Você está na página 1de 12

Agenda Ekonomi

Malaysia: Gagasan
Pembangunan
MUKADIMAH: SEMANGAT
KEMERDEKAAN

D
i saat Malaysia
­menyambut 50 tahun
kewujudannya sebagai
sebuah negara merdeka kita
perlu berdepan dengan persoa-
lan yang paling getir. Menga-
pakah pada tahun yang penuh
dengan acara sambutan gem-
ilang, Malaysia sebenarnya
telah menjadi sebuah negara
Asia kelas ketiga? Beranikah
kita berdepan dengan hakikat
tersebut?  
DATUK SERI ANWAR IBRAHIM

Kita terlalu diajak supaya asyik berpesta,


terutama di kalangan generasi muda.
Wacana bebas dihalang dan media
dikongkong oleh golongan kaya yang
menjaga kepentingan kelompok kecil
penguasa. Malah iklim dan persekitaran
bebas yang seharusnya tercerna dari ikrar
keramat kemerdekaan diganti  dengan
puluhan undang -undang yang mengikat


Agenda Ekonomi Malaysia

rakyat, mahasiswa dan pekerja, meneruskan


strategi nakal penjajah membendung JADUAL 1 Sumber: World Bank World Development Indicators 2005
kebebasan dan kegiatan rakyat.
Justeru itu, sempena ulang tahun JURANG YANG MELEBAR KNK per Kapita (1970-2004)
hari keramat negara merdeka kita
sewajarnya merenungkan dengan akal 25,000
fikiran terbuka sejajar dengan semangat Singapura
bangsa merdeka dan bermaruah. Kerana
sesungguhnya inilah juga menjadi intipati 20,000

Pemasyhuran Kemerdekaan 31 0gos 1957 Taiwan


dan paksi gagasan negara Malaysia 1963 Korea Selatan
- mencipta negara liberal dan demokratik; 15,000
KNK Per Kapita

menjunjung perlembagaan dan keluhuran


undang-undang; menjamin kebebasan
dan keadilan untuk rakyat. 10,000
Malaysia
Dasar utama yang diikrarkan dalam
5,000
Pemasyhuran Kemerdekaan tersebut
adalah:
• Menjamin ‘hak-hak asasi dan
0
kebebasan sekalian rakyat’; 1970 1980 1990 2000 2004
• ‘Raja yang Berperlembagaan
yang berdasarkan demokrasi cara
Parlimen’;
• ‘Negara yang Merdeka dan berdaulat Singapura kerana republik tersebut hanya demokratik lainnya. Pilihan raya Presiden
serta berdasarkan kebebasan dan sebuah pulau kecil yang penduduknya Perancis bermula dengan satu persoalan
keadilan dan sentiasa menjaga hanya 4 juta. yang diutarakan oleh calon: mengapakah
dan mengutamakan kesejahteraan Jika begitu mari kita bandingkan United Kingdom 15% lebih kaya dari
dan kesentosaan rakyatnya dan pendapatan rakyat Malaysia hari ini Perancis? Presiden Perancis itu sudah
mengekalkan keamanan antara dengan pendapatan rakyat Korea Selatan bimbang dengan rakyatnya 15% lebih
segala bangsa’. dan Taiwan. Penduduk Korea Selatan miskin berbanding dengan pendapatan
sekarang adalah 48 juta dan Taiwan pula rakyat Britain meskipun Perancis adalah

Apakah mungkin diengkari kenyataan bahawa rakyat Singapura adalah 500% lebih
kaya dari rakyat Malaysia, dan rakyat Korea Selatan dan Taiwan adalah 300% lebih
kaya dari rakyat Malaysia? Apakah tidak mengaibkan kita dari negara yang mencatat
keuntungan hasil minyak melimpah sebanyak RM 70 bilion setahun,  tewas teruk
dengan negara-negara yang ketandusan sumber asli?
PRESTASI EKONOMI MALAYSIA adalah 23 juta. Pada tahun 1970-an rakyat sebuah negara maju. Pilihan raya bebas
Ketika ini pendapatan per kapita rakyat kedua-dua negara adalah lebih miskin Turki bulan Julai lalu membahaskan
Malaysia ialah AS$6,244 (RM21,500) dari rakyat Malaysia. Tetapi pada hari ini antara lain keupayaan ekonomi Turki
setahun, satu prestasi membanggakan pendapatan rakyat Korea Selatan adalah melonjak tinggi untuk mampu bersaing
berbanding kebanyakan negara AS$19,200 (RM66,000) dan Taiwan pula dengan ekonomi Eropah. Di negara
membangun. Tetapi, pada waktu yang adalah AS$15,271 (RM52,700), iaitu dua tetangga Indonesia perbahasan hangat
sama, pendapatan per kapita rakyat hingga tiga kali ganda lebih tinggi dari berlaku mengenai kebijakan ekonomi
Singapura adalah AS$30,810 (RM106,000), pendapatan rakyat Malaysia. Ini berbeza sama ada selaras dengan konsep
lima kali ganda dari pendapatan rakyat dengan kecenderungan pemimpin negara pengurusan kerajaan telus dan bersih dan
Malaysia. Pada akhir tahun 1970-an membandingkan kehebatan negara berkepedulian terhadap permasalahan
pendapatan rakyat kedua-dua negara dengan negara paling daif di Afrika rakyat. Tetapi pimpinan kerajaan UMNO-
adalah lebih kurang sama. Mengapakah atau negara-negara yang terus dilanda BN seolah-olah mangli, tidak terkesan
jurang tersebut begitu lebar? Ada yang keganasan atau peperangan.  dengan angka dan data terang, kerana
akan menjawab hambar bahawa kita tidak Kita perhatikan sahaja wacana segar dibuai oleh jentera propaganda sendiri
boleh membandingkan Malaysia dengan dalam pilihan raya di negara-negara  serta terpukau dengan pujian bala tentera


