Você está na página 1de 7

ANALIZA ACIUNILOR DE PROMOVARE A ORGANIZAIEI PHOENIX ANALIZA ACIUNILOR DE PROMOVARE A ORGANIZAIEI PHOENIX

Studiu de caz Studiu de caz


Campania Fii optimist!- Lansarea Pufuleilor Gusto Campania Fii optimist!- Lansarea Pufuleilor Gusto
I. I. CONTEXT I PROBLEM CONTEXT I PROBLEM
n acest moment, compania Poeni! este "i#e$%" pie&ei "oca"e #e p%'%"e&i, e!tin(an#%) n acest moment, compania Poeni! este "i#e$%" pie&ei "oca"e #e p%'%"e&i, e!tin(an#%)
se c% pa*i $epe(i *i pe pia&a e!te$n+, p$o#%se"e sa"e 'iin# e!po$tate ,n &+$i p$ec%m An-"ia, se c% pa*i $epe(i *i pe pia&a e!te$n+, p$o#%se"e sa"e 'iin# e!po$tate ,n &+$i p$ec%m An-"ia,
.pania, Ita"ia *i mai no%, Ge$mania/ C% o 0ecime #e 12 ani pe pia&a $omaneasc+, .pania, Ita"ia *i mai no%, Ge$mania/ C% o 0ecime #e 12 ani pe pia&a $omaneasc+,
compania *i)a ,ncep%t acti0itatea c% o mic+ "inie #e p$o#%c&ie amp"asat+ ,n casa %n%ia compania *i)a ,ncep%t acti0itatea c% o mic+ "inie #e p$o#%c&ie amp"asat+ ,n casa %n%ia
#int$e asocia&i/ C% timp%", a'ace$ea a c$esc%t, cei #oi 'on#ato$i ai acesteia #esci(an# ,n #int$e asocia&i/ C% timp%", a'ace$ea a c$esc%t, cei #oi 'on#ato$i ai acesteia #esci(an# ,n
o$a*%" 3+icoi o 'a4$ic+ mo#e$n+, c% o capacitate #e p$o#%c&ie imp$esionant+, aici "%5n# o$a*%" 3+icoi o 'a4$ic+ mo#e$n+, c% o capacitate #e p$o#%c&ie imp$esionant+, aici "%5n#
na*te$e ,n 'ieca$e (i peste %n mi"ion #e p%n-i #e p%'%"e&i G%sto, 4ana"a -%sta$e i%4it+ #e na*te$e ,n 'ieca$e (i peste %n mi"ion #e p%n-i #e p%'%"e&i G%sto, 4ana"a -%sta$e i%4it+ #e
to&i $omanii/ P$incipa"%" competito$ a" p$o#%c+to$%"%i #e p%'%"e&i G%sto este compania to&i $omanii/ P$incipa"%" competito$ a" p$o#%c+to$%"%i #e p%'%"e&i G%sto este compania
.ta$ 6oo#s, #a$ p%'%"e&i mai p$o#%c *i 3est6oo#s sa% .tan#a$# 7 .nac8s/ .ta$ 6oo#s, #a$ p%'%"e&i mai p$o#%c *i 3est6oo#s sa% .tan#a$# 7 .nac8s/
De*i cei #e "a Poeni! #e0enise$+ ce" mai impo$tant 9%c+to$ #e pe pia&a inte$n+ #e De*i cei #e "a Poeni! #e0enise$+ ce" mai impo$tant 9%c+to$ #e pe pia&a inte$n+ #e
p%'%"e&i, ace*tia *i)a% #o$it ca p$o#%s%" "o$ s+ ias+ #in $an#%" p%'%"e&i"o$ o4i*n%i&i/ Ast'e" p%'%"e&i, ace*tia *i)a% #o$it ca p$o#%s%" "o$ s+ ias+ #in $an#%" p%'%"e&i"o$ o4i*n%i&i/ Ast'e"
pent$% a scoate #in anonimat acea p%n-+ #e p%'%"e&i c% c+&e"%" #esenat pe ea, e$a ne0oie pent$% a scoate #in anonimat acea p%n-+ #e p%'%"e&i c% c+&e"%" #esenat pe ea, e$a ne0oie
#e o campanie #e p$omo0a$e, ca$e s+ #e'ineasc+ ca 4$an# p%'%"e&ii G%sto/ D$ept %$ma$e, #e o campanie #e p$omo0a$e, ca$e s+ #e'ineasc+ ca 4$an# p%'%"e&ii G%sto/ D$ept %$ma$e,
a"+t%$i #e cei #e "a :e P$actice, 'on#ato$ii companiei Poeni! p$op%n #e$%"a$ea %nei a"+t%$i #e cei #e "a :e P$actice, 'on#ato$ii companiei Poeni! p$op%n #e$%"a$ea %nei
