Você está na página 1de 30

Angliavandeni biochemija

Martyna Petrulyt
Lietuvos Sveikatos Moksl
Universitetas
Angliavandeniai
Angliavandeniai tai organiniai
junginiai, kurie savo sudtyje turi
vandenilio, deguonies ir anglies
atom. Vandenilio ir deguonies
santykis juose yra 2:1.

Bendra angliavandeni formul:
Cx(H
2
O)n

Pagal chemin sudt angliavandeniai
skiriami :
polihidroksialdehidus (dar
vadinami aldozmis) ir
polihidroksiketonus (dar vadinami
ketozmis).

Pagal struktr skirstomi :
paprastuosius ir
sudtinius angliavandenius.
Paprastieji angliavandeniai
Paprastieji angliavandeniai, dar vadinami monosacharidais, ir disacharidais,
yra angliavandeni monomerai. J karkase gali bti 3, 4. 5, 6 ir daugiau
anglies atom. Atitinkamai tokie angliavandeniai vadinami triozmis,
tetrozmis, pentozmis, heksozmis ir t.t.
Gyvojoje gamtoje daniausiai aptinkamos pentozs (riboz, deoksiriboz,
arabinoz, ribulioz) ir heksozs (gliukoz, fruktoz, galaktoz).
Paprastj angliavandeni savybs
Monosacharidams ir
disacharidams bdinga:
Maa molekulin mas
Geras tirpumas
vandenyje
Saldus skonis
Gliukoz
Gliukoz yra svarbiausias
organizmo angliavandenis,
kur sudaro 6 anglies atomai.
Kai aldehidins grups
deguonis susijungia su 1 ir 5
anglies atomu, molekul
gauna angliavandeniams
bding iedo struktr.
Kai iede yra 6 anglies
atomai, jis vadinamas
piranoze (jei iede yra 5
anglies atomai, iedas
vadinamas furanoze).
Gliukozs
konfigracijos
Gliukozei bdingos trys
konfigracijos:
1) atviroji grandin,
2) -gliukoz
3) -gliukoz

Susijungus -gliukozs monomerams
susidaro krakmolas, o susijungus -
gliukozs monomerams gaunamas
krakmolas.


Fruktoz
Fruktoz yra heksoz,
taiau, skirtingai negu
gliukoz, is
monosacharidas yra
ketoz, nes turi keton
kaip karbonilin grup.
Fruktozs daug randama
augaluose, ypa vaisiuose ir
uogose. Organizme ji taip
pat gali izomerizuotis
gliukoz.

Galaktoz
Galaktoz tai
aldoheksoz, randama
piene. Kaip erdvinis
gliukozs izomeras, ji
nesunkiai organizme gali
virsti gliukoze.

Riboz ir deoksiriboz
Riboz - tai
monosacharidas, sudarytas
i 5 anglies atom. is
cukrus eina RNR sudt.
DNR sudtyje yra pentozs
deoksiribozs, kuri nuo
ribozs skiriasi tik tuo, jog
prie 2' anglies atomo nra
-OH grups.
Triozs
inomiausios triozs tai
gliceraldehidas (aldoz) ir
dihidroksiacetonas
(ketoz). ie
monosacharidai yra labai
svarbs dl to, jog yra
pirmieji gliukolizs
produktai.
Disacharid (C12H22O11) savybs
Disacharidai yra sudaryti i dviej
monomer, susijungusi glikozidine
jungtimi. Kai kuriems disacharidams
bdingos redukuojanios grups:
Sacharoz neturi laisvos
aldehidins ar ketonins funkcins
grups, todl nra reduktorius;
Maltoz ir laktoz turi laisvas
aldehidines grupes, todl yra geri
reduktoriai.
Taigi, jeigu angliavandenis turi laisv
karbonilin (aldehid arba keton)
grup, jis vadinamas redukuojaniu.
Visi monosacharidai yra redukuojantys
angliavandeniai.
Disacharidus galima atpainti
Benedikto reakcijos metu.

Benedikto reakcija
Benedikto tirpalas, susidedantis i natrio karbonato,
natrio citrato ir vario (II) sulfato pentahidrato,
reaguoja funkcin aldehido grup CHO, todl
pakaitinus tiriamuose tirpaluose aptinka
paprastuosius angliavandenius (pvz. gliukoz,
fruktoz).

