cel v iernom, ale spod goliera svetra mu vykka siv triko. Kamoi z Neohrozenosti mi vo farbe Sebazaprenia pripadaj zvltne, zrazu mm pocit, e ich poznm cel ivot. Ke sa nad tm tak zamyslm, obas sa mi to stva aj bez ohadu na obleenie. tyri a Zeke prdu, ale rovno tam, oznmi Uriah. tartujeme. Prebehneme na Monroe Street, drme sa tesne pri sebe. Kad dupnutie mi pripad prerne hlasn, ale snam sa to ignorova, rchlos je teraz dleitejia ne ticho. Km zabome, obzriem sa po hliadkach. Aksi temn postavy sa hbu smerom k Michiganskej avenue, ale plynule zjdu za rad budov, urite si ns nevimli. Kde je Cara? zaepkm Christine, ke sa bezpene vzdialime od sdla Informovanosti. Netum, asi ju nepozvali, vydchne Christina. Divn, dobre viem, e ona by najradej... Psst! zahriakne ju Uriah. Kam teraz? Hodinkami si posvietim na mapu na zpst. Randolph Street! Njdeme spolon rytmus, nohy nm dopadaj na chodnk takmer naraz. Svaly mi horia a lapm po dychu, ale aj tak som rada, e si mem zase zabeha. Ne dorazme k mostu, nohy ma u poriadne bolia, ale aj tak sa usmejem, ke za blatistou riekou zbadm temn, opusten Pranier. Za mostom spomalm a Uriah mi polo ruku okolo pliec. A teraz ns ak asi tak milin schodov, povzbud ma. Mono zapli vahy. Pokrti hlavou. Nehroz. Stavm sa, e Evelyn kontroluje spotrebu elektriny to je najlep spsob ako zisti, i sa udia niekde tajne nestretvaj. Zhlboka vzdychnem. Behanie mi vyhovuje, ale lezenie po schodoch nenvidm. +++

Ne sa vytrepeme hore, je o p mint dvans. Ostatn sa pober vopred, ja na chvu zastanem pri vahoch a lapm po dychu. Uriah mal pravdu, nikde nevidm poriadne svetlo, len matn svit ndzovch lmp. V ich modrej iare zbadm Tobiasa, ako vychdza z miestnosti, kde ns vypovali. Od nho rande sme si vymenili len pr tajnch sprv. Musm sa ovlda zo vetkch sl, najradej by som sa mu vrhla do nruia a donekonena sa ho dotkala, chcem mu prebehn prstami po obrysoch pier a jamke, ktor sa mu urob na lci, ke sa usmeje, po rovnom obo a pevnej lnii euste. Lene do polnoci zostvaj u iba dve minty, ni z toho si nemem dovoli. Tobias ma na pr seknd tuho zovrie v nru, jeho dych ma potekl na uchu. Zavriem oi a konene si doprajem okamih uvonenia. Vonia ako vietor a pot a mydlo, ako Tobias a bezpeie. Pjdeme dnu? spta sa. Tipujem, e v Kontinuite bud sam puntikri. Hej. Nohy sa mi tras od nmahy, ani si neviem predstavi, ako neskr zleziem dolu schodmi a prebehnem sp do sdla Informovanosti. Zistil si, ako dopadol Caleb? Strasie sa. To by sme si mali necha na neskr. In odpove ani nepotrebujem. Popravia ho, e? hlesnem. Tobias prikvne a chyt ma za ruku. Ani neviem, ako sa ctim. Snam sa necti vbec ni. Spolone vojdeme do miestnosti, kde ns kedysi vypovali pod vplyvom sra pravdy. Miesto, kde si sa estne priznala. Na dlke, rovno na miske mozaikovch vh symbole Otvorenosti je kruh horiacich svieok. V miestnosti zbadm znme aj neznme tvre: Susan a Robert sa potichu rozprvaj, Peter postva na kraji miestnosti so zaloenmi rukami, Uriah, Zeke a Tori s pri skupinke Neohrozench, ktorch nepoznm, Christina pri mame a sestre a v rohu sa kr nervzna dvojica z Informovanosti. Nov obleenie nezotrie star rozdiely, mme ich v krvi. Christina ma kvnutm ruky privol. Toto je moja mama Stephanie, povie smerom k ene so edivejcimi pramemi v tmavch kueravch vlasoch. A sestra Rose. Mami, Rose, toto je moja kamoka Tris a trner z Neohrozenosti, tyri. Kto in, odsekne Stephanie. Pred pr tdami sme tu boli na ich vsluchu, Christina. Ja viem, len som vs chcela slune predstavi... Slunos je len klamstvo v ruovom. Hej, ja viem, prevrti oi Christina. Stephanie a Rose si vymenia udn pohad, pripad mi vyplaen a natvan zrove. Potom sa Rose oto ku mne a vyhlsi: Ty si zabila Christininho frajera. Jej slov ma pretn ako adov epe, ktor mi rozpol telo. Chcem nieo poveda, nejako sa obhji, ale nedostanem zo seba ani slovo. Rose! okrkne ju Christina a zamra sa na u. Tobias sa vystrie, nedotka sa ma, ale predsa ctim, e napna vetky svaly v tele. Pripraven na boj, ako vdy. Len som myslela, e by sme si mali na rovinu vyklopi o a ako, obhajuje sa Rose. Aby sme nestrcali as. Ete sa uduj, preo som odila z naej frakcie, zaomre Christina. estnos neznamen, e me kedykovek tresn okovek. M to znamena, e ke u nieo povie, tak to je pravda. Zamlanie pravdy je stle neestn.

Chce pou pravdu? Lezie mi na nervy a radej by som vypadla. Uvidme sa neskr. Schmatne ma za rameno a odtiahne pre, Tobias ns nasleduje. Christina v kuse krti hlavou. Mrz ma to. Odpanie im moc nejde. To je v pohode, zahundrem, hoci sa tak ani zaleka nectim. akala som, e ke mi odpust Christina, to najhorie budem ma za sebou. Lene mlila som sa. Ke lovek zabije niekoho, koho m rd, z najhorieho sa nedostane nikdy. Postupom asu sa zlep akurt schopnos pozabudn na vlastn vinu. Poda mojich hodiniek u je polnoc. Na opanej strane miestnosti sa otvoria dvere a vyjd z nich dve thle postavy. Najprv Johanna Reyesov, bval hovorkya Harmnie. ahko ju spoznm poda jazvy na tvri a ltho goliera, ktor jej vykka spod iernej bundy. Za ou ide alia ena, nevidm jej do tvre, rozoznm len modr obleenie. Na okamih sa zhrozm. Vyzer takmer ako... Jeanine. Nie, Jeanine je mtva. Videla som ju umiera. ena zatia prde bliie. Vysok blondna, presne ako Jeanine. Z prednho vrecka jej tria okuliare a vlasy m spleten do vrkoa. Vyzer ako dokonal zstupkya Informovanosti, ale Jeanine to nie je. Cara. eby Kontinuitu viedli Cara s Johannou? Zdravm, ozve sa Cara a vetky rozhovory v miestnosti razom utchnu. Usmeje sa, ale silene, akoby sa len ntila dodriava spoloensk zvyklosti. Tmto stretnutm poruujeme pravidl, nebudem vs teda dlho zdriava. Niektor z vs, naprklad Zeke a Tori, s nami spolupracuj u niekoko dn. Pozriem sa Zekeho. Fakt pomhal Care? Sstavne zabdam, e sa nedvno naoko pridal k zradcom a pehoval Informovanch. Cara sa s nm asi spriatelila, ne sa postavila proti vodkyni svojej frakcie, a stle mu dveruje. Zeke zachyt mj pohad, zavln obom a ukrnie sa. Niektorch sme sem zavolali, lebo vs chceme poiada o pomoc, nadviae Johanna, a vetci mme spolon minimlne jedno: odmietame zveri rozhodovanie o osude mesta Evelyn Johnsonovej. Cara si zopne ruky pred telom. Kontinuita sa stotouje s odkazom zakladateov mesta, o sa tka rozdelenia do frakci aj misie divergentnch, s ktorou ns oboznmila Edith Priorov. Predpokladme, e sme ete nedosiahli dostaton zastpenie divergentnej populcie, ale kritick situcia v meste vyaduje pravu plnov. Mme dva hlavn ciele v slade s pvodnmi zmermi: porazi Evelyn a bezprizornch, aby sme mohli znovu zorganizova frakcie, a vysla prieskumn skupinu za plot. Prv zleitos m pod palcom Johanna, druh, teda hlavn predmet dnenho stretnutia, ja osobne. Na okamih sa odml a zastr si neposlun prame vlasov sp do vrkoa. Nememe ods vetci, lebo poetn skupina by privolala zbyton pozornos. Evelyn ns urite nenech ods bez boja, tak som sa rozhodla vybra ud, ktor maj sksenosti so zvldanm nebezpench situci. Mrknem na Tobiasa. My sme na to experti. Christina, Tris, Tobias, Tori, Zeke, Peter, oslov ns Cara, vetci ste na ma zapsobili svojimi schopnosami, a preto by som vs rada poiadala, aby ste ma sprevdzali na ceste z mesta.

Prirodzene, mete sa slobodne rozhodn, i s nvrhom shlaste. Peter? vyprsknem bez rozmania. Neviem si predstavi, o tak mohol spravi, aby na Caru zapsobil svojimi schopnosami. Postaral sa, aby a Jeanine nezabila, povie Cara pokojne. o mysl, kto mu zabezpeil technolgiu, pomocou ktorej tvoju smr nafingoval? Zdvihnem oboie. Doteraz som sa nad tm poriadne nezamyslela. Od mojej nespenej popravy sa toho stalo toko, e som naozaj nesthala hda, ako ma Peter zachrnil. Lene... Cara bola v tom ase jedin znma rebelka z Informovanosti, na ktor sa mohol obrti. Kto in by mu pomohol? Kto in by to dokzal? U nenamietam. O Petrovu spolonos ani trochu nestojm, ale radej sa nehdam, z mesta chcem vypadn za kad cenu. Skoro sam Neohrozen, nedverivo skontatuje mlad ena z rohu miestnosti. Bled, s vraznm zrastenm obom a tetovanm tesne za uchom. Urite prestpila z Neohrozenosti do Informovanosti. To je pravda, uzn Cara, ale teraz potrebujeme ud, ktor sa bez zranenia dostan z mesta a predpokladm, e trning do Neohrozenosti je vhodn kvalifikcia. Prep, ale ja nebudem mc s, ozve sa Zeke. Nemem tu Shaunu necha samu, ke jej sestra len nedvno... no, ve vetci viete. Ja ho zaskom, okamite sa prihlsi Uriah. Som Neohrozen. Mm dobr muku. A kebye s vami nejdem, nebolo by na o pozera. Zasmejem sa. Cara sa netvri pobavene, ale prikvne. akujem za ochotu. Cara, nik z mesta mus prebehn o najrchlejie, povie jej prestpen kolegya. To znamen, e budete potrebova vlak. Dobr npad, uzn Cara. Mme tu sksenho strojvodcu? Tu prtomn. Predpokladala som, e som to naznaila dos jasne. Postupne pln dopracvame. Johanna navrhne, aby sme z konenej vlaku pokraovali na zsobovacch dodvkach a ponkne sa, e nm nejak zabezpe. Robert sa jej prihlsi na pomoc. Stephanie a Rose sbia, e bud pr hodn pred tekom dozera na Evelyn a podozriv sprvanie oznmia Johanne vysielakou. Torini spolonci nm zoen zbrane. Strojvodkya s Carou pohotovo odhauj nedostatky v plne, oskoro vetky vyrieime a mme pocit, e sme vybudovali nieo stabiln. Zostva jedin otzka. Kedy pjdeme? vyslov ju Cara. Odvim sa odpoveda. Zajtra v noci.

DEVIATA KAPITOLA
Do pc sa mi nahrnie non vzduch, pripad mi to ako jeden z poslednch ndychov. Zajtra odtiato vypadnem a njdem si miesto inde. Uriah, Zeke a Christina vytartuj k sdlu Informovanosti. Tris chytm za ruku, aby som ju zadral. akaj, zaepkm. Pome niekam inam. Kam chce s? Ve... Len na chvu. Potiahnem ju k rohu budovy. V noci si takmer viem predstavi, ako rieny kanl vyzeral, ke ho napala voda, tmav s premenlivou vzorkou z mesanho svetla. Neboj, ke sa ma bude dra, urite a nezatkn. Mykne jej ktikom st, takmer sa usmeje. Za rohom sa oprie o stenu a ja sa postavm oproti nej, chrbtom k rieke. Neviem, o mm robi. Zabor si tvr do dlan, prsty skrti vo vlasoch. Myslm s Calebom. Naozaj nie? Odtiahne jednu ruku a pozrie na ma. Oi si ormovala dam iernym, take ich modr farba iari ete vraznejie. Tris. Opriem si ruky o stenu veda nej a naklonm sa bliie. Nechce, aby zomrel. Viem, e to nechce. Ide o to, e... Zavrie oi. Som tak... natvan. Snam sa naho nemyslie, lebo potom vdy chcem akurt... Chpem. Doaka, presne a chpem. Cel ivot som si predstavoval, ako Marcusa vradm. Raz som sa rozhodol, e to spravm noom, aby som ctil, ako z neho vytek tepl krv, aby som zblzka videl, ako mu z o unik svetlo. To rozhodnutie ma vydesilo rovnako ako vetko prern, o mi kedy napchal on. Ale rodiia by chceli, aby som ho zachrnila. Otvor oi a pozrie na oblohu. Necha niekoho zomrie len preto, e mi ublil, by im pripadalo sebeck. Odpusti, odpusti, odpusti. Nejde o to, o by chceli oni, Tris. Ale ide! Odlep sa od steny. Vdy ide o to, o by chceli oni. Caleb patril viacej im ne mne. A chcem, aby na ma boli hrd. Ni in. Zza mi rovno do o, pevne a odhodlane. Ja som nemal rodiov, ktorch oakvania by stlo za to plni, ale Tris no. Vidm ich v nej, ili jej dobrm prkladom a vtisli do nej statonos a krsu ako odtlaky dlan. Pohladkm ju po lci a vkznem jej prstami do vlasov. Dostanem ho odtia. oe? Dostanem ho z cely. Zajtra, tesne predtm, ne oddeme. Prikvnem. Subujem. Fakt? Mysl to vne?

Jasn, e to myslm vne. No... Zamra sa na ma. akujem. Si asn. To nehovor. Ete nevie, ak mm nekal mysly. Aby bolo jasn, neahal som a sem, aby sme sa bavili o Calebovi. oe? Schmatnem ju za boky a jemne ju pritisnem sp k stene. Uprie na ma roziaren, dychtiv pohad. Naklonm sa dos blzko a ochutnm jej dych, ale ke sa pohne bliie, odtiahnem sa, aby som ju trochu rozdrdil. Prevleie mi prsty cez ptka na opasok a strhne ma k sebe, a sa musm lakami zachyti o stenu. Poksi sa ma pobozka, ale vyhnem sa jej stam a pritisnem pery pod jej ucho, bozkvam jej eus a krk. Jej jemn pokoka chut ako so, ako non beh. Bu tak lskav, zaepk mi do ucha, a kali na poctiv mysly. Dotka sa ma, dlaami mi prechdza po vetkch tetovaniach, po bokoch a hore-dolu chrbticou. Potom mi skzne konekmi prstov tesne pod opasok rifl a pritiahne si ma k sebe. Dcham vu jej krku, nevldzem sa ani pohn. Konene sa pobozkme, u netim po niom inom. Alebo eby... Tris zavzdych a pery sa mi skrtia do zlomysenho krnu. Zdvihnem ju, vinu jej vhy opriem o stenu a oviniem si jej nohy okolo psa. Do alieho bozku sa zasmeje. Pripadm si najsilnej na svete, ale ona takisto, prsty mi tvrdo zarva do ramien. Nasajem non vzduch z jej st s pocitom, e sa poriadne nadychujem prvkrt.

DESIATA KAPITOLA
Rozbit budovy vo tvrti Neohrozenosti vyzeraj ako brny do inch svetov. Oblohu predo mnou pretna naa Vea. Srdce mi bije a v konekoch prstov a odrtava sekundy. Leto sa pomaly kon, ale jeho va sa stle dr vo vzduchu. Kedysi som v kuse behal a do ohosi alebo do kohosi mltil, lebo som si chcel vypracova svaly, ale teraz u chpem, e beh a boj s iba nstroje na preitie. Rchle nohy ma u neraz zachrnili, ke sila nestaila. Dobehnem k Vei a chvu sa prechdzam popred vchod, aby som poriadne lapil dych. Tabule skla nado mnou odraj svetlo vetkmi smermi. Kdesi tam hore je stolika, z ktorej som nevedomky riadil ton simulciu, a krvav kvrna na stene, pri ktorej zomrel Andrew Prior. Kdesi tam hore ma Tris volala k sebe, a km jej hlas prenikol cez simulciu, ktor ovldala ma, poloila mi ruku na hru a vtiahla ma sp do reality. Prejdem do miestnosti s bludiskom strachu a otvorm iernu katuku, ktor som si doniesol v zadnom vrecku. Pouvam ju u dva roky. Na mkkej podloke vntri le injekcia, dkaz mjho ialenstva. Alebo eby statonosti? Vpichnem si ihlu do krku a so zavretmi oami stlam piest. katuka mi vypadne z ruky a zahrkoce na dlke, ale ke otvorm oi, u ju tam nevidm. Stojm na streche Hancockovho mrakodrapu pri lane, na ktorom Neohrozen flirtuj so smrou. Nado mnou visia ak ierne mraky, a ke otvorm sta, e sa nadchnem, vraz mi do nich vietor. Kovov lano napravo odo ma sa roztrhne, vih do stien budovy a rozbja okn. Zorn pole sa mi scvrkne, u nevidm ni okrem strechy. Aj cez zavjajci vietor poujem vlastn dych. Dontim sa prejs k okraju. Do hlavy a pliec mi ah d, ak kvapky ma zatkaj k zemi. Naklonm sa dopredu a padm, vkriky tlmm medzi zaatmi zubami, dus ma vlastn strach. Ke pristanem, nemm ani sekundu na vydchnutie a okamite ma obkolesia steny, drevo mi tla do chrbtice, do hlavy, do nh. Klaustrofbia. Pritisnem si ruky k telu, zavriem oi a bojujem s panikou. Spomeniem si, ako Eric porazil hrzu logikou a hlbokm dchanm, ako Tris vyarovala zbrane zo vzduchu a zatoila na vlastn non mory. Lene ja nie som Eric ani Tris. Kto vlastne som? o potrebujem spravi, aby som zvazil nad vlastnm strachom? Odpove poznm, jasn, e ju poznm: musm strachu vzia moc, ktorou ma ovlda, musm sa uisti, e som silnej. Nadchnem sa a vrazm dlaami do stien na oboch stranch. Skria zakrpe a rozbije sa, dosky treskn na cementov dlku. Stojm nad nimi v tme. Amar, n trner z inicianej skky, ns nauil, e bludisko strachu sa stle men poda toho, ak m lovek nladu a ak non mory ho najastejie trpia. To moje dlho vyzeralo stle rovnako,

zmenilo sa a pred pr tdami. Ke som si dokzal, e vldzem porazi svojho otca. Ke som stretol osobu, ktor za iadnu cenu nechcem strati. Preto teraz neviem, o bude nasledova. Dlho len tak stojm a ni sa nedeje, miestnos je rovnako tmav, dlka rovnako studen a tvrd, srdce mi stle bije rchlejie ne bene. Sksim pozrie na hodinky a zistm, e ich mm na nesprvnej ruke na pravej, hoci normlne ich nosm na avej, a remienok je siv, nie ierny. Potom si vimnem drsn chlpy na lnkoch prstov, ktor takisto nemm. Mozole na hnkach mi zmizli. Obleen mm siv koeu a von siv gate, mm uie plecia a ir ps. Zdvihnem hlavu a pozriem do zrkadla, ktor sa predo mnou zrazu objavilo. Zo skla na ma zza... Marcus. Ke na ma murkne, ctim, ako sa mi hbu svaly pri vieku, hoci som im to neprikzal. Bez varovania moje nae ruky vystrelia k zrkadlu, siahnu do a zdrapia mj odraz za krk. Lene vtom zrkadlo zmizne a moje jeho nae ruky mi stskaj krk pevne ako elezn zverk. Klesneme na zem, do zornho poa sa nm vkrda tma. Nevldzem myslie. Netum, ako sa z tohto dostanem. Intinktvne skrknem, ctim, ako sa mi zachveje hrdlo a moje vlastn ruky ten zvuk zadusia. Rozpamtm sa, ako vyzeraj naozaj, vek dlane, thle prsty, hnky obit z nekonench hodn pri boxerskom vreci. Predstavm si, e mj obraz stek po Marcusovi ako voda, obauje ho a kad ksok jeho tela men na mj. Pretvorm sa na svoj vlastn obraz. Kam na betne a lapm po dychu. Ja kam na betne a lapm po dychu. Roztrasenmi rukami si prechdzam po krku, po pleciach, po rukch... Pre istotu. Pred pr tdami, ke sme sa viezli na stretnutie s Evelyn, sa ma Tris vo vlaku sptala, i Marcus ete je v mojom bludisku strachu. Povedal som jej, e no, len v inej situcii. Donekonena som si nad tm lmal hlavu, t mylienka mi po nociach nedala spa a rno ma otravovala, len o som sa zobudil. Viem, e sa otca stle bojm, ale inm spsobom. Nie ako decko, ktor nikdy netuilo, kedy prde alia rana, ale ako mu, ktor nevie odhadn, nakoko mu pokaal charakter, budcnos a identitu. Lene teraz ma ak nieo omnoho horie. Hovorm si, e som na to pripraven, ale aj tak by som si radej pustil ilou a dostal zo seba simulan srum, ne to znovu uvidel. Na dlke predo mnou sa objav kruh svetla. Naiahne sa do ruka, prsty kovito zovret ako pazry, potom druh, za nimi hlava so strapatmi blond vlasmi. ena kale a pomaliky sa posva do svetla. Snam sa k nej rozbehn a pomc jej, ale nemem, nedokem sa pohn. Obrti sa k svetlu a konene jej vidm do tvre. Tris. Z st jej vytekaj erven pramienky a kukatia sa dolu bradou. Njde ma krvou podliatymi oami a zaston: Pomoc... Ke vykale trochu krvi na dlku, vrhnem sa k nej, lebo viem, e inak svetlo z jej o oskoro zmizne. Lene mrne, zo vetkch strn ma oblapia cudzie ruky a uvznia ma v klietke svalov a kost. Bojujem s nimi a z celej sily do nich driapem, ale nechty zarvam do vlastnej koe. Vykrknem jej meno a Tris zase zakale, teraz na dlku kvicne ete viacej krvi. Kri o pomoc a ja krim na u, ni nevnmam, ni nectim, len vlastn hrzu, len benie vlastnho srdca. Zval sa na zem, cel telo jej ochabne, oi sa jej obrtia stpkom. U je neskoro. Tmu vystrieda svetlo. U vidm znmy npis na stene, kamery v rohoch, zrkadlov priezor do

pozorovacej miestnosti. Vetko je tam, kde m by, a na pot, ktor mi stek po ztylku a chrbte. Utriem si tvr okrajom trika a zamierim k dverm, iernu katuku s ihlou nechm na dlke. U nemusm kad strach donekonena preva. Najvy as zbavi sa ich. Alebo sa o to aspo poksi. +++ Zo sksenosti viem, e sebavedomie loveka dostane na kadejak zakzan miesta naprklad do cely na treom poschod sdla Informovanosti. Lene tu zjavne nefunguje. Bezprizorn chlapk na ma pred dverami namieri pito. Kam si sa vybral? Odtisnem hlave rukou. Hrdlo sa mi stiahlo od nervozity, tak drzos aspo nafilmujem. Daj t veciku pre. Poslala ma sem Evelyn. Za jednm vzom. Nepoul som, e by sa dnes konali nejak nvtevy po zverenej. Stim hlas, aby si myslel, e mu hovorm dleit tajomstvo. Lebo to nechcela ma v zznamoch. Chuck! zvol ensk hlas zo schodov nad nami. Therese. Schdza dolu a ledabolo mva rukou. Me ho pusti. Kvnem jej a ponham sa alej. Trosky a repy u zmizli, ale rozbit iarovky nikto nevymenil, na dlke teda zostali tmav seky. Ako modriny na koi. Ke sa dostanem do severnej chodby, nejdem rovno k sprvnej cele, ale k ene, ktor stoj na konci. Pribline v Evelyninom veku, s ovisnutmi viekami a naplenmi perami. Vyzer, e jej vetko ide na nervy vrtane ma, hoci som prve priiel. Dobr veer, pozdravm ju. Volm sa Tobias Eaton. Priiel som vyzdvihn vza na rozkaz Evelyn Johnsonovej. Moje meno na u nesprav viditen dojem, chvu teda predpokladm, e ju budem musie knokautova. Potom z vrecka vytiahne pokren papier a vyrovn si ho v avej dlani. Zoznam vzov s slami ciel. Meno? povie. Caleb Prior. 308A. Ty si Evelynin syn, vak? Hej. Teda vlastne no. Netipoval by som, e slovo hej povauje za slun odpove. Dovedie ma k obyajnm kovovm dverm oznaenm 308A zaujmalo by ma, nao sa miestnos pouvala, ke v meste nebolo toko vzov a nauk kd. Zmka so uknutm povol. Mm sa tvri, e som ni nevidela, vak? skontatuje. no, uistm ju. Sprav mi lskavos a prihovor sa za ma u Evelyn. Nechcem toko nonch cht. Volm sa Drea. Spoahnite sa. Papier zase skr v psti a cestou na stanovite si ho napch do vrecka. Drm ruku na kuke a akm, km sa odvrti. Zd sa, e to nerob prvkrt. Koko ud u odtiato naozaj zmizlo na Evelynin rozkaz? Vojdem dnu. Caleb sed pri kovovom stole a hrb sa nad knihou, vetky vlasy mu tria na jednu stranu. o tu chce? zamrmle, ani na ma poriadne nepozrie.

Nerd ti to hovorm... Odmlm sa. U pred pr hodinami som sa rozhodol, ako to spravm. Chcem da Calebovi pruku. Kto povedal, e si zasli pravdu? Vlastne ma to a tak nemrz. Priiel som ti oznmi, e sme tvoju popravu o pr tdov posunuli. Konkrtne na dnen noc. To ho u zaujme. Zvrtne sa na stolike a vytret na ma oi ako obe na predtora. To m by vtip? Pripadm ti vtipn? Nie. Pokrti hlavou. Nie. Mm ete pr tdov, dnes to nemete spravi, nie... Ak okamite sklapne, dostane hodinu na to, aby si sa s tm zmieril. Ak nie, dostane po hlave a odbachnem a vonku v ulike, ne sa preberie. Me si vybra. Sledova Informovanho, ke o nieom prema, je ako pozera do otvorench hodiniek. Kolieska sa krtia a zapadaj do seba a spolone plnia svoju lohu, v tomto prpade sa snaia pochopi, e oskoro navdy zastan. Caleb mihne pohadom k otvorenm dverm za mnou, schmatne stoliku a zaenie sa. Zasiahne ma nohami, poriadne tvrdo, a spomal ma dos na to, aby mi stihol zdrhn. Vyrazm za nm na chodbu, v miestach, kam ma trafil, mi pulzuje boles. Som rchlej, po pr krokoch mu vrazm do chrbta a zlom ho na zem. Caleb zaparkuje nosom na dlke, ani sa nestihne zachyti. Pritlam mu koleno na chrbt, schmatnem ho za zpstia a stiahnem ich umelohmotnou slukou. Zaston, a ke ho vytiahnem na nohy, z nosa sa mu vyval krv. Drea mi pozrie do o a vzpt sa odvrti. Odvleiem Caleba po chodbe, nie nasp, kade som priiel, ale k ndzovmu vchodu. Zdeme po zkom schodisku, dut ozvena naich krokov sa donekonena nsob a vsledok znie odporne. Dolu zaklopem na dvere. Zeke ich otvor a prihlplo sa na ma zaker. Nejak problm? Nie. Rtal som, e Drea bude v pohode. Tej je vetko fuk. Zdalo sa mi, e to nerob prv raz. Ani by som sa nedivil. Tak toto je Prior? Osobne. Preo krvca? Lebo je sprost. Zeke mi pod iernu bundu so symbolom bezprizornch vyitm na golieri. Nevedel som, e to spsobuje nhodn krvcanie z nosa. Bundu prehodm Calebovi okolo pliec a vpredu zapnem jeden gombk. Vyhba sa mi pohadom. Nov prznak, prve som ho objavil, poum Zekeho. ist vzduch? Hej, uliku som preveril. Pod mi pabu pitole. Bacha, je nabit. A teraz by si mi lskavo mohol da po hube, potom bezprizornch skr presvedm, e si mi ju lohol. Chce, aby som ti vrazil? Netvr sa, e si na to nikdy nemal chu. Poriadnu mi zaves a hotovo. Priznm sa, do ud udieram rd. Pi sa mi ten vbuch sily a energie a pocit neporazitenosti z toho, e niekomu vldzem ubli. Lene t as svojej osobnosti najvmi nenvidm je

najznienejia a ned sa jej veri. Zeke sa pevne postav. Zatnem ps. Na o ak, papuh? podpichne ma. Namierim na eus kos je tam prli siln, nezlom sa, ale urite spravm efektn modrinu. Zaeniem sa a presne zasiahnem cie. Do ramena mi vystrel boles. Zeke zalap po dychu a zovrie si tvr oboma dlaami. Pomaly otvorm ps a vytrasiem si prsty. T sadla! Zeke si odpuje k stene budovy. Take je koniec, o? Asi hej. U sa tak ahko neuvidme, e? Teda, ostatn sa mono vrtia, ale ty... Odml sa, ale za okamih pokrauje: Ako a poznm, z mesta radej nadobro vypadne. Hej, asi m pravdu. Pozriem si na topnky. Urite nepjde s nami? Nemem. Shauna by sa za vami nemohla trepa na vozku a ja ju tu len tak nenechm, chpe? Opatrne si ohmat bradu, skma, i mu koa dr pokope. Daj pozor, nech Uri moc nenasva. Jasn. Myslm to vne, povie hlbm hlasom, ktor pouva, len ke si nhodou z nikoho nestriea. Sb mi, e naho dozrie. Uriah a Zeke k sebe maj bliie ne vina srodencov, pochopil som to hne, ke som ich stretol. Ete ako mal prili o otca a Zeke asi odvtedy balansoval na hrane medzi srodencom a rodiom. Neviem si predstavi, ako sa cti, ke Uriah odchdza z mesta bez neho, navye znien po smrti Marlene. Subujem, poviem. Viem, e by som mal vypadn, ale chcem rozlku predi a dobre si ju zapamta. Zeke patril k prvm uom, s ktormi som sa v Neohrozenosti skamartil, ke som preil inician skku. Spolu sme makali v kontrolnej miestnosti, sledovali kamery, vymali programy, ktor na obrazovky vypisovali kadejak somariny, alebo hrali hry s slami. Nikdy sa ma nevypytoval, ako sa naozaj volm ani preo som si vybral robotu v kontrolnej miestnosti a trning kandidtov, hoci som skonil prv a mohol som zska vodcovsk pozciu. Ni odo ma nechcel. No tak, u ma objm, preta mi mylienky. Jednou rukou stle pevne drm Caleba a druhou ho objmem. Zeke ma takisto oblap jednou rukou a potapk po pleci. Ke sa odtiahneme, zamierim s Calebom pre, ale neodolm a prehodm ponad plece: Bude mi chba. Aj ty mne, zlatko! Zaker sa, v prtm sa mu zablysn biele zuby. smev je posledn, o z neho vidm, ne zabome a rozbehneme sa ku koajniciam. Niekam sa chystte, skontatuje Caleb medzi prudkmi vdychmi. Hej. Ide aj sestra? T otzka vo mne vyvol primitvnu zlos, ktor by neuspokojili iadne slov, tak mu vlepm poriadnu facku. Mykne sa od bolesti a prikr sa, zjavne ak al der. Ktovie, ako som sa tvril ja, ke ma mltil Marcus.

U nie je tvoja sestra, pripomeniem mu. Zradil si ju. Muil si ju. Pripravil si ju o posledn zvyok rodiny. A preo? Lebo si chcel stri tajomstv s Jeanine a pekne tra v meste? Si zbabelec. Nie som zbabelec! ohrad sa Caleb. Vedel som, e ak... Vie o, radej sa vrme k pvodnej dohode, dr hubu a krok. Ako chce, odsekne. A kam ma vlastne ah? Neme ma odbachn rovno tu? Zastanem. Za nami sa po chodnku zakrda nejak tie, ke sa mi na okraji zornho poa. Zvrtnem sa a zdvihnem pito, ale silueta zmizne v tmavom st uliky. Pokraujem alej, Caleba ahm za sebou a navam, i sa za nami neozv kroky. Pod podrkami nm krpe rozbit sklo, vvesn tty a tabule s nzvami ulc visia na budovch ako posledn jesenn listy. oskoro dorazme k stanici a po kovovch schodoch vyjdeme na nstupite. U zaleka vidm n vlak na poslednej ceste mestom. Kedysi mi vlaky pripadali ako prrodn sila, ako mocn iv bytosti, ktor sa hbu po svojich drhach bez ohadu na to, o udia stvraj okolo. Odvtedy som stretol zopr strojvodcov a as kzla sa vyparila, ale nikdy nezabudnem, o pre ma znamenali. Len o som prestpil do Neohrozenosti, naskoil som na vlak, ktor sa pre ma stal symbolom slobody. Mohol som sa vone hba po meste, unikol som zo tvrti Sebazaprenia a z domu, ktor mi pripadal ako vzenie. Ke sa vlak pribli, prereem Calebovi put vreckovm nokom, ale stle ho pevne drm za rameno. Vie, ako na to, e? poviem. Naskome do poslednho vagna. Rozopne si bundu a odhod ju na zem. Hej. Rozbehneme sa po drevenom nstupiti, drme tempo s otvorenmi dverami. Caleb sa naschvl nenaahuje za rkou, tak ho k nej posotm, aby mu ni in nezostalo. Zapotca sa, zaves a vtiahne sa do poslednho vagna. Dochdza mi miesto, nstupite sa raz-dva skon, tak rchlo schmatnem rku a vyvihnem sa dnu. Vntri ma ak Tris s chabm krivm smevom. iernu bundu si zapla a po krk, tvr jej lemuje temnota. Chmatne ma za golier a pobozk. Inak, vdy sa mi pilo, ako to rob, povie. Zakerm sa. Tak si to naplnoval? zhkne Caleb. Aby sa pozerala, ako ma zabije? To je... Zabije? nechpavo zopakuje Tris, pozer pritom na ma, nie na brata. Hej, natlail som mu do hlavy, e ho vediem na popravu, poviem dos nahlas, aby ma Caleb poul. Aby zistil, ak to je. oe? To nie je pravda? V mesanom svetle dobre vidm, ako mu od prekvapenia klesne snka. Vimnem si, e gombky na koeli m pozapnan v nesprvnych dierkach. Nie je, uistm ho. Vlastne som ti prve zachrnil ivot. Otvor sta, e nieo povie, ale prerum ho. Ete mi neakuj. Berieme a so sebou. Za plot. Ideme na miesto, ktormu sa tak vemi chcel vyhn, e zradil vlastn sestru. Poda ma vhodnej trest ne smr. Smr je rchla a ist, ale za plotom ns ni ist neak. Tvri sa vystraene, ale menej, ne som akal. V tom momente asi konene pochopm, ako m usporiadan priority. Po prv, jeho vlastn ivot. Po druh, jeho pohodlie vo svete, ktor si zariadil poda svojho. A kdesi aleko za tm je ivot ud, ktorch vraj bi. Patr k tm odpornm uom,

ktor vbec nechpu, ak s odporn, a urkami by som na tom ni nezmenil. iadne slov by nepomohli. Ani ma to netve, pripadm si len nemotorn a zbyton. U sa mi nm nechce zaobera. Chytm Tris za ruku a odvediem ju na opan koniec vagna, aby sme si spolone pozreli miznce mesto. Postavme sa veda seba do otvorench dver, kad drme jednu rku a sledujeme tmav, rozoklan siluetu budov. Sledovali ns, podotknem. Dme si pozor, uist ma. Kde s ostatn? V prednch vagnoch. Myslela som, e by sme mali by sami. Aspo v rmci monost. Usmeje sa na ma. Prevame spolu posledn chvle v meste, jasn, e by som s ou najradej bol sm. Bude mi to tu chba, hlesne. Fakt? Ja som rd, e to mm z krku. Vbec ni ti nebude chba? Nem iadne dobr spomienky? Tak fajn, zopr by sa nalo. Usmejem sa na u. Aj nejak, o sa netkaj ma? spta sa. Fuj, to znelo namyslene. Ale chpe, o tm chcem poveda. Urite hej. Pokrm plecami. V Neohrozenosti som natartoval nov ivot, dostal som nov meno. Prezvku mi dal mj trner. Naozaj? Zvedavo naklon hlavu. Preo si ns nezoznmil? Lebo je mtvy. Bol divergentn. Zase pokrm plecami, ale vbec sa nectim ahostajne. Amar si ako prv vimol, e som divergentn, a pomohol mi to skry. Lene vlastn divergenciu sa mu zamaskova nepodarilo a stla ho ivot. Tris mi jemne polo ruku na rameno, ale ml. Odtiahnem sa, cel nesvoj. Vid? Kad spomienka skon pri nieom zlom. Najvy as vypadn. Pripadm si przdny, nie od iau, ale od avy, vetko naptie zo ma vyprchva. V meste zostvaj moji rodiia, vetky vitky, non mory a neprjemn spomienky, aj frakcie, ktor ma vznili v jednej verzii vlastnej osobnosti. Pevne chytm Tris za ruku. Pozri, poviem a ukem na zhluk budov v diake. tvr Sebazaprenia. Usmeje sa, ale oi m sklen, city, ktor v nej vinou len driemu, sa zobdzaj a vylievaj von. Vlak zakrpe na koajniciach, Tris vypust z oka jedin slzu a mesto zmizne v tme.

JEDENSTA KAPITOLA
Ke sa priblime k plotu, vlak spomal a lenivo sa ke po koajniciach, strojvodkya nm tm naznauje, e o chvu vystupujeme. S Tobiasom sedme v otvorench dverch. Objme ma okolo pliec, zabor mi nos do vlasov a zhlboka sa nadchne. Otom sa k nemu, pozriem na knu kos, o mu vykka spod goliera trika, na oblk pier, a osi sa vo mne rozhori. Na o mysl? zaepk mi do ucha. Myknem sa. V kuse naho pozerm, ale nie vdy a tak. Pripadm si, akoby ma nachytal pri nieom trpnom. Ni zvltne! Preo? Len tak. Zase si ma k sebe pritiahne. Polom mu hlavu na plece a vdychujem chladn vzduch. Stle vonia ako leto, ako trva splen slnkom. U sme skoro pri plote, skontatujem. Vidno to na prv pohad, budovy redn a nahrdzaj ich polia osvetlen len blikajcimi svtojnskymi mukami. Caleb sed pri druhch dverch, kolen m pritiahnut k hrudi. V tom najnesprvnejom okamihu zachytm jeho pohad a chcem zvriesknu do najtemnejch hlbn jeho due, aby ma poul, aby konene pochopil, o mi urobil. No ovldnem sa a len naho zzam, km nestrat nervy a neodvrti sa. Vstanem a pridriavam sa kuky, chalani urobia to ist. Caleb sa poksi postavi za ns, ale Tobias ho dotla dopredu, rovno k okraju. Ty pjde prv. Na mj povel! vybafne naho. Raz... a let! Sot ho do przdna a vzpt ho nasleduje, zostanem vo vlaku sama. Nepatr sa smti za vecami, ke by som mala smti za tokmi umi, ale vlak mi u teraz chba. Vetky ostatn takisto, lebo ma vozili po meste, po mojom meste, odkedy som sa odvila nasadn. Prebehnem prstami po stene vagna, jedin raz, a potom vyskom. Vinou pristvam v behu, no teraz sa vlak hbe tak pomaly, e to preeniem a spadnem. Such trva mi okrie dlane. Zdvihnem sa na nohy a klim do tmy, hadm Tobiasa a Caleba. Ne ich zbadm, zavol na ma Christina. Tris! Ponha sa ku mne aj s Uriahom, ktor vyzer omnoho ivie ne dnes poobede. Beriem to ako dobr znamenie. Spoza nich sa blia alie svetl, alie hlasy. Zvldol to aj tvoj braek? spta sa Uriah. Hej. Konene vidm Tobiasa, ako sem Caleba vleie za rameno. Netum, preo ti furt nejde do hlavy, e mne nezdrhne, hovor mu Tobias. Jednoduch informcia, o ty na to? M pravdu, prid sa Uriah. tyri je rchly. Nie a tak rchly ako ja, ale stopro rchlej ne nejak formo. Christina sa zasmeje. oe?

Formo. Ako Informovan, vysvetl Uriah. Zamva si rukami okolo hlavy, akoby kreslil kocku. Ete im tam aj formuj hlavy, chpe? Neohrozen maj fakt trpny slang. Drevo, papuh, formo... mte nieo aj na Otvorench? Jasn! Uriah sa ukrnie. Otravy! Christina ho buchne do pleca tak silno, a mu vypadne baterka. Tobias sa zasmeje a dovedie ns k zvyku skupiny. Tori zamva baterkou vo vzduchu, aby si vyntila pozornos, a drsne zaepk: Johanna ns ak s dodvkami asi desa mint chdze odtiato, tak sa pohnime. Ak odteraz niekto povie jedin slovo, zmltim ho do bezvedomia. Ete nie sme za plotom. Priblime sa k sebe, ako ke si lovek pritiahne nrku na topnke. Tori sa dr ksok pred nami a zozadu mi npadne pripomna Evelyn. thla so svalmi ako povrazy, plecia dr vzadu a bradu hore, tak sebavedom, a mi to pripad straideln. Vo svetle bateriek jej rozoznm sokola vytetovanho na ztylku. Vimla som si ho, u ke mi robila test predpokladov, bola to prv vec, o ktorej sme sa kedy rozprvali. Prezradila mi, e symbolizuje strach z tmy, ktor prekonala. Zaujmalo by ma, i ju ete obas prepadne, i strach niekedy plne zmizne, alebo i sa ho len naume ovlda. Stle sa od ns vzauje, skr be ne kra. Urite sa nevie doka, kedy odde z mesta, kde zavradili jej brata, kde konene zskala moc a vzpt sa musela podriadi bezprizornej ene, ktor oficilne ani nebola naive. oskoro zska tak nskok, e ke zaznej vstrely, vidm pada len jej baterku, nie telo. Od seba! zreve Tobias cez vkriky paniky. Bete! V tme hadm jeho ruku, ale mrne. Schmatnem aspo pito, ktor mi Uriah dal, ne sme vyrazili. Drm si ju o najalej od tela a ignorujem zvierav pocit v hrdle. Nemem sa len tak rozbehn do noci. Potrebujem svetlo. Vytartujem k miestu, kde padla Tori, stle tam iari jej baterka. Poujem kroky, vstrely a krik, ale nevnmam ich. Poujem, ale nevnmam vlastn tep. upnem si pri odhodenom li a zdvihnem baterku. Mienila som ju len schmatn a bea alej, ale vo svetle zbadm Torinu tvr. Leskne sa od potu a oi jej kmitaj pod zavretmi viekami, akoby nieo hadala, ale nevldala to njs. Jedna guka ju trafila do brucha, druh do hrude. Nem ancu. Neodpustila som jej, e mi prekazila plny s Jeanine, ale ani som nezabudla, ako verne strila moje tajomstvo. Star dobr Tori. Spomeniem si, ako som ju s oami upretmi na vytetovanho sokola nasledovala do testovacej miestnosti, a hrdlo sa mi stiahne ete tuhie. Pootvor oi a zaostr na ma, zvrat elo, ale neprehovor. Nahmatm jej ruku a stisnem vlhk prsty. Poujem, e sa niekto bli, baterku aj pito zvrtnem rovnakm smerom. Rozoznm enu so znakom bezprizornch na ramene, zbraou mi mieri na hlavu. Vystrelm prv, zuby pritom zatnem tak tuho, a zakrpu. Zasiahnem ju do brucha. Zvrieskne a naslepo vystrel do noci. Pozriem sp na Tori. Vieka jej zase klesli, telo zmeravelo. Rozbehnem sa pre od nej aj od eny, ktor som prve zastrelila ja, baterkou mierim na zem. Bolia ma nohy a horia mi pca. Neviem, kam idem, i bem do bezpeia, alebo do nebezpeenstva, ale aj tak zo vetkch sl prepletm nohami. Konene v diake zbadm svetlo, najprv ho povaujem za aliu baterku, ale postupne si uvedomm, e je vie a hbe sa rchlejie. Reflektor auta. Zaujem motor a skrm sa vo vysokej

trve, vypnem baterku a nachystm si pito. Dodvka spomal. Vkrik do tmy. Tori? Spoznm Christinin hlas. Vstanem a osvetlm sa baterkou, aby si ma urite vimla. Dodvka erven a hrdzav ako vetky z Harmnie zastane ksok predo mnou. Christina zosko zo sedadla spolujazdca a zovrie ma v nru. Sotva ju vnmam, prehrvam si v hlave poslednch pr mint a snam sa presvedi, e boli skuton. Tori pad na zem, bezprizorn ena si chyt prestrelen brucho. Nefunguje to. Stle tomu neverm. Vakabohu, vydchne Christina. Nasadaj. Njdeme Tori a... Tori je mtva, poviem stroho. Ke to vyslovm nahlas, u nepochybujem, e sa to naozaj stalo. Zpstiami si otriem slzy z tvre a silou vle krotm roztrasen dych. Za-zastrelila som ensk, ktor ju dostala. oe? zahabk Johanna. Naklon sa k nm spoza volantu. o si to povedala? Tori je mtva, zopakujem. Videla som to. Johanna sklon hlavu, pre vlasy jej nevidm do tvre. al vdych zo seba namhavo vytla. Tak njdeme aspo ostatnch. Nastpim do dodvky. Motor zareve, ke Johanna znovu stla plyn, a u sa trmcame za ostatnmi. Videli ste niekoho? sptam sa. Caru a Uriaha. Johanna pokrti hlavou. Ostatnch zatia nie. Omotm prsty okolo kuky na dverch a poriadne ju stisnem. Mala som sa viacej snai njs Tobiasa... nao som vbec ila za Tori? o ak sa nieo stalo aj Tobiasovi? Nepochybujem, e s iv a zdrav, povie Johanna. Ten tvoj chlapec sa o seba vie postara. Prikvnem, hoci ma vemi nepovzbudila. M pravdu, ale pri toku zo zlohy o preit rozhoduje jedine nhoda. Trning nikomu nezaru, e neskri cestu guke, alebo zasiahne nepriatea, ktorho ani nevid. Zle jedine na ast alebo osude, poda toho, omu lovek ver. Ja som nikdy nevedela, omu vlastne verm. ije-ije-ije-ije-ije... Tobias urite ije. Roztras sa mi ruky a Christina mi stisne koleno. Johanna ns vezie na dohodnut miesto stretnutia, kde vraj videla Uriaha a Caru. Zrchuje, a km sa ruika tachometra neprichli k stodvadsiatke, tam sa konene zastav. Dodvku na nerovnom terne nadhadzuje z jednej strany na druh a my sa bchame plecami v kabne. Tam! zvskne Christina a uke prstom. Pred nami iari zhluk svetiel drobnch iskriiek ako baterky aj vch a okrhlych ako reflektory auta. Ete sa trochu priblime a konene ho zbadm. Tobias sed na kapote druhej dodvky, z ramena sa mu leje krv. Cara stoj pred nm s lekrnikou v ruke. Caleb a Peter sedia na trve ksok od nich. Katapultujem sa z dver, ete ne Johanna plne zabrzd, a rozbehnem sa k Tobiasovi. Napriek Carinm protestom vstane a vrhne sa mi naproti. Zrazme sa, zdravou rukou si ma k sebe pritisne a zdvihne ma z nh. Chrbt m mokr od potu a n bozk chut ako so. Vetky uzly naptia sa vo mne naraz uvonia. Na okamih sa ctim ako nov, ako znovuzroden.

Tobias ije. Dostali sme sa z mesta. Vetko je v poriadku.

DVANSTA KAPITOLA
krabanec od nboja mi pulzuje ako druh srdce. Tris mi zavad hnkami o ruku a uke na osi napravo od ns zhluk dlhch, nzkych budov osvetlench modrmi ndzovmi lampami. o tam je? spta sa. alie sklenky, povie Johanna. Nevyaduj vea drby. Slia na vekochov zvierat a pestovanie obilnn a bavlny a tak. Tabule skla iaria v mesanom svetle a vntri skrvaj poklady, nekonen rady ivotodarnch rastln. Nvtevm ich neukazujete, o? podotknem. Teda aspo ns ste tam nezaviedli. Harmnia stri mnostvo tajomstiev, povie Johanna. Znie to hrdo. Pred nami sa ah dlh rovn cesta, akurt s nespoetnmi krami a vypuklinami. Pozd cesty s poskrcan stromy, rozbit lampy, stpy bez elektrickho vedenia. Obas sa objav fak chodnka asfalt prerasten burinou alebo hnijca kopa dreva, urite znien obydlie. m dlhie sledujem krajinu, o ktorej stram z Neohrozenosti tvrdili, e je normlna, tm jasnejie vidm star mesto, o tu kedysi stlo. Bez mrakodrapov, ktor sme zanechali za sebou, ale s rovnako hustou zstavbou nich domov. Star mesto, ktor zbrali, splili na popol a zahrabali do zeme, nezostali z neho ani cesty. Dovolili divoine, aby si pdu vzala sp, a potom ju Harmnia zaala obrba. Vystrm ruku z okna, vietor sa mi preplet pomedzi prsty ako pramene vlasov. Ke som bol ete vemi mal, mama rada predstierala, e z vetra tvaruje uiton veci a dva mi ich. Kladiv, klince, mee, kolieskov korule... kadeo. Hrvali sme sa tak po veeroch na trvniku pred domom, ne priiel Marcus. Spolone sme zahali strach. Caleb, Christina a Uriah sa vez na korbe naej dodvky. Christina a Uriah sedia tak blzko seba, e sa im dotkaj plecia, ale pozeraj opanm smerom, skr ako cudzinci ne kamoi. Tesne za nami ide druh dodvka, ofruje ju Robert a vezie Caru a Petra. Tori mala by s nimi. Ke na u pomyslm, pripadm si strane przdny. Urobila mi test predpokladov a ako prv mi naznaila, e by som zo Sebazaprenia mohol ods. Vaka nej som pochopil, e musm ods. Tori zomrela, skr ne som sa jej stihol odvai, a mm pocit, e jej navdy zostanem nieo dln. Tak, a sme vonku, oznmi Johanna. Neohrozen hliadkovali len potiato. Pozemok Harmnie nie je od vonkajieho sveta nijako viditene oddelen, ale pamtm si, e som v kontrolnej miestnosti sledoval strcov na mape, aby nezali za hranicu vyznaen krikmi. Hliadky dostvali presn prdely benznu, aby si to nemohli dovoli. Vyven systm vraj zaisoval nau bezpenos, ale ako som zistil teraz, chrnil v prvom rade tajomstvo o ele mesta. Zaiel niekedy niekto za hranicu? spta sa Tris. Prkrt, povie Johanna. Vdy sme sa o nich postarali, patrilo to k naej nplni prce.

Tris na u podozrievavo fochne. Johanna pokr plecami. Kad frakcia m pecifick srum, vysvetl. Neohrozenos na straideln halucincie, Otvorenos na dolovanie pravdy, Harmnia na zabezpeovanie mieru, Informovanos na eliminovanie ruivch vplyvov... Tris sa pri tch slovch viditene strasie, ... a Sebazaprenie na vymazanie pamti. Vymazanie pamti? asne. Ako Amanda Ritterov, pripomeniem jej. Hovorila, e chce na vea vec zabudn. Presne tak, shlas Johanna. V Harmnii dvame srum Sebazaprenia uom, ktor preli za hranicu. Len troku, aby na t sksenos zabudli. Verm, e sme niekokch prehliadli, ale nebolo ich vea. Nastane ticho. Donekonena si t informciu omieam v hlave. Krde spomienok mi pripad fakt zvrten. Viem, e to bolo nutn, aby mesto dos dlho udrali v izolcii, ale aj tak sa mi dvha aldok. Ke loveku zober spomienky, zober mu aj as osobnosti. Zanam sa cti, ako keby som sa nezmestil do vlastnej koe. Preli sme za hranicu a oskoro zistm, o le mimo celho sveta, ktor som kedy poznal. Som vydesen, naden, zmten a lomcuje mnou ete sto alch pocitov, vetko pomiean dokopy. Vo svetle svitu zbadm osi pred nami a schmatnem Tris za ruku. Pozri!

TRINSTA KAPITOLA
Svet vonku je pln ciest, tmavch budov a popadanch elektrickch drtov. Nehybn a bez ivota, pou jedine vietor a nae kroky. Krajina vyzer ako preruen veta, jedna as vis vo vzduchu nedokonen... a druh hovor o nieom plne inom. Na naej strane je przdno, len trvnat pl a nekonen cesty. Na druhej strane stoja dve betnov steny a medzi nimi zo es prov koajnc. V diake sa ponad steny ti betnov most. Pozd koajnc sa tiahnu rady budov z dreva, skla a tehl. Medzi nimi rast stromy tak bujne, a sa im prepletaj konre. Napravo od koajnc je tabua s slom 90. o teraz? spta sa Uriah. Pjdeme, kam ns koajnice zaved, poviem, ale tak potichu, e ma nikto in nepouje. +++ Na hranici medzi nam a ich svetom (nech patr komukovek), vystpime z dodvok. Johanna a Robert sa s nami strune rozlia, obrtia aut a odfria do mesta. Chvu za nimi pozerm. Neviem si predstavi, e by som zala tak aleko a potom sa vrtila sp. Viem vak, e v meste ete maj o robi, Johanna sa predsa chyst zorganizova vzburu Kontinuity. My ostatn, teda Tobias, Caleb, Peter, Christina, Uriah, Cara a ja, si vylome na plecia skromn batoinu a vydme sa na pochod popri koajniciach. Vyzeraj inak ne v meste s rovn a vyleten a namiesto kolmch drevench podvalov ich oddeuje vrstva drsnho kovu. Hodn kus pred nami zbadm vlak, ktor po nich urite kedysi premval, odstaven pri stene. Predok aj strechu pokrva leskl kov, a ke prdeme bliie, cez okn s tnovanm sklom rozoznm rady sedadiel s hnedo-ervenm alnenm. Do tchto vlakov udia urite nenaskakuj za jazdy. Tobias kra za mnou, ruky naahuje od tela, aby udral rovnovhu na koajnici. Ostatn sa roztiahnu do rky, Peter s Calebom id popri jednej stene, Cara popri druhej. Vea nerozprvame, len obas niekto upozorn na dao zaujmav: npis, budovu alebo nejak nznak, ako svet vyzeral, ke tu ete ili udia. Aj samotn steny mi pripadaj dos zaujmav, pokrvaj ich podivn obrzky ud s takou hladkou pokokou, e ani nevyzeraj ako udia, a farebnch faiek so ampnmi, kondicionrmi, vitamnmi alebo tekutinami s nzvami, ktor som nikdy nepoula. Vodka. Coca-Cola. Red Bull. Pestr farby, tvary a npisy mi bij do o a hypnotizuj ma, neviem sa od nich odvrti. Tris. Tobias mi polo ruku na plece a zastav ma. Naklon hlavu a spta sa: Pouje to? Poujem kroky a tich hlasy naich spolonkov. Tobiasov dych. Mj vlastn dych. A na pozad toho vetkho tich, nepravideln hukot. Znie to ako motor.

Stojte! skrknem. Prekvapivo, vetci ma poslchnu, dokonca aj Peter. Zhkneme sa uprostred koaj. Peter hne tas pito a ja urobm to ist, zvieram ju oboma rukami, aby sa netriasla. Spomeniem si na ahkos, s akou som ju dvhala kedysi. U nikdy ju nepoctim. Spoza zkruty sa vyrti ierny kamin, najv, ak som v ivote videla. Na korbu zakryt plachtou by sa zmestil najmenej tucet ud. Strasiem sa. Kamin sa pretrmca cez koajnice a zastane asi es metrov pred nami. Za volantom sed mu s tmavou pokokou a dlhmi vlasmi stiahnutmi do uzla na ztylku. Preboha, vydchne Tobias a pevnejie zovrie pito. Zo sedadla spolujazdca vystpi ena. Odhadujem, e pribline v Johanninom veku, s hustmi pehami na tvri a tmavmi, takmer iernymi vlasmi. Zosko na zem a zdvihne ruky, aby sme videli, e nie je ozbrojen. Dobr de, pozdrav ns a nervzne sa usmeje. Volm sa Zoe. Kvne hlavou na ofra, ktor medzitm takisto vystpil. A toto je Amar. Amar je mtvy, odsekne Tobias. Nie, nie som. Ver mi, tyri, ozve sa Amar. Tobias zatne eus a zbledne od hrzy. Ani sa mu nedivm, udia predsa nevstvaj z mtvych kad de. Pred oami sa mi mihn tvre vetkch blzkych, ktorch som stratila. Lynn. Marlene. Will. Al. Otec. Mama. o ak ete ij, rovnako ako Amar? o ak ns neoddeuje zvoj smrti, ale len drten plot a kilometre przdnej krajiny? Viem, e je to hlpe, ale neubrnim sa ndeji. Pracujeme pre organizciu, ktor zaloila vae mesto, povie Zoe, a z ktorej pochdzala Edith Priorov. A... Siahne do vrecka a vyberie pokrkvan fotku. Naiahne sa s ou k nm a pozrie mi rovno do o, akosi ma spoznala aj cez sple rk a hlavn. Myslm, e by a mohla zaujma, Tris, prihovor sa mi. Prejdem ksok dopredu, polom ju na zem a potom sa vrtim, dobre? Vie, ako sa volm. Hrdlo sa mi zovrie od strachu. Odkia ma me pozna? Ako sa dozvedela prezvku, ktor som si vybrala v Neohrozenosti? Fajn, zachrm. Zoe prejde pr krokov dopredu, polo fotku na koajnice a vrti sa na pvodn miesto. Opustm bezpeie skupiny a zohnem sa po fotku, stle pritom sledujem Zoe. Sptkujem k naim a prezerm si fotku. Je tam skupinka ud pred drtenm plotom, objmaj sa okolo pliec alebo psa. Medzi kopou neznmych tvr spoznm Zoe, aj ako mal dievatko bola rovnako pehav. U-u sa jej chcem spta, nao mi fotku vbec dvala, ke si vimnem mlad enu so irokm smevom a blond vlasmi stiahnutmi do chvosta. Moja mama. o pri tch uoch rob? Hru mi zovrie zmes bolesti, smtku a tby.

Mme vm o vysvetova, povie Zoe, ale tu na to nie je najvhodnejie miesto. Chceli by sme vs pozva do nho stredia. Autom sme tam za chvku. Tobias nesklon pito, ale vonou rukou ma chyt za zpstie a pritiahne si fotku bliie k tvri. To je tvoja mama? spta sa. Mama? zhkne Caleb, pretisne sa k nm a zza na fotku ponad moje plece. no, odpoviem obom. Poda teba im meme veri? zaepk mi Tobias. Zoe nevyzer ako klamrka. Kee ma spoznala a vedela, e ns tu njde, asi m nejak prstup k informcim z mesta. To by znamenalo, e neklame o spojen s organizciou, z ktorej prila Edith Priorov. Amar ml a pozorne sleduje kad Tobiasov pohyb, tie mi nepripad ako podvodnk. Prili sme sem, lebo sme ich chceli njs, odpoviem potichu. Niekomu musme veri. Inak by sme tu mohli bldi v zrcaninch, a km nezomrieme od hladu. Tobias mi pust zpstie a odlo pito. Urobm to ist a ostatn ma pomaly nasleduj, Christina ako posledn. Nech ns vezmete kamkovek, budeme odtia mc slobodne ods, povie Christina. Jasn? Zoe si polo ruku na hru, rovno na srdce. Dvam vm svoje slovo. Musme len dfa, e jej slovo stoj za to.

TRNSTA KAPITOLA
Stojm na kraji korby a drm sa kovovej tye, ktor podopiera pltenn strechu. Rd by som zistil, e naa nov realita je len simulcia, ktor mm ancu pochopi a ovplyvni. Lene skutonos je skutonos a ja prve niomu nerozumiem. Amar ije. Jeden z jeho najobbenejch povelov pre kandidtov bol Zvykni si! Niekedy ho vykrikoval tak asto, e mi prenikol aj do snov, budil ma ako budk a chcel odo ma viac, ne som bol schopn da. Zvykni si. Rchlejie, dokonalejie, zvykni si na veci, na ktor by si iadny lovek zvyka nemal. Naprklad na to, e opustil miesto, ktor povaoval za cel svet, a objavil alie. Alebo zistil, e mtvy kamart v skutonosti ije a prve ho vezie alej do neznma. Tris sed za mnou na lavike, ktor lemuje cel korbu kamina, s fotkou v rukch. Prstami sa takmer dotka maminej tvre, ale len takmer. Christina a Caleb sedia veda nej. Brata k sebe urite pustila, len aby dovidel na fotku, odahuje sa od neho o najalej a tla sa k Christine. To je tvoja mama? spta sa Christina. Tris prikvne a Caleb takisto. Vyzer tu tak mlado. A krsne, dod Christina. Hej, je krsna. Teda vlastne bola. akal som, e odpovie smutne, akoby ju spomienka na maminu straten krsu bolela, ale jej hlas znel skr napto. Netrpezlivo stska pery. Dfam, e si nerob falon ndeje. Chcem si ju pozrie, povie Caleb a natiahne k sestre ruku. Tris mu fotku potichu pod, ani naho poriadne nepozrie. Otom sa sp k svetu, ktor opame. Koniec koaj. Obrovsk polia. Kdesi v diake tria antny Centrly, ledva ich rozoznm nad oparom, ktor zakrva mesto. Odtiato mi ten pohad pripad divn, mm pocit, e by som mohol natiahnu ruku a dotkn sa ich, hoci som od nich odiiel tak aleko. Peter vstane a prejde ku mne, rukou sa pridriava strechy. Odklonme sa od koajnc a vhad na polia nm zakryj steny. Postupne sa zmenia a krajina sa zmen, prechdzame pomedzi nespoetn budovy, niektor krpat ako vo tvrti Sebazaprenia, in irok ako mrakodrapy poloen na stranu. Stromy dvno prerstli cez betnov obrubnky a rozahuj korene po chodnkoch. Na okraji jednej strechy sed rad iernych vtkov podobnch tm, o m Tris vytetovan na knej kosti. Ke sa kamin pribli, so krekom sa rozpchnu. Vyzer to tu divoko. Zrazu mm pocit, e je toho na ma privea, musm si sadn na laviku. Schovm si tvr do dlan a zakrvam si oi, aby som u nemusel spracovva ni nov. Cel stpnem, ani si nectim prsty. Tris sa premiestni ku mne a mocnou rukou si ma pritiahne k drobnmu telu.

Sstre sa na prtomnos, porad mi Cara z opanej strany korby. Naprklad na pohyb kamina. Pome to. Poksim sa ju poslchnu. Sedm na tvrdej lavike v kamine, ktor sa neustle natriasa, dokonca aj na rovnej ceste, vr mi a v kostiach. Vnmam, ako sa mierne kva sprava doava a spredu dozadu, a prectim kad prechod cez koajnice. Sstredm sa na to, a km sa vetko ostatn ponor do tmy vrtane asu a paniky z novch objavov. Ctim len, ako sa hbeme po zemi. U by si sa asi mal poobzera, povie mi Tris prikrtenm hlasom. Christina a Uriah stoja na mojom starom mieste, ale vyklaj sa von a nazeraj dopredu. Pozriem im ponad plece a zistm, e sa blime k vysokmu plotu. Tiahne sa do diaky przdnou krajinou, km som sa nepozeral, tesne natlaen budovy zase zmizli. ierne tye plota sa skrcaj dopredu a konia ostrmi picmi, akoby chceli napichn kadho votrelca. O ksok alej je druh plot z rovnakho pletiva ako okolo mesta, so pirlou ostnatho drtu navrchu. Poujem z neho bzuanie elektriny. Medzi plotmi prechdzaj ozbrojenci, ich puky trochu pripomnaj nae, o sme pouvali na paintbal, ale vyzeraj omnoho dmyselnejie a nebezpenejie. Na prvom plote je tabua s npisom RAD PRE GENETICK PROSPERITU. Poujem Amara, ako sa bav so strcami. Slov nerozoznvam, ale otvoria nm obe brny. Za dvojitm plotom je... poriadok. Vade, kam dovidm, s nzke budovy oddelen pokosenmi trvnikmi a malmi stromekmi. Spjaj ich dobre udriavan cesty oznaen pkami smerujcimi na rzne miesta: SKLENKY, rovno, STRNE STANOVITE, doava, UBYTOVANIE PRE ZAMESTNANCOV, dopra HLAVN BUDOVA, rovno. Vyklonm sa von, a mi skoro polovica tela vis nad cestu, aby som si to dobre obzrel. Hlavn budova je nzka, ale irok, ani nevidm, kde sa t masa skla, ocele a betnu kon. Spoza nej tria vysok vee s vypuklinami navrchu. Neviem presne preo, ale pripomen mi nau kontroln miestnos. Zaujmalo by ma, i slia na to ist. A na strcov medzi plotmi je tam dos przdno. Niekok udia, ktorch stretneme, zastan a pozeraj na ns, ale v tej rchlosti nepostrehnem, ako sa tvria. Kamin zastane pred dvojitmi dverami. Peter vysko ako prv a my ostatn ho nasledujeme. Zastaneme tak blzko plece pri pleci , e vnmam, ako rchlo vetci dchaj. V meste ns rozdeovali frakcie, vek a minulos, ale tu rozdiely neplatia. Meme sa spoahn len jeden na druhho. Ideme na to, zamrmle Tris, ke k nm pristpia Zoe a Amar. Ideme na to, prikem si v duchu. +++ Vitajte, povie Zoe. Kedysi tu bolo Medzinrodn letisko OHare, jedno z najrunejch v krajine. Teraz v budove sdli rad pre genetick prosperitu, tu ho volme len rad. Podlieha priamo vlde Spojench ttov americkch. Ctim, ako mi kles snka. Poznm vinu slov, ktor pouila teda okrem letiska a americkch, ale dohromady mi vbec nedvaj zmysel. Zd sa, e nie som jedin, kto netu, o om trepe, Peter u sptavo dvha oboie. Prepte, zhi sa Zoe. Stle zabdam, ako mlo toho viete.

