มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

วัดปรัมบานัน
พระราชวังสุ ลต่าน
เกาะบาหลี

ภูเขาไฟคินตามานี
วิหารทานาห์ ล็อต

1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาทีใหญ่ทีสุ ดสร้ างจากหินภูเขาไฟ
มรดกโลก เป็ นทีสิงสถิตของเทพเจ้าผู ้ยิงใหญ่ ทั งสามของศาสนาฮินดู
พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์ องค์แรกจนกระทังองค์ปัจจุบัน
ดินแดนทีงดงามด้ วยมนต์เสน่ ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ องถิน สวรรค์บนดินท่ านจะได้
พบกับการแสดงพื นเมือง ระบําบาร็อง ขนานแท้ และ
ดั งเดิมของบาหลี
วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู ้มีชือเสียง
จุดชมวิวทีงดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลทียิงใหญ่ ตัดกับโขดหิน และคลืนยักษ์ ทีถาโถมเข้ าหา
ชายฝัง

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพ - จาการ์ ต้า - เดนพาซาร์

12.00 น.

พร้อมกันที สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินการ์ รูด้า
อินโดนีเซีย เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ นเครืองพร้อมเดินทางไปกับ
คณะเพือให้บริ การตลอดรายการ
ออกเดินทางสู ่ จาการ์ ต้า โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซีย เทียวบินทีGA 867
ถึงสนามบินจาการ์ ต้า ** แวะเปลียนเครือง เพือเดินทางต่อสู ่ เดนพาร์ ซ่า**
ออกเดินทางต่อสู ่ เดนพาซาร์ เทียวบินที GA 416
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี หลั งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง บาหลี ตั งอยู่เกือบ
กึ งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื นทีประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้ านคน ท่า
อากาศยานนานาชาติต ั งอยู่ทีเมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะบาหลี เป็ นเกาะเกาะหนึ งของประเทศ
อินโดนีเซีย ทีมีความสวยงามด้วยธรรมชาติทีผสมผสานกั นอย่างลงตัวกับวั ฒนธรรมทีไม่เหมือนใคร ซึ งได้
สืบทอดต่อกันมาเป็ นเวลานับพั นปี มีแหล่งท่องเทียวทางวั ฒนธรรมเป็ นจํ านวนมาก ซึ งมีความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ ชายหาดทีสวยงามและขาวสะอาด รวมทั งผืนป่ าทีมี

14.50 น
18.15 น.
19.40 น.
22.25 น.

ปุโรพุทโธ.doc

1

ความอุดมสมบูรณ์ และการดํ าเนินชีวิตของคนบาหลี เป็ นการดํ าเนินชีวิตด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั งเดิมซึ ง
ทํ าให้บาหลี กลายเป็ นแหล่งท่องเทียวทีทั วโลกรู้จ ัก
นําท่ านเข้ าสู ่ ทีพัก RISATA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีสอง

บารองแดนซ์ – หมู ่บ้านมาส -ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ –วัดเทมภัคสิรงิ ค์ – ตลาดปราบเซียน -หมูบ่ ้ านอูบุด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร พร้อมรับอากาศบริ สุทธิ ทีแสนสดชืนยามเช้าแรกของเมืองสวรรค์แห่งนี
จากนั นนําท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวั ฒนธรรมของบาหลี บาร็องด๊ านซ์ เป็ นเรื องราวการต่อสู้ระหว่าง
ความชั วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ่ ายธรรมะ เป็ นสัตว์ในเทพนิยาย มีล ั กษณะเป็ นตัวสิงโตผสมมั งกร
แสดงโดยผู้ ชายสองคน ว่ากั นว่าเคราของบาร็ องมีอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็ อง คือรัง
ดา ราชินีแห่ งนรก ซึ งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลั วและให้ความเคารพพอ ๆ กั น ตามบทละคร บาร็ องไม่สามารถ
ปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั วเสมอ สําหรับชาวบาหลี
การแสดงชุดนี คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต ระหว่างทางแวะเยียมชม หมู ่บ้านมาส ท่านจะได้ชมการ
สาธิตการแกะสลั กไม้ แบบพื นเมืองของชาวอินโด จากนั นนําท่านมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคินตามานี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ ามกลางวิวทิวทัศน์ อันงดงามของภูเขาไฟ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ ตูร์
หมู ่บ้านคินตามานี ตั งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็ นหนึ งใน
อาณาจักรยุคต้ น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี เป็ นหุบเขาทีงดงามมีหมอกปกคลุม
อย่างสวยงาม บริ เวณนี จะมีอากาศเย็นตลอดทั งปี ใกล้ ก ับภูเขาไฟ คือทะเลสาบ
กูนุงบาร์ ตูร์ เป็ นทะเลสาบซึ งเกิดจากการยุบตั วของ ภูเขาไฟดาเนาบาร์ ตูร์ ซึ งมี
ขนาดใหญ่ทีสุดและตั งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟทียั งคุกรุ่ นนําท่านสู่
วัดเตียร์ ตา อัมปี ล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดนําพุศักดิ สิทธิ ซึงคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซี
ริง (TEMPAK SILING) ตามตํ านานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ ยิ งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์
แกะสลั กอนุสรณ์สถานในชั วคืนด้ วยเล็บมือตน สิ งปลูกสร้างนี คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ
เพณี ปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ งจะทํ าให้กษัตริ ย ์ ราชินี และนางสนมผู้ วาย
ชนม์กลายเป็ นเทพเจ้า) ภายในวั ดท่านจะได้พบกับ บ่อนําศักดิ สิทธิ ซึ งปัจจุบัน
นี ยั งมีน ํ าผุดขึ นมาตลอดเวลา เชือกั นว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ นตอนทีเจาะพื น
พิภพเพือสร้างบ่อนํ าอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานทีแห่งนี ถูกสร้าง
ขึ นราวศตวรรษที 10 ว่ากันว่านํ าในสระมีอ ํ านาจในการรักษาโรคภั ยต่างๆ จึง
ได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ทีชาวบาหลีนิยมมาชํ าระร่ างกายให้บริ สุทธิ หลั งจากถวายเครืงอบัดพลีแก่
เทพเจ้าแห่งสระนํ าแล้ ว หญิงและชายจะแยกไปอาบนํ ากั นคนละด้าน แม้ น ํ าจะมาจากแหล่งเดียวกั นแต่จะมี
ท่อแยกเพือประกอบพิธีกรรมต่างกั นไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพั กของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ทีตั ง
อยู่บนเขาใกล้ ๆ ตัววิหาร จากนั นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื อสินค้าพื นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้ าพั นคอ
ผ้ าโสร่ งพื นเมือง กระเป๋ าหนัง ตุ๊กตาไม้ แกะสลั ก พวงกุญแจ ฯลฯ ที“ ตลาดปราบเซียน ” สมควรแก่เวลา นํา
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน อูบุด (Ubud) เมืองทีมีความงามลุ่มลึกในตัวของมั นเอง ผู้ ทีมาเยือนมั กหลงใหลมนต์
เสน่ห์ของทีนี อูบุดเป็ นหมู่บ้านทีนักท่องเทียวทุกคนต้องเดินทางมาเยือน เนืองจากเป็ นศูนย์ รวมศิลปะของ

เทียง

ปุโรพุทโธ.doc

2

บาหลี จนมีค ํ ากล่าวขานว่าอูบุดนีแหละคือบาหลีทีแท้จริ งตลาดทีเมืองอูบุดจะมีสินค้าพื นเมืองฝี มือดีจ ํ าหน่าย
ซึ งอาจหาไม่ได้ในทีอืน และบริ เวณโดยรอบอูบุดก็ย ั งคงมีนาขั นบั นไดทีสวยงามให้ชมด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู ่ ทีพัก RISATA HOTEL หรือเทียบเท่ า

