Você está na página 1de 17

Kementerian Pendidikan Malaysia

Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah


Agensi Kerajaan 2014
(English Proficiency for Preschool Teachers)

KANDUNGAN


1.0 Pengenalan
1.1 Latar belakang
1.2 Rasional
1.3 Matlamat
1.4 Objektif
1.5 Kumpulan Sasaran

2.0 Tugas dan Tanggungjawab
2.1 Mentor
2.2 Mentee

3.0 Pelaksanaan

4.0 Pemantauan
5.0 Kesimpulan
Penghargaan
Lampiran
1.0 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 (PPPM) menetapkan enam atribut murid yang akan dihasilkan melalui
sistem pendidikan negara. Enam atribut tersebut ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran
dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Oleh itu, pendidikan prasekolah sebagai pendidikan asas perlu
memulakan usaha untuk merealisasikan hasrat menghasilkan murid yang mempunyai ciri-ciri tersebut.

1.1.2 Bab 5: Guru dan Pemimpin Sekolah dalam PPPM 2013 2025 juga menjelaskan tentang impak kualiti pengajaran ke atas
pencapaian murid iaitu prestasi murid meningkat apabila mereka diajar oleh guru yang berprestasi tinggi dan sebaliknya. Oleh itu,
usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan kualiti guru bagi memastikan pencapaian murid yang cemerlang.

1.1.3 Kesedaran tentang kepentingan pendidikan prasekolah terhadap perkembangan seseorang kanak-kanak menyebabkan
pendidikan ini terus diberi fokus dalam Pelan Transformasi Kerajaan (Government Transformation Programme - GTP 2.0). GTP
2.0 untuk pendidikan prasekolah bermatlamat untuk meningkatkan enrolmen murid dalam pendidikan prasekolah dan kualiti
pendidikan ini. Justeru itu, antara usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan ialah meningkatkan kualiti guru prasekolah melalui
kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

1.1.4 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang mula dilaksanakan pada 2010 di semua prasekolah kerajaan dan
swasta menetapkan bahasa instructional di bilik darjah ialah dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan kadar masing-
masing sebanyak 50% di Sekolah Kebangsaan. Sementara di Sekolah Jenis Kebangsaan, kadar yang diperuntukkan untuk
bahasa instructional ialah 1/3 dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa ibunda.

1.2 Rasional

1.2.1 Guru prasekolah ialah guru opsyen pendidikan prasekolah dan bukan opsyen pendidikan Bahasa Inggeris atau Teaching English
As A Second Language (TESL). Oleh itu, mereka kurang atau tidak mempunyai kemahiran mengajar dalam Bahasa Inggeris.

1.2.2 Berdasarkan Kajian Status Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Kelas Prasekolah di Malaysia pada tahun 2010, kebanyakan guru
prasekolah kurang yakin untuk mengajar dalam Bahasa Inggeris. Dapatan ini selari dengan dapatan Kajian KSPK 2012 yang
menunjukkan persepsi guru yang kurang patuh dan tidak patuh dengan pelaksanaan bahasa instructional dalam pengajaran dan
pembelajaran prasekolah. Dapatan ini juga selari dengan laporan pemantauan oleh pihak JNJK 2012 yang mendapati guru
prasekolah tidak patuh dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris.
1.3 Matlamat

1.3.1 Untuk meningkatkan tahap profesiensi Bahasa Inggeris guru prasekolah agensi kerajaan.
1.3.2 Indek Prestasi Pencapaian (KPI) yang perlu dicapai adalah 100% guru prasekolah yang menghadiri kursus dapat meningkatkan
profesiensi Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya 30%.

1.4 Objektif

Di akhir program guru prasekolah akan dapat:
1.4.1 Berkomunikasi dengan yakin dan berkesan menggunakan strukur ayat yang mudah dalam Bahasa Inggeris berdasarkan empat
kemahiran literasi.
1.4.2 Menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa instruksional dalam pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kehendak
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

1.5 Kumpulan Sasaran

Guru-guru prasekolah KPM, Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN).2.0 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