campanii #e "ansa$e a p%'%"e&i"o$ G%sto/ :oate acestea 0in ,n conte!t%" intensi'ic+$ii campanii #e "ansa$e a p%'%"e&i"o$ G%sto/ :oate acestea 0in ,n conte!t%" intensi'ic+$ii
competi&iei pe pia&+ *i a apa$i&iei c$i(ei economice/ competi&iei pe pia&+ *i a apa$i&iei c$i(ei economice/
D$+-oi% Ma$i"ena Nico"eta D$+-oi% Ma$i"ena Nico"eta
Maste$ Ma$8etin- .t$ate-ic, an 1 Maste$ Ma$8etin- .t$ate-ic, an 1
II. UNITATEA DE ANALIZ II. UNITATEA DE ANALIZ
Unitatea #e ana"i(+ este $ep$e(entat+ #e campania #e "ansa$e a p%'%"e&i"o$ G%sto Unitatea #e ana"i(+ este $ep$e(entat+ #e campania #e "ansa$e a p%'%"e&i"o$ G%sto
int$ep$ins+ #e compania Poeni! ,n co"a4o$a$e c% :e P$actice ,n pe$ioa#a mai) int$ep$ins+ #e compania Poeni! ,n co"a4o$a$e c% :e P$actice ,n pe$ioa#a mai)
noiem4$ie ;<<=/ noiem4$ie ;<<=/
P$incipa"a ce$in&+ a ce"o$ #e "a Poeni! ,n p$i0in&+ c% campania #e p$omo0a$e a P$incipa"a ce$in&+ a ce"o$ #e "a Poeni! ,n p$i0in&+ c% campania #e p$omo0a$e a
4$an#%"%i a 'ost #e a 'ace c%nosc%t+ ma$ca G%sto #e c+t$e cat mai m%"&i $omani/ Deci, 4$an#%"%i a 'ost #e a 'ace c%nosc%t+ ma$ca G%sto #e c+t$e cat mai m%"&i $omani/ Deci,
ace*tia #o$ea% t$ans'o$ma$ea p$o#%s%"%i ,nt$)%n 4$an# pent$% a)*i 'i#e"i(a pe te$men "%n- ace*tia #o$ea% t$ans'o$ma$ea p$o#%s%"%i ,nt$)%n 4$an# pent$% a)*i 'i#e"i(a pe te$men "%n-
cons%mato$ii/ Ast'e", s)a po$nit #e "a po(i&iona$ea p$o#%s%"%i G%sto #e c+t$e P%4"icis cons%mato$ii/ Ast'e", s)a po$nit #e "a po(i&iona$ea p$o#%s%"%i G%sto #e c+t$e P%4"icis
Romania pe te$ito$i%" optimism%"%i p$in inte$me#i%" a #o%+ spot%$i p%4"icita$e/ .)a #o$it Romania pe te$ito$i%" optimism%"%i p$in inte$me#i%" a #o%+ spot%$i p%4"icita$e/ .)a #o$it
contin%a$ea pe aceea*i #i$ec&ie *i ,n campania #e $e"a&ii p%4"ice po$nin# #e "a p$emisa c+ contin%a$ea pe aceea*i #i$ec&ie *i ,n campania #e $e"a&ii p%4"ice po$nin# #e "a p$emisa c+
%n 4$an# a#e0+$at n% $ep$e(int+ n%mai o s%m+ #e ca$acte$istici '%nc&iona"e, #a$ t$e4%ie s+ %n 4$an# a#e0+$at n% $ep$e(int+ n%mai o s%m+ #e ca$acte$istici '%nc&iona"e, #a$ t$e4%ie s+
c$ee(e o "e-+t%$+ emo&iona"+ c% cons%mato$%" s+%/ c$ee(e o "e-+t%$+ emo&iona"+ c% cons%mato$%" s+%/
Po$nin# #e "a 'apt%" c+ pe 4a(a mai m%"to$ st%#ii e%$opene, $omanii s%nt cei mai Po$nin# #e "a 'apt%" c+ pe 4a(a mai m%"to$ st%#ii e%$opene, $omanii s%nt cei mai
pesimi*ti "oc%ito$i ai e%$opei, cei #e "a :e P$actice *i)a% p$op%s s+ a#%c+ p$in campania pesimi*ti "oc%ito$i ai e%$opei, cei #e "a :e P$actice *i)a% p$op%s s+ a#%c+ p$in campania
>6i optimist?@ (am4ete"e pe 4%(e"e cat mai m%"to$ $omani/ P%'%"e&ii G%sto a% #at sta$t%" >6i optimist?@ (am4ete"e pe 4%(e"e cat mai m%"to$ $omani/ P%'%"e&ii G%sto a% #at sta$t%"
%nei $e0o"%&ii, Re0o"%&ia Optimism%"%i a c+$%i s"o-an a 'ost 4ine,n&e"es A 6ii optimist? %nei $e0o"%&ii, Re0o"%&ia Optimism%"%i a c+$%i s"o-an a 'ost 4ine,n&e"es A 6ii optimist?
