Você está na página 1de 298

ALEKSANDRA POTER

MOJ GO5PODIN 5AVR5ENI

Prevela: Sandra elap

Naziv originala
Alexandra Potter: "Me and Mr. Dar!"


"eograd #$$%.Tebi u rei, kao to sam ve esto izgovarala ranije:
Ne uri, pravi mukarac e doi na kraju.


D&e'n O(tin
!a moju dragu
prijateljicu "ejnu
)a*valniaPrvo i na'va&ni'e+ &elela ,i* da -a&e. veli-o+ veli-o *vala (vi.a /
0oder/ za podr1-/ i ent/zi'aza. / vezi ove -n'ige+ a naro2ito Sari Kin(ela+
-o'a 'e 'edno(tavno na',ol'a /rednia -o'/ 'edna devo'-a .o&e i.ati. Ta-o3e
*vala 4za,el A-en*ed za naporan rad+ i Eli( Ra't za n'ene divne -orie.
Ta-o3e (a. veo.a za*valna (vo. divno. agent/+ Ste5ani Ke,ot+ z,og n'ene
(talne vere / .ene -ao pi(a i 1to .i ni'e re-la da (a. l/da -ada (a. 'o'
(aop1tila ov/ ide'/6
Kao i /ve-+ ovo ne ,i* .ogla da /radi. ,ez l'/,avi i podr1-e .a.e i
tate. 7ta da -a&e.8 Pono(na (a. -ao i o,i2no6 4 veli-i zagrl'a' .o'o' (e(tri+
Keli+ za divan "o&i9 / Ala.o(/ :*vala i te,i Stivi6;+ let do Londona da
(a(tavi.o 4KEA na.e1ta' / .o. novo. (tan/ :e to 'e l'/,av; i 1to 'e ne (a.o
divna (e(tra ve9 i (tvarno 5eno.enalna pri'atel'ia.
Kada ve9 pri2a.o o pri'atel'i.a+ i.a. (re9e 1to i.a. ta-o divne pri'atel'e.
Ni-o ni'e ,ol'i od De'ne -o'a 'e provela el/ pro1l/ godin/ (l/1a'/9i .e -a-o
pri2a. o go(podin/ Dar(i'/+ -o'a 'e ,ila nepre(tani izvor l'/,azno(ti i
o*ra,ren'a i < / (-lad/ (a (vo'i. nadi.-o. < navodila .e na pogre1an p/t+
ta-o da .og/ da prona3e. ona' pravi6 Po(e,an pozdrav za Ketlin zato 1to 'e
,ila divna i.er-a i za'edno (a .no. (.i1l'ala ide'e to-o. vre.ena -o'e
(.o provele za'edno na Ele-tri- aveni'i+ Linet za nepre(tano pri'atel'(tvo i
podr1-/+ "eatri( za na1e vi-end<1etn'e+ i =>T i D&e'.i'/ 1to (/ ,ili /ve- ta-o
5ini i p/ni ent/zi'az.a za .o'e pi(an'e. Ta-o3e *vala Meli(i zato 1to 'e zai(ta
po(e,na pri'atel'ia.
4+ -ona2no+ *vala "arni'/+ .o. verno. dr/&,eni-/ to-o. d/gi* (ati za
-o.p'/tero.. ?eli-i pol'/,a+ dr/gar6 Do (lede9e6

Poglavl'e @.Op1te 'e poznata 2in'enia da (a.a devo'-a zdrave pa.eti .ora ,iti /
potrazi za pri(to'ni. ./1-are..
#ostoji samo jedan problem...
A...Pa o,o'e (.o popili po pi9e i podelili pi/+ ali (i ti tra&ila dva dodatna
preliva na tvo'o' polovini+ 1to zna2i da d/g/'e1... Be-a' .alo+ i.a. digitron
na d&epno. -o.p'/ter/...C
Sede9i / .alo. itali'an(-o. re(toran/ na 4(t Sa'd/+ ,/l'i. pre-o
-ariranog (toln'a-a i gleda. zapan'eno -a-o .o' pratila izvla2i d&epni
-o.p'/ter i ve(elo deli ra2/n.
...$de, zaboga, danas pronai pristojnog mukarca%
?e2era. (a D&ono.+ ar*ite-to. od tride(et i ne1to godina+ -oga (a.
na-rat-o /poznala pro1le nedel'e na ro3endan(-o' pro(lavi pri'atel'a.
Delovao 'e dovol'no 5ino -ada 'e tra&io .o' ,ro' tele5ona D ,are. dovol'no
5ino da (e (a n'i. podeli pia / /tora- /ve2e po(le po(la < ali (ada do- ga
gleda. pogr,l'enog nad (tolo.+ -a-o -/-a ,ro'eve+ ,rzo (*vata. da (a.
napravila gre1-/.
A...dodatni* (eda. dolara i (eda.de(et pet enti+ i to /-l'/2/'e porez i
,a-1i1C+ iz'avl'/'e tri'/.5alno i po-az/'e e-ran da .i do-a&e.
Da (a. napravila 'a-o veli-/ gre1-/.

Da ,/de. i(-rena+ -rivi. go(podina Dar(i'a.
4.ala (a. (a.o dvanae(t godina -ada (a. prvi p/t 2itala =ordo(t i
predra(/de i zal'/,ila (a. (e od.a* / n'ega. )a,oravi lep/1-a(tog D&oi'a iz
NeE Kid( on t*e "lo- ili Ma'-la 0a2in(a iz 4NFS<a o,/2enog / -o&/ < 2i'e
(a. po(tere -a2ila na zid < go(podin Dar(i 'e ,io .o'a prva l'/,av.
Kata(tro5alno zgodan+ .i(teriozan+ p/n tin'a'/9e (tra(ti i potp/no
ro.anti2an+ on 'e po(tavio prepre-/ za (ve .o'e ,/d/9e 5ra'ere. G1/1-ana
i(pod po-riva2a (a ,ateri'(-o. la.po.+ ni(a. .ogla da do2e-a. da pora(te.
-a-o ,i* .ogla da na3e. ./1-ara -ao 1to 'e on.
Ali (ada (a. pora(la. 4 evo .e+ 'o1 /ve- tra&i..
?adi. nov2ani/ od dvade(et dolara iz d&epa i doda'e. 'e D&on/.
A4.a1 li (eda.de(et pet enti8C pita i(pr/&ene r/-e. Mora da (e 1ali1. O(i.
1to (e ne 1ali.
AO*... *.... naravnoC+ .r.l'a. i po2in'e. da -opa. po nov2ani-/ za
(itnin/.
Ne.o'te pogre1no da .e (*vatite. Ni(a. Rene )elveger. Ni'e .i
potre,an ./1-ara da ,i* ,ila potp/na. 4.a. -ari'er/+ (a.a pla9a. -iri'/+
i.a. ele-tri2ni alat i zna. -a-o da ga -ori(ti.. A 1to (e ti2e one dr/ge
(tvari+ pa+ zato (/ iz.i1l'ene igra2-e na ,ateri'e.
Da'e. D&on/ (eda.de(et pet enti. A zati. gleda. / neverii -a-o
na(tavl'a da ,ro'i.
4pa-+ to .e ne (pre2ava da po.alo &/di. za to. do,ro. (taro.
ro.anti-o. o -o'o' /ve- 2ita. / -n'iga.a. 4li da (an'ari. da 9/ (re(ti ne-og
-o 9e .e o,oriti ( nog/ i /,rzati .i p/l(. Ta.an+ zgodan+ veran ./1-ara+ (a
,e(pre-orni. .aniri.a+ za(tra1/'/9e do,ri. izgledo.+ o1tro/.ni.
-o.entari.a i oni. veli-i.+ 1iro-i.+ ./&evni. gr/di.a na -o'e .o&ete da
(p/(tite glav/...
G.e(to toga+ / po(ledn'i* dvanae(t .e(ei (a. ,ila na 'edni. za
dr/gi. -ata(tro5alni. (/dari.a. Pa (ada+ OK+ zna. da (va-o i.a ne-/
pri2/ o lo1e. (/dar/. To 'e potp/no nor.alno. Ko 'o1 ni'e iza1ao (a /vrn/ti.
Hne.a.o ni1ta za'edni2-oH 2etrde(et i ne1to (tari. za'e,o. :iz,ri1ite po
potre,i+ ili / .o. (l/2a'/ ne ,ri1ite ni1ta od navedenog;8 To 'e deo &ivota
-ada (te (a.i. Mora 'edno. da (e de(i. Dva p/ta 'e .aler. &li itav niz%
Na pri.er+ evo ne-oli-o (l/2a'eva -o'i .i (ada pada'/ na pa.et:
@. "art 'e i.ao Apro,le.a (a inti.no19/C. G prevod/+ ovo 'e zna2ilo da ni'e
&eleo da .e dr&i za r/-/ po1to 'e to ,ilo Aprevi1e inti.noC+ ali 'e ,ilo
(avr1eno OK da .e pozove / (vo' (tan da gleda.o porni9e na prvo. (a(tan-/.
#. Aron 'e no(io ,ele -a/,o'-e. 7to 'e ve9 (a.o po (e,i dovol'no lo1e. Ali
na-on 1to .i 'e ot-azao / po(ledn'e. tren/t-/+ (a izgovoro. da .ora da
radi d/&e+ / ta.i ,io(-op(-e (ale videla (a. ,ele 2iz.e -a-o (i'a'/. Od1etala
(a. ta.o i videla Arona / zadn'e. red/ -a-o g/ra 'ezi- niz grlo ne-e dr/ge
devo'-e.
I. A zati. 'e ,io Dani'el+ 5ini ,an-ar Jevre'in -o'i .e 'e pozvao -od (e,e
na do.a9/ *ran/. Na&alo(t+ Aza,oravio 'eC da .i -a&e da n'egova .a'-a
-/va. 4zvin'ava. (e+ da li (a. re-la .a'-a8 Mi(lila (a. (.or-a. Na-on pet
'ela i tri (ata (l/1an'a -a-o 'e Dani'el 5anta(ti2an+ /(pela (a. da po,egne. pre
nego 1to 'e izvadila ,e,e9e (li-e.
K. 4+ (ada+ evo D&ona+ poznatog -ao go(podin Kaval'er...
APa+ 1ta .i(li1 da ovo ponovi.o8C pita .e do- izlazi.o iz re(torana.
AO*...C otvara. /(ta da odgovori. ali /.e(to toga prig/1eno zavili.
po1to D&on p/1ta vrata da .e /dare. G(peva. da i* za/(tavi. la-to.. Ali
on ne pri.e9/'e < ve9 'e na plo2ni-/ i pali igaret/.
Trl'a'/9i ,olni la-at+ pridr/&/'e. ./ (e napol'/. Na-on toplog re(torana+
*ladno9a .e od.a* pre(ea. Dee.,ar 'e i / N'/'or-/ 'e te.perat/ra
poprili2no i(pod n/le.
A7ta radi1 / peta-8C na(tavl'a+ podi&/9i o,rv/ i /vla2e9i di. igarete. E+
pro-let(tvo+ 1ta (ada da -a&e.8
Podr*tava.. 0a'de E.ili. O,o'e (te odra(li. "i9e / red/. Sa.o ,/di
i(-rena i rei ./. 7ta da ./ -a&e18 Javl'a (e ti*i gla( / .eni. Da ,i* radi'e
(e,i za,ila 1penadle / o2i nego ponovo iza1la (a n'i.8
A0.+ pa+ / (tvari...C -a&e. (tegn/ti. gla(o. a zati. za(tane. /(red
re2enie po1to .i d/ne di. / lie. AMalo (a. za/zetaC+ proz,ori..
)a/zeta da iza3e. (a -o.pletni. dr-ad&i'o. -ao 1to (i ti+ 'avl'a (e
ponovo ona' gla(. Sa.o 1to ovog p/ta vi2e.
APrevi1e &/r-i+ a8C
?er/'te .i+ ta-o &eli. da ,/de. i(-rena. )a1to da ga ot-a2i. (a
izvin'en'e.8 )a1to da 1titi. n'egova o(e9an'a8 7ta 'e (a o(e9an'i.a (lede9e
'adne devo'-e -o'a ne (/.n'a i -o'a 9e iza9i (a n'i.8 Mo'a 'e d/&no(t da ./
-a&e.. Mi(li.+ ne (a.o da 'e 'e5tin i nepri(to'an+ ve9 i.a i pre(a3en/ -o(/.
Ta-o 'e. Pre(a3en/.
"aa. (ada pogled na -o(/. Pod /li2no. (vetil'-o. .og/ (e videti /redni
.ali redovi ta2a-a na n'egovo. ('a'no. te.en/. Maleni i.planti pre(a3ene
-o(e / o2a'ni2-o. po-/1a'/ da (e za.a(-ira n'egova -o(a -o'a opada. Gpr-o(
.o'i. o(e9an'i.a+ (a&al'en'e .e trgne. O+ *a'de+ ne ,/di ta-o zla E.ili. On
za(l/&/'e raz/.evan'e i l'/,azno(t+ ne o(/3ivan'e i r/gan'e.
=/ta'/9i (vo'/ nervoz/+ (ili. (e da (e o(.e*ne.. ADa+ ,o'i. (e da 'e
ta-o.C Kli.a. glavo.+ prevr9/9i o2i.a na ona' A/*+ i(rpl'ena (a. od (vi*
ti* l/di* za,avaC na2in. 4(-reno+ tre,alo ,i da do,i'e. O(-ara a ne da ,/de.
.enad&er ve(ele .ale -n'i&are / So*o/.
4(-reno+ ,ila (a. na 'edno' za,avi. "ilo 'e to / Gdr/&en'/ proteti2ara i
i.ala (a. pre*lad/. Provela (a. elo ve2e g/ta'/9i a(pirine i ra(pravl'a'/9i o
(vo. /griz/+ i ,ila (a. / -revet/ pre pola de(et. To /z,/3en'e .e (-oro
/,ilo.
AAli+ ,ilo .i 'e drago 1to (a. te /poznalaC+ doda'e. ne&no.
ATa-o3e.C
D&on izgleda vidno op/1ten i o(e9a. -a-o .e o-r/&/'e topao i 2edan
('a'. ?idite. Pogleda'te -a-v/ razli-/ .o&e napraviti ne-oli-o lepi* rei. Sada
(e o(e9a. (tvarno do,ro. Sveta E.ili. 0.+ zv/2i prili2no (na&no.
O*ra,rena /(pe*o.+ na(tavl'a.: AA i.planti (/ (tvarno ('a'ni.C
A4.planti8C D&on .e gleda t/po. Sran'e. Da li (a. (tvarno to re-la8
A0.... *tela (a. da -a&e. pia. Pia 'e ,ila ('a'naC+ /(pla*iri. (e+ rvene9i
-ao ,/l-a i po-/1ava'/9i da ne gleda. n'egov/ -o(/ -o'a (ada+ naravno+
privla2i .o'e o2i pop/t .agneta.
=rrr. S-reni pogled+ E.ili. S-reni pogled.
Na(t/pa /&a(na pa/za. O,o'e po-/1ava.o da (e pretvara.o da 'e ni(.o
(ve(ni. Ja ta-o 1to 2a2-a. zano-tie. On ta-o 1to -ri1o. dira -o(/ i
proverava (vo' odraz / izlog/ re(torana -ada .i(li da 'a ne gleda.. O,/zi.a
.e -rivia. Sada (e o(e9a. -ao (tvarno lo1a o(o,a. Mo&da ,i tre,alo da (e
izvini..
Mo&da ,i tre,alo...
Jedni. ,rzi. po-reto.+ D&on /vla2i zadn'i di. igarete+ ga(i 'e nogo. i
-re9e / napad.
O+ ,o&e. Ovo (e ne doga3a. Ne.a 1an(e da (e ovo doga3a.
Doga3a (e.
Na deli9 (e-/nde (e /-o2i.. Sve del/'e -ao /(poreno. =leda. ga -a-o
(e nadvi'a iznad .ene+ zatvoreni* o2i'/+ otvoreni* /(ta+ (a i(t/reni. 'ezi-o. i
(*vata. da 'e pogre1no prot/.a2io l'/,azno(t -ao poziv. Sre9o. :ili ,i
tre,alo da to ,/de na&alo(t8;+ ,ila (a. na dovol'no lo1i* (/dara / po(ledn'i*
godin/ dana da odr&i. re5le-(e+ i / po(ledn'e. tren/t-/ (e o(ve(ti. i
/(peva. da izvrda. ,a1 na vre.e.
N'egove /(ne (le9/ na ,o2n/ (tran/ .og lia i on (p/1ta al'-av pol'/,a
na .o'e /vo. G*. Povla2i. (e ,rzo. Pa ipa-+ dolazi do ,or,e po1to 'e n'egova
r/-a o,.otana o-o .og (tr/-a -ao (tega.
Razdva'a.o (e i (to'i.o lie. / lie na plo2ni-/.
APa+ / to. (l/2a'/+ .i(li. da 9/ /*vatiti ta-(iC+ -a&e o(orno+ g/ra'/9i
r/-e / d&epove pantalona (a 5alta.a.
ADa+ i 'aC+ odgovara. ne(ig/rno+ ,ri1/9i r/-avo. /vo natopl'eno
pl'/va2-o..
Ti1ina. O,o'e (to'i.o na ivii trotoara po-/1ava'/9i da za/(tavi.o ta-(i.
Kona2no+ na-on ne-oli-o ,olni* .in/ta+ /gleda. poznati prizor &/tog
ta-(i'a (a /pal'eni. (vetlo.. Ta-(i (ta'e i 'a i(p/1ta. /zda* ola-1an'a i
pr/&a. r/-/ -a vrati.a ali .e D&on pre(ti&e. Pri'atno (a. iznena3ena.
Kona2no6
Malo -aval'er(tva.
O*ra,rena+ (.e-1a. i /p/9/'e. ./ prvi pravi o(.e* te ve2eri do- on
otvara vrata. Mo&da (a. ga pogre1no proenila. Mo&da on i ni'e lo1 na -ra'/
-ra'eva.
"ez o-levan'a+ on /(-a2e / ta-(i i zatvara vrata ( tre(-o..
APa+ *vala za divno ve2eC+ dovi-/'e iz,a/'/9i glav/ -roz prozor. ASre9ni
praznii6C
A0e'6C vi2e. od'edno. pronalaze9i gla(. A0e'+ /-rao (i .i...C
Ali ta-(i odlazi niz /li/ /z 1-rip/ g/.a.
Nap/1tena na ,l'/zgavo. trotoar/ gleda. -a-o zadn'e (vetio ta-(i'a
ne(ta'e / (ao,ra9a'no' g/&vi i+ /pr-o( to.e 1to (a. ,e(na+ od'edno. o(e9a.
-a-o .e ne1to (te&e / (to.a-/. Neo2e-ivano .i (e o2i p/ne (/za.a i 'a i*
trepta'e. ,e(no za/(tavl'a.. 4(-reno+ 1ta .i (e de1ava8 S.e1na (a.. Bove- 'e
potp/ni -reten. Ni(a. iznervirana. G red/ (a.+ potp/no. 4 odl/2no 1.ra'/9i+
g/ra. r/-e / d&epove i -re9e. / prav/ podze.ne.
ATre,alo 'e da pozove1 pand/re.C
Naredno 'e '/tro i na po(l/ (a. / .alo' porodi2no' -n'i&ari Me-enzi gde
radi. -ao .enad&er. =leda. / Stel/+ .o'/ a(i(tent-in'/+ -o'a (to'i na
.erdevina.a go.ila'/9i -n'ige.
A)a1to8 7to 'e /-rao prvi ta-(i8C O(.e*/'/9i (e rezignirano+ doda'e. 'o'
'o1 na(lova. AMoli. va(+ naredni2e+ tip (a -o'i. (a. iza1la 'e /-rao prvi ta-(i.
Ni'e d&entl.en. G*ap(ite ga.C
ANe+ ne z,og togaC+ odgovara (tavl'a'/9i 'edn/ r/-/ na -/- i prave9i
/&a(n/t izraz lia. A),og toga 1to no(i pantalone (a 5alta.a6C
Stela i 'a (.o (e /poznale -ada 'e do1la na interv'/ i i.pre(ionirala .e
(vo'i. op1irni. poznavan'e. -n'i&evno(ti. "are. (a. 'a to o2e-ivala na-on
2itan'a n'enog i.pre(ivnog L?<'a. "ilo -a-o ,ilo+ na-on pet .in/ta razgovora
po(talo 'e o2igledno da n'ena 5i-i'a ni'e ,ila ograni2ena (a.o na -n'ige. Stela 'e
/pravo diplo.irala na -oled&/ za .od/ i ni'e i.ala po'.a o -n'iga.a+
.i(lila 'e da 'e vo-a,/lar dino(a/r+ i na -ra'/ 'e priznala da 'e 'edina (tvar
-o'/ 'e pro2itala ,ila n'en *oro(-op.
APa+ ,are. 'e i(-rena+ a i(-reno(t 'e veo.a va&naC+ i(ta-la (a.
go(podin/ Me-enzi'/+ vla(ni-/+ -ao opravdan'e za1to (a. 'e zapo(lila.
Da ,/de. i(-rena+ ,ilo 'e to .an'e zlo od ne-oli-o. Sa n'eno. roze
-o(o. ,o'e &va-a9e g/.e i ,izarno. a(i.etri2no. gardero,o. -o'a 'e
.odno. lai-/ pop/t .ene izgledala za(tra1/'/9e .oderno+ Stela 'e izgledala
-ao ne-o (a -i. 9e ,iti intere(antni'e raditi od ne-i* dr/gi* -andidata < -ao
1to 'e na pri.er "elinda+ -o'a 'e -a-o 'e (a.a re-la Ainternet zal/3eni-C -o'i
provodi (va-o ve9e na (o5i /re3/'/9i (vo' ,log na ve,<(tranii M!Spae+ ili
Patri-+ -o'i i.a (-oro 2etrde(et godina+ 'o1 /ve- &ivi (a roditel'i.a i Ao,o&ava
.ode.i d&ezC.
"a1 ta-o. Kao da (a. i.ala iz,or.
Na-on tri godine i 2itave palete ,o'a za -o(/+ .i (.o na',ol'e pri'atel'ie+ i
.ada+ pro5e(ionalno govore9i+ 'a (a. n'en 1e5+ /glavno. ne del/'e ta-o.
?erovatno zato 1to -ada 'a izda'e. nare3en'a+ Stela i* ignori1e.
AOz,il'no+ E.ili+ tre,alo 'e da zve-ne1 tog D&onaC+ na(tavl'a Stela+
energi2no g/ra'/9i go.il/ -n'iga na polii. ADa 'e .eni /-rao ta-(i+ 'a ,i* ga
/,ila.C
ANe (/.n'a. / to.C Kli.a. glavo.. 4(pod te /vrn/te ode9e i (avr1eni*
detal'a le&i (/rovo(t rotva'lera.
G (tvari+ Stela 'edno. /.alo ni'e /,ila ,iv1eg de2-a (/zave. -o'i. ga
'e napr(-ala to-o. (va3e -o ,i tre,alo da po,edi / S/rvivor</. On 'e do,io
napad a(t.e i .orao 'e da provede no9 / /rgentno. entr/.
APa+ 1ta 9e1 (ada da /radi18C
A4z,ri(a9/ n'egove ,ro'eve.C Sle&e. ra.eni.a odlepl'/'/9i tra-/ (a nove
-/ti'e.
Sa vr*a .erdevina Stela .i /p/9/'e pogled p/n (a&al'en'a. AO*+ 'e,iga+
E.+ to 'e (ran'e.C
AE'+ pre,olela (a.C+ -a&e. 'o'+ da'/9i (ve od (e,e da izgleda. op/1teno.
ANe ,rini+ ni(a. povre3ena z,og onog (ino9. ?i1e rezignirana.C
Po-/1ava. da izgleda. *ra,ro+ ali da ,/de. i(-rena+ ono (ino9 .e 'e
(tvarno dot/-lo. Ni'e D&on ta' -o'i .e 'e povredio < on 'e ,io (a.o po(ledn'a
-ap -o'a 'e prelila 2a1/. 4li+ dr/gi. rei.a+ (a(tana- -o'i .e 'e (lo.io. ),og
toga 'e -ra'. Odl/2ila (a.. Ne.a vi1e razo2aran'a+ /ni1teni* nada i
-ata(tro5alni* (a(tana-a. )avr1ila (a..
A)na1+ i.a. pri'atel'a -o'i i.a (tvarno zgodnog ,rata -o'i 'e /pravo
ra(-in/o (a devo'-o....C
A0vala+ ali ne *vala.C Odl/2no od.a*/'e. glavo..
AAli (tvarno 'e (/perC+ /porna 'e Stela.
AA-o 'e toli-o (/per+ za1to (/ ra(-in/li8C
Dlano. r/-e Stela trl'a no( -onentri1/9i (e+ do- n'ene drvene nar/-vie
gla(no zve-a'/. Ka-o Stela -a&e+ etno 'e novi bo'o. A0.+ ni(a. ,a1 (ig/rna.
Mi(li. da 'e .o&da ne1to / vezi (a pi9e....C
Gp/9/'e. 'o' (-epti2an pogled. APo-/1ava1 da .e (po'i1 (a
al-o*oli2are. 'edva da .og/ da ogor2eno iz/(ti..
A"iv1i.C odgovara za/zi.a'/9i od,ra.,eni (tav. ASad 'e / progra./ za
odvi-avan'e.C
APa onda ./ (va-a-o ni'e dozvol'eno da izlazi na (/dareC+ iz'avl'/'e.
odl/2na ATo 'e deo progra.a od dvanae(t -ora-a ili ne1to ta-o.C
Stela izgleda -ao da 'e prigodno -a&n'ena. =ri-a'/9i p/rp/rni la- na
no-ti.a ona ne.o 2e-a na vr*/ .erdevina do- 'a na(tavl'a. da ra(pa-/'e.
izdan'a (a .e-i. -oria.a+ (-ida'/9i pla(ti2ni o.ot i go.ila'/9i i* na pod/.
Jo1 /ve- 'e rano i radn'a 'e prazna. Ne-oli-o tren/ta-a radi.o za'edno
,ez pri2e (ve do- ti1in/ ne pre-ine zve-an'e zvona na vrati.a. "aa.
pogled i vidi. -a-o /lazi ./1teri'a. Mena /.otana / -rzno. Ona *vata .o'
pogled i o(.e*/'e (e pre nego 1to -rene / deo (a ,iogra5i'a.a.
A)a1to ./1-ari dana( ni(/ -ao ./1-ari / -n'iga.a8C na(tavl'a.+
ra(pa-/'/9i go.il/ -la(i-a. AOz,il'no Stela+ do(ta .i 'e .oderne l'/,aviC+
2vr(to iz'avl'/'e.. A4 ./-a .i 'e od .oderni* ./1-araa. Od (ada pa
nadal'e+ dr&i. (e ./1-araa -o'i (/ ovde.C )a(ta'e. iznad pri.er-a -n'ige
=ordo(t i predra(/de od D&e'n O(tin+ prelaze9i ne&no pr(to. pre-o na(lovne
(trane. ASa.o za.i(li da &ivi1 / (vet/ gde ti ./1-ari ne -rad/ ta-(i+ ne
vara'/ te i ni(/ nav/2eni na porni9e (a 4nterneta+ ve9 (/ -aval'eri+ po(ve9eni i
2a(ni. 4 1eta'/ pol'e. / -rat-i. pantalona.a i ,eli. -o1/l'a.a -o'e i.
prian'a'/ /z gr/di... n'a....C
Od(/tno otvara'/9i ro.an+ nailazi. ta2no na (en/ p/n/ (e-(/alnog
na,o'a iz.e3/ Eliza,et "enet i go(podina Dar(i'a. "o&e+ o,o&ava. ova' deo.
Na(lan'a. (e na poli/ (a -n'iga.a i na(tavl'a. da 2ita..
AMi(li.+ za1to 'a ne .og/ da iza3e. (a go(podino. Dar(i'e.8C
/zdi1e. 2e&n'ivo. Priti(-a'/9i otvoren/ -n'ig/ na gr/di+ z/ri. / dal'in/.
AO+ 'e lN to ona' (lada- tip -o'i radi / OP-donald(/ 'avl'a (e Stela (a
.erdevina.
Podi&e. pogled -a n'o'. Sig/rno 'e ni(a. do,ro 2/la.
A)ato 1to .og/ da ti na,avi. n'egov ,ro'...C
AStela6Q vi2e. / neverii. )nala (a. da 'e n'eno poznavan'e -n'i&evno(ti
lo1e ali ovo 'e neverovatno. Sig/rno 'e ,are. pogledala 5il..
ADa li .i ti to -a&e1 da ne zna1 -o 'e go(podin Dar(i8C Ona .e oprezno
pogleda.
ANi'e ona' tip -o'i radi / Me-donald(/8C pita (a ,lago. zadr1-o..
ANe6C odgovara. 'o' ne(trpl'ivo. AOn 'e na'(e-(epilni'i+ na'ro.anti2ni'i
./1-ara -og .o&e1 za.i(liti. Ne (a.o da 'e p/n po1tovan'a i zna -a-o da
(e pona1a pre.a &eni+ ve9 'e i ta.an+ .i(teriozan (trana -o'i 'e neverovatno
(.eo i p/n 'e poti(n/te (tra(ti -o'a (a.o 2e-a da ,/de o(lo,o3ena...C
ABove2e+ zv/2i -ao &en(-i vla&ni (anC+ (.e'e (e ona.
=leda. 'e (.ireno.
APa+ gde .o&e.o prona9i tog go(podina Dar(i'a8C pita .e prig/1eni.
gla(o.. ANe ,i .i (.etalo da ga /pozna..C
Gzi.a. pri.era- -n'ige =ordo(t i predra(/da i .a1e. pred n'o. -ao
1to t/&ila .a1e do-azi.a.
),/n'ena+ Stela &.ir-a i gleda / .ene -o'i tren/ta-+ po-/1ava'/9i da
(*vati. )ati.+ od'edno. regi(tr/'e.
AKn'iga8C vi2e / neverii. ATa' 5eno.enalni ./1-ara o -o. ,r,l'a1 'e li-
iz -n'ige8C Na tren/ta- ,/l'i / .ene+ 1iro. otvoreni* o2i'/+ zati. (ilazi (a
.erdevina i oti.a .i -n'ig/ iz r/-e. AJa 9/ ti re9i za1to ne .o&e1 da iza3e1 (a
go(podino. pro-leti. Dar(i'e.C+ grdi .e. A)ato 1to 'e on 5i-i'a.C Pen'/9i (e
ponovo /z .erdevine+ ona dr&i ro.an izvan .og do.eta. AOn ni'e (tvaran.
4(-reno+ E.ili. Pone-ad /.e1 da ,/de1 ta-o ,eznade&no ro.anti2na.C
Ona to izgovara (a ta-vi. &al'en'e. -ao da pati. od ne-e neizle2ive
,ole(ti.
A7ta i.a lo1e / to.e da ne-o ,/de ,eznade&no ro.anti2an8C za*teva.
odgovor+ za/zi.a'/9i od,ra.,eni (tav.
ANi1ta.C Ona (le&e ra.eni.a+ (eda'/9i na vr* .erdevina i privla2e9i
(vo'a .r1ava -olena -a gr/di.a.
AAli ,o'i. (e da 9e1 .orati da (e (/o2i1 (a 2in'enia.a. Ti .ora1 &iveti /
(tvarno. (vet/. Ovo 'e N'/'or- neval'ali* godina+ a ne (tranie...C prave9i
pa/z/ ,aa pogled na (adr&a' na pozadini -n'ige
A...ro.ana iz devetnae(tog ve-a -o'i 'e (.e1ten / (eo(-o o-r/&en'e /
Engle(-o'.C
Stela zati. (ilazi (a .erdevina+ gra,i o(tata- go.ile -n'iga =ordo(t i
predra(/da i g/ra i* ,ez i-a-ve ere.oni'e na poli/ iza n'e. APonovi za
.no.+ E.: $ospodin "arsi ne postoji.Poglavl'e #.


J/tro prolazi / g/&vi -/povine pred "o&i9. ?e9ina -n'i&ara dana( (/
veli-i lani (a -a5i9i.a+ vi1e zaintere(ovani za pro.oi'e tipa plati1 # < do,i'e1
I+ proda'ne i5re i privla2en'e l'/di pre(-/po. -a5o. (a ne.a(ni. .le-o.+
ali Me-enzi (e razli-/'e.
Mala -n'i&ara / vla(ni1tv/ i(te porodie ve9 tri generai'e+ /1/1-ana /
(poredno' /lii i /g/rana iz.e3/ 1e1ird&i'e i itali'an(-e pe-are. ?e9ina l'/di
pro3e pored na(+ previ1e za/zeta gledan'e. 2/dni* i divni* 1e1ira /
o,li&n'e. izlog/ ili '/re9i da nar/2i re1 pe2eni (endvi2 / ze.i2-i. Oni ne
pri.e9/'/ (tara vrata od .a*agoni'a (a originalni. (ta-lo. izra3eni. po
.atrii -roz -o'e prolaze (/n2evi zrai / -a(no po(lepodne+ (tvara'/9i (vetlo(ne
1are na la-irano. drveno. pod/. Ali oni prolaznii -o'i (e zade(e -od na(+ ili
(l/2a'no ili na prepor/-/+ /ve- (e vra9a'/.
Gve- za.i1l'a. da 'e prolaza- -roz ta vrata po.alo -ao /laza- / or.an i
/ Narni'/. Napol'/ o(ta'e grozni2avo z/'an'e (va-odnevie N'/'or-a+ ali
-a-o (e ogla(i zvono da na'avi va1 dolaza-+ o(tavl'ate (tvarno(t i /lazite /
(vet .a1te.
Me-enzi 'e(te (a.o .ala radn'a ali 'e p/na e-le-ti2ne .e1avine
.ateri'ala za 2itan'e. )idovi (/ o,lo&eni polia.a za -n'ige od poda do
pla5ona na -o'i.a (e ,e(t(eleri (a .e-i. -oria.a na(lan'a'/ na prva izdan'a+
(tr/2ne na(love i ret-e p/,li-ai'e+ do- 'e na (redini pro(tori'e veli-i (to (a
nogara.a prep/n ,ogato opre.l'eni. 5otogra5(-i. izdan'i.a za (to2i9e /
dnevno. ,orav-/.
Mo'e o.il'eno .e(to 'e pored prozora. Ta.o+ pored polia za 2a(opi(e
p/ni* p/,li-ai'a iz elog (veta+ nalazi (e (tara -o&na (o5a (a na(lono. (a
d/g.i9i.a. 4(*a,ana i (a /d/,l'en'e. na (redini+ to-o. godina 'e ,ila .e(to
gde 'e na *il'ade -/paa ,e&alo od (va-odnevnog &ivota na ne-oli-o
tren/ta-a te- da pro2ita prvo poglavl'e na'novi'eg /z,/dl'ivog trilera ili da
,/de dota-n/to 'edni. (ti*o. prelepe poezi'e.
Radi. ovde 'o1 od -oled&a+ i za ne-oga -o na'vi1e voli da (e (-l/p2a (a
do,ro. -n'igo. ovo 'e po(ao iz (nova. Mo'i roditel'i (e 1ale da (a.
predodre3ena da zavr1i. ovde i da (/ .i -n'ige / -rvi. Mo'i roditel'i (/
pro5e(ori /niverziteta < .o'a .a.a preda'e engle(-i 'ezi- a tata i(tori'/
/.etno(ti < i o,o'e (/ pravi -n'i1-i .ol'i.
Kada (.o odra(tali / na1o' -/9i ni'e ,ilo televizora. G.e(to toga+ .o'
,rat i 'a (.o /(.eravani da -ori(ti.o .a1t/ i davali (/ na. -n'ige. Ka-o
.o'i roditel'i -a&/+ 'a (a. na/2ila da 2ita. -ada (a. i.ala dve i po godine.
Kada (/ (va o(tala dea -o'a (/ te- pro*odala i1la / par- da (e l'/l'a'/+ .o'i
.a.a i tata (/ .e vodili na p/tovan'a do grad(-e ,i,liote-e.
O2igledno+ .o'e prve rei (/ ,ile: AMoli. va( ti1eC.
4pa-+ go(podin Me-enzi (tari+ a po1to 'e n'egov (in 'edina do-tor i ni'e
zaintere(ovan da pre/z.e po(ao+ ,ilo 'e pri2e o proda'i. Pre 1e(t .e(ei 'e i.ao
pon/d/ od 'ednog od oni* veli-i* lanaa -a5i9a+ -o'i (/ &eleli da za.ene
1ar/ na (ta-l/ (vo'i. logotipo.+ da po(tave ,eton(-i pod i (tave la&ne
-n'ige na polie od .a*agoni'a. =o(podin Me-enzi 'e od,io pon/d/ i re-ao da
to .o&e (a.o pre-o n'ega .rtvog. Ali 2a- i da 'e ta-o+ i.a. o(e9a' da (/ .i
dani ovde od,ro'ani. Ni'e da (e ,rine. za (e,e < /ve- .og/ da prona3e.
dr/gi po(ao < ali vi1e ni-ada ne9e po(to'ati -n'i&ara -ao 1to 'e Me-enzi. Kada
'edno. ne(tane+ ne(tala 'e za/ve-.
Na-on vra9an'a -/(/ra ./1teri'i+ o-re9e. (e (lede9o' o(o,i / red/ i
vidi. da ne.a ni-oga. Gzdi1e. (a ola-1an'e.. 0vala ,og/. Stela (e 'o1 /ve-
ni'e vratila (a r/2-a a g/&va pred "o&i9 'e /ve- l/dilo.
Svi '/re (avr1en po-lon+ /vo 'e do,a godine -ada ve9ina l'/di -rene
pravo -a (tol/ na (redini .i(le9i da 'e ve9e /ve- ,ol'e i da 9e veli-a+ (-/pa
-n'iga za (to / dnevno. ,orav-/ ,iti dovol'na. 4(tina+ one o(tavl'a'/ /ti(a-+
ali (-oro /ve- ove -n'ige ('a'ni* 5otogra5i'a ,/d/ preli(tane 'edno. a zati.
o(tavl'ene da (-/pl'a'/ pra1in/+ do- / o,o&avano. izdan'/ (a .e-i.
-oria.a .o&e da (e /&iva / podze.no'+ / -/patil/ i / -revet/ -ao i da (e
poza'.i pri'atel'i.a i rod,ini da (e 2ita iznova i iznova.
Ni-o ni-ada ne9e za,oraviti Or-an(-e vi(ove+ ali -o 9e pa.titi 4(tori'/
r/./n(-i* /.etni-a na trapez/8 Raz.i1l'a. pri.etiv1i 5ig/r/ pored (tola.
Niza- i na,i'en (a (-oro ,eli2a(to<(ivo. -o(o.+ on preli(tava veli-/ -n'ig/
(a tvrdi. -oria.a. Odlazi. do n'ega. On 'e d/,o-o za.i1l'en.
ADa li 'e to za Stel/8C pita.+ vire9i pre-o n'egovog ra.ena.
On (e trgn/. A0e'+ E.+ -a-o (i8C proz,ori do- (e n'egovo de2a2-o lie
tran(5or.i1e / 1iro-i o(.e*.
AO*+ pa zna1.C O(.e*/'e. (e do- .e l'/,i / o,a o,raza+ pr(-a'/9i .e
,ra1no. -o'e 'e pre-rilo n'egov/ ('a'n/ rn/ -o(/ 2ine9i 'e ,elo.. AKa-o (i
Rredi8C
Rredi 'e Stelin ./&+ ali n'i*ov ,ra- 'e (a.o z,og zelenog -artona.
Gpoznali (/ (e pre dve godine -ada 'e /1la / (/(edn/ pe-ar/ da -/pi
(endvi2e za r/2a- i od tada (/ (/per pri'atel'i. Rredi 'e 4tali'an+ i -ada ./ 'e
viza i(te-la Stela (e pon/dila da (e ven2a'/. )a/zvrat Stela .o&e 'e5tino da
(tan/'e / n'egovo. .alo. (tan/ iznad pe-are. To zv/2i -ao (avr1en
dogovor+ i 'e(te. O(i. 'edne 2in'enie: Rredi 'e o2igledno ,eznade&no
zal'/,l'en / n'/ < a 'edina o(o,a -o'a to ne pri.e9/'e 'e Stela.
APa+ 1ta .i(li18C pita .e+ po-az/'/9i -n'ig/. A)a "o&i9.C Na.r1ti. (e.
AStela .o&da radi / -n'i&ari+ ali .i(li. da 'e ni-ada ni(a. videla -a-o
2ita -n'ig/.C
A0.+ pretpo(tavl'a. da (i i prav/...C Kli.a glavo. .r1te9i (e. AAli
.o&e da gleda (li-eC+ predla&e on.
ADa li (i 'e i-ada video -a-o gleda (li-/ -o'a ni'e vezana za .od/8C
/pita. ga podi&/9i o,rv/.
Rredi (e (av (n/&di i d/,o-o /zda*ne. AOd/(ta'e.. "e(-ori(tan (a.. Ne
/.e. ni po-lon da 'o' -/pi.C
4zgleda ta-o t/&no da .i ( (re 2epa. AB/'+ .og/ li ne1to da predlo&i.8
ANaravno.C T/&no -li.a glavo..
AP/(ti da 'a .alo i(tra&i. za te,e i (azna. 1ta ,i ona (tvarno &elela.C
Stegne. ./ r/-/. A4 o,e9ava. da to ne9e ,iti R/./n(-i /.etnii na
trapez/.C S.e1i. (e+ ne&no /zi.a'/9i -n'ig/ iz n'egovi* r/-/. ANe -a&e. da
to ni'e ('a'na -n'igaC+ doda'e. iz lo'alno(ti pre.a radn'i. AAli ni'e za Stel/.C
Rredi .i /p/9/'e pogled p/n za*valno(ti i na-on 1to (e pozdravi.o on
nap/1ta radn'/. Na izlaz/ (e (-oro (/dari (a Stelo. -o'a (e vra9a (a r/2-a+
lia rvenog od /z,/3en'a.
A0e' RrediC+ -a&e od(/tno. Klize9i pored n'ega i -a .eni+ ona o,'avl'/'e:
A4.a. iznena3en'e za te,e6C
Pre-o n'enog ra.ena vidi. Rredi'a. )a(ta'/9i / tren/t-/ na vrati.a+ on
gleda Stel/. N'egov izraz lia govori (a. za (e,e.
AOvo 9e ti (e dopa(ti8
Ka-o Rredi ne(ta'e na /lii+ o-re9e. (e Steli.
A7ta8C pro.r.l'a.. "aa'/9i (e na .al/ (toli/ (a to2-i9i.a iza -a(e+
-otrl'a. (e do -o.p'/tera.
Do,ro pozna'e. Stel/ da zna. da -ada .i(li da 9e .i (e ne1to dopa(ti+
po pravil/ to ne ,/de ta-o.
Po2in'e. da proverava. po(lovne .e'love. Radn'a (e -ona2no
i(praznila+ o(i. &ene -o'a 'e 'o1 /ve- / del/ (a ,iogra5i'a.a+ i do,ra 'e prili-a
da po2ne. da re1ava. (ve one ,o&i9ne por/d&,ine / po(ledn'e. tren/t-/.
A)na. 1ta 9e1 raditi6C na(tavl'a Stela+ ne(ve(na (vog ent/zi'az.a.
Od.otava'/9i (vo' pr/ga(ti 1al+ o,ilazi o-o -a(e i (ta'e pored .ene+ da*9/9i
pop/t la,radora .o'i* roditel'a -ada o(eti *ran/.
AG vezi 2ega8C na(tavl'a. da -/a..
AG vezi (vi* ti* grozni* (/dara na -o'e ide1C+ prene.a&e (e.
A0vala ti 1to .e pod(e9a1+ ali vi1e ne ide..C
Stela od.a*/'e r/-o. (a r/-avia.a ,ez pr(ti'/. ARazve(eli9e1 (e i po9i
(a .no. i go.ilo. /raC+ na(tavl'a /z,/3eno.
Ogro.na 'e pa/za do- ona 2e-a da pita. gde ,i to ta2no tre,alo da ide.
(a n'o. i go.ilo. /ra < ,ez (/.n'e (a i(to. -oli2ino. /z,/3en'a < ali 'a
(a.o /(peva. da proz,ori. 'edno A0.C ,ez od/1evl'en'a.
7to Steli ni'e dovol'no i ona gla(no /zvi-/'e: AE.+ ide1 / Me-(i-o6C
gla(o. -a-av -ori(te voditel'i -viza pred (vo'i. ta-.i2ari.a -o'i ni1ta ne
(/.n'a'/.
O-re9e. glav/ od .onitora i ,/l'i. / n'/. AStela+ 1ta za,oga pri2a18C
A)a Nov/ godin/6C 'edva iz/(ti ,aa'/9i (e na 1an-. Gp/9/'e. 'o'
a/toritativni pogled+ ali -ao i o,i2no+ ignori1e .e. Pre-r1ta'/9i noge+ na.e1ta
(vo'e .re&a(te 2arape i na(tavl'a: AMo'a pri'atel'ia "eatri( -o'a &ivi /
London/ 'e /pravo zvala. Ona 'e rezervi(ala ta' p/t / Kan-/n / Me-(i-/.
Dvo'e l'/di 'e od/(talo / po(ledn'e. tren/t-/+ 1to zna2i da i.a'/ dva
(lo,odna .e(ta.C Gz,/3eno (e o(.e*/'e. A)a .eneC+ o,'avl'/'e po-az/'/9i
pr(to. na (e,e. A4 te,e.C Teatralno po-az/'e pr(to. na .ene. ASa.o
.ora.o da plati.o avion(-e -arte od N'/'or-a.C
AA -o 9e da radi ovde do- na( dve l/d/'e.o / Me-(i-/8C pro.r.l'a. (
neodo,ravan'e.. 4(-reno+ Stela ne.a po'.a -a-o 'e ,iti .enad&er. Ona .i(li
da (e radn'a (a.a vodi.
ASve 'e (re3enoC+ -a&e po,edono(no. A=o(podin Me-enzi (e ve9 pon/dio.C
A=o(podin Me-enzi+ vla(ni-8C iznena3eno podigne. pogled. AMi(li1+
ve9 (i ga pitala8C
APozvala (a. ga. Re-ao 'e da 9e ./ ,iti zadovol'(tvo da pripazi na
radn'/ do- (.o .i od(/tne. Da ,/de. i(-rena+ delovao 'e od/1evl'eno 1to
(a. ga pitalaC+ iz'avl'/'e ve(elo. AKa&e da 9e ./ 2initi do,ro da (e za
pro.en/ (-loni &eni (a p/ta.C Stela /,a/'e &va-/ / /(ta i po2in'e da &va9e.
)/ri. / n'/ 1o-irana. Ne zna. da li da ,/de. (re9na 1to po prvi p/t za
pet godina ne .ora. da radi. t/ nedel'/ iz.e3/ "o&i9a i Nove godine+ ili
da ,/de. iznervirana 1to .i 'e Stela radila iza le3a. "ira. prv/ opi'/.
AO*+ OKC+ -li.a. glavo. tra&e9i 1ta da -a&e..
ADivnoC+ vri(n/ Stela prave9i veli-i p/rp/rni ,alon i ,/1e9i ga 'ezi-o..
A"i9e e-(tra. O2igledno 'e to 'edan od oni* pa-et aran&.ana za odra(le (a.e
< zove (e -l/, @S<I$.C O+ ne.
Od'edno. .e *vata 'eza. Gve- preli(tava. ,ritan(-e 2a(opi(e -o'e
proda'e.o / -n'i&ari ta-o da zna. (ve o ovi. aran&.ani.a. Dovol'no da
zna. da (/ .o'a ide'a pa-la.
AKl/, @S<I$8C ponavl'a.+ iznena3ena 1to (a.e rei ne izaziva'/ (.e*.
AA*a.C Pono(no iz'avl'/'e. AS'a'no+ a8C
Be-a' .alo. Da li 'e ona zai(ta /potre,ila re2 ('a'no8
APa+ (tvar 'e / to.e...C po2in'e. da pri2a. po-/1ava'/9i da ,rzo (.i(li.
izgovor. Ali ona .e ne p/1ta da zavr1i.. AO+ 'e,iga6C iz/(ti (tavl'a'/9i r/-/
pre-o /(ta. ANi(a. raz.i1l'ala.C
7ta 'e (ad8
"a1 ne.a. ta-ta.C Sp/1ta'/9i /te1no r/-/ na .o'e ra.e+ ona pro1ap/ta:
Ni(a. raz.i1l'ala o pitan'/ godina.C Na(ta'e pa/za a zati. na(tavl'a /te1ni.
gla(o.: ATi ne.a1 .an'e od I$ godina+ zar ne8C
L'/tilo (e od.a-ne.. A4zvini+ ali 'a i.a. dvade(et devet godina6C
Opo.in'e. 'e+ (tavl'a'/9i r/-e na lie -ao da o2e-/'e. da (e (p/(tilo do -olena
ot-a-o (a. po(ledn'i p/t pogledala / ogledalo.
Stvarno. Ja voli. Stel/ i zna. da (/ 'o' na.ere do,re+ ali pone-ad (e
pita. 1ta (e de1ava / to' n'eno' :tren/tno; platina(toplavo' glavi. Prvo
po-/1ava da .e (po'i (a al-o*oli2are.+ a (ada .i -a&e da (a. (tara.
ASa.o (a. dve godine (tari'a od te,eC+ doda'e. / (vo'/ od,ran/.
Stela pravi gri.a(/. AGp(+ izvini+ ni(a. .i(lila... (a.o (a. .i(lila... Ma
zna1 -a-va (a. 'a (a ,ro'evi.a i ti. (ran'i.a i... ti ne (tari1+ E.C+ zavr1ava
,rit-o+ o(.e*/'/9i .i (e (vo'i. r/.eni. dvade(et(ed.ogodi1n'i. lie. (a
o2i.a p/ni. energi'e.
AA ti 9e1 o(tati ,ez po(la a-o na(tavi1C+ /pozorava. 'e nervozno.
AMa *a'de E.+ ,a1 ti 'e ovo potre,no.C
Stelin ent/zi'aza. 'e -ao panir. K/ne. (e da 'e nepro,o'an.
O-re9e. (toli/ -a n'o'. AStela+ ver/' .i+ to 'e po(ledn'a (tvar -o'a .i 'e
potre,na.C
ASve 'e /-l'/2eno / en/C+ doda'e na.ig/'/9i.
Ne &eli. ni da po2ne. da raz.i1l'a. na 1ta 'e .i(lila. Sre9o. i ne
.ora. po1to na( ./1teri'a pre-ida.
A4zvin'ava. (e+ /zela ,i* ov/.C
Podi&e. pogled i (*vata. da 'e to ona &ena iz dela (a ,iogra5i'a.a.
"o&e+ 'o1 /ve- 'e t/8 Mi(lila (a. da 'e ve9 oti1la.
ADa li (te prona1li (ve 1to (te tra&ili8C pita.+ po(.atra'/9i 'e radoznalo.
Sa -rzneni. 1e1iro.+ 5ini. .in3/1a.a i te1-i. vetni. par5e.o.+ -ao
da 'e o-r/&/'e privla2an ali po.alo (taro.odan .iri(. Po.i(lili ,i(te da 'e
/pravo za-ora2ila iz 5il.a prod/-i'(-e -/9e Mero.t A'vori a ne (a /lia
Men*etna.
ADa+ *valaC+ odgovara ,ritan(-i. a-ento.. "ez podizan'a pogleda+ ona
(p/1ta tan-/ -n'ig/ (a -o&ni. povezo. na (ta-lo pored -a(e.
Podi&e. -n'ig/ i ,aa. pogled na na(lov. )latni. i(p/p2eni. (lovi.a
pi1e Privatna pi(.a D&e'n O(tin. B/dno+ ne (e9a. (e da (a. i-ada videla
ov/ -n'ig/ rani'e. O-re9e. pole3in/ a ne.a ,ar -oda+ (a.o r/-o. napi(ana
nalepnia. Ni'e .o' r/-opi(. Kn'iga .ora da 'e (ta'ala nepri.etno na
polia.a ve9 godina.a+ po.i(li. -/a'/9i ra2/n.
AEvo+ za1to ne pogleda1 od.arali1te8C Po'avl'/'/9i (e iz zadn'eg dela
-n'i&are+ Stela ,aa ('a'n/ ,ro1/r/ pored -a(e. Kra'i2-o. o-a vidi. pr(ate
devo'-e / -r/pno. plan/ -a-o (a podign/ti. r/-a.a vri1te do- (e voze na
,anani na nad/vavan'e. Na n'o' (/ 'ar-o&/ti. (lovi.a i(pi(ane rei
A)A"A?A6 )A"A?A6 )A"A?A6C
A"o'i. (e da na .ene ne9e1 .o9i da ra2/na1C+ odgovara. a da ni(a. ni
podigla ,ro1/r/.
AAli za1to8 Stvarno 'e do,ra -o.,inai'a+ ,i9e za,avno. Po.i(li na (/ne+
.ore+ pe(a-...C Ggledav1i ./1teri'i Stela (p/1ta gla(+ nagin'e (e -a .eni i
1ap/9e .i+ (eks)
4de'a igran'a / peni / ne-o. no9no. -l/,/ no(e9i nar/-vie (a
perlia.a i (a ,/,/l'i2avi. o(a.nae(togodi1n'a-o. i Pina -olado. p/no.
1areni* -i1o,ran2i9a .e /&a(ava.
AJaC+ .r.l'a. pr/&a'/9i Engle(-in'i ra2/n i ,raon papirn/ -e(/ na -o'o'
pi1e AMe-enziC. Ona l'/,azno -li.a glavo. do- 'o' 'e lie 'o1 /ve- (-riveno
veli-i. -rzneni. 1e1iro.+ a zati. (e o-re9e i odlazi.
AMi(li.+ pogleda' ovog tipa. Divan 'e.C O-re9e. (e -a Steli -o'a
pro/2ava ,ro1/r/.
AJa ne ide.C+ odl/2na (a..
AO*+ E.C+ vili ona.
ANe.C Odl/2no od.a*/'e. glavo. i odlazi. nazad do -o.p'/tera.
Na(tavl'a. da proverava. .e'love: por/2ene -n'ige ... pro.otivne pon/de...
APa+ 1ta 9e1 onda da radi18 Da li 9e ti roditel'i ,iti -od -/9e ove godine8C
Mo'i roditel'i &ive na (ever/ ali ni(/ proveli "o&i9 i Nov/ godin/ -od
-/9e 'o1 ot-a-o (a. diplo.irala. Pro1le godine (/ ,ili na (a5ari'/ / "ovani.
=odin/ pre toga ,ili (/ dve nedel'e na ,rod/ / 4ndi'i. A pre toga... ,o&e+
za,oravila (a.+ ali zna. da (/ ,ili negde gde .o,ilni tele5oni ne rade.
ATro1i.o tvo'e na(led(tvoC 'e re2enia -o'o. oni (.e'/9i (e o,'a1n'ava'/
ova p/tovan'a i 'a (a. (re9na z,og n'i*. Oni (/ ponovo ro3eni *ipii (a
nove.. No(e anato.(-/ o,/9/+ voze Pri/( i 'ed/ organ(-/ *ran/ < tata 'e
2a- i1ao na 'og/ do- ni'e povredio le3a < i (va-e godine ne(tan/ 2a- i ,ez
razglednie.
ANe+ ove godine id/ na Ta'land / ne-o od.arali1te za .editai'/.C
Slegne. ra.eni.a. AAli pozvana (a. -od tet-e D&en na ve2er/ za "o&i9.C
Mora. da prizna. da (a. (e po.alo nervirala -ada (/ (vi .o'i pri'atel'i
odlazili za prazni-e -/9i+ (a 'el-o. i 9/retino. i (vi. o(tali.+ ali (a. (e
navi-la. O,i2no odlazi. -od ,rata Pita / "r/-lin+ ali 'e on pre 1e(t .e(ei
/poznao Marlen/+ gl/.i/+ ta-o da (/ odl/2ili da ove godine po(ete n'ene
roditel'e na Rloridi i ta.o proved/ Nov/ godin/. 7to 'e / red/. ?erovatno 9/
o(tati -od -/9e ove godine i (-l/p2ati (e (a 2a1o. vina i do,ro. -n'igo..
Do2e- 'e /ve- veli-o razo2aran'e+ zar ne8
AAli 1ta 9e1 za do2e-8C /pita .e Stela ne podi&/9i pogled (a ,ro1/re.
Kad (.o ve9 -od toga+ vi1e ,i* volela da ne oda'e. (vo'e planove
devo'i -o'a .i(li da 'e o(tana- -od -/9e -ad 'e i o,i2an peta- / pitan'/
(/d,ina gora od (.rti.
)a(ta'e.+ i / to. tren/t-/ pri.e9/'e. ne1to -od -a(e. Rla'er. To 'e
2/dno. Ni(a. ga rani'e videla. Pita. (e -o ga'e o(tavio8 )nati&el'na+ pr/&a.
r/-/ i /zi.a. ga. Na n'e./ 'e 5otogra5i'a zapan'/'/9e prirode pre-o -o'e 'e
rni. (lovi.a i(pi(ano:

(#*+,-&.,!/0&N& #1T/0&N-& !& .-12,T*.-* 3N-,4*0N/(T,
#rovedite nedelju dana sa gospodinom "arsijem. ,straite svet "ejn /stin i
$ordosti i predrasuda u prirodi *ngleske.