Za to, e ni nevieme, mete vy, pripomenie jej Peter. Zoe sa kajcne usmeje. Inak to poviem. Stle zabdam, ako mlo informci sme vm poskytli. Tak pekne od zaiatku. Vlakov stanice poznte... a letisko je miesto, ktor podobne slilo pre leteck dopravu... udia... lietaj? asne Christina. K technologickm vdobytkom, ktor sme v meste vraj nemuseli pozna, patria aj lietadl, zapoj sa Amar. Stroje, vaka ktorm meme cestova vzduchom. Je to bezpen, rchle a asn. Super, vydchne Tris. Vyzer nadene, ale mne prde zle len pri pomyslen, e by som mal fra vzduchom vysoko nad zemou. Ke sme spustili experimenty, letisko sme prispsobili potrebm radu, aby sme ich mohli z diaky monitorova, pokrauje Zoe. Zavediem vs do kontrolnej miestnosti a zoznmim vs s Davidom, vedcim radu. Cestou uvidte vea vec, ktorm nebudete rozumie, ale radej pokajte na vodn vysvetlenie, ne sa zanete vypytova. Zapamtajte si, o vs zaujme, a neskr sa mete spta ma alebo Amara. Zamieri k vchodu a dvaja ozbrojen strcovia jej otvoria dvere. Usmej sa na pozdrav a ich priatesk vraz mi pri obrovskch bchakch, ktor maj na pleciach, pripad takmer smieny. Rd by som vedel, ako sa z tch zbran striea, i lovek cti ich smrtiacu silu, len o prilo prst na kohtik. Ke vojdeme, tvr mi ovanie chladn vzduch. Cez oblkov okn vysoko nad mojou hlavou dnu prdi trocha bledho svetla a oivuje obrovsk miestnos s fdnymi sivmi stenami a pinavmi, zoliapanmi dladicami. Pri zhluku strojov s npisom STRNE STANOVITE na vyvene tabuli sa tla kopa ud. Nechpem, o ete potrebuj stri za dvoma plotmi a kopou po zuby ozbrojench hliadok, ale kto som ja, aby som tento svet spochyboval? Som niekto, kto tu vbec nem o robi. Tris mi polo ruku na plece a uke dopredu. Pozri. Na opanom konci miestnosti, tesne pri strnom stanoviti, stoj obrovsk kus kamea a nad nm vis aksi podivn sklenen prstroj. Jednoznane patr k veciam, ktorm nerozumiem. Navye netum, preo sa Tris tak dychtivo obzer, akoby sa pohadom na nov veci mohla nasti. Obas sa mi zd, e sme rovnak, ale inokedy, naprklad teraz, mi rozdiel medzi naimi osobnosami pripad neprekonaten ako stena. Christina jej dao zaepk a obe sa ukrn. Mm pocit, e vetky zvuky poujem tlmene a skreslene. Cti sa dobre? spta sa Cara. Hej, odpoviem automaticky. Paniku v takomto prpade mono povaova za dokonale logick reakciu, pou ma. Nemus sa za kad cenu snai udra si masku tvrdho chlapa. oe? Usmeje sa a pochopm, e si zo ma striea. udia pri strnom stanoviti sa rozostpia a vytvoria pre ns koridor. Zoe z ela skupiny vyhlsi: Do budovy sa nesm nosi zbrane, ale ak si ich tu ulote, pri odchode si ich mete vyzdvihn. Prosm, odlote ich a prejdite cez skenery, aby sme mohli pokraova alej.

T ensk mi lezie na nervy, zaomre Cara. Tebe? Preo? nechpem. Nevie sa odosobni od vlastnch vedomost, vysvetl a odlo zbra. O vetkom hovor, ako keby to bolo samozrejm, hoci pre ns to zaleka nie je. M pravdu, prisvedm ahostajne. Je to otravn. Zoe si medzitm odlo pito do sivej schrnky a vojde do skenera boxu vekosti loveka s tunelom uprostred. Vytiahnem vlastn pito obakan nepouitmi nbojmi a ulom ju do schrnky k ostatnm. Sledujem, ako Zoe prejde cez skener a za ou Amar, Peter, Caleb a Christina. Ne na ma prde rad, som presveden, e ma steny rozdrvia, ke medzi ne vojdem. Znovu ctim nznaky paniky, stpnut ruky a stiahnut hru. Skener mi pripomna dreven katuu, ktor ma zakadm uvznila v bludisku strachu a drvila mi nervy. Tu nemem spanikri. Nespanikrim. Dontim nohy, aby vstpili dnu, a zastanem uprostred presne ako vetci ostatn. osi sa hbe v stench veda ma, potom sa ozve vysok ppnutie. Strasiem sa. Vnmam len ruku strnika, ktor na ma mvne, e mem s. Mem odtiato zdrhn. Vytackm sa zo skenera a zalapm po dychu. Cara na ma veavznamne pozrie, ale nepovie ni. Ke vyjde aj Tris a chyt ma za ruku, sotva ju ctim. Spomeniem si, ako raz ila cez bludisko strachu so mnou a tisla sa ku mne v klaustrofobickej katuli, ako mi poloila ruku na svoju hru, aby som ctil jej tep. Vaka tomu sa zase vrtim do reality. Ke prejde aj Uriah, Zoe kvne rukou a pozve ns alej. Za strnym stanoviom to u vyzer lepie, dladice s dokonale vyleten a zaliate svetlom z nespoetnch okien. Na konci jednej dlhej chodby vidm rady laboratrnych stolov a potaov. Pripomna mi to sdlo Informovanosti, akurt vetko psob prvetivejie a menej tajnostkrsky. Zoe ns odvedie tmavou chodbou napravo. udia, okolo ktorch prechdzame, sa zastavuj a sleduj ns, ctim na sebe ich pohady ako horce le. Krk a lca mi takmer horia. Krame hlbie a hlbie do stredia a po dlhom ase Zoe konene zastane. Za ou s nespoetn monitory usporiadan do kruhu ako mole okolo lampy, niektor obrten do stredu kruhu, in von. Vntri kruhu sedia udia pri nzkych stoloch a osi ukaj pri alch monitoroch. Vyzer to ako kontroln miestnos, ale vone prstupn, pri monitoroch obrtench dnu s dokonca von stoly a stoliky, ako keby sa udia mohli len tak prs pozrie. Akurt neviem na o, kee vetky obrazovky s tmav. Ksok od vchodu do miestnosti stoj star usmiaty chlapk v tmavomodrej uniforme, rovnak maj na sebe aj vetci ostatn. Roztiahne nru, ako keby sa teil, e ns vid. Predpokladm, e to je David. Na toto sme akali od samho zaiatku, vyhlsi.

PTNSTA KAPITOLA
Vyberiem z vrecka fotku. David tam stoj veda mamy, mlad a thlej ne iv verzia predo mnou. Konekom prsta zakryjem maminu tvr. Ndej, ktor vo mne klila, u zvdla. Keby moji rodiia alebo kamarti naozaj ili, akali by ns hne pri vchode. Nemala som naivne uveri, e zzrak s Amarom nech sa stalo okovek sa zopakuje aj pre ma. Volm sa David. Zoe vm u iste povedala, e vediem rad pre genetick prosperitu. Poksim sa vm vetko o najlepie vysvetli, zane David. V prvom rade vm musm poveda, e informcia, ktor vm odovzdala Edith Priorov, nie je stopercentne pravdiv. Ke vyslov meno Priorov, pozrie priamo na ma. Roztrasiem sa oakvanm. Konene dostanem odpovede, po ktorch tim, odkedy som to video uvidela. Prezradila vm len minimum informci potrebnch na to, aby ste splnili el experimentu, pokrauje David, a to vyadovalo mnostvo zjednoduovania a selektovania pravdy, prpadne aj vedom zavdzanie. No kee ste prili sem, ni z toho u nebude potrebn. Stle hovorte o nejakch experimentoch, preru ho Tobias. O o ide? no, no, presne k tomu sa chcem dosta. David pozrie na Amara. Kde zaali, ke to vysvetovali vm? To je jedno, kde zanete, povie Amar a driape si kou pri nechtoch. Strviten to nebude nikdy. David sa na okamih zamysl a potom si odkale. Kedysi dvno vlda Spojench ttov americkch... oho? sko mu do rei Uriah. Tak sa vol krajina, v ktorej sa prve nachdzame, podotkne Amar, neskr vm o nej poviem viacej. Pokraujte, fko. David si pocha dla palcom, tok preruovanie ho zjavne znervzuje. Pred niekokmi storoiami, zane znovu, sa vlda naej krajiny zaala zaujma o metdy na umel napravenie sprvania obanov. tdie naznaili, e nsiln tendencie do istej miery spsobuj gny. Ako prv izolovali takzvan vraedn gn, ale objavili sa aj alie, ktor uom dvaj predpoklady na zbabelos, neestnos alebo nzku inteligenciu. Slovom vlastnosti, ktor prispievaj k rozvratu spolonosti. Ns uili, e problmy, ktor spsobovali nedostatky v udskej povahe, maj vyriei frakcie. Zjavne to myslia ete vnejie, ne som predpokladala. O genetike toho vea neviem, postrehnem sce dedin rty na tvrach ud, ale nedokem si predstavi, e by niekto objavil gn, ktor spsobuje vraedn tendencie, zbabelos alebo neestnos. Nehmataten vlastnosti predsa nemu ma kore v nejakej bunke tela! Lene ja nie som vedec.

Prirodzene, udsk osobnos ovplyvuje mnostvo faktorov vrtane vchovy a ivotnch sksenost, pokrauje David, ale napriek necelmu storoiu mieru a prosperity, ktor objavom predchdzalo, sa nai predkovia rozhodli experimentova. Chceli zni riziko vskytu nevhodnch vlastnost a postupne odstrni ich priny z genetickho kdu. Inmi slovami, opravi udstvo. Najvhodnejch kandidtov vyberali na zklade sprvania alebo inteligencie a ponkli im monos zastni sa na experimente. Vsledky sa mohli prejavi a po niekokch genercich, ale mnoh shlasili v ndeji, e svojim potomkom zabezpeia troku lepiu genetick vbavu. Obzriem sa po ostatnch. Peter pohdavo pli pery. Caleb sa mra. Cara m otvoren sta, odpovede na nespoetn otzky, ktor sa jej urite hmria v hlave, sa asi sna nasa zo vzduchu. Christina sa tvri skepticky, Tobias si zza na topnky. Mne to ani nepripad ako novinka, udia predsa svojimi gnmi manipulovali z rovnakch dvodov, ak ich viedli k rozdeleniu do skupn poda najdleitejch vlastnost. T filozofiu chpem, do istej miery s ou aj shlasm. Akurt netum, ako svis s nami, preo by ns sem mala privies. Lene ke sa manipulcie zaali prejavova, vsledky boli katastroflne. Vysvitlo, e nedolo k vylepeniu gnov, ale k ich degradcii, pokrauje David. Naruili sme rovnovhu. Neprirodzen zvenie inteligencie, odvahy alebo primnosti me vies k strate scitu. Znenie agresivity k strate asertivity a motivcie, pln odstrnenie sebectva zase ohroz pud sebazchovy. Ak sa nad tm zamyslte, urite pochopte, na o naram. V duchu si odkrtnem vlastnosti, ktor spomenul. Zbabelos, hlpos, neestnos, agresivita, sebectvo. Naozaj hovor o frakcich. Kad svojm zameranm nieo zskala, ale aj nieo stratila. Neohrozen s staton, ale krut, Informovan mdri, ale namyslen, udia z Harmnie mierumilovn, ale pasvni, lenovia Otvorenosti estn, ale neohadupln, my zo Sebazaprenia obetav, ale a prli. udstvo nikdy nebolo dokonal, ale genetick experimenty jeho stav maximlne zhorili. Situcia napokon prerstla do konfliktu, ktormu hovorme vojna gnov. Obianska vojna, v ktorej udia s pokodenmi gnmi bojovali proti vlde a vetkm uom s nedotknutmi gnmi. Spsobila nienie, k akmu na americkej pde nikdy predtm nedolo, a za obe jej padla takmer polovica obyvatestva. Prezentcia je pripraven, ozve sa ktosi z kontrolnej miestnosti. Na obrazovke nad Davidovou hlavou sa objav neznmy tvar posiaty ruovmi, ervenmi a bordovmi fakmi. Vyzer to ako mapa, ale neviem, o znzoruje. Toto je naa krajina pred vojnou gnov, povie David. A takto sa menila... Farebn faky zan mizn, zmenuj sa ako mlky vody, ke schn na slnku. Uvedomm si, e erven svetielka znamenali ud, m tmavie, tm boli poetnej. ud, ktor zmizli, ich ivoty navdy vyhasli. Zzam na obrazovku a mrne sa snam pochopi tok smr. Po skonen vojny udia iadali definitvne rieenie problmu. Preto vznikol rad pre genetick prosperitu. Nai predkovia pomocou vedomost a technolgi, ktor mali k dispozcii, navrhli spsob, ako udsk genofond vrti do prirodzenho stavu. udia s pokodenmi gnmi sa mali dobrovone prihlsi na rade, ktor ich umiestnil do izolovanho prostredia a vybavil ich zkladnmi srami na kontrolu spolonosti. V experimentlnych mestch mali i cel genercie a potalo sa s tm, e sa zakadm narod viac ud s napravenou genetickou vbavou. Alebo ako ich poznte vy... divergentnch.

Divergentn. Odkedy ma tak Tori prvkrt nazvala, tila som dozvedie sa, o to slovo vlastne znamen. Konene som dostala vemi jednoduch odpove: znamen, e mm napraven gny. ist. Zdrav. Mala by som cti avu, ale stle ma krie neistota. Myslela som, e divergencia vysvetuje vetko: moje schopnosti, moju povahu aj mj potencil. Mono som sa mlila. David odhadzuje li a tajomstv ako upy z cibule, pod nvalom pravdy ledva vldzem dcha. Polom si ruku na hru a vnmam tlkot vlastnho srdca, snam sa ho ustli. Vae mesto sa vyznamenalo ako najspenej experiment predovetkm vaka snahe o ovplyvnenie sprvania. Teda vaka frakcim. David sa usmieva, ako keby sme na to mali by hrd, ale ja ni tak nectim. Oni stvorili n svet, vychovali si ns poda svojho a natlaili nm do hlavy, omu mme veri. Ak nm povedali, omu mme veri, a my sme na to neprili sami, je to stle pravda? Pevnejie si pritisnem ruku na hru. Upokoj sa. Zaloenm frakci chceli nai predkovia obohati experiment o faktor vchovy, lebo u zistili, e genetick nprava na vylepenie sprvania nesta. Kombinciu novho spoloenskho poriadku a genetickej modifikcie povaovali za najdslednej spsob rieenia problmu, ktor spsobilo genetick pokodenie. David sa poobzer po naich tvrach a ktiky mu konene klesn. Nebodaj akal, e mu smev optujeme? Frakcie sme neskr zaviedli vo vetkch experimentlnych mestch, momentlne funguj ete tri. My sme tu nato, aby sme vs ochraovali, pozorovali a uili sa od vs. Cara si prebehne rukou po vlasoch, akoby chcela nahmata uvonen pramienky. Ke iadny nenjde, spta sa: Ke nm teda Edith Priorov povedala, e mme zisti priny divergencie a pomc vm, tak... Divergentn je len pojem, ktorm oznaujeme ud, ke sa ich gny dostatone uzdravia, povie David. Chceli sme zabezpei, aby si ich vodcovia mesta patrine cenili. Neakali sme, e ich fka Informovanosti zane lovi, Sebazaprenie ju dokonca ani nemalo oboznmi s ich existenciou. A napriek oznmeniu Edith Priorovej sme neakali, e nm polete armdu divergentnch. Koniec koncov, my vau pomoc nepotrebujeme. Potrebujeme len, aby vae napraven gny zostali zdrav a aby ste ich odovzdali budcim genercim. Chcete nm teda poveda, e ak nie sme divergentn, sme pokoden? ozve sa Caleb. Trasie sa mu hlas. V ivote by som nepovedala, e ho nieo takto me dohna k slzm, ale zjavne som sa mlila. Upokoj sa, prikem si znovu a pomaly, zhlboka sa nadchnem. no, ste geneticky pokoden, potvrd David, ale na nae prekvapenie sme zistili, e systm frakci fungoval vemi efektvne a donedvna spene potlal vinu problmov, ktor spsobili prv genetick manipulcie. Poda sprvania sa vinou nedalo presne odhadn, kto m pokoden gny a kto nie. Som inteligentn, op mu sko do rei Caleb, ale poda toho, o ste mi povedali, len preto, e mojim predkom zvili inteligenciu umelm zsahom. A vraj to znamen, e nikdy nebudem plne schopn scitu. Pokoden gny ma obmedzuj a vetkch ostatnch takisto. Len divergentnch nie. David mykne plecom. Porozmaj o tom. Caleb na ma prvkrt po niekokch doch poriadne pozrie a ja mu pohad optujem. eby jeho zradu vysvetovali pokoden gny? eby to bolo ako choroba, ktor neme ovplyvni? Tomu sa mi nechce veri.

Spomeniem si na otca. Narodil sa v Informovanosti a nebol divergentn. Chladnho logickho myslenia sa nevedel plne zbavi, ale predsa si vybral Sebazaprenie. Cel ivot zpasil s vlastnou povahou a napokon vyhral. Bojoval sm so sebou rovnako ako ja. Vojna v naom vntri mi nepripad ako vsledok genetickho pokodenia. Skr ako dkaz, e sme skrz-naskrz udia. Pozriem na Tobiasa. Hrb sa a pripad mi znien, akoby sa u-u chystal odpadn. Nie je sm, aj Christina, Peter, Uriah a Caleb vyzeraj ako mechom udret. Cara si kr lem trika medzi prstami a zamyslene sa mra. Zaskoil som vs, vak? skontatuje David. To je slab slovo. Christina pohdavo odfrkne. Navye ste cel noc nespali, pokrauje akoby ni. Najvy as, aby ste sa u ns najedli a odpoinuli si. Zavediem vs, kam treba. Poka, zahriaknem ho. V mysli si vetko dvam dokopy. Ke mi dvala fotku, Zoe u vedela, ako sa volm. David povedal, e ns sledovali a uili sa od ns. Rovno pred nosom mm rady monitorov, vypnutch, ale predsa. Povedali ste, e ste ns sledovali. Ako? Zoe napli pery. David kvne hlavou k monitorom. Ako na povel sa vetky naraz zapn a odhalia zbery z rznych kamier. Vidm hlavn stan Neohrozenosti. Pranier. Park Millennium. Hancockov mrakodrap. Centrlu. Odjakiva ste vedeli, e Neohrozen monitoruj mesto pomocou bezpenostnch kamier, dodva David. Prstup k zznamom mme aj my. pehni hnusn! +++ Mm sto chut vypadn. David ns kamsi vedie, a ke prejdeme okolo strneho stanovia, vne uvaujem, e si tam zase vyzdvihnem pito a zdrhnem. Nechcem tra medzi umi, ktor ma odjakiva sledovali. Videli moje prv kroky, prv slov, prv de v kole, prv bozk... Neinne sa prizerali, ke ma Peter dral nad priepasou, ke sa moja frakcia pod vplyvom simulcie premenila na armdu... ke moji rodiia umierali. o ete videli? Zastav ma jedine fotka, ktor mm vo vrecku. Nemem ods, km nezistm, o udia z radu vedia o mojej mame. Ako ju vbec spoznali? David ns dovedie na chodbu lemovan rastlinami v repnkoch. Na zemi je koberec a steny pokrvaj tapety, star a vyblednut, v rohoch sa odlupuj. Prejdeme do vekej miestnosti s vysokm stropom a drevenou podlahou, oiarenej ltooranovm svetlom lmp. Postele s usporiadan do dvoch radov a pri kadej je truhlica na veci. Na opanom konci miestnosti s vek okn s elegantnmi zvesmi, ktor pri pohade zblzka vyzeraj dos oumelo. David ns pou, e tto as budovy kedysi slila ako hotel priamo prepojen s letiskom, a prve sa nachdzame v miestnosti, kde sa konali plesy. Zjavne mu vbec nepreka, e nm tie slov ni nehovoria. Prirodzene, ide len o doasn ubytovanie. Ke sa rozhodnete, o budete robi, njdeme vm nieo

skromnejie, i u v areli radu alebo inde. Zoe sa postar, aby vm ni nechbalo, povzbud ns David. Zajtra prdem skontrolova, ako sa vm dar. Pozriem smerom k Tobiasovi. Prechdza sa popred okn a hryzie si nechty. Nikdy som si uho ten zlozvyk nevimla, ale mono som ho ete nikdy nevidela natoko rozruenho, aby mu podahol. Mohla by som zosta a poksi sa upokoji ho, ale potrebujem zisti viac o mame a u odmietam aka. Nepochybujem, e Tobias to pochop. Vytartujem sp na chodbu. David sa tesne za dverami oprel o stenu a kriabe si ztylok. Dobr de, poviem nahlas. Volm sa Tris. Myslm, e ste poznali moju mamu. Prekvapene sa mykne, ale potom sa na ma usmeje. Prekrim si ruky na hrudi. Ctim sa, ako ke zo ma Peter v splni kandidtov len tak pre ni za ni strhol uterk: odhalen, ponen a natvan. Mono odo ma nie je fr, e vetky tie pocity sstredm na Davida, ale nemem si pomc. On predsa riadi rad a nepriamo aj nae mesto. Prirodzene, povie. U a spoznvam. Odkia ma pozn? Z tch odpornch kamier, o ns sledovali na kadom kroku? Pevnejie sa objmem rukami. Fajn. Na okamih sa odmlm a pokraujem: Potrebujem sa o mame nieo dozvedie. Zoe mi dala fotku, na ktorej stoj rovno veda vs, tak verm, e by ste mi mohli pomc. Aha. Mem si t fotku pozrie? Vytiahnem ju z vrecka a podm mu ju. Chyt ju konekmi prstov a obzer si ju s podivnm smevom, ako keby ju hladkal oami. Prekrom z jednej nohy na druh, zrazu mm pocit, e rum skromn chvu. Raz sa k nm vrtila, vrav. Ete predtm, ne sa vydala. Vtedy sme sa spolu odfotili. Vrtila sa k vm? asnem. Ona k vm patrila? no, prisved David nentene, ako keby mi tm slovom neobrtil naruby cel svet. Prila odtiato. Bola ete vemi mlad, ke sme ju poslali do mesta vyriei problm v experimente. Take ona to vedela, skontatujem. Hlas sa mi trasie, ani neviem preo. Vedela o tomto mieste, vedela, o je za plotom. David sa tvri zmtene a vrat hust oboie. Prirodzene. Chvenie sa mi ri do rk a do prstov, oskoro sa mi u klepe cel telo, ako keby chcelo vyli jed. Ten jed je poznanie, vedomie, e toto miesto existuje a sleduje ns cez tie nespoetn monitory, e som cel svoj ivot zaloila na kope l. Vedela, e ns v kuse sledujete. Videli ste, ako umiera, ako umiera mj otec, ako sa vetci v meste navzjom vradia. Poslali ste niekoho, aby jej aj nm vetkm pomohol? Nie! Nie, akurt ste sa z toho poali! Tris... Sna sa ma dotkn, ale odtisnem ho. Nevolajte ma tak! To meno by ste ani nemali pozna. Nemali by ste o ns vedie vbec ni! Zvrtnem sa a vojdem sp do miestnosti. Stle sa cel trasiem. +++ Ostatn si medzitm vybrali postele a zloili veci. Sme tu len my, iadni votrelci. Opriem sa o stenu pri dverch a prejdem si dlaami po stehnch, aby som z nich zotrela pot. Nikto nevyzer, e by sa tu ctil dobre. Peter le tvrou k stene. Uriah a Christina sedia veda seba

a potichu sa rozprvaj. Caleb si konekmi prstov masruje sluchy. Tobias sa stle prechdza a hryzie si nechty. Cara si cha tvr rukou. Prvkrt, odkedy som ju stretla, mi pripad vyveden z miery, vyzleen zo svojho typickho brnenia. Vlasy, inokedy stiahnut do dokonale hladkho uzla, sa jej rozstrapatili. Sadnem si oproti nej. Nevyzer ktovieako. Fochne na ma. Pekn od teba, e mi to hovor. Prep. Tak som to nemyslela. Ja viem. Vzdychne. Ja len... som Informovan, chpe. Chabo sa usmejem. Hej, to zase viem ja. Nie. Pokrti hlavou. Som Informovan. Ni in. A teraz mi povedali, e to je iba vsledok chyby v genetickej vbave a e systm frakci sli len ako mentlne vzenie, ktor ns m dra pod kontrolou. Presne ako tvrdila Evelyn Johnsonov a jej bezprizorn. Prudko sa nadchne. Nao som teda formovala Kontinuitu? Nao som sa sem trepala? Ani som si neuvedomila, ako vemi Care zle na prslunosti ku Kontinuite, na vernosti k frakcim a k zakladateom mesta. Ja som sa pridala len doasne, nadchla som sa iba preto, aby som sa dostala z mesta. Cara poda vetkho ctila skuton oddanos. Aj tak dobre, e sme sem prili. Zistili sme pravdu, pripomeniem jej. Necen si to? Jednoznane no, potichu povie Cara, ale znamen to, e musm njs in slov, ktormi sa definujem. Chpem. Ja som sa po maminej smrti chytila slova divergencia ako zchrannej pky. Potrebovala som slovo, ktor mi jasne povie, kto som, lebo cel svet okolo ma sa rozpadval. Teraz uvaujem, i ho ete potrebujem, i sme vbec niekedy potrebovali slov ako divergentn, Neohrozen i Informovan, alebo i meme rovnako dobre i aj bez nich. Ako udia, ktor si kadm rozhodnutm slobodne vyberaj, o s za. Ako priatelia, partneri i srodenci viazan len vzjomnou lskou a vernosou. Radej cho za nm, povie Cara a kvne smerom k Tobiasovi. Okej, prisvedm. Prejdem na opan stranu miestnosti a zahadm sa z okna na arel radu, bludisko skla, ocele, chodnkov, trvnikov a plotov. Vetko mi pripad rovnak. Tobias prde ku mne a zastane. Si v pohode? sptam sa ho. Hej. Sadne si na parapet oproti mne, tvre mme v rovnakej vke. Teda vlastne ani nie. Prve som rozmal, ak to bolo cel nani. Myslm systm frakci. Pocha si ztylok. Zaujmalo by ma, i mysl na svoje tetovanie. Vloili sme do toho plne vetko, pokrauje. Kad z ns. Ani sme si to neuvedomovali. Zdvihnem oboie. S tm m najv problm? Tobias, oni ns sledovali. Vetko, o sa stalo, vetko, o sme spravili. Nezakroili, iba nm liezli do skromia. Bez prestania! Pocha si rukou po sluche. Asi m pravdu. Ale to ma teraz netve. Asi naho mimovone vytretm oi, lebo Tobias pokrti hlavou. Tris, ja som robil v kontrolnej miestnosti u Neohrozench, pripomenie mi. Aj tam vetko sledovali kamery. Pamt, ako som sa a ete pred skkou snail varova?

Spomnam si, ako obas mrkol k stropu, ako na ma syal cez zuby varovania, ktorm som plne nerozumela. Doteraz mi nenapadlo, e ma upozoroval na kamery. Kedysi mi to ilo na nervy, pripust, ale u dvno som sa s tm zmieril. Odjakiva sme si mysleli, e sme odkzan sami na seba, a teraz vysvitlo, e to je pravda. Nechali ns, nech si poradme sami. A hotovo. Ja sa s tm nezmierim, vyhlsim. Videli, e mme problmy, tak nm mali pomc. o tam po experimente! A... boemj... Strasiem sa. Ke si predstavm, o vetko videli! Tobias sa pousmeje. o je? oborm sa naho. Len som si spomenul na pr vec, ktor videli, povie a ovinie mi ruku okolo psa. Chvu naho zazerm, ale dlho nevydrm. Oceujem, e sa sna zlepi mi nladu, ker sa na ma fakt neodolatene. Trochu sa usmejem. Sadnem si veda neho na parapet, ruky si vopchm pod stehn. Teraz vieme, e frakcie zriadil rad, ale ke sa to tak vezme, vemi sa to neli od toho, o nm hovorili predtm: e udia systm frakci kedysi zaloili, lebo ho povaovali za najlep spsob ako i. Alebo aspo ako ud donti, aby ili o najlepie. Chvu neodpoved, len si zvntra hryzie peru a zza na nae nohy. Ja na zem doiahnem len pikami topnok, ke sa trochu natiahnem. Dobr postreh, povie napokon, ale okolo toho nm natlaili do hlavy toko klamstiev, e ako poveda, o je pravda, o je skuton, na om naozaj zle. Chytm ho za ruku a prepletiem si s nm prsty. Prilo elo k mjmu. Zo zvyku si pomyslm vakabohu, a pochopm, o Tobiasa vlastne tak trpi. o ak Boha a cel vieru mojich rodiov vymysleli nejak vedci, aby ns mohli ovlda? o ak sa to netka len nadprirodzench vec, ale aj morlky a obetavosti? Musme zmeni vetko, omu sme verili, ke sme sa dozvedeli, e n svet niekto umelo vytvoril? Netum. Zase mnou otriasa neistota, neviem, o si mm myslie. Tak radej pobozkm Tobiasa pomaly, aby som prectila teplo jeho st a jemn tlak jeho dychu, ke sa troku odtiahneme. Preo sa do tohto vdy pustme, ke je okolo ns kopa ud? zamrmlem. Neviem, odpovie. Asi nm ibe. Zasmejem sa. Smiech, nie svetlo, vyenie temnotu, ktor vo mne rastie, a pripomenie mi, e ijem. Sce som na neznmom mieste, kde sa rca vetko, o som kedy poznala, ale aspo pr vec viem naisto: nie som sama, mm kamartov, som zamilovan. Viem, odkia som prila. Viem, e nechcem zomrie to som o sebe ete pred pr tdami poveda nemohla. +++ Na noc si prisunieme postele trochu bliie k sebe a pozerme jeden druhmu do o. Ne Tobias konene zasp, prsty mme prepleten v priestore medzi posteami. Usmejem sa a dovolm spnku, nech preme aj ma.

ESTNSTA KAPITOLA
Zaspali sme tesne pred zpadom slnka, ale ja som u o pr hodn zase hore, chaos mylienok, otzok a pochybnost mi ned spa. Tris ma niekedy v spnku pustila a ruka jej klesla na dlku. Rozvauje sa cez cel matrac a oi jej zakrva prame vlasov. Strm si nohy do topnok a vykrom po chodbe, rozviazan nrky mi plieskaj o koberec. U som si tak zvykol na ramot krokov na kameni, ozveny v Jame a neustly hukot vody v priepasti, e mi krpanie drevenej podlahy pripad divn. Asi tde po rozhodovacej ceremnii si Amar vimol, e sa od ostatnch kandidtov drm oraz alej a robm tie ist veci dokola ako posadnut, a pozval ma, aby som si iel vyrazi s jeho partiou starch Neohrozench. Prehral som jednu stvku, a tak som si musel da spravi prv tetovanie, plamene Neohrozenosti cez cel hrudn k. Prerne to bolelo. Uil som si kad sekundu. Chodba ma dovedie do tria plnho rastln a stromov zasadench vo vode rovnako ako v sklenkoch Harmnie. Vetko pchne mokrou hlinou. Uprostred miestnosti vis strom v obrovskej ndobe, zospodu vidm sple koreov. Vyzeraj podivne udsky, skoro ako nervy. U nie si tak paranoidn ako kedysi, ozve sa Amar spoza ma. Sledoval som a sem a z vestibulu hotela. o chce? Poklepem hnkami po ndri a voda sa rozvln. Myslel som, e by a mohlo zaujma, preo nie som mtvy. U som o tom rozmal, priznm sa. Neukzali nm telo. Bez tela sa smr nafinguje ahko. Zase si tu najmdrej. Amar spasne rukami. No, ke si na to priiel aj sm a vbec nie si zvedav, tak ja pjdem... Prekrim si ruky na hrudi. Amar si prebehne prstami cez dlh ierne vlasy a zviae si ich gumikou. Moju smr nafingovali, lebo Jeanine zaala lovi divergentnch. Snaili sa ich zachrni o najviac, ne ich dostane, ale nelo to ahko, lebo bola vdy o krok popredu. To ma u zaujme. S tu aj al? Zopr. Niekto z Priorovcov? Amar pokrti hlavou. Nie, Natalie Priorov je, naneastie, naozaj mtva. Prve ona mi pomohla von. A ete jednmu chlapkovi... vol sa George Wu. Pozn ho? Prve m slubu v hliadke, inak by vm iiel naproti so mnou. Jeho sestra je stle v meste. To meno mi klesne do aldka ako kame. Boe, vydchnem a opriem sa o ndr. oe? Fakt ho pozn? Pokrtim hlavou.

Je to vbec mon? Tori zomrela len pr hodn predtm, ne sme sa sem dostali. Bene lovek pr hodn bez problmov premrni nudou a zzanm na hodinky. Lene vera pr hodn stailo na to, aby Tori a jej brata oddelila neprekonaten barira. Poznm jeho sestru, poviem. Tori. Vera sa s nami poksila zdrhn z mesta. Poksila sa... mechanicky zopakuje Amar. Aha. Doerta. To je... Chvu len ticho stojme. George sa so sestrou u nikdy nestretne a Tori zomrela v presveden, e jej brata zavradila Jeanine. o sa na to vbec d poveda? Oi si mi u privykli na svetlo, tak rozoznm, e rastliny okolo vyberali poda krsy, nie uitonosti. Doteraz som videl len pr divch kvetov a kvitnce jablone v sadoch Harmnie. Tieto s pestrejie a zloitejie, s poskrcanmi lupienkami alebo zhlukmi farebnch listov. Nech sme sa ocitli kdekovek, mu si tu dovoli v luxus ne v meste. Amar, t ensk, o akoe nala tvoje telo, zanem zase, proste... klamala? uom sa ned veri, e bud klama dos dsledne. Amar zavln obom. Neakal by som, e nieo tak raz poviem nahlas, ale je to pravda. Upravili jej pam a pridali spomienku, e skem z Vee. A dolu nastraili poriadne domlten telo, aby si nikto nevimol, e to nie som naozaj ja. Upravili jej pam. Mysl srom Sebazaprenia? Hovorme tomu pamov srum, lebo ho nepouva len Sebazaprenie, ale hej, to je ono. Doteraz som bol naho natvan, sm neviem preo. Mono som si len vybjal zlos za to, e svet sa zrazu premenil na prerne zloit miesto, o ktorom som nikdy nevedel ani zlomok pravdy. Alebo za to, e som si dovolil za nm smti, hoci naozaj nezomrel, podobne ako som sa cel roky trpil kvli mame. Predstiera vlastn smr a necha sa oplakva je neskutone krut trik a mne to spravili a dvakrt. Lene m dlhie naho pozerm, tm viac zlosti zo ma vyprchva, ako ke prliv vystrieda odliv. Przdne miesto, ktor po nej zostalo, zase zaplnil mj trner a kamo, zase iv. Zakerm sa. Tak ty ije, skontatujem. A teba to u netve, povie Amar, schmatne ma za predlaktie a objme ma. Vonou rukou ma potapk po chrbte. Snam sa jeho nadenie napodobni, ale stle mi nepripad prirodzen. Ke sa odtiahneme, hor mi cel tvr. Urite som aj viditene oervenel, lebo Amar sa rozrehoce. Drevo sa nezaprie, zahlsi. Sklapni, zamrmlem. Tak o, ako sa ti tu pi? Amar pokr plecami. Nieeby som si mohol vybera, ale hej, je tu fajn. Robm v bezpenosti, kde inde, kee som sa ni in nemohol naui. Ty by si sa nm tam fakt ziiel, ale asi si na to prli dobr. Ete som sa celkom nerozhodol, e tu zostanem, podotknem. Ale aj tak vaka. Lepie miesto nenjde, pou ma. Ostatn mest, v ktorch teraz ije vina obyvateov, s pinav a nebezpen, aspo pokia nem sprvne kontakty. Tu m prinajmenom pokoj, ist vodu a jedlo. Nervzne prekrom z nohy na nohu. U teraz si pripadm uvznen vo vlastnom sklaman. Ke som si myslel, e utekm od rodiov a mesta plnho zlch spomienok, fakt som neakal, e dopadnem takto. Ibae Amara do toho nechcem aha, ke mm konene pocit, e som ho zskal nasp.

Porozmam o tom, poviem mu. Povaj, a ete dao ti musm poveda. oe? Ete niekto vstal z mtvych? Ke som nikdy nezomrel, nemohol som vsta z mtvych. Amar pokrti hlavou. Nie, ide o mesto. Vera niekto v kontrolnej miestnosti zaul, e zajtra rno bude pred sdom Marcus. Vedel som, e to prde e si ho Evelyn nech na koniec a kad okamih, ke sa bude poti so srom pravdy v ilch, si vychutn ako posledn veeru. Akurt mi nedolo, e by som si to mohol pozrie. Predpokladal som, e od nich mm navdy pokoj. Aha, vytlam zo seba. Na spiatonej ceste do splne si stle pripadm omren a zmten. Zaleziem do postele a netum, o zajtra spravm.

SEDEMNSTA KAPITOLA
Zobudm sa tesne pred vchodom slnka. Nikto in sa nehbe. Tobias si zakrva oi predlaktm, ale na nohch m topnky, ako keby sa uprostred noci zobudil a poprechdzal. Christina sp s hlavou strenou pod vankom. Pr mint len tak lem a hadm obrzky v popukanej omietke na strope, potom sa obujem a uhladm si vlasy prstami. Stretnem len pr ud, asi dokonuj non ichtu, lebo sa hrbia pri obrazovkch a podopieraj si bradu dlaami, alebo zaspvaj s metlou v ruke a zabdaj zameta. Strm si ruky do vreciek a sledujem pky k vchodu. Chcem si lepie obzrie t sochu, ktor som si vimla vera. Nech to tu postavil ktokovek, urite miloval svetlo. V strope aj v stench chodieb s sklenen psy, take bez problmov vidm na cestu, hoci sotva svit. Zo zadnho vrecka vytiahnem odznak Zoe nm ich rozdala vera pri veeri, vraj ich mme nosi stle so sebou a prejdem cez strne stanovite. Socha stoj pr sto metrov od dver, ktormi sme sem vera voli, obrovsk a zhadn ako neznmy iv tvor. Zblzka vidm, e ju tvor hranat kame, tmav a drsn ako skaly dolu v priepasti, rozesnut hlbokou krou lemovanou svetlejmi ilami. Nad nm vis pribline rovnako vek ndr pln vody. Sponad ndre svieti lampa, svetlo prenik vodou a lme sa na drobnch vlnkch. Zaujem tich zvuk, na kame padla kvapka z tenkej hadiky. Najprv si pomyslm, e ndr presakuje, ale kvapky nasleduj pravidelne, v presne rovnakch intervaloch. Ke sa ich pr zleje dohromady, odte zkym kanlikom v kameni. Urite sa to deje naschvl. Dobr rno, pozdrav ma Zoe spoza sochy. Myknem sa. Prep. Prve som sa chystala vyzdvihn a zo splne, ale zbadala som, e ide sem. Stratila si sa? Nie, nestratila, uistm ju. Presne sem som chcela s. Aha. Naa socha. Prejde ku mne a prekri si ruky na hrudi. Sme pribline rovnako vysok, ale Zoe chod dokonale vystret, tak vyzer vyia. Chpem, e a zaujala. Ke rozprva, sledujem jej pehy na lcach, hbu sa ako tiene listov pod stromami. Viete, o m znamena? Symbolizuje innos radu pre genetick prosperitu, vysvetl. Kame je problm, ktor sa sname riei. Vetka voda v ndri je potencil na npravu. Jedna kvapka je to, o dokeme urobi v danom momente. Nemem si pomc, zasmejem sa. To nevyzer vemi ndejne. Usmeje sa. To je jeden spsob, ako na to pozera. Ja uprednostujem in. Drobn kvapky vody, jedna za druhou, skalu postupom asu navdy zmenia. Uke do stredu kamea na plytk priehlbinu. Naprklad, ke sem sochu umiestnili, toto tu nebolo. Prikvnem a sledujem aliu kvapku. Neverm radu ani jeho zamestnancom, ale ctim tich,

vytrval ndej, ktor socha vyaruje. Je to praktick symbol trpezlivosti ud, ktor u cel genercie pozoruj a akaj. Lene aliu otzku si predsa neodpustm. o keby ste vypustili cel ndr naraz? Nebolo by to innejie? Predstavujem si, ako do kamea nara vlna vody, rozlieva sa po dladiciach a vytvra mi mlku okolo topnok. Miniatrne pravideln zkroky mono v priebehu dlhch rokov naozaj nieo vyrieia, ale poda ma sa na vek problm treba vrhn vetkmi silami. Ja by som sa neovldla. Okamit inok by bol mono vraznej, pripust, ale u by nm nezostala iadna voda do budcnosti. A genetick pokodenie nie je problm, ktor by sa dal vyriei jedinm mocnm zsahom. Chpem. Len neviem, i by sme sa naozaj mali obmedzi na tak mal kroky, ke meme podnikn aj vie. Ak naprklad? Pokrm plecami. Neviem. Len myslm, e by to stlo za vahu. To no. Take... ste ma hadali? pripomeniem jej. Preo? Aha! Zoe si ukne po ele. Chvka nepozornosti a hne mi to vypadlo z hlavy. David ma po teba poslal, aby som a vzala do laboratria. Mme tam nieo, o patrilo tvojej matke. Mojej matke? zopakujem prikrtenm a prli vysokm hlasom. Zoe ma odvedie od sochy nasp cez strne stanovite. Varujem a, hrozia ti zvedav pohady, poznamen, ke prejdeme cez bezpenostn skener. Na chodbch pred nami sa u hem viacej ud, asi sa zana denn zmena. Si znma tvr. Vetci radi sledujeme monitory a ty si sa v priebehu poslednch pr mesiacov kad chvu ocitla v centre diania. Vina mladch a povauje za hrdinku. Super, zaomrem. V stach mm kysl pachu. Ako keby som nemala lepie veci na prci. Naprklad zachrni si kou. Zoe zastane. Prep. Nechcela som tvoje zitky zahova. Stle sa ctim neprjemne aj pri pomyslen, e ns tu vetci sledovali. Najradej by som sa zakryla alebo dakam zaliezla, aby ma u nevideli. Lene s tm Zoe vea nenarob, tak sa radej nesaujem. Vina ud, ktorch stretvame, m na sebe tmavomodr alebo tmavozelen uniformy. Strihy sa trochu lia, asi poda funkcie. Niektorm z rozopnutch sk i svetrov vykkaj trik rznych farieb, prpadne aj s obrzkami. Farby uniforiem nieo znamenaj? sptam sa. no. Tmavomodr nosia vedeck a vskumn pracovnci a zelen drba. Staraj sa o poriadok a opravy a tak podobne. Nieo ako bezprizorn. Nie, tu to funguje inak, ohrad sa. Vetci sa poda svojich schopnost podieaj na spechu misie. Kad zamestnanec je cenn a dleit. A kad je na ma zvedav, v tom mala Zoe pravdu. Vina si ma len neprjemne dlho obzer, ale niektor aj ukazuj prstom a epkaj si moje meno, ako keby im patrilo. Pripadm si stiesnene, ich pozornos mi zavadzia ako neviditen prekka. as pomocnch sl donedvna ila v experimentlnom meste Indianapolis, poa ma Zoe.

Nealeko odtiato. Oni si vak na ivot vonku zvykli trochu ahie, lebo tam sme nevyuvali metdy na ovplyvnenie sprvania. Teda frakcie. Kee vae mesto na rozdiel od ostatnch preilo niekoko generci bez konfliktu, zaali sme systm frakci zavdza aj v alch experimentoch, naprklad v Saint Louis, Detroite a Minneapolise. Obyvateov Indianapolisu sme vyuvali ako kontroln skupinu. rad odjakiva lokalizoval experimenty na stredozpade, lebo tu s vek mestsk oblasti rozmiestnen viacej od seba a daj sa ahie izolova. alej na vchod s prli nahusto. V Indianapolise ste im teda len napravili gny a potom ste ich strili do inho mesta? Bez frakci? ili poda zloitho systmu pravidiel, ale... no. D sa to tak poveda. A dopadlo to dos neslvne, e? Presne tak. Zoe napli pery. Geneticky pokoden udia, ktorch charakter formovalo len utrpenie a nedostali ancu naui sa, e i sa d aj inak ako vy v rmci frakci , sa sprvaj vemi detruktvne. Ten experiment zlyhal rchlo, u v priebehu tretej genercie. Tvoje mesto, Chicago, a ostatn mest s frakciami vydrali omnoho dlhie. Chicago. Tak sa vol mesto, ktor som vdy poznala len ako domov. Zrazu mi pripad menie. U sa tu snate dlho, skontatujem. no, pomerne dlho. rad funguje inm spsobom ako ostatn vldne agentry, lebo sa zaober vemi konkrtnou lohou a psob z izolovanho a odahlho miesta. Nespoliehame sa na nbory zamestnancov, vedomosti a poslanie radej odovzdvame vlastnm deom. Na svoju prcu som sa pripravovala cel ivot. Cez okno zbadm podivn vozidlo, krdlami a picatm predkom pripomna vtka, ale stoj na kolesch ako auto. Ukem na. Na tomto udia lietaj? sptam sa. no. Zoe sa usmeje. To je lietadlo. Mono ti raz vybavme vlet, ak by sa ti to nezdalo prli hroziv. Jej slovn hraku radej odignorujem. Neviem jej zabudn, e ma cel ivot sledovala a ani sa tm netaj. David ns ak pri akchsi dverch, a ke ns zbad, zamva nm na pozdrav. Dobr rno, Tris, privta ma. Vaka, e ste ju priviedli, Zoe. Rado sa stalo, pane, odpovie Zoe. Poram sa, mm kopec roboty. Usmeje sa na ma a odde. Nepote ma to, vbec netim zosta sama s Davidom a spomienkou, ako som naho vera vyletela. Ibae on to ani slovkom nespomenie, len prilo odznak k senzoru pri dverch a otvor ich. Vojdeme do kancelrie bez okien. Jeden stl je opusten, pri druhom sed mlad chalan asi v Tobiasovom veku. Zdvihne hlavu, ukne po monitore a vysko na nohy. Dobr rno. Mem vm nejako pomc? Matthew, oslov ho David. Kde m nadriadenho? Asi v jedlni, vraj iel zohna nieo pod zub, vychrl Matthew. Nevad, hdam to zvldne aj ty. Potrebujem nahra zznamy Natalie Wrightovej na prenosn taku. Wrightovej? eby sa mama naozaj volala Wrightov? iadny problm, uist ho Matthew a zase si sadne. osi nauk do potaa a vyvol sled

dokumentov. Som prli aleko, odtiato ni nerozoznm. Hne to bude, u sa to len nahr. Ty si urite jej dcra Beatrice. Podoprie si bradu rukou a pozorne si ma premeria. Oi m tak tmav, e vyzeraj ierne, a v ktikoch mierne zoikmen. Netvri sa prekvapene ani zaudovane. Vemi sa na u nepodob. Tris, opravm ho automaticky, ale vlastne ma poteilo, e moju prezvku nepozn. Znamen to, e netrvi vetok as pri monitoroch, ako keby sme ili len pre zbavu radu. A hej, u som si to vimla. David s hlasnm zakrpanm pritiahne stoliku a potapk ju. Posa sa. Dm ti taku so vetkmi Nataliinmi zznamami, aby ste si ich s bratom mohli preta sami, ale km sa nahraj, porozprvam ti o a ako. Sadnem si na kraj stoliky a David sa zlo za stl Matthewovho nadriadenho a zane kri poloprzdnou lkou kvy. Na vod by som ti povedal, e tvoja mama bola asn objav. Naabili sme na u takmer nhodou hlboko v zdevastovanej oblasti, ale jej gny boli takmer dokonal. iroko sa usmeje. Zachrnili sme ju z nepriaznivej situcie a prichlili ju. Preila tu niekoko rokov. Ke v Chicagu nastala krza, Natalie sa dobrovone prihlsila, e sa ta nech umiestni a poksi sa ju vyriei. No nepochybujem, e to vetko vie. Chvu naho vldzem len zmtene murka. Mama nepochdzala ani priamo odtiato? Odkia teda? Znovu si uvedomm, e kedysi prechdzala tmito chodbami a sledovala mesto na monitoroch v kontrolnej miestnosti. Sedela niekedy na tejto stolike? Krala niekedy po tchto dladiciach? Zrazu mm pocit, e tu zanechala neviditen stopy na kadej stene, kuke i zrubni. Pevne zovriem okraj stoliky a snam sa usporiada si mylienky, aby som vldala prehovori. Nie, nevedela som o tom, dostanem zo seba. Ak krza? Vodca Informovanosti zrazu zaal vradi divergentnch, o in. Volal sa Nor... Norman? Norton, oprav ho Matthew. Predchodca Jeanine Matthewsovej. Zd sa, e jej t ideu stihol vtepi, ne zomrel na infarkt. akujem, pochvli ho David. Poslali sme tam Natalie, aby preskmala situciu a zastavila vradenie. Prirodzene, neakali sme, e tam zostane tak dlho, ale bola vemi uiton. Nikdy predtm nm nenapadlo nasadi agenta dovntra mesta a Natalie nm z tej pozcie preukzala neoceniten sluby. Navye si tam vybudovala nov ivot, do ktorho patr aj ty. Zamram sa. Ale divergentnch predsa vradili ete pred pr mesiacmi! Vie len o tch, ktor zomreli, upozorn ma David, nie o tch, ktorch sa podarilo zachrni. Ak sa nemlim, Amara si u stretla. Mnoh al sa od experimentu potrebovali vzdiali, lebo nedokzali sledova svojich blzkych, ako alej ij bez nich. Rekvalifikovali sme ich a pripravili na ivot mimo radu. no, no, tvoja mama robila dleit prcu. Navye mi natlaila do hlavy mnostvo l. Zaujmalo by ma, i otec vedel, odkia naozaj pochdza. Patril predsa k vodcom Sebazaprenia, a teda k strcom pravdy o naom meste. Zrazu mi napadne osi prern: o ak sa zaho mama vydala len preto, e to dostala prkazom? o ak bol cel ich vzah zaloen na klamstve? Nenarodila sa v Neohrozenosti, skontatujem, aby som nahlas vyslovila aspo nieo nepopieraten.

Ke sme ju poslali do mesta, zalenili sme ju do Neohrozenosti, lebo u mala tetovania, ktor by inak miestnym ako vysvetlila. Mala estns, ale oficilne sme tvrdili, e ptns, aby zskala as na prispsobenie. Poda plnu mala... David mykne plecom. No, pretaj si sama. Perspektvu estnsronho loveka u ja tak ahko nevystihnem. Matthew ako na povel otvor zsuvku v stole a vytiahne ploch kus skla. Ke po om klepne konekom prsta, objav sa tam obrzok, jeden z dokumentov, ktor m otvoren aj na potai. Pod mi taku. Na dotyk psob omnoho pevnejie, ne vyzer. Nem sa oho b, je prakticky nezniiten, uist ma David. Iste sa chce vrti ku kamartom. Matthew, odprevadil by si slenu Priorov do hotela? Ja musm kadeo zariadi. A ja nie? zaomre Matthew, ale vzpt murkne. iadny strach, fko, vykonm. akujem, poviem Davidovi, ne odde. Niet za o, odpovie. Keby si sa chcela ete nieo spta, daj mi vedie. Meme? spta sa Matthew. Je vysok pribline ako Caleb a ierne vlasy m nad elom umelecky rozstrapaten. Asi si ich dos dlho upravoval, aby vyzerali, ako keby prve vstal z postele. Spod tmavomodrej uniformy mu tr ierne triko a okolo krku m iernu nrku. Ke prehltne, nadsko mu na ohryzku. Spolone vyjdeme z kancelrie sp na chodbu. Rann dav sa preriedil, vetci u asi dorazili do prce alebo na raajky. udia tu prevaj cel ivot, spia, jedia, pracuj, vychovvaj deti, umieraj. Kedysi tu ila aj moja mama. akm, kedy strat nervy, ozve sa Matthew. Mus toho by na teba privea. Nestratm nervy, odvrknem. Pomyslm si, e u sa stalo, ale to mu predsa nemusm vea na nos. Matthew pokr plecami. Ako povie. Ja by som to asi nezvldol. Zbadm pku k vestibulu hotela a pritisnem si taku k hrudi. U sa neviem doka, kedy sa dostanem do splne a porozprvam Tobiasovi o mame. Povaj, s kolegom okrem inho robme aj genetick testy, povie Matthew. Neprila by si aj s tm chalanom synom Marcusa Eatona , aby sme vm preverili gny? Preo? Pokr plecami. Zvedavos. Ete sme nedostali prleitos skma gny ud z experimentu, ktor pretrval toko generci ako v. A vy s Tobiasom sa v istch situcich sprvate vemi... zaujmavo. Zdvihnem oboie. Naprklad ty si prejavila vnimon odolnos voi sram aj v porovnan s drvivou vinou divergentnch, vysvetl. Tobias zase doke odolva simulcim, ale chbaj mu ist vlastnosti, ktor u divergentnch povaujeme za typick. Neskr vm o tom mem poveda viacej. Zavham. Neviem, i naozaj chcem vidie svoje alebo Tobiasove gny a porovnva ich, ako keby na tom zlealo. Lene Matthew na ma zza nadene a nedokavo, takmer ako decko. Zvedavos mu nemem zazlieva. Ja som ochotn, poviem. A Tobiasa sa sptam. Kedy? Ete dnes rno, hej? vyhkne. Tak o hodinu po vs prdem. Bezo ma by ste sa do labku aj tak nedostali. Prikvnem. Zrazu som na svoje gny zvedav aj ja. Uvedomm si, e to bude svojm spsobom

podobn ako tanie maminho dennka. Aspo nieo z nej zskam nasp.

OSEMNSTA KAPITOLA
Ke sa zobudm medzi umi, ktorch poriadne nepoznm, pripadm si divne. Ako keby som ich nemal vidie so zalepenmi oami a odtlakami po vanki na tvri. Christina je hne zrna vesel, Peter sa zobud a hne vyzer, e si stihol naglova vlasy, Cara zase nezrozumitene vr a krvopotne sa tack smerom ku kve. Osprchujem sa a prezleiem do vec, o nm dali. Nevyzeraj nijako zvltne, len farby s pomiean. Pre tunajch asi ni extra neznamenaj. Navleiem na seba ierne triko a modr rifle a presviedam sa, e je vetko v poriadku, e sa ctim normlne, e si zvykm. Dnes bud sdi mjho otca. Ete som sa nerozhodol, i si to pozriem. Ke sa vrtim z kpene, njdem Tris, ako sed na samom kraji postele, dvno obleen a vdy pripraven vyskoi. Presne ako Evelyn. Schmatnem mafin z tcky s raajkami, ktor nm niekto medzitm stihol prinies, a sadnem si oproti nej. Dobr rno. Vstvala si nejako skoro. Hej, prikvne a posunie nohu dopredu, medzi moje topnky. Ila som pozrie t vek sochu. Zoe ma tam nala a odviedla za Davidom, chcel mi nieo ukza. Zdvihne z postele sklenen obrazovku. Pri jej dotyku sa roziari a uke nejak dokument. Mamine zznamy. Psala si dennk. Zd sa, e tam toho nie je vea, ale aj tak. Nervzne sa zamrv. Zatia som si ho vemi nestihla pozrie. Preo si sa do toho ete nepustila? Neviem. Obrazovka sa automaticky vypne, ke ju polo. Asi sa bojm. Rodiia zo Sebazaprenia, na rozdiel od ostatnch, deckm o sebe dokopy ni neprezradia. Skrvaj sa za sivmi handrami a obetavmi skutkami, lebo rozprvanie o sebe povauj za neslun. Tris zskala nielen pamiatku na mamu, ale mono prv a urite posledn ancu dozvedie sa o nej aspo zlomok pravdy. Take chpem, preo taku dr ako nieo kzeln, o me kad chvu zmizn, a preo si predluje naptie. Mohla by sa dozvedie, aj o nechcela. Ja mm podobn pocit z otcovho vsluchu. Sledujem jej pohad ku Calebovi. Sed a uje ovsen vloky, namrzene ako trucovit decko. Uke to aj jemu? sptam sa. Neodpovie. Normlne by som a nepresviedal, aby si mu robila lskavosti, poviem opatrne, ale v tomto prpade... aj on m nrok. Ja viem, odpovie trochu napto. Jasn, e sa podelme. Ale chvu si to chcem necha pre seba. Nemem jej to zazlieva. Aj ja odjakiva vetko dusm v hlave a donekonena o tom premam. Mlokedy ma pochyt tba zdveri sa niekomu a skrvanie informci mi pripad prirodzen ako dchanie.

Tris vzdychne a odlom si ksok z mjho mafina. Klepnem ju po prstoch. Hej, ve tam m cel kopu. Aj ty, tak o si lakom? M pravdu. Chmatne ma za triko, pritiahne si ma k sebe a pobozk ma. Pevne ju chytm za bradu a bozk jej optujem. Potom si vimnem, e mi kradne al ksok raajok. Odtiahnem sa a karedo na u pozriem. Radej ti donesiem cel, zavrm na u. Ukrnie sa. Inak, nieo sa a chcem spta. Nechcelo by sa ti o chvu s na men genetick test? Ako me by genetick test men? Preo? vyhknem. Chce vidie moje gny? Ve to je viacej, ne keby som sa mal vyzliec donaha. No, tu v labkoch som stretla chlapka, vol sa Matthew. Povedal, e by chcel skma n genetick materil. Ptal sa v prvom rade na teba, vraj si vemi zaujmav. Zaujmav? Vraj m nejak typick vlastnosti divergentnch, ale in ti zase chbaj, vysvetl. Neviem. Bol iba zvedav. Ak nechce, nemus s. Vzduch okolo hlavy mi zrazu pripad teplej a a. Aby som zahnal naptie, zdvihnem ruku a pokriabem sa na ztylku. O necel hodinu bude na vetkch obrazovkch Marcus s Evelyn. U naisto viem, e to nechcem sledova. Nechcem ani, aby si niekto cudz prezeral ksky, z ktorch sa sklad moja existencia, ale to mi teraz pripad ako menie zlo. Okej, pjdem s tebou. Super, pote sa a zase si uchmatne z mjho mafina. Do o jej padne prame vlasov, odhrniem ho, ete ne si to vimne. Chyt mi ruku do silnho, teplho zovretia a usmeje sa. Otvoria sa dvere a vojde chlap so ikmmi oami a iernymi vlasmi. Okamite ho spoznm. George Wu, Torin mlad brat. Volala ho Georgie. ker sa od ucha k uchu. Najradej by som zdrhol o najalej od smtku, ktor o pr seknd vystrieda jeho nadenie. Prve som priiel z hliadky, vysype zo seba ako bez dychu. Moja sestra vraj ila s vami a... S Tris na seba utrpene pozrieme. Aj ostatn si Georgieho vimli a miestnosou sa ri ticho ako na pohrebe v Sebazapren. Dokonca aj Peter, ktor sa v bolesti inch rd vyva, je v rozpakoch a nevie, o robi s rukami, strk si ich do vreciek a zase vyahuje. Ila s vami a... zase zane Georgie. Preo na ma vetci tak zzate? Cara prikro k nemu, takmer odhodlane. Neviem si predstavi, ako by t zl sprvu prijal v jej podan, tak radej vstanem a predbehnem ju. Tori naozaj odila s nami, poviem, ale cestou ns napadli bezprizorn a... nedostala sa z mesta. Zaleka som nevystihol, ako rchlo to prebehlo, ako sa telo jeho sestry zrtilo na zem, ako sme sa v panike rozbehli do noci a potknali sa cez vysok trvu. Nevrtil som sa po u. Mal som to urobi. Poznal som ju predsa najlepie zo vetkch, ivo si spomnam na bodanie jej tetovacej ihly a jej

smiech, drsn ako keby si vydrhla hrdlo brsnym papierom. George sa dotkne steny, aby udral rovnovhu. oe? Brnila ns a poloila za ns ivot, povie Tris, prekvapujco jemne. Bez nej by sa sem nikto z ns nedostal. Ona je... mtva? dostane zo seba Georgie. Celm telom sa oprie o stenu a zhrb sa. Po chodbe sa k nm bli Amar s hriankou v ruke a s smevom na tvri. Hrianku polo na stl pri dverch a smev bez stopy zmizne. Snail som sa a njs a poveda ti to, povie Georgiemu. Vera ho spomnal tak ahostajne, netipoval som, e sa naozaj poznaj, ale zjavne som sa mlil. Ke sa mu zaleskn oi, Amar ho jednou rukou objme a Georgie mu zovrie koeu v prstoch, a mu obelej hnky. Nepoujem ho plaka, mono ani neplae, len sa potrebuje niekoho dra. Na smtenie za mamou, ktor som tok roky povaoval za mtvu, si spomnam iba matne. Viem len, e som si pripadal nekonene przdny a oddelen od celho sveta. Netum, ako to prevaj ostatn. Amar Georgieho po chvli vyvedie von, vykroia po chodbe bok po boku a potichu sa rozprvaj. +++ Aj zabudnem, e som sa dal nahovori na genetick test, aspo km sa pri dverch neobjav aksi chalan. Ani neviem, i to je sprvne slovo, vyzer asi tak star ako ja. Zamva na Tris. Aha, to je Matthew, povie. Mali by sme s. Chyt ma za ruku a vedie ma k dverm. Tum mi ulo, e Matthew nie je skostnaten star vedtor. Alebo eby mi to Tris ani nepovedala? Neblbni, pomyslm si. Pod mi ruku. au, te ma. Som Matthew. Tobias, predstavm sa, lebo tyri sa sem nehod. Tu ud urite nezaujma, koko fbi maj. Podobne. Tak asi pome do tch labkov, vyhlsi. Tadeto. Vade sa hemia udia navleen v tmavomodrch alebo tmavozelench uniformch. Niektor sa o ne takmer potknaj, inm zase tria lenky, ako keby ich robili len v jednej vekosti. Z hlavnch chodieb sa otvraj vek miestnosti ako srdcov komory. S oznaen psmenami a slami a udia sa poda vetkho presvaj medzi nimi, niektor s prenosnmi obrazovkami, ak dostala Tris, in s przdnymi rukami. o znamenaj tie sla? spta sa Tris. Kedysi to boli letiskov brny, vysvetl Matthew. udia tade prichdzali k lietadlm, na ktor sa chystali nastpi. Ke sa letisko prestavovalo na rad, sedadl pre cestujcich vymenili za laboratrne vybavenie, vinou zo kl v meste. Ke sa to tak vezme, cel rad je jeden obrovsk labk. o tu vetci robia? Myslel som, e len dozerte na experiment, poznamenm. Sledujem pritom enu, ktor sa ponha chodbou a dr obrazovku na oboch dlaniach ako nejak obetu. Po vyletench kachlikch sa rozlievaj le rannho svetla. Arel za oknom vyzer pokojne, pri pohade na dokonale pristrihnut trvnik a stromy v diake si viem len ako predstavi, e kdesi za nimi sa udia vradia pre pokoden gny. Alebo trpia Evelyninu diktatru v meste, z ktorho sme odili. Niektor sa venuj len tomu. Vetko musme zaznamena a dkladne analyzova. Na to treba dos

vea pracovnej sily. al vymaj innejie spsoby na npravu genetickho pokodenia, alebo vyvjaj sra pre nau vlastn potrebu. Mme rozbehnut desiatky projektov. Sta, ke dostane dobr npad, d dokopy vskumn tm a predlo nvrh rade vedenej Davidom, ktor fuje radu. Vinou schvlia vetko, o im nepripad prli riskantn. Jasn, prisved Tris a nenpadne prevrti oi. Komu by sa chcelo riskova. Na vetko mme dobr dvod, obhajuje sa Matthew. Ne sme zaviedli frakcie, experimenty sa v kuse niili zvntra. Sra pomhali sprvcom miest kontrolova obyvateov. Hlavne pamov srum. Pouvame najnoviu verziu, myslm, e prve nikto nerob na novej. Drme ho v zbrojnom laboratriu. Posledn slov povie opatrne ako nieo posvtn. Prv sra sme teda dostali od radu, skontatuje Tris. Hej, prisved Matthew. A Informovan na nich alej pracovali a zdokonaovali ich. Vrtane tvojho brata. Priznm sa, e pr fajn zlepen sme odkukali od nich. Akurt pamovmu sru sa vemi nevenovali. Naopak, my hej. Je to naa najdleitejia zbra. Zbra, zopakuje Tris. Naprklad pomha upokojova vzbury v mestch. Ke uom vymaete spomienky, netreba ich pozabja, lebo zabudn, za o vlastne chceli bojova. A meme ich poui aj proti rebelom z perifrie, t sa zana asi hodinu cesty odtiato. Obas sa ns poksia prepadn a pamov srum ich bez boja zastav. To je... zanem. Stle dos prern? dopln Matthew. Hej, m pravdu. Ale nai fovia to povauj za nevyhnutn. Asi ako prstroje, ktor loveka v kme dria pri ivote. o u nm zostva... A sme tu. Zdvihnem oboie. Prve skritizoval vlastnch nadriadench tak bezstarostne, e mi to takmer ulo. eby tu udia fakt mohli vyjadri neshlas len tak na verejnosti, v normlnom rozhovore, a nemuseli si potajomky epka? Matthew prilo kartu k masvnym dverm naavo a odvedie ns alou chodbou, zkou a osvetlenou fluorescennmi iarovkami. Zastaneme pri dverch s npisom GENETICK TERAPIA 1. Vntri mlad ena v tmavozelenej kombinze prikrva stl novm papierom. Juanita, naa laboratrna technika, predstav ju Matthew. Juanita, zoznm sa s... Jasn, ve ja viem, kto s, usmeje sa. Ktikom oka zbadm, ako Tris zmeravie. Stle ju tve, e ns cel ivot sledovali, ale prejde to mlanm. Juanita mi pod ruku. Tak ma vol jedine Matthewov f. A Matthew to zjavne pochytil. Hovorte mi Nita. Pripravm dva testy? Matthew prikvne. Idem na to. Otvor pr skriniek na opanej strane miestnosti a zane z nich vyahova veci zabalen v igelite a papieri, oznaen bielymi ttkami. Miestnos naplnia uav a klbav zvuky. Ako sa vm tu zatia pi? spta sa ns. Zvykme si, odpoviem strune. Usmeje sa na ma. Hej, chpem. Ja som prila z inho experimentu, z Indianapolisu. Tam sme zlyhali. Aha, vy neviete, kde je Indianapolis, o? Ksok odtiato. Necel hodinu lietadlom. Odml sa. To vm asi tie ni nehovor. Viete o? Aj tak je to jedno.