Agenda Ekonomi Malaysia

Inilah kenyataan pahit yang perlu kita terima tatkala


merayakan 50 tahun kemerdekaan. Jepun berada di kelas
pertama; Singapura, Korea Selatan dan Taiwan di kelas
kedua; dan Malaysia  bersama yang lain di kelas ketiga.
upahan. Apakah mungkin diengkari Taiwan di kelas kedua; dan Malaysia 
kenyataan bahawa rakyat Singapura bersama yang lain di kelas ketiga. Sekiranya
adalah 500% lebih kaya dari rakyat aliran ini tidak disekat dan diterbalikkan,
Malaysia, dan rakyat Korea Selatan dan jarak ekonomi antara Malaysia dengan
Taiwan adalah 300% lebih kaya dari rakyat negara-negara Singapura, Korea Selatan
Malaysia? Apakah tidak mengaibkan kita dan Taiwan akan semakin lebar. Bahkan
dari negara yang mencatat keuntungan di rantau Asia sendiri China muncul
hasil minyak melimpah sebanyak RM sebagai naga ekonomi baru; dan India
70 bilion setahun,  tewas teruk dengan juga bergerak  kencang terutama dalam
negara-negara yang ketandusan sumber bidang teknologi maklumat. Keyakinan
asli? Malah lebih parah lagi manakala pelabur berserta pengurusan ekonomi
diselidiki kesan kepada rakyat terbanyak, dan perencanaan bijak mampu mencipta
dari segi kenaikan harga minyak, kos kejayaan; umpamanya prasarana
barang yang meningkat, mutu pendidikan sederhana di Bangalore dan Chennai
dan kesihatan yang kurang memuaskan, telah memperoleh pengisian melalui
masalah perumahan rakyat, jurang kaya pelaburan besar menjangkau angka
miskin yang kian melebar, serta keperitan puluhan bilion ringgit. Mereka telah
hidup masyarakat miskin bandar, desa di jauh meninggalkan Cyberjaya dengan
Semenanjung dan kawasan pendalaman prasarana megah dengan kos berbilion
di Sabah dan Sarawak. ringgit yang dibina oleh para kroni tetapi
Inilah kenyataan pahit yang perlu tidak bermaya malah malap dari segi
kita terima tatkala merayakan 50 tahun pelaburan. Vietnam kini bergulir sebagai
kemerdekaan. Jepun berada di kelas kekuatan ekonomi baru memperhebat
pertama; Singapura, Korea Selatan dan daya saing mereka.


Agenda Ekonomi Malaysia

Walhal jika disenarai jumlah peruntukan dan keuntungan yang diraih oleh ­kelompok
penguasa UMNO, biasiswa sepuluh ribu ringgit seorang berbanding puluhan
­bilion ringgit pengagihan saham, permit import AP, puluhan bilion kontrak bagi
satu ­syarikat keluarga, berbilion ringgit keuntungan oleh syarikat penswastaan
­ternyata dasar tersebut lebih merupakan kesempatan kelompok kecil mengaut dan
­menggondol kekayaan yang banyak atas nama Bumiputera. Kaedah pembahagian
tidak telus dan berlegar di kalangan kelompok tertentu.
Persoalannya sekarang adalah dan lesu mutu hidup rakyat juga akan di tahap tertinggi di rantau ASEAN.
apa yang perlu kita lakukan untuk terjejas. Gambaran keajaiban tersebut kini sudah
merobah aliran sedemikian?  Ini adalah Suatu ketika dahulu Malaysia malap dan telah digantikan kisah-kisah
satu tuntutan patriotik setiap rakyat diiktiraf sebuah negara membangun yang kejayaan dan kekaguman dunia terhadap
prihatin.  Kelembaban ekonomi, dengan dikagumi. Kita mencatatkan pertumbuhan prestasi ekonomi China, India dan
dasar ekonomi yang terus tertumpu ekonomi yang tinggi pada awal 1990an.  Vietnam.
kepada beberapa projek mega di utara Malaysia disebut sebagai salah satu
dan selatan dikhuatiri akan memenuhi harimau ekonomi Asia Tenggara. Tetapi DASAR EKONOMI BARU:
tembolok kelompok kecil keluarga dan zaman tersebut sudah berlalu. Sebelum SATU PENILAIAN
kroni penguasa tidak akan menjamin 1997 kadar pertumbuhan 8 hingga 9 Sejak lebih tiga dekad yang lalu ekonomi
kesejahteraan rakyat. Jika negara terus peratus adalah suatu kelaziman,  Bursa Malaysia bergerak di atas landasan Dasar
dibiarkan lemah dan ekonomi laih Malaysia dan pelaburan asing (FDI) kekal Ekonomi Baru (DEB), satu dasar yang
bertujuan untuk menghapuskan
kemiskinan tanpa mengira kaum dan
pengagihan kekayaan negara secara
seimbang antara kaum.  Justeru kerana
DEB menekankan keadilan sosial tatkala
ianya digubal maka saya, ketika itu
seorang mahasiswa dan saya yakin majoriti
rakyat, mendukung pelaksanaannya.
Masyarakat Bumiputera ketika itu gelisah
kerana  keselesaan hidup yang dijanjikan
tatkala negara mencapai kemerdekaan
kekal sebagai slogan. Penyertaan mereka
dalam sektor  industri dan perdagangan
amat kecil sekali. Ini dirumitkan dengan
kekurangan jumlah mereka dalam
bidang profesional. Maka tindakan
tegas pemerintah untuk melaksanakan
dasar serampang dua mata: membasmi

Yang dikira keterlaluan adalah manakala anak menteri dan jutawan turut ­mendapat
biasiswa sementara anak guru dan petani diberi pinjaman. Pangsapuri mewah
­memberikan potongan 7 peratus buat jutawan Bumiputera manakala ratusan
ribu penghuni setinggan dari keluarga berpendapatan rendah masih menunggu
­terbinanya rumah kos rendah. Sikap gelojoh ini dikira keterlaluan sehingga peluang
kecil seperti permit teksi, kontrak kecil dan agensi pekerja asing pun direbut oleh
keluarga pemimpin UMNO yang kaya.


Agenda Ekonomi Malaysia

kemiskinan dan menyusun semula satu syarikat keluarga, berbilion ringgit asing pun direbut oleh keluarga pemimpin
masyarakat dilihat sebagai langkah keuntungan oleh syarikat penswastaan UMNO yang kaya.
positif.  ternyata dasar tersebut lebih merupakan Salah satu bukti bahawa UMNO telah
Kita tidak menafikan kenyataan kesempatan kelompok kecil mengaut dan lupa sama sekali dengan wawasan DEB
bahawa DEB telah menghasilkan mobiliti menggondol kekayaan yang banyak atas untuk mencapai keadilan sosial adalah
sosial untuk kaum Bumiputera. Paling nama Bumiputera. Kaedah pembahagian bagaimana mereka tidak prihatin sama
jelas kesannya adalah dalam bidang tidak telus dan berlegar di kalangan sekali dengan jurang pendapatan dan
pendidikan, termasuk dalam bidang kelompok tertentu. kehidupan yang semakin melebar antara
matematik dan sains melalui pemberian Akibatnya ialah bebanan rakyat semua golongan kaya dengan golongan bawahan
biasiswa kepada pelajar-pelajar miskin dan kaum termasuk bumiputera. Rakyat yang kurang bernasib baik. Pada tahun
dari luar bandar. Pelaburan pendidikan terpaksa membayar harga tinggi kerana kos 2005, Malaysia mencatat kesenjangan
tinggi untuk Bumiputera di bawah DEB, elektrik, air dan tol jalan yang meningkat. paling ketara di Asia Tenggara, malah
termasuk dengan penghantaran pelajar- Sebaik bantahan dibangkitkan, keputusan di belakang Indonesia dan Thailand.
pelajar ke luar negera, dari awal 70-an, pimpinan kerajaan pasti memihak kepada Mengikut ukuran nisbah Gini (Gini
80-an dan 90-an bagi pelajar-pelajar coefficient), ukuran yang digunakan untuk
Bumiputera yang cemerlang telah berjaya mengukur ketidaksamaan pendapatan,
melahirkan golongan profesional dan Malaysia berada pada 0.47.
berketerampilan dalam pelbagai bidang. Menurut Bank Dunia, jurang
Walau bagaimanapun, setelah sekian pendapatan individu yang lebih dahsyat
lama matlamat asal DEB untuk mencapai di Malaysia adalah kedua paling teruk
keadilan sosial dan memupuk semula di antara negara-negara Asia yang
perpaduan nasional dikaburi. Dasar itu mempunyai data untuk kajian. Hanya
disalahgunakan untuk memuaskan nafsu Papua New Guinea lebih corot dari
segelintir pemimpin-pemimpin UMNO, Malaysia. Malah, dari 127 negara yang
keluarga, kroni dan rakan-rakan mereka diberikan data, Malaysia berada di
di kalangan pimpinan MCA dan MIC nombor 101 dari segi nisbah Gini. Selain
untuk membolot saham, kontrak dan dari Papua New Guinea, negara-negara
program penswastaan. Dasar ini juga telah yang mempunyai jurang individu yang