A4de. / Engle(-/C+ izle9e .i.
Bi. (/ .i re2i izletele iz /(ta+ po&elela (a. da i* g/rne. nazad. O+
(ran'e. )a1to li (a. to re-la8
A4de18C Stela .e napada o2i'/ 1iro. otvoreni* od 2/3en'a. AKada8C
O+ d/plo (ran'e. Ne.a. ni pro-let/ pred(tav/. Nervozno ,aa. pogled
na 5la'er. Nazna2ena 'e ve,<adre(a ta-o da+ prave9i (e da (a. za/zeta
proveravan'e. .e'lova+ ,rzo /-/ava. adre(/ / -o.p'/ter.
0vala ,og/ 1to po(to'i DSL Strania (e od.a* otvara.
A0....C po-/1ava. da odgl/.i. op/1teno(t do- ,rzo li(ta.
in5or.ai'e / vezi p/tovan'a. Mora9/ da ,le5ira.. AG(-oro...C vrda.+
po-/1ava'/9i da -/pi. .alo vre.ena. O+ ,o&e+ gde (/ pro-leti dat/.i8
Mora'/ ,iti t/ negde. Po-/1ava'/9i da o(tane. ool+ (.irena i pri,rana+
zate&e. -o(/ i na(tavl'a. da tra&i. do- .i o2i ,e(no pretra&/'/ (trani/.
O(e9a. -a-o Stelin pogled ,/1i r/p/ na .o'o' glavi.
OK. Ne.a potre,e da pani2i1+ E.ili. G glavi .i i(-a2e (li-a ,anane na
nad/vavan'e.
Pani2i..
A onda i* /gleda.. Na dn/ (tranie (/ (vi dat/.i p/tovan'a napi(ani
5ini. 5onto.. Kona2no6 Ggledav1i ona' -o'i (e po-lapa (a odla(-o. /
Kan-/n+ -li-ne. na n'ega. Pa+ ni-ada (e ne zna+ .o&da i. 'e ne-o ot-azao za
Nov/ godin/. Kri1o. pre-r(ti. pr(te leve r/-e i(pod (tola. G (va-o.
(l/2a'/+ ni'e ,a1 da (tvarno ide.+ (a.o (e pretvara..
Malo o-leva. -ada (e na e-ran/ po'avi natpi( AJEDNO MESTO
SLO"ODNOC i gleda. zapan'eno te re2i.
AKad /(-oro8C izaziva .e Stela.
Pa ipa-+ .o&da ,/de za,avno. Engle(-a za Nov/ godin/. Mog/ ve9 (ad
da za.i(li.. Sva ona .ala (lat-a (ela+ pri'atni ,ritan(-i pa,ovi (a -a.ini.a i
d/go. i(tori'o..
, nema banane na naduvavanje na vidiku.
Po.era. .i1a -a natpi(/ ARE)ER?474TE SADAC i -li-ne..

ASlede9e nedel'e.C
Poglavl'e I.


Nedel'/ dana -a(ni'e+ na-on 1to (a. provela .irni "o&i9 -od tet-e D&en+
nalazi. (e nazad / (vo. (tan/ i pa-/'e. (e za p/t. #%. dee.,ar 'e i .o'
avion pole9e za ne-oli-o (ati. Stela (edi na .o'o' (o5i i pro&dire 2ini'i/
*/./(a gleda'/9i .e -a-o po-/1ava. da /g/ra. 'o1 -n'iga / p/tn/ tor,/.
Ne.a veze 1to ide. (a.o na nedel'/ dana+ .ora. ,iti (pre.na. Naravno da
.ora. da (pa-/'e. (vi* 1e(t ro.ana D&e'n O(tin+ 1to za/zi.a prili2no
.e(ta+ .ada (a. izo(tavila =ordo(t i predra(/de -o'/ 9/ (taviti / r/2ni
prtl'ag po1to &eli. ponovo da 'e pro2ita..
)ati.+ naravno da (e t/ na1lo i ne1to (avre.eno+ -ao 1to 'e ova -n'iga
novog pi(a -o'a 'e na prvo. .e(t/ li(te ,e(t(elera N'/'or- ta'.(a po(ledn'i*
1e(t nedel'a i -o'/ 'edva 2e-a. da pro2ita..
AProve19e1 prazni-e / Engle(-o'. Na de,elo' zi.i. Sa ne-i. -l/,o.
l'/,itel'a -n'iga D&e'n O(tin8C pita .e Stela pre-ida'/9i .i to- .i(li.
ATo ni'e -l/, l'/,itel'a -n'iga+ to 'e (pei'alizovano p/tovan'e. )a
l'/,itel'e -n'i&evno(tiC+ i(pravl'a. 'e ( neodo,ravan'e.+ itira'/9i 5la'er.
S-ida'/9i -a1i-o. .alo */./(a (a 1argarepie+ Stela .e gleda (a
ne(-riveni. o2a'e.. Do1la 'e pod izgovoro. da &eli da poza'.i .o'/ pre(/
za -o(/+ -o'/ 'a ni-ada ni(a. -ori(tila i -o'a 'e 'o1 /ve- / -/ti'i+ da 'e pone(e /
Me-(i-o. Ali (ada+ (-oro el/ 2ini'/ */./(a -a(ni'e+ (*vata. da 'e to ,io tri-
< do1la 'e da .e nagovori da (e predo.i(li..
4 ni1ta 'e ne9e za/(taviti.
A)na1 1ta to zna2i+ zar ne8C na(tavl'a gla(no &va9/9i+ (a ,rado.
o(lon'eno. na -olena o,/2ena / rn/ li-r/.
Nevol'no (e o-re9e. od go.ile -n'iga (a .e-i. -oria.a na no9no.
(to2i9/ i -re9e. -a 5ioi (a 2arapa.a. ANe+ ali (a. (ig/rna da 9e1 .i ti re9iC+
odgovara. -r/to+ prave9i .ale lopte od 2arapa.
AL/3aiC+ -a&e -ao da (e to podraz/.eva+ gleda'/9i / .ene. )a(ta'e.
/(red (avi'an'a 2arapa. AKa-o to .i(li1 l/3ai8C
APa zna1. Gvrn/ti. Neprilago3eni. Stari.C
)apan'ena+ z/ri. / Stel/. ANe .og/ da ver/'e. da (i to /pravo re-la.C
OK+ ni(a. (tvarno 1o-irana+ ali po1to (a. 'o' 1e5ia .ora. ,are. da
izgleda. -ao da i.a. .oraln/ predno(t.
APa+ raz.i(li. Ka-vi l'/di &ele da proved/ od.or (a go.ilo. (tranaa+
razgovara'/9i o -n'iga.a8C
AJa &eli.C+ (i-9e. /vre3eno. Stela .e pogleda (a&al'ivo.
AJa voli. -n'ige. Ja (a. .enad&er-a -n'i&are+ (e9a1 (e8 Da li .e to 2ini
l/3a-o.8C pita. dr(-o.
Stela po.era 'o1 'edn/ 1argarepi/ / (tran/ da ,i do1la do po(ledn'eg
zaloga'a */./(a. ANe. Ti (i i ,ila /vrn/ta / (va-o. (l/2a'/.C Na(.e'a (e+
li&/9i vi1a- */./(a.
"aiv1i 'a(t/- od (o.ota -a n'o'+ o-re9e. (e -a (vo'i. polia.a za
-n'ige proverava'/9i da ni(a. ne1to za,oravila.
A4zvini a-o del/'e. gl/po+ ali da li 9e1 poneti i1ta ode9e na to
p/tovan'e8C pita Stela na-on ne-oli-o tren/ta-a.
ANaravnoC+ odgovara. /vre3eno. ASa.o 'o1 ni(a. do1la do tog dela.C
G (tvari+ da ,/de. i(-rena+ ni(a. ,a1 po(vetila p/no vre.ena ode9i. Na
-ra'/+ ide. (a.o na nedel'/ dana.
A4 ni'e ,a1 -ao da 9e .i tre,ati toli-o p/noC+ i(ti2e. ,rane9i (e.
AAli ,i9e ti potre,no ne1to.C
O-re9e. (e i vidi. Stel/ -a-o (/.n'i2avo po(.atra .o'/ .al/ p/tn/
tor,/.
ANe vidi. 'o1 /ve- ni.alo ovde+ a ve9 'e prili2no p/naC+ na(tavl'a da
pri2a ne(ig/rno pre nego 1to .i /p/ti o(.e*: ANe+ ne.o' .i re9i6 Planira1 da
(vrati1 / Top1op 2i. (tigne1.C
A7ta 'e Top1op8Q
Stela .e po(.atra / neverii. A7ta 'e Top1op6C vi2e. ATop1op 'e .o'a
(veta ze.l'a.C
T/po 'e gleda..
Ne.a veze+ ne ,i raz/.elaC+ /zdi1e od.a*/'/9i glavo..
AOde9a o2igledno ni'e prioritet.C Kriti2-i ponovo po(.atra .o'/ p/tn/
tor,/.
AOK+ OK+ (*vatila (a.C+ nervozno -o.entari1e.+ AMo&da ,i tre,alo da
pone(e. ve9/ tor,/.C =/ra'/9i r/-/ i(pod -reveta+ vadi. (tari -o5er (a
to2-i9i.a i otvara. ga. A?idi1. Dovol'no .e(ta.C Na ,rzin/ /,a/'e. -n'ige i
o-re9e. (e -a or.an/.
?adi. ne-oli-o d&e.pera. Jedan 'e roze od .o*era (a ('a'ni. detal'i.a
o-o .an&etni i to 'e .o' d&e.per za za,av/ < znate+ za gr/dvan'e i (li2no.
Ni'e ,a1 da (a. (e gr/dvala od (vo'e de(ete godine+ ali 'e ,io / 'edno.
2a(opi(/ na ne-o' od oni* (li-a (a r/.eni. .ane-en-a.a ('a'ni* o2i'/ -o'e
no(e .ini (/-n'e i pr/ga(te *elan-e. 4zgled -o'i ni-ada ni(a. /(pela da
po(tigne.+ po1to (a. potp/ni lai- za .od/. Sva-e godine raz.i1l'a. o to.e
< ne-i* pet .in/ta < a zati. ponovo o,/2e. (tare 5ar.er-e -o'e i.a. ve9
godina.a.
Mo' dr/gi d&e.per 'e rna rol-a od -a1.ira. K/pila (a. 'e / ,/ti-/
Done Karan 'ednog 'an/ara -ao deo novogodi1n'e odl/-e da vi1e prati.
.od/ na-on 1to 'e Stela+ tipi2no (/ptilno+ iz'avila: AKn'ige .o&da 'e(/ tvo'a
(tra(t ali ne .o&e1 'e,ati -n'ig/ (a .e-i. -oria.aC. Ba- i na ra(proda'i .e 'e
-o1tala 2itavo ,ogat(tvo. Mi(lila (a. da 9e .e /2initi pa.etno. i elegantno.+
ali+ i(-reno+ o(e9a. (e veo.a do(adno / n'o'. Kao da (a. ra2/novo3a ili ne1to
(li2no.
Podi&e. o,a d&e.pera i tra&i. Stelino .i1l'en'e. ARoze ili rni8C Ona i*
pro/2ava (vo'i. neodo,rava'/9i. .odni. pogledo.. ADe5initivno rozeC+
-a&e na-on ne-oli-o tren/ta-a.
AAli ova' dr/gi 'e od -a1.iraC+ i(ti2e..
APa8C Stela (le&e ra.eni.a.
Po1to 'e ne-oli-o godina .la3a od .ene+ Stela 'o1 /ve- ni'e do1la / godine
-ada 2itate ?og -od 5rizera i &/dite da ,/dete 'edna od oni* poznati* li2no(ti
-o'e -ada i* pita'/ -o'e o(novne (tvari -/p/'/ za zi./+ odgovara'/
op/1teno: AKa1.ir / go.ila.aC. Ona 'e 'o1 /ve- (re9na / .e1avina.a a-rila.
ADo(adna 'e.C )evne (a neodo,ravan'e..
G,a/'e. o,a d&e.pera / -o5er. G prav/ 'e < roze 'e .nogo lep1i < ali
.ora. da pone(e. rni da ,i* opravdala toli-i tro1a-. Pa 2a- i a-o (a.o
preleti dva p/ta Atlanti- ,ez va3en'a iz -o5era o(e9a9/ (e ,ol'e. A .o&da ga i
o,/2e..
Ne+ ne9e1 E.ili. 4.a1 ga ve9 tri godine i ni-ada ga ni(i no(ila. G n'e./
izgleda1 -ao tet-a D&en.
O*+ /./-ni.
O-ren/v1i (e ponovo -a or.an/+ po-/1ava. da odl/2i. 1ta 'o1 da
pone(e.. "o&e+ -a-o .rzi. pa-ovan'e. Mnogo (a. lo1a / to.e. Ne.a.
po'.a 1ta da pone(e..
Po1to (a. pre(tala da (e pretvara. da ,ira.+ /,a/'e. p/no o(novni*
(tvari < .a'ie+ 5ar.er-e+ d/-(eve < a zati. po-/1ava. da zatvori. -o5er. Ali
ra'(5er1l/( ni da (e .rdne. Po1to 'e /videla .o'/ ./-/+ Stela otpetl'ava noge
na -o'i.a 'e (edela i pridr/&/'e .i (e. )a'edno (-a2e.o po po-lop/+
.rda.o g/za.a i p/no g/n3a.o. Kona2no /(peva. da zatvori.. Ta.an.
ATa-o+ to 'e to. Sve gotovo.C Sto'i. i zadovol'no gleda.. AA ti8 Da li (i (e
ve9 (pa-ovala8C Stela ta-o3e ve2era( leti za Me-(i-o+ ali 'e poznata po to.e
da (ve o(tavl'a za po(ledn'i .in/t.
AA*a. Potro1ila (a. p/no / 'edno' (tvarno in novo' radn'i / =rini2
?ilid&/C+ (aop1tava p/na ent/zi'az.a+ pret/ra'/9i po la-ovi.a za no-te na
.o'o' -o.odi. AA onda (a. na1la 5eno.enalne .ara.e / Kine(-o' 2etvrti.
Gzela (a. po 'edn/ za (va-i dan+ da .og/ da i* pre,ai. pre-o ,i-ini'a i
'apan-i.C Odvrn/v1i po-lopa+ la-ira no-at na pal/+ o-rene ga -a (vetl/+
zati. (e .r1ti i zavr9e po-lopa. A4(planirala (a. -o.pletan loo-. To 'e ne-a
vr(ta (po'a Ma'a.i ,i2a i 4(to-a.C
AAli ide1 / Me-(i-oC i(ti2e. z,/n'ena.
AMa da'+ E.+ to 'e .odni izrazC iz/(ti+ od.a*/'/9i glavo. / neverii. A4+
naravno+ (pa-ovala (a. -ondo.eC+ doda'e non1alantno+ na na2in -o'i l'/di
-ori(te -ada izgara'/ od &el'e da i* pitate ne1to.
O,i2no to ignori1e.+ ali ovoga p/ta 'a /.ire. da (azna..
AKondo.e8C ponavl'a. ,lago 1o-irana. AA 1ta 'e (a Rredi'e.8C

A7ta (a n'i.8C pita nevino /zi.a'/9i pri.era- -n'ige Mena p/tni-a -roz
vre.e (a .o'e -o.ode i li(ta'/9i 'e. ?er/'te .i+ a-o po(to'i (/.n'ivo
pona1an'e onda 'e to ovo.
AMi(lila (a. da (e ne1to de1ava iz.e3/ va( dvo'e.C
Q)a1to+ zato 1to (.o ven2ani8C zadir-/'e .e. ATi zna1 da 'e to ,ilo (a.o +
da ,i .ogao da do,i'e papire. On 'e divan i o,o&ava. ga+ ali on ni'e pravi
2ove- za .eneC+ odl/2na 'e. AA 'a ni(a. prava &ena za n'ega.C
A)a1to ne8C /porna (a..
Q)ato 1to (.o potp/no dr/ga2i'iC+ iz'avl'/'e 'edno(tavno. AJa (a.
vegetari'ana+ on 'ede (ala./ za dor/2a-. Ja (a. ne/redna+ a on 'e ,ole(ni
2i(t/na. Ja voli. da legne. -a(no+ a on 'e / -revet/ pre pola de(et (va-o
ve2e po1to .ora da ,/de / pe-ari / 2etiri /'/tr/. 4zl/3ivali ,i(.o 'edno
dr/go da (.o (tvarno par.C Ona nervozno po.era (vo'e drvene nar/-vie+
-otrl'a'/9i i* gore<dole niz podla-ti/. ASl/1a'+ Rredi 'e na'(la3a o(o,a na elo.
(vet/ i ,i9e ne-o.e divan de2-o+ ali ne .eni.C
Gzi.a'/9i (vo' veli-i+ p/5na(ti 1al od .o*era+ o-re9e. (e -a n'o'. APa+ 'a
.i(li. da ,i(te ,ili divan parC+ /porna (a..
AO*+ E....C Stela (a&al'ivo od.a*/'e glavo.. A"/di realna.C
ARealna (a.C+ odgovara. /vre3eno.
ANe+ ni(i+ ti (i ro.anti-C+ od,a/'e .o'/ iz'av/.
Ovo 'e dr/gi p/t ove nedel'e da .e Stela naziva ro.anti-o.+ i po2in'e
da .e iritira.
ATa-o3e (a. realnaC+ i(ti2e. pravedni2-i. Stela .e gleda -ao da -a&e .a
da' .oli. te.
AJe(a.C+ ponavl'a. ne.o9no.
A4 to -a&e devo'-a -o'a &eli da izlazi (a go(podino. Dar(i'e..C
Do- o(e9a. -a-o .i o,razi gore+ pola-o odlazi. do r/2nog prtl'aga i
po2in'e. da ga pa-/'e..
A)a -oga (i .i ti+ a-o .og/ da doda.+ re-la da 'e ,io neverovatno
,ogatC+ oda'e Stela i /zi.a .o' novi pri.era- -n'ige =ordo(t i predra(/de+
-o'i (a. -/pila za p/t. Stari pri.era- 'e toli-o p/ta pro2itan da (e ra(pada.
AMi(li.+ a'de. Da ,/de.o i(-reni. Ta Eliza,et "enet 'e ,ila zaintere(ovana
za go(podina Dar(i'a (a.o zato 1to 'e pripadao ari(to-rati'i i i.ao to
veli-o 'e,eno i.an'e ta.o negde...C
AG Pe.,erli'/ / Devon1ir/.C /(-a2e.. Ne1to rani'e (a. Steli / -rat-i.
rta.a i(pri2ala radn'/ ro.ana+ .ada (e ne (e9a. da 'e ova-o zv/2alo.
A...ver/' .i+ ne ,i ga ni pogledala da 'e &iveo / .alo. (tan/ iznad
pe-are.C Gzdi1/9i (p/(ti -n'ig/ i od(/tno /zi.a .o' plan p/tovan'a. AO*
pogleda'+ ide1 na ,al za do2e- Nove godineC+ iz'avl'/'e (ad .alo ve(eli'a.
AS/peri1-a.C
A)na.+ (/per+ a8C o(.e*/'e. (e do- .i 'e la-n/lo 1to (.o pro.enile
te./. Lagano /lazi. / .o'e .alo -/patilo+ otvara. or.ari9 (a -oz.eti-o. i
po2in'e. ,ez i-a-vog reda da /,a/'e. (tvari / ne(e(er.
AA 1ta 9e1 da o,/2e18C
ADa o,/2e.8C za(ta'e. /(red /,aivan'a+ o(e9a'/9i -a-o .i /z,/3en'e
ne(ta'e i -ao da .e 'e pre(rela .odna polii'a.
AMoli. te+ rei .i da i.a1 *al'in/C+ vi2e Stela oz,il'no.
)atvara. vrata or.ana / -/patil/ i gleda. (vo' odraz / ogledal/.
Sran'e.
ANaravno da i.a. *al'in/C ,rani. (e+ izlaze9i iz -/patila. AStvarno 1ta
(i .i(lila da 9/ o,/9i8 Ma'i/ i 5ar.er-e8C
Po izraz/ n'enog lia re-la ,i* da 'e odgovor potvrdan. Ona &.ir-a. APa...
gde 'e8C
AG tor,i za odelo.C Po-/'e. na rn/ tor,/ od vinila -o'a vi(i na .o.
or.an/.
AMog/ li da 'e vidi.8C pita .e ali 'e r/-o. ve9 -ren/la -a ra'(5er1l/(/
ANe ,a1. Gpa-ovana 'e+ ,rzo (.i1l'a. izgovor. AG papirno' 'e -e(iC+
doda'e..
Do,ro raz.i1l'a.. Papirna -e(a zv/2i -ao da 'e iz ne-og (-/pog ,/ti-a.
Stela .e gleda prili2no i.pre(ionirana+ ali i dal'e (/.n'i2ava AOpi1i 'eC
za*teva pre-r1ta'/9i r/-e.
APa... ona 'e...C po(/(ta'e. do- raz.i1l'a. o -/povini od pre ne-oli-o
dana -ada (a. -ren/la / potrag/ za ne2i.. 4 -ada (a. (e vrtela po 0>M /
nar/2'/ p/nog *al'ina+ o(e9a'/9i (e (avladano i o2a'no+ do- na -ra'/ ni(a.
/zela on/ -o'a 'e ,ila na'vi1e... APrazni2naC iz'avl'/'e. neodre3eno
APrazni2na8C
A4 za,avnaC doda'e. p/na nade.
APrazni2na i za,avna8C 'edva da 'e iz/(tila / neverii. AE.ili+ da li
pri2a.o o *al'ini ili novo' igrii (a Deda Mrazo.8C
Mo' po(ledn'i po-/1a'+ A4.a 1l'o-ieC pa&l'ivo izgovara..
Stelino lie (e izo,li2ilo. 4zgleda potre(eno+ (to'e9i / (vo'o' .oderno'
,l/zi i a(i.etri2no' (/-n'i iz ,/ti-a -o'i del/'e ta-o za(tra1/'/9e da (e ni(a.
/(/dila ni da pogleda. izlog.
APrazni2no ni'e za,avno+ E.ili+ to 'e .odna no9na .oraC+ vri1ti
priti(-a'/9i (lepoo2nie. APrazni2no i.a n/la (tila. Sve one do(adne .ale
rne *al'ine+ 1alovi (a 1l'o-ia.a i ('a'ne (en-e za o2i.C Stre(la (e i od'edno. (e
(eti..
O*+ ne. Moli. te+ (a.o da ne vidi .o'/ nov/...
A7ta 'e ovo8C Pre-a(no.
=ra,e9i .o'/ nov/ ('a'n/ (en-/ za o2i -o'/ (a. -/pila to-o. te i(te
-/povine+ Stela .a&e ('a'n/ tra-/ pre-o -ap-a+ zati. (e .alo /dal'i i
po(.atra (e.
AS'a'ni .raz8C opt/&/'e .e.
)nala (a. da 'e tre,alo da -/pi. .at. )nala (a..
ADa (e vrati.o na Rredi'a. De5initivno ne.a 1an(e za ro.an(/8C
zapit-/'e. po-/1ava'/9i da 'o' (-rene. pa&n'/ pre nego 1to (it/ai'a po(tane
'o1 gora i ona ot-ri'e 1al (a 1l'o-ia.a -o'i (a. i.p/l(ivno -/pila za vi-end.
0vala ,og/+ del/'e.
ANaravno da neC+ izgovara i (p/1ta (e na .o' ,eli pa./2ni pre-riva2.
AMo&da (a. /data+ ali (a. (a.ia. 4 potre,an .i 'e na',ol'i pri'atel'.C D/re9i
(e+ o-re9e (e na (to.a- i o(lan'a (e na la-tove. ADa li (i (ig/rna da ne .og/ da
te /,edi. da ot-a2i1 .atore / .ini<,/(/ i /.e(to toga po3e1 da (e
za,avi1 / Me-(i-/8 Jo1 /ve- i.a 'edno (lo,odno .e(to.C Pravi (e da vili.
ATo 'e l/-(/zni a/to,/( za o,ila(-eC+ i(pravl'a. 'e. A4+ ne+ *vala.C
Od.a*/'e. glavo.. A)na. da ti 'e te1-o da pover/'e1 Stela+ ali 'a &eli. da
ide. na ovo p/tovan'e.C 4(tina 'e. Sada -ada (a. i.ala prili-/ da raz.i(li.+
(tvarno (e rad/'e. to.e. AOd/ve- (a. &elela da ide. / Engle(-/+ 'o1 ot-a-o
(a. prvi p/t 2itala D&e'n O(tin+ i (ada i.a. prili-/.C
APa+ "ritani .og/ da ,/d/ prili2no zgodniC+ prizna'e Stela /op1te
ne
(*vata'/9i 1ta (a. *tela da -a&e.. APogleda' (a.o Dani'ela Kre'ga.C
ANe ide. da '/ri. ./1-areC+ 'edva da iz/(ti. ne(trpl'ivo+
po-/1ava'/9i da /g/ra. Men/ p/tni-a -roz vre.e -roz .ali otvor na
ra'(5er1l/(/ -o5era.
ABa- ni D&e'.(a "onda8C ona /zda*n/ (an'ivo. A onda videv1i -a-o (e
,ori.+ p/-ne: APo,og/ E.. )ar ne.a1 ve9 dovol'no -n'iga8C
ANe-i l'/di pa-/'/ previ1e ode9e+ -od .ene to (/ -n'igeC+ *ladno
odgovara. po-/1ava'/9i da (e opravda..
G(ta'/9i (a .og -reveta+ Stela i.a pogled -o'i -a&e da ne pri*vata
odgovor.
ANi-ada ne zna. 1ta 9/ poneti / -revetC+ (le&e. ra.eni.a.
AKa-o ,i ,ilo da pro,a1 ./1-ara8C -o.entari1e navla2e9i 1al i r/-avie.
Sada 'e na .ene red da 'e (trel'ani pogledo..
AOz,il'no E.+ -oli-o 'e vre.ena pro1lo ot-a-o (i...8C
ARe-la (a. ti. Jedini ./1-ari za -o'e (a. zaintere(ovana (/ ovde...C
zgra,i. .o' pri.era- =ordo(ti i predra(/da i ,ai. ga na -o5er.
AOK+ OK+ ne9/ vi1e re9i ni re2.C Podi&e (vo'e r/-e / r/-avia.a (a
odvo'eni. pale. -ao da (e preda'e. AG (va-o. (l/2a'/+ ,ol'e da -rene..
Mora. da (tigne. na avion8C
Kli.a. glavo.. A7teta 1to leti.o (a razli2iti* aerodro.a ina2e ,i .ogle
da ide.o i(ti. ta-(i'e..C
=leda.o (e i (*vata.o da 'e vre.e da (e pozdravi.o.
APa+ bude pozdravljenaC+ Stela (-ii / lo1e. po-/1a'/ da i.itira ,ritan(-i
a-enat.
AMi(li. da 'e ,/di pozdravl'enaC+ pravi. gri.a(/ i o(.e*/'e. (e.
AO*+ pa+ -a-o god ti l/di "ritani -a&/.C Slegn/ ra.eni.a i tada (e
razne&i. APazi (e i lepo (e provedi+ OK8C "aila (e na .ene i zagrlila .e.
AO,e9ava18C pita .e+ ne(va-ida1n'e e.otivna.
Ste&e. 'e 'a-o. AO,e9ava..C

Na-rat-o po2in'e. da (/.n'a. / (vo'/ odl/-/ da provede. Nov/
godin/ (a.a a ne (a Stelo. i n'eni. pri'atel'ia.a+ ali i(to ta-o ,rzo
od,a/'e. te .i(li. Ja (a. veli-a devo'2ia. "i9/ / red/.
AO,avezno .e zovi iz Me-(i-a+ da .i 'avi1 -a-ve (/ te .argarite+
*o9e18C
AO,avezno.C Kli.a glavo. /p/9/'/9i .i (vo' poznati 1iro-i o(.e*.
S-loniv1i rez/+ otvara vrata. AO*+ /zgred ,/di re2eno...C za(ta'e na vrati.a
A...ova (en-a za o2i 'e 5eno.enalna.C 4 na.ign/v1i ne(ta'e niz *odni-.

Poglavl'e K.


Ne-i* 'edanae(t (ati -a(ni'e (to'i. na 1alter/ arine na aerodro./
0itro/+ (lo.l'ena od vre.en(-e razli-e ali /z,/3ena. O(e9a. -a-o .e
rado(t o,/zi.a. Ba- i (ada ne .og/ da ver/'e. da (e (ve ovo doga3a+ da
(a. zai(ta ovde / Engle(-o'. Engle(-a6
ASlede9i6C
Spre2ava'/9i zevan'e+ podi&e. pogled i vidi. -a-o .i (l/&,enia r/-o.
po-az/'e da pri3e.+ oz,il'nog lia (a nao2ari.a+ (redn'i* godina i -rat-e
tr1ave -o(e.
AKoli-o planirate da o(tanete / G'edin'eno. Kral'ev(tv/8C izgovara
zvani2no do- prilazi. 1alter/.
ANedel'/ danaC+ odgovara.+ o(.e*/'/9i (e pri'atno.
Ali ,ez i-a-vog e5e-ta. Gzi.a .o' pa(o1 i pro/2ava ga oz,il'no+ a zati.
po2in'e ,e(no da -/a po ta(tat/ri.
AKo'a 'e (vr*a va1e po(ete8C
ANa organizovano. (a. p/tovan'/C+ odgovarani ne(trpl'ivo.
"ez podizan'a pogleda+ (l/&,enia na.e1ta nao2are i na(tavl'a da -/-a
po ta(tat/ri+ 2vr(to (ti(n/ti* /(ana.
Mo'e /z,/3en'e opada. N'eno 9/tan'e po2in'e po.alo da .e nervira. Kao
da (a. /radila ne1to lo1e. G glavi .i (e 'avl'a (li-a -a-o (/ .e /*vatili da
-rade. / radn'i i po.alo (e ,rine.. O+ ,o&e+ ne.o'te .i re9i da i.a.
-ri.inalni do(i'e i da (/ to prona1li / .e3/narodno' ,azi podata-a. OK+
i.ala (a. (a.o 'edanae(t godina i ,ila 'e / pitan'/ ode9a za "ar,i-/+ ali ipa-.
Do(i'e.
Predn'i. z/,i.a po2in'e. da gri-a. /(ne+ 1to radi. (a.o -ad (a.
nervozna+ i 1to ne ,i tre,alo da radi. po1to .i /(ne /ve- pro-rvare.
4 po2in'/ da -rvare.
AKa-vo. organizovano. p/tovan'/8C pita (l/&,enia+ .o.entalno
pre-ida'/9i -/an'e da ,i preli(tala pa(o1. Kad vidi .o'/ (li-/ < -o'a i ni'e
ta-o lo1a < pravi gri.a(/+ a zati. na(tavl'a da -/a po ta(tat/ri.
7ta vi1e 2/-eta8 Re5erat8 Polii'(-i izve1ta'8 O(e9a. gr2 / (to.a-/.
ATo 'e (pei'alizovano p/tovan'e za l'/,itel'e -n'i&evno(tiC+ iz/(ti. do-
.o' gla( zv/2i (.e1no i -re1tavo. Pro2i(tiv1i grlo+ g/ta. pl'/va2-/ ne-oli-o
p/ta. ANedel'/ dana / Engle(-o' prirodi i(tra&/'/9i (vet D&e'n O(tin i
=ordo(ti i predra(/daC+ doda'e. ti*o.
Kao da 'e ,a1 ,riga+ po.i(li. nervozno.
A=ordo(t i predra(/de8C ponavl'a o1tro ,ez podizan'a pogleda. Pre(ta'e
da -/a. ADa li (te re-li =ordo(t i predra(/de8C
Mo'a arinia del/'e 1o-irana ovi. ve(ti.a.
A0.+ da.C Kli.a. glavo. ne(ig/rno.
Ona podi&e pogled+ lia rvenog od /z,/3en'a. AO+ ta-o .i .o'e
l/-a(te tet-e+ ne .og/ da ver/'e.6 O,o&ava. =ordo(t i predra(/de6C
vri(n/ ona. L/pn/v1i (e po gr/di.a od polie(tera+ ona .i /p/9/'e 1iro-
o(.e*. AGpravo (a. gledala adaptai'/ (a Kiro. Na'tli na D?D</. )ar ni'e
divna8C
Potp/no (a. 1o-irana ovo. tran(5or.ai'o.. A0.+ da...C ./a..
)avaliv1i (e / (tolii+ ona ot-op2a prvo d/g.e na (vo'o' ,l/zi i po2in'e
da (e *ladi .o'i. pa(o1e.. AA ona' go(podin Dar(i.C Prevr9/9i o2i.a /p/9/'e
.i pogled p/n po&/de. ASe-( na 1tapi9/ za (ladoled6C Nagn/v1i (e napred+
na.ig/'e .i zavereni2-i. ARe9i 9/ va. ne1to+ ne ,i* ga iz,aila iz -revetaC+
pro1ap/ta i po2in'e da (e (.e'e -ao 1iparia.
"/l'i. zate2ena. )na. da go(podin Dar(i i.a /tia' na &ene+ ali ovo 'e
neverovatno.
Ne-oli-o .in/ta -a(ni'e vi1e ne per(ira.o 'edna dr/go' i "eril .i pri2a o
(vo. nedavno. razvod/ od ./&a Lena+ odl/i da radi to-o. prazni-a i
-oli-o ,i &elela da 'e 2/la za ovo p/tovan'e rani'e... ),og toga 1to zv/2i divno+
d/1o.C O(.e*/'e (e toplo+ vra9a'/9i .i pa(o1.
ARadi'e ,i* provela prazni-e (a go(podino. Dar(i'e. nego (a
go.ilo. azilanata+ -a&e. ti. Mo&da (lede9e godine+ a8C
AA-o &eli1+ 'avi9/ ti -a-o 'e ,iloC+ pon/di. (e.
AO*+ da li ,i8C "eril (e (.e1i i pi(-ara ne1to na par2et/ papira. AEvo .o'e i<
.e'l adre(e.C
Do- /zi.a. papir od n'e+ ona .i i(-reno (te&e r/-/. ALepo (e provedi.C
A0vala+ "eril.C O(.e*/'e. (e+ (tavl'a'/9i pa(o1 / d&ep.
Ma1/9i 'o'+ /zi.a. (vo' -o5er na to2-ie i prolazi. -roz arin/ (a
ola-1an'e.+ zati. za(ta'e. na izlaz/ i o-re9e. (e. "a1 na vre.e da vidi.
"eril -a-o vi2e ASlede9iC i -a-o 'o' (e o(.e* tran(5or.i1e / za(tra1/'/9e
oz,il'an izraz lia do- proziva (lede9eg nervoznog p/tni-a. AKoli-o planirate
da o(tanete / G'edin'eno. Kral'ev(tv/8C
S.e1i. (e (a.a (e,i. 0vala p/no+ go(podine Dar(i.
Ka-o prolazi. -roz vrata za dola(-e+ do2e-/'e .e go.ila l'/di -o'i (e
nagin'/ pre-o ograda 2e-a'/9i da (e n'i*ovi vol'eni po'ave (a letova. Bitavo
.e(to (.rdi na prazni2no /z,/3en'e. O-a2eni /-ra(i+ prazni2ne pe(.e (e
2/'/ (a razgla(a+ a /-ra(ne tra-e i la.pie (/ (v/da /nao-olo. O-o .ene
,r/'i ,ritan(-i a-ent i .o'e /1i (-enira'/ delove razgovora+ -ao radio+
*vata'/9i razli2ite (tanie.
AO*+ d/1o+ izgleda1 ,o&an(tveno (a to. ,o'o.. )ar ne izgleda
,o&an(tveno (a to. ,o'o.+ De'vide8 Ovde 'e ,ilo *ladno -ao / v/2'o'
'az,ini...C
A...(a -oli-o .o.a-a (i (e .a-ala na "ali'/..8C
A...-a-o to za,oga .i(li1 let 'e odlo&en+ d/1o8 Pro-let(tvo6 Tre,alo ,i da
,/de.o -od .ati2ara za .an'e od (at vre.ena...C
A...pa -a-va 'e =oa8 Da li (i i1ao na one re'vove na pla&i...8C
A...(ni.a.o Loronation Street+ i 2i. (tigne.o -/9i pri(tavi9/ 2a'ni-.
Kladi. (e da &/di1 za 5ino. 1ol'o. 2a'a na-on tog (tranog ,/9-/ri1a...C
L.a-ati8 Mo.i8 Pro-let(tvo8 ?/2'a 'az,ina8 O 2e./ za,oga pri2a'/8
Dive9i (e ovi. 2/dni. i 5eno.enalni. rei.a+ pro,i'a. (e -roz g/&v/.
Ne-o ,i tre,alo da .e (a2e-a+ ali ne zna. -a-o da i* prepozna....
AE.ili Ol,ra't8C
G(red go.ile l'/di -o'a (e g/ra+ /o2ava. .al/ o(o,/+ pop/t pti2ie+ /
-o.plet/ od tvida -a-o dr&i ta,l/ (a .o'i. i.eno.. M/ri. -a n'o' v/-/9i
-olia (a prtl'ago. iza (e,e.
A)dravoC+ -a&e. l'/,azno. ADrago .i 'e 1to (.o (e /poznali.C
Mena -o'a dr&i zna- pri'atno .i (e o(.e*/'e i pr/&a r/-/. A=o(po3ia
Stin. ?a1 vodi2. Drago .i 'eC+ odgovara ve(elo+ do- n'ene o2i ,o'e le1ni-a
(vetl/a'/.
4.a ne1to / vezi n'e od 2ega .e podilazi 'eza. Del/'e .i veo.a poznato.
Da li (a. 'e /poznala rani'e8 Na tren/ta- po-/1ava. da (e (eti.. N'eno lie
'e (ve&e a -o(a 'o' 'e podign/ta na 'edno(tavan na2in. Pa ipa-+ /pr-o(
(taro.odno. izgled/+ ona 'e verovatno i(ti* godina -ao i
2etrde(etogodi1n'a-in'e -o'e vi3a. na /lia.a Men*etna+ napirlitane (ve do
po(ledn'eg enti.etra (-/pi* pra.enova ,o'e .eda.
O(.e*/'e. (e od/(ta'/9i od po-/1a'a da (e (eti. na -oga .e pod(e9a.
Ne+ ne.og/9e. ?erovatno .e (a.o pod(e9a na ne-oga (a T?<a ili ne1to
(li2no+ odl/2/'e.+ pr/&a'/9i r/-/.
ADrago na. 'e 1to (te (e odl/2ili za ovo p/tovan'e.C
A0vala.C Kli.a. glavo. do- ona dr&i .o'/ r/-/ i (na&no 'e po.era
gore<dole. )a ta-o .al/ &en/+ go(po3ia Stin i.a neo2e-ivano 'a- (ti(a- r/-e.
ASig/rna (a. da 9e va. naredni* ne-oli-o dana ,iti 5a(inantniC+
na(tavl'a.
AOdli2no+ *vala.C
AOt-ri9ete potp/no nov (vet.C
AG*... a/... *valaC -a&e. po-/1ava'/9i da zv/2i. op/1teno. Jo1 /ve- ni'e
p/(tila .o'/ r/-/.
A4 -ao va1 vodi2+ ovde (a. da (e potr/di. da to ,/de i(-/(tvo -o'e
ni-ada ne9ete za,oravitiC+ i(-reno nagla1ava+ 5i-(ira'/9i .e (vo'i. o2i.a ,o'e
le1ni-a. A/+ (tvarno 'e od/1evl'ena (vo'i. po(lo.+ zar ne8
ARanta(ti2no.C Kli.a. glavo.+ 'o1 'a2e (e o(.e*/'/9i.
Ona gla(no odgovara. AS'a'no6C
Kona2no+ p/1ta'/9i .o'/ r/-/+ ona ve1to (p/1ta zna- na 5a(i-l/ i (tavl'a
'e pod r/-/. ASada+ a-o ,i(te .e pratili...C 4 'edva da (a. i.ala vre.ena da
to regi(tr/'e. pre nego 1to (e ona /p/tila -roz aerodro. i ne(tala / iz.aglii
tvida -roz a/to.at(-a -r/&na vrata.
=leda. 'e ne-oli-o tren/ta-a. )ai(ta .i izgleda poznato. Pita. (e < o+
,o&e+ E.ili+ (.e1na (i. Ni-ada rani'e ni(i (rela ov/ &en/. 4 poti(-/'/9i t/ .i(ao+
gra,i. (vo'a nepo(l/1na -olia i '/ri. za n'o.. O,o&ava. Engle(-/.
OK+ 'e(a. t/ te- (at vre.ena i 'e(.o 'o1 /ve- na par-ing/+ ali ve9 (a.
o(vo'ena. )a po2eta-+ (vi (/ ta-o l'/,azni. 4zvin'ava'/ (e 2a- i -ada (a. ta
-o'a i* /dara -olii.a po noga.a. Pl/(+ po(to'e (vi ti /redni redovi < ovde (e
dr/ga2i'e -a&e izvin'ava. (e < za ta-(i+ -arte+ toalet+ za 1ta god *o9ete+ i (vi
2e-a'/ ti*o i (trpl'ivo. 7to (e ni-ada ne ,i de(ilo / A.erii+ gde ,i dizali 5r-/ i
gla(no (e &alili.
Pl/(+ (ve izgleda ta-o ool. Stela .i /ve- govori -a-o 'e N'/'or- .odna
pre(tonia (veta+ ali ovde (vi izgleda'/ ta-o p/ni (tila. Sve izgleda. Kao+ na
pri.er+ nova. Dopada .i (e -a-o 'e dr/ga2i'e veli2ine i (a li-o. -ral'ie.
Dolari (/ ta-o do(adni i zeleni+ i 'edno(tavno potp/no (.oreni / pore3en'/
(a ovi..
A 1ta 'e (a oni. ta-(i vozili.a8 Na1i &/ti 'edva .og/ da (pa-/'/ dvo'e
l'/di pozadi+ i -olena .i /ve- /dara'/ / voza2evo (edi1te+ a ovde (a. /pravo
videla -a-o ela porodia /lazi / 'edan rni ta-(i. Sa (ve prtl'ago..
Neverovatno.
)a-ora2iv1i na pe1a2-i prelaz+ gleda. / pogre1no. prav/ i (-oro da
.e pregazi ve9 po.en/ti ta-(i. :Ponavl'a' za .no. E.ili: gleda' de(no a ne
levoT gleda' de(no a ne levo.;
A=leda' -/da ide1+ l'/,aviC+ vi2e -r/pni ta-(i(ta do- (ta'e /z 1-rip/
g/.a.
"o&e+ da li (te 2/li n'egov a-enat8 Da li 'e to pravi -o-ni8 Gp/tiv1i ./
o(.e* izvin'en'a+ pretr2ava. na dr/g/ (tran/. )ato 1to .i (e dopada. Kao da
'e iz Dve 2a3ave dvoev-e. 7to 'e po.alo pri-ladno+ po1to ,i* /,ila za ta-av
a-enat.
APar-irali (.o ta.oC+ -a&e go(po3ia Stin do- &/ri.o pre-o par-inga.
APlavo<,eli na -ra'/.C Po-az/'e na veli-i a/to,/( i o(e9a. (e po.alo
zadovol'no. 4zgleda (tvarno .oderno. Ona' tip a/to,/(a -o'i i.a'/ -li.a<
/re3a' i l/-(/zni toalet.
?idite+ znala (a. da ne9e ,iti ra,l'eni (tari .ini<,/( ili ne1to (li2no+
raz.i1l'a. pravedni2-i+ pri(e9a'/9i (e Stelini* negativni* -o.entara od
(ino9.
Gz zv/- vazd/1nog priti(-a a/to.at(-a vrata (e otvara'/ i go(po3ia
Stin po(-o2i na (tepeni-.
AO(tavite prtl'ag t/+ dragaC+ da'e .i in(tr/-i'e+ gleda'/9i .e (a na'vi1eg
(tepeni-a. AErni 9e (e po,rin/ti za to i /,aiti ga / prtl'a&ni-.C Po-az/'e na
voza2a -o'i (edi za volano.+ -ape odlo&ene na -o.andn/ ta,l/ i (a
novina.a ra1ireni. i(pred (e,e. Pre-ida da 'ede dor/2a- -o'i 'e+ (/de9i po
5eno.enalno. .iri(/+ (endvi2 (a pr&eno. (lanino.+ i podi&e pogled.
APazite+ prili2no 'e te1-o...C po2in'e. da pri2a. o(e9a'/9i -rivi/. Mo&da
ni'e tre,alo da pone(e. ,a1 toli-o -n'iga.
ANe ,rinite.C Na.ig/'e .i i pravi (e da (ti(-a ,iep(.
S.e'e. (e (p/(tiv1i r/2-/ na -o5er/+ o(tavl'a. ga na a(5alt/ i &el'no (e
pen'e. /z (tepenie.
AP/no 'e+ ta-o da (e ,o'i. da 'e o(talo (a.o par .e(taC+ zvon-o pri2a
voda p/ta. A4zgleda da i.a (lo,odno .e(to pored Me'vi.C
O(.e*/'e. (e ve(elo. Ta-o (a. zadovol'na 1to ni(a. po(l/1ala Stel/.
)nala (a. da 9e ovo ,iti (/per p/tovan'e.
O-re9e. (e da -rene. niz a/to,/(. 4 tada .i (e o(.e* zaledi.
4(pred .ene 'e .ore -ovrd&avi* (edi* glava. Bitav vidi-. Pr/&a'/9i
pogled do-le god .o&e da do(egne+ (ve do -ra'a *orizonta+ to 'e(t+ l/-(/znog
toaleta. Kao da (a. na izlet/ penzionera.
Od'edno. -ao da ne-o priti(ne d/g.e za p/1tan'e (ni.-a / .o.
.ozg/ i po2in'e. da 2/'e. Stelin gla(: L/3ai i .atori. L/3ai i .atori...
AOva.o...C
4r(-i a-enat .i pre-ida .i(li i podi&e. pogled da vidi. r/-/ /
zadn'e. del/ a/to,/(a -a-o .i .a1e iznad na(lona za glav/. Jo1 /ve- (e
tet/ra'/9i+ z,/n'eno (e (.e1i. i *oda. do (vog (edi1ta.
A4zvinite...C
S-oro (a-rivena iza (edi1ta (edi .ala &ena -rat-e+ (ede -o(e (a
preveli-i. nao2ari.a za 2itan'e.
G1/1-av1i pli(iran/ (/-n'/ od polie(tera i(pod nog/+ pre(ta'e da 'ede
-o.ad (ira i (tidl'ivo .i (e o(.e*/'e. ANi'e ,ilo *rane na let/ iz Da,linaC+
doda'e -ao da (e izvin'ava+ po-/1ava'/9i da po-ri'e /(ta (alveto.
i(tovre.eno (e pridi&/9i i ra(ipa'/9i .rvie o-olo.
AO*+ evo 1ta (a. (ad /radila... Pogleda'te -a-av (a. nered napravila...
4zvin'ava. (e...C
T/po 'e po(.atra.. 4.a. napad e-(tre.ne pani-e. O*+ (ran'e. 7ta (a.
/radila8 7ta 9/ da radi.8 Lele nedel'e. Sa go.ilo. penzionera8
Do- (e ona ./va o-o .ene+ provla2i. (e pored n'e i (eda. na .e(to.
AA vi8 Oda-le (te vi doleteli8C
A4z N'/'or-aC+ odgovara. po-/1ava'/9i da ne raz.i1l'a. o /z,/r-ano'
.etropoli -o'/ (a. o(tavila z,og ovoga.
)a/(tavl'a. (e. O+ za,oga E.ili+ (a,eri (e. "i9e / red/. Ne ide1 /
o,ilaza- no9ni* -l/,ova (a n'i.a+ ide1 na p/tovan'e za l'/,itel'e -n'iga.
AO+ ?eli-a 'a,/-a8C B/'e (e do(ta .r.l'an'a i ne-oli-o (edi* glava
provir/'e da .e pogleda.
A)na2i+ vi (te A.eri-an-a8C pita 'edna.
ADa+ ta-o 'eC+ -li.a. glavo..
AKa-o 'e to /z,/dl'ivoC+ (.e1-a (e dr/ga. A.eri-an-a.C Ka&e to -ao da
(a. ne-a vr(ta iz (ve.ira.
Pogledi (a.o lete o-o .ene.
APrepla9eni+ preoptere9eni (e-(o. i previ1e za(t/pl'eniC+ /zvi-/'e veli-a+
/padl'iva &ena+ izvir/'/9i iznad na(lona za glav/ i(pred .ene. )a razli-/ od
o(tali*+ ona i.a 5ar,an/ rn/ -o(/+ o1i1an/ na (trogi pa& pop/t Kleopatre i
i.a .nogo 'ar-orvenog -ar.ina. 4 pri(ta'e 'o'+ /pr-o( to.e 1to i.a
(eda.de(et i ne1to godina.
A4zvinite8C
ATo (/ govorili za Jen-i'e to-o. rataC+ doda'e+ do- 'o' ta.ne+
l'/,opitl'ive o2i (i'a'/ pod la&ni. trepavia.a i i(rtani. o,rva.a. AA 'a ,i
tre,alo da zna.+ /dala (a. (e za 'ednog.C
Provala (.e*a od'e-/'e a/to,/(o..
Mlitavo pr/&a r/-/ opto2en/ di'a.anti.a veli2ine 'a'eta.
ARo/z "ir.an.C
AE.ili Ol,ra't.C
N'en (ti(a- r/-e 'e 2vr(t i odl/2an+ i (ti2e. /ti(a- da .e od.erava.
4ntere(antno+ a 'a (a. .i(lila da (a. 'a ta -o'a od.erava n'/.
De(et .in/ta -a(ni'e 'o1 ni(.o -ren/li. O(talo 'e 'o1 'edno prazno .e(to i
2e-a.o da po(ledn'a o(o,a (tigne. 4zgleda da p/t/'/ iz entralnog Londona i
tre,alo ,i da (tign/ (va-og tren/t-a.
7/. 9a(-an'a i(p/n'ava vazd/* -o'i 'e ve9 p/n (lat-e .e1avine par5e.a.
Ne(trpl'ivo ,aa. pogled na (at < 'o1 -oli-o8 "aa. pogled o-o (e,e+ o2e-/'/9i
a/to,/( p/n nezadovol'(tva+ ali izgleda da (/ (vi (re9ni i dele ne-e 2/dne
-ola2i9e -o'i (e zov/ A/(tard rea.(
@
C+ 1ta god da (/+ raz.en'/'/9i (li-e
/n/-a i /pore3/'/9i gardero,/ -/pl'eni na ne-o. .e(t/ -o'e (e zove M>S.
Pri.e9/'e.+ (ad do- i* po(.atra.+ da 'e ne-oli-o p/tni-a zadre.alo+
za,a2eni* glava+ otvoreni* /(ta+ ti*o *r2/.
AM.... da li (te za -ola2i9 pat/l'a(ti drag/l'8C pita Me'vi (tidl'ivo+
pr/&a'/9i .i -e(i/.
ANe+ *vala.C O(.e*/'e. (e ne.a'/9i po'.a 1ta 'e / (tvari pat/l'a(ti
drag/l'+ ali od,i'a'/9i / (va-o. (l/2a'/.
O-re9e. (e i gleda. -roz prozor. =de 'e za,oga ta o(o,a8 7ta radeT Ja
(a. do1la 2a- iz N'/'or-a i /(pela (a. da (tigne. na vre.e. )a1to i. tre,a
toli-o vre.ena8