O4iecti0e"e campaniei a% 'ost a*a#a$ sp$i9ini$ea po(i&ion+$i p%'%"e&i"o$ G%sto pe O4iecti0e"e campaniei a% 'ost a*a#a$ sp$i9ini$ea po(i&ion+$i p%'%"e&i"o$ G%sto pe
optimism, c$ea$ea %nei "e-+t%$i p%te$nice ,nt$e p$o#%s *i cons%mato$ii sai, optimism, c$ea$ea %nei "e-+t%$i p%te$nice ,nt$e p$o#%s *i cons%mato$ii sai, const$%i$ea const$%i$ea
aBa$eness)%"%i ,n 9%$%" m+$cii G%sto, ca$e s+ t$an'o$me G%sto ,nt$)%n 4$an# p%te$nic/ Mai aBa$eness)%"%i ,n 9%$%" m+$cii G%sto, ca$e s+ t$an'o$me G%sto ,nt$)%n 4$an# p%te$nic/ Mai
m%"t, pent$% "ansa$ea campaniei a 'ost sta4i"it %n ta$-et #e C mi"ioane #e oameni/ m%"t, pent$% "ansa$ea campaniei a 'ost sta4i"it %n ta$-et #e C mi"ioane #e oameni/
III. CAMPANIA GUSTO III. CAMPANIA GUSTO
Directia strategic e c!"#$icare Directia strategic e c!"#$icare
P$in inocen&a *i spi$it%" s+% 0ese", G%sto *i)a as%mat misi%nea c%$a9oas+ *i mi"itant+ #e a P$in inocen&a *i spi$it%" s+% 0ese", G%sto *i)a as%mat misi%nea c%$a9oas+ *i mi"itant+ #e a
c$ea o a#e0+$at+ $e0o"%&ie a optimism%"%i, com%nicat+ p$in tactici *i mi9"oace c$ea o a#e0+$at+ $e0o"%&ie a optimism%"%i, com%nicat+ p$in tactici *i mi9"oace
$e0o"%&iona$e? $e0o"%&iona$e?