2.1 Mentor

2.1.1 Menyedia dan mengagihkan Jadual Perancangan Bengkel Kumpulan kepada setiap ahli kumpulan, pegawai PPD, JPN dan KPM
yang bertanggungjawab (rujuk Lampiran 3).
2.1.2 Mengumpul Borang Maklumat Diri mentee dan menyimpan sebagai rekod untuk rujukan dan kegunaan bengkel kumpulan (rujuk
Lampiran 4).
2.1.3 Mematuhi jadual waktu dan menepati masa bengkel kumpulan seperti yang telah ditetapkan.
2.1.4 Memastikan aktiviti bengkel kumpulan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan.
2.1.5 Memastikan ahli bengkel kumpulan hadir perjumpaan.
2.1.6 Merekodkan kehadiran mentee dan menyimpan rekod kehadiran dalam fail (rujuk Lampiran 5).
2.1.7 Membimbing dan membantu mentee untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris.
2.1.8 Sentiasa menjalin hubungan baik dengan mentee.
2.1.9 Memaklumkan kepada pegawai bertanggungjawab di JPN untuk perkara-perkara berikut:
i. Pertukaran tarikh, masa dan tempat bengkel kumpulan
ii. Masalah kehadiran mentee
iii. Masalah pelaksanaan aktiviti (jika ada)
iv. Masalah menggunakan bahan sumber yang disediakan
2.1.10 Memberi maklum balas kepada PPD, JPN dan KPM tentang kekuatan dan kelemahan program serta keperluan mentee.
2.1.11 Menyediakan Ringkasan Mengajar bagi setiap bengkel (rujuk Lampiran 6).
2.1.12 Tidak boleh menukar mentee sesuka hati.

2.2 Mentee

2.2.1 Menghadiri bengkel kumpulan sebagaimana yang ditetapkan dalam jadual perjumpaan.
2.2.2 Menepati masa bengkel kumpulan seperti yang telah ditetapkan.
2.2.3 Memaklumkan secara lisan dan bertulis kepada mentor jika terdapat masalah untuk hadir bengkel kumpulan.
2.2.4 Aktif dalam aktiviti semasa bengkel kumpulan.
2.2.5 Berkongsi idea dan pandangan dengan ahli kumpulan.
2.2.6 Sentiasa berusaha untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris.
2.2.7 Sentiasa bekerjasama dan menghormati mentor dan ahli kumpulan.
2.2.8 Mengaplikasi hasil bengkel kumpulan dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas.
2.2.9 Tidak boleh bertukar kumpulan lain kecuali dengan kebenaran pegawai JPN yang bertanggungjawab.
2.2.10 Menduduki pre-test dan post-test dengan pencapaian sekurang-kurangnya 30%.3.0 PELAKSANAAN


3.1 Tempoh: April November 2014

3.2 Kumpulan: Satu mentor : 10 15 mentee

3.3 Bengkel kumpulan: 12 kali dan minimum 2 jam 30 minit setiap bengkel

3.4 Komponen bengkel:

- Listening and Speaking Skills
- Reading Comprehension Strategies
- Writing Skills
- Grammar
- Phonics Strategies
- Teaching and Learning of Vocabulary
- Integration of Listening, Speaking, Reading and Writing Skills

3.5 Bahan sumber : Modul Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan

3.6 Pemantauan: Jun November oleh Pegawai BPG, BPK, JPN dan PPD


4.0 PENUTUP

Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan 2014 (English Proficiency for Preschool Teachers)
diharap dapat meningkatkan tahap profesiensi Bahasa Inggeris guru prasekolah serta merealisasikan hasrat Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan.5.0 LAMPIRAN


Lampiran 1 - Instrumen Pemantauan Bengkel Kumpulan
Lampiran 2 - Instrumen Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran
Lampiran 3 - Jadual Perancangan Bengkel Kumpulan
Lampiran 4 - Borang Maklumat Diri
Lampiran 5 - Borang Kehadiran Bengkel Kumpulan
Lampiran 6 - Ringkasan Mengajar


Lampiran 1
Kementerian Pendidikan Malaysia
Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan 2014
(English Proficiency for Preschool Teachers)

Instrumen Pemantauan Bengkel Kumpulan

Maklumat Am

Nama Mentor
Tarikh
Masa
Tempat
Kehadiran

Skala: 1 Tidak memuaskan 2 Kurang memuaskan 3 Memuaskan 4 Sangat Memuaskan
Bil

Aspek
Item
Skor Catatan
1 2 3 4
1
Kaedah
Penyampaian
Mentor mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan mentee.
Aktiviti yang dijalankan menarik dan merangsang pemikiran kreatif dan kritis.
Mentor berkomunikasi dengan bahasa yang betul, mudah difahami, sebutan yang jelas,
tepat serta nada suara yang sesuai.

Mentor berjaya memotivasikan mentee dengan memberi pujian atau galakan.
Mentor berupaya membimbing mentee untuk meningkatkan penguasaan pembelajaran.
2
Penguasaan isi
kandungan
Mentor dapat menjelaskan konsep/fakta atau memberi jawapan dengan yakin, jelas dan
tepat.

Mentor dapat menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran.
3
Teknik
Penyoalan
Mentor mengemukakan soalan yang mudah difahami, bertumpu, bercapah, meliputi
pelbagai aras.

Mentor memberi respons yang sesuai terhadap jawapan mentee.
Soalan yang dikemukakan dapat meningkatkan minat, pengetahuan dan pemahaman
mentee.

