Você está na página 1de 10

AS MENTIRAS DE KHRUSHCHOV, Grover Furr

Edicins Benino !"v#re$, %&'(C#)*+u"o ', O CU-TO ! .ERSONA-IDADE E O /TESTAMENTO0 DE -ENIN

A)#r+#do %, O /Tes+#1en+o0 de -enin
2 A)3ndice
%4 O /Tes+#1en+o0 de -enin

Khrushchev:

A temer polo futuro do Partido e da nacin sovitica, Lenin realizou unha correcta e
completa caracterizacin de Stalin. Considerou necesario examinar a posiilidade de
desprazar a Stalin do seu posto de Secretario !eral, xa "ue era excesivamente rusco, non
ti#a unha actitude correcta cos seus camarada, era caprichoso e ausaa do seu poder.
$n decemro de %&'', nunha carta ao Con(reso do Partido, )ladimir *lich escriiu:

+Aps tomar posesin do car(o de Secretario !eral, o camarada Stalin acumulou nas
s,as mans un poder desmedido e non estou certo da s,a capacidade para usar este poder
co deido coidado-.

$sta carta .un documento pol/tico de inmensa importancia, co#ecido na historia do Partido
como 01estamento de Lenin23 foi distriu/da aos dele(ados do !! Con(reso do Partido.
)ostedes xa a leron e, sen d,ida, volver4n facelo novamente. Convir/a "ue meditaran sore
as francas palaras de Lenin, xa "ue elas expresan a preocupacin "ue sent/a )ladimir *lich a
respecto do Partido, do poo, do $stado e da futura direccin pol/tica do Partido.
)ladimir *lich dixo:

+Stalin excesivamente rusco e este defecto, "ue pode ser tolerado nun militante
cal"uera do Partido, transfrmase nun defecto inacept4el nunha persoa "ue ocupa o
car(o de Secretario !eral. Por esta razn, propo#o "ue os camaradas consideren a forma
de afastaren Stalin deste car(o e sustitu/lo por outro home, un "ue, sore todo, difira de
Stalin no se(uinte: maior tolerancia, m4is lealdade, m4is ondade, unha actitude m4is
considerada e un temperamento menos caprichoso, etc., etc...-

$ste documento de Lenin deuse a co#ecer aos dele(ados do !*** Con(reso do Partido, "uen
discutiron a oportunidade de transferiren Stalin a outro car(o distinto ao de Secretario !eral.
5s dele(ados declar4ronse a prol de manteren Stalin no seu posto, expresando a s,a
esperanza de "ue tivera en conta as cr/tica de Lenin e fixera todo o pos/el para superar eses
defectos "ue tanto malestar causaan en Lenin.
Camaradas: o Con(reso do Partido dee familiarizarse con dous novos documentos "ue
confirman "ue o car4cter de Stalin era como Lenin o revelara no seu 01estamento2. $stes
documentos son cartas de 6adezhda Konstantinovna Krups7aia a 8Lev 9.: Kamanev, "uen
era nesa poca xefe do Polituro, e unha carta persoal de )ladimir *lich Lenin a Stalin.
Lerei a(ora estes documentos:

+L$) 95;*S5)*C<=
Edicins Benigno lvarez

Por mor dunha reve carta "ue escri/n con palaras ditadas por )ladimir *lich, co
permiso dos seus mdicos, Stalin permitiuse dirixirse onte a min cunha violencia
inusitada. >urante os meus trinta anos de militancia, nunca escoitara a un camarada
dirixir palaras tan insolentes a outro. 5s asuntos do Partido e de *lich non son menos
importantes para min "ue para Stalin. 6este momento preciso o m4ximo dominio sore
min mesma. Sei mellor "ue nin(,n mdico o "ue se pode ou non se pode discutir con
*lich, xa "ue sei "ue cousas o perturan e cales non? de cal"uera maneira, sei estas cousas
mellor "ue Stalin. ;ecorro a vostede e a @ri(orA 8$. Binoviev: por ser os camaradas m4is
ache(ados a ). *. e pr(olles a s,a proteccin fronte 4s insolentes intromisins na mi#a
vida privada e as viles invectivas e ameazas. 6on te#o nin(unha d,ida a respecto de cal
ser4 a un4nime decisin da Comisin de Control, coa "ue Stalin me ameaza? no entanto,
tampouco te#o forza nin tempo para o mal(astar en "uerelas insensatas. Ademais, son
un ser humano "ue soporta nestes momentos unha excesiva tensin nerviosa.
6. Krups7aia-

6adezhda Konstantinovna escriiu esta carta o 'C de decemro de %&''. >ous meses e
medio despois, en marzo de %&'C, Lenin enviou a Stalin a se(uinte carta:

+A5 CADA;A>A S1AL*6 EC5P*AS PA;A KAD$6$) $ B*65)*$)F:
Guerido camarada Stalin=
Permitiuse vostede a insolencia de chamar a mi#a esposa por telfono para reprendela
(roseiramente. A/nda "ue ela prometeu es"uecerse do asunto, tanto Binoviev como
Kamenev soueron do incidente, por"ue ela mesma lles falou do tema. 6on te#o
nin(unha intencin de es"uecer facilmente o "ue contra min se fai, e non preciso
explicar "ue o "ue se fai contra a mi#a espasa, faise contra min tamn. Solic/tolle "ue
medite vero da conveniencia de retirar as s,as palaras e dar as deidas explicacins, a
non ser "ue prefira rachar a nosa relacin completamente.
A1$61AD$61$: L$6*6, H >$ DA;B5 >$ %&'C-