Z alieho obalu vytiahne injekn striekaku. Tris stuhne ete viacej. Na o to je? spta sa podozrievavo. Vaka tomu pretame v genetick kd, povie Matthew. Je ti nieo? Ni, rchlo ho uist Tris, ale neuvon sa. Ja len... injekcie mi u lez krkom. Matthew prikvne. Prisahm, e to nesli na ni nekal. Nita vm to zaru. Nita prikvne. Tak fajn, shlas Tris, ale mem to spravi sama? Jasn, prisved Nita. Napln striekaku a pod jej ju. Vydezinfikuje jej ksok koe na ruke, do nosa mi udrie kysl antiseptick pach. Vemi strune vm vysvetlm, ako to funguje, povie Matthew. Tekutina je pln mikropotaov, ktor maj hada pecifick znaky. Dta bud prena do potaa a zhruba v priebehu hodiny mi daj toko informci, koko potrebujem. Samozrejme, pretanie celho genetickho kdu by trvalo omnoho dlhie. Tris si zapichne ihlu do ruky a stla piest. Nita mi gestom nazna, aby som aj ja natiahol ruku, a prejde mi po koi obvzom namoenm v daom oranovom. Tekutina v striekake je zase striebristo siv ako rybie upiny. Ke do ma vteie cez ihlu, predstavujem si, ako sa mi telom prehrzaj miniatrne potae, taj ma a analyzuj. Tris si prilo k vpichu ksok vaty a nenpadne sa na ma usmeje. Ako funguj tie mikropotae? sptam sa. A o presne hadte? Ke nai predchodcovia vaim predkom vtepili napraven gny, pridali k nim aj indiktor, ktor sa prejav, ke sa genetick kd jednotlivca dostatone ozdrav. Vo vaom prpade ide o odolnos voi simulcim. Patr to k dvodom, preo udia vo vaom meste museli v estnstich podstpi test predpokladov. Ak s poas neho pri vedom, znamen to ancu, e maj napraven gny. Test predpokladov teda zaradm do zoznamu vec, na ktorch mi kedysi zlealo... a z ktorch sa vykuli len zmienky na vydolovanie informci. Nechce sa mi veri, e odolnos voi simulcim, pre ktor som sa ctil mocn a jedinen, pre ktor Jeanine a jej nohsledi vradili, je len prejav zdravch gnov. Ako tajn kd, heslo, ktor ma pust do ich geneticky napravenej spolonosti. Problm je v tom, pokrauje Matthew, e indiktor nie je dokonale spoahliv. Odolnos voi simulcim nemus jednoznane svedi o divergencii, hoci zhoda nastva vo vine prpadov. Niektor udia odolaj simulcim alebo sram aj napriek pokodenm gnom. Pokr plecami. Preto som zvedav na tvoje gny, Tobias. Chcem zisti, i si naozaj divergentn, alebo len prejavuje vnimon odolnos voi simulcim. Nita, ktor prve upratuje pult, stisne pery, akoby chcela zadra slov. Zrazu znervzniem aj ja. Existuje teda monos, e nie som naozaj divergentn? Zostva nm len sedie a aka, skontatuje Matthew. Skom zatia na raajky. Dte si nieo? Obaja pokrtime hlavou. O chvu sa vrtim. Nita vm bude robi spolonos, hej? Matthew odde, ani nepok na odpove. Tris si sadne na stl, papier pod ou zaut a natrhne sa jej pod nohou. Nita si str ruky do vreciek a prezrie si ns. Tmav oi sa jej leskn ako mlky

motorovho oleja. Hovor, e si prila z inho experimentu, oslov ju Tris. Ako dlho si u tu? N experiment rozpustili asi pred smimi rokmi, zane Nita a pod mi ksok vaty. Vysajem nm bublinku krvi, ktor mi vyskoila v ohybe laka. Mohla som sa zaradi do spolonosti mimo experimentov, ale to bolo na ma moc. Rozhodla som sa, e zostanem tu. Najprv som robila upratovaku. Vidte, ak karirny postup sa mi odvtedy podaril. Znie to trpko. Odhadujem, e jej ance na vber povolania s obmedzen, vyie sa u asi nedostane. Podobne to fungovalo v Neohrozenosti a ja som si svoju konen stanicu vybral, ke som sa rozhodol osta v kontrolnej miestnosti. Vy ste nemali frakcie? Nie, my sme boli kontroln skupina. Vaka nm sa rad presvedil, e v systm funguje lepie. Ale mali sme kopu pravidiel: veierku, budek, zkaz nosenia zbran a tak podobne. o sa stalo? sptam sa, a hne to outujem, lebo Nite klesn ktiky st, ako keby ich stiahla dolu ak spomienka. No, pr ud zbrane vedelo vyrobi. Nastraili bombu a vyhodili do vzduchu budovu mestskej rady. Kopa obet na ivotoch. rad sa potom rozhodol, e n experiment zlyhal. Atenttnikom vymazali spomienky a ns ostatnch presunuli. Takmer nikto okrem ma nechcel prs sem. Mrz ma to, hlesne Tris. Obas ma prekvap, ke prejav svoju jemnejiu strnku. Takmer som na u zabudol. Vemi dlho som vnmal iba jej silu, vrazn ako jej thle bicepsy alebo ierne atramentov krdla na knej kosti. To ni. Nieeby sa vm nestalo ni hrozn, pripomenie Nita. Jeanine Matthewsov a tak. Preo n experiment ete nezruili? spta sa Tris. Stle to hroz, vysvetuje Nita, ale Chicago dlho fungovalo tak spene, e sa ho asi nechc len tak vzda. Bolo to prv mesto s frakciami. Odlom vatu. Na koi mi zostala drobn erven bodka, ale u nekrvca. Rada si navrvam, e by som si vybrala Neohrozenos, prizn sa Nita, ale asi by som na to nemala aldok. Bola by si prekvapen, o vetko zvldne, ke mus, pou ju Tris. Bodne ma pri srdci. M pravdu. Zfalstvo loveka doenie ku kadeomu, to obaja dobre vieme. +++ Matthew sa vrti presne o hodinu, sadne si k potau a dlho zza na obrazovku, oami mih z jednej strany na druh. Obas vyd nesmierne osvieten zvuk ako hmm alebo aha! m dlhie ns napna, tm vmi mi tuhn svaly, oskoro si pripadm ako kamenn socha. Matthew konene doanalyzuje a nato monitor k nm. Tento program nm pomha zrozumitene interpretova dta. Prve sa pozerte na zjednoduen sekvenciu DNA. Patr Tris. Sple iar a sel na obrazovke vbec nevyzer jednoducho, zaleka nemm vzdelanie na to, aby som z nej nieo vytal. Matthew uke na asti zvraznen ltou alebo ervenou. Tieto sekvencie naznauj zdrav genetick kd, zahlsi. V opanom prpade by sme ich nevideli. Stle nechpem, o om to, ale Matthew je tak zaujat, e si to zjavne nevma. Navye dokazuj, e program naiel indiktor, teda geneticky podmienen odolnos voi simulcim. Tu vidme presne kombinciu gnov typick pre

divergentnch. A teraz prde to zaujmav. Dotkne sa obrazovky a privol alie, rovnako nezrozumiten bludisko iar a sel. Toto je as Tobiasovho genetickho kdu. Ako vidte, obsahuje sekvencie na odolnos voi simulcim, ale nie napraven gny, ktor m Tris. Vyschne mi v krku. Mm pocit, e som dostal zl sprvu, hoci stle celkom nechpem ak. o to znamen? sptam sa. Znamen to, povie Matthew, e nie si divergentn. Stle m pokoden gny, ale ist genetick anomlia ti napriek tomu umouje vzdorova simulcim. Inak povedan, psob ako divergentn, hoci to nie je pravda. Pomaly, postupne t informciu spracovvam. Nie som divergentn. Nie som ako Tris. Mm pokoden gny. Slovo pokoden sa do ma vnor ako kus olova. Tum som odjakiva vedel, e so mnou nieo nie je v poriadku, ale vinil som z toho otca, matku a boles, ktor mi odovzdali ako rodinn dedistvo. Jedin dobr vec od otca divergencia sa ku mne nedostala. Nevldzem pozrie na Tris, radej pozriem na Nitu. Tvri sa nepreniknutene, takmer natvane. Matthew, preced cez zuby. Nechce to radej preskma v labku? Chcel som to prediskutova s naimi pacientmi, povie. Zl npad, vyhkne Tris prudko ako hoden n. Matthew dao odpovie, ale nevnmam ho, poujem len buchot vlastnho srdca. Zase ukne po obrazovke a moja DNA zmizne, zostane len przdne sklo. Postav sa a odde, vraj ak chceme vedie viac, meme sa uho zastavi v labku, a nech ma samho s Tris a Nitou. O ni extra nejde, preru Tris trpne ticho. Jasn? Ty mi o tom nem o hovori! vyprsknem hlasnejie, ne som plnoval. Nita sa oto k pultu a urovnva tam katuky, hoci s nimi nikto nepohol, odkedy sme prili. Jasn, e hej! skrkne Tris. Si ten ist lovek ako pred piatimi mintami, pred tyrmi mesiacmi, pred osemnstimi rokmi! Ni to na tebe nezmenilo! Istm spsobom s ou shlasm, ale prve jej nedokem uveri. Take mi tvrd, e na tom nezle, poviem. e pravda ni nezmenila. Ak pravda? zhkne. Povedia ti tu, e m nejak problm s gnmi, a ty im hne uver? Jasne som to tam videl, namietam a mvnem k obrazovke. A ty takisto. A vidm aj teba, odvrkne tvrdohlavo a schmatne ma za rameno. Viem, kto si. Zavrtm hlavou. Stle na u neviem pozrie, neviem sa na ni sstredi. Musm... musm si trochu vyvetra hlavu. Uvidme sa neskr. Tobias, akaj... Neakm a trocha naptia zo ma zlet, len o z tej miestnosti vypadnem. Cez zku chodbu, ktor ma stla ako pca pri vdychu, prebehnem do slnkom zaliatej haly. Spoza okien iari modr obloha. Za mnou sa ozv kroky, ale prli ak, Tris to nebude. Hej! Nita ma dobehne, nohou zakri po dlke a podrka jej zavzga o dladice. Nechcem a nti ani ni, ale rada by som sa s tebou porozprvala o tom... genetickom pokoden a tak. Ak by a to zaujmalo, meme sa tu stretn dnes o deviatej. A bez urky, ale... svoju babu asi radej neber. Preo? nechpem.

Ona je GZ geneticky zdrav. Nepochopila by... no aj tak sa to ako vysvetuje. Ver mi, hej? Len jej prospeje, ke sa bude chvu dra alej. Okej. Fajn. Nita prikvne. Musm bea. Sledujem ju, km nezjde sp do labku, a potom kram alej. Ani neviem, kam idem, ale km sa hbem, kopa noviniek mi v hlave nevri a tak rchlo a nevrieska a tak nahlas.

DEVTNSTA KAPITOLA
Nebem za Tobiasom, lebo neviem, o by som mu povedala. Ke som sa dozvedela, e som divergentn, povaovala som to za zhadn moc, vaka ktorej som in, lepia, silnejia. Teraz som porovnala svoju DNA s Tobiasovou na obrazovke potaa a zistila som, e divergencia znamen omnoho menej. Oznauje len ist as mjho genetickho kdu. Blonav, modrook, divergentn. Nejde o ni zaujmavejie. Zlom si hlavu do dlan. Akurt poda tchto experimenttorov to znamen, e sa v mojich gnoch osi napravilo. A v Tobiasovch nie. Chc, aby som tomu len tak uverila. Ibae ja tomu neverm. A netum, preo Tobias no. Preo tak vemi chce veri, e je pokoden? U sa mi na to nechce myslie. Poberiem sa pre, akurt ke Nita vchdza dnu. o si mu povedala? sptam sa. Je pekn. Vysok, ale nie prli, thla, ale nie vychudnut, ple jej iari zdravou farbou. Len som sa uistila, i vie, kam ide, odpovie. lovek sa tu ahko strat. To hej. Vytartujem pre, tie neviem kam, len pre od Nity, peknej baby, ktor sa osamote bav s mojm chalanom. Nieeby to bol dlh rozhovor, ale aj tak. Na konci chodby zbadm Zoe. Zamva mi a pokynom ma privol k sebe. Vyzer uvonenejie ne predtm, rozpusten vlasy jej padaj na plecia a vrsky z ela zmizli. Prve som to bola oznmi ostatnm, povie a str si ruky do vreciek kombinzy. Vybavili sme pre vs vlet lietadlom, tartujeme o dve hodiny. M zujem? V aldku sa mi premiea strach s nadenm, presne ako ke ma Zeke upevnil v postroji na streche Hancockovho mrakodrapu. Predstavm si, ako sa rtim vzduchom v okrdlenom aute, rev motora a nrazy vetra... a nepravdepodobn, ale relnu monos, e dao zlyh a ja sa zrtim v strety smrti. Jasn! poviem nahlas. Stretvame sa pri brne B14. Sleduj pky! iarivo sa na ma usmeje a odkra. Pozriem hore cez okn na strope. Obloha je bled a jasn, rovnakej farby ako moje oi. Mm pocit, e na ma odjakiva akala a vol ma k sebe. Mono preto, lebo milujem vky, ktorch sa in boja. Alebo... po tom, o vetko som u v ivote videla, cesta za niem novm mus smerova hore. +++ Kovov schody k tartovacej drhe mi na kadom kroku vzgaj pod nohami. Striebrist lietadlo zblzka vyzer vie, ne som predpokladala. Musm mierne zakloni hlavu, aby som ho videla cel. Spod krdla tr obrovsk valec s roztoenmi lopatkami vntri. Predstavm si, e ma vsaj a vypuj na druhej strane, a trochu sa strasiem. Ako sa nieo tak obrovsk udr na oblohe? asne Uriah. Pokrtim hlavou. Netum a nechce sa mi nad tm uvaova. Nasledujem Zoe po alch schodoch, tieto ved hore do otvoru v trupe lietadla. Roztrasenou rukou schmatnem zbradlie a obzriem sa, i

ns Tobias nhodou nedobehol. Nevidm ho. Nevidela som ho od genetickho testu. Ke vchdzam do diery, zohnem sa, hoci by som tade pohodlne prela aj vystret. Vntri lietadla s nespoetn rady sedadiel s otrhanm modrm poahom. Zlom sa vpredu pri okne. Do chrbtice mi tla kovov ty, mm pocit, e sedm na kostre kresla. Cara si sadne tesne za ma, Peter s Calebom zamieria dozadu a usadia sa veda seba. Nevedela som, e s kamoi, ale hodia sa k sebe, obaja s rovnako odporn. Ak star je t vec? sptam sa Zoe, ktor zostane st ksok predo mnou. Poriadne, prizn, ale pre nae potreby m idelnu vekos. A najdleitejie siastky sme vynovili. Na o ho bene pouvate? Vinou na prieskumn misie. Radi sledujeme perifriu, aby sme prpadn nebezpeenstvo spozorovali dos skoro. Zoe sa odml. Perifria je vek, pomerne chaotick zemie medzi Chicagom a najblim mestskm centrom pod kontrolou vldy. Vol sa Milwaukee a nachdza sa asi tri hodiny cesty odtiato. Autom. Rada by som sa sptala, o tak nebezpen sa na perifrii deje, ale Uriah a Christina si ku mne prisadn, tak stratm ancu. Uriah spust operadlo na ruku medzi naimi sedadlami, naklon sa popred ma a pozrie cez okno. Keby sa o tomto dozvedeli Neohrozen, kad by chcel ofrova, vyhlsi. Ja prv. Christina ho tuchne do ramena. Nie, radej by sa privzovali ku krdlam. o nepozn vlastn frakciu? Uriah jej namiesto odpovede d frku do lca a oto sa sp k oknu. Stretli ste dnes Tobiasa? sptam sa oboch. Nie, povie Christina. Preo, stalo sa nieo? Ne stihnem odpoveda, do uliky medzi sedadlami sa postav staria ena s vrskami okolo st a tleskne rukami. Nazdar, volm sa Karen a som vaa pilotka! vyhlsi. Let sa vm mono spoiatku bude zda straideln, ale nezabdajte: pravdepodobnos leteckej nehody je omnoho niia ne pravdepodobnos autonehody. Asi ako pravdepodobnos, e t nehodu preijeme, zamrmle Uriah, ale veselo sa ker. Oi mu zase iaria, vyzer nadene ako decko. Takto som ho nevidela od Marleninej smrti. Pekn chalan, ktorho som poznala, sa vrtil. Aspo na chvu. Karen zmizne v kabne vpredu a Zoe si sadne cez uliku oproti Christine. Obas sa zvrtne a dao zavel, naprklad aby sme si zapli bezpenostn psy. Alebo aby sme nevstvali, ne dosiahneme letov vku. Netume, kedy sa to stane, ale Zoe sa nm to nenamha vysvetli. Typick. Zzrak, e sa vbec obaovala vysvetovanm, o je t perifria. Lietadlo sa pohne dozadu. Stle sa dotka zeme, ale ide prekvapujco hladko, ako keby sme u leteli. Potom zabo a rti sa po ceste pomaovanej kadejakmi iarami a symbolmi. Vzaujeme sa od radu a srdce mi bi oraz hlasnejie. Z reproduktorov sa ozve Karenin hlas: Pripravte sa na vzlietnutie! Zovriem opierky kresla a lietadlo sa vrhne dopredu. Rchlos pohybu ma priraz k tvrdmu operadlu a vhad za oknom sa premen na farebn muhu. Potom to prde. Lietadlo sa vznesie hore a

stpa, zem sa pod nami rozlieva do rky, vetko sa zo sekundy na sekundu zmenuje. Klesne mi snka a zabudnem dcha. Zhora rad vyzer ako obrzok neurnu, ktor si pamtm z nejakej uebnice. Za plotom okolo neho sa rozahuje pavuina ciest a budov. Potom u tak drobnosti nerozoznvam, pod nami je len machua sivej, hnedej a zelenej, zem, zem, zem, kam len oko dovid, ba ete alej. Neviem, o som vlastne akala. e uvidm miesto, kde svet kon obrovskm tesom? Urite som neakala, ako vemi ma zasiahne vedomie, e som vinu ivota preila v dome, ktor odtiato ani nevidm, a krala po uliciach, ktor teraz nerozoznm medzi tisckami alch. Neakala som, e si budem pripada tak strane malik. Nememe letie prli vysoko, ale ani prli blzko k mestu, aby sme nevzbudili pozornos, tak budeme pozorova z diaky, znovu sa ozve Zoe. Naavo teraz uvidte spustoen oblas, ktor zostala po vojne gnov. Bola znien, ete ne rebeli vymenili vbuniny za biologick zbrane. Na prv pohad to vyzer ako zhluk tmavch budov. murknem, aby som vyhnala z o slzy, a pochopm, e tak nie s namaovan. Naierno ich sfarbil ohe. Z inch zostali len ruiny a chodnk medzi nimi je popraskan ako krupina vajka. Pripomna mi to niektor asti nho mesta, ale nie celkom. Sp v Chicagu mohli udia napcha vlastnmi silami. Toto muselo spsobi nieo in, vie. A teraz sa mrkneme na Chicago! ohlsi Zoe. Uvidte, e sme vysuili as jazera, aby sme mohli postavi plot, ale inak sme sa ho snaili zachova v o najprirodzenejom stave. V diake zbadm Centrlu s dvoma antnami navrchu, odtiato vyzer drobn ako hraka, ale predsa sa ti nad zvykom zubatej siluety mesta. Za ou sa rozprestiera obrovsk hned fak moiar, a potom... modr. Ke som sa raz spala po lane zo strechy Hancockovho mrakodrapu, predstavovala som si, ako moiar vyzeral, ke bol pln vody, s modro-sivou hladinou roziarenou slnenmi lmi. Teraz dovidm najalej v ivote a presvedm sa, e som mala pravdu, za plotom sa skutone ligoce jazero zbrzden hrebemi vn. V lietadle pou len hukot motora. Ty bro! preru mlanie Uriah. Psst! zahriakne ho Christina. Ak vek je v porovnan so zvykom sveta? spta sa Peter. Myslm Chicago. o sa tka plochy. Ak percento zaber? Chicago zaber necelch essto kilometrov tvorcovch, povie Zoe. Povrch celej naej planty m rozlohu vye psto milinov kilometrov tvorcovch. Ide teda o... zanedbaten percento. Odpovedala pokojne, akoby t informcia pre u ni neznamenala. Ma zasiahne rovno do aldka, skrti ma a pridus. Tok zem! Zaujmalo by ma, ako vyzeraj ete vzdialenejie miesta, ako tam udia ij. Znovu vyzriem z okna a zhlboka dcham, na vraznej pohyb mm cel telo prli napt. Pri pohade na nekonen krajinu mi napadne, e to je celkom presvediv dkaz existencie Boha, v ktorho verili moji rodiia. N svet je tak obrovsk, e sa plne vymyk naej kontrole, jednotliv

lovek v om zaleka neznamen toko, ako by si myslel. Jedno mesto takisto nie. Zanedbaten percento. Ani neviem preo, ale pri tej mylienke sa ctim takmer... slobodne. +++ Ke vetci oddu na veeru, sadnem si na parapetu v splni a zapnem obrazovku od Davida. Roztrasenou rukou otvorm sbor s nzvom Dennk. Pretam si prv zznam: David stle nalieha, aby som svoj prbeh spsala. Asi ak, e to bude prern, mono v to dokonca dfa. Naozaj som zaila aj hrozn veci, ale podobn sa diali vade okolo, zaleka nie som ojedinel prpad. Vyrstla som v rodinnom dome v Milwaukee vo Wisconsine. O zem okolo mesta, ktor vetci volali perifria, som vedela akurt toko, e tam nesmiem chodi. Mama robila na polcii, ni jej nebolo dos dobr a kad chvu vybuchla od zlosti. Otec bol uite, poddajn a ochotn, ale vinou aj nepouiten. Jednho da sa strane pochytili v obvake a vymklo sa im to z rk. Vrazil jej a ona ho zastrelila. V noci, ke na zadnom dvore zakopvala telo, som si zbalila, o som uniesla, a odila prednmi dverami. Mamu som u nikdy neuvidela. Vyrstla som na mieste plnom tragdi. Moji kamarti sa vinou spjali, vrieskali na seba a vlastne sa u dvno nemali radi. ili sme len tak zo zotrvanosti, na niom nezlealo. Odchdzala som s vedomm, e moja rodina je len alia poloka v iernej kronike naej tvrte. Ni extra. Takisto som vedela, e keby som sa ukzala na nejakom rade, poslali by ma sp k mame. Pochybovala som, e by som na u ete niekedy vldala pozrie bez spomienky na muhu otcovej krvi na koberci v obvake, tak som pre istotu na iadny rad nela. Radej som sa pobrala na perifriu a nala skupinu ud, ktor tam bvali medzi ruinami v prstrekoch z vlnitho plechu a nepremokavch plachiet. ili z ruky do st a plili star noviny, aby sa zohriali. Vlda vraj ma vetky prostriedky na aksi konsolidciu a neme si dovoli pomc im. Alebo im pomc nechce, o ja viem? Raz som prichytila dospelho chlapa, ako mlti decko, a treskla som ho po hlave doskou, aby prestal. Zomrel, rovno na ulici. Mala som len trins. Zdrhla som, ale chytil ma nejak chlap s dodvkou, vyzeral ako policajt. Na moje prekvapenie ma nezastrelil ani nezavrel do vzenia, len ma vzal na tajn miesto, kde mi otestovali gny. Dozvedela som sa vetko o experimentlnych mestch a nprave gnov. Moje s vraj zdravie ne u viny ud, ako dkaz mi ukzali obrzok na monitore. Aj napriek tomu, e som spchala vradu, presne ako moja mama. David ma presvieda, e si to nemusm vyta, nespravila som to predsa naschvl a ten chlap by inak umltil diea. Lene poda ma mama tie neplnovala otca zabi. Zle na tom, i lovek kon myselne alebo nemyselne? Nhoda alebo nie, vsledok je predsa rovnak, na svete je o loveka menej. Toto som teda zaila. Poda Davida ku vetkmu dolo preto, e sa udia kedysi poksili geneticky vylepi svoju povahu, zlyhali a dosiahli prav opak.

Znie to logicky. Rada by som tomu verila. Zahryznem si do pery. V rade prve vetci sedia v jedlni a veeraj, pij a smej sa. V meste to asi vyzer podobne. Obklopuje ma ben ivot, ale so svojimi objavmi som sama. Pritisnem si taku k hrudi. Toto miesto je moja sasnos aj dvna minulos. Mama tu ila. Ctim jej prtomnos v stench aj vo vzduchu. Ctim, e sed veda ma a u neodde. Navdy ku mne patr, nevezme mi ju ani smr. Zo skla mi cez triko prenikne chlad, zachvejem sa. Vtom vojde Christina s Uriahom, na nieom sa rehoc. Pri pohade na Uriahov pevn krok a jasn oi mi padne kame zo srdca a oi sa mi mimovone zalej slzami. Obaja sa zatvria vyplaene, pribehn a opr sa veda ma. Deje sa nieo? spta sa Christina. Zavrtm hlavou a murkanm zatlam slzy nasp. o ste robili cel de? Po pristt sme ili na chvu k monitorom, zane Uriah. Divn pocit, len tak vetkch pehova. Nedeje sa ni nov, Evelyn je furt rovnako hnusn a jej banda takisto, ale aj tak som si to uil ako super zaujmav sprvy. Ja by som sa na to asi nevedela pozera, priznm sa. Pripadala by som si chylne. Ke si predstavm, e nm to robili cel ivot... Uriah pokr plecami. o ja viem... Ke ma chc sledova, ako sa napchvam alebo krabem na zadku, nech si pozeraj. Hovor to viacej o nich ne o mne. Zasmejem sa. Ako asto sa krabe na zadku? tuchne ma lakom. Nechcem odvdza pozornos od zadkov, ktor s jednoznane nesmierne dleit... Christina sa chabo usmeje, ... ale shlasm s tebou, Tris. Ctila som sa pritom strane a u tomu asi dm pokoj. Nie je to fr. Vimne si obrazovku, ktor drm v lone. Stle na nej svietia mamine slov. A to je o? Vysvitlo, e mama prila odtiato, poviem. Teda vlastne prila zo sveta vonku, chvu ila tu a v ptnstich ju poslali do Chicaga. Do Neohrozenosti. Tvoja mama tu bvala? asne Christina. Prikvnem. Hej. ialen, o? Ete ialenejie je, e si psala dennk a nechala im ho. tala som ho, ne ste prili. Fha, vydchne Christina. To je fajn, nie? Teda e sa o nej viacej dozvie. Hej, je to fajn. A nie, fakt mi ni nie je, nepozerajte na ma tak... Uriah, ktor sa tvril oraz znepokojenejie, sa konene uvon. Vzdychnem. Len si stle myslm, e... sem tak trochu patrm. Mono by som tu vedela zosta. Njs tu domov. Christina sa zamra. Mono, zopakuje. Ctim, e mi v skutonosti never, ale som jej van za pokus o podporu. o ja viem, ozve sa Uriah, pre zmenu smrtene vne. Neviem, i sa ete niekde budem cti ako doma. Ani keby sme sa vrtili. Mono m pravdu. Mono by sme boli cudz plne vade, v rade, v inom meste, sp v Chicagu. N svet sa stle men a tak skoro neprestane.

A mono si domov nosme v sebe, nech sa pohneme kamkovek. Tak ako si ja nosm so sebou mamu. Vojde Caleb. Zababral si triko, asi omkou, ale kvrnu si zjavne nevma. Oi mu iaria ako vdy, ke ho nieo fascinuje. Na okamih ma preme zvedavos, o tak zaujmav videl alebo tal. au, pozdrav a takmer ku mne vytartuje, ale asi si vimne mj odpor, lebo zmeravie v polovici kroku. Obrazovku zakryjem dlaou, hoci by ju z opanej strany miestnosti aj tak nerozoznal, a zazerm naho. Nie som schopn... nie som ochotn odpoveda. Klesn mu ktiky st. U so mnou fakt v ivote neprehovor? spta sa neastne. Ak hej, tak ma od prekvapenia poraz, chladne odvrkne Christina. Odvrtim sa. Popravde povedan, obas by som najradej na vetko zabudla a obnovila vzah, ktor sme mali, ne sme si vybrali frakcie. Aj jeho ustavin vitky a pripomienky, e sa mm sprva obetavejie, boli lepie ne toto. Lepie ne pocit, e pred nm musm skrva mamin dennk, aby ho neotrvil ako vetko ostatn. Vstanem a zastrm si taku pod vank. Vypadnime, navrhne Uriah. Pjde s nami na dezert? Chce poveda, e si ete iadny nemal? Keby aj, o a po tom? Uriah prevrti oi, polo mi ruku okolo pliec a odvedie ma k dverm. Christina sa prid a spolone zamierime k jedlni. Caleba nechme samho.

DVADSIATA KAPITOLA
Pochybovala som, i naozaj prde, privta ma Nita. Ke sa oto, aby ma zaviedla, kam mme namieren, vimnem si, e jej z hlbokho vstrihu na chrbte vonho trika tr tetovanie. Neviem rozozna, o znzoruje. Aj tu sa dvate tetova? zadivm sa nahlas. Hej. Niektor. Na chrbte mm rozbit sklo. Odml sa, ako keby sa rozhodovala, i mi povie dao osobn. Dala som si ho vytetova, lebo... poda ma je cel ich genetick pokodenie tak trochu fr. Zase to slovo. Pokodenie. Plva mi v mylienkach od toho testu, obas hlbie, obas rovno na hladine. Ak je to fr, tak dos sprost, a Nita si najskr mysl to ist, lebo odpove vypula ako osi nechutn. Ponhame sa vydldenou chodbou, takto proti noci takmer przdnou, a potom zdeme dolu schodmi do irokho, tmavho tunela. Osvetuj ho len divn iariv bodky, modr, zelen, erven, fialov, tancuj po stench a kad chvu menia farbu. Dladice s tu starie, aj cez podrky ctim nnosy piny a prachu. Tto as letiska rozrili a plne prestavali, ke sa sem rad nasahoval, komentuje Nita. Ete roky po vojne boli vetky labky pod zemou, vie, kvli bezpenosti. Keby sa boje obnovili, rad by bol prv na rane. Teraz sem chod u len drba. Mm sa stretn s drbrmi? Prikvne. Nejde len o dob. Takmer vetci sme GP geneticky pokoden. Zvyky z rozpustench experimentov alebo ich potomkovia, alebo udia zvonku ako Trisina mama, ibae bez jej genetickej vhody. Vetci vedci a fovia s GZ geneticky zdrav, teda potomkovia ud, ktor odmietli prv vlnu genetickho ininierstva. Jasn, je tu aj pr vnimiek, ale spotala by som ich na prstoch. Chystm sa spta, preo s tak prsne rozdelen, ale prdem na to aj sm. G-zetkri vyrstli tu, vo svete prestenom vedomosami a vskumom, mohli pozorova ud v experimentlnych mestch a pohodlne sa ui z ich chb. G-pkari ili v obmedzench minisvetoch, kde sa nauili len prei a ako-tak vychova aliu generciu. Rozdelenie sa naoko zaklad na kvalifikcii a rozhadenosti, ale v skutonosti je to len zmienka pripta ud k pinavej robote bez ance na postup. Dopadli podobne ako bezprizorn v meste. Nezd sa mi to fr. Tris m poda ma pravdu, pokrauje Nita. Ni sa nezmenilo, len si lepie spoznal vlastn hranice. Kad lovek nejak m, dokonca aj G-zetkri. o tie hranice maj obmedzova? Scit? Svedomie? nechpem. Tmto si mi chcela vylepi nladu? Nita si ma pozorne prezer, ale neodpovie. Somariny, vyprsknem. Preo by moje hranice mal urova niekto in?

Tak to na svete chod, Tobias, upokojuje ma Nita. Vetko je v gnoch. Klame. Ide o viac a ty to dobre vie. Najradej by som sa zvrtol a zdrhol sp do splne. Hnev vo mne vrie a buble, ani neviem, na koho som vlastne natvan. Na Nitu, ktor prijala, e je nejakm spsobom obmedzen, alebo na kohokovek, kto jej to vtlail do hlavy? To je vlastne jedno, asi na cel svet. Prdeme na koniec tunela a Nita plecom odtisne ak dvere. Vojdeme do runho, iarivho sveta. Miestnos osvetuj mal iarovky zavesen na kbloch zo stropu tak nahusto, e tvoria bielo-lt pavuinu. Na jednom konci stoj dreven pult zapratan pohrmi, spoza neho sa leskn nespoetn fae. Pri avej stene s stoly a stoliky, v pravom rohu hr kapela. V hlasnej hudbe rozoznm pr zvukov, o som u poul v Harmnii: bubny a gitarov struny. Pripadm si ako pod reflektorom, vetci na ma zzaj a akaj, o poviem, o urobm. Zmes hudby a hlasov ma na chvu ohlu, ale onedlho si zvyknem a rozoznm Nitine slov. Tadeto! D si nejak drink? Ne stihnem odpoveda, do miestnosti vraz nzky chlapk v triku, ktor z neho doslova vis. Kvne na kapelu. Na moment stchnu, akurt stihne zakria: Bude verdikt! Polovica ud vysko na nohy a vrhne sa k dverm. Sptavo pozriem na Nitu. Zamra sa, medzi obom jej vysko kolm vrska. verdikt? sptam sa. Urite Marcusov, odpovie. Rozbehnem sa. +++ printujem tunelom, hadm medzery v dave, a ke iadnu nenjdem, pouijem lakte. Nita mi be za ptami a vrieska, aby som zastal, ale zbytone. Nevnmam ju ani ud okolo seba, dokonca ani vlastn telo. Navye som odjakiva dobr beec. Schody beriem po troch a pridam sa zbradlia, aby som nestratil rovnovhu. Ani neviem, za m sa tak eniem. Chcem vidie, ako Evelyn Marcusa odsdi? Alebo oslobod? Dfam, e ho d popravi, alebo prepusti? ako poveda. Mne kad vsledok pripad v podstate rovnak, zmieaj sa v om len dve zloky. Marcusovo zlo alebo Marcusova maska, Evelynino zlo alebo Evelynina maska. Do kontrolnej miestnosti trafm ahko, dav na chodbe ma ta dovedie. Pretlam sa dopredu a hne ich zbadm, moji rodiia zaberaj polovicu obrazoviek. Vetci sa odo ma odtiahnu a zan si epka, okrem Nity, ktor zastane veda ma a lap po dychu. Ktosi prid zvuk, aby sme ich pouli. Praskanie mikrofnov im deformuje hlasy, ale otcov by som spoznal kdekovek. Vdy presne vie, ako s nm pracova, aby zmanipuloval obecenstvo. Takmer naisto viem, o povie, ete ne otvor sta. To ti ale trvalo, zatiahne pohdavo. Vychutnva si vazstvo? Zmeraviem od prekvapenia. Nenasadil masku, ktor pozn cel mesto masku pokojnho, trpezlivho vodcu Sebazaprenia, ktor by nikomu neskrivil ani vlas na hlave, vlastnej manelke alebo synovi u vbec nie. Hovor z neho chlap, ktor si pomaliky vyahoval opasok z ptok a potom si ho pevne omotal okolo pste. Marcus, ktorho poznm najlepie. Pri pohade naho sa zase zmenm na decko, presne ako v bludisku strachu.

Vbec nie, Marcus, povie mama. Dlh roky si mestu obetavo slil. Toto rozhodnutie som pozorne zvila spolone so zstupcami bvalch frakci. Marcus teda masku nenasadil, ale Evelyn no. Povedala to tak primne, e som jej takmer uveril aj ja. V tvoj prospech hovoria roky sluby, lojalita lenov tvojej frakcie, moje city k tebe ako k bvalmu manelovi... Nahlas odfrknem. Stle som tvoj manel, pripomenie jej Marcus. Sebazaprenie rozvod nepovouje. V prpade domceho nsilia no, odpovie Evelyn. Ctim sa ak a przdny zrove, ako kedysi, ke som to vdaval na vlastn oi. Nechce sa mi veri, e to verejne priznala, ale viem, o o jej ide. Chce dosiahnu, aby ju udia nevnmali ako bezcitn ensk, ktor ich zaala komandova, ale ako obe Marcusovej sily. Chce, aby tajomstvo spoza stien nho vzornho domu vylo najavo. U viem, ako to dopadne. Zabije ho, zamrmlem. Faktom vak zostva, pokrauje Evelyn takmer sladko, e si spchal aj nehorzne zloiny proti mestu. Na zklade klamnch informci si presvedil nevinn deti, aby riskovali ivot pre tvoju machinciu. Ignorovanm pokynov, ktor som udelila ja a Tori Wu, bval vodkya Neohrozenosti, si spsobil mnostvo zbytonch mrt. Zradil si svojich spolubojovnkov, lebo si poruil dohodu a odmietol priamo bojova proti Jeanine Matthewsovej. Zradil si vlastn frakciu zverejnenm tajomstva, ktor sme dostali za lohu stri. Ja som ne... Ete som neskonila, uml ho Evelyn. Na zklade tvojich predchdzajcich zsluh sme sa rozhodli pre alternatvne rieenie. Na rozdiel od ostatnch bvalch vodcov frakci ti neudelme amnestiu a nedostane poradn hlas pri rozhodovan o zleitostiach mesta. Ale ani a nepopravme ako zradcu. Odsudzujeme a na trest vyhnanstva, teda odchod za plot, za hranice pol, ktor patria Harmnii. Marcus sa tvri prekvapene. Ani sa mu nedivm. Dostva ancu zaa odznova, povie Evelyn. Gratulujem. Mal by som sa tei, e mi nepopravia otca? Alebo by som sa mal natva, lebo som takmer s istotou akal, e sa ho navdy zbavm, ale mlil som sa? Km zostane na tomto svete, nebudem pred nm v bezpe. Netum. Nectim ni. Stpnu mi ruky, ako ke na ma ide zchvat paniky, ale ani t nectim, nie ako zvyajne. Premha ma neodolaten potreba vypadn, tak sa zvrtnem a nechm za sebou Nitu, rodiov aj mesto, kde som kedysi il.

DVADSIATA PRV KAPITOLA


Cvin poplach ohlsia uprostred raajok. Stroh ensk hlas z reproduktorov nm nake, aby sme zostali v miestnosti, kde sa prve nachdzame, zamkli dvere zvntra, zabarikdovali okn a ticho akali, km sirny doznej. Zaname jedens nula nula, oznmi. Tobias vyzer bledo a unavene, pod oami m tmav kruhy. Nepokojne si odlamuje z mafina, niektor ksky zje, na in zabudne a nech ich padn na zem. Vina z ns sa zobudila neskoro, okolo desiatej. Asi preto, e sme nemali ozajstn dvod vstva. Opustili sme mesto, stratili sme frakcie, stratili sme cie. Tu nm nezostva ni in, len aka, o sa udeje. Namiesto uvonenia mi to akurt ni nervy. Neviem, o so sebou. Zvykla som si, e mm stle o robi, stle proti omu bojova. Do oddychu sa musm nti. Vera ns previezli na lietadle, poviem Tobiasovi. Kde si bol? Trochu sa prejs. Mal som o om prema. Znie to napto, zlostne. Ak to bolo? Fakt super. Sadnem si oproti nemu, kolen sa nm dotkaj v zkej ulike medzi posteami. Svet je... omnoho v, ne som si predstavovala. Prikvne. Mne by sa to asi aj tak nepilo. Vky, chpe. Ani neviem preo, ale jeho reakcia ma sklame. Rada by som poula, ako ho mrz, e tam nebol a nezail to so mnou. Alebo sa mohol aspo spta, o sa mi na tom zdalo tak asn. Asi by sa mu to nepilo. Ni lepie mi nepovie? Si v pohode? sptam sa ho. Vyzer, e si ani nespal. Div sa? Oprie si elo do dlane. Verajok ma tak trochu rozhodil. Jasn, m prvo by natvan, na o len chce, hundrem zamraene, ale poda ma a to naozaj nemus trpi. Chpem, e a to vyokovalo, ale poda ma si stle ten ist lovek ako predverom, nech ti povedali okovek. Prudko zavrt hlavou. Kalem ti na gny. Ide o Marcusa. Fakt si a tak mimo? Vytav slov, ale vyslovil ich plne bezvrazne. Vstane a mar zvyok mafina do koa. Zostanem sedie, znechuten a podrden. Samozrejme, e som o Marcusovom rozsudku vedela. Od rna si o tom vetci epkali. Len som neakala, e sa Tobias tak natve, lebo jeho otca neodsdili na smr. Zjavne som sa mlila. Ako keby to nestailo, v tom okamihu sa rozozvuia sirny, Tobiasovi u teda nemem ni poveda. kriekaj tak nahlas, a to bol, nevldzem ani myslie, nieto ete rozprva. Jednu ruku si pritisnem na ucho a druhou spod vanka vylovm taku s maminm dennkom. Tobias zamkne dvere a zatiahne zvesy. Vetci sa utiahnu na postele. Cara si omot vank okolo hlavy. Peter len nehybne sed chrbtom k stene, so zavretmi oami. Caleb zmizol nevedno kam najskr u skma to, o ho vera tak nadchlo a Christina s Uriahom takisto. Asi sa flkaj po rade, u vera po dezerte sa ho chystali prebda do poslednho kta. Ja som sa radej vrtila do

splne a spoznvala som ho v maminch spomienkach, svoje prv dojmy toti opsala v niekokch zznamoch. Fascinovalo ju, ako je tu isto a ako sa udia stle usmievaj a do mesta sa vraj zamilovala, ke ho sledovala na obrazovkch. Zapnem taku a dfam, e ma jej slov rozptlia od hluku sirn. Dnes som sa prihlsila na misiu vntri mesta. David tvrd, e divergentnch ktosi vrad a treba ho zastavi, lebo je to plytvanie najlepm genetickm materilom. Dos hnusn spsob, ako to poveda, ale David to nemysl zle. Keby nelo o divergentnch, akali by, km sa konflikt vyhrot za nenosn hranicu, ale v tomto prpade treba zakroi hne. Vraj tam pjdem na niekoko rokov. Som vhodn kandidtka, lebo tu mm len pr kamartov a iadnych prbuznch a som dos mlad, do novej spolonosti ma teda ahie vlenia. Sta nejakm uom vymeni spomienky a hotovo. Najprv ma daj do Neohrozenosti, lebo u mm tetovanie a k tomu by som inde v meste neprila. Problm je jedine v tom, e na rozhodovacej ceremnii na budci rok si budem musie vybra Informovanos, lebo vrah sa skrva prve tam. Bojm sa, e na inician skku nie som dos inteligentn, ale poda Davida na tom nezle, mu mi predsa prepsa vsledky. Lene mne to pripad nesprvne. rad sce frakcie povauje len za pomocn vchovn prvok, ale udia v meste ich ber vne. Nerada by som sa s ich systmom zbytone zahrvala. Chicago som sledovala u dva roky a viem takmer vetko potrebn, aby som zapadla. Verm, e sa v om vyznm lepie ne miestni, a o to prve ide. Komunikcia bude riskantn, lebo hroz, e pripojenie k serveru mimo mestskej siete si niekto vimne. Nov zznamy do dennka teda budem posiela zriedkavejie, ak vbec. Len ako sa odosobnm od vetkho, o teraz viem, ale mono mi to padne vhod. anca zaa odznova by sa mi zila. Z tokch noviniek sa mi trochu to hlava, pristihnem sa, e jednu vetu tam stle dokola. Problm je jedine v tom, e na rozhodovacej ceremnii na budci rok si budem musie vybra Informovanos, lebo vrah sa skrva prve tam. Neviem, akho vraha mysl eby predchodcu Jeanine Matthewsovej? , ale ete vmi ma mtie, preo si Informovanos napokon nevybrala. Preo sa rozhodla pre Sebazaprenie? Sirny stchnu, zrazu mm pocit, e mi zaahlo v uiach. Ostatn sa vytrsia von, ale Tobias zastane pri mne, prstami si klepk po stehne. Neoslovm ho prv. Neviem, i sa mi s nm prve chce bavi, ke mme obaja nebezpene vyponovan nervy. Mem a pobozka? spta sa. Uahene vydchnem. Hej. Zohne sa, pohladk ma po lci a nene ma pobozk. Ke u ni in, dobre vie, ako mi zlepi nladu. Marcus mi plne vyfual z hlavy. Prep. Bolo to odo ma bezohadn, zamrmlem. Pokr plecami. To je jedno. U je po vetkom. Dobre viem, e nie je. Marcusa sa plne nezbav nikdy, jeho zloba ho zasiahla prli hlboko. No radej sa s nm nehdam. Stle ta mamin dennk? spta sa.

no. Zatia tam boli vinou spomienky na rad, ale zana to by zaujmav. Fajn. Tak a nebudem vyruova. Chabo sa usmeje, ale jasne vidm, e ho nava ani zlos ete neprela. Nesnam sa ho zastavi. Nechvame jeden druhho iali osamote, on smti nad stratou divergencie a zmarenmi ndejami na vsledok sdu, ja nad smrou rodiov. U som to odkladala dos dlho. uknem na obrazovku a otvorm al zznam. Mil David, Zdvihnem oboie. oe, zrazu pe Davidovi? Mil David, ospravedlujem sa, ale nebudem postupova poda plnu. Nedokem to. Iste si pomysl, e len vyvdzam ako hlpa tnederka, ale ide o mj ivot. Ak tu mm vydra cel roky, musm sa zariadi poda svojho. Svoju prcu budem schopn vykonva aj zvonku, nemusm vstpi priamo do Informovanosti. Zajtra si teda s Andrewom vyberieme Sebazaprenie. Dfam, e sa nenahnev. Keby aj no, asi sa to nikdy nedozviem. Natalie tam tie slov stle dokola, vpjam ich do seba. Zajtra si teda s Andrewom vyberieme Sebazaprenie. Skryjem smev v dlani, opriem si hlavu o okno a dovolm slzm, aby mi vone stekali po lcach. Moji rodiia sa naozaj bili. Dos na to, aby sa vzopreli frakcim a plnom zvonku. iadne najprv frakcia, potom krv. Najprv krv, potom frakcia? Ani to nie. Najprv lska, potom frakcia, a tak to m by. Vypnem taku. Pripadm si, ako keby som plvala na pokojnej hladine, a nechcem preta ni alie, o by ten pocit mohlo pokazi. Mala by som za mamou smti, ale vlastne sa ctim prve opane: dostvam ju nasp, slovo po slove, riadok po riadku.

DVADSIATA DRUH KAPITOLA


V sbore njdem u len asi desa zznamov. Neposkytn mi vetky odpovede, po ktorch tim, skr kopu alch otzok. Navye to u nie s len jej mylienky a pocity, ale adresn sprvy. Mil David, domnievala som sa, e si skr mj priate ne nadriaden, ale asi som sa mlila. Naozaj si akal, e tu cel as preijem sama? e s nikm nenadviaem bli vzah? e neurobm jedin vlastn rozhodnutie? Vzdala som sa plne vetkho a prijala som misiu, ktor nikto in nechcel. Mal by si mi akova, nie ma obviova, e som pozabudla na svoju lohu. Aby sme si to vyjasnili, svojho poslania sa nevzdm len preto, e som si vybrala Sebazaprenie a chystm sa vydva. Zaslim si budcnos, ktor si slobodne vyberiem, nie o mi naplnuje Ty s radom. Mal by si chpa, preo sa mi po vetkom, o som videla a zaila, pozdva ivot v Sebazapren. Pravdupovediac, myslm, e Ti vbec nepreka mj vber frakcie. Mm podozrenie, e jednoducho iarli. Ne Ti polem alie sprvy, akm ospravedlnenie za to, e si o mne pochyboval. Ak sa nedokm, u sa neozvem a urite neopustm mesto, aby som navtvila rad. Zle len na Tebe. Natalie Rada by som vedela, i Davida odhadla sprvne. Poznm len jej verziu ich vzahu a neviem, i to je najdveryhodnej zdroj, o sa tka jeho pocitov. Naozaj niekedy iarlil na mjho otca? A postupne ho to prelo? Z maminch slov jasne ctim, e dospieva. Znej pokojnejie, as a sksenosti ju oraz vraznejie oddeuj od drsnho detstva na perifrii. Pozriem na dtum alieho zznamu. O pr mesiacov neskr. Nie je adresovan Davidovi ako vina ostatnch, tn je strohej a menej osobn. ukm po obrazovke, a po desiatich pokusoch narazm na aliu sprvu pre Davida. Poda dtumu ju mama poslala cel dva roky po predchdzajcej. Mil David, dostala som Tvoj list. Chpem, preo u nechce dostva sprvy a repektujem Tvoje rozhodnutie, ale bude mi chba. elm Ti vetko najlepie. Natalie

Snam sa presun alej, ale tam sa dennk kon. Poslednm dokumentom v sbore je certifikt o smrti. Ako prina s uveden poetn streln rany v oblasti trupu . Cel sa strasiem, snam sa zo seba vyhna spomienku na jej telo padajce na ulicu. Na to spomna nepotrebujem. Chcem sa dozvedie viac o jej ivote, o jej vzahu s otcom, dokonca aj s Davidom. okovek, o by ma rozptlilo od mylienok na jej smr. +++ Tak zfalo tim po odpovediach a po nejakej zmysluplnej innosti , e neskr spolu so Zoe zjdem do kontrolnej miestnosti. Km sa s nejakm manarom bav o stretnut s Davidom, tvrdohlavo si zzam na topnky. Odmietam pozrie na monitory, bojm sa, e keby som tam o len mrkla, u by som sa nevldala odvrti. Priptala by som sa k nim a strcala sa v starom svete, lebo v tomto novom sa vbec nevyznm. Lene zvedavos nevydrm ovlda dos dlho, a ne Zoe dodebatuje, ukradomky pozriem na vek obrazovku zavesen nad stolmi. Okamite spoznm Evelyn. Sed na posteli a dotka sa ohosi na nonom stolku. Pristpim bliie, aby som t vec rozoznala. To je Evelyn, povie mi ena od najbliieho stola, ako keby som nevedela. Sledujeme ju nonstop. Aj ju poujete? Len ke zapneme zvuk. Vinou je stlmen, tok rei by sme nemohli pova cel de. Prikvnem. o to m na stolku? Nejak soku. Netum, o je za. ena pokr plecami. Ale asto na u zza. Abstraktn tvar z modrho skla, nieo ako miniatrny zamrznut vodopd. Mne pripad povedom, rchlo si spomeniem, kde som ju u videla. V Tobiasovej izbe, kde som spala, ke som po falonej poprave zdrhla zo sdla Informovanosti. Klepkm si prstom po brade a ptram v pamti. Tobias mi povedal, e mu ju dala Evelyn, ke bol ete mal. Musel ju skrva pred otcom, ktor by mu pekn zbyton vec urite zatrhol. Predtm som jej vemi nevenovala pozornos, ale pre Evelyn iste nieo znamen, ke si ju vzala so sebou a postavila si ju rovno k posteli. Mono jej pripomna jedin spsob, ktorm sa kedysi mohla bri proti systmu frakci. Evelyn na obrazovke si podoprie bradu a chvu si soku nehybne obzer. Potom vstane, vytrasie si ruky a odde z miestnosti. Nie, soka jej nepripomna rebelsk minulos. Pripomna jej Tobiasa. Akosi mi neprilo na um, e ke so mnou uiel z mesta, Tobias nielen zradil veliteku, ale aj opustil matku. A ona za nm teraz smti. Mrz to aj jeho? Maj sce vne natrben vzah, ale puto medzi synom a matkou predsa neme len tak zmizn. Aspo poda ma. Zoe mi polo ruku na plece. Chcela si sa ma nieo spta? Prikvnem a odvrtim sa od obrazoviek. Zoe na fotke vyzerala vemi mlad, ale predsa sa s mamou stretla, tak nepochybujem, e dao vie. Najradej by som sa sptala Davida osobne, ale najvieho fa radu nemem len tak ahko prepadn. Potrebujem sa dozvedie viacej o svojich rodioch, poviem. tala som mamin dennk, ale stle neviem, ako sa stretli, ani preo sa rozhodli spolone vstpi do Sebazaprenia.

Zoe pomaly prikvne. Porozprvam ti, o viem. Odprevad ma do laboratria? Musm Matthewovi nieo odkza. Ruky m zopt za chrbtom. Ja drm taku od Davida, cel umazan odtlakami prstov a tepl od neustlych dotykov. U chpem, preo sa Evelyn stle dotka svojej soky je to jedin vec, ktor jej zostala po Tobiasovi. Mne zase nezostalo ni in po mame, a ke mm taku so sebou, ctim sa bliie pri nej. Asi preto si ete neviem predstavi, e by som ju dala Calebovi, hoci m na mamine zznamy rovnak prvo. Ete sa jej nedokem vzda. Zoznmili sa v kole, zane Zoe. Tvoj otec bol vemi inteligentn, ale psycholgia mu nikdy vemi nela a uiteka naho bola vemi prsna, na deti z Informovanosti mali vdy vysok nroky. Natalie mu ponkla pomoc a rodiom nahovoril, e rob projekt navye, aby to udral v tajnosti. Po pr tdoch sa zaali tajne stretva aj bez douovania. Myslm, e k ich obbenm miestam patrila fontna june od parku Millennium. Akoe sa vol? Buckinghamova? Predstavm si mamu a otca, ako sedia na okraji fontny, maj si v nej nohy a nad hlavou sa im ligoce vodn trie. Dobre viem, e fontna u vemi dlho nefunguje, take musela by such, ale s vodou mi t predstava pripad krajia. Blila sa rozhodovacia ceremnia a tvoj otec sa nevedel doka odchodu z Informovanosti, lebo videl nieo prern... oe? o prern? U asi vie, e sa od detstva kamartil s Jeanine Matthewsovou, pokrauje Zoe. Bol svedkom experimentov, ktor vykonvala na bezprizornch vmenou za jedlo alebo obleenie. Testovala srum strachu, ktor sa neskr zaalo pouva pri inicianej skke do Neohrozenosti staria verzia sa neprispsobila kadmu osobne, ale len vyvolvala klasick fbie, naprklad strach z vok, z pavkov a tak. Norton, vtedaj vodca Informovanosti, dozeral na pokus a testovanho mua nechal pod vplyvom sra prli dlho. Spsobili mu trval nsledky. Pre tvojho otca to bola posledn kvapka, u s nimi nechcel ma ni spolon. Zastane pri vchode do laboratri a prilo svoj odznak ku skeneru. Vojdeme do zanedbanej kancelrie, kde som od Davida dostala mamin dennk. Matthew sed s primrenmi oami a s nosom prilepenm na obrazovke. Sotva si n prchod vimne. Ani ja ho vemi nevnmam, stle myslm na otca. Mal zloit povahu, ale bol to skutone dobr lovek. Najradej by som sa rozosmiala a rozplakala zrove, ale ovldnem sa, zlom sa na stoliku pri przdnom stole a zakliesnim si ruky medzi kolen. Tvoj otec chcel z Informovanosti ods a mama tam bez ohadu na svoju misiu nechcela vstpi a chcela zosta pri om, tak sa spolone rozhodli pre Sebazaprenie. Odml sa. Iste si si pretala, e to spsobilo naptie medzi Natalie a Davidom. Neskr sa jej ospravedlnil, ale rozhodol sa, e s ou u nechce komunikova osobne. Nepovedal mi preo. Odvtedy do radu posielala len vemi strun informatvne sprvy, ktor v dennku nie s. Svoju lohu plnila aj v Sebazapren, podotknem. no. A myslm, e tam bola omnoho astnejia, ne by bola v Informovanosti, povie Zoe. Prirodzene, zistila, e aj Sebazaprenie m svoje nedostatky. Zd sa, e genetickmu pokodeniu sa ned ujs, otrvilo dokonca aj vodcov Sebazaprenia.

Zamram sa. Myslte Marcusa? Ten je predsa divergentn. Genetick pokodenie s tm nem ni spolon. Ale no. Bol nm cel ivot obklopen a napodoboval sprvanie ostatnch, vysvetuje Zoe a odvrti sa. Matthew, David sa potrebuje stretn s tvojm nadriadenm ohadom vskumu jednho sra. Alan minule plne zabudol, dozrie naho? Jasn, zamrmle Matthew, ani nezdvihne oi od monitora. Vytiahnem z neho termn a potom mu to pripomeniem. Vborne. U musm s. Dfam, e som ti povedala dos, Tris. Usmeje sa a vykzne z dver. Hrbm sa na stolike, lakte si opieram o kolen. Marcus je divergentn. M zdrav gny rovnako ako ja. Ibae odmietam veri, e za jeho sprvanie me vplyv okolia. Aj ja som predsa cel ivot preila medzi geneticky pokodenmi umi. To ist moja mama. Alebo naprklad Uriah. Nikto z ns nepotreboval ubliova svojej rodine. Trochu derav argument, e? ozve sa Matthew. Sleduje ma spoza svojho stola a prstami klepk po operadle stoliky. Hej, prisvedm. Niektor by na genetick pokodenie chceli zvali plne vetko. Je to ahie ne zmieri sa s pravdou, e ud a dvody ich konania nikdy dokonale nepreskmaj. Kad svoje problmy potrebuje na niekoho hodi, poviem. Mj otec si na to vybral Informovanch. Potom by som ti asi nemal hovori, e tch som mal vdy najradej, ukrnie sa Matthew. Ozaj? Konene sa vystriem. Preo? ako poveda, najskr s nimi shlasm. Keby udia stle spoznvali svet a snaili sa ho lepie pochopi, mali by omnoho menej problmov. Ja som ich cel ivot podozrievala len z najhorieho, skontatujem a podopriem si bradu rukou. Otec ich neznal a ja som sa to od neho nauila, vadilo mi vetko, o robili. A neskr mi zaalo dochdza, e som sa mlila. Alebo aspo mala nespravodliv predsudky. Voi Informovanm alebo voi vzdelanosti? Pokrm plecami. Aj, aj. Ale potom mi tok Informovan pomohli, ani som ich nemusela poiada... Will, Fernando, Cara vetci pochdzali z Informovanosti a patria k najlepm uom, akch som kedy poznala, hoci aj neastne krtko. Naozaj sa snaili vylepi svet pre dobro vetkch. Pokrtim hlavou. To, o stvrala Jeanine, nemalo ni spolon s tm, e hlad po vedomostiach vedie k hladu po moci, aj ke to otec odjakiva tvrdil. Proste ju desilo, ak je svet v skutonosti vek a ako mlo v om znamen. Vedomosti znamenaj ist moc, povie Matthew. udia ju mu vyui na zl ako Jeanine, alebo na dobr ako my. Samotn moc nie je zl. Ani vedomosti ako tak. Ja som obom odjakiva neverila. V Sebazapren vetci tvrdili, e moc treba zveri uom, ktor ju v skutonosti nechc. Na tom nieo je, uzn Matthew, ale mono je najvy as zbavi sa zbytonch predsudkov. Siahne pod stl a vytiahne hrub knihu s ochanou oblkou a zodratmi okrajmi strn. Zaklim na titul. BIOLGIA LOVEKA. S to len zklady, ale predsa, tto kniha ma nauila vea o tom, o znamen by lovekom.

Neuveritene zloit a zhadn biologick stroj, navye schopn analyzova vlastn mechanizmy. V rmci evolcie sa ete ni podobn nestalo. Spsob, akm vieme spoznva seba samch a okolit svet, ns spomedzi ostatnch tvorov vyleuje. Pod mi knihu a oto sa sp k potau. Obzerm si oblku a prebehnem prstami po okraji strnok. Zskavanie vedomost mi zrazu pripad praliv, nieo ako odhaovanie prastarho tajomstva. Mm pocit, e keby som si t knihu pretala, siahla by som dozadu ponad vetky udsk genercie a k plne prvej nech ila kedykovek a stala sa sasou nieoho starieho a vieho, ne si viem predstavi. akujem, poviem nahlas. A nemyslm tm knihu. Skr akujem za to, e mi Matthew dal ancu zska sp nieo, o som stratila, prv ne som sa dozvedela, e to mm. +++ Vestibul hotela pchne kombinciou bielidla a kandizovanho citrna, a ma z toho tpe nos. Prejdem okolo rastliny so iarivm kvetom uhniezdenm medzi konrmi a zamierim k splni, ktor sa doasne stala mojm domovom. Cestou taku utieram do trika, aby som z nej odstrnila aspo as odtlakov. Caleb je v splni sm, m strapat vlasy a oi zalepen od spnku. Ke si na poste hodm knihu o biolgii, zvedavo na ma zamurk. Zdvihne sa mi aldok a pritisnem si taku bliie k boku. Je to jej syn. M na jej dennk prvo, dohovram si. Ak mi chce nieo poveda, ozve sa, tak to vyklop. Mama tu nejak as bvala. Vyhknem to prli rchlo a nahlas ako tajomstvo, ktor som u skrvala pridlho. Nali ju na perifrii a priviedli sem. Pr rokov ila tu, potom ju poslali do mesta, aby zabrnila Informovanosti vradi divergentnch. Caleb vytret oi. Ne si to rozmyslm, natiahnem ruku a podm mu taku. Tu s jej zznamy. Nie je ich vea, ale mal by si si ich preta. Vstane a zovrie sklo v ruke. Je omnoho vy ne kedysi, omnoho vy ne ja. Ke sme boli deck, pr rokov som ho prevyovala ja, hoci som o necel rok mladia. Na tie roky spomnam najradej. Vtedy som si ete nepripadala menejcenn voi viemu, mdrejiemu a obetavejiemu bratovi. Ako dlho si o tom vedela? spta sa s primrenmi oami. To je jedno. Odstpim o krok dozadu. Teraz som ti to povedala. Inak, taku si me necha, ja som s ou skonila. Tie som ti chcel nieo ukza. Tka sa to Edith Priorovej. Po! Vytartuje zo splne, ani sa neobzrie. Neahaj ma za nm zvyky sesterskch citov, ale zvedavos. Vedie ma spleou chodieb, aleko od ast radu, ktor u poznm. Skonme v dlhej, zkej miestnosti lemovanej policami s rovnakmi sivo-modrmi knihami. S hrub a vyzeraj hrozne ak. Medzi prvmi dvoma radmi polc je dlh dreven stl so zasunutmi stolikami. Caleb ukne po vypnai a miestnos zaplav bled svetlo podobn ako v sdle Informovanosti. Trvil som tu vea asu, zane. Uchovvaj tu zznamy. Naiel som aj nieo o chicagskom experimente. Prechdza popri policiach na pravej strane a prstami hladk chrbty knh. Jednu vyberie a polo ju na stl, sama sa otvor a rozprestrie vejr strnok plnch psmen a obrzkov. Preo to nemaj v potaoch?

Predpokladm, e ich zaali spisova, ete ne vyvinuli spoahliv elektronick zabezpeenie, povie, ani na ma nepozrie. Papierov zznamy sa aie kopruj, a ke naozaj nechce, aby sa dostali do nepovolanch rk, me ich definitvne znii. Mih zelenmi oami a had sprvne miesto, prstami ikovne prevracia strnky, akoby odjakiva ni in nerobil. Spomnam, ako svoju zubu skrval a strkal si knihy za poste, ne nakvapkal krv do vody na rozhodovacej ceremnii. U vtedy mi malo docvakn, e je zradca a zle mu len na sebe samom. Zase ma zabol brucho, sotva s nm vydrm v zavretej miestnosti, kde ns oddeuje len stl. Aha, tu je to. Prilo prst na strnku a oto knihu ku mne. Vyzer to ako kpia zmluvy, no je psan rukou. Ja, Amanda Marie Ritterov, bydliskom Peoria, Illinois, vyjadrujem shlas s nasledujcimi procedrami: Genetick ozdravenie definovan radom pre genetick prosperitu ako genetickoininiersky zkrok na npravu gnov pecifikovanch ako pokoden na strane 3 tohto dokumentu. Prestavenie pamti definovan radom pre genetick prosperitu ako procedra zahajca vymazanie spomienok a ich nahradenie novmi, zameran na zlepenie aklimatizcie pacienta v prostred experimentu. Vyhlasujem, e som bola kvalifikovanm zamestnancom radu pre genetick prosperitu informovan o vhodch hore uvedench procedr aj o rizikch, ktor s nimi svisia. Rozumiem, e mi rad vtep do mysle nov minulos a identitu a umiestni ma v experimentlnom meste Chicago, Illinois, v ktorom preijem zvyok ivota. Zavzujem sa privies na svet minimlne dvoch potomkov, aby som svojim napravenm gnom dala o najlepiu ancu na preitie. Uvedomujem si, e mi tento pokyn optovne vtepia spolu s novmi spomienkami po vymazan pamti. Sasne udeujem shlas, aby sa moje deti a deti mojich det dozvedeli radn verziu mojej minulosti a naalej ili v Chicagu, km rad pre genetick prosperitu nerozhodne o ukonen experimentu. Amanda Marie Ritterov Amanda Marie Ritterov, ena z tajnho videa. Edith Priorov, moja prbuzn. Pozriem na Caleba. Oi mu svietia nadenm, akoby mal v kadom miniatrnu iarovku. Naa prbuzn. Vytiahnem stoliku a sadnem si. Bola to nejak otcova prababka? Prikvne a sadne si oproti mne. Prateta. Sedem generci dozadu. Priorovsk meno alej ril jej brat. A toto je... Vyjadrenie shlasu s asou na experimente. Poda poznmok na konci ide len o prv koncept. Pracovala v rade a patrila k pvodnm zakladateom experimentu. Tch ilo do miest pomerne mlo, vinou tam posielali ud, ktor nerobili pre vldu. Znovu si zmluvu pretam a snam sa ju nejako pochopi. Ke som ju videla prvkrt, jej

odhodlanie zosta v naom meste, zaradi sa do nejakej frakcie a zanecha za sebou svoju skuton minulos som chpala ako samozrejmos. Lene vtedy som ete nevedela, ako sa ije za plotom. Nepripad mi to zaleka tak zl, ako opisovala vo videu. ikovne divkov zmanipulovala, aby ich udrala v strachu pred vonkajm svetom a oddanch radnmu plnu. Nepovedala nehorzne klamstv, ale ani cel pravdu. rad divergentnch naozaj povaoval za dleitch, lebo s genetickm kdom by sa im vraj mala napravi aj povaha, ale nepotreboval, aby vyli z mesta ako zzran armda na zchranu sveta. Stailo, aby sa zmieali s benou populciou a odovzdvali svoje gny alej. Zaujmalo by ma, i Edith verila vlastnm slovm, alebo i odkaz natoila pod tlakom. Na alej strane je jej fotka, pery stska do tenkej iary a okolo tvre jej visia riedke hned vlasy. Urite zaila nieo prern, ke sa chcela dobrovone zbavi vetkch spomienok a zaa plne odznova. Zistil si, preo to urobila? sptam sa. Caleb zavrt hlavou. Zznamy o tom vea nehovoria, ale odhadujem, e niektor udia vstupovali do experimentov, aby unikli extrmnej chudobe. Rodiny po ich odchode dostvali pravideln mesan prspevok maximlne poas desiatich rokov. Lene Edith robila v rade, tak musela ma in dvod. Najskr sa jej stalo nieo traumatizujce a chcela na to zabudn. Zamram sa na fotku. Neviem si predstavi chudobu, ktor by loveka dotlaila k rozhodnutiu zabudn na vetkch blzkych len preto, aby dostali trochu peaz. Vinu ivota som preila v Sebazapren na chlebe a zelenine, nemali sme ani omrvinku nazvy, ale nikdy sme neboli a tak zfal. udia, ktor sa nechali zaradi do experimentu, na tom museli by neporovnatene horie. Takisto si neviem predstavi, o k tomu dotlailo Edith. eby u nemala na koho zabudn? Zaujala ma prvna strnka veci, ozve sa Caleb. Dva shlas aj za svojich potomkov mi pripad trochu prehnan. Jasn, rodiia o niektorch veciach rozhoduj za neplnolet deti, ale tu ide o cel ivot. Rodiia tak trochu uruj osud svojich det u len tm, ako rozhoduj o vlastnom, poviem hmlisto. Vybrali by sme si tie ist frakcie, keby rodiia kedysi nepreli do Sebazaprenia? Pokrm plecami. Netum. Mono by sme si nepripadali tak pridusen. Mono by z ns vyrstli lep udia. Jedovat mylienka sa mi vplaz do mozgu ako had. Mono by z jednho z ns, nechcem menova, vyrstol lep lovek, ktor by nezradil vlastn sestru. Zabodnem pohad do dosky stola pred sebou. Poslednch pr mint sa mi ahko predstieralo, e sme normlni srodenci, lene na skutonos a na hnev sa ned pozabudn navdy. Pravda zakadm zase vyplva na povrch. Spomeniem si, ako som naho pozerala spoza inch stolov v sdle Informovanosti, ke som sa s nm nevldala hda a pova jeho vhovorky. Ke mi u bolo plne jedno, e ma zradil vlastn brat. Edith vstpila do Informovanosti, e? sptam sa napto. Aj ke prijala nezvyajn meno. no! Mj tn poda vetkho neregistroval. Vlastne vina naich predkov bola v Informovanosti. Pr vnimiek prelo do Sebazaprenia a jeden-dvaja do Otvorenosti, ale to je vetko. Zrazu si pripadm strane studen, ale keby som sa striasla, asi by som sa rozsypala na ksky adu. Tmto si si teda obhjil vetko, o si spchal? zanem. Preiel si do Informovanosti a vetko si

im zhltol aj s navijakom, lebo si veril, e tam patr? Veril si, e ke tam bola vina naich predkov, najprv frakcia, potom krv je plne v poriadku a me zradi rodinu, ktor a vychovala? Tris... hlesne a oami ma pros o pochopenie, ale ja mu nerozumiem. Ani nechcem. Vstanem. Tak fajn. Ja viem o Edith a ty vie o mame. Sme si kvit. Ke naho niekedy pozriem, premkne ma scit, no vzpt by som ho najradej zakrtila. Teraz potrebujem len utiec a zabudn, e som sem s nm vbec ila. Vypochodujem z miestnosti a bem sp k hotelu, podrky mi vzgaj na dladiciach. Spomalm, a ke zactim citrusov vu. Na chodbe do splne zbadm Tobiasa. Lapm po dychu, srdce mi bije a v konekoch prstov, v hlave mi vri smtok, zlos, as a tba. Tris? oslov ma Tobias, znepokojene sa mra. Si v pohode? Pokrtim hlavou, stle bez dychu, prirazm ho k stene a pobozkm ho. V prvom momente sa ma sna odtisn, ale potom si asi povie, e to je jedno. Nezle na tom, ako sa ctim ja, ako sa cti on, nezle na niom. U sme spolu neboli sami cel dni. Tdne. Mesiace. Vkzne mi prstami do vlasov, ja mu zovriem bicepsy, aby som udrala rovnovhu, tlame sa k sebe ako epele pri sboji. O Tobiasovej sile vie velikto, ale len ja poznm teplo, ktor vyaruje z jeho tela, to tajomstvo budem stri a odnesiem si ho do hrobu. Sklon sa a pritisne mi pery na krk tak drsne, a to zabol, rukami mi bldi po tele a napokon mi ich ovinie okolo psa. Zakvam si prsty do ptok na jeho opasku a zavriem oi. U presne viem, o chcem, chcem spomedzi ns dosta kad vrstvu obleenia a odhodi vetko, o ns rozdeuje, minulos, prtomnos aj budcnos. Z opanho konca chodby sa ozv kroky a rozosmiate hlasy. Okamite sa od seba odtrhneme. Ktosi zapska Uriah , ale sotva ho poujem, v uiach mi stle pulzuje krv. Tobias mi pozrie do o a dopadne to rovnako, ako ke sa nm pohady poriadne stretli prvkrt, po mojej prvej simulcii. Zzame sa seba prli dlho, prli uprene. Sklapni, okrknem Uriaha, ale ani sa k nemu neotom. Uriah a Christina prejd do splne a my dvaja ich nasledujeme, akoby sa ni nestalo.