De%i$irea !&iecti'e(!r ca")a$iei* De%i$irea !&iecti'e(!r ca")a$iei*
O4iecti0e"e campanieiA O4iecti0e"e campanieiA
) Const$%i$ea aBa$eness)%"%i ,n 9%$%" ma$cii G%sto, ca$e sa t$an'o$me P%'%"e&ii G%sto ,nt$) ) Const$%i$ea aBa$eness)%"%i ,n 9%$%" ma$cii G%sto, ca$e sa t$an'o$me P%'%"e&ii G%sto ,nt$)
%n 4$an# p%te$nic %n 4$an# p%te$nic
) C$ea$ea %nei "e-+t%$i p%te$nice ,nt$e p$o#%s *i cons%mato$ii s+i ) C$ea$ea %nei "e-+t%$i p%te$nice ,nt$e p$o#%s *i cons%mato$ii s+i
) .p$i9ini$ea po(i&ion+$ii G%sto pe optimism ) .p$i9ini$ea po(i&ion+$ii G%sto pe optimism
) C$ea$ea #e #isc%&ii *i 05"0+ ,n 9%$%" campaniei ) C$ea$ea #e #isc%&ii *i 05"0+ ,n 9%$%" campaniei
Sta&i(irea criterii(!r e e'a(#are* Sta&i(irea criterii(!r e e'a(#are*
) .in-%$a ce$in&+ 0enit+ #in pa$tea c"ient%"%i pent$% aceast+ campanie a 'ost aceea #e a ) .in-%$a ce$in&+ 0enit+ #in pa$tea c"ient%"%i pent$% aceast+ campanie a 'ost aceea #e a
'ace ma$ca G%sto c5t mai c%nosc%t+ $om5ni"o$/ 'ace ma$ca G%sto c5t mai c%nosc%t+ $om5ni"o$/
) De aceea pent$% "ansa$e Poeni! a setat %n ta$-et m+s%$a4i" #e C/<<</<<< oameni, a#ic+ ) De aceea pent$% "ansa$e Poeni! a setat %n ta$-et m+s%$a4i" #e C/<<</<<< oameni, a#ic+
1DE #in pop%"a&ia Rom5niei/ 1DE #in pop%"a&ia Rom5niei/
Ie$ti%icarea )#&(ic#(#i +i$t* Ie$ti%icarea )#&(ic#(#i +i$t*
)Cons%mato$iiA )Cons%mato$iiA
) p%4"ic%" &int+ mo#e$nF noncon'o$mistA tine$ii 1G);G #e ani ) p%4"ic%" &int+ mo#e$nF noncon'o$mistA tine$ii 1G);G #e ani
) p%4"ic%" &int+ c"asicA copii, p+$in&i *i 4%nici ) p%4"ic%" &int+ c"asicA copii, p+$in&i *i 4%nici
) Pa$tene$ii Poeni!A ma$i"e "an&%$i #e $etai", #ist$i4%ito$i, '%$ni(o$i ) Pa$tene$ii Poeni!A ma$i"e "an&%$i #e $etai", #ist$i4%ito$i, '%$ni(o$i
) Mass me#ia ca p$incipa" 'o$mato$ #e opinie ) Mass me#ia ca p$incipa" 'o$mato$ #e opinie
, -ii !)ti"ist./ , -ii !)ti"ist./ a a0%t cinci componente p$incipa"e s%s&in%te #e ac&i%ni tactice a a0%t cinci componente p$incipa"e s%s&in%te #e ac&i%ni tactice
p$ec%mA p$ec%mA
1/ 1/ Teasing TeasingA ) Campania a #e4%tat p$int$)%n teasin- na&iona" ,n "%na mai a an%"%i A ) Campania a #e4%tat p$int$)%n teasin- na&iona" ,n "%na mai a an%"%i
;<<= c% miste$ioasa apa$i&ie ,n "an%$i"e #e po$%m4 #e "an-+ 3aicoi a t$ei 'e&e ;<<= c% miste$ioasa apa$i&ie ,n "an%$i"e #e po$%m4 #e "an-+ 3aicoi a t$ei 'e&e
(am4itoa$e -i-antice #esp$inse pa$c+ #in ce"e4$e"e ca(%$i #e apa$i&ii #e OZN)%$i (am4itoa$e -i-antice #esp$inse pa$c+ #in ce"e4$e"e ca(%$i #e apa$i&ii #e OZN)%$i
