Você está na página 1de 4

A Rongyos Grda trtnete - A pldakp

szerz
Barotnyi Zoltn
publiklva
2009/13. (03. 26.)
in!s olyan politikai "oz#alo"$ "elynek ne lenn%nek lelkesen vllalt t&rt%nel"i elz"%nyei. '#y
van ezzel a (a#yar )r*a is$ a"elynek "in* i*eol+#i,ban$ "in* -%lkatonai$ para"ilitris
-el%p.t%s%ben$ "in* k%tes le#alitsban va#y akr ketts ,elle#%ben aka*nak "e#bol*o#ult sei.
Barotnyi Zoltn
Nincs olyan politikai mozgalom, melynek ne lennnek lelkesen vllalt trtnelmi elzmnyei.
gy van ezzel a agyar Grda is, amelynek mind ideol!gi"#an, mind $lkatonai,
paramilitris $elp%ts#en, mind ktes legalits#an vagy akr ketts "elleg#en akadnak
meg#oldog&lt sei.
/ (a#yar )r*0oz k&t0et 0onlapok ,elents r%sz%n -elbukkan az e#ykori 1on#yos )r*a neve.
/z itt "e#,elen$ e#y"sra r."el elbesz%l%sek szinte sz&ve#02en a*,k el az e#ykor
b3v+patakk%nt "2k&*$ 0ol -elbukkan+$ 0ol elt2n 1on#yos )r*a k%t vil#0bor3 k&z&tt
"e#szilr*ult le#en*riu"t. 4elle"z$ 0o#y a (a#yar )r*t 5"2k&*tet5 4obbik 6ktatsi %s
7ulturlis 7abinet,e "r tavaly nove"berben versenyt 0ir*etett a 7rpt8"e*en!ei k&z%piskolsok
sz"ra 8 a *&ntt "ost$ tavasszal ren*ezik. / *ikok 0ro" t%"ban a*0attak be plyzatot9
5:sen#ey ;%nes lo"orsz#a5 (-antaz"a#+ria a ,obbik (a#yarorsz#r+l az .r+8politikus
elk%pzel%sei szerint)$ 5<rianon8"e#e"l%kez%s az iskolar*i+ban5 (-or#at+k&nyv)$ %s v%#=l$ *e ne"
utols+sorban9 5/ 1on#yos )r*a p%l*a"utatsa5 (el0all#atott$ 19218es 0seink =zenete a "nak).
;e kik is voltak ezek az el0all#atott 0s&k>
'e rongyos let(
/z %ppen nyol!van %ve l%tre,&tt 1on#yos )r*a t&rt%net%nek nyitnya ?%,,as @vn$ az 19198es
ellen-orra*al"i "oz#al"ak kul!s-i#ur,nak nevezetes besz%*e$ a"elyet 1919. prilis 1A8n
7e!ske"%ten$ a sz=li 0z u*varn "on*ott volna el a -iatal #az*lko*+ (%s tartal%kos -0a*na#y).
/ le#en*a szerint ?%,,as ekkor 8 0%t pontban 8 "e#0ir*ette sa,t pro#ra",t$ "elynek r%sz%t k%pezte
volna az inte#er (a#yarorsz# "e#+vsa$ a pa!i-iz"us elleni k=z*ele"$ sze"beszlls az
5orsz#veszt v&r&s vesze*ele""el5$ a 0a*viseltek -&l*0&z ,uttatsa$ a "ez#az*as# 0elyzetbe
0ozsa az ipari %s banktk%vel sze"ben (klasszikus a#rrius toposz) %s a s3lynak "e#-elel
0atal"i r%szese*%s k&vetel%se a "a#yars# sz"ra 8 ,+l tu*0at+$ kik ellen%ben. / leszerelt
katonkb+l$ "enek=ltekbl$ k&rny%kbeli #az*kb+l -e#yveres !soportot szervezni k.vn+ ?%,,asnak
0a"arosan "enek=lnie kell a 7o""=n ell$ e#yenest Bze#e*re$ a0ol "e#is"erke*ik ?ort0yval %s
k%sbbi 0ar!ostrsval$ Cr+nay Cllal. D" 8 u#yan!sak a 0a#yo"ny szerint 8 %ppen ?ort0y
"e#b.zsb+l "r 1919 nyarn$ k&zvetlen=l a v&r&s uralo" buksa utn ("s le#en*k szerint "%#
az alatt$ ille#alitsban) visszat%r$ %s "e#szervezi sa,t kar0atal"t. Ezt a ,+r%szt 0bor3s
veternokb+l$ *ikokb+l$ #az*lko*+kb+l$ napsz"osokb+l ll+ !soportozatot nevezte el az e#yik
katonai paran!snok$ 1a* Drp* 0a*na#y 1on#yos )r*nak (1)) 8 a kanonizlt$ pre!.z kr+nika
szerint 1919. au#usztus F8%n. (/z 1)8nek t&bb sa,t t&rt%nete is "e#,elent a k%t vil#0bor3 k&z&tt$
p%l*ul9 E#y ron#yos9 A Rongyos Grda harcai, va#y D*" <. @stvn$ E#ye*y Balzs ;%nes9 Az
Er tjn - A Rongyos Grda kzdelmei 1919- 199. /z ut+bbit 3,ra kia*ta a (a#yar ?z kia*+
20008ben.)