DVADSIATA TRETIA KAPITOLA


Ke sa konene zlom do postele, pod lcom mi zaut papier. Odkaz v oblieke vanka je to posledn, o mi chbalo, u teraz mi ide praskn hlava. T, pr o 23.00 k vchodu do hotela. Potrebujem sa s tebou porozprva. Nita Pozriem na Tris. Le na chrbte, cez sta a nos jej padol prame vlasov a pri kadom vdychu sa zachveje. Nechcem ju budi, ale pripad mi divn, aby som sa uprostred noci rozbehol za cudzou babou a ani jej o tom nepovedal. Ve sme si sbili, e u nebudeme ma navzjom iadne tajomstv. Mrknem na hodinky. O desa jedens. Nita je len kamoka. Tris to mem poveda aj zajtra. Mono ide o nieo vne. Odtisnem prikrvku a len strm nohy do topnok v poslednom ase pre istotu spvam obleen. Prejdem okolo Petrovej postele, potom Uriahovej. Spod vanka mu tr hrdlo fae. Chytm ju medzi prsty a vezmem so sebou. Pri dverch ju schovm pod vank przdnej postele a v duchu si vynadm, e som naho zaleka nedval tak pozor, ako som sbil Zekemu. Na chodbe si zaviaem topnky a uhladm vlasy. Ke som chcel, aby ma Neohrozen uznvali ako vodcu, prestal som si ich striha na tl Sebazaprenia, ale chba mi to. Bol to upokojujci ritul, len som poval bzuanie strojeka a orientoval sa skr hmatom ne zrakom. Kedysi mi vlasy strihval Marcus, vdy na chodbe na hornom poschod. Nehral sa s tm a obas ma pokriabal na ztylku alebo na uchu, ale aspo nenadval, e to mus robi. Pekn od neho. Nita u dupk nohou. Tentoraz m na sebe biele triko s krtkymi rukvmi, vlasy si stiahla do chvosta. Usmeje sa, ale iba silene. Vyzer nervzne, skontatujem. Asi preto, e som, prizn sa. Po, nieo ti chcem ukza. Vedie ma tmavmi chodbami, cestou stretneme len pr drbrov. Zd sa, e Nitu vetci poznaj, usmievaj sa na u alebo jej mvaj na pozdrav. Nita kra s rukami vo vreckch, a ke sa nm nhodou stretne pohad, dsledne sa odvrti. Dverami bez bezpenostnho senzora prejdeme do vekej kruhovej miestnosti so sklenenm lustrom uprostred. Dlku pokrva vyleten tmav drevo a steny leskl bronz. Do bronzovch pltov s vyryt men, stovky mien. Nita sa postav pod luster a roztiahne ruky, akoby chcela ukza na vetko v miestnosti naraz. Tu s rodokmene ud z Chicaga, povie.

Pristpim bliie k stene a tam men, i nenarazm na nejak znme. Na konci jednho rodokmea ich njdem: Uriah Pedrad a Ezekiel Pedrad. Pri oboch mench s miniatrne psmen NN a pri Uriahovom je erstvo vyryt bodka, asi ho oznauje ako divergentnho. Vie, kde som ja? sptam sa. Prejde na opan stranu miestnosti a uke na jeden panel. Rodokmene s znzornen po enskej lnii. Tris sa dozvedela, e patr do druhej genercie, ke sa prebjala k Jeanine do labku, lebo jej matka prila zvonku. Neviem, ako na to Jeanine prila, ale to u asi nezistme. K panelu s vlastnou rodinou prikrom opatrne, hoci netum, preo by ma mal pohad na men vyryt do bronzu nejako rozhdza. Zbadm Evelyn Johnsonov, zvisl iara ju spja s Kristin Johnsonovou a vodorovn s Marcusom Eatonom. Pod ich menami som len ja. Pri mojom mene s mal psmen SN aj bodka, hoci u vysvitlo, e nie som naozaj divergentn. Prv psmeno oznauje frakciu, kde si sa narodil, vysvetl Nita, a druh ktor si si vybral. Pomocou toho vraj mapuj rozmiestovanie gnov. Mamine psmen: ISB. B ako bezprizorn, predpokladm. Otcove psmen: SS. Bodka. Dotknem sa iary, ktor ma s nimi spja, iary, ktor spja Evelyn s jej rodimi, a tak alej. Osem generci vrtane mojej. Mapa przdneho dedistva, ktorho sa nezbavm, nech uteiem kamkovek. Vaka, e si mi to ukzala, ale nechpem, preo sme sa sem museli trepa uprostred noci. Myslela som, e by si to chcel vidie. A potrebujem s tebou hovori aj o nieom inom. Ete mi chce opakova, e aj s mojm genetickm pokodenm nie som celkom na zahodenie? Mvnem rukou. Netreba, u mi to lezie na nervy. Fakt netreba, uzn, ale oceujem, e si to povedal. Oprie sa o stenu a plecom zakryje Evelynino meno. Stoj tak blzko, e jej vidm kruh svetlejej hnedej okolo zreniiek, radej o krok ustpim. To, o som ti vera hovorila o genetickom pokoden, bol v prvom rade test. Potrebovala som pou, ako na to zareaguje, aby som zistila, i ti mem veri. Keby si to len tak prijal ako obmedzenie, s ktorm ni nenarob, tak by som ti veri nemohla. Prisunie sa troku bliie a zakryje aj Marcusovo meno. Aby bolo jasn, tie neznam, ke ma oznauj za pokoden. Spomeniem si, ako jedovato vypvala slov, ke mi hovorila o rozbitom skle vytetovanom na chrbte. Srdce sa mi rozbcha rchlejie, ctim ho a v krku. Vesel tn v jej hlase nahradila trpkos a oi jej ochladli. Zrazu sa jej bojm, bojm sa jej slov, ale spolu so strachom ma zaplavuje aj adrenaln. Tie slov znamenaj, e svoje pokodenie nemusm prija, e sa nemusm cti menejcennej ne doteraz. Ak som to sprvne pochopila, ani ty s tm neshlas. Presne tak. Mme tu kopu tajomstiev, pokrauje. Po prv, G-pkarov povauj za nahraditench. A po druh, niektor z ns sa rozhodli, e si to len tak nenechaj. Nahraditench? o tm mysl? Na uoch ako my pchaj vne zloiny, vysvetl, a skrvaj ich. Ak chce, poskytnem ti

dkazy, ale a neskr. Teraz ti mem akurt poveda, e pracujeme proti radu a mme na to dobr dvody. A chceme, aby si sa k nm pridal. Primrim oi. Kto? Preo? o odo ma chcete? Teraz ti ponkam ancu pozrie si svet mimo radu. A o za to? Tvoju ochranu. Idem na nebezpen miesto a nikto z radu o tom nesmie vedie. Si zvonku, preto ti skr mem veri, a viem, e sebaobranu zvlda perfektne. Ak pjde so mnou, dostane dkaz, e ti neklamem. Zahka si polo ruku na srdce ako pri prsahe. Mm siln pochybnosti, ale zvedavos ich preme a radu verm ete menej. Kad vlda, ktor som zatia zail, dokonca aj mestsk rada zo Sebazaprenia veden mojm otcom, pchala kadeo nekal. Preo by mal by rad lep? Navye sa vo mne bud aj ndej, e stojm za viac ne pr napravench gnov, ktor mono posuniem svojim deom, ak vbec nejak budem ma. Rozhodnem sa teda, e budem spolupracova. Aspo zatia. Fajn, poviem nahlas. Po prv, ne ti okovek ukem, zane Nita, mus sbi, e nikomu ni neprezrad. Dokonca ani Tris. Shlas? Je spoahliv, obhajujem Tris. A ja som jej sbil, e u pred ou nebudem ni skrva. Nechcem sa da vmanvrova do situcie, e by som musel sub porui. Preo jej to nemem poveda? Nehovorm, e sa jej ned veri. Akurt nem schopnosti, ktor potrebujeme, a nechceme nikoho zbytone ohrozova. rad nechce, aby sme sa organizovali. Chpe, ke spolone odmietneme mylienku, e sme pokoden, odpeme tm vetko ich genetick ininierstvo a experimentovanie. Nikto neti pou, e sa cel ivot zaoberal zbytonosami. Viem si to predstavi ja som sa ctil rovnako, ke som zistil, e systm frakci vymysleli vedci, aby ns o najdlhie udrali pod kontrolou. Nita sa odtiahne od steny a povie presne to jedin, o ma me donti k shlasu. Ak jej vetko vyklop, oberie ju o monos voby, ktor teraz dvam ja tebe. Zatiahne ju do sprisahania, i chce alebo nie. Ak jej to zataj, ochrni ju. Prejdem prstami po svojom mene vyrytom do kovovho panelu. Tobias Eaton. Moje gny, mj problm. Okej. Ni jej nepoviem. +++ Sledujem, ako l Nitinej baterky poskakuje do rytmu jej krokov. S vpravou zjavne rtala, zastavili sme sa len po ruksak schovan v komore. Prechdzame podzemnmi chodbami, okolo miestnosti, kde sa stretvaj G-pkari, a do tunela, kam u nenatiahli ani elektrick vedenie. Zastav sa, prstami mtra po zemi, km nenahmat zpadku. Pod mi baterku a otvor padacie dvere v dlke. nikov tunel, komentuje. Aby sme sa pri ozajstnom poplachu dostali von. Vykopali ho, ke sa sem rad presahoval. Z ruksaku vytiahne iernu tubu, a ke z nej odkrti koniec, vyskoia erven iskry. Hod ju do diery. Sledujem, ako pad, a pod viekami mi zostane muha svetla. Nita si sadne na okraj padacch dver, naprav si ruksak na pleciach a sko.

Viem, e zem je len pr metrov podo mnou, ale odtiato diera vyzer strane hlbok. Sadnem si, na moment sa zahadm na siluetu svojich topnok na pozad ervench iskier. A skom. Zaujmav, skontatuje Nita, ke dopadnem, stle s baterkou v ruke. Zabudla som, e sa boj vok. Zdvihne svetlicu a vykrome tunelom. Je akurt dos irok na to, aby sme mohli kra veda seba, a dos vysok, aby som sa nemusel hrbi. Zatuchnut vzduch pchne hnilobou. Nieeby som sa bl vea vec, odseknem. Ja viem, tak som to nemyslela! Usmeje sa. Ale na nieo by som sa a chcela opta. Prekrom mlku a podrky mi zavzgaj na drsnej podlahe. Tvoj tret strach, zane Nita. Kto je t ena, ktor mus zastreli? Svetlica dohor a na cestu nm svieti u len moja baterka. Pritiahnem si ruku bliie k telu, aby sme potme o seba ani nhodou nezavadili. Nikto konkrtny. Bl som sa toho, e ju musm zastreli. Bl si sa striea do ud? Nie. Bl som sa svojej dobre vyvinutej schopnosti zabja. Neodpovie a ja takisto mlm. Prvkrt som tie slov povedal nahlas a dolo mi, ako divne znej. Koko ud sa boj, e v ich vntri sa skrva netvor? udia by sa mali b inch, nie sami seba a dedistva, ktor v sebe nes. Kad by mal svojho otca obdivova, nie striasa sa, ke naho pomysl. Nita napokon preru ticho. Vdy ma zaujmalo, o by bolo v mojom bludisku strachu. Vyslov to potichu, ako modlitbu. Obas si myslm, e mi naha strach milin vec, inokedy zase, e u sa niet oho b. Prikvnem, hoci ma neme vidie. L svetla sa mih pred nami a prievan z opanho konca tunela nm enie do tvre plesniv vzduch. Krame alej v strety omukovek, o ns tam ak. +++ Asi po dvadsiatich mintach zabome za roh a ofkne ns erstv vietor, tak studen, a sa strasiem. Vypnem baterku a mesan svetlo z konca tunela ns vyvedie von. Vyjdeme kdesi v pustatine medzi oarpanmi domami a chodnkmi, cez ktor prerstli korene stromov. Hne pri vchode njdeme zaparkovan prastar dodvku s dotrhanou plachtou na korbe. Nita kopne do jednej pneumatiky, aby ju otestovala, a sadne si za volant. Zo zapaovania visia ke. Kde si t dodvku zohnala? sptam sa a nastpim veda nej. Patr uom, za ktormi ideme. Poiadala som ich, aby mi ju tu odstavili. Kto s t udia? Moji priatelia. Netum, ako sa me vyzna v spleti uliiek pred nami, ale Nita ani nezavha, ikovne sa vyhba koreom a padnutm lampm a obas blikne diakovmi svetlami, aby odohnala zviera. Cez cestu pred nami sa uchce dlhonoh tvor so thlym hnedm telom, chrbt m asi v rovnakej vke ako svetl dodvky. Nita pribrzd, aby doho nenarazila. Tvor ns sleduje obrovskmi tmavmi oami ako zvedav decko a pokva uami. Krsny, e? poznamen Nita. Ne som sem prila, nikdy som nevidela ivho jelea. Prikvnem. Zviera vyzer ladne, ale aj placho a vhavo. Nita zatrbi a jele nm odbehne z cesty. Znovu zrchlime a vyjdeme na irok most ponad

koajnice, po ktorch sme chvu krali, ke sme sem prichdzali z mesta. V diake svieti arel radu, jedin iariv bod v tmavej pustatine. Smerujeme na severovchod, pre od neho. +++ Dos dlho potrv, ne zase uvidme elektrick svetlo: iarovky na drte natiahnutom cez nefunkn lampy pozd zkej, popraskanej ulice. Konen, vyhlsi Nita, trhne volantom a zaparkuje dodvku v ulike medzi dvoma tehlovmi budovami. Oto sa ku mne. Pozri do priehradky, povedala som im, nech nm pre istotu nechaj aj zbrane. Otvorm priehradku v palubnej doske a na vrstve starch papierov njdem dva noe. Ako ti to ide s noom? spta sa Nita. Kandidti do Neohrozenosti sa uili hdza noe, ete ne Max zaviedol zmeny, o mu nadiktovala Jeanine. Nikdy sa mi to nepilo, pripadalo mi to dobr akurt tak na machrovanie. A to sa Neohrozen fakt ui nepotrebuj, zili by sa im uitonejie veci. Celkom fajn. Ukrniem sa. Len som neakal, e sa mi to niekedy zde. Vid, aj Neohrozen s na nieo dobr... tyri. Chabo sa usmeje, vezme si v n a men mi nech. Vykrome ulicou. Nervzne stskam rku noa. Aj v oknch blikaj svetl plamene svieok alebo olejovch lmp. Ke raz pozriem hore, zbadm tmav on jamky za zvojom vlasov. Sleduj ns. ij tu udia, skontatujem. Sme na samom okraji perifrie, povie Nita. Asi dve hodiny cesty od Milwaukee, najbliieho mesta severne odtiato. Hej, ij tu udia. Ani t, o utekaj od spolonosti, sa u neodvia aleko od miest. Preo by chceli i mimo? nechpem. Cel ivot som sledoval bezprizornch, dobre viem, ak to je. Takmer stle hladovali, v zime mrzli, v lete sa parili, v jednom kuse bojovali o preitie. Nie je to ahk ivot, lovek na to mus ma vny dvod. Lebo s geneticky pokoden, odpovie Nita a kosom na ma pozrie. G-pkari s sce teoreticky rovnoprvni so zdravmi, ale iba na papieri. V skutonosti s chudobnej, asto nespravodlivo sden, nemaj ancu zska dobr dob... znevhodnen, ako si len vie predstavi. Trv to u od vojny gnov. Niektor udia si povedali, e sa na tak spolonos plne vykal, a odili na perifriu. Asi im to pripad jednoduchie ne problm riei zvntra, ako to plnujem ja. Spomeniem si na obrzok repov, ktor som jej videl na koi. Zaujmalo by ma, preo si to tetovanie dala urobi. Kde nabrala tak nebezpen pohad a dramatick rei. Preo sa z nej stala revolucionrka. Ako to plnuje spravi? Pripravm rad o as moci, preced cez zaat zuby. Zabome na iriu ulicu. Pr ud sa zakrda po okrajoch, ale rovno stredom sa tackaj cel bandy s faami v rukch. Vetci vyzeraj mlad, lovek tu asi dlho nevydr. Odkiasi spredu sa ozva krik a rinanie rozbitho skla. Dve postavy sa mltia a okolo nich sa zhromadil men dav.

Vytartujem za nimi, ale Nita ma schmatne za rameno a zatiahne k budove na rohu. Hrdinstv si teraz odpusti, zaepk. Mierime k dverm, veda ktorch stoj mohutn chlapk a pohrva sa s noom. Ke vyjdeme po schodoch, prehod si n do druhej ruky zbrzdenej jazvami. Mal by mi naha strach, je predsa obrovsk, zjazven a vie sa fajn predvdza s noom. Lene oi m vek, opatrn a zvedav ako ten jele. Rafi ns ak, oznmi mu Nita. Prili sme z radu. Mete s, ale noe nechte tu, zahlsi chlapk. Hlas m vy a prjemnej, ne som akal. Mohol by to by lskav lovek, keby il v inch podmienkach. Tu a teraz lskav nie je, asi ani nevie, o to slovo znamen. Mne osobne jemnos pripad zbyton, ale mm pocit, e so svetom nieo nie je v poriadku, ke udia musia potlai svoju skuton povahu, aby preili. Ani nhodou, odsekne Nita. Nita, to si ty? ozve sa hlas zvntra, vrazn a melodick. Jeho majite nzky chlapk so irokm smevom, sa vzpt objav vo dverch. Ve som ti hovoril, e ich m pusti. Pote, pote. Nita sa viditene uvon. Nazdar, Rafi, pozdrav. tyri, toto je Rafi. Dleit partner z perifrie. Rd a spoznvam, povie Rafi a zavedie ns alej. Vojdeme do priestrannej miestnosti osvetlenej radmi svieok a lmp. Je tam kopa drevenho nbytku, ale len jeden stl v zadnom rohu je obsaden. Sed pri om nejak ena a Rafi sa zlo na stoliku veda nej. Vyzeraj odline ona je ervenovlas a zavalit, on poern a achovit , ale predsa sa na seba nejakm spsobom podobaj, ako sochy od toho istho sochra. Zbrane na stl, zavel Rafi. Tentoraz Nita poslchne, n polo pred seba na kraj stola a sadne si. Urobm to ist. ena oproti nm odlo pito. Kto je toto? spta sa a mykne hlavou smerom ku mne. Mj spolonk, povie Nita. Vol sa tyri. tyri? o je to za meno? Na rozdiel od mnohch ud pred ou to nepovie s posmenm krnom. Tak meno lovek dostane v experimentlnom meste, vysvetl Nita, ke sa boj len tyroch vec. Napadne mi, e ma naschvl predstavila prezvkou, len aby im mohla poveda, odkia som. Me z toho ma nejak vhodu? Budem im pripada dveryhodnej? Zaujmav, povie ena a poklepk ukazovkom po stole. Te ma, tyri. Ja som Mary. Mary a Rafi maj pod palcom rebelov na stredozpade, vysvetuje Nita. Pod palcom? To znie, ako keby sme sa hrali na pieskovisku, zaker sa Rafi. Sme revolun organizcia. Psobme v celej krajine, mme agentov v kadom meste a oblastn velenie pre stredozpad, juh a vchod. A o zpad? sptam sa. Na zpade u ni nie je, povie Nita potichu. Tern je privemi lenit a mest s prli aleko od seba, po vojne sa ho u neoplatilo udriava. Teraz je tam u zase divoina.

Take je to pravda, ozve sa Mary. Pozrie na ma a v oiach sa jej odraz svetlo svieok ako v repoch skla. udia z experimentov naozaj nevedia, o je vonku. Samozrejme, e to je pravda, potvrd Nita. Nao by im to kto hovoril? Zrazu si uvedomm, ak som strane unaven. Do jednho povstania som sa u zaplietol, to by mi stailo na cel ivot. Naozaj sa potrebujem prida k tmto G-pkarom? Nechcem by neslun, povie Mary, ale nemali by sme sa tu zdriava vemi dlho. Skr i neskr sa sem niekto dotrepe. Fajn, povie Nita. tyri, postri dvere? Potrebujeme sa chvu porozprva osamote. Keby ma ostatn nemohli pou, sptal by som sa jej, preo nemem zosta, preo ma vbec ahala dovntra, alebo preo im jeden strca nesta, ale radej drm jazyk za zubami. Ete som predsa nesbil, e sa k nim naozaj pridm, ale Nita ma z nejakho dvodu chcela predstavi. Vezmem si n a pridm sa k Rafiho strcovi pri vonkajch dverch. Bitka na opanej strane ulice sa u skonila, jedna postava zostala lea na zemi. Chvu sa mi zd, e sa hbe, ale vzpt si vimnem, e jej len ktosi prehadva vreck. Nie je to postava, iba telo. Mtvy? vydchnem. Hej. Ak sa nevie brni, nevydr ani do rna. Preo sem udia vbec prichdzaj? Zamram sa. Preo sa nevrtia do miest? Tak dlho ml, e aj prestanem aka odpove. Vreckr zatia dokonil prcu a vkzol do nealekej budovy, mtvolu nechal na chodnku. Tu je aspo anca, e si tvoju smr dakto vimne, zane napokon strca. Rafi alebo al zo fov. Kebye a zabij v meste, ani pes po tebe netekne, ak si G-pkar. Ak a doraz G-zetkr, obvinia ho maximlne zo zabitia. Zabitia? Ve to je to ist! To znamen, e to neber ako zloin, ale ako nehodu, ozve sa spoza ma Rafiho lisn hlas. Aspo nie tak vny zloin ako povedzme vrada prvho stupa. Oficilne sme si vetci rovn, ako inak. Ale tm rovnejm je to jedno. Postav sa veda ma a zalo si ruky. Tvri sa ako kr, ktor si obzer svoje krovstvo a povauje ho za krsne. Ja vidm len ulicu lemovan oknami s chabmi plamienkami svieok, rozbit asfalt a mtvolu s vyvrtenmi vreckami. Na tom nie je krsne vbec ni, ale pochopm, e preho znamen slobodu. Tu sa me povaova za dokonalho loveka, nie za pokodenho. Tak slobodu som videl aj ja, ke ma Evelyn volala medzi bezprizornch, vraj aby som zahodil obmedzenia frakcie a viedol plnohodnotnej ivot. Sam klamstv. Si z Chicaga? spta sa ma. Prikvnem, ale stle pozerm na tmav ulicu. o hovor na svet vonku? Ni extra. Akurt tu sa udia rozdeuj z inch dvodov a bojuj za in veci, odpoviem. Na parketch za nami zavzgaj kroky. Otom sa a zbadm Nitu, stoj tesne za mnou s rukami hlboko vo vreckch. Vaka za stretnutie, povie a kvne Rafimu. Pjdeme nasp. Vykrome po ulici. Ke sa obzriem, Rafi ete stoj vo dverch a mva nm na rozlku. +++

Cestou sp zase zaujem krik, tentoraz detsk, mrnanie a fukanie. Pomyslm si na vlastn detstvo, ako som sa kril v izbe a smrkal do rukvov. Mama mi vdy drhla manety kefou, ne koele hodila do prky, ale nikdy to nekomentovala. Ne prdeme k dodvke, mm perifrie a bolesti jej obyvateov pln zuby a neviem sa doka, kedy sa vrtim do tepla, svetla a bezpeia radu. Oproti tomuto mi pripad ako sen. Stle nechpem, preo udia radej ij tu ako v mestch, poviem. V meste, kde prve neprebiehal experiment, som bola len raz, rozhovor sa Nita. Maj tam elektrinu, ale iba na prdel, pr hodn za de. Vodu takisto. Kriminalita je vysok aj tam a vetka sa hde na genetick pokodenie. Polcia sce existuje, ale vea nenarob. V rade sa teda ije jednoznane najlepie, skontatujem. o sa tka zabezpeenia urite, uzn Nita, ale vldne tam rovnak nespravodlivos ako v mestch, len menej npadn. Sledujem, ako perifria mizne v sptnom zrkadle, obvan sek od zvyku opustench budov rozoznm len poda reaze iaroviek. Prechdzame popri tmavch domoch so zabarikdovanmi oknami. Predstavujem si, ako vyzerali kedysi: urite ist a vymaovan, s upravenmi trvnikmi, po ktorch sa veer rozlievalo zlatist svetlo z okien. Predstavujem si, e tu udia ili pokojn, mierumilovn ivot. O om si sa s nimi bavila? sptam sa Nity. Prila som dohodn nejak plny. A chcela som a predstavi, aby videli ozajstnho loveka z experimentlneho mesta. Mary si dlho myslela, e sa bratrkujete s vldou, hoci to, samozrejme, nie je pravda. Ale Rafi... Rafi mi ako prv dal jasn dkaz, e rad klame o vetkom, dokonca aj o naej histrii. Odml sa, asi aby som t novinku stihol spracova a uveri jej, ale na to nepotrebujem as ani ticho. V klamstve som preil cel ivot, preo by ma malo ete nieo prekvapi? rad nm tla do hlavy, e pred prvmi genetickmi manipulciami udstvo prevalo zlat vek a vade vldol mier, pokrauje, ale Rafi mi ukzal vojnov fotografie. Moment pokm, i ete nieo nedod. No a? No a? vyprskne Nita neveriacky. Ak udia so zdravmi gnmi kedysi viedli vojny a pchali rovnak hrzy, ak vraj teraz pchaj G-pkari, preo by sme mali mrni toko asu a prostriedkov na npravu genetickho pokodenia? Nao by boli dobr vetky experimenty? Teda okrem toho, e sa vlda me za ne skrva a tvri sa, ako nm nesmierne pomha, aj ke to vbec nie je pravda. Pravda vraj vetko zmen. Preto Tris tak vemi chcela odhali video s Edith Priorovou, e sa tajne spriahla s mojm otcom. Vedela, e pravda me navdy zmeni nae priority a cie, za ktor bojujeme. Teraz chpem, e lo me urobi to ist. udia sa na zklade li rozhodli, e nebud bojova proti kriminalite ani chudobe, ktor krajinu skutone niia, ale proti pokodenm gnom. Preo? vyprsknem. Zrazu ma to strane tve. Preo mrhaj vetkm monm, aby napravili neexistujci problm? Teraz u asi len preto, e sa genetick pokodenie nauili chpa ako problm. Rafi mi ukzal aj propagandistick materily, ktor vlda pouva, aby o tom ud presvedila. Ale pvodne? o ja viem? Pre velio. Predsudky? Tba po moci? Mono si mysleli, e bud ma pokodench pevnejie pod palcom, ke im natlaia do hlavy, e s menejcenn, a zdravch zase dostan na svoju

stranu, ke ich bud uisova, e s nieo viac. Nestalo sa to zo da na de a dvod takisto nebol iba jeden. Opriem si hlavu o studen okno. Hu mi v nej toko novch mylienok, e sa neviem sstredi na jednu konkrtnu, tak to vzdm a zadriemem. Ne sa konene dostanem do postele, takmer svit. Tris v spnku zvesila ruku cez okraj postele, konekmi prstov sa dotka dlky. Sadnem si na matrac oproti nej, pozerm na jej spiacu tvr a v hlave sa mi vynra, o sme si sbili vtedy v parku Millennium. U iadne klamstv. Nebudeme ni skrva, ani ja pred ou, ani ona predo mnou. Keby som jej nepovedal, o som dnes v noci zail, poruil by som sub. Preo vlastne? Aby som ju ochrnil? Lebo mi to nakzala Nita, ktor sotva poznm? Odhrniem jej vlasy z tvre, opatrne, aby som ju nezobudil. Tris moju ochranu nepotrebuje. Siln je dos.

DVADSIATA TVRT KAPITOLA


Peter si nasklad do taky kopu knh, str si erven pero medzi zuby a vypochoduje zo splne. Taka mu pri kadom kroku plesne o stehno. Ke to u nepoujem, obrtim sa ku Christine. Rozvauje sa na posteli, jedna dlh noha jej vis dolu. Nechcela som sa a vypytova, ale vzdvam to, poviem. o m s Uriahom? Fochne na ma. o je? Ve ste v kuse spolu, brnim sa. Zobudili sme sa do jasnho rna, cez biele zvesy presvit slnko. V miestnosti sa miea va istch plachiet a kvy s pachom topnok a nonho potu. Niektor si periny uhladili, in ich nechali, kde ich odkopli, zhvan na boku i konci postele. Vina z ns pochdza z Neohrozenosti, ale aj tak sa sprvame kad po svojom, mme rzne zvyky, rzne povahy aj nzory. Nemus mi veri, ale ni spolu nemme. Christina sa zdvihne na lakte. Stle smti za Marlene. Obaja sa nudme. Navye, je to Uriah. No a? Pekn chalan, nie? Hej, ale ned sa s nm bavi normlne, nech sa deje, o chce. Pokrti hlavou. Nechp ma zle, rada sa s nm rehocem, ale chcem, aby n vzah preho nieo znamenal. Nielen romnik. Prikvnem. Asi jej rozumiem lepie ne ktokovek in. My s Tobiasom toho spolu tie moc nenavtipkujeme. Okrem toho, nemusm sa hne vrhn na kadho, s km sa kamom, dod. Ak sa dobre pamtm, ani s tebou som sa ete nikdy nechcela bozkva. Zasmejem sa. To je pravda. Inak, kde si sa flkala ty? A tyri? spta sa a zavln obom. Robili ste nejak stavanie? A nsobenie? Zakryjem si tvr rukami. To bol ten najtrpnej vtip, ak som kedy poula. Nezahovraj. iadna matika typu jedna plus jedna rovn sa tri sa nekon. Aspo zatia. Ke u ni in, Tobias prve nevie rozchodi tie rei o genetickom pokoden. Aha. Christina sa posad na posteli. o si o tom mysl ty? sptam sa. Neviem. Asi ma to tve. Zamra sa. Kadho by natvalo, keby sa dozvedel, e s nm dao nie je v poriadku. Hlavne ak ide o gny, ktor fakt neme zmeni. Aj ty im ver, e si nejako pokoden? Asi hej. Je to ako choroba, nie? Vidia nm to v genetickom kde. Nejde o to, omu ja verm. Nehovorm, e nem in gny ako trebrs ja, rozohnm sa, ale preo by jedny mali by horie ako druh? Modr oi s v gnoch zakdovan inak ako hned, ale znamen to, e s pokoden?

rad sa proste rozhodol, e niektor DNA je lepia. Maj dkazy, e geneticky pokoden sa sprvali horie, podotkne Christina. Tomu takisto nemusme veri. Sprvanie nemus zvisie len od gnov, odseknem. Christina sa rozosmeje. Preo sa s tebou hdam, ke chcem, aby si mala pravdu? Len si myslm, e ke nieo vyskma kopa takch mdrych ud, asi na tom nieo bude. Nieo hej, uznm, ale nech s akokovek mdri, udia vinou vidia len to, o chc. Mono si zaujat aj ty. M geneticky pokodench kamoov. A frajera. Mono. Snam sa vymyslie nejak vysvetlenie, aj keby som mu sama celkom neverila. Ani len netum, preo by som v to genetick pokodenie vbec mala veri. S preto udia k sebe lep? Nie. Ke to m vbec nejak inok, tak ich to ete viacej rozdeuje. Navye vidm, o t mylienka rob s Tobiasom, ako mu podrva sebavedomie. Nechpem, o dobr by z nej mohlo vzs. lovek neme veri len veciam, ktor mu sprjemnia ivot, mudruje Christina. Ver im, lebo s pravdiv a basta. o ja viem... zanem pomaly, stle o tom premam, ke chceme posdi, i nieomu stoj za to veri, zle aj na tom, ako to na ud psob, nie? To znie ako z drevrne, skontatuje, ale moja verzia zase ako z Otvorenosti. Doaka, frakcim asi nikdy naozaj nezdrhneme, nech spravme okovek. Pokrm plecami. Mono pred nimi ani nemusme uteka. Do splne vojde Tobias, bled a vyerpan. V poslednom ase je to pravidlo. Vlasy mu na jednej strane odstvaj a stle m na sebe verajie veci. Spva obleen, odkedy sme prili do radu. Christina vstane. Tak fajn, ja pjdem. Nechm vs tu samch. Robte si, o sa vm zachce. Mvne rukami smerom k posteliam, drzo na ma murkne a odkra. Tobias sa pousmeje, ale len chabo, dobr nlada vyzer inak. Ani si nesadne veda ma, ale zostane st pri konci mojej postele a v rukch si mol lem koele. Potrebujem ti nieo poveda, vyhlsi. Okej, prisvedm. V hrudi ma bodne strach a tep sa mi na okamih zrchli. Mohol by som a poprosi, aby si mi sbila, e sa nenatve, ale... Ale vie, e nedvam przdne suby, pretisnem cez zovret hrdlo. Tak fajn. Konene si sadne do oblka pokrenej prikrvky na vlastnej posteli. Nepozer mi do o. Nita mi vera nechala odkaz, aby som sa s ou stretol. A ja som iiel. Prudko sa narovnm a po celom tele sa mi rozlieva horca zlos. Predstavujem si jej pekn ksichtk, predstavujem si, ako na dlhch, thlych nohch kra k mjmu chalanovi... Nejak pekn baba a v noci pozve na rande a ty ide? vyprsknem. A potom nechce, aby som sa natvala? O ma a Nitu vbec nejde, vyhkne bleskovo a konene na ma pozrie. Len mi chcela ukza nieo dleit. Naozaj never na genetick pokodenie, aj ke sa tvrila trochu inak. Plnuje mierne podkopa rad a prispie k zrovnoprvneniu G-pkarov. Vzala ma na perifriu. Tobias mi porozprva o podzemnom tuneli, ktor vedie von, schtranom meste na perifrii a stretnut s Mary a Rafim. Vlda vraj pred nami taj prern vojny, ktor udia viedli ete pred genetickmi manipulciami, utla a okrda aj ud v neexperimentlnych mestch a riei zbyton

problm. S kadm slovom vo mne rastie podozrenie voi Nite, ale neviem posdi, i za to me intinkt, na ktor sa vinou mem spoahn, alebo obyajn iarlivos. Tobias dohovor a dychtivo ak, ako zareagujem. Naplim pery a snam sa rozhodn. Ako vie, e ti neklame aj ona? sptam sa. Neviem, uzn, ale sbila, e mi uke dkazy. Dnes v noci. Chyt ma za ruku. Bol by som rd, keby si ila so mnou. A Nite to nebude vadi? o ma po tom. Prepletie si so mnou prsty. Ak moju pomoc naozaj potrebuje, tak sa s tm zmieri. Pozriem na nae spojen prsty, na rozstrapkan manetu jeho sivej koele, na predrat koleno rifl. Nechce sa mi nikam chodi s nm a tob s Nitou a cel as si uvedomova, e ich to dajn genetick pokodenie spja a ma od nich oddeuje. Lene Tobiasovi na tom zjavne zle a ja tim odhali nekal praktiky v rade rovnako ako on. Fajn, poviem. Pjdem s tebou. Ale nech ti ani nenapadne, e verm, e ju zaujma len tvoj genetick kd. Ako mysl. A tebe nech ani nenapadne, e ma zaujma ete niekto okrem teba. Prilo mi ruku na ztylok, pritiahne si ma k sebe a pobozk. Slov aj bozk ma upokoja, ale podozrenie plne nezaen.

DVADSIATA PIATA KAPITOLA


S Nitou sa stretneme po polnoci vo vestibule hotela, v ozdobnej divoine z repnkovch kvetov. Ke Nita zbad Tris, znechutene napli pery. Sbil si, e jej ni nepovie, vytekne a namieri na ma prstom. U ju nechce ochraova? Zmenil som nzor, odseknem. Tris sa drsne zasmeje. Toto si mu nahovorila? e ma ochrni? Skvel manipulcia, gratulujem! Zdvihnem oboie. Doteraz som Nitu nepodozrieval, e sa mnou poka manipulova. Trochu ma to rozhod. Vinou spoahlivo zistm, i m niekto postrann mysly, alebo mu ich dokonca prisdim sm. No u som si zvykol, e Tris tim ochraova, hlavne po tom, o som ju takmer stratil. Vbec mi nenapadlo, e by to Nita chcela vyui. Alebo som si tak zvykol klama, aby som nemusel hovori krut pravdu, e som to s radosou prijal ako vhovorku. Nebola to manipulcia, ale pravda, namieta Nita. U sa netvri natvane, len unavene. Prejde si rukou po tvri a odhrnie si z nej vlasy. Nesna sa obhajova, mono naozaj neklamala. Mohli by a zatkn len za to, e nenahlsi, o sa dozvie. Myslela som, e by sme sa tomu mohli radej vyhn. Neskoro, zabrzdm ju. Tris ide s nami. M s tm nejak problm? Ak mi chcete naznai, e si musm vybra, radej beriem oboch ne ani jednho, zaomre Nita a prevrti oi. Pome. +++ Tichmi, przdnymi chodbami prechdzame k labkom. Vetci mlme. Vnmam kad vrznutie naich podrok, kad ozvenu hlasu a vzdialen buchnutie dver. Zd sa mi, e robme nieo zakzan, hoci to nie je pravda. Aspo zatia. Nita zastane pri dverch a prilo kartu ku skeneru. Vedie ns okolo miestnosti, kde nm ukazovali mapy naich gnov, a alej do centra radu, ne som kedy zaiel. Aj tu je tmavo a pinavo, na dlke vrime obliky prachu. Nita odtisne dvere plecom a vojdeme do vekho skladu. Steny pokrvaj matn kovov zsuvky oznaen papierovmi ttkami s vyblednutm atramentom. V strede miestnosti stoj laboratrny stl s potaom a mikroskopom a pri om chalan s ulzanmi blond vlasmi. Tobias, Tris, toto je mj kamo Reggie, predstav ns Nita. Tie G-pkar. Te ma, usmeje sa Reggie. Pod ruku najprv Tris, potom mne. M pevn stisk. Na zaiatok dajme prezentaky, povie Nita. Reggie poklepk po obrazovke potaa a kvne na ns, nech prdeme bliie. Nebojte, nehryzie. Pozrieme na seba a postavme sa za Reggieho, aby sme videli na monitor. Zan tam blika obrzky, jeden po druhom. iernobiele, zrnit a rozmazan, urite s vemi star. A pln utrpenia: vychudnut deti s vytretenmi oami, jamy pln tiel, obrovsk kopy horiaceho papiera.

Fotky sa hbu strane rchlo, ako ke strany knihy obracia vietor. Zachytvam len zlomky hrz, ale po chvli to u aj tak nevldzem zna a odvrtim sa. Ctim len ak, dusiv ticho. Pozriem na Tris. Jej tvr na prv pohad vyzer ako pokojn jazero, ako keby tie obrazy nevyvolali iadne vlny, ale potom sa jej zatrasie brada. Pevne stisne pery, aby to zamaskovala. Pozrite na tie zbrane. Reggie zastav sled obrzkov na fotke ozbrojenho vojaka a uke na jeho puku. Prastar model. Vo vojne gnov sa pouvali omnoho modernejie. To by musel uzna aj rad. Fotka urite pochdza z omnoho starej vojny, ktor viedli udia so zdravmi gnmi, lebo genetick ininierstvo ete neexistovalo. Ako sa d utaji vojna? asnem. udia ij v izolcii a chudobe, povie Nita potichu. Vedia, len o ich nauia, vidia len informcie, ktor im vlda sprstupn. Dr ich v nevedomosti, aby nad nimi nestratila kontrolu. Tak fajn. Tris zdvihne hlavu a spust, rchlo a nervzne: Klam o vaej, teda vlastne naej histrii. To ete neznamen, e s nai nepriatelia. S to len udia, ktor sa snaia vylepi svet... na zklade bludov, ale predsa. Nikomu pritom neubliuj. Nita a Reggie si vymenia pohad. Prvee ubliuj, oponuje Nita. Polo ruku na stl a naklon sa bliie k nm, zase vidm, ako jej revolucionrska strnka naber silu a zatieuje vetko ostatn. Ke sa vodcovia Sebazaprenia chystali odhali pravdu o vaom meste skr, ne rad plnoval, zane pomaly, a Jeanine im v tom chcela zabrni... rad jej s radosou poskytol nesmierne inovatvne simulan srum. Srum, ktor ovldlo Neohrozench a dontilo ich zatoi na Sebazaprenie. Chvu t novinku spracovvam. To je somarina, namietnem. Poda Jeanine bol najv podiel divergentnch teda ud so zdravmi gnmi v Sebazapren. Ak na nich radu tak zle, e ich chcel zachraova zsahom zvonku, preo by ich pomhal vradi? Jeanine sa mlila, neprtomne zaomre Tris. Teda aspo poda Evelyn. Najviac divergentnch nebolo v Sebazapren, ale medzi bezprizornmi. Otom sa k Nite. Stle neverm, e by tokch ud ohrozili. Potrebujem dkazy. Preo mysl, e som vs sem ahala? Nita zane alie lampy, aby osvetlila zsuvky, a vykro pozd avej steny. Dos dlho mi trvalo, ne som zskala povolenie dosta sa sem, podotkne. A ete dlhie, km som pochopila, o tu vlastne skrvaj. Pomohol mi jeden G-zetkr. Sympatizant. Otvor zsuvku nzko pri zemi a vytiahne ampulku s oranovou tekutinou. Spomna si? spta sa ma. Zalovm v pamti na de, ke prebehla ton simulcia. Max mi dal srum tesne predtm, ne Tris podstpila inician skku. Vpichol mi ihlu do krku presne tak, ako som to ja urobil nespoetne veakrt v bludisku strachu. Tesne predtm sa striekaka zaleskla vo svetle a tekutina vntri vyzerala rovnako oranov ako to, o teraz dr Nita. Farba sed, uznm. No a o? Nita prinesie ampulku k mikroskopu. Reggie z tcky veda potaa vezme tenk sklko, do stredu

kvapne dve kvapky sra a prikryje ich druhm sklkom. Opatrnmi, ale sebaistmi pohybmi ho vlo do mikroskopu. Zd sa, e v tom m prax. Prkrt pouk po obrazovke potaa a otvor program MikroSken. Tto informcia je vone dostupn kadmu, kto vie pouva mikroskop a m heslo do systmu, komentuje Nita. Ja som ho dostala od nho GZ podporovatea. Inak povedan, d sa k nej ahko dosta, ale nikomu nenapadne poksi sa o to. A G-pkari systmov hesl bene nedostvaj, take od nich to nehroz. Vedcov u veci odtiato nezaujmaj skladuj tu star alebo nevydaren vynlezy a zbytonosti. Zakli do mikroskopu a ota kolieskom na boku, aby zaostrila obraz. Me, zavel. Reggie stisne tlaidlo na potai a pod nadpisom MikroSken navrchu obrazovky sa objavia stpce textu. Uke na odsek uprostred. Simulan srum verzia 4.2. Skoordinuje vysok poet objektov. Prena signl na dlh vzdialenosti. Neobsahuje halucinogn z pvodnho vzorca simulovan realitu vopred ur administrtor. To je ono. ton simulcia. Keby ho nevyrobili tu, ako by sa sem dostalo? ren alej Nita. rad vinou do experimentlnych miest dodval zkladn sra a nechal obyvateov, aby na nich alej pracovali. Vylepen verzie nekradol nasp. Keby srum vyvinula Jeanine, nebolo by tu. Vyrobil ho rad. Chvu zzam na osvetlen sklko v mikroskope, potom nazriem cez okulr na oranov kvapku. Preo? vydchne Tris. Sebazaprenie sa chystalo odhali pravdu vetkm obyvateom mesta, o ohrozovalo bezpenos experimentu. rad chcel preds konfliktu aj za cenu niekokch divergentnch zo Sebazaprenia, tak sa obrtil na osobu, ktor by s nimi urite shlasila: na Jeanine Matthewsov. Nertali s tm, ako ich snaha zachova experiment za kad cenu naozaj dopadne. Ve ste to sami videli: dolo k zbytonmu vradeniu, mesto skonilo v rukch dikttorky, bezprizorn utlaj bvalch lenov frakci, ktor sa iste skr i neskr zase vzbria. Jej slov ma dusia zo vetkch strn a prenikaj mi a do kost. Opriem si dlane o studen povrch stola a zzam na vlastn odraz vo vyletenom kove. Otca som sce vinu ivota nenvidel, ale proti frakcii, ktor viedol, som ni nemal. lenovia Sebazaprenia boli mil a ochotn, ich tich, sdrn a usporiadan ivot sa mi vdy pozdval. Vina z nich zbytone zomrela. Zavradili ich Neohrozen na povel Jeanine, s podporou a poehnanm radu. Takmer vetkch, vrtane Natalie a Andrewa Priorovcov. Tris meravo stoj, ruky jej visia pozd bokov, do lc sa jej hrnie krv. Preto je ich bezohadn sstredenie na experimenty tak nebezpen, pokrauje Nita, akoby nm tie slov chcela vloi do przdnych zsuviek v mysli. Na vlastnom vskume radu zjavne zle viacej ne na ivote geneticky pokodench. A teraz sa vetko me ete zhori. Zhori? vyprsknem. Mu spravi ete dao horie ne vyvradi vinu Sebazaprenia? Vlda sa u asi rok vyhra, e experimenty prestane podporova, vysvetl Nita, lebo sa tam

stle objavuj problmy. David mus kad konflikt o najrchlejie potlai, aby si udral kredit. Ak sa v Chicagu ete nieo zomelie, istotne zakro. Kad experiment me kedykovek retartova. Retartova? zopakujem neveriacky. Pomocou pamovho sra, vysvetl Reggie. Obben zbra radu. Kad lovek by musel zaa plne odznova. Proste by im vymazali vetky spomienky, len aby vyrieili problm s genetickm pokodenm, ktor ani neexistuje, preced cez zuby Nita. Tak moc by nemal ma iadny rad. Na to ist som myslel, ke nm Johanna vykladala, ako v Harmnii daj trochu sra kadmu strcovi, ktor zjde prli aleko. Je to odporn. Ke niekomu vezm spomienky, ukradn mu aj as osobnosti. Zrazu mi je plne jedno, o Nita plnuje, len nech rad poriadne nakopeme. Po vetkom, o som sa dozvedel za poslednch pr dn, tu u poda ma nie je o zachraova. o teda plnujete? spta sa Tris bezvraznm hlasom. Cez podzemn tunel sem pustm kamoov z perifrie, povie Nita. Tobias zatia odpoj bezpenostn systm, aby ns nechytili. Pouvame vemi podobn technolgiu ako v Neohrozenosti, mal by si to v pohode zvldnu. Potom sa s Rafim a s Mary vlmem do zbrojnho labku a potiahneme pamov srum, aby ho rad nemohol poui. Reggie sa postar, aby sme sa tunelom dostali aj nasp. o s tm srom potom chcete robi? sptam sa. Znii ho, povie Nita jednoducho. Moje nadenie zrazu spasne ako baln. Neviem, o som si pod Nitinm plnom vlastne predstavoval, ale toto urite nie. Pripad mi to... o niom. Prli pasvna pomsta voi uom, ktor s zodpovedn za ton simulciu a tvrdia mi, e som menejcenn pre mj genetick kd. Tris konene odvrti pohad od mikroskopu. To je fakt vetko, o plnujete? Primrenmi oami zazer na Nitu. Dobre vie, e rad spsobil smr stoviek ud, a o im chce spravi? lohn trochu farebnej gebuziny? Nespomnam si, e by som a poiadala o kritiku nho plnu, odsekne Nita. Ja tvoj pln nekritizujem, namieta Tris. Chcem tm poveda, e ti neverm. Nenvid rad, to je jasn z toho, ako o om hovor. Nech plnuje okovek, bude to omnoho horie. Vaka pamovmu sru experimenty udriavaj v chode. Chcem im zobra vek as moci, ktor maj nad tvojm mestom. Poda ma to zatia posta. Hovor vdnym tnom, ako keby nieo vysvetovala malmu decku. Nepovedala som, e to je vetko, o kedy urobme. Najsilnej der sa v tomto prpade nehod rovno na zaiatok. Je to beh na dlh trate, nie print. Tris len pokrti hlavou. Tobias? Ide do toho s nami? Prenesiem pohad z meravej, naptej Tris na Nitu, ktor psob uvonene. Pripravene. Neviem, o je na nej poda Tris podozriv, ja ni neregistrujem. Mm pocit, e keby som povedal nie, rozpadnem sa na ksky. Musm nieo urobi. Hocio, akokovek mal a bezvznamn. Nechpem, preo Tris necti rovnak zfal nutkanie. no, poviem. Tris sa ku mne zvrtne a vytret na ma oi. Nevmam si ju. Postarm sa o

bezpenostn systm. Ale zila by sa mi na to trocha sra Harmnie, vedela by si mi ho zohna? Jasn. Nita sa pousmeje. Presn as ti dm vedie. Po, Reggie, nechajme ich, nech si to medzi sebou vybavia. Reggie nm obom kvne, vyjde za Nitou a potichu zavrie dvere. Tris si zalo ruky na hrudi ako dve elezn zvory. Nechce sa mi veri, e si sa do toho nechal namoi, vytekne. Klame! Ako je mon, e si na to ete nepriiel? Lebo neklame! odseknem. Viem ud odhadn rovnako dobre ako ty. A mm podozrenie, e ti dao tak trochu zahmlieva sudok. Trebrs iarlivos. Ja neiarlim! vyprskne. Len logicky rozmam. Chyst nieo vie. By tebou, tak zdrhnem od kohokovek, kto mi klame o plnoch, do ktorch sa ma chyst zatiahnu. No, etee nie si mnou. Pokrtim hlavou. Boe, Tris, rad ti dal zavradi rodiov, a ty to nech len tak? Nepovedala som, e ni nepodniknem, ohrad sa, ale nemusm skoi na prv pln, o mi kto ponkne. Aby si vedela, doviedol som a sem, aby som sa k tebe zachoval estne, nie aby si vetko kritizovala a komandovala ma! Pamt, o sa stalo naposledy, ke si mjmu ,kritizovaniu neveril? povie chladne. Vysvitlo, e som mala pravdu. Sprvne som odhadla, o Evelyn chyst, a video naozaj vetko zmenilo. Aj teraz viem, o hovorm. Hej, ty vdy vetko vie najlepie! Naprklad vrha sa do nebezpeenstva neozbrojen. Alebo ma oklama a uprostred noci napochodova k Jeanine, nech si a poprav... a kto a odtia vytiahol? Toho si tie odhadla plne sprvne? Presta mi to vyhadzova na oi! Namieri na ma prst a zrazu sa ctim ako vyhreen decko. Netvrdm, e som dokonal, ale ty... ty vid len vlastn zfalstvo. Poslchal si Evelyn, lebo si chcel nasp mamu, teraz poslcha Nitu, lebo nechce by pokoden... Pri tom slove sa strasiem. Nie som pokoden, poviem potichu. Fakt som neakal, e mi povie, aby som neveril sm sebe. A tak hlboko som u teba klesol? Pokrtim hlavou. Okrem toho, nepotrebujem tvoje povolenie. Vytartujem k dverm. Ke siahnem po kuke, Tris za mnou zlostne zaepk: Vypadn, len aby si mal posledn slovo, to je ozaj vyspel. Hej, asi ako podozrieva ud len preto, ako vyzeraj, vrtim jej to. Sme na tom rovnako. Oddem a zavriem za sebou dvere. Nie som zfal nevyrovnan decko, o uver hocikomu. Nie som pokoden.

DVADSIATA IESTA KAPITOLA


Prilom elo k okulru mikroskopu. Srum mi plva pred oami ako oranovo-hned machua. Tak som sa snaila odhali Nitine li, e mi takmer unikla pravda: aby sa k sru mohla dosta, naozaj ho museli vyrobi v rade. A dorui ho Jeanine. Preo by Jeanine spolupracovala s radom, ke tak vemi tila zosta izolovan v meste? Lene napriek tomu mohli ma spolon cie. Jeanine, rovnako ako rad, chcela experiment o najdlhie udra v chode. Obe strany sa bli nsledkov jeho zlyhania. Obe strany boli ochotn pre istotu obetova nevinn ivoty. Myslela som, e tu njdem domov, ale rad je pln vrahov. Trochu sa zatackm, ako keby do ma strila nejak neviditen sila, a s biacim srdcom vyjdem z miestnosti. Nevmam si tch pr ud, o sa ponevieraj po chodbe, a poberiem sa hlbie a hlbie do jamy levovej. Mono by som tu vedela zosta. Njs tu domov, vravela som Christine. rad ti dal zavradi rodiov, a ty to nech len tak? hu mi v hlave Tobiasov hlas. Netum, kam idem, viem len, e potrebujem priestor a vzduch. Nohy ma samy doved k strnemu stanoviu, vyberiem odznak a polokrokom, polobehom vyrazm k soche. Lampa nad ndrou nesvieti, ale voda stle kvapk, pravidelne ako vdy. Chvu tam len tak stojm a sledujem kvapky. Potom na opanej strane kamea zbadm brata. Si v pohode? spta sa opatrne. Nie som v pohode. U som takmer uverila, e som nala miesto, kam by som mohla patri, miesto, ktor nie je nestle, skazen ani ovldan tyranmi. Somarina. U som mala dvno pochopi, e tak miesto neexistuje. Nie, poviem nahlas. Vykro okolo sochy a bli sa ku mne. o sa stalo? Vraj o sa stalo? Vyprsknem do smiechu. Takto ti to poviem, zistila som, e nie si najhnusnej lovek, akho poznm. upnem si a zahrabnem si prstami do vlasov. Nectim ni a t niota ma des. rad spsobil smr mojich rodiov. Preo si to musm v kuse pripomna? o sa so mnou deje? Aha... hlesne Caleb. No... mrz ma to... Dostanem zo seba len tlmen zavranie. Vie, o mi raz mama hovorila? spta sa. Dovouje si vola ju mama, hoci ju zradil. Zakrpem zubami. Povedala mi, e v kadom loveku sa skrva aj trocha zla, a ak inch chceme naozaj milova, musme sa najprv zmieri s vlastnm zlom, aby sme im vedeli odpusti. Tak toto odo ma chce? poviem bezvrazne a vstanem. Mono som napchala stran veci, ale nikdy by som a neposlala na popravu. To neme vedie, obhajuje sa. Znie to ako prosba, nech poviem, e som rovnako zl ako on.

Netu, ak presvediv bola Jeanine... osi vo mne praskne ako star gumika. Vrazm mu psou do tvre. Myslie vldzem len na to, ako mi Informovan vzali hodinky a topnky a odviedli ma k stolu, kde mi chceli vzia aj ivot. Caleb ten stl mono osobne prichystal. Predpokladala som, e takto hnev u nikdy nepoctim, ale ke sa Caleb zapotca dozadu s rukami pritisnutmi na stach, vrhnem sa za nm, schmatnem ho za predok koele a trieskam ho o sochu, krim naho, e je zbabelec a zradca, e ho zabijem, zabijem, zabijem... Zo strneho stanovia za nami dobehne ena v uniforme. Polo mi dla na rameno a viac nepotrebujem, okamite sa spamtm a brata pustm. Vytrasiem si boav ruku. Zvrtnem sa na pte a odkram. +++ Na przdnej stolike v Matthewovej kancelrii vis bov sveter, jeden rukv pad a na dlku. Jeho nadriadenho som nikdy nestretla, zanam ma podozrenie, e tam naozaj pracuje len Matthew. Sadnem si na sveter a prezriem si hnky. Po blzkom stretnut s Calebovou eusou mi tam zostalo pr odrenn a drobnch modrn. Pripad mi logick, e ten der poznail oboch. Tak predsa svet funguje. Ke som sa veer vrtila do splne, Tobias tam nebol. Od zlosti som nevedela zaspa. Cel hodiny som leala, civela na strop a premala. Rozhodla som sa, e sa do Nitinho plnu sce nezapojm, ale ani ho neprekazm. Odkedy som sa dozvedela pravdu o tonej simulcii, nenvis voi radu vo mne poriadne narstla. Matthew mi zatia vysvetuje osi strane vedeck, sledujem to len s nmahou. ... kadejak genetick analzu, to je ete fajn, ale predtm sme vylepili srum, aby sa pamov zloka sprvala ako vrus, vyklad, teda aby sa samoinne rozmnoovala a rila sa vzduchom. A potom sme proti nemu vyrobili aj okovaciu ltku. Len doasn, inkuje maximlne tyridsaosem hodn, ale predsa. Prikvnem. Vyrobili ste to, aby ste mohli rchlejie urobi nov experimentlne mesto, e? Keby pamov srum stailo vypusti do vzduchu a necha ho, aby sa rozrilo, nemuseli by ste kadmu picha injekciu. Presne! Tvri sa nadene, e ma to naozaj zaujma. Navye, ak sa v meste nachdzaj udia, ktorch do experimentu zapoji netreba, meme ich zaokova. Vrus sa rozri v priebehu dvadsiatich tyroch hodn a zanikne bez toho, aby na nich zainkoval. Znovu prikvnem. Si v pohode? spta sa Matthew so lkou kvy pri stach. Nenapije sa a polo ju. Poul som, e si sa vera s niekm pobila. To bol mj brat. Caleb. Aha. Matthew zdvihne oboie. o spchal tentoraz? Vlastne ni. Medzi prstami molm rukv svetra. Manety s rozstrapkan, as skr i neskr dostihne vetko. Mala som nervy na prasknutie, on bol len posledn kvapka. Vidm mu na oiach, o sa ma chce spta, a rada by som mu porozprvala, o som sa v noci dozvedela od Nity. Nevldzem to v sebe dusi. Mem mu veri?

Vera som sa nieo dopoula, zanem opatrne. O rade. O mojom meste a o simulcich. Vystrie sa a udne na ma pozrie. o je? Povedala ti nieo Nita? spta sa. Hej. Ako to vie? Prkrt som jej pomohol, vysvetl. Pustil som ju do skladu. Povedala ti ete nieo in? eby Nite pomhal Matthew? Doho by som to naozaj nepovedala. Ke nm s Tobiasom rozprval o napravench a pokodench gnoch, vyzeral, e to berie nesmierne vne. M nejak pln, vyskam zo seba. Vstane a prejde ku mne, vyzer podozrivo napt. Intinktvne sa od neho odtiahnem. Id na to? zaepk. Vie kedy? o to trepe? odseknem. Preo by si ty pomhal Nite? Lebo genetick pokodenie je vek nebezpen somarina. A lskavo mi odpovedz, musm to vedie. Id na to. Neviem kedy presne, ale tipujem, e oskoro. Doriti! Matthew sa chyt za hlavu. Toto nedopadne dobre. Ty nedopadne dobre, ak neprestane hovori v hdankch, oborm sa naho a vstanem. Pomhal som Nite, a km mi nepovedala, o so svojimi kamomi z perifrie vlastne chyst, vysvetuje. Chc sa vlma do zbrojnho labku a... Potiahnu pamov srum, hej, poula som. Nie. Pokrti hlavou. Nie. Nechc pamov srum, chc srum smrti. Podobn si na teba nachystali Informovan, ke a chceli popravi. Plnuj ho vyuva na atentty. Stla rozpraova a hotovo, chpe? Ak sa dostane do rk nesprvnym uom, ako naprklad bande z perifrie, spsobia vlnu nsilia a anarchie. Viem si to predstavi. A prli dobre. Pr kvapiek z ampulky, streknutie z rozpraovaa. Vidm nehybn tel rozvalen na uliciach, chodbch a schodiskch. Vidm posledn ksky nho sveta, ktor ete zostali nepokoden, ako zhoria do tla. akal som od nej nieo lepie, povie Matthew. Keby som vedel, e jej pomham zaa aliu vojnu, vykaal by som sa na u. Musme tomu nejako zabrni. Ja som mu to hovorila, zamrmlem si popod nos. Vedela som, e klame. Zaobchdzanie s G-pkarmi v celej krajine je vny problm, ale pr atenttov ho nevyriei. Po, ideme za Davidom. Neviem, o je sprvne a o nie. Nemm poatia, ako naa krajina funguje a o treba zmeni. Viem len toko, e u Nity a jej kumpnov srum smrti nebude v lepch rukch ne v rade. Rozbehnem sa za Matthewom. Ponhame sa smerom k hlavnmu vchodu. Ke prechdzame popri strnom stanoviti, pri soche zbadm Uriaha. Zdvihne ruku a zamva mi, takmer sa mu podar presvedivo usmia. Nad nm sa lme svetlo v ndri s vodou, symbole vytrvalho a zbytonho silia radu. Ne sa od Uriaha odvrtim, stena veda neho vybuchne. Ohniv ruica sa rozvinie ako kvet, zo stredu letia repy a lomky kovu a medzi nimi Uriahovo telo, bezvldny projektil. Otrasiem sa spolu so zemou. Mm otvoren sta, asi vrieskam jeho meno, ale

cez zaahnut ui sa ani nepoujem. Vetci okolo sa prikrili, rukami si kryj hlavu. Len ja stojm a zzam na dieru v stene. Nikto sa cez u neval dnu. V alom momente sa vetci rozbehn pre od vbuchu a ja sa vrhnem oproti nim, preram sa k Uriahovi. Do boku ma zasiahne lake a spadnem, tvrou sa okriem o osi kovov hranu stola. Vytverm sa sp na nohy a rukvom si zotriem krv z oboia. Okolo ma sa hemia udia, cez more konatn, vlasov a vytretench o nevidm ni, len tabuu s npisom VCHOD nad ich hlavami. Zapni alarm! zvrieskne hlas zo strneho stanovia. Zohnem sa popod aksi ruku a obdem jej majitea. Skal som! odpovie druh. Nejde! Matthew ma schmatne za plece a skrkne mi do ucha: o stvra? Necho k... Vytrhnem sa mu a ete zrchlim, njdem si vonejiu cestu pomedzi ud. Matthew sa mi enie za ptami. Nikdy nebe rovno k miestu vbuchu! A nech to odplil ktokovek, u je v budove! vrieska. Zbrojn labk! Po! Zbrojn labk. Zzran slov. Uriah le na zemi uprostred repov skla a rapnelov kovu. Kad sval v tele ma nti, aby som beala za nm, ale uvedomm si, e teraz preho nemem ni urobi. Dleitejie je, aby som si zachovala chladn hlavu aj uprostred zmtku a dostala sa do laboratria, aby som nebezpen srum uchrnila pred Nitou. Matthew mal pravdu. Toto nedopadne dobre. Prikvnem. Vnor sa do davu ako do vody a ja ho nasledujem. Snam sa sstredi len na jeho ztylok, ale okolit tvre ma rozptyuj. Na pr seknd Matthewa stratm medzi grimasami hrzy, ale potom ho zase zbadm, chyst sa zaboi do chodby. Matthew! skrknem a pretlam sa cez al zhluk ud. Konene ho dobehnem a schmatnem ho za triko. Zvrtne sa a chyt ma za ruku. Bol to? spta sa a zza mi nad oboie. Takmer som na t ranu zabudla. Zase si k nej pritisnem rukv a odtiahnem ho premoen krvou, ale prikvnem. To ni! Pome! printujeme veda seba. Tto chodba je trochu przdnejia, ale u vidm, e tade preli votrelci. Na zemi le pr strcov, niektor javia znmky ivota, in nie. Na dlke pod fontnkou na pitie zbadm pito, pustm Matthewa a vrhnem sa k nej. Podm mu ju, ale Matthew zavrt hlavou. V ivote som nestrieal. Doaka! Zovriem pabu a prilom prst na kohtik. V Neohrozenosti sme pouvali trochu in, take nevyvol toko spomienok. Vldzem ju udra. Lene pre zmenu neviem, koko nbojov v nej zostalo, ani ako ju otvori a zisti to. Matthew lap po dychu. Ja tie, ale nevmam si to, printy cez chaos u mm dobre natrnovan. alia chodba, do ktorej zabome, je takmer przdna, na zemi le jedin strkya. Nehbe sa. U sme blzko, povie Matthew. Prilom si prst na pery, aby som ho umlala.