EConmocin no saln.F

Camaradas= 6on discutirei estes documentos, pois falan por si mesmos. 1an s direi "ue se
Stalin puido comportarse deste xeito durante a vida de Lenin e con 6adezhda
Konstantinovna Krups7aia, a "uen o Partido en co#ece e valora altamente por mor da s,a
leal amizade con Lenin e por ser unha activa atalladora pola causa do Partido desde a s,a
creacin, entn podemos imaxinarmos doadamente como tratar/a Stalin a outra xente. $stas
caracter/sticas ne(ativas do seu comportamento foron a m4is e durante os ,ltimos anos,
facndose asolutamente insoport4eis.

5 documento en cuestin non foi amplamente +co#ecido na historia do Partido como
01estamento de Lenin2-. Khrushchev colleu este termo de 1rots7i, "uen escriiu un liro con este
t/tulo en %&CI. 6unca se co#eceu as/ no Partido 9olxevi"ue, a(4s nos opositores. >e facto, existe
unha historia do verdadeiro uso do termo 01estamento de Lenin2, unha "ue non concorda coa de
Khrushchev.
$n %&'H, 1rots7i, nunha aceda cr/tica do liro de Dax $astman Since Lenin Died, repudiou
explicitamente a mentira de $astman de "ue Lenin deixara un 0testamento2 ou 0,ltima vontade2.
Canda outros memros do Polituro, 1rots7i dixo "ue Lenin non fixera iso. $ iso semella correcto:
non hai evidencias en asoluto de "ue Lenin conciise eses documentos como un 0testamento2.
>espois, na dcada dos CJ, 1rots7i trocou a s,a visin e comezou a escriir de novo sore o
01estamento de Lenin2, esta vez como parte do seu ata"ue partidista contra Stalin. Por tanto,
Khrushchev, ou m4is proaelmente un dos seus colaoradores, colleu ese uso de 1rots7i, malia
non o reco#ecer nunca pulicamente.
<ai outras caracter/sticas do discurso de Khrushchev "ue tamn podemos atopar nos escritos
de 1rots7i. Por exemplo, 1rots7i v/a os !u/zos de Doscova como montaxes? al(o natural, a termos
en conta "ue el era un dos acusados. Dalia "ue o primeiro acusado dos !u/zos de Doscova, no
Proceso 09u7harin2 de marzo de %&CK, A7al *7ramov, non foi oficialmente 0rehailitado2 at
Edicins Benigno lvarez

maio de %&HL,
%
aps o !! Con(reso do Partido, Khrushchev lamentou xa no seu >iscurso Secreto
as execucins de Binoviev, Kamenev e militantes trots7istas. *sto constitu/a, cando menos, unha
declaracin impl/cita da s,a inocencia, xa "ue os seus casti(os non poden ser considerados inxustos
para persoas realmente culp4eis dos crimes "ue confesaron en %&CM.
Dais, na realidade, a esencia de todo o >iscurso de Khrushchev, en "ue culpou a Stalin de facer
descarrilar o socialismo por mor dos numerosos crimes dos "ue Khrushchev o responsailizou en
exclusiva, era idntica ao retrato demon/aco "ue 1rots7i fac/a de Stalin. A vi,va de 1rots7i
decatouse disto, e solicitou a rehailitacin do seu defunto esposo o mesmo d/a do >iscurso
Secreto.
'
5 feito de "ue 6atalia Sedova31rots7aia co#ecese o discurso presuntamente 0secreto2 ao
instante de se producir, suxire "ue os trots7istas puideran ter a/nda informadores de alto nivel no
PCNS.
<ai oas razns para sospeitar "ue a carta de Lenin a Stalin do H de marzo de %&'C sexa unha
falsificacin. )alent/n A. Sa7harov pulicou un importante traallo acadmico onde apunta este
tese. A s,a ar(umentacin xeral aparece en varios cap/tulos do seu liro.
C

6on hai d,ida de "ue nese tempo, tanto o propio Stalin como o resto de persoas "ue co#ec/an
a carta, cr/an na s,a autenticidade. Dais a/nda "ue fose autntica, a carta de Lenin a Stalin do H de
marzo de %&'C non mostra o "ue a mi,do se asume "ue mostra: "ue Lenin se afastara de Stalin.
Denos de d,as semanas despois, a s,a esposa 6adezhda Konstantinovna Krups7aia Echamada
OcEamaradaF NlianovaO neste intercamio de correspondenciaF, d/xolle a Stalin "ue Lenin lle pedira
insistentemente "ue otivese a promesa de Stalin de "ue este conse(uir/a c4psulas de cianuro para
el, co fin de acaar co seu (ran sufrimento. Stalin aceptou, mais despois, o 'C de marzo, informou
o Polituro "ue non ti#a forzas para o facer, +sen importar o cruel "ue isto for-.
$stes documentos foron citados por >mitri )ol7o(onov na s,a moi hostil io(raf/a de Lenin.
I