Menurut Bank Dunia, jurang pendapatan individu yang lebih dahsyat di Malaysia
adalah kedua paling teruk di antara negara-negara Asia yang mempunyai data
­untuk kajian. Hanya Papua New Guinea lebih corot dari Malaysia. Malah, dari 127­
­negara yang diberikan data, Malaysia berada di nombor 101 dari segi nisbah Gini.
Selain dari ­Papua New Guinea, negara-negara yang mempunyai jurang individu yang
lebih ­dahsyat dari Malaysia terletak di Amerika Selatan dan Tengah – rantau yang
­sememangnya mempunyai jurang ekonomi yang besar – dan negara-negara Afrika
seperti Afrika Selatan dan Zimbabwe.
membuka ruang yang lebih luas kepada syarikat besar yang mewakili kepentingan lebih dahsyat dari Malaysia terletak di
rasuah dan lain-lain jenayah kewangan mereka. Yang dikira keterlaluan adalah Amerika Selatan dan Tengah – rantau
serta penyalahgunaan kuasa. Prosedur manakala anak menteri dan jutawan turut yang sememangnya mempunyai jurang
tender, penilaian terbuka dan telus dalam mendapat biasiswa sementara anak guru ekonomi yang besar – dan negara-
soal penswastaan, pengagihan saham dan petani diberi pinjaman. Pangsapuri negara Afrika seperti Afrika Selatan dan
diketepikan atas alasan melaksanakan DEB mewah memberikan potongan 7 peratus Zimbabwe.
untuk kepentingan Bumiputera. Walhal buat jutawan Bumiputera manakala Ini suatu kenyataan yang amat
jika disenarai jumlah peruntukan dan ratusan ribu penghuni setinggan dari mengejutkan dan tidak pernah dipapar
keuntungan yang diraih oleh kelompok keluarga berpendapatan rendah masih di media Malaysia. Ini justeru kerana
penguasa UMNO, biasiswa sepuluh ribu menunggu terbinanya rumah kos rendah. negara-negara yang mencapai tahap
ringgit seorang berbanding puluhan Sikap gelojoh ini dikira keterlaluan pembangunan manusia yang tinggi
bilion ringgit pengagihan saham, permit sehingga peluang kecil seperti permit biasanya memiliki jurang ekonomi
import AP, puluhan bilion kontrak bagi teksi, kontrak kecil dan agensi pekerja yang lebih kecil. Malaysia bukan lagi


Agenda Ekonomi Malaysia

ekonomi yang baru atau negara dunia JADUAL 2


ketiga dari segi pembangunan. Di
dalam laporan Pembangunan Manusia Berikut adalah keputusan kaji selidik perc terhadap
Program Pembangunan Pertubuhan rasuah di asia, di mana 10 untuk paling teruk dan 0
Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP), Malaysia
paling baik
tersenarai di nombor 59 dari 177 negara.
Di Asia hanya Jepun, Korea Selatan dan
Singapura yang tersenarai di tempat yang
2007 2006
lebih tinggi. Malah dengan mata indeks FILIPINA 9.40 7.80
pembangunan manusia sebanyak 0.793, Thailand 8.03 7.64
Malaysia sudah teramat hampir dengan
0.800 mata untuk dikategorikan sebagai Indonesia 8.03 8.16
negara maju. Malangnya Malaysia Vietnam 7.54 7.91
terangkul di antara negara dengan
India 6.67 6.76
pembangunan manusia yang tinggi tetapi
ketidaksamaan ekonomi terus membesar. Korea SELATAN 6.30 5.44
Perbezaan kawasan bandar dan desa China 6.29 7.58
juga amat ketara, yang tidak diselesaikan
oleh tindakan afirmatif DEB. Pada tahun
Malaysia 6.25 6.13
1999, pendapatan isirumah luar bandar Taiwan 6.23 5.91
hanya 55% dari pendapatan isirumah di Macau 5.11 4.78
bandar, dan kebanyakan keluarga miskin
di luar bandar terletak di Kelantan, JEPUN 2.10 3.01
Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah dan Hong Kong 1.87 3.13
Sarawak yang majoriti besarnya terdiri
SingapURA 1.20 1.30
daripada masyarakat Bumiputera.
Kita tidak menyangkal kenyataan