Spomalme do kroku. Pevne stskam pito, jej tvar a hmotnos mi vyhovuj, ale predsa sa mi v spotenej ruke mka. Ke prdeme k leiacej ene, prehadm ju, i nem zbra. Pod bokom jej njdem pito, priahla ju, ke sa zviezla na zem. Matthew na ma vypliea oi, nevldze ani murka. Dchaj, oslovm ho potichu. Teraz sa hb, porozma o tom neskr. Ke nezareaguje, tuchnem doho lakom a ahm ho alej po chodbe. Je tu prtmie, pod stropom sa kriuj tye a potrubia. Spredu poujem hlasy, u nepotrebujem, aby mi Matthew epkal, kade s. Ke prdeme k aliemu rohu, pritisnem sa k stene a opatrne vykuknem, aby ma nikto nezbadal. Vidm dvojit dvere, sklenen, ale vyzeraj ak a nedobytn ako akkovek kovov. S otvoren. Za nimi je krtka chodba a v nej traja udia v hrubch iernych kombinzach a s obrovskmi zbraami, ktor by som mono ani nezdvihla. Aj tvre maj zakryt tmavou ltkou, vidno im len oi. Na zemi pri alch dverch ka David s pitoou pri hlave. Po brade mu stek pramienok krvi. Jednu z postv nad nm spoznm aj napriek maske. ensk s dlhmi tmavmi vlasmi. Nita.

DVADSIATA SIEDMA KAPITOLA


Pusti ns tam, David, zamrmle Nita cez masku. David lenivo skzne pohadom na chlapa, ktor naho mieri zbraou. Neverm, e ma zastrelte, povie. Som jedin lovek v budove, ktor pozn vstupn kd, bez neho sa ta nedostanete. Mono ti to nevplime do hlavy, odvrkne chlap, ale niekam inam... Vymen si pohad s Nitou. Sklon hlave k Davidovm nohm a vystrel. Chodbu naplnia bolestn vkriky. Tuho zavriem oi. Srum na ton simulciu mono Jeanine ponkol David osobne, ale predsa sa v jeho bolesti nevyvam. Zahadm sa na pitole, ktor drm v rukch, a predstavujem si, e svoje mylienky plim ako konre stromu, km nezostane len kme len toto miesto a prtomnos. Prilom sta Matthewovi k uchu a zaepkm: Be po pomoc. Hne! Prikvne a rozbehne sa nasp, naastie sa aspo hbe potichu. Ne zmizne za rohom, ete raz sa na ma obzrie. Serme naho a vyhome tie dvere do vzduchu, ozve sa ervenovlas ena. Vbuch by spustil zlon bezpenostn systm, upozorn Nita. Potrebujeme heslo. Znovu vykuknem za roh. Tentoraz ma zbad David a pozrie mi rovno do o. Bled tvr sa mu leskne od potu a pod nohami sa mu rozlieva kalu krvi. Ostatn zzaj na Nitu. Vytiahne z vrecka katuku a otvor ju. Vntri je injekcia. Nevravela si, e naho ten humus nefunguje? spta sa mu so zbraou. Hovorila som, e mu doke vzdorova, nie e naho nefunguje, oprav ho Nita. David, toto je strane siln zmes sra pravdy a sra strachu. Ak nm nepovie heslo, pichnem to do teba. Viem, e a k tomu ved len tvoje gny, Nita, zahabk David. Ak sa okamite vzd, ete ti dokem pomc. Mohol by som... Nita sa zlomysene ukrnie, s pitkom doho zabodne ihlu a stla piest. David sa prudko skr a cel sa roztrasie. Vytret oi na przdny priestor a zvrieskne, viem si predstavi, o tam asi vid, ja som to ist zaila u Jeanine. Vtedy predo mnou oili najhorie non mory. Nita si k nemu upne a chyt ho za hlavu. Ke nm povie, ako sa dostaneme dnu, zastavm to. Pouje ma? Dych, nepozer na u, ale kamsi ponad jej plece. Nerob to! zvrieskne a vrhne sa dopredu k nejakej halucincii, o mu vyvolalo srum. Nita ho schmatne pod krk, aby ho zastavila. Ne... zachr David. Nita nm zatrasie. Ak mi povie, ako sa dosta dnu, prestan. Vetko prestane. Len mi to povedz! Ona! zhkne David a v oiach sa mu zaleskn slzy. Meno... meno... Ak meno?

Nemme as! zavr chlap, o na Davida stle mieri. Bu dostaneme srum, alebo ho odbachneme... Jej... David ukazuje priamo pred seba. Ukazuje na ma. Vystrm ruky spoza rohu a dvakrt vystrelm. Prv nboj traf stenu. Druh zasiahne mua do ruky, take pust zbra. ervenovlas ena namieri na ma, alebo aspo mojm smerom, som takmer skryt za stenou. Nestrieaj! zvrieskne na u Nita. Tris, oslov ma. Netu, o rob... Asi m pravdu, poviem a znovu vystrelm. Tentoraz si dm zlea a lepie zamierim. Zasiahnem ju do boku, ksok nad panvov kos. Zvrieskne do masky a klesne na kolen, ruky si pritisne na dieru v tele a pomedzi prsty sa jej vyval krv. David vytartuje ku mne a vrat tvr od bolesti, ke stpi na zranen nohu. Schmatnem ho okolo psa a zvrtnem ho, aby sa ocitol medzi mnou a trojicou v iernom. Jednu pito mu prilom k hlave. Vetci zmeravej. Srdce mi bije a v hrdle, a v prstoch, a v mozgu. Ak vystrelte, vplim mu guku do hlavy, vyteknem. Neodbachla by si vlastnho fa, odsekne ervenovlska. Nie je mj f. Nezle mi na om, ale ani nhodou vm nedovolm zska srum smrti. David fuk ako decko, stle je pod vplyvom sra strachu. Zanem sa tacka dozadu a ahm ho so sebou. Sklonm hlavu a natom sa bokom, aby som sa zaho bezpene skryla. Jednu pito mu neprestajne drm pri hlave. Tesne predtm, ne dorazme na koniec chodby, ervenovlas ensk pochop, e som blufovala. Vystrel a traf Davida nad koleno zdravej nohy. David zvrieskne a pad k zemi, nevldzem ho udra. Zostanem nechrnen. Vrhnem sa dolu, lakami vrazm do dlky. Tesne ponad ma prelet guka, jej svianie sa mi donekonena ozva v hlave. Vzpt zactim horavu na avom ramene, rozlieva sa a ri, vidm krv, nohy sa mi mkaj po dladiciach, snam sa zaprie. Ke sa mi to podar, naslepo vystrelm do chodby. Potom schmatnem Davida za golier a odtiahnem ho za roh. V ramene mi pulzuje boles. Zaujem rchle kroky a vzdychnem. Lene neprichdzaj spoza ma, ale spredu, obklopia ns udia, ktorch priviedol Matthew. Niekok chytia Davida a nes ho pre. Matthew mi pome vsta. Zvon mi v uiach. Nechce sa mi veri, e som to zvldla.

DVADSIATA SMA KAPITOLA


Nemocnica sa hem umi, vetci pobehuj hore-dolu, vrieskaj alebo prudko zaahuj zvesy okolo postel. Ne som si sadla, skontrolovala som, i v niektorej nele Tobias. Nenala som ho. Stle sa trasiem od avy. Nie je tu ani Uriah. Zobrali ho do oddelenej miestnosti, za zavret dvere. Zl znamenie. Zadchan sestrika mi dezinfikuje ranu a splaene sa obzer okolo. Guka ma vraj len krabla, nie je to ni vne. Ak sa ponhate, mem poka, navrhnem. Aj tak musm ete niekoho njs. Napli pery. Potrebuje tichy. Je to len krabnutie! Myslm na hlave, vysvetl a uke mi nad oko. Na t ranu som aj zabudla, ale stle krvca. Okej. Pichnem ti nieo na znecitlivenie, upozorn ma a vezme striekaku. Na injekcie som u tak zvyknut, e ani nezareagujem. elo ma zatpe, ke mi ho pretrie antiseptikom, na tom si tu dvaj strane zlea, potom poctim bodnutie ihly. Anestetikum zainkuje rchlo, o chvoku tam u nectim vbec ni. Km mi sestrika zava ranu, sledujem ud okolo lekr si sahuje krvav rukavice, sestrika sa ponha s podnosom plnm obvzov, topnky sa jej mkaj na dladiciach. Prbuzn ranenho si nervzne mdl ruky. Ako je na tom David? sptam sa. Preije, ale potrv, ne zase bude mc chodi, povie. Na okamih uvon naplen pery. Keby si tam nebola, mohlo to dopadn omnoho horie. Hotovo. Prikvnem. Rada by som jej povedala, e rad a jeho fa stle nenvidm, e nie som iadna hrdinka a Davida som pouila ako iv tt. Drala som ho medzi sebou a hlavami zbran, len aby som sa zachrnila. Rodiia by sa za ma strane hanbili. Sestrika mi prikryje zait ranu obvzom, pozbiera przdne obaly a premoen vatov tampny a vyhod ich. Ne jej stihnem poakova, odde k alej posteli, k aliemu pacientovi, k alej bolesti. Ranen akaj a na chodbe pred ndzovou oetrovou, z ich rozhovorov som pochopila, e dolo k dvom vbuchom v rovnakom ase. Oba slili iba na rozptlenie pozornosti, votrelci prenikli dnu podzemnm tunelom, presne ako hovorila Nita. Odpaovanie nlo akosi zabudla spomen. Dvere na konci chodby sa otvoria a vbehn udia s mladou enou na nosidlch. Nita osobne. Zloia ju na poste v rohu. Ston a k rane na boku si tisne guu obvzu. Jej boles mi pripad podivne vzdialen. Postrelila som ju. Ni in mi nezostvalo. To je vetko. Kram ulikou medzi ranenmi a vimnem si ich uniformy. A na pr vnimiek s tmavozelen.

Nita vraj chcela bojova za nich, nie proti nim, ale predsa tu leia so zakrvavenmi konatinami i hlavou, niektor utili ahk zranenia ako ja, in omnoho horie. V okne zachytm svoj odraz, vlasy mi mtvo visia okolo tvre a vinu ela mi zakrva obvz. Obleenie mm pinav od krvi, vlastnej aj Davidovej. Musm sa osprchova a prezliec, ale najprv potrebujem njs Tobiasa a Christinu. Naposledy som ich videla pred vbuchmi. Christinu njdem hne v akrni, ke vyjdem z oetrovne. Od nervozity mimovone myk nohou tak prudko, a na u chlapk veda nej zazer. Zdvihne ruku a kvne mi na pozdrav, ale sotva odtrhne oi od dver, za ktor odniesli Uriaha. Si cel? spta sa ma. Hej, prikvnem. Ale o Uriahovi stle ni neviem. Nechceli ma k nemu pusti. Ide ma tu zo vetkch porazi, vyprskne Christina. Nikomu ni nepovedia. Nepustia ns k nemu. Sprvaj sa, ako keby bol ich majetok! Tu funguj inak ako v meste. Ke bud vedie nieo jednoznan, urite nm povedia. Tebe mono hej. Zamra sa. Ma by istotne sklapli ako budk. Pred pr dami by som s ou neshlasila, lebo som ete nevedela, ako vne tu ber genetick pokodenie. Teraz u viem, ale zase netum, ako sa k nej mm sprva. Mm vhody, ktor ona nem, a nememe s tm ni urobi, ale aspo niem som si ist: budem sa s ou kamarti ako doteraz. Musm njs Tobiasa, ale potom sa vrtim a pokm s tebou, hej? poviem. Christina na ma konene pozrie a roztrasen noha jej zmeravie. Oni ti to nepovedali? aldok sa mi skrti od strachu. o mi mali...? Tobiasa zatkli, povie potichu. Cestou sem som ho videla s tmi umi, o sa sem vlmali. Bol v kontrolnej miestnosti tesne pred tokom. Vraj odpjal bezpenostn systm. Tvri sa smutne, ako keby ma utovala, ale vlastne som sa nedozvedela ni nov. Vedela som, o sa Tobias chyst spravi. Kde s? sptam sa. Musm mu nieo vytmavi a u presne viem ako.

DVADSIATA DEVIATA KAPITOLA


Plastov sluka, ktorou ma sptali, mi okiera zpstia. Konekmi prstov si ako-tak doiahnem na snku a skontrolujem, i mi odtia neteie krv. Zvlda? spta sa Reggie. Prikvnem. U som rozchodil horie zranenia, aj schytal silnejie rany do zubov ne t od strcu, ktor ma pri zatkan ovalil pabou puky. Tvril sa pri tom nepretne od zlosti. Mary a Rafi sedia o kus alej, Rafi si tla guu obvzu na krvcajcu ranu na ruke. Medzi nami stoj strkya, aby ns oddelila. Ke na nich pozriem, Rafi si to vimne a nenpadne prikvne. Asi ma tm chcel pochvli. Ak som spravil nieo dobre, preo sa mi z toho dvha aldok? Neboj, epne Reggie a prisunie sa bliie. Schyt to Nita a tamt. Nm daj pokoj. Zase prikvnem, ale neverm mu. Mali sme pln B pre prpad zatknutia a nepochybujem, e vypli dobre. Akurt sa mi zd divn, ako rad reaguje na pln A. V podstate na ns kal. U asi hodinu sedme na przdnej chodbe, nikto ns nepriiel vypova ani informova, o s nami spravia. Nitu sme ete ani nevideli. Mm z toho hnusn pocit. Nech sme dosiahli okovek, asi ich to dos rozhodilo... ud vdy najsilnejie zasiahnu straty na ivotoch. Za kokch som zodpovedn len preto, e som sa pridal k Nite? Nita vravela, e chc lohn pamov srum, poviem Reggiemu, radej naho ani nepozriem. Je to pravda? Reggie zakli na strkyu ksok od ns. U na ns raz nahuala, e sa nemme bavi. Ani mi nemus ni hovori. Klamala, e? odpoviem si sm. A Tris mala pravdu. Ticho tam! Strkya prisko k nm a str medzi ns hlave zbrane. Od seba a iadne rei! Reggie sa odsunie ksok doprava. Ja pozriem na strkyu. o sa deje? Ako keby si nevedel, odsekne. Dr radej hubu! Ke sa vrti na miesto, na vzdialenom konci chodby sa objav drobn blondnka. Tris. M obviazan elo a na obleen krvav muhy, vyzeraj ako stopy prstov. Zo zovretej pste jej tr ksok papiera. Hej! skrkne na u strkya. o tu rob? Shelly, oslov ju kolega a pribehne k nej, daj si pohov. To je t baba, o zachrnila Davida. Zachrnila Davida? Pred m? Aha. Shelly sklon zbra. Ale aj tak chcem vedie, preo sa tu moce. Mm pre vs odkaz, povie Tris a pod Shelly kus papiera. David je stabilizovan. Preije, ale

nevedia, kedy bude zase chodi. Vinu ostatnch zranen u oetrili. Hnusn pocit zosilnie. David neme chodi. Doteraz sa zaoberali ranenmi. Toko bolesti, a preo vlastne? Ani neviem. Nepoznm pravdu. U spotali obete? spta sa Shelly. Nie, odpovie Tris. akujeme za sprvu. Ete osi. Prekro z jednej nohy na druh. Potrebujem hovori s nm. Mykne hlavou smerom ku mne. Nemme povolenie... zane Shelly. Bude to rchle, subujem, nalieha Tris. Prosm. Nechaj ju, povie druh strca. o by sa mohlo sta? Tak fajn, shlas Shelly. Dvam vm dve minty. Kvne na ma. Vykriabem sa na nohy, opieram sa pritom o stenu, lebo ruky mm stle zviazan pred sebou. Tris prde bliie, ale nie tesne ku mne, medzera medzi nami a jej zaloen ruky mi pripadaj nepreniknuten ako stena. Zza rovno pred seba, teda dobr kus pod moje oi. Tris... Chce vedie, o tvoji kamoi spchali? obor sa na ma. Trasie sa jej hlas, ale ani mi nenapadne, e od plau. Od zlosti. Neli po pamovom sre. Chceli jed srum smrti, aby mohli zavradi pr dleitch ud vo vlde a zase rozpta vojnu. Pozerm dolu na svoje sptan ruky, na dladice, na piky jej topnok. Vojnu. Netuil som, e... Mala som pravdu. Mala som pravdu a ty si ma nepoval. Zase, potichu preced medzi zuby. Konene mi pozrie do o a zistm, e po tom vlastne vbec netim. Pohadom ma trh na ksky. Uriah stl rovno pred bombou, ktor odplili na odptanie pozornosti. Je v bezvedom a doktori nevedia, i sa ete niekedy preberie. Toto bola asi najsilnejia rana, ak som v ivote dostal, hoci to boli len slov. oe?! Zrazu mm rovno pred oami, ako sa Uriah tvril, ke po rozhodovacej ceremnii dopadol do siete, ako sa keril od ucha k uchu, ke sme ho so Zekem stiahli k nm. Ako sedel v tetovacom salne s uchom prilepenm na lce, aby mu Tori mohla pode nakresli hada. Uriah v bezvedom? Uriah sa u mono nezobud? Nie, to neme by pravda. Ve som sbil, sbil som Zekemu, e naho dm pozor, sbil som... Je to jeden z poslednch kamoov, o mi ete zostali, hlesne Tris, teraz jej u hlas lme smtok. Fakt neviem, i sa na teba ete budem mc pozrie ako predtm. Odkra. Matne vnmam Shellino sadaj!, ale me si etri dych, u klesm na kolen, sptan zpstia si opieram o zem. Snam sa vyhraba z malru, o som spsobil, ale nejde to, nevytiahne ma iadna logika. Odrezal som si cestu sp. Sklonm hlavu a snam sa vypn, ni si nemyslie ani nepredstavova. +++ Lampa, pod ktorou ma vypovaj, sa odra rovno uprostred stola. Zzam na rozmazan kruh svetla a roboticky opakujem verziu plnu, ktor mi Nita naozaj povedala. Ani nemusm vemi klama, take

mi to nerob problm. Ke skonm, zapisovate ete douk posledn vetu, moje slov sa rozsvecuj na dotykovej obrazovke. Davidova zstupkya, vol sa Angela, sa spta: Skutone ste nevedeli, preo vs Juanita poverila odpojenm bezpenostnho systmu? Nie, poviem pravdivo. Prav dvod som nepoznal. Ostatnch vypovali pod vplyvom sra pravdy, ale ma nie, kee moja genetick anomlia naznauje, e by som mu mohol odola. Asi nm nechceli mrha. Pokia bude moja verzia lcova s ostatnmi, uveria, e hovorm pravdu aj bez sra. Netuia, e pred pr hodinami sme vetci dostali injekciu proti sru pravdy, ktor Nite u dvno zabezpeil jej G-zetkrsky sympatizant. Preo ste s jej plnom shlasili? Sme priatelia, poviem. Okrem nej tu vea priateov nemm. Povedala, e jej mm veri, e to robme z dobrho dvodu. o si o situcii myslte teraz? Konene na u pozriem. V ivote som ni tak vemi neutoval. V Angelinom prenikavom pohade sa objav trocha scitu. Prikvne. Vaa verzia sa zhoduje s ostatnmi. Zohadnme vae genetick nedostatky a skutonos, e ste sem len nedvno prili a nepoznali ste cel pln, a budeme zhovievav. Prepustme vs s podmienkou, e budete cel rok pracova v prospech komunity. Kad mesiac sa budete stretva s probanm radnkom, ktorho vm pridelme po ukonen procesu. Vyadujeme vzorn sprvanie a dodriavanie zkazu vstupu do skromnch laboratri a skladov a zkazu opustenia arelu bez povolenia. Rozumiete podmienkam? V hlave sa mi stle ozvaj slov genetick nedostatky. Prikvnem. Rozumiem. V tom prpade sme tu skonili. Mete s. Vstane a odsunie stoliku. Zapisovate sa takisto postav a vlo si do taky prenosn obrazovku. Angela polo ruku na stl priamo predo ma, preto na u ete pozriem. Nevytajte si to privemi, povie. Ste ete vemi mlad. Nemyslm, e by ma mj vek nejako ospravedloval, ale prijmem jej pokus o lskavos. Smiem sa spta, o sa stane s Nitou? Angela stisne pery. Ke sa zotav zo svojho vneho zranenia, presunieme ju do vzenia, kde strvi zvyok ivota. Nepopravte ju? nie. Neuznvame trest smrti pre geneticky pokodench, povie cestou k dverm. Koniec koncov, nememe na nich kls rovnak poiadavky ako na ud so zdravmi gnmi. So smutnm smevom vyjde z miestnosti a dvere nech otvoren. Chvu zostanem sedie a spracovvam jej slov. Chcel som veri, e nie som o ni hor ne ktokovek in, e ma moje gny nijako neobmedzuj. Lene ako si to mem navrva, ke som nepriamo dostal Uriaha do nemocnice, mono navdy, spsobil smr ktovie kokch ud a Tris mi ani nevie pozrie do o? Vlna zfalstva do ma vraz ako ps. Zakryjem si tvr rukami a zatnem zuby, a ma rozbol modrina na snke, ale slzy sa predsa der von. Ne sa dm dokopy a zdvihnem sa na odchod, rukvy, ktormi som si ich utieral, mm cel mokr.

TRIDSIATA KAPITOLA
U si za nm bola? Cara stoj veda ma s rukami prekrenmi na hrudi. Uriaha vera presunuli z uzavretej sly do miestnosti s okienkom, cez ktor sa d nazrie dnu. Asi aby sme ich v jednom kuse neotravovali, e ho chceme vidie. Teraz pri jeho posteli sed Christina a stska mu bezvldnu ruku. akala som, e ho vbuch roztrh ako handrov bbiku, ale Uriah vyzer takmer normlne, a na pr obvzov a krabancov. Mm pocit, e sa u-u zobud, zaker sa a zane machrova, ako ho vetci strane obdivujeme. Bola som tu dlho do noci, poviem. Mala som pocit, e by sme ho nemali nechva samho. Dobr npad. Vskumy dokzali, e lovek v takomto stave do istej miery vnma podnety zvonku, zvis to od rozsahu poranenia mozgu, poznamen Cara. No dopoula som sa, e prognza nevyzer ndejne. Obas by som jej najradej vrazila. Fakt nepotrebujem, aby mi pripomnala, e Uriah sa nemus zotavi, svojimi uenmi reami u vbec nie. Ja tie, odvrknem. Ke som od neho v noci odila, bezciene som sa tlala chodbami. Mala som stle myslie naho, na kamarta, ktor balansuje na hrane medzi tmto svetom a mkovek, o nasleduje po om. Lene namiesto toho som si donekonena vybavovala rozhovor s Tobiasom a pocit, s ktorm som naho hadela. osi sa vo mne lmalo. Nepovedala som mu, e to znamen koniec nho vzahu. Plnovala som to, ale ke som sa mu ocitla zoi-voi, nedostala som zo seba sprvne slov. Do o sa mi nahrn slzy, odvera sa to stva asi tak kad hodinu, ale zatlam ich sp a prehltnem. Vera si teda zachrnila rad, ozve sa zase Cara a oto sa ku mne. Konflikt priahuje ako magnet, ale naastie pre ns vetkch si v krzovej situcii vie zachova chladn hlavu. A presn muku. Nezachrnila som rad. Nemm zujem zachraova ho, odseknem. Len som sa postarala, aby sa nebezpen zbra nedostala do nesprvnych rk. Na okamih sa odmlm. Inak, to mal by kompliment? Dokem oceni aj kvality, ktor mne samej chbaj, odpovie s smevom. Navye n konflikt u povaujem za vyrieen z logickho aj z emocionlneho hadiska. Potichu si odkale. Neviem, i ju znervzuje priznanie, e aj ona m pocity, alebo nieo in. Vydedukovala som, e si zskala nejak znepokojujcu informciu o rade. Mohla by si ju prezradi aj mne? Christina zlo hlavu na okraj Uriahovho matraca, thle telo jej klesne nabok veda neho. Mono by som mohla. Ktovie, podpichnem Caru. Hm. Cara sa zamra a medzi obom sa jej objav vrska, zrazu sa tak podob na Willa, e sa musm odvrti. Mono by som a mala poprosi.

Vzdm sa. Okej. Pamt si na simulan srum? V skutonosti ho nevyvinula Jeanine. Vzdychnem. Po, ukem ti o a ako, bude to jednoduchie. Stailo by, keby som jej porozprvala, o sme nali v starom sklade za laboratriami, ale chcem sa niem zabavi, nech stle nemyslm na Uriaha. Alebo na Tobiasa. Zanam sa obva, e tie vrstvy klamstiev nikdy plne neodstrnime, podotkne Cara cestou do skladu. Frakcie, dokonca aj video, ktor nm zanechala Edith Priorov... vetko ns len zavdzalo a vnucovalo nm ist model sprvania. U si uverila, e frakcie s nani? sptam sa. Ve si hovorila, e Informovanos ti vyhovuje. To je pravda. Pokriabe sa po krku, na koi jej zostan erven muhy po nechtoch. Lene teraz mm pocit, e si z ns rad cel as strieal. Snaila som sa za ten systm bojova, podieala som sa na zaloen Kontinuity. A o z toho? Neznam, ke ma niekto zosmieni. Take poda teba je cel Kontinuita zrazu zbyton? Poda teba nie? Vaka nej sme sa dostali von a zistili pravdu, poviem. Lepie ne tra v meste s Evelyn a jej debou prce. Tam si u nikto neme slobodne vybra. Asi m pravdu, uzn. Bvala som pyn na svoju schopnos vidie na kore vec, ale systm frakci ma spene oklamal. Vie, o v Sebazapren hovorili o pche? Predpokladm, e ni pozitvne. Zasmejem sa. Presne. Vraj ud zaslepuje. A potom nevedia, kto v skutonosti s. Prdeme k vchodu do laboratri. Zabcham na ne, aby ma Matthew poul. Km naho akme, Cara na ma zamyslene pozrie. Ak by a to zaujmalo, starie verzie manifestu Informovanosti tvrdili pribline to ist, poznamen. V ivote by mi nenapadlo, e aj Informovan by nieo namietali proti pche, pokia viem, nezaujma ich ani morlka. Zd sa, e som sa mlila. Chcela by som sa jej na to spta, ale nestihnem, Matthew nm u otvra dvere. uje ohryzok z jablka. Pust ns do skladu? sptam sa. Musm Care nieo ukza. Zvyok ohryzka si str do st a prikvne. Jasn, zamrmle s plnmi stami. Strasiem sa, ke si prestavm hork chu jablkovch jadierok, a nasledujem ho dnu.

TRIDSIATA PRV KAPITOLA


Do splne sa vrti nemem. Nikto by si asi nedovolil priamu otzku, ale vetci by na ma zzali. Z miestnosti s vone dostupnmi obrazovkami ma nevykzali, tak radej zamierim tam, hoci sa vlastne vraciam na miesto inu. Kalem na to. Chcem vidie mesto. Potrebujem si pripomen svet, kde nie som verejn nepriate. Sadnem si na stoliku a zzam na mozaiku obrazoviek nado mnou, kad ukazuje in as mesta: Pranier, vestibul sdla Informovanosti, park Millennium, Hancockov mrakodrap. Dlho sledujem vestibul Informovanosti. Hemia sa tam udia so znakom bezprizornch na ramench a zbraami za psom, obas sa pristavia na kus rei alebo si schovvaj konzervy na veeru. Aha, tu je, ozve sa ensk hlas. Povedala to kolegovi, ale aj ja rchlo prezriem vetky obrazovky, aby som zistil, o kom hovor. O kom asi? Pred Hancockovm mrakodrapom stoj Marcus a pozer na hodinky. Vstanem, ukazovkom uknem po obrazovke a zapnem zvuk. Chvu cez reproduktor pod obrazovkou poujem len umenie vetra a potom sa pri otcovi objav Johanna Reyesov. Marcus jej pod ruku, ale Johanna ju neprijme, nech ju visie do vzduchu ako nvnadu, na ktor neskoila. Tuila som, e si zostal v meste, skontatuje Johanna. Vade a hadaj. udia, ktor sa doteraz len tak motali po kontrolnej miestnosti, sa zhknu za mnou a sleduj ich. Nevmam si ich. Marcus zves ruku a zovrie ju do pste. Urazil som a nejako? spta sa. Kontaktoval som a, lebo a povaujem za priateku. Urite nie preto, e stle vediem Kontinuitu a ty potrebuje spojencov? vychrl Johanna a pohod hlavu, aby jej prame vlasov zakryl jazvu na tvri. Spojenectvo prichdza do vahy, ak m prijaten pln, ale poda ma je nae priatestvo minulosou. Marcus zvrat oboie. as ho neetril, m prepadnut lca a prsne ostr rty, takmer vyholen lebka mu na sympatickosti takisto nepridva. Nerozumiem, o tm mysl, ohrad sa. Rozprvala som sa s priatemi z Otvorenosti, vysvetl Johanna. Povedali mi, o tvoj chlapec prezradil pod vplyvom sra pravdy. T odporn klebeta, ktor o tebe rila Jeanine Matthewsov, sa zakladala na pravde, vak? Do tvre sa mi nahrnie horava, prikrm sa a zvesm plecia. Marcus rzne pokrti hlavou. Nie, Tobias len... Johanna ho mvnutm ruky uml a prehovor so zavretmi oami, ako keby naho nevedela ani pozrie. Prosm a! Videla som, ako sa sprva tvoj syn, aj ako sa sprva tvoja ena. Spoznm ud poznaench nsilm na sto honov. Zastr si vlasy sp za ui. Mme toho vea spolonho. Neme predsa veri... zane Marcus. Pokrti hlavou. no, poda ma k vchove neodmyslitene patr aj trest, ale chcel som len to najlepie...

Mu by nemal tresta svoju manelku, preru ho Johanna. Dokonca ani v Sebazapren. A o sa tka tvojho syna... poviem len tokoto: primne verm, e si toho schopn. Johanna si prejde prstami po jazve na lci. Srdce sa mi rozbcha ako ialen. Ona to vie. Nie preto, e som to musel trpne prizna pred celm Pranierom. Nsledky pozn z vlastnej sksenosti a vid aj jazvy hlboko pod koou. Kto ublioval jej? Rodi? Manel? Niekto in? Odjakiva som bol trochu zvedav, ako by Marcus zareagoval na takto priame obvinenie. Myslel som, e by mohol zhodi masku distingvovanho vodcu Sebazaprenia a premeni sa na non moru, ktor poznm z domu, strati nervy a prejavi svoju skuton povahu. Rd by som si to pozrel, ale Marcus mi neposkytne ani tak zadosuinenie. Len tam stoj a tvri sa zmtene. Tak presvedivo, a mm podozrenie, e svojim bludom naozaj ver. Zlos sa vo mne zdvihne ako vietor, enie sa mi hlavou ako brka. Ke som ti u objasnila svoje stanovisko, pokrauje Johanna pokojnejm hlasom, me mi lskavo poveda, preo si ma sem vlastne volal? Marcus zmen tmu, ako keby predchdzajca ani neprila do rei. Hlavu m ako dom, kde bvaj rzne osobnosti, a vdy zavol t, ktor prve potrebuje. Jedna je rezervovan pecilne pre ma a mamu. Ktosi pribli zber, vidme len Johannu a Marcusa od psa hore a stenu Hancockovho mrakodrapu v pozad. Evelyn a jej bezprizorn s uzurptori a tyrani, spust Marcus. Oami sledujem ikm rm, aby som nemusel pozera naho. Verm, e mono obnovi mierumilovn spoluitie frakci, ktor fungovalo, ne Jeanine prvkrt zatoila. Chcem sa o to poksi a predpokladm, e ty tie. no, prisved Johanna. Ako by sme to poda teba mohli dosiahnu? Tto as sa ti asi nebude pi, ale dfam, e ma aspo nezaujato vypouje, pokrauje Marcus. Evelyn ovlda mesto, lebo m pod kontrolou vetky zbrane. Keby sme ju o ne pripravili, prila by o znan as moci a mohli by sme sa proti nej postavi. Johanna prikvne a pocha nohou po chodnku. Z tohto uhla jej vidm iba nezjazven as tvre, vlnit vlasy a pln pery. o by som preto mala urobi ja? spta sa. Dovo mi vies Kontinuitu spolu s tebou, navrhne Marcus. Predtm som bol na ele Sebazaprenia a v podstate celho mesta. Zjednotil by som ud. udia sa u zjednotili, podotkne Johanna, a nie z lojality k jednej osobe, ale z tby obnovi systm frakci. Kto povedal, e a potrebujem? Nechcem znevaova tvoje spechy, ale Kontinuita stle nem potencil na viac ne na miniatrnu vzburu. Bezprizorn s omnoho poetnej, ne sme predpokladali. Potrebuje ma a ty to dobre vie. Marcusova schopnos presvedi ud aj bez kska armu mi bola odjakiva zhadou. Proste svoje nzory vybafne ako fakty, a ke udia vidia jeho sebaistotu, nevedno preo mu uveria. Ete desivejia mi pripad preto, e ju pouval aj na ma. Cel ivot mi vtkal do hlavy, ak som neschopn a nani. Zbavm sa toho niekedy? Aj na Johanne vidm, e mu zana veri. Urite mysl na tch pr ud, o sa pridali ku Kontinuite, na as z nich, ktor odila za plot s Carou a u sa neozvala. Urite mysl na vlastn izolovanos a jeho bohat sksenosti. Najradej by som na u zareval cez obrazovku, nech mu never, lebo Marcus

chce obnovi frakcie iba preto, aby im zase mohol fova. Lene Johanna ma neme pou, nevnmala by ma, ani keby som stl rovno veda nej. Sbi mi, e v rmci monost urob vetko pre minimalizovanie obet a kd? spta sa ho opatrne. Prirodzene, uist ju Marcus. Niekedy treba mier vybojova, zamrmle Johanna skr chodnku ne jemu. Verm, e to plat aj v naom prpade, a tvoj vplyv nm jednoznane prde vhod. Povstanie Kontinuity som akal, odkedy som sa o nej dopoul, a teraz sa konene zana. Rchlo som pochopil, e Evelynin reim udia nestrpia dlho, ale aj tak mi je z toho zle. Revolcie sa valia jedna za druhou, v meste, v rade, vade. Sotva si medzi nimi stihneme vydchnu a tm krtkym pauzm hovorme mier. Vstanem a chystm sa vypadn kamsi na erstv vzduch, ale cestou na alej obrazovke zbadm tmavovlas enu, ako sa prechdza hore-dolu po kancelrii. Evelyn. Jasn, e na u dvaj extra pozor. Zahrabne si rukami do vlasov, v pstiach zovrie hust kuery a upne si. Na dlke okolo nej sa vaj papiere. Pomyslm si, e plae, ani neviem preo, plecia sa jej netras. Aj cez reproduktor zaujem zaklopanie na jej dvere. Evelyn sa narovn, bleskovo si uhlad vlasy a utrie tvr. alej! skrkne. Vojde Therese, psku na ramene m nakrivo. Prve sme dostali nov sprvy od hliadok. Vraj ho nevideli. asn. Evelyn pokrti hlavou. Vyhostm ho, a on si zostane tra v meste, len aby ma natval. Mono sa pridal ku Kontinuite a skrva sa u nich, navrhne Therese a hod sa na stoliku. Podrkou imy zane kri kus papiera. To d rozum. Evelyn sa oprie o parapet a naklon sa k oknu, prezer si mesto a moiar za nm. Vaka za sprvu. Njdeme ho, prisbi Therese. Nem sa tu vemi kde schova. Prisahm, e ho njdeme. Proste sa ho potrebujem zbavi, povie Evelyn tenkm, takmer detskm hlasom. Zaujmalo by ma, i sa ho stle boj rovnako ako ja, i ju Marcus prenasleduje ako non mora, na ktor lovek spomna aj cez de. Ktovie, koko mme spolonho v hbke due, kde na tom skutone zle? Ja viem, povie Therese a odde. Dlho stojm a sledujem Evelyn, ako pozer z okna a nepokojne skrca prsty. Mm pocit, e som skonil kdesi na polceste medzi matkou a otcom nsiln a impulzvny, zfal a vyklepan. e som stratil kontrolu nad svojou identitou aj budcnosou.

TRIDSIATA DRUH KAPITOLA


Na druh de si ma David d zavola do kancelrie. Bojm sa, lebo si urite pamt, ako som mu priloila pito k hlave a pouila som ho ako iv tt. A vykrikovala som, e mi na om vbec nezle. Zoe ma pok vo vestibule hotela, prevedie ma hlavnou chodbou a potom zabo na aliu dlh a zku, s vhadom na rad lietadiel zaparkovanch na betnovch drhach. Do okien naraj snehov vloky, prv nznaky zimy, ale vzpt sa topia. Cestou nenpadne sledujem, ako sa Zoe tvri, ke predpoklad, e sa na u nikto nedva, ale psob rovnako veselo a energicky ako vdy. Ako keby k toku ani nedolo. David bude na vozku, upozorn ma, ke prdeme na koniec zkej chodby. Radej to nekomentuj. Nezna, ke ho niekto utuje. Ja ho neutujem, poviem o najpokojnejie, aby ma Zoe nezaala podozrieva. Nie je prv postrelen lovek na svete. Stle zabdam, e si zaila omnoho viac nsilia ne my, podotkne Zoe a prilo identifikan kartu ku skeneru na alom strnom stanoviti. Cez sklo vidm strcov v pozore, so zbraami na pleciach. Mm pocit, e tak musia st cel de. Pripadm si ak a ubolen, ako keby som vo svaloch ctila aj vetok smtok. Uriah je stle v kme. Ke nhodou stretnem Tobiasa v splni, v jedlni, na chodbe, neviem naho pozrie bez toho, aby sa mi pred oami nevynorila stena, ktor Uriahovi vybuchla pri hlave. Neviem, kedy sa to zlep, ak vbec. Neviem, i sa tak rany mu zahoji. Prejdeme okolo strcov a dladice pod naimi nohami vystrieda drevo. Na stench visia obrzky v pozltench rmoch a tesne pred Davidovou kancelriou je podstavec s kyticou kvetov. Drobn detaily, ale predsa si popri nich pripadm pinav a menejcenn. Zoe zaklope na dvere. Ke ns hlas zvntra zavol alej, otvor, ale nevojde spolu so mnou. Davidova kancelria je dobre vykren a priestrann, s vekmi oknami a stenami obloenmi policami s knihami. Na avej strane je stl a nad nm mozaika obrazoviek, napravo skromn laboratrium. David sed na vozku s oboma nohami v sadre, nboje mu asi roztrietili kosti. Vyzer bledo a ubolene, ale jednoznane nem smr na jazyku. Vbec sa mi k nemu nehod mylienka na ton simulciu a vradenie, ktor spsobila, hoci viem, e s nimi mal nieo spolon. eby vetci zl udia niekedy vyzerali a rozprvali ako dobr? Naozaj si o kadom zlom loveku niekto mysl, e si zasli scit? Tris. Privezie sa ku mne a chyt mi ruku do oboch dlan. Neodtiahnem sa, hoci m kou such ako papier a z jeho dotyku sa mi dvha aldok. Si vemi staton, povie a konene ma pust. o tvoje zranenia?

Pokrm plecami. U som schytala aj horie. A vy? Chvu potrv, ne to rozchodm, ale nepochybujem, e sa to podar. Zopr naich ud pracuje na vemi sofistikovanch ortzach, v najhorom ich odskaj na mne, skontatuje a v ktikoch o sa mu objavia vrsky smiechu. Potlaila by si ma za stl? Ete som sa poriadne nenauil kerova. Poslchnem a opatrne mu vmanvrujem nohy pod stl. Ke sa uistm, e som ho tam dobre zaparkovala, sadnem si na stoliku oproti nemu a snam sa usmieva. Ak chcem njs spsob, ako pomsti svojich rodiov, musm si udra jeho dveru a nklonnos. Mraenm by som to nedosiahla. Zavolal som a sem v prvom rade preto, aby som ti poakoval. Nepoznm vea mladch ud, ktor by sa rozbehli priamo v strety nebezpeenstvu a zachrnili rad, ako si to zvldla ty. Spomeniem si, ako som mu pritom priloila pito k hlave, a saka prehltnem. Mrz ma, e si tu so svojimi spolonkmi zatia nenala pokoj, pokrauje. Pravdupovediac, neviem presne, kam vs vetkch zaradi, a vy zrejme tie neviete, o so sebou. No vymyslel som aspo nieo pre teba. Rd by som ti ponkol prcu. Vytretm naho oi. rad oficilne vediem ja, ale v skutonosti mme podobn spsob vntornej organizcie ako Sebazaprenie. Do vekej miery sa spolieham na skupinu poradcov. Prirodzene, v tvojom veku neme okamite vstpi do rady a musme dodra predpsan postup, ale chcel by som, aby si sa na t pozciu zaala pripravova. Pevnejie zovriem operadl stoliky. Iste chpe, e po toku budeme musie urobi ist zmeny a tvrdie bojova za n cie. Myslm, e by si vedela, ako na to. Musm uzna, e m pravdu. o... Odkalem si. o by ste odo ma oakvali? V prvom rade as na poradch a musela by si sa naui vetko o fungovan radu, o naich hodnotch, histrii a tak alej. Bude to dlh cesta, ale ak m zujem, si vtan. Skuton otzku mi klad jeho oi, nie hlas. Rada pravdepodobne schvlila ton simulciu a postarala sa, aby Jeanine dostala srum presne naas. David chce, aby som sa k nim pridala, aby som sa nauila myslie ako oni. Do hrdla mi stpne l, ale odpoviem bez vhania. Jasn, vyhlsim so irokm smevom. Bolo by mi cou. Akkovek prleitos dosta sa bliie k nepriateovi si netreba necha ujs, to som sa nauila aj sama. David mjmu smevu asi uver, lebo mi ho optuje. Nepochyboval som, e bude shlasi. Kedysi som chcel to ist ponknu tvojej matke, lene ona prijala misiu v meste. Obvam sa, e sa do toho miesta z diaky zamilovala a nevedela mu odola. Zamilovala sa do mesta? zopakujem. Kde nechala vkus? Je to len vtip, ale aj tak ma zabol srdce. Lene poda Davidovho smiechu zistm, e som uho zabodovala. Vyuijem prleitos. Ne odila do mesta, boli ste si s mamou... blzki? tala som jej dennk, ale vea som tam toho nenala. Viem, viem, Natalie nikdy vemi neplytvala slovami. no, boli sme si blzki, tvoja matka a ja. Hovor o nej jemnejm hlasom, u mi nepripad ako bezcitn f radu, len ako star lovek, o

spomna na krajiu minulos. Minulos, ktor sa definitvne skonila, ke ju dal zabi. Mali sme vea spolonho. Ma takisto vybrali z pokodenho sveta. Moji rodiia boli vemi neprispsobiv udia a obaja skonili vo vzen, ke som bol ete diea. So srodencami sme sa chceli vyhn preplnenm detskm domovom, tak sme radej uli na perifriu pribline na to ist miesto, kde sa o pr rokov neskr ocitla tvoja matka. Spomedzi srodencov som sa odtia dostal iv len ja. Neviem, o na to mm poveda, ani o robi so scitom, ktor vo mne rastie, hoci viem, ak prernosti David neskr schvlil. Zzam si na ruky a predstavujem si, e moje vntro je roztopen kov a chladne do podoby, ktor u nikdy nezmen. Hne zajtra a poleme von s hliadkami, aby si si perifriu obzrela na vlastn oi. Je to dleit sksenos pre budcu lenku rady. U sa tem, vytlam zo seba. Vborne. Mrz ma to, ale nateraz musme koni, pokal ma tu kopec roboty, pousmeje sa. Konkrtne intrukcie ohadom hliadky ti po niekom polem a alie stretnutie rady sa kon v piatok o desiatej rno, take sa oskoro uvidme. Takmer spanikrim nestihla som sa ho spta, o som najvmi chcela, nebola na to vhodn prleitos. Teraz u je neskoro. Vstanem a zamierim k dverm, ale David sa ete ozve. Tris, ak si mme navzjom dverova, asi by som k tebe mal by otvoren. Prvkrt, odkedy som ho spoznala, vyzer takmer vystraene, oi m vytreten ako diea. V nasledujcom momente ten vraz zmizne. Bol som sce pod vplyvom sra, teda vlastne dvoch, ale pamtm si, ako si ich dontila, aby na ns nestrieali. Postrehol som, ako si im povedala, e ma zabije, aby si ochrnila zbrojn laboratrium. Tak sa mi stiahne hrdlo, e ledva dcham. Neznepokojuj sa, pokrauje David. Je to jeden z dvodov, preo som ti ponkol tto prleitos. -oe? Prejavila si kvalitu, ktor si u svojich poradcov najvmi cenm, vysvetl. Teda ochotu prina obete pre vyie dobro. A n boj proti genetickmu pokodeniu a zchrana experimentov pred zruenm sa nezaobde bez obet. Rozumie mi, vak? Prelet mnou zblesk hnevu, ale dontim sa prikvnu. Nita nm hovorila, e experimentom hroz zruenie, a neprekvapuje ma, e to je pravda. Ibae Davidova zfal tba zachrni svoje ivotn dielo ete neospravedluje, e dal vyvradi cel frakciu. Moju frakciu. Zostanem st s rukou na kuke a chvku zbieram odvahu. Potom sa rozhodnem zariskova. o by sa stalo, keby tie dvere do laboratria skutone vyhodili do vzduchu? sptam sa. Pripadalo by mi to ako najlogickejie rieenie, ale Nita vravela, e by to aktivovalo zlon bezpenostn systm. Do vzduchu by sa dostalo srum, pred ktorm by ich neochrnili ani masky, lebo prenik cez kou, povie David, a ani udia so zdravmi gnmi mu nevedia vzdorova. Neviem, ako sa o tom Nita dozvedela, kee jednoznane nejde o verejne dostupn informciu. Mono nm povie, ke sa zotav.

o to srum spsobuje? Jeho smev sa premen na grimasu. Povedzme len, e nieo ovea horie ne doivotie vo vzen. M pravdu. Viacej mi hovori nemus.

TRIDSIATA TRETIA KAPITOLA


Aha, koho tu mme, privta ma Peter, ke vojdem do splne. Zradcu. Na svojej aj na vedajej posteli m rozloen mapy. Bielo-modro-zelen vzory, ktor vraj zobrazuj n svet, ma pritiahnu ako magnety, hoci k Petrovi sa mi pribliova ozaj nechce. Zblzka zbadm, e na kad nakreslil roztrasen erven kruh okolo Chicaga. Na vekch mapch sa strca, vpja sa do nich ako kvapka krvi. Radej sa zase odvrtim, nepotrebujem alie pripomenutie vlastnej malosti. Ty m o hovori, poviem Petrovi. Nao s ti tie mapy? Stle neviem pochopi, e svet me by tak vek, prizn. Pr ud z radu mi pomha trochu sa o om naui, o plantach, hviezdach, moriach a tak podobne. Hovor to ahostajne, ale ja dobre viem, e to nerob len zo zvedavosti. arbanm do mp je posadnut, rovnako ako som ja bol kedysi posadnut lozenm do bludiska strachu a rieenm svojich fbi. Pomha to? sptam sa. Uvedomm si, e som sa s Petrom ete nikdy normlne nebavil. Vdy som naho len hual. Nieeby si to nezaslil, ale vsledok je tak, e ho sotva poznm. Akurt si matne pamtm jeho priezvisko zo zoznamu kandidtov. Hayes. Peter Hayes. Tak trochu. Vezme obrovsk mapu, na ktorej je cel planta sploten ako vyvakan cesto. Zzam na modr plochy vody a farebn ksky pevniny a mot sa mi hlava. Peter uke na svoju erven bodku. T bodka, to s vetky miesta, kde sme kedy boli. Mohol by si ten ksok zeme proste vyreza a hodi do ocenu, nikto by si to ani nevimol. Zmeraviem, ten nechutn pocit malosti sa zase vrti. Hej. No a? No a? Znamen to, e na niom, o sme kedy povedali a spravili, vbec nezle. Pokrti hlavou. Ako by mohlo? Jasn, e na tom zle! okrknem ho. Ten ksok zeme je pln ud, kad sme in a zle na tom, ako sa k sebe navzjom sprvame. Zase pokrti hlavou. Napadne mi, e sa tm mono uteuje a presvieda sm seba, e hnusn veci, ktor napchal, vlastne ni neznamenaj. Ma cel obrovsk planta des, ale jemu asi pripad ako toisko, kde sa ahko strat a unikne zodpovednosti za svoje iny. Zohne sa a zane si rozvzova nrky. Tak o, u sa na teba tvoja banda nohsledov vykaala? Nie, poviem automaticky. A nemm iadnych nohsledov, dodm. Netrep. Mal si tu hotov kult. Nezdrm sa smiechu. Zvid? Chcel by si vlastn kult psychopatov? Zdvihne jedno oboie. Keby som bol psychopat, u by som a zavradil v spnku. A pridal si moje oi do zbierky, o? Peter sa tie rozrehoce. Uvedomm si, e sa bavm s chalanom, ktor zbabelo bodol Edwarda do

oka a poksil sa zabi moju frajerku teda ak ju tak ete mem vola. Ale na druhej strane... pomohol nm zastavi ton simulciu a zachrnil Tris pred popravou. Neviem, na o z toho by som sa mal viacej sstredi. Mono by som mal na vetko zabudn a necha ho, nech zane odznova. Ak chce, pridaj sa do mojej bandy nenvidench, navrhne mi Peter. Zatia je tam so mnou len Caleb, ale pri tom, ako ahko t babu natve, ns oskoro bude viac. Smiech ma okamite prejde. Hej, Tris ahko natve. Sta, ke sa ju poksi zabi. Zovrie sa mi aldok. Ja som ju tie takmer zabil. Keby bola len o ksok bliie k vbuchu, mohla dopadn ako Uriah, lea v bezvedom napojen na prstroje. Ani sa nedivm, e nevie, i so mnou ete chce nieo ma. Morbdne fry spred pr seknd mi u nepripadaj vtipn. Nemem zabudn, o Peter spchal, lebo sa vbec nezmenil. Stle je to chalan, ktor bol ochotn mrzai a vradi, len aby po inicianej skke skonil prv. Nemem zabudn ani na to, o som urobil ja. Vstanem. Peter sa oprie o stenu a prepletie si prsty na bruchu. Chcel som len poveda, e ak niekoho znenvid, ostatn sa k nej okamite pridaj. Divn talent pre nudn drevo, o? A nebezpen. Tris nedoke meni nzory inch, opravm ho. Akurt ud vinou sprvne odhadne. Zavrie oi. Ako povie, tyri. Radej zase vypadnem, pripadm si napt na prasknutie. Splu a Petrove erven kruhy nechm za sebou, aj ke nemm predstavu, kam inam vlastne chcem s. Tris mi odjakiva pripadala neodolatene praliv, ani neviem opsa preo. Som si ist, e ona sama si to neuvedomuje. Na rozdiel od Petra sa mi t vlastnos na nej nezdala straideln ani odporn, lene vtedy som bol sm v silnej pozcii a vbec ma neohrozovala. Teraz je zo ma nikto a pokuenie nenvidie ju ctim ako ruku, o ma pevne schmatla a ah ma za rameno. Zase sa ocitnem vo vestibule plnom kvetov, teraz s oiaren slnkom zvonku. Vyzeraj krsne a divoko ako elmy nehybne uvznen v ase. Do vestibulu dobehne Cara, strapat vlasy jej poskakuj na ele. Tak tu si! V tomto bludisku sa udia ahko stratia. o sa deje? No, chcela som ti poveda... inak, cti sa dobre, tyri? Surovo si zahryznem do pery. Som v pohode. o si chcela? Stretvame sa a mme zujem aj o tvoju as. Kto sa stretva? G-pkari a sympatizanti, ktor nechc, aby sa radu ist veci prepiekli. Pohod hlavou. A naplnovali sme to lepie ne t, s ktormi si sa zaplietol minule. Rd by som vedel, kto jej o tom povedal. Ty vie o tonej simulcii? Spoznala som ju v mikroskope, ke mi ju Tris ukzala, pochvli sa. Pokrtim hlavou. Nie, u sa nedm do nioho namoi. Neblzni, okrkne ma. Pravda, ktor si sa dozvedel, ete plat. rad je stle zodpovedn za smr viny lenov Sebazaprenia, za zotroenie Neohrozenosti a pln znienie nho spsobu ivota. Musme proti nemu zakroi. Netum, ako vydrm v jednej miestnosti s Tris, ke viem, e medzi nami mono vetko kon.

Pripadalo by mi to ako st na kraji tesu. Ke sa od nej drm o najalej, ahie sa mi predstiera, e sa ni nedeje. Lene Cara to povedala tak polopatisticky, e s ou musm shlasi: no, nieo treba podnikn. Chyt ma za ruku a odtiahne po chodbe. Z alieho pokusu o odpor som nervzny, ale u sa k nemu rtim, osi vo mne ti po alej anci pohn sa a nielen st ako primrazen pri monitoroch so zbermi z mesta. Ke uver, e za ou pjdem aj dobrovone, Cara ma pust a zastr si prame vlasov za ucho. Stle si neviem zvykn, e nechod v modrej, skontatujem. Priiel as odhodi star spsob ivota. U by som sa k nemu nechcela vrti, ani keby som mohla. Frakcie ti nechbaj? Chbaj. Obrti sa ku mne. Od Willovej smrti u prelo dos asu na to, aby som ho nevidel, ke na u pozriem. Vidm len Caru. U ju poznm dlhie, ne som poznal jej brata a viem, e ju mem trochu podpichn bez toho, aby sa urazila. V Informovanosti, medzi tokmi umi oddanmi vede a vskumu, som sa ctila vborne. Ale teraz, ke som zistila, ak vek je svet... mm pocit, e som ich vetkch akosi prerstla. Zamra sa. Prep, znelo to arogantne? Zle na tom? Mnohm no. Som rada, e tebe to nepreka. Neunikne mi, e niektor udia na chodbe na ma hnusne zazeraj, alebo sa nm zaleka vyhbaj. Stvalo sa mi to, aj ne sme odili, ke ma vetci poznali ako syna bezprizornej tyranky Evelyn Johnsonovej, ale teraz mi to viacej preka. Teraz viem, e som si ich nenvis zaslil. Zradil som ich. Nevmaj si ich. Netuia, ako sa lovek cti, ke mus urobi tak ak rozhodnutie, podpor ma Cara. Stavm sa, e ty by si to neurobila. Len preto, e ma viedli k opatrnosti a k odmietaniu neplnch informci. A teba nauili, e vek riziko me znamena vek zisk. kosom na ma pozrie. Ale nemus, naneastie. Zastane pri dverch do labkov a zaklope. Otvor nm Matthew s plnmi stami a s jablkom v ruke a zavedie ns do miestnosti, kde som zistil, e nie som divergentn. Tris stoj veda Christiny, ktor sed na stole a zazer na ma ako na dao hnil, o treba vyhodi. V rohu sa kr Caleb s tvrou plnou modrn. Chystm sa spta, o sa mu stalo, ale potom si vimnem, e Tris m obit hnky a naschvl naho nepozer. Na ma tie nie. No, u sme asi vetci, skontatuje Matthew, no... a teda by sme... okej, Tris, toto mi fakt nejde. Hej, m pravdu. Zaker sa naho. Vzbkne vo mne iarlivos. Tris si odkale. Vieme, e rad je zodpovedn za tok na Sebazaprenie, a nesmieme mu dovoli, aby alej spravoval nae mesto. Vieme, e s tm treba nieo urobi, a predchdzajci pokus bol... Obrti sa a fochne na ma, a sa scvrknem. Neuven. D sa to urobi aj lepie. o navrhuje? spta sa Cara. Zatia naisto viem len toko, e treba odhali ich zloiny, pokrauje Tris. Vetci zamestnanci radu urite nevedia, o spchali ich fovia, a poda ma by sme ich s tm mali oboznmi. Mono

by si potom zvolili inch, ktor by ud v experimentlnych mestch nepovaovali za nahraditench. Myslela som, e keby sme srum pravdy rozrili ako vrus... Spomeniem si, ako ma jeho vha dusila a napala mi kad miesto v tele. Ako som nechpal, e ju Tris vldala nadvihn a dosta spod nej klamstvo. To nebude fungova, namietnem. S to G-zetkri, oni sru odolaj. To nie je ist, zamiea sa Matthew, chyt medzi prsty nrku, ktor nos okolo krku, a pokrti ou. Sru pravdy nevie odola vea divergentnch. V poslednom ase to zvldla iba Tris. Niektor udia maj na odolnos voi sram lepie predpoklady. Naprklad ty, Tobias. Pokr plecami. Ale predsa... preto som sem zavolal teba, Caleb. U si so srami robil, vie o nich zhruba toko o ja. Mono by sme spolu vyvinuli innejie srum pravdy. Tak veci u robi nechcem, vyhlsi Caleb. Dr t svoju... obor sa naho Tris, ale Matthew ju preru. Prosm a, Caleb, povie. Priorovci na seba pozr. Ich modriny maj pribline rovnak farby, fialov, modr a zelen. Vyzeraj ako vytetovan. Caleb sa oprie o pult a ztylkom ukne o kovov skrinku nad nm. Fajn, prikvne, ale len ak sbi, e ho nepouije proti mne, Beatrice. Preo by som to robila? odvrkne Tris. Aj ja mem pomc, prihlsi sa Cara. Tie som v Informovanosti zskala potrebn sksenosti. Super. Matthew tleskne rukami. Tris bude zatia naa pinka. A o ja? ozve sa Christina. Dfala som, e by ste mohli s Tobiasom vytiahnu z Reggieho, ako funguje zlon bezpenostn systm v zbrojnom labku. David mi o om nechcel ni poveda, ale Nita nemohla by jedin, o o tom vedela. Chce, aby som sa bavila s niekm, kto tu odplil bombu a dostal Uriaha do kmy? zhkne Christina. Nemus sa s nm skamoi, chlchol ju Tris. Len z neho nenpadne vytiahni, o vie. Tobias ti pome. iadnu pomoc nepotrebujem. Zvldnem to aj sama, odsekne Christina. Zamrv sa na stole a roztrhne papier, ktor ho zakrva. Zase na ma karedo pozrie. Pochopm, e v skutonosti nevid ma, ale Uriahovu merav tvr, a stiahne sa mi hrdlo. Potrebuje, lebo mne u Reggie ver, pripomeniem. A vetci s tu strane podozrievav, treba si pri nich dva pozor na jazyk. Ja si viem... ohrad sa Christina, ale Tris ju s krnom preru. M pravdu. Christina ju plesne po ruke a Tris jej to vrti. Tak vybaven, vyhlsi Matthew. alie stretko navrhujem, ke Tris absolvuje zasadnutie rady, teda v piatok. Prte o piatej. Prejde ku Care a Calebovi a zane im vyklada osi o chmii. Christina vypochoduje von a cestou do ma vraz plecom. Tris mi pozrie do o. Mali by sme sa porozprva, navrhnem. Fajn, shlas a vyjde na chodbu. akme pri dverch, km nevypadn aj ostatn. Tris zves plecia, ako keby sa chcela ete zmeni a

plne zmizn. Stojme prli aleko od seba, oddeuje ns cel rka chodby. Pokam sa spomen si, kedy som ju naposledy pobozkal, ale nedar sa mi. Konene zostaneme sami a chodba stchne. Ruky u mm cel stpnut, brn mi v nich panika. Mysl, e mi niekedy odpust? sptam sa. Pokrti hlavou, ale povie: Neviem. Musm na to prs, ne sa pohnem niekam alej. Vie... chpe, e by som Uriahovi v ivote naschvl neublil, e? Pozriem na zait ranu na jej ele a dodm: Ani tebe. V kuse dupk nohou, nevie obst na mieste. Prikvne. Hej, ja viem. Musel som nieo spravi, obhajujem sa. Musel som. Vea ud prilo k razu len preto, e si ma nepoval. A najhorie na tom je, Tobias, e si ma nepoval, lebo si ma povaoval za detinsk a iarliv. Len sprost estnstka, o? Zlostne zavrt hlavou. Nikdy som a nepovaoval za sprost, ohradm sa prudko. Len som si myslel, e o tom neuvauje plne jasne, to je vetko. Presta s tm. Zahrabne si rukami do vlasov a zovrie v pstiach pr prameov. Furt mi hovor to ist dokola, no ani zaleka ma nerepektuje tak, ako tvrd. Stle si mysl, e neviem racionlne uvaova... To nie je pravda! skom jej do rei. V ivote som nikoho nerepektoval tak ako teba. Teraz len neviem, i a viacej tve, e som spravil somarinu, alebo e som a neposlchol. o to m znamena?! M to znamena, e neviem, i si odo ma naozaj chcela, aby sme k sebe boli primn, alebo len to, aby som vdy s tebou shlasil. To mysl vne? Ty si sa mlil a... Hej, mlil som sa! U na u krim, hoci netum, odkia sa t zlos zobrala, ale zrazu ma celho zaplav, surov a odporn a silnejia, ne som zail za poslednch pr dn. Mlil som sa, spravil som najhoriu chybu v ivote! Takmer som zabil brata mjho najlepieho kamoa! A ty mi tu teraz nadva, e som a neposlchol, ako keby si bola moja matka! Ty mi neme hovori, o mm robi a... Presta na ma kria, preru ma poepky a konene na ma pozrie. V oiach som jej vdaval velio, lsku, tbu, zvedavos, ale teraz je tam len zlos. Sklapni. Jej tich hlas ma schlad ako adov sprcha. Klesnem k stene a strm si ruky do vreciek. Nechcel som na u kria. Vbec som sa nechcel natva. okovane sledujem, ako sa jej na lca lej slzy. U dvno som ju nevidel plaka. Zafuk, preglgne a sna sa prehovori normlnym hlasom, ale nezvldne to. Potrebujem len trochu asu, vytla zo seba. Okej? Okej, vydchnem. Utrie si lca dlaami a odkra. Pozerm za ou, a km jej blonav hlava nezmizne za rohom, a pripadm si odhalen, ako keby u nezostalo ni, o ma ochrni pred bolesou. A jej neprtomnos bol zo vetkho najviac.

TRIDSIATA TVRT KAPITOLA


Tak tu ju mme, privta ma Amar. Hne ti dm vestu, Tris. Ak vestu? Chystm sa s hliadkou na perifriu, presne ako som sbila Davidovi. Nemm potuchy, o ma tam ak, z toho vinou bvam nervzna, ale teraz u nectim takmer ni. Udalosti poslednch dn ma vymkali ako handru. Nepriestreln vestu. Perifria je kadejak, len nie bezpen, vysvetl. Prehrabva kopu v debne pri dverch a had sprvnu vekos. Hrub ierna vesta, ktor nakoniec vytiahne, stle vyzer prli vek. Prep, nemme vemi na vber, ale tto by ti mala zapasova. Ruky hore! Navleie mi vestu a utiahne popruhy na bokoch. Teba som tu neakala, podotknem. o si si myslela, e v rade robm? Putovn komdiu? Usmeje sa. Dali ma do bezpenostnho tmu, tu sa mj trning z Neohrozenosti vyuije najlepie. To ist George. Vinou hliadkujeme v areli, ale ke niekoho pol na perifriu, vdy sa prihlsime ako sprievod. Ohovrate ma? George sa oddelil od skupiny kolegov a preiel k nm. Nazdar, Tris. Ak ti povedal nieo trpne, never mu. Polo ruku Amarovi okolo pliec a zakeria sa na seba. George vyzer lepie, ne ke som ho videla naposledy, ale smtok ho poznail, vzal mu vesel vrsky z ktikov o aj jamky z lc. Myslel som, e by sme jej mali da zbra, navrhne Amar a prelet pohadom z Georgea na ma. Budci lenovia rady vinou bchaky nedostvaj, lebo by si s nimi nevedeli poradi, ale ty si in prpad. To je v pohode, poviem. Nemuste... Preo nie, stopro striea lepie ne polovica tamtch, kvne hlavou ku kolegom. alia Neohrozen na palube by sa nm zila. O pr mint som u ozbrojen a kram s Amarom k dodvke. Nasadneme dozadu na korbu, do stredu si sadne George a ena, ktor mi predstavia ako Ann. Dopredu nastpia Jack a Violet, vyie are z hliadky. Korbu dodvky zakrva pevn ierna ltka. Zadn dvere zvonku vyzerali ierne, ale zvntra s priehadn, take vidme von. Krm sa medzi Amarom a kopami vec, cez ktor poriadne nevidm dopredu. Ke natartujeme, George nazrie ponad ne a zaker sa na ma, ale potom zostanem sama s Amarom. Hlavn budova radu sa pomaly zmenuje, ke trochu zabome, spoza jednho rohu na okamih vykukn rady bledch, nehybnch lietadiel. Po chvli cesty pomedzi zhrady a hospodrske budovy dorazme k plotu. Hliadky nm otvoria brnu, ale ne ns naozaj pustia do divoiny, Jack strcovi pri vonkajom plote nahlsi nae plny a nklad vozidla. Tm slovm nerozumiem, vezieme veci, o ktorch som ete nepoula.

