Você está na página 1de 2

1

Tanguy Veys
Van: Deschoolmeester Pieter <Pieter.Deschoolmeester@blankenberge.be>
Verzonden: maandag 14 oktober 2013 8:24
Aan: tangu.!es@sknet.be
Onderwerp: "#: Peterscha$
Beste,

Dit graf komt zeker in aanmerking voor peterschap.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website van de stad.
Gelieve deze ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan het stadsarchief.
Uw aanvraag zal eerst voor advies voorgelegd worden aan de werkgroep Funerair rfgoed. !p basis van dit advies
neemt het college vervolgens een finale beslissing.

Hou er evenwel rekening mee dat we onlangs een aanvraag ontvangen hebben voor hetzelfde grafmonument en
dat aanvragen steeds chronologisch behandeld worden.

"vg,

Van: Chantal Janssens Namens Burgerlijkestand (mail)
Verzonden: woensdag 9 oktober 2013 9:4
Aan: !es"hoolmeester #ieter
Onderwerp: $%: #eters"ha&

Van:
Tanguy
Veys
[mailto:tang
uy.veys@sk
ynet.be]
Verzonden: woensdag 9 oktober 2013 9:3
Aan: !urgerli"kestand #mail$
Onderwerp: %eters&'a(

Pieter Deschoolmeester
#tadsarchivaris

archief$blankenberge.be
% &'( )*+,* -' ,. ',

Stadsarchief
/.F. 0enned1plein 2, 3'.* Blankenberge

www.blankenberge.be
Dit bericht met zi4n eventuele bi4lage)n+ verbindt het #tadsbestuur van Blankenberge op geen enkele wi4ze. nkel
officieel ondertekende briefwisseling kan dat. 5och het #tadsbestuur noch de auteur van dit bericht kan bi4gevolg
aansprakeli4k gesteld worden voor de inhoud ervan en van zi4n eventuele bi4lage)n+.
Chantal Janssens
6dministratief assistent

chantal.4anssens$blankenberge.be
% &'( )*+,* -',.*(

Burgerlijke Stand
/. F. 0enned1plein 2, 3'.* Blankenberge
burgerli4kestand$blankenberge.be
www.blankenberge.be
Dit bericht met zi4n eventuele bi4lage)n+ verbindt het #tadsbestuur van Blankenberge op geen enkele wi4ze. nkel
officieel ondertekende briefwisseling kan dat. 5och het #tadsbestuur noch de auteur van dit bericht kan bi4gevolg
aansprakeli4k gesteld worden voor de inhoud ervan en van zi4n eventuele bi4lage)n+.
2
)ea&'te*
+et Vlaams !elang !lankenberge,-itkerke wenst 'et (eters&'a( o( .i&' te nemen van 'et gra/ van 0uliaan
Vande(itte #119,1921$* grondlegger van de radio in Vlaanderen en gelegen o( %erk 0 , 2i" 3* &on/orm
'tt(:44www.blankenberge.be40145y6o&uments42eglement%eters&'a(7en7+ergebruik)ra/monumenten2
1082011.(d/.
9n welke mate komt dit gra/ in aanmerking voor dit reglement:
5et vriendeli"ke groet*
Tanguy Veys
)emeenteraadslid
Vredelaan 3 te 1330 !lankenberge
;32 33 38 <2 3