/ ne" kis r%szben !"red magyarok"#l (az 191A819 -or*ul+,n l%tre,&tt$ a ko""=n buksa nyo"n
sok szzezresre bv=lt antisze"ita$ antiszo!ialista$ liberlis#y2l&l$ irre*enta trsa*al"i e#yes=let
%s t&"e#"oz#alo" ta#,aib+l) szervez* para"ilitris alakulatok els*le#es toborz+terepe a ;una8
<isza k&ze volt. e" v%letlen=l9 ez a vi*%k az 1919 kora nyarn kit&rt ellen-orra*al"i -elkel%sek
k&zpont,a$ a"iket a v&r&s&k$ "in*enekeltt a kollekt.v e"l%kezetben r%""% "a#asztosult
Bza"uely %s terrorle#%nyei ke#yetlen=l "e#toroltak. ()on*ol,unk br"it a 7o""=n k%tes
le#iti"itsr+l %s politik,r+l$ se""ilyen rezsi" ne" tolerl,a$ 0a 0tba t"a*,k$ a"ikor !sapatai$
k&z&tt=k a leen* e"zeti ?a*sere# tisztikarnak ,elents r%sze %ppen az orsz# 0atrait pr+bl,k
v%*eni. /zt se -ele,ts=k el9 a ro"nok$ !se0ek %s szerbek elleni 0at%kony ter=letv%*ele"nek ne" a
v&r&s szabotzs szabott #tat$ 0ane" az$ 0o#y a 5ne"zet-enntart+5 #az*atrsa*alo" 8 %s b
n%#y%vnyi kiv%reztet%s utn ki vetn% ezt a sze"=kre 8 se" t&bb v%rt$ se" 03st$ se" ter"%nyt ne"
volt 0a,lan*+ l*ozni a 0aza oltrn 8 plne ne" e#y ellenszenves rezsi" vezet%s%vel.) /z a"3#y a
kall+*+ -e#yverek be#y2,t%s%re l%tre,&tt kvzi kar0atalo" "unk,t persze ,elentsen #tolta$ 0o#y
a k&rny%k t&bb 0+napra ro"n "e#szlls al ker=lt. /z =*vt&rt%net szerint a 1on#yos )r*a
sze"beszllt a ro"n "e#szll+kkal is. Ez kev%ss% val+sz.n29 a ro"nok az ellenlls le#kisebb
,el%t$ st annak #yan3,t is ke#yetlen=l "e#toroltk. Bz"os t&rt%n%sz szerint a -e0%rterror$ a
ko""unista8 %s szo!*e"ellenes bossz30a*,rat ("ely k%t prt a 0atalo"tv%tel utn &sszeolva*t$ %s
k&z&sen kor"nyozta a v&r&s (a#yarorsz#ot) "i# &sszesz"olatlan l*ozatainak ,+ r%sz%vel a
-oszto#atsban is ,eleske* ro"n -e#yveres 5ren*-enntart+k5 v%#eztek.