Nao je ten vlet dobr? sptam sa Amara. Teda okrem toho, aby ste mi ukzali perifriu. Perifriu odjakiva sleduj, lebo je to najbliia geneticky pokoden oblas k radu. Vinou len tuduj sprvanie obyvateov, ale po toku sa David s radou rozhodli, e na nich treba dva lep pozor, aby sme zabrnili optovnm sabotam. Ideme tam intalova alie vybavenie. Prechdzame okolo podobnej spte ako cestou sem, budovy sa rcaj pod vlastnou vhou a rastliny prerastaj cez asfalt a dobvaj zemie nasp. Amara poriadne nepoznm a nemem poveda, e mu stopercentne dverujem, ale predsa sa ho sptam: Ty tomu ver? e toto vetko spsobilo genetick pokodenie? Vetci jeho bval znmi z mesta boli geneticky pokoden. Mohol by naozaj veri, e s nieo menej? Ty nie? nechpe Amar. Ja to vidm takto: udia u na tomto svete ij strane dlho, dlhie, ne si vieme predstavi. A pred vojnou gnov nepchali ni takto... Mvne rukou na svet vonku. Neviem. Nechce sa mi veri, e naozaj nie. Dos pesimistick nzor na udsk povahu, o ty na to? Neodpoviem. Navye, keby sa nieo takto stalo aj dvnejie, rad by o tom musel vedie, pokrauje Amar. Nepoviem mu, e to je dos naivn nzor na udsk povahu. il predsa v meste a potom na obrazovkch videl, e vinu toho ivota diktovali li. Evelyn teraz ovlda ud zbraami, ale Jeanine na to ila lepie. Vedela, e ke zmanipuluje informcie, ktor udia dostan, nebude ich musie dra pod palcom nsilm. Zostan tam aj dobrovone a ete za to poakuj. rad a vlda robia vlastne to ist. Chvu mlme, okrem motora pou len trnganie prstrojov. Spoiatku si obzerm kad budovu, okolo ktorej prechdzame, a predstavujem si, kto tam asi il, ale postupne sa mi zlievaj pred oami. Koko run lovek mus vidie, ne mu vetky zan pripada rovnak? U sme skoro na perifrii, ozve sa George spredu. Tu zastaneme a budeme pokraova po vlastnch. Kad vezme a naintaluje nejak vybavenie, okrem Amara, ktor m na starosti Tris. Tris, me si to tu prezrie, ale dr sa pri Amarovi. Mm pocit, e mi nervy vystpili prli blzko k povrchu a najmen dotyk ich zapli. Mama sem utiekla, ke sa stala svedkom vrady, tu ju David naiel a vzal do radu. D sa poveda, e prichdzam na miesto, kde sa vetko zaalo. Dodvka zastane a Amar prudko otvor dvere. Do jednej ruky chyt zbra a druhou mvne, aby som ho nasledovala. Vyskom za nm. Aj tu s zrcan budovy, ale neudr mi do o tak ako prstreky zbchan z kusov plechu a nepremokavch fli, ktor s natlaen tak tesne veda seba, e sa navzjom pridriavaj. V ulikch medzi nimi s udia, vinou deti, ponkaj veci na predaj, nosia vedr s vodou alebo varia na ohnisku. Ke ns zbadaj, jeden chlapec sa rozbehne s krikom: Prepad! Prepad! Nevmaj si to, povie Amar. Myslia si, e sme vojaci. Obas tu spravia ozbrojen raziu a vezm pr deciek do sirotincov. Sotva ho vnmam a vyrazm jednou ulikou pomedzi prstreky. udia sa pred nami schovvaj a zakrvaj otvory bohch prbytkov kusmi kartnu alebo plachiet, ale obas dovidm dnu na chab

kpky obleenia a jedla na jednej strane a improvizovan matrace na druhej. Viac nemaj. Nechcem ani pomyslie, ako preij v zime. Alebo kam chodia na zchod. Spomeniem si na kvety a dreven podlahy v rade, na mnostvo przdnych postel v hoteli, kde bvame. Pomhate im nejako? sptam sa Amara. Verme, e uom najlepie pomeme napravenm genetickho kdu, zarecituje Amar. Trocha potravinovej pomoci by bola ako nplas na streln ranu. Mono by na chvu prestala krvca, ale nezahojila by sa. Nemm na to slov, len pokrtim hlavou a kram alej. Zanam chpa, preo si mama vybrala Sebazaprenie namiesto Informovanosti. Keby len chcela unikn pinavostiam, o sa tam diali, mohla s aj do Otvorenosti alebo do Harmnie. Lene ona si vybrala frakciu, odkia mohla pomha slabm a vinu ivota zasvtila starostlivosti o bezprizornch. Urite jej pripomnali ud z perifrie. Odvrtim sa od Amara, aby si nevimol, e mi do o vhkli slzy. Pome nasp. o je s tebou? Ni. Otome sa, ale v tom momente zaznej vstrely a vzpt vkrik o pomoc. Aj posledn udia v ulike sa rozpchnu. To bol George! skrkne Amar a rozbehne sa ulikou doprava. Sledujem ho medzi rotov bunkre, ale je prli rchly. O chvku ho v tom bludisku stratm a zostanem sama. Napriek scitu, ktor do ma vtepili v Sebazapren, sa ud z perifrie bojm. Ak ij v rovnakch podmienkach ako bezprizorn, istotne sa tak aj sprvaj a dobre viem, e zfalm uom sa ned veri. Aksi ruka ma schmatne za rameno a vtiahne do hlinkovho prstreka. Vntri vetko vyzer modr, lebo svetlo sem presvit len cez modr plachtu, ktor izoluje steny. Zvrtnem sa a ocitnem sa zoivoi drobnej ene so pinavou tvrou. Vonku to bude chvu nebezpen, povie. Vrhn sa na hocikoho, aj na mlad sleinku. Kto? Tu na perifrii mme dos akurt zlosti. Niektor ju vedia zamera na nieo uiton, ale vina sa pre u poksi zavradi kadho, koho povauje za nepriatea. No... vaka za pomoc. Volm sa Tris. Amy. Sadni si u ma. Nemem. Tam vonku zostali moji priatelia. Tak potom by si mala poka, km k nim hordy natvanch ud dobehn, a nenpadne sa prikradn zozadu. Dobr npad. Zlom sa na zem pokryt preglejkou, pito ma tla do stehna. V tuhej nepriestrelnej veste sa mi sed nepohodlne, ale snam sa tvri uvonene. Zvonku pou krik a rchle kroky. Amy odtiahne roh nepremokavej plachty a vyzrie na uliku. Nie ste vojaci, skontatuje. Take z radu? Nie! vyhknem. Teda vlastne ostatn hej, ale ja som z mesta. Z Chicaga.

Amy zdvihne oboie. Doaka! Rozpustili ho? Ete nie. koda. koda? zamram sa na u. Aby bolo jasn, hovorte o mojom domove. Tvoj cten domov je zaloen na mylienke, e udia s geneticky pokoden a treba ich za kad cenu napravi. Poda ma je naozaj koda, e experimenty ete funguj, za to sa ti nebudem ospravedlova. Takmto spsobom som o tom ete nerozmala. Bola som presveden, e Chicago mus existova alej, lebo tam ili udia, ktorch som stratila, a spsob ivota, ktor som kedysi milovala, tam ete ako-tak pretrvva. Nenapadlo mi, e jeho existencia me ura ud zvonka, ktor odmietaj mylienku, e s pokoden. Okej, me s, pobda ma Amy. Asi bud na zhromadisku severovchodne odtiato. Ete raz vaka, poviem a vstanem, tenk dosky mi vzgaj pod nohami. Amy prikvne. Vykznem z jej prbytku a bem ulikami, naastie sa udia u roztratili a nikto mi nezavadzia. Preskom cez mlku nechcem vedie oho a vybehnem na osi ako dvor. Vysok vychudnut chalan mieri pitoou na Georgea. Za tonkom sa zhril dav ud, ktor si rozdelili jeho sledovacie prstroje a niia ich topnkami, kamemi i kladivami. George ma zbad, ale rchlo si prilom prst k perm. Priblila som sa od chrbta, ostatn o mne zatia nevedia. Odlo t zbra, povie George pokojne. Nie! vybafne chalan a nervzne sa obzrie na svojich kumpnov. Ledva som ju zohnal, o si mysl, e ti ju dm? Me si ju necha. Len mi dovo ods. A ke nm povie, kam ste brali nae deck! My sme odtiato nikoho neodviedli, vysvetuje George. Nie sme vojaci. Len vedci. To ti tak verm! Trepete sa sem v tej zasratej veste, ak nie si vojak, ja som prezident. A teraz vyklop, o vie! Ustpim za prstreok, vystrm zbra spoza rohu a skrknem: Hej! Vetci sa otoia ako jeden, ale ozbrojen chalan neprestane mieri na Georgea, ako som dfala. Mm a na muke, oznmim mu. Ak ho okamite pust, pustm aj ja teba. Odbachnem ho! skrkne chalan. Skr odbachnem ja teba, uistm ho. Poslala ns vlda, ale nie sme vojaci. Nevieme, kam vaich ud odvdzaj. Ak ho pust, oddeme a dme vm pokoj. Ak ho zabije, zaruujem ti, e o chvu prdu vojaci a zaleka nebud tak zhovievav ako ja. V tom momente sa z inej uliky vynor Amar. Z davu sa ozve vresk. Je ich viacej! Vetci sa rozpchnu. Ozbrojen chalan zmizne v najbliej ulike, ale pre istotu stle drm pito v pohotovosti, keby sa nhodou vrtil. Amar objme Georgea a ten ho psou potapk po chrbte. Stle si nemysl, e genetick pokodenie spsobuje problmy? spta sa ma.

V najbliom prstreku je mal dievatko, sed tesne pri dverch a rukami si objma kolen. Zbad ma cez kru medzi plachtami a zamrn. Rada by som vedela, preo sa tu udia tak strane boja vojakov. Preo bol mlad chalan tak zfal, e sa nm vyhral pitoou. Nie, pokrtim hlavou. Neverm. Akurt lepie viem, kde treba hada vinnkov. +++ Jack a Violet nealeko od dodvky intaluj aliu kameru. Neli s nami medzi ud, take ju uchrnili. Violet dr prenosn obrazovku s nekonenmi stpcami sel a diktuje ich Jackovi, ktor ich naklepva do svojej. Kde ste trali? spta sa. Zatoili na ns, povie George. Musme vypadn. Ete posledn sradnice a meme s, prisved Violet. Naastie sme stihli aspo tto. Natlame sa sp do dodvky a Amar za nami zavrie zadn dvere. Zaistm zbra a polom ju na dlku, cel astn, e sa jej mem zbavi. Nela som sem s tm, e budem na niekoho mieri pitoou. Ani som nepredpokladala, e uvidm ud v takch prernch ivotnch podmienkach. To je dsledok tvojej vchovy v Sebazapren, povie mi Amar. Preto sa ti tam tak nepilo. Zo Sebazaprenia som si odniesla velio. Hej, ja viem. Aj tyri je tak. Vetci z drevrne ber svet strane vne a hne si vimn, ke niekomu nieo chba. Ke udia prestpia do Neohrozenosti, vinou dopadn podobne. Z Informovanch s krut a brutlni stratgovia, z Otvorench zase cvoci, o sa chc s kadm pobi len tak zo srandy a vyska kad somarinu. A ke prestpi niekto zo Sebazaprenia, stane sa z neho, o ja viem... vojak. Revolucionr. Alebo by sa z neho aspo mohol sta, keby si trochu veril, dod. tyri o sebe prli pochybuje, ale inak by bol fantastick vodca. Odjakiva som si to myslel. Poda ma m pravdu. Naneastie, vdy sa dostane do malru, ke sa niekoho poksi nasledova. Naprklad Nitu. Alebo Evelyn. A o ty? dodm v duchu. Tie si chcela, aby a poslchal. Nechcela! zahriaknem sa, ale celkom tomu neverm. Amar prikvne. Obrazy z perifrie sa snam zatlai hlboko do mysle, ale nejde to, ustavine vyskakuj sp na povrch. Predstavujem si, ako sa moja mama v detstve krila v bohom prstreku, zadala sa dymom, aby v zime nezmrzla, a zhala zbrane, ktor poskytovali aspo ilziu bezpeia. Neviem, ako to miesto mohla tak ahko pusti z hlavy, ke ju odtia zachrnili. Zabvala sa v rade a zvyok ivota pre pracovala. eby zabudla, odkia prila? Urite nie. Pomhala predsa bezprizornm. U verm, e nie z povinnosti, ktor ctila ako lenka Sebazaprenia, ale z primnej tby pomc znevhodnenm. Zrazu u na u nevldzem myslie, ani na perifriu a vetko, o som tam zaila. Chytm sa prvho npadu na rozptlenie. S Tobiasom ste dobr kamoi? sptam sa Amara. M Tobias vbec nejakch dobrch kamoov? Pokrti hlavou. Akurt som mu dal prezvku. Vimol som si, ako sa trpi so svojimi fbiami, a zdalo sa mi, e by sa mu zila anca zaa odznova,

tak som mu dal nov meno. Ale nepovedal by som, e sme dobr kamoi, urite nie tak dobr, ako by som chcel. Amar si oprie hlavu o stenu a zavrie oi. Pery sa mu skrtia do smevu. Aha, vydchnem. No... pi sa ti? Ako si uhdla? Pokrm plecami. o ja viem, poda toho, ako o om rozprva. Neboj, neplnujem ti robi konkurenciu, ak si to myslela takto. Kedysi som naozaj mal zujem, ale raz-dva som pochopil, e Tobias ho neoptuje, tak som mu dal pokoj. Ocenil by som, keby si o tom nehovorila. Tobiasovi? Jasn, e nie. Myslm nikomu, a nielen to, e som mal zujem konkrtne o Tobiasa. Obzrie sa za seba, Georgeov ztylok teraz vidno lepie, ke vina vybavenia zmizla. Zdvihnem oboie. Neprekvapuje ma, e s si blzki obaja s divergentn a museli nafingova vlastn smr, aby preili, a potom si zvyka ako cudzinci v novom svete. rad je posadnut odovzdvanm gnov, chpe. A kee George a ja mme zdrav gny... vzah, ktor by neviedol k rozmnoovaniu, nie je... iaduci. U chpem. Neboj, ja nie som posadnut renm silnch gnov, ukrniem sa. Drm palce, aby vm to spolu vylo. Vaka. Chvku potichu sledujeme okolie, dodvka sa u rti plnou rchlosou a zrcan domy sa zlievaj do jednej machule. Inak, poda ma sa k Tobiasovi hod, poznamen Amar. Pozerm na vlastn ruky a skrcam ich v lone. Nemm ani najmeniu chu vysvetova, e sme na pokraji rozchodu. Amara a tak dobre nepoznm, a keby aj, nechce sa mi o tom hovori. Fakt? dostanem zo seba. Hej. Vidm, e m naho dobr vplyv. Ty to neme posdi, lebo si to nezaila, ale bez teba bol tyri in lovek. Neist, vbun, posadnut... Posadnut? Ako inak by si nazvala loveka, ktor donekonena loz do vlastnho bludiska strachu? o ja viem? Odhodlan? Staton? Aj. Ale je to tak trochu ialen, nie? Vina Neohrozench by radej skoila do priepasti, ne dobrovone ila bludiskom strachu ete raz. Masochizmus a statonos nie je to ist, ale Tobias ten rozdiel vemi neuznva. Hej, ja som na tom podobne, priznm sa. Viem. Amar sa zaker. Chcem len poveda, e ke spri dvoch rznych ud, vdy z toho bud nejak problmy, ale to, o spolu mte vy dvaja, stoj za to. Pokrm nosom. Spri? To mysl vne? Amar spoj dlane a pomdl si ich, aby mi akoe naznail, o tm mysl. Zasmejem sa, hoci ma zabol pri srdci.

TRIDSIATA PIATA KAPITOLA


Zlom sa na miesto pri okne kontrolnej miestnosti a vyvolvam zbery z kamier v meste, jeden po druhom, a km nenatrafm na rodiov. Ako prv njdem Evelyn, vo vestibule Informovanosti sa bav s Therese a chlapkom, ktor ma zjavne nahradil na pozcii poskoka slo dva. Zvuk pustm naplno, ale aj tak poujem len mrmlanie. Obloha za oknom je rovnako tmav a przdna ako nad mestom, a na modr a erven svetl, ktor vyznauj pristvacie drhy pre lietadl. Ani sa mi nechce veri, e som stle na tom istom svete a pod tou istou oblohou. udia v kontrolnej miestnosti u povine vedia, e som v noci pred tokom vypol bezpenostn systm, ale nedal som ich kolegom z nonej sluby srum harmnie, aby som to mohol nerune spravi to m na konte Nita. Ak sa od nich drm alej, tie ma ignoruj. Pretam zznamy a hadm Marcusa a Johannu alebo akkovek nznak, e Kontinuita naozaj nieo podnik. Za poslednch pr dn som si vimol, e zhromauje sily. Na kamerch vidm vetky dleit body v meste: most pri Pranieri, sklenen budovu nad Jamou, hlavn cestu cez tvr Sebazaprenia, Centrlu, rusk koleso a polia Harmnie, na ktorch teraz striedavo pracuj vetci, ale nikde sa nedeje ni zaujmav. Tum sa ti tu pi, skontatuje Cara a pristpi ku mne. Alebo sa boj zvyku radu? Alebo nieoho inho? M pravdu, v kontrolnej miestnosti sa zavam najastejie. Zabjam tu as a akm na verdikt od Tris, na rozhbanie nho plnu, na okovek. Nie, poviem nahlas. Len dozerm na fotrovcov. Ktorch nenvid? Postav sa ku mne a zalo si ruky na hrudi. Chpem, preo chce cel dni trvi zzanm na ud, ktorch neme vyst. Dokonale logick. S nebezpen, ohradm sa. Nikto okrem ma nevie, do akej miery a ako. o odtiato urob, ke sa rozhodn spcha nieo stran? Pole dymov signl? Prebodnem ju pohadom. Okej, okej. Zmierlivo zdvihne ruky. Len ti chcem pripomen, e u nie si uvznen v ich svete. To je vetko. Dobr postreh. Od Informovanch by som neakal, e sa vyznaj vo vzahoch a pocitoch, ale Cara si vimne velio. Ako sa bojm, ako sa snam zabudn na minulos, a predsa sa k nej donekonena vraciam. Takmer ma to znervzuje. Ksok pretom, zastavm a pretom nasp. V tme toho vea nevidno, ale rozoznm ud, ako sa zhromauj okolo budovy, ktor nepoznm, zladene ako kde vtkov. Id na to! zhkne Cara. Kontinuita to!

Hej! skrknem smerom k ostatnm. Staria ena, ktor na ma vdy zazer, zdvihne hlavu. Kamera dvadsatyri! Rchlo! Pouk po obrazovke a udia, o sa tu len tak potulovali, sa nahrn k nej, al sa sem ponhaj z chodby. Obrtim sa ku Care. Zoenie ostatnch? Mali by to vidie. Horlivo prikvne a rozbehne sa von. udia okolo budovy nie s nijako oznaen, ani pskami bezprizornch, ale s ozbrojen. Hadm nejak znmu tvr, ale zber je prli zrnit. Postavy sa preskupuj a komunikuj gestikulciou, tmav ruky sa dvhaj a klesaj v ete tmavej noci. Strm si necht palca medzi zuby, neviem sa doka, kedy sa konene stane nieo zaujmav. Cara o pr mint dobehne aj s ostatnmi. Pri obrazovkch sa to u zahustilo, ale ke Peter zhkne, aby ich pustili, dav sa rozostpi. o sa deje? spta sa, ke sa ku mne dostane. Kontinuita vytvorila armdu, ukem na obrazovku vavo. S tam udia z kadej frakcie, dokonca aj z Informovanosti a z Harmnie. V poslednom ase som toho videl dos. Z Informovanosti? neveriacky zopakuje Caleb. Kontinuita pracuje proti novm nepriateom, teda bezprizornm, vysvetl Cara. To znamen, e maj spolon cie: zvrhn Evelyn. Chce poveda, e niekto z Harmnie iiel do armdy? asne Christina. Nepodporuj nsilie, ale podporuj silie. Aspo to tvrdia, poviem. Prv sklad so zbraami vykradli u pred pr dami, prehod ponad plece mlad ena od najbliieho stola. Tam sa ozbrojili na dnen raziu. Evelyn dala vinu zbran premiestni, ale tento sklad zjavne nestihli zlikvidova naas. Aspo na nieom sa moji rodiia zhodn: ke m lovek moc vyvola strach, in u nepotrebuje. Vaka zbraniam ju zase zska aj Marcus. o chc dosiahnu? zaujma sa Caleb. Zaloenie Kontinuity motivovala snaha vrti sa k pvodnej lohe mesta poda intrukci Edith Priorovej, ktor sme v danom ase povaovali za pravdiv a Johanna sa ete nedozvedela, e s falon, vysvetuje Cara. Chceli sme vysla skupinu divergentnch za plot a obnovi frakcie, v prpade potreby aj nsilm. V meste prve chystaj tok na Evelynino sdlo poda plnov, ktor sme s Johannou pripravovali pred mojm odchodom. Spojenectvo s tvojm otcom k nim nepatrilo, Tobias, ale chpem, e Johanna musela v mojej neprtomnosti rozhodova sama poda okolnost. Skoro som zabudol, e Kontinuitu pred nam odchodom viedla aj Cara. Na frakcich jej u teraz a tak nezle, ale na uoch no. Na obrazovkch ich sleduje nadene, ale zjavne sa o nich boj. Aj napriek reneniu ud okolo hne rozoznm strebu, len o sa cez mikrofn ozve prv drsn zapraskanie. Prkrt uknem po obrazovke pred sebou a preladm na zber zvntra budovy, do ktorej sa vlmali. Na stole s katule s nbojmi a pr pitol, ni moc oproti mnostvu zbran, o maj tu, ale pre ud v meste predstavuj obrovsk hodnotu. Stl stri pr ud so znakom bezprizornch na ramench, ale padaj jeden za druhm, Kontinuita je v prevahe. Jednho loveka konene spoznm. Zeke prve niekoho treskol pabou do snky. Bezprizorn podahn v priebehu pr mint, strely ani nepostrehnem, a km sa nezavtaj do msa.

lenovia Kontinuity sa roztratia po miestnosti, tel prekrauj ako odpadky a ber, o im prde pod ruku. Zeke pozbiera zbrane padlch a pouklad ich na stl, v tvri m kamenn vraz, ktor som uho videl len zoprkrt. Ete nevie, o sa stalo Uriahovi. ena pri naom stole pouk po obrazovke a na menom monitore nad ou zostane visie nehybn obrzok, jedin zber z udalost, ktor sme prve sledovali. alm uknutm zber pribli a rozoznm, kto tam je: mu s takmer vyholenou lebkou a ena s dlhmi tmavmi vlasmi, ktor jej zakrvaj polovicu tvre. Marcus. Kto in? A Johanna so zbraou v ruke. Spolone zhromadili vinu lojlnych lenov frakci, ale bezprizorn maj stle poetn prevahu. Oprie sa na stolike a pokrti hlavou. Bezprizornch je omnoho viacej, ne sme predpokladali. Roztraten obyvatestvo sa ako spotava. Johanna vedie povstanie? So zbraou? To vbec nedva zmysel, ozve sa Caleb. Johanna mi raz povedala, e keby sa mohla slobodne rozhodn, zakroila by proti Informovanosti a nepodriadila by sa pasvnej politike svojej frakcie. Vtedy ju ete ovldal strach a star lojalita. Teraz u frakcie neexistuj a Johanna je viac ne len hovorkya Harmnie alebo dokonca vodkya Kontinuity. Stala sa z nej bojovnka. Je to tak logick, e si to ani nevie predstavi, odpoviem Calebovi a Cara shlasne prikvne. udia na obrazovke vyprzdnia sklad a bleskovo vypadn, roztratia sa ako listy vo vetre. Na ma spadne tak archa, ako keby som niesol nov bremeno. Zaujmalo by ma, i sa ostatn Cara, Christina, Peter, dokonca aj Caleb ctia rovnako. Nae mesto je o al krok bliie k plnmu znieniu. Tu v relatvnom bezpe radu sa meme tvri, e s nm u nemme ni spolon, ale to nie je pravda. Nikdy to nebude pravda.

TRIDSIATA IESTA KAPITOLA


K radu dorazme a za tmy. Vietor po ceste rozfukuje snehov vloky jemn ako prkov cukor. Skor jesenn sneh, do rna sa roztop. Ke vystpime z dodvky, okamite si vyzleiem nepriestreln vestu a podm ju Amarovi aj so zbraou. Stle z nej mm hnusn pocit, verila som, e ma asom prejde, ale zatia som sa nedokala. Mono neprejde nikdy. A mono je to tak sprvne. Vojdem dnu a obklop ma prjemne tepl vzduch. Po vlete na perifriu mi rad pripad istej ne kedykovek predtm. Ten kontrast ma vyvdza z miery. Ako sa tu mem v istom obleen prechdza po vyletench dladiciach, ke ksok odtiato udia ivoria pod nepremokavmi plachtami? Ne prdem do splne, zase sa s tm zmierim. Hadm Christinu alebo Tobiasa, ale v splni sedia len Peter s Calebom. Peter m na kolench obrovsk knihu a vypisuje si poznmky do zoita, Caleb zza na taku s maminm dennkom. Snam sa ignorova jeho leskl oi. Neviete nhodou, kde je... zanem. Ani neviem, s km sa vmi potrebujem porozprva. S Christinou? S Tobiasom? tyri? rozhodne za ma Caleb. Nedvno som ho videl v miestnosti s rodokmemi. Kde? Maj tu miestnos, kde s na stench napsan men vetkch ud z mesta. Vetkch generci, vysvetl. Obrti sa k Petrovi. D mi kus papiera? Peter vytrhne ist stranu zozadu zo zoita a pod mu ju. Caleb mi nartne trasu, ako sa tam dostanem. Naiel som tam aj ns, oznmi. Napravo, druh panel odo dver. Pod mi papier, ani na ma nepozrie. Sklopm oi k jeho dokonale hadnmu psmu. Ete donedvna by urite trval na tom, e ma odprevad, len aby zskal aliu ancu obhji sa. Lene odkedy som mu vrazila, radej si odo ma udriava odstup, bu sa ma boj, alebo sa konene vzdal. Ani jedna monos sa mi nepozdva. Vaka. No... ako sa m nos? sptam sa. Celkom fajn. T modrina mi pasuje k oiam, o ty na to? Chabo sa usmeje, ja takisto, a tm to hasne, stle nevieme, ako sa spolu mme bavi. Km stihnem ods, Caleb si na nieo spomenie. Pokaj... ty si tu dnes nebola, e? V meste sa nieo deje. Kontinuita sa vzbrila proti Evelyn a zatoila na sklad zbran. Vytretm naho oi. Poslednch pr dn ma vbec nezaujmalo, o sa deje v meste, aj tu som mala vetkho vye hlavy. Kontinuita? zopakujem. udia, ktorch prve vedie Johanna Reyesov, zatoili na sklad zbran? Pred odchodom som nepochybovala, e v meste sa oskoro rozhor al konflikt. Ke k nemu

konene dolo, pripad mi strane vzdialen. Takmer vetci udia, na ktorch mi zle, s tu. Okrem nej ich viedol aj Marcus Eaton, pokrauje Caleb, ale Johanna tam naozaj bola, so zbraou v ruke. ialen! ud z radu to poriadne rozhodilo. Fha! Pokrtim hlavou. No, asi to bola len otzka asu. Zase stchneme a vzpt sa naozaj rozdeme, Caleb zamieri sp k posteli a ja odkram po chodbe. Sledujem Calebove pokyny a miestnos s rodokmemi rozoznm u z diaky. Od bronzovch stien sa odra svetlo, ke vstpim do dver, mm pocit, e som sa ocitla uprostred zapadajceho slnka. iara ma cel obklop. Tobias prechdza prstom po stene, pravdepodobne po lnich svojho rodostromu, ale tvri sa ahostajne. Asi si ani neuvedomuje, o rob. U chpem, ak posadnutos Amar myslel. Viem, e Tobias rodiov donekonena sledoval na obrazovkch, a teraz zza na ich men, hoci sa tu neme dozvedie ni nov. Naozaj ti aj po obnoven vzahu s Evelyn, aj po uisten, e nie je pokoden, a robil preto zfal veci. V tom som mala pravdu. Akurt som netuila, ako vemi tie dve veci svisia. Neviem si predstavi, ako sa lovek cti, ke nenvid vlastn dedistvo a zrove ti po lske ud, ktor mu ho dali. Ako je mon, e som si ten konflikt nevimla? Preo som si neuvedomila, e medzi silnmi, dobrmi strnkami jeho povahy sa schovvaj aj pokren a utrpen? Caleb mi povedal, e poda mamy sa v kadom skrva trochu zla, a ak niekoho chceme skutone milova, musme sa najprv zmieri s vlastnm zlom, aby sme mu vedeli odpusti. Ako teda mem Tobiasovo zfalstvo obraca proti nemu a tvri sa pritom, e som lepia, e ma vlastn boles nikdy nezaslepila? Ahoj, poviem a zasuniem si papier od Caleba do zadnho vrecka. Oto sa s vrazom, ktor som u dlho nevidela, ale predsa si na ete spomeniem. Tak sa tvril prv tdne po tom, o sme sa spoznali. Ako vojak, ktor starostlivo stri vlastn tajomstv. Povaj, oslovm ho. Myslela som, e mm prs na to, i som ti schopn odpusti, ale ja ti vlastne nemm o odpa. Mne si neurobil ni, mono okrem toho, e si sa ku mne sprval, ako keby som od iarlivosti nevedela, o robm... Chyst sa ma prerui, ale umlm ho zdvihnutm ruky. Ak zostaneme spolu, ete neraz ti budem musie nieo odpa a plat to aj pre teba, pokraujem. O odpustenie teda nejde. Otzka znie, i nm to stle stoj za to. Celou cestou domov som rozmala o tom, o mi povedal Amar. iadny vzah sa nezaobde plne bez problmov. Spomnala som na rodiov, ktor sa asi hdali astejie, ne by sa na Sebazaprenie patrilo, ale predsa spolu verne drali a do smrti. Spomnala som, ako som od prchodu do Neohrozenosti rstla a silnela a stala sa osobnosou, s ktorou som spokojn, a ako ma Tobias na tejto ceste uisoval, e som staton a zaslim si lsku a repekt. A k omu si sa dopracovala? spta sa, hlas aj ruky sa mu slabuko chvej. Prila som na to, e si stle jedin lovek dos ostr na to, aby nabrsil aj ma. To hej, povie drsnm hlasom. Pobozkm ho. Objme ma a pevne si ma k sebe pritisne, zdvihne ma a na piky. Zaborm mu tvr do pleca,

zavriem oi a vdychujem jeho vu, svieu ako vietor. Kedysi som si myslela, e ke sa udia zamiluj, u nemaj na vber a nemaj nad tm iadnu kontrolu. Zo zaiatku to mono platilo aj pre ns, ale teraz u nie. Zamilovala som sa do Tobiasa, ale vo vzahu s nm nezostvam len zo zvyku, len preto, e nemm in monos. Zostvam, lebo sa tak zakadm rozhodnem, rno aj veer, aj ke de medzitm priniesol hdku alebo sklamanie. Vyberm si ho znovu a znovu, a on ma takisto.

TRIDSIATA SIEDMA KAPITOLA


K Davidovej kancelrii dorazm, presne vo chvli, ke hodiny odbij desiatu. David sa o chvoku vyvezie na chodbu. Vyzer ete bled ne minule, kruhy pod oami m vrazn ako modriny. Dobr rno, Tris, pozdrav ma. Akurt naas. U sa nevie doka? V celom tele ete ctim srum pravdy, ktor na mne rno testoval Matthew spolu s Carou a Calebom. Snaia sa vyvin silnejiu verziu, ktorej by neodolali ani G-zetkri. aobu si nevmam a poviem: Jasn, e sa tem. Ve je to moja prv schdza. Pomem vm? Vyzerte unavene. no, no. Prejdem zaho a zapriem sa do rok vozka. Vzdychne. M pravdu, asi som naozaj unaven. Cel noc som nespal, zaoberal som sa najnovou krzou. Teraz doava. Akou krzou? Trpezlivos, oskoro sa dozvie. Prepletme sa tmavmi chodbami Terminlu 5, David povedal, e to je star nzov, ale nevysvetlil mi, o znamenal. Tu nie s iadne okn a aj samotn steny mi pripadaj tajnostkrske, vydesen z cudzch o. Keby len vedeli, o tam hadm! Cestou si vimnem Davidove ruky. Pevne zviera operadl a pokoku okolo ozobanch nechtov m erven, ako keby si cel noc hrzol aj t. Moje ruky vyzerali rovnako, ke sa mi do kadho sna a do kadej mylienky vkrdali obrazy z cvinch simulci. Davida mono takto niia spomienky na tok. Kali na to, napomeniem sa. Nezabdaj, e ho schvlil. A v prpade potreby by to spravil znova. A sme tu, oznmi David. Pretisnem ho cez dvojit dvere, otvoren a zaisten podperami. lenovia rady u asi dorazili vetci, sedia pri stole a plastovmi palikami si mieaj kvu v miniatrnych lkach. Vinou vyzeraj pribline v Davidovom veku, medzi pr mladmi vnimkami zbadm Zoe. Pozdrav ma naptm, ale zdvorilm smevom. Poprosm o pozornos! povie David nahlas a dovezie sa na svoje miesto na ele konferennho stola. Ja sa zlom veda Zoe na stoliku pri stene, my zjavne nepatrme za stl k dleitm lenom rady. Fajn, tu aspo nenpadnejie zadriemem, keby ma schdza zaala nudi. Lene ak nov krza Davidovi naozaj nedala spa cel noc, asi to nehroz. Vera veer som dostal naliehav sprvu z naej kontrolnej miestnosti, zane David. V Chicagu sa poda vetkho chyst alie krviprelievanie. Priaznivci systmu frakci sa zjednotili do hnutia nazvanho Kontinuita a bria sa proti nadvlde bezprizornch. spene prepadli niekoko zbrojnch skladov, ale nevedia, e Evelyn Johnsonov objavila innejiu zbra: zsoby sra smrti v sdle Informovanosti. Ako vetci vieme, tomuto sru neodol nikto, dokonca ani divergentn. Ak Kontinuita zato na sdlo vldy bezprizornch a Evelyn Johnsonov na obranu vyuije srum,

hrozia katastroflne straty na ivotoch. Vetci naraz zan rozprva, len ja si mlky zzam na topnky. Ticho! zavel David. Experimentom u aj tak hroz zruenie, musme naim nadriadenm dokza, e ich vieme kontrolova. alia revolcia v Chicagu by ich utvrdila v domnienke, e naa snaha u nie je produktvna. Ak chceme alej bojova proti genetickmu pokodeniu, nesmieme to dopusti. Z jeho strhanej tvre vyaruje aj osi tvrdie, silnejie. Verm mu. Verm, e to nedopust. Priiel as poui vrus s pamovm srom na masov retartovanie, vyhlsi. Myslm, e by sme ho mali aplikova na vetky tyri experimentlne mest. Retartova? vyhknem, ne sa stihnem ovldnu. Vetci sa ku mne zvrtn. Zjavne zabudli, e sa v miestnosti nachdza aj lovek, ktorho by sa to ete nedvno tkalo. Tak hovorme masovmu vymazaniu pamti, vysvetl David. Vyuvame ho na zaloenie experimentlnych miest so systmom frakci a potom optovne, ke hroz ich rozvrat. V Chicagu sme to naposledy vykonali niekoko desaro pred tvojm narodenm. Neprjemne sa na ma usmeje. o mysl, preo bol sektor bezprizornch tak zdevastovan? Dolo k povstaniu, ktor sme museli o najefektvnejie potlai. Zarazene mlm a pred oami sa mi vynoria rozbrzden cesty, vytlen okn a zrcan lampy. Podobn sp som inde v meste nevidela, ani v opustenej asti Chicaga severne od mosta, kde s budovy przdne, ale nepokoden. Znien asti mesta som si odjakiva spjala so ivotom bez frakcie, ani sa mi nesnvalo, e by boli vsledkom povstania. Povstania, ktor si nikto nepamtal, lebo rad retartoval experiment. Od zlosti sa mi a zdvihne aldok. Nechc zabrni revolcii, aby zachrnili udsk ivoty, ale aby zachrnili svoj milovan experiment. To je samo osebe dos prern. Preo si myslia, e pritom mu ud len tak okradn o vetky spomienky? Odpove poznm: pre nich s obyvatelia experimentlnych miest iba ndoby s genetickm materilom. Cenia si ich pre pr napravench gnov, ktor odovzdaj alej, na ich mylienkach a citoch vbec nezle. Kedy? ozve sa niekto z rady. V priebehu nasledujcich tyridsaosem hodn. Vetci prikvnu, ako keby to bol rozumn npad. Vybavia sa mi Davidove slov: N boj proti genetickmu pokodeniu a zchrana experimentov pred zruenm sa nezaobde bez obet. Hne vtedy som mala pochopi, e s radosou obetuje spomienky ivoty! tiscok ud, len aby zachrnil experimenty. Ani nezavha, ani mu nenapadne, e by mal hada in spsob. S predsa pokoden.

TRIDSIATA SMA KAPITOLA


Opriem si nohu o rm postele oproti a dotiahnem si nrky na topnke. Cez vek okn vidm, ako sa poobedajie slnko odra od lietadiel zaparkovanch na drhach. udia v zelench kombinzach sa hemia pod nimi a prechdzaj po krdlach, pripravuj ich na odlet. Ako vm to ide s tmi srami? sptam sa Cary. Tris na sebe rno skala vylepen srum pravdy, ale odvtedy som ju ete nestretol. Cara sed o dve postele alej a kefou si ee vlasy. Poobzer sa, i je miestnos naozaj przdna, a povie: Ni moc. Tris na nov verziu vbec nezareagovala. Zvltne, e lovek me zska genetick odolnos voi akmkovek pokusom o manipulciu mysle. Mono nejde o gny. Pokrm plecami a zaviaem si nrky na druhej topnke. Mono je to len nadudsk tvrdohlavos. oe? Rozchod pokroil do fzy urok? spta sa. Po tom, o sa stalo Willovi, som si to dobre nacviila. Keby si chcel pr tipov o jej nose... Nerozili sme sa, zakerm sa. Ale rd poujem, e m o mojej babe tak vysok mienku. Ospravedlujem sa, vyhkne Cara a cel oervenie. Neviem, ako som k tomu zveru prila. Priznvam, e tvoja priateka vo mne obas vzbudzuje zmiean pocity, ale predovetkm ju repektujem. Ja viem, len som si zarypol. Inak, erven lca ti pristan. Cara na ma karedo pozrie. A medzi nami, pokraujem, o m proti jej nosu? Dvere splne sa prudko otvoria a dnu vraz Tris so strapatmi vlasmi a vytretenmi oami. Ke ju vidm tak vynervovan, hne ma to nakaz, mm pocit, e sa mi pod nohami roztriasol cel svet. Prehrabnem si vlasy rukou a priskom k nej. o sa deje? sptam sa a polom jej ruku na plece. Schdza rady. Na okamih mi prilo dla na ruku, potom klesne na najbliiu poste a oprie si lakte o kolen. Nechcem by neoriginlna... ozve sa Cara, ale o sa deje? Tris zavrt hlavou, ako keby si z vlasov vytriasala prach. Rada nieo chyst. Nieo hrozn. Postupne zo seba dostane, e plnuj retartova experimenty. Rozprva prli rchlo, ale s dlhmi prestvkami, ruky si zacvakne medzi kolen a tla na ne, a jej oervenej zpstia. Ke skon, sadnem si veda nej a objmem ju jednou ruku okolo pliec. Pozriem na lietadl za oknom, leskl a pripraven vzlietnu. O necel dva dni zhodia na mesto pamov srum. Ako plnuje zakroi? spta sa Cara. Netum, vydchne Tris. U nemm ajn, o je sprvne a o nie. Cara a Tris maj vea spolonho, obe poznaila a vyformovala strata. Lene Care boles dodala neochvejn istotu a Tris si napriek vetkmu zachovala svoju nerozhodnos. Stle k veciam

pristupuje s otzkou namiesto odpovede. Tto jej schopnos obdivujem, ale asi nie dostatone. Chvu sa vetci dusme v tichu, mylienky sa mi valia jedna cez druh, ale aspo k jasnmu cieu. Nesm to spravi, vyhlsim. Nesm vetkm vymaza pam, ani by nemali ma tak moc. Nadchnem sa. Doerta, bolo by jednoduchie, keby tu niekto vedel aj rozma! Mono by nali nejak spsob, ako zachrni experimenty, a konene by pochopili, e veci sa daj riei inak. Hej, zilo by sa tu vymeni vinu vedeckho personlu, vzdychne Cara. Tris zvrat tvr a pocha si elo, ako keby ju zrazu rozbolela hlava. Nie, hlesne. Ani by ich nebolo treba meni. Pozrie na ma roziarenmi oami, zrazu sa nevldzem ani pohn. Pamov srum, povie. Alan a Matthew vyvinuli srum, ktor sa sprva ako vrus a rozri sa bez toho, aby bolo treba kadmu picha injekcie. Tak plnuj retartova experimenty. Ale my by sme mohli retartova ich. Hovor oraz rchlejie a jej nadenie je takisto nkazliv, t mylienka sa mi formuje v hlave, ako keby sa tam zrodila. Lene poda ma to n problm nevyriei. Akurt vyrob al. Retartujeme rad bez propagandy a predsudkom voi G-pkarom, pokrauje Tris. Postarme sa, aby sa u nikdy nerozhodli riskova spomienky vetkch ud v mestch. Cara zdvihne oboie. Neodstrnili by sme aj vetky ich vedomosti? Potom by boli nani. Neviem. Poda ma mus existova nejak spsob ako vybra, ktor spomienky chceme zasiahnu. Inak by udia v mestch zabudli aj rozprva, viaza si nrky a kadeo in. Tris vysko na nohy. Mali by sme sa spta Matthewa. On lepie vie, ako to funguje. Aj ja vstanem a vojdem jej do cesty. Svetlo, ktor sa odra od krdel lietadiel, ma oslepuje, nevidm jej do tvre. Tris, oslovm ju. Pokaj. Fakt chce vymaza spomienky vetkch ud v rade? Ve to je to ist, o oni chc spravi uom v meste. Zaclonm si oi a rozoznm jej chladn pohad presne tak, ako som si predstavil, km som sa pozrel. Vyzer omnoho starie, ne by sa v jej veku patrilo, prsne a tvrdo. Tie sa tak ctim. Vbec im nezle na uoch, ktorch povauj za menejcennch, povie. Chystaj sa vymaza spomienky vetkch naich kamoov a znmych. Spsobili smr viny naej bvalej frakcie. Obde ma a pochoduje k dverm. Poda ma mu by radi, e ich nechcem povradi.

TRIDSIATA DEVIATA KAPITOLA


Matthew si zopne ruky za chrbtom. Nie, nie, pamov srum loveku nevymae plne vetko, potvrd. Nao by bolo dobr, keby udia zabudli chodi a rozprva? Pokrti hlavou. Srum sa zameriava na deklaratvnu pam, teda na fakty tvoje meno, kde si sa narodila, ako sa volala tvoja prv uiteka. Procedurlna pam, teda postupy, naprklad ako tvori svisl vety alebo jes prborom, zostva zachovan. Fascinujce, skontatuje Cara. Naozaj to funguje? S Tobiasom na seba pozrieme. Jasn, e t dvaja si maj o poveda. Cara a Matthew stoja vemi blzko, prudko gestikuluj a zjavne ich netrpi, e ich rozhovor ledva sledujeme. Prirodzene, strate dleitch spomienok sa ned plne zabrni, pokrauje Matthew. Ale ak o ich ivote a prci mme zznamy, neelan straty ahko obnovme. Prvch pr dn po retartovan s udia mierne dezorientovan a nesmierne vnmav. Opriem sa o stenu. Poka, ozvem sa. Ak rad plnuje naloi srum do lietadiel a zatoi na mesto, zostane nejak aj pre ns? Musme sa k nemu dosta prv, ete ne ho naloia, povie Matthew. Cara si zmenu tmy oividne nevimla. Ke im vymaeme spomienky, nebudeme im musie vtepi in? Ako to urobme? Ve som hovoril, tesne po retartovan ahko prijm akkovek informcie. Matthew si sadne na stoliku a oto sa na nej o tristoesdesiat stupov. Dme im nov hodinu dejepisu. S faktami namiesto propagandy. Mohli by sme k tomu prida zbery z perifrie, navrhnem. A obrzky z vojen, ktor udia viedli, ne sa geneticky zmanipulovali. Super. Matthew prikvne. Ale stle mme jeden vek problm. Srum je v zbrojnom labku. Presne tam, kam sa Nita nespene snaila vlma. S Christinou sme sa na to mali spta Reggieho, pripomenie Tobias, ale kee musme kona rchlo, asi by sme to mali vytiahnu rovno z Nity. M pravdu, uznm. Pjdem zisti, kde spravila chybu. +++ Ke sme sem prili, rad mi pripadal ako nekonen bludisko, ale do nemocnice u trafm aj bez pok. Zvltne, ako sa kad miesto zmen, ke si na lovek zvykne. Tobias sa vybral so mnou a bez nmahy dr moje tempo. Mlme, ale ctim, e rozhovor sa chyst, ako brka. Napokon ticho prerum ja. o sa ti nepi? Pri ostatnch si skoro ni nepovedal. Ja len... Pokrti hlavou. Nie som si ist, i to je naozaj sprvne. Chc naim kamoom vymaza

spomienky, tak radej vymaeme spomienky my im? Zvrtnem sa a zahka mu polom ruky na plecia. Tobias, mme necelch tyridsaosem hodn na to, aby sme ich zastavili. Ak m nejak lep npad ako zachrni nae mesto, som sam ucho. Nemm. V tmavomodrch oiach sa mu zra smtok. Lene... chystme sa spravi nieo zfal, aby sme zachrnili nieo, na om nm zle. Presne ako rad. Rozdiel je v tom, kto je v prve. udia v meste s v tom nevinne. udia z radu, ktor dal Jeanine simulan srum, ani nie. Stisne pery, pochopm, e som ho ete plne nepresvedila. Vzdychnem. Jasn, nie je to dokonal rieenie. Ale ke si lovek m vybra medzi dvoma zlmi monosami, vyberie si tak, aby zachrnil ud, na ktorch mu zle. Verm tomu. Okej? Chyt mi ruku do pevnho teplho zovretia. Okej. Tris! Christina rozraz lietacie dvere do nemocnice a be k nm. Peter sa jej ponha za ptami, ale vlasy m stle hadne zaesan nabok. Najprv sa mi zd, e Christina je naden, a ndej sa vo mne nafkne ako baln. eby sa Uriah prebral? Lene m bliie dobieha, tm jasnejie vidm, e nie je naden, ale takmer hysterick. Peter zastane ksok za ou, s prekrenmi rukami. Prve som sa bavila s jednm doktorom, vyhkne. Povedal, e Uriah sa u nezobud. Vraj... nezaznamenvaj iadne mozgov impulzy! Ctim sa, ako keby mi na plecia zrazu padol kame. Uvedomovala som si, e Uriah sa mono nezobud, hoci som si to zatia nepripala. Teraz sa ndej, ktor zadriavala smtok, vytrca s kadm slovom. Chceli ho hne odpoji od prstrojov, ale presvedila som ich, nech pokaj. Zrivo si pretrie oko chrbtom ruky a zachyt slzu, ne spadne. Nakoniec sme sa dohodli, e mi daj tyri dni. Aby som to mohla poveda jeho rodine. Jeho rodine. Zeke aj ich matka zostali v meste. Ani mi nenapadlo, e vlastne nevedia, o sa mu stalo, a nerozmala som, ako im to oznmi, lebo... Mesto pozajtra retartuj! vyhknem a schmatnem Tobiasa za rameno. Tvri sa omrene. Ak ich nezastavme, Zeke s mamou naho zabudn. Ako keby nikdy neexistoval! oe? Christina vytret oi. Ve je tam aj moja rodina! Nemu vygumova vetkch! Ale mu, celkom ahko, ozve sa Peter. Aj som zabudla, e tu je. o tu vbec rob? oborm sa naho. Bol som pozrie Uriaha. Zaviedla si proti tomu nejak zkon? Zlealo ti na om niekedy? vyprsknem. Kde si nabral prvo... Tris, zahriakne ma Christina. To si nechaj na inokedy. Musme sa tam dosta, povie Tobias. Matthew povedal, e ud meme proti pamovmu vrusu zaokova, nie? Mali by sme s do mesta za Uriahovou rodinou, pre istotu ich zaokova a vzia ich sem, aby sa mohli rozli. Musme to stihn zajtra. Odml sa. Christina, me s so mnou a zatia zaokuje svoju rodinu. Za Zekem a Hanou by som mal s sm. Christina prikvne. Stisnem jej ruku, dfam, e povzbudivo. Idem s vami, vyhlsi Peter. Inak poviem Davidovi, o plnujete.

Vetci naraz sa k nemu obrtime. Neviem, o tm chce dosiahnu, ale urite ni dobr. Na druhej strane, fakt si nememe dovoli, aby ns prezradil, a nesthame vymyslie in pln. Okej, povie Tobias, ale ak sa poksi o nejak somarinu, dostane po hlave a zamknem a dakde do pivnice. Peter prevrti oi. Ako sa tam dostaneme? spta sa Christina. Asi nm len tak nepoiaj auto. Mohli by sme presvedi Amara, aby vs zviezol, navrhnem. Hovoril mi, e sa hlsi na kad vjazd. Pozn sprvnych ud a urite ho presvedme, aby to urobil pre Uriahovu rodinu. Pjdem sa ho spta, ponkne sa Tobias. A niekto by mal zosta pri Uriahovi, aby si to doktori nhodou nerozmysleli. Radej ty, Christina. Pokriabe sa na ztylku, ako keby si odtia chcel strhn vytetovan symbol Neohrozenosti. A potom musm vymyslie, ako Zekemu poviem, e som sa o jeho braeka tak dobre postaral, a skonil na smrtenej posteli. Tobias... zanem, ale on ma kvnutm ruky uml a vytartuje pre. Za Nitou by ma asi aj tak nepustili, prehod ponad plece. Obas fakt neviem odhadn, ako uom pomc. Tobias s Petrom odchdzaj a dria sa poriadne aleko od seba. Pozerm za nimi a napadne mi, e Tobias mono potrebuje, aby som sa za nm rozbehla. Po cel ivot ho udia nechvali odchdza a uzatvra sa do seba, to neme by zdrav. Lene m pravdu, teraz mme obaja dleitejie povinnosti. Pome, nvtevn hodiny sa oskoro konia, pripomenie mi Christina. Ja idem sp za Uriahom. +++ Ne sa poberiem k Nite ani sa nemusm pta, kde je, ve kto in by mal pred izbou ozbrojen str? , zastavm sa pri Uriahovi. Christina sa zlo na stoliku veda postele, v jej alnen u vysedela plytk jamky. Ani sa poriadne nepamtm, kedy sme sa naposledy bavili ako kamoky, kedy sme sa spolu schuti zasmiali. Vlastn minulos, ktor som odhalila v rade, mi na chvu zahmlila myse, chvu som verila, e by som sem mohla patri. Postavm sa veda nej a pozerm na Uriaha. Nevyzer zranen, vidno na om pr modrn a krabancov, ale ni smrtene vne. Viem, e to je on, ale bez irokho smevu a iskry v tmavch oiach sa na seba vemi nepodob. Naklonm hlavu a skontrolujem, i mu zostalo aspo tetovanie za uchom. Vlastne sme sa ani moc nebavili, povie Christina a chyt Uriaha za bezvldnu ruku, a teraz... ku koncu. Obaja sme niekoho stratili a... Ja viem, uistm ju. Dos si mu pomohla. Pritiahnem si stoliku a sadnem si veda nej. Obas mm pocit, e stratm plne vetkch kamoov, zamrmle. Nestratila si Caru. Ani Tobiasa. A ma, Christina, ma nikdy nestrat. Obrti sa ku mne a padneme si do nruia rovnako zfalo, ako ke mi odpustila Willovu smr. Nae priatestvo u zvldlo neuveriten aobu, znieslo vhu mojej viny za smr jej milovanho a aobu nespoetnch strt, ktor nesieme spolone. In zvzky by sa pod ou urite zlomili, ale n z nejakho dvodu vydral.

Stskame sa strane dlho, a km zfalstvo nepominie. Vaka, epne Christina. Ani ty nestrat ma. Keby nm to hrozilo, tak by sa to u urite stalo, poviem. Povaj, pr vec si zmekala... Porozprvam jej vetko o naom plne zabrni v retartovan experimentov a myslm pritom na jej rodiov a sestru, na vetky vzahy, ktor by padli za obe boju o napravenie gnov. Mrz ma to, poviem, tak trochu sme rozhodli za teba a mono by si chcela pomc tu, ale... To je v pohode, hlesne a zahad sa na Uriaha. Rada pjdem aspo do mesta. Prkrt prikvne. Ty to tu urite zvldne. Dfam, e m pravdu. +++ Ke sa dostanem k Nite, do konca nvtevnch hodn zostva u len desa mint. Strca zdvihne hlavu od knihy a sptavo na ma pozrie. Mem s dnu? sptam sa. Nemal by som tam nikoho pa, upozorn ma. Ja som ju postrelila. Rta sa to? o ja viem? Pokr plecami. Ak sbi, e ju nepostrel ete raz a do desiatich mint vypadne, me s. Plat. Donti ma vyzliec si bundu, aby sa presvedil, e nie som ozbrojen, a pust ma do izby. Nita sa s trhnutm preberie. Polovicu tela m zamotan v obvzoch a jedno zpstie priptan k posteli, aby nemohla ujs, ani keby vldala. Vlasy m strapat a pochlpen, ale z krsy jej to ktovieako neubralo. o tu chce? zachr na ma. Namiesto odpovede sa poobzerm po rohoch miestnosti, v jednom njdem kameru namieren na poste. Mikrofny tu nie s, domysl si Nita. Tu maj radej kamery. Okej. Pritiahnem si stoliku k jej posteli. Prila som, lebo od teba potrebujem zisti nieo dleit. U som im toho povedala dos, odsekne. Viacej zo ma nikto nedostane, a ty u vbec nie. Keby som a nepostrelila, David by si ma neobbil a nevyklopil by mi kadeo dleit, zaepkm. Pozriem na dvere, nemm podozrenie, e by ns niekto poval, ale paranoje sa u neviem zbavi. Vymysleli sme nov pln s Matthewom a s Tobiasom. Musme sa pritom dosta do zbrojnho labku. S tm ide za mnou? Pokrti hlavou. Minule mi to tak trochu nevylo, zabudla si? Musm zisti, ako tam funguje zabezpeenie. David je jedin lovek, o pozn kd? Nie jedin lovek na svete, to by bola somarina, jeho nadriaden vo vlde ho vedia. Ale je jedin v rade. Okej, tak o ten zlon systm? Ten, o by sa aktivoval, keby ste dvere vyhodili do vzduchu? Stisne pery, a jej takmer zmizn, a zza si na obvzy. Srum smrti. Rozptli sa do vzduchu a ni ho nezastav. Aj keby si si dala ochrann oblek alebo dao tak, postupne sa dostane na telo. Len to trochu dlhie potrv. Aspo poda laboratrnych testov. Take automaticky zabij kadho, kto tam vojde bez kdu?

Div sa? Ani nie. Opriem si lakte o kolen. Bez Davidovho kdu sa tam teda ned dosta. Presne. Ako sme u obidve zistili, radej sa nech odbachn, ne by ho prezradil, skontatuje. Je anca, e by G-zetkr sru odolal? Nehroz. Vina z nich neodol ani sru pravdy, podotknem, ale ja hej. Ak sa ti chce flirtova so smrou, posl si. Zabor hlavu sp do vanka. Ja toho u mm pln zuby. Ete jedna otzka, nedm jej pokoj, povedzme, e chcem flirtova so smrou. Kde zoeniem vbuninu, aby som sa dostala cez dvere? U len tebe to budem hovori! Asi ti ete nedolo, o o ide, schladm ju. Ak n pln vyjde, vetci zabudn, e a odsdili na doivotie. D sa dokopy a bude von. Take by si mi vo vlastnom zujme mala pomc. Skmavo na ma zazer, ako keby ma hodnotila. Zpstm potiahne za puto, a jej kov vytla ryhu do koe. Vbuniny m Reggie. Nau a s nimi narba, ale v akcii je naprd, ani nhodou ho neber so sebou, v jednom kuse ho treba vodi za ruiku. Dobre vedie. Povedz mu, e na tie dvere treba dvojit dvku, vyzeraj extra pevn. Prikvnem. Ppnu mi hodinky a ohlsia cel, mala by som s. Vstanem a stoliku odsuniem sp do kta, kde som ju nala. Vaka za pomoc, poviem. o plnujete? spta sa ete. Ak si ochotn nieo mi poveda. Chvku zvaujem odpove. No, povedzme, e spojenie geneticky pokoden vetkm vymaeme zo slovnka. Strca otvor dvere, asi sa chyst nahua na ma, e som tam zostala prli dlho. Nevad, u som na odchode. Vo dverch sa ete obzriem ponad plece a zbadm, e Nita sa nenpadne usmieva.

TYRIDSIATA KAPITOLA
Amar sa d nahovori rchlo, presne ako som akal. Star Neohrozen sa nezaprie. Dohodneme sa, e sa stretneme pri veeri a prediskutujeme pln s Christinou, Petrom a Georgeom, ktor nm pome zohna auto. Ke sa vrtim od Amara, zlom sa na poste, prehodm si vank cez hlavu a donekonena vymam, o poviem Zekemu. Strane ma to mrz, myslel som si, e robm, o treba, vetci sa o Uriaha starali, v ivote by mi nenapadlo... udia prichdzaj a odchdzaj, krenie sa pravidelne zapna a vypna a ja si furt lmem hlavu, vymam a zavrhujem vhovorky, pripravujem si vhodn tn hlasu, sprvne gest. Napokon stratm nervy, strhnem si vank z tvre a marm ho o stenu oproti. Cara, ktor si prve sahuje na boky ist koeu, prekvapene nadsko. Myslela som, e sp, zaomre. Sor. Pre zmenu si zane uhldza vlasy, kad prame asi m presne uren miesto. Preplet pritom prstami ako hudobnci Harmnie, ke hraj na bendo. Chcem sa a nieo spta, poviem a posadm sa na posteli. Je to dos osobn. Okej. Sadne si oproti mne na poste, kde spva Tris. Posl si. Ako si dokzala odpusti Tris po tom, o urobila tvojmu bratovi? Teda ak si jej naozaj odpustila. Hm. Cara si ovinie ruky okolo tela. Vinou som presveden, e som jej odpustila. Obas nie celkom. Fakt neviem. Je to nieo tak, ako keby si sa ptal, ako po strate blzkeho alej ije. Lepie je o tom nerozma. Jednoducho funguje, ako najlepie vie, a na al de to ist odznova. D sa to nejakm spsobom uahi? Urobila pre teba Tris nieo tak? Preo sa pta? Polo mi ruku na koleno. Kvli Uriahovi? Hej, prikvnem a odtiahnem nohu, aby jej dla skzla dolu. Nepotrebujem, aby ma tapkala a uteovala, zzala na ma so zdvihnutm obom a opatrne zo ma ahala pocity, ktor by som radej zadusil v sebe. Tak fajn. Odtiahne sa a zase prehovor normlnym tnom. Myslm, e najdleitejie bolo priznanie. Tris to sce urobila neplnovane, ale predsa. Myslm skuton priznanie, bez ospravedlovania a prikrovania. Povedala mi to na rovinu a presne to som potrebovala. Prikvnem. A ke sa Zekemu prizn, pokrauje, pravdepodobne pome, ke mu dopraje as osamote, koko len bude potrebova. Zase prikvnem. Ale ty si Uriaha nezabil, tyri, dod. Neodplil si bombu, ktor mu ublila, ani si to nenaplnoval.

Ale spolupracoval som. Prosm a, sklapni u, povie s milm smevom. o sa stalo, u sa neodstane. Je to prern. Urobil si chybu. Nie si dokonal. To je cel. Neple si pocit viny so smtkom. Ete chvu spolu mlky sedme v przdnej miestnosti. Snam sa jej slov spracova a uveri im. +++ Pri veeri si s Amarom, Georgeom, Christinou a Petrom sadneme o najalej od ostatnch, medzi pult s npojmi a rad smetnkov. Polievka mi vychladne, ete ne z nej stihnem vylovi vetky chlebky. Amar nm povie, kedy a kde sa stretneme, potom ns zavedie na chodbu veda kuchyne, aby ns nikto nevidel. Z vrecka vytiahne iernu katuku so striekakami a kadmu jednu d, spolu so samostatne zabalenm kskom antiseptickej vaty. o to je? spta sa Christina a trochu sa strasie. Injekci u mme vetci pln zuby. To ist, m zaokujete vae rodiny a kamoov, povie Amar. rad tam vypust pamov srum vo forme vrusu, a keby ste sa vas nedostali z mesta, okovanie sa vm zde. Ve nechcete vetko zabudn, e? Christina prikvne a prkrt si plesne dlaou po lakovej jamke, aby jej vystpila ila. Ja si ihlu zo zvyku zapichnem zboku do krku, presne ako ke som chodil do bludiska strachu. Niekedy som to zvldol aj prkrt do tda. Amar si injekciu takisto pichne, ale vimnem si, e Peter nie. Stisne piest, tekutinu si ahostajne nech stiec po krku a utrie ju rukvom. Zaujmalo by ma, ako sa lovek mus cti, aby sa dobrovone rozhodol na vetko zabudn. +++ Cestou z jedlne ma dobehne Christina. Musm sa a nieo spta. Tajne. Zavediem ju dolu schodmi ku G-pkarskej klubovni a potom chodbou s farebnmi svetlami. Na konci Christina zastane a zalo si ruky, nos a sta jej osvetuje fialov iarovka. Amar nevie, e chceme zabrni retartu? spta sa. Nie. Je vern radu. Nechcel som ho namoi do celho plnu. Dobre vie, e v meste sa chyst alia revolcia, pokrauje. Svetlo na tvri jej zmodrie. rad chce vetkm vymaza spomienky, len aby sa navzjom nepovradili. Ak to prekazme, Kontinuita zato na Evelyn, Evelyn vypust srum smrti a kopa ud zbytone zomrie. Stle som na teba natvan, ale neverm, e by si to chcel dopusti. M tam predsa rodiov. Na tch kalem. To nemysl vne, zamra sa. S to predsa tvoji rodiia. Ale myslm, schladm ju. Zle mi len na tom, aby som Zekemu a jeho mame povedal o Uriahovi. Marcus a Evelyn sa pre ma za ma mu aj dokatova navzjom. Okej, tak na tvojich ialench fotrovcoch ti zlea nemus, ale o ostatn? obor sa na ma. Schmatne ma za ruku, prekvapivo silno, a donti ma, aby som na u pozrel. tyri, ja tam mm mal sestru. Ak sa zase zane bojova, mohla by prs k razu a ja by som ju nemohla ochrni. Pamtm si, e som Christinu videl s rodinou poas nvtevnho da, ke som ju ete povaoval za aliu otravn hlun babu z Otvorenosti. Mama jej napravila golier s hrdm smevom. Ak rad vypust srum, zabudne na u. Ak nie, cel rodina sa ocitne uprostred alieho boja o kontrolu nad

mestom. o by sme poda teba mali spravi? sptam sa. Pust ma. Mus existova nejak spsob, ako Evelyn zmieri s Kontinuitou bez toho, aby vetkm vymazali spomienky. Mono hej, uznm. Zatia som o tom vemi neuvaoval, lebo mi to nepripadalo nevyhnutn, ale zjavne som sa mlil. Je to ivotne dleit. M nejak npad, ako to dosiahnu? Ke sa to tak vezme, vlastne tam medzi sebou bojuj tvoji fotrovci, povie Christina. Mysl, e by si ich mohol nejako presvedi, aby si dali pokoj? Ja e ich mm o nieom presvedi? vyprsknem. Neblbni! Zsadne nikoho nepovaj a nespravia ni, z oho by im nieo nekvaplo. Take bude len sedie so zaloenmi rukami. Nech mesto, nech sa roztrh na ksky. Zzam si na topnky osvetlen zelenm svetlom a rozmam o tom. Keby som mal inch rodiov, ktor s schopn rozumne uvaova a neovlda ich boles a hnev a tba po pomste, mohlo by to zabra. Lene Marcus a Evelyn s tak, ak s. Ibae... ibae by som ich zmenil. Kvapka pamovho sra rno do kvy a boli by z nich nov udia, bez jaziev a otvorench rn z minulosti. Museli by sa znovu dozvedie, e spolu maj syna, museli by sa znovu naui moje meno. Mohol by som im trochu ozdravi myslenie, presne ako to chceme urobi s radom. Pozriem na Christinu. Zoe mi trochu pamovho sra, poiadam. Km s Amarom njdete tvoju rodinu, ja to zariadim. Asi nestihnem zjs za obidvoma, ale jeden by mal stai. Ako od ns zdrhne? o ja viem... budem potrebova nejak zmienku. Trebrs defekt? navrhne. Pjdeme v noci, e? Mem poveda Amarovi, aby zastal, e si musm odskoi, a prereem pneumatiku. Potom sa me tvri, e ide zha druh auto. Chvu to zvaujem. Mohol by som Amarovi prezradi, o naozaj chystme, ale na to by som musel rozmota uzol klamstiev a propagandy, ktor mu rad omotal okolo mozgu. Aj keby som toho bol schopn, nemme dos asu. Dobre prepracovan skok naastie sthame. Amar vie, e ma otec nauil natartova auto len pomocou drtov. Nezdalo by sa mu divn, keby som sa prihlsil, e nm njdem odvoz. To by mohlo fungova, prisvedm. Fajn. Christina pohod hlavou. Ozaj mame alebo otcovi vymae spomienky? o mi zostva, ke sa s nimi inak ned vychdza? odseknem. Keby som ich zbavil aspo polovice bordelu, o si narobili v hlave, mono by sa nejako dohodli a nezniili pritom cel mesto. Chvu sa na ma mra, ako keby chcela ete nieo poveda, ale napokon len prikvne.

TYRIDSIATA PRV KAPITOLA


V nose ma tpe chlr. Tlame sa v miniatrnom podzemnom sklade s vecami na upratovanie a okrem pachu chemikli ns dus informcia, ktor som prve vetkm oznmila: vlmanie do zbrojnho labku je samovraedn misia. Srum smrti sa ned zastavi. Otzka znie, preru ticho Matthew, i je niekto ochotn poloi za spech misie ivot. V tejto miestnosti Matthew, Caleb a Cara tajne vyrbali nov srum pravdy, ne sme zmenili pln. Laboratrny stl je zapratan kadikami, skmavkami a popsanmi papiermi. Matthew sa o opiera a roztrito uje nrku, ktor m stle uviazan okolo krku. Tobias stoj pri dverch s prekrenmi rukami. Vyzer ako kedysi, ke ns sledoval, ako sa mltime v prvej fze inicianej skky. Vtedy mi pripadal neskutone vysok, siln a nedosiahnuten, ani sa mi nesnvalo, e by o ma mohol prejavi viac ne letm zujem. Nejde len o pomstu za to, o spchali Sebazapreniu, poviem. Musme sa postara, aby u ni podobn nespravili v ostatnch mestch, a zobra im moc kontrolova ivoty inch. Stoj to za to, prid sa Cara. Ak smr jednotlivca me zachrni tiscky ud pred hroznm osudom a doslova zraz rad na kolen, nie je o om uvaova. Chpem, ako na to prila na jednu misku vh poloila ukonenie jednho ivota, na druh stratu spomienok alebo aj ivotov tiscok ud. Vsledok je jednoznan. Teoreticky sa na tom zhodneme. Lene o urobme? Mus sa obetova niekto z ns? Odpove je jednoznan. A vedie k alej otzke. Kto to bude? Pohadom prechdzam po miestnosti. Matthew a Cara pri laboratrnom stole. Tobias. Christina s lakom opretm o rku metly. Caleb. On. Vzpt sa mi zdvihne aldok. Prosm a, len to vyklop, ozve sa Caleb a pozrie mi rovno do o. Chce, aby som to spravil ja. Vetci to chcete. Matthew vypuje nrku. To nikto nepovedal. Vetci na ma zzate, zru ho Caleb. Nemyslite si, e som si to nevimol. Ja som si vybral nesprvnu stranu, ja som spolupracoval s Jeanine Matthewsovou, na mne nikomu z vs nezle, tak ma mete posla na smr. Preo mysl, e a Tobias vytiahol z mesta, ne a stihli popravi? sptam sa, ale mj hlas znie tak chladne, a ma to samu prekvap. Nos mi rozoiera pach bielidla. Lebo a nenvidm? Lebo mi na tebe vbec nezle? Aj tak by mal zomrie on, tvrd zlomysen hlas v mojej hlave. Nechcem ho strati, protestuje druh. Sebeck, alebo obetav? Neviem, ktormu mm veri, s ktorm mm shlasi.

