Você está na página 1de 2

AGENTIA DE TURISM - ELENA TRAVEL PLOIESTI, P-TA VICTORIEI NR.4,BL. CCVEST, SC. C,ET.1,AP.59 (langa CINEMASCOP, in!

" #ARMACIE
$i GALERIA DE ARTA%& T"l'#a() *+44'515.,*1, -./il) *,45.104.0,9&*,+9.14+.155,
CUI ) +9+21,90, RC ) 3+9'155,'1,.1*.+*11,E--ail) !a4"l5"l"na*167a8...9.-& "l"na5!a4"l*967a8...9.-&
C.n L"i )RO0,BRDE2**SV0944,122***,C.n E:!.) RO51BRDE2**SV09440252*** Li9"na) 202+ ; +5.1*.+*11
<<<."l"na!a4"l.":
Indicativ:ANGLIA FRANTA 10 zile, autocar, data plecarii Plecari: 14.0, !.0", #.0$, !%.0$, .0#.

10 zile ANGLIA &Londra, Greenwich'
FRANTA &Paris, Strasbourg, Versailles)
MUNCHENNU!EN"E!GLU#EM"$U!GV%EN&S&L'"U!G=IUA 1 Vin"!i, ora 06.15, prezentarea la imbarcare, B:9:!"$i-Piaa Ag!.ali-"na!a, Ga!a >" N.!> (Calea
Grivitei- gura metrou-Muzeul CF).!ra 6."0-plecare pe tra#eul $ite#ti%ibiu&ra'. Ca?a!"
in ?.na B:>a@"$a-G7.!.
=IUA + (mic 'e(un). )a Vi"na, #curt tur cu autocarul pe RINGUL VIENE= un'e #e va'* M:?":l >" A!a, O/$"!4a.!:l
a$!.n.-i9, Sa:ia Ra>"?A7, O@"!a, Piaa Ma!ia T"!"?a, Pala:l B.C/:!g, Pa!la-"n:l, P!i-a!ia, B:!g8"a!",
Uni4"!$ia"a. +upa tur, popa# o ora. ,n Sal?/:!g-vizita (o ora) G!a>inil" Mi!a/"ll #i Ca#a MO=ART. )a MDNCBEN -
vizita* P!i-a!ia (e-terior), Ma!i"n@la? #i popa# (o ora) la BO#BRAUBAUS (/"!a!ia >" la 1509%. Ca?a!" in M:n98"n.
=IUA 2 (mic 'e(un). +epla#are la STRASBOURG un'e #e viziteaza * Pa!la-"n:l #i C.n$ili:l E:!.@"i ('in e-terior) apoi
pietonal Ca!i"!:l Mi9a #!ana #i Ca">!ala. Ca?a!" in Pa!i$.
=IUA 4 (mic 'e(un). .ur PARIS cu autocarul pe tra#eul* D"C"n$" (cel mai nou cartier, cu zgarie-nori), Ca">!ala N.!"-
Da-", G!a>inil" L:("-/.:!g, Uni4"!$ia"a S.!/.na, Pan".n:l, Pla9" V"n>.-", O@"!a, Bi$"!i9a La Ma>"l"in",
D.-:l In4ali?il.! cu oprire in Ca!i"!:l MONTMARTRE(/a#ilica %acre Coeur, $iata $ictorilor). 0izita M:?":l L.:4!".
Pachet turistic (inclu'e* tran#port autocar, g1i', ta-e rezervari, bilete vapor #i li2t)* croaziera pe Sena, urcare
in Turnul Montparnasse (304 m)-panorama asupra orasului si tur by night Paris (&rcul 'e .rium2,
C1amp# 5l6##e#, .urnul 5i22el, $lace 'e la Concor'e). Ca?a!" in
Pa!i$.
=IUA 5 (mic 'e(un). 0izita * VERSAILLES, Ca">!ala N.!" Da-", D.-:l In4ali?il.!, T:!n:l EiCC"l. Ti-@ li/"!-
$8.@@ing. !ra 30."0-'epla#are cu autocarul la 1otel. Ca?a!" in Pa!i$.