เย็น

วันทีสาม

วัดเม็งวี - เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – สวนวานร – วิหารทานาล๊อต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพัก นําท่านสู่ วัดเม็งวี (วัดปูรา ตามัน อายุน) ทีวั ดแห่งนี
เคยเป็ นศูนย์ กลางของอาณาจั กรเรื องอํ านาจ นับย้ อนถึงสมั ยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี1891 สร้างในศตวรรษที
17 มีคูเมืองล้ อมรอบเป็ นทีเก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก จากนั นนําท่านเดินทางสู่เทือกเขา
ทีมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขา เบดูกัล” ผ่านชมไร่ ผ ั ก, ผลไม้ เมืองหนาว และหมู่บ้าน ทีสวยงามที
ตั งอยู่บนเทือกเขาชมสวนดอกไม้ นานาชาติ นําท่ านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)
หรื อเรี ยกสั นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู ตั งอยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับนํ าทะเลมีฉากหลั งเป็ นภูเขาไฟ
สูงทะมึน บางช่วงถูกคั นด้วยปุยเมฆสีขาว วั ดนี สร้างตั งแต่สมั ยศตวรรษที17 เพือใช้ท ํ าพิธีทางศาสนาพุทธ
และฮินดู รวมทั งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพย แห่งสายนํ าไม่สามารถเดินข้ามไปยั งวั ดได้ มีล ั กษณะเด่นตรงศาลา
ซึ งมีหลั งคาทรงสูงทีรี ยกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั น สวยงามมาก วั ดแห่งนี ตั งอยู่ริมทะเลสาบบรา
ตัน (Lake Bratan) เป็ นทะเลสาบทีมีมนต์ขลั ง ฉากหลั งคือทุ่งนาขั นบันไดทีค่อย ๆ ลาดตํ าลง เป็ นทะเลสาบ
ทีมีชือเสียงซึ งมีรีสอร์ทให้นักท่องเทียวทีต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขา ได้เข้าพั กด้ วยใน
ตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวทีสวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount
Angung) เรื อยไปจนถึงทางทิศตะวั นออกนอกจากนี ยั งเป็ นศูนย์ รวมกิจกรรมทางนํ าสร้างความตืนเต้ นเช่น
สกีน ํ า การล่องเรื อ และภายเรื อในทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “Alas Kedatan” หรื อ สวนลิง (Alas-ลิง / Kedatan-สวน,ป่ า) ทีนีจะมีไกด์ท้องถิ นเป็ นหญิง
สาว บาหลีมาคอยดูแลและพานักท่องเทียวชมภายในสวนลิง ภายในสวนลิงจะมีว ั ดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี
สองข้างทางจะมีฝูงลิงห้อยโหนและนังเกาะกลุ่มกันเป็ นจุดๆ โดยมีหัวหน้าลิงแต่ละฝูงคอยดูแล (ข้อควรระวั ง
: ไม่ควรให้อาหารลิงขณะเดินชม หรื อสวมใส่เครื องประดับทีระยิบระยั บเพราะจะทํ าให้ลิงสนใจและเข้ามา
แย่งของ) จากนั น นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวทีงดงามทีสุดของเกาะบาหลี ที วิหารทานะห์ ล็อต วั ดแห่งนี
ตั งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ งเกิดจากการถูกคลืนกั ดเซาะ หอสีด ํ าและเถาไม้ เลื อยเหนือหน้าผาของ
ทานะห์
ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอั นประณี ตของจีน คูหาทีรายรอบวั ดคือทีอาศั ยของงูศ ั กดิ สิทธิ ซึ งอยู่อย่าง
สันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผูมาสั
้ กการะเท่านั น แต่นักท่องเทียวสามารถขึ น
ชมทัศนียภาพทีงามจับตายามอาทิตย์ ล ั บขอบฟ้ าได้บนเขาลูกใกล้ ก ันทานะห์ ล็อต สร้างโดย ดังห์ย ั ง นิราร์ตา
พระสมั ยศตวรรษที 16 ซึ งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ นทีจุด ๆ หนึ งบนฝั งตะวั นตกจึงเดินทางไปทีดังกล่าวเพือ
ทํ าสมาธิสาวกของผู้ น ําทางจิตวิญญาณในท้องถิ นรู้สึกประทับใจจึงมาศึกษาศาสนากับท่านสร้างความขุ่น
เคืองแก่นักบวชในท้องถิ นอย่างมากจึงท้าทายนิราร์ตา
แต่ท่านยั งคงถือขันติและย้ ายทีบํ าเพ็ญเพียรไปยั ง
มหาสมุทร สถานทีแห่งนี จึงเป็ นทีรู้จ ักในนามทานะห์ ล็อต หรื อ“ดินแดนในทะเล”

เทียง

ปุโรพุทโธ.doc

3

เย็น

วันทีสี
เช้ า

เทียง

18.20 น.
18.30 น.

คํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาลัน ( JINBALAN BEACH) บริการท่ านด้ วยอาหารทะเล ท่านกลาง
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน
นําท่ านเข้ าสู ่ ทีพัก RISATA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วัดปุราเบซากิห์ – ช้ อปปิ งคูต้าเซ็นเตอร์ – ยอร์ คยาการ์ ต้า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก
จากนั นนําท่านสู่ ปุรา เบซากิห์ (Pura Besakih) เป็ นวั ดทีมีความสําคัญทีสุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้
เป็ นวั ดหลวง (Mother Temple) เป็ นวั ดในศาสนาฮินดูทีใหญ่ทีสุดของบาหลี ยั งถือเป็ นวั ดศั กดิ สิทธิ ทีสุด
เหนือวั ดทั งปวง มีบริ เวณกว้ างใหญ่ไพศาลประกอบด้ วยวั ดเล็กๆ อีก23 แห่ง แห่งทีเรี ยงรายอยู่เป็ นขั นๆ กว่า
7 ขั นไปตามไหล่เขา มีฉากหลั งคือภูเขาไฟกุนุงอากุง สูงทีสุดในบาหลี มีประวั ติศาสตร์ทียาวนานมาตั งแต่
สมั ยก่อนประวั ติศาสตร์ลเ ยทีเดียว วั ดเล็กๆ ดังกล่าวก็จะมีความสําคัญต่างๆกันไปได้เวลาอั นสมควรนําท่าน
เดินทางกลั บสู่ย่านคูต ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นให้ท่านอิสระตามอั ธยาศั ย หรื อเลือกเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ งย่านคูต้า เซนเตอร์ เพือให้ท่านได้
ช้อปปิ งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั งหลายอาทิเช่ น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอืน ๆ
อีกมากมาย ในราคาทีคุณพอใจ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินสู ่ เมืองยอร์ คยาการ์ ตา (YOGYAKARTA) โดยสายการบิน การ์ รูด้า อินโดนีเซีย เทียวบิน GA 255
ถึงสนามบินยอร์ คยาการ์ ต้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
ยอร์ คยาการ์ ตา เป็ นเมืองแห่งประวั ติศาสตร์ มีประชากรอาศั ยอยู่ประมาณ 11 ล้ านคน พรั งพร้อมด้ วยเสน่ห์
ทางวั ฒนธรรมหลายประการ เช่น ความเงียบสงบของวั ดพุทธและฮินดูทีงดงาม(จากศตวรรษที 8 , 9 และ 10)
ซึ งสามารถพบเห็นได้ในบริ เวณตัวเมือง และเป็ นทีสืบทอดของท่วงทํ านองเสนาะของ กาเมลั น (ดนตรี กาเม
ลั น คือ ดนตรี ทีให้ความรู้สึกโอ่อ่าและลึกลั บ แต่งขึ นเพือเล่นในหอดนตรี ในบ้านเรื อนขุนนาง ประกอบ ด้วย
เครื องดนตรี 5 ถึง 40 ชนิด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู ่ ทีพัก YOGYAKARTA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห้ า

พระราชวังสุ ลต่าน – พระราชวังนํา –วัดพราหมนันต์ –บุโรพุทโธ – ถนนวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก

ปุโรพุทโธ.doc

4

เทียง

ปุโรพุทโธ.doc

นําท่านชม “Kraton Yogyakarta” พระราชวังสุ ลต่าน ทีเต็มไปด้วยสิ งของลํ าค่าในวั งและเครื องใช้ต่าง
ก่อนทีกษัตริ ย ์ องค์สุดท้ายจะลี ภั ยและเปลียนการปกครอง ชมวั งเมกะลั งและ
เครื องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวั ตถุและสิ งลํ าค่าสมั ยก่อน ประวั ติ
ต่างๆทีมีความเป็ นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา จากนั นนําท่านชม
พระราชวังนํา (Water Palace) เป็ นสถานทีพั กผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระ
ขนาดใหญ่ เพือให้สาวสรรกํ านัลในว่ายนํ าเล่นเบิกบานสําราญใจ โดยมีอาคารที
ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายนํ าของมเหสีและ
ธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็ นสวนขนาดใหญ่ทียั งคงความสวยงาม ให้ท่านได้ชม
กัน นําท่านชม วัดพราห์ มนันต์ ได้ รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัม
บานันของฮินดู สร้างเสร็ จราวปี 856 เพือฉลองชัยชนะของระไก ปี กาตัน(ทายาทผู้ สืบทอดราชวงศ์สันชัย)
ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี มีสิ งปลูกสร้างแปดหลั ง หลั งใหญ่สุดสามหลั งเรี ยงจากเหนือจรดใต้คือ
จันดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือจันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี
พรหมมา (ทางใต้) ฝั งตรงข้ามทางตะวั นออกคือวิหารเล็ก ๆ ทีครั งหนึ งเคยบรรจุ“พาหนะทรง” ของเทพเจ้า
แต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ(นนที) หงส์ ของพระพรหม(ฮัสมา) และครุ ฑของพระวิษณุ ปัจจุบันเหลือแต่
นนที ใกล้ ประตูทางเหนือและใต้ของพื นทีส่วนกลางซึ งมีก ํ าแพงล้ อมรอบคือวิหารราชสํานักสองหลั งซึ งมี
กํ าแพงล้ อมรอบคือวิหารราชสํานักสองหลั งซึ งมีล ั กษณะเหมือนกัน สูราว
ง 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์
ใหญ่สุดเพือถวายแด่พระศิวะ มีอีกชือหนึ งคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่ างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั งหมด
ตํ านานท้องถิ นกล่าวว่ารอรอ จองกรังเป็ นเจ้าหญิงทีถูกสาปโดยคู่หมายทีไม่ได้รักกัน นางขอให้ฝ่ายชายสร้าง
วั ดให้เสร็ จในหนึ งคืน และทํ าลายผลงานทีเกือบเสร็ จสิ นของเขาด้วยการตํ าข้าวกระเดืองก่อนเวลาซึ งเป็ น
สัญญาณของเช้าวั นใหม่ เมือรู้ว่าถูกหลอกฝ่ ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็ นหิน ตามตํ านานหญิงสาว
ยั งคงอยู่ทีนีในหอเหนือของวิหารในรู ปสลั กของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลั งมีรูปสลั กขอ
งอกัสตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า” หันหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็ นช้าง หันไป
ทางตะวั นตก และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หันทางตะวั นออก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ บุโรพุทโธ เป็ นสถูปขนาดใหญ่ซึ งได้ชือว่าเป็นพุทธสถานทีใหญ่ทีสุดในโลกนี สร้างขึ น
ในสมั ยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลางเมือราว ปี 778 – 856 หรื อก่อนนครวั ด 300 ปี และก่อนโบสถ์นอต
เตรอะดามในฝรั งเศส 200 ปี และได้ รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ มี
ลั กษณะเป็ นรู ปวงกลมล้ อมรอบด้วยจัตุรัส (หรื อรู ปทรงเรขาคณิตทีช่วยกํ าหนดจิตขณะทํ าสมาธิ) หากมอง
จากพื นดินในระยะไกล บุโรพุทโธคือสถูป ซึ งเป็ นรู ปแบบของจักรวาลทีมีส่วนประกอบในแนวตั งสามส่วน
ด้วยกั นคือ ฐานสีเหลียมจัตุรัสของรับองค์สถูปและยอดฉัตร ถ้ าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทาง
ตะวั นออก ก้าวขึ นอนุสรณ์สถานทีลดหลั นเป็ นชั น ๆ และมีเฉลียงรอบ เดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะ
เห็นว่ารู ปนูนแกะสลั กและรู ปปั นทุกชั นล้ วนเป็ นส่วนสําคั ญขององค์รวม บุโรพุทโธมีทั งหมดสิบชั น แทน
ภพทั งสามของจักรวาลตามความเชือของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ(ภพตํ าสุด)รู ปภพ(ภพกลาง)
และอรู ปภพ(ภพสูงสุด) รู ปนูนแกะสลั กชั นล่างสุด แสดงให้เห็นถึงความปี ติของโลกนี และการถูกทํ าโทษนํา
5

เย็น
วันทีหก
เช้ า
07.45 น.
08.50 น.
10.50 น.
13.50 น.

ท่านไปชม ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ ซึ งจํ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆเช่นเครื องจั กรสาน ภาพวาด
ผ้ าบาติก กล่าวได้ว่าเป็ นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆ ทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึ ง เราจะมีโอกาสได้ศึกษาชีวิตความ
เป็ นอยู่ของคนชวาอีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู ่ ทีพัก YOGYAKARTA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า
ยอร์ คยาการ์ ต้า - จาการ์ ตา – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู ่ กรุ งจาการ์ ต้า โดยสายการบินการู ด้า อินโดนีเซีย เทียวบินที GA203 (แวะต่อเครืองทีจาการ์ ต้า)
ถึงสนามบินจาการ์ ต้า
ออกเดินทางสู ่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที GA 866
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ ***

www.travel2go.co.th
กําหนดการดินทาง

ผู ้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็ก ไม่มีตียง

พักเดียว

30 ต.ค. – 4 พ.ย. 52

25,999

24,999

23,999

6,500.-

17-22, 18-23 พ.ย. 52

25,999

24,999

23,999

6,500.-

5-10 ธ.ค. 52

25,999

24,999

23,999

6,500.-

อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตั วเครื องบินไปกลั บ(ตั วกรุ๊ ป) และค่าภาษีสนามบิน / ค่าทีพั ก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเทียวตาม
โปรแกรม / ค่าอาหารทุกมื อทีระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้ าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝาก
ขึ นเครื องท่านละ 1 ชิ นทีนํ าหนักไม่เกิน 20 กก. / บริ ษ ัทได้ท ํ าประกันอุบัติเหตุให้ก ับลูกค้าในวงเงิน1,000,000 บาท
(เงือนไขตามกรมธรรม์) / มั คคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตั วต่างๆ เช่น ค่าโทรศั พท์ ค่าอาหาร ค่าเครื องดืมนอกรายการ/ ค่าทํ าเอกสารของผู้ ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าทีมี
ค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักสัมภาระทีเกินพิก ั ด/ ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ น 3 US ต่อคน ,
ต่อวั น / ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% (ถ้ าต้องการ) / ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื อเพลิง และภาษีน ํ ามั นมี
การปรับขึ นผู้ โดยสารจะต้องชํ าระเพิ มเติม
ปุโรพุทโธ.doc

6

สํารองทีนัง *ชํ าระเงินมั ดจํ า ท่านละ5,000 บาท พร้อมแจ้งชือเป็ นภาษาอั งกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนทีเหลือ ชํ าระ
ทั งหมดก่อนการเดินทาง15 วั น
เอกสารทีใช้ ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุจนถึงวั นเดินทางไม่ต ํ ากว่า6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย2 หน้าเต็ม
หมายเหตุ
บริ ษ ัทฯ มีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ /
บริ ษ ัทขอสงวนสิทธิ ทีจะเลือนการเดินทางในกรณี ทีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ ทีจะมีการเปลียนแปลงราคา
โดยมิต ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการขึ นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื อ ไม่เทียว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชํ าระค่าทัวร์เป็ นไปในลั กษณะเหมาจ่าย
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วั น - คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวั นหยุดหรื อเทศกาลทีต้องการันตีม ั ดจํ ากับ
สายการบิน หรื อกรุ๊ ปทีมีการการันตีค่ามั ดจํ าทีพั กโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วั นขึ นไป- เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วั น - เก็บ
ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วั น - เก็บค่าบริ การทั งหมด100%
เงือนไขและความรับผิดชอบ
บริ ษ ัทเป็ นเพียงตั วแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบริ ษ ัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลงกํ าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภั ยธรรมชาติฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ มเติมทีเกิดขึ นทั งทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การ
ถูกทํ าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าหรื อ
ออกเมือง อั นเนืองมาจากมีสิ งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อืนๆ

ปุโรพุทโธ.doc

7