@
?r(ta -e-(a pop/larnog / ?eli-o' "ritani'i


Nervozno na(lan'a. o,raz na (ta-lo ne ,i* li videla dal'e pre-o par-inga
do- .i o2i o2a'ni2-i tra&e nazna-/ &ene / (tari'i. godina.a. Ali par-ing 'e
prazan. Ne.a -rat-e+ -ovrd&ave+(ede tra'ne. Ne.a d&e.pera ,o'e 'orgovana
iz te 2/dne prodavnie -o'a (e zove M>S. Ni1ta. Sa.o ,arie od -i1e.
)aval'/'e. (e / (edi1t/. O,i2no .e to ne ,i toli-o /zne.iravalo+ ali
/pravo (a. preletela Atlanti- i i(rpl'ena (a.. Sve 1to &eli. 'e da (tigne. /
*otel i o(ve&i. (e. 4pa-+ zna'/9i da ne.a ,ogzna 1ta da (e radi+ vadi.
pri.era- =ordo(ti i predra(/da. )eva'/9i+ i(pravl'a. (avi'eni 9o1a- (tranie i
na(tavl'a. da 2ita. ta.o gde (a. (tala. To 'e deo o go(podin/ Dar(i'/ na
,al/...
Po(.atra 'e (a divl'en'e. do polovine ve2eri+ (ve do- n'egovi
.aniri ni(/ izazvali nezadovol'(tvo -o'e 'e preo-ren/lo n'egov/ pop/larno(tT
'er+ ot-riven 'e da 'e previ1e gord+ iznad (vog dr/1tva i iznad toga da ./ (e
/(pe /dovol'itiT i ni n'egovo veli-o i.an'e / Devon1ir/ onda ni'e .aglo da ga
(pa(i od toga da po(ed/'e od,o'an+ nepri'atan izraz i da ne ,/de vredan
pore3en'a (a (vo'i. pri'atel'e..
O.eta .e ./1-i gla( -o'i gla(no pri2a (a dr/ge (trane .og prozora.
"aa. pogled i vidi. ./1-ara -a-o (e i(-o,el'ava iz .alog rvenog Renoa (a
a-tov-o.+ laptopo. i veli-o. p/tno. tor,o.. Kr/pan 'e+ neo,ri'an i
ne/redan+ a -o1/l'a ./ viri iz vre9a(ti* v/neni* pantalona+ ot-riva'/9i
po.alo (to.a- do- (e nagin'e -a -oli.a.
?oza2 'e+ pa-+ ,e(pre-orna plav/1a / /(-o' rno' roli i (a rveni.
-ar.ino.. Ona t/po z/ri -roz vetro,ran+ ignori1/9i ga do- on vi2e ne1to 1to
ne .og/ da 2/'e.. 0.+ pita. (e o-o 2ega (e (va3a'/.
)aintrigirana+ po(.atra. i* -o'i tren/ta- pre nego 1to (e (eti. da ni'e
pri(to'no ,/l'iti i na(tavl'a. da 2ita..
O n'egovo. -ara-ter/ 'e odl/2eno. On 'e ,io 2ove- (a na'vi1e gordo(ti i
nepri(to'no(ti na (vet/+ i (vi (/ (e nadali da vi1e ni-ada ne9e do9i ova.o.
Napol'/ (e za2/ zv/- l/pan'a vrata dovol'no 'a- da i* ot-ine. G
i(-/1en'/ (a. da pogleda. ali /(peva. da (e o,/zda.. Sada 2/'e. &en(-i
gla(+ ali ne raz/.e. 1ta -a&e po1to vri1ti na 5ran/(-o..
A 'a 2ita. i(ti red iznova i iznova.
Pop/1ta. pred radoznalo19/ i gleda. -roz prozor+ ,a1 na vre.e da
vidi. -a-o (e Reno o-re9e p/no. ,rzino. do- .otor ,olno vili. O1tro
(-re9e+ -o2i+ a zati. -re9e napred i p/no. ,rzino. odlazi (a par-inga.
4(/(e6 7ta li (e de(ilo ovde8 Pita. (e.
?ra9a. pogled na ./1-ara. On (a.o (to'i ta.o+ -o&na p/tna tor,a i
a-tov-a (/ na ze.l'i+ laptop ./ vi(i na zgr2eno. ra.en/+ a i(*a,ana (tara
re,ra(ta 'a-na ./ lepr1a na vetr/. Provla2e9i pr(te -roz ne/redn/ plav/
-o(/+ on z/ri za Renoo. -ao da ne .o&e da ver/'e da 'e iz,a2en na(red
par-inga < na -i1i. 4zgleda (a&al'ivo i o(e9a. napad (ao(e9an'a (a n'i..
Mada 'e i on vi-ao na &en/+ pod(e9a. (e. On *vata .o' pogled i 'a o1tro
o-re9e. glav/. ?erovatno da 'e to za(l/&io.
Po1to 'e dra.a gotova+ vra9a. (e 2itan'/+ ali 2i. (a. prona1la gde (a.
(tala 2/'e. -a-o (e a/to.at(-a vrata a/to,/(a otvara'/ i apla/z. Alel/'a.
Mora da 'e (tigla i po(ledn'a o(o,a.
B/'e. -a-o Me'vi o-9e. ARadoznali. Be./ ta g/&va8C ti*o zapit-/'e.
4 to -a&e &ena -o'a 'e od.a* iz,aila glav/ pod pravi. /glo. da vidi 1ta
(e de1ava.
Na(tavl'a. da 2ita.. Me'vi 'e o2igledno iz ne-og .alog /(pavanog (ela /
4r(-o' gde (e ni1ta ne de1ava. Ovo 'e verovatno na'/z,/dl'ivi'a (tvar -o'a 'o' (e
de(ila / po(ledn'i* -o zna -oli-o godina. )a razli-/ od .ene+ -o'a &ivi. /
(va-odnevno' z,ri i '/rn'avi N'/'or-a+ grada -o'i ni-ada ne (pava.
?i3a. (tvari .nogo /z,/dl'ivi'e od ovoga (va-oga dana ta-o da za
.ene to (tvarno ni'e veli-a (tvar.
O+ .a -oga zavarava1+ E.ili8 =rad -o'i ni-ada ne (pava8 ),r-a i
'/rn'ava8 Radoznala (i -oli-o i Me'vi.
=ra,e9i na(lon za glav/ i(pred .ene+ podi&e. (e da ,i* do,ro
pogledala (tari/. O(i. 1to to ni'e (taria.
To 'e on. Tip iz Renoa.
O(e9a. ne1to / (to.a-/ i -ad ne ,i* znala ,ol'e po.i(lila ,i* da 'e to
/z,/3en'e. Sig/rno da ni'e...8
Mi(li.+ ne .o&e ,iti... Ne.a 1an(e da 'e to o(o,a -o'/ 2e-a.o+ zar ne8
Pogre1no. Razgovara'/9i (a go(po3io. Stin+ na1o. vo3o. p/ta+ -o'a
nervozno l/p-a po (at/ i g/n3a+ on pri2a ,ez pre(tan-a+ ge(ti-/lira do-
po-/1ava da /v/2e -o1/l'/ -o'a od,i'a da o(tane / n'egovi. pantalona.a.
Onda od'edno. izgleda -ao da 'e pri.etio Erni'a+ na1eg voza2a+ i za(ta'e
/(red re2enie da ,i ga ,e(no pogledao. 4(/(e+ ova' tip 'e (tvarno lo1e
ra(polo&en. 4 (ada ide iz.e3/ (edi1ta+ /dara'/9i l'/de levo i de(no (vo'i.
laptopo. i a-tov-o. do- ide -a zadn'e. del/ a/to,/(a. Od'edno. pogleda
pravo / .ene i 'a (e l'/,azno o(.e*/'e..
On odgovara nepri'atni. -ezo..
7ta...8
O(e9a. (e ogor2eno. Ka-av (eron'a6 A 'a (a. po-/1avala da ,/de. 5ina
pre.a n'e./. "e(na+ odgovara. z/ren'e.. )ati. prolazi pored .ene do
zadn'eg dela a/to,/(a i ,aa (e na prazno (edi1te.
4znervirana+ (p/1ta. (e na (edi1te. ?oza2 (tart/'e .otor+ i do-
nap/1ta.o par-ing+ odl/2/'e. da ga ignori1e..
Pa 2a- i pored toga 1to 'e zgodan (trana+ 'avl'a (e ona' gla( / .eni. Deli9
(e-/nde pop/1ta.T ali (a.o deli9 (e-/nde. Pa 1ta a-o 'e(te8 To ipa- ni1ta ne
.en'a. 4pa- 'e (eron'a+ i ipa- 9/ ga ignori(ati. Potp/no i 'a(no. ele nedel'e.
Sa.o .e gleda'te.Poglavl'e U.Mora da (a. zadre.ala po1to (lede9a (tvar -o'e (e (e9a. 'e(te da (e
,/di. i ot-riva. da (.o (i1li (a .agi(trale < pardon+ i(prav-a: .agi(tralnog
p/ta < i (ada vi'/ga.o -roz prirod/ 0e.p1ira na 'edno. od na'/&i* p/teva
-o'e (a. i-ada videla. Napol'/ pro.i2/ o,ri(i &,/n'a+ &ivopi(ne lini'e
zelenila na(pra. prazne+ (ive 1irine ne,a. Jo1 /ve- (ipi -i1a a -apl'ie (e
-riv/davo (p/1ta'/ niz prozore 2ine9i da (ve izgleda -ao da 'e i1arano
vodeni. ,o'a.a.
AOvo 'e priroda -o'/ 'e D&e'n O(tin poznavala do- 'e odra(tala...C 2/'e.
-a-o na1 vodi2 9a(-a pre-o .i-ro5ona A...i -o'a 'e opi(ana / .nogi. n'eni.
ro.ani.a.Q
B/'e (e .e1-ol'en'e -a-o l'/di pre-ida'/ ( oni. 1to (/ radili da ,i
pogledali -roz prozor. Sada /lazi.o / .alo (elo. Redovi /zani* -/9a od
rvene igle oivi2ava'/ .alene /lie+ a n'i*ovi /na-r(ni olovni prozori ,li(ta'/
do- .i prolazi.o. )/ri. / n'i*+ /z,/3ena. "a1 'e ona-o -a-o (a. za.i1l'ala.
T/ 'e 2a- i (eo(-i par- (a 'ezero. za pat-e i pravi. pat-a.a i (vi. o(tali..
Po(.atra. i* -a-o zaran'a'/ zadovol'no+ g/ra'/9i -l'/nove / vod/ i
(.e1no podi&/9i (vo'e pernate zadn'ie. S.e'e. (e / (e,i do- (e pri(e9a. oni*
iz Lentral par-a. Bini (e da pat-e vole da podi&/ zadn'ie ,ez o,zira na to da li
(/ engle(-e ili a.eri2-e.
Ali (ada (/ iza na( i do- .anevri1e.o na /zano. 9o1-/ vidi.
tradiionalni engle(-i pa,. O+ ,o&e+ da li 'e to pravi (la.nati -rov8 4 da li na
to' ta,li (tvarno pi1e VStariN na (taroengle(-o. ili 1ta8
Pri(lan'a. no( /z prozor / neverii. O(e9a. (e -ao da (a. za(pala i
pro,/dila (e pre dve (totine godina. Ne.a 0a.era ni Me-donald(a+ pa 2a-
ni Star,a-(a na vidi-/. Sa.o /lie od -aldr.e+ (eo(-a r-va i prave vatre+
divi. (e+ po(.atra'/9i -a-o (e di. vi'ori iz di.n'a-a. Stvarno 'e -ao da (te
na (ni.an'/ 5il.a. Te1-o 'e poverovati / to da to ni'e (a.o 5a(ada za t/ri(te
-o'a 9e ,iti (r/1ena 2i. pro3e.o i (pa-ovana (ve do prola(-a ne-og dr/gog
a/to,/(a (a t/ri(ti.a.
AA (ada .o'e da.e i go(podine...C gla( go(po3ie Stin pre-ida .o'e
(an'aren'e i 'a pre(ta'e. da gleda. -roz prozor.
=o(podin8 Te1-o+ po.i(li. ironi2no+ pri(e9a'/9i (e (-aredni* rei -o'e 'e
ova' Ago(podinC rani'e izgovorio. "aa. pogled pre-o ra.ena -a -riv/. G(red
zevan'a *vata .o' pogled i plazi (e.
Mi(li.+ -oli-o godina i.a8 Pet8
4znervirana+ pravi. (e da gleda. ne1to iza n'ega+ ali po1to 'e on / zadn'e.
red/ i iza n'ega 'e (a.o toalet+ /*va9ena (a.. 4pa-+ previ1e (a. pono(na da
ga p/(ti. da .i(li da .e 'e /*vatio ta-o da na(tavl'a. da ,/l'i. / zeleni
zna- ASLO"ODNOC -ao da 'e to na'intere(antni'a (tvar -o'/ (a. videla (ve
do- .e go(po3ia Stin ne (pa(i izgovoriv1i:
AOvo 'e Stara Opati'a+ gde 9e.o prove(ti dve no9i pre nego 1to
na(tavi.o p/tovan'e -a "at/.C
)a*valno (e o-re9e. -a prozor/ i... Je,ote.
Ka-o (-re9e.o levo -roz i.pre(ivn/ -api'/ od -ovanog gvozda 2/'e (e
5eno.enalan zv/- -r-an'a 1l'/n-a pod g/.a.a do- (e pola-o -re9e.o
1iro-i. -riv/davi. prilazo.. Sa.o 'e ovo dovol'no da .e i(p/ni
o2e-ivan'i.a. Od/ve- (a. .i(lila da .o&ete od.a* re9i+ (a.o na o(nov/
prilaza+ da li 9ete ili ne voleti ne-o .e(to. A 'a 9/ voleti ovo .e(to.
?eli-o+ /padl'ivo i prelepo+ ono (to'i na -ra'/ prilaza da na( do2e-a -ao
da 'e i(trgn/to (a (trania =ordo(ti i predra(/da < .e(to -a-vi. (a. od/ve-
za.i1l'ala Neder5ild par-+ do. go(podina "ingli'a.
=leda. p/na (tra*opo1tovan'a. Na prelepo. ze.l'i1t/ (a zidovi.a
pre-riveni. ,r1l'ano.+ i.pozantni. /lazo. i ra1tr-ani. po.o9ni.
zgrada.a+ pred(tavl'a (ve o 2e./ (a. (an'ala+ pa 2a- i vi1e. A/to,/( pri(ta'e
i(pred *otela i naredni* pola (ata provodi.o i(-rava'/9i (e+ /zi.a'/9i
prtl'ag i pri'avl'/'/9i (e+ do- na1 vo3a p/ta lepr1a nao-olo (a 5a(i-lo. /
r/-a.a -ao leptir o,/2en / tvid.
0otel 'e 'o1 (pe-ta-/larni'i izn/tra: *ol o,lo&en drveni. plo2a.a+
-riv/davo (tepeni1te+ (li-e iz lova+ portreti davni* preda-a+ -a.eni podovi...
Sve vrvi od i(tori'e.
A?i (te / (o,i ,ro' dvade(et o(a.C+ go(po3ia Stin da'e in(tr/-i'e
ne-oli-o .in/ta -a(ni'e+ (to'e9i iza reepi'e. 4za n'e 'e veli-a ta,la p/na
-l'/2eva (a razli2iti. ,ro'evi.a i pr/&a'/9i .i -l'/2 ona .e 1ti-lira na (vo.
(pi(-/+ o2igledno ne(ve(na D&ord&a+ generalnog .enad&era *otela+ -o'i (to'i
pored n'e del/'/9i prili2no ,e(-ori(no.
ANa dr/go. (prat/C+ doda'e (ada D&ord& pla1l'ivo. AS-renite de(no i do
-ra'a *odni-a.C
AOdli2no. 0vala.C Kli.a. glavo. po(e&/9i za r/2-o. -o'a (e izvla2i na
.o. -o5er/. A=de 'e li5t8C
Pa/za.
ALi5t8C ponavl'a D&ord&+ vrte9i ne(ig/rno d/g.ad za .an&etne. O(e9a.
poglede o-o (e,e i (*vata..
O+ ,o&e+ E.ili+ ne ,/di ta-o gl/pa. Naravno da ne.a pro-letog li5ta.
Ovo .e(to 'e (taro vi1e (totina godina.
Ali ,a1 -ada (a. zin/la da (e i(pravi.+ 2/'e. iza (e,e pod(.e* i -a-o
ne-o .r.l'a+ AA.eri-ani+ a8C
G-o2i. (e. Od.a* (*vata. -o 'e to re-ao+ 2a- i pre nego 1to (e o-rene. i
vidi. ga -a-o (e na(lan'a na reepi'/+ pre-r1teni* r/-/+ 2a2-a'/9i z/,e
1i,io.: go(podin Seron'a. 4zaziva2-i ga po(.atra..
A4.ate ne-i pro,le.8C za*teva. odgovor+ po-/1ava'/9i da del/'e.
(.elo i /,edl'ivo a ne -ao totalni idiot -a-o (e zapravo i o(e9a.. Na&alo(t+
gla( .e izda'e i del/'e pi(-avo i nazalno. Del/'e. d&angrizavo a ne
non1alantno. O(e9a. -a-o .i lie gori i (ti(-a'/9i r/2i/ -o5era+ za,ada.
no-te / dlan.
Ali go(podin Seron'a ne reag/'e. G.e(to toga+ 5i-(ira .e o2i.a (a te1-i.
-api.a i pravi z,/n'en/ 5a/. ANeC+ odgovara ne*a'no+ vade9i 1i,i/ iz /(ta.
Ne-oli-o tren/ta-a 'e pro/2ava i vrti pr(ti.a a zati. vra9a pogled na .ene.
AAli izgleda da vi i.ate.C Gglovi n'egovi* /(ana podi&/ (e / -ez.
AStvarno8C /zvra9a. o(.e* (a onoli-o (ar-az.a -oli-o .og/ da
pri-/pi.. AA -o'i ,i to pro,le. .ogao ,iti8C
O(i. te,e+ arogantni (eron'o.
?odi.o rat o2i.a. Od'edno. (*vata. da 'e (ve po(talo veo.a ti*o. Svi (/
pre(tali (a (vo'i. a-tivno(ti.a na reepi'i i (ada na( po(.atra'/ -ao
gledaoi na ,o-( .e2/.
Ding<dong. Dr/ga r/nda.
AOvo ni'e ro,na -/9a+ znate.C O(.e*/'e (e (a.ozadovol'no.
AStvarno8C odgovara. (ar-a(ti2no.
AOva zgrada 'e (tara vi1e od 2etri(to pede(et godina.C
A)na..C
APa ipa- *o9ete da idete li5to.8C
O,razi .i gore. APa+ o2igledno ne. Ni(a. raz.i1l'ala. Po.alo (a. /.orna
od vre.en(-e razli-e+ to 'e (ve...C
AMo&da &elite da pita. da li /.e(to toga i.a'/ po-retne (tepenieC+
pre-ida trep9/9i zaga(itoplavi. o2i.a.
A0vala+ ali to ne9e ,iti potre,noC+ odgovara. -r/to i gra,e9i -o5er
-re9e. -a (tepeni1t/ i po2in'e. da (e pen'e..
D&ord& dotr2ava da .i po.ogne. A0a'te go(po3ie+ p/(tite .ene+ 'a
9/...Q
AG red/ (a.+ zai(ta+ .og/ (a.aC+ in(i(tira. 'o1 2vr19e dr&e9i r/2-/
-o5era i v/-/9i ga za (o,o.+ tr/de9i (e da ne 'a/2e.. 4(/(e+ i.a ,are. ton/.
7ta li 'e /n/tra8 Ona' pro-leti rni d&e.per -o'i ni-ada ne9e1 o,/9i+ grdi.
(a./ (e,e. Pro-lin'e. rni d&e.per. D/.+ tra(. )a (ve 'e -riv rni d&e.per.
D/.+ tra(. Da ne.a tog rnog d&e.pera ne ,i .i palo na pa.et da ide.
li5to..
D/.+ tra(. Jao6
Gdara'/9i (e -o5ero. / noge+ zavili. od ,ola i (avi'a. (e da protrl'a.
,oln/ evani/. A onda+ -ada vidi. da .e go(podin Seron'a gleda odozdo+
pretvara. (e da .i ni'e ni1ta i na(tavl'a. da (e pen'e..
Sve do-+ -ona2no (tigav1i do vr*a (tepeni1ta+ ne podigne. -o5er na
(ta'ali1te i teatralno (e /p/ti. niz *odni-.
R/2a- (e (l/&i / eliza,etan(-o' trpezari'i ta-o da (e na ,rzin/ o(ve&ava.
/ (o,i. Ta.na i /-ra1ena io.+ i.a pravi -revet (a 2etiri (t/,a iznad -og 'e
o-a2ena (li-a prizora iz lova /ra3ena vodeni. ,o'a.a :o2igledno (/ veo.a
pop/larne 'er i* i.a po 2itavo. *otel/; a / 9o1-/ 'e veli-i drveni or.ar.
To 'e za .ene 1o- po1to &ivi.+ ot-a-o pa.ti.+ o-r/&ena plo2a(ti.
'edno(tavni. 4KEA na.e1ta'e.. Pravi na.e1ta'6 4 (tvari -o'e del/'/ -ao da
pripada'/ ./ze'/+ po.i(li. zapan'eno+ prelaze9i dlano. pre-o vrata or.ara i
o(e9a'/9i glat-o9/ drveta -o'e 'e ne-oli-o ve-ova (taro.
Pre-ida .e ve(ela zvon'ava .o,ilnog tele5ona. =ra,e9i tor,/ (a
pre-riva2a+ pret/ra. po-/1ava'/9i da ga prona3e. pre nego 1to pre(tane da
zvoni. To .o&e ,iti (a.o 'edna o(o,a.
2uenos dias.
AStela6C vi2e. o(.e*/'/9i (e. "iti nezavi(an+ i.p/l(ivan i (ve o(talo
zv/2no 'e (/per+ ali ne.a ni1ta ,ol'e od poziva na',ol'e pri'atel'ie -ada (te /
nepoznato. o-r/&en'/. ADrago .i 'e 1to te 2/'e.. 7ta radi18C
AOpi'a. (eC+ (.e'e (e do- (e veza pre-ida. AOvde 'e rano '/tro+ i te- (.o
(tigli ali /(peva. da o(tane. ,/dna /z po.o9 te-ile.C Pre-ida da ,i
prog/tala a / pozadini (e 2/'e .e1avina ./zi-e i (.e*a. APa+ -a-o 'e t/8C
AS/perC+ odgovara. p/na ent/zi'az.a+ po-/1ava'/9i da (-rene. .i(li
(a (/-o,a (a Englezo. od .alo2a(. AA -od te,e8C
ARanta(ti2no. "eli pe(a-+ tride(et (tepeni+ p/no ./1-araa i na',ol'e .ar<
garite na (vet/. Ovo .i 'e... G*+ za,ro'ala (a. (eC+ odgovara pi'ano. ANego+
pri2a' .i. 7ta (e de1ava ta.o8C
APa+ te- (.o (tigli / ova' neverovatni *otel...C /zda*ne. ,aa'/9i pogled
-roz prozor A...-o'i 'e /(red 5eno.enalne prirodeC+ na(tavl'a. po(.atra'/9i
1iro-a ravna pol'a i(ta2-ana (a.o (tadi.a ovaa i i(pre(eana -a.eni.
zidovi.a. Kao veli-a 1a*ov(-a ta,la.
A0.+ (tvarno8C .r.l'a Stela (a dr/ge (trane veze.
A4 i.a'/ neverovatan (tari na.e1ta'.C Seda'/9i na vetni pre-riva2+
o(lan'a. (e na la-tove.
A0.+ (tvarno8C
Mog/ da provali. da .e Stela ne (l/1a. Stari na.e1ta' (ada verovatno
ni'e na vr*/ n'eni* intere(ovan'a. A-o 'e /op1te. AG (va-o. (l/2a'/+ ovde 'e
vre.e za r/2a- ta-o da ide.o ne1to da po'ede.o a zati. popodne /
o,ilaza- Q+ -a&e. 'o' ,rzo .en'a'/9i te./.
APa+ da li (i ve9 /poznala go(podina Dar(i'a8C zadir-/'e .e.
A0a+ *a+ ,a1 (.e1noC+ odgovara.. Nagin'/9i (e pre-o -reveta vadi.
ne(e(er i (tavl'a. dezodoran(. ANe+ /poznala (a. (eron'/ /.e(to toga.C
ADa li 'e (lada-8
ADo(adn'a-ovi9.C
AAli (lada-8C /porna 'e.
Na tren/ta- raz.i1l'a. o n'e./+ (a ono. (taro. 'a-no.+ pogre1no
za-op2ano. -o1/l'o.+ i(pod -o'e 'e+ (ig/rna (a.+ l'/,avni 1la/5+ i ono.
ne/redno. -o(o. -o'o' 'e potre,no do,ro 1i1an'e.
ANe+ ti ga de5initivno ne ,i nazvala (lat-i.C+ odgovara. /,edl'ivo.
AAli (eron'e (/ o,i2no (lat-eC+ iznena3eno iz'avl'/'e Stela AE+ pa ,a1
1teta. Ro.an(a na p/tovan'/ .o&e ,iti za,avna.C
A)a,avna8C Na'e&i. (e i na (a./ po.i(ao na ,ilo -a-v/ ro.an(/ (a
go(podino. Seron'o.. ANe+ *vala. A / (va-o. (l/2a'/+ zavr1ila (a. (a
./1-ari.a. Meli. da provede. ova' od.or ta-o 1to 9/ nado-naditi
2itan'e.C
AMi(li. da ,i tre,alo da ,/de1 otvorena. Sa.o zato 1to (i i.ala ne-oli-o
lo1i* i(-/(tava...C
ANe-oli-o8C
AO+ E.ili+ *a'de. Mivi ova' tren/ta-. )ar ni(i pro2itala Mo9 tre<n/t-a8
Sa2e-a'te .alo.Q Da li 'e /pravo re-la ono 1to .i(li. da 'e re-la8 )a (ve
vre.e -oli-o pozna'e. Stel/ videla (a. 'e (a.o -a-o 2ita *oro(-op i
/p/t(tva na eti-eta.a za odr&avan'e gardero,e. ANe+ ni(a.. Da li 'e do,ra8C
pita.+ i.pre(ionirana.
APa+ ni(a. 'e / (tvari 'a pro2italaC+ prizna'e. AAli /poznala (a. tipa -o'i
.i 'e pri2ao o to.e. O to.e -a-o .ora.o da pre(tane.o da raz.i1l'a.o o
,/d/9no(ti (ve vre.e i ,rine.o 1ta 9e (e dogoditi.C
AKo'i tip8C (/.n'i2ava (a.. Ne raz.i1l'ati o ,/d/9no(ti i &iveti za ova'
tren/ta- prevedeno na ./1-i 'ezi- zv/2i -ao tri- da Stel/ odv/2e / -revet.
A)ove (e S-otC+ o,'avl'/'e ve(elo. A0o9e1 da ga pozdravi18C
ANe+ / red/ 'eC+ odgovara. ,rzo. Jedna od (tvari -o'e na'vi1e .rzi.
'e(te -ada pri'atel'ia doda tele5on ne-o. ./1-ar/ -oga 'e /pravo /poznala.
OK+ / ne-o. (/ .ra2no. ,ar/+ opi'eni al-o*olo. i pa&n'o. ./1-araa+ i
.og/ da (*vati. -a-o to za,avno .o&e ,iti < na ne-i na2in < ali za,avno
-o.e8 Ni-ada va.a. G devet od de(et (l/2a'eva vi (te o,i2no -od -/9e+ /
(taro' vre9a(to' treneri+ perete ve1. "/-valno ri,a'/9i pro1iren'a na ode9i
2et-io. za no-te. Po(ledn'a (tvar -o'/ &elite 'e da vodite neprirodan+ 2/dan
razgovor (a potp/ni. (trane. -oga ni-ada ni(te /poznali i (a -o'i. ne.ate
ni1ta za'edni2-o.
O(i. pri'atel'ie (a -o'o. on &eli da (pava.
AO+ *a'de+ on 'e ovde...C
ANe+ (tvarno...C
Pre-a(no. B/'e. -a-o ./ pr/&a tele5on. Sre .i 'a-o l/pa+ O+ ne. Moli.
te+ ne.
AAloC+ za*teva ./1-i gla( (a dr/ge (trane lini'e.
AO*+ 9ao.C 4z/(ti.. AJa (a. E.ili.C :
AS-otC+ gr/,o (e 2/'e odgovor.
Na(ta'e nepri'atna pa/za. S.i1l'a. 1ta da -a&e..
A0.+ pa 2i.e (e ti ,avi1+ S-ote8C pita. -r/to. "ole+ zv/2i. -ao Stelina
.a'-a.
A)a,avl'a. (eC+ eri (e. Mr1ti. (e i na(tavl'a..
APa+ da li (e lepo provodi18C
Stvarno+ za1to (a.o ne doda. Ad/1oC i odigra. /log/ do -ra'a8
ADa+ potp/no 'e l/dilo a tvo'a pri'atel'ia Stela 'e (trava.C
OK+ ne9/ da o(/3/'e.. AL/diloC i A(travaC (/ (avr1eno do,re rei.
A"o&e+ -a-o ona /.e da (e za,avl'aaaC+ vri(n/ on.
Povla2i. rei. "a1 9/ da o(/3/'e.. A S-ot 'e -riv z,og toga 1to 'e
potp/ni .oron.
A0.... *o9e1 li da .i da1 Stel/8C pita. (a.o 1to .ora. da vi2e. zato
1to on zavi'a -ao pa(.
0vala ,og/ 2/'e. 1/1-an'e a zati.+ AE.8C
Ponovo 'e Stela. Deo .ene o(e9a ola-1an'e do- dr/gi deo zna 1ta (ledi:
proena.
APa+ 1ta .i(li1 o n'e./8C 1ap/9e.
ATe1-o 'e re9i pre-o tele5onaC+ po-/1ava. da ,/de. ta-ti2na.
AStvarno 'e /(pe1an. 4.a (vo'/ .ar-etin1-/ ageni'/C+ poverava .i. A4
(tvarno 'e zgodan.C
ASig/rna (a. da 'e(teC+ potvr3/'e.. A -o ni'e na-on ele no9i i(pi'an'a
.argarita8 Jedno. (a. pol'/,ila (vo' li- / ogledal/ &en(-og toaleta.
ATa-o 'e za,avan+ E.ili. L/d 'e i za(.e'ava .e. )na. ga te- ne-oli-o
(ati. O(e9a. da (tvarno /(po(tavl'a.o vez/.C
Sran'e. Ovo zv/2i opa(no. Po-/1ava. da 'e vrati. / (tvarno(t. ANego+
da li (i (e 2/la (a Rredo.8C pita. p/na nade.
AMa da+ ve9 .i 'e po(lao o-o de(et por/-a pita'/9i da li (a. (tigla
,ez,edno+ -a-av 'e *otel+ da li (a. OK...C
AO+ ta-o 'e (lada-C+ -a&e. ne&no. A4.a1 (re9e. Rredi'/ 'e (tvarno (talo do
te,e.C
APa+ 'a ,i* &elela da ni'e ta-o+ izl/3/'e .eC+ g/n3a Stela. AMelela ,i* da
.e o(tavi da na .ir/ /&iva. / od.or/.C
ATo (a.o -a&e1+ a -ladi. (e da ,i ti nedo(ta'ao -ad ,i ,ilo ta-o.C
AKladi. (e da ne ,i.C
AOK+ ne-a ,/de po tvo.C+ preda'e. (e. AAli pazi 1ta &eli1...C
Mo'e /pozoren'e (e /tapa / pi'ano. ere-an'/. O(e9a. nalet ,e(a. Da li
'e 2/la i'edn/ .o'/ re28
Sl/1a. par tren/ta-a. "o&e+ ne. To (e ne 2/'e -a-o (e ona i S-ot l'/,e+ zar
ne8A0.+ Stela...8C -a&e. i12e-/'/9i odgovor.
AM.+ da8C odgovara od(/tno. Pro-let(tvo. To 'e(te zv/- l'/,l'en'a.
AB/'+ .o&da ,i tre,alo da (e 2/'e.o -a(ni'e.C
ANaravnoC+ ne ,/ni (e ona. ALepo (e provedi / to. ./ze'/.C "o&e+ to
zv/2i -ao da (a. potp/ni de,il+ zar ne8
ATo ni'e / (tvari ./ze'+ to 'e .e(to gde 'e D&e'n O(tin...C Po2in'e. da
o,'a1n'ava. ali .o' gla( (e g/,i po1to 2/'e. -a-o Stela (ten'e na dr/go. -ra'/
veze. "o&e. O(e9a. (e -ao da (a. pozvala ne-/ vr(t/ *otla'na. AOK+ pa...
*.... pazi (e.C
AM.+ da... 9ao.C
Sp/1ta. (l/1ali/ (a ola-1an'e. i ,aa. pogled na (at.
Ka(ni. -ao i o,i2no+ i (tavl'a'/9i .alo ('a'a na /(ta gra,i. -ap/t i
na,a/'e. (tar/ veli-/ tor,/ na ra.e. Savi'a'/9i glav/ da ne /dari. / ni(-i
1to-+ /,a/'e. .ali .e(ingani -l'/2 / ,rav/ i -re9e. niz zata.n'eni *odni-.
Ggledav1i (e / ogledal/ na vr*/ (tepeni1ta+ za(ta'e.. Rriz/ra .i 'e (pla(n/la a
predn'i -ra'evi (e naele-tri(ali od 1ala od .o*era. Od/va. i* (a lia+ ali (e oni
ponovo vra9a'/ / prvo,itan polo&a'.
Sla&e. gri.a(/. Pone-ad .rzi. 1to i.a. d/g/ -o(/. Sva ta ./-a o-o
ra12e1l'avan'a / -adi i (-/pl'an'a -o(e / (livni-/ ta-o da .orate da 'e vadite
pr(ti.a. A da ne po.in'e. tro1-ove ,alza.a+ (er/.a i tret.ana topli.
/l'e.. K/ne. (e da i.a. or.ari9 p/n ti* (tvari a .o'a -o(a i dal'e izgleda
i(to: d/&ina do ra.ena+ ta.no,raon i dovol'no i(p/ali* -ra'eva da 5rizer
o-9e -ao .etrono.. Da ,/de. i(-rena+ ne zna. za1to 'e ne od(e2e.. G (tvari+
(ada -ada o to.e raz.i1l'a.+ zna.. Dve re9i: Si'ena i Miler.
Naravno+ ni'e ,a1 da 'e va&no -a-o .i -o(a izgleda. Ovde .e ni-o ne
pozna'e ta-o da ne .ora. ,a1 da (e tr/di.. Ali pretpo(tavl'a. da ne ,i ,ilo
lo1e -ad ,i* .alo protre(la glav/ i .alo podigla -o(/ pr(ti.a ova-o+ a onda
za,aila -o(/ i...
A0.+ izvin'ava. (e.C
B/'e. gla( iza (e,e / i(to. tren/t-/ -ada /gleda. (vo' odraz /
ogledal/. 4 tada vidi. tri (tvari:

@. Ko(a .i 'e raz.azala ('a' za /(ta po li/ ta-o da izgleda. -ao (li-a
D&e-(ona Polo-a.
#. Krv .i 'e '/rn/la / glav/+ ta-o da (/ .i vene o-o o2i'/ nate-le a lie
.i 'e rveno.
I. =o(podin Seron'a (to'i iza .og levog ra.ena.

4(/(e. Koli-o d/go ve9 (to'i t/8
Po(ti3ena 1to .e 'e /*vatio -a-o za,a/'e. -o(/ -ao / re-la.i+ o(e9a.
-a-o .i gore dva -r/ga na o,razi.a. O-re9e. (e i+ non1alantno -oli-o
.og/+ ,ri1e. ('a' za /(ta (a o,raza do- ne*a'no izgovara.: ADa8 Mog/ li
ne-a-o da va. po.ogne.8C
Jedno o-o ./ 'e zatvoreno i trl'a /gao -a&ipr(to.. AMogli ,i da po2nete
ta-o 1to ne9ete za,aivati -o(/ .eni / lieC+ &ali (e.
AO+ pardon...C po2in'e. ali .e on pre-ida.
ADa+ pa+ .orate da pazite 1ta radite. S-oro da (te .i iz,ili o-oC+ trza (e.
O(e9a. nalet ,e(a.
AS-oro8 Pro-let(tvo. O,i2no do,ro il'a.C+ odgovara. pre nego 1to
/(pe. da (e za/(tavi.. Pa+ (tvarno+ ta-o 'e (ni(*odl'iv < .ora da o(eti to i(to
na (vo'o' -o&i.
AG to. (l/2a'/+ drago .i 'e 1to i.ate (a.o -o(/ a ne vatreno or/&'eC+
odgovara ini2no i odlazi niz (tepeni1te odvezani* pertli.
Ta-o. OK. Pa+ ,a1 (a. ./ (-re(ala+ zar ne8
Na tren/ta- ga po(.atra. -a-o odlazi po-/1ava'/9i da (.i(li.
pri-ladan na(tava-+ a onda di&e. r/-e.
Mrzovol'no ga prati. niz (tepenie.


Poglavl'e W.


AOn 'e novinar8C
A4z De'li ta'.(a8C
A4 *o9e da interv'/i1e na(8Q
Do- /lazi. / trpezari'/ o,lo&en/ drveni. plo2a.a do2e-/'e .e ,/-a.
Me1avina gla(ova+ (va-i od n'i* (ve vi1i do- dovi-/'/ pitan'a 'edni dr/gi.a.
0vata. Ro/zin -ara-teri(ti2an gla(+ ali na'gla(ni'e (e 2/'e .ala 4ndi'-a -o'a
(e zove R/pinda. G tir-iznoplavo. (ari'/ (a izvezeni. (re,rni. pa/no.+
ona (edi za (tolo. .a1/9i -a1i-o. -ao dirigent zapit-/'/9i A7ta *o9e da .e
pita8 7ta *o9e da .e pita8C iznova i iznova -ao papaga'.
Radoznala da (azna. 1ta (e de1ava+ tra&i. .e(to+ ali po1to (a. za-a(nila
(va (/ izgleda za/zeta.
Sto'i. nepri'atno+ o(e9a'/9i (e -ao dete prvi dan / 1-oli+ -ada .e Ro/z
(pa1ava.
AE.<i<li+ draga+ ova.oC+ vi2e .a1/9i .i (a (tola na',li&eg -a.in/ r/-o.
opto2eno. oni. ogro.ni. ('a'ni. -a.en'e..
)a*valno (e o(.e*/'e. i provla2e9i (e iz.e3/ (tolova ,aa. (e pored
n'e. Od.a* .i prilazi -ono,ar (a (re,rno. 2ini'o. (/pe i po2in'e da .i (ipa.
AKre. 2or,a od -ar5iola. Mla-a i nepri'atnaC+ -riti-/'e Ro/z+ o2igledno
ne(ve(na -ono,ara pored (e,e+ do- /zi.a (r- iz (vog tan'ira.
Stavila 'e 'o1 vi1e 1.in-e i+ pored toga 1to 'e ,io te- r/2a-+ pri.e9/'e. da 'e
o,/-la ,l/z/ od rnog 1i5ona 2i'i /-ra1eni -ra'evi /pada'/ / ve9 po.en/t/
(/p/. 4pa-+ izgleda da ona ne pri.e9/'e to ta-o da 'a ni1ta ne po.in'e.. Da
,/de. i(-rena+ pla1i. (e. Gpr-o( (vo'i* (eda.de(et i ne1to godina+ Ro/z
del/'e za(tra1/'/9e.
APa+ 1ta ti .i(li1 o ovo. l/dil/ o-o interv'/a8C pita .e+ za(ta'/9i da
na.a&e p/ter na ze.i2-/.
ANe zna. ni1ta o to.eC+ odgovara. po(.atra'/9i 5a(inirana -a-o
od(ea de,ele+ -re.a(te -o.ade p/tera+ (tavl'a i* na *le, -ao da (/ -o.adi
(ira a zati. i*+ /zi.a'/9i (re,rni (lani-+ po(ipa (a do(ta (oli. A)a1to8 7ta (e
de1ava8C
APi1/ 2lana- o na.aC+ 1ap/9e Me'vi+ del/'/9i za,rin/to. AO2igledno+
.ora.o da da.o iz'ave.C
AKada (a. ,ila / pozori1t/+ o .eni (/ /ve- pi(ali 2lan-eC+ -a&e Ro/z.
A4.a. (po.enar p/n i(e2a-a iz novina.C
A"ili (te gl/.ia8C pita. zaintere(ovano.
ANe (a.o o,i2na gl/.ia. =lavnaC+ i(pravl'a .e (ve(no. A4grala (a. (a
(vi.a n'i.a+ =ilg/do.+ Olivi'eo.+ Me-eleno....C Gzi.a'/9i veli-i griz
*le,a+ teatralno od.a*/'e r/-o.. ANa',ol'a ,er,a.C
APa vi (te poznati8C ti*o 9e Me'vi+ vidno i.pre(ionirana.
ANe ,i* ,a1 ta-o re-laC+ odgovara Ro/z+ (p/1ta'/9i trepavie i trep9/9i+
po-/1ava'/9i da del/'e (-ro.no. AAli -ada (a. ,ila .lada+ vrata pozornie
(/ ,ila p/na o,o&avalaa -o'i (/ tra&ili a/togra..C
Pravi pa/z/ radi e5e-ta+ pod(ta-n/ta Me'vini. divl'en'e. 1iro.
otvoreni* o2i'/. AAli vre.e prolazi+ i ,o'i. (e da p/,li-a i.a lo1e pa.9en'eC+
doda'e. AS/.n'a. da .e (e (ada i-o (e9a. Le(t la vie
#
.C S.e'e (e ,ez,ri&no i
/zi.a 'o1 'edan griz ze.i2-e+ ali 'a i.a. /ti(a- da ia-o Ro/z vi1e ni'e na
pozornii+ 'o1 /ve- prili2no gl/.i.
ANego+ -o pi1e 2lana- o na.a8C .en'a. te./.
=ladno gra,e9i zaloga'+ Ro/z po-az/'e -o.ado. -orie. APita' onog
.ladi9a+ on zna.C
Bi. 'e re-la A.ladi9aC o(e9a. da dolazi ono neiz,e&no. G (tvari+ da
,/de. i(-rena+ 2i. (a. /1la / pro(tori'/ i 2/la re2 AonC+ znala (a. na -oga
.i(le. Gpire. pogled -a -ra'/ (tola gde .i Ro/z po-az/'e.
A)na2i+ on 'e novinar+ a8C nezaintere(ovano (le&e. ra.eni.a. J/<*/.
Kao da .e ,a1 ,riga.


#
To 'e &ivot


Na(tavl'a. da 'ede. (/p/. Mog/ da ga 2/'e. -a-o pri2a+ o(e9a. da (/
(ve o2i /prte / n'ega+ ali 'a 2/ ga (a.o ignori(ati. Ni'e ovde da izve1tava o
ne2e./ veo.a intere(antno.+ zar ne8
OK+ naravno da po.alo 2/'e. 1ta -a&e i zv/2i po.alo intere(antno+ ali
ne9/ (l/1ati. Ta-o 'e arogantan da ./ ne9/ pri2initi to zadovol'(tvo. Pored
toga+ previ1e (a. za/zeta+ (/po.. Divno. (/po. od -ar5iola. Gpr-o( to.e 1ta
Ro/z .i(li+ zai(ta 'e /-/(na+ po.alo za2in'ena (a .rvo....
O*+ za,oga E.ili+ pre-ini da in(i(tira1 na ne2e./ 1to ni'e i(tina. Pre-ini (a
izgovori.a i (l/1a'.
A...ta-o da .i(li. da 9e na1i 2itaoi ,iti zaintere(ovani da 2/'/ 1ta vi
i.ate da -a&eteC. Podvrn/ti* r/-ava -o'i ot-riva'/ n'egove podla-tie+ on
'a-o /vla2i di. igarete do- odgovara na pitan'a &ena -o'e (e ti(-a'/ o-o n'ega.
AAli za1to .i8C /zvi-/'e 'edna / roli ,o'e 'orgovana+ priti(-a'/9i (vo'e .r1ave
v/nene gr/di i gleda'/9i ga po&el'no. Da 'e tride(et godina .la3a+ .ogla ,i*
da (e za-/ne. da 5lert/'e. Kad .alo ,ol'e raz.i(li.+ (*vata. po.alo 1o-irana
da ona zai(ta 5lert/'e.
AKo .o&e ,ol'e da odgovori na .o'a pitan'a8C na(tavl'a on odl/2no.
Pre,a/'/9i 'edn/ nog/ pre-o dr/ge+ *vata (e za 2lana- i po(.atra (vo'/
op2in'en/ p/,li-/. ANedavno 'e dr/1tvo -o'e dodel'/'e nagrad/ za
,eletri(ti-/ (provelo an-et/ nad (-oro dve *il'ade &ena iz tri generai'e
pita'/9i i* -o 'e n'i*ov ./1-ara iz (nova...C za(ta'e da pov/2e di. A...i 'edan
./1-ara 'e do,io na'vi1e gla(ova...C
0.+ zna. -o ,i do,io .o' gla(+ po.i(li. (an'ivo.
A...go(podin Dar(i.C
4znena3ena (a.. Da li 'e /pravo re-ao ono 1to .i(li. da 'e re-ao8
Nagin'e. (e / (tolii po-/1ava'/9i ,ol'e da 2/'e.. Sa.o (a. radoznala+
naravno.
ATa-o da 'e .o' 2a(opi( .i(lio da 'e odli2na ide'a za pri2/ da po3e. (a
va.a na ovo p/tovan'e i provede. nedel'/ dana (a na've9i. o,o&avaoi.a
da ,i ot-rio za1to ova' iz.i1l'eni *ero' i.a ta-av /tia' na &ene dana(. 7ta 'e to /
vezi go(podina Dar(i'a 1to &ene toli-o vole8C
AMi(teriozan 'eC+ izvi-/'e elegantno o,/2ena &ena (a (vileni. *er.e(
1alo. o-o vrata.
A4 ple.enitC+ 2/'e (e dr/ga+ pre-ida'/9i (r-an'e (/pe da ,i 2e&n'ivo z/rila
/ dal'in/.
ABa(tan 'eC+ doda'e Me'vi (ra.e&l'ivo+ (-oro /pla1ena (op(tveni.
gla(o.. AG to vre.e+ ./1-ari (/ znali -a-o da (e op*ode pre.a &ena.a.C
P/no 'e odo,ravan'a i -li.an'a glava.a.
AMi(teriozan8 Ple.enit8 Ba(tan8C r/ga (e Ro/z ,aa'/9i (alvet/. ADa.e+
.oli. va(6 Mog/ da eni. n'egove 5ine o(o,ine+ ali zar ni-o ni'e video
adaptai'/ ""L<'a8C N'ene ta.ne o2i (e a-le a ('a'na rna -o(a (e po.era
napred<nazad. AKada 'e iza1ao iz 'ezera / ono' ,elo' -o1/l'i+ izgleda'/9i
nenor.alno zgodnoC+ na(tavl'a -riti2-i+ o(vr9/9i (e po pro(tori'i da vidi
rea-i'/.
Od'edno. (e 2/'e gla(no odo,ravan'e i 'edan (tra(ni /zda*+ za -o'i+ -ada
(e o-rene.+ 1o-irana (*vata. da 'e do1ao od R/pinde. 4(/(e. A del/'e -ao
pri.er elegani'e / vezeno. (ari'/.
AM.+ o,o&ava. Kolina RirtaC+ vi2e ne-o.
AO*+ i 'aC+ potvr3/'e ne-o dr/gi.Q
AAli da.e+ on 'e (a.o igrao go(podina Dar(i'aC+ pre-ida go(po3ia Stin
/laze9i / (o,/ (a 5a(i-lo. / r/-a.a. A)apa.tite+ go(podin Rirt 'e (a.o
gl/.a+ on ni'e pravi go(podin Dar(i.C
AA -o 'e pravi go(podin Dar(i8C
Sve o2i (/ /prte / novinara. On gleda go(po3i/ Stin+ n'egove g/(te
plave o,rve zaintere(ovano (/ podign/te. =a(i igaret/ na tan'iri9/ -o'i 'e
-ori(tio /.e(to pepel'are+ na(lan'a (e / (tolii i (avi'a r/-e iza glave.
ATo 'e na va.a da ot-ri'ete+ go(podine 0argre'v(C+ ona odgovara od(e2no.
AMoli. va(+ zovite .e Spa'-C+ on -a&e ( po1tovan'e. ali ona (e ve9 o,ra9a
l'/di.a / trpezari'i.
ASa.o da va( (ve pod(eti.+ -re9e.o od.a* na-on r/2-a.C O-re9/9i (e da
-rene+ ,aa pogled -a Spa'-/ i -li.a glavo.. A=o(podine 0argre'v(C+ -a&e
/l'/dno ali 2vr(to i /p/ti (e pre-o vi'/gavog tepi*a. Po(.atra'/9i (a dr/gog
-ra'a pro(tori'e+ 'a /pi'a. ove in5or.ai'e. )na2i Spa'- 'e ovde da ,i napi(ao
pri2/ o na.a+ a8
A0ladi ti (e (/pa.C Naglo (e o-re9e. i vidi. Ro/z -a-o .i po-az/'e na
tan'ir i g/n3a+ A"ol'e da to po'ede1+ draga. =lavno 'elo 'e 'o1 gore.C
Pa+ a-o .i(li da 9/ odgovarati na n'egova gl/pava pitan'a .o&e
(lo,odno ponovo da raz.i(li. 4 vra9a'/9i (e (/pi+ p/ni. gladna /(ta.
Tride(et .in/ta -a(ni'e r/2a- 'e gotov i nalazi.o (e ponovo / a/to,/(/
voze9i (e (taza.a -roz prirod/ na p/t/ -a prvo. .e(t/ na1e t/re. Ja (a.
pa- zad/,l'ena / (vet Eliza,et "enet i go(podina Dar(i'a. Sa -n'igo.
otvoreno. na -ril/ na .e(t/ (a. gde (/ (e /poznali i -ada go(podin Dar(i
vidi Eliza,et.
Na koju misli% okreui se pogleda u *lizabet na trenutak sve dok im se
pogledi nisu sreli i on nije skrenuo svoj i 'ladno rekao 5#odnoljiva je ali ne dovoljno
privlana da mene stavi na iskuenje.
"o&e. )a.i(lite da va( opi(/'e -ao Apodno1l'iv/Q. Ka-va /vreda. O-re9e.
(tran/ i od'edno. o(e9a. -a-o .e ,oli ,e1i-a. Po-/1ava. da
'e ignori1e.. O,o&ava. ova' deo.
Pre-r1ta'/9i noge 2vr(to+ /(.erava. pa&n'/ na (trani/. Kao /porno
dete+ .o' a ,e1i-a (e ponovo 'avl'a. Ni'e do,ro+ .ora9/ da pi1-i.. Saviv1i /gao
(trane+ (tavl'a. -n'ig/ pored (edi1ta i /(ta'e.
APrva (tania na na1o' t/ri 'e Baton MenorC+ o,'avl'/'e vo3a p/ta (to'e9i
napred / a/to,/(/ (a .i-ro5ono. / 'edno' i 5a(i-lo. / dr/go'. ADo. D&e'n
O(tin / dr/go' polovini n'enog &ivota...C
Mi-ro5on pi1ti i zavi'a od (.etn'i+ 1to na. ote&ava da 'e 2/'e.o+ ali
/.e(to da pre(tane da pri2a go(po3ia Stin 'edno(tavno podi&e gla( i
odl/2no na(tavl'a. 4.a. /ti(a- da ni1ta ne .o&e za/(taviti na1eg vodi2a
o(i. .o&da -a.iona od de(et tona+ a i tada ,i po,edni2-i /(tala (a (vega
ne-oli-o ra12/pani* dla-a i .o&da pog/&vani. v/neni. 2arapa.a.
A...gde 'e napi(ala i -origovala .noge (vo'e ro.ane+ /-l'/2/'/9i i (vi.a
o.il'eni =ordo(t i predra(/de.C
Pro,i'a'/9i (e iz.e3/ (edi1ta ide. -a toalet/. Kra'i2-o. o-a vidi. vr*
glave Spa'-a :-a-o (e ve9 zove; po1to (edi pozadi. Pra.enovi plave -o(e
raz,aani (/ po na(lon/+ i -a-o ./ (e pri,li&ava.+ on podi&e r/-/ da (e
i(tegne6 )ati. po2in'e len'o+ od(/tno da (e 2e1e po glavi. Kla(i2no
pona1an'e prili-o. tele5oniran'a+ pri.e9/'e.. 4(to 'e -od (va-og ./1-ara
-oga pozna'e.. 4li 'e / pitan'/ glava+ ili (to.a- ili znate ve9 1ta.
ADa... da... Ap(ol/tno...C Re-la (a. va..
Pr/&a'/9i r/-/ -a vrati.a toaleta+ ,aa. pogled (a (trane i eto n'ega.
=lave o-ren/te -a prozor/+ .o,ilnog tele5ona prilepl'enog na /vo+ 9a(-a'/9i.
Na (re9/+ on .e ne vidi+ ta-o da ne .ora.o da prolazi.o -roz ono 2/dno
ti*o -li.an'e i pozdravl'an'e+ i 'a ,rzo zatvara. vrata za (o,o..
E (ada.
Kada (a. /1la+ ,ila (a. zadovol'na 1to vidi. da (ve izgleda prili2no 2i(to.
Oprezno /da*ne.. 4 5ino .iri1e. Sada .i 'e la-1e. Stela .e zove *igi'en(-i.
.ani'a-o.+ ali ne zna. za1to. OK+ no(i. ,o2i/ do.e(to(a / tor,i+ ali ni(a.
z,og toga 0a/ard 0'/z. Pl/(+ prizna'e. da pere. vre9ie ve9 oprane (alate+
ali (a.o (a. oprezna. 4 da+ i(tina 'e+ 'a ne 'ede. one .ale ,o.,one -o'e dr&e
po 2ini'a.a / re(torani.a+ ali to 'e z,og toga 1to (a. 'edno. pro2itala 2lana-
-a-o (/ 'edn/ po(.atrali .i-ro(-opo.. Da li i.ate pred(tav/ -oli-o tragova
/rina (/ prona1li na 'edno' ,o.,oni8
Stotine < 2a- *il'ade < .ali* tragova pi1a9-e.
=rrr.
Pogleda. da(-/ i vidi. da 'e ne-o .alo i(pr(-ao. O+ ,o&e. "l'a-.
Pr/&a. r/-/ da /z.e. .alo toalet papira+ ali tada pri.e9/'e. 'o1 ne1to <
ne.a papira+ (a.o prazna -arton(-a t/,a l/p-a na dr&a2/.
Pro-let(tvo.
Od'edno. .i na pa.et pada davna pri2a .o'e .a.e -ada 'e ,ila /
Rran/(-o'. )a,oravite na pri2e o pari(-o. (til/+ (/n/ / Sen Trope/ i
pre5in'eni. -a5i9i.a na /lii. Mo'a .a'-a 'e pri2ala (a.o o to.e -a-o 'e .orala
da 2/2ne pre-o r/pe / pod/. Oz,il'no. 4 to / 1ti-la.a. Od tada vi1e ni-ada ni'e
,ila i(ta. Ona -rivi .enopa/z/ ali 'a .i(li. da 'e / pitan'/ to p/tovan'e.
Ta-o (e i(tra/.irala da od tada i.a nalete vr/9ine.
0vala ,og/+ 'a (a. na2in'ena od 2vr19eg .ateri'ala nego .o'a .a'-a
ta-o da (p/1ta. 5ar.er-e i .alo le,di.. G (tvari+ ovo 'e odli2na ve&,a za
,/tne .i1i9e+ (*vata. do- po2in'eni da pi1-i.. Tre,alo ,i da (tave to /
Lepot/ i zdravl'e ili Ritne(+ ili ne-i od ti* 2a(opi(a -o'i (e ,ave zdravl'e. i
5itne(o. i to -ao vr*/n(-i (avet:

!a elinu guzu, zaboravite teretane. 1mesto toga, idite u javni toalet i unite
iznad daske i brojite do deset. #onovite tri puta dnevno.

A...ver/' .i &eli. da /,i'e. /redni-a...C
Mog/ da 2/'e. -a-o ne-o napol'/ pri2a.
A...(vi o(tali novinari (/ o&en'eni i i.a'/ de/+ ta-o da 'e o(tala (a.o
.o'a .alen-o(t...C
Malen-o(t8 Ko 'e za,oga Malen-o(t8 )aintrigirana+ po-/1ava. ,ol'e da
2/'e.. De5initivno 'e ./1-i gla(+ ta-o da pretpo(tavl'a. da to zna2i...
Sran'e.
Od'edno.+ /(red po(la+ (*vata. dve (tvari:

@. B/'e. Spa'-a -a-o pri2a tele5ono..
#. A-o 'a .og/ da 2/'e. n'ega+ on .o&e da 2/'e .ene.

Signal pelvi2ni. .i1i9i.a.
)a(ta'e. /(red pi1-en'a.
4.pre(ivno.
"ez gla(a za*val'/'e. ,og/ 1to po(to'i Ko(.opoliten i (vi oni 2lani o
Kegelovi. ve&,a.a.
Sada .nogo ,ol'e 2/'e..

A...(ada ,i tre,alo da provodi. "o&i9 i Nov/ godin/ / Alpi.a (a (vo'o.
zgodno. devo'-o. Rran/(-in'o....C
Ra(pal'/'e .i (e zaintere(ovano(t. )na2i to 'e plav/1a / -oli.a8 Pa+ to
o,'a1n'ava Reno i o2a'n/ vo&n'/.
A...ta-o (a. iznerviran. Ne .og/ da ver/'e.. Sve 'e ,ilo (re3eno. Dve
nedel'e (e-(a i (no/,ordinga...C
On vozi ,ord8 O(e9a. divl'en'e. Ni(a. ga po(.atrala -ao (port(-i tip
./1-ara+ /z (ve one igarete i piv(-i (to.a- .i(lila (a. da ni'e ,a1 atleta.
Na.e1ta. (e ,ol'e. Po2in'/ da .e ,ole ,/tine. Mada+ pono(no prizna'e.+
.o'i pelvi2ni .i1i9i (e pro-leto do,ro dr&e.
A...-a&e. ti+ / ovo. tren/t-/ ne.a ni-oga -oga .rzi. vi1e od go(podina
pro-letog Dar(i'a...C
7ta8 Kada 2/'e. da vre3a go(podina Dar(i'a 'avl'a .i (e ogor2en'e. Ka-o
(e /(/3/'e8 Dar(i 'e .nogo ve9i ./1-ara nego 1to 9e on i-ada ,iti+ raz.i1l'a.
za1titni2-i.
A...(ve 'e to n'egova -rivia. Da ni'e ,ilo n'ega+ ne ,i* ,io / a/to,/(/
p/no. (taria. K/ne. ti (e+ za,oravi @S<I$+ ovo 'e vi1e -ao Kl/, W$<S$...C
Na2/l'i. /1i. Pri2a o ovo' t/ri. 4 ne ,a1 lepo+ po.i(li.+ od(/tno
raz.i1l'a'/9i da li 9e po.en/ti .ene.
A...i.a (a.o 'edna devo'-a .o'i* godina...C
O+ a/+ on pri2a o .eni.
O(e9a'/9i radoznali nalet i12e-ivan'a+ po-/1ava. da (e nagne. .alo
,li&e. 7to i ni'e ta-o la-o -ada 2/2ite iznad XL 1ol'e+ (a tanga.a o-o -olena.
O(lan'a. (e na -va-/. Pita. (e 1ta 9e re9i8
Na(ta'e pa/za. B/'e. -a-o (e (.e'e ne2e./ 1to 'e ona dr/ga o(o,a
/pravo re-la i+ zadr&ava'/9i da*+ i12e-/'e.. Sva-a (e-/nda del/'e -ao
ve2no(t. Ne (a.o da .i gore .i1i9i ,/tina+ ve9 o(e9a. -ao da 9e .i ,e1i-a
e-(plodirati. 4zdr&i+ (a.o izdr&i. Ste&e. z/,e i (ti(-a..
A...ne.a 1an(e. Ni'e .o' tip... Del/'e do(adno... izgleda pro(e2no...C
0ladna realno(t .e 1a.ara po li/. Ni(a. to o2e-ivala. Na ne-i na2in
(a. pretpo(tavl'ala da 9e re9i ne1to lepo+ .ada ne zna. za1to < ni'e da (e on
.eni dopada+ (a.o... Mi(li .i l/ta'/. "o&e+ (ada (e o(e9a. -ao idiot.

Pogre1no (a. (ve (*vatila. Mi(li.+ ni'e da 'e va&no < on 'e / (va-o.
(l/2a'/ (eron'a < (a.o ni(a. o2e-ivala da ,/de ta-o+ ta-o gr/,...
Od'edno.+ na .o'e zaprepa19en'e+ no( po2in'e da .e golia i o(e9a.
-a-o .i o2i oti2/+ G&a(n/ta+ 1.ran'e. vra9a. (/ze. "o&e+ (.e1na (a..
),og 2ega (a. (e ra(pe-.ezila8 Ni(a. povre3ena+ 'a < OK+ povre3ena (a..
Na (e-/nd.
A...i 1to 'e 'o1 gore... ona 'e A.eri-an-a...C
E+ (ad (a. ,e(na.
To 'e to.
"aa. (e na 1ol'/ i zavr1ava. 1to (a. po2ela ne ,rin/9i (e -o .e 2/'e+
pa 2a- ni z,og 2in'enie da (edi. na ono.e 1to 'e ne-o popr(-ao. Ne9e ne-i
(linavi "ritana .i(liti da 'e ,ol'i od .ene (a.o zato 1to i.a 5ini a-enat+
ze.l'/ p/n/ (tari* zgrada i Ri-i'a =erva(a. Mi i.a.o Madon/+ Men*etn i
A,er-ro.,i > Ri2+ po.i(li. pr-o(no do- pere. r/-e i izlazi. iz toaleta. Pa
do,ro+ Madona (e .o&da pretvara da 'e "ritan-a ali 'e ipa- A.eri-an-a.
Ka-o (a. zal/pila vrata za (o,o.+ go(podin Spa'- Arogantni 0argre'v(
podi&e pogled. Jo1 /ve- tele5onira i gleda. ga za(tra1/'/9e pre nego 1to (e
vrati. na (vo'e .e(to i zgra,i. -n'ig/.
Da vidi.o+ gde (a. (tala8 O+ da+ ona' deo gde go(podin Dar(i opi(/'e
Eliza,et "enet -ao Apodno1l'iv/C.
G glavi ponovo 2/'e. Spa'-ov gla(: Ado(adna... izgleda pro(e2no Q. Sada
zna. -a-o (e o(e9ala Eliza,et "enet+ (*vata. o(e9a'/9i novo i .o9no
poi(tove9ivan'e (a *eroino. D&e'n O(tin.

&li mogu vas uveriti, dodala je ona 6gospo7a 2enet8, da .izi ne gubi mnogo
time to ne odgovara njegovom ukusu9 zato to je on najneprijatniji, uasan ovek, ni
najmanje vredan udovoljavanja. Tako prepotentan i gord, da se ne moe trpeti) :odao
je ovuda, 'odao je onuda, dopadajui se veoma sam sebi);
4(-reno+ ni (a.a ne ,i* ,ol'e re-la. Ko.e 'e (talo 1ta Spa'- .i(li8 Ta-o 'e
gord i p/n (e,e da .i 'e drago 1to ./ (e ne dopada.. Da ./ (e dopada.
(a.o ,i po-/1avao da vi(i (a .no. (ve vre.e. Ka-o ,i to ,ilo /&a(no8
4 o(e9a'/9i (e potp/no pravedno+ zale&e. na (vo'e .e(to i o-re9e.
(tran/.
4(-reno+ 1to (e .ene ti2e+ do,ro (a. (e izv/-la.


Poglavl'e %.KYZ da (a. za-ora2ila / pro1lo(t.
AD&e'n O(tin 'e &ivela ovde po(ledn'i* o(a. godina (vog &ivota i .nogi
(.atra'/ da 'e ovo ,io n'en -n'i&evni do....C
Na1 vodi2 2avrl'a do- na( vodi -roz -/9/ od rvene igle iz
(eda.nae(tog ve-a -o'a 'e pretvorena / ./ze' i+ .ada po-/1ava. da (e
-onentri1e. na to 1to pri2a+ .o'a pa&n'a l/ta.
Razgleda'/9i /-/(no opre.l'ene (o,e Baton Menora+ i(p/n'ene
originalni. na.e1ta'e.+ dvade(et prvi ve- izgleda -ao da 'e i12ezao. Ne.a
,/-e+ g/&ve i ,rzine .odernog &ivota gde .orate da tr2ite (a.o da ,i(te
(/(tigli o(tale. Kao da 'e ne-o priti(n/o d/g.e za i(-l'/2ivan'e tona i (ve 'e
/(porilo. G1la (a. / ova' .irni+ oz,il'ni (vet / -o. (/ (e pi(.a pi(ala pero. i
.a(tilo.+ ti*o (e 2italo / 5otel'a.a i (viralo -lavir2e.,alo na-on ve2ere.
Sada po(.atra. -lavir2e.,alo+ za.i1l'a'/9i (e,e -a-o (edi. /(pravno /
-or(et/+ golia'/9i dir-e. G (tvari+ i pored godina /lo&eni* / 2a(ove -lavira
/.e. da (vira. (a.o na''edno(tavni'i 7openov valer+ ta-o da ,i* 'a
verovatno 2itala. Mo&da poezi'/ ili ne1to ro.anti2no na latin(-o.. Ni'e ,a1
da zna. latin(-i ali (a. (ig/rna da ,i ,ilo dr/ga2i'e da (a. &ivela tada.
Mi(li.+ (ve ,i ,ilo dr/ga2i'e+ zar ne8 Ne ,i* (l/1ala novi al,/. Kiler(a
na iPod/+ ne ,i* (/r5ovala interneto. i pretra&ivala onog novog tipa -o'eg
(a. /pravo /poznala+ nar/2ivala indi'(-/ *ran/ i 'ela l'/te 1-a.pe ,*/na
do- gleda. prvi (eri'al 4zg/,l'eni* na D?D</...
OK+ o to.e tre,a raz.i(liti. )a(ta'e. na tren/ta- da za.i(li. (vet ,ez
Met'/a Ro-(a. Ali ne .o&e va. nedo(ta'ati ono 1to ni-ada ni(te i.ali+ i
za.i(lite -a-o ,i ,ilo divno provoditi ve2eri rade9i ne1to zai(ta in(pirativno
/.e(to (eden'a i(pred T?<a. Kao na pri.er pi(an'e pi(.a ro3ai.a -o'i &ive
dale-o ili ra(pravl'an'e o za(l/ga.a 7e-(pira+ ili vez.