/nnyi bizonyos$ 0o#y a t&rv%nytelen ak!i+k$ a 7o""=nben r%sztvevkkel s az ezzel v*oltakkal
val+ &nk%nyes %s ke#yetlen lesz"ols "r ekkor "e#kez**&tt. /z l*ozatokat 8 akik %lve aztn
sose" ker=ltek el 8 #yakorta a ren*rs%#i$ !sen*rs%#i -o#*r+l 0ur!oltk el katona8 va#y !ivil
ru0s e#y%nek. / ro"nok 1919. nove"beri kivonulsa 3,abb$ a k&vetkez %vben is -olytat+*+
erszak0ull"ot in*.tott el9 a 0.r0e*t izski %s or#ovnyi t&"e##yilkoss#ok Eur+pa8szerte
-el0boro*st keltettek$ olyannyira$ 0o#y n%"i sp%ttel az akkori rezsi" is kivizs#lni k%nyszer=lt
ket. Gry /lbert korona=#y%sz80elyettes 1921. au#usztus 298%n %rkezett @zskra$ " sa,nlatos
"+*on %pp e napokban in*ult "e# a nyu#at8"a#yarorsz#i -elkel%s 8 a ke#yetlen lin!sel%sekben
%rintettek (1a* Drp*$ Hran!ia 7iss (i0ly %s persze "a#a ?%,,as @vn) lelkes r%szv%tel%vel. /
vizs#lat 1922. ,anur 228i keltez%s2 zr+,elent%se szerint a t&"e#es erszakot a ko""=n kivltotta
ko""unista8 %s zsi*+elleness%# "otivltaI a #yilkoss#ok$ rablsok$ zsarolsok okv "in*inkbb
az antisze"itiz"us vlt. /z l*ozatok k&z&tt e#yre t&bb olyan ,+"+*3 zsi*+ pol#r aka*t$ akiket
ko""unistas##al i#azn ne" le0etett v*olniI ket #yilkosaik ki is -osztottk.
/ -%ktelen ban*itiz"us az orsz# vezetit is -el0bor.totta. Zsitvay <ibor ke!ske"%ti kor"nybiztos
sze"%lyes re-ertu"ra ?ort0y .#y vlaszolt9 a rabl+#yilkosokat -elk&tteti$ %s #aztettekre senkinek
se" a*ott -el0atal"azst. (?%,,as "in*v%#i# -elsbb paran!!sal in*okolta szaba*!sapatai
"2k&*%s%t.) Bet0len @stvn "inisztereln&k pe*i# 7ov!s C%ter =#y%sznek ,elentette ki "r 1922
nyarn9 5Jrai"$ az a v%le"%nye"$ 0o#y aki rabol$ az l+#,on.5 Ennek *a!ra a "e#in*ult el,rsokat
sorra -el-=##esztett%k$ elv%#re a -e0%rterrorista elk&vetk t3lnyo"+ r%sz%re kiter,e*t az 1921.
nove"ber 38i kor"nyz+i a"nesztia. (Ez a 50aza-ias in*.t%k35 erszakos !seleke*etek elk&vetit
"entes.tette a tovbbi -elelss%#re vons al+l$ szaba*lbon 0a#yva a patri+ta lin!selket$ sokszor
szi"pla rabl+#yilkosokat.)
?%,,as$ aki 1919. nove"ber 198i ke!ske"%ti 0atalo"tv%tel%t k&veten val+s#os 0elyi
kiskirlys#ot 0ozott l%tre$ a k&vetkez %vben "r Bu*apestre k&lt&z&tt. E#yes t&rt%n%szek szerint
r&vi* i*re a sz%ls,obbol*ali politikai -%l8 %s alvil# "e#ker=l0etetlen 0tt%r-i#ur,v ntte ki
"a#t$ akinek kez%ben "a,*K "in*en szl &ssze-utott. Ez a sok tekintetben 19218228i# sz".t0at+
("s vonatkozsokban ezen is t3lny3l+) i*szak a titkos %s -%ltitkos trsas#ok$ a vltozatos
le#iti"its3 para"ilitris szervezetek$ a 0ol "e#t2rt$ 0ol katonai ervel sz%tzavart irre#ulris
k=l&n.t"%nyek$ 5"unkszszl+al,ak5$ k=l&nle#es nyo"oz+!soportok vil#a. Ekkor a t&bbek k&z&tt
?%,,as ltal is vezetett Lbre* (a#yarok E#yes=lete sa,t 0.rszerz osztlyt (3n. ne"zetv%*el"i
!soportot) tart0atott -enn$ "ellyel e#y i*ei# a 0ivatalos 0at+s#ok is k%nytelen8kelletlen
e#y=tt"2k&*tek.
