Você está na página 1de 5

ApkrovaslaikantyslaktaiT7057L1058

Apkrovas laikantys laktai (paklotai) yra tinkami naudoti stog paklotams, iorinei laktinei stog dangai ir tarpinei grind
dangai taip patjie gali bti naudojami kaip betoninms ploktms skirti klojiniai.Kad projektuojant gautumte
ekonomikiausisprendim,silomenaudotiRuukkistogomatmenskaiiavimoprogramPoimu.
Naudojimas:
Pramoniniaipastatai
Visuomeniniaipastatai
Sportoarenos
Administraciniaipastatai
Pastatrenovacijosprojektai

Msiniomissvetainjepateiktainformacijayratiksli.Norsdtalabaidaugpastangsiekiantpateiktitiksliinformacij,monneprisiima
jokiosatsakomybsdltiesioginsarbanetiesioginsalos,kilusiosdlgalimklaidarbanetinkamoiapateiktosinformacijospritaikymo.
Pasiliekameteiskeistiturin.
2014RautaruukkiCorporation.Visosteisssaugomos.
Documentprintedon25.06.2014 www.ruukki.lt
Savybs
Maarodyklrodo,kurilaktopusyrapadengtadaais.
Pastaba!Apkrovas laikani lakt siauresnis griovelis yra nukreiptas vir, o platesnis emyn, todl prie montuojant
patikrinkite,arnereikialaktoapversti.
Gaminiosavybs: RuukkiT7057L1058
T=trapecinisprofilis
70=aukioklas
57=jungsplotis
L=apkrovaslaikantislaktas
1058=dengiamasplotis
Auktis: 70mm
Dengiamasplotis: 1058mm
Galimistoriai: 0,61,0mm
Parduodam
gaministoriai:
0,70,80,9ir1,0*mm
Maiausiasilgis: 600mm
Didiausiasilgis: 15000mm
Tipinisilgis: 2,55,0m
Kokybskontrol: Gamyboskontrolgamykloje,pagalEN14782irEN10901standartus.
Mediaga: KartocinkavimoS350GD+Zplienolaktas,cinkavimasatitinkaEN10346
standart,padengimasEN101691standart.
Leidiamos
nuokrypos:
ProfiliuotiemslaktamspagalEN14782irEN10902standartus.
CEymjimas: PagalEN10901standart.
Gaminioklass: EXC1,EXC2,EXC3
*LaktamssuPuralpolimeriniupadengimu.
KeturibangT70profilis(T7057L846,kuriodengiamasplotisyra846mm),kuriostoris0,6mm,
yraskirtasstogpaklotamsirapiltintiemsstogams.Nordamigautidaugiauinformacijoskreipkits
mus.

Mediagos
Storis Danga Cinkas Korozijosklass Plienoris Svoris Spalvos
mm Vidus Ior kg/m2
0,7 Standartiniscinkavimas Z275 C1C2 S350 7,79
ApkrovaslaikantyslaktaiT7057L1058
2
Storis Danga Cinkas Korozijosklass Plienoris Svoris Spalvos
mm Vidus Ior kg/m2
0,7 Poliesteris15 Z100 C1C2 S350 7,79 RR20
0,7 Poliesteris25 Z275 C1C3 C2C3 S350 7,79 RR20
0,8 Standartiniscinkavimas Z275 C1C2 S350 8,90
0,8 Poliesteris15 Z100 C1C2 S350 8,90 RR20
0,9 Standartiniscinkavimas Z275 C1C2 S350 10,02
0,9 Poliesteris15 Z100 C1C2 S350 10,02 RR20
1 Standartiniscinkavimas Z275 C1C2 S350 11,13
1 Poliesteris15 Z100 C1C2 S350 11,13 RR20
1 Poliesteris25 Z275 C1C3 C2C3 S350 11,13 RR20
1 Pural Z275 C2C4 S350 11,13 RR23
Apsauganuokorozijos
Aplinka Danga
Pastatuose,kaiaplinkoskorozikumokategorijayraC1,C2pagalEN
ISO129442standartirA1,A2pagalEN10169standart
Plienolaktai,kuricinkodangayra100g/m2ir
kuripoliesteriodangayraSP15(storis15m)
Vidausdarbams,kaiaplinkoskorozikumokategorijayraC1,C2,C3
pagalENISO129442standartirA1,A2,A3pagalEN10169
standart
Plienolaktai,kuricinkodangayra275g/m2ir
kuripoliesteriodangayraSP25(storis25m)
KorozikumokategorijpagalENISO129442standartpavyzdiai
KorozikumokategorijaC1:
Vidusildomipastataisuvariaaplinka,pvz.,biurai,parduotuvs,mokyklos,viebuiai
KorozikumokategorijaC2:
Vidusneildomipastatai,kuriuosegalivyktikondensacija,pvz.,saugyklos,sportosals
KorozikumokategorijaC3:
Vidus gamybos patalpos, kuriose yra didel drgms ir iek tiek oro utertumo, pvz., maisto perdirbimo mons,
skalbyklos,alausdaryklos,pienins
Iormiestoirpramonsrajonaplinka,vidutintarasierosdioksidu.Maodruskingumopakranizonos.
KorozikumokategorijaC4:
Iorpramonsaplinkairmaodruskingumopakranizonos.
KorozikumokategorijpagalEN10169standart(kondensacija)pavyzdiai
KorozikumokategorijaA1:
Vidusbiurpastatai,mokyklos,gyvenamosiospatalpos(iskyrusvirtuvesirvonias),sausisaugojimopastatai
KorozikumokategorijaA2:
Vidussportosals,kinoteatrai,teatrai,aldymopatalpos,dideliprekyboscentrai
KorozikumokategorijaA3:
Vidus virtuvs ir vonios, maisto perdirbimo mons (pvz., kepyklos), pramoniniai pastatai, kuriuose vyksta sausi
procesai
ApkrovaslaikantyslaktaiT7057L1058
3
Montavimas
Pastaba! Pristatyt apkrovas laikani stogo lakt siauresnis griovelis yra nukreiptas vir, todl prie montuodami
patikrinkite,arnereikialaktoapsukti.
Montuojantapiltintasstogokonstrukcijasapkrovlaikantlaktreikiaapsukti,nesjismontuojamastaip,kadsiaurasis
griovelisbtprieaisatram.Iimtiskaimontuojamaspusiauapiltintasstogas,antikondensacinedangapadengti
laktaipristatomiplaiuojugrioveliunukreiptuvir.
rengiant neapiltintus stogus,laktai montuojami taipkaip pristatomi, t. y. i lakt platusisgriovelis turi bti
atsuktasatram.
Sauga
Vienas i ms prioritet utikrinti darbuotoj saug ir puiki sveikat. Sukrme tobulus rankius, skirtus naudoti
statybvietje montuojant apkrovas laikanius Ruukki laktus. Klimo rankis naudojamas norint saugiai pakelti apkrovas
laikanius laktus, o apsauginis inkaras padeda saugiai dirbti esant ant stogo. ie rankiai paymti CE enklu ir gali bti
naudojamitiksuapkrovaslaikaniaisRuukkilaktais.
Naudojantirmontuojantapkrovaslaikaniuslaktusrekomenduojamenaudotimssilomsaugutikrinanirang.
Galibtitaikominacionaliniaiapribojimai.Kreipkitsmus,kadsuinotumteapievietinesnaudojimogalimybes.
Liftingtool Liftingtool Liftingtool Liftingtool Liftingtool
Paslaugosirgalimybs
Sienelsperforacija
Standartinisperforacijoslaipsnis
(perforacijossrityje)yra15proc.
Perforacijosskyls,kuriskersmuoyra3
mm,yraidstytospagallygiakrat
trikamp,kuriokratinlygi7,4mm.
Dlapkrovaslaikanitrapecinilakt
sienelsperforacijossumajastiprumo
parametrai.
Norintnustatytiperforuotprofili
laikomjgalirekomenduojamanaudoti
Poimuskaiiavimoprogram,kuri
leidiapagalkonstrukcijnustatyti
trapecinilaktmatmenisirjuos
optimizuoti.

ApkrovaslaikantyslaktaiT7057L1058
4
Akustika
Jeidlaidjimotrukmsnoritetaikytimaesniusmatmenis,kreipkitsmsprekybosatstovdlpapildomos
informacijos.Kadatitiktjsporeikius,msapkrovaslaikantysprofiliuotilaktaiyraibandominaudojantvairiri
stogopriedus.Mesneapsiribojamevientikgarsosugertimimsspecialistaigalikonsultuotiirdlstogogarso
izoliacijos.
Antikondensacinissluoksnis
Statantaldymorenginiusarbadengtastransportopriemonistovjimoaiktelessvarbuatminti,kadjiemsgalipakenkti
kondensacija.Siekianttoivengti,mssilomusapkrovaslaikaniuslaktuspateikiamesuantikondensaciniais
sluoksniais.
Thecontentofthisdocumenthasbeencreatedfromwebpagelastupdated2012.10.31
Mspardavimoskyriusirtechninspagalbosskyriusmielaisuteiksdaugiauinformacijos.Apsilankykitewww.ruukki.lt/Kontaktai.
ApkrovaslaikantyslaktaiT7057L1058
5