Poda teba nespoznm nenvis, ke ju mm rovno pred nosom? pokrauje Caleb. Vidm ju zakadm, ke na ma pozrie. Ak na ma nhodou pozrie. V oiach sa mu leskn slzy. Prvkrt od mojej zbabranej popravy sa nepoka brni ani vyhovra, ale vyzer, e vetko primne utuje. Mono je to zrove prv raz, o naho pozerm ako na brata, nie ako na zbabelho poskoka Jeanine Matthewsovej. Stiahne sa mi hrdlo. Ak to spravm... Okamite zanem krti hlavou, ale Caleb zdvihne ruku. Presta, povie pokojne. Beatrice, ak to urobm... bude mi schopn odpusti? Verm, e ke mi niekto ubli, tak bremeno jeho skutku nesieme obaja. Odpustenie by znamenalo, e cel vhu ponesiem sama. Calebovou zradou teraz trpme obaja, a kee skutone vinn je on, chcela som len, aby zo ma t vhu sal. Neviem, i by som ju uniesla sama, i som na to dos siln, dos dobr. Lene na Calebovi u vidm, e sa pripravuje prija svoj osud. Ak sa obetuje za ns vetkch, musm by dos siln aj dos dobr na to, aby som mu vldala odpusti. Prikvnem. Hej, vytisnem zo seba. Ale to nie je sprvny dvod. Mm kopec dvodov, povie Caleb. Urobm to. Jasn, e no. +++ Ani nechpem, o sa vlastne prve stalo. Caleb zostane s Matthewom, aby preho nali ochrann oblek, ktor ho v labku udr naive, aspo km vypust vrus s pamovm srom. Pokm, km sa ostatn vytrsia von a oddem posledn. Cestou budem ma o om rozma. Ete pred pr tdami by som sa na samovraedn misiu bez vhania prihlsila. Koniec koncov, ve som to u raz urobila, vybrala som sa do sdla Informovanosti, hoci som vedela, e ma tam ak smr. Lene neviedla ma k tomu obetavos ani odvaha, ale pocity viny. osi chor a utrpen vo mne chcelo zomrie a stiahnu vetko ostatn so sebou. Caleb teraz asi uvauje rovnako. Mem mu dovoli zomrie len preto, e mi chce splati dlh? Prejdem chodbou s dhovmi svetlami a stpam po schodoch. Na in monosti sa mi nechce ani pomyslie. Bolo by pre ma prijatenejie strati Christinu, Caru alebo Matthewa? Nie. Prve naopak. Oni so mnou drali ako dobr priatelia, no Caleb u dvno nie. Ete predtm, ne ma zradil, odiiel do Informovanosti a ani sa neobzrel. Ke som ho pred inicianou skkou prila navtvi, cel as sa divil, o tam robm. Teraz u nechcem zomrie. U verm, e vldzem nies smtok aj vinu a prekona vetky prekky, o mi ivot postav do cesty. Niektor dni s aie ne in, ale som pripraven preva ich. Tentoraz sa nemem obetova. V hbke due som ochotn prizna, e mi odahlo, ke sa Caleb prihlsil. Zrazu mm pocit, e na to u nevldzem myslie ani sekundu. Ponham sa cez vestibul hotela do splne a dfam, e sa jednoducho hodm na poste a zaspm, ale na chodbe ma ak Tobias. Si v pohode? Hej, priznm, ale nemala by som by. Prejdem si rukou po ele. Mm pocit, ako keby som za nm u smtila. Ako keby pre ma zomrel v okamihu, ke som ho zbadala u Jeanine. Chpe? Onedlho po tom som mu povedala, e som stratila cel rodinu. Tobias ma uistil, e on bude moja

rodina a tak to naozaj funguje, lska, priatestvo a sdrnos s medzi nami tak prepleten, e ich nedokem odli. Vie, o ns o tom uili v Sebazapren, povie a oprie sa plecom o stenu. Niekedy treba inmu loveku dovoli, aby sa za ns obetoval, hoci je to sebeck. Ak to povauje za jedin spsob, ako ti dokza, e a bi, prijatie obete je najv dar, ak mu me poskytn. Akurt neviem posdi, i ho k tomu vedie lska. Zavriem oi. Poda ma skr vina. Mono hej, uzn Tobias, ale keby a nebil, preo by ho tak vemi mrzelo, e a zradil? Prikvnem. Viem, e Caleb ma bi a ja jeho tie, to sa nezmenilo, ani ke mi ublioval. Stle mi to pripad cel nesprvne, ale predsa sa aspo na chvu upokojm. Prili mi na um rodiia, keby tu boli, urite by ma pochopili. Mono nie je vhodn as, preru mi mylienky Tobias, ale chcel by som ti nieo poveda. Okamite zmeraviem, zaknem sa, e mi pripomenie nejak mj prein, alebo sa mi prizn s niem neprjemnm. Tvri sa nepreniknutene. Len ti chcem poakova, povie potichu. Oznmili mi tu, e mm pokoden gny, e som nieo menej, aj nm ukzali dkazy. Sm som tomu zaal veri. Prilo mi dla na tvr, palcom ma hladk po lcnej kosti a zza mi rovno do o, uprene a naliehavo. Ale ty si tomu neverila, pokrauje. Ani sekundu. Stle si ma presviedala, e som... o ja viem... plne v poriadku. Lebo si, vyhknem a chytm mu ruku. To mi ete nikdy nikto nepovedal, zaepk. Zasli si to pou, poviem neoblomne, hoci sa mi oi zalej slzami. Ni ti nechba. Zasli si lsku. Si ten najlep lovek, akho som kedy spoznala. Ke dopoviem posledn slovo, pobozk ma. Bozky mu optujem tak vnivo, a to bol, a zakliesnim mu prsty do koele. Odtisnem ho po chodbe do przdnej izby a zakopnem za nami dvere. Ja som mu od zaiatku pripomnala jeho hodnotu, on mi zase pripomnal moju silu a presviedal ma, e zvldnem viac, ne si myslm. Nikto mi to sce nepovedal, ale viem, e tak funguje ozajstn lska lovek sa vaka nej prekonva a rastie alej, ne povaoval za mon. Toto je sprvne. Tobias mi zabor prsty do vlasov. Tras sa mi ruky, ale nepreka mi to, smie vedie, e mi tok intenzvne pocity nahaj strach. Priznm si ho, ale nenechm sa nm ovldnu. Schmatnem Tobiasa za koeu a pritiahnem si ho bliie k sebe, do pier mu vzdychnem jeho meno. Zabudnem, e je to vlastne in lovek, zrazu mi pripad ako as ma samej, nenahraditen ako srdce, oko alebo ruka. Vyhrniem mu koeu a prevleiem mu ju cez hlavu, jeho kou odhaujem ako vlastn. Ke ma potiahne za triko, okamite si ho vyzleiem, ale vzpt sa spamtm a spomeniem si, e som mal, ploch a bled a odtiahnem sa. Tobias na ma stle pozer, nie ako keby mu to prekalo, ale ako keby som bola jedin vec v miestnosti, ktor sa oplat vidie. Ja sa pri pohade naho ctim horie, je tak krsny, s iernym atramentom na koi vyzer ako

umeleck dielo. Ete pred chvokou som verila, e sa k sebe dokonale hodme, ale asi len obleen. Alebo eby na tom nezlealo? Tobias na ma stle pozer s rovnakm obdivom a hanblivo sa usmeje. Polo mi ruky okolo psa a pritiahne si ma k sebe. Zohne sa a pritisne mi pery na brucho, pomedzi svoje prsty, a zaepk mi do koe, e som krsna. Uverm mu. Narovn sa a pritla otvoren pery k mojim, rukami ma lska po bokoch, palce mu skznu pod opasok mojich rifl. Pohladkm ho po hrudi a pritlim sa bliie, jeho vzdych mi zaspieva a v kostiach. bim a, vie o tom, e? zaepkm. Viem. Ukrnie sa, zrazu sa zohne, schmatne ma za nohy a prehod si ma cez plece. Vyprsknem do smiechu, napoly od radosti, napoly od nervozity. Tobias ma prenesie miestnosou a zval ma na gau. Ke si ahne veda ma, prejdem mu prstami po plameoch vytetovanch okolo hrudnho koa. Je siln, obratn a sebaist. A mj. Prilom pery na jeho. +++ Obvala som sa, e ak spolu zostaneme, budeme do seba len donekonena nara, a km ma nejak nraz nezlom. Teraz u viem, e ja som ako epe a on ako brska som prli siln na to, aby mi ublil, a po kadom dotyku som lepia, ostrejia.

TYRIDSIATA DRUH KAPITOLA


Otvorm oi a ako prv uvidm vrany, ktor jej letia pozd knej kosti. Uprostred noci si Tris bola zobra triko zo zeme a zase si ho navliekla, lebo jej bolo zima, ale v spnku jej vstrih z jednho pleca skzol. Stle leme na gaui v hotelovej izbe. U sme prkrt spali takto blzko pri sebe, ale toto bolo in. Predtm sme sa vdy snaili jeden druhho ochrni alebo utei, teraz sme jednoducho chceli by spolu. A zaspali sme skr, ne sme pomysleli na nvrat do splne. Vystriem ruku a konekmi prstov sa dotknem jej tetovania. Otvor oi, zaprie sa o ma rukou a pritiahne sa bliie. Dobr rno, pozdravm ju. Psst. Ak o tom nebudeme hovori, mono odde. Polom jej ruku na bok a pritisnem si ju k sebe. Jej telo je neuveritene tepl a ohybn, oi jej iaria, hoci ich prve otvorila. Pobozkm ju na lce, na eus a na krk, odtia sa tak skoro neodtiahnem. Tris ma pevnejie objme okolo psa a zavzdych mi do ucha. Mjmu sebaovldaniu dvam ete asi tak tri sekundy, ke Tris zaepk: Tobias... nerada to hovorm, ale dnes mme na prci kadeo in. To pok, zamrmlem jej do pleca a s pitkom jej pobozkm prv tetovanie. Nepok! zaprotestuje. Polom ruku sp na vanke, a len o stratm kontakt s jej telom, zostane mi zima. No, asi m pravdu. Ke u sme pri tom, tvojmu braekovi by sa zilo, keby si trochu potrnoval strebu. Pre istotu. Dobr npad, uzn. Z pitole strieal asi tak dvakrt v ivote. Naum ho to. Ke u ni in, m dobr muku, z toho me ai. Vaka, povie, posad sa a preee si vlasy prstami. V rannom svetle vyzeraj svetlejie, pr pramienkov sa leskne ako zlato. Viem, e ho vemi nemus, ale... Ale ak mu odpust ty, doplnm a chytm ju za ruku, tak to sksim aj ja. Usmeje sa a pobozk ma na lce. +++ Dlaou si zotriem vodu, o mi stiekla z mokrch vlasov na ztylok. Spolu s Tris, Calebom a Christinou sme zali do trningovej miestnosti v podzem. Je tmav, studen a pln vybavenia cvinch zbran, terov, prlb, podloiek, vetkho monho. Vyberiem vhodn zbra, trochu viu ako revolver, a podm ju Calebovi. Tris si so mnou na okamih prepletie prsty. Dnes rno mi vetko pripad ahk a nenten, kad dotyk, smev, pohyb, kad jedno slovo. Ak veer vetko vypli poda plnu, zachrnime Chicago a rad sa navdy zmen. S Tris budeme

mc zaa nov ivot, kdekovek sa nm zapi. Mono dokonca vymenme pitole a noe za uitonejie nstroje skrutkovae, klince i lopaty. Dnes rno verm, e by som mohol ma toko astia. Nestriea ozajstn nboje, ale je to dos vern napodobenina, poviem Calebovi. Pripomna model, ktor potom dostane naostro, tak si to dobre nacvi. Caleb sa dotkne zbrane konekmi prstov, ako keby sa bl, e sa mu rozpadne v ruke. Zasmejem sa. Prv pravidlo, neboj sa jej. Schmatni ju a hotovo. U si raz strieal, pamt? Dostal si ns z Harmnie. Zaiatoncke astie, zahundre Caleb, obzer si zbra z kadho uhla a tvri sa pritom, ako keby rieil hlavolam. Lepie astie ako neastie, pripomeniem mu. Po, spravme z teba pokroilho. Pozriem na Tris. Zaker sa na ma a dao zaepk Christine. Prila si sa sem bavi, drevo? okrknem ich hlasom, ktor som pouval, ke som ete trnoval kandidtov. Len aby som do nich zarypol. Ak sa dobre pamtm, prav ruka ti trochu vyla z cviku. A ty si vyla z cviku cel, Christina. Tris vystrha grimasu, ale obidve ma poslchnu a vezm si vlastn zbrane. Tak fajn, elom k teru a odisti, zavelm Calebovi. Tu maj lepie tere ne dreven dosky, o sme pouvali v Neohrozenosti, so zelenmi, ltmi a ervenmi kruhmi, aby sme aj z diaky videli, kam ich nboje zasiahli. Uk mi, ako by si strieal sm od seba. Jednou rukou chyt pito, postav sa oproti teru s rozkroenmi nohami a naptmi ramenami, ako keby sa chystal zdvihn nieo ak, a vystrel. Pito sa mu mykne v ruke a nboj zalet kamsi k stropu. Zakryjem si tvr rukou, aby som skryl krn. Nemus sa na mne rehota, zavr Caleb. Z knh sa nenau vetko, o? ozve sa Christina. Mus ju dra oboma rukami. S tm sce toko nenamachruje, ale strieanm do stropu takisto nie. Nesnail som sa machrova! Christina sa postav oproti svojmu teru, nohy polo trochu ikmejie ne treba a chyt pito do oboch rk. Chvu zazer na cie a vystrel. Nboj zasiahne vonkaj kruh a odraz sa na zem, ale zanech po sebe blediu stopu. koda, e sme tak tere nemali aj v Neohrozenosti. Super, pochvlim ju. Trafila by si tesne veda, fakt inn. No, mono som ozaj vyla z cviku, zaker sa Christina. Najlepie sa to nau, ke sa poksi napodobni ma, vrtim sa ku Calebovi. Automaticky zaujmem sprvny postoj a oboma rukami zdvihnem pito. Jednou ju drm, druhou podopieram. Caleb vetko odpozoruje, od postoja a po dranie rk. Nech sa mu Christina smeje, koko chce, u sa rchlo a efektvne. Vie sa aj sm opravi, ete prkrt na ma pozrie a zmen uhol lakov alebo naptie vo svaloch. Super, pochvlim ho, ke sa ulo sprvne. A teraz sa sstre len na to, o chce zasiahnu, na ni in. Zzam na stred tera a nechm ho, aby ma celho pohltil. Vzdialenos ma netrpi, nboj polet takisto rovno, ako keby som stl bliie. Nadchnem sa a napnem svaly, s vdychom vystrelm. Nboj traf presne tam, kam som ho chcel posla, do ervenho kruhu v strede tera.

Odstpim a sledujem Calebov pokus. Dranie tela zvldol, ale stoj meravo ako socha s pitoou v ruke. Nadchne sa, zadr dych a vystrel. Tentoraz ho sptn nraz a tak neprekvap, ale nboj len okrie horn hranu tera. Fajn, pochvlim ho ete raz. Teraz si na to mus v prvom rade zvykn a uvoni sa. Si cel napt. Div sa? hlas sa mu zatrasie, ale len mierne. Vidm na om, e hrzu v sebe usilovne dus. Dva roky som sledoval kandidtov, ktor sa tvrili podobne, ale iadneho neakalo to, o teraz Caleba. Pokrtim hlavou. Jasn, e nie, poviem vdne, ale uvedom si, e ak sa toho naptia nezbav, me zlyha. Nao by to komu bolo dobr? Vzdychne. Fyzick strnka je dleit, pokraujem, ale zklad vetkho je v hlave. astie pre teba, lebo t vie pouva najlepie. Netrnuje len strebu, ale aj sstredenie. Ke ti naozaj pjde o ivot, bude na to tak zvyknut, e automaticky zareaguje sprvne. Netuil som, e Neohrozench tak zaujma trning mozgu, podotkne Caleb. Predvedie mi to aj ty, Tris? Doteraz som a vlastne videl striea len so zranenm plecom. Tris sa chabo usmeje a obrti sa k svojmu teru. Ke to skala prvkrt, vyzerala pritom nemotorne ako vta. Lene odvtedy sa jej krehk kosti obalili pevnmi svalmi a pito v jej ruke psob prirodzene. Troku primri jedno oko, presunie aisko a vystrel. Netraf presne do stredu, ale dos blzko. Caleb uznanlivo zdvihne oboie. Netvr sa tak prekvapene! okrkne ho Tris. Prep, zhi sa, ja len... kedysi si bola tak nemotorn... Ani som si nevimol, kedy si z toho vyrstla. Je to vbec mon? Tris pokr plecami a odvrti sa, ale trochu jej oervenej lca a tvri sa spokojne. Caleba nechm trnova a sledujem Tris, obdivujem jej thlu postavu a istotu, s akou dr zbra a absorbuje sptn nraz. Poklepkm ju po pleci a zaepkm jej do ucha: Pamt, ako si si prvkrt skoro dala pitoou do zubov? Ukrnie sa a prikvne. A pamt, ako som urobil toto? Naiahnem sa dopredu a pritisnem jej dla na brucho. Prudko sa nadchne. Na to tak skoro nezabudnem, zamrmle. Zvrtne sa mi v nru, konekmi prstov ma chyt za bradu a pritiahne si ma k sebe. Pobozkme sa a Christina to nejako okomentuje, ale prv raz mi to vbec nepreka. +++ Po trningu nm u zostva len aka. Radej ani nehovorme o tom, ak vek veci sa chystme spcha: zastavi revolciu, zachrni experimenty, zmeni filozofiu radu. Vetci sa zaokujeme proti pamovmu sru. Tris a Christina prepauj vbuniny od Reggieho a vysvetlia Calebovi, ako s nimi treba narba. Potom ho nechme s Matthewom, Carou a mapou radu, aby naplnovali o najlepiu cestu do labku. S Christinou zjdeme za Georgeom, Amarom a Petrom a dohodneme trasu cez mesto. Tris odvolaj na mimoriadnu schdzu rady. Ja zatia zjdem do nemocnice, aby som ete raz navtvil Uriaha, ne k nemu dovediem rodinu, no nedontim sa vojs k nemu do izby. Spoza skla vyzer, e len sp, e by stailo potapka ho po pleci

a zobudil by sa a okamite zahlsil nieo vtipn. Keby som priiel a k nemu, videl by som, e jeho telo je len przdna schrnka. Skutonho Uriaha z neho vyhnal nraz do hlavy. Zovriem ruky do pst, aby sa mi menej triasli. Z opanho konca chodby sa bli Matthew s rukami vo vreckch tmavomodrej uniformy. Tvri sa uvonene, ale krok m ak. au, pozdrav ma. Nazdar. Prve som bol zaokova Nitu, povie. Dnes m lepiu nladu. Super. Matthew ukne hnkami o sklo. Take... dovedie sem jeho rodinu? Tris mi to spomnala. Prikvnem. Brata a mamu. Hanu Pedradov som u prkrt stretol. Je to drobn ena, ale vyaruje z nej sila a na rozdiel od viny Neohrozench vetko radej riei ticho a pokojne. Vdy mi bola sympatick, ale aj som sa jej trochu bl. Otca nemaj? spta sa Matthew. Zomrel, ke boli Zeke s Uriahom ete mal. V Neohrozenosti ni extra. Chpem. Chvu mlme, ale vlastne som Matthewovi van za spolonos, vaka nemu ahie premham smtok a vitky svedomia. Viem, e Cara mi vera hovorila pravdu, Uriaha som naozaj nezabil, ale ctim sa tak. Mono to tak zostane navdy. U dlho som sa a chcel spta, prerum ticho, preo nm vlastne pomha? Dos vek riziko, hlavne ke tebe osobne na vsledku nemus zlea. Ale zle mi, namietne Matthew. Dos dlh prbeh. Prekri si ruky na hrudi, potom palcom potiahne za nrku okolo krku. Raz som sa zoznmil s jednou fajn babou. Bola to G-pkarka, take som jej teoreticky mal da pokoj. Chpe, mme si hada seberovnch partnerov, aby sme s nimi robili geneticky vylepen deck a tak. Jasn, e zakzan ensk sa mi pila najviac, tak sme sa dali dokopy. Neakal som, e by z toho mohlo by nieo vne, ale... Stalo sa, doplnm. Prikvne. Presne. Predovetkm vaka nej som pochopil, e radn propaganda o geneticky pokodench je kopa somarn. V ivote nebudem tak dobr lovek ako ona. A stratil som ju. Zmltila ju banda G-zetkrov. Mono preto, e sa nikdy nebla poveda vlastn nzor, mono pre nieo in. A mono celkom bez priny, udia obas robia prern veci a zbytone by sme si nad tm lmali hlavu. Lepie sa pozriem na nrku, s ktorou sa stle hr. Vdy sa mi zdala ierna, ale vlastne je tmavozelen. Ako G-pkarsk uniformy. Dos vne ju zranili, ale medzi tonkmi bol aj syn lena rady. Tvrdil, e bitku vyprovokovala. Vetci mu to zorali a cel bandu odsdili akurt tak na pr hodn pinavej roboty. Ale poda ma, aj keby ich fakt vyprovokovala, na tom vbec nezlealo. Zane prikyvova sm sebe. Pustili ich, lebo verili tomu, e ona je nieo menej. Ako keby zmltili zviera. Na chrbte mi vyskoia zimomriavky. o sa...

o sa jej stalo? O rok neskr zomrela, po opercii, ktor jej mala napravi as trvalch nsledkov. Vraj neastn nhoda. Infekcia. Prudko spust ruky. V de jej smrti som zaal pomha Nite. Jej posledn pln sa mi nepozdval, tak som sa do toho vemi nemontoval. Ale ani som sa ju nepoksil zastavi. V hlave si premietnem frzy, o hovorievaj udia v takejto situcii, ale iadna sstras mi nepripad dos primn. Radej mlm a ticho mi vlastne pripad ako vhodnejia odpove. Tak tragdia sa ned zaplta pr slovami. Viem, e to bene nedvam najavo, ozve sa napokon Matthew, ale nenvidm ich. Na zovretej eusti mu vystpili svaly a vraz v oiach m tvrd ako ad. Nikdy mi nepripadal ako vnimone mil lovek, ale tak chladn, neoblomn zlos by som od neho tie neakal. Aj by som sa prihlsil, e do labku pjdem namiesto Caleba, pokrauje, ale chcem na vlastn oi vidie, ako si odser nsledky. Chcem ich vidie, ke tu bud chodi ako vygumovan a nebud si vedie spomen, s. Lebo presne tak som sa ctil ja, ke zomrela. To znie ako spravodliv trest, prisvedm. Spravodlivej, ne keby sme ich zabili, dod Matthew. Navye, nie som vrah. Po chrbte mi behaj zimomriavky. loveku sa nestva kad de, e pred nm niekto takmer cudz zhod slun masku a povie mu svoje najtemnejie tajomstv. Ni prjemn. Mrz ma, o sa stalo Uriahovi, povie Matthew. Nechm a s nm. Str si ruky sp do vreciek, vykro po chodbe a potichu si pska.

TYRIDSIATA TRETIA KAPITOLA


Na mimoriadnej schdzi rady sa nedozviem ni nov, vetci len pretriasaj pvodn pln a dohaduj sa, ktor lietadl vyl a kedy presne. Po skonen si vymenm pr milch slov s Davidom, a km ostatn popjaj kvu, vykznem von a vrtim sa do hotela. S Tobiasom zjdeme do vestibulu a chvu sa tam motme, rozprvame sa, bozkvame a same, kto njde podivnejiu rastlinu. Normlni udia asi takto funguj stle. Chodia na rande a bavia sa na drobnostiach. Takchto chv sme zaili strane mlo. Vinou sme len utekali, bu od nejakej hrozby, alebo rovno k nej. Lene teraz u vidm svetlo na konci tunela, as, ke to u nebude potrebn. uom z radu vymaeme z hlv propagandu a nahradme ju nvrhmi, ako krajine naozaj pomc. Spolone to tu znovu vybudujeme. Mono zistme, e v pokojnch chvach spolupracujeme rovnako dobre ako v nebezpeenstve. Tem sa na to. Ke prde as, aby sme sa rozlili, postavme sa na schody. Tobias o jeden niie, aby sme boli tvrou v tvr. Nepi sa mi, e sa musme rozdeli, povie. Nechcem a tu necha samu, ke sa chyst nieo tak vek. Mm z toho zl pocit. Boj sa, e to nezvldnem? sptam sa vnejie, ne som plnovala. Jasn, e sa nebojm, uist ma. Chyt mi tvr do dlan a oprie si elo o moje. Len nechcem, aby si to musela zvlda sama. Ja zase nechcem, aby si iiel sm za Uriahovou rodinou, poviem potichu, ale myslm, e bude lepie, ke si kad vybavme svoje. Rada s Calebom ete chvu zostanem, kee potom bude... no ve vie. A vyhovuje mi, e sa nebudem musie b aj o teba. Okej. Zavrie oi. U sa tem na zajtra. Km sa vrtim, ty tu vetko vybav a budeme sa mc rozhodn, o alej. Navrhujem vea tohto... epnem a pobozkm ho na pery. Rukami mi skzne z tvre na plecia a pomaliky mi ich posva dolu chrbtom. Jeho prsty sa mi vkradn pod lem trika, horce a dychtiv. Ctim vetko naraz, tlak jeho pier, chu nho bozku, teplo jeho koe, oranov svetlo, ktor sa mi prediera cez zavret vieka, vu rastln a kvetov vo vzduchu. Odtiahneme sa a Tobias otvor oi, vidm v nich vetko, fliaik svetlej modrej v tmavch hbkach, v ktorch sa ctim bezpene ako vo sne. bim a, poviem. Aj ja a bim. oskoro sa uvidme. Ete raz ma nene pobozk a odde. Zostanem st v li svetla, a km zapadajce slnko nezmizne za mrakmi.

Najvy as s za bratom.

TYRIDSIATA TVRT KAPITOLA


Cestou za Amarom a Georgeom ete raz skontrolujem monitory. Evelyn sa s pr poradcami kr nad mapou mesta v sdle Informovanosti, Marcus a Johanna predsedaj schdzi Kontinuity v budove na Michiganskej avenue, ksok severne od Hancockovho mrakodrapu. Dfam, e tam ete pr hodn vydria a e sa dovtedy rozhodnem, ktorho z nich chcem obra o spomienky, oboch urite nezvldnem. Amar ns upozornil, e v meste budeme ma k dispozcii len nieo vye hodiny, aby sme sa potom stihli nepozorovane vrti do radu. +++ Vonku vria snehov vloky a vietor ich rozfukuje po asfalte. Bude to tam nebezpen, povie George a pod mi zbra. Konflikt je u na spadnutie. Vezmem pito, ani na u nepozriem. Pozn pln? spta sa. Budem na vs dva pozor odtiato z malej kontrolnej miestnosti. Aspo sa poksim, ako poveda, o cez t chumelicu uvidm. o bud robi ostatn strcovia? Pokr plecami. Chasta? Povedal som im, nech si na noc vezm vono. Nikto si nevimne, e dodvka chba, subujem. Amar sa zaker. Dos bolo re, nastupujeme. George mu stisne rameno a nm ostatnm zamva. Trochu za nimi zaostanem a zadrm Georgea, ne odde. Nechpavo na ma pozrie. Prosm a, ni sa ma neptaj, lebo ti aj tak neodpoviem, ale je to dleit, zaepkm mu. Zaokuj sa proti pamovmu sru. o najskr. Matthew ti pome. Zamra sa na ma. Sprav to a hotovo, poviem a rozbehnem sa za ostatnmi. Na vlasy sa mi lepia snehov vloky a pri kadom vdychu sa mi pred tvrou vynor biely oblak. Christina ma pok a akoe do ma naraz, pritom mi do vrecka upne ampulku. Pamov srum. Peter ns sleduje zvntra. Neviem, preo sa s nami tak hrnul, ale urite si naho musm dva pozor. Vntri u je zakren a sneh na vlasoch a obleen sa nm oskoro roztop. Gratulujem ti k funkcii navigtora, vyhlsi Amar a pod mi prenosn obrazovku so spleou farebnch iar. Vyzeraj ako ily. Lepie sa pozriem a pochopm, e s to ulice. Najhrubia iara vyznauje nau trasu. Zdvihnem oboie. Potrebuje mapu? Boj sa, e k tm mrakodrapom netraf? Amar sa posmene ukrnie. Nememe sa dovali rovno k mrakodrapom, ideme nenpadnou cestou. Sklapni a naviguj. Njdem na mape modr bodku, ktor oznauje nau polohu, a Amar vytartuje do bielej tmy. U sne tak husto, e vidme len pr metrov pred seba.

Budovy, okolo ktorch prechdzame, vyzeraj ako tmav postavy v bielych ploch. Ideme rchlo, Amar zjavne ver, e ak dodvka sa bezpene udr aj na mykavej ceste. Cez roje snehovch vloiek zan oskoro presvita svetl mesta. Aj som zabudol, e sme k nemu tak blzko, lebo tesne za jeho hranicami u je svet zaloen na inch klamstvch. Nechce sa mi veri, e ideme nasp, povie Peter potichu, asi ani neak, e by ho niekto poval. Ani mne, prisvedm aj tak, lebo je to pravda. Odstup, ktor si udia z radu udruj od zvyku sveta, je nenpadnejie zlo ne vymazvanie spomienok, ale rovnako odporn. Mohli nm pomc, km systm frakci ete ako-tak fungoval, ale radej akali, km sa rozpadne. Nechali ns umiera. Nechali ns, nech sa navzjom vradme. A teraz, ke hroz znienie prli vekho mnostva genetickho materilu, sa chystaj zakroi. Amar prejde cez koajnice, dr sa tesne pri vysokej stene napravo, a vetci v dodvke nadskome. V sptnom zrkadle njdem Christinin odraz. Prav koleno jej nervzne kmit. +++ Stle neviem, i si mm vybra Marcusa alebo Evelyn. Za normlnych okolnost by som zvolil t uachtilejiu monos, ale tieto mi pripadaj rovnako sebeck. Keby som si vybral Marcusa, odstrnil by som zo svojho sveta mua, ktor ma naplnil mnostvom strachu a nenvisti. Navdy by som sa zbavil jeho vplyvu. Keby som si vybral Evelyn, zskal by som nov mamu, ktor by ma neopustila, nerozhodovala by sa na zklade tby po pomste a nepokala by sa vetkch ovldnu silou, aby sa nemusela obaova budovanm dvery. Nech sa rozhodnem akokovek, z pozcie syna zskam lepieho rodia. Lene o by bolo najlepie pre mesto? To naozaj neviem. +++ Zohrievam si ruky pri prieduchoch krenia a Amar ns vezie alej, popri koajniciach a opustenom vlakovom vozni, ktor sme videli cestou sem. Svetlo z naich reflektorov sa odraz od jeho striebristch plechovch stien. Potom prdeme na hranicu medzi skutonm a experimentlnym svetom, tak jednoznan, ako keby na zemi niekto nakreslil iaru. Amar cez u prejde bez najmenieho zavhania. Preho u asi vybledla, na nov svet si stihol zvykn. Ja mm pocit, ako keby som sa viezol z pravdy do klamstva, z dospelosti do detstva. Asfalt, sklo a kov po oboch stranch cesty vystrieda przdne pole. Sneenie u trochu poavilo, pred nami sa matne rt silueta mesta. Budovy s len o ksok tmavie ne mraky. Kde by sme poda teba mali Zekeho hada? spta sa Amar. Aj s matkou sa pridali ku Kontinuite, poviem, take asi tam, kde sa zhromadila vina odboja. Poda ud z kontrolnej miestnosti sdlia severne od rieky, pri Hancockovom mrakodrape, spresn Amar. Spustme sa na lane? Ani nhodou, odseknem. Zasmeje sa. Potrv aliu hodinu, ne sa k mestu priblime natoko, e by sme u doli aj peo. Ke jasne rozoznm Hancockov mrakodrap, konene znervzniem.

Hm... Amar? ozve sa Christina zozadu. Strane ma to mrz, ale potrebovala by som, n, cikpauzu. Hne teraz? Hej, nejako to na ma zrazu prilo. Amar vzdychne a zastane na kraji cesty. Pekne tu sete a neopovte sa pozera! nake nm Christina a vystpi. V zrkadle sledujem jej siluetu, km nezmizne za dodvkou, a akm. Ke preree pneumatiky, zactim len slab zachvenie, aj to urite len preto, e som na akal. O chvku sa Christina vrti a s letmm smevom si omet snehov vloky z bundy. K zchrane tiscok ud me ochotn lovek prispie aj plnou malikosou. Niekedy sta aj falon cikpauza. Amar zase vytartuje a chvu sa ni nedeje, a po pr mintach sa dodvka zatrasie a zane nadskakova, ako keby sme zrazu ili cez hrbole. Doriti, zaomre Amar a zamra sa na tachometer. To musel fakt prve teraz... Defekt? poviem. Hej. Zakrpe zubami a pomaly pribrzd pri okraji cesty. Idem to skontrolova, ponknem sa. Vyskom von a prejdem dozadu. Obidve zadn pneumatiky s spasnut, Christina ich kvalitne dosekala noom. Nazriem na korbu, i tam je naozaj len jedna rezervn, a vrtim sa sp. Defekty na oboch zadnch a mme len jednu rezervu, ohlsim do otvorench dver. Musme to tu necha a zohna nov auto. Doriti, zopakuje Amar a tresne po volante. Na to nemme as. Musme vetkch zaokova, ne vypustia vrus, inak sme sa sem trepali zbytone. Zhlboka dchaj, upokojujem ho. Viem, kde nejak auto zoenieme. Mete pokraova peo a ja vs s nm dobehnem. Dobr npad, pote sa. Ne oddem, skontrolujem, i mm nabit zbra, keby som ju nhodou potreboval. Vetci vystpia, Amar sa trasie od zimy a poskakuje. Pozriem na hodinky. Najneskr dokedy ich musme zaokova? Amar takisto skontroluje as. Poda Georgea maj experiment retartova o hodinu. Inak, keby si chcel Zekemu s mamou uetri ia, mohli by sme ich necha retartova. Nedivil by som sa ti. Pokrtim hlavou. To nemem spravi. Mono by som im uetril boles, ale zvyok ivota by ili v klamstve. Amar sa usmeje. Ako hovorm, drevo sa nezaprie. Mohol by si... mohol by si ich len zaokova a poka na ma? Chcem im to poveda sm. Amarovi zmrzne smev. Jasn. Ako povie. Topnky som mal premoen, odkedy som bol skontrolova pneumatiky, u sa mi zd, e mi nohy primrzli k studenej zemi. Chystm sa ich odlepi a ods, ke sa ozve Peter. Idem s tebou, vyhlsi. Zamram sa naho. oe? Preo? Ke budeme hada dvaja, mono na nejak auto narazme rchlejie, povie. Mesto je vek.

Pozriem na Amara. Pokr plecami. M pravdu. Peter sa naklon bliie a zasy: Nehdaj sa, lebo mu poviem, o plnuje. Veavravne mi pozrie na vrecko bundy, kde mm pamov srum. Okej, precedm cez zuby. Ale bude ma pova. Amar a Christina zamieria k Hancockovmu mrakodrapu. Ke zmizn z dohadu, pr krokov odstpim, strm ruku do vrecka a zovriem v nej ampulku s pamovm srom. Dobre vie, e nejdem hada auto, poviem Petrovi. Pome mi, alebo a musm odbachn? Poda toho, o sa naozaj chyst spravi. ako poveda, ke sm presne neviem. Postavm sa tvrou k Hancockovmu mrakodrapu. Napravo je Evelyn, bezprizorn a zsoba sra smrti. Naavo Marcus, Kontinuita a ich pln na aliu vzburu. Kde mm v vplyv? Kde toho viacej dosiahnem? O tom by som mal rozma, nie o tom, i vmi tim zbavi sa mamy alebo otca. Idem zastavi revolciu, poviem. Otom sa doprava a Peter sa vyberie za mnou.

TYRIDSIATA PIATA KAPITOLA


Caleb zza do mikroskopu. Svetlo z prstroja mu na tvr vrh divn tiene, vyzer ovea star. Je to ono. Srum, ktor spsobilo ton simulciu, povie. Nepochybne. alie svedectvo nikdy nezakod, pripomenie Matthew. Mj brat trvi posledn hodiny ivota civenm do mikroskopu. ialen, ale chpem, preo to chcel: potreboval si overi, e svoj ivot neobetuje pre ni za ni. Ke u lovek pre nieo raz umrie, nedostane druh ancu. Aspo pokia viem. Ete raz mi zopakuj aktivan kd, poiada Matthew. Kd odist zbra s pamovm srom, potom u sta stlai jedin gombk. Matthew Caleba stle dookola nti, aby mu postup opakoval. Viem si zapamta postupnos sel! ohrad sa Caleb. Nepochybujem. Ale nevieme, v akom stave bude, ke na teba srum smrti zane inkova. Kd mus ma vryt do vedomia. Caleb sa pri zmienke o sre smrti strasie. Ja sa zahadm na vlastn topnky. 080712, odrapoce Caleb. A potom zelen tlaidlo. Cara sa prve bav s umi v kontrolnej miestnosti a pre istotu im prilieva do chastu srum Harmnie. Ke ich dostatone opije, zhasne svetl v rade, aby ns kamery nevideli, presne ako to urobila Nita s Tobiasom pred pr tdami. Potom sa rozbehneme do labku. Oproti mne na stole le miniatrna bomba, ktor nm dal Reggie. Nenpadn ierna katuka s kovovmi pazrmi na bokoch a diakovou rozbukou. Pazrmi sa prichyt na druh dvere do laboratria. Prv od toku ete nestihli opravi. Okej, povie Matthew. U nm asi zostva len aka. Matthew, oslovm ho, mohol by si ns chvu necha osamote? Jasn. Usmeje sa. Ke nastane as, prdem po vs. Zavrie za sebou dvere. Caleb dkladne ohmat ochrann oblek, vbuninu, ruksak, v ktorom ju odnesie. Vetko pouklad veda seba do radu a donekonena to naprva. Stle spomnam, ako sme sa kedysi hrali na Otvorenos, povie. Posadil som a na stoliku v obvake a kadeo som sa a vypytoval. Pamt? Hej, prisvedm a opriem sa o hranu stola. Nahmatal si mi pulz na zpst a tvrdil si, e poda toho zist, i klamem. To od teba vbec nebolo pekn. Caleb sa zasmeje. Raz si sa priznala, e si potiahla knihu z kninice, akurt ke mama prila domov... A musela som sa s ospravedlni! doplnm. V kninici bola tak stran ensk, o kadho volala mlad dma alebo mlad pn. Ale ma mala rada. Ke som sa prihlsil, e budem v kole cez obedn prestvku uklada knihy, vdy som tam len postval medzi policami a tal. Prkrt ma prichytila, ale nebonzla ma.

Fakt? osi ma zabol v hrudi. To som nevedela. Vea sme toho o sebe nevedeli. Poklepk prstami po stole. Mrz ma, e sme sa nikdy nemohli normlne porozprva. Ma tie. A teraz u je neskoro, o? Zdvihne hlavu a pozrie mi do o. Ete nie celkom. Odtiahnem stoliku od laboratrneho stola a sadnem si na u. Zahrajme sa na Otvorenos. Budeme sa strieda. Jedna otzka pre teba, jedna pre ma. Pravdiv odpovede. Zatvri sa trochu namrzene, ale predsa zane. Tak fajn. Ako sa ti vtedy podarilo rozbi vetky pohre v kuchyni, ke si hovorila, e si sa ich len snaila poumva? Prevrtim oi. Prosm a, Caleb. In fakt nechce vedie? Okej. Odkale si a uprie na ma vne zelen oi. Naozaj si mi odpustila, alebo sa len tak tvri, lebo sa chystm zomrie? Sklopm oi a zahadm sa na vlastn ruky skrten v lone. Teraz sa k nemu sprvam milo, ale len preto, e mylienky na to, o sa stalo v sdle Informovanosti, zakadm rchlo odtisnem. Lene odpustenie asi vyzer inak. Keby som mu odpustila, dokzala by som na to myslie bez toho, aby mi vntornosti skrcala nenvis. Alebo eby odpustenie znamenalo, e lovek spene odtska trpk spomienky, a km sa rany nezacelia a hnev nevychladne? Pre Calebovo dobro sa rozhodnem, e sprvna je druh monos. Odpustila som ti. Alebo ti aspo tak strane chcem odpusti, e to me rta, ako keby sa u stalo. Vyzer, e mu odahlo. Vstanem, aby ma na stolike mohol vystrieda. Presne viem, o sa ho chcem spta. Po inom netim, odkedy sa rozhodol obetova. Preo si sa to rozhodol urobi? Povedz mi najdleitej dvod. Na to sa ma neptaj, Beatrice. Nie je to pasca, uistm ho. Nech mi povie okovek, odpustenie neodvolm. Len to potrebujem vedie. Medzi nami le ochrann oblek, ruksak a vbunina, poukladan na vyletenej oceli. S to nstroje, ktor ho navdy vezm pre. Asi mm pocit, e to je jedin spsob ako utiec vine za vetko, o som spchal. Chcem sa jej zbavi, v ivote som po niom netil viacej. Jeho slov ma zabolia. Bla som sa, e to povie, ale vedela som to vopred. Kieby vetko bolo inak! Z reproduktora sa ozve hlas: Vetci prtomn v areli radu pre genetick prosperitu, prosm, pozor. Vyhlasujeme ndzov stav, zaiatok okamite, trvanie do p nula nula rno. Postupujte poda poplanch smernc. S Calebom na seba vyplaene pozrieme. Matthew rozraz dvere a vbehne dnu. Doriti, mrmle si popod nos. Doritiii! Ndzov stav? sptam sa. Mme robi to ist, o cez cvin poplach? Hej. To znamen, e musme zatoi hne. Km je na chodbch ete chaos a ne tam stihn nahna stre, vychrl Matthew.

Preo by to robili? spta sa Caleb. Mono len chc posilni bezpenos, ne vrus vypustia, rozma Matthew nahlas, alebo maj podozrenie, e sa niekto o nieo poksi. Keby to vedeli naisto, u by ns asi predbene zatkli, take zatia sme mono v suchu. Pozriem na Caleba. Minty, ktor mi s nm ete zostvali, opadn ako such listy zo stromu. Prejdem na opan stranu miestnosti a schmatnem zbrane z pultu. Kdesi vzadu v mysli mi stle hlodaj Tobiasove slov zo verajka. Poda idelov Sebazaprenia loveku treba dovoli, aby sa obetoval, iba ak to povauje za jedin spsob, ako dokza svoju lsku. A to nie je Calebov prpad.

TYRIDSIATA IESTA KAPITOLA


Nohy sa mi mkaj po zasneenom chodnku. Vera si sa nezaokoval, nadhodm smerom k Petrovi. Nie, prisved. Preo? Preo by som ti to mal hovori? Prejdem palcom po ampulke. Trepal si sa so mnou, lebo vie, e mm pamov srum, e? Ak chce, aby som ti ho dal, ty by si mi mohol da aspo dobr dvod. Zase mi pozrie na vrecko. Radej by som si ho proste zobral, povie. Netrep. Pozriem hore na strechy budov obsypanch snehom. Spoza mrakov vykukol mesiac, take ich celkom dobre vidm. Mono si mysl, e sa vie dobre bi, ale zaruujem ti, e na ma nem. Bez varovania do ma silno str. myknem sa na zasneenej zemi a spadnem. Zbra mi vykzne z puzdra a zapadne do snehu. Okej, so sebavedomm to netreba preha , pomyslm si a vytverm sa na nohy. Peter ma schmatne za golier a potiahne dopredu, ale tentoraz udrm rovnovhu a vrazm mu lakom do brucha. Kopne ma do nohy, a mi stpne, chyt ma za bundu a pritiahne si ma k sebe, rukou mi mtra po vrecku. Snam sa ho odsoti, ale stoj prli pevne a noha ma stle poriadne neposlcha. So zlostnm ndychom sa napriahnem vonou rukou a dm mu lakom po hube. Do celej ruky mi vystrel boles, der do zubov si vdy odtrpia obe strany, ale zabralo to. Peter skrkne a klesne k zemi, oboma rukami si zakrva tvr. Vie, preo si ako kandidt vyhrval bitky? sptam sa a postavm sa nad neho. Lebo si krut. Lebo uom rd ubliuje. A nama si, e si nieo extra a ostatn s banda srov, ktor na rozdiel od teba nevedia robi ak rozhodnutia. kriabe sa na nohy, tak ho nakopnem do rebier a zase ho zrazm dolu. Prilom mu nohu na hru, tesne pod krk. Vytret na ma vek nevinn oi, vbec neodraj, o je vntri. Nie si jedin, vyteknem. Ja tie rd ubliujem uom a viem spravi aj najkrutejie rozhodnutie. Rozdiel je akurt v tom, e sa tomu snam vyhba, a ty nie. Preto si skazen. Nechm ho tam lea a poberiem sa alej. Neprejdem ani pr krokov, ne sa Peter zase ozve. Preto ho chcem, povie roztrasene. Zastanem, ale neotom sa. Teraz sa mi naho fakt nechce pozera. Chcem to srum, lebo to u so sebou neviem vydra, pokrauje. U nechcem robi hnusn veci a uva si to a potom nechpa, ako som toho vlastne schopn. Chcem, aby sa to skonilo. Chcem zaa odznova. Nemysl, e to je zbabel spsob? odseknem ponad plece. Myslm, e teraz mi to je fuk, povie.

Tom si v prstoch ampulku so srom, stle schovan vo vrecku, a zlos vo mne pomaly spasne. Poujem, ako Peter vstane a oprauje si z vlasov sneh. U na ma ni neskaj, poviem, a subujem, e ti s retartom pomem, ke to tu vybavme. Nevidm dvod, preo by som ti v tom mal brni. Prikvne a spolone vykrome hladkm snehom k budove, kde som naposledy videl svoju matku.

TYRIDSIATA SIEDMA KAPITOLA


Na chodbe zavldlo napt ticho, hoci sa tam hem kopa ud. Nejak ena do ma vraz plecom a zamrmle ospravedlnenie. Prederiem sa bliie ku Calebovi, aby som ho nestratila z dohadu. Obas po inom netim, len o kus nars, aby mi svet nepripadal ako hust les trupov. Postupujeme rchlo, ale nie dostatone rchlo. m viac strcov sa hrnie do chodieb, tm naptejie sa ctim. Calebovi sa na chrbte natriasa ruksak s ochrannm oblekom a vbuninou. udia okolo sa hbu vetkmi smermi, ale oskoro musme zaboi na chodbu, kde vemi oividne nemme o hada. Asi sa nieo stalo s Carou, povie Matthew. U mala by vade tma. Prikvnem. Do chrbta ma tla paba zbrane skrytej pod vonm trikom. Dfala som, e ju nebudem musie poui, ale poda vetkho mi ni in nezostane. Mono to ani nebude stai, aby sme sa do labku prebojovali. Chytm Caleba aj Matthewa za rameno a zastavm ich uprostred chodby. Mm npad, poviem. Rozdelme sa. S Calebom pjdeme do labku a ty odpta pozornos, Matthew. oe? Ako? M pito, pripomeniem mu. Vystre do vzduchu. Zavha. Nevymaj, zavrm naho cez zaat zuby. Matthew vytas zbra. Schmatnem Caleba za plece a nasmerujem ho na trasu, ktor sme si rno vytili. Ponad plece sledujem, ako Matthew zdvihne pito nad hlavu a strel do sklenho panelu v strope. Vstrel beriem ako signl. Rozbehnem sa a brata ahm za sebou. Za nami sa ozva vresk a rinanie skla, strcovia sa preen okolo ns a vbec si nevimn, e beme zakzanm smerom. Ctim, ako moje telo prepne na intinktvny reim, samo od seba si spomenie na vetko, o som si natrnovala v Neohrozenosti. Dcham zhlboka a pomalie, myse mm jasnejiu a sstredenejiu. Pozriem na Caleba, predpokladm, e s nm sa deje to ist, ale prve naopak. Zbledol a lap po dychu. Pevne ho drm za lake a podopieram ho. V rchlosti vyberieme zkrutu, podrky nm zapitia na dladiciach. A ocitneme sa na przdnej chodbe so zrkadlovm stropom. Zaplav ma vlna nadenia. Poznm to tu. U nie sme aleko. Zvldneme to. Stojte! zvrieskne neznmy hlas. Stre. Nali ns. Stojte, lebo strelme! Caleb sa zachveje a zdvihne ruky nad hlavu. Ja tie zdvihnem ruky, pozerm pri tom naho. Ctim, ako vo mne vetko spomauje, rozvren mylienky aj biace srdce.

Veda seba nevidm zbabelca, ktor sa spriahol s Jeanine Matthewsovou, v mysli sa mi neozvaj jeho vhovorky. Vidm brata, ktor ma dral za ruku v nemocnici, ke si mama zlomila zpstie, a ubezpeoval ma, e sa oskoro zotav. Vidm brata, ktor mi veer pred vberom frakci naznail, e sa smiem slobodne rozhodn. Myslm na vetky jeho dobr a vnimon vlastnosti, na jeho inteligenciu, nadenie, pozorovac talent, tich a vnu povahu. Patr ku mne, odjakiva ku mne patril, a ja k nemu. o ma po Sebazapren a Neohrozenosti, divergencii a experimentoch, rade a perifrii! Patrm k uom, ktorch bim, a oni ku mne. Oni a nae vzahy, lska a vernos, ktor ns spja, ma formuj a definuj omnoho silnejie ne frakcie a oznaenia. bim svojho brata. bim ho, a on sa trasie od strachu pred smrou. bim ho a v hlave sa mi ozvaj slov, ktor som mu povedala pred pr dami: ja by som a neposlala na popravu. Caleb, oslovm ho. Daj mi ruksak. oe? Nenpadne spustm ruku, vytasm pito a namierim ju naho. Daj mi ten ruksak. Nie, Tris. Zavrt hlavou. Nie, to ti nedovolm! Odlo zbra! skrkne strca z konca chodby. Odho zbra, lebo strelm! Ja to srum smrti mono preijem, zaepkm. Som extra odoln. Ja mm aspo ancu. Ty nie. Daj mi ten ruksak, inak a strelm do nohy a vezmem si ho. Pokraujem hlasnejie, aby ma pouli aj strcovia: Je to mj rukojemnk! Ak sa priblite, zabijem ho! Zrazu mi nesmierne pripomna otca. M unaven, smutn oi a na brade tie strniska. Roztrasenmi rukami si prehod ruksak dopredu a pod mi ho. Chytm jeden popruh a zavesm si ho cez plece. Stle mierim na Caleba a presuniem sa tak, aby stl medzi mnou a strcami. bim a, Caleb, poviem. V oiach sa mu zaleskn slzy. Aj ja a bim, Beatrice. Na kolen! skrknem, aby sme zahrali divadielko pre strcov. Caleb poslune klesne. Ak to nepreijem, zaepkm, povedz Tobiasovi, e som ho nechcela opusti. Pr krokov zasptkujem, ponad Calebovo plece mierim na jednho strcu. Nadchnem sa a spevnm ruku. S vdychom vystrelm. Ozve sa vkrik bolesti. Rozbehnem sa opanm smerom, v uiach mi rachotia vstrely. printujem od jednej steny k druhej, aby ma tak ahko nezasiahli, a vrhnem sa za roh. Stenu tesne za mnou traf nboj a urob tam dieru. V behu si prehodm ruksak pred telo a rozopnem zips. Vytiahnem bombu a detontor. Za mnou sa ozvaj vkriky a rchle kroky. Nemm ani sekundu nazvy. Nemm ich ani zaleka dos. Bem rchlejie, ne som kedy beala, rchlejie, ne som povaovala za mon, kad krok ctim vo vetkch kostiach. Zabom za posledn roh. Pri dverch, ktor Nita vylomila, hliadkuj dvaja vojaci. Jednou rukou si pritisnem vbuninu k hrudi a vystrelm. Jednho strcu zasiahnem do nohy, druhho do hrude. Ten s ranou v nohe sa naiahne po zbrani, tak vystrelm ete raz. Zamierim a okamite zavriem oi.

U sa nepohne. Prebehnem cez rozbit dvere a krtku chodbu, pripevnm nlo na kovov ty uprostred druhch dver a rozbehnem sa sp za roh. Prikrm sa chrbtom k zvyku prvch dvier, stisnem tlaidlo na rozbuke a zakryjem si ui dlaami. Hluk mi zavibruje v kostiach a tlakov vlna ma odhod nabok, pito mi vypadne a prekzne po dlke o kus alej. Na okamih zostanem nehybne lea na zemi, zasypvaj ma lomky kovu a skla. Ui som si sce pevne zakryla, ale aj tak mi v nich zvon, a ke sa poksim postavi, sotva udrm rovnovhu. Na konci chodby sa objavia strcovia, ktor ma dobehli. Jeden vystrel, nboj ma zasiahne do svalu na ramene. Zvriesknem a zakryjem si ranu rukou, pred oami sa mi zatmie. Zase sa vrhnem za roh a tackm sa k dverm, ktor som nechala vybuchn. Za nimi je mal vestibul s almi dverami na opanom konci, s zavret, ale zmku nevidm. Cez sklen vpl presvit zbrojn laboratrium s radmi podsvietench prstrojov, nstrojov a ampuliek. Poujem syanie, do vzduchu sa u urite uvouje srum smrti, ale strcovia s rovno za mnou, nestham si ani obliec ochrann oblek, ktor by jeho inok oddialil. Neviem, kde sa vo mne t istota berie, ale nepochybujem, e to napriek vetkmu preijem. Vkrom do vestibulu.

TYRIDSIATA SMA KAPITOLA


Evelynin hlavn stan ticho stoj v snehu, len rozsvieten okn nasveduj, e vntri vbec niekto je. Lene nech sa stane okovek, ja si t budovu budem navdy spja s Informovanosou, navdy mi bude pripada nebezpen. Zastanem pri prednch dverch a zakrpem zubami. o je? spta sa Peter. Nenvidm to tu, odseknem. Odhrnie si z o vlasy premoen snehom. Tak o spravme? Rozbijeme okno? Njdeme zadn dvere? Idem rovno dnu, poviem. Som jej syn. Syn, ktor ju zradil a zdrhol z mesta, ke to vetkm zakzala, podotkne. Dala a hada. Ak chce, zosta tu. Kam pjde srum, tam pjdem aj ja. Ak na teba zan striea, vezmem ti ho a zdrhnem. Ni in by som od teba neakal. Fakt divn lovek. Vojdem dnu. Portrt Jeanine Matthewsovej zase dali dokopy a zavesili, ale cez kad oko jej nakreslili erven psmeno X a naspodok naarbali stop frakcim. Pristpia k nm ozbrojenci so znakom bezprizornch na ramene. Zopr tvr si pamtm od tborkov v opustench skladoch alebo z obdobia, ke som s Evelyn spolupracoval ako vodca Neohrozenosti. Vinu vak vbec nepoznm, zase mi to pripomenie, e bezprizornch je viacej, ne sme predpokladali. Zdvihnem ruky. Idem za Evelyn. To vie, pustme za ou kadho, kto sa tu objav, zavr na ma jeden. Mm pre u odkaz spoza plota. Urite by si ho rada vypoula. Tobias? ozve sa ensk hlas. Jeho majiteku poznm, ale nie z toiska bezprizornch. Bvala veda ns vo tvrti Sebazaprenia. Vol sa Grace. Zdravm, Grace, oslovm ju. Len sa potrebujem porozprva s mamou. Hryzie si vntorn stranu lca a prema. Povol zovretie dlane na zbrani. No, aj tak by sme sem nemali nikoho pa. Doaka, tak jej povedzte, e sme tu, nech sa rozhodne sama! obor sa na u Peter. T chvu pokme. Grace zasptkuje do davu, ktor sa okolo ns u stihol zhromadi, potom zlo zbra a rozbehne sa najbliou chodbou. Ne sa Grace vrti, stihn ma rozbolie plecia, lebo stle drm ruky nad hlavou. Ke sa konene objav a kvne na ns, aby sme ili za ou, spustme ruky a ostatn zloia zbrane. Prejdeme davom ako ni cez ucho ihly. Grace ns zavedie k vahu.

Neakal som, e vs niekedy uvidm ozbrojen, Grace, podotknem. lenovia Sebazaprenia sa zbraniam za kad cenu vyhbaj. Zvyky frakci u nikto nedodriava, povie, a neustle hroz, e sa budem musie brni. Mm prvo na pud sebazchovy, nie? Jednoznane, potvrdm a myslm to vne. Sebazaprenie bolo zvrten ako ostatn frakcie, akurt sa borilo s inmi problmami, navonok nenpadnejmi, skrytmi pod pltikom obetavosti. Lene poda ma vychovva ud, aby plne zabudli sami na seba a snaili sa vdy a vade splyn sa davom, je rovnako nezdrav ako ui ich, ako si navzjom najefektvnejie rozbi nos. Vetkho privea kod. Vyvezieme sa na poschodie, kde mala Jeanine oficilnu kancelriu, ale Grace zamieri inam. Zavedie ns do vekej zasadaky s nbytkom uloenm do prsnych tvorcov. Cez obrovsk okn na zadnej stene dnu prdi mesan svetlo. Evelyn sed pri stole napravo od dver a zza von. Mete s, Grace, povie. Tobias, vraj pre ma m odkaz. Neotoila sa ku mne. Na sebe m siv koeu, ale nechba ani pska s przdnym kruhom na ramene. Psob vyerpane. Pok na chodbe? poiadam Petra. Na moje prekvapenie sa nepoksi protestova, vyjde von a zavrie za sebou dvere. Zostanem sm s mamou. Nemm. udia zvonku sa s nami neplnuj bavi, poviem a prikrom bliie. Chc vymaza spomienky vetkm uom v meste. S presveden, e sa neoplat s nami vyjednva, e sa v ns nenjde ni dobr. Rozhodli sa, e ns radej vetkch vygumuj. Mono maj pravdu, povie Evelyn a konene sa ku mne obrti. Lce si opiera o zopt ruky, na jednom prste m vytetovan przdny kruh ako svadobn prste. Preo si sem teda priiel? Zavham s rukou na ampulke vo vrecku a zzam na matku. as ju zodral ako ltku, odhalil ponathan vlkna. Vidm v nej aj enu, ktor som poznal ako mal, s usmievavmi perami a iskrami radosti v oiach, ale m dlhie na u pozerm, tm pevnejie verm, e t astn ena nikdy neexistovala. Bola to len idelna verzia mojej skutonej matky, vtvor mojej detskej predstavivosti. Sadnem si k stolu oproti nej a medzi ns polom ampulku s pamovm srom. Priiel som ti ponknu toto, poviem. Pozrie na ampulku a v oiach sa jej zaleskn slzy. Alebo eby to bola iba hra svetla? Poda ma to je jedin spsob ako zabrni plnmu znieniu mesta. Viem, e Marcus a Johanna sa chystaj zatoi, a ty urob vetko preto, aby si ich zastavila. Aj keby si mala poui srum smrti, ktor si tu nala. Naklonm hlavu. Mm pravdu? M, prizn. Systm frakci je zl. Neme sa vrti nasp, to by som tu radej vetko zniila. Zovrie okraj stola, a jej zbelej hnky. Frakcie s zl len preto, e sa z nich ned dosta, poviem. Dvali nm ilziu vberu, ale v skutonosti sme sa nemohli rozhodn poda svojho. Ibae ty teraz rob to ist. Tvrd, e teraz sme slobodn, ale ak niekto povie, e mu frakcie vyhovovali, roztrh ho na ksky! Preo si mi to nepovedal? Zdvihla hlas, ale oami sa mi vyhba. Preo si mi to nepovedal, ale radej si ma rovno zradil? Lebo sa a bojm! Slov zo ma vystrelia samy od seba a okamite ich outujem, ale v podstate

som rd, e sa dostali von. Km ju poiadam, aby sa vzdala svojej identity, mem k nej by primn. Aspo toko si zasli. Lebo... lebo mi pripomna... jeho! o si to dovouje? Zatne pste a takmer na ma zavr. Neopovauj sa! Nezaujma ma, i to chce pou, alebo nie, poviem a vstanem. On robil dikttora v naom dome, ty teraz rob dikttorku v meste a vbec nechpe, e to je to ist! Tak preto si mi to doniesol, povie, chyt ampulku a zdvihne ju proti svetlu. Poda teba to je jedin spsob ako vetko napravi. No... Chystm sa jej poveda, e to je najjednoduch spsob, najlep spsob, jedin spsob, ako by som jej mohol znovu veri. Keby som jej vymazal spomienky, mohol by som si vytvori nov mamu. Lene... lene Evelyn nie je len moja matka. Je slobodn lovek, nepatr len mne. Nemem sa rozhodn, kto sa z nej stane len preto, e ju neviem prija tak, ak je. Nie, pokrtim hlavou. Nie, priiel som ti da na vber. Zrazu ma zaplav panika, tpnu mi ruky a srdce sa mi rozbcha ako ialen. Chcel som zjs za Marcusom, ale rozmyslel som si to. Saka preglgnem. Priiel som radej za tebou, lebo... lebo dfam, e my dvaja sa ete meme zmieri. Nie hne, nie oskoro, ale niekedy hej. V Marcusovom prpade iadnu ndej nevidm. Stle na ma zazer, ale oi sa jej zalievaj slzami. Nie je to odo ma fr, pokraujem, ale musm ti da na vber. Me vies bezprizornch a bojova proti Kontinuite, ale bezo ma. Navdy. Alebo sa s nimi me zmieri a... dostane nasp syna. Viem, e to je trpna ponuka, preto sa tak bojm. Bojm sa, e si odmietne vybra, bojm sa, e si vyberie vldu nad mestom, bojm sa, e mi vynad do ufukanch deciek a bude ma pravdu. Ctim sa ako decko. Som decko. Scvrkol som sa asi tak na tretinu a ptam sa mamiky, ako vemi ma bi. Evelyn si ma donekonena obzer, oi m tmav ako vlhk hlina. Potom prisko ku mne a objme ma, jej prekvapujco siln ruky ma zovr ako drten klietka. Nech si to mesto zoer, zamrmle mi do vlasov. Nevldzem odpoveda, nevldzem sa ani pohn. Vybrala si ma. Vybrala si ma.

TYRIDSIATA DEVIATA KAPITOLA


Srum smrti pchne dymom a korenm, moje pca ho automaticky odmietnu. Rozkalem sa a prepadnem sa do temnoty. Klesnem na kolen, telo mm ak, ako keby sa mi krv premenila na melasu a kosti na olovo. Neviditen vlkno ma ah k spnku, ale ja chcem zosta pri vedom. Musm zosta pri vedom. Predstavm si t tbu ako plame, ktor mi hor v hrudi. ah zosilnie, preto svoj ohe ivm menami. Tobias. Christina. Matthew. Caleb. Zeke. Uriah. Neunesiem vhu sra. Zvalm sa na bok a pritlam si zranen ruku o studen zem. Odlietam... Ak by to bolo prjemn, povie hlas v mojej hlave. Len tak ods a zisti, kam sa dostanem. Ale ten ohe, ohe! A tba prei. Ete som tu neskonila, ete tu nemem skoni. Prehrabvam sa vo vlastnej mysli. Sotva si viem vybavi, preo som sem prila, preo sa vlastne chcem vyvliec spod vhy, ktor ma tak prjemne pochovva. V spomienkach natrafm na obraz maminej tvre a jej konatn roztiahnutch na chodnku v podivnch uhloch, na krv, ktor vytekala z otcovho tela. S mtvi, povie hlas. Mohla by si s za nimi. Obetovali sa za ma, odpoviem. Musm nieo urobi, aby to stlo za to. Musm zachrni ud pred stratou vetkho, o poznali. Musm ochrni mesto a ud, na ktorch rodiom zlealo. Ak sa k nim naozaj mm pripoji, potrebujem zmyslupln dvod. Nechcem len zbytone skolabova na prahu. Ohe, mj ohe! Z tborka sa rozhor na poiar, iv ho moja dua. Ctim, ako sa mi ri ilami a spauje srum. U ma ni neme zabi. Som mocn, neporaziten a ven. Srum sa mi dr na koi ako olejov povlak, ale temnota ustpi. akou rukou sa zapriem o zem a vytiahnem sa hore. Prehnut v pse sa zapotcam dopredu a plecom rozrazm dvojit dvere, tesnenie sa so zasyanm rozlet. Nadchnem sa erstvho vzduchu a vystriem sa. Zvldla som to. Dostala som sa sem. Ale nie som sama. Nazdar, Tris, povie David a namieri na ma pito. Ani hn!