Pa+ / red/ < .o&da vez .alo do(adi po(le izve(nog vre.ena. Mi(li.+
verovatno i ni'e ,a1 (ti./lativno -ada veze1 ADo.e (lat-i do.eC+ ali (a.
(ig/rna da .o&ete da i(pi1ete 1ta god &elite. Kao na pri.er (ti*ove Koldple'a
na 'a(t/2nii+ ili (li-/ Rride Kalo na (alveti... G (tvari+ znate 1ta8 To 'e
verovatno te1-o. Po(e,no a-o+ -ao 'a+ ni(te ,a1 do,ri / ti. ve1tina.a i ne
.o&ete 2a- ni d/g.e da /1i'ete a da (e ne /,odete / pr(t i ra(-rvarite+ ali (a.
(ig/rna da ,i(te .ogli ne1to da (.i(lite.
Ja ne .og/ da (.i(li. (ada z,og vre.en(-e razli-e.
A...a i(pred na( 'e trpezari'a gde 'e provodila '/tra / pi(an'/+ i A1-ripava
vrataC -o'a (/ 'e /pozoravala na po(etioe...C
?ra9a'/9i (e na -o.entare na1eg vo3e+ vidi. da (e -re9e -roz pred(o,l'e i
/lazi / (o,/ / predn'e. del/ -/9e. G gr/pi+ po-orno (e g/ra.o za n'o.+
do- na1 *od odzvan'a po /glanani. podni. da(-a.a ,o'e .eda.
Po(.atra. i*+ de,elo nala-irane i iz,razdane+ i(pod .o'i* 3onova od (irove
g/.e. "o&e+ ta-o 'e neverovatno da 'e D&e'n O(tin ne-ada *odala po ovo'
-/9i i ovi. da(-a.a. ?erovatno 'e (ta'ala ,a1 na ovo. .e(t/+ -a&e. (a.a
(e,i+ za(ta'/9i pored 'ednog prozora da ,i* pogledala /redn/ ,a1t/ -o'a (e
pola-o natapa. Ki1a pada prili2no 'a-o i (p/1ta (e .ra-. 4zgleda -ao da 9e ,iti
ol/'e.
A...i -ao 1to .o&ete videti+ i.a.o -opi'e ne-i* od D&e'nini* pi(a.a
izlo&ene na zidovi.a+ a -opi'a Ka(andrinog portreta D&e'n O(tin iz @S@$. 'e
iznad -a.ina...C
O-re9/9i (e od prozora+ prati. gr/p/ / predvor'e i podi&e. (e na pr(te
da ,i* videla pre-o ra.ena gr/pe. 4a-o (a. prili2no vi(o-a+ te1-o 'e videti.
Stari'e &ene+ pri.e9/'e.+ ne za.en'/'/ (vo'e vi(o-e potpetie /do,ni.
ravni. ipela.a 0/(* P/ppie( (a 3onovi.a od (irove g/.e -ada nap/ne
1ezde(et godina < -ao 1to (a. 'a .i(lila. "a1 (/protno+ Ro/z no(i par /,i(tveni*
rni* 2iza.a (a 1ti-lo. od o(a. enti.etara+ a Me'vi *oda / .oderni. ,raon
-o&ni. 2iz.a.a+ pop/t oni* -o'e 'e Lindzi Lo*an no(ila / Stelino. pri.er-/
Elle.
G (tvari+ 'edina o(o,a -o'a no(i ravne /do,ne ipele (a 3ono. od (irove
g/.e (a. 'a.
Od,a/'/9i za,rin'ava'/9e .i(li da (/ &ene -o'e po godina.a .og/ da
.i ,/d/ ,a-e .oderni'e od .ene+ i(tovre.eno &ale9i 1to ni(a. pri*vatila
vi1e Stelini* .odni* (aveta /.e(to 1to (a. (e (.e'ala (va-i p/t -ada 'e
dolazila na po(ao / /vrn/to' novo' ode9i+ zavir/'e. / deo ogra3en
-onope. gde po-az/'e go(po3ia Stin.
A...pored prozora 'e originalni (to gde 'e /re3ivala =ordo(t i predra(/de i
(tvorila go(podina Dar(i'a -oga pozna'e.o i o,o&ava.o dana(C+ o,'avl'/'e
prili2no zaneta. ATa-o3e+ i.a.o pri.era- tipa pera -o'e 'e -ori(tila da ga
o&ivi. 4li+ .o&e ,iti+ ,a1 to pero6C
A/. )/ri. / .ali o-r/gli drveni (to na tren/ta-+ /pi'a'/9i n'egov zna2a'.
Sa.o po.i(lite+ t/ (e (ve odigralo. Prili2no neverovatno.
ANeverovatno+ a8C .r.l'a ne-i gla( pored .og /va.
Od(-a2e.. Spa'-+ novinar+ (to'i pored .ene. To 1to ga vidi. ponovo 'e
-ao o-ida2.
#rilino dosadna... prosenog izgleda.
E5e-at n'egovi* rei ni'e /.in/o. "ole pod'edna-o -ao i -ad (a. i* 2/la.
Gp/9/'e. ./ na'prezirni'i pogled -o'i (a. .ogla da izv/2e.. )ove. ga
pogled govane na .o'o' ipeli i .ora. re9i+ prili2no 'e e5e-tan. Jedno. (a.
ga i(pro,ala na (e,i / ogledal/ / -/patil/+ (a.o da vidi.+ i 2ove2e+ 2a- (a.
(e i 'a o(etila -ao govno.
)adovol'na+ o-re9e. (e. Pa+ to 'e po(ledn'e 1to 9e1 od n'ega 2/ti+ E.ili
Ol,ra't.
A)a.i(liti da 'e (ve napi(ala r/-o.+ i pero.. Pro-leto 'e neverovatno+
zar ne8 Mi(li.+ pro-let(tvo+ 'a pi1e. (ve (vo'e 2lan-e na laptop/ i opet .i
tre,a 2itava ve2no(tC+ .r.l'a za (e,e.
E'+ alo+ da li (e ta' t/pan 'o1 /ve- .eni o,ra9a8 )ar ne (*vata da ga
-/lira.8 =r/pa 1eta po predvor'/+ razgleda'/9i razli2ite pred.ete od
i(tori'(-og zna2a'a i 2ita'/9i pla(ti-o. po-rivene in5or.ai'e o n'i.a.
Po.era'/9i (e / (tran/+ odl/2no gleda. napred. Ne9/ /(po(taviti -onta-t
o2i.a. Ne9/ /(po(taviti -onta-t o2i.a.
ASa.o za.i(li da ne .o&e1 da priti(ne1 d/g.e za ,ri(an'e.C
?olela ,i* da 'a .og/ da priti(ne. to pro-leto d/g.e. Ta-o ,i* .ogla
da te iz,ri1e.+ pro-lin'e. / (e,i. "e(+ E.ili+ /pozorava ti*i gla(.
"rzo (e (a,ere.. Ni(a. ,e(na. Ni(a. /op1te ,e(na. Stvarno .e ,a1 ,riga
1ta 'e re-ao o .eni.
ATi (i veli-i 5an D&e'n O(tin+ a8C /poran 'e. E to 'e to. Do(ta .i 'e.
ASl/1a'+ dra1-ane+ ,a1 .e ,riga za te,e+ tvo' laptop ili tvo' gl/pi 2lana-C+
pra(ne. napada'/9i ga. A)a1to onda ne ode1 ne-og dr/gog da /zne.irava1
(vo'i. pitan'i.a i o(tavi1 .ene na .ir/8C
OK+ povla2i. re2. "e(na (a.. 4 /(po(tavila (a. -onta-t o2i.a. Je,iga.
AA/.C Podi&e r/-e -ao da (e preda'e. AKo 'e te,e iznervirao8C
Pretvara (e da (e povla2i+ (a 'o1 /ve- podign/ti. r/-a.a i
pod(.e1l'ivi. izrazo. lia. "o&e+ ova' 2ove- 'e nepodno1l'iv+ ,e(ni..
Kona2no (e o-re9e i pro,i'a -roz gr/p/ izvin'ava'/9i (e+ (a (ve(-o. /
'edno' r/i i di-ta5ono. / dr/go'. =leda. za n'i. na tren/ta- i pri.e9/'e.
-a-o ./ 'e por/, 'a-ne od1iven i -a-o (/ ./ 5ar.er-e ta-o (tare da (/ (e
izlizale -od d&epova i .o&ete videti -a-o (e nazir/ ,o-(erie. G*. A 'a (a.
.i(lila -a-o (/ "ritani pa.etni i p/ni (tila. 4li ,are. /li-ani -ao 0'/ =rant.
Mi(li.+ pogleda'te ga. Ova' tip 'e ta-o ne/redan.
4ritirana+ o-re9e. (e i /(.erava. pa&n'/ na par vi-tori'an(-i* ipela na
pertlan'e / (ta-leno' -/ti'i.
Mada+ (i.pati2an+ po.i(li. nevol'no.
Betrde(et .in/ta -a(ni'e+ 'o1 /ve- pola-o o,ilazi.o -/9/. Do (ada (.o
videli dnevn/ (o,/+ trpezari'/ gde 'e D&e'n pi(ala na .alo. o-r/glo. (tol/+ i
,ili (.o gore / (pava9i. (o,a.a da pogleda.o pre-riva2 od pa2vor-a -o'i 'e
napravila (a (vo'o. .a'-o.. N'en &ivot o2igledno ni'e ,io i(p/n'en
-ata(tro5alni. izla(i.a+ vot-a<.artini'i.a i nedel'ni. '/tri.a provedeni. /
-revet/ (a .a./rl/-o.+ raz.i1l'a.+ raz.atra'/9i -oli-o 'e .o' &ivot
dr/ga2i'i. Ali ,are. i.a.o 'edn/ za'edni2-/ (tvar < -n'ige.
Glaze9i / 'edn/ od (o,a+ vidi. poli/ (a intere(antno. -ole-i'o.
-n'iga. Mo'e o2i prele9/ izgravirane na(love. Pop/t .ene+ D&e'n 'e o2igledno
,ila veli-i l'/,itel' 2itan'a+ po.i(li. (re9no+ o(e9a'/9i vez/ (a a/tor-o..
Ta-o3e 'e /.rla (a.a+ pod(e9a .e ti*i gla(.
Ta2no+ OK.
O-re9/9i (e od polie+ po(.atra. dr/ge 2lanove gr/pe.
Gd/,l'eni / pa.5lete i ,ro1/re+ oni za(ta'/ i z/re / razli2ite (tvari -o'e i*
zani.a'/. Me'vi 'e nagn/ta nad polio. porodi2nog (re,rnog e(a'ga+ do-
Ro/z po(.atra ne-i na-it i ,ro1eve i *ladi (e pri.er-o. Raz/.a i o(e9a'no(ti.
Po-/1ava. da za/(tavi. zevan'e. "o&e+ vre.en(-a razli-a .e /,i'a.
Do,ro ,i .i do1lo da .alo dre.ne..
ATa-o+ ide.o do ad.iralove (o,e. Ovde 9ete videti drage pred.ete
n'ena dva ,rata+ Rren(i(a i Barl(a+ -o'i (/ o,o'ia i.ali i(ta-n/te -ari'ere /
Kral'ev(-o' .ornarii...C
0.+ to ne zv/2i ,a1 intere(antno. "aa. pogled na (at. M/ze' 9e (e /(-oro
zatvoriti+ ta-o da ne ,i ,ilo lo1e da pre(-o2i. ova' deo. Mo&da ,i tre,alo da
.alo pro1eta.. Da ode. napol'e na (ve& vazd/* i po-/1a. da (e raz,/di..
=leda. -roz prozor. Jo1 /ve- pada -i1a+ ali .i(li. da (a. videla ne-e
-i1o,rane na /laz/.
Kre9e. nazad do- go(po3ia Stin vodi o(tata- gr/pe -a vrati.a+ i -ada
(a. (ig/rna da ni-o ne gleda+ ti*o (e izvla2i. iz (o,e.
Glazi. / /zani *odni- i (ilazi. niz (tepenie+ tra&e9i izlaz. Sig/rna (a.
da (.o ov/da /1li+ ali opet+ ni-o ni'e gori od .ene / (nala&en'/ / pro(tor/.
S-re9e. za /gao+ pa 'o1 'edan. B/dno < -/9a /op1te ni'e 'a-o veli-a+ / (tvari
prili2no 'e .ala ali (a. izg/,ila ori'entai'/. Ne+ ni'e ov/da+ (*vata.
/gledav1i prodavni/ (a (/veniri.a i gleda'/9i oda-le (a. do1la.
?ra9a'/9i (e i(ti. p/te.+ (-re9e.. ?idi. -a-o (e vrata zatvara'/ i(pred
.ene. A*a+ to .ora da 'e to.
Otvara'/9i vrata+ /lazi. da ,i* (*vatila da 'e to trpezari'a gde (a. rani'e
,ila. Pro-let(tvo+ .ora da 'e na dr/g/ (tran/. )a/(tavl'a'/9i zevan'e+ ipa-
/lazi. /n/tra. Lepo 'e i ti*o ovde. Mo&da ,i* .ogla .alo da (edne.. Sa.o
na tren/ta- da zatvori. o2i.
O(e9a'/9i nalet /.ora+ z,/n'eno gleda. po (o,i. 4.a 'edna drvena
(tolia+ ali to 'e ona -o'/ 'e D&e'n -ori(tila -ada 'e pi(ala za (vo'i. (tolo. i ta'
deo 'e zatvoren za 'avno(t i odvo'en pla(ti2no. ogrado..
Naravno da ne .og/ ta.o da (edne.. Ne zna. da li 'e prava+ ali
izgleda -ao anti-vitet. Stara 'e dve(ta godina ili ta-o ne1to.
Pa opet+ (tvarno (a. i(rpl'ena.
Po(.atra. 'e na tren/ta-. Ni-ada ni(a. ,ila od oni* -o'i -r1e pravila+
ali ovde ne.a ni-oga i ,ilo ,i to (a.o na ne-oli-o .in/ta. Mi(li.+ ne ,i ,ilo
ni-a-ve 1tete+ ,ila ,i* vi1e nego pa&l'iva...
Pre-ora2iv1i pla(ti2n/ ograd/+ za*valno (e (p/1ta. na drven/ (toli/.
A*+ to 'e ,ol'e. Na(lan'a. (e i (p/1ta. glav/ na drveni ra.. G glavi 2/'e.
rei go(po3ie Stin: #ored prozora je originalni sto gde je ure7ivala $ordost i
predrasude i stvorila gospodina "arsija koga poznajemo i oboavamo danas. Tako7e
imamo primerak pera koje je koristila da ga oivi. ,li, moe biti, ba to pero)
=leda. .ali la-irani (to i(pred (e,e. G 9o1-/ 'e ,o2ia .a(tila na -o'/ 'e
na(lon'eno pero. Naravno da ne (.e. da ga dodirne.. Ap(ol/tno ni'e
dozvol'eno diran'e pred.eta: zna-ovi (/ (v/da o-olo i -a&/ to na 'a(an
na2in. Stvarno ,i* i.ala pro,le.a.
Kad (.o ve9 -od toga+ ne.a ni2eg goreg od zna-a ANe dira'teC 1to va(
vi1e tera da po&elite da dodirnete ne1to+ zar ne8
Podi&e. pero. A-o (a. o2e-ivala da (e ne1to /vrn/to de(i+ razo2arana
(a.+ i na tren/ta- ga (a.o dr&i. .e3/ pr(ti.a da ga o(eti.. ?erovatno 'e
(a.o reprod/-i'a+ ali 2a- i da 'e ta-o+ ipa- 'e 5a(inantno .i(liti da 'e D&e'n
O(tin napi(ala el/ -n'ig/ (a ova-vi. pero.. Mi(li.+ .o&ete li da za.i(lite8
Lel/ -n'ig/8
"aa. pogled na ,o2i/ (a .a(tilo. do- .i (e 'avl'a 'edna ide'a.
4(-reno+ ta-o ne li2i na .ene da /op1te raz.i1l'a. o to.e+ ali -a-o ,i ,ilo
ool da ne1to napi1e.8 "ilo 1ta. "are. (vo'e i.e. Naravno da ne .og/.
Ali+ naravno+ zna. da 9/ to /raditi.

Odvrn/v1i po-lopa+ /.a2e. vr*+ i -ori(te9i pole3in/ papira -o'i 'e /
.o. pa.5let/+ priti(-a. pa&l'ivo i pi1e. E.ili+ a zati. -rat-i. 1-ripavi.
potezi.a doda'e. i go(podin Dar(i. S.e'e. (e (e,i po(ra.l'eno. Pogleda'te
.e. Kao da ponovo i.a. trinae(t godina i -ao da (a. / 1-oli. 4 (a.o z,og
za,ave po2in'e. da 1vrl'a. E.ili Dar(i+ =o(podin i go(po3a Dar(i+ E.ili i
Dar(i i .alo (re pro,odeno (a dve (trele.
Mo' o(.e* (e pretvara / zevan'e i za(ta'e. da ,i* zevn/la. O+ (tvarno
(a. /.orna -ao pa(. Sp/(tiv1i pero+ trl'a. (/zne o2i. O(e9a. (e -ao da (/
.i na -ap-e za-a2eni tegovi. Naleti /.ora z,og vre.en(-e razli-e (/ (ve 'a2i i
,r&i. Mora. da (-lopi. o2i. Sa.o na tren/ta-...
A0..C
Mora da (a. za(pala+ po1to (lede9e 2ega (e (e9a. 'e -a-o .e ,/di ne2i'i
-a1al'. Otvara. o2i i vidi. ./1-ara pored -a.ina. ?i(o- i 1iro-i* ra.ena+
(a g/(to. rno. -o(o. -o'a ./ pada na -ragn/ i ta.ni. o,rva.a -o'e
izgleda'/ -ao dve gr/dve /gl'a. Radoznalo (/ podign/te. AMog/ li da va.
po.ogne.8C pita .e.
AG*...8C Jo1 /ve- / pol/(n/+ podi&e. (e i 1-il'i. o-olo+ po-/1ava'/9i da
(*vati.. G*+ gde (a.8
)ati. (*vata.. O+ (ran'e.
"rzo (-a2e. (a (tolie. Sran'e+ (ran'e i d/plo (ran'e. )a(pi. i /*vate .e.
AJa... ......C Od'edno. (*vata. da (a. ,alavila po ,radi. O+ ,o&e+
-a-av ,la.. Do- .i o,razi gore+ ,ri1e. ,rad/ r/-avo.. A4zvinite... 'a... *....
(a.o (a. tren/ta- od.arala...C =la( .i (e g/,i ne(ig/rno do- (trana
prelazi pre-o (o,e i od'edno. pri.e9/'e. n'egov/ 2/dn/ ode9/. On no(i
5ra-+ -rat-e pantalone i ,el/ -o1/l'/ (a 2/dni. vi(o-i. o-ovratni-o. i ne-/
vr(t/ -ravate. "aa. pogled na n'egova (topala. A 1ta 'e ( ti. 'a*a9i.
2iz.a.a8
),/n'ena+ po(.atra. ga do- (a.o/vereno *oda o-o veli-og
trpezari'(-og (tola na (redini (o,e. "a1 (.e1no. Po(tavl'en 'e za ve2er/ ali (e ne
(e9a. da (/ (vee ,ile /pal'ene.
ADa li (te (e izg/,ili8C N'egov gla( 'e d/,o- i .e-an. Po.eriv1i tan-/
-n'ig/ na polii / 9o1-/+ o-re9e (e -a .eni.
A0....C za(ta'e.. Sad iz,liza ne .og/ a da ne pri.eti. da i.a on/
(e-(i r/pi/ na ,radi -ao 5il.(-e zvezde. Mi(li. da / pravo. &ivot/ ni-ada
ni(a. videla ./1-ara (a r/pio. na ,radi. APa+ ne ,i* ,a1 re-la da (a. (e
izg/,ilaC+ po2in'e. da pri2a.. AOvde (a. / (tvari (a gr/po....C
A=r/po.8C ponavl'a za .no. podi&/9i o,rv/.
Kli.a. glavo.. ADa+ (a.o (a. *tela .alo na vazd/*...C o,'a1n'ava.
po-az/'/9i napol'e A...ali pada -i1a.C
Sa.o 1to -i1a ne pada. Pogledav1i -roz prozor+ iznena3ena (a. 1to
vidi. da 'e /.e(to t/&nog (ivog ne,a napol'/ vedro. )rai zi.(-og (/na
pro,i'a'/ (e -roz d/ple prozore i (i'a'/ po zidovi.a+ o(vetl'ava'/9i tapete.
Tapete -o'e (/ rani'e izgledale iz,ledelo i (taro ali (ada (/ &ivl'e i
&ivopi(ni'e+ -ao da (/ '/2e po(tavl'ene... 4 .nogo 'e topli'e+ /o2ava.+ (e9a'/9i (e
-a-o 'e pre ,ilo *ladno ovde.
)ati. /o2i. vatr/ / -a.in/. Mogla ,i* da (e za-/ne. da ni'e ,ila
/pal'ena rani'e. ANe-o 'e zapalio vatr/C+ i(ti2e. ne1to potp/no o2igledno. 4li
gre1i.8 Da li'e ,ila /pal'ena rani'e8 Da ,/de. i(-rena+ ne .og/ da (e (eti..
Ta-o (a. z,r-ana. Jedva da (a. (ve(na da .i 2elo p/l(ira+ i priti(-a.
pr(ti.a (lepoo2nie. Mora da 'e / pitan'/ vre.en(-a razli-a. =lava .i 'e
de,ela i ote2ena+ -ao da 'e p/n'ena vato.. Ne raz.i1l'a. 'a(no. "rzo (e
(a,ira..
ADa+ za.olio (a. -/9epazitel'-/.C Kli.a glavo. do- ./ 'e lie
,ezizra&a'no. AOvde prili2no za*ladni -a(no popodne.C
AMog/ da za.i(li.C+ odgovara. od.otava'/9i 1al i (avi'a'/9i ga. G(red
(avi'an'a (a. -ad (*vata..
Da li 'e /pravo re-ao da 'e on naredio -/9epazitel'-i8 Kao da 'e ovo
n'egova -/9a8
S*vata.. O+ (ran'e. ?er/'te .i. On 'e verovatno vla(ni- Baton Menora.
)ar ni(/ (ve veli-e va&ne -/9e i i(tori'(-i o,'e-ti / privatno. vla(ni1tv/ i
otvoreni za 'avno(t da ,i (e platilo odr&avan'e ili ne1to (li2no8 "o&e+ on 'e
verovatno pripadni- ,ritan(-e ari(to-rati'e. 7to ,i o,'a(nilo 2/dn/ ode9/+
(ine .i do- ne(ig/rno gleda. / n'ega. Mora da 'e ,io / lov/ ili ri,olov/ ili
ta-o ne1to.
AO*+ izvin'ava. (e+ ni(a. (*vatilaC+ po2in'e. da (e izvin'ava.. ANi(a.
i.ala po'.a da &ivite ovde. Ni(a. *tela da o.eta..C
N'egove ta.ne o2i prelaze po .eni -ao re5le-tori i od'edno. (*vata.
da radi. on/ 2/dn/ (tvar (a -o(o. -o'/ /ve- radi. -ada .i (e ne-o
dopada. O(e9a'/9i (e -ao -reten+ pre(ta'e. .o.entalno i pre-r1ta. r/-e.
ANe o.etate. Ja (a. (a.o / po(eti.C
AJe(te8C ola-1an'e. AS/per. 4 'a.C O(.e*/'e. (e+ a zati. pr/&a'/9i r/-/
doda'e. AJa (a. E.ili.C
4zgleda po.alo 1o-irano .o'i. pred(tavl'an'e. i na tren/ta- na(ta'e
nepri'atna pa/za. Sran'e. ?erovatno (a. previ1e ,r,l'iva. Radi. to pone-ad
-ada (a. nervozna. A on del/'e po.alo (tidl'ivo.
AOpro(tite .iC+ izvin'ava (e. ANi(a. (e pri(to'no pred(tavio.C )a,a/'/9i
-ra'eve rnog (o.ot(-og -ap/ta+ -ora-ne -a .eni i+ ignori1/9i .o'/
i(pr/&en/ r/-/+ pri(to'no pogne glav/. )ati. podi&e pogled i gleda .e
na'd/,l'i. ,ar1/na(to,raon o2i.a -o'e (a. i-ada videla. AJa (a. go(podin
Dar(i.CPoglavl'e S.


)/ri. / n'ega z,/n'eno. 7ta...8
Na tren/ta- (a. previ1e zapan'ena da odreag/'e.. Ne zna. -a-o da
odreag/'e.. )ati. pra(ne. / (.e*.
AO+ *a+ *a+ veo.a (.e1no6 Kapira..C 7iro-o (e o(.e*/'e.. AOvo 'e 'edan
od oni* intera-tivni* ./ze'a i ti (i 'edan od oni* -o'i (e o,la2e / -o(ti.e
i gl/.e+ zar ne8C Od'edno. (ve i.a (.i(la.
Ode9a. Ror.alno(ti. Neo,i2an (taro.odan govor.
A=l/.e8C z,/n'eno ponavl'a. A"o'i. (e da ne raz/.e..C
Mora. re9i da 'e (tvarno do,ar / gl/.l'en'/ go(podina Dar(i'a. "a1 'e
ona-av -a-vi. ga 'a za.i1l'a.. 4 pod'edna-o zgodan. Mo&da 2a- i zgodni'i.
AMada .i 'e tre,alo ne-oli-o tren/ta-a da (*vati.C+ prizna'e..
AStvarno (te .e prevarili.C
APrevarili8C odgovara nevino.
A)nate+ (a (.e1no. ode9o. i (vi. ti....C
),/n'en+ gleda prvo (e,e a zati. .ene. AOpro(tite+ ni(a. na.eravao da
po.ene.+ ali 'a (a. i(to .i(lio o va1o' ode9i.C Bini (e da (e (tidi onoga 1to 9e
re9i. ANe &eli. da zv/2i. nepri(to'no+ ali da li vi to no(ite pantalone8C
Sp/1ta. pogled i .o.entalno &ali. z,og iz,ora ode9e. No(i. vre9a(te
(tare roze pantalone od re,ra(tog (o.ota. Stela .i ve9 godina.a pri2a da i*
,ai. ali 'a 'e ni-ada ni(a. po(l/1ala. ?e9e (/ .i za dva ,ro'a i+ (a.i. ti.+
(tvarno /do,ne. 4z i(tog (/ razloga+ ta-o3e+ -ra'n'e neprivla2ne.
Priti(-a .e ne(ig/rno(t. G prav/ 'e. 7ta+ za,oga+ to no(i.8
APantaloneC /-az/'/ na ne1to .oderno i /(-o. Ovo (ig/rno ni'e to.
4zgleda. grozno. 4zgleda. -ao ne2i'a (o5a.
AO*+ .i(lite na ove (tar-el'e8C -a&e.+ po-/1ava'/9i da odagnani
(ra.ot/ i pravi. (e da .i ni'e (talo.
"o&e+ /ve- 'e ta-o+ zar ne8 )a1to onda -ada (e na1.in-ate i na.e(tite
-o(/ ni-ada ne naletite na ne-og privla2nog+ a -ada iza3ete napol'e
izgleda'/9i ova-o+ naletite na ne-og ova-vog. To -ao da 'e ne-i /&a(ni za-on
/niverz/.a ili ne1to (li2no. Kao -ad va. odo,re za.en/ / prodavnii. Pre
toga (te &/deli za (vi. (tvari.a / prodavnii+ ali 2i. va. odo,re za.en/
garantovano ne9ete ni-ada prona9i ni1ta 1to &elite. Ni'e 5er.
Sada po(.atra. ovog. 4(pod tog vi-tori'an(-og -o(ti.a o2igledno 'e
'edan od oni* (tvarno trendi tipova. Mog/ da provali.. 4zgleda -ao ne-i od
Stelini* pri'atel'a+ (a d/gi. z/l/5i.a i ta.no. raz,ar/1eno. -o(o. -o'a
./ pada pre-o 2ela. A 'a provereno zna. da -o(a ne radi to (a.a ,ez p/no
na.e1tan'a.
AK/pila (a. i* na ra(proda'i. Ni(/ i.ali .o'/ veli2in/...C .og/ da
2/'e. (e,e -a-o ,r,l'a. -ao 1to /ve- radi. -ada naleti. na ne-og (tvarno
privla2nog. Kao da (e .o' 'ezi- (a. navi'a pop/t igra2a-a na navi'an'e. A...A i
,ile (/ (ni&ene (a pede(et dolara na (a.o petnae(t+ ta-o da ni(a. .ogla da
odoli..C
4 to 'e dr/ga (tvar -o'/ /ve- radi. < govori. l'/di.a -oli-o (a. platila
ne1to < -ao da .ora. da (e *vali. (vo'i. en-an'e. i ti.e -a-o (a. 1tedl'iv
-/pa. S*vata'/9i da (a. to ponovo /radila+ povla2i. (e.
ADolara8C
AO*+ za,oravila (a.+ (ada pri2a.o / 5/nta.aC+ i(pravl'a. (e ,rzo
prera2/nava'/9i / glavi. ATo 'e verovatno negde o-o de(et 5/nti. 4li -intiC+
doda'e. pono(na na (e,e 1to (a. po-/pila &argon.
AMi(li. da (te pogre1ili.C
A)ar 'e(a.8 G*+ verovatno. Mate.ati-a ni ni-ada ni'e ,ila 'a2a (trana+
.ora. da prizna..C "rzo ponovo ra2/na.. ANe+ .i(li. da (a. do,ro
izra2/nala.C O(.e*/'e. (e (a.ozadovol'no do- on / neverii z/ri / .o'/
.alen-o(t.
AKo1ta'/ de(et 5/nti8C )a,rin/to .e po(.atra. Ja-o ni 'e te1-o da / to
pover/'e.. To ,i ,ilo prili2no p/no nova.C
Tipi2an ./1-i odgovor+ pri.e9/'e.+ raz.i1l'a'/9i o rea-i'i (va-og .og
de2-a -ada (e vrati. -/9i iz ret-e -/povine i po-a&e. 1ta (a. -/pila. )a1to
./1-ari .i(le da ,i ode9a tre,alo da -o1ta -oli-o i pivo8
ADa li (/ va. i* 1ili8C
ANe+ -/pila (a. / =ap/.C +
AA gde to .o&e ,iti8C
"/l'i. / n'ega / neverii. AKa&ete da ni-ada ni(te 2/li za =ap8Q Lie ./ 'e
oz,il'no. ADa li ,i tre,alo da 'e(a.8C
Sa.o 1to ./ ni(a. odgovorila -ada (*vati. -oli-o (a. gl/pa. Naravno
da 'e 2/o za =ap+ (a.o (e pretvara. Sve 'e to deo /loge. ?erovatno 'e 'a-o va&no
za n'egov po(ao da ne izlazi iz /loge.
A"a1 (a. ,le(ava+ naravno da ne.C O(.e*/'e. (e (*vata'/9i.
N'egovo lie (e op/1ta+ i po.i(liv1i da ,i .ogla da ,/de za,avno+
odl/2/'e. da (e /-l'/2i. / igr/.
AAli .o&da ,i(te .orali vi1e da izlaziteC+ zadir-/'e. ga. OK+ 5lert/'e.+
A?er/'te da izlazi.C+ prote(tv/'e on arogantno. AEvo pro1le nedel'e (a.
i1ao / lov (a go(podino. "ingli'e..C
Jedva za/(tavl'a. (.e*. 4(-reno+ .ora9/ ne1to da -a&e.. Ne9/ .o9i da
izdr&i.. "aiv1i pogled o-olo da (e /veri. -a-o ne.a ni-oga nagin'e. (e -a
n'e./ poverl'ivo. Reno.enalno .iri1e na -olon'(-/ vod/ i .o' (to.a- (e
2/dno gr2i.
AMo&ete da pre-inete (a to. /logo. go(podina Dar(i'aQ 1ap/9e..
AO,e9ava. da ni-o.e ne9/ re9i.C
),/n'eno .e po(.atra. A"o'i. (e da ne raz/.e..Q
AStvarno8C /porna (a.+ podi&/9i o,rv/ -ao da na.ig/'e..
AStvarnoC+ odgovara potp/no -a.enog lia.
OK+ od/(ta'e.. Ova' tip o2igledno veo.a oz,il'no (*vata (vo' po(ao. Ne.a
1an(e da ga izv/2e. iz li-a. ?erovatno 'e 'edan od oni* gl/.aa -o'i (e
potp/no identi5i-/'/ (a li-o. -o'i igra'/.
ANe ,rini+ za,oravi.C O(.e*/'e. (e.

Ali on ne /zvra9a o(.e*. G.e(to toga+ pro/2ava .o'e lie (vo'i.
ta.ni. te2ni. o2i.a. Ne1to .e (te&e / gr/di.a. 4.a ne1to 'a-o (e-(i / vezi (a
n'i.+ pa ipa- ne .og/ da ga provali.. G 'edno. tren/t-/ del/'e (tidl'ivo i
(-oro 2/dno+ do- / (lede9e. odi1e arogani'o.. S.rtono(na -o.,inai'a.
A?a1 a-enat+ oda-le 'e8C pita .e (ada. APo-/1avao (a. da odredi.+
ali...C
AN'/'or-C+ izle9e .i+ pre-ida. n'egov pogled i gleda. na dr/g/ (tran/.
Bini .e nervozno..
AN'/'or-8C 4zgleda zapan'eno. A?i (te iz A.eri-e8C
Sa. na2in na -o'i pri2a 'e divan. 4.a ona' divan d/,o- gla( i (e-(i
engle(-i a-enat.
Alo+ (ada 'e na te,e red da -a&e1 ne1to E.ili.
A0.... da. Ovde (a. na -n'i&evno. p/tovan'/ < znate+ nedel'/ dana
i(tra&ivan'a engle(-e prirode+ po(ete ./ze'i.a+ intere(antni. .e(ti.a+ -ao 1to
(/ na pri.er "at i ?in2e(ter...C
B/v1i (e,e -a-o ,r,l'a. (vo' plan p/tovan'a+ povla2i. (e. O+ ,o&e+ 1ta to
radi.8 )v/2i. -ao -reten.
O,i2no .og/ da (.i(li. ,are. 'edn/ (.e1n/ opa(-/ ili ,are. ne1to
,lago za,avno+ ali dana( ne zna. 1ta .i 'e.
/n ti se dopada. *to ta ti je, *mili.
A...i za (ada 'e (tvarno (/per. Gpoznala (a. p/no zani.l'ivi* l'/di.C
)a(ta'e. i vidi. -a-o .e po(.atra o2igledno 5a(iniran. Pita. (e da li i.a
devo'-/8
Stidl'ivo (e o(.e*/'e. i ovoga p/ta on /zvra9a o(.e*o.. To 'e ,lagi+
2/dan+ ne(ig/ran o(.e*+ -ao da o(.e*ivan'e ni'e ne1to 1to radi p/no+ 1to ga
naravno 2ini neverovatno zavodl'ivi.. Ko &eli da ./ (e o(.e*/'e ne-o -o (e
raz,a/'e o(.e(i.a8 Ne+ ova' o(.e* 'e po(e,an. Ja (e o(e9a. po(e,no..
ADa li ,i to /-l'/2ivalo i .ene8C ti*o .e pita. Krrr. Opet .o' (to.a-.
A0.... daC+ /(peva. da odgovori. ne(ig/rno. Mora da i.a devo'-/ <
previ1e 'e zgodan da ,i ,io (a..
APa+ onda .i dozvolite da /zvrati. -o.pli.ent.C
Pa+ *a'de < a-o .ora1+ o(e9a. -ao da 9e .i izleteti. Na (re9/ ni'e.
Na(ta'e pa/za i pogled iz.e3/ na(. Da ni'e prili2no izvan .o'e lige+
po.i(lila ,i* da ./ (e dopada..
ASl/1a'te+ .orala ,i* da -rene.C+ -a&e. nevol'no+ a gla( .i zv/2i
-re1tavo. =/ta. pl'/va2-/ i po-/1ava. da (e (a,ere.. )ai(ta+ E.ili+ 1ta te 'e
(popalo8 Kao da (i (e zal'/,ila ili ne1to (li2no.
ADa+ 'a ta-o3e i.a. ne-e (tvari -o'e .ora. o,aviti. Pi(.o -o'e (a.
o,e9ao napi(ati (vo'o' (e(tri.C
APa+ drago .i 'e 1to (.o (e /poznali+ go(podine Dar(iC+ -a&e. zna2a'no+
pr/&a'/9i r/-/ da (e pozdravi.o.
On gleda .o'/ i(pr/&en/ r/-/+ zati. pravi na-lon glavo..
A)adovol'(tvo 'e ,ilo /poznati va(+ go(po3ie E.iliC+ -a&e+ ne (-ida'/9i
pogled (a .ene.
OK+ (ad 'e zvani2no. )al'/,l'ena (a.. Potp/no+ -lina2-i.
Sto'i. na tren/ta-+ ne &ele9i da ode. po1to zna. da ga ne9/ vi1e ni-ada
videti+ ali (ve(na (a. da .ora. da ide.. Na -ra'/+ ne .og/ da (to'i. ovde
eo dan ,/l'e9i / n'ega+ zar ne8 Mora. da o2/va. ,are. tr/n-/ (talo&eno(ti.
Ja (a. dvade(etdevetogodi1n'a N'/'or2an-a+ .enad&er-a -n'i&are+ zrela
odra(la o(o,a (a penzioni. plano. i (itni. ,ora.a o-o o2i'/. Ne .og/ i9i
nao-olo pona1a'/9i (e -ao /z,/3ena+ zal'/,l'ena tine'd&er-a.
Mada (e (ada o(e9a. ta-o.
)a,a/'/9i -o(/ pre-o ra.ena na+ nada. (e+ pre5in'eni a ipa- op/1teni
na2in+ o-re9e. (e i (a.o/vereno prelazi. pre-o (o,e. Do1av1i do vrata+
otvara. i*+ a zati. ,aa. pogled nazad. On (edi za .ali. pi(a9i. (tolo. do-
./ (/n2eva (vetlo(t+ -o'a pola-o ,ledi -roz prozor+ o(vetl'ava (il/et/.
G*+ .ora da 'e po.erio pla(ti2n/ ograd/ po1to 'e ne.a vi1e+ po.i(li..
Le3a pravi* -ao (trela+ on /.a2e pero / .a(tilo+ ,ri1/9i vr* o (ta-len/ ivi/
,o2ie. O2igledno 'e prona1ao papir negde po1to+ .irne r/-e+ po2in'e da pi1e
(vo'e pi(.o. Mora. da -a&e. da (a. i.pre(ionirana. Mora (e odati 2a(t
./ze'/: on 'e (tvarno pro-leto reali(ti2an. Kada ne ,i(te znali+ (tvarno ,i(te
po.i(lili da 'e go(podin Dar(i o&iveo.
AT/ (i.
4(-ora2iv1i iz (o,e+ /lazi. / zata.n'eni *odni- i (/dari. (e glavo. (a
topli. paz/*o. (o.ot(-e 'a-ne.
AA/.C Pro.r.l'a. i od(-o2i. /nazad.
Naravno. Mora ,iti+ zar ne8 So.ot(-a 'a-na Spa'-a 0argre'v(a.
AO... zdravoC+ iz/(ti.+ &/rno glade9i (vo'/ ne/redn/ -o(/.
A4(/(e+ gde (i ,ila8C
O(e9a. napad ,e(a z,og n'egovog napadnog (tava. ANe ti2e te (eC+
odgovara. l'/tilo.
On .e nepri'atno gleda. ADa+ pa+ na&alo(t+ ti2e. Po(lali (/ .e da te
tra&i..C N'egov gla( 'e p/n ne(trpl'en'a. ASa.o 1to ni(/ zatvorili ./ze'. Svi
2e-a'/ te,e / a/to,/(/.C
Sran'e. Sada (e o(e9a. -rivo.. "a1 .e ,riga 1ta Spa'- .i(li+ ali .i 'e
(talo do (vi* o(tali*. A4zg/,ila (a. (eC+ -a&e. / (vo'/ od,ran/.
A4zg/,ila8C ponavl'a Spa'-+ a n'egov gla( 'e p/n prezira. APro-let(tvo.
MeneC+ ./.la+ od.a*/'/9i glavo..
Kao da (a. potp/no ,e(-ori(na+ po.i(li.+ l'/ta i na (e,e i na Spa'-a.
A4 pri2ala (a. (a go(podino. Dar(i'e.C+ ne .og/ da odoli. da doda..
Spa'- .e gleda -ao da (a. /pravo pol/dela. A0.+ da. Na3i ne-og
dr/gog.C
ANe .ora1 da .i ver/'e1 a-o ne9e1.C Slegne. ra.eni.a. AAli ./ze' 'e
o2igledno anga&ovao ne-og da (e o,/2e -ao go(podin Dar(i. Mo&da ,i
tre,alo n'ega da interv'/i1e1. )a tvo' 2lana-C+ doda'e. o(.e*/'/9i (e
(.ireno. APita' ga -a-o 'e to -ada (i (an (va-e &eneC+ -a&e. gleda'/9i
Spa'-ov (to.a- -o'i priti(-a zg/&van/ -o1/l'/. Od.a* ga /vla2i. ATa.o 'e+ /
trpezari'i.C
?idi. da 'e Spa'- zaintere(ovan+ ali to ni-ada ne ,i priznao. Kre9e..
ADa li .e zavitlava18C vi2e za .no..
O-re9e. (e i *vata. ga -a-o /vla2i -o1/l'/ / pantalone. Od.a*
pre(ta'e.
AJa8C iz/(ti.+ pretvara'/9i (e da (a. 1o-irana. AKao da ,i* 'a to radila.C
Ponovo (e o-ren/v1i+ na(tavl'a. da *oda..
Jedan+ dva+ tri.
"aa. pogled pre-o ra.ena i *vata. Spa'-a -a-o vadi (ve(-/ iz d&epa i
/zi.a olov-/ -o'a ./ 'e ,ila iza /veta. On .e ne vidi i+ za/zi.a'/9i ponovo
(tav (a.o/verenog novinara+ /lazi / (o,/.
Na pr(ti.a *oda. *odni-o. i 2e-a. i(pred trpezari'e+ (pre.na da
pri(l/1-/'e..
O(i. 1to...
A0a+ *a+ veo.a (.e1noC+ l'/tito -a&e Spa'- od'edno. (e po'avl'/'/9i i
*vata'/9i .e -a-o (e -ri'e. / *odni-/. Od(-a2e. -ada .i /p/ti (ni(*odl'iv
pogled.
AKa-o to .i(li18 7ta 'e (.e1no8C ,rene. (e.
AO2igledno da na. (e (.i(ao za */.or razli-/'eC+ na(tavl'a ne
odgovoriv1i na .o'e pitan'e. AAli to 'e verovatno z,og toga 1to ga "ritani
i.a'/.C
AO+ da+ naravno. ?a1 poznati (.i(ao za ironi'/C+ /zvra9a.. Da va.
-a&e.+ (tvarno po2in'e. da g/,i. (trpl'en'e (a ovi. tipo..
APa+ 'e(te .alo pre5in'eni'i od igran'a ne-i* de2'i* (.ialiaC+ odgovara.
AKo (e ,avi (.ialia.a8C iz/(ti. iznervirana.
ATiC+ opt/&/'e .e. AKad -a&e1 da 'e ne-i tip -o'i (e,e naziva
go(podino. Dar(i'e. /n/tra.C Gpire pr(to. -a trpezari'i.
AAli 'e(teC+ zavapi. ra(pal'enog ,e(a. 4 zgra,iv1i ga za (o.ot(-i la-at+
odvla2i. ga nazad -roz vrata.
O*.
Mo'e ogor2en'e opada -ada vidi. (en/ pred (o,o..
Pro-let(tvo. G prav/ 'e. Ne.a go(podina Dar(i'a. Ka-o pro-leto
iritantno. Ne .og/ da (.i(li. ni1ta gore od toga da ne-i ta.o nado,/dni
(veznala do-a&e da (a. pogre1ila...
Ne1to .e tera da pre-ine. (vo'/ /n/tra1n'/ ra(prav/. Be-a'te .alo.
Ni'e (a.o... Mo'e o2i prele9/ (o,/. Sada -ada raz.i1l'a. o to.e+ (ve izgleda
dr/ga2i'e+ ili ,i tre,alo da -a&e. i(to8 Pla(ti2na ograda 'e na (vo. .e(t/
pored prozora+ a vatra / -a.in/ 'e /ga1ena. ),/n'ena+ ,aa. pogled -roz
prozor i iznena3ena (a. 1to vidi. da 'e pao .ra-. 4 pada -i1a+ pri.e9/'e..
Pa+ pretpo(tavl'a. da to o,'a1n'ava za1to tapete izgleda'/ ponovo prl'avo i
iz,ledelo...
AKao 1to (a. i re-ao. Je,eno (.e1noC+ nervozno 9e Spa'-.
N'egov gla( .e trgne i gleda. / n'ega. AAli ,io 'e t/ pre (a.o .in/tC+
z,/n'eno prote(tv/'e..
Spa'- .e (-aredno pogleda+ od.a*/'e glavo. i prolazi pored
odg/rn/v1i .e. A?idi.o (e / a/to,/(/C+ ti*o -a&e vra9a'/9i (e niz *odni-.
AKad (e pozdravi1 (a (vo'i. iz.i1l'eni. pri'atel'e.C doda'e (ar-a(ti2no.
"o&e+ (tvarno 'e (eron'a. Sl/1a'/9i n'egove -ora-e+ na(lan'a. (e na zid i
,/l'i. / pro(tor. 4pa-+ ,a1 'e 2/dno da tip ta-o ne(tane. =leda. .ala vrata /
9o1-/ (o,e. Pita. (e da li vode ne-/da8 Negde gde 'e zatvoreno za 'avno(t8
pretpo(tavl'a. da 'e .orao t/da oti9i. Mada+ 'a (a. oti1la pre (a.o .in/t a
on 'e pi(ao pi(.o na dr/go. -ra'/ (o,e+ pri(e9a. (e+ gleda'/9i prazn/
(toli/.
0.+ -a-va 1teta. "io 'e 5in+ ta-o3e.
Pro1etav1i do pi(a9eg (tola+ ,aa. pogled. Sve 'e -ao 1to 'e i ,ilo: (to (a
pi(.o.+ pero i ne&na -o-a(ta (ta-lena ,o2ia p/rp/rnornog .a(tila. Sa.o+
(ada 'e t/ i pi(.o.
A/+ ,rzo ga 'e napi(ao. "li&e pogleda.. Gp/9eno ANa'dra&o' (e(triC i
potpi(ano (a ADar(iC+ tipi2ni. (taro.odni. r/-opi(o.+ (a -/-ia.a i petl'a.a
i te1-i. za 2itan'e+ pa ipa-... Ne+ to ne .o&e ,iti.
Papir 'e po&/teo a .a(tilo 'e iz,ledelo. 4zgleda (tvarno (taro.
Trl'a. (/ve o2i i gleda. / pi(.o na tren/ta-. Ne+ ne .o&e ,iti da ga 'e
on napi(ao. Ne.og/9e 'e.
Mora da 'e to ne-o od originalni* pi(a.a D&e'n O(tin -o'e 'e po.ereno.
?erovatno 'e ,ilo izlo&eno na (tol/ za r/2avan'e ili negde i 'edno(tavno ga
ni(a. pri.etila. 7to i ni'e iznena3/'/9e+ ( o,ziro. na to -oli-o (a. /.orna.
Ta-o (a. /.orna+ po.i(li. zeva'/9i. "o&e+ za1to (e o(e9a. ta-o (lo.l'eno.
O-rene. (e da -rene. i onda+ od'edno.+ pada .i na pa.et ne1to. )a1to
,i D&e'n O(tin pi(ala pi(.o pretvara'/9i (e da 'e ne-o od n'eni* li-ova8
Raz.i1l'a. o to.e tren/ta-. Ne.a (.i(la. )na. da .ora po(to'ati
'edno(tavno o,'a1n'en'e+ ali ne .og/ da ga (.i(li.. A (ada ne.a. vre.ena za
to+ -a&e. (e,i+ vra9a'/9i (e .i(li.a / ov/ zon/ i na,a/'/9i tor,/ na
ra.e. A-o ne -rene. (ada+ prop/(ti9/ a/to,/( a onda vi1e ne9/ .o9i da
&ivi. od Spa'-a. "i9e 'o1 nepodno1l'ivi'i nego (ada. A-o 'e to .og/9e.
A znate 1ta8 4z onoga 1to (a. do (ada videla od Spa'-a<'a< .i(li.<da<
(a.<(/per<0argre'v(a+ .i(li. da verovatno 'e(te.Poglavl'e [.


G (eda. (ati te ve2eri o(e9a. (e .nogo vi1e / 5azon/. "o&e+ -/p-a i
(veza ode9a 2ine 2/da+ zar ne8
OK+ verovatno i.a .nogo vi1e veze (a D&e- Deni'el(o. i -o-a<-olo.+
po.i(li.+ -r2-a'/9i led+ ali ipa-+ o(e9a. (e dale-o ,ol'e.
Dole (a. / ,ar/ *otela /pozna'/9i gr/p/. Stela 'e / prav/+ (vi (/ .nogo
(tari'i od .ene. Ali do- (a. 'a .i(lila da to zna2i p/no pri'atnog 9a(-an'a o
pleten'/ i reepti.a za -ola2e (a go.ilo. (taria+ ,rzo (*vata. da ni(a. ,ila /
prav/.
A...i ta-o (a. (e 'a na-on razvoda pri-l'/2ila (a't/ .at*.o. i na ta'
na2in /poznala Se,a(ti'anaC+ o,'avl'/'e 0ilari+ lo-alni (/di'a -o'a 'e nedavno
oti1la / penzi'/ (a .e(ta partnera / vr*/n(-o' pravno' 5ir.i / London/.
A)a'edno (.o ve9 1e(t .e(ei i on 'e pravo o(ve&en'e.C S.e'e (e
od/1evl'eno i /zi.a g/tl'a' rnog vina.
A/. Tra&en'e partnera na 4nternet/8 G n'eni. godina.a8 4.pre(ionirana
(a..
AMada .o'i (inovi i ni(/ ,a1 (re9ni.C
AO+ da li (e pona1a'/ za1titni2-i8C pita. pri(to'no. A)na. da (/ devo'-e
ta-ve pre.a o2evi.a.C
ANe+ .i(li. da 'e z,og toga 1to 'e Se,a(ti'an .la3iC+ -a&e ona+ d/,o-o
/zdi1/9i. A4.a'/ .alo pro,le.a (a ti..C
AAli za1to8 Mnogo &ena dana( izlazi (a .la3i. ./1-ari.aC+ /zvi-/'e.
pr/&a'/9i podr1-/.
APogleda'te De.i i E1tona.C
0ilari .e z,/n'eno pogleda -ao da -a&e AKoga i -oga8C a zati.
od.a*/'e glavo..
ANe+ .i(li. .la3i od .o'i* (inova.C
)a2epi g/,i/+ E.ili. .
APa+ do,ro+ on 'e dvade(et pet godina .ladi od .ene. Pa 1ta8C na(tavl'a
ona. AKad do3e1 / .o'e godine+ vi1e ti ni'e (talo 1ta l'/di .i(le.C
AAp(ol/tnoC+ /(peva. da iz/(ti.. APa 1ta6C
Do tren/t-a -ada (a. zavr1ila dr/gi vi(-i (a -olo.+ pro1la (a. -roz
ne-/ vr(t/ ot-roven'a. Ot-rila (a. da (tari'e (va-a-o ne zna2i (taro. G (tvari+
.alo .e 'e (ra.ota. O 2e./ (a. raz.i1l'ala8 Ne zna. da li 'e -rivia
televizi'e+ 5il.ova i 2a(opi(a+ ali iz ne-og razloga (ve vre.e (a. .i(lila da
l'/di .o'e (taro(ne gr/pe vode za,avne+ intere(antne &ivote. Kad o(edi1 (ve
pre(ta'e. Kao da 'e .enopa/za ne-a vr(ta ,iolo1-og "erlin(-og zida < a -o
&eli da ,/de (a pogre1ne (trane8
Sa.o (ada vi1e ni(a. (ig/rna -o'a 'e pogre1na (trana.
A?e&,a. elog &ivota ali (a. po2ela da pod/2ava. te- -ada (/ dea
oti1la od -/9e. 4de. / od.arali1te / =oi+ / 4ndi'i+ (lede9e godineC+ /zvi-/'e
R/pinda+ in(tr/-tor-a 'oge -o'a+ dva p/ta (tari'a od .ene+ .o&e da po(tavi
(vo'e telo / polo&a' o -o'e. .o'e telo .o&e (a.o da (an'a. AMorate da do3ete.C
Joga od.arali1te / 4ndi'i8 S'a'no.
A0.... da+ volela ,i*C+ odgovara. od(/tno. ++ :
O(i. 1to naravno zna. da ni-ada ne9/ .o9i da (e izv/2e. ( po(la.
)a razli-/ od 4nid+ &iva*ne (eda.de(etogodi1n'a-in'e pro1arane rno< ,ele
-o(e -o'a 'e /pravo -/pila Rol-(vagenov -o.,i (a ./&e. i planira da
provede 1e(t .e(ei (lede9e godine o,ilaze9i Evrop/. 4li Merion+ /dovie+
-o'a pravi (av ova' divan veli-i (re,rni na-it i i.a (vo' (a't.
G (tvari+ a-o i-o (edi -od -/9e / ,ade .antil/ i pap/2a.a+ to (a.
verovatno 'a+ (*vata. /zi.a'/9i vizit-art/ od Merion i o(e9a'/9i (e pota'no
po.alo razo2arano 1to ni-o ne &eli da razgovara o reepti.a za -ola2e.
Ja o,o&ava. -ola2e.

Do tren/t-a -ada 'e po(tavl'ena ve2era 'a (a. (ve .alo ,ol'e /poznala.
To 'e(t+ (ve o(i. Spa'-a 0argre'v(a. N'ega iz,egava. elo ve2e -ao -/g/.
G(-a2e. / toalet -ada ga (pazi. -a-o ide -a .eni / *odni-/T zapo2in'e.
razgovor o &en(-i. pro,le.i.a (a 4nid i R/pindo. -ada po-/1a da (e
/glavi za ,aro.T (ada (edi. 1to 'e dal'e .og/9e za trpezari'(-i. (tolo. i
od'edno. potp/no ogl/vi. -ada .e za.oli da ./ doda. ,aren/
1argarep/. G.e(to toga podigne. tan'ir i (.ireno /z.e. po(ledn'/.
On .i /p/9/'e /,ita2an pogled.
Odgovara. nevini. o(.e*o.+ /,ada'/9i 1argarep/ vil'/1-o. i op/1tena+
/zi.a. griz < ni-o ne tera "e',i / 9o1a-+ po.i(li. pr-o(no.
1stvari to je iz #rljavog plesa, *mili.
Pa+ 1ta god. On 'e 'o1 /ve- (iled&i'a. 4 a-o .i(li da 9e ele nedel'e da .e
vre3a+ ni'e ni (ve(tan 1ta ga 2e-a. Ov/ igr/ .og/ da igra'/ dvo'e. 4 o(e9a'/9i
-a-o .e n'egove o2i pro,ada'/+ zavr1ava. 1argarep/.
Ne ,i .i (.etalo+ ali 'a .rzi. 1argarep/.