Pokoknya dasar serta kebijakan ekonomi harus adil dan menjurus kepada
­keselesaan rakyat. Apa yang dimusykilkan ialah kerana sementara masyarakat
­Bumiputera terus menggantungkan harapan kepada satu dasar yang ­dianggap
penyelamat, berpuluh bilion ringgit dirompak di hadapan mata. Masyarakat
bukan Bumiputera di sebaliknya resah gelisah kerana menganggap mereka
­didiskriminasikan. Mereka gusar merenungkan anak pintar dinafikan peluang
­pendidikan di universiti ­tempatan, kontrak dikaut oleh kelompok kecil dan ­pemacuan
ekonomi keseluruhannya agak lembab.
bahawa terdapat kemajuan dari sudut kemiskinan di pantai barat Semenanjung 3 dekad. Apakah mungkin dihimbau dasar
prasarana luar bandar, pendidikan Malaysia langsung tidak munasabah. yang lebih menguntungkan Bumiputera
dan kesihatan yang lebih menyeluruh Jumlah tersebut tidak mencukupi untuk dan rakyat keseluruhannya? Pokoknya
berbanding dengan keadaan pada awal menyara keluarga 5 orang termasuk dasar serta kebijakan ekonomi harus adil
tahun 50-an. Namun sekali lagi kejayaan sewa rumah, makan minum dan pakaian. dan menjurus kepada keselesaan rakyat.
tersebut tidak harus dibandingkan nisbah Data dan angka mungkin menarik Apa yang dimusykilkan ialah kerana
dengan negara-negara mundur Afrika. dihidangkan sebagai propaganda tetapi sementara masyarakat Bumiputera terus
Kita telah berjaya menurunkan kadar tidak meleraikan kenyataan mengenai menggantungkan harapan kepada satu
kemiskinan dari 29% pada 1980 kepada 5- kesengsaraan hidup rakyat. dasar yang dianggap penyelamat, berpuluh
6% pada tahun 2000. Namun indeks garis Sementara masyarakat Bumiputera bilion ringgit dirompak di hadapan
kemiskinan yang digunakan juga terlalu dibelai dengan propaganda dasar yang mata. Masyarakat bukan Bumiputera
rendah. Kos sara hidup telah meningkat akan menyelamatkan mereka, tidak di sebaliknya resah gelisah kerana
secara berterusan dan kadar pendapatan terdapat wacana terbuka mengenai kesan menganggap mereka didiskriminasikan.
RM510 yang diguna untuk mengukur atau relevannya dasar tersebut setelah lebih Mereka gusar merenungkan anak


Agenda Ekonomi Malaysia

Mahkamah di Beijing menjatuhkan hukuman mati


­terhadap pegawai tinggi yang didapati menerima
rasuah besar sehingga menjejaskan ­keselamatan
awam. Agensi anti rasuah India, Indonesia dan
­Thailand diperkukuh. Pendakwaan terhadap tokoh
politik dan pegawai atasan mereka yang rasuah lebih
­berkesan lagi. Sebaliknya di Malaysia, semua kes yang
­melibatkan pembesar segera dipadamkan.
pintar dinafikan peluang pendidikan di mata tahun sebelumnya. 10 mata
universiti tempatan, kontrak dikaut oleh KELEMAHAN PENGURUSAN menggambarkan ekonomi yang bersih
kelompok kecil dan pemacuan ekonomi DAN RASUAH dan satu mata merujuk negara yang
keseluruhannya agak lembab. Dan amat Pentadbiran Perdana Menteri Abdullah sangat rasuah. Malaysia tersenarai di
malang sekali setelah setengah abad Ahmad Badawi telah mendapat mandat nombor 10 dari 25 ekonomi di rantau
merdeka, rakyat masih tidak didedahkan pada pilihan raya lalu di atas janji Asia Pasifik. Singapura, Hong Kong dan
dengan fakta dan wacana mauduk dasar ketelusan dan kebertanggungjawaban. Jepun mendahului senarai Asia Pasifik
ekonomi seperti ini terus dianggap Namun begitu janji tersebut tidak sebagai negara paling rendah kadar
sensitif. bermakna tanpa sebarang tindakan. rasuah sementara Myanmar berada di
Teguran membina bagi memperbaiki Dasar-dasar negara harus disesuaikan tempat paling corot. Malaysia masih
taraf hidup masyarakat Melayu dan dengan keadaan semasa dan tuntutan lagi di hadapan China, India, Indonesia,
Bumiputera dengan melakukan zaman. Malangnya kita meneruskan dasar Thailand dan Pakistan.
anjakan, melihat cabaran semasa dan tutup pintu yang memandang ke belakang Namun demikian negara-negara
memperkenalkan agenda ekonomi yang serta mempertahankan budaya lama tersebut telah mengambil beberapa
mampu memacu pertumbuhan dan yang tidak menekankan kecemerlangan langkah tegas menangani barah rasuah.
membela nasib rakyat akan diselar keras, dan keterbukaan. Sistem tender yang Mahkamah di Beijing menjatuhkan
dan dianggap sebagai pengkhianatan kononnya berasaskan tindakan afirmatif hukuman mati terhadap pegawai tinggi
kepada masyarakat Bumiputera. dan bukannya kebolehan melahirkan yang didapati menerima rasuah besar
sehingga menjejaskan keselamatan
awam. Agensi anti rasuah India, Indonesia
Pentadbiran Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan Thailand diperkukuh. Pendakwaan
telah mendapat mandat pada pilihan raya lalu di atas terhadap tokoh politik dan pegawai atasan
mereka yang rasuah lebih berkesan lagi.
janji ketelusan dan kebertanggungjawaban. Namun Sebaliknya di Malaysia, semua kes yang
melibatkan pembesar segera dipadamkan.
begitu janji tersebut tidak bermakna tanpa sebarang Sekiranya didakwa sekalipun, ia sekadar
mematuhi prosedur untuk dilepaskan
tindakan. kemudian! Beberapa kes penyiasatan dan
pendakwaan yang melibatkan pembesar
tidak lebih dari sandiwara yang pasti
Mereka sanggup menggunakan media suasana tidak berdaya saing untuk berakhir dengan kemenangan bagi
yang mereka kuasai untuk terus memfitnah perniagaan dan membuka ruang kepada pembesar atau saudagar kaya.
dan meniup api perkauman. Walhal, rasuah yang kini berleluasa di setiap Meskipun wujud beberapa kelemahan
secara sedar atau tidak, jaguh nasionalis peringkat masyarakat serta penggondolan di dalam kaedah kajian tersebut, misalnya
baru ini melalui jentera kerajaan seperti kekayaan di kelompok kecil. mendapatkan markah Indeks Persepsi
Biro Tata Negara telah diperalatkan untuk Nyata sekali rasuah di Malaysia telah Rasuah Malaysia dari indikator rasuah
mempertahankan kepentingan kelompok menjadi lebih parah lagi sekarang. sembilan badan; secara umumnya kita
kecil pemimpin UMNO yang kaya raya, Malaysia telah jatuh lima tangga kepada boleh menganggap markah tersebut
membicara soal ‘survival’ Melayu tetapi tempat ke 44 antara 163 negara di dalam menepati. Langkah-langkah yang diuar-
meminggirkan malah memperbodohkan Indeks Persepsi Rasuah Transparency uarkan kerajaan untuk menentang rasuah,
majoriti umat Melayu dan rakyat International 2006, dengan memperoleh termasuk menubuhkan Institut Integriti
Malaysia. lima dari 10 mata berbanding 5.1 Malaysia, Akademi BPR dan Pelan Integriti