Benedikto reagento analizs rezultatai bna teigiami,
esant tokiai slygai: mginys turi bti paprastos
sandaros laisvas angliavandenilis, kuris gali bti
oksiduotas Cu2+ jon (toks junginys kitaip laikomas
redukuojaniu cukrumi). Kai Benedikto tirpalas
(kuriame ir yra Cu2+ jon) bei redukuojantis cukrus
yra kartu paildomi, vario dvivalenio jonai virsta
redukuotu vario vienvalenio jonu, nes i cukraus
prisijungia e
-
, todl naujas tirpalas gauna alios,
geltonos, oranins arba plyt raudonumo spalvos
(kuo didesnis kiekis, tuo tamsesn spalva). Jeigu
tiriamasis cukrus yra prisijungs prie kito junginio, jis
nra laisvas ir negali atiduoti sav elektron
katijonams. Todl iai analizei tinka visi
monosacharidai, dalis disacharozi, taiau nei
krakmolo, nei kiti polisacharozs junginiai netinka
(Benedikto reagentas ilaiko mlyn spalv)

Maltoz
Maltoz - tai salyklo cukrus, sudarytas i dviej -gliukozs
molekuli kondensacijos metu, susijungusi -1,4-glikozidine
jungtimi.
Maltoz susidaro hidrolizuojant krakmol fermentacijos metu
panaudojant ferment amilaz. Amilazs yra seilse, todl ilgiau
palaikytas burnoje krakmolas (pvz., duonos gabaliukas) gauna
saldok skon.
Maltoz, veikiant fermentui maltazei suskyla dvi gliukozs
molekules.


Sacharoz
Sacharoz - tai disacharidas, sudarytas i gliukozs ir
fruktozs molekuli, sujungt 1,2-glikozidine jungtimi. is
disacharidas randamas cukriniuose runkeliuose,
cukranendrse. Sacharoz yra neredukuojantis cukrus.
Laktoz
Laktoz tai pieno cukrus, sudarytas i gliukoz ir
galaktozs monomer, sujungt -1,4-glikozidiniu ryiu.
Laktoz yra labai svarbus kdiki maisto komponentas.
Dl laktoz skaidani ferment trkumo, daugeliui
moni pasireikia laktoz netoleravimas.
Sudtiniai angliavandeniai
Sudtiniai angliavandeniai, dar vadinami polisacharidais,
susidaro glikozidinmis jungtimis susijungus trims ir dagiau
monomer.
Gamtoje labiausiai paplitusi celiulioz (i -gliukozs ir -
gliukozs), krakmolas (i -gliukozs), glikogenas (i -
gliukoz), inulinas (i fruktozs).
Polisacharidams nebdingos redukcins savybs.
Sudtini angliavandeni savybs
Polisacharidams bdinga:
Didel molekulin mas
Blogas tirpumas vandenyje
Neturi skonio

Celiulioz
Celiulioz tai pats gausiausias
polisacharidas gamtoje.
Celiulioz yra augal lsteli
sieneli struktrinis elementas.
Celiulioz sudaryta i gliukozs
monomer, sujungt -1,4-
glikozidiniais ryiais.
Celiulioz yra linijinis polimeras,
kuriame molekuls isidsto viena
greta kitos, o grandins tarpusavyje
susijungia silpnais vandeniliniais
ryiais. Dl didelio i ryi kiekio
celiulioz yra mechanikai tvirta,
visikai netirpsta vandenyje, taiau
yra hidrofilin (medvilniniai
rankluosiai puikiai nuvalo
sulapus kn).

Krakmolas
Krakmolas tai dviej polisacharid -
amilozs ir amilopektino - miinys. Amiloz
sudaro apie 20%, o amilopektinas apie 80%
krakmolo.
Krakmolas netirpus vandenyje, bet kartame
vandenyje ibrinksta.

Amiloz - linijins struktros
polisacharidas, sudaryta i gliukozs
molekuli, sujungt -1,4-glikozidiniu ryiu.
Amilopektinas akotas polisacharidas,
sudarytas i gliukozs monomer, sujungt -
1,4-glikozidiniu ryiu. Kas 20-25 gliukozs
molekuli yra ataka, sudaryta i -1,6-
glikozidiniuo ryio.

Krakmolas yra augal rezervinis
polisacharidas.

Krakmol galima atpainti su jodo tirpalu,
nes jodo molekuls adsorbuojasi krakmolo
paviriuje ir susidaro mlyna spalva.


Krakmolas
Skylant krakmolui susidaro
vairs tarpiniai junginiai
dekstrinai, maltoz, o
galutinis hidrolizs
produktas gliukoz.

Celiuliozs ir krakmolo molekuli
palyginimas
Glikogenas
Glikogenas tai gliukoz polimeras, aptinkamas gyvnuose kaip
atsargin energetin mediaga. mogaus organizme jis kaupiamas
kepenyse ir raumenyse.
Glikogeno struktra labai panai amilopektino, tik jis daug
kompaktikesnis ir labiau akotesnis, kadangi polisacharidini
grandini naujos atakos susidaro kas 10-12 gliukozs liekan.
Linijins glikogeno grandini dalys susijungusios -1,4-glikozidiniu
ryiu, o akojimosi vietose akos prisijungia -1,6-glikozidiniu ryiu.

Krakmolo ir glikogeno palyginimas

Chitinas
Chitinas tai vairi nariuotakoj (vabzdi, viagyvi) ir
kai kuri gryb struktrinis polisacharidas.
Chitinas sudarytas i N-acetil-D-gliukozamino (turinio
azoto) grandi, sujungt -1,4-glikozidiniu ryiu.
Tai linijinis polisacharidas, savo savybs panaus
celiulioz.
Pektinas
Pektinai tai polisacharidai,
sudaryti i galakturono rgties
monomer, sujungt
glikozidniu ryiu.
Pektin randama augaluose,
kur jie eina lsteli sieneli
sudt, o tirps pektinai
pasklid lsteliniame skystyje.