Na-on ve2ere (vi (.o prili2no i(rpl'eni. Dan 'e ,io d/g+ i na-on go.ile
/-/(ni* tan'/1ni* 2o-oladia (a .entolo. -o'e (e zov/ &<ter eig't i vi1e
pozdrava za la-/ no9 -ao / porodii ?olton+ (vi odlaze na (pavan'e.
Sa.o 1to 'a vi1e ni(a. /.orna. Ni na'.an'e. Na-on rani'e i(rpl'eno(ti+
(ada (a. (-roz &iva i (pre.na za po-ret. Sve 'e to od vre.en(-e razli-e. G
N'/'or-/ 'e te- pola 2etiri popodne+ ta-o da 'e po(ledn'a (tvar -o'/ &eli.
odlaza- / -revet. Ovo 'e .o'a prva no9 / Engle(-o'. Meli. da iza3e.+
i(tra&i. o-r/&en'e+ ,/de. pravi t/ri(ta. OK+ pola devet 'e /ve2e i 'a (a.
/(red (ela+ ali .ora ,iti ne1to 1to .o&e da (e radi ovde.
=leda. po trpezari'i -o'a 'e prazna+ o(i. p/nog (tola rni* o.ota2a
2o-oladia A5ter eig*t. Stari (at -o'i rit.i2no ot-/ava pre-ida ti1in/. Tada .i
na pa.et pada idP\Y. Naravno. Stari (eo(-i pa,.
O(e9a. z/'an'e /z,/3en'a.
Sa.o 'e ne-i* de(eta- .in/ta 1etn'e do (ela. Mog/ da ode. na pi9e.
Gpozna. lo-alno (tanovni1tvo...
Ko zna oda-le+ / .i(li .i dolazi (ena iz A.eri2-og v/-odla-a. )nate
ona < -ada on /lazi / pa, na do-ovi.a a (vi lo-ali ga ignori1/.
O(e9a. -a-o .i (a.opo/zdan'e opada.O+ gl/po(ti+ E.ili+ ,le(ava (i. A-o
(a.e &ene .og/ da -ren/ / po*od na A.azon / i(te(ani. -an/i.a+ ti val'da
.o&e1 da ode1 / lo-alni pa,.
Pod(ta-n/ta (vo'o. ide'o.+ -re9e. -a predvor'/. "i9e / red/. Sig/rna
(a. da 9e (vi ,iti (/per pri'atni i p/ni do,rodo1lie+ govori. (e,i /vereno.
Mada ,i ,ilo lepo i9i (a ne-i..
AOvde tvo'a tet-a+ (a.o zove. da (e 'avi....C
B/v1i ti*i gla( -a-o dolazi iz 9o1-a+ gleda. i vidi. 5ig/r/ -o'a 'e nagn/ta
nad govornio.. To 'e Me'vi.
A...ali .ora da ponovo ni(i -od -/9e. OK+ pa+ pro,a9/ ponovo (/tra.
)dravo za (ada.C Po(lav1i pol'/pe+ ona vra9a (l/1ali/ na .e(to. Na
tren/ta- o(ta'e veo.a .irna+ (a r/-o. na tele5on/+ veo.a t/&nog lia.
4zgleda d/,o-o za.i1l'ena. Onda+ -ao da 'e ne1to o(etila+ podi&e pogled i vidi
.ene.
AO*+ zdravo...C -a&e+ privla2e9i -ra'eve (vog d&e.pera i o(.e*/'/9i (e
(tidl'ivo. ANi(a. va( videla.C
ASa.o (a. *tela da /z.e. -ap/tC+ o,'a1n'ava. po-az/'/9i na (tepeni1te.
AMi(lila (a. da ode. .alo / 1etn'/ i vidi. -a-av 'e (eo(-i pa,.C
AO*+ ta-o.C Kli.a glavo..
Na(ta'e pa/za i 'a (e pita. da li ,i tre,alo da 'e pozove.. Ne &eli. ,a1+ ali
2ini (e da 'e pri(to'no.
Mi(li.+ ona 'e izgleda 5ina i (ve toT ali (tvarno ne ,i* znala 1ta (a n'o. da
pri2a. po1to ne.a.o ni1ta za'edni2-o. Pa+ o(i. 2in'enie da (.o o,e (a.e+
po.i(li.+ pri.etiv1i da ne.a pr(ten. Rani'e+ -ada (.o (e /poznavali+ po-/1ala
(a. da pri2a. (a n'o.+ ali 'edva da 'e proz,orila dve rei pre nego 1to 'e oti1la
(a.a da (edi na (o5i. 4.a'/9i to / vid/+ ,ilo ,i r/&no da 'e ne pozove.. 4
(ig/rna (a. da ne9e *teti da po3e / (va-o. (l/2a'/.
ADa li ,i(te .i (e pridr/&ili8C Eto. "are. (a. pitala.
AO+ neC+ odgovara &/rno+ /vla2e9i (e / (vo'/ rol-/. ANe .i(li. da ne...
Ali *vala."
C?idite.
APa+ onda+ la-/ no9.C Kli.a. glavo. i na(tavl'a. da (e pen'e..
Na pola (a. p/ta -ada 2/'e.: AE.ili+ zar ne8C
O-re9e. (e i vidi. Me'vi -a-o (to'i na dn/ (tepeni1te i -r1i r/-e. ASa.o
(a. (e pitala...C -a&e nervozno A.../ vezi tog pi9a.C
Na tren/ta- za&ali.+ ali ,rzo to (/z,i'e..
APredo.i(lili (te (e8C toplo (e o(.e*/'e.. ]
N'eno lie (e .o.entalno op/(tilo. APa+ ,ilo ,i 5ino popiti 1eri.C
ALoolC+ odgovara..
)na2i ta-o 9/ prove(ti prv/ no9 / Engle(-o'. Ja i Me'vi pi'e.o 1eri ili dva
/ lo-alno. pa,/. Kad devo'-e pol/de+ po.i(li. t/&no.
A onda+ (a(vi. neo2e-ivano+ o(eti. -a-o .i (.e* za(ta'e / grl/. Da
Stela .o&e da .e vidi (ada+ /pi1-ila ,i (e od (.e*a. Ona /&iva / ,i-ini'/ na
pla&i natopl'eno' te-ila.a / Me-(i-/+ a 'a / (taro. d&e.per/ vi(i. (a
go.ilo. (taria /(red Engle(-e.
Po-riv1i /(ta po-/1ava. da za/(tavi. 'o1 'edan napad (.e*a. "o&e+ pa
'e(te (.e1no. Ba- i vi1e z,og toga 1to ,i*+ ( o,ziro. na iz,or+ radi'e i1la / pa,
(a Me'vi nego igrala -ong/ (a go.ilo. pi'ani* (t/denata.
Me'vi .e z,/n'eno po(.atra+ i /p/9/'e. 'o' veli-i o(.e*. ASa.o ide.
da /z.e. -ap/t.C
Mo&da 'e Stela / prav/. Mo&da 'a i 'e(a. l/3a-.

Napol'/ 'e te.perat/ra dra(ti2no pala i pored de,elog -ap/ta+ v/nene
-ape i 1ala od .o*era+ o(e9a. ledeni vetar -o'i pro,i'a do -o(ti'/.
G,rzava.o da ,i (e zagre'ale. )e.l'a 'e po-rivena tan-i. (lo'e. ,elog
.iraza a 1l'/na- pri'atno -r2-a do- *oda.o prilazo..
4zve(no vre.e ne progovara.o i 2/'e (e (a.o ,/-a na1i* < -ora-a+ prvo
na 1l'/n-/+ zati. na a(5alt/ trotoara a na -ra'/ po -aldr.i na /lii. 0oda.o
'edna pored dr/ge+ a ,eli o,la2i9i na1eg di(an'a pre(ea'/ ta./ no9i. Na (v/
(re9/+ (etila (a. (e da poza'.i. ,ateri'(-/ la.p/ na reepi'i po1to 'e .r-li
.ra-. Ne .ra- -ao / grad/+ -ao / N'/'or-/+ gde 'e no9no ne,o rozi-a(to
pop/t (leza. G.e(to toga+ nad glavo. 'e rnilo ,o'e .a(tila i(ta2-ano (a.o
.ilioni.a (vetl/avi* r/pia.
APa+ -a-av 'e N'/'or-8C pita Me'vi+ na-on 1to (.o *odale / ti1ini
na'.an'e pet .in/ta.
O-re9e. (e da 'e pogleda. ali ta-o 'e ta.no da 'o' ne vidi. lie.
ANi-ada ni(te ,ili8C
ANe+ ni-ada ni(a. ,ila / A.eriiC+ /zdi1e. A)apravo+ ni-ada ni(a.
nigde ,ila. O(i. ne-oli-o po(eta London/ -ada (a. ,ila .nogo .la3a. 4 ,ila
(a. 'edno. / Pariz/.C Po(ti3eno (e o(.e*/'e. A"o'i. (e da (a. 'a-o
do(adna.C
A4dete na ovo p/tovan'eC+ i(ti2e.. ATo ni'e do(adno.C
Po1to (.o (tigle do ivie (ela+ (ada (.o pod /li2ni. o(vetl'en'e. i .og/
da vidi. -a-o raz.i1l'a o to.e. ADa+ pretpo(tavl'a. da (te / prav/.C Kli.a
glavo. i ,lago (e o(.e*/'e.
A4 ide.o / pa,+ a to ne9e ,iti do(adnoC+ na(tavl'a. po-/1ava'/9i da 'e
o-/ra&i.. 4 pored po2etni* (/.n'i+ po2in'e da .i (e dopada Me'vi. 4.a ne1to
/ vezi n'e+ ne1to vi1e od onoga 1to vidite na prv/ lopt/+ ne.o po1tovan'e
(tvari+ ti*o do(to'an(tvo.
A"o'i. (e da .ora. da va( /pozori.+ ni(a. ,a1 do,ro dr/1tvo...C
po2in'e da (e izvin'ava ali 'e pre-ida..
A=l/po(tiC+ -ori. 'e. AOda-le va. ta ide'a8C
Od'edno. (e o(e9a. veo.a za1titni2-i na(tro'ena pre.a Me'vi. Ko zna 1ta
(e de(ilo i (lo.ilo 'o' (a.opo1tovan'e+ ali .ora da 'e ,ilo ne1to gadno.
Stalno i.a ta-o lo1e .i1l'en'e o (e,i.
Me'vi .e za*valno pogleda. ANi-ada ne ,i(te pogodili+ ali ,ila (a. &iva
vatra pre...C
APre 2ega8C pita. do- (e n'en gla( g/,i.
O-leva+ -ao da (e (a ne2i. ,ori+ a zati. doda'e neoz,il'no: APre nego 1to
(a. o(tarilaC+ i o(.e*/'e (e.
4 to 'e 'o1 'edna (tvar / vezi Me'vi. Ta-o3e ne /.e da (la&e.
Na(tavl'a.o da *oda.o. Sada vidi.o pa, i(pred na(. O(vetl'en+
o,.otan ta.norveni. ,r1l'ano.+ -ao veli-i novogodi1n'i po-lon+ a vi(o-o
iznad vrata l'/l'a (e natpi( A=lava (tarog -ral'aC. Poziva na( < toplo /to2i1te
od o1tre *ladno9e no9i < i -a-o (e pri,li&ava.o (-oro da .og/ da o(eti.
toplin/ piva.
APotp/no dr/ga2i'e od ovoga.C
A0.8C
AN'/'or-C+ o,'a1n'ava. o-ren/v1i (e -a Me'vi. APitali (te .e -a-av 'e.C
)a(ta'e.+ po-/1ava'/9i da (.i(li. -a-o da ga opi1e.+ a zati. od/(ta'e..
APred(tavl'a .ilion razli2iti* (tvari .ilioni.a razli2iti* l'/di. Tre,alo ,i
da
odete i (a.i ga i(-/(ite.C
AA/+ volela ,i*C+ (an'ivo -a&e do- 'o' od a-le iza nao2ara.
4 -ao da na-rat-o .og/ da vidi. prav/ i(-r/ / Me'vi+ i(-r/ .lade
devo'-e+ i(-r/ ne-oga (a veli-i. (novi.a i .og/9no(ti.a.
AMo&da da (a. .la3a+ da ponovo i.a. .o'e godine+ e*8C
Ali (ada 'e ponovo ne(tala+ ona ponovo i.a rezignirani izraz lia. Kao da
'e odl/2ila da .i(li lo1e o (e,i i da (e ne nada. Pita. (e za1to8 Bega (e toli-o
pla1i8 7ta 'e .oglo da (e dogodi Me'vi da 'e natera da digne r/-e od (vega8
da 'e o(tavi ,ez (a.opo1tovan'a. da 'e /2ini ta-o pro-leto t/&no.8
Ali naravno da ne .og/ da 'e pita.+ zar ne8 Jedva da 'e pozna'e. par
.in/ta. 4 / (va-o. (l/2a'/+ ni'e .o'e da (e .e1a.+ 'e lN da8 7ta .i(li. -o
(a. < Draga Saveta8 4(pr/&iv1i r/-/+ otvara. drvena vrata i /lazi.o.


Poglavl'e @$.Do2e-/'e na( ,/-a+ vr/9ina i di. igareta. Pla5on 'e niza-+ i(pre(ean
de,eli. (tari. greda.a+ a ne/'edna2eni zidovi (/ o-re2eni / ta.no<
-e(ten'a(to i /-ra1eni -on'(-i. /zda.a+ iz,ledeli. rno<,eli. 5otogra5i'a.a i
logovi.a. G don'e. /gl/ 'e 'el-a -o'a (e ,ori za pro(tor (a drveni.
-l/pa.a i (tolovi.a.
4zgleda -ao da (e elo (elo ('atilo ovde. Parovi (redn'i* godina -o'i 'ed/
za ,aro.+ gr/pe (tari'i* ./1-araa i(pi'a'/ pivo i &iva*na go.ila
dvade(etogodi1n'a-in'a / /(-i. 5ar.er-a.a i (a -o.pletno. 1.in-o. za
izlaza- / peta- /ve2e.
A 'a o2e-ivala ne-oli-o po(pani* lo-alaa+ (*vata.+ po.alo 1o-irana 1to
vidi. ta-o .odern/ go.il/.
Mo&da ne-oli-o gr/,i* 5ar.era+ (a ,latn'avi. 2iz.a.a i v/neni.
-apa.a+ -a-o igra'/ do.ine+ -ao / -n'iga.a D&e'.(a 0eriota.
Ko'e (/ ,ile (.e1tene / Jor-1ir a ne 0e.p1ir+ to-o. Dr/gog (vet(-og rata+
pod(e9a ti*i gla( / .o'o' glavi.
Sra.ota .e 'e. 4(-reno+ pravi -li1e a.eri2-og t/ri(te. A-o ne ,/de.
pa&l'iva /(-oro 9/ no(iti ,er./de i zvati (ve &ive Aorta-C.
A7ta pi'ete8C
Na-on 1to (.o (e -ona2no pro,ile do ,ara i /g/rale iz.e3/ par la-tova+
/(peva. da priv/2eni pa&n'/ -ono,ara < pardon+ ,ar.ena.
AMe'vi+ 1ta ,i(te popili8C pita. (-ida'/9i -ap/ i r/-avie i po2in'/9i da
l'/1ti. ,ro'ne (lo'eve ode9e (a (e,e. Ali pre nego 1to 'e (tigla da odgovori
2/'e. ./1-i gla(.
AOvo 'e na .o' ra2/n.C

O-re9e. (e ,o2no. M/1-ara / -arirano' 5lanel(-o' -o1/l'i (to'i pored
.ene i p/1i l/l/. Stvarno .i izgleda poznato ali na tren/ta- ne .og/ da ga
(e (eti..
AErni. ?a1 voza2 a/to,/(aC+ o,'a1n'ava videv1i .o'/ z,/n'eno(t.
AO+ da+ naravno.C O(.e*/'e. (e. A4zvin'ava. (e+ na tren/ta-...C
A)na.. Mo'e lie (e la-o za,oravl'aC+ 1ali (e a o2i ./ (i'a'/.
S.e'e. (e+ o(e9a'/9i da .i (e dopada. AJa (a. E.ili... a ovo 'e Me'vi.C
Po-az/'e. -a Me'vi -o'a rveni do- 'e pred(tavl'a..
AMe'vi8 Ka-o intere(antno i.eC+ odgovara Erni+ po(ve9/'/9i 'o' p/n/
pa&n'/.
Me'vi izgleda -ao da &eli da propadne -roz -a.eni pod. 4z,egava'/9i
n'egov pogled ona gleda / (vo'a (topala. A4r(-oC+ -a&e ta-o ti*og gla(a da (e
pra-ti2no g/,i / gra'i pa,a.
Povla2e9i di. iz l/le+ on -li.a glavo.. A)na2i opo'noC+ doda'e on
(.ireno.
),/n'ena+ ona podi&e pogled i (re9e (e (a n'egovi.. On (e toplo
o(.e*/'e i po1to 'e /*va9ena Me'vi ne.a iz,ora o(i. da /zvrati o(.e*.
Po(.atra'/9i (a (trane+ (ti2e. /ti(a- da Erni ni'e to /radio (l/2a'no. 4pa-+
i.pre(ionirana (a.. To 'e prvi pravi o(.e* -o'i (a. videla na Me'vi elo
ve9e.
ATa-o.C Po(ve9/'/9i pa&n'/ o,e.a+ Erni na( pita ve(elo: A7ta va( dve
da.e pi'ete8C

O,i2no ni(a. neodl/2na < 'a (a. va. (trogo Korona+ Sovin'on ,lan ili
D&e- i -o-a -ola devo'-a < / zavi(no(ti od toga da li (a. ra(polo&ena za
pivo+ vino ili &e(to-o pi9e. Ali (ada (a. (e (/o2ila (a ne2i. dr/ga2i'i.: (
'a,/-ova2o.. Ni'e da / ,arovi.a N'/'or-a ne.a 'a,/-ova2e+ ali o,i2no 'e
iz,or iz.e3/ one (a 'a,/-o. ili -r/1-o.. Ovde i.a'/ 2itav/ palet/ (a
,izarni. i.eni.a+ -ao na pri.er N(-itan'e (tare (vin'eN+ N.rtav pi'anN+
N'azav2ev napita-N...
S-/pl'a. *ra,ro(t i nar/2/'e. pi9e -o'e (e zove N,ez nog/ ali (a
o(.e*o.N.
APa+ -a-vo 'e8C pita Erni podi&/9i g/(te o,rve.
=leda. pola pinte ./tne te2no(ti ,o'e 9ili,ara i ne(ig/rno /zi.a.
g/tl'a'. Toplo 'e i ne-a-o p1eni2no a z/,i (/ .i -ao od -rzna+ -ao -ad 'ede.
raven. Pro./l'a. po /(ti.a na tren/ta-+ a zati. prog/ta.. 4.a on/ 'a2in/
na -ra'/ -o'/ o(etite (a.o -ada 'e oz,il'na -oli2ina al-o*ola / pitan'/.
A?er/'te .i+ ne zove (e za d&a,e ,ez nog/ ali (a o(.e*o.C+ do,a/'e
,ar.en -o'i na(lon'en na ,ar ta-o3e 2e-a .o'/ rea-i'/.
APa8C 2/'e (e Me'vi -o'a (r2e 1eri.
ADopada .i (eC+ odl/2/'e. na-on ne-oli-o tren/ta-a.
A?idite+ 1ta (a. va. re-ao8 Ova N'/'or2an-a i.a 'a'aC+ /zvi-/'e
pono(no Erni.
Od.a*/'/9i glavo.+ ,ar.en .e pogleda (a po1tovan'e..
AMora. da va. -a&e.+ ne.a ,a1 p/no l'/di -o'i .og/ da (vare ta'
napita-.C
AG to. (l/2a'/+ 'a 9/ el/ pint/.C
Ne-i gla( pre-ida na1 razgovor i (vo 2etvoro (e o-re9e.o da vidi.o
oda-le 'e do1ao. ?idi. poznat/ 5ig/r/ .alo dal'e niz ,ar i (re .i (e (tegne.
S/per+ Mora ,iti on+ zar ne8 Spa'- pro-leti 0argre'v(.
Oda-le 'e on iz.ileo8
?idev1i da (vi ,/l'i.o / n'ega+ pri'atel'(-i -li.a glavo.. A4 1ta god ove
dve da.e pi'/C+ na(tavl'a da pri2a ,ar.en/+ ignori1/9i Erni'a.
)ato 1to ga o2igledno ni'e video+ pretpo(tavl'a.+ ali onda pri.e9/'e. -a-o
raz.en'a'/ poglede. 7ta...8
A 'a (a. .i(lila da 'e napol'/ *ladno.
A0vala+ ali 'a i.a.+ .i i.a.o... G red/ (.o... *valaC+ odgovara Me'vi
do- Erni (p/1ta pogled i .r.l'a ne1to (e,i / ,rad/ 1to zv/2i -ao Aizaziva
nevol'eC.
Od.a* na2/l'i. /1i. ADa li pri2a1 o Spa'-/8C 1ap/9e.. Erni .e pogleda
-ao da ni'e tre,alo to da 2/'e..
A)a1to to -a&e18C na(tavl'a.+ intrigirana.
ANovinari. Gve- za,ada'/ no( / t/3e (tvari.C Sle&e ra.eni.a+ ali (ti2e.
/ti(a- da i.a ne1to 1to .i ne govori.
AO+ ne+ .ora da (te pogre1no (*vatili go(podina 0argre'v(aC+ prote(tv/'e
Me'vi+ ,rane9i Spa'-a. ANi'e on ta-av. Gve- 'e ta-o 1ar.antan.C
APre.a .eni ni'eC+ /zvra9a.. A"a1 'e (eron'a.C
Pogleda. / Erni'a -o'i -li.a glavo. (a ne.i. odo,ravan'e.. G.ire. od
&el'e da ga vi1e i(pita. ali pri.e9/'e. da Me'vi del/'e prili2no nervozno.
Nevol'no pre(ta'e. o to.e+ ali -a-o Erni .en'a te./ pri2o. o /n/i.a ne
.og/ da odoli. da pogleda. Spa'-a -a-o /zi.a g/tl'a' (vo'e pinte
'a,/-ova2e.
Stvarno pateti2no. Nar/2/'e el/ pint/ zato 1to (a. 'a nar/2ila pola.
4znervirana+ gleda. ga 'o1 -o'i tren/ta-+ a zati. i pre nego 1to (*vati. 1ta
.e 'e (popalo+ zadr&i. da* i /gne. o(tata- (vog napit-a.
AG (tvari+ 'a 9/ ponovo i(toC+ /(peva. da proz,ori. do- g/ta.
po(ledn'/ -ap. Stavl'a'/9i pr-o(no prazn/ 2a1/ na ,ar+ ,aa. r/-avi/ za
dvo,o'. AOvoga p/ta ne-a ,/de pinta.C
O(e9a. -a-o o-o .ene lete pogledi ali i* ignori1e..
AMi(lio (a. da vi A.eri-ani ne pi'eteC+ pod(.eva (e Spa'- (a dr/gog
-ra'a ,ara. AS o,ziro. na to da (te zal/3enii za 5itne( i (talno na di'eta.a.C
ATo 'e / Lo( An3ele(/. Ja (a. iz N'/'or-aC+ odgovara. odl/2no.
Kao da ti zna1 -o'a 'e razli-a. Moron/.
AS/perC+ -a&e Spa'- o1tro. APa+ / to. (l/2a'/+ za1to ne ,i onda ,ila
pinta8C
Bove2e+ alN 'e iznerviran z,og one ,arene 1argarepe.
ADa+ za1to ne8C odgovara. na.e1ta'/9i (vo' na'1iri o(.e*.
Do- gleda. -a-o ,ar.en dono(i dve pinte .alo (e ,rine.+ ali ,e(no to
poti(-/'e.. Moli. va(. Provela (a. tri godine na -oled&/ pi'/9i
Jeger.a'(ter. Ne.a potre,e za ,rigo.. "i9/ / red/+ -a&e. (e,i+ do- .o'a
pinta (ti&e i(pred .ene.
AMiveli.C Dr&e9i (vo'e pi9e vi(o-o podign/to+ Spa'- .e gleda dire-tno /
o2i.
Kao igra -/-avia.
AMiveliC+ odgovara. l'/tito+ podi&/9i (vo'/ pint/ i ne (-re9/9i pogled.
Mi(li.+ da'te. Koli-o .o&e ovo ,iti 'a2e od Jeger.a'(tera8
G (tvari+ prili2no.

De(et .in/ta -a(ni'e+ 9a(-a. (a Erni'e. i Me'vi -ad /(ne po2in'/ da .i
,iva'/ 2/dne. Ja-o 2/dan o(e9a'. Po.alo -ao -ada ode. -od z/,ara i on .i
da ane(tezi'/ da .i /trn/ /(ta.
A...a to 'e Tereza. "a1 'e lepotia. S-oro devetnae(t godina+ ne- (a. pro-let+
i /2i za .ediin(-/ (e(tr/...C
4 (ve .i 'e te&e da (e -onentri1e.. Erni vadi (li-e /n/-a iz nov2ani-a+
ali .og/ da o(eti. -a-o (e i(-l'/2/'e..
A...a .ali To.a(+ (a.o 1e(t godina i ve9 'e 1al'ivd&i'a. Da li i.ate /n/-e+
Me'vi8Q
A0.... ne+ ne+ ne.a..C
Mo&da ,i tre,alo da (e pro./va.+ /pozna. ne-e l'/de .o'i* godina.
Da+ to zv/2i za,avno. ),/n'eno o(.atra. ,ar. 0.+ -ad (.o ve9 -od toga+
izgleda da (e (vi pozna'/. To .o&e ,iti nezgodno. Mi(li.+ 1ta 'a da radi.8 Da
ide. do potp/no nepoznatog 2ove-a i potap1e. ga po ra.en/8
Ne-o .ene tap1e po ra.en/.
Ne(ig/rno (e o-re9e. i (/o2ava. (e (a (i9/1no.+ energi2no. plav/1o.
-o'a i.a .a'i/ 5ar,an/ vezivan'e. 2vori9a i razor/&ava'/9i o(.e*.
A0.... zdravo.C Lagano .a*ne a zati. (tavi r/-/ / d&ep .a(-irni*
pantalona. A?a1 pri'atel' na. 'e re-ao da (te od(eli / Staro' opati'i...C
AMo' pri'atel'8C z,/n'eno ponavl'a..
ADa.C Kli.a glavo. po-az/'/9i na Spa'-a -o'i 'e /(red razgovora (a
vi(o-i. .o.-o. o,ri'ane glave.
APa+ ne ,i* ga ,a1 nazvala pri'atel'e.C+ poverava. (e.
Ona izgleda po,edni2-i. A)nala (a.6C Savi'a'/9i glav/ da (a-ri'e lie iza
-o(e+ / -o'o' -a-o (ada vidi. i.a /pletene (i9/1ne tra-e+ ona (e nagin'e i
1ap/9e: ARe-la (a. Li'/+ ne.a 1an(e da (/ ovo dvo'e (a.o pri'atel'i.C
0.+ 1ta8
AMog/ to da provali.. Od.a*.C
Ja,/-ova2a .i 'e ot/pela o(e9a'e ta-o da .i 'e potre,an tren/ta- da
(*vati. da 'e potp/no pogre1no (*vatila.
ATa-va (a.+ znate+ /.e. da pro2ita. l'/de.C
AO+ ne+ ni(a. .i(lila...C
AJa (a. Kerola'n.C
AO+ zdravo+ 'a (a. E.ili.C S.e1-a. (e+ 'a-o (e -onentri1/9i da del/'e.
trezno. "rzo (*vata. -a-o 'e ova 'a,/-ova2a do,ila i.e.
APri'atel'i .e zov/ Ket. Kao Ket Dili+ znate+ na televizi'i...C
)a(ta'e i gla(no vri(n/. APro-let(tvo+ ta-o (a. t/pava. ?erovatno ne
znate -o'e ona+ zar ne8 Po1to (te iz A.eri-e...C
A)apravo i.a ne-/ e.i(i'/ / A.erii.C
AStvarno8C Ket ov/ ve(t pri.a (a ta-vi. i(-reni. od/1evl'en'e. da ,i
2ove- po.i(lio da 'o' 'e Ket Dili ,li(-a pri'atel'ia. ATo 'e (/per. Ja 'e ,a1
voli.. 4 ta-o 'e lepa. G (tvari+ volela ,i* da i.a.o .nogo vi1e za'edni2-og
od i.ena+C Od (.e*a 'e 5r-n/la i ,rzo pre-riva no( r/-o.. Pri.e9/'e. da
i.a .al/ tetova&/ zvezde iz.e3/ pala i -a&ipr(ta.
AE'+ Ket.C
Pre-ida na( gla(no dozivan'e (a dr/gog -ra'a pa,a i o-re9e. (e da ,i*
videla -a-o 'o' .o.a- o,ri'ane glave -o'i (to'i pored Spa'-a .a1e.
Ket (e na(.e'a. ATo 'e Li+ .o' de2-oC+ o,'a1n'ava. ASti&e.oC+ vi2e+ a
zati. (e o-re9e -a .eni ve(elo. ATre,alo ,i da va( pozove. da na. (e
pridr/&ite / parti'i ,ili'ara+ ali -ad po2ne. da pri2a....C Prevr9e o2i.a. APa+
'e(te li za parti'/8C
N'en poziv .e *vata ne(pre.n/. Da li (a.8 S 'edne (trane ne &eli. da
,/de. /dal'ena za d/&in/ 1tapa od Spa'-a 0argre'v(a+ ali (a dr/ge Ket
del/'e divno a parti'a ,ili'ara zv/2i za,avno...
ADa+ naravno. )v/2i (/per.C O(.e*/'e. (e pripito. A0.+ a* i.a ne1to.
G vezi Spa'-a...C
ANe ,rinite+ (*vata.C+ pre-ida .e+ a lie 'o' od'edno. po(ta'e oz,il'no.
ANe9/ va( odati. G.e. da ,/de. veo.a di(-retna -ad *o9/.C 4 pre nego
1to (a. /(pela da o,'a(ni.+ ona .e /zi.a pod r/-/ i po2in'e da .e v/2e
-a (tol/ za ,ili'ar.
Betiri parti'e -a(ni'e 'a (a. prvi p/t / &ivot/ po'ela pori'/ (vin'(-i*
-o&ia < za -o'e (a. .i(lila da 9e ,iti odvratne+ zati. (a. pro,ala i ot-rila da
'e(/ odvratne ali /-/(ne < (aznala (a. da Ket voli Li'a+ Kiler(e i Top1op :to 'e
dragi p/t da 2/'e. za to .e(to. Kao i Stela+ Ket 'e pri2ala o n'e./ 1apato.
p/ni. po1tovan'a; i zavr1ila (a. (vo'/ pint/ 'a,/-ova2e.
Sve /-/pno zna2i da (a. i(-apila 'edn/ i po pint/ i da (a. prili2no
pi'ana. 4li+ -a-o .e 'e Ket na/2ila da ovde / Engle(-o' -a&/+ /vo1tena. Ali
ne.a veze+ po1to igra. prili2no do,ro. S.e1no+ po1to po(ledn'a tri /dara ne
.og/ da (e -onentri1e. na lopti/ a da ne vidi. d/plo+ ali to i ni'e ne-i
pro,le. po1to (a. prona1la la-o re1en'e. Sa.o zatvori. 'edno o-o.
Pa.etno+ a8
)atvoriv1i 'edno o-o po(.atra. Ket -o'a (-a-/9e o-o (tola+ /,a/'/9i
lopti/ za loptio. za,rin'ava'/9o. ve1tino. i la-o9o.. G ovo. tren/t-/
po,e3/'e.o < devo'-e protiv .o.a-a.
AJ/<*/+ napred devo'-oC+ navi'a. podign/v1i prazn/ 2a1/. AG*vati i* za
loptie.C
O+ ,o&e. Ta-o 'e (.e1no+ zar ne8 Loptie. "ili'ar. M/1-ari. Od'edno. (e
-i-o9e..
A0e'+ *a'de+ KetC+ zavi'a Li+ pretvara'/9i (e da 'e .oli do- ona odlazi da
/dari na1/ po(ledn'/ -/gl/.
A4.a' .ilo(ti.C
AE'+ govori za (e,eC+ g/n3a Spa'-+ gleda'/9i .e ta-o -i(elo -ao da 'e
/pravo (i(ao li./n. Ne zna. za1to+ ali to .e tera da (e 'o1 'a2e -i-o9e.. ANe
tre,a'/ na. /(l/ge.C
AMi(li. da na. tre,a'/+ orta-C+ (.e1-a (e Li do,rod/1no. AKet 'e
1a.pion pa,a.C
A4(tina+ ali i.a *endi-epC+ -a&e Spa'- il'a'/9i na ne1to.
AO+ da li 'e to ne1to -ao / gol5/8C /z,/3eno vi2e.+ .ada ni(a. (ig/rna
za1to po1to ne igra. gol5 niti pozna'e. ne-oga -o igra gol5 ili 'e ,are.
zaintere(ovan za gol5 -ad (.o ve9 -od toga. Keze9i (e+ po(tavl'a. pitan'e
Li'/+ -o'i 'e ,a1 -ao i Ket potp/no divan. Mi(li.+ (tvarno. O,o&ava. ove
l'/de.
Ta-o (/ divan par. G (tvari+ .i(li. da 9/ i* pozvati da do3/ -od .ene
/ N'/'or-.
A0.+ neC+ odgovara Li 2/dno. =leda Spa'-a.
AAli onda ne raz/.e....C
=la( .i po(ta'e ti1i. S*vata.. Ja (a. *endi-ep.
ADo 3avola. Pro.a1ila (a.C+ 1i1ti Ket privla2e9i pa&n'/ (vi* pre nego 1to
(a. /(pela da /zvrati. Spa'-/ (p/1tan'e. )ato 1to (a. (ig/rna da ,i (e (etila
ne2eg+ (a.o .i (ada ne pada na pa.et.
Svi gleda.o (to+ ,a1 / tren/t-/ -ada na1a po(ledn'a -/gla -lizi pored
d&epa / don'e. /gl/ i ne&no /dara / ivi/ gde i (ta'e.
ALo1a (re9a+ da.eC+ vi2e Spa'- -o'i i(te&e 1tap iza le3a. Ko1/l'a ./
i(pada iz pantalona i od'edno. vidi. veli-i deo n'egovog (to.a-a -o'i 'e (av
pegav i pre-riven plavi. dla-a.a. Ko'e id/ nadole pored p/p-a (ve do...
O*+ ,l'a-.
A"ile (te ta-o ,liz/.C
AA opet ta-o dale-oC+ zavr1ava Li o(.e*o.. 4z,egava'/9i /dara -o'i
./ 'e / igri /p/tila Ket+ on pogleda Spa'-a. APa+ -o 9e i. po-azati -a-o (e to
radi8C
Sle&/9i ra.eni.a+ Spa'- (p/1ta (vo' 1tap. 0vala ,og/.
APrep/(ti to .eni+ orta-.C Na.ig/'e.
Svi 2e-a.o do- Spa'- -r/&i o-o (tola+ (.i1l'a'/9i (vo' (lede9i /dara. 4de
napred<nazad+ na(lan'a'/9i (e pre-o (tola prvo (a 'edne a zati. (a dr/ge (trane+
(ve do- -ona2no zadovol'an ne (tane /(pravl'en i po2ne da pravi 1o/ trl'an'e.
vr*a 1tapa -redo. -ao da 'e To. Kr/z / "o'i nova.
O+ .oli. te. 4 (ve to od 2ove-a -o'i 'e do (ada /(peo da /,ai tri -/gle.
Od 2ega (/ dve ,ile na1e.
A)a,oga+ da' vi1eC+ ne .og/ da izdr&i. da ne .r.l'a. (e,i / ,rad/.
"are. (a. .i(lila da (a. pro.r.l'ala+ ali .ora da 'e ,ilo .alo gla(ni'e
po1to .e Spa'- (trel'a pogledo..
O*. Mrg/d.
S-re9/9i pogled+ (/(re9e. (e (a Ket+ -o'a .i /p/9/'e Ata'ni o(.e*C+ -ao
da -a&e: APogleda' va( dvo'e+ pretvarate (e da (e (va3ate.C Na.e1ta.
gri.a(/ i po-/1ava. da od.a*ne. glavo. ne ,i* li 'o' po-azala da (-roz
gre1i+ ali ona (e (a.o ve(elo -ezi i pi'ano grli Li'a.
Na tren/ta- i* (etno gleda.+ /parene i (re9ne+ i o(e9a. tra2a- nade da
.ora'/ po(to'ati 5ini .o.i ta.o negde+ a zati. vra9a. pogled na (to.
Spre.an za /dara+ Spa'- (e ta-o nagin'e pre-o (tola da ./ 'e (to.a- (-oro
na 2o'i. G (tvari < grrr < 'e(te.
Ka-o .e Spa'- ponovo (li-a (vo'i. goli. (to.a-o.+ od'edno. .i (e /
glavi 'avl'a (li-a (trana -og (a. /poznala popodne / ./ze'/. Kladi. (e da
n'egov (to.a- ne ,i ,io na (tol/+ po.i(li.+ za.i1l'a'/9i plo2ie -o'e (/ ,ez
(/.n'e i(pod n'egove -o1/l'e.
Po(.atra. -a-o Spa'-/ 1tap -lizi iz.e3/ pr(ti'/. 4.a izgri&ene no-te. Ja
.rzi. izgri&ene no-te.
To 'e (tvar -o'e (e zai(ta (e9a. / vezi tipa / ./ze'/. 4.ao 'e divne r/-e+ (a
d/gi. pr(ti.a pop/t pi'ani(te. G (tvari+ zna. da ,i tre,alo da (a.
zavr1ila (a ./1-ari.a+ ali ova' 'e ,io dr/ga2i'i. Po(to'alo 'e ne1to < -a-o ,i* to
re-la8 < (tvarno do(to'an(tveno / vezi n'ega.
)a razli-/ od Spa'-a+ -o'i i(p/1ta zv/-e -ao (vin'a.
4(-reno+ 2ove- 'e (tvarno al'-ava+ po.i(li.+ podrign/v1i. Gp(+
izvin'ava. (e. Ova 'a,/-ova2a .e .alo nadi.a.
A=rrr.C =/n3a'/9i+ Spa'- /dara ,el/+ ne poga3a (vo'/ -/gl/ i /.e(to
toga /,a/'e rn/.
AO+ (ran'e+ orta-C+ po-/1ava da iz/(ti Li+ ali (e ne 2/'e od Ket -o'a
e-(plodira -ao v/l-an i '/ri -a .eni.
AGra+ po,edile (.o+ po,edile (.o6C
A"ai -o(-/C+ 2/'e. (e,e -a-o vi2e. podi&/9i r/-/.
Ona (e od/1evl'eno (.e'e. AO,o&ava. -a-o vi A.eri-ani to radite.C
ADa+ zna.C+ (.e'e. (e i 'a+ .ada da ,/de. i(-rena ne zna. zai(ta+
po1to ni-ada ni(a. to radila < / (tvari ne zna. 1ta .i ,i da to (ad /radi. (a
Ket.
AMi(li. da ovo za(l/&/'e pi9eC+ eri (e Ket. A?a1a t/ra+ .o.i.C

G to. tren/t-/ (e zvono ogla1ava dva p/ta. B/dno. Mi(li. da (a. 2/la
zvono pre pet .in/ta.
AMao .i 'e+ ne.a vi1e por/d&,inaC+ 1iro-o (e o(.e*/'e Li. ANi(te ,ile
dovol'no ,rze.C A onda+ videv1i .o' z,/n'en izraz lia+ o,'a1n'ava: ATo zna2i
da 'e vre.e za zatvaran'e.C
AAaaC+ 'a/2e Ket t/&nog lia. APa+ onda .ora.o ovo da ponovi.o.C
ADe5initivno.C )ai(ta 'e neverovatno+ pozna'e. Li'a i Ket (vega ne-oli-o
(ati+ ali (e o(e9a. prili2no e.otivno. Ba- i 1t/a..
"aa. pogled -a ,ar/ gde Me'vi i Erni razgovara'/+ (avi'eni* glava i
o-ren/ti 'edno -a dr/go..
Morali ,i(te ,iti (lepi da ne vidite ova' govor tela+ i -ada (/(retne.
Me'vin pogled+ ona porveni -ao tine'd&er-a na prvo. (a(tan-/. A/+ .a
(a.o pogleda'te8 4zgleda'/ ta-o (lat-o za'edno.
Po-az/'/9i 'o' da .e (a2e-a+ o-re9e. (e -a Ket i Li'/ i po2in'e.o da (e
grli.o i opra1ta.o i o,e9ava.o da 9e.o o(tati / -onta-t/+ (ve do- na(
,ar.en+ -o'i dolazi da po-/pi na1e 2a1e+ ne razdvo'i.
AEvo izvoliteC+ 1t/a. pr/&a'/9i ./ prazn/ 2a1/. Tet/ra'/9i (e+
ne(ig/rno (e o-re9e. -ada pri.eti. da 'e Spa'-ova pinta 'o1 /ve- dopola
p/na.
ANi(i .ogao da popi'e1 do -ra'a8C 2/'e. (e,e -a-o zavi'a.. "o&e+ (tvarno
(a. pi'ani'a nego 1to (a. .i(lila. 4pa-+ .i(li. da ni'e pri.etio.
ANeC+ odgovara ne gleda'/9i .e do- doda'e ,ar.en/ (vo'/ 'a,/-ova2/.
O(e9a. nalet zadovol'(tva. Ovo 'e (/per. Prvo ga po,edi. / ,ili'ar/+ a
onda popi'e. vi1e od n'ega. To 9e ./ po-azati6
A"o'i. (e da (a. prava (e-a Per(a -ada 'e / pitan'/ al-o*ol. Ne .og/
da podne(e. .a./rl/-.C
O(.e*/'e (e zadovol'no.
A8 7ta8 =la(no 1t/a. i (tavl'a. r/-/ na glav/ -o'a po2in'e da .i
p/l(ira.
APotr/di (e da popi'e1 p/no vodeC+ pra(ne / (.e*.
4 ta-o odlazi -roz pa, a 'a o(ta'e. (a gadno. 1t/avio. i ./2nino.
-o'/ (a. /pravo o(etila.Poglavl'e @@.


APip... pip... pip...C
Slede9eg '/tra pre(pava. alar. na ,/dilni-/ i ,/di. (e (vega de(et
.in/ta pre dor/2-a. Ni'e ,a1 da .i 'e do dor/2-a. 4.a. /&a(an .a./rl/-.
Jezi- .i 'e -ao .ala -rznena &ivotin'a+ / /(ti.a /-/( -analizai'e+ a ova'
alar. 'e -ao pne/.at(-a ,/1ilia -o'a .i ,/1i lo,an'/.
AG./-ni.C
Priti(-a. d/g.e za pa/z/ na ,/dilni-/ po .ilioniti p/t i p/1ta. da .i
r/-a padne na pre-riva2 -ao da 'e od olova. Jo1 /ve- (e o(e9a. -ao da 'e
(redina no9i. ?erovatno zato 1to / N'/'or-/ i 'e(te pola no9i... Jedan ve(eli i
-rat-i tren/ta- za.i1l'a. da (a. nazad / (vo. (tan/ i da .og/ da (pava.
(ati.a+ i (ati.a+ i (ati.a...
Ali ni(a.. 4 ne .og/. Mora. da /(tane..
"/dilni- po2in'e ponovo da pi(ti. Kao (ada.
4zvla2e9i (e iz -reveta+ *oda. -ao zo.,i < zatvoreni* o2i'/+ i(pr/&eni*
r/-/+ gla(no (ten'/9i < do -/patila. Kada (e i(t/1ira. toplo. vodo.+ o(e9a9/
(e ,ol'e. Ne.a ,ol'eg le-a za .a./rl/- od 'a-og .laza vode pet .in/ta da
(e 2ove- raz,/di+ -a&e. (a.a (e,i+ raz.i1l'a'/9i o (vo. 'a-o. t/1/ -od -/9e i
-a-o .e 'e ne,ro'eno p/ta vratio / &ivot. "o&e+ ,a1 .i to tre,a. S-in/v1i
pid&a./+ 'edva otvara. o2i. Potre,an .i 'e tren/ta- da (e -onentri1e. ali
onda...
Ne. Sva-a-o da ne. Ne .o&e ,iti. Ovo 'e t/18
Ne-oli-o .in/ta -a(ni'e (to'i. dr*te9i / .alo'+ roze+ pla(ti2no' -adi+
pr(-a'/9i (e ne-o. vr(to. dodat-a / vid/ .e(inganog reva. Na-on 1to (a.
(tavila 1a.pon na -o(/+ (ada po-/1ava. da ga i(pere. (la,a1ni. .lazo.
.la-e vode+ ali to i ni'e la-o. Bini (e da ,ol'e i(pira. vetne tapete nego -o(/.
Pl/(+ 'a-o 'e te1-o na.e(titi prav/ te.perat/r/ vode. Petl'a. po 2e(.i. 4li 'e
/&a(no *ladna ili...
A=rrr.C
Dovol'no vr/9a da izazove ope-otine tre9eg (tepena.
4(p/1ta. dodata-. Pada / -ad/+ /ti2/9i na priti(a- vode+ -o'i (e
od'edno. .en'a od (la,a1no (-oro ni1ta / .laz -ao Ni'agarini vodopadi i
po2in'e da &ivi (vo' &ivot+ vrte9i (e -ao dervi1 i pr(-a'/9i vrel/ vod/ o-olo.
A4(/(e6C
Po-/1ava'/9i da ./ po,egne.+ g/,i. ravnote&/ i /dara. evanio. /
-ad/.
APro-let(tvoC+ vi2e. (-a2/9i nao-olo pre nego 1to (e ,rzo o-lizne. na
roze pla(ti-/ i o-ren/ta na (to.a- i(padne. iz -ade i padne. na roze
2/pavi otira2.
Na tren/ta- le&i. ta-o+ (a o,razo. na otira2/+ ra1ireni* /dova+
o(e9a'/9i (e -ao ona 5ig/ra i(rtana -redo. na .e(t/ zlo2ina. )atvara. o2i.
G i(-/1en'/ (a. da le&i. ovde i (pava.+ ali ne .og/. Na od.or/ (a.. Kap
(ap/nie .i /ri niz no( i dr*ti.. E+ pa ne9/ dozvoliti da .i (itnia pop/t
.a./rl/-a po-vari to+ zar ne8
Ne-oli-o .in/ta -a(ni'e -ona2no (a. (pre.na. G(pela (a. da i(pere.
-o(/ / lava,o/ /z po.o9 2a1e+ ali (a. odl/2ila da pre(-o2i. 2/pave noge.
Na -ra'/ -ra'eva+ i2a zi.a 'e < -o 9e i* videti8 4 / (va-o. (l/2a'/+ potre,an
.i 'e dodatni (lo' da .e gre'e. Dr*ti.+ /laze9i / trpezari'/+ -o'a 'e pri.etno
*ladna.
Jo1 'edna (tvar -o'/ (a. na/2ila o Englezi.a. Ta-o (/ otporni6 Kada /
N'/'or-/ te.perat/ra padne i(pod n/le+ .i (vi po(ta'e.o ro,ovi entralnog
gre'an'a+ a ovde (a.o o,/-/ 'o1 'edan d&e.per.
Ja ve9 na (e,i i.a. tri.
APa+ do,ro '/troC+ dere (e Ro/z /(ta p/ni* to(ta.

Pri.etila (a. da (e Ro/z ne .e1a (a dr/gi. da.a.a / gr/pi i ovo '/tro
ni'e iz/zeta-. Sedi (a.a za prazni. (tolo. / ('a'no' rno' roli i vi1e
di'a.anata od Eliza,et Te'lor. Po izgled/ zg/&vani* (alveta+ .rvia to(ta i
prazni* 1ol'a od 2a'a+ ve9ina 'e ve9 zavr1ila dor/2a-.
A ni'e 'o1 ni pola de(et+ (*vata.+ ,aa'/9i pogled na (vo' (at. 0o9e li .i
ne-o o,'a(niti za1to 'e ta-o8 )a1to (tari'i l'/di vole da /(ta'/ rano8 G penzi'i
(/. Mog/ da (pava'/ do podneva. )a1to+ -ada ,i .i o(tali dali (ve na (vet/ za
(a.o pet .in/ta vi1e / -revet/+ oni /(ta'/ / 2i- zore -ada ne .ora'/8
),/n'ena 'o1 'edno. veli-o. .i(teri'o. &ivota+ izvla2i. (toli/.
ALepo (te (pavali8C
ADa+ do,roC+ odgovara.. AO(i. .alog .a./rl/-a...C
APa+ ,lago va.a. Ja ni(a.C+ pre-ida .e+ (ipa'/9i 'o1 'edn/ (ol'/ 2a'a i
doda'/9i tri -a1i2ie 1e9era. AMo'a (o,a 'e ,ila pretopla a d/1e- /&a(no
neravan. Ni(a. o-a (-lopila ele no9i.C
AO+ (tra1noC+ po-az/'e. (ao(e9an'e odl/2iv1i da ne po.ene. da (a. (e
pro,/dila / 2etiri (ata /'/tr/ z,og vre.en(-e razli-e i 2/la 'e -roz zid -a-o
*r2e. AJadni vi.C
ADa+ zai(taC+ g/n3a Ro/z+ l/p-a'/9i -a1i2io. o ivi/ 1ol'e do- .e(a.
AMada+ 2ini (e da (/ (e o(tali za,avl'ali.C Pri,li&ava'/9i (e+ od'edno. .e 5i-(ira
o2i.a (a vi1e (lo'eva .a1-are. AJedna pti2ia .i 'e i(pri2ala da (te vi i na1
pri'atel' novinar i.ali .ali privatni razgovor (ino9 / lo-alno' -r2.i.C
O,razi .i rvene. ANe ,i* to ,a1 ta-o nazvala. Sa.o (.o naleteli 'edno na
dr/go / lo-alno. pa,/C+ /&/r,ano (e ,/ni.+ pita'/9i (e za1to i.a. potre,/
da o,'a1n'ava. -ada (e ni1ta ni'e dogodilo. A4grali (.o ,ili'ar.C
Ro/z podi&e nartan/ o,rv/. A"a1C+ -a&e+ o-n/v1i 'ezi-o..
Gzi.a'/9i (ol'/ za 2a'+ na(lan'a (e / (tolii i pi'e. ?i1e 'e nego o2igledno
da .i ne ver/'e+ i (pre.a. (e dal'e da prote(t/'e. -ada (e po'avl'/'e .lada
-ono,aria / -o.pletno' /ni5or.i (a -eel'o..
ADa li .ada. &eli da nar/2i dor/2a-8C pita .e+ le,di 2/dno /z 2elo
(tola+ gleda'/9i -ao /pla1ena ptia.
Mo' (to.a- 'o1 /ve- vrti -ao .a1ina za ve1 pode1ena na progra.
A./2ninaC i (tvarno .i (e ni1ta ne 'ede. Ali zna. da .ora.. "are. z,og
toga 1to ne .og/ da /z.e. dva ,r/5ena na prazan (to.a-.
Na ,rzin/ pregleda. 'elovni-. Meni 'e o,i2no dor/2a- -ro5na od
integralnog ,ra1na iz itali'an(-e pe-are pored -n'i&are+ ali ovde 'e (ve
-/vano. A0.+ 1ta prepor/2/'ete8C pita. z,/n'eno.
Kono,aria z/ri / .ene pre(tra1eno. ASpre.a.o -o.pletan engle(-i
dor/2a-C+ predla&e ti*o.
Ne.a. po'.a 1ta 'e to ali (a. (pre.na da pri*vati. lo-alne o,i2a'e.
A)v/2i odli2no.C O(.e*/'e. (e zatvara'/9i 'elovni-.
Lie -ono,arie (e ozari od ola-1an'a i ne1to napi(a na papir/. AA -a-o
&elite 'a'a+ .ada.8C
APe2ena (a o,e (traneC+ odgovara. a/to.at(-i. Gve- ta-o 'ede. 'a'a.
Po(.atra .e z,/n'eno.
ANa o-o8C predla&e.+ tra&e9i na n'eno. li/ ne-i zna- prepoznavan'a
ali+ po1to ni'e ,ilo rea-i'e+ o(e9a. (e po.alo -ao idiot. "o&e+ .ora da
izgleda. -ao prava t/ri(t-in'a.
A0.... -a'gan/8 pita. ne(ig/rno.
Od'edno. (e na(.e1i i o(e9a. ola-1an'e.
A4 .ogla ,i*...C (a.o 1to ni(a. re-la (a.o ,elana+ ali odl/2/'e. da ne
-a&e.. Ne &eli. da del/'e. -ao oni zal/3enii A.eri-ani -o'i tra&e da (ve
,/de ne.a(no i odvo'eno+ po.i(li.+ (e9a'/9i (e Spa'-ovog -o.entara od
(ino9. ASa.o -a5/ (a o,rani. .le-o.C+ -a&e. /.e(to toga.
O+ (ran'e. Gpravo (a. to /radila+ zar ne8
AMi(li.... *.... Ba' 'e (a(vi. / red/C+ -a&e. po-az/'/9i na 2a'ni- na
(redini (tola. AKada (te / Ri./...C (.e'e. (e+ ali -ono,aria .i (a.o /p/ti
z,/n'eni pogled i ,rzo ne(tane.
ANe.a ni2eg ,ol'eg od 5ine 1ol'ie 2a'aC+ odo,rava Ro/z+ /zi.a'/9i
gla(an g/tl'a' da to do-a&e. AMada 'e+ naravno+ 2a' -o'i ovde (l/&e -ra'n'e
nepri'atan.C
AO+ (tvarno8C -li.a. glavo. ignori1/9i .a./rl/- -o'i tra&i -a5/. Kao 1to
(a. re-la+ 'edva 2e-a. da i(pro,a. (ve engle(-e o,i2a'e+ a ovo 'e 'edan od
n'i*.
Pr/&iv1i r/-/ da /z.e. 2a'ni-+ pr(ti.a (tegne. 5in/ porelan(-/
dr1-/+ dr&i. 'e ne&no+ pri(e9a'/9i (e -a-o (a. dr&ala ,e,/ .o'e ro3a-e Li&e:
i(pr/&eni* r/-/+ dale-o od gr/di+ pre(tra1ena da 9/ 'e i(p/(titi i da 9e (e
polo.iti. 4znena3/'/9e 'e te&a- < 2a'ni-+ ne ,e,a < i r/-a .i podr*tava. Kad
(.o ve9 -od toga+ ta-o3e dr*ti. z,og trovan'a al-o*olo.+ 1to ,a1 i ne
po.a&e / ovo' (it/ai'i.
APa8C
A0.+ divno.C O(.e*/'e. (e+ (r2/9i (la,+ .le2ni 2a'. A?eo.a
o(ve&ava'/9e.Q
"o&e+ /,ila ,i* za -a5/.
Ro/z nap/9i /(ne. ANi(a. .i(lila na 2a'C+ -riti-/'e .e. AMi(lila (a. na
va1...C o-leva+ pa&l'ivo ,ira'/9i rei A...(/(ret.C
A/+ 2ove2e+ potp/no neporo2no. 4(pod tog d/,o-og gla(a i tone
a'la'nera+ Ro/z 'e (tvarno (a.o 'edna 5ina (taria+ po.i(li. ne&no. ANi1ta (e
ni'e de(ilo. "ilo 'e potp/no nevinoC+ -a&e. /verava'/9i 'e.
ASig/rna (a. da 'e(te+ draga .o'a.C Kli.a glavo.. AAli da va. -a&e.+
./1-ari.a .i(li ni-ada ni(/ nevine.C
Jedva (e (/zdr&ava. da (e ne na(.e'e.. "ez (/.n'e 9e (ada po2eti da .e
/pozorava na to -a-o (/ ./1-ari opa(ni i -a-o .ora. da za1titi. (vo'/ 2a(t.
Ka-o (lat-o od n'e.
A4 'a (a. ne-ada ,ila .lada+ znate.C
L'/,azno -li.a. glavo. i zaval'/'e. (e / (vo'/ (toli/.
?e(elo. Ro/z 9e .i pri2ati ,a'-e o /dvaran'/ i ro.antii. O to.e -a-o 'e
o(va'ana l'/,avni. pi(.i.a i -a-o (/ 'o' reitovali poezi'/ i(pod razgranatog
*ra(ta...
Sene iz ro.ana prole9/ .i -roz glav/ i o(e9a. (et/. O+ -a-o 'e ,ilo ,iti
.lad i (a. / to vre.e. Stvari (/ ,ile (-roz dr/ga2i'e.
AMnogo pre nego 1to (a. po(tala poznata pozori1na gl/.ia+ /poznala
(a. Lari'a+ (vog prvog ./&a...C
4znena3ena (a.. Prvog ./&a8 Koli-o ./&eva 'e Ro/z i.ala8 Pita. (e.
A...On 'e ,io a.eri2-i vo'ni- (taioniran ovde to-o. rata...C
A+ vidite. To (ve o,'a1n'ava. ?erovatno 'e pogin/o / ,or,i i ona 'e patila
godina.a. Sig/rno (e -a(ni'e /dala ponovo da ,i i.ala dr/1tvo+ ali ni-ada
ni'e za,oravila (vo'/ prv/ l'/,av+ ne&ne tren/t-e -o'e (/ delili+ n'i*ovo (poro+
(lat-o /dvaran'e.
A...4.ala (a. (vega devetnae(t godina...C
?idite. )nala (a..
A...i ni-ada rani'e ni(a. videla peni(...C
Mo'e (an'aren'e 'e naglo pre-in/to. Be-a'te .alo. Da li 'e /pravo re-la
peni(8
A..."ila (a. 'edna od oni* 1to -a(no (azreva'/. Tili+ .o'a na',ol'a
pri'atel'ia+ ve9 'e to radila (a (vo'i. .o.-o....C
Ne. Moli. va(. Ne. Mora da 'e ne-a gre1-a. 7ta ,i (a r/-o. pi(ani.
l'/,avni. pi(.i.a8
A...zapravo ne-oli-o p/ta. 4 / .i(ionar(-o. polo&a'/ i otpozadi...C =rrr.
A...Sve .i 'e to ,ilo 1o-antno+ .og/ va. re9i...C
)a i.e ,oga. Ne-a pre(tane. 4.a. .a./rl/-.
A...Ti* dana (a. ,ila zaintere(ovana (a.o da (e do2epa. para na'lon-i+ ali
Lari 'e ,io zaintere(ovan da (e do2epa .o'e...C
AKo.pletan engle(-i dor/2a-8C Pop/t ,elog an3ela+ -ono,aria (e
od'edno. po'avl'/'e za (tolo..
S-oro ,i* zapla-ala od ola-1an'a. 0vala ,og/. Mi(li. da ne ,i* izdr&ala
ni (e-/nd vi1e.
ADa+ .oli.... O*+ *vala.C O(.e*/'e. (e za*valno do- -ono,aria
(p/1ta ogro.ni po(l/&avni- pred .ene.
Kad -a&e. ogro.ni .i(li. ,/-valno.
Mo' (to.a- (e ,/ni. A/+ to 'e previ1e *rane za 'edn/ o(o,/. Nervozno
z/ri. / ,li(tav/ go.il/ 'a'a+ -o,a(ia+ (lanine+ pa(/l'a i ne-/ vr(t/ 1nile. Da
ne po.in'e. par2i9e to(ta. A -a&/ da A.eri-ani 'ed/ veli-e pori'e.
APa+ ne.o'te (a.o gledati. NavaliteC+ grdi .e Ro/z -o'a 'e na (v/ (re9/
pre(tala da .i pri2a o (vo. (e-(/alno. &ivot/. AMorate da na,aite .alo
.e(a na te -o(ti.C
?er/'te .i+ i.a dovol'no .e(a na .o'i. -o(ti.a da (e pre&ivi 2itav (eri'al
S/rvivora+ ali ne9/ da (e ra(pravl'a. (a Ro/z. Podign/v1i vil'/1-/+ oprezno
pregleda. tan'ir. 0.+ pita. (e -a-va 'e ovo 1nila8
Gzi.a'/9i -o.adi9+ oprezno pro,a..
?eo.a (a. pri'atno iznena3ena. AA/+ ovo 'e (tvarno /-/(noC+
/zvi-/'e. iznena3eno. Gzi.a. ve9e par2e. A7ta 'e ovo8C pita.+ /&iva'/9i /
(o2no.+ (lano. /-/(/. Mo' .a./rl/- ve9 po2in'e da pop/1ta.
ALrni p/dingC+ ,r/nda Ro/z. ATo 'e od/ve- i .o'e o.il'eno 'elo.C
AP/ding8C ./.la. do- gladno &va9e.. Ti l/di "ritani+ po.i(li.
ne&no. Slani dezert za dor/2a-. 7ta li 9e (lede9e (.i(liti8 AN'a.+ od 2ega 'e8C
AS/1ene -ravl'e -rviC+ -a&e ./1-i gla( pored .ene i 'a (e o-re9e. i
vidi. Spa'-a -a-o izvla2i (toli/ i (eda pored .ene.
?ilia .i (e -o2i /(red zaloga'a. AMoli.8C
ALrni p/ding (e pravi od -ravl'e -rviC+ -a&e prepotentno+ ,aa'/9i (vo'/
(tar/ i(*a,an/ (ve(-/ na (to i /zi.a'/9i (ol'/ 2a'a.
Na (e-/nd po.i(li. da 9/ povratiti po (tol/. A onda (*vati.. Naravno.
Spa'- i n'egov /rne,e(ni engle(-i (.i(ao za */.or.
A?eo.a (.e1noC+ odgovara. i na(tavl'a. da &va9e..
ANe 1ali. (e.C Sle&e ra.eni.a i zeva ,ez po-rivan'a /(ta. Ba- 'e 'o1 vi1e
ne/redan nego o,i2no. No(i izg/&van/ d/-(eri/ (a ne-o. 5le-o. i i.a
ta.ne -ol/tove o-o rveni* o2i'/. APita' Ro/z a-o .eni ne ver/'e1.C
AOK. 0o9/.C Odgovara. na n'egov ,le5 i gleda. Ro/z pre-o (tola.
ARo/z+ da li .o&e1 da ver/'e1+ ne-o .i 'e /pravo re-ao da 'e ovo...C .a1e.
-o.adi9e. rnog p/dinga na,odenog na vil'/1-/
A...napravl'eno od -ravl'e -rvi6C Sar-a(ti2no 5r-ne..
Ro/z p/9i (vo'a rvena /(ta. A=l/po(tiC+ o-9e+ od.a*/'/9i (vo'i. pa&o.
rni. pop/t gavrana i negira'/9i. ANi'e napravl'en od -ravl'e -rvi6C
)nala (a.. Po,edono(no pogleda. Spa'-a. Ma da+ -ravl'a -rv6 Kao da
,i* na(ela na to6 Pr-o(no /,a/'e. o(tata- / /(ta+ gla(no &va9/9i: AM.....
n'a....C
A onda Ro/z .ora da progovori i -a&e ne1to 1to (tvarno ne &eli. da
2/'e..
APravi (e od (vin'(-e -rvi.C . =rrr.
Oprala (a. z/,e dva p/ta+ o2i(tila -one. i i(prala vodio. za /(ta+ a
'o1 /ve- .og/ da o(eti. /-/(... onoga. OK+ prizna'e. da 'e /-/(no+ ali ipa-.
S/1ena (vin'(-a -rv8 To .ora da 'e na'odvratni'a (tvar za -o'/ (a. 2/la. Kao
da 'edete -ra(te.
Gzev1i g/tl'a' di'etalne -o-a<-ole+ ./l'a. ga po /(ti.a i ,/l'i. -roz
prozor a/to,/(a. Sada (.o na p/t/ za ?in2e(ter da po(eti.o -atedral/ gde
'e (a*ran'ena D&e'n O(tin+ i do- vi'/ga.o po /zani. /lia.a po-/1ava. da
(e -onentri1e. na o-olin/ a ne nadra&eni (to.a-.
Sedi1te pored .ene 'e prazno+ Me'vi (edi negde pozadi gde 'e Spa'-
interv'/i1e za (vo' 2lana-.
Na'e&i. (e na (a./ po.i(ao. ?erovatno (e 'o1 eri z,og dor/2-a+ ali
donela (a. odl/-/. Ne9/ vi1e g/,iti vre.e na nerviran'e z,og Spa'-a. On
ta-o ni'e vredan toga. Od (ada pa nadal'e+ iz,ri(a9/ ga iz glave i -onentri(ati
(e na p/tovan'e.
ANaredni* ne-oli-o (ati prove19e.o i(tra&/'/9i ?in2e(ter(-/ -atedral/+ pa
a-o &elite da po-/pite (vo'e (tvari..C vi(o-i gla( na1e vo3e p/ta od'e-/'e pre-o
.i-ro5ona do- /lazi.o na par-ing i (ta'e.o.
4(-r-av1i vrat+ z/ri. -roz prozor i gleda. i.pre(ivno delo ar*ite-t/re
(a -o.pli-ovano izrez,areni. -a.eno. i detal'ni. vitra&i.a na prozori.a.
A/+ ovo izgleda 5eno.enalno. Ka-o (e vrata otvara'/+ 'a &/rno gra,i.
-ap/t i /(ta'e.. ?idi. Me'vi -a-o ide iz.e3/ (edi1ta -a .eni. Na tren/ta-
po.i(li. da 9e pro9i pored .ene. Mora da .e ni'e videla.
A0e'.C O(.e*/'e. (e do- (e g/ra. pored n'e. A7ta i.a8C