4
Penggunaan
Sumber
Pendidikan
Penggunaan sumber pendidikan yang pelbagai.
Penggunaan sumber pendidikan mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan
meningkatkan minat mentee.
5

Penguasaan
Pembelajaran
Mentee
Mentee dapat menggunakan sumber pendidikan dengan berkesan.
Mentee berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala.
Mentee dapat menggunakan bahasa dengan betul dan yakin.
Mentee dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/ soalan mentor.
Mentee dapat menguasai kemahiran membaca berdasarkan modul.
Mentee dapat menguasai kemahiran menulis berdasarkan modul.

Ulasan / Cadangan :
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai Pemantau:


Lampiran 2
Kementerian Pendidikan Malaysia
Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan 2014
(English Proficiency for Preschool Teachers)

Instrumen Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran

Nama Guru Prasekolah: Opsyen:
Pengalaman Mengajar Prasekolah: Gred:
Alamat Sekolah:
Bandar/Luar Bandar: Negeri:
Tarikh: Masa:
Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran
Tunjang Fokus : _____________________________________________________

Skala: 1 Tidak memuaskan 2 Kurang memuaskan 3 Memuaskan 4 Sangat Memuaskan
Bil Item
Skor Catatan
1 2 3 4
1 Kesesuaian aktiviti menepati objektif
2 Objektif PdP dicapai
3 Set induksi sesuai dan menarik minat murid
4 Set induksi dilaksanakan dalam Bahasa Inggeris
5 Guru memberi penerangan dalam Bahasa Inggeris
6 Guru menyoal dalam Bahasa Inggeris
7 Guru memberi arahan dalam Bahasa Inggeris
8 Guru menjawab soalan murid dalam Bahasa Inggeris
9 Murid menyoal dalam Bahasa Inggeris
10 Murid menjawab dalam Bahasa Inggeris
11 Murid berkomunikasi dengan rakan dalam Bahasa Inggeris semasa aktiviti PdP
12 Guru membuat rumusan / kesimpulan dalam Bahasa Inggeris
13 Penggunaan BBM sesuai dan menarik minat murid
14 Penggunaan Bahasa Inggeris dalam PdP secara keseluruhan

Ulasan / Cadangan :
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Nama, Tandatangan dan Cap Pegawai Pemantau:


Lampiran 3
Kementerian Pendidikan Malaysia
Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan 2014
(English Proficiency for Preschool Teachers)

Jadual Perancangan Bengkel Kumpulan

Negeri: _________________________________ Daerah: _________________________________

Bil.

Mentor

Pusat
Tarikh Perjumpaan
Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov

Lampiran 4
Kementerian Pendidikan Malaysia
Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan 2014
(English Proficiency for Preschool Teachers)

Borang Maklumat Diri

Bengkel Kumpulan/Daerah :___________________________________________________________________________

Nama: No. Kad Pengenalan:
No. Tel. Bimbit: No. Tel. Rumah:
Nama dan Alamat Sekolah:
No. Tel. dan Faks Sekolah: Email:
Alamat Rumah:
Kelulusan Akademik Tertinggi : Gred Kelulusan B.Inggeris SPM :
Opsyen:
Pengalaman Mengajar:
Pengalaman Mengajar Prasekolah:
Waris untuk dihubungi:
Hubungan dengan waris:
No. Tel. Bimbit Waris : No. Tel. Rumah Waris:
Alamat Rumah Waris:Lampiran 5
Kementerian Pendidikan Malaysia
Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan 2014
(English Proficiency for Preschool Teachers)

Borang Kehadiran Bengkel Kumpulan
Nama Mentor:_____________________________________ Pusat/Daerah : _______________________________________
Bil Nama Sekolah Tarikh Perjumpaan
Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lampiran 6

Kementerian Pendidikan Malaysia
Program Peningkatan Profesiensi Bahasa Inggeris Guru Prasekolah Agensi Kerajaan 2014
(English Proficiency for Preschool Teachers)

Ringkasan Mengajar

Nama Mentor: ________________________________________
Pusat/Daerah : ________________________________________