Silpnai rgioje terpje
pektinai sudaro gelines
struktras, plaiai vartojami
konditerijoje el, marmelado
gamybai.


Inulinas
Inulinas tai
polisacharidas, sudarytas i
fruktozs monomer,
sujungt -1,2- glikozidiniu
ryiu.
Inulinas aptinkamas
akniavaisiuose, vandens
augaluose, naudojamas
fruktozs gamybai.

Jungiamojo audinio polisacharidai

Jungiamojo audinio polisacharidai,
dar vadinami mukopolisacharidais
arba glikzaminoglikanais, gausiai
aptinkami ekstralsteliniame
skystyje.
ie polisacharidai yra organizmo
jungiamojo audinio - odos,
sausgysli, kremzli, kraujagysli
sienels, snari skysio sudtyje.
Keli glikoazminoglikan
pavyzdiai:
Chondroitinsulfatai odos,
kremzli, sausgysli sudtyje
Hialurono rgtis - akies
stiklaknio dalis, randama snari
skystyje.
Heparinas ikloja kraujagysli
vidin sieneles, stabdo kraujo
krejim.


Glikoproteinai tai angliavandeni ir baltym
junginiai. Angliavandenis palaiko molekuls
form, apsaugo nuo proteazi, taip pat lemia
antigenines savybes . Polisacharid turi imunins
sistemos baltymai imunoglobulinai, kraujo
krejimo sistemos baltymai, biologini
membran komponentai.

Vienas i glikoprotein pavyzdi yra mogaus
kraujo grups, kurias lemia glikoproteinai, esantys
eritrocit membranose. i glikoprotein sudt
eina polipeptidai, prie kuri prisijungia
oligosacharidins grandins. Tokio oligosacharido
galin seka lemia kraujo grup.
A grup oligosacharido gale yra N-
acetilgalaktozaminas
B grup oligosacharido gale yra D-galaktoz
O grup oligosacharido gale yra L-fukoz

altiniai

Prakeviius A., Ivanovien L., Stasinien N. Biochemija
http://healthdoctrine.com/wp-content/uploads/2011/05/molecular-structure-of-polysaccharide.jpg
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.periodni.com%2Fgallery%2Fpolysaccharide.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fglossary.periodni.com%2Fdictionar
y.php%3Fen%3Dpolysaccharide&h=1577&w=1359&tbnid=iVESYWlg4p8RzM%3A&zoom=1&docid=odihurDmAbmwPM&ei=TPysU9OjC-fj4QS03oF4&tbm=isch&client=firefox-
a&ved=0CCgQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=564&page=2&start=8&ndsp=11&biw=963&bih=534
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Inulin.svg/202px-Inulin.svg.png
http://palaeos.com/plants/glossary/images/pectin.gif
http://www.elsevierimages.com/images/vpv/000/000/024/24725-0550x0475.jpg
http://www-alt.igb.fraunhofer.de/www/gf/molbiotech/weissebiotech/bilder/Chitin_chemische_Struktur_S.jpg
http://grade9chem.weebly.com/uploads/6/0/6/4/6064529/9624531_orig.jpeg
http://nuotrupos.lt/wp-content/uploads/2011/11/celiuliozes-pluostas.jpg
http://alevelnotes.com/content_images/i16_amylose.jpg
http://img.tfd.com/ggse/d4/gsed_0001_0026_0_img8096.png
http://bio1151b.nicerweb.net/Locked/media/ch05/05_05MaltoseSucrose.jpg
http://www.chemieunterricht-interaktiv.de/en/molecules/natural_products/sugars/galactose/galactose.gif
https://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_02-07_Figure-L.jpg
http://wpcontent.answcdn.com/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Fructose-isomers.jpg/400px-Fructose-isomers.jpg
http://www.medbio.info/horn/time%201-2/CarbCh4.gif
http://lunar.thegamez.net/lactosenew/lactose-intolerance-products/define-lactose-dfinition-lactose-800x366-filesize-4868-kb-800x366.jpg
http://courses.bio.indiana.edu/L104-Bonner/images/glc.jpg
http://autumnmarcita.files.wordpress.com/2010/10/benedictstest-1.jpg
http://david-bender.co.uk/metonline/CHO/GI/images/nsp.png
http://cdavies.files.wordpress.com/2009/01/glucose-fructose-sucrose.jpg
http://web.campbell.edu/faculty/nemecz/323_lect/sugars/images/aldose_family.jpg
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/chemistry/classes_stud/en/stomat/ptn/1/Bioorganical%20chemistry/04.%20Corbohydrates.%20mono-,%20di-
,%20polysaccharides.files/image006.jpg
http://www.ncl.ac.uk/dental/oralbiol/oralenv/images/aldehyde_ketone_group.gif