=IUA 1 (mic 'e(un). +epla#are prin E:!.:n"l in Anglia, apoi la GREENEICB - vizita* M:?":l Ma!ii-,
O/$"!4a.!:l A$!.n.-i9 $i M"!i>ian:l ="!.. $limbare cu vapora#ul pe .ami#a (apro-.10 lire). .ur )on'ra cu
autocarul pe tra#eul * T:!n:l L.n>!"i, E"$-in$"! A//"7,T!aCalga! SF:a!", B7>" Pa!A,Ca">!ala ST. PAUL,Big
B"n..imp liber.!ra 30."0-
'epla#are cu autocarul la 1otel. Ca?a!" in L.n>!a.


=IUA , (mic 'e(un). %e viziteaza (intrare gratuita) Gal"!iil" Nai.nal" #i B!ii$8 M:$":-. .imp liber* S8.@@ing,
M:?":l Cig:!il.! >" 9"a!a, etc. !ra 30."0-'epla#are cu autocarul la 1otel. Ca?a!" in
L.n>!a.


=IUA 0 (mic 'e(un). .raver#area Canal:l:i Man"9ii cu 2err6boat-ul 'in &nglia(+over) in Franta(Calai#).,n L:("-/.:!g
#e viziteaza Cate'rala N.!" Da-". Ca?a!" in ?.na Gai$"!$la:"!n-
Mann8"in.

=IUA 9 (mic 'e(un) ,n N:!"n/"!g-plimbare pietonala in centru la S98.n"! B!:nn"n (2antana 2rumoa#a%, apoi vizita in
e-terior /i$"!i9il" SC. S"/al> $i #!a:"nAi!98". !ra 11 traver#area &u#triei. +epla#are la B:>a@"$a-:! @!in ?.na
9"n!ala, !a4"!$an> D:na!"a @" :n:l >in @.>:!i (5li#abeta, Margareta, %zaba'#ag #au $o'ul cu )anturi).
Ca?a!" in B:>a@"$a.
=IUA 1*D:-ini9a (mic 'e(un). +epla#are &ra'-%ibiu-$ite#ti. %o#ire (in con'itii normale 'e* vreme, tra2ic, 2ormalitatile
vamale,etc.),apro-. ora 3", in B:9:!"$i-Piaa Ag!.ali-"na!a, Ga!a >" N.!> (Calea Grivitei- gura metrou-
Muzeul CF).

PRET* 425 7 H 9* 7 (#e ac1ita obligatoriu la agentia 'in omania) pentru (558"5))
a) ta-ele pentru turi#ti #i autocar 'e traver#are a Canal:l:i Man"9ii (E:!.:n"l #i C"!!7/.a% I 55 7 9
/% pac1et turi#tic in $ari# (croaziera pe %ena, tur b6 nig1t $i :!9a!" in .urnul Montparna##e% I 25 J.
S" a98ia in EURO $a: LEI (9:!$ BNR >in ?i:a @laii ( 1,*+%.
S:@li-"n $ingl" +** J.
La in$9!i"!" $" a98ia -ini- +** J.
C.@iii $:/ 1+ ani (n"i-@linii% a: . !">:9"!" >" 2* J.
G!:@ -ini- +5 :!i$i.
5-cur#ia trebuie ac1itata integral cu cel putin 31 zile inaintea plecarii.
PRETUL INCLUDE*
#ervicii g1i' roman 9
tran#port cu autocar 3: cu aer con'itionat, ta-e #tra'ale #i parcari9
4 cazari cu mic 'e(un in 1oteluri 'e ": #i 3:(camere, pentru 3 per#oane, cu grup #anitar propriu cu 'u#).
P!":l n: in9l:>" biletele 'e intrare pt.vizitarea obiectivelor turi#tice(muzee,a#ezaminte 'e cult, etc.)#i nici g1izii pt.ace#tea.

O/$. - @"!$.an"l" 9a!" $" in$9!i: $ing:!" #i pentru care agentia nu ga#e#te un partener n: 4.! @lai 'i2erenta 'e #ingle.
,n#crierile #e 2ac incepan' cu 15.0;.<13 #i #e inc1eie can' #e ocupa ultimele locuri.
A$ig:!a!"a -">i9ala " ./liga.!i".
N: "?iai $a in98"iai a$ig:!a!"a STORNO (o 'ata cu avan#ul) prin care #ocietatea 'e a#igurari re#tituie banii in
cazul neparticiparii la e-cur#ie 'atorita (vezi con'itiile politei 'e a#igurare) * imbolnavirilor, 'ece#elor, acci'entelor,
etc.
A9" n"9"$a!" ; 9a!" >" i>"nia" $a: @a$a@.!.
O/$. - 4"?i n."l") 1-15, 1,-+* , ++ $i +,.