Bil Tarikh

Perkara/Aktiviti


1


2


PENGHARGAAN


1 Tn. Hj. Ahmad Syare bin Yusof Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
2 En. Mohd Hafiz bin Yusoff Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia
3 Pn. Chetriliah bt. Othman English Language Training Centre, BPG, KPM
4 Pn. Harlina bt. Muhammad Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia
5 Pn. Siew Siew Kim Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia
6 Pn. Rugayah bt. Abd. Rahman KEMAS Putrajaya
7 Tn. Hj. Ab Wahab bin Mat Rashid Jabatan Pendidikan Perlis
8 En. Makhazani bin Mat Alim Jabatan Pendidikan Perlis
9 En. Mat Shaari bin Abu Hassan Jabatan Pendidikan Kedah
10 En. Rosli bin Ishak Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
11 Pn. Nur Suharziani bt. Mohd Azhar Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
12 Pn. Ainon bt. Hashim Jabatan Pendidikan Perak
13 Pn. Azilawati bt. Abu Bakar Jabatan Pendidikan Selangor
14 Pn. Sarah bt. Sharif Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
15 Pn. Hjh. Hasnah bt. Hj. Mohd Japar Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan
16 Cik Saharawati bt. Harun Jabatan Pendidikan Terengganu
17 Pn. Hjh. Nik Asiah bt. Salleh Jabatan Pendidikan Kelantan
18 En. Mohd Najib bin Omar Jabatan Pendidikan Kelantan
19 En. Mohd Saidi bin Embong Jabatan Pendidikan Pahang
20 Tn. Hj. Rosli bin Mohd Nor Jabatan Pendidikan Melaka
21 Pn. Hjh. Aminah bt. Kader Jabatan Pendidikan Melaka
22 Pn. Hjh. Kasmah bt. Hj. Mahmud Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan


23 En. Mohd Zakwan bin Zainudin Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
24 Cik Musleha bt. Mohd Ghozali Jabatan Pendidikan Johor
25 En. Jairun Maiba Jabatan Pendidikan Sabah
26 Pn. Irene Joumey Jabatan Pendidikan Sabah
27 Pn. Siti Hadizah bt. Ismail Jabatan Pendidikan Sabah
28 Pn. Sariah bt. Mos Jabatan Pendidikan Sarawak
29 Pn. Maria Reny James Jumin Jabatan Pendidikan Sarawak
30 Pn. Norliyana bt. Yusoff Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi
31 En. Mohd Shukiman bin Muhammad Pejabat Pendidikan Daerah Besut
32 En. Ahmad Faizal bin Tajuddeen Pejabat Pendidikan Daerah Setiu
33 Pn. Nur Haniah bt. Said Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Krai
34 Pn. Dasimah bt. Yahia @ Othman Pejabat Pendidikan Daerah Bera
35 Cik Nurmasnita bt. Kamaluddin Pejabat Pendidikan Daerah Bentong
36 Pn. Tan Meng Chu Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah
37 Pn. Gloria Marsh Pejabat Pendidikan Daerah Seremban
38 En. Rosafiz bin Sudeen Pejabat Pendidikan Daerah Seremban
39 En. Wee Kok Cheng Pejabat Pendidikan Daerah Mersing
40 En. Nazri bin Samad Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat
41 En. Chan Chee Siong Pejabat Pendidikan Daerah Tenom
42 Pn. Norma bt. Din SK Sena, Kangar, Perlis
43 Pn. Karamjit Kaur a/p Kartar Singh SK Wan Sulaiman Sidiq, Alor Setar, Kedah
44 Pn. Rahmah Bee bt. Mohd Kabibal Saiboo SK Minden Height, Gelugor, Pulau Pinang
45 Pn. Subathra Devi a/p Ramakrishnan SK Taman Merak, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang
46 Pn. Juzaidah bt. Zainal Abidin SK Kota Setia, Perak


47 Cik Komathy a/p Manikkam SK TLDM Lumut, Perak
48 Pn. Sia Soh Guad SK Batu Unjur, Selangor
49 Pn. Hor Lee Lan SJKC Hin Hua, Selangor
50 Pn. Soh Lih Ru SK Puteri Pandan 1, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
51 Pn. Tiong Mang Ching SK Seri Mega, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
52 Pn. Norhafilah bt. Mohammad Khawari SK Putrajaya Presint 8 (1), Wilayah Persekutuan Putrajaya
53 Pn. Noraini bt. Ab. Rashid SK Putrajaya Presint 11 (1), Wilayah Persekutuan Putrajaya
54 Pn. Norfarehein bt. Mohd Yusof SK Sungai Bedaun, Wilayah Persekutuan Labuan
55 Pn. Ana Hairani bt. Ahmad SK Pekan Dua, Wilayah Persekutuan Labuan
56 Cik Niksuzilawati bt. Enderin SK Klias, Beaufort, Sabah
57 Pn. Yin Chin SJKC Cheng, Melaka
58 Pn. Nurnabilah bt. M.Yusof KEMAS, Putrajaya
59 Pn. Sharifah Normala bt. Abd Mutalib KEMAS, Putrajaya
60 Pn. Hamimah bt. Husin KEMAS, Putrajaya
61 Pn. Hairizah bt. Mahmod JPNIN, Putrajaya
62 Pn. Yashota a/p Punusamy JPNIN, Putrajaya