Ona (e ne o-re9e i na deli9 (e-/nde (-oro po.i(li. da .e ignori1e+ ali
onda (e o-rene i -li.ne glavo.. ++O+ E.ili+ zdravo.C Del/'e po.alo
ra(tro'eno+ ali 'a to ignori1e.. Me'vi 2e(to del/'e ra(tro'eno.
APa+ -a-o (te (e ti i Erni (lo&ili (ino98C pita.+ nagin'/9i (e -a n'o' da ni-o
ne ,i 2/o. G.ire. od &el'e da 'e pita.+ ali ni(a. /(pela da 'e /*vati. na(a.o.
Kada (.o (tigli / *otel po(le pa,a+ o(tavila (a. n'/ i Erni'a da 9a(-a'/ /
predvor'/ i oti1la / -revet+ a onda 'e '/tro( eo p/t provela (a Spa'-o..
AO*... *.... / red/C+ odgovara oprezno.
ASa.o / red/8C zadir-/'e. 'e da'/9i 'o' .ali pod(tre-. AMi(li. da (te
va( dvo'e divan par.C
ADa+ pa+ ,ilo ,i .i drago da ta-ve .i(li zadr&i1 za (e,eC+ ,rene (e na
.ene.
=leda. 'e i ne ver/'e.. Ne zna. -o 'e vi1e 1o-iran 1to (e ,ren/la+ 'a ili
ona.
AO*+ izvini+ Me'vi. 7alila (a. (e. Ni(a. .i(lila...C Pre-ida. po1to
pri.e9/'e. da n'ene o2i del/'/ (/.n'ivo vla&no iza nao2ara. A0e'+ da li (i
OK8C pita. ti*o.
Na(ta'e pa/za po1to ona 'edva /(peva da prog/ta. Sada (.o / predn'e.
del/ a/to,/(a i izlazi.o+ ta-o da vidi. -a-o nervozno ,aa pogled -a Erni'/
-o'i (edi za volano.. Na tren/ta- po.i(li. da 9e .i ne1to re9i+ ali zati. ,rzo
(-re9e pogled pre nego 1to 'e on vidi.
A4zvin'ava. (e. Ne1to (e ne o(e9a. do,ro. Mi(li. da .e *vata pre*ladaC+
pro.r.l'a+ &/re9i niz (tepenie i na par-ing da (e pridr/&i R/pindi i
Ro/z.
),/n'eno 'e prati.. Ne vidi. da 'o' /ri no( niti da -i'a. Ne1to (e
de5initivno de1ava. Ali 1ta8 Na povrat-/ iz pa,a (ino9 zai(ta 'e delovala
op/1teno i do,ro ra(polo&eno. "ila (a. toli-o pi'ana da (a. 'edva i1la nog/
pred nog/+ ali (e (e9a. -a-o (e (.e'ala Erni'evi. 1ala.a i -a-o 'e pono(no
pri2ala o (e(tri9i.a i (e(tri2ina.a. 7ta 'e .oglo da (e dogodi /
.e3/vre.en/8
"aa. pogled po par-ing/ i vidi. poznat/ (il/et/ -a-o vadi pa-l/
.arl,ora iz gorn'eg d&epa.
Od'edno. .i (ine: Spa'- (e de(io / .e3/vre.en/. Sa r/-a.a /
d&epovi.a+ *oda. pre-o vetrovitog par-inga. Spa'- (to'i odvo'en od (vi*+
glave (avi'ene pre.a (-lopl'eni. 1a-a.a i po-/1ava da /pali igaret/. A0e'+
da li (i ti ne1to re-ao Me'vi8C 1i1ti. ,e(no.
Toli-o od one .o'e odl/-e.
AMoli.8C Podi&e pogled+ a ne/pal'ena igareta ./ vi(i iz /(ta.
ADa'+ .oli. te+ ne.o' da .i gl/.i1 nevina1eC+ pra(ne. i vidi. -a-o (e
.alo trgne. AO 2e./ (te va( dvo'e razgovarali / a/to,/(/8C
AJa (a. novinarC+ odgovara+ vade9i igaret/ iz /(ta i (tavl'a'/9i 'e iza
/va. )a,a/'/9i (vo'a (o.ot(-a ra.ena+ gleda .e nad.eno. A?odio (a.
interv'/.C
AO Erni'/8C
Spa'-ovo lie 'e ,ezizra&a'no. AO go(podin/ Dar(i'/C+ odgovara (.ireno.
AMo&da ,i i ti *tela da odgovori1 na par pitan'a. Kada (e (.iri1 i -ad te
pro3e .a./rl/-.C
AKo'i .a./rl/-8C -a&e. o1tro. Spopao .e nalet ./2nine -ao da 'e
(a.o 2e-ao zna-. ANe zna. o 2e./ pri2a1.C
4 ignori1/9i o-retan'e / (to.a-/+ prolazi. pored n'ega. Ne ver/'e. ./.
Ni na (e-/nd. De5initivno .i(li. da 'e re-ao Me'vi ne1to / vezi Erni'a. Ali 'e /
prav/ 1to (e ti2e 'edne (tvari: .og .a./rl/-a.
O1a./9ena+ na(lan'a. (e na 'edno (ta,lo. G (tvari+ .i(li. da 9/ (e
one(ve(titi (va-og tren/t-a.Poglavl'e @#.O(tavl'a'/9i o(tata- gr/pe+ ,rzo pronalazi. -o.ad trave pre-rivene
.razo. iza -atedrale i (p/1ta. (e na prazn/ drven/ -l/p/. Po2in'e (ve da
.i (e vrti i zatvara. o2i. "o&e+ (ada (e (tvarno o(e9a. lo1e. Sp/1ta'/9i glav/
.e3/ -olena+ po2in'e. d/,o-o da /di1e. ,olno *ladan vazd/*.
1da'ni. ,zda'ni. 1da'ni. ,zda'ni. 1da'ni. ,zda'ni. 1da'ni...
Ne.a. po'.a -oli-o d/go (a. ta-o (edela+ d/,o-o di(ala+ ali (lede9a
(tvar -o'e (e (e9a. 'e da od'edno. 2/'e. -r-ave -ora-e. Pre(ta'e. da
di1e. i zadr&ava. da*. Ko 'e to8 G-o2i. (e i 1iro. otvara. o2i. ?erovatno
Spa'-+ vra9a (e da .e gn'avi o-o interv'/a+ (*vata.+ (a /&a(ni. o(e9an'e.
da tone..
O(tav1i (avr1eno .irna+ i dal'e dr&i. glav/ .e3/ -oleni.a a o2i /prte /
tlo+ detin'a(to &ele9i da .o&da a-o 'a ne vidi. n'ega+ on ne9e videti .ene. Pa+
delovalo 'e -ada (a. i.ala pet godina i -ada (a. (e igrala &./r-e (a ,a-o. i
de-o.+ te1i. (e.
Kr-an'e po(ta'e gla(ni'e+ ,li&e+ pored .ene. Par (topala (e od'edno.
po'avl'/'e / .o. vidno. pol'/.
Sa.o vr*ovi. Onda (ta'/.
D/plo (ran'e.
A0.<*..C
On pro2i19ava grlo i 2e-a da 'a podigne. pogled. Ta-o da .o&e da
li-/'e+ -a&e. (e,i+ / i(-/1en'/ da ga ignori1e. i .oli. ,oga da (*vati
por/-/ i ode. Ali zna. da ne.a 1an(e. Spa'- 'e novinar. Gporno(t ./ 'e
nadi.a-.
"/l'i. 'o1 tren/ta- / n'egove ('a'ne ipele+ pripre.a'/9i (e na go.il/
1ala < t/&no po.i(li. -a-o (a. ,a1 (ada 5ina 1ala < a zati. podi&e. glav/.
Sa.o 1to / to. deli9/ (e-/nde -o'i 'e potre,an da to /radi.+ ne1to .i (ine.
Be-a'te .alo. Spa'-ove ipele (/ i(*a,ane i /ve- ne/glanane.
Ka-o podi&e. pogled+ ta-o od'edno. o(eti. vrtoglavi/.
To ni(/ Spa'-ove ipele.
ADa li (e o(e9ate lo1e8C
To 'e ponovo on. M/1-ara iz ./ze'a. T/po ,/l'i. / n'egov/
neverovatno 2etvrta(t/ vili/ (a (e-(i r/pio. na ,radi i potre,an .i 'e
tren/ta- da ovo o,radi.. Do- to radi.+ dve .i(li .i (e .ota'/ po glavi:


@. Ka-va /vrn/ta (l/2a'no(t. 7ta+ za,oga+ on radi ovde8
#. Ka-va neverovatna (re9a. Mi(lila (a. da ga ni-ada vi1e ne9/ videti.
AMalo (te ,ledi.C


ANe+ / red/ (a.. Sa.o (a. ,ila .alo... *.... o1a./9ena.C
"ri&no .e po(.atra a zati. (tavl'a r/-e na (lepoo2nie i trl'a i*
zapan'eno. AJa (e ta-o3e o(e9a. po.alo o1a./9eno. Da li ,i va. (.etalo da
(edne.8C
AO*... *.... (va-a-o < izvolite.C Kli.a. glavo.+ po.era'/9i (e da ./
napravi. .e(ta. Od'edno. (e o(e9a. ta-o nervozno -ao 1to (e /ve- o(e9a.
-ada .i (e ne-o (tvarno dopada. Kri1o. ga gleda.. Jo1 /ve- i.a on/
(.e1n/ ode9/ -o'/ 'e '/2e no(io+ ali ipa-+ da ne o-oli1a.. Ren(i -o(ti. ili ne+
on 'e ipa- zgodan da /.re1.
)a,a/'/9i pr(ti.a repove (vog zi.(-og 5ra-a+ (eda pored .ene. ),og
n'egove ,lizine+ p/l( .i /,rzava. Pa 1ta a-o no(i -o1/l'/ (a -arneri.a+ /(-e
-rat-e pantalone i d&epni (at8 4zlazila (a. (a tipo. -o'i 'e i.ao ,ele
-a/,o'-e+ (e9ate (e8
Alo+ E.ili+ (a ovi. ne izlazi1.
Jo1 ne izlazi1+ 'avl'a (e ona' gla(i9 / .eni.
"o&e+ 1ta .e 'e (popalo8 Od -ada (a. po(tala ta-va gra,l'ivia8
Na(ta'e d/ga pa/za+ i ne-oli-o tren/ta-a (a.o (edi.o 'edno pored
dr/gog. Ja+ -o'a grli. (vo'a -olena i po-/1ava. da ga overi. vire9i (a (trane
ta-o da .e ne /*vati. On+ -o'i (edi potp/no /(pravno+ trl'a'/9i (lepoo2nie i
(ten'/9i.
"are. .i (e 2ini da to radi+ ali da li (te i-ada po-/1ali da virite (a (trane8
O2i (tvarno ,ole.
A?er/'e. da (.o (e /poznali '/2e / Baton Menor/C+ -a&e o-ren/v1i (e i
*vata'/9i .o' pogled.
Lrveni.. Stvarno+ da li .og/ da ,/de. 'o1 .an'e ool8 A0.+ daC+
-a&e. ne(ig/rno+ pita'/9i (e 1ta (ledi.
A=o(po3ia E.ili+ A.eri-an-a+ zar ne8C
Do- .e gleda ne .og/ a da ne pri.eti. na2in na -o'i (vetlo(t o,a('ava
n'egove o2i ta-o da (e .og/ videti ,lede pege ,o'e 9ili,ara o-o ivia. AA vi
(te go(podin...C pre-ida. 2/dno.
ADar(iC+ zavr1ava on odl/2no. A=o(podin Dar(i.C
Ta-o zna2i+ (*vata.+ 'o1 /ve- igra.o t/ igra. =leda. / n'ega -o'i
tren/ta-+ po-/1ava'/9i da ga proeni.. ADa li... *.... (e ovi. ,avite /
&ivot/8C pita..
ABi.e8C pita nevino.
7ar.iran'e. i zavo3en'e. /(a.l'eni* A.eri-an-i.
AMi(li.+ gl/.a (te8C
A=l/.a8C Del/'e iznena3eno. APa+ ne.C O(.e*/'e (e+ vidno za,avl'en
.o'i. pitan'e.. Gzvra9a. o(.e*+ ali da ,/de. i(-rena+ (ada (e ve9 po.alo
g/,i.. Mi(li.+ ne zna. 1ta da po.i(li.. A-o ni'e gl/.a+ -o 'e8
Jo1 /ve- po.alo z,/n'ena+ po-/1ava. da (.i(li. ne-o logi2no
o,'a1n'en'e. Da li (e 1ali8 Da li 9e (ad ne-o da i(-o2i iza -l/pe i vi-ne
AS-rivena -a.era6C ili 1ta god da -a&/ ovde / Engle(-o'.
"aa. pogled o-o (e,e+ ali 'e (ve .irno i ti*o. Ne.a ni-oga. Sa.o 'a i
ova' ta.ni+ zgodni Englez.
A onda .i ne1to (tra1no padne na pa.et: 1ta a-o 'e ne-i /vrn/ti /,ia
-o'i (e pretvara da 'e go(podin Dar(i da ,i na.a.io naivne .lade &ene -ao 1to
(a. 'a8
G .i(li.a od'edno. vidi. novine -a-o lete -a .eni+ -ao / oni. rno<
,eli. 5il.ovi.a+ (a na(lovo.:

TRA=4BNA SMRT "E)NADEMNO= ROMANT4KA < NJENA LJG"A?
PREMA KNJ4ME?NOST4 DO7LA JOJ =LA?E

=olili smo je da do7e u 3ankun, kae bliska prijateljica (tela koja se nedavno
verila sa (kotom, >?, rukovodiocem u agenciji za oglaavanje. &li, ona je elela da
upozna gospodina "arsija.


To 'e to. Mora. da i(tera. (tvari na videlo.
ASl/1a'+ 1ta (e de1ava ovde8C p/a.+ gleda'/9i ga pravo / o2i. )a,oga+
pa 'a (a. A.eri-an-a. Mi voli.o dire-tan razgovor.
Del/'e 1o-irano .o'i. napado.. A4zvin'ava. (e+ ali ,o'i. (e da ne
raz/.e..C
ATi. Po'avl'/'e1 (e ponovo. G to' ode9i. Tvrde9i da (i go(podin Dar(iC+
na(tavl'a. o*ra,reno. AA-o ni(i gl/.a+ -o (i onda8C
A=o(podin Dar(iC+ -a&e 'edno(tavno.
=leda. ga -o'i tren/ta-+ po-/1ava'/9i da ga (*vati. ali ne /(peva..
Stvarno .i (e dopada ova' tip+ ali 1ala 'e 1ala. AMao .i 'e+ ali to 'e ne.og/9e.C
AKa-o .o&e ,iti ne.og/9e8C
A)ato 1to ti ne po(to'i1C+ -a&e. 'edno(tavno. ANa&alo(tC+ doda'e. t/&no
.r.l'a'/9i.
AG to. (l/2a'/+ da li .o&ete da .i o,'a(nite -a-o onda (edi. ovde
pored va(8 Da li -a&ete da (a. d/*8 Proizvod .a1te8C odgovara nad.eno.
Sad -ad to -a&e+ zai(ta del/'e po.alo neverovatno.
0.+ alo8 ?i1e neverovatno od toga 1to -a&e da 'e go(podin Dar(i8
AA-o 'e i-a-va /te*a+ i 'a (.atra. da 'e va1e pri(/(tvo po.alo
za,rin'ava'/9eC+ prizna'e /videv1i da .i 'e nelagodno. Nagn/v1i (e napred+ (a
la-tovi.a na -oleni.a+ prevlai pr(te -roz -o(/. AJa (a. i(to z,/n'en
za1to na. (e p/tevi (talno /-r1ta'/.C
"aa. pogled ,o2no na n'egov/ zgr2en/ 5ig/r/ i o(e9a. neo2e-ivan/
toplin/. ANe ta-o z,/n'en -ao 'aC+ odgovara. ne&no.
AJ/2e+ na-on 1to (.o (e (reli / trpezari'i+ pitao (a. (e da li (a. va(
/op1te video.C
ATa-o3eC+ odgovara. &/(tro -li.a'/9i glavo..
A4zgledalo 'e -ao da (te (e po'avili niot-/da a zati. ponovo ne(tali ,ez
traga.C
ATa2no ta-oQ+ iz/(ti.. O(e9a. ogro.no ola-1an'e. )na2i ne g/,i. raz/..
O2igledno da po(to'i raionalno o,'a1n'en'e za (ve ovo.
Ali -o'e8
Ne-oli-o tren/ta-a (edi.o (avr1eno .irni. Ni'edno od na( ne progovara
ali pitan'a le,de o-o na( -ao da (.o / ne-o. o,la-/. Ka-o...8 )a1to...8 Ko...8
)atvara. o2i. ?rti .i (e / glavi.
APita. (e da li (a. va( .o&da iz.i(lio.C
B/'e. n'egov gla(+ ti* i /.eren+ i otvara. o2i da ,i* videla -a-o z/ri /
.ene -ao da i (a. ne .o&e da ver/'e.
Na(lan'a (e na -l/p/ i pre-r1ta r/-e. T+Mora. va. re9i+ go(po3ie E.ili+
(ve / vezi va(+ od ode9e do va1eg pona1an'a i na2ina govora+ dr/ga2i'e 'e od
(vega 1to (a. i.ao prili-e da do&ivi..C
AMogla ,i* i(to to da -a&e. za va(.C Stidl'ivo (e o(.e*/'e..
7tavi1e+ ne1to (e de5initivno de1ava .e3/ na.a. 4 de5initivno to ne
/.i1l'a..
ADa li 'e to i(tina8C za*teva odgovor+ ne (-ida'/9i pogled (a .o'i* o2i'/.
AAp(ol/tno.C Kli.a. glavo.. Po.alo (a. z,/n'ena. Da li on to 5lert/'e
(a .no.8 O(e9a. leptiri9e / (to.a-/. "o&e+ ovo 'e l/do(t. S-oro da .ora. da
(e /1tine..
7tipa. (e.
Ne+ 'o1 /ve- 'e t/. Na -l/pi. Sedi pored .ene. 5lert/'e.
O(etiv1i -a-o .o'a zatre(-ano(t pro.al'a (vo'/ r/&n/ glav/+ (re9e.
n'egov pogled i na tren/ta- (e (a.o gleda.o. Sa.o 1to 'e to .alo d/&e od
tren/t-a < -ao -ad ga /(porite i ra(tegnete da ,i tra'ao d/&e. Dovol'no d/go
da ,/de zna2a'an. Dovol'no d/go da o(etite 'ez/ -a-o (e pen'e /z leda (ve do
potil'-a...
APa+ 1ta radite ovde / ?in2e(ter/8C pita.+ deli.i2no iz radoznalo(ti+
deli.i2no / po-/1a'/ da vrati. razgovor na ne-e nor.alne to-ove. Koli-o
god da .i (e dopada 1to (edi. ovde (a zgodni. (trane.+ .ora. ,are. da
po-/1a. da (*vati..
ADo1ao (a. ovde (a (vo'i. do,ri. pri'atel'i.a -o'i (/ 5a(inirani
vitra&i.a na prozori.a. 4pa-+ ,o'i. (e da 'a ni(a. toli-o+ ta-o da (a. oda,rao
da iza3e.. Meleo (a. da 2ita. novine...C
Ma1e novina.a -ao do-az da .e ne zavla2i+ i onda /gleda. ne1to. Da*
.i za(ta'e / grl/.
7ta...8
G /gl/ novina+ od1ta.pan rno<,elo+ ,/l'i / .ene dat/.. Sa.o /.e(to
da pi1e A>?. decembar >@@A.C napi(ano 'e A>?. decembar BCBD.C. =leda.+ trl'a.
o2i a onda ponovo gleda..
AOd1ta.pali (/ pogre1an dat/..C
A4zgleda da va. 'e pre1lo / navi-/ da ne ver/'ete. Prvo .eni+ zati.
london(-o. Ta'.(/C+ -a&e do- ./ rne o2i (i'a'/.
AAli+ pogre1no 'e...C ,/ni. (e+ /zi.a'/9i novine od n'ega i pregleda'/9i
na(love. Be-a'te .alo+ ni'e / pitan'/ (a.o dat/.+ (vi 2lani (/ pogre1ni.
4zgleda da pi1/ o (tvari.a -o'e (/ deo i(tori'e. Kao da (/ ove novine (tvarno
dve(ta godina (tare. Ne /-lapa (e. O(i....
Po2in'e da .i (e vrti / glavi i podi&e. pogled -a 2ove-/ -o'i (edi pored
.ene+ po(.atra'/9i n'egove ('a'ne 2iz.e za 'a*an'e i /(-e rne pantalone+
n'egov 5ra- i d&epni (at+ ,el/ /1tir-an/ -ragn/+ n'egov/ -ravat/+ r/pi/ na
,radi... Mo' /. pretra&/'e po(ledn'a dvade(et i 2etiri (ata: n'egovo
po'avl'ivan'e / ./ze'/ '/2e+ vatra -o'a gori / -a.in/+ tapete+ n'egovo
5or.alno pred(tavl'an'e+ ne(tana- pla(ti2ne ograde...
A (ada (li-e po(ta'/ za./9ene+ pore.e9enog redo(leda po1to
po-/1ava. da (e pri(eti. (vega. ?eli-e (tvari+ .ale (tvari+ 2/dne (tvari+
neo,'a1n'ive (tvari. Pi(.o -o'e 'e pi(ao (e(tri+ novine (a dat/.o. iz @S@I+
n'egov iznenadni ne(tana- -ada 'e Spa'- /1ao / trpezari'/ i ponovno
po'avl'ivan'e iz vedra ne,a dana(... =leda. o-o (e,e. 4 ni-ada ne.a ni-oga
-ada 'e on t/+ (a.o 'a...
Sve ,i to .oglo ,iti do,ro razra3ena 1e.a+ ali < d/,o-o /zda*ne. da
,i* (e (.irila za ono 1to (ledi < 1ta a-o dozvoli. da po(to'i .og/9no(t da
ni'e8 )a(ta'e.+ zna'/9i da 'e ono 1to 9/ po.i(liti neza.i(livo. 7ta a-o 'e
(tvarno ona' za -oga (e izda'e8
7ta a-o 'e (tvarno on go(podin Dar(i8 T
ADr*tite+ da li ,i(te &eleli .o' 1al8C
Trgne. (e i vidi. -a-o od.otava ,eli (vileni 1al o-o vrata.
Ne.o -li.a.. Mora da po(to'i raionalno o,'a1n'en'e+ .ora+ ali ne .og/
da ga (.i(li.. A ona' deo .ene -o'i 'e zal'/,l'en / go(podina Dar(i'a i -o'i
ide na /(rane (a(tan-e zadn'i* godin/ dana ne &eli da ta-vo o,'a1n'en'e po(to'i.
Do- (e on ,ez rei pri,li&ava i ne&no (tavl'a (vo' 1al pre-o .o'i* ra.ena+
dolazi. do da*a. Ni1ta ovo ne.a (.i(la+ ali 1ta a-o ne-e (tvari ne .ora'/ da
i.a'/ (.i(la8 Sa.o zato 1to ne1to ne .o&ete da o,'a(nite ne .ora da zna2i
da ni'e (tvarno. Kao lete9i tan'iri i d/*ovi i oni -r/govi / &it/... i li- iz -n'ige
-o'i o&ivl'ava.
E.ili+ pre-ini. S.e1na (i. Ovo 'e l/do(t. Ova' tip 'e o2igledno l/d i to
prelazi na te,e6 0a'de+ devo'-o+ (a,eri (e.
Od'edno. .i na pa.et pada ide'a+ i zaroniv1i / (vo'/ ta1n/ -opa. do-
ne prona3e. ono 1to tra&i. < (vo' pri.era- =ordo(ti i predra(/da. 4zvadiv1i
ga+ pono(no .a1e. -ao do-azo.. A=o(podin Dar(i 'e li- iz -n'ige. Ove
-n'igeC+ -a&e. nagla( da /ti1a. (vo'e l/de .i(li.
On del/'e zai(ta iznena3eno. AJa8 Ja (a. / -n'izi8C
ADa+ od D&e'n O(tin. Lela 'e o va.a < .i(li. go(podin/ Dar(i'/C+ ,rzo (e
i(pravl'a.. "o&e+ 2a- i 'a (a. (e pri.ila. APogleda'teC+ iz/(ti. iznervirano.
=/ra. ./ pri.era- -n'ige / r/-e. E+ (ada 9e .orati da (e po'avi ne-o
raionalno o,'a1n'en'e. Ovo. do-az/ ne9e .o9i da (e (/prot(tavi+ zar ne8
Na tren/ta- (edi veo.a .irno i /(pravno+ (a tan-o. -n'igo. / r/-a.a i
izrazo. (/.n'e na li/.
AOvo 'e -n'iga8C
=rozni2avo -li.a. glavo..
AB/dno. Ne.a -orieC+ -a&e+ del/'/9i i(-reno 1o-irano.
A)ar ni-ada rani'e ni(te videli izdan'e (a .e-i. -oria.a8C /zvra9a.
ne(trpl'ivo.
A onda .i (ine. G vre.e go(podina Dar(i'a -n'ige (/ ,ile / -o&no.
povez/+ izdan'a (a .e-i. -oria.a ni(/ po(to'ala+ 1to ,i o,'a(nilo...
"rzo g/1i. t/ .i(ao. Kao 1to (a. i re-la+ to 'e ne.og/9e.
On pola-o o-re9e -n'ig/+ podign/te o,rve pale. trl'a -ori/+ a zati. 'e
oprezno otvara i o-re9e prv/ (tran/. =leda. -a-o ./ o2i prele9/ pre-o
te-(ta. Potp/no /d/,l'en+ o-re9e 'o1 ne-oli-o (trana.
4zgleda potp/no zapan'eno.
A)ai(ta (te / prav/C+ -a&e od.ereno na-on ne-oli-o tren/ta-a.
A)na.C+ odgovara. (a o(e9a'e. zadovol'(tva. Ali i.a 'o1 ne1to:
razo2aran'e. S-oro da .e 'e /verio+ (a (vo. to. ode9o. i novina.a. OK+ to 'e
potp/no l/do i ne.og/9e i prava 5antazi'a+ ali -o'a devo'-a ne ,i &elela da
/pozna pravog go(podina Dar(i'a8 Mi(li.+ da li .o&ete da za.i(lite8 To ,i
,ilo (tvarno neverovatno.
Podi&e pogled -a .eni+ t/&nog lia. AJa (a. / -n'izi. Kao i .o'i dragi
pri'atel'i+ go(podin "ingli i n'egova (e(tra...C Kn'ige otvorene na -oleni.a+ on
ponovo (p/1ta pogled na (tranie+ -ao da 'e d/,o-o za.i1l'en a zati.+ (-oro
nepri.etno+ *vata. ,lagi o(.e* / /glovi.a n'egovi* /(ana. AMora. da
prizna. da (a. veo.a pola(-an 1to 'e ne-o napi(ao -n'ig/ o .eni.C
E'+ 2e-a' .alo+ to ,a1 i ni'e rea-i'a -a-v/ (a. o2e-ivala.
A0vala va. 1to (te .i ovo po-azali. O(e9a. (e po2a(tvovano. To 'e
prili2an -o.pli.ent+ zar ne8C na(tavl'a+ podi&/9i pogled -a .eni. Mo&e (e
o(etiti pono( / n'egovo. gla(/+ i .ora. da -a&e.+ del/'e veo.a zadovol'no
(o,o.. AMada+ to po,i'a va1/ teori'/ da 'a ne po(to'i.C+ doda'e do- ./ o2i
a-le. ANe (a.o da (a. ovde li2no+ ve9 (a. i ovde /n/tra+ rno na ,elo..C
Potp/no 1o-irana+ otvarani /(ta da -a&e. ne1to .ada ni(a. ,a1 (ig/rna
1ta ,i* re-la. Da li 'e ova' tip 'edno(tavno l/d8 Mora. da prizna.+ del/'e
(avr1eno nor.alno+ o(i. ode9e+ i (tvarno 'e privla2an...
"o&e+ ta-ve (a. ti 'a (re9e+ zar ne8 Kona2no /pozna. ne-og i o(eti.
prav/ *e.i'/ iz.e3/ na( a i(po(tavi (e da 'e on l/'-a.
AAli (a.o 'edn/ (tvar ne raz/.e....C
Trgne. (e i vidi. -a-o .o' ta.ni+ zgodni (trana li(ta -n'ig/ a o(.e*
./ 'e ne(tao (a lia. A)a1to (/ o(tale (trane prazne8C
APrazne8C ponavl'a.. V
O+ ,o&e+ ,ila (a. / prav/. On 'e(te l/d.
APogleda'te.C
=leda. ga -a-o podi&e -n'ig/ i li(ta dr/g/ polovin/ do- .i (re tone.
Tipi2no+ 'edno(tavno tipi...
Be-a'te .alo.
)apan'ena (a.. G.e(to da (/ (tranie p/ne od1ta.panog te-(ta+ one (/
(-roz prazne.
Ka-o to .o&e ,iti8 To 'e ne.og/9e.
Od'edno. .i (e zavrti / glavi i tr/n-a (/.n'e (e rada / .eni. Ne1to
veo.a 2/dno (e de1ava ovde.
Gpravo (a. 2itala t/ -n'ig/ / a/to,/(/. Ta 'e -n'iga rani'e ,ila nor.alna
a (ada...
AKa-o (te to /radili8C iz/(ti.+ oti.a'/9i ./ -n'ig/.
ANi(a. ni1ta /radioC+ -a&e 'edno(tavno.
Sada 'a li(ta. -n'ig/ -ao da ne-a-o o2e-/'e. da (e o(tata- pri2e ponovo
po'avi+ ali (trane (/ i dal'e odl/2no prazne. 4.a i* (totina-. "eli+ prazni li(tovi
papira. "/l'i. / n'i* / neverii+ po-/1ava'/9i da (.i(li. raionalno
o,'a1n'en'e. Ali ga ne.a. Ka-o .og/ rei 'edno(tavno da ne(tan/ (a papira8
4(pare / vazd/*8
ADa li 'e ovo ne-i tri-8C z,/n'eno iz/(ti.. ?idela (a. -a-o .o' tata
izvodi tri- (a -arta.a -o'e ne(ta'/+ ali te-(t... ADa li (te vi ne-i .a3ioni2ar ili
izvo3a2 tri-ova < -ao na pri.er De'vid "le'n8C
Del/'e z,/n'eno. A"o'i. (e da ne pozna'e. tog go(podina "le'na+ ali
/verava. va( da (a. 'a go(podin Rivili'e. Dar(i. )a1to .i ne ver/'ete8C
APa onda -a-o...8C gla( .i /ti*ne. AJedno(tavno ne.a (.i(laC+ .r.l'a.
od.a*/'/9i glavo..
A=o(po3ie Ol,ra't8C
Od'edno. o(e9a. -a-o .e po-riva (en-a i o-re9e. (e da ,i* videla
go(po3i/ Stin -a-o (to'i pored na(.
ADa li (te 2/li i1ta 1to (a. re-la8C
Koli-o d/go (to'i t/8 O2igledno (a. ,ila op2in'ena go(podino.
Dar(i'e. da 'e ni(a. 2/la -a-o dolazi. O-re9e. (e -a go(podin/ Dar(i'/+
(pre.na da po2ne. da o,'a1n'ava....
Sa.o 1to 'e -l/pa prazna.
AKa&e. da .ora.o da -rene.o (va-og tren/t-a. A-o od.a* ne
po&/rite+ prop/(ti9ete prili-/ da vidite 'edn/ od na'zna2a'ni'i* -n'i&evni*
zna.enito(ti.C
=de li 'e on ne(tao8 O(e9a. -a-o .e (la.a razo2aran'e. Do- .i (re
nenor.alno l/pa+ prelazi. r/-o. pre-o .e(ta pored .ene na -l/pi. Jo1
/ve- 'e toplo ta.o gde 'e (edeo. Ni(a. ga .ogla iz.i(liti. Pa ipa- < (tavl'a.
r/-e o-o vrata < ne.a n'egovog 1ala.
A=o(po3ie Ol,ra't8C
A0.... da+ dolazi.C+ -a&e. (va dezori'enti(ana.
APa+ *a'de.o. "rzoC+ ve(elo -a&e+ l/p-a'/9i energi2no .aleni. r/-a.a /
-o&ni. r/-avia.a. AMada 'a -a&e.+ .i(li. da 9e va. vitra&i ,iti
5a(inantni.C Na(ta'e pa/za a onda .e (/.n'i2avo pogleda. ADa li (te /
red/8C
A0. < da... o(e9ala (a. (e .alo o1a./9eno+ ali (ada (a. / red/C+
odgovara.+ po-/1ava'/9i da zv/2i. op/1teno -ada zapravo ni(a..
Priti(-a. (lepoo2nie -o'e p/l(ira'/. Ni(.o (tigli ni da (e dogovori.o da (e
.o&da ponovo (retne.o. Gzdr.ano /(tane.. To pod /(lovo. da (tvarno
po(to'i.
AOpro(tite 1to (e .e1a.+ ali 2/'e. da (te ,ili / lo-alno' -a5ani (ino9.C
"o&e+ 1ta 'e to (a (vi.a8 Ja (a. glavna te.a p/tovan'a.
A0.... da+ i1la (a. (a Me'vi. Dve (a.e devo'-eC+ 1ali. (e.
A-o (a. o2e-ivala da negod/'e+ ni(a. ,ila / prav/. AOdli2no.
Pri'atel'(tvo 'e (va-a-o na',ol'i .ele. za l'/,avne raneC+ -a&e ./dro a zati.
pover4'ivo doda'e AJa ,i* pa- (avetovala iz,egavan'e 'a,/-ova2e.C
O+ ,o&e+ -o li 'e n'o' re-ao8
AG red/. Spre.na8C na(tavl'a ve(elo+ gotova (a (avetovan'e..
A0.... da... ap(ol/tno.C
D/,o-o /di1/9i (ve& vazd/*+ g/ra. r/-e / d&epove+ ali -a-o -rene.
da prati. go(po3i/ Stin ona povi2e: AO*+ pogleda'teC+ i po-az/'e ne1to
pol/(a-riveno / travi i(pod -l/pe.
A7ta 'e to8C pita.+ o(etiv1i nalet /z,/3en'a.
AOn .ora da 'e i(p/(tio (vo' 1alC+ doda'e+ pre nego 1to 'e na(tavila ,rzi.
-ora-o. -a -atedrali.
Do- odlazi+ -r-avi* -ora-a pre-o 1l'/n-a+ (agin'e. (e da ga podigne..
)na2i ni(a. /.i(lila. O(e9a. leptiri9e / (to.a-/ do- priti(-a. 1al na lie.
Miri1e na n'ega. Ta -ara-teri(ti2na .e1avina -olon'(-e vode i pene za
,ri'an'e.
Na ,rzin/ /g/ra. 1al / d&ep -ap/ta i po&/ri. za vo3o. p/ta. Kada
od'edno. ne1to regi(tr/'e..
Be-a'te .alo.
A=o(po3ie Stin8C
Sa.o 1to ni'e pro1la -roz vrata+ ona (e o-re9e. ADa 8C
AGpravo (te re-li da .ora da 'e on i(p/(tio (vo' 1al.C
=leda .e+ ,ezizra&a'nog lia+ ta-o da (e /op1te ne .o&e provaliti. Na
tren/ta- ,i* .ogla da (e za-/ne. da (a. /*vatila tr/n-/ ne(ig/rno(ti+
tra2a- ne2ega+ ali (ada 'e ne(tao i ona .e po&/r/'e /n/tra.
AJe(a.8 O+ -a-o (a. ,le(ava+ lap(/(C+ -a&e op/1teno. AMi(lila (a. vi.C 4
,ez dal'eg odlagan'a+ g/ra .i pa.5let / r/-/ i -re9e (a (vo'i. pripre.l'eni.
govoro. vodi2a. ASada+ a-o pogledate napred+ vide9ete i.pre(ivni goti2-i
,rod (agra3en @SUS...C
Poglavl'e @I.Po2in'e. da l/di..
G (tvari+ ,ri1ite to.
Ja ve9 'e(a. l/da. Potp/no+ do -o(-e+ l/da -ao -ad na -oled&/ .e1ate
te-il/ (a pil/la.a.
Ka(ni'e te ve2eri nazad / *otel/+ le&i. / (o,i i ,/l'i. / pla5on+
raz.i1l'a'/9i o (tvari.a -o'e (/ (e de(ile popodne. 4.a (-oro @@ (ati+ i
po-/1ava. da za(pi. ve9 (at vre.ena+ ali ni1ta od toga. Mi(li .i l/ta'/ i
l/ta'/+ .e1a'/9i (ve te l/do(ti -ao ve1 / .a1ini. 7ta 'e to ,ilo dana(8 ?antele(no
i(-/(tvo8 Mo'a preterano ,/'na .a1ta8 Li- iz -n'ige o&ivl'ava8
=la(no (ten'/9i+ gra,i. 'a(t/- i o-re9e. ga+ po-/1ava'/9i da prona3e.
*ladno .e(to na n'e./.
Stvarno+ E.ili+ ovo 'e (.e1no. Gz,/3ena+ po2in'e. da (e vrti. i
o-re9e.+ ta-o da drveni ra. -reveta po2in'e gla(no da vili. G (/(edno' (o,i+
Ro/z l/pa / zid.
A4zvinite6C gla(no (e &ali. ANe-i od na( po-/1ava'/ da (pava'/.C
S/per. Sada .e opt/&/'/ i da vodi. l'/,av. Ne ,i .i (.etalo -ada ,i*
zai(ta to radila+ ali (tvarno ni1ta od toga. Le&i. ovde+ / v/neno' pid&a.i (a
nartani. tre1n'a.a i pla(ti2no. za1tito. / /(ti.a da ne ,i* 1-ripala
z/,i.a+ i raz.i1l'a. o (/(ret/ (a go(podino. Dar(i'e. dana( popodne...
Da li (a. to /pravo re-la (/(ret/ (a go(podino. Dar(i'e.8
E+ (ad 'e do(ta. Mora. da /(tane..
)gra,iv1i (vo' pri.era- =ordo(ti i predra(/da+ navla2i. 5ar.er-e i
(tar/ d/-(eri/ i (ilazi.. 4zgleda da (/ (vi ve9 / -revet/ i (pava'/+ po.i(li.+
/laze9i / prazn/ dnevn/ (o,/.
O(vetl'ena razli2iti. la.pa.a (a a,a&/ri.a (a -i9an-a.a+ -a-ve
verovatno i.a'/ na1e ,a-e+ i /-ra1ena 'o1 de(etina.a (ena iz lova+ (o,a
del/'e iznena3/'/9e pri'atno. To 'e antiteza oni. .oderni. *oteli.a /
N'/'or-/ (a .ini.ali(ti2-i. .oderni. na.e1ta'e. i -on(tr/-i'o. od golog
2eli-a i ,etona. Ovde 'e (ve i+ i i 'o1 ia+ po.i(li. po(.atra'/9i par
p/5na(ti* (o5a pored d/pli* prozora i (tar/ -o&n/ (toli/ (a d/g.i9i.a na
na(lon/.
Pa ipa-+ prili2no .i (e dopada.
Odlazi. do -a.ina od -a.ena+ gde gori prava vatra. G(a*n/la 'e+ ali 'o1
/ve- ne-oli-o pan'eva (i'a.
Pored -a.ina+ vidi. go.il/ novina. O(e9a. -rivi/. "o&e+ o(e9a. (e
-ao p/(tin'a-. Ovde (a. ve9 dr/gi dan a ni(a. ni pogledala engle(-e novine.
O(i. oni* dana(+ ali te (/ ,ile dve(ta godina (tare+ pre-ida .e gla( /
.o'o' glavi.
Malo (e trgne. z,og toga+ ali ga ignori1e. i+ /zev1i De'li ta'.(+ zavali. (e
/do,no / 5otel'/. J/<*/+ pogleda'te .e (a.o+ o(e9a. (e -ao go(podaria
-/9e+ po.i(li. ve(elo. O(.e*/'/9i (e (a.a (e,i+ otvara. novine i po2in'e.
da li(ta. tra&e9i ne1to intere(antno za 2itan'e.
AL'/,avnia o(ra.o9enog 2lana parla.enta (e pri(e9a a5ereC+
AMediin(-e (e(tre prete 1tra'-o.C+
AOt-riven (l/2a' prevare od I .iliona 5/ntiC...
0.+ 2ini (e da (/ ve(ti i(te ,ez o,zira na to (a -o'e (te (trane Atlanti-a+
(a.o .e1avina 'ada i tra2eva.
Po2in'e. ,e(il'no da preli(tava. razli2ite 2lan-e. Ni1ta da .e
zaintere(/'e. Pre(-a2e. (tranie po(ve9ene razonodi. Mi(li. da 9/ na(taviti da
2ita. -n'ig/ po1to (a. (tigla ,a1 do dela gde...
Spa'- 0argre'v(.
4.e .i /pada / o2i. Trepne. i ponovo pogleda.. G novina.a+ .ali.
(lovi.a+ i(pod 2lan-a o ne-o. ir(-o. gl/./ za -oga ni-ada ni(a. 2/la+ (to'e
rei A4nterv'/ na1eg novinara+ Spa'-a 0argre'v(aC. A/+ zna2i (tvarno 'e pravi
novinar. De'li ta'.(a8 )na2i i(tina 'e. Nevol'no o(eti. po1tovan'e. Mrzi.
1to to .ora. da prizna.+ ali prili2no (a. i.pre(ionirana. Ovo ni'e ne-i
lo-alni ,ilten+ ovo (/ naionalne novine.
Kad (.o ve9 -od toga+ *a'de da ne ,/de.o previ1e /z,/3eni. Na -ra'/
-ra'eva+ ni'e ,a1 da 'e / pitan'/ N'/'or- ta'.(+ zar ne8 Ni'e ,a1 ta-o ('a'no.
=ri-a. /(n/ i ,aa. pogled na 2lana-. Deo .ene o2a'ni2-i &eli da ga
ignori1e+ od,i'a da ga pro2ita iz prinipa. S dr/ge (trane...
Stvarno+ -a-o .og/ da odoli.8
Radoznalo po2in'e. da 2ita.+ .ada ne.a. po'.a -o 'e ta' gl/.a. Niti
'e ,itno. Sa.o &eli. da potvrdi. da 'e 2lana- lo1e napi(an. Bi. to /tvrdi.+
pre(ta'e.. 7to 'e+ /verena (a.+ (a.o pitan'e reda...
0.... G (tvari+ /vod i ni'e ta-o lo1. Ali ne.a veze+ (ig/rna (a. da 'e
-a(ni'e (ve gore.
Sa.o 1to ni'e ta-o. Po(ta'e (ve ,ol'e. Do tre9eg pa(/(a+ po(ta'e. i(-reno
i.pre(ionirana. Spa'- (va-a-o i.a prepoznatl'iv ton. Niti 'e previ1e
e.otivan / vezi te.e niti i.a preop1iran (tilT /.e(to toga+ (tvarno 'e do,ro
napi(ano. Po-az/'e do,ro raz/.evan'e te.e+ po1tovan'e (agovorni-a i
prili2no 'e 1ar.antan.
Pro-let(tvo. Ka-vo razo2aran'e. Stvarno (a. *tela da ga razapne.. Jo1
gore+ na ne-i. delovi.a 'e (tvarno (.e1no+ (*vata.+ ere9i (e (a.a za (e,e na
n'egov -o.entar o to.e da ./1-ari ,ol'e izgleda'/ od &ena / vi(o-i.
potpetia.a. Ko ,i (e toga (etio8 O,ave(tite .edi'e. Spa'- 0argre'v( i.a
do,ar (.i(ao za */.or.
ANe1to (.e1no8C
Podi&e. pogled i vidi. pi(a li2no -a-o (e po'avl'/'e iza .o'i* le3a+
dr&e9i ne1to 1to li2i na veli-i ,rendi.
A0.+ ne. Ne ,a1C+ odgovara. od(e2no+ ,e(na na (e,e 1to .e 'e /*vatio
-a-o (e (.e'e. ne2e./ 1to 'e on napi(ao.
ADa li 'e to De'li ta'.(8C
ANe zna.. Da li 'e8C la&e.+ prave9i (e da ni(a. pri.etila. Gz gla(an
zv/- g/&van'a (trania+ na ,rzin/ zatvara. novine i g/ra. i* pored -o&nog
'a(t/2eta 5otel'e / po-/1a'/ da (e otara(i. do-aza.
Spa'- (-re9e pogled (a .ene -a novina.a. )ati.+ ,ez rei+ odlazi do
-a.ina+ na(lan'a (e na o-vir i+ l'/l'a'/9i 2a1/+ pa&l'ivo pro/2ava (vo' ,rendi.
"o&e+ da li 9e (ad (a.o da (to'i ta.o8 4znervirana 1to .e pre-ida+
dolazi. / i(-/1en'e da /(tane. i ode.. Ali .e pono( (pre2ava. Ja (a. prva
do1la+ za1to 'a da ide.8 4 / (va-o. (l/2a'/+ -ao 1to (a. ve9 re-la+ o-ren/la
(a. novi li(t. Ne9/ ga p/(titi da .e vi1e nervira. Na(tavi9/ -ao da on ni'e t/.
Tra<la<la...
Non1alantno /zi.a. =ordo(t i predra(/de. Ta-o+ gde (a. ono (tala8
Pregleda. pa(/(e. O+ da+ ta.o gde Dar(i po2in'e da o,ra9a pa&n'/ na Eliza,et:
!auzeta posmatranjem kako gospodin 2ingli posveuje panju njenoj sestri,
*lizabet nije ni sumnjala da i sama postaje predmet interesovanja u oima njegovog
prijatelja. $ospodin "arsi joj je u poetku dozvolio da bude lepa9 posmatrao je bez
divljenja na balu9 a kada su se sledei put sreli, gledao ju je samo da bi je kritikovao.
0.+ -ao 'o1 ne-i -o'e pozna'e.. Jo1 /ve- (a. ogor2ena Spa'-ovi.
-o.entari.a / vezi .ene / a/to,/(/ '/2e.
&li im je stavio do znanja sebi i svojim prijateljima da ona jedva da ima lepu
crtu lica, odma' je poeo da s'vata da prelepi izraz njeni' tamni' oiju izgleda
neobino inteligentno. /vo otkrie je pratilo nekoliko drugi', podjednako okantni'.
=ada je uoio svojim kritikim pogledom vie nego jednu nepravilnost savrene
simetrije njenog oblika, bio je prisiljen da prizna da je njena <igura bila svetla i
prijatna za oko9 i uprkos tome to je uoio da njeni maniri nisu bili maniri modernog
sveta, bio je zapanjen nji'ovom razigranou.
Spa'- pro2i19ava grlo -ao da ne1to *o9e da -a&e+ ali 'a ne di&e. pogled.
A-o .i(li da (a .no. zapo2ne razgovor+ .o&e (lo,odno ponovo da
raz.i(li.
Odl/2no na(tavl'a. da 2ita..

/voga je bila savreno nesvesna9 za nju je on bio samo ovek koji nigde nije bio
prijatan, i koji nju nije smatrao dovoljno lepom da bi sa njom igrao.

