Você está na página 1de 5

1.- inicio 2.- declarar a, b 3.- mostrar introducir valor: 4.- Recibir a 5.- b a mod 2 6.- si b= 0 7.

- mostrar a, es par 8.- Si no 9.- mostrar a, es impar 10.- Fin si 11.- Fin

Inicio

Declarar a, b

Introducir valor:

b a mod 2

Si a= 0

a, Es par

A a, es par

Fin

Inicio 1.- inicio 2.- declarar x, y, z 3.- mostrar introducir valor: 4.- Recibir x 5.- y 0 6.- si x>8000 7.- y x*0.15 8.- Si no 9.- zx y 10.- mostrar venta=, x 11.- mostrar descuento=,y 12.- mostrartotal a pagar=,z 13.- fin si 14.- Fin

Declarar x, y , z

Introducir valor:

y0

Si x>800

&

yx*0.15 & zx-y

venta=, x

descuento=,

total a pagar=,z

Fin

1.- inicio 2.- declarar a, b, c 3.- mostrar valor: 4.- recibir a 5.- mostrar valor: 6.- recibir b 7.- mostrar valor: 8.- recibir c 9.- si a>b y a>c 10.- mostrar el mayor es:,a 11.-si no 12.- Si b>a y b>c 13.- mostrar el mayor es:,b 14.- si no 15.- si c>a y c>b 16.- mostrar el mayor es:,c 17.- si no 18.- si a=b y a>c 19.- mostrar a y b son iguales y mayores a c 20.-si no 21.- si b=c y b>a 22.- mostrar b y c son iguales y mayores a a 23.-si no 24.- si a=c y c>b 25.- mostrar a y c son iguales y mayores a b 26.- si no 27.- mostrar los 3 son iguales 28.- fin si 29.- fin si 30.- fin si 31.- fin si 32.- fin si 33.- fin si 32.- fin

Inicio

&

Declarar a, b, c

Si a=b y a>c

a y b son iguales y mayores a c

valor:

n b y c son iguales y mayores a a

Si b=c y b>a

valor: n b Si a=c y c>b a y c son iguales y mayores a b

valor:

c
los 3 son iguales

Si a>b y a>c

el mayor es:a Fin

Si b>a y b>c

el mayor es:b

Si c>a y c>b

el mayor es:c

n &

1.- inicio 2.- Declarar a 3.- mostrar valor: 4.- recibir a 5.- si a=0 6.-mostrar neutro 7.- si no 8.- si a<0 9.- mostrar negativo 10.- si no 11.- si a>0 12.- mostrar positivo 13.- fin si 14.- fin

Inicio

Declarar a

valor:

Si a=0

neutro

Si a<0

Negativo

Si a>0

positivo

Fin