Você está na página 1de 5

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR

(BAHAGIAN RAYUAN DAN KUASA-KUASA KHAS)


PETISYEN UNTUK PENERIMAAN MASUK NO. 18-87-01-2013
Petisyen untuk Penerimaan Masuk ) Dalam Perkara IZZAH AZURA BINTI
Peguambela dan Peguamcara ) HAMZAH yang beralamat di 4! "A#AN
N$% &'&(')'*)+ ) AU*A,4! TAMAN -RI ./RAMAT! 04*))
.UA#A #UMPUR%

Dan
Dalam Perkara -eksyen ) dan
0 Akta Pr$1essi$n Undang'
Undang 2(3 4Akta 33)
IZZAH AZURA BINTI HAMZAH ..P!"#$%&'
A(IDA)IT PENYAMPAIAN
-aya! IZZAH AZURA BINTI HAMZAH 4N$%.,P5 &()2'4'00*3)! adala6 se$rang
7arganegara Malaysia yang cuku8 umur dan beralamat di N$% 4! "alan AU*A,4!
Taman -ri .eramat! 04*)) .uala #um8ur dengan ini sesunggu6nya berikrar dan
menyatakan se8erti berikut5
% Ba6a7a saya adala6 Pem8etisyen dalam 8etisyen ini dan adala6 Pelati6
Dalam .amar di Tetuan 9itru A:6ani ; <$! #e=el +A! Bl$k B! Menara Park!
Megan A=enue II! *! "alan >a8 .7an -eng! 0)40) .uala #um8ur%
1
*% Ba6a7a saya tela6 menyam8aikan sesalinan Petisyen Untuk Penerimaan
Masuk Peguambela Dan Peguamcara 4B$rang ) dan N$tis Petisyen Untuk
Penerimaan Masuk Peguambela Dan Peguamcara 4B$rang *) yang bertarik6
* "anuari *)+! 4sele8as ini diru?uk sebagai @d$kumen'd$kumen tersebutA)
ke8ada5'
4a) se$rang 8eker?a di "abatan Peguam Negara di Aras '&! Bl$k <+!
Pusat Pentadbiran .era?aan Persekutuan! 3*0)* Putra?aya! yang tela6
menerima bagi 8i6ak >%B Peguam Negara dan mengakui 8enerimaannya
di atas salinan d$kumen'd$kumen tersebut 8ada * "anuari *)+! 8ada
?am +%+0 8etangB
4b) se$rang 8eker?a bernama Anand di Ma?lis Peguam Malaysia di N$%
+!0 ; (! #eb$6 Pasar Besar! 0))0) .uala #um8ur! yang tela6
menerima bagi 8i6ak Ma?lis Peguam dan mengakui 8enerimaannya di
atas salinan d$kumen'd$kumen tersebut 8ada ** "anuari *)+! 8ada ?am
+%* 8etangB dan
4c) se$rang kerani di Pe?abat "a7atankuasa Peguam .uala #um8ur di
Tingkat &! Cisma .ra1tangan! N$% 2! "alan Tun Perak! 0))0) .uala
#um8ur yang tela6 menerima bagi 8i6ak "a7atankuasa Peguam dan
2
mengakui 8enerimaannya di atas salinan d$kumen'd$kumen tersebut
8ada ** "anuari *)+! 8ada ?am +%+0 8etang%
+% -esalinan d$kumen'd$kumen tersebut serta 8engakuan 8enerimaannya kini
dikemukakan dan di tanda secara k$lekti1 sebagai /ks6ibit @IAH-1A%
Diikrarkan $le6 )
IZZAH AZURA BINTI HAMZAH )
4N$% .,P5 &()2'4'00*3) )
di .uala #um8ur 8ada )
8ada )

Di 6ada8an saya!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Pesuru6?aya -um8a6
3

A(IDA)IT PENYAMPAIAN ini di1ailkan $le6 Tetuan 9itru A:6ani ; <$ yang
mem8unyai alamat 8enyam8aian di #e=el +A! Bl$k B! Menara Park! Megan A=enue
II! *! "alan >a8 .7an -eng! 0)40) .uala #um8ur%
DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR
(BAHAGIAN RAYUAN DAN KUASA-KUASA KHAS)
PETISYEN UNTUK PENERIMAAN MASUK NO. 18-87-01-2013
Petisyen untuk Penerimaan Masuk ) Dalam Perkara IZZAH AZURA BINTI
Peguambela dan Peguamcara ) HAMZAH yang beralamat di 4! "A#AN
N$% &'&(')'*)+ ) AU*A,4! TAMAN -RI ./RAMAT! 04*))
.UA#A #UMPUR%

Dan
Dalam Perkara -eksyen ) dan
0 Akta Pr$1essi$n Undang'
Undang 2(3 4Akta 33)
IZZAH AZURA BINTI HAMZAH ..P!"#$%&'
SI*IL PERAKUAN EKSHIBIT
-aya dengan ini mengakui ba6a7a /ks6ibit berikut bertanda @IAH-1A yang di ru?uk
dalam A1ida=it Penyam8aian IZZAH AZURA BINTI HAMZAH (N+. K,P- 870.11-1/-
0021) tela6 diikrarkan di 6ada8an saya 8ada *)+%
Di 6ada8an saya!
4


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Pesuru6?aya -um8a6
5