$xisten copias deles nos )ol7o(onov Papers na 9ilioteca do Con(reso dos $NA. 6on existen
d,idas da s,a autenticidade. Lidia Potieva, unha das secretarias de Lenin, anotou en %&'' "ue
Lenin lle dixera "ue pedir/a c4psulas de cianuro se a s,a enfermidade pro(resar at certo punto.
H

Por tanto, a/nda "ue a carta de Lenin do H de marzo de %&'C fose autntica .e o estudo de
Sa7harov cuestiona seriamente esta posiilidade3, Lenin se(u/a a confiar en Stalin. 6on houo
distanciamento entre eles.
Se(undo )ol7o(onov Ee outrosF:

6a ma#4 do 'I de decemro, Stalin, Kamenev e 9u7harin deateron a situacin. 6on ti#an
o dereito de forzar o seu l/der ELeninF a estar calado. A/nda "ue o coidado, a previsin e o
m4ximo silencio pos/el eran esenciais. 1om4ronse esta decisins:

%. Perm/teselle a )ladimir *lich ditar entre H e %J minutos a diario, mais non pode ser en
forma de correspondencia, e )ladimir *lich non dee a(ardar resposta a estas notas. 6on
se permiten as reunins.

%
*7ramov foi rehailitado o C de xu#o de %&HL. )er Reabilitatsiia. Kak Eto Bylo. Febral 1956 nachalo
!"kh #odoy. $osco%a& '$ateria(, 'JJC, Eno sucesivo ;K$9 'F, KH%. )er tamn
http:QQRRR.memo.ruQmemorAQcommunar7aQchapterH.htm
'
*. Aimerma7her, ). *. Afiani, et alii) eds. Doklad Khr*shche%a o k*l+te lichonosti Stalina na ,, s-e.dt K/ss.
Dok*0enty. Doscova: ;5SSP$6, 'JJ', Eno sucesivo Doklad Khr*shche%aF ;azdel *), >oc. C, p4x. M%J. 5s
editores deste volume oficial sinalan "ue a carta dee ser datada o 'H de fereiro ou despois? dicir, ref/rense
ao >iscurso de Khrushchev, "ue foi entre(ado o mesmo d/a. 5utra posiilidade "ue a carta de Sedova fose
escrita como resposta ao discurso de Di7oian no Con(reso do %M de fereiro. Nnha copia da carta de Sedova
ao Pres/dium do !! Con(reso do Partido podmolo atopar a"u/
http:QQchss.montclair.eduQen(lishQfurrQresearchQsedovaltrJ''KHM.Sp(
C
). A. Sa7harov, -1oliticheskoe .a%eshchanie- 2.3. Lenina& real+nost+ istorii i 0i4y /olitiki. Doscova:
*zdatelTstvo D@N 8Nniversidade $statal de Doscova:, 'JJC.
I
Nnha copia da carta de Stalin ao Polituro do 'C de marzo de %&'C pulicouse en >. A.
)ol7o(onov) Lenin. 1oliticheskii /ortret. 2 5"kh kni6akh. Kn. 33. Doscova: 6ovosti, %&&I, p4xs. CKI3CKH. $sta
carta de Stalin aparece reproducida con comentarios en http:QQRRR.hrono.ruQlirisQstalinQ%M3ML.html e no
Apndice % do presente traallo.
H
$sta nota pulicouse en %&&% e pode consultarse en http:QQRRR.hrono.ruQlirisQstalinQ%M3&.html
Edicins Benigno lvarez

'. 6in amizades nin familia te#en permiso a comunicaren nada da vida pol/tica a )ladimir
*lich, para as/ non o axitaren con novas actuais.
M


Se(undo ;oert Service ELeninF, Lenin padeceu (raves +casos- Eposielmente ata"uesF nas
se(uintes datas:

'H de maio de %&'': un +derrame cereral- Ep4x. IICF?
'' e 'C de decemro de %&'': Lenin +perdeu o uso de todo o seu lado dereito- Ep4x. IM%F?
6oite do M ao L de marzo de %&'C: Lenin +perdeu o uso das extremidades do lado dereito do
corpo- Ep4xs. ILC3ILIF.

5 %K de decemro o Polituro puxo a Stalin a car(o da sa,de de Lenin e prohiiu "ue nin(un
falase de pol/tica con el. 5 '' de decemro Krups7aia violou esta norma e foi reprendida por Stalin.
$sa mesma noite Lenin sufriu un (rave derrame cereral.
5 H de marzo de %&'C Krups7aia d/xolle a Lenin "ue Stalin lle falara con rudeza en decemro.
*ndi(nado, Lenin escriiu a Stalin a famosa nota. Se(undo a secretaria de Krups7aia, ). >ridzo,
cuxa versin dos feitos se pulicou en %&K&, isto foi o "ue pasou:

A(ora, cando o nome de 6adezhda Konstantinovna e a relacin de Stalin con ela
mencionada con m4is frecuencia nal(unhas pulicacins, desexo falar sore este tema "ue
co#ezo con certeza.
Por "ue foi dous meses despois da (roseira conversa de Stalin con 6adezhda
Konstantinovna cando Lenin escriiu a carta en "ue demandaa a Stalin "ue se escusase ante
elaU V pos/el "ue eu sexa a ,nica persoa "ue co#eza realmente como sucedeu, xa "ue
6adezhda Konstantinovna mo contou a mi,do.
Sucedeu a comezos de marzo de %&'C. 6adezhda Konstantinovna e )ladimir *lich
conversaan. Soou o telfono. 6adezhda Konstantinovna foi cara ao telfono Eno
apartamento de Lenin, o telfono sempre estivo no corredorF. Cando volveu, )ladimir *lich
pre(untou: +Guen eraU-, +$ra Stalin, el e eu reconcili4monos.-, +Gue "ueres dicirU-
$ 6adezhda Konstantinovna contoulle todo o "ue pasara cando Lenin a chamara, falara con
ela moi (roseiramente e ameazara con levala ante a Comisin de Control. 6adezhda
Konstantinovna pediulle a )ladimir *lich "ue non lle dera importancia xa "ue todo estaa
resolto e es"uecido.
Dais Lenin mostrouse inflex/el. Sentiuse profundamente ofendido polo comportamento
irrespectuoso de *. ). Stalin con 6adezhda Konstantinovna e o H de marzo de %&'C ditou a
carta a Stalin, cunha copia a Binoviev e Kamenev, en "ue insist/a "ue Stalin se escusase ante
ela. Stalin pediulle escusas, mais el nunca es"ueceu o asunto nin perdoou a 6adezhda
Konstantinovna, e isto afectou a s,a relacin con ela.
L


5 d/a se(uinte, Lenin sufriu un derrame m4is (rave.
$n cada caso, Lenin tivo un derrame despois de "ue Krups7aia discutise asuntos pol/ticos con
el, al(o "ue como memro do Partido ti#a o deer de non facer. *sto non pode ser unha
coincidencia, os mdicos de Lenin advertiran especificamente "ue Lenin non fose molestado por
nada. !a "ue lo(o, semella m4is "ue pos/el "ue, de facto, foran as accins de Krups7aia as "ue
precipitaran os dous ,ltimos (raves derrames de Lenin.
Como dixo Lidia Potieva, secretaria de Lenin durante moito tempo:

6adezhda Konstantinovna non sempre se comportou como deer/a. Pode "ue falase de
m4is con )ladimir *lich. $staa afeita a compartilo todo con el, inclusive en momentos en

M
>. )ol7o(onov, Stalin. )ol. *. D.%&&', cap. ', p4x. %HM? citando en
http:QQmilitera.li.ruQioQvol7o(onovWdvQJ'.html
L
). S. >ridzo, O)ospominania.O Ko00*nist 5 E%&K&F.
Edicins Benigno lvarez

"ue en asoluto deer/a facelo... Por exemplo, por "ue lle dixo a )ladimir *lich "ue Stalin
fora (roseiro con el por telfonoU...
K


Por certo, cando en %&C' se suicidou a esposa de Stalin, Krups7aia escriiu a se(uinte carta de
psame a Stalin, a cal foi pulicada no 1ra%da o %M de novemro de %&C':

Guerido *osif )issarionAch:
$stes d/as todo dal(unha maneira me fai pensar en ti, faime "uerer coller a t,a man. V duro
perder unha persoa "ue est4 cerca de ti. Si(o lemrando esas conversas conti(o no despacho
de *lich durante a s,a enfermidade. >ronme forzas neses momentos.
>e novo collo a t,a man. 6. Krups7aia.
&


$sta carta mostra, outra vez, "ue Stalin non se afastou da esposa de Lenin despois da
controversia de decemro de %&''.
Stalin foi moi apreciado por todos na casa de Lenin. 5 xornalista Ale7sandr 9e7 escriiu as
memorias de Lidia Potieva en "ue ela dic/a:

)ostede non entende eses tempos. 6on entende a (rande importancia "ue ti#a Stalin 8...:
Dar/a *linichna 8Nlianova, irm4 de Lenin:, durante a vida de Lenin, d/xome: +>espois de
Lenin, Stalin a persoa m4is intelixente do Partido-. 8...: Stalin era unha autoridade para ns.
Guer/amos a Stalin. $ra un (ran home. A/nda "ue el acostumaa dicir: +$u s son un pupilo
de Lenin-. E$n 9e7, o/. cit.F