#in Ame$ica/ :e"e0i(i%ni"e #in Romania a% p$imit apoi o caset+ anonim+ c% #in Ame$ica/ :e"e0i(i%ni"e #in Romania a% p$imit apoi o caset+ anonim+ c%
ima-inea 'i"mat+ #int$)%n e"icopte$ a 'e&e"o$ (am4itoa$e/ Pe pa$tea #e $a#io, s)a ima-inea 'i"mat+ #int$)%n e"icopte$ a 'e&e"o$ (am4itoa$e/ Pe pa$tea #e $a#io, s)a
p%s 4a(e"e %nei co"a4o$+$i c% Ca$cota*ii ce a% comentat ,nt$ea-a (ip e Hiss 6m p%s 4a(e"e %nei co"a4o$+$i c% Ca$cota*ii ce a% comentat ,nt$ea-a (ip e Hiss 6m
e0eniment%" #e "a 3+icoi, ca apoi De(4$+cat%I a"+t%$i #e "oc%ito$ii o$a*%"%i #e e0eniment%" #e "a 3+icoi, ca apoi De(4$+cat%I a"+t%$i #e "oc%ito$ii o$a*%"%i #e
%n#e 0in p%'%"e&ii G%sto s+ 'ac+ ma$e 0a$0+ c% p$i0i$e "a acest e0eniment "a %n#e 0in p%'%"e&ii G%sto s+ 'ac+ ma$e 0a$0+ c% p$i0i$e "a acest e0eniment "a
te"e0i(o$ p$in inte$0i%$i, $epo$ta9e/ .)a 'o"osit #$ept cana" #e com%nica$e *i on"ine) te"e0i(o$ p$in inte$0i%$i, $epo$ta9e/ .)a 'o"osit #$ept cana" #e com%nica$e *i on"ine)
%" p$in inte$men#i%" Jo%t%4e, 4"o-%$i"o$, site)%$i"o$ #e socia"i(a$e, etc/ %" p$in inte$men#i%" Jo%t%4e, 4"o-%$i"o$, site)%$i"o$ #e socia"i(a$e, etc/
;/ ;/ Reealing ReealingA ) :e P$actice in0it+ p$esa ,n Pia&a Uni0e$sit+&ii, "a 8m (e$o an%n&an# A ) :e P$actice in0it+ p$esa ,n Pia&a Uni0e$sit+&ii, "a 8m (e$o an%n&an#
o con'e$in&+ #e p$es+ *i o $e0o"%&ie/ n mi9"oc%" con'e$in&ei #e p$es+ a% ap+$%t o con'e$in&+ #e p$es+ *i o $e0o"%&ie/ n mi9"oc%" con'e$in&ei #e p$es+ a% ap+$%t
a%toca$e #in ca$e a% co4o$at an-a9a&i ai 'a4$icii #e "a 3+icoi ce scan#a% s"o-an%$i a%toca$e #in ca$e a% co4o$at an-a9a&i ai 'a4$icii #e "a 3+icoi ce scan#a% s"o-an%$i
p$ec%m A KN% 'i t$ist, 'ii optimist?@, po$nin# %n miti- pent$% optimism *i captan# p$ec%m A KN% 'i t$ist, 'ii optimist?@, po$nin# %n miti- pent$% optimism *i captan#
inte$es%" te"e0i(i%ni"o$, p$otest%" 'iin# #i'%(at "a *ti$i/ inte$es%" te"e0i(i%ni"o$, p$otest%" 'iin# #i'%(at "a *ti$i/
C/ C/ Social !edia Social !ediaA "ansa$ea 4"o-%"%i Li-a Optimi*ti"o$, campania contin%+ pe A "ansa$ea 4"o-%"%i Li-a Optimi*ti"o$, campania contin%+ pe
6ace4oo8, 'o$%m%$i %n#e s%nt postate mesa9e optimiste #in pa$tea $e0o"%&iona$i"o$ 6ace4oo8, 'o$%m%$i %n#e s%nt postate mesa9e optimiste #in pa$tea $e0o"%&iona$i"o$
G%sto/ G%sto/
G/ G/ "ptimism "ptimismA G%sto) pa$tene$ a" e0eniment%"%i Optimism o$-ani(at #e E0ensJs, ce A G%sto) pa$tene$ a" e0eniment%"%i Optimism o$-ani(at #e E0ensJs, ce
in0it+ spea8e$i inspi$a&iona"i #in #i'e$ite #omenii/ in0it+ spea8e$i inspi$a&iona"i #in #i'e$ite #omenii/
