Você está na página 1de 3

01234547898

8 !
"#!$%&'(&#)!*&$&+,-.#!/&01!&2/*&#1!/1*1!/1312&45.!-.#!565(0.#!1!*&$&+&*)!/.-&2!#&*!$1-1#5*1-.#!4.!
7,#5&21!/.*!2&,.!-&#51!./89.:!;.!&45145.)!&##&!$.45*.0&!/.-&!.(!49.!&#51*!<,4$(01-.!=#!+1,>1#!-.#!
565(0.#!1!*&$&+&*)!&2!'(&)!/.*!2&,.!-.!+.59.)!?!/.##6<&0!,4@.*21*!.#!-1-.#!-.!$%&'(&:!!
!
!
A.-.!$%&'(&!-&<&*B!&#51*!*&01$,.41-.!1!(2!5,5(0.!1!*&$&+&*:!

C1*1!'(&!1!&2/*&#1!5&4%1!(2!$.45*.0&!#.+*&!1!-&<.0(89.!-.#!$%&'(&#)!?!/*&$,#.!'(&!&0&#!&#5&D12!
$1-1#5*1-.#!4.!7,#5&21!/.*!2&,.!-&##1!./89.!4.!2.2&45.!-1!+1,>1!.()!1,4-1)!4.!2.2&45.!-1!
,4$0(#9.!-.!565(0.!1!*&$&+&*:!
!
!

E.!*&3,#5*1*!.#!$%&'(&#!-&<.0<,-.#)!.!7,#5&21!15(10,F1!.!$1-1#5*.!
-&!G0,&45&#)!4.#!$12/.#H!!
!
G%&'(&#!I&<!
I15:!I&<:!G%&':!

!
J#5&#!-1-.#!512+?2!/.-&*9.!#&*!<,#(10,F1-.#!41!K!G.4#(051!C.#,89.!-.!G0,&45&!K!)-,#/.46<&0!4.!
2&4(!LG.4#(051#M:!
!
I&<&K#&!.+#&*<1*!'(&!1#!-&<.0(8N&#!-&!$%&'(&#!49.!105&*12!.!#10-.!+14$B*,.:!;&#5&!$1#.)!?!
4&$&##B*,.!'(&!.!(#(B*,.!&#5.*4&!1!+1,>1!-.!565(0.)!(5,0,F14-.!1!*.5,41!K!O1,>1#!1!P&$&+&*!K)!./89.!
QG14$&01*Q!.(!QJ>$0(,*Q)!/.,#!(2!$%&'(&!*&$&+,-.!/.-&!5&*!#,-.!(5,0,F1-.!/1*1!&@&5(1*!.!
*&$&+,2&45.!-&!<B*,.#!565(0.#:!
!
A.-.#!.#!$%&'(&#!*&$&+,-.#!-&<&2!&#51*!*&01$,.41-.#!1!(2!.(!21,#!565(0.#!*&$&+,-.#!&!.#!565(0.#!
-&<&2!5&*!#,-.!+1,>1-.#!/1*1!#&*!/.##6<&0!1!-&<.0(89.!-.!$%&'(&:!
!01234547898
8 


!"#"$!%#&

'()*+,"-./0123414546274189:25;2:81;74<=>?4@
'(A"B"C"!$,"C,D%*EFG%.H868;5I=;4JK;I=;L421;74<72149;<89:25;2:87;M@NO68
18681;7;O;:94O6;:24:P18681;;52OO?414JK;I=;@
'()*+,"Q./012341454627418O;3=R181;74<=>?4@
'(A"B"C"#,SEC"C,D%*EFG%.H868;5I=;4JK;I=;L421;74<72149;<8O;3=R187;M@NO68
18681;7;O;:94O6;:24:P1868189:25;2:81;74<=>?4@
'(T,"!,#,B",$.H868;5I=;4JK;I=;1;7;:UO;::;89:;O;R681498:81;90O264R4V8RJ4@01234547898
8 


 !"!"!#$!

%
&'(')*+,-./,*),).01-234')5'3)&6+72+3)8+1+9.5'3:)
)
;)<)=+-+1.'0+),3)3+>2.0?+3)'@AB+3:)
)
CDEFGHIJGKLMNOPCQREGNGMSMTMUOPCVMWFMNMSMTIXQNOY
)
Z)<)&-.72+)0')9'?4')[\01-2.*])+).0^'*(+)'3)5,5'3),)3+>2.*:)


_GRSQ`   Zab)cda)e.3@'0fg+-h)
DijRSIG`   klmno)
QREG`   ;Zamlnk)
VMWFM`   mml;Za)
pHUqrQsIRGH`  Z<tttutt)
v$qsINqVMWq`  e,?,)5+)6'w+)
v$qpMRSqVMWq`  e,?,)5+)6'w+)
"UMxIyQ`   z{|)cda)e.3@'0fg+-h)
r}sMUQ`   ttttttt;~)
"GUSMHG`   ;)
$IQ$EFHQ`  e)cda)e.3@'0fg+-h)
HIMREM`   ttttt;)
QGHIMREM`  t;)
"r"`  ;m;b;o;Zttt;at)
sIEMREM`   &\|){e8{)
INEUISQ`   &6+72+)*+^<,')?f?2-')z{|)ttttttt;~)
)
a)<)&'0^.*,)'3)5,5'3)+)1'0^.*(+)')[&6+72+)8+1+9.5']<)
)
)