Você está na página 1de 1

Przypisy dolne

1. Przypis z pozycji zwartej:


W. Oko, Nowy sownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 411.
2. Przypis z pracy zbiorowej pod redakcj:
N. Hartmann, O idealnej samoistnoci wartoci, [w:] Z fenomenologii wartoci, W. Galewicz
(re.!, "rak#w 1$%%, s. &$.
3. Przypis z artykuu zamieszczonego w czasopimie:
'. (iszalska, Sytuacja demokracji u schyku wieku, )"*lt*ra i +,o-eczestwo., /. 0123, nr
&, 2000, s. &1.
. Przypis ze strony internetowej:
4zasaa 5est zawsze ta sama tzn. 6 w ,ierwsze5 kole5no7ci ,oa5em8 a*tora, nast9,nie t8t*- a
,otem ok-an8 ares stron8 internetowe5, nast9,nie ,o ,rzecink* at9 kie8 korz8stano ze
stron8. :e;eli nie ma a*tora to ,oa5em8 o t8t*-* ares i at9, 5e;eli nie ma ani a*tora ani
t8t*-* o t8lko ares i at9.
:. "owalski, Bieda, <tt,:==miasta.>azeta.,l=o,ole=1,%&?&%,@&&A.<tml ,12.0%.200%.
!. Przypis z aktu prawnego:
Bstawa z nia 2@ ,aCziernika 1$%2 r. o ,ost9,owani* w s,rawac< nieletnic<, Dz. B. 1$%2,
nr &A, ,oz. 22%, E %, ,kt. 2.
". Przypis ze #r$da niepublikowanego:
F. :anik, Ocena postpw w nauce uczniw !" #O w $orzowie, s. A, materia-
nie,*Glikowan8, zna5*5e si9 w HiGliotece 23 1O w Gorzowie.
%Pami&taj ' przypis zawsze ko(czymy kropk bo jest to normalne zdanie.
%Przypisy ze #r$de obcoj&zycznyc) maj t& sam posta* co przypisy ze
#r$de polskoj&zycznyc) +w poszczeg$lnyc) krajac) norma dotyczca
przypis$w mo,e by* odmienna-.
%.astosowanie przypis$w dolnyc) wymaga sporzdzenia na ko(cu pracy
bibliogra/ii.