Khrushchev tentaa simplemente facer O"uedar malO a Stalin, no canto de "uerer explicar o "ue
pasou.
V ovio "ue Khrushchev utilizou a carta de Lenin a Stalin fra de contexto, alterando
(ravemente o sucedido. 5mitiu o feito de "ue o Comit Central dera instrucins a Stalin para "ue
este se ase(urase de "ue Lenin, polo en da s,a sa,de, permanecese illado dos asuntos pol/ticos.
6esta prohiicin mencion4anse explicitamente OamizadesO e Opersoas da casaO. >ado "ue era
impro4el "ue as secretarias de Lenin violaran unha directiva do Comit Central, posielmente o
termo Opersoas da casaO fora elixido especificamente para inclu/r 4 irm4 de Lenin e a Krups7aia, a
s,a esposa. Stalin criticara a Krups7aia por violar ese illamento.
Khrushchev tampouco menciona a resposta de Stalin, do L de marzo de %&'C, 4 carta de Lenin,
nin a posterior solicitude de veleno de Lenin a Stalin. 5mitindo estes feitos, Khrushchev altera
(ravemente o contexto en "ue tivo lu(ar o env/o da carta de Lenin a Stalin o H de marzo de %&'C, e
delieradamente terxiversa a relacin de Lenin con Stalin.
Khrushchev omite o relato da irm4 de Lenin, Dar/a *linichna. As secretarias de Lenin,
)olodicheva e Potieva, e a secretaria de Krups7aia, >ridzo, a/nda viv/an, mais non se uscou os
seus testemu#os. $l omite a evidencia de "ue as accins de Krups7aia, violando a prohiicin do
Comit Central de non preocupar a Lenin, en puideron ser a causa dos dous derrames cererais
de Lenin. 5mitiu o feito de "ue, lonxe de romper con Stalin, d5#s se1#n#s 16is +#rde Lenin s
confiou en Stalin para a s,a secreta peticin de veleno no caso de o solicitar. Pinalmente, omitiu a
reconciliacin de Krups7aia con Stalin.
Khrushchev esforzouse, a toda costa, por otar somras sore Stalin neste asunto. 6on
mostrou nin(,n interese polo "ue realmente sucedera nin en explicar os feitos no seu xusto
contexto.

K
L. Potieva. Citado en A. 9e7, OK istorii posledni7h lenins7i7h do7umentov. *z ar7hiva pisatelia,
esedovavshe(o v %&ML s lichnAmi se7retariami LeninaO. $osko%skie 7o%osto 6.X %L, 'C de aril de %&K&, p4xs.
K3&.
&
Citado en $. 6. @usliarov, Stalin % .hi.ni. Siste0ati.iro%annyi so%d %os/o0inanii so%re0enniko%) dok*0ento%
./okhi) %ersii istoriko%. Doscova: 5LDA3Press, p4x. 'CL. $n
http:QQRRR.stalin.suQoo7.phpUactionYpa(eZfrWpa(eYMZfrWoo7WidY%
1amn citado en 7o%oe 2re0ia 6.X IM, %I de novemro de 'JJI.
Edicins Benigno lvarez

A)3ndice %, O /Tes+#1en+o0 de -enin

Khrushchev:

A temer polo futuro do Partido e da nacin sovitica, Lenin realizou unha correcta e
completa caracterizacin de Stalin. Considerou necesario examinar a posiilidade de
desprazar a Stalin do seu posto de Secretario !eral, xa "ue era excesivamente rusco, non
ti#a unha actitude correcta cos seus camarada, era caprichoso e ausaa do seu poder.
$n decemro de %&'', nunha carta ao Con(reso do Partido, )ladimir *lich escriiu:

+Aps tomar posesin do car(o de Secretario !eral, o camarada Stalin acumulou nas
s,as mans un poder desmedido e non estou certo da s,a capacidade para usar este poder
co deido coidado-.

$sta carta .un documento pol/tico de inmensa importancia, co#ecido na historia do Partido
como 01estamento de Lenin23 foi distriu/da aos dele(ados do !! Con(reso do Partido.
)ostedes xa a leron e, sen d,ida, volver4n facelo novamente. Convir/a "ue meditaran sore
as francas palaras de Lenin, xa "ue elas expresan a preocupacin "ue sent/a )ladimir *lich a
respecto do Partido, do poo, do $stado e da futura direccin pol/tica do Partido.
)ladimir *lich dixo:

+Stalin excesivamente rusco e este defecto, "ue pode ser tolerado nun militante
cal"uera do Partido, transfrmase nun defecto inacept4el nunha persoa "ue ocupa o
car(o de Secretario !eral. Por esta razn, propo#o "ue os camaradas consideren a forma
de afastaren Stalin deste car(o e sustitu/lo por outro home, un "ue, sore todo, difira de
Stalin no se(uinte: maior tolerancia, m4is lealdade, m4is ondade, unha actitude m4is
considerada e un temperamento menos caprichoso, etc., etc...-

$ste documento de Lenin deuse a co#ecer aos dele(ados do !*** Con(reso do Partido, "uen
discutiron a oportunidade de transferiren Stalin a outro car(o distinto ao de Secretario !eral.
5s dele(ados declar4ronse a prol de manteren Stalin no seu posto, expresando a s,a
esperanza de "ue tivera en conta as cr/tica de Lenin e fixera todo o pos/el para superar eses
defectos "ue tanto malestar causaan en Lenin.
Camaradas: o Con(reso do Partido dee familiarizarse con dous novos documentos "ue
confirman "ue o car4cter de Stalin era como Lenin o revelara no seu 01estamento2. $stes
documentos son cartas de 6adezhda Konstantinovna Krups7aia a 8Lev 9.: Kamanev, "uen
era nesa poca xefe do Polituro, e unha carta persoal de )ladimir *lich Lenin a Stalin.
Lerei a(ora estes documentos:

+L$) 95;*S5)*C<=
Por mor dunha reve carta "ue escri/n con palaras ditadas por )ladimir *lich, co
permiso dos seus mdicos, Stalin permitiuse dirixirse onte a min cunha violencia
inusitada. >urante os meus trinta anos de militancia, nunca escoitara a un camarada
dirixir palaras tan insolentes a outro. 5s asuntos do Partido e de *lich non son menos
importantes para min "ue para Stalin. 6este momento preciso o m4ximo dominio sore
min mesma. Sei mellor "ue nin(,n mdico o "ue se pode ou non se pode discutir con
*lich, xa "ue sei "ue cousas o perturan e cales non? de cal"uera maneira, sei estas cousas
mellor "ue Stalin. ;ecorro a vostede e a @ri(orA 8$. Binoviev: por ser os camaradas m4is
ache(ados a ). *. e pr(olles a s,a proteccin fronte 4s insolentes intromisins na mi#a
vida privada e as viles invectivas e ameazas. 6on te#o nin(unha d,ida a respecto de cal
ser4 a un4nime decisin da Comisin de Control, coa "ue Stalin me ameaza? no entanto,
tampouco te#o forza nin tempo para o mal(astar en "uerelas insensatas. Ademais, son
un ser humano "ue soporta nestes momentos unha excesiva tensin nerviosa.
6. Krups7aia-

Edicins Benigno lvarez

6adezhda Konstantinovna escriiu esta carta o 'C de decemro de %&''. >ous meses e
medio despois, en marzo de %&'C, Lenin enviou a Stalin a se(uinte carta:

+A5 CADA;A>A S1AL*6 EC5P*AS PA;A KAD$6$) $ B*65)*$)F:
Guerido camarada Stalin=
Permitiuse vostede a insolencia de chamar a mi#a esposa por telfono para reprendela
(roseiramente. A/nda "ue ela prometeu es"uecerse do asunto, tanto Binoviev como
Kamenev soueron do incidente, por"ue ela mesma lles falou do tema. 6on te#o
nin(unha intencin de es"uecer facilmente o "ue contra min se fai, e non preciso
explicar "ue o "ue se fai contra a mi#a espasa, faise contra min tamn. Solic/tolle "ue
medite vero da conveniencia de retirar as s,as palaras e dar as deidas explicacins, a
non ser "ue prefira rachar a nosa relacin completamente.
A1$61AD$61$: L$6*6, H >$ DA;B5 >$ %&'C-

EConmocin no saln.F

Camaradas= 6on discutirei estes documentos, pois falan por si mesmos. 1an s direi "ue se
Stalin puido comportarse deste xeito durante a vida de Lenin e con 6adezhda
Konstantinovna Krups7aia, a "uen o Partido en co#ece e valora altamente por mor da s,a
leal amizade con Lenin e por ser unha activa atalladora pola causa do Partido desde a s,a
creacin, entn podemos imaxinarmos doadamente como tratar/a Stalin a outra xente. $stas
caracter/sticas ne(ativas do seu comportamento foron a m4is e durante os ,ltimos anos
foron asolutamente insoport4eis.

$n %&'H 1rots7i ne(ou "ue Lenin escriira un 01estamento2:

$n varias partes do seu liro, $astman di "ue o Comit Central a(ochou ao Partido moitos
documentos importantes escritos por Lenin no ,ltimo per/odo da s,a vida Etr4tase de cartas
sore a cuestin nacional, a chamada 0vontade2 e outros temasF? isto non pode ter outro
nome "ue calumnia contra o Comit Central do noso Partido. Polo "ue di $astman,
poder/amos entender "ue )ladimir *lich destinaa esas cartas, "ue ti#an car4cter de
asesoramento para a or(anizacin interna, para a prensa. 6a realidade, isto unha autntica
falacia 8...: 6on pa(a a pena dicir "ue todas estas cartas e propostas... foron postas en
co#ecemento dos dele(ados do !** e !** Con(reso, e sempre, por suposto, exerceron a
merecida influencia sore as decisins do Partido? e se non se pulicaron todas estas cartas,
foi por"ue o autor non "uer/a "ue che(asen ao co#ecemento da prensa. V"#di1ir I"ic7 non
dei8ou ninun7# /von+#de0, e o )ro)io c#r6c+er d# s5# re"#cin co .#r+ido, e o
)ro)io c#r6c+er do .#r+ido, e8c"u*# +od# )osi9i"id#de dun7# /von+#de04 Ao :ue
c7#1#n /von+#de0 n# )rens# 1en8evi:ue e 9urues# do es+r#n8eiro e dos e1ir#dos
;1#ni)u"#ndo #+3 o irreco<ec*9e"= e un7# d#s c#r+#s de V"#di1ir I"ic7 :ue con+3n
conse""os so9res #sun+os or#ni$#+ivos. 5 !*** Con(reso do Partido prestou a maior
atencin a esta carta, tanto como ao resto, e tirou as conclusin pertinentes 4s condicins e
circunstancias da poca. F#"#r so9re ocu"+#r ou vio"#r # /von+#de0 3 un inven+o
1#"icioso +o+#"1en+e con+r#rio #os verd#deiros dese8os de V"#di1ir I"ic7 e #os
in+ereses do .#r+ido :ue e" >undou.
3 L. >. 1rots7i: 0Concernin( $astman[s 9oo7 Since Lenin >ied2, en: 9olshevi7, %M, % de setemro de
%&'H, p4x. MK. 6e(ri#a por @. P. Comp4rese o texto en 1rots7i, Lev, 8he 9hallen6e o4 the Le4t ://osition
;195<"55=, p4x. C%J, 01Ro Statements A \1rots7i[2.
%J