D/ D/ Caricaturi CaricaturiA ) ca$icat%$ist%" Lte'an Popa #esenea(+ pent$% am4a"a9e"e p%'%"e&i"o$ A ) ca$icat%$ist%" Lte'an Popa #esenea(+ pent$% am4a"a9e"e p%'%"e&i"o$
ca$icat%$i a"e c+&e"%"%i G%s, mascota G%sto/ ca$icat%$i a"e c+&e"%"%i G%s, mascota G%sto/
I0. I0. ANALIZA CAMPANIEI ANALIZA CAMPANIEI
Din ana"i(a #e con&in%t *i ce$ceta$ea on"ine $ea"i(at+ #e mine a $eie*it c+ pent$% Din ana"i(a #e con&in%t *i ce$ceta$ea on"ine $ea"i(at+ #e mine a $eie*it c+ pent$%
"ansa$ea p%'%"e&i"o$ G%sto a 'ost 'o"osit %n mi! #e com%nica$e comp"et, 'o"osin#%)se "ansa$ea p%'%"e&i"o$ G%sto a 'ost 'o"osit %n mi! #e com%nica$e comp"et, 'o"osin#%)se
pent$% t$ansmite$ea mesa9%"%i p$esa sc$is+, :V, $a#io, on"ine%", 4"o-%$i"e/ Mai m%"t, pe pent$% t$ansmite$ea mesa9%"%i p$esa sc$is+, :V, $a#io, on"ine%", 4"o-%$i"e/ Mai m%"t, pe
pe$ioa#a campaniei s)a% c$eat %n 4"o- M "i-aoptimi*tio"o$/$oN *i %n cont #e 'ace4oo8 pe$ioa#a campaniei s)a% c$eat %n 4"o- M "i-aoptimi*tio"o$/$oN *i %n cont #e 'ace4oo8
p$op$ii/ .)a p%s 4a(e"e *i %n%i pa$tene$iat specia" $a#io 7 t0 c% ecipa Ca$cota*i"o$/ p$op$ii/ .)a p%s 4a(e"e *i %n%i pa$tene$iat specia" $a#io 7 t0 c% ecipa Ca$cota*i"o$/
:oto#at+, pent$% p$es+ s)a% o$-ani(at con'e$in&e #e p$es+, cea mai impo$tant+ 'iin# cea :oto#at+, pent$% p$es+ s)a% o$-ani(at con'e$in&e #e p$es+, cea mai impo$tant+ 'iin# cea
ca$e an%n&a %n p$otest ,n (ona (e$o a capita"ei, p$otest%" p$o)optimism/ G%sto este p$e(ent ca$e an%n&a %n p$otest ,n (ona (e$o a capita"ei, p$otest%" p$o)optimism/ G%sto este p$e(ent
*i "a e0enimente, p$ec%m ce" o$-ani(at #e E0ensJs p$in ca$e spea8e$i o'e$+ #isc%$s%$i *i "a e0enimente, p$ec%m ce" o$-ani(at #e E0ensJs p$in ca$e spea8e$i o'e$+ #isc%$s%$i
inspita&iona"e a0an# ca tem+ #e 4a(+ optimism%"/ inspita&iona"e a0an# ca tem+ #e 4a(+ optimism%"/
Din e0a"%a$ea campaniei $ea"i(at+ #e :e P$actice $eiese c+ peste 11 mi"ioane #e Din e0a"%a$ea campaniei $ea"i(at+ #e :e P$actice $eiese c+ peste 11 mi"ioane #e
oameni, a#ic+ ap$oape 9%m+tate #in pop%"a&ia &+$ii noast$e a 'ost e!p%s+ mesa9%"%i #e oameni, a#ic+ ap$oape 9%m+tate #in pop%"a&ia &+$ii noast$e a 'ost e!p%s+ mesa9%"%i #e
"ansa$e a" p%'%"e&i"o$ G%sto *i a #eme$s%"%i p$o)optimism/ "ansa$e a" p%'%"e&i"o$ G%sto *i a #eme$s%"%i p$o)optimism/
n 'a(a #e teasin- a 'ost atins inte$es%" a m%"to$ te"e0i(i%ni ce a% $ea"i(at $epo$ta9e n 'a(a #e teasin- a 'ost atins inte$es%" a m%"to$ te"e0i(i%ni ce a% $ea"i(at $epo$ta9e