)a"tn innen s t*l
/ konszoli*!i+ elre0ala*tval$ k=l&n&sen Bet0len kor"nyra ker=l%se (1921 prilisa) nyo"n
nyilvnval+v vlt$ 0o#y a k=l&n.t"%nyekre %s e#y%b bels -el0asznls3 szaba*!sapatokra a
tovbbiakban nin!s sz=ks%#. Meszerel%s=k$ t!soportos.tsuk$ tartal%kba 0elyez%s=k ez%rt
-olya"atosan za,lott. 7i*er=lt az is$ 0o#y a t&bbek k&z&tt ?ort0y ltal is szor#al"azott irre*enta
katonai ak!i+k (p%l*ul :se0szlovkia tervezett "e#t"a*sa) "er ill3zi+n alapulnak$ s
kivitelez0etetlenek. (?ort0y %s kor"nyzata %ppens%##el az antant ,+in*ulatb+l ker=lt 0atalo"ra 8
s ennek e#yik ra volt a status Nuo$ a b%keren*szer persze -o#!sikor#atssal k.s%rt el-o#a*sa.) Lpp
ez%rt ,&tt kap+ra e tala,t %s -ela*att vesztett trsas#nak a nyu#at8"a#yarorsz#i kon-liktus.
/ trianoni b%keren*elkez%s %rtel"%ben a "a#yar kor"nynak ki kellett =r.tenie %s a szint%n 0bor3t
veszt /usztrinak ta*nia a tel,es yu#at8(a#yarorsz#i ter=letsvot$ a z&""el n%"et a,k3ak
lakta ter=leteken (a "ai Bur#enlan*on) k.v=l "a#yar t&bbs%#2 r%#i+kat$ .#y Bopront %s k&rny%k%t
is. /lkal"asint a "a#yar kor"nyzat tu*tval %s btor.tsval$ " 0ivatalosan el ne" is"erten
szervez*tek "e# a ter=letv%* alakulatok$ ,+r%szt ne" 0elyb%liekbl$ 0ane" az 19198208as
ren*!sinls vetern,aib+l$ az orsz# k&zeli %s tvoli vi*%keirl %rkezett &nk%ntesekbl %s
e#yete"istkb+l$ s ekkor szervez*&tt 3,, ?%,,as %s Cr+nay Cl irny.tsval$ ,obbra a r%#i
le#%nys%##el a 1on#yos )r*a. E -or"!i+ kul!sszerepet ,tszott abban$ 0o#y a 0ivatalos "a#yar
!sapatok kivonulsa utn a 0atalo" ne" az osztrk 0at+s#ok$ 0ane" a (a#yarorsz#r+l %rkezett
-elkelk kez%be ker=lt. / kisebb katonai &ssze!sapsokb+l (p%l*ul a ron#yos0a#yo"nyban -ontos
szerepet bet&lt k%t #-alvai =tk&zetbl) alaposan kivett%k r%sz=ket a 0ivatalosan /l-&l*i8bri#*nak
nevezett ron#yosok. Lr*ekess%#$ 0o#y a "a#yar -elkelk ol*aln 0ar!olt va#y szz$ a vil#0bor3
alatt nlunk ra#a*t bosnyk %s albn &nk%ntes is. Caran!snokuk ;uri!s ?il"i ?uszein$ a
"a#yarorsz#i "uszli" k&z&ss%# k%sbbi vezet,e volt$ st k&z=l=k ker=lt ki az &ssze!sapsok
e#yik "rt.rr avatott l*ozata is. / 0ivatalos uni-or"ist ne" 0or*+$ " t&bbnyire kokr*val
-elszerelt$ -elt2z&tt kari",3 b3rkalapot visel -elkelk ural"a ellenszenves volt az inkbb osztrk
%rzel"2 0elyi lakoss# k&r%ben. / -elkelket az akkor %lez* kirlyk%r*%s is "e#osztotta
(Hrie*ri!0 volt "inisztereln&k elk&telezett karlista volt$ ".# ?%,,as ersen ?absbur#8ellenes)$
ra*sul a"ikor Cr+nay &n0atal"3la# kikiltotta a senki ltal el ne" is"ert Ma,tabns#ot$ "%# a
"a#yar kor"ny is el0atrol+*ott tle 8 az irny.ts azonban ,+ i*re ki!s3szott a Bet0len8
kor"nyzat kez%bl. )yakorlatila# az okt+ber 208238i$ -e#yveres &ssze!sapss -a,ult "so*ik
kirlypu!!s zrta le a nyu#at8"a#yarorsz#i -elkel%st is9 a szaba*!sapatok ,+r%szt kivonultak$ a
velen!ei tr#yalsok ere*"%nyek%nt "%# *e!e"berben n%pszavazst tartottak Bopronban %s a
k&rny%kbeli nyol! telep=l%sen. Ezen a t&bbs%# az 5anyaorsz#5 "ellett szavazott 8 -k%nt a patri+ta
soproni lakoss#nak k&sz&n0eten (&t -aluban inkbb /usztria -el% billent a "%rle#). 7ev%ss%
is"ert$ *e b e#y %vvel k%sbb$ a lakoss# tiltakozsa nyo"n 3,abb n%pszavazsra ker=lt sor$
ez3ttal t.z Bzo"bat0ely k&rny%ki -alubanI ezek$ p%l*ul a kez*e"%nyez Bzentp%ter-a va#y
Corn+apti .#y ker=ltek vissza (a#yarorsz#ra. / t&rt%nele" para*oOona$ 0o#y a korbban sz&rny2
terror!selek"%nyeket$ #yilkoss#okat elk&vet ellen-orra*al"r veternokb+l (is) szervez*
bri#*ok kul!sszerepet ,tszottak a sok sze"pontb+l i#azs#talan trianoni b%ke*ikttu" le#albb
r%szle#es korrek!i+,ban 8 "%# 0a 0elyb%li "2k&*%s=k ellent"on*sos %s "i# tisztzatlan is.