ATi i 'a (.o /(tali na lev/ nog/+ 'e lN da8C
Na 'edan -rata- tvrdoglavi tren/ta- po.i(li. da (e pretvara. da ga
ni(a. 2/la+ ali zati. (e (eti. -a-o (a. o-ren/la novi li(t. Mo' zreli+ (lo&eni i
,ezgrani2no ool novi li(t.
Op/1teno o,ele&iv1i (tran/ (avi'an'e. /gla+ zatvara. -n'ig/ i podi&e.
pogled.
Od.ara'/9i ,rad/ na ivii 2a1e+ Spa'- .e netre.ie gleda (vo'i. ,ledi.
plavi. o2i.a. ?rpol'i. (e pod re5le-tori.a n'egove pa&n'e.
ANa lev/ nog/8C ponavl'a. (.ireno.
ATo 'e (a.o 5razaC+ o,'a1n'ava .i.
A)na. 'a 1ta 'e toC+ odgovara. ,e(no.
Po(.atra'/9i .e+ o(.e*ne (e -ao da ga ne1to za,avl'a+ ot-riva'/9i
iznena3/'/9e /redan niz ,eli* z/,a.
Mi(li.+ za Engleza.
AO2igledno poti2e iz (tari* vre.ena -ada (/ l'/di verovali da (p/1tan'e
prvo leve noge na pod prili-o. /(ta'an'a iz -reveta dono(i ne(re9/.
Neverovatno+ a8 Ka-o (ve ove 5raze i re2i -o'e dana( -ori(ti.o i.a'/ d/g/
i(tori'/.C
"ledo gleda. / n'ega. Da li 'e on to 5in8. Mi(li.+ del/'e i(-reno ali ne
.og/ da ,/de. (ig/rna.
A4ntere(antnoC+ iz/(ti. 2vr(to. )apa.ti: Novi li(t+ E.ili. Novi li(t.
A)ar ni'e8C (la&e (e Spa'-+ izgleda ne pri.e9/'/9i .o' (ar-aza.. AMi(li.
da (a. deli.i2no z,og toga po(tao novinar...C )a(ta'e i o(.e*/'e (e
(a.o/vereno. A4zvini+ do(a3/'e. ti+ zar ne8 ?idi. t/p pogled / tvo'i.
o2i.a i zna. da .i(li1+ 7ta ova' tip pri2a8 Ali -ada -rene. ne /.e. da (e
za/(tavi.. S.atra. da 'e engle(-i 'ezi- 5a(inantan. A ti8C
Te&e 'e nego 1to (a. .i(lila da o(tane. l'/ta na n'ega. Po2in'e. da
(*vata. da (.o Spa'- i 'a (li2ni'i nego 1to ,i* volela da ,/de. O(e9a'/9i -a-o
(e .o' od,ra.,eni 1tit ,rzo (p/1ta+ na ,rzin/ raz.i1l'a. da (e /p/(ti. /
razgovor o -n'i&evno(ti i pi(i.a i pi(an'/. A onda (e (eti.. #rilino
dosadna... prosenog izgleda... i &merikanka.
Mo.entalno (e .o' od,ra.,eni 1tit ponovo podi&e.
ANe ,i* znalaC+ odgovara. -i(elo. A4pa- (a. 'a A.eri-an-a.C
A-o /op1te i.a po'.a na 1ta il'a. to ne po-az/'e. ATi ne .i(li1 da
pri2a.o i(ti. 'ezi-o.8C pita .e zaintere(ovano.
ANe .i(li..C
AStvarno8 )a1to8C
OK+ (ada ,i ,io pravi tren/ta- da (e pro.eni te.a+ (avet/'e .e gla(i9 /
.o'o' glavi. O(i. 1to 'e (tvar / to.e da 'a ni-ada ni(a. (l/1ala (avete+ pa 2a-
ni (vo'e.
AJa ne pri2a. r/&ne (tvari o l'/di.aC+ izleti .i.
Spa'- (e .r1ti i d/,o-a p/-otina ./ podeli o,rv/. Spre.a. (e na ,e(ni+
od,ra.,eni izliv. Pa on 'e po2eo+ po.i(li. po.alo detin'a(to / (e,i.
Ali to (e ne de1ava. G.e(to toga+ ol/'a prolazi i n'egov ,e( (e pretvara /
zapan'/'/9e 1iro- o(.e*.
Mi(lila (a. da ni'e (po(o,an za ta-av o(.e*. On l'/,i /glove n'egovi*
o2i'/. 7iri ./ nozdrve i i(te&e /(ta da ,i po-azao te n'egove prave ,ele z/,e.
A*a+ ali ,a1 'e ona-o -a-o (a. i .i(lila+ pri.e9/'e. (a o(e9a'e.
zadovol'(tva. Sada .og/ da ./ vidi. don'e z/,e i pri.e9/'e. da (/ -rivi.
Ne previ1e ali de5initivno izazov za proteti2ara+ odl/2/'e.+ po-/1ava'/9i da
prona3e. ne-i .ali razlog da .i ne ,/de privla2an i (*vata. da .i ,a1 i ne
ide. On 'e iritantno privla2an. Ba- i (a l/do -rivi. don'i. z/,i.a.
APro-let(tvo+ ti ,a1 ne ,ira1 re2i+ zar ne8C -a&e+ od.a*/'/9i glavo. i
2e1-a'/9i izra(l/ ,rad/.
ATi ta-o3eC+ odgovara.. Po(.atra .e ne (*vata'/9i.
AJ/2e. "ili (.o / a/to,/(/+ a ti (i pri2ao tele5ono.C+ po2in'e.+ o(e9a'/9i
(e -ao pravednia. A"ila (a. / toalet/.C
On na,ora 2elo+ po-/1ava'/9i da (e (eti. ANe zna. o 2e./ pri2a1...C
po2in'e+ a zati. od'edno. ./ (e gla( izg/,i. Od'edno. ./ o(.e* ne(ta'e (a
lia i d/,o-o /zda*ne -roz z/,e. AE+ 'e,iga.C
4zgleda ta-o pre(tra1eno da .e o,/*vata ogro.an o(e9a' zadovol'(tva.
A onda < po2in'e da .e *vata (/.n'a. Mi(lila (a. da 9/ (e o(e9ati (tvarno
tri'/.5alno+ ali+ / (tvari+ ni'e .i /op1te (/per -ad vidi. -a-o ./ 'e
nepri'atno. A 1to (e ti2e (vog onog ,e(a -o'i (a. o(e9ala pre.a n'e./+ 2ini (e
da 'e ne(tao a /.e(to toga... vrpol'i. (e po-/1ava'/9i da (redi. .i(li. Da
,/de. i(-rena+ ni(a. (ig/rna -a-o (e o(e9a..
AMi(lio (a. da pri2a.o o 2lan-/ / De'li ta'.(/. ?ideo (a. da ga 2ita1
-ada (a. /lazio.C
O(e9a. -a-o .i o,razi gore do- po-az/'e na novine. Po-/1ala (a. ali
ni(a. /(pela da i* (a-ri'e..
ASl/1a'+ zna. da .i(li1 da (a. pravi -/2-in (in...C
AE+ (ada pri2a.o i(ti. 'ezi-o.C+ /,a/'e. (e napadno.
On ignori1e .o' (ar-aza.. ASl/1a'+ .og/ da o,'a(ni.. Pogre1no (i .e
(*vatila. 4zv/-la (i iz -onte-(ta. Ni(a. ta-o .i(lio+ ,io (a. nera(polo&en+
po(va3ao (a. (e (a devo'-o....C
ATi8 4.a1 devo'-/8.C r/ga. (e+ pretvara'/9i (e da (a. iznena3ena. Na(ta'e
pa/za i .og/ da vidi. -a-o 'edva 2e-a da vrati /dara+ ali
/.e(to toga (a.o (tegne vili/ i na(tavl'a: ARazgovarao (a. (a pri'atel'e.+
(a.o (a. (e 1alio+ iz.otavao (e. "ilo 'e to / a5e-t/. Ta-o radi.o .i "ritaniC+
doda'e.
4zgleda o2a'no.
AMo&da 'e(a. A.eri-an-a+ ali ni(a. gl/paC+ /zvra9a.. ASa.o prili2no
do(adna i pro(e2nog izgleda.C
Lie ./ (e gr2i.
A)a razli-/ od tvo'e zgodne devo'-e Rran/(-in'eC+ izle9e .i+ i ne .og/ da
(e za/(tavi..
E+ (ran'e+ oda-le 'e (ad to izletelo8 )a1to (a. to re-la8 Ni'e ,a1 da 'e
toli-o zgodna+ / (va-o. (l/2a'/.
Pa do,ro+ no(i rveni -ar.in i 1i- rol-/ i 1al. Pa 1ta8
Na tren/ta- Spa'- del/'e 1o-irano a onda (*vati. AO+ zna2i o to.e (e
radi.C 4(pravl'a'/9i ra.ena+ del/'e -ao da ponovo nadolazi.
A7ta8C
ANi1ta.C
AE'...C )a/(tavl'a. ga+ i(pr/&iv1i r/-/. ANe .o&e1 (a .no. da (e igra1
te Ani1taC igre. Ni1ta /ve- zna2i ne1to.C
AA 'a (e pita. za1to ni-ada ni(a. raz/.eo &eneC+ .r.l'a /zi.a'/9i
g/tl'a' ,rendi'a.
=leda. ga 'edni. od .o'i* za(tra1/'/9i* pogleda.
ASl/1a'+ *a'de da za,oravi.o (ve+ *o9e18C predla&e. Raz.i1l'a. o to.e.
Se-/nd.
ANe+ ne9/C tvrdoglavo odgovara.. Mada do- izgovara. to+ zna. da ,i
tre,alo. Ali to .i 'e na've9a .ana+ tvrdoglava (a. -ao .azga.
O-leva+ -ao da .e proen'/'e da li (a. dovol'no oz,il'na. AOK+ ne-a
,/de po tvo.e.C Sle&e ra.eni.a+ -ao da (e preda'e. AL'/,o.orna (iC -a&e
'edno(tavno.
AL'/,o.orna8C pro(i-9e.+ o(e9a'/9i -a-o .e ,e( pro,ada -ao no&evi po
elo. tel/. ANa -oga8C
ANa E.an/el/C+ -a&e -ao da 'e to o2igledno.
Mo' .oza- regi(tr/'e dve .i(li i(tovre.eno: :@; Ne (a.o da ona izgleda
5eno.enalno (a 'ar-i. rveni. -ar.ino. -o'i .o'e z/,e 2ini &/9-a(ti.aT
izgleda .oderno / 1i- rol-a.a i 1tri-ani. 0er.e( 1alovi.a+ do- 'a ,a/l'a.
/ 0>M (tvari.a -ao davl'enia -o'a gra,i ,ilo 1ta 1to (i'a+ ve9 'e i n'eno i.e
(tvarno lepo i (e-(i i .nogo lep1e od (tarog do(adnog E.ili. :#; Ti arogantni
'e,eni (eron'o.
"ira. ,ro' dva.
AArogantni (eron'oC+ p(/'e..
Spa'-ova glava rveni+ -ao -ad ,o-(er pri.i /dara.
ANi na'.an'e ni(a. l'/,o.orna na &en/ -o'a .ora da izlazi (a
./1-are. -o'i ne.a li2no(t+ ne.a .anire a no(i (o.ot(-/ 'a-n/ (a
za-rpa.a na la-tovi.a.C
O,o'e ,aa.o pogled na n'egov/ 'a-n/.
ANe dopada'/ ti (e za-rpe8CRazor/&ava .e n'egovo nevino pitan'e+
i(p/1ta'/9i ,e( iz .ene -ao da (a. ,alon. Ja &eli. da ,/de. ,e(na. 4.a.
pravo da ,/de. ,e(na. Ali iz ne-og razloga+ ne .og/ da o(tane. ,e(na.
=leda'/9i n'egov/ 'a-n/+ .r1ti. (e. A4zgleda'/ -ao da pripada'/ Sa'.on/
i =ar5an-l/.C
Gpi'a ova' -o.entar. AJa ,a1 voli. Sa'.ona i =ar5an-laC+ -a&e
'edno(tavno.
A4 'aC+ prizna'e..
Pogledi na. (e (/(re9/ i on (e o(.e*/'e. Ja /zvra9a. o(.e*+ .ada
nerado.
Na(ta'e pa/za.
#a, kada mogu...
:m, pretpostavljam...
O,o'e po2in'e.o da pri2a.o / i(to vre.e a zati. (ta'e.o.
APrvo tiC+ po-az/'e r/-o..
ANe+ / red/ 'e+ (a.o izvoli.C
Sle&e ra.eni.a. APitao (a. (e -ada 9e1 .i i(pri2ati o go(podin/ Dar(i'/.
N'egovo pitan'e .e potp/no zati2e. Po-/1ava. da (e ne oda. ni
trza'e. lia+ ali -ao da 'e ne-o ,aio teg od de(et tona na .ene.
AO .eni i go(podin/ Dar(i'/8C 'edva iz/(ti.. E+ (ran'e. 7ta on to zna8 7ta 'e
video8
Spa'- .e radoznalo gleda. ADa+ .ora. da te interv'/i1e.+ za novine.C
AO+ da+ naravno.C Kli.a. glavo.+ o(e9a'/9i ola-1an'e ali i po.alo (e
o(e9a'/9i (.e1no.
AS/tra8C
Sva (a. napeta+ ali po-/1ava. da del/'e. op/1teno. A?a&i+ -ad god
*o9e1.C Sle&e. ra.eni.a -ao nad/rena tine'd&er-a.
ASad 'e na te,e red.C
AMoli.8C
ANe1to (i *tela da -a&e1...8C
Da (a. dana( ponovo (rela go(podina Dar(i'a i da .i (e (tvarno dopada i
da ne .og/ da pre(tane. da raz.i1l'a. o n'e./ i < o* < .i(li. da l/di..
A0.... ni1ta. Sa.o da 'e ,a1 -a(no.C
Po-/1ava. da (redi. .i(li. 7to 'e la-1e re9i nego /raditi -ada va. .i(li
lete -ao li19e na ol/'i. Spa'-. E.an/ela. =o(podin Dar(i. Spa'-. =o(podin Dar(i.
Spa'-. =o(podin Dar(i. =o(podin Dar(i. =o(podin Dar(i.
"a1 / to. tren/t-/+ (tari (at / (/(edno' (o,i po2in'e ne&no da ot-/ava.
Spa(ilo .e zvono.
AA/+ pono9. Tre,alo ,i da ide. na (pavan'e.C "rzo otpetl'ava'/9i -olena+
podi&e. (e iz /do,ne -o&ne 5otel'e. APre nego 1to (e pretvori. / ,/ndev/C+
do,a/'e.+ po-/1ava'/9i da (e na1ali..
AA 'a (e pretvori. / prina na ,elo. -on'/C+ Spa'- (e (etno o(.e*/'e.
Ne(ig/rno ga gleda..
ATo 'e ,ila 1alaC+ doda'e.
AO2iglednoC+ odgovara..
Na(ta'e pa/za do- .e 'edan tren/ta- po(.atra -ao da raz.i1l'a o
ne2e./ ali ne .og/ da ga provali..
APa+ onda+ la-/ no9.C
ADa+ la-/ no9.C
Nazdravl'a .i 2a1o. ,rendi'a i 2/dno .a1e. Si1la (a. da pro2i(ti.
.i(li+ ali (a.o (a. pogor1ala (it/ai'/.
O,/zi.a .e zevan'e i od'edno. (*vata. -oli-o (a. /.orna. Ni'e ni
2/do 1to (a. (va z,/n'ena.
Toli-o (a. /.orna od vre.en(-e razli-e da 'edva .og/ da (e (eti.
-a-o (e zove.. 4 privi'a'/9i -n'ig/ na gr/di+ o-re9e. (e i izlazi. iz (alona.
Kada (e na(pava.+ o(e9a9/ (e .nogo ,ol'e.


Poglavl'e @K.Slede9e '/tro (e ,/di. -ao potp/no nova o(o,a. O(ve&ena+ p/na
energi'e i 2i(te glave. J/2era1n'i dan del/'e -ao (an. B/la (a. da vre.en(-a
razli-a .o&e 2ove-/ (va1ta da /radi: 'edno. (a. pro2itala -a-o 'e 'edna
Engle(-in'a (-in/la ode9/ na aerodro./ 0itro/ i napala ne-og po(lovnog
2ove-a za*teva'/9i (e-( z,og toga 1to 'e+ -a-o 'e n'en advo-at re-ao / n'en/
od,ran/+ p/tovala petnae(t (ati ,ez (na iz Singap/ra < i po.i(lila (a. -a-o 'e to
(ra.no. Ali (/(ret (a go(podino. Dar(i'e.8 Stvarno.
Od'avl'/'e.o (e iz *otela na-on dor/2-a :po(le '/2era1n'e -ata(tro5e+
,ira. ,ez,edni'/ opi'/ i nar/2/'e. -ontinentalni dor/2a-; i -re9e.o za "at.
Dan 'e divan. Sa tan-i. .razo.+ 5eno.enalni. plavi. ne,o. i (/ne..
Dan -o'i va( (-oro natera da po2nete da pev/1ite o ,raon pa-eti.a /vezani.
-onope.. Pa+ (-oro.
Na(lan'a. (e na prozor a/to,/(a i gleda. -a-o pro.i2e drve9e+ redovi
&,/n'a i (ela+ -o'a del/'/ -ao da (e zavr1ava'/ pre nego 1to po2n/ ona (a
(.e1ni. i.eni.a -ao =orn'a Knedla < ili ne1to ta-o. Jo1 /ve- ne .og/ da
(*vati. -a-o 'e Engle(-a ta-o dr/ga2i'a od A.eri-e+ (a 1iro-i.
predgra3i.a+ pravi. p/tevi.a i ogro.ni. *orizonto.. Ovde 'e (ve
.ini'at/rno+ (a /zani. vi'/gavi. p/tevi.a+ (lepi. 9o1-ovi.a :'o1 /ve-
po-/1ava. da (e navi-ne. na vo&n'/ levo. (trano. a da .i (e &el/da ne
podigne do grla;+ i(pre(eani. pol'i.a i r-veni. -/la.a. Sve 'e ta-o lepo.
Lepo. To 'e ta-o ne/,edl'iva re2. Sa.o 1to (tvarno ne .og/ da (e (eti.
,ol'eg na2ina da (ve ovo opi1e.. Na-on *ao(a i ,etona N'/'or-a+ ovde 'e (ve
ta-o /redno i 2i(to i+ pa 'edno(tavno+ lepo. Mi(li.+ pogleda'te (a.o te (lat-e
.ale ove ra1tr-ane na pol'/. 4 on/ .al/ pti/ ta.o (a rveni. gr/di.a. G
(tvari+ da li 'e to rvenda98 =leda. ga 1iro. otvoreni* o2i'/ do- pola-o
prolazi.o. 4(/(e. Ni-ada ni(a. videla rvenda9a /&ivo+ (a.o na ,o&i9ni.
2e(tit-a.a.
"o&e+ (l/1a'te .e (a.o. Po.i(lili ,i(te da ni-ada rani'e ni(a. videla
prirod/+ a / (tvari (a. ,ila na 0ava'i.a+ i / Me-(i-/+ i na -a.povan'/ /
Montani. :OK+ pa ni(a. ,a1 -a.povala+ ,ila (a. / -oli,i 'ednog .og
pri'atel'a+ ali ni'e ,ilo -/patila i (pavala (a. / vre9i.; Ali ovo 'e dr/ga2i'e.
Gdal'ena (a. od N'/'or-a (a.o pet *il'ada .il'a+ ali (e o(e9a. -ao da (a.
.ilioni.a .il'a /dal'ena od (vog &ivota / N'/'or-/. 4 (a (va-o. .il'o. -o'/
a/to,/( prelazi o(e9a. (e -ao da (e (ve vi1e /dal'ava.+ -ao da /lazi. /
potp/no novi (vet.
Do- z/ri. -roz prozor+ o(.e* (e (neno (a. po'avi na .o'i. /(na.a.
Bove2e+ ,a1 .i 'e tre,ao ova' od.or.
Stigav1i / "at .alo -a(ni'e+ ot-riva. (en/ -o'a -ao da 'e iza1la iz
Di-en(ove "o&i9ne pri2e. Plavo ne,o 'e po,elelo i po2eo 'e lagano da pada
(neg. Na veli-i. poplo2ani. trgovi.a prodavi pe-/ -e(ten'e i proda'/
-/vano vino+ nizovi la.pia razapeti (/ iz.e3/ (taro.odni* ,andera a
radn'e (/ /-ra(ile (vo'e izloge ('a'ni. ni(-a.a (re,rni* i zlatni* tra-a.
K/ne. (e+ (va-og tren/t-a o2e-/'e. da Mali Ti. pro3e na (vo'i.
1ta-a.a.
Na1 a/to,/( 'e previ1e 1iro- za /zane (poredne /lie+ ta-o da (ilazi.o i
-otrl'a.o (vo'e -o5ere po(ledn'i* ne-oli-o (totina poplo2ani* .etara do *otela+
grad(-e -/9e iz vre.ena -ral'eva D&ord&a+ (a la&ni. (nego. &iva*no
napr(-ani. / 9o1-ovi.a prozora.
AO*+ zar ni'e divnoC+ -a&/ /gla( R/pinda+ Me'vi i 0ilari do- /lazi.o /
predvor'e *otela+ gde na( do2e-/'e 'el-a toli-o na2i2-ana -/gla.a i tra-a.a
da izgleda -ao da 9e (e (va-og tren/t-a (r/1iti.
AA-o volite ne1to ova-voC+ -a&e Ro/z za'edl'ivo.
"rzo (*vata. da 'e Ro/z po.alo (no, i ni-ada ne.a lep/ re2 za ne1to.
OK+ (la&e. (e+ ta 'el-a ne9e ,a1 o(vo'iti nagrad/ za (til+ ali ona 'e po.alo
d&angrizava. 7ta ,i (a prazni2ni. ra(polo&en'e.8
G.e(to toga+ (a negodovan'e. na li/+ ona po(ve9/'e pa&n'/ 'edno.
/dal'eno. zid/+ -o'i 'e po-riven potpi(ani. 5otogra5i'a.a poznati* li2no(ti
-o'e (/ ovde od(edale. Od'edno. (e ora(polo&i. AO*+ pogleda'te+ eno .o'e
drage pri'atel'ie ledi D&/diC+ -a&e gla(no+ po-az/'/9i na 5otogra5i'/ D&/di
Den2.
Ali ni-o 'e ne (l/1a. Jo1 /ve- (/ za/zeti vr-/tan'e. o-o 'el-e+ do- 0ilari
o,'a1n'ava gr/pi -a-o da (pre2e opadan'e iglia /z po.o9 la-a za -o(/.
ASa.o ,ogato popr(-ate ne-oli-o p/ta 2i. 'e -/pite < ne oni. 'a-i.+ ve9
(la,i'i. la-o.. O,avezno -ori(tite (la,i'i.C
AOna 'e ,ila .o'a /2enia+ znateC+ po-/1ava Ro/z ponovo+ (a.o ovog p/ta
gla(ni'e.
Sp/1ta'/9i (e na .al/ vetn/ (o5/ pored reepi'e+ po(.atra. 'e. Sto'i
izdvo'ena od o(tali* da.a / (vo'o' d/go' ,/ndi+ -o'a izgleda -ao da prili2i
E(-i.i.a+ i (a previ1e -ar.ina+ del/'e prili2no t/&no.
Po.alo 'e &ali..
AA/+ (tvarno8 To 'e (tvarno ool+ go(po3ie "er.anC+ -a&e Spa'-+
(pa1ava'/9i 'e.
Kao da 'e ne-o /perio re5le-tor / n'/. Ro/z (e /z po.o9 n'egove pa&n'e
tran(5or.i1e+ o(.e*/'/9i (e /z,/3eno i pretvara'/9i (e da 'e iznena3ena 1to 'e
ne-o 2/o.
ANi'e da (e *vali.+ naravnoC+ doda'e pretvara'/9i (e da 'e (-ro.na.
ANaravnoC+ Spa'- -li.a glavo. odo,rava'/9i. Odlaze9i do n'e+ on g/ra
r/-e / d&epove+ .r1ti 2elo i gleda zid. AMora'/ (taviti i va1/ (li-/ ovdeC+
-a&e na-on ne-oli-o tren/ta-a.
Od/1evl'en'e preplavl'/'e Ro/zino nap/deri(ano lie+ ali ona ,rzo
po-/1ava da ga pri-ri'e. AO*+ (tvarno (te (re.C S.e'e (e -ao devo'2ia i
(tavl'a r/-/ opto2en/ di'a.anti.a na gr/di. AAli+ pro1lo 'e do(ta vre.ena
ot-a-o (a. *odala da(-a.a...C
Do- po(.atra. -a-o Spa'- 9a(-a (a Ro/z+ o(e9a. -a-o .o' (tav pre.a
n'e./ (.e-1ava. To 'e ,ilo l'/,azno od n'ega. Ni'e .orao to da radi.
A=l/po(tiC+ -a&e (ada odl/2no. AMi(li. da ,i voleli da va( i.a'/ ovde
na zid/.C
Mo&da (a. ga pregr/,o proenila. Prvi /ti(a- i ta-o to. Mo&da i ni'e
toli-o lo1 -ao 1to (a. .i(lila.

Mada+ -ad (.o ve9 -od toga+ ne ,i tre,alo da zadir-/'e Ro/z o-o
-a2en'a n'ene (li-e na zid/.
AO*... .ai( non... .ai( non...C "/ni (e Ro/z. )a,a/'/9i glav/ -ao zna-
(-ro.no(ti+ -ri'e (e iza -o(e < na otprili-e (e-/nd < a zati. ponovo podi&e
pogled. AStvarno .i(lite8C N'ene o2i (i'a'/ od /z,/3en'a.
AO+ da. De5initivno.C
APa+ .i(li. da ,i* .ogla i.ati ne-/ rno<,el/ 5otogra5i'/ negdeC+
povin/'e (e+ po-/1ava'/9i da zv/2i op/1teno+ do- i(tovre.eno ot-op2ava (vo'/
L/' ?iton ta1n/ i+ ,ez pret/ran'a+ vadi 5a(i-l/ od -ro-odil(-e -o&e.
=l/.i iznena3eno(t. AMa+ ne.og/9e. "a1 i.a. ne-e (a (o,o..C
AO+ -a-va (l/2a'no(tC+ -a&e Spa'- /dovol'ava'/9i 'o'. "aa pogled -a
.eni i vidi da ga gleda.. Gpr-o( to.e 1to ne &eli.+ .ora. da (e na(.e'e..
AMada (/ to (a.o ne-e (l/2a'no (ni.l'eneC+ -a&e -ao da i* o(/3/'e do-
vadi ne-oli-o veli-i*+ ('a'ni*+ rno<,eli* 5otogra5i'a. ANi(/ ,a1 la(-ave...C
AS/.n'a. da ne-a va1a (li-a .o&e ,iti lo1a+ go(po3ie "er.anC+ -a&e
Spa'-.
Ro/z rveni.
ADa'te da pogleda.o.C
APa+ a-o ,a1 in(i(tirateC+ /zdi1e+ pr/&a'/9i ./ 5otogra5i'e ,ez pogovora.
AMoli. va( za .alo pa&n'e...C
Gd/,l'ena / po(.atran'e Spa'-a i Ro/z+ (-oro da (a. za,oravila (ve
o(tale+ ali (ada (e o-re9e. da pogleda. go(po3i/ Stin+ na1eg vo3/ p/ta.
Energi2no o,ilaze9i predvor'e+ po-/1ava (ve da o-/pi -ao pa( ov2ar.
APrtl'ag o(tavite ovde+ ne-o 9e (e po,rin/ti za toC+ da'e na. in(tr/-i'e.
AA (ada+ a-o ,i(te po1li za .no.+ -ren/9e.o / -rat-/ 1etn'/ do
,iv1eg do.a D&e'n O(tin / Sidni ple'(/ ,ro' K.C
4zvla2e9i (e iz (o5e+ ,aa. pogled -a Spa'-/. Ali on vi1e ni'e ta.o. Sa.o
Ro/z -o'a pri2a (vo'/ pri2/ o D&/di Den2 ni-o.e odre3eno..
A...ta-o (a. 'o' re-la VD&/di draga+ ne ,rini a-o za,rl'a1 te-(t. To (e de1ava
i na',ol'i.a i naravno da 'e ,ila veo.a za*valna z,og toga 1to (a. 'a ,ila+ -ao
1to znate+ veo.a poznata pozori1na gl/.ia / ono vre.e... / (tvari+ *otel 9e
o-a2iti .o'/ potpi(an/ 5otogra5i'/ na zid...C
Pro-let(tvo. Toga (a. (e i ,o'ala. Sada 'e Ro/z (va p/na nade.
A Spa'-a ne.a na vidi-/. O2igledno ./ 'e do(adilo da 'o' /dovol'ava i
(ada 'e ne(tao da radi (vo'e interv'/e. O(e9a. nalet ,e(a. Sve 'e n'e./ 1ala i
/ve- na t/3 ra2/n.
Jadna Ro/z+ ,i9e ta-o razo2arana+ po.i(li.+ o-re9/9i (e -a n'o' i
o(.e*/'/9i (e ve(elo. AKa-va neverovatna pri2a6 Pri2a'te .i 'o1.C 4 r/-/ pod
r/-/ (a n'o.+ (l/1a. -a-o po2in'e da pri2a 'o1 'edn/ anegdot/ < ovog p/ta o
Tal/la*/ "an-*ed/ i to.e -a-o (/ (e napili za'edno < do- prolazi.o -roz
predvor'e *otela i izlazi.o na /li/.

Ne-oli-o (ati -a(ni'e i .eni 'e do(ta t/ri(ti2-i* lo-ai'a.
"at 'e (tvarno p/n neverovatne i(tori'e i ar*ite-t/re i i.a toli-o toga za
videti. Pre (vega -/9a D&e'n O(tin i predavan'e n'enog (ada1n'eg vla(ni-a+
zati. 2/vena -/patila+ pa 2a'd&inie iz do,a regenta i -ona2no Lentar D&e'n
O(tin. 7to 'e (ve veo.a intere(antno i 5a(inantno / po2et-/+ ali onda
po(ta'e. po.alo+ pa < op*rvana ,i ,io 'edan od na2ina da to o,'a(ni..
S.orena ,i ,io dr/gi.
AA ovde i.a.o ret-/ -ole-i'/ originalni* go,lena (a /-r1teni.
1avovi.a+ -ao 1to (e radilo -ra'e. @%$$<i*...C
Ne &eli. da .e pogre1no (*vatite. Ja voli. ar*ite-t/r/ i i(tori'/ do
odre3ene .ere+ ali po(to'i grania -oli-o 'edna devo'-a .o&e da (vari toga
pre r/2-a. Pl/(+ /.ireni od &el'e da prona3e. (tar/ tradiionaln/ engle(-/
-n'i&ar/+ -ao i da i(tra&i. ne-e od oni* ool radn'ia -o'e (a. (ni.ila rani'e.
G1/1-ane / .ali. poplo2ani. /lia.a+ izgleda da proda'/ (va1ta: od
(tarog na.e1ta'a+ pre-o r/2no napravl'eni* -anelari'(-i* potrep1tina+ do
oni* neverovatni* (vetil'-i / o,li-/ 2a'ni-a -o'e .o&ete da o-a2ite / ,a1ti.
Ni'e ,a1 da i.a. ,a1t/+ i verovatno (/ papreno (-/pe -ao i (ve radn'e (a
potpi(o. a/tora. Ali ipa-+ (tvarno (/ (lat-e...
To va. 'e (tvar -od .ene. Ja .o&da ne -/p/'e. ode9/+ ali (va-a-o
nado-nadi. -/povino. dr/gi* (tvari.
7eta'/9i ,e(il'no po 'edno' radn'i (a (/veniri.a+ o(e9a. potre,/ da
potro1i. ne1to para. Ovo .i 'e ve9 tre9i dan na od.or/ i 'o1 /ve- ni(a. ni1ta
-/pila a -reditna -artia .e &/l'a / d&ep/. Preli(tava. ne-oli-o vodi2a i
,aa. pogled po razli2iti. polia.a i odel'i.a. Ja(t/2i9i za vez+ /zori za
go,lene+ no'evo pero za pi(an'e+ (ap/ni go(podina Dar(i'a :.o&ete li da
ver/'ete8;+ ,ro1evi od -a.en'a... za,avl'a. (e ide'o. da -/pi. ,ro1 od
-a.ena za Stel/ po1to (a. (ig/rna da (a. pro2itala negde da 'e vi-tori'an(-i
(til novi bo'o. 4li 'e ,e1e bo'o novi vi-tori'an(-i8
O+ ,o&e+ ne .og/ da (e (eti..
Ggleda. 1tender (a razglednia.a. E+ to 'e .nogo ,ez,edni'a opi'a.
Po2in'e. pola-o da ga o-re9e.+ po(.atra'/9i razli2ite razglednie. O+ pogleda'+
ova 'e do,ra. Po.i(li. da 'e po1al'e. roditel'i.a ali onda za(tane..
Ne9e ,iti -od -/9e+ zar ne8 O(e9a. ne1to -ao razo2aran'e+ ali ,rzo od,a/'e.
t/ .i(ao. 4 ova-o .o'a .a.a ni-ada ni'e ,ila od oni* -o'e -a2e razglednie na
5ri&ider+ 2a- ni rte&e -ada (.o ,ili dea. Ne.a (/.n'e da ,i (e (a.o izg/,ila
i(pod go.ile po1te -o'/ .ora'/ da otvore -ada (e vrate (a p/ta. G (va-o.
(l/pa'/+ ne.a veze+ po(la9/ 'e go(podin/ Me-enzi'/ /.e(to n'i.a < (ig/rna
(a. da 9e ./ ,iti drago. 4 /ze9/ 'edn/ za tet-/ D&en+ po.i(li.+
o-ren/v1i 1tender (a razglednia.a.
Ali on (e vra9a.
Ponovo ga o-re9e.. O(ta'e ta-o ne-oli-o (e-/ndi+ ali onda (e pola-o
o-rene nade(no. 0a6 < Mora da 'e ne-o (a dr/ge (trane. Ne&no+ ali 2vr(to+
ponovo ga po.era. gde 'e ,io i na(tavl'a. da pregleda. razglednie. 0.+
ova 'e ,a1 lepa.
Ponovo (e o-re9e.
Ovog p/ta (e o(e9a. ,e(no. =/ra. 1tender nazad+ (a.o ovog p/ta 'a2e.
Ta-o+ to ,i tre,alo da ,/de to+ po.i(li. po,edni2-i. Ali on (e od.a* vra9a.
"/l'i. ,e(no / n'ega. Stvarno+ l'/di (/ pone-ad ta-o nepri(to'ni. =ra,i.
1tender+ ali (ada ne9e da (e po.eri. Na(ta'e prava .ala ,or,a. A4zvinite...C
iz/(ti. /z (na&no i.an'e+ Aali 'a (a. prva gledala...C
Od'edno. ne-o p/1ta 1tender i on po2in'e da (e vrti ,e(no+ (a.o 1to ne
padne (a po(tol'a... -ada (e po'avi li-. To 'e Spa'-.
AO+ to (i ti.C Mr-o ga pogleda..
No(i v/nen/ -ap/ i &va9e rven/ lizali/ od (ladi9a. =leda .e na
tren/ta-+ zati. podi&e razgledni/ i .a1e n'o. -ao .alo. ,elo. za(tavo..
AOva 'e do,raC
"aa. pogled. Na n'o' 'e (li-a Met'/a Me-5adena / /lozi go(podina
Dar(i'a. Divan 'e+ ali ipa-+ ni'e ni do -olena .o. go(podin/ Dar(i'/.
A)na1+ .ora. da -a&e.+ 'edno(tavno ne vidi. o-o 2ega toli-a 5r-aC+
.r.l'a Spa'-+ podi&/9i o,rv/ i po(.atra'/9i razgledni/.
O(.e*/'e. (e. Da li 'a to o(e9a. l'/,o.or/ / n'egovo. gla(/8 APa+ ne
vidi1+ naravno. Ti (i ./1-ara.C Sle&e. ra.eni.a.
A7ta8 Ti (e (la&e1 (a (vi. oni. &ena.a / an-eti8 On 'e i tvo' idealni
./1-ara8C
AA*a.C Kli.a. glavo.. O(e9a. -a-o 9/ p/9i od one veli-e ta'ne -o'/
ne .og/ ni-o.e da -a&e..
A)al'/,l'ena (a. / n'ega ot-a-o zna. za (e,e.C
ATe1-o 'e ,oriti (e (a ti.+ a8C
AG -o. (.i(l/8C
ANa.a o,i2ni. .o.i.aC+ -a&e+ (r2/9i lizali/. ANi-ada ne9e.o .o9i to
da do(egne.o+ zar ne8 Kao i / (ve./ o(talo.. Stvarno(t 'e /ve- .nogo vi1e
razo2arava'/9a od 5antazi'e.C
=leda. Spa'-ov/ ne/gledn/ 5ig/r/. G n'egovo. (l/2a'/ to 'e
de5initivno i(tina.
A4 'a (a. ta-av. Mo'a prva l'/,av 'e ,ila "eti "l/. O,o&avao (a. 'e.
Stra(tvena+ (e-(i+ Rran/(-in'a. O,i2ne devo'-e ni(/ .ogle da (e ta-.i2e (a
n'o.. Ali / (tvarno(ti+ da li (tvarno &eli. da izlazi. (a l/3a-in'o. -o'a 'e
(e,i i(-opala o-o8C
S.e'e. (e+ ne .ogav1i da odoli..
A?er/' .iC+ na(tavl'a+ A(tra(tvena a5era (a (e-(i Rran/(-in'o. .o&da
del/'e (/per na 5il./+ ali / (tvarno(ti ne.a ni2eg (e-(i / (talni. (va3a.a i
polo.l'eno. po(/3/.C
ADel/'e -ao da pri2a1 iz (op(tvenog i(-/(tvaC+ /,a/'e.+ pri(e9a'/9i (e
n'egove (va3e (a devo'-o. na par-ing/.
AE.an/ela 'e polo.ila (ve tan'ire / (tan/. Sada .ora. da 'ede. iz
papirni*.C O(.e*/'e (e t/&no+ ali (ti2e. /ti(a- da (e ne 1ali. 4 delovala 'e -ao
da i.a lo1/ narav. ANe+ ono 1to 'a (tvarno &eli. 'e ne-o (a -i. .og/ da
porazgovara.+ -o 9e .i po.o9i da re1ava. /-r1tene rei / De'li ta'.(/+ -o
9e (e (.e'ati .o'i. /(rani. 1ala.a i deliti i(t/ (tra(t -ao i 'a pre.a
-a/,o'(-i. 5il.ovi.a.C
APa za1to onda ne iza3e1 (a ta-vo. devo'-o.8C
AEto ide'eC+ -a&e+ nagin'/9i glav/ na 'edn/ (tran/ -ao da raz.i1l'a o
to.e. ANe9/. Mo&da zato 1to 'e ta-va devo'-a (tvarna. A to ,i zna2ilo da
,/de. / pravo' veziC+ -a&e+ nagla1ava'/9i red i prevr9/9i o2i.a
pre(travl'eno. ANi(a. (ig/ran da (a. (pre.an. Da ,/de. i(-ren+ .i(li. da
.e to pla1i.C S.e'e (e po(ra.l'eno.
A7ta8 ?i1e od tan'ira -o'i lete -a te,i8C
ADa.C Kli.a glavo.. AGve- .og/ da po-/1a. da iz,egne. tan'ire.
E.an/ela lo1e ga3a.C
O(.e*/'e (e i gleda .e na na2in -ao da ,i ne1to tre,alo da -a&e.+ ali
n'egova i(-reno(t o n'egovo' vezi .e 'e zapan'ila. Ni(a. to o2e-ivala.
Na(ta'e pa/za i+ o(etiv1i (e 2/dno+ o-re9e. (e ponovo -a polii (a
razglednia.a i na(tavl'a. da ,ira.. Kra'i2-o. o-a vidi. Spa'-a -a-o .e
pa&l'ivo pro/2ava.
AMog/ li ne1to da te pita.8C pita .e na-on 'ednog tren/t-a. Oprezno
podi&e. pogled -a n'e./. ADa li 'e za tvo' 2lana-8C
ANe+ (a.o (a. radoznao.C M/2e9i (e da odgrize -o.adi9 lizalie+ g/ra 'e
pod -/tn'a-e i 'a-o povla2i.
AG vezi 2ega8C
AG vezi toga za1to devo'-a pop/t te,e provodi Nov/ godin/ (a.a na
-n'i&evno. p/tovan'/.C Po2in'e da lo.i rven/ lizali/ z/,i.a.
ADevo'-a pop/t .ene8C
OK+ .alo za/zi.a. od,ra.,eni (tav+ ali -o .e -rivi8 Do (ada (a. ,ila
Aprili2no do(adnaC i Apro(e2nog izgledaC.
ANe+ ni(a. .i(lio ta-o... .i(lio (a....C Od/(ta'e i /zdi1e. ANe.o' .i
re9i. 4 ti (i novinar-a -o'a pi1e 2lana-.C
Oprezno ga po(.atra. a onda odl/2/'e. da ga ne zavla2i.. A?odi.
-n'i&ar/ / N'/'or-/C+ -a&e. po-/1ava'/9i da ne zv/2i. pono(no.
APro-let(tvo+ to 'e ('a'noC+ -a&e Spa'- (a divl'en'e..
O(e9a. zadovol'(tvo ali ga ne p/1tani da pri.eti. A4 videla (a. ogla(
i...C pre-ida.. G (tvari+ (ada -ad .alo ,ol'e raz.i(li.+ ne &eli. (tvarno da
prizna. -a-o (a. do(pela ovde. Ka-o (a. (e za-lela da ne9/ vi1e ni1ta da
i.a. (a ./1-ari.a na-on po(ledn'eg -ata(tro5alnog (a(tan-a na -o. (a.
,ila i za-azala ovo p/tovan'e i.p/l(ivno da ne ,i* .orala da ide. na od.or
(a -l/,o. @S<I$ gde ,i* ,ez (/.n'e .orala da /pozna. p/no ./1-araa i
/2e(tv/'e. / ta-.i2en'/ za .i( .o-re .a'ie. AMi(lila (a. da zv/2i
intere(antnoC+ -a&e. 'edno(tavno.
=leda .e -ao 1to .e 'e Stela gledala.
AKrivia .o'i* roditel'a. Oni (/ pravi -n'i1-i .ol'i. Ot/d .o'e i.e:
E.ili "ronte 0e.ingve' Ol,ra't.C
AA/C+ 1o-iran 'e.
A)na.. Malo 'e previ1e+ zar ne8C
APa+ ni'e ta-o lo1e -ao .o'e.C Radoznalo ga pogleda..
ANapoleon Lezar Nel(on 0argre'v(C i(pal'/'e+ oz,il'nog lia. AMo' ota 'e
,io / .ornarii. "io 'e op(edn/t vo3a.a.C Odgriza 'o1 'edan -o.ad lizalie.
ANaravno.C Kli.a. glavo. po-/1ava'/9i da (pre2i. /(ta da (e razv/-/ /
o(.e*. AMorao 'e ,iti+ (a ta-vi. i.eno..C
AA*aC+ &va9e Spa'-.
APa+ rei .i. Ka-o (i do,io nadi.a- Spa'-8C pita.+ 2i-a'/9i ga.
AG (tvari+ ,a1 2/dno 1to pita1C odgovara neiznena3eno.
AJe lN da8C Spre2ava. -i-otan'e.
ATo 'e+ *.... i.e ,it-eC+ odgovara a lie ./ 'e potp/no oz,il'no.
ASpa'-ova ,it-a.C
AO+ .i(li1 na 2/ven/ Spa'-ov/ ,it-/.C Kli.a. glavo.+ pri*vata'/9i
igr/.
AB/la (i za n'/8C pita+ do- ./ o2i a-le.
AO+ da+ veo.a 'e poznata / A.erii.C Oz,il'no potvr3/'e.. Na(ta'e
pa/za a zati.: ANego rei .i+ o-o 2ega (/ (e ,e1e ,orili8C
A0....C )atvara 'edno o-o -ao da d/,o-o raz.i1l'a. AMi(li. da (/ ,ile /
pitan'/ razglednie.C
AA+ da+ za,oravila (a..C 4z/(ti.. ARazglednie.C
Na-rat-o na. (e (/(retn/ pogledi i /pr-o( oz,il'ni. lii.a iz.e3/ na(
(e o(etila za,ava.
AKad (.o ve9 -od toga. G prav/ (i.C
AJe(a.8C 4zgleda iznena3eno.
ADa+ ta 'e ,a1 do,ra razglednia.C 4 otev1i ./ razgledni/ iz r/-e+
o-re9e. (e i -re9e. -a -a(i.
Spa'-ova ,it-a+ .a da. Le3i.a o-ren/ta+ pra(ne. / (.e*. To 'e ono 1to
.e (tvarno nervira -od Spa'-a. G.e da ,/de ne-a-o (lada- -ada *o9e.

Poglavl'e @U."ragi gospodine =ekenzi,
*vo me u 2atu u *ngleskoj, domu jedne od nai' najprodavaniji' autorki) (uper se
provodim. 0olela bi'...


Sran'e. Ne .og/ 1e5/ da napi1e. A?olela ,i* da (te ovdeC+ 'e lN da8 Ne
,i* volela da 'e ovde. 4 pored toga 1to 'e (lat-i (tara (a do,ri. /-/(o. za
-ravate i ni'e /op1te -ao pravi 1e5. Prerta. ta' deo i pi1e.:


"opalo bi vam se ovde. Nadam se da je u radnji sve /3.


Kada po.i(li. na radn'/+ o(e9a. zrne ,rige. Ta radn'a .i 'e -ao dete.
Pre nego 1to (a. -ren/la+ napi(ala (a. go.il/ pod(etni-a i polepila i*
(v/da+ za'edno (a (pi(-o. .o'i* ,ro'eva tele5ona / (l/2a'/ da ./ zatre,a.+
ali ipa-...
E.ili+ pre-ini da pani2i1. To 'e (a.o -n'i&ara. 7ta .o&e da ,/de ta-o *itno+
za,oga8 Da (e ra(proda'/ (vi pri.eri -n'ige Ti ./ (e ,a1 ne dopada18
G (tvari+ to (e i de(ilo 'edno. i .orala (a. da (e ,a-9e. (a radn'o.
p/no. iritirani* &ena+ ali od tada /ve- i.a. go.il/ pri.era-a / .again/.
G (va-o. (l/2a'/+ (ve 9e ,iti / red/.
=ri-a'/9i olov-/+ ponovo gleda. razgledni/. Jo1 /ve- i.a do(ta
.e(ta za pi(an'e. Pada. / agoni'/.
"o&e+ ni-ada ne zna. 1ta da napi1e.. Gve- &eli. da zv/2i. ./dro i
intere(antno+ a /ve- napi1e. ne1to o2igledno. Kao na pri.er AEvo .e / "at/ /
Engle(-o'C -ada 'e ,a1 o2igledno da (a. ovde+ po1to to pi1e na razglednii.
Di&e. r/-e.

0E&F&= (* 12E!/)

:Pi1e. veli-i. (lovi.a i podvla2i. ta' deo dva p/ta.;

#ozdrav, *mili


A4zvoli+ d/1o.C
?re.e 'e za r/2a- i (edi. na prvo. (prat/ pri'atnog+ tradiionalnog
-a5ea+ /1/1-ana / 9o1-/ (a tapeta.a (a i(p/p2eni. 1ara.a. =leda.
-ono,ari/ -o'a dr&i tan'ir p/n de,elog+ gr/,o (e2enog -ro.pira+ zlatni
-o.ad ,a-alara i ne1to 1to 'e na .eni'/ 5a(inantno opi(ano -ao A-a1a od
gra1-aC.
ARi,a i -ro.piri9i8C
Mo' (to.a- gla(no potvr3/'e. AM.+ da .oli..C
Na ,rzin/ (-lan'a. razglednie da ,i* 'o' napravila .e(ta+ i ona (p/1ta
tan'ir i(pred .ene+ za'edno (a veli-o. pla(ti2no. 5la1o. -e2apa i ,o2io.
ne2ega 1to (e zove Sar(onovo (ir9e+ a zati. odlazi /z zv/- 1/1-an'a do- 'o' (e
,/tine tar/ o na'lon(-/ pod(/-n'/.
D/,o-o /da*ne.. Od (a.og .iri(a -re9e .i voda na /(ta i od'edno.
(*vata. -oli-o (a. gladna.
N'a.+ 2/veni engle(-i (pei'alitet ri,a i -ro.piri9i.
Od.otava'/9i vil'/1-/ i no& iz papirne (alvete+ gladno po(.atra. tan'ir.
Pa+ ,ilo ,i nepri(to'no ne pro,ati naionalni (pei'alitet+ zar ne8
4(ti(-a. go.il/ -e2apa na tan'ir. Neverovatna (tvar -od odla(-a na
od.or 'e to 1to+ -ada (/ / pitan'/ -alori'e+ -ao da (te iza1li iz zatvora. Kao
nova na aerodro./. To ni'e pravi nova+ -ao 1to ovo ni(/ prave -alori'e.
Gz ne2/'no za*val'ivan'e 1to (ada ni(a. Stela i ne .ora. da (e /vla2i. /
.aleni ,i-ini+ od,a/'e. vil'/1-/ i pr(ti.a /zi.a. -ro.piri9. Jer to 'e
'edini pravi na2in da (e 'ed/ -ro.piri9i+ zar ne8 ?reo 'e i gore .i /(ta+ ali
na(tavl'a.. To (/ pravi -ro.piri9i+ veli-i i de,eli+ a ne ona' .r1avi po.5rit
-od na(.
A4zgleda da /&iva18C

O-re9e. (e ,o2no i od'edno. vidi. Erni'a -o'i (edi pre-o p/ta .ene za
(/(edni. (tolo.. No(i -ariran/ -o1/l'/+ r/-ava zavrn/ti* ta-o da ./ (e vidi
i(tetovirana podla-tia i 2ita novine.
AM.... *..C G(peva. (a.o da pro.r.l'a.+ po1to (/ .i /(ta p/na
vreli* -ro.piri9a.
Erni (e (.e'e. AS*vati9/ to -ao potvrdan odgovor.C
)avr1ava. (a &va-an'e. i g/ta.. A4zvinite+ ,ilo 'e previ1e /-/(no da
,i* 2e-ala.C
AKladi. (e da 'e(te.C Kli.a glavo.. A"o'i. (e da .i 'e do-tor za,ranio da
prilazi. ri,i i -ro.piri9i.aC+ &ali (e i .il/'e (vo' -arirani (to.a- (a
odre3eni. pono(o.. AJa (a. nar/2io pe2eni -ro.pir+ t/n'evin/ i -/-/r/z
1e9era. "ez p/tera.C
=leda. ga (a&al'ivo.
A"o&e+ ta' -ro.pir zai(ta .iri1e pro-leto do,ro.C
A0o9e1 'edan8C
O-leva tren/ta-. AMa *a'deC+ 1ap/9e. AJedan .e ne9e /,iti+ zar ne8C
G to. tren/t-/ (ti&e n'egov pe2eni -ro.pir (a t/n'evino.. Ba- i (a
&iva*ni. garnir/ngo. od povr9a+ ipa- del/'e (tvarno do(adno. =leda.
Erni'a -a-o ,aa pogled na tan'ir+ vidi. -a-o n'egovo r/.eno lie ,ledi i
rezignirano(t (e po'avl'/'e / n'egovi. o2i.a.
A0e'+ za1to .i (e ne pridr/&i18C ve(elo predla&e.. AMo&e1 da /-rade1
-o'i -ro.piri9. 4 ova-o 'e to previ1e za .ene+ a na ta' na2in (e ne ra2/na.C
AKa-o to .i(li18C pita+ podign/v1i 2/pav/ o,rv/.
AO+ pa to 'e (tari &en(-i tri-C poverava. ./+ po.era'/9i (e da ./
napravi. .e(ta i gra,e9i pri,or za 'elo (a n'egovog (tola. ATi nar/2i1 (alat/ a
natera1 de2-a da nar/2i po.5rit. A zati. (ve vre.e -rade1 po.5rit iz n'egovog
tan'ira do- ne ne(tane. Ali to 'e OK+ ne .ora1 da o(e9a1 -rivi/. Ti (i (a.o
nar/2ila (alat/.C
Erni (e o(.e*/'e. AMora9/ da zapa.ti. to.C
AO+ da+ to 'e (/per. 4 .o&e da (e pri.eni i na dr/ge (tvari. De(ert /
re(toran/... -o-ie / ,io(-op/... *otdog na /ta-.ii...C Odg/rn/v1i n'egov
pe2eni -ro.pir+ po.era. (vo' tan'ir (a ri,o. i -ro.piri9i.a na (redin/ (tola
ta-o da .o&e.o da deli.o. ATo 'e (/per.C
Erni (e (.e'e. APa+ 'e lN ti to radi1 (a (vo'i. de2-o. / A.erii8C
AO+ ne.C Od.a*/'e. glavo.. ANe.a. de2-a. Sa.a (a..C
Gzi.a. -a1i-/ -a1e od gra1-a. 4.a /-/( -ao .e-(i2-i pr&eni pa(/l'.
Sa.o 'e zeleno.
Da ,/de. i(-rena+ ne dopada .i (e.T
S dr/ge (trane+ Erni'/ (e izgleda (vi3a. AMa da'6C S.e'e. (e. A)na..
Neverovatno+ zar ne8C ironi2na (a..
G,aiv1i p/n/ -a1i-/ gra1-a / /(ta+ Erni (e o,liz/'e. AKladi. (e da .ora1
da (e ,rani1 od n'i*.C
G glavi .i (e 'avl'a (li-a od pre ne-oli-o nedel'a -a-o (to'i. na trotoar/ /
N'/'or-/ do- D&on+ ar*ite-ta+ po-/1ava da .i za,i'e 'ezi- / /(ta. ANa ne-i
na2in.C Gzi.a. zaloga' ri,e i n/di. -o.ad Erni'/. Reno.enalna 'e.
Ne-oli-o tren/ta-a 'ede.o / ti1ini.
ANe.a ne-og na -oga (i ,aila o-o8C
O(e9a. gr2 / (to.a-/ do- .i(li. na zgodnog (trana / ?in2e(ter(-o'
-atedrali. Mo' go(podin Dar(i.
AG (tvari+ i.aC+ -a&e.+ po-/1ava'/9i da ne porveni. ali .i (e to ipa- l
de1ava.
A7ta8 G A.erii8C
ANe+ /poznala (a. ga ovde+ na p/tovan'/.C
Erni'evo lie od'edno. pre,ledi i o(.e* ./ (e izg/,i.
A0.+ pa+ ,/di pa&l'ivaC+ /pozorava .e.
A)a1to8C (.e'e. (e i od'edno. (*vata. da 'e .rtav oz,il'an. AErni8C
On (-lan'a pogled i ne &eli da na. (e pogledi (retn/. AMa+ ni1taC+
pro.r.l'a.
ARei .i+ 1ta8C /porna (a..
O-leva na tren/ta- a zati. /zdi1e. ANi'e 1ta+ nego -o.C =leda. ga z,/n'eno.
ASl/1a'+ ne ,i tre,alo ni1ta da -a&e.+ ali ne ,i* voleo da ,/de1
povre3ena.C
Op/1ta. (e. O+ zna2i to 'e+ opet ta (tara pri2a o (lo.l'eni. (ri.a i
(tari'i.a i /2en'/ iz n'i*ovog i(-/(tva.
AMi(li.+ 5izi2-i povre3ena...C
4(pada .i vil'/1-a iz /(ta. Da li'e /pravo re-ao 5izi2-i povre3ena8 Je,iga.
Ne.o' (a.o da .i -a&e1 da 'e .e3/ na.a /,ia ili ne1to (li2no. Od'edno.
po.i(li. na go(podina Dar(i'a. Ne+ (ig/rno da ne.
AO -o.e pri2a18C -a&e. ti*o+ nagin'/9i (e -a n'e./ pre-o (tola.
APa+ o Spa'-/ 0argre'v(/+ naravnoC+ -a&e Erni .r1te9i (e. Ne zna. da li da
o(eti. ola-1an'e ili /&a(.
ASpa'- 0argre'v(C+ ponavl'a. / neverii. Na deli9 (e-/nde (-oro da
pover/'e.+ a onda pra(ne. / (.e* na (a./ po.i(ao. ANe+ pogre1no (i
(*vatio. )na. da /.e da ,/de (eron'a ali...C
AMene 'e /dario 'edno..C
AGdario 'e te,e6C 'edva iz/(ti..
APolo.io .i no(.C
APolo.io ti 'e no(6C
Ne (a.o da (a. potp/no 1o-irana 1to ovo 2/'e.+ nego .e 'e izgleda i
.o9 govora nap/(tila i (ve 1to /.e. 'e da+ pi(-avo i -ao da .e dave+
ponavl'a. Erni'eve rei.
A"ilo 'e to pre pet godina+ ali 'o1 /ve- i.a. pro,le.a (a di(an'e....C
O*. Mo'. "o&e. "/l'i. / Erni'a pre-o (tola do- on (tavl'a pala na 'edn/
pa na dr/g/ nozdrv/ da .i po-a&e -a-o ./ 'e (ept/. ,e(povratno o1te9en+
i pored dve operai'e+ ali 'e n'egov gla( po(tao pop/t ne'a(ne ,/-e+ -ao da
(a. i(pod vode+ i (ve 1to .og/ da 2/'e. 'e gla(no l/pan'e (vog (ra.
Spa'- 'e /dario Erni'a.
Rinog+ ve(elog+ (tarog Erni'a -o'i 'ede (endvi2e (a (lanino. i pored
za,rane do-tora+ vozi ,rzino. od o-o 2etrde(et -ilo.etara na (at i -o'i .i 'e
po-azao (li-e (vo'i* /n/-a. Mi(li .i l/ta'/.
AAli za1to8C /(peva. -ona2no da iz/(ti..
G(red gra5i2-og opi(a (vo'e rinopla(ti-e+ Erni .e zapan'eno pogleda.
A)ar ti ni'e re-ao8C
ANe+ ni'e.C
A4zlazio (a. (a n'egovo. .a'-o..C
4znena3en'e za iznena3en'e.+ (ve ve9e i 'a2e. Nagin'e. (e pre-o ri,e i
-ro.piri9a.
AN'egovo. .a'-o.8C ponavl'a.. Sran'e. Opet to radi..
ARadio (a. -ao voza2 / De'li ta'.(/+ ta-o (a. /poznao A'ri(. Dolazila 'e
ne-oli-o p/ta da po(eti (ina+ i po2eli (.o da 9a(-a.o i pa...C gla( ./ (e g/,i.
AJa-o (.o (e voleli.C ?idi -a-o ga zapan'eno gleda. i+ o2igledno
pogre1no t/.a2e9i .o'a otvorena /(ta i 1iro. razroga2ene o2i+ doda'e:
AL'/di .o'i* godina 'o1 /ve- .og/ da (e zal'/,e+ zna1.C
ANaravnoC+ -a&e. ,rzo.
ABove- ne pre(ta'e da ,/de ro.anti2an (a.o zato 1to do3e / .o'e
godineC+ -a&e t/&no.
A)na.+ i 'a (a. ro.anti2naC+ proz,ori. / zna- (olidarno(ti. AMo'a
pri'atel'ia Stela .e 2a- zove ,eznade&no. ro.anti2ar-o..C
Erni (e 'edva o(.e*ne. Ne zna. 1ta (e de(ilo+ ali izgleda -ao da (e
od'edno. (.an'io / (vo'o' -arirano' -o1/l'i a n'egove o2i izgleda'/ (/.n'ivo
vla&ne.
AA onda 'e n'en (in odl/2io da 'a ni(a. dovol'no do,ar za n'/.C
Od'edno. (tvarno po,e(ni.. A"o&e. Ka-o (e /(/3/'e6C vi2e.+ i(p/1ta'/9i
no& i vil'/1-/. S/.n'ala (a. da 'e Spa'- (no,+ ali ovo8 Ovo 'e .nogo gore
nego 1to (a. .i(lila. Od'edno. (*vata. za1to 'e Me'vi pro.enila ra(polo&en'e
na-on 1to 'e razgovarala (a n'i.. Ni'e ni 2/do 1to 'e izgledala ona-o.
Sa.o ,og zna 1ta 'o' 'e Spa'- re-ao za Erni'a. ANi(a. i.ala po'.a. Ka-av
(-otC+ ti*o iz/(ti..
Erni pa&l'ivo &va9e veli-i zaloga' pe2enog -ro.pira i t/n'evine.
ARe-ao .i 'e da 'o' ne prilazi.+ ili...C
APretio ti 'e8C z,lan/ta (a.. Ovo po(ta'e (ve gore.
AAli ni(a. .ogao. ?oleo (a. 'e. Tada .e 'e /dario.C
A7ta8 Ni(i ga provoirao8C
APa+ .i(li. da (a. ga i(provoirao ti.e 1to (a. ,io zal'/,l'en / A'ri(.C
Ne .og/ da ver/'e.. Ovo 'e /&a(no. Pre,iti ne-oga zato 1to 'e zal'/,l'en8
4.a. &el'/ da i (a.a /dari. Spa'-a Na(ilni-a 0argre'v(a. A ver/'te .i+ 'a
ni(a. na(ilna o(o,a. Ne .og/ 2a- ni da /,i'e. pa/-a -o'i &ivi ve9 godin/ i
po dana / .o. -/patil/ i pla1i .e (va-i p/t -ada /3e. pod t/1.
A4(provoirao8 Naravno da ni(i6C vi2e.. AKladi. (e da 'e ,io l'/,o.oran
z,og pa&n'e -o'/ ti 'e n'egova .a.a po(ve9ivala.C
APretpo(tavl'a. da 'e (a.o 1titio .a'-/C+ Erni -a&e l'/,azno. Od'edno.
.i (e 'o1 vi1e dopada.
APo(to'i razli-a iz.e3/ za1tite i na(ilni1tvaC+ odl/2na (a.+ AMo&e1 ota
da ./ ,/de1.C
APa+ ne ,a1...C
AA i prili2no 'e -r/pan... i -ori(ti na(il'e.C Erni (a.o -li.a glavo. ,ez rei.
ATo 'e odvratno.C
4zgovoriv1i ne-e r/&ne rei+ zaval'/'e. (e / (tolii+ po(.atra'/9i Erni'a
-a-o 'ede (vo' pe2eni -ro.pir i po-/1ava'/9i da o,radi. ove nove
in5or.ai'e / glavi. Kad po.i(li. da (a. ,ila 5ina pre.a n'e./.
Sve &ene / gr/pi .i(le da 'e ta-o 5in+ ali za.i(lite 1ta ,i po.i(lile -ada ,i
znale ovo6
ADa li 'e A'ri( i-ada (aznala8C
ANe.C Erni od.a*/'e glavo.. ANi(a. 'o' re-ao. Ni(a. &eleo da lo1e
.i(li o (vo. (in/+ da ga (e (tidi. Previ1e (a. 'e voleo da ,i* to /radio.C
"o&e+ Erni 'e ta-o do,ar 2ove-. Ovo 'e (repara'/9e.
A4z.i(lio (a. ne-i izgovor -a-o (e (eli. i -a-o (a. do,io novi po(ao
-ao voza2 a/to,/(a. Pa+ ta.o ni(a. .ogao da o(tane.+ zar ne8C "ri1/9i
tan'ir -o.ado. *le,a+ on podi&e pogled i /zda*ne. AG (tvari+ do (ada
ni-o.e ni(a. i(pri2ao ov/ pri2/ < ni(a. &eleo da ni-o (azna+ da A'ri(
(l/2a'no ne dozna. Ali+ -ada (a. ponovo video Spa'-a+ pa...C pre-ida i
od.a*/'e glavo.+ A.i(lio (a. da ,i tre,alo da te /pozori.+ / (l/2a'/ da
raz.i1l'a1 da (e /p/(ti1 / vez/ ( n'i....C
AO+ ne. "o&e (a2/va'C+ ,/ni. (e+ zadr*tav1i.
AA-o ne.a1 ni1ta protiv+ da li ,i ovo .oglo da o(tane iz.e3/ na(8 Ne
,i* voleo da A'ri( (l/2a'no (azna < ,ila ,i o2a'na. A ne &eli. ne-e pro,le.e (a
n'eni. (ino....C zavr1ava+ del/'/9i za,rin/to.
ANaravno da ne9/ re9i ni re2C+ o,e9ava.. Pr/&a'/9i (e pre-o (tola+ (ti(-a.
n'egov/ gr/,/ r/-/. AMao .i 'e+ Erni.C
A)na..C
Po(.atra. (tara -o'i (edi na(pra. .ene. 7o-irana (a.. Do -ra'n'i*
grania. Ni-ada ni(a. 2/la ta-o /&a(n/ pri2/. Ne zna. 1ta da -a&e..
)ate2ena (a..
ANe 'ede1 to+ d/1o8C Od'edno. (e ponovo po'avl'/'e -ono,aria+
gleda'/9i .e /pitno (vo'i. lie. (a r/.eni. o,razi.a.
"aa. pogled na (vo' r/2a-. Tan'ir ri,e i -ro.piri9a (to'i *ladan i
pra-ti2no neta-n/t na (tol/. Ka1a od gra1-a (e (tegla. ),og (vega 1to (e /pravo
de(ilo+ za,oravila (a. na r/2a-.
A0.+ ne... *valaC+ /(peva. da progovori.. A4zgleda da (a. izg/,ila
apetit.C
Od'edno. .i re(toran del/'e zag/1l'ivo i -la/(tro5o,i2no i o(e9a.
nenor.aln/ potre,/ da ode.. Mi(li .i l/ta'/. Ne zna. 1ta da .i(li..
Mr.l'a'/9i ne-i izgovor Erni'/+ o(tavl'a. ne1to nova na (tol/ i
i(tr2ava. napol'e. Ja-o 'e *ladno i ne-oli-o p/ta d/,o-o /da*ne.+
po-/1ava'/9i da pro2i(ti. .i(li. Ali (ve o 2e./ .og/ da raz.i1l'a. 'e Spa'-. 4
-oli-o ga .rzi.. 4 -a-o+ / ovo. tren/t-/+ i(-reno .i(li. da ni-ada ni(a.
ni-oga vi1e .rzela.