$n decemro de %&'', o Pleno do Comit Central tomou a decisin de encomendar a Stalin a
responsailidade de non preocupar a Lenin:

%J
5s editores trots7istas deste volume puxeron a"u/ entre comi#as o nome de 1rots7i indicando "ue el
escriira e asinara eses documentos malia non expresaren os seus verdadeiros pensamentos. 5s editores non
semellan decatarse de "ue isto fai "ue 1rots7i semelle a t/pica persoa sen escr,pulos "ue fai pulicidade de si
propio, al(o do "ue o acusaan os seus adversarios=
Edicins Benigno lvarez


>$C*S*]6 >5 PL$65 >5 C5D*1V C$61;AL >5 PA;1*>5 C5DN6*S1A >$
;NS*A E9olxevi"ueF
%K de decemro de %&''
6o caso da solicitude do c8marada: Lenin relativa 4 decisin do Pleno sore a cuestin do
comercio exterior, co acordo de Stalin e dos mdicos, comunicarlle 8a Lenin: o texto da
resolucin co en(adido de "ue amas, resolucin e redaccin, se fixeron por unanimidade.
$n nin(,n caso transmitir ao c8amarada Lenin: o informe de ^aroslavs7A e (ardalo para
enviarllo cando os mdicos o permitiren, de acordo co c8amarada: Stalin.
$ncar(ar ao c8amarada: Stalin a responsailidade persoal do illamento de )ladimir *lich tanto
no tocante ao contacto persoal cos traalladores como 4 correspondencia.
3 3.%estiia 8sK K1SS. 6.X %', %&K&, p4x. %&%. 1amn en http:QQRRR.hrono.ruQlirisQstalinQ%M3M'.html
Se(undo )ol7o(onov Ee outrosF:

6a ma#4 do 'I de decemro, Stalin, Kamenev e 9u7harin deateron a situacin. 6on ti#an
o dereito de forzar o seu l/der ELeninF a estar calado. A/nda "ue o coidado, a previsin e o
m4ximo silencio pos/el eran esenciais. 1om4ronse esta decisins:
Perm/teselle a )ladimir *lich ditar entre cinco e dez minutos diario, mais non pode ser en
forma de correspondencia, e )ladimir *lich non dee a(ardar resposta a estas notas. 6on se
permiten as reunins.
6in amizades nin familia te#en permiso a comunicaren nada da vida pol/tica a )ladimir *lich,
para as/ non axitalo con informacins actuais.
3 >. )ol7o(onov. Stalin. )ol. *. D., %&&', cap. ', p4x. %HM? citado en
http:QQmilitera.li.ruQioQvol7o(onovWdvQJ'.html
;esposta de Stalin a Lenin a respecto de Krups7aia.

L de marzo de %&'C.
Camarada Lenin=
<ai unhas cinco semanas tiven unha charla coa cam. 6. Konst 86adezhda Konstantinovna,
nome e patron/mico de Krups7aia:, a "uen considero non s a s,a esposa, senn tamn a
milla vella camarada de Partido, e d/xenlle Epor telfonoF aproximadamente o se(uinte: +5s
mdicos prohi/ronnos darlle informacin pol/tica, e pensan "ue isto o mellor para o seu
tratamento. Dentres, ti, 6. K., seica est4s a violar esta directriz. 6on deemos xo(ar coa vida
de *lich-, etc.
As aclaracins con 6. K. confirmaron "ue non houo outra cousa "ue un malentendido,
como non pod/a ser doutro xeito.
6o entanto, de considerares "ue deo 0retirar2 as anteriores palaras para mantermos a nosa
0relacin2, podo facelo. Dais non sei cal o prolema, por"ue o meu 0fallo2 facer
precisamente o "ue de min se espera.
3 >bid., p4x. %&C. 1amn en http:QQRRR.hrono.ruQlirisQstalinQ%M3IL.html Pixen unha copia da carta
orixinal escrita a man por Stalin o L de marzo de %&'C "ue est4 dispo#/el na internet en
http:QQchss.montclair.eduQen(lishQfurrQresearchQstaltoleninJCJL%&'C.Sp(
Consonte 4 irm4 de Lenin, a carta de Stalin non se lle deu a Lenin por mor do empeoramento
da s,a sa,de, e este nunca souo da s,a existencia:

+.e por iso ). *. nunca co#eceu esta carta, en "ue Stalin se desculpaa-.
3 D. Nlianova. *zvestiia 1sK KPSS. 6.X %', %&K&, p4x. %&H.
Se(undo D. )olodicheva, unha das secretarias de Lenin durante os seus ,ltimos d/as, cando
entre(ou a carta de Lenin a Stalin, este actuou as/:

Edicins Benigno lvarez

$ntre(ueille a carta persoalmente. Pedinlle a Stalin "ue escriira unha carta a Lenin
inmediatamente, xa "ue el a(ardaa a s,a resposta e estaa moi molesto. Stalin revisou a
carta de p, al/ mesmo, na mi#a presenza. 5 seu rostro mantivo a calma. Permaneceu en
silencio un tempo, pensou un pouco e dixo o se(uinte, a pronunciar con claridade cada
palara, facendo pausas entre elas: +6on Lenin senn a s,a enfermidade "uen est4 a falar.
6on son mdico, son un pol/tico. Son Stalin. >e a mi#a esposa, "ue militante do Partido,
actuar indeidamente e sen disciplina, non me considerar/a co dereito de intervir no asunto.
$ Krups7aia militante do Partido. Dais xa "ue )ladimir *lich insiste, estou disposto a
desculparme ante Krups7aia pola mi#a rudeza-.
3 D. )olodicheva, citado por A. 9e7, $osko%skie 7o%osti. 'C de aril de %&K&. A carta de Dar/a
Nlianova, pulicada en 3.%estiia 8sK K1SS, n.X %', %&K&, /?@s.. %&H3%&&, pdese ler en
http:QQchss.montclair.eduQen(lishQfurrQresearchQulianova.html
5utra asistenta de Lenin, Lidia Potieva, comentou:

6adezhda Konstantinovna non sempre se comportou como deer/a. Pode "ue falase de
m4is con )ladimir *lich. $staa afeita a compartilo todo con el, inclusive en momentos en
"ue en asoluto deer/a facelo... Por exemplo, por "ue lle dixo a )ladimir *lich "ue Stalin
fora (roseiro con el por telfonoU
3 Citado por A. 9e7, $osko%skie. 'C de aril de %&K&.
6unha das s,as conversas co escritor Peli7s Chuev, L. D. Ka(anovich mencionou o tema das
relacins entre Stalin e Lenin.

9en, ha/a momentos dif/ciles e desa(rad4eis con Lenin. Palando da carta de Lenin, Stalin
comentoume unha vez: +Dais, "ue pod/a facer nesa situacinU 5 Polituro
responsailizoume de ase(urar "ue non fose molestado 8Lenin:, de "ue as ordes dos mdicos
se levasen a cao, de non darlle documentos, de non darlle xornais, e "ue pod/a facer eu,
violar as decisins do PolituroU 6on pod/a facer iso. $ reci/n cr/ticas-. >/xome isto con
(rande amar(ura, (rande amar(ura. Con sincera amar(ura.
3 Peli7s *. Chuev, Ka6ano%ich) She/ilo%. Doscova: 5LDA3P;$S, 'JJ%, p4x. 'MC.
Lenin encar(oulle cianuro a Stalin:

+5 s4ado %L de marzo, a c. Nlianova E6. K.F trasladoume de maneira moi cmplice a
peticin "ue ). *. *lich me fac/a a min, Stalin, para "ue asumira a ori(a de conse(uir e darlle
a ). *. Lenin un pouco de cianuro de sodio. 6esta conversa comi(o, 6. K. dixo, entre outras
cousas, "ue 0). *. Lenin padece unha dor inimaxin4el2, "ue 0 impens4el se(uir vivindo
as/2, e insistiu teimosamente en "ue 0non rexeitara a peticin de ). *. Lenin2. $n vista da
(ran insistencia de 6. K. e de "ue ). *. Lenin demandaa o meu compromiso Edurante a
conversa comi(o, ). *. chamou d,as veces a 6. K., solicitando con (ran emocin o
compromiso de StalinF, coidei impos/el ne(arme e respond/n: 0P/doche calma e ten por
se(uro "ue, cando for necesario, cumprirei a s,a demanda sen titueos2. ). *. *lich
tran"uilizouse.
Porn, deo dicir "ue non te#o a forza necesaria para levar a cao a peticin de ). *. Lenin,
vndome na ori(a de rexeitar tal servizo, independentemente do humanitario e necesario
"ue for. *nformarei disto ao Polituro do C.C.
*.). Stalin.-
5servacin: $sta nota un formulario oficial do Secretario do Comit Central do PC;EF, *.
). Stalin, con data de '% de marzo de %&'C. 6a parte superior da folla aparecen as sinaturas
das persoas "ue leron esta nota: @. Binoviev, ). Dolotov, 6. 9u7harin, L. Kamenev, L.
1rots7i, D. 1oms7i. $ste ,ltimo coida esencial expresar a s,a opinin: +Ler: Considero
correcta a \indecisin[ de Stalin. >eemos discutir isto s entre os memros do Polituro.
Sen secretarios Eref/rome aos tcnicosF-.
Edicins Benigno lvarez

3 )ol7o(onov, Stalin. $dicin rusa, vol. ', entre as p4xinas CKI e CKH. Puli"uei unha copia exacta dos
documentos orixinais en http:QQchss.montclair.eduQen(lishQfurrQresearchQstalinleninpoison'C.pdf