+enyvesekkel vadregnyes
/ 1on#yos )r*a ezt k&veten tizen0%t %vi# lele*zett tetsz0alott llapotban$ " le#en*,t %bren
tartottk szor#al"as .r+*ek,ai. Ez%rt korntse" volt v%letlen$ 0o#y 193A sz%n$ a "a#yar8
!se0szlovk kon-liktus ki%lez*%sekor %ppen a #r*t vett%k el$ a"ikor in-or"lis
nyo"s#yakorlsra volt sz=ks%#. / ron#yosokat sz"os a*at szerint 7oz"a (ikl+s volt
bel=#y"iniszter$ (<@8 %s r*i+eln&k$ k%sbbi krptal,ai kor"nyz+i biztos sz+l.totta -e#yverbeI a
szervezk %s vezetk k&z&tt persze ott tall,uk ?%,,ast is. / kisebb r%szben a r%#i ar!okb+l$
t3lnyo"+r%szt 3, le#%nys%##el -elll+ 1on#yos )r*a e#ys%#ei "%# az els b%!si *&nt%s eltt
szivro#tak be :se0szlovkiba$ a0ol szabotzsak!i+kat 0a,tottak v%#re$ "a,* Men#yelorsz# -el%
tvoztak. / #r*a k&vetkez bevet%s%re 1939. ,anur 68n ker=lt sor$ a"ikor az anyaorsz#i
&nk%ntesek$ a 0elyi lakoss# %s a kar0atalo" se#.ts%#%vel viszszavert%k a krptal,ai !se0szlovk
!sapatok pn!%losok -e*ezet%ben in*.tott t"a*st.
/ ron#yosok k%sbbi szerepe tisztzatlan 8 a :sonka8(a#yarorsz#r+l %rkezett &nk%nteseket (*e a
re#ulris 0a*ert is) sz"os &nk%nyeske*%ssel$ st #yilkoss##al 0oztk kap!solatba$ "elyeket a
v%kony$ 0atrk&zeli$ z&""el "a#yarlakta ("r az els b%!si *&nt%sben (a#yarorsz#nak .t%lt)
svon k.v=li 7rptal,a 1939. "r!iusi "e#szllsa %s pa!i-iklsa nyo"n k&vettek volna el.
/nnyi bizonyos$ 0o#y ut+bb ?%,,as szervez%s%ben #r*ista &nk%ntesek %rkeztek Hinnorsz#ba a
szov,etek elleni t%li 0bor3 i*e,%n 8 i#az$ k elk%stek$ "ert k&zben v%#et %rtek a 0ar!ok. E#yes
apolo#etikus le.rsok szerint ron#yosok 0ar!oltak volna a len#yelek ol*aln 19398ben a n%"etek
ellen (akik az el-o#ott "a#yar -elkelket ki is v%#ezt%k). (s ll.tsok szerint a n%"et "e#szlls
alatt a ?oni ?a*sere# $a londoni k%z&ont lengyel &artiznhadsereg - a szerk'( k&tel%k%ben is
k=z*&ttek ron#yos veternok 8 " ezeket e#yelre ne" t"aszt,a al "e#b.z0at+ t&rt%neti kutats.
