Você está na página 1de 4

POSTUPAK PLANIRANJA

Planiranje je planska aktivnost koja obuhvata zadatke i ciljeve kojima se eli postii cilj.
OBUHVATA SLIJEDEE AKTIVNOSTI:
1.uoavanje problema ili ocjenu mogunosti za promjenu u odnosu na postojee stanje ili
okrue 2. postavljanje ciljeva gdje elimo stii, 3. razmatranje okruenja u kojem se nalazimo,
. identi!ikovati sve alternative koje dovode do ostvarivanje postavljenih ciljeva, ". pore#enje
alternativa koje pruaju najbolje $anse postizanje najboljih e!ekata %kvalitet, dizajn, usluga,
najnii tro$. kao i pro!it koji emo ostvariti&, '. izbor najboljih rje$enja, (. izbor najpovoljnih
resursa za ostvarivanje ciljeva, ). kvanti!ikacija planova.
*+,-.+/ 0123-4+4 P*5-64-7+ -, P53-4-0+ 0123-4+42 058- 6P*5159-
5*:2;-,2<-82.
SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM
0lju uspjeha svake kompanije lei u stalnoj komunikaciji.
NAIN IZDAVANJA 1. kome se smije izdati dokument, 2. kako se vr$i neposredna
primopredaja, 3. kako se vr$i evidentiranje izdatih dokumenata, . kako se vr$i zamjena
dokumenata u kojima je sprovedena izmjena.
NAIN UNITAVANJA NEVAEIH DOKUMENATA 1. po ijem nalogu se smije
uni$titi dokument i 2. kako se vr$i evedentiranje uni$tenih dokumenata.
UPUSTVO TREBA DA DEFINIE:
NAIN PRIJEMA DOKUMENATA: 1. kako se vr$i neposredna primopredaja, 2. kako se
vr$i evident. pripspjelih dokumenata.
NAIN UVANJA DOKUMENATA: 1. gdje se uvaju %cilj sigurno uvanje dokumenata& 2.
kako se vr$i oznaavanje adresiranje mjesta uvanja.
POSTUPAK SPROVOENJA IZMJENA DOKUM. SISTEMA KVALITETA
POSTUPKOM TREBA DEFINISATI:
NAIN POKRETANJE ZAHTJEVA ZA IZMJENU DOKUMENTA: 1. ko moe
pokrenuti zahtjev za izmjenu, 2. na koji nain se zahtjev podnosi i 3. kome se zahtjev podnosi.
NAIN RAZMATRANJA ZAHTJEVA ZA IZMJENU DOKUMENATA: 1. ko vr$i
razmatranje i ko odobrava izmjenu.
NAIN SPROVOENJA IZMJENE DOKUMENATA: 1. ko i kako sprovodi izmjenu na
samom dokumentu, 2. kako se vr$i evidentiranje izmjene i 3. kako se vr$i zamjena izdatih
primjeraka izmjenjenog dokumenta.
ZAPISI O KVALITETU...NASTAJU KAO REZULTAT SPROVOENJA SISTEMA
KVALITETA.
ZAPISI O KVALITETU DAJU INFORMAIJE O: !stepenu ostvarenja ciljeva kvaliteta,
!nivou korisnikovog zadovoljstva ili nezad " !rezultatima preispitivanja sist.kvaliteta i
pobolj$anja procesa rada, !analizama pobolj$anja kvaliteta, !korektivnoj akciji i njenoj
e!ikasnosti, !odgovarajuem radu podugovaraa, !osposobljavanju i poduavanju osoblja,
!unapre#enju sa konkurencijom itd.
ZAPISI O KVALITETU TREBA DA BUDU VERIFIKOVANI KAO VAEI"
ITLJIVI I SLEDLJIVI #LAKO PREPOZNATLJIV$:
1.sauvani za odre#eni period, 2.za$tieni od uni$tenja i 3.gubitaka dok se uvaju.
MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJERENJE" ANALIZE I POBOLJANJA
U %&'() *+,+'(-./(. 01.'&232. *+243,/+ (3 5*4+1352& .02&1/+52&: !praenje i mjerenje, !upravljanje
neusagla$enim proizvodom, !analiza podataka i !pobolj$anje procjena u cilju poveanja kvaliteta de!ini$emo,
planiramo i sprovodimo aktivnosti o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu
1
AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA NEUSA6LAENIM PROIZVODOM
=kako se ona identi!ikuje, =kako se izdvaja, =kako se analizira, =kako se rje$ava i =kako se
dokumentuje
ILJ OVIH AKTIVNOSTI JE DA SE: !neusagla$eni proizvod izdvoji i oznai, !da bude
podvrgnut kontroli u svim !azama" !da kupcima budu isporueni proizvodi koji su pro$li sve
kontrole.
PO ZAVRENOJ KONTROLI PROIZVOD MOE IMATI STATUS
1. ,2 05;4*53>, 2.P*-.38+;5, 3.;+>62:32?+;5.
KATE6ORIZAIJA NEUSA6LAENOSTI PROIZVODA MOE BITI
1.59@27+;5, 2. 95*292, 3. >.2;8+;2 1*-8+9;564 %proizvod nie klase&, .
65*4-*2;8+ %potrbno izvr$iti razdvajanje&, ".7+02 595@*+;8+ %trai saglasnost kupca&,
'.P*-.38+;5.
ANALIZA PODATAKA
5va !aza analize obuhvata izradu podataka analize i iste koristi za veri!ikovanje i upravljanje
procesima.
ANALIZOM SE KONSTATUJE:
1.mjere za zadovoljenje ili nezadovoljstvo korisnika, 2.usagla$enost sa zahtjevom korisnika,
3.karakteristike procesa, proizvoda i njihovih trendova i .kvalitet na$ih isporuilaca.
ANALIZA U ILJU POBOLJANJA KVALITETA NAM SU6ERIE:
=planirajte, podstiite i upravljajte procesima stalnog pobolj$anja sistema upravljanja
kvalitetom, =vr$iti analize svih pojavnih oblika neusagla$enosti, =povratne in!ormacije sa
tri$ta koristiti kao osnov za sprovo#enje korektivnih i preventivnih mjera, =analizirati svoje
procese, izvje$taje o kvalitetu reklamacije, =korektivne i preventivne mjere sprovoditi na
de!inisan i dokumentovan nain, =po potrebi vr$iti i promjene u dokumentaciji sistema
kvaliteta, =kao posljedica sprovedenih korektivnih mjera. =timove treba podsticati da pripreme
model tro$kova, =identi!ikovane tro$kove treba izdvojiti kao niz odvojenih aktivnosti, =svaki
proces sadri odre#eni broj aktivnosti, =za svaku aktivnost treba uoiti tro$kove koji su
uslovljeni, i =tro$kove koji nisu uslovljeni.
MJERENJE" ANALIZA I OJENA UNAPREENJA SISTEMA KVALITETA
pod ovim se podrazumjeva sistematska i nezavisna provjera, da li su sve aktivnosti za kvalitet i
rezultati s kvalitetom u skladu sa planskim postupcima i zahtjevima.
PANJA JE USMJERENA NA:
1.preventivu za kvalitet u itavom ivotnom ciklusu, 2.sticanje povjerenja u sistemu koji e
obezbjediti proizvode i usluge potrebnog i dovoljnog kvaliteta, 3.provjera kvaliteta obino se
primjenjuje na sistem, na proces ili na proizvod.
P*518+*+ 6+ -,159+ ;2 @2,- 65P641+;+ -;<-824-1+ -3- ;2 -;<-824-1>
>:515*;5: P2*4;+*2,
PROVJERE MO6U BITI: 1.I/234/3 %se provode u preduzeu, da bi rukovodstvo dobilo
in!ormacije o kvalitetuAda lak$e upravlja,& i 2.E05234/3 provjere % sitema kvaliteta vr$i se u
cilju serti!ikacije, kao provjera sistema kvaliteta dobavljaa od strane predstavnika kupaca&
2
RADNA SREDINA7ZAHTJEVI STANDARDA ISO 8991
5rganizacija mora da de!ini$e zahtjev radne sredine,time se postie usagla$. sa zahtj.proizvoda,
ZAHTIJEVI SE ODNOSE NA PO6ODNOST INFRASTRUKTURNIH RESURSA KOJI
OBEZBJEDE:
1.>slove rada, 2..otivaciju i zadovolj. ues. u radu i 3.6preavanje smetnji u !unkcionisanju
opreme
B2045*- 058- >4-7> ;2 5@+,@8+C. *29;+ 6*+9-;+ .5D+.5 P56.24*24- 62
3 26P+042 : 1.UTIAJNI PROESI %/ razvoj, odravanje opreme, projektovanje objekata i
instalacija kao i snabdjevanje energijom" 2.OSNOVNI FAKTORI OBEZBJEENJA
USLOVA RADA %=5buka, =1ibracija, =Bunkcionalnost opreme, =@ezbijednost uesnika,
=0valitet vazduha, =4emperatura radnog prostora i drugi slini !aktori.& i 3.ZAVISNI
PROESI %motivacija za rad, zadovoljstvo korisnika, za$tita ivotne sredine i imid !irme&
DA LI SMO PRAVILNO USPOSTAVILI PRAVILA RADNE SREDINE" MOEMO
USTANOVITI AKO SMO U MO6UNOSTI DA OD6OVORIMO NA SLJEDEA
PITANJA:
=da li su de!ininsani slovi rada u prostorima i na radnim mjestima uesnikaE =da li postoje
sistemi za obezbje#enje propisanih uslova radaE =da li postoje dokumenti kojima je utvr#en
nain obezb. uslova radaE= da li su de!inisane i da li se primjenjene mjere bezbjednosti na svim
radnim mjestimaE =da li se preduzimaju potrebne mjere za$tite uesnika na radnim mjestima sa
te$kim uslovima radaE =da li su higijenski uslovi u prostorijama i na radnim mjestima uesnika
zadovoljavajuiE =da li se vr$i anketiranje zaposlenihAda mogu iskazati svoje mi$ljenje, =da li
postoje sistemi, ma$ine ili ure#aji koji zahtjevaju posebne mjere bezbjenosti ili uslove
mikroklime, =ako takvi sistemi, ma$ine ili ure#aji postoje da li su de!inisani potrebni uslovi,
=da li u svim prostorijama postoji visok stepen urednosti, =da li je uveden sistem oznaavanja
objekata, trans. puteva i sl., =da li se vr$i kontrola uslova radaE =da li se vodi eviden. o
promjenjenim parametrima, =da li uslovi rada uesnika i opreme zavise i znaajno se mjenjaju
promjenama spoljne klime, =da li se u preduzimanju mjera obezbj. uslova rada na bilo koji
nain negativno utie na $iru okolinu.
SMJERNIE ZA ZADOVOLJENJE KVALITETA IMAJU ZA ILJ:
1.+liminaciju nesporazuma vezanih za zahtjeve korisnika prije ugovaranja, 2. Potpuno
zadovoljavanj. zahtjeva korisnika , 3. +liminaciju nesporazuma pri promjeni zahtjeva za
proizvodom.
PORED OVIH ZAHTJEVA MORAJU SE ISPUNITI ZAHTJEVI VEZANI ZA
PROVJERE:
1.utvr#ivanje speci!ikacija zahtjeva korisnika, 2.provjera potvr#enosti zahtjeva korisnika prije
njihovog prihvatanja, 3.provjera razrje$enosti razlika izme#u ugovora ili narudbenica i
prethodno utvr#enih zahtjeva korisnika, .provjera mogunosti sposobnosti privr. subjekta da
zadovolji speci!ikovane zahtjeve korisnika,".identi!ikacija promjena zahtjeva za proizvodom.
3
SIE: UPRAVLJANJE KVALITETOM PODRAZUMIJEVA:
1. POLITIKU KVALITETA %za preduzee nije samo cilj %treba da omogui dalji razvoj i napredak <ilj
svakog preduzea je da internacionalizuje nivo kvaliteta na$ih proizvoda i usluga %da bude iznad inostrane i
domae konkurencije, da je usagla$en sa najsavremenim svjetskim zahtjevima i standardima&.
2. PRIORITETE, %na$i kupci zahtjevaju proizvode i usluge visokog kvaliteta, =mi elimo da im pruimo ono
$to oni trae, =ukoliko su zahtjevi kupca nejasni, =na nama je do#emo do boljeg razumijevanja njihovih
potreba i zahtjeva, =ukoliko se desi da neki od zahtjeva ne ispunimo, =moramo odrediti gdje je do$lo do gre$ke
i =obezbjediti da se to vi$e ne ponovi&.
3.ILJEVE #osnovni ciljevi na$eg kvaliteta vezani su za razvoj i isporuku visokokvalitet nog proizvoda i
usluga, =na vrijeme i sa najmanjim tro$kovima, =ovi ciljevi vode ka ispunjenju i prema$ivanju elja i
oekivanja kupaca, $to je glavni zadatak svakog poslovnih subjekata, =i u tom cilju treba da budu podre#ene
sve aktivnosti svih zaposlenih i saradnika& i
:.OPREDJELJENJE A da bi postigli ove ciljeve poslovni subjekti treba da se opredjele za permanentno
unapre#enje kvaliteta kroz/ %=stalno unapre#enje sa kupcima, =stalni razvoj i usavr$avanje proiz voda i usluga,
=u potpunosti usagla$en sa eljama i potrebama kupaca, =njegovanje pro!esionalnih odnosa sa kupcima i
dobavljaima, =stvaranje uslova i ambijenta za kreativan timski rad, =stvarno usavr$avanje i podizanje
strunog znanja, =obavezno ukljuivanje svih zaposlenih i saradnika u ostvarivanju ciljeva unapre#enja
kvaliteta, =kvalitet nikad ne smije biti podre#en smanjivanju tro$kova i skraivanju rokova, =svi zaposleni i
saradnici imaju pravo da preispitaju odluke za koje smatraju da vode smanjenju nivoa kvaliteta proizvoda iFili
usluga&
OSNOVNE POSTAVKE KVALITETA I MARKETIN6A U PROIZVODNOM I
USLUNOM MENADMENTU 1. 4ri razliita proizvo#aa vam je dalo na uvid sve
relavantne tehnike podatke, garancije i upustva, 2. 5bjektivno procjeniti i rangirati %odlian,
dobar i prihvatljiv&, 3.>sisiva, ma$ina za pranje rublja, 41, <9 plaGer i ma$ina za eHp res ka!u
PREDLOZI ZA UNAPREENJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI DOMAIH
POSLOVNIH SUBJEKATA
1. Potreba za inoviranjem znanja domaih rukovodilaca %generalnih menadera I domaim preduzetnicima je
potreban inovativni menadment/ moraju da se oslobode naina pona$anja koji je istorijski prevazi#en i da
se okrenu prihvatanju novih znanja i menadment tehnika i uenju od najboljih, tj. da primenjuju savremene
koncepte i tehnike iz oblasti menadmenta, poput, upravljanja kvalitetomAJ.6 i 4J., reinenjeringa,
benmarkinga, primena in!ormacionih tehnologija, $to mora biti njihov imperativ&,
2. >napre#enje renomea domaih organizacija na svetskom tri$tu,
3. ;eophodnost udruivanja preduzetnika u !unkciji postizanja konkurentske sposobnosti poslovnih subjekata
na svetskom tri$tu,
. -mplementacija koncepta upravljanja kvalitetom %J.6 na bazi standarda -65 KLLL i integrisanih
menadment sistema&.
OSNOVNI PRAVI DELOVANJA PM7. RADI UNAPREENJA POSLOVANJA
DOMAIH POSLOVNIH OR6ANIZAIJA
=$ira i sveobuhvatnija primena menadment trendova u domaim poslovnim organizacijama, =$ire i bre
prihvatanje koncepta upravljanja kvalitetom i serije standarda -65 KLL1/2LLL, =stalno unapre#enje znanja svih
zaposlenih u domaim poslovnim organizacijama, pogotovu izvr$nog rukovodstva %linijski, srednji i vrhovni
nivo menadmenta&, =izmena naina pona$anja na bazi primene savremenih menadment tehnika, =prihvatanje
tri$ne logike poslovanja, =stvaranje uspe$nih brendova na bazi kombinovanja e!ekata unapre#enja kvaliteta,
di!erencijacije proizvoda i integrisanog marketing komuniciranja, =postizanje zadovoljstva korisnika jeste
osnov za !ormiranje lojalnosti u odnosu na robnu marku. =jedino oni domai poslovni subjekti koji svoje
poslovanje usklade sa zahtevima tri$ta, globalnim promenama i baziraju na najnovijim konceptima
menadmenta, uvaavajui sva inostrana iskustva, kako razvijenijih, tako i drugih zemalja u tranziciji, mogu
oekivati uspe$an nastup na me#unarodnom tri$tu, =*+5;.24./+ 5. .5*302. *+5'+1/+< 5),(302." *+243,/+
(3 &=14-&2& 5'3>3?3 14523 24./5@+4;.%&(3: 24A&-/)" 23B/+'+-0)" +4<./&=.%&+/) & 1'.5/&C0) 24./5@+4;.%&().
4