p$i0in# 'e&e"e (am4itoa$e apa$%te ,n "an%$i"e #e po$%m4/ D%p+ aceast+ 'a(+, ,n 'a(a #e p$i0in# 'e&e"e (am4itoa$e apa$%te ,n "an%$i"e #e po$%m4/ D%p+ aceast+ 'a(+, ,n 'a(a #e
"ansa$e campania a 'ost p$e(ent+ ,n pa$a"e" pe #o%+ post%$i #e te"e0i(i%neA "a P$ima :0, ,n "ansa$e campania a 'ost p$e(ent+ ,n pa$a"e" pe #o%+ post%$i #e te"e0i(i%neA "a P$ima :0, ,n
C$onica Ca$cota*i"o$ *i pe :e MoneJ Canne" M A#Co%t%$eN/ A*a#a$, n%mai #in me#i%" C$onica Ca$cota*i"o$ *i pe :e MoneJ Canne" M A#Co%t%$eN/ A*a#a$, n%mai #in me#i%"
0i(%a" a a'"at #esp$e campanie %n n%m+$ imp$esionant #e ap$o!mati0 1/C<</<<< #e 0i(%a" a a'"at #esp$e campanie %n n%m+$ imp$esionant #e ap$o!mati0 1/C<</<<< #e
oameni/ oameni/
Presa Presa a cont$i4%it *i ea "a c$e*te$ea 0i(i4i"it+&ii 4$an#%"%i p$in atin-e$ea %n%i a cont$i4%it *i ea "a c$e*te$ea 0i(i4i"it+&ii 4$an#%"%i p$in atin-e$ea %n%i
n%m+$ #e cito$i %nici n%mai ,n p$esa sc$is+ #e ap$o!/ ;/D<</<<< #e oameni/ P$in n%m+$ #e cito$i %nici n%mai ,n p$esa sc$is+ #e ap$o!/ ;/D<</<<< #e oameni/ P$in
inte$me#i%" $a#io%"%i, ,n %$ma emisi%ni"o$ Ca$cota*i"o$ #e "a Hiss 6m, campania a a0%t o inte$me#i%" $a#io%"%i, ,n %$ma emisi%ni"o$ Ca$cota*i"o$ #e "a Hiss 6m, campania a a0%t o
a%#ien&+ #e ap$o!imati0 ; mi"ioane #e asc%"t+to$i/ a%#ien&+ #e ap$o!imati0 ; mi"ioane #e asc%"t+to$i/
"nline-ul "nline-ul a cont$i4%it ce" mai m%"t "a noto$ietatea campaniei, ast'e" pe 4"o-%" a cont$i4%it ce" mai m%"t "a noto$ietatea campaniei, ast'e" pe 4"o-%"
"i-aoptimi*ti"o$/$o s)a in$e-ist$at %n ma!im (i"nic #e 1COO #e acces+$i/ Pe "an-+ acesta a% "i-aoptimi*ti"o$/$o s)a in$e-ist$at %n ma!im (i"nic #e 1COO #e acces+$i/ Pe "an-+ acesta a%
mai e!istat mesa9e postate #e 1< 4"o-a$i c%nosc%&i, "%c$% ce a o'e$it o 0i(i4i"itate *i mai mai e!istat mesa9e postate #e 1< 4"o-a$i c%nosc%&i, "%c$% ce a o'e$it o 0i(i4i"itate *i mai
ma$e 4$an#%"%i/ .+ n% %it+m #e Jo%t%4e,'o$%m%$i, $e&e"e"e #e socia"e 6ace4oo8 sa% ma$e 4$an#%"%i/ .+ n% %it+m #e Jo%t%4e,'o$%m%$i, $e&e"e"e #e socia"e 6ace4oo8 sa%
:Bitte$, pe ca$e a% ap+$%t peste 1D< #e men&i%ni #esp$e campanie/ n tota", me#i%" on"ine :Bitte$, pe ca$e a% ap+$%t peste 1D< #e men&i%ni #esp$e campanie/ n tota", me#i%" on"ine
a a0%t o a%#ien&+ #e ap$o!imati0 O mi"ioane #e in#i0i(i/ a a0%t o a%#ien&+ #e ap$o!imati0 O mi"ioane #e in#i0i(i/
A"te ci'$eA ,nt$)%n inte$0i%, :e P$actice men&ionea(+ c+ n%mai ,n pat$% "%ni A"te ci'$eA ,nt$)%n inte$0i%, :e P$actice men&ionea(+ c+ n%mai ,n pat$% "%ni
campania a ,n$e-ist$atA campania a ,n$e-ist$atA