(/ ron#yosokr+l 19PF utn ne" sz=letett se""ilyen &nll+ tanul"ny va#y "ono#r-ia.) /
szervezke*%s irny.t+inak ketts "otiv!i+it$ az %les antisze"itiz"us "ellett "e#l%v kuru!os8
-=##etlens%#i n%"etelleness%#et "utat,a$ 0o#y ?%,,as 19PP kora sz%n ?ort0y -elk%r%s%re ll.t+la#
vllalta$ 0o#y a kiu#rs else#.t%s%re &nk%nteseket toboroz a ron#yos "oz#alo" sz=l0ely%n$ a
;una8<isza k&z%n. (s k%r*%s$ 0o#y erre "r ne" ker=l0etett sor. ?%,,as a"3#y a 0ar"in!as
%vekben a nyilasokkal is sze"beker=lt$ akik t rul+nak tekintett%k 8 ".# "s e#ykori -elkel$
#r*ista veternok$ "int p%l*ul a sa,t 0un#arista &nk%ntes k=l&n.t"%nyt szervez Gannay Mszl+
(e#yes a*atok szerint az ut+bb az oroszok ltal el0ur!olt Cr+nay is) az utols+ per!i# 0ar!oltak a
n%"etek %s nyilasok ol*aln.
/ ron#yos #r*istknak az 19198 208as -e0%rterrorban$ a v%ren#z%sekben ,tszott szerep%t 19PF8P68
ban pr+bltk kinyo"ozni az 3, 0at+s#ok 8 "a#a a per 19PQ8ben za,lott. /z Lbre* (a#yarok
E#yes=let%nek t&rt%net%t kutat+ Zinner <ibor szerint ebben az =#yben 8 sz"os "s$ a t%nyekkel
ne" sokat t&r* n%pb.r+s#i el,rssal sze"ben 8 a 0at+s#ok sz"os sze"tan3 -elkutatsval %s
ki0all#atsval i#yekeztek -el*er.teni a t&rt%nteket$ s -el0asznltk a korabeli 0ivatalos vizs#latok
(p%l*ul a "r e"l.tett Gry /lbert8,elent%s) ere*"%nyeit is. / t&bb "int nyol!van v*lott ,+ r%sz%t
el.t%lt%k$ t&bbeket 0allra 8 " "a#t ?%,,ast (akinek per%t tvoll%t%ben -olytattk le$ "%# 19P68
ban) ne" tu*tk b.r+s# el% !itlni$ elv%#re i*ben (alkal"asint a nyilasokt+l is tartva)
%"etorsz#ba$ "a,* onnan a -ran!+ista Bpanyolorsz#ba "enek=lt$ s ott is 0alt "e# 19F08ben.
/ #r*a "orbi* ut+%let%0ez tartozik (a"int az 1%v @stvn Ellen-orra*alo" !."2 tanul"nyb+l
ki*er=l$ ls*9 )esz!l, 1999. prilis)$ 0o#y a -orra*alo" utni "e#torlsok sorn$ 19FQ tavaszn$
e#y -el,elent%s nyo"n ren*rk%zre ker=lt ?%,,as ,obbkeze$ a 7e!ske"%t k&rny%ki "e#torlsok
kul!s-i#ur,a$ a kortrsai ltal is v%reskez2 #yilkosnak tartott$ a nyu#at8"a#yarorsz#i 0ar!okban is
,eleske* Hran!ia 7iss (i0ly. Rt r%#i b2nei "iatt .t%lte 0allra ekkor a k*ri b.r+s# 8 " =#y%t
i#yekeztek kap!solatba 0ozni az 19F68os -orra*alo""al (a"ely alatt a"3#y Hran!ia 7iss +vako*ott
br"it is tenni)$ .#y pr+blvn "e#tere"teni a k%pzelt kontinuitst 1919 %s 19F6 e#y"sra r."el$
e#yl%nye#2 (a ko""unistaellenes lin!sel%sekben "e#testes=lt) 5ellen-orra*al"ai5 k&z&tt. /nnyi
bizonyos$ 0o#y a Me#-elsbb B.r+s# 199P. nove"ber 2A8n "e#tartott nyilvnos =l%s%n 8 a ter0elt
lnya ltal beny3,tott -el=lvizs#lati in*.tvny nyo"n 8 a 0bor3s %s e#y%b b2n!selek"%nyek "iatt
Hran!ia 7iss (i0lyra 19FQ8ben kiszabott 0allos .t%letet 0atlyban -enntartotta.