PDESIATA KAPITOLA
Ako si sa zaokovala proti sru smrti? spta sa. Stle sed na vozku, ale lovek nemus vedie chodi, aby vldal striea. Zmtene zamurkm, stle sa mi to hlava. Nezaokovala som sa. Neklam, zahriakne ma David. Bez okovania srum smrti nikto nepreije a okovaciu ltku mm k dispozcii len ja. Mlky naho zzam. Neviem, o mm poveda. Nezaokovala som sa a skutonos, e tu stle stojm, je vedecky neprpustn. No a o? Asi na tom u nezle, skontatuje David. Si tu a hotovo. o tu robte vy? zamrmlem. Pery mm udne napuchnut, ledva vldzem rozprva. Na koi jasne ctim srum, smr sa na ma stle lep, hoci som ju porazila. Matne si spomeniem, e vlastn pito som nechala na vonkajej chodbe. Bola som si ist, e ju u nebudem potrebova. Vedel som, e sa nieo chyst, povie. Cel tde si sa vlila s geneticky pokodenmi umi, Tris, myslela si si, e si to nevimnem? Pokrti hlavou. A potom tvoju kamartku Caru prichytili, ako sa poka manipulova so svetlami. Prezieravo sa sama knokautovala, ne sme z nej vytiahli nejak informcie. Tak som pre istotu priiel sem. Mrz ma to, ale musm poveda, e si ma neprekvapila, Tris. Sm? To nebolo moc... prezierav. Primri prenikav oi. Mm okovanie proti sru smrti a pito. Ty si neozbrojen. Nem ancu vzia nloe s pamovm vrusom, skr ne a zastrelm. Obvam sa, e si sa sem prebojovala plne zbytone. Srum smrti a nejakm zzrakom nezabilo, ale ja to urobm. Oficilne nepovoujeme trest smrti, ale iste chpe, e nemem dopusti, aby si sa odtiato dostala iv. Predpoklad, e tu chcem ukradn zbrane na retartovanie experimentov, nie jednu z nich odpli tu a teraz. Jeho smola. Snam sa udra si kamenn tvr, ale svaly ma ete poriadne neposlchaj, asi by som na sebe nedala ni zna, ani keby som chcela. Pohadom prebehnem po miestnosti a hadm mechanizmus, ktor vypust vrus. Matthew ho Calebovi donekonena detailne opisoval: ierna katuka so striebristou klvesnicou oznaen kskom modrej psky so sriovm slom. Zbadm to na pulte pri stene, len ksok naavo odo ma. Lene ak sa pohnem, David ma zastrel. Musm vystihn sprvny moment a kona bleskovo. Viem, o ste spravili, poviem a nenpadne sa prisuniem bliie, dfam, e ho obvinenie rozptli. Viem, e ste vyvinuli ton simulciu. Viem, e ste spsobili smr mojich rodiov. Mojej mamy. Ja za jej smr nie som zodpovedn! vyprskne prli rchlo, prli nahlas. Varoval som ju pred tokom. Mala dos asu ods do bezpeia, aj s celou rodinou. Keby nevymala, ni by sa jej

nestalo. Lene t blzniv ensk nechpala, e vyie dobro vyaduje obete a zaplatila za to ivotom! Zamram sa naho. Divne sa mu leskn oi. Spomeniem si, o mrmlal, ke mu Nita pichla kombinciu sra strachu a pravdy. Jej meno. Milovali ste ju? sptam sa. Dos dlho posielala sprvy len vm... nechceli ste, aby tam zostala... ke sa vydala za mjho otca, odmietli ste s ou alej komunikova... David sed nehybne ako kamenn socha. no, prikvne, ale to u je minulos. Preto ma teda prizval do svojho kruhu poradcov a poskytol mi toko prleitost. Zdedila som aspo jej vlasy a hlas, som iv pamiatka na enu, ktor sa cel ivot mrne snail zska. Z vonkajej chodby zaujem kroky. Prichdzaj stre. Fajn, to mi vyhovuje. Potrebujem, aby sa nakazili pamovm srom a rozniesli ho po rade. Len dfam, e pokaj, km sa srum smrti bezpene rozptli. Moja mama nebola blzniv, namietam. Len rozumela nieomu, o vy nikdy nepochopte. Ke ,obetujete ivot niekoho inho, nie je to ani obe, ani vyie dobro. Je to len sebeck a zbabel. Pohnem sa o al ksok bliie k cieu a pokraujem: Nauila ma, o znamen skuton obe. loveka k nej mus vies lska, nie predsudky voi niem gnom. Netreba sa do nej hrn zbytone, km sme nevyerpali vetky ostatn monosti. Obetova sa treba za ud, ktor nemaj dos sl, aby si pomohli sami. Preto vm musm zabrni, aby ste ,obetovali spomienky vetkch ud v meste. Musm svet navdy zbavi vho vplyvu. Pokrtim hlavou. Nie, David, neprila som sem ni kradn. Zvrtnem sa a vrhnem sa k schrnke s pamovm vrusom. Ozve sa vstrel a telo mi zachvti boles, ani neviem, kam ma guka zasiahla. V duchu poujem Caleba, ako Matthewovi recituje aktivan kd. Roztrasenou rukou sla naukm na klvesnici. al vstrel. alia boles, vetko vidm cez ierny tunel, ale Calebov hlas dod: zelen gombk. Boles, stran boles. Odkia sa vlastne berie, ke si telo sotva ctim? Padm a cestou dolu si udriem hlavu o klvesnicu. Za zelenm tlaidlom sa rozsvieti svetlo. Ozve sa ppnutie a klokotav zvuk. Skznem na zem. Na krku a na lci ctim osi tepl. erven. Krv m zvltnu farbu. Tmaviu, ne by lovek akal. Ktikom oka zbadm Davida, nehybne sa hrb na stolike. Spoza neho vychdza moja mama. Obleen rovnako, ako ke som ju naposledy videla, v sivej farbe Sebazaprenia pokvrnenej krvou. Na ltke zostali diery po nbojoch, rany pod nimi s erven, ale u nekrvcaj, as pre ne zastal. Na odhalench rukch jej zazriem tetovanie. Svetl vlasy m stiahnut do drdola, ale pr vonch pramienkov jej tvor zlat rm okolo tvre. Viem, e neme by naive, ale netum, preo ju tu vidm. eby halucincie zo straty krvi? Alebo

zo zvykov sra smrti? Ako inak by sa tu ocitla? Kakne si ku mne a prilo mi chladn ruku na lce. Ahoj, Beatrice, povie s smevom. Dokonila som to? sptam sa, ani neviem, i to poviem nahlas, alebo i mama pouje moje mylienky. no, potvrd, v oiach sa jej ligoc slzy. Moje drah diea, zvldla si to vynikajco. o ostatn? S pridusenm vzlykom si spomeniem na Tobiasa, na jeho tmav a pokojn oi, siln a tepl ruku, na prv aj posledn stretnutie. Tobias, Caleb, Christina... Postaraj sa o seba navzjom, uist ma. Tak to medzi umi chod. Usmejem sa a zavriem oi. Znovu ma osi ah pre, ale nie straideln sila, ktor ma vleie k smrti. Je to mamina ruka, ah ma do jej nruia. S radosou sa jej odovzdm. +++ Zaslim si odpustenie za vetko, o som urobila, aby som sa sem dostala? Dfam, e no. Urite no. Verm tomu.

PDESIATA PRV KAPITOLA


Evelyn si palcom utrie slzy z o. Stojme tesne veda seba a pozerme von, za oknami zase vri sneh. Vloky sa zachytvaj na vonkajom parapete a hromadia sa na rohoch. U si op ctim ruky. Pozerm na svet popren bielou a mm pocit, e vetko zaalo odznova a tentoraz to bude lepie. Mohla by som sa s Marcusom skontaktova rdiom, povie Evelyn, a zavola ho na mierov vyjednvanie. Urite by priiel, nie je tak sprost, aby odmietol. Fajn. Ne mu zavol, ete musm splni jeden sub, poviem a stisnem jej plece. Oto sa ku mne, akm, e sa bude tvri napto, ale primne sa usmieva. Zamrz ma to. Ve som ju prve dontil, aby zloila zbrane a vzdala sa vetkho, za o bojovala, len kvli mne. Lene vdy je to lepie ne mj pvodn pln vymaza jej spomienky. Tris asi mala pravdu ke si lovek mus vybra medzi dvoma zlmi monosami, vyberie si tak, aby zachrnil ud, na ktorch mu zle. Keby som Evelyn vntil srum, nezachrnil by som ju, ale zniil. Peter sed na chodbe a opiera sa chrbtom o stenu. Ke sa k nemu priblim, zdvihne hlavu. Na elo sa mu lepia vlasy mokr od roztopenho snehu. Retartoval si ju? spta sa. Nie. akal som, e strat nervy. Nelo o nervy... a o a po tom. Pokrtim hlavou a strm mu pred nos ampulku s pamovm srom. Stle m zujem? Prikvne. Mohol by si na tom popracova normlne, podotknem. Robi lepie rozhodnutia, i ako lep lovek. Jasn, e mohol, odsekne, ale obidvaja vieme, e to nehroz. M pravdu. Dobre viem, e zmena je ak a zloit proces, lovek na sebe mus pracova kad de, a km nezabudne, kde vlastne zaal. Peter sa boj, e to nezvldne, e tie dni premrni a dopadne ete horie ne teraz. Vlastne ho chpem, viem, ak to je, ke sa lovek boj sm seba. Posadm ho na gau v zasadake a sptam sa ho, o mu mm o jeho minulosti poveda, ke sa jeho spomienky vyparia ako dym. Pokrti hlavou. Ni. Nechce si pamta vbec ni. Vychmatne mi ampulku a roztrasenou rukou odkrti uzver. Tekutina takmer vyplechne von. Pridr si ju pod nosom a ovonia. Koko mm vypi? spta sa. Drkoc mu zuby. To je asi jedno, poviem. Okej. Tak sa maj. Zdvihne ampulku do svetla, ako keby mi pripjal na zdravie. Bu staton, poviem, ke si ju prilo k stam.

Peter si odchlipne a strat sa mi pred oami. +++ Vzduch vonku chut ako ad. Hej! Peter! skrknem. Z st sa mi vyvalia oblaky pary. Peter stoj pri dverch sdla Informovanosti a tvri sa zmtene. Ke zauje svoje meno, ktor som mu zopakoval asi desakrt, odkedy vypil srum, len zdvihne oboie a uke si na hru. Matthew nm hovoril, e udia s tesne po uit sra dezorientovan, ale doteraz som si nemyslel, e dezorientovan znamen sprost. Vzdychnem. Hej, to si ty. U ti to hovorm jedensty raz. vihaj sem. akal som, e aj ke vypije srum, naalej v om budem vidie chalana, ktor Edwardovi vypichol oko v spnku, poksil sa hodi Tris do priepasti, skrtka pchal odpornosti, odkedy ho poznm. Teraz jeho nevinn oi vyzeraj dveryhodne. Fakt ani netu, je. Kram veda Evelyn a Peter sa vleie za nami. Snei u prestalo, ale tenk nov vrstva nm vzga pod nohami. Prejdeme do parku Millennium, okolo lesklej kovovej sochy fazule a dolu schodmi. Evelyn sa ma na schodoch pridriava za lake. Zaujmalo by ma, i je pred stretnutm s Marcusom rovnako nervzna ako ja. Zdeme medzi dva vysok sklenen pavilny, kde sme si dohodli stretnutie s Marcusom a Johannou. Obe strany ozbrojen, aby sme si boli kvit a nemali chu podvdza. U ns akaj. Johanna nem v ruke pito, ale Marcus no a okamite ju namieri na Evelyn. Ja pre istotu namierim naho. Cez milimetrov vlasy mu presvit lebka a kriv nos mu pretna tvr ako blesk. Tobias! zhkne Johanna. M na sebe erven kabt popren snehovmi vlokami. o tu rob? Snam sa zabrni, aby ste sa tu navzjom zmasakrovali, poviem. U aj vy chodte ozbrojen? Kvnem na hru vo vrecku jej kabta, tvar jednoznane prezrdza pito. Mier niekedy treba vybojova, povie. Verm, e so mnou v princpe shlas. Neprili sme sem na zbyton rei, zahriakne ns Marcus, pozer pritom na Evelyn. Vraj m zujem o mierov dohodu. Poslednch pr tdov sa na om vrazne podpsalo, klesli mu ktiky st, pod oami m fialov tiene. Jeho oi vak stle vyzeraj ako moje, spomnam na svoj odraz v bludisku strachu, ako ma vydesilo, ke sa jeho koa rila po mojej a zakrvala ju ako plese. Stle sa bojm, e dopadnem ako on, hoci prve stojm proti nemu s matkou po boku, presne ako som od detstva til. Ale myslm, e sa ho u nebojm. no, povie Evelyn. Mm podmienky pre ns oboch, verm, e spravodliv. Ak shlas, vzdm sa kontroly nad mestom a vetkch zbran, ktor moji udia nepotrebuj na sebaobranu. Oddem z mesta a u sa nevrtim. Marcus sa zasmeje, ako poveda, i sa len vysmieva, alebo jej never. Obe monosti by prichdzali do vahy, je neskutone arogantn aj podozrievav. Nechaj ju dohovori, zahundre Johanna potichu a zastr si ruky do rukvov. Ty sa nepoksi mesto ovldnu a uom, ktor bud ma zujem, dovol ods. Tm, ktor tu

zostan, dovol, aby si zvolili novch vodcov a nov spoloensk systm. A najdleitejia podmienka: ty, Marcus, sa vzd kandidatry na akkovek vodcovsk pozciu. To je jedin sebeck podmienka v dohode. Evelyn tvrdila, e neznesie pomyslenie, aby Marcus ete niekoho zmanipuloval. Neprotestoval som. Johanna zdvihne oboie. Vlasy si stiahla dozadu a odhalila cel jazvu. Ke sa neskrva za zvojom vlasov, vyzer lepie. Silnejie a sebaistejie. Ani nhodou, vyhlsi Marcus. Nevzdm sa svojej pozcie. Marcus, napomenie ho Johanna. Nevma si ju. Neme ma vyobcova len preto, e si proti mne zaujat, Evelyn. Pardon! nahlas ho preru Johanna. Marcus, jej ponuka je predsa a neuveritene vhodn. Dosiahneme vetko, o sme chceli, a bez nsilia! Ako me odmietnu? Lebo ja som tu prvoplatn vodca! zhkne Marcus. Vediem Kontinuitu a... Nie, to si len mysl, povie potichu Johanna. Kontinuitu vediem ja, a ak s dohodou neshlas, vetkm poviem, e si odmietol ancu na nekrvav rieenie konfliktu len preto, e by utrpela tvoja pcha. Marcus zhod pokojn masku a odhal zkern zrivos pod ou, ale ani on sa s Johannou neme hda. Dokonalm pokojom a dokonalou vyhrkou ho dostala. Prudko zavrt hlavou, ale dr hubu. Ja s dohodou shlasm, povie Johanna a prikro k nm s natiahnutou rukou, pod nohami jej vzga sneh. Evelyn si pomaly stiahne rukavicu, jeden prst po druhom, naiahne sa cez medzeru a potrasie jej rukou. Rno vetkch zhromadme a oznmime im nov pln, rozhodne Johanna. Mete nm zarui bezpen stretnutie? Urobm, o budem mc, sbi Evelyn. Pozriem na hodinky. U prela hodina, odkedy sme sa oddelili od Amara a Christiny pri Hancockovom mrakodrape. Amarovi u asi dolo, e vrus s pamovm srom zlyhal. Keby aj nie, musm splni svoje druh poslanie: njs Zekeho s mamou a poveda im o Uriahovi. Mal by som s, obrtim sa k Evelyn. Ete musm nieo zariadi. Vyzdvihnem si a zajtra poobede pri brne? Me by, shlas Evelyn a rzne mi pocha rameno rukou v rukavici ako kedysi, ke som ako mal priiel domov zo zimy. Nevrti sa, vak? spta sa ma Johanna. U si si zariadil ivot vonku? Hej, prisvedm. A vea astia v meste. udia zvonku vm sem aj tak prdu robi poriadky, pripravte sa na nich. Verm, e sa dohodneme, usmeje sa Johanna a pod mi ruku. Ctim na sebe Marcusov pohad ako zvaie, ktor ma chce zatlai do zeme. Dontim sa optova mu ho. Zbohom, poviem a myslm to vne. +++ Zekeho mama Hana sed na kresle v obvake, je tak drobn, e nedoiahne nohami na zem. Na sebe m zodrat upan a papue, ale s rukami zloenmi v lone a zdvorilo-zvedavm vrazom na tvri

vyzer dstojne ako vldkya celho sveta. Zeke si pretiera tvr psami a sna sa zobudi. V obvake cti cibuu a cesnak, asi od veere. Amar a Christina ich nali, nie v spolonosti viny revolucionrov pri Hancockovom centre, ale v ich starom byte vo vei nad Jamou. Ja som sa k nim dostal len vaka odkazu, ktor mi Christina nechala na naej dodvke s prerezanmi kolesami. Petra som nechal aka v mikrobuse, ktor nm Evelyn zohnala na cestu sp do radu. Strane ma to mrz, poviem. Ani neviem, kde mm zaa. Zani od najhorieho, navrhne Hana. o presne sa mjmu synovi stalo? Vne sa zranil poas bombovho toku. Doerta, vydchne Zeke, skrti sa na gaui a previ sa dopredu a dozadu ako decko, ktor sa najlepie upokoj, ke ho niekto kole. Hana len sklon hlavu, aby som jej nevidel do tvre. Ja sa opriem o bielu stenu pri dverch, rovno pri pleci mi vis zarmovan fotka Uriahovej rodiny. Zeke tam je ako mal decko, Uriah ako bbo v maminom lone. Ich otca s prsingmi v nose, uiach aj v nairoko usmiatych perch som nikdy nestretol, ale obaja synovia sa naho dos podobaj, tak mi pripad znmy. Odvtedy je v kme, pokraujem, a... A asi sa u nezobud, dopln Hana hlasom plnm utrpenia. To si nm priiel poveda, e? Hej, prisvedm. Priiel som vm ponknu, e vs k nemu zavediem, aby ste mohli rozhodn, o alej. Rozhodn? skrkne Zeke. Mme sa rozhodn, i ho odpojme, alebo nie? Zeke, napomenie ho Hana a pokrti hlavou. Zeke klesne sp na gau, zd sa, e sa strca vo vankoch. Prirodzene, v takom stave by sme ho nemali nasilu dra pri ivote, povie Hana. Iste by to tak nechcel. Ale radi by sme ho ete videli. Prikvnem. Jasn. Ale ete nieo vm musm poveda. Ten tok... dolo k nemu pri pokuse o povstanie na mieste, kde sme bvali. A ja som sa na om podieal. Zzam na prach v ryhe medzi parketami a akm na nejak reakciu, akkovek. Ni. Sklamal som a, Zeke, priznm sa, len aby som to neznesiten ticho preruil. Nepostaral som sa oho tak, ako som sbil. Strane ma to mrz. Risknem to a pozriem naho, ale Zeke si ma vbec nevma, len neprtomne zza na vzu na stole, pomaovan vyblednutmi ruami. Hana si odkale, ale aj tak sa jej trasie hlas. Myslm, e potrebujeme trochu asu osamote. Rd by som vm ho doprial, ale oskoro sa vraciame sp a musme vs vzia so sebou. V poriadku. Pokaj ns vonku, o p mint sme tam. +++ Na spiatonej ceste sa pomaly vleieme tmou, mesiac len obas vykukne spoza mrakov. Mikrobus sa natriasa na hrboatej ceste, a ke prdeme na kraj mesta, zase zane snei. Vo svetle reflektorov vria vek bled vloky. Tris ich mono sleduje cez okno, ako sa kopia pri zaparkovanch lietadlch. Dfam, e u ije v lepom svete, kde udia zabudli na genetick predsudky. Christina sa naklon dopredu a zaepk mi do ucha: Tak o, fungovalo to? Revolcia sa nekon?

Prikvnem. V sptnom zrkadle sledujem, ako si prilo obe dlane k stam a zaker sa do nich. Viem, ako sa cti: bezpene. Vetci sme konene v bezpe. Obrtim sa k nej. Zaokovala si rodinu? sptam sa potichu. Hej. Nali sme ich v Hancockovom mrakodrape, so zvykom Kontinuity. Ale retartovanie sa zjavne aj tak nepodarilo. Tris a Caleb to museli zastavi. Hana a Zeke si celou cestou osi mrml, tmav svet, cez ktor prechdzame, im zjavne pripad divn. Amar im vyklad o a ako, na mj vkus sa pritom prli asto ota dozadu. Snam sa ignorova nvaly paniky, ke zjde nebezpene blzko k lampm alebo zvodidlm, a sstredm sa na padajci sneh. Odjakiva zimu neznam, vetko vyzer ete przdnejie a pochmrnejie ne bene, zo stromov zostan len kostry a z mesta bielo-siv pustatina. Tto zimu mono zmenm nzor. Prejdeme cez oba ploty a zastaneme pri prednch dverch, ktor u nikto nestri. Vystpime a Zeke chyt mamu za ruku, aby sa na snehu nemykla. Ke vojdeme dnu, u vbec nepochybujem, e Caleb splnil misiu. Nevidm nikoho, vetci museli zabudn, o tu robia. Kde s vetci? nechpe Amar. Prejdeme cez opusten strne stanovite, ani nespomalme. Za nm zbadm Caru. M obviazan elo a kared modrinu na polovici tvre, ale viacej ma trpi jej neastn vraz. o sa stalo? sptam sa. Cara pokrti hlavou. Kde je Tris? Mrz ma to, Tobias. o a mrz? zhkne Christina. Povedz nm, o sa stalo! Tris ila do zbrojnho labku namiesto Caleba, povie Cara. Zvldla srum smrti a vypustila vrus s pamovm srom, ale... zastrelili ju. Nepreila. Strane ma to mrz. Vinou viem odhadn, ke udia klam, a toto mus by lo, Tris predsa ije, m iariv oi a erven lca, jej drobn telo pln sily stle stoj v li svetla vo vestibule. Tris ije, nenechala by ma tu samho, nela by do labku namiesto Caleba! Nie, zahabk Christina, horkovito vrt hlavou. Ani nhodou. To neme by pravda. Cara sa rozplae. Pochopm, e Tris naozaj ila namiesto Caleba. o in sa od nej dalo aka? Christina dao vrieska, ale poujem ju len matne, ako keby som si ponoril hlavu pod vodu. U poriadne nerozoznvam ani rty Carinej tvre, cel svet sa zlieva do fdnej kvrny. Nevldzem robi ni, len st ako primrazen, ke sa nepohnem ja, mono sa nepohne ani zvyok sveta a budem mc navdy predstiera, e to nie je pravda, e je vetko v poriadku. Christina sa zrti pod vhou vlastnho iau a Cara ju objme a ja sa neviem ani pohn.

PDESIATA DRUH KAPITOLA


Ke prvkrt skoila do siete, zaregistroval som len siv machuu. Chytil som ju za drobn, tepl ruku a vzpt u stla predo mnou, nzka, chud a obyajn... a na to, e skoila prv. Drevo skoilo prv. Ani ja som neskoil prv. Potom som si vimol jej oi, tak rozhodn a neoblomn. Tak krsne.

PDESIATA TRETIA KAPITOLA


Vlastne to nebolo nae prv stretnutie, vdaval som ju na chodbch v kole a na uliciach vo tvrti Sebazaprenia, pamtm si, e bola aj na maminom falonom pohrebe. Stretval som ju, ale nevmal som si ju tak, ako by si zaslila. Nikto netuil, o sa v nej skrva, a km neskoila. Ohe, o hor tak jasne, asi neme vydra vemi dlho.

PDESIATA TVRT KAPITOLA


Idem sa pozrie na jej telo... Netum, koko asu uplynulo, odkedy mi Cara povedala o jej smrti. Spolu s Christinou ju nasledujeme do mrnice. Cestu od vchodu sem som vnmal iba matne, stle sa mi vetko rozmazva pred oami a v uiach mm zaahnut. Tris le na stole, na okamih uverm, e len sp a pri najmenom dotyku sa s smevom zobud a pobozk ma. Lene ke sa jej naozaj dotknem, jej telo je tuh a studen. Christina vzlyk a fuk. Stskam Tris ruku a tvrdoijne dfam, e ak zatlam dos silno, znovu do nej vlejem teplo, farbu a ivot. Neviem, koko mi trv, ne pochopm, e nemm ndej a Tris je navdy pre. Ke sa to stane, opust ma vetka sila a klesnem na kolen. Asi sa konene rozrevem, alebo sa o to aspo poksim. Vetko vo mne vrieska, e chce ete bozk, ete slovo, ete pohad, ete okovek.

PDESIATA PIATA KAPITOLA


Ke sa hbem, smtku ako-tak uteiem, nasledujce dni sa teda namiesto spnku tlam po chodbch radu. Aj ostatn sa tam bezciene motaj a spamtvaj sa z pamovho sra, sledujem ich ako z vekej diaky. Vetkch dezorientovanch sme rozdelili do skupn a povedali sme im pravdu: udsk povaha je zloit a nezvis len od gnov, ktor mme vetci rzne, ale iadne netreba oznaova za pokoden. Navye aj lo, e o spomienky prili neastnou nhodou tesne predtm, ne plnovali lobova vo vlde za zrovnoprvnenie G-pkarov. Pri ostatnch si pripadm pridusene, a ke od nich oddem, som zase prerne osamel. Ochromuje ma hrza, ale ani neviem z oho, u som predsa vetko stratil. Zastavm sa v kontrolnej miestnosti a s roztrasenmi rukami sledujem mesto. Johanna vybavuje dopravu uom, ktor sa rozhodli ods. Najprv prdu sem, aby sa dozvedeli pravdu. Neviem, o sa stane s tmi, ktor zostan v meste, asi ma to ani nezaujma. Strm si ruky do vreciek a ete pr mint zzam, potom zase oddem. Snam sa kra do rytmu srdca alebo vyhba sa kram medzi dladicami. Ke sa priblim ku vchodu, pri soche vo vestibule zbadm skupinu ud. Jedna ena sed na vozku. Nita. Prejdem cez opusten strne stanovite a z diaky ich sledujem. Reggie sa postav na kamenn kvder a otvor kohtik na spodku ndre. Kvapky sa premenia na prd, voda sa val von a premo mu nohavice. Tobias? Trochu sa strasiem. Caleb. Odvrtim sa od jeho hlasu a hadm nikov cestu. akaj. Prosm, nalieha. Nechcem sa naho pozera a odhadova, ako vemi alebo ako mlo za ou smti. Nechce sa mi myslie na to, e zomrela za takho trpneho zbabelca, o za jej ivot vbec nestl. Predsa naho pozriem, i v jeho tvri neuvidm nejak stopu po Tris, bez prestania tim aj po najmenej stope, hoci viem, e som ju navdy stratil. Caleb m strapat a neumyt vlasy, zelen oi podliate krvou, ktiky st mu ovsaj dolu. Nepodob sa na u. Nechcem a otravova, povie, ale musm ti nieo odkza, povedala mi to... ona predtm, ne... Tak to vyklop, prerum ho, ne t vetu dokon. Povedala mi, e ak nepreije... mm ti odkza... Caleb preglgne a vystrie sa, bojuje so slzami, ... e a nechcela opusti. Dopoul som sa posledn slov, ktor mi kedy venovala. Asi by som mal nieo cti, ale pripadm si ete vzdialenej ne doteraz.

To fakt? zavrm naho. Tak preo to spravila? Preo nenechala zomrie teba? Mysl, e ja sa donekonena neptam to ist? Mala ma rada. Dos na to, aby na ma namierila pito a trvala na tom, e sa za ma obetuje. Netum preo, ale je to tak. Odkra, ne mu stihnem odpoveda. To mi vyhovuje, svoju zlos aj tak neviem dosta do slov. Zamurkm, aby som zahnal slzy, a zlom sa na zem rovno uprostred vestibulu. Chpem, preo mi to odkzala. Chcela ma uisti, e neurobila to ist, ako ke sa chystala na samovraedn misiu do sdla Informovanosti a oklamala ma, aby som jej odchod pokojne prespal. Neobetovala sa zbytone. Zrivo si pretieram oi zpstiami, ako keby som mohol zatlai slzy sp do lebky. Nerev, ty idiot. Keby som z tch pocitov vypustil o len trochu, hrdza by sa roztrhla a u by sa asi nikdy nezastavili. Trochu neskr zaujem hlasy Cara a Peter. Tto socha symbolizovala poslanie radu, hovor Cara. Pomal zmenu. No my ju strhneme. Fakt? Preo? spta sa Peter zvedavo. No... ak by ti to nevadilo, vysvetlm ti to neskr, povie Cara. Traf do naej splne? Hej! Tak cho vopred, niekoho tam urite njde. Cara ho postr sprvnym smerom a prejde ku mne. Nepovie ni, len si sadne veda ma s vystretm chrbtom a rukami zloenmi v lone. Vyzer uvonene, ale ostraito, sleduje Reggieho, ktor sa stle sprchuje obleen v prde vody z ndre nad sochou. Nemus tu so mnou tra, poviem. Nemm kam inam s a ticho mi vyhovuje. Mne tie. Zostaneme mlky sedie veda seba a zzame na vodu. +++ Tak tu ste, povie Christina a pribehne k nm. Tvr m napuchnut a hlas pochmrny ako hlbok vzdych. Pote, u je as. Odpjaj ho. Strasiem sa, ale predsa sa vykriabem na nohy. Hana a Zeke trvili vetok as s Uriahom, odkedy sme sem prili, chytali ho za ruky a zfalo hadali znmky ivota. Lene nezostalo v om ni, len strojov dych a tlkot srdca. Zamierime k nemocnici, ja kram veda Christiny, Cara za nami. U som niekoko dn nespal, bol ma cel telo, ale normlnu navu nectim. Nerozprvame, ale myslme na to ist, na Uriaha, na posledn okamihy jeho ivota. Zastaneme pri okne do izby. U tam ak Evelyn, ktor Amar pred pr dami doviezol namiesto ma. Poksi sa stisn mi plece, ale odtiahnem sa, o uteovanie nestojm. Zeke a Hana stoja vntri po oboch stranch postele a dria Uriaha za ruky. Pri monitore tepu stoj doktor a nata papier na podloke... nie Hane ani Zekemu, ale Davidovi. Sed na vozku, zhrben a zmten ako vetci ostatn, o stratili spomienky. Vetky nervy a kosti sa mi rozhoria od hnevu. o tu rob tento?! Teoreticky stle fuje radu, aspo km zaho nenjdu nhradu, ozve sa Cara spoza ma. Tobias, on si ni nepamt. Chlap, ktorho sme poznali, je takpovediac mtvy. Henten tam si nepamt, e zabi... Sklapni! vyprsknem na u. David podpe papier na podloke, oto sa a posva sa k dverm.

Nemem si pomc ke ich otvor, vrhnem sa naho. Len Evelynine elezn ruky mi zabrnia, aby som ho schmatol a zakrtil. Nechpavo na ma pozrie, kota sa alej po chodbe a ja sa vzpieram v maminom zovret. Tobias, oslov ma Evelyn. Upokoj sa. Okamite. Preo ho dakam nezavreli? zrim. Ani nevidm od zlosti, alebo eby cez slzy? Stle rob pre vldu, povie Cara. Nemu kadho vyrazi len preto, e tu vraj dolo k nhodnmu niku sra. A za zabitie rebelky v krzovej situcii ho tie nezavr. Rebelky? zopakujem. Take Tris je len nejak rebelka? Bola, potichu ma oprav Cara, a samozrejme, e nie, ale to si o nej mysl vlda. Ne stihnem odpoveda, preru ma Christina. Ticho. U id na to. Zeke a Hana si spoja von ruky nad Uriahovm telom. Hana hbe perami, ale netum, o odrieka eby sa aj Neohrozen modlili za umierajcich? V Sebazapren smr nekomentuj, vtaj ju len tichom a pomocou pozostalm. Hnev zo ma postupne vyprchva a nahrdza ho apatick smtok, teraz nielen za Tris, ale aj za Uriahom. Za bratom mjho kamoa aj za mojm kamoom, hoci som ho nepoznal dos dlho, zaleka nie dos dlho. Na jeho humor som si celkom nezvykol, ale jeho vykeren tvr mi navdy zostane vryt v pamti. Doktor si jednou rukou pritiahne podloku k hrudi a druhou stla pr gombkov, Uriahove mechanick pca prestan dcha. Zekemu sa tras plecia a Hana mu stska ruku, a jej zbelej hnky. Potom dao povie, otvor obe ruky a odstpi od Uriaha. Pa ho pre. Cvnem od okna a odchdzam, najprv krokom, potom behom, pretlam sa chodbami, slep, ahostajn a przdny.

PDESIATA IESTA KAPITOLA


Na druh de si ukradnem dodvku. V rade s ete vetci zmten, nikto sa ma nepoksi zastavi. Prehrkocem cez koajnice a vyrazm k mestu. Na obzore oskoro rozpoznm jeho siluetu, ale ani ju poriadne nevnmam. Na poli dupnem na plyn, pod pneumatikami mi vrd namrznut sneh a such trva. as let, ani neviem ako, onedlho sa pon cesta zase premen na asfalt. Ulice vo tvrti Sebazaprenia sa nezmenili, moje telo vie, kam s, aj ke sa ho mozog vemi neobauje riadi. Zastanem pri znake STOP, ktor nejakm zzrakom zostala st, pri dome s popraskanou prjazdovou cestou. Pri naom dome. Vojdem dnu a kram hore schodmi s neustvajcim pocitom, e mm hlavu pln vaty a okolit svet sa ma vbec netka. udia hovorievaj, e smtok bol, ale nechpem preo, ja ctim len zniujcu otupenos a przdnotu. Dlaou odsuniem dreven panel, ktor zakrva zrkadlo na poschod. Do chodby sa vplaz oranov svetlo zapadajceho slnka a zospodu mi oaruje tvr, ale aj tak som nikdy nevyzeral bled. Ani som nikdy nemal tmavie kruhy pod oami. Poslednch pr dn som sa len motal kdesi medzi spnkom a bdenm, ani jednu monos som poriadne nezvldal. Z poliky pri zrkadle vytiahnem strojek na strihanie. Je nastaven sprvne, ako vdy. Automatickmi pohybmi si prebehnem cez vlasy, druhou rukou si sklpam ui, aby som si neodrezal aj tie, otam sa pred zrkadlom, i som ksok nevynechal. Ostrihan vlasy mi padaj okolo nh a na plecia, svrbia, ke trafia na odhalen kou. Nakoniec si hlavu pre istotu ohmatm rukou, ale kontrolu ani nepotrebujem, odmalika som si to dobre nacviil. Dos dlho mi potrv, ne si vlasy oprim z obleenia a pozametm. Potom sa ete raz obzriem v zrkadle. Spod ostrihanch vlasov mi tr okraj tetovania, ksok z plamea Neohrozenosti. Z vrecka vytiahnem ampulku s pamovm srom. Srom Sebazaprenia. Viem, e vymae vinu mjho ivota, ale priprav ma o spomienky, nie o schopnosti. Naalej budem vedie psa, rozprva a preintalova pota, lebo nauen postupy sa uskladuj v inej asti mozgu. No nebudem si pamta ni in. Experiment zruili, ale Johanna spene vyjednvala s Davidovmi nadriadenmi a umonila bvalm lenom frakci zosta v meste za podmienok, e bud sebestan, podrobia sa vldnej autorite a dovolia prisahovalcom, aby sa zalenili medzi nich. rad bude u len dozera na jeho bezpenos a Chicago zane fungova ako normlne mesto, naprklad Milwaukee. Akurt bude jedin v celej krajine bez genetickho rozdelenia. Aksi raj. Matthew dfa, e sa tam nasahuj aj udia z perifrie, naplnia przdne domy a njdu lep ivot. Ja mm zujem len o jedin: sta sa novm lovekom. Bude zo ma Tobias Johnson, syn Evelyn Johnsonovej, ktor sce doteraz il nudn a przdny ivot, ale aspo je to plnohodnotn lovek, nie

troska ako ja teraz, prli znien bolesou na to, aby zvldol okovek uiton. Matthew mi povedal, e si lohol trochu pamovho sra a dodvku, ozve sa hlas z konca chodby. Christina. Neverila som mu. Ber to ako kompliment, o u neplat. Musm by naozaj hrozne mimo, ke som ju ani nepoul vchdza do domu. Aj jej hlas znie, ako keby prichdzal spod vody, chvu jej slov zmtene spracovvam. Ke konene pochopm, o vlastne povedala, otom sa k nej. Preo si sa sem trepala, ke si mu neverila? Pre istotu, povie a vytartuje ku mne. A chcela som ete raz vidie mesto, ne sa tu vetko zmen. Nava mi to srum, Tobias. Nie. Ampulku pevne zovriem v prstoch, aby som ju ochrnil. Mm prvo rozhodn sm za seba. Vytret na ma tmav oi. Do tvre jej svieti slnko a oaruje pramene hustch tmavch vlasov, a vyzeraj ako plamene. Takto si sa nerozhodol ty, ale nejak zbabelec! Ty si velio, tyri, ale zbabelec si nikdy nebol. Mono nie, ale teraz som, odpoviem bezvrazne. Vetko sa zmenilo. Ani mi to nevad. Netrep. Vldzem len prevrti oi. Neme sa sta lovekom, ktorho by nenvidela, povie Christina, tentoraz potichu. A toto by sa jej bridilo. Zlos mnou prepochoduje ako armda, iv a rozbesnen. Barira v hlave, ktor mi vetko zvonku tlmila, zrazu spadne, aj tich ulica mi pripad prli hlun. T zmena je tak nhla, a sa strasiem. Sklapni! zrevem na Christinu. Sklapni! Ty nevie, o by sa jej bridilo, vbec si ju nepoznala, ty... Poznala som ju dos dobre! odsekne. Viem, e by nechcela, aby si si ju vymazal z pamti, ako keby ti na nej vbec nezlealo! Vrhnem sa k nej, prirazm jej plece o stenu a naklonm sa tesne k jej tvri. Ak sa to opovi ete raz nadkrtn, zavrm na u, tak a... Tak ma o? Christina proti mne mocne zatla. Zmlti? Vie, ako sa hovor vekm, silnm chlapom, o mltia ensk? Hnusn zbabelci! Zrazu si spomeniem, ako otec reval na cel dom, ako mamu chytal pod krk a trieskal ju o steny a o dvere. Vzpt mm rovno pred oami, ako som ich sledoval zo svojej izby a tuho zvieral zrubu, ako potom mama potichu vzlykala v zamknutej splni a nechcela ma k sebe pusti. Odstpim a opriem sa o stenu, bez nej by som sa asi vystrel na zem. Mrz ma to, poviem Christine. Ja viem. Chvu stojme oproti sebe a mlky na seba pozerme. Spoiatku mi strane liezla na nervy, lebo nevedela, kedy je lepie dra jazyk za zubami, ale postupne som zistil, kto sa v nej skrva naozaj: kamoka ochotn odpusti a odvna bojovnka za pravdu. A po ase som pochopil, preo si s ou Tris tak rozumie, a tie som si ju obbil. Poznm ten pocit, ke lovek chce na vetko zabudn, a viem aj, ako to bol, ke prde o niekoho, koho bil. Tie si obas myslm, e by som vymenila vetky spomienky za mintu pokoja. Polo mi dla na ps, v ktorej stle zvieram ampulku.

Willa som nepoznala a tak dlho, pokrauje, ale zmenil mi ivot. Zmenil spsob, akm na ivot pozerm. Viem, e pre teba a Tris to plat ete viacej. adov vraz v tvri sa jej konene roztop. Pristpi ku mne a polo mi ruky na plecia. lovek, ktorm si sa vaka nej stal, stoj za to, povie. Kebye vypije to srum, navdy by sa stratil. Pri tch slovch sa zase rozsypem, ako ke som hadel na Tris v mrnici, ale teraz so slzami prde aj boles, pli ma a bod rovno do srdca. Pritisnem si ampulku k hrudi, tba po zabudnut vo mne besnie ako zviera. Christina mi ovinie ruky okolo pliec a boles sa ete zhor, lebo mi to pripomenie vetky objatia od Tris, najprv hanbliv, asom pevnejie a sebaistejie. Nikto ma u nebude objma presne ako ona, nikto na svete nie je ako ona. Tris je navdy pre. Tris je pre a ja sa ctim ako idiot, lebo za ou len revem, nevldzem robi ni in. Christina ma mlky dr a podopiera. Po dlhom ase sa odtiahnem, ale jej ruky mi zostan na pleciach, tepl a pln drsnch mozoov. Povahy uom tvrdn rovnako ako koa na rukch, ke musia donekonena zna boles. Nechcem, aby sa mi to stalo, a u viem, e existuj aj in monosti. Naprklad Tris napriek zrade a utrpeniu v sebe nala toko lsky, aby sa obetovala namiesto brata. Cara dokzala odpusti osobe, ktor jej bratovi vplila guku do hlavy. Christina strcala jednho kamoa za druhm, ale neuzatvrala sa do seba a stle si nachdzala novch. Vaka nim pred sebou vidm iarivejiu a lepiu budcnos, ne som si vedel predstavi sm od seba. Otvorm oi a podm Christine ampulku. Str si ju do vrecka. Viem, e Zeke sa k tebe stle sprva divne, podotkne a prehod mi ruku okolo pliec. Ale zatia ho mem na mieste najlepieho kamoa zaskoi ja. Ak chce, meme si vymeni nramky ako baby z Harmnie. To asi nebude treba. Spolone zdeme po schodoch a vyjdeme na ulicu. Slnko u zapadlo za strechy znmych mrakodrapov a kdesi v diake rachot vlak, ale my odchdzame, z Chicaga aj od vetkho, o pre ns znamenalo. Aj tak dobre. +++ lovek me by staton nespoetnmi spsobmi. Me obetova ivot za inho loveka alebo za nejak vy cie. Me sa vzda vetkho, o kedy poznal alebo miloval. No neplat to vdy. Niekedy sta, ke zatne zuby, ovldne boles a kad de sa sna urobi krok k lepiemu ivotu, pomaly a trpezlivo. Presne tak statonos teraz potrebujem.

EPILG O DVA A POL ROKA


Evelyn stoj na hranici dvoch svetov, taku m poloen v abe pri nohch. Zem tu u rozrvaj hlbok koaje po pneumatikch, lebo udia stle pendluj medzi mestom a perifriou alebo bvalm arelom radu. Ke sa priblim, zdvihne ruku na pozdrav, a ke nastpi, pobozk ma na lce. Dovolm jej to a mimovone sa usmejem. Vitaj nasp, poviem. Poda dohody, ktor som jej navrhol pred vye dvoma rokmi, a ktor potom odshlasila s Johannou, mala z mesta navdy ods. Lene odvtedy sa toho v Chicagu toko zmenilo, e nevidm dvod, preo by sa nemohla vrti, a Evelyn takisto nie. Ako sa m? spta sa. Vyzer mladie, m plniu tvr a ir smev. Odluka jej prospela. No... v pohode, zamrmlem. Dnes ideme rozpri jej popol. Pozriem na urnu, ktor stoj na zadnom sedadle ako al pasaier. Dlho som jej popol nechval v mrnici, lebo som sa nevedel rozhodn, ak pohreb by si Tris priala. Alebo i by som ho preil ja. Dnes, na alie vroie rozhodovacej ceremnie, som si povedal, e je konene as na krok dopredu, mal, ale definitvny. Evelyn mi polo ruku na plece a obzer si polia. Plodiny, ktor sa kedysi pestovali len pri sdle Harmnie, sa rozrili a trvnat plochy okolo mesta sa menia na rodn polia. Pust divoina mi obas chba, ale momentlne mi vbec nepreka, e sa vezieme pomedzi nekonen lny penice a kukurice. Obas medzi nimi zazriem ud v obleen vetkch monch farieb, ako kontroluj pdu prstrojmi, ktor vyvinuli vedci z radu. Teraz u robia uitonejie veci. Ako sa vm ije bez frakci? spta sa Evelyn. plne normlne. Usmejem sa na u. Bude sa ti to pi. +++ Mamu zavediem do svojho bytu severne od rieky. Zvolil som si niie poschodie, ale cez vek okn vidm pekn kus mesta. Vrtil som sa, ete ne sa Chicago zaalo zapa, tak som si mohol vybera. Zeke, Shauna, Christina, Amar a George sa rozhodli usadi hore v Hancockovom mrakodrape a Caleb a Cara si zohnali byty pri parku Millennium, ale ma to ahalo k rieke. Je tu pekne a uiel som dos aleko od miest, kde som bval predtm. Mj sused je odbornk na histriu, priiel z perifrie, poviem a hadm vo vreckch ke. Teraz Chicago vol tvrt mesto. Vraj ho niekedy dvno zniil ohe, potom vojna gnov, a napokon rozpad frakci. Teraz teda robme tvrt pokus osdli ho. tvrt mesto, zopakuje Evelyn, ke otvorm dvere. To sa mi pi. S nbytkom som sa vemi neobaoval, mm akurt gau, stl s pr stolikami, kuchynsk linku. Od okien na budove oproti, na opanom brehu blatistej rieky, sa odra slnko. as vedcov z bvalho

radu had spsob, ako rieku aj jazero zase obnovi, ale chvu to potrv. Zmena a ozdravenie sa nepodar zo da na de. Evelyn si zlo taku na gau. akujem, e ma na chvu prichli. Subujem, e si oskoro njdem nieo vlastn. Nem za o, zamrmlem. Znervzuje ma, e bude stle so mnou, bude chodi po mojich izbch a preha sa mojm skromnm majetkom, ale nemem sa jej vyhba donekonena. Ve sme sa dohodli, e sa n vzah poksime obnovi. George vravel, e by sa mu zila pomoc pri vcviku novch policajtov, povie Evelyn. Neponkol si sa? Nie. U som ti hovoril, e so zbraami som skonil. Hej, teraz bojuje slovami. Pokr nosom. Aby si vedel, politikom neverm. Mne bude veri, lebo som tvoj syn. Navye nie som politik, aspo zatia. Len asistent. Sadne si na kraj stola a poobzer sa okolo, ostrait a prun ako maka. Vie, kde je tvoj otec? spta sa. Myknem plecami. Dopoul som sa, e odiiel. Neptal som sa kam. Podoprie si bradu rukou. Naozaj si presveden, e u mu nem o poveda? Vbec ni? Nie. Zatom si kmi okolo prsta. Chcel som sa ho len zbavi a necha ho v minulosti, kam patr. Pred dvoma rokmi, ke som stl oproti nemu v zasneenom parku, som konene pochopil, e pomsta mi nepome prekona boles, ktor mi spsobil. Ke som ho zmltil v Pranieri, nectil som sa o ni lepie, a keby som mu vynadal, tie by to nepomohlo. Zostvala mi jedin monos: vyhodi si ho z hlavy. Evelyn na ma sptavo pozrie, potom prejde sp ku gauu a osi vytiahne z taky. Soku z modrho skla, vyzer ako ksok zamrznutho vodopdu. Pamtm si na de, ke mi ju dala. Bol som ete krpec, ale u som chpal, e t vec v Sebazapren nem o robi. Sptal som sa, na o sli, a mama mi povedala, e na ni konkrtne, ale jej inok sa mono nejako prejav. Priloila si ruku srdce. Krsne veci nemusia sli, sta, ke existuj. Nasledujce roky bola soka symbolom mojej tichej vzbury a neochoty sta sa poslunm a ctivm deckom zo Sebazaprenia. Pripomnala mi mamu, hoci som uveril, e je mtva. Soku som skrval pod posteou a v de, ke som odiiel zo Sebazaprenia, som ju vyloil na stl, aby ju Marcus videl, aby videl moju a maminu silu a vzdor. Pripomnala mi a, ke si bol pre, povie Evelyn a pritisne si sklo k bruchu. Pripomnala mi, ak si staton. Odjakiva si bol. Usmeje sa. Myslela som, e by sa ti sem hodila. Koniec koncov, u som ti ju raz darovala. Neverm, e by sa mi neroztriasol hlas, tak len potichu prikvnem a usmejem sa. +++ Jarn vzduch je chladn, ale okn na dodvke si nechm otvoren, aby mi prenikal do pc, aby mi mrazil prsty a pripomnal mi zimu. Zaparkujem pri vlakovom nstupiti o najbliie k Pranieru a vezmem urnu zo zadnho sedadla. Vybrala ju Christina, strieborn a jednoduch, bez jedinho zrezu. Prejdem ku skupinke, ktor sa u zhromadila na nstupiti. Matthew stoj tesne na kraji, konce topnok mu tria do przdna. Zeke a Christina s pri Shaune, ktor sed na vozku s prikrvkou na

nohch. U dostala lep model, s ktorm ahie manvruje aj sama. aute, pozdravm a postavm sa za Shaunu. Christina sa na ma usmeje a Zeke ma tapne po pleci. Uriah zomrel len o niekoko dn neskr ne Tris, ale Zeke a Hana sa s nm rozlili u o pr tdov. Jeho popol vysypali do priepasti a vetci kamoi a iria rodina mu huali na slvu, jeho meno sa donekonena ozvalo od stien Jamy. Zeke naho urite spomna aj dnes, hoci sme sa stretli kvli Tris. Na jej poes budeme ete raz Neohrozen. Pozri, o mm nov, ozve sa Shauna, odsunie prikrvku a odhal komplikovan postroj na nohch. Obe nohy jej obauj drty a ovjaj sa okolo brucha ako klietka. Usmeje sa, s vzganm spust nohy na zem a opatrne sa postav. Napriek vnosti situcie sa usmejem. Pozrime sa, u som zabudol, ak si vysok, poznamenm. Zmontoval mi to Caleb s kamomi z labku, pochvli sa. Ete sa len um chodi, ale vraj raz budem vedie aj beha. Super, poviem sucho. Kde vlastne je? S Amarom ns ak dolu. Aby mal prvho z ns kto chyti. Stle je tak trochu papuh, povie Zeke, ale zvykm si naho. ahostajne prikvnem. S Calebom som sa u zmieril, ale stle pri om nevydrm dlho. Pripomna mi ju, gestami, spsobom rei, vrazom tvre... pri pohade naho vidm jej tie a to je zrove ialene mlo a neznesitene vea. Mono by som to ostatnm aj povedal, ale vlak u prichdza, ke sa k nm po vyletench koajniciach a s pianm zastane pri nstupiti. Z okna strojvodcu sa vyklon hlava s blonavmi vlasmi v tuhom vrkoi. Nastupova! zavel Cara. Shauna si sadne sp na vozk a odvezie sa dnu, Matthew, Christina a Zeke ju nasleduj. Ja idem posledn, urnu podm Shaune a zostanem st vo dverch, pevne sa drm rky. Vlak sa zase rozbehne, bleskovo naber rchlos. Svit po koajniciach a hrkoce na zvaroch, mm pocit, e sa mi jeho sila vlieva rovno do tela. Vietor mi ah do tvre a tla mi obleenie k telu, mesto sa men na muhu slnkom zaliatych budov. Zmenilo sa, ale s tm som sa u zmieril. Cara s Calebom robia v labkoch v bvalom rade. Prevzalo ich ministerstvo ponohospodrstva a zameralo ich na zefektvnenie vroby a rieenie potravinovej krzy. Matthew sa zaober psychiatrickm vskumom kdesi v meste, naposledy skmal nieo s pamou. Christina pracuje v rade, ktor uom z perifrie pomha vybavi presahovanie do mesta. Zo Zekeho a Amara sa stali policajti a George trnuje ich novch kolegov, len oni teda zostali pri typickch doboch Neohrozench. Ja robm asistenta jedinej reprezentantke mesta vo vlde: Johanne Reyesovej. Schmatnem aj druh rku a v zkrute sa vyklonm z dver, takmer vism von. Zem je dve poschodia podo mnou. Poctim nval adrenalnu, najobbenejej drogy Neohrozench. au. Christina sa objav veda ma. Ako sa m tvoja mama? Fajn. Uvidme, ako to spolu vydrme. Spust sa po lane?

Sledujem, ako sa koaje zvauj sp na rove ulice. Hej. Tris by asi chcela, aby som to aspo raz sksil. Jej meno ma zakadm ete zabol, bodnutie v hrudi mi pripomenie, ako vemi mi na nej zlealo. Christina sa tie zahad na koaje pred nami a na okamih pritisne plece k mjmu. Verm, e m pravdu. Spomienky na Tris patria k najivm, ak som kedy mal, ale predsa asom vybledli a u nebolia a tak vemi. Niekedy na ne myslm s radosou, ale nestva sa to asto. Obas sa o nej bavme s Christinou, ktor je omnoho lepia posluchka, ne som akal. Otvoren m aj ui a srdce, nielen utran sta. Cara zabrzd vlak, vyskom ako prv, ostatn sa vytrsia za mnou. Shauna sa pri schodoch zase postav a pomaliky schdza dolu. S Matthewom jej znesieme vozk, je to ak haraburda, ale zvldneme to. Vie nieo o Petrovi? sptam sa Matthewa, ke vozk polome. Ke sa z pamovho sra trochu spamtal, niektor zlozvyky sa mu obnovili, ale nie vetky. oskoro mi plne zmizol z dosahu. U si nemyslm, e ho nenvidm, ale zato mi ete nemus by sympatick. Presahoval sa do Milwaukee, povie Matthew, ale neviem, o tam rob. Nejak administratvu, ozve sa Cara spoza ns. V nru dr urnu, vzala ju Shaune, ne sme vystpili. Myslm, e mu to prospieva. Vdy som si myslel, e sa prid ku skalnm G-pkarskm rebelom na perifrii, poznamen Zeke. o u, asi ani ja nie som neomyln. Zmenil sa, pokr plecami Cara. as G-pkarov si stle mysl, e situciu by vyrieila jedine alia vojna. Ja sa priklam skr k nensilnej zmene. Nsilia u mm dos na cel ivot a bez prestania v sebe nosm jeho stopy, nie na koi, ale v spomienkach, ktor sa objavuj, ke ich najmenej akm... dery otcovej pste, moja pito namieren na Erica, mtvoly v sivom roztrsen po uliciach mjho bvalho domova. Krame k Hancockovmu mrakodrapu. Frakcie u nefunguj, ale v tejto asti mesta stle ije vina bvalch Neohrozench, pozna ich poda tetovan a prsingov, ale k iernej na obleen pridali vetky mon vrazn farby. Zopr sa mot po ulici, ale vina je v prci, vetci, o vldzu, sa musia podiea na chode mesta. Pred nami sa u ti k oblohe Hancockov mrakodrap. Oceov nosnky sa en smerom hore, kriuj sa a sahuj od irej zkladne k uej streche. U dvno som pri om nebol tak blzko. Vyleten dlka vo vestibule kontrastuje s farebnm graffiti namranm na stene, ktor tu teraj obyvatelia nechali ako pamiatku. Neohrozen si budovu prisvojili zrejme preto, e bola v irokom okol najnebezpenejie vysok, ale asi ich priahovala aj jej osamelos. Radi napali przdne priestory svojm hlukom, to mi na nich odjakiva vyhovovalo. Zeke uknutm ukazovka privol vah. Nahrnieme sa dnu a Cara stisne tlaidlo s slom 99. Len o vah vystrel hore, zavriem oi. Takmer vidm, ako sa pod nami otvra temn achta, a len pr centimetrov kovu ns chrni pred pdom do przdnoty. Ke vah zabrzd a roztrasene zastane, pevne sa chytm steny, aby som udral rovnovhu. Zeke mi ukne do pleca. Neboj, kamo. Ve sme to robili kad chvu, pamt?

Prikvnem. Cez padacie dvere sem fka vietor a iari modr obloha. uchcem sa k rebrku za ostatnmi, strach ma tak ochromuje, e by som sa nepohol rchlejie, ani keby som chcel. Stpnutmi prstami nahmatm prv prieku a posvam sa hore. Potom ete jednu. A znova. Aj Shauna sa nado mnou hbe len saka, ale jej brni telo, nie myse, vinu vhy mus aha rukami. Raz ke mi Tori tetovala symboly na chrbt, sptal som sa jej, i sme posledn udia na svete. Povedala, e mono. Asi o tom nerada rozmala. Lene tu hore na streche ahko uverm, e sme posledn udia, o kedy bud existova. Zzam na budovy pri brehu moiara a hru sa mi stiahne, ako keby sa mi vetky rebr tlaili dnu. Zeke pribehne k oceovmu kblu, ktor sa ah z okraja strechy, a zaves na prv postroj. Upevn ho, aby sa nezomykol aj sm, a zdvihne na ns oboie. Christina, povie, asi je to na tebe. Christina prikro k nemu a zamyslene si uk prstom po brade. o ja viem? Tvrou hore alebo nohami dopredu? Nohami dopredu, porad jej Matthew. Tvrou hore chcem s ja, aby som tak ahko nepustil do gat, tak bu originlna. Aby si vedel, ke pjde tvrou hore, hroz ti to ete viacej, upozorn ho. Ale nenechaj sa odradi, potom ti budem hovori Sr. Christina vkzne do postroja nohami vopred a dolu bruchom, aby cestou videla, ako sa pred ou mrakodrap zmenuje. Strasiem sa. Nemem sa na to ani pozera, radej zavriem oi. Christina let pre, za ou Matthew aj Shauna, nevidm ich, ale vo vetre sa ozvaj ich naden vkriky ako piskot vtkov. Si na rade, tyri, oznmi Zeke. Zavrtm hlavou. No tak, nech to m z krku, povzbudzuje ma Cara. Nie. Cho najprv ty, poviem jej. Prosm. Pod mi urnu a zhlboka sa nadchne. Pritisnem si ju na brucho, dotyky tokch ud striebrist kov zohriali. Cara roztrasene vlezie do postroja a Zeke ju upevn. Prekri si ruky na hrudi a u let ponad breh moiara, ponad mesto. Nevyd jedin zvuk ani nezalap po dychu. Zeke a ja zostaneme sami, tvrou v tvr. Asi to nezvldnem, vyslovm pevnm hlasom, ale cel telo sa mi trasie. Neblbni, zahriakne ma. Vek tyri, legenda Neohrozenosti, zvldne hocio! Prekrim si ruky a zakrdam sa k hrane strechy. Zd sa mi, e padm, hoci ma od przdnoty pod okrajom del vye metra. Zastanem a krtim hlavou, oraz rznejie a zfalejie. Povaj. Zeke mi polo ruky na plecia. Nezabudol si, e nejde o teba? Ide o u. Sprav nieo, o mala rada. Bola by hrd, e si to zvldol aj ty, jasn? Jasn. U sa z toho nemem vyzu. Ete mm v ivej pamti, ako sa nadene usmievala, ke sme spolu liezli na rusk koleso, ako odhodlane zatnala eus, ke prekonvala straideln simulcie. Ako sa spustila? sptam sa. Tvrou dopredu. Okej. Podm mu urnu. Toto pripevni za ma, hej? A otvor ju. Vleziem do postroja, tak sa mi tras ruky, e sa mi to ledva podar. Zeke mi utiahne popruhy cez

nohy a trup a urnu pripevn za ma otvorom von, aby sa popol rozptlil do vzduchu. Vyplieam oi na ulicu podo mnou, prehtam l a zanam sa hba. Zrazu si to chcem rozmyslie, ale neskoro, u sa rtim k zemi. Revem tak nahlas, e by som si najradej zakryl ui. Vkrik vo mne rastie ako iv bytos, napa mi hru, hrdlo aj hlavu a raz si cestu von. Vietor ma tpe v oiach, ale silou vle ich drm otvoren a v okamihu slepej paniky pochopm, preo Tris chcela s tvrou dopredu. Ctila sa pritom ako vtk, ako keby lietala. Stle ctim przdnotu pod sebou, podob sa na przdnotu vo mne, pripad mi ako sta, ktor sa ma chystaj zhltn. Vtom si uvedomm, e som sa prestal hba. Posledn zvyky popola poletuj vo vetre ako jemn siv vloky snehu, rozplvaj sa mi rovno pred oami. Vism len ksok nad zemou, v pohode mem zoskoi. Ostatn sa podo mnou postavili do kruhu a vytvorili sie kost a svalov. Pritisnem si tvr o ltku postroja a zasmejem sa. Hodm im przdnu urnu, potom sa naiahnem za chrbt a odopnem si popruhy. Skom a padnem kamoom do nruia ako kame, trochu sa poudieram o kosti. Zachytia ma a zloia na zem. Nastane trpne ticho, ja v ase zzam hore na mrakodrap a nikto nevie, o mi m poveda. Caleb sa na ma nervzne usmeje. Christina murkne, aby zahnala slzy. Aha, ide Zeke! zahlsi. Ozaj sa k nm rti, najprv vyzer ako bodka, potom ako machua, nakoniec ako lovek navleen v iernom. Ke zabrzd, rozrehoce sa od radosti. Naiahnem sa a jednou rukou schmatnem Amara za predlaktie, druhou Caru za bled rameno. Usmeje sa na ma, ale oi m stle trochu smutn. Zeke nm tvrdo naraz plecom do rk a ker sa od ucha k uchu, ke ho chvu zostaneme dra ako decko. Super, o? Chce s ete raz, tyri? Ani nhodou, odpoviem bez vhania. +++ Zamierime sp k vlaku. Shauna kra na ortzach, Zeke tla jej przdny vozk a bav sa s Amarom. Matthew, Cara a Caleb id spolu a zrejme rozoberaj nieo strane vedeck, ke s tak naden. Christina sa pripoj ku mne a polo mi ruku na plece. astn rozhodovac de, prihovor sa mi. Sptam sa a, ako sa naozaj m, a ty mi povie pravdu, okej? Obas si navzjom len tak medzi reou rozkazujeme, obaja sme si na to zvykli. Z Christiny sa postupne stala jedna z mojich najlepch kamoiek, hoci si obas vymieame nzory dos prudko. Som v pohode, ale je to ak. In to u nebude. Ja viem, prisved. Tvorme zadn voj naej roztrsenej skupinky, krame pomedzi tmav budovy, do ktorch sa ete nikto nenasahoval, a po moste ponad blatist rieku. Hej, ivot je niekedy fakt naprd, povie, ale vie, preo mi to stoj za to? Zdvihnem oboie. Urob to ist, len aby do ma zarypla. Lebo niektor chvle s naozaj fajn, povie. Trik je v tom, aby si ich lovek vimol a uil.

Usmeje sa, ja jej smev optujem, a spolone zamierime hore schodmi k vlaku. +++ Od detstva viem, e ivot kadmu loveku nejako ubli, bolesti sa ned utiec. Teraz sa konene um, e sa meme aj vyliei. Navzjom si pritom pomhame.

POAKOVANIA

Sem patr v prvom rade o najprimnejie priznanie, e za spechy v ivote a spisovateskej karire nevam len vlastnej sile a talentu. Divergencia, Rezistencia a Experiment maj len jednu autorku, ale dotyn by toho vea nenarobila bez pomoci. V prvom rade, akujem ti, Boe, e si mi poslal toko ud, ktor mi pomhaj a ktorm tu chcem takisto poakova. Tu s: Mj manel, ktor ma neopsatenm spsobom miluje, usilovne sypal npady, pretal vetky verzie rukopisu a trpezlivo zvldal spoluitie s vynervovanou spisovatekou. Joanna Volpe, ktor vetko zvldla avou zadnou a navye aj poctivo a vekodune. Katherine Tegen, chladnokrvn vydavatesk eso so zlatm srdcom a s mnostvom cennch pripomienok v rukve. (Neboj, nikomu to neprezradm... Hups!) Molly ONeill, ktor mi venovala toko pozornosti a asu a vylovila Divergenciu z mora ndejnch rukopisov. Casey McIntyre, publicistick gnius s asnmi tanenmi pohybmi. Joel Tippie, Amy Ryan a Barb Fitzsimmons, skvel grafick dizajnri, ktor zakadm spchali majstrovsk dielo. Brenna Franzitt, Josh Weiss, Mark Rifkin, Valerie Shea, Christine Cox a Joan Giurdanella, lebo sa krsne postarali o moje slov. Lauren Flower, Alison Lisnow, Sandee Roston, Diane Naughton, Colleen OConnell, Aubry Perks-Fried, Margot Wood, Patty Rosati, Molly Thomas, Megan Sugru, Onalee Smith a Brett Rachlin za marketingov a publicistick silie. Andrea Pappenheimer, Kerry Moynagh, Kathy Faber, Liz Frew, Heather Doss, Jenny Sheridan, Fran Olson, Deb Murphy, Jessica Abel, Samantha Hagerbaumer, Andrea Roseno a David Wolfson za profesionlnu a naden podporu predaja. Jean McGinley, Alpha Wong a Sheala Howley za renie mojich slov po celom svete. akujem aj vetkm zahraninm vydavateom za to, e mojim prbehom dverovali. Shayna Ramos a Ruiko Tokunaga za zzran produkciu. Caitlin Garing, Beth Ives, Karen Dziekonska a Sean McManus za asn audioknihy. Randy Rosema a Pat Moore za svedomit tovnctvo. Kate Jackson, Susan Katz a Brian Murray za vynikajce navigovanie lode Harper. Naden a neochvejn podpora vetkch ud, ktor sa podieali na vydan mojich knh, pre ma znamen nesmierne vea. Pouya Shahbazian, vaka za prepaovanie Divergencie do skvelho filmovho tdia, za usilovn prcu, trpezlivos, priatestvo a prern kanadsk artky. Danielle Barthel, vaka za trpezlivos a organizciu. Steve Younger za ochrann krdla v prci aj v ivote. Vetci z literrnej agentry New Leaf Literary za vynikajci prstup a vynikajcu prcu. Cel filmov tm, v prvom rade Neil Burger, Doug Wick, Lucy Fisher, Gillian Bohrer a Erik Feig, za starostliv adaptciu mojej prce. Vaka mame, Frankovi, Ingrid, Karlovi, Frankovi Juniorovi, Candice, McCallovi, Beth, Rogerovi, Tylerovi, Trevorovi, Darbymu, Rachel, Billiemu, Fredovi, babke, Johnsonovcom (z Rumunska aj z Missouri), Kraussovcom, Paquettovcom, Fitchovcom a Rydzovcom frakciu by som pred vami v

ivote neuprednostnila. Vaka online komunite spisovateov z fr YA Highway a Write Night za porozumenie a priatestvo, sksenejm autorom za prijatie a pomoc poas poslednch pr rokov, vaka vetkm za priatesk kontakt. Bez vs by bolo psanie vemi osamel. Najradej by som vs vymenovala vetkch. Mary Katherine Howell, Alice Kovacik, Carly Maletich, Danielle Bristow a vetci nespisovatesk kamoi vaka, e ste mi obas stiahli hlavu z oblakov. Vaka vetkm fanikovskm strnkam za ialen internetov nadenie a itateom za tanie, hodnotenie, pianie, diskutovanie, poiiavanie a v prvom rade za to, e ste ma nauili toko dleitho o psan aj o ivote. Vetci ste mi zmenili ivot k lepiemu. Som astn, e vs mm. Naposledy vm hovorm: bute staton.

PECILNE POAKOVANIE
Na jar 2012 pdesiat blogov rilo pozitvne sprvy o Divergencii a podporovalo vydanie Rezistencie pomocou internetovej kampane rozdelenej poda frakci. Vetci zastnen nenahraditene prispeli k spechu celej srie. Vaka vm:

HARMNIA: Meg Caristi, Kassiah Faul, Sherry Atwell (vodkya frakcie), Kristin Aragon, Emily Ellsworth, Cindy Hand, Melissa Helmers, Abigail J., Sarah Pitre, Lisa Reeves, Stephanie Su Amanada Welling.

INFORMOVANOS: Pam van Hylckama-Vlieg (vodkya frakcie), James Booth, Mary Brebner, Andrea Chapman, Amy Green, Jen Hamflett, Brittany Howard, ODell Hutchison, Benji Kenworthy, Lyndsey Lore, Jennifer McCoy, Lisa Parkin, Lisa Roecker.

NEOHROZENOS: Alison Genet (vodkya frakcie), Lena Ainsworth, Stacy Canova, Amber Clark, April Conant, Lindsay Cummings, Jessica Estep, Ashley Gonzales, Anna Heinemann, Tram Hoang, Nancy Sanchez, Yara Santos.

OTVORENOS: Kristi Diehm (vodkya frakcie), Jaime Arnold, Harmony Beaufort, Damaris Cardinali, Kris Chen, Sara Gundell, Bailey Hewlett, John Jacobson, Hannah McBride, Aeicha Matteson. SEBAZAPRENIE: Amanda Bell (vodkya frakcie), Katie Bartow, Heidi Bennett, Katie Butler, Asma Faizal, Hafsah Faizal, Ana Grilo, Kathy Habel, Thea James, Julie Jones a T. D. Holson.

Avaliar