Agenda Ekonomi Malaysia

Nasional tidak menampakkan kesan


kerana pimpinan tertinggi negara turut JADUAL 3 Sumber: The World Bank Group 2005
terpalit dengan tuduhan rasuah. Bagi
mereka, pengambilan saham, pemberian
kontrak dan komisen pembelian senjata
KESENANGAN BERNIAGA
yang berjumlah ratusan juta ringgit
kepada keluarga dan kroni bukannya
rasuah atau penyalahgunaan kuasa.
Negara Hari Prosedur Kos
Untuk meningkatkan keyakinan Singapura 120 29 14.6%
pelabur, kita seharusnya memperbaiki Amerika Syarikat 300 17 7.7%
persepsi mereka misalnya dengan
menjadikan BPR lebih bebas dan berkesan. Malaysia 450 31 21.3%
Persepsi menggambarkan realiti, dan Bangladesh 1,442 50 45.7%
imej Malaysia yang rasuah diperkuatkan

Untuk meningkatkan keyakinan pelabur, kita seharusnya memperbaiki persepsi


mereka misalnya dengan menjadikan BPR lebih bebas dan berkesan. Persepsi
menggambarkan realiti, dan imej Malaysia yang rasuah diperkuatkan di dalam
kaji selidik tahunan 1,476 ahli perniagaan di 13 negara di seluruh rantau Asia
­Pasifik oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang beribu pejabat di
Hong Kong. Malaysia tersenarai di nombor tujuh dengan markah 6.25, dengan 10
­untuk paling teruk dan kosong paling baik, lebih teruk dari 2006 apabila Malaysia
­mendapat 6.13 mata.
di dalam kaji selidik tahunan 1,476 ahli seharusnya menerima kenyataan bahawa
perniagaan di 13 negara di seluruh rantau cara terbaik menghadapi arus globalisasi
Asia Pasifik oleh Political and Economic ialah bukan dengan menutup ekonomi
Risk Consultancy (PERC) yang beribu kita, tetapi dengan menanganinya secara
pejabat di Hong Kong. Malaysia tersenarai terbuka dan berhemah. Kita mengorak
di nombor tujuh dengan markah 6.25, langkah sejak akhir 70-an kerana kejayaan
dengan 10 untuk paling teruk dan kosong menarik pelaburan asing ke Pulau Pinang
paling baik, lebih teruk dari 2006 apabila dan Lembah Klang. Ia telah membantu
Malaysia mendapat 6.13 mata (lihat mencatat pertumbuhan, memberi peluang
Jadual 2). pekerjaan kepada jumlah yang ramai.
Rasuah mempunyai kesan yang Pengalaman tersebut harus mengajar
mendalam terhadap negara, kerana ia kita untuk yakin dan bijak memilih
meningkatkan kos, mempersulit dan aspek kesejagatan yang amat diperlukan
melengahkan kerja pentadbiran. Ekonomi untuk mengangkat ekonomi supaya lebih
yang dibelenggu rasuah ialah ekonomi terbuka, pantas membangun dan mapan.
yang berisiko tinggi bagi pelabur-pelabur tempatan dari disenaraikan di Bursa Selain itu kita harus bijak merencana
yang mencari suasana yang terbuka, Malaysia dan memilih pasaran saham luar bagaimana untuk mempertahankan hak
bertanggungjawab dan selamat. Kini agar tidak terikat dengan syarat-syarat dan kedaulatan rakyat, memberikan
kita menyaksikan bukan tender yang yang terlalu ketat. Faktor yang sama dorongan dan insentif bersaing dengan
paling rendah kosnya dan paling efisien juga menghalang pasaran modal kita dari syarikat gergasi asing serta memberi
yang memenangi kontrak kerajaan atau menarik syarikat luar untuk disenaraikan gaji minimum serta layanan adil bagi
infrastruktur, tetapi golongan yang paling di Malaysia. semua pekerja. Janganlah kita jadikan
rapat dan dekat dengan pemerintah Tidak dinafikan, beberapa langkah alasan kepentingan Bumiputera dan
dengan kesanggupan mengeluarkan wang yang diperkenalkan sejurus selepas krisis nasional untuk menghalalkan rasuah,
dan hadiah mendapat kontrak tersebut. mata wang Asia untuk menyelamatkan amalan kronisme atau mengelak dari
Pada masa yang sama, pasaran modal kita ekonomi nasional kita menampakkan mengamalkan proses tender secara
juga telah kehilangan beberapa syarikat hasil. Namun, dasar-dasar tersebut terbuka.


Agenda Ekonomi Malaysia

Malangnya kita memilih melaksanakan


dasar-dasar tertutup dan jumud yang JADUAL 4 Sumber: Statistik Polis DiRaja Malaysia di Laman Web PDRM
telah merugikan negara kita. Pada
tahun 1997, sejurus sebelum krisis,
Bursa Malaysia tersenarai sebagai yang
JUMLAH KES JENAYAH DI MALAYSIA 2000-2006
tertinggi di Asia Tenggara dan nombor
15 di dunia. Tetapi pada tahun 2003, 450,000
pasaran saham kita lebih rendah dari 400,000 Jenayah Indeks
Singapura dan Thailand, berasaskan data 350,000
Persekutuan Bursa Saham Sedunia. Kita Jenayah Harta
300,000 Benda
juga kehilangan daya saing, khususnya
dari segi menarik pelaburan asing. 250,000
Jenayah Kekerasan
Pelaburan asing di Malaysia merudum ke 200,000
RM14.69 bilion tahun lepas dari RM17.09 150,000
bilion pada tahun 2004, berdasarkan
100,000
statistik yang dikeluarkan Persidangan
Perdagangan dan Pembangunan PBB di 50,000
dalam Laporan Pelaburan Dunia 2006. 0
Malaysia tersenarai hanya di nombor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kadar jenayah termasuk jenayah besar seperti pembunuhan, rogol, rompakan dan
ragut terus meningkat ke tahap yang membimbangkan. Rakyat kian ­mempertikai
kewibawaan pasukan polis dan pegawai atasan dicurigai kerana dijangkiti rasuah,
malah disyaki bersubahat dengan sindiket penjenayah besar. Ratusan badan ­bukan
kerajaan mengemukakan memo bantahan kerana jenayah memuncak tanpa ­kawalan.