) ) C<< #e a$tico"e ,n me#ia sc$is+ C<< #e a$tico"e ,n me#ia sc$is+
) ) D< min%te #e e!p%ne$e :V D< min%te #e e!p%ne$e :V
) ) ;< #e min%te e!p%ne$e pe Ra#io ;< #e min%te e!p%ne$e pe Ra#io
) ) (eci #e men&i%ni ,n 4"o-%$i (eci #e men&i%ni ,n 4"o-%$i
) ) peste 1D< #e men&i%ni pe :Bitte$ peste 1D< #e men&i%ni pe :Bitte$
Conc"%(ia este c+ p$in 'o"osi$ea %n%i mi! #e com%nica$e comp"et, a%#ien&a Conc"%(ia este c+ p$in 'o"osi$ea %n%i mi! #e com%nica$e comp"et, a%#ien&a
campaniei c$e*te consi#e$a4i", ia$ noto$ietatea acesteia este ine0ita4i"+/ Lansa$ea campaniei c$e*te consi#e$a4i", ia$ noto$ietatea acesteia este ine0ita4i"+/ Lansa$ea
p%'%"e&i"o$ G%sto este %n e!emp"% ,n ceea ce p$i0e*te 'o"osi$ea intens+ a neB me#ia *i a p%'%"e&i"o$ G%sto este %n e!emp"% ,n ceea ce p$i0e*te 'o"osi$ea intens+ a neB me#ia *i a
e'ecte"o$ po(iti0e a acesto$a ,n p$omo0a$ea %n%i p$o#%s/ e'ecte"o$ po(iti0e a acesto$a ,n p$omo0a$ea %n%i p$o#%s/
0. CONCLUZII 0. CONCLUZII
Campania #e "ansa$e a p%'%"e&i"o$ G%sto a a0%t %n s%cces $+s%n+to$, $e%*in# s+ Campania #e "ansa$e a p%'%"e&i"o$ G%sto a a0%t %n s%cces $+s%n+to$, $e%*in# s+
t$ans'o$me ni*te 4ana"i p%'%"e&i ,nt$)%n a#e0+$at 4$an#/ Mai m%"t, ace*ti p%'%"e&i a% $e%*it t$ans'o$me ni*te 4ana"i p%'%"e&i ,nt$)%n a#e0+$at 4$an#/ Mai m%"t, ace*ti p%'%"e&i a% $e%*it
s+ a#%c+ (am4et%" pe 4%(e"e a peste 9%m+tate #in pop%"a&ia &+$ii noast$e #ato$it+ %nei s+ a#%c+ (am4et%" pe 4%(e"e a peste 9%m+tate #in pop%"a&ia &+$ii noast$e #ato$it+ %nei
4%ne acope$i$i me#ia *i a %nei 4%ne st$ate-ii #e com%nica$e/ Mesa9%" acesteia a 'ost 4%ne acope$i$i me#ia *i a %nei 4%ne st$ate-ii #e com%nica$e/ Mesa9%" acesteia a 'ost
t$ansmis p$int$)o m%"&ime #e cana"e #e com%nica$e *i #e asemenea ,nt$)o manie$+ t$ansmis p$int$)o m%"&ime #e cana"e #e com%nica$e *i #e asemenea ,nt$)o manie$+
$e0o"%&iona$+/ :oto#at+, s)a $e%*it 'i#e"i(a$ea cons%mato$i"o$ p$in c$ea$ea %nei "e-+t%$i c% $e0o"%&iona$+/ :oto#at+, s)a $e%*it 'i#e"i(a$ea cons%mato$i"o$ p$in c$ea$ea %nei "e-+t%$i c%
p$o#%s%" *i o'e$i$ea %nei i#entit+&i p%te$nice a acest%ia/ p$o#%s%" *i o'e$i$ea %nei i#entit+&i p%te$nice a acest%ia/
BIBLIOGRA-IE BIBLIOGRA-IE
1/ 1/ ttpAFFBBB/p%'%"eti-%sto/$oF ttpAFFBBB/p%'%"eti-%sto/$oF
;/ ;/ BBB/p$aBa$#/$o BBB/p$aBa$#/$o
C/ C/ BBB/iPa#s/$o BBB/iPa#s/$o
G/ G/ ttpAFFBBB/st$ate-ic/$oFp%4"icitateF-%sto)#a)sta$t%")"a)optimism/tm" ttpAFFBBB/st$ate-ic/$oFp%4"icitateF-%sto)#a)sta$t%")"a)optimism/tm"
D/ D/ BBB/tep$actice/$o BBB/tep$actice/$o