Poglavl'e @W.Na-on ve2ere+ vo3a p/ta 'e i(planirala Ate.at(-o ve2e po(ve9eno D&e'n
O(tinC+ ali (a. to pre(-o2ila i oti1la pravo / -revet. Deli.i2no z,og toga 1to
ni(a. .ogla da dr&i. o2i otvorene do de(erta+ a deli.i2no z,og toga 1to (a.
po2ela da ot-riva. da ia-o (a. 'a 5an D&e'n O(tin < po(to'e 5anovi i 5anovi.
G.e(to toga+ na(lon'ena na 'a(t/-e+ 2ita.. 4li+ tre,alo ,i da 2ita.+ ali /
(tvari ,/l'i. / (tranie -n'ige a .i(li .i l/d/'/ z,og onoga 1to (a. (aznala
dana( popodne. Ne .og/ da pre(tane. da raz.i1l'a. o to.e. Erni'evo
ot-ri9e .e 'e o,orilo i 'o1 /ve- po-/1ava. da (e (a(tavi..
Spa'- da pre,i'e Erni'a8
Mi(li.+ zna. da /.e da ,/de (eron'a+ ali da /dari (lat-og (tari'eg
2ove-a -o'i ne .o&e da (e ,rani8
A opet+ 1to vi1e raz.i1l'a. o to.e+ (ve vi1e i.a (.i(la. Na2in na -o'i 'e
Spa'- odreagovao -ada 'e prvi p/t video Erni'a / a/to,/(/+ Me'vino 2/dno
pona1an'e na-on 1to 'e razgovarala (a Spa'-o.... i zna. da Spa'- i.a lo1/
narav po1to (a. ga videla -a-o vi2e na (vo'/ devo'-/ onog prvog dana na
par-ing/.
Ali da zai(ta /dari ne-oga i polo.i ./ no(8 4 to (a.o zato 1to 'e ,io
zal'/,l'en / n'egov/ .a'-/8
"o&e+ to 'e ,a1 o-r/tno. Kao da 'e zlo9a / ne-o' -n'izi. Kao ne-a veli-a
7e-(pirova tragedi'a. Sa.o za.i(lite+ A'ri( ver/'e da 'e Erni nap/(tio a /
(tvari on 'e oti1ao zato 1to 'e voleo i &eleo da 'e za1titi od i(tine o n'eno. (in/.
O2i .e pe-a'/. 4(-reno+ ovo 'e na't/&ni'a (tvar -o'/ (a. 2/la. Sa.o 1to
ne zapla2e..
Na-on 1to zve-ne. Spa'-a.
Op*rvana ,e(o.+ d/,o-o /zdi1e. ne-oli-o p/ta. S.iri (e+ E.ili+ (a.o
(e (.iri. )a (ada /(peva. da -ontroli1e. ,e(. O,e9ala (a. Erni'/ da ne9/
re9i Spa'-/ da zna.. Ta-o da (a. to-o. ele ve2ere ,ila pri(to'na i pri'atna+
(.e'ala (e n'egovi. 1ala.a+ dodavala ./ preliv. Ali+ 2ove2e+ (tvarno 'e ,ilo
te1-o.
?er/'te .i. "ila (a. ta-o ,liz/ da ./ pro(pe. vreo preliv na .a'i/.
G(pela (a. da (e od/pre.. Ali -oli-o 9/ 'o1 d/go .o9i8
"ore9i (e (a i(-/1en'e. da /(tane. iz -reveta+ od.ar1ira. niz *odni-+
/leti. / Spa'-ov/ (o,/ i pri-/'e. ga za zid -ao 1to rade do,ri polia'i /
5il.ovi.a+ vra9a. (e 2itan'/ =ordo(ti i predra(/da / po-/1a'/ da (e (.iri..
7to .e pod(eti+ (tvarno .ora. (/tra da po1al'e. .e'l go(podin/ Me-enzi'/ i
-a&e. ./ da (.o do,ili i(por/-/ (a gre1-o.. Na-on 1to (a. (e vratila iz
?in2e(ter(-e -atedrale+ proverila (a. da (l/2a'no ni(a. /.i(lila prazne (trane+
ali ne+ i dal'e (/ ,ile prazne. O2igledno 'e ne-a gre1-a / 1ta.pan'/. Mada+
do,ro 'e 1to (a. to ot-rila.
Pa+ te*ni2-i+ go(podin Dar(i 'e ot-rio+ ili ,ol'e re9i .i(teriozni 2ove- -o'i
(e,e naziva go(podino. Dar(i'e. < ,/.. Evo ga ponovo. N'egova (li-a / .o'o'
glavi. ?i(o-+ ta.an i ,e(-ra'no zgodan.
A/to.at(-i .i (e .i(li vra9a'/ na '/2era1n'e po(lepodne+ -a-o (edi. na
-l/pi i(pred -atedrale. Mog/ da 2/'e. n'egov gla(+ o(eti. n'egov .iri(+
o(eti. toplin/ n'egovog tela / ,lizini. Pa opet+ po(.atra'/9i (ve to (ada 2i(te
glave i ,ez /z,/r-ani* *or.ona+ 2itava (tvar del/'e nadrealno 2a- ia-o
i(tovre.eno ne .og/ da (e (eti. ni2ega 1to 'e delovalo vi1e (tvarno.
Ali+ *a'de da ,/de.o i(-reni+ .alo 'e -ao ona' 5il. Ke't i Leopold+ zar
ne8 O(i. 2in'enie da 'a /op1te ne li2i. na Meg Ra'an a .o' tip izgleda
.nogo vi1e (e-(i / 5ra-/ od 0'/a D&e-.ena. Mada+ ia-o i.a. raionalno
o,'a1n'en'e za prazne (tranie / -n'izi+ 'o1 /ve- ne.a. o,'a1n'en'e za .og
go(podina Dar(i'a...

I
G original/ (to'i "T*e one E*o. ever!one+ *er inl/ded+ 5anie( t*e pant( o55." Ta-o da na ovo. .e(t/ (to'i
"5anie("

?rte9i (e pod 'organo.+ vra9a. (e (vo'o' -n'izi. Jo1 /ve- (a. na prvo.
del/ gde Eliza,eta (re9e ?i-a.a+ (lat-og plav/1ana iz vo'(-e. Ono. -o.e
(vi+ /-l'/2/'/9i i n'/+ rado (-ida'/ pantalone. :,o&e zar ni'e VRadoN
I
na' -/l
re2. Ke't .e 'e na/2ila i zv/2i ,ol'e od Vnalo&ili daN.; Ka-o ,ilo+ (ledi di'alog
-ada ?i-a. pri2a Eliza,eti o to.e -a-vo 'e 3/,re Dar(i ,io raz,a1tin'/'/9i ga
od na(led(tva:

GNjegovo ponaanje prema meni je bilo skandalozno, ali verujem da bi mu oprostio
sve i svata, pre nego izneveri oekivanja i osramoti seanje na svoga oca.H
"o&e+ ta-o 'e do,ar gl/.a+ zar ne8 Bita. ,rzo da vidi. rea-i'/
Eliza,ete.

GTo je okantno, zasluuje da bude javno osramoen.H
G-ednog dana e i biti I ali ne od mene. (ve dotle dok se seam njegovog oca, neu
moi da se nateram da ga raskrinkam.H
*lizabeta ga je poastvovala za takva oseanja i smatrala ga privlanijim nego
ikad, kako i' je otkrivao...

Sran'e+ o,o&ava. Eliza,et/+ ali 'e ne-ad pro-leti idiot. Mi(li da ta-o la-o
pro(/3/'e ne2i'i -ara-ter+ i da 'e ta-o (talno / prav/+ a opet toli-o 'e ovde
pogre1ila. ?i-a. 'e ta-o prora2/nat+ a ona (e (ve'edno pri.ila. 4(-reno ona 'e
(lepa6 Ka-o .o&e da dozvoli da 'e on toli-o (./va8
Ni-ad ni(a. .i(lila da 'e go(podin Dar(i toli-o lo1+ ali .i (e ni-ad ni'e
(video. Ni(a. .i(lila da 'e toli-o ,ole(tan D pretpo(tavl'ala (a. da 'e
generalno o(o,a za prezir+ ali ni(a. po(/.n'ala da 9e (pa(ti na ta-o
.aliiozn/ o(vet/+ ta-v/ nepravedn/+ i ta-o ne*/.an/ -ao ov/.
Ogor2en'e .e pro,ode. Gve- (e raz,oli. na ovo. del/. =ovori. o
pogre1no. pro(/3ivan'/ Dar(i'a. On 'e toli-o 2a(tan. Ka-o 'e .ogao da
padne ta-o ni(-o6
O(e9a. nalet /.ora i ,aa. pogled na ,/dilni-. "o&e+ pro1lo 'e # (ata.
.alo da od(pava.+ ali zna. da 9/ (e pro,/diti / ne-o 2/dno do,a -ao
prote-li* ne-oli-o no9i. Jo1 'edno. 'a-o zeva.. E pa to 'e to...
Pret/ra'/9i po no9no. (to2i9/+ vadi. 'edn/ ,o2i/. Ponela (a. ne-e
ta,lete za (pavan'e -o'e (a. do,ila -ada (a. vadila /.n'a-e. Ne voli. da i*
pi'e. ali \Pdna ne9e napraviti ne-o zlo a de5initivno 9e .e /(pavati. G(tav1i
iz -reveta+ gega. (e do -/patila da /z.e. 2a1/ vode i na povrat-/ vidi. da
(a. nav/-la zave(e. Na.e(tiv1i i*+ vra9a. (e / -revet i /zi.ani ta,let/.
=/ta. 'e /z po.o9 ne-oli-o g/tl'a'a vode+ a zati. (e /1/1-a. i(pod
po-riva2a.
M... La-/ no9. Lepo (pava'...
Mora da (a. od.a* za(pala+ zato 1to 'e (lede9a (tvar -o'e (e (e9a. zv/-
grada -o'i l/pa o prozor.
Trrrrrrrrr...
A/. Ta-o 'e 'a-o da ,i 2ove- po.i(lio da 9e polo.iti (ta-lo+ -a&e. (e,i+
za*valno (e /1/1-ava'/9i i(pod te1-i* po-riva2a. 0vala ,og/ 1to ni(a.
napol'/.
O(i. 1to 'e od'edno. ponovo na(tala ti1ina. G*+ ,a1 2/dno. Pretpo(tavl'a.
da 'e to ne-a od oni* /vrn/ti* ol/'a -o'a 'e (ad pro1la+ odl/2/'e.+ (-l/p2av1i
(e -ao ,e,a i grle9i (vo' per'ani 'a(t/- p/n gr/dvia.
"are. .og/ da na(tavi. da (pava..
Trrrrrrrrr...
G(pravl'a. (e / (ede9i polo&a'. Sran'e. Evo ga ponovo. Sa.o (ada del/'e
'o1 gla(ni'e.
Radoznala+ izvla2i. (e iz 9e,eta i izlazi. iz -reveta. G (o,i 'e /&a(no
*ladno+ 2a- i / .o'o' v/neno' pid&a.i+ i dr*te9i odlazi. do prozora.
Pri(lan'a'/9i no( na (ta-lo+ ,/l'i. / ta./. Kao da 'e / 'edno. tren/t-/ nalet
pra(-a / (lede9e....
*no gospodina "arsija.
Ne1to .e (tegne / (to.a-/ -ada /gleda. n'egov/ 5ig/r/ / &,/n'/
i(pod prozora. ?idi. -a-o n'egova ,ela -o1/l'a na tren/ta- ,le(ne+ a zati.
ponovo ne(tane / ta.i. Trl'a. o2i da ,i* ,ila (ig/rna da .i (e ne privida+ a
zati. i* ponovo otvara. < ,a1 / tren/t-/ -ada on gra,i p/n/ 1a-/ (a (taze i
(pre.a (e da ga3a .o' prozor. Od'edno. .e /gleda i /-o2i (e.
ASa2e-a'C+ po-az/'e.+ povla2e9i r/2i/ dvo-rilnog prozora. Ali On 'e
zaglavl'ena de,eli. (lo'evi.a 5ar,e i ne9e ni da (e .rdne. Sran'e. Do- .i (re
'a-o l/pa+ po-az/'e. ./ da (ilazi.+ zati. (e (-lan'a. (a prozora navla2i.
5ar.er-e i d&e.per < ona' ('a'ni roze -o'i lepo ide /z .o' ten < &/ri. dole. On
'e ovde+ go(podin Dar(i 'e ovde+ ne .og/ da ver/'e..
OK+ to 'e la&. Ba- i '/2e -od -atedrale ni(a. znala -a-o+ ili gde+ ili -ada+
ali (a. znala da 9/ ga videti ponovo. Jedno(tavno (a. znala.
Bi. iza3e. na vrata+ on (e po'avl'/'e iz ta.e. ?i1i 'e nego 1to pa.ti.+
ali pod'edna-o (lada-. Ne1to .e (tegne / gr/di.a i o(e9a. (e /z,/3eno.
AMora.o da pre(tane.o ova-o da nale9e.o 'edno na dr/goC+ do,a/'e.+
po-/1ava'/9i da ,/de. op/1tena.
=o(podin Dar(i .e gleda t/po.
ATo (e (a.o ta-o -a&eC+ o,'a1n'ava.+ o(.e*/'/9i (e ne(ig/rno. Sto'e9i t/
na(pra. n'ega na 1l'/n-ovito. prilaz/+ od'edno. po(ta'e. (tidl'iva.
AA+ (*vata..C Kli.a glavo. ali o2igledno ne (*vata.
Na(ta'e pa/za i o,o'e (to'i.o 'edno na(pra. dr/gog ,ez rei.
AKa-o (te znali gde da .e prona3ete8C Radoznalo(t 'e 'a2a od ,ilo -og
po-/1a'a da ,/de. ool.
S-in/v1i -ap/+ on provla2i pr(te -roz g/(t/ rn/ -o(/. ANi(a. ,a1
(ig/ranC+ prizna'e. A7etao (a. pored va1eg *otela i video va( na prozor/.
Meleo (a. da priv/2eni va1/ pa&n'/...C )a(ta'e i (avi'a glav/. AMoli. va(+
opro(tite z,og neprili2nog pona1an'a.C
Ta-o 'e pri(to'an da (e topi.. AOpro1tenoC+ odgovara. gl/.e9i
5or.alno(t.
Do- (p/1ta pogled -a .eni+ n'egove .i(teriozne o2i (/(re9/ .o'e. ADa li
,i(te &eleli da .i (e pridr/&ite8C
"o&e+ da li .o&e da ,/de 'o1 (la3i8 A)v/2i 5eno.enalno.C O(.e*/'e.
(e.

Do- provla2i. r/-/ i(pod n'egove+ o(e9a. golian'e / prepona.a. Ne
zna. da li 'e / pitan'/ *e.i'a+ 5ero.oni ili (tara do,ra po&/da+ ali+ 2ove2e+ on 'e
,a1 zgodan.
APa+ gde ide.o8C
ADo 'ezeraC+ -a&e /vereno.
Do 'ezera8 Preplavl'/'e .e nalet i12e-ivan'a. O(e9a. da 9e ovo ,iti
.nogo ,ol'e od (vi* o(tali* prvi* (a(tana-a na -o'i.a (a. i-ada ,ila.
Kre9e.o lagani. *odo.. Sve 'e ta-o .irno. Kao da 'e eo (vet /(n/o o(i.
.ene i go(podina Dar(i'a.
?e2era( 'e p/n .e(e i .e(e2ev ('a' ,aa .le2n/ ,elin/ po o-olini. S-oro
da 'e -ao / (n/+ po.i(li.+ ,aa'/9i pogled -a n'e./ (a (trane i(pod trepavia
(a.o da proveri. da 'e 'o1 /ve- t/ i da ni'e ne(tao / di./ ili (e pretvorio /
,/ndev/ ili ne1to (li2no.
O+ 'o1 /ve- 'e t/.
Klizi. pogledo. pre-o n'egove 2vr(te vilie+ ri.(-og no(a+ ta.ni* o2i'/
pogleda /perenog pravo+ ,ele -o1/l'e -o'a 1i'a na .e(e2ini. O(e9a. toplin/
n'egovog tela pod r/-o.. Jo1 /ve- ne.a (.i(la.
=o(podin Dar(i ne ,i tre,alo da 'e (tvaran. Pa ipa-...
4zgleda da o(e9a da ga po(.atra.+ 'er .e ni'e ni pogledao ve9 ,ez rei
(tavl'a (lo,odn/ r/-/ pre-o .o'e -ao da .e /verava. Pa ipa-+ intere(antno 'e
da .i go(podin Dar(i del/'e (tvarni'e od ,ilo -og ./1-ara (a -o'i. (a. iza1la
na prvi (a(tana-.
Ni(a. (ig/rna -oli-o na. tre,a da (tigne.o do 'ezera. Sve .i 'e
ne'a(no+ do- vi1e ni(a. (ve(na vre.ena -o'e 'e pro1lo i /gleda. 'ezero -o'e
(e prote&e i(pred na( -ao ,leda+ (re,rna .rl'a od .a(tila.
Podign/v1i -a.en+ go(podin Dar(i ga za,a/'e pre-o vode i gleda -a-o
od(-a-/'e+ 'edno.+ dva+ tri+ 2etiri+ pet p/ta+ i pravi .e(e2ino. o,a('ane
-r/gove -o'i (e 1ire.
AEvo+ *a'de da vidi.o -oli-o vi .o&ete da napraviteC+ -a&e+ pr/&a'/9i
.i -a.en.
S.e'e. (e i ,/ni.+ ,rane9i (e da (a. ,e(-ori(na. APogleda'te+ ni'edanC+
,/ni. (e na-on 1to .o' -a.en padne / vod/ i ne(tane.
APo-/1a'te ponovo.C Pr/&iv1i .i dr/gi -a.en+ on (ta'e iza .ene i
o,.otava (vo'e pr(te o-o .o'i*.
AOva-o.C
Od'edno. .i pone(ta'e da*a. AO*+ (*vata.C+ pro.r.l'a.+ o(e9a'/9i
toplin/ n'egovog da*a na vrat/ i 2vr(tin/ n'egovog tela iza (e,e. "o&e+ ni(a.
znala da za,aivan'e -a.en2i9a .o&e da ,/de ta-o za,avno.
Sto'i.o ta-o ne-o vre.e pre nego 1to go(podin Dar(i prona3e (tari
2a.a (a ve(li.a (a-riven i(pod &alo(ne vr,e i odveze .e na (redin/ 'ezera.
Ne .og/ da ver/'e. 1ta (e de1ava. O(e9a. (e -ao / ne-o' od oni*
ro.anti2ni* (ena iz 5il.ova < znate one+ .ontirani l'igavi -adrovi /z pratn'/
+oldplaJ song < (a.o 1to 'e / .o. (l/2a'/ ./zi-a pl'/(-an'e vode pored
2a.a i ne&an zv/- ve(la.
A onda go(podin Dar(i pre(ta'e da ve(la i+ za,a/'/9i glav/ /nazad+
iz'avl'/'e: APogleda'te+ eno ga Orion.C
Podi&/9i pogled -a ta.i pop/t (o.ota+ /o2ava. ('a'ne ta2-ie (vetlo(ti
-ao .ilioni (i9/1ni* di'a.anata. G pro1lo(ti+ ni-ada ni(a. /(pela da vidi.
ni'edn/ 5or.ai'/ zvezda+ ali (ada (a. (ig/rna da 'a(no vidi. lova i n'egov
po'a(. O(e9a. -a-o .e o,/zi.a (re9a i od'edno. (*vata.: ne zna. ta2no
1ta (e de1ava+ i ne .og/ to da o,'a(ni. ali+ i(-reno+ (ada (e o(e9a. divno i
,a1 .e ,riga.
A)nate+ (an'ala (a. ova' tren/ta-C+ 1ap/9e.. AKa-o (e (re9e.o.C
Ne.a odgovora+ i do- (-re9e. pogled (a ne,a po(.atra. go(podina
Dar(i'a. On z/ri / .ene zaintere(ovano+ i 2a- i -ada na. (e pogledi (/(retn/
on ne o(e9a potre,/ da ne1to -a&e. A/. O(e9a. -a-o .i (e 'eza pen'e /z
-i2./. =o(podin Dar(i (e toli-o razli-/'e od (vi* o(tali* .o.a-a (a -o'i.a
(a. izlazila < navi-la (a. na lo1e 1ale i lagane pri2e -o'e (/ o,i2no deo
ova-vog (enari'a+ ali on 'e 'edno(tavno ta-o p/n .i(li i o(e9an'a.
G (tvari+ -ada ,i* i.ala 'edn/ .al/ za.er-/ na go(podina Dar(i'a+ to ,i
,ilo da 'e .alo previ1e p/n .i(li i o(e9an'a+ odl/2/'e.+ o(e9a'/9i (e po.alo
po(ra.l'eno i (-lan'a'/9i pogled. Mi(li.+ (va ova .i(teri'a 'e divna / teori'i i
(tvarno izgleda lepo (a podign/to. o,rvo. ali / (tvarno(ti 'e to po.alo < pa
< oz,il'no.
Ni'e da .i (e ne dopada oz,il'no. Ne -a&e. to. Oz,il'no 'e do,ro. Naro2ito
na-on ne-i* idiota (a -o'i.a (a. izlazila -o'i (e (.e'/ (vo'i. prde&i.a i ne
.og/ da ,/d/ oz,il'ni ni .in/t. Sa.o 'e pone-ad lepo i .alo (e op/(titi.
Pro9a(-ati o /o,i2a'eni. (tvari.a: znate+ tren/tni. de1avan'i.a+ na'novi'i.
tra2evi.a o poznati. li2no(ti.a+ 1ta i.a na T?</. Mo&da i .alo ogovarati
ta-.i2are / A.eri2-o. idol/.
Ali naravno da (a. (.e1na. Ovo 'e go(podin Dar(i. On (e ne ,avi
9a(-an'e.T on 'e .i(teriozan i p/n e.oi'a i 1eta o-olo /,rzava'/9i &ena.a
p/l(. 4 zato ga voli.+ zar ne8
Na-on toga on ve(la -a o,ali+ -aval'er(-i .i po.ogne da iza3e. iz
2a.a i -ora2a.o nazad / grad. A onda+ i pre nego 1to (*vati.+ 'a (a. nazad /
*otel/ a go(podin Dar(i -a&e: APa+ ne ,i tre,alo da va( zadr&ava. el/
no9.C
Ne+ zadr&ava' .e+ zadr&ava' .e+ 'avl'a (e gla(i9 / .o'o' glavi+ ali /.e(to
dY to izgovori. (a.o -li.ne. glavo. i o(.e*ne. (e. Da ,/de. i(-rena+
ovo ve9e .e 'e o(tavilo -ao / tran(/.
ALa-/ no9+ E.ili.C Klan'a (e pri(to'no.
Naravno. Ne.a pol'/pa za la-/ no9. O(e9a. razo2aran'e. Pa+ do,ro. 7ta
.og/ da o2e-/'e.8 On 'e d&entl.en+ 'e lN da8
ALa-/ no9+ go(podine Dar(iC+ doda'e. nagla1ava'/9i.
Kao 1to (e i o2e-/'e+ on 2e-a do- (e 'a pen'e. na (tepeni- i vadi. -l'/2 iz
d&epa. G,a/'/9i ga / ,rav/+ o-re9e. ga i otvara. vrata. A onda za(tane..
Ne .og/ te- ta-o da /3e. / *otel i zatvori. vrata za (o,o.+ dozvol'ava'/9i
./ da ne(tane / ta.i no9i a da ne (azna. 1ta (e de1ava (ada.
Jedno(tavno ne .og/.
AKada 9e.o (e ponovo videti8C pita. o-ren/v1i (e.
=la( .i 'e pi(-av i po-az/'e ne(trpl'en'e. Jedno(tavno ni(a. ool ali
.ora. da pita..
Po1to 'e ve9 po2eo da odlazi+ za(ta'e i(pod /li2ne la.pe i o-re9e (e+ i
(vo'o. prepoznatl'ivo. (.ireno19/ zagonetno odgovara: AG(-oroC.Poglavl'e @%.Slede9e '/tro ,/di. (e rano... G(-oro.
7ta ./ to zna2i8
Gron'ena / -revet po-/1ava. da (*vati. do- gleda. / pla5on.
Ka-o /zne.ir/'/9a re2. Ta-o ne'a(na. Ta-o dvo(.i(lena. To .o&e da zna2i
de(et .in/ta -ao N,i9/ (pre.an /(-oroN ili ,ilo 1ta od ne-oli-o dana do
ne-oli-o nedel'a -ao Nvidi.o (e /(-oroN. )apravo+ ta-o (a. i 'a re-la tet-i
D&en da 9/ 'e videti /(-oro+ a to 'e ,ilo pro1log "o&i9a.
S/per.
Prevr9e. (e na (to.a- i zagn'/ri. lie / 'a(t/-.
)ar ni'e .ogao da ,/de .alo odre3eni'i8 Mi(li.... 1ta 5ali ve2era(+ za ,oga
.iloga8 Re2i -ao 1to (/ N/(-oroN ne ,i (.ele da ,/d/ dozvol'ene -ada 'e l'/,av
/ pitan'/. Tre,a i* za,raniti6 G protivno.+ (a.o 9ete vi(iti /nao-olo 2e-a'/9i
da (e N/(-oroN dogodi.
4li le&ati potr,/1-e / -revet/ op(edn/ti ti.e.
Pro-let(tvo.
4znenada o(e9a. nervoz/ 1to radi. (ve ono 1to (a. o,e9ala (e,i da vi1e
ne9/ raditi -ada (/ ./1-ari / pitan'/ < 2a- ni z,og go(podina Dar(i'a.
Ne-oli-o p/ta /da*ne. -ao 1to radi.o na 2a(/ 'oge :otprili-e 'edina (tvar
-o'/ /.e. da /radi. iz 'oge; i (a,ere. (e. Ta-o+ to 'e to+ odl/2/'e. 2vr(to.
To 9/ da poti(ne. / glavi. Ni'e to ne-i pro,le.. ?ide9/ ga ponovo. Jo1
'edno. d/,o-o /da*ne.. ?idite+ ve9 (a. potp/no op/1tena.
B/'e. prig/1eno zvono tele5ona.
"o&e+ .o&da 'e on6
O1tro i.ne. glav/+ ta-o da (/ .i (e od'edno. po'avile rne ta2-e pred
o2i.a+ i ,aa. (e pre-o ivie -reveta. "e(no tra&e9i ta1n/+ -o'a 'e izgleda
zatrpana i(pod go.ile ode9e+ izvla2i. 'e+ g/ra. r/-/ /n/tra i 5reneti2no
pipa.+ *vata'/9i (ve o(i. tele5ona. Sran'e+ pre(ta9e da zvoni+ pre(ta9e da zvoni+
pre(ta9e...
Evo ga6
A0.... do,ro '/troC+ -a&e.+ (p/1ta'/9i gla( za ne-oli-o o-tava i
po-/1ava'/9i da zv/2i. ool i zavodni2-i pre-o tele5ona.
G.e(to toga+ zv/2i. -ao .o' ,rat.
AE.ili+ ti (i8C
AO*+ Stela+ 9aoC+ -a&e. preterano ve(elo+ ,aa'/9i (e nazad na 'a(t/-e.
"o&e+ -a-av (a. 'a idiot. O 2e./ 'a raz.i1l'a.8 Naravno da ne9e on
zvati.
A7ta i.a8C pita. po-/1ava'/9i da (a-ri'e. razo2aran'e.
AJe lN .og/ ne1to da ti -a&e.8C
Od'edno. .e o,/z.e te&a- /.or. )na. 1ta ovo zna2i.
AM/1-ari (/ (vin'e6C
Stela .e 'e pozvala da (e izd/va. Ne zato 1to *o9e da razgovara. 4li da
(azna -a-o (a. ili -a-o 'e na p/tovan'/. Ba- ni da tra&i .o' (avet.
Ne+ Stel/ 'e (a.o ne1to iznerviralo. G ovo. (l/2a'/ (/ / pitan'/ ./1-ari+
.ada (.o / pro1lo(ti i.ale 2itav/ palet/ te.a od A-o.1i'ine 2ivave z,og
-o'e ne .o&e da (e (pava po el/ no9C pa do toga Aza1to / -a5i9/ 1ol'a 2a'a
-o1ta tri dolara -ada vre9ia 2a'a -o1ta (a.o de(et entiC.
ATre,alo 'e da (e vidi. (a S-oto. ve2era( i i(palio .e 'e...C
Ja / (tvari ne .ora. da -a&e. ni1ta. Sa.o .ora. da (l/1a.+ ti*o i ,ez
pre-idan'a+ o(i. povre.eni* AA*aC ili AOz,il'no8C /,a2eni* na va&ni.
.e(ti.a.
Kao+ na pri.er+ (ada.
AOz,il'no8
ADa. Je lN .o&e1 da ver/'e18 Dogovorili (.o (e da ide.o na ve2er/ <
tre,alo 'e da .e vodi / ne-i 5en(i re(toran na Pla'a del Kar.en < ali .e ni'e
pozvao...C
4(pravl'a'/9i (e da (edne.+ izvla2i. noge i(pod 9e,eta i (edi. ne-oli-o
tren/ta-a po-/1ava'/9i da (e o(ve(ti.. Ni-ada ni(a. ,ila od oni* l'/di -o'i
.og/ /'/tr/ (a.o da i(-o2e iz -reveta 1iro. otvoreni* o2i'/.
A...i po.i(lila (a.+ ne.a 1an(e da o(tane. i -/-a. z,og ne-og tipa...C
AA*a.C
Gti1ava'/9i zevan'e+ ,aa. pogled na (at. Opet (a. /(pela da (e pro,/di.
(a.o de(et .in/ta pre -ra'a dor/2-a. Mora. da (e (pre.i..
Tet/ra'/9i (e do -/patila i (p/1ta'/9i la-tove na lava,o+ gleda. (vo'
odraz / ogledal/. A/. Ni'e ,a1 lep.
?olela ,i* da .og/ da o-rivi. ne ,a1 la(-avo (vetlo iznad glave :1to .e
tera da po.i(li. -a-o (/ (vi ele-tri2ari na (vet/ ./1-ari+ po1to ni'edna
&ena ne ,i ni-ada po(tavila (vetlo iznad glave;+ ali i.a. ne-i o(e9a' da ova-o
izgleda. (tvarno gr/,o. Mada i ni'e za 2/3en'e: 'edva da (a. (pavala.
Pa+ onda ne ,i tre,alo da ,/de1 no9na ptia+ zar ne8 4 /n'a1 po "at/ do
rani* '/tarn'i* (ati (a go(podino. Dar(i'e..
Pri po.i(li na to+ o(e9a. ne1to toplo i 5ino.
A...ta-o da (a. oti1la (a "eatri(o. / -l/, A.igo(...C ?ra9a. (e / ov/ zon/ (a
'edni. AOz,il'no8C T
ANego 1ta6C vi2e ona.
Paze9i da p/(ti. (a.o tan-i .laz *ladne vode+ vla&i. (vo' pe1-iri9 za
lie. Jedno od pravila (l/1an'a Stelinog -/-an'a 'e da (e od .ene za*teva da
'o' po(veti. p/n/ pa&n'/. Ne.a veze a-o .e 'e pozvala /(red ne2eg ,itnog <
(ve .ora. da o(tavi.. Ni'e .i dozvol'eno da radi. < ,o&e (a2/va' < vi1e
radn'i i(tovre.eno.
A...i o,/-la (a. .o'e nove vr/9e pantalonie+ one (a (re,rno. tra-o. (a
(trane+ i vezala pre-o gr/di 'edn/ od .ara.a -o'e (a. -/pila / Kine(-o'
2etvrti. Napravila (a. da izgleda -ao (/per.ali top...C
)avr1ava'/9i (a /.ivan'e.+ gra,i. 2et-i/ za z/,e. 0.+ e pa ovo .o&e
,iti .alo te&e.
4(ti(-a. .alo pa(te i po-/1ava. da pere. z/,e zatvoreni* /(ta.
4znena3/'/9e 'e e5e-tivno.
Mada pa(ta prili2no ,rzo po2in'e da peni.
AA*a... a*a...C ./.la. p/ni* /(ta.
AG (va-o. (l/2a'/+ ta-o (.o "eai 'a ,ile / -l/,/+ delile ,o-al .argarita.C
Ti*o pl'/n/v1i / lava,o+ pre(-a2e. i(piran'e / i.e pri'atel'(tva i ,ri1e.
/(ta pe1-iro.. )a (ada 'e (ve / red/. A-o na(tavi. ova-o+ (ti&e. na
dor/2a-.
A...i 1ta .i(li1 -oga (a. videla8C
Ali prvo .ora. da pi1-i..
AS-ota6C vri1ti / (l/1ali/.
A0.... oz,il'no8C Stvarno+ za1to .i (e /ve- pi1-i / na'gore. .og/9e.
tren/t-/8 Po.i(li.+ pri(e9a'/9i (e onog dana / a/to,/(/ i Spa'-a. Mo&da ,i
tre,alo da po2ne. da pi'e. (o- od ,r/(nie ili nara ili ve9 1ta 'e do,ro za
,e1i-/.
Ti*o podi&e. po-lopa 1ol'e. Mo&da i.a. pelvi2ne .i1i9e -ao od
2eli-a+ ali ne.a 1an(e da izdr&i. vi1e. )a pet (e-/ndi (a. pro1la p/t od
potre,e da pi1-i. do o2a'ni2-e potre,e. 4.a. ,e1i-/ ,rz/ -ao Rerari.
AOn 'e ,io ta.o (a go.ilo. devo'a-a. "a1 ta.o6 Na(red podi'/.a6C
AOz,il'no8C Po2in'e. ti*o da od.otava. toalet papir+ paze9i da (e dr&a2
ne zavrti i ne oda .e.
AOz,il'no8Q vi2e ona. AOne (/ (e ,aale po n'e./ i on 'e dirao n'i*. S-oro
da ga ni(a. videla od (ve te pene.C
G,a/'e. li(ti9e toalet papira / 1ol'/+ /-r1ta'/9i i* na -rivo. del/ 1ol'e
da ,i* napravila < -a-o to da -a&e.8 < .e-ano (letan'e. Kao 1to verovatno i
(a.i vidite+ ovo ni'e prvi p/t da pi1-i. do- pri2a. tele5ono..
ATa-o da (a. od.ar1irala do n'ega i (a(/la ./ .argarit/ / lie. 4 zna.
1ta 9e1 re9i+ E....C
Stvarno8 Po1to 'a ne zna.+ po.i(li.+ (eda'/9i na A-lozetC+ re2 -o'/ (a.
po-/pila od Me'vi.
AKa-vo ra(ipan'e do,re te-ile < ali ,ila (a. ta-o pro-leto ,e(na...C
G(-a2e. (a (a&al'ivi. AA*aC.
AL'igava6C Ovog p/ta (e odl/2/'e. za AA*aC p/no ent/zi'az.a.
AKopile6C
Prati ga rezignirano AA*aC.
AJe,ivetar6C
Napeto(t ra(te -a 'edno. napred devo'-o AA*a6C
"o&e+ neverovatno -a-o razgovor .o&e da (e vodi (a.o intonai'o.+ zar
ne8
A=/,itni-6C (-i2i+ a zati. (e i(pravl'a. APa+ / (tvari ni'e g/,itni-+ 'e lN
ta-o8C -a&e (/voparno. A"ogat 'e+ zgodan i /(pe1an i verovatno (ada pravi
orgi'e.C
)avr1ava. (a pi1-en'e. i -re9e. da p/(ti. vod/. A onda (e (eti....
A"o&e+ o(e9a. (e -ao prava ,/dalaC+ doda'e ti*o i+ a-o ne gre1i.+
(ig/rna (a. da 2/'e. podr*tavan'e / n'eno. gla(/. AS-roz (a. prog/tala.
Mi(lila (a. da ./ (e (tvarno dopada..C
Na(ta'e pa/za a onda ga 2/'e.: 1.r-.
Sada 'e na .ene red da pri2a..
AAli+ da li ti (e (tvarno dopadao8C pita. ne&no.
ADa.C Opet 2/'e. 1.r-+ (a.o ovog p/ta gla(ni'i i .og/ da 'e za.i(li.
-a-o (edi na -revet/ / *otel(-o' (o,i+ tap-a'/9i o2i -ine(-o. .ara.o.. APa+
'e(te .alo arogantan...C gla( 'o' po(ta'e ti1i i p/n (/.n'e.
Po prvi p/t prizna'e da S-ot .o&da i ni'e ta-o do,ar -ao 1to 'e .i(lila+ i
'a ne prop/1ta. prili-/: ASa.o .alo8C Pod(ti2e. 'e. O(e9a. (e -ao 0arvi
Ka'tel / ono. 5il./ (a Ke't ?in(let < znate ona' -ada 'e ona / ne-o' (e-ti a on
.ora da 'e preo,rati.
AM..C+ ./.la+ 'o1 /ve- 1.ra'/9i / .ara./+ ali .og/ da /o2i. da
po2in'e da raz.i1l'a o to.e.
"lago o-leva a onda -re9e: AJe(te nepre(tano pri2ao o (vo. ,on/(/ i
-a-o 'e ove godine doneo (vo'o' -o.pani'i pravo ,ogat(tvo ta-o da 'e
o2e-ivao ogro.an ,on/(...C
AStvarno8C po-/1ava. da del/'e. iznena3eno.
ADa+ (ve vre.eC+ odgovara -ao da 'e i ona iznena3ena. APl/(+ nepre(tano 'e
.a*ao (vo'o. platina(to. -reditno. -artio....C
ANe/-/(noC+ /,a/'e.. Sada 'o' 'e (a.o potre,no .alo o*ra,ren'a i ,i9e
re1eno. AA n'egova ode9a8C pita. pre-r1teni* pr(ti'/.
AO+ ,o&e+ zar ti ni(a. i(pri2ala za n'egove 5ar.er-e8C vi2e.
Pogoda-. To 'e to. Ona -riti-/'e n'egov o(e9a' za .od/. Bini (/ (-in/te.
A"ile (/ por/,l'ene6Q
Ne zna. 1ta ta2no ne val'a / to.e da (e no(e por/,l'ene 5ar.er-e+ ali
o2igledno 'e / Stelini. o2i.a to gore od (eri'(-og /,ie.
Al no(io 'e -ai1 (a veli-o. (re,rno. -op2o.C+ (ada ve9 vri1ti. AO+ E.+ to 'e
,ilo (tvarno r/&no. Ne1to 1to ,i .o&da De'vid 0a(el*o5 no(io.C Pra(ne /
(alv/ 'a/-a. A4(/(e+ o 2e./ (a. (a.o raz.i1l'ala8 Ta-o (a. ,ila
i.pre(ionirana (vi. ti....C pre-ida i /zdi1e. AMada+ ,a1 'e ,io za,avanC+
prizna'e.
A"a1 -ao i ringi1pil+ ali na-on ne-og vre.ena ti 'e ./-a od n'ega.C Stela (e
(.e'e. A0vala+ E..C
A),og 2ega8C
A),og toga 1to (i .e (a(l/1ala.C
AE'+ / (va-o do,a.C )a/(tavl'a. zevan'e.
ASran'e+ ne.a. po'.a -oli-o 'e (ati ta.o. Da li (a. te pro,/dila8C
A0.+ da... -ao... -a(no (a. legla.C Podign/v1i (vo' ('a'ni roze d&e.per
od .o*era (a poda gde (a. ga o(tavila (ino9 -ada (a. do1la+ navla2i. ga
pre-o glave. Jo1 /ve- .iri1e na no9+ i di.+ i na n'ega.
ABe-a' da poga3a.. 4grala (i do.ineC+ zadir-/'e .e.
ANe+ zapravo. "ila (a. (a 'edni. ./1-are..C Ta-o.
Na(ta'e ti1ina z,og zapan'eno(ti. G (tvari+ ,ila 'e to za-a(nela rea-i'a.
ASran'e6C vri1ti ona+ a zati. iznova i iznova ponavl'a NO<,o&e<ne .og/<
da<ver/'e.N ne-a-o ,rzo i (po'eno :ta-o da -ori(ti. ov/ prili-/ da p/(ti.
vod/ / toalet/ i opere. r/-e;+ do- -ona2no+ /*vativ1i vazd/*+ ne iz/(ti:
A"ila (i na (a(tan-/8C
Raz.i1l'a. o to.e 'edan tren/ta-. Ni(a. ta-o po(.atrala (ve do (ada
ali...
ADa... pretpo(tavl'a. da 'e(a..C
ANe ver/'e.6C ponavl'a.
Ni 'a+ po.i(li.+ 2et-a'/9i -o(/ i z/re9i / (vo' li- / ogledal/. Se9an'e na
pret*odn/ no9 .e o,/zi.a: 1etan'e r/-/ pod r/-/+ ,aan'e -a.en2i9a /
vod/+ ve(lan'e po 'ezer/+ po(.atran'e zvezda... G to. tren/t-/ 'e ,ilo
neverovatno+ ali pretpo(tavl'a. da izgleda po.alo l'igavo (ada -ada
raz.i1l'a. o to.e.
ANe .og/ da ver/'e. da (i 2e-ala do (ada da .i -a&e16C
Ne ,i* ,a1 nazvala 2e-an'e. to 1to (a. ,ila pri-/ana za (l/1ali/ i
(l/1ala n'eno -/-an'e+ ali da ne epidla2i..
APri2a' .i o n'e./C+ za*teva Stela.
Ma da+ naravno. Ona *o9e detal'e. Ni(a. o to.e raz.i1l'ala. Od'edno.
&ali. 1to (a. 'o' re-la.
APa+ *.+ .alo 'e -o.pli-ovano...C
ANe.o' .i re9i. O&en'en 'eC+ /,a/'e (e.
ANe+ naravno da ni'eC+ pre-ida. 'e l'/tito.
AO*+ -a-o (a. ,le(ava+ 'a (a. ta -o'a 'e /dataC+ (.e'e (e -ore9i (a.a (e,e.
APa / 2e./ 'e pro,le.8C
Sran'e. Oda-le da -rene.8 On 'e iz.i1l'eni li- a opet ta-o (tvaran. Sreli
(.o (e ne-oli-o p/ta+ ali i.a t/ navi-/ da ne(ta'e i ni-ada ne zna. -ada i da li
9e (e ponovo po'aviti. O+ i nenor.alno 'e poznat i (va-a &ena &eli da izlazi (a
n'i.. A da ne za,oravi.o+ do- 'a &ivi. / N'/'or-/+ on &ivi / Engle(-o' < ali
verovatno pre dve(ta godina.
),/n'eni8 Ja 'e(a..
APa+ to 'e ne-a vr(ta veze na dal'in/C+ -a&e.+ pa&l'ivo ,ira'/9i rei.
A?eza8 E+ pa to zv/2i oz,il'noC+ i.pre(ionirana 'e Stela. AKoli-o d/go ga
pozna'e18C
A"io 'e .o'a prva l'/,av.C Da ,/de. i(-rena.
AA/+ zeza1 .e6C vi2e ona a zati. (e (.e'e. ABe-a' .alo. Ni'e val'da
Arnold "e't.en. Tip o -o. (i .i pri2ala -o'i te 'e v/-ao za -i-ie8C
ANe+ ne on6C iz/(ti.+ a zati. o-leva.. Da li da 'o' -a&e.8 Deo .ene &eli
da 'o' -a&e+ ali dr/gi deo (e pri(e9a na1eg razgovora / N'/'or-/. Onog dela
-ada ona in(i(tira da go(podin Dar(i ne po(to'i. Ali .o&da a-o 'o' o,'a(ni. o
per/ za pi(an'e+ .i(teriozni. prazni. (trania.a / -n'izi+ novina.a+ (a.o.
go(podin/ Dar(i'/...
Da' E.ili. Sl/1a' (e (a.o. Ni-ada ti ne9e poverovati. 4 da li 'e -rivi18 Ni
(a.a ne .o&e1 'o1 da pover/'e1 a ti (i videla (vo'i. o2i.a.
APa+ -o 'e / pitan'/8C /porna 'e Stela+ i ne-a-o (/.n'i2ava. AKa-o (e
zove8C
Ali+ a-o 'o' ne -a&e. i(tin/+ 1ta da -a&e.8 G glavi .i 'e praznina. Ne
&eli. da 'e la&e.+ ali...
A0....C ?ra9a'/9i (e / (o,/+ vidi. razgledni/ -o'/ 'e Spa'- iza,rao za
.ene -a-o le&i na no9no. (to2i9/. N'/ 'o1 ni(a. napi(ala. Od(/tno 'e
podi&e. i o-re9e.. Na pole3ini 'e napi(ano AMet'/ Me-5aden -ao Rivili'a.
Dar(i.C
ARivili'a.C+ pro.r.l'a..
ANe+ -a-o ./ 'e i.e a ne prezi.e8C pita ona.
ATo ./ 'e i.e.C
AA/+ -a-vo l/do i.eC+ odgovara ona. AAli ool+ dopada .i (eC+ doda'e
odl/2no.
O(e9a. 2/dno ola-1an'e. Do,io 'e odo,ren'e od Stele.
APa+ draga+ /.ire. da 2/'e. vi1e+ ali tre,alo ,i da ide. na (pavan'e.
Ovde 'e (-oro I (ata /'/tr/ i .ora. .alo da od(pava. z,og lepote. Pl/(+
,an-rotira9/ z,og T<.o,ile ro.inga. Da li zna1 -oli-o napla9/'/ .in/t
.e3/narodnog poziva8C
AP/noC+ -a&e.+ o(e9a'/9i ola-1an'e. 0vala ,og/+ ne.a vi1e 2/dni*
pitan'a.
AK/ne. ti (e+ ovo .e -o1ta -ao par Prada ipela.C
Seda'/9i na ivi/ -reveta+ navla2i. 2arape i ipele. AOK+ idi. Ja 9/
pozvati (lede9i p/t. Na .ene 'e red.C
AOK. Vno9. L'/,i. te.C
AG (tvari+ ovde 'e '/tro.C G(ta'e..

AKa-o god.C S.e'e (e po(pano. Ali ,a1 -ad (a. po.i(lila da (a. (e
izv/-la ,ez -azne ona pita: ABe-a' .alo. Ka-o .o&e da ,/de veza na dal'in/
a-o (te ,ili za'edno (ino98 Ne raz/.e.. Ne.a (.i(la.C
Dozvol'ava. (e,i da (e o(.e*ne.. AKao 1to (a. i re-la. Ko.pli-ovano
'e.C


Poglavl'e @S.Ka-o dan od.i2e+ (tvari po(ta'/ (ve -o.pli-ovani'e. "rzo pre.otavan'e
/napred na -a(no po(lepodne+ na-on 1to (a. provela ve9i deo dana /
o,ila(i.a -o'i (/ /-l'/2ivali i radn'/ (a peri.a za pi(an'e :1al/ na (tran/+ to 'e
i(palo prili2no do,ro+ .ada .a(til'avo za,avno;+ vra9a. (e / *otel za'edno (a
Me'vi i gri-a. vr/9e pe2eno -e(ten'e -o'e (a. /pravo -/pila na 9o1-/ od
tine'd&era (a r/-avia.a ,ez pr(ti'/.
Po(talo 'e 'o1 *ladni'e. ?r* no(a .i (e (-oro zaledio i 'edva da o(e9a.
pr(te na noga.a+ i pored dva para v/neni* 2arapa. ?azd/* 'e ta-o leden da
(-oro ,oli -ad (e /di1e+ i .iri1e na zi./+ zapal'ena drva i pa,ove. Sada ,a1
prolazi.o pored 'ednog+ i vrata (e (a tre(-o. otvara'/ a gr/pa (l/&,eni-a+
opi'ena (.e*o. i do,ri. ra(polo&en'e.+ i(pada na trotoar.
O-o pola t/eta pinti ,ez (/.n'e+ po.i(li.+ po(.atra'/9i i* -a-o (e
tet/ra'/+ zagrl'eni+ (a /-ra(ni. tra-a.a o-o vrata -ao (re,rni. i zlatni.
-ravata.a.
A)ar ni'e divno ovo do,a godine8C 1ap/9e Me'vi. ADo2e- Nove godine 'e
/ve- .agi2an+ zar ne8C
Do- (e pri(e9a.+ o(eti. gr2. ADo2e-C+ .r.l'a.. AG*+ potp/no (a.
za,oravila.C
A)a,oravila (iC ponavl'a Me'vi / neverii. =leda .e 1o-irano. AAli ve2era(
'e veli-i ,al.C
A"oze+ da+ naravnoC+ 'edva iz/(ti. raz.i1l'a'/9i o to.e. A4zg/,ila (a.
(e9a' za vre.e+ (a (vo. ovo. vre.en(-o. razli-o. i p/tovan'e....C
4 /poznavan'e. go(podina Dar(i'a+ po.i(li.+ pri(e9a'/9i (e pro1le no9i.
Pre (a.o ne-oli-o (ati 1etala (a. (a n'i. pre-o ovog i(tog trga+ na -o. ni'e
,ilo ni-oga o(i. na(. "ilo 'e .agi2no. Sada -ada po.i(li. na to+ (to.a- .i
(e zavrti od /z,/3en'a i za,i'a. no( / n'egov ,eli (vileni 1al+ -o'i (a. (tavila+ i
/di1e. n'egov divan .iri(.
AS*vata.C+ Me'vi -li.a glavo.+ ne (*vata'/9i /op1te. AMo&e ,iti te1-o
-ada (/ porodie razdvo'ene. Pone-ad (a.o po&eli1 da za,oravi1 na to.C
Tap-a'/9i .e po r/i -ao da .e *ra,ri+ gleda .e intenzivno+ a n'eno lie (a
veli-i. nao2ari.a 1iro-og ra.a pod(e9a na (ov/.
Sa.o 1to 'o' ni(a. re-la da gre1i i da (a. ap(ol/tno / red/ 1to (a.
odvo'ena od porodie+ -ada (ti2e. /ti(a- da / (tvari pri2a o (e,i.
ADa li 'e tvo'a porodia / 4r(-o'8C pita. oprezno. Ne &eli. da po.i(li da
g/ra. no(. Ot-a-o 'e pre ne-i dan pra(n/la na .ene / a/to,/(/+ veo.a (a.
pa&l'iva da na1i razgovori ,/d/ povr1ni+ 1to 'e 'edan od razloga 1to (a.
odl/2ila da 'o' ne i(pri2a. ono 1to .i 'e Erni re-ao. Deo .ene &eli da izravna
ra2/ne+ ali (e dr/gi deo ,o'i /petl'avan'a. G,iti gla(ni-a i (ve to. Pl/(+ naterao
.e 'e da ./ o,e9a. da 9/ 2/vati ta'n/. 4pa-+ (tvarno 'e 1teta. Mi(li. da ,i
Erni i Me'vi ,ili (/per par.
AO*+ i.a. (a.o ,rata+ Pedi'a+ a on provodi "o&i9 i Nov/ godin/ /
-9er-ino' vili / 7pani'i...C ?e(elo (e o(.e*/'e do- pri2a+ ali n'ene o2i oda'/
t/g/. Od/ve- (a. pretpo(tavl'ala da 'e Me'vi /(edelia+ ali (ada .i pada na
pa.et da 'e .o&da /dovia. To ,i o,'a(nilo t/&an pogled -o'i /ve- i.a+ -ao
da ne-oga &ali+ po.i(li. gleda'/9i pr(t na r/i gde ,i tre,alo da (to'i pr(ten.
Sig/rna (a. da ni(a. pri.etila pr(ten rani'e+ ali .o&da...
ANi-ada (e ni(a. /davalaC+ -a&e videv1i 1ta gleda..
AO*+ 'a... ni(a. .i(lilaC
?idev1i da .i 'e nepri'atno+ Me'vi .e ,rzo te1i. AG red/ 'e+ d/1o+ l'/di (e
2e(to pita'/.C
AJe lN ni-ada ni(i &elela8C radoznala (a..
Ona tren/ta- o-leva+ -ao da raz.i1l'a o ne2e./+ a zati. *ladno -a&e:
AJedno(tavno (e ni-ada ni'e de(ilo+ to 'e (ve.C =/ra'/9i r/-e / d&epove
(vog prili2no neintere(antnog v/nenog -ap/ta+ ona po-az/'e gr/p/ dee
-o'a prave (ne1-a na trg/. A"o&e+ pogleda' i*. )ar to ni'e divno8C
4 ta-o (e na1 razgovor zavr1ava i ne-oli-o tren/ta-a za(ta'e.o da i*
pogleda.o+ /.otane / 1alove (a pr/ga.a i v/nene r/-avie+ a n'i*ova lia
(i'a'/ od nevinog /z,/3en'a do- prave o2i od d/g.i9a i no( od 1argarepe. 4
,ez (/.n'e ,i pro.enile te./ i 'a ,i* na (ve za,oravila da ni(a. pogledala
Me'vi i videla / n'eni. o2i.a pogled -o'i protivre2i o(.e*/ na n'eno. li/.
To 'e ona' za,rin/ti pogled ponovo. 4 /prav/ t/ i tada zna. za(ig/rno da i.a
.nogo vi1e od onoga 1to .i Me'vi -a&e. Sa.o ne zna. (ta'e / pitan'/.
Ali+ ovog p/ta (a. odl/2na da (azna..
A7ta 'e+ Me'vi8Cpo2in'e. ne(ig/rno.
Ona ne odgovara i na(tavl'a odl/2no da z/ri napred+ ali vidi. -a-o 'o' (e
.i1i9i na vilia.a gr2e.
)a&alila (a.. O+ (ran'e. )a1to (a. to /radila8 Ni'e tre,alo ni1ta da
-a&e.. 7ta .e (e to ti2e8
ASl/1a'+ izviniC+ -a&e. ,rzo. ATo (e .ene ne ti2e...C
A4.ala (a. -9er-/.C Ne progovara..
AKada (a. i.ala o(a.nae(t godina. Ona 'e ,ila ne1to na'lep1e 1to (a.
i-ada videla. Dala (a. 'o' i.e OrlaC+ na(tavl'a+ pri2a'/9i / pro1lo. vre.en/.
ADozvolili (/ .i da 'e dr&i. (vega ne-oli-o .in/ta a zati. (/ 'e /zeli.C
O(e9a. -a-o .e preplavl'/'e t/ga. O+ ,o&e. )na2i to 'e / pitan'/. )ato
(talno izgleda /&a(no t/&na.
Me'vi 'e i.ala devo'2i/ -o'a 'e (ig/rno /.rla. G&a(no.
AMi(li. na n'/ (va-oga dana.C
=leda. Me'vi. N'ene o2i (e vla&e iza de,eli* nao2ara i &eli. da -a&e.
ne1to da 'e /te1i. ali ne zna. 1ta. Go,i2a'ene 5raze del/'/ izlizano. Kao da 'e
2itav/ planin/ ,ola dr&ala / (e,i. Ka-o .og/ i da za.i(li. -roz 1ta 'e
pro1la8
APita. (e gde 'e+ 1ta radi+ da li i.a (vo'/ de/ (adaC+ na(tavl'a Me'vi -o'a
(ada pri2a ti*o i za (e,e.
),/n'ena (a..
AOdra(la 'e8C
Me'vi -li.a glavo.. ANap/nila 'e tride(et (eda. ove godine.C
AAli 'a (a. .i(lila