Você está na página 1de 1

CĂTRE

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA TERITORIALĂ
_________________________
str..............................nr…….. ,
localitatea .....................
tel./fax ...................................

CERERE
Subsemnatul(a)............................................................................................................................ arhitect
/ conductor arhitect, domiciliat în.............................................................................................. 1)
cu sediul profesional în...................................................................................................................... 1)
tel/fax....................................................., înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor la nr. .............., Filiala
Teritorială ............................................. a O.A.R., îndeplinind condiţiile legale de exercitare a dreptului de
semnătură pentru proiectarea de arhitectură, vă rog să dispuneţi eliberarea dovezii de luare în evidenţă a
părţii de arhitectură din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii / desfiinţare - P.A.C. /
P.A.D. (extras din proiectul tehnic) pentru:
- obiectul de investiţie............................................................................................................ .2),
- categoria de importanţă............, aria desfăşurată.......................................................... mp
- valoare de investiţie estimată ................................................................................lei RON 3)
- amplasat în ........................................................................................................................... 4),
- beneficiar (solicitantul autorizaţiei de construire).....................................................................,
- contract de proiectare nr........ din ............ încheiat cu ....................................................... 5)
- proiect nr. ...................... 6), elaborat la data de .......... 200..... de către
biroul/tsocietatea comercială .............................................................................................. şi pentru
care am exercitat dreptul de semnătură în calitate de ..………...……….….............7)
În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(republicată), înţeleg să-mi asum întreaga responsabilitate profesională faţă de client (beneficiar) şi
autoritaţile publice cu privire la conţinutul şi calitatea soluţiilor cuprinse în proiectul de arhitectură - P.A.C. /
P.A.D.

Dovada se solicită în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare de


către ............................................................. pentru obiectul de investiţie menţionat mai sus.

Subsemnatul declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt conforme cu realitatea şi îmi asum toate
cele ce decurg din prevederile art. 292 Codul Penal privind falsul în declaraţii.
Anexez în copie certificatul de urbanism nr. ..... din data .............

Data ………………. 200…. Semnătura,


...................................................

Parafa 8)
Potrivit legislaţiei în materie, optez 9) ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii să se vireze la :

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMANIA, COD FISCAL 8236717, CONT RO30FNNB001201052800RO01

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, COD FISCAL 14083510, CONT RO09BRDE410SV58888334100

Preşedintelui Filialei Teritoriale ................................. a O.A.R.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRECIZĂRI privind modul de completare:
1) adresa completă
2) denumirea proiectului - P.A.C. sau P.A.D., aşa cum este înscrisă în formularul de cerere pentru autorizaţie;
3) conform devizului general şi nu mai mică decât valoarea fiscală stabilită prin legislaţia în vigoare;
4) adresa investiţiei, aşa cum este înscrisă în formularul de cerere pentru autorizaţia de construire/desfiinţare;
5) încheiat între arhitect/ conductor arhitect cu drept de semnătură şi titularul autorizaţiei de construire sau proiectantul general;
6) numărul de proiect înscris în cererea pentru obtinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
7) după caz se menţionează: - şef de proiect sau proiectant de specialitate;
8) parafa arhitectului / conductorului arhitect cu drept de semnătură. ”
9) se bifează numai o singură căsuţă.