6 dari sepuluh negara Asia Tenggara di Kadar jenayah termasuk jenayah besar pelabur Malaysia yang memilih supaya
dalam menarik pelaburan asing tahun seperti pembunuhan, rogol, rompakan perjanjian dan kontrak mereka diadili di
lepas, berbanding beberapa tahun lalu di dan ragut terus meningkat ke tahap yang luar negara termasuk di Hong Kong dan
mana kita berada di tempat kedua. Secara membimbangkan. Rakyat kian mempertikai Singapura. Apakah mungkin diengkari
keseluruhannya, pelaburan asing ke Asia kewibawaan pasukan polis dan pegawai kenyataan bahawa kewibawaan badan
Selatan, Timur dan Tenggara melonjak ke atasan dicurigai kerana dijangkiti rasuah, kehakiman tercemar? Laporan badan
RM610.5 bilion tahun lepas, meningkat malah disyaki bersubahat dengan sindiket antarabangsa mungkin saja ditempelak
19% dari 2004. China, Hong Kong dan penjenayah besar. Ratusan badan bukan sebagai bermuslihat. Tetapi apakah
Singapura merupakan penerima terbesar kerajaan mengemukakan memo bantahan munasabah ditolak mentah sanggahan dari
pelaburan asing pada 2005. Sekali lagi, kerana jenayah memuncak tanpa kawalan. tiga bekas Ketua Hakim Negara yang amat
kita ketinggalan berbanding Indonesia Kegagalan berterusan pasukan polis ini disegani? Tun Suffian Hashim dan Tun
di dalam pelaburan asing buat pertama dikhuatiri akan memberi impak terhadap Salleh Abas mendakwa badan kehakiman
kali sejak 1990. Aliran wang masuk ke iklim pelaburan negara. Pengurusan kini tidak bebas dan berwibawa. Malah
Indonesia meningkat sebanyak 177% ke pasukan polis perlu lebih profesional Tun Suffiah pernah menegaskan bahawa
RM19.46 bilion tahun lepas. dan berwibawa. Puluhan ribu anggota beliau sendiri tidak bersedia diadili oleh
Antara sebab kemerosotan pelaburan pasukan perisikan (SB) yang ditugaskan badan kehakiman yang ada hari ini apatah
asing ialah hakikat bahawa negara untuk memantau dan menggugat aktivis lagi sekiranya beliau tidak bersalah. DYMM
lain semakin telus dan menawarkan politik patut dialihkan untuk membantu Sultan Azlan Shah mengulas di dalam
kesenangan berniaga. Misalnya, ia membanteras jenayah. penulisan Baginda akan kebimbangan
memerlukan 450 hari dan 31 prosedur Seperti mana juga yang menjadi hasrat ramai mengenai persepsi negatif terhadap
untuk menguatkuasakan kontrak di semua negara berdaulat dan bertamadun, badan kehakiman negara, di samping
Malaysia, sedangkan hanya 120 hari dan badan kehakiman harus bebas, cekal merujuk kepada keputusan penghakiman
29 prosedur perlu di Singapura (lihat dan bersih dari rasuah. Manakala hakim Mahkamah Rayuan yang bercanggah
Jadual 3). Para pelabur pasti memilih yang dicemari dengan najis rasuah, maka dengan prinsip Perlembagaan mengenai
negara yang menjanjikan kelulusan cepat penghakiman mereka juga tercemar. Ini kuasa ‘perkenan’ Raja-Raja Melayu.
dan dengan kos perniagaan yang rendah. turut menakutkan pelabur. Walhasil, ada Kegagalan-kegagalan lain yang


Agenda Ekonomi Malaysia

telah sama ada dilupakan atau


dijenamakan semula termasuklah
Dasar Pandang Ke Timur yang digubal
untuk membangunkan perindustrian
berat dan dasar penswastaan yang
kontroversi. Secara umumnya, usaha
kita membangunkan industri berat tidak
membawa banyak faedah untuk negara.
PROTON misalnya kini merupakan
jenama yang menghadapi banyak
cabaran dan terpaksa mengharapkan
pakatan strategik yang merugikan
untuk terus bersaing di dalam industri
dunia yang kompetitif. PERWAJA
merupakan satu kerugian besar dengan
tanggungan mencecah RM13 bilion di
dalam kes rasuah dan skandal politik
yang jelas seperti mana yang tertera
dalam laporan juruaudit bertauliah

PERWAJA merupakan satu kerugian besar dengan tanggungan mencecah RM13


bilion di dalam kes rasuah dan skandal politik yang jelas seperti mana yang tertera
dalam laporan juruaudit bertauliah ­PriceWaterhouseCoopers (PWC). Laporan PWC
­diketepikan sama sekali dalam kes pendakwaan ­PERWAJA! Lebih dahsyat lagi,
PETRONAS, agensi ­petroliam negara yang kita banggakan kerana pengurusan cekap
telah dikorbankan oleh pemimpin negara.
PriceWaterhouseCoopers (PWC). Laporan usaha membina ekonomi pengetahuan sektor penting seperti perubatan dan
PWC diketepikan sama sekali dalam kes menerusi Koridor Raya Multimedia (MSC) pengangkutan. Mengapakah rakyat
pendakwaan PERWAJA! Lebih dahsyat – tidak melahirkan budaya kaji selidik dan Malaysia perlu menanggung cukai yang
lagi, PETRONAS, agensi petroliam negara pembangunan teknologi yang gemilang. tinggi berserta penswastaan yang tidak
yang kita banggakan kerana pengurusan Sehingga hari ini, Malaysia kekal sebagai sempurna? Motif dan hasil penswastaan
cekap telah dikorbankan oleh pemimpin pengguna idea-idea luar meskipun perlu dikaji semula agar pengguna tidak
negara. Keuntungan besar PETRONAS membelanjakan berbilion-bilion ringgit dibebankan. Selama ini, penswastaan
yang kini mencecah RM70 bilion setahun untuk industri berat dan teknologi telah menjadi alat memperkayakan kroni-
telah digunakan untuk menyalurkan komunikasi dan maklumat (ICT). Di kroni pemerintah, tetapi membebankan
dana besar kepada keluarga melalui sebalik gambaran indah terhadap MSC, rakyat. Ukuran kejayaan penswastaan
‘bailout’, kontrak, projek mega atau bagi Malaysia kekal sebagai antara negara adalah pengurusan yang lebih cekap dan
menyelamatkan projek-projek gagal. paling berat sebelah di dalam memberikan faedah yang lebih baik kepada pengguna.
PETRONAS sebagai khazanah bangsa kita rakyatnya peluang yang sama rata dan Keuntungan syarikat terjamin dan faedah
bersama seharusnya dikawal rapi dengan akses kepada ICT. Majalah the Economist serta perumahan pekerja dipelihara. Hal
menjadikannya bertanggungjawab menyebut bahawa Malaysia memberi ini tidak berlaku, sebaliknya negara terus
kepada Parlimen bagi memulihara gambaran negara mundur di dalam akses dibeban, kos kepada pengguna meningkat
kekayaan minyak kita untuk generasi yang diberikan kepada rakyat untuk ICT dan para pekerja terutama di peringkat
akan datang. Dengan demikian, harga berbanding Singapura, Taiwan dan Korea rendah tidak diberi pembelaan.
minyak dan gas akan lebih terkawal, dan Selatan. Contoh terbaik ialah penjanaan elektrik,
dana mapan disalur bagi kesejahteraan Di samping itu, dasar penswastaan di mana bayaran kapasiti tinggi penjana
rakyat terbanyak. yang digembar-gemburkan telah gagal tenaga bebas (IPP) telah menyumbang
Pemindahan teknologi yang dikatakan memberikan hasil yang dijangka. kepada kos yang tinggi yang ditanggung
motif utama Dasar Pandang ke Timur Kita mesti mengubah dasar kita dari Tenaga Nasional Berhad. Hasilnya,
dan bekerjasama dengan negara maju penswastaan yang tidak diuruskan kos yang tinggi ini sebahagiannya
tidak dijalankan secara berkesan. Dasar dengan baik kepada pengurusan awam dipindahkan kepada pengguna di dalam
Pandang Ke Timur – dan kemudiannya yang efisien dan telus untuk sektor- bentuk kenaikan tarif elektrik. Yang lebih

10
Agenda Ekonomi Malaysia

memeranjatkan, IPP ini telah menerima pembangunan insan UNDP, termasuk kita berbangga dianggap sebahagian dari
bahan api yang disubsidikan oleh dalam bidang pendidikan, kesihatan dan keajaiban Asia, mengejar negara-negara
PETRONAS sehingga mencapai berbilion- pembasmian kemiskinan yang relatif seperti Singapura, Taiwan dan Korea
bilion ringgit. Ini semua sumber negara lebih baik dari negara-negara Afrika Selatan. Sedang negara-negara tersebut
kita, yang dimiliki rakyat Malaysia secara umpamanya, kita harus mengorak langkah kini sudah menapak menjadi negara-
bersama dan boleh digunakan untuk memperkenalkan dasar dan kebijakan negara maju, dan kita terpaksa bersaing
perkara-perkara lain, misalnya menaik ekonomi yang dapat mengangkat dengan Thailand, Vietnam dan Indonesia
taraf sistem pendidikan negara kita. Pada martabat dan harakat bangsa. Kita kaitkan pula. Singapura, khususnya, adalah
masa yang sama, pembinaan lebuh raya pembangunan insan seutuhnya kerana saingan kita yang paling dekat dengan
bertol seperti PLUS telah menguntungkan menyedari bahawa konsep pembangunan sejarah yang berkait rapat dengan kita,
pemegang saham mereka, tetapi dan ekonomi tidak harus dilihat secara telah melangkah jauh ke hadapan kita
menjadikan pengangkutan kita sukar dan sempit, terpisah dari isu etika dan keadilan.  meskipun tidak dianugerah petroliam dan
mahal untuk rakyat, dan pada masa yang Dan seperti mana  dihujah oleh  ramai gas atau hasil mahsul yang kaya.
sama membantut pembangunan sistem pemikir,  bencana  dan kecundangnya  Kita harus berfikir terbuka untuk
pengangkutan awam alternatif yang lebih ekonomi  banyak bergantung kepada melihat bagaimana kita telah gagal
mesra alam. Kisah penswastaan MAS kini kedegilan memerangkap diri pada satu di dalam dua aspek: pendidikan dan
terbongkar setelah syarikat TRI mendakwa dasar usang, pembaziran dan rasuah, Keluaran Negara Kasar (KNK) per kapita.
telah diarah untuk mengambil alih sikap gelojoh dan tamak haloba. Universiti Kebangsaan Singapura (NUS)
syarikat penerbangan tersebut. Khidmat Faham Islam dan ajaran agama yang lahir dari Universiti Malaya tersenarai
tenaga MAS dianggap cemerlang tetapi masyarakat Malaysia harus dikembangkan di antara 20 universiti terbaik dunia dan
syarikat mengalami kerugian berbilion untuk menjana kekuatan baru 3 universiti terbaik Asia di dalam Senarai
ringgit sekali lagi telah diselamatkan oleh
Perbendaharaan Kerajaan. Pada masa Apakah pilihan lain yang ada? Jawapannya, saya yakin,
yang sama, Singapore Airlines, syarikat
yang dibentuk akibat pecahan MSA terletak pada keberanian kita menggantikan dasar-
(Malaysian Singapore Airlines) mencatat
keuntungan berbilion ringgit. Di samping dasar usang dengan agenda ekonomi baru yang men-
itu, pembinaan hospital swasta telah
menyebabkan kerajaan berlengah untuk gatasi kepincangan yang sedia ada dan menghadapi
menaik taraf sistem kesihatan awam
dan meningkatkan kos perubatan dan cabaran globalisasi. Adalah mendesak sekali untuk kita
insurans. Di hospital daerah, rakyat biasa
terpaksa berpusu-pusu menunggu giliran mengakui kekuatan dan kelemahan kita yang sedia
untuk mendapat khidmat kesihatan di
hospital. ada, dan pada masa yang sama memahami strategi
AGENDA EKONOMI MALAYSIA ekonomi era pengetahuan yang didominasi kebebasan
Apakah pilihan lain yang ada?
Jawapannya, saya yakin, terletak pada pengetahuan dan modal intelek.
keberanian kita menggantikan dasar-
dasar usang dengan agenda ekonomi berlandaskan prinsip akhlak dan Times Higher Education 2006, bersama-
baru yang mengatasi kepincangan yang etika. Prinsip keadilan dipupuk, nasib sama Universiti Beijing dan Tokyo. Tetapi
sedia ada dan menghadapi cabaran rakyat miskin dan terpinggir dibela, Universiti Malaya yang pernah menjadi
globalisasi. Adalah mendesak sekali untuk ketidakadilan dan diskriminasi disanggah. kebanggaan kita, jatuh dari nombor
kita mengakui kekuatan dan kelemahan Ciri-ciri kebejatan sosial dan ekonomi 89 pada 2004, kepada 169 pada tahun
kita yang sedia ada, dan pada masa yang yang merosak dan menggugat keutuhan 2005 dan 192 tahun lepas; dan Universiti
sama memahami strategi ekonomi era sistem ekonomi dan sosial terutamanya Kebangsaan Malaysia (UKM) berada di
pengetahuan yang didominasi kebebasan rasuah dan penyalahgunaan kuasa, tempat 185 pada 2006.
pengetahuan dan modal intelek. membelai kelompok kecil keluarga, kroni Kita juga telah ditinggalkan dari
Kita harus dengan yakin bergerak ke dan golongan kaya serta meminggirkan aspek pendapatan per kapita, ukuran
hadapan, untuk tidak bergantung kepada majoriti rakyat mesti ditolak. kekayaan dan kemajuan sesebuah negara.
kejayaan masa lampau semata-mata dan Tiada gunanya kita mendabik dada Singapura telah membangunkan KNK
berani untuk mengakui bagaimana kita menjadi yang terbaik di kalangan per kapitanya dari kurang dari AS$5,000
ketinggalan berbanding negara-negara negara-negara yang gagal, sebaliknya pada tahun 1970 kepada AS$20,000
serantau seperti Singapura, Taiwan dan kita sepatutnya berusaha menjadi yang pada 2004, mengatasi Taiwan dan Korea
Korea Selatan, yang berkongsi sejarah terbaik di kalangan negara-negara yang Selatan. Pada masa yang sama KNK per
pembangunan yang selari dengan sama taraf dengan kita. kapita Malaysia, kurang dari AS$10,000
kita. Memandangkan dalam ukuran Sebelum kegawatan ekonomi Asia, pada 2004 (rujuk Jadual 1).

11
Agenda Ekonomi Malaysia

Kehilangan daya saing dan kejumudan memerlukan bantuan kerajaan atau melalui dengan menekankan modal insan, khususnya
pemikiran kita amat menakutkan. Hanya amalan pilih kasih yang mendera rakyat melabur di dalam pendidikan bermutu untuk
apabila kita melangkaui retorik perkauman yang tidak berdosa. semua rakyat Malaysia – Melayu, Cina,
dan keinginan pemerintah untuk Kita perlu memilih kerajaan yang lebih Kadazan, Iban dan India – yang akan dapat
mempertahankan kepentingan keluarga cekap, berwibawa dan bertanggungjawab, meningkatkan mutu kehidupan mereka.
dan kroni mereka kita berupaya bangkit tidak taksub kepada parti politik sehingga Pada masa yang sama, sumber-sumber
dengan yakin. Kita perlu kembali kepada mengorbankan amanah dan komitmen ini dapat disalurkan untuk meningkatkan
pengorbanan pejuang kemerdekaan kita, mereka kepada rakyat. Amat penting untuk sektor-sektor penting lain khususnya sistem
yang bersama-sama mengimpikan untuk menyalurkan sumber kerajaan yang terhad kesihatan awam, perumahan berkualiti dan
sebuah negara yang harmoni, adil dan agar memberi nilai kepada warga Malaysia, sektor pertanian yang sihat.
saksama di mana kekuatannya terletak di dan bukannya membebankan mereka Dasar tutup pintu harus digantikan
atas masyarakat yang majmuk dan sifat dengan penerimaan kepada kenyataan
tolak ansur. Oleh itu kita perlu agenda persaingan dunia sejagat. Kita perlu
ekonomi yang baru yang relevan dan adil membuang mentaliti pergantungan
untuk memenuhi apa yang benar-benar dengan digantikan dengan fokus kepada
diinginkan semua rakyat Malaysia. keterbukaan dan daya saing. Tetapi kita perlu
Saya yakin kaum Bumiputera bersedia menggunakannya untuk pembangunan
dengan agenda baru ini, kerana agenda ini ekonomi negara dan kemajuan rakyat. Kita
akan tetap berpaksikan tindakan afirmatif perlu menyemak dan merombak kerangka
bagi membela nasib rakyat miskin dan dasar yang ada, institusi, prosedur dan
terpinggir. Bantuan pendidikan, perniagaan proses yang menghalang pelaburan asing
dan pekerjaan perlu ditekankan untuk semua terutamanya di sektor tambah nilai yang
golongan miskin dan terpinggir, kerana tinggi untuk membangunkan ekonomi.
tidak mungkin dipertahankan sistem bobrok Tetapi kita harus kekalkan hak dan
yang tidak mempedulikan nasib rakyat kebebasan kita menentukan keutamaan
miskin terutama di kalangan Bumiputera. kerangka dasar negara, menggalak industri
Kebimbangan kononnya Agenda Ekonomi dan teknologi maklumat dan menjamin
Malaysia akan mengetepikan hak masyarakat penghasilan pertanian yang mencukupi.
Bumiputera dari segi biasiswa dan bantuan Sayugia diinsafi bahawa perumusan
pendidikan, peluang perniagaan dan agenda ekonomi tidak terlepas dari sistem
sebagainya sengaja dicanang oleh pemimpin politik serta kaedah pengurusan negara
kaya bukannya untuk membela keseluruhannya. Seperti mana yang
nasib rakyat terbanyak - pekerja, Perubahan bukannya mudah, tetapi cuba dihuraikan, agenda ekonomi
petani dan nelayan - tetapi buat perlu terpancar dari hasrat memacu
mempertahankan kontrak, saham, ia perlu bagi memastikan Malaysia pertumbuhan pantas; agar negara
AP dan lesen mereka yang lunak- melonjak maju dan menjamin
lunak sehinggalah permit bas dan ­berjaya memenuhi impian kebebasan, faedah dan keselesaan kepada rakyat
teksi yang kecil. terbanyak. Maka selain dari kerangka
Sekiranya rasuah dibanteras kesaksamaan dan persaudaraan yang kebijakan ekonomi; jentera pelaksana
dengan berkesan, peruntukan dan badan penguatkuasaan juga harus
diagih secara adil dan telus,
diuar-uarkan oleh pejuang-pejuang berwibawa dan bertanggungjawab.
sumber yang akan disebarkan
pasti akan lebih lagi dari segi
kemerdekaan kita. Hanya dengan jiwa merdeka
mampu kita robohkan kerawang
jumlah dan keberkesanannya. dan tembok yang membelenggu
Namun, yang nyata berbeza dari pendekatan dengan kos-kos yang lebih tinggi sedangkan pemikiran, memundurkan negara dan
sekarang ialah keprihatinan menyeluruh mutu kehidupan mereka merosot. menindas rakyat. Tokoh politik, sarjana,
kepada semua rakyat, sama ada pesawah padi Memandangkan penswastaan tidak aktivis, pekerja dan mahasiswa harus merasa
berbangsa Melayu, penjaja kecil berbangsa membawa kepada persaingan yang tercabar untuk berfikir dengan waras dan
Cina, penoreh getah berbangsa India atau sihat dan perkhidmatan yang lebih baik, bertindak dengan bijaksana.
suku kaum Dayak atau Kadazandusun yang proses ini perlu dirombak semula. Pihak Perubahan bukannya mudah, tetapi ia
meraih nafkah hidup di kawasan pedalaman penggubal dasar kewangan perlu beriltizam perlu bagi memastikan Malaysia berjaya
– semuanya yang inginkan kehidupan untuk memegang amanah rakyat, disiplin memenuhi impian kebebasan, kesaksamaan
yang lebih baik dan senang untuk anak kewangan yang tegas dan indeks pencapaian dan persaudaraan yang diuar-uarkan oleh
isteri mereka. Perlu wujud proses yang bagi mengukur keberkesanan penggunaan pejuang-pejuang kemerdekaan kita.
lebih baik untuk menyalurkan bantuan sumber negara. Lebih penting lagi, sistem Kita harus berani menanam keyakinan
bagi memastikan peruntukan yang ada yang telus akan membebaskan lebih banyak baru mempertahankan hak untuk
sampai kepada golongan yang memerlukan sumber yang akan dapat digunakan untuk mengangkat martabat ekonomi dan harakat
dan bukannya golongan elit yang tidak menjana ekonomi yang lebih berdaya maju bangsa ke tahap yang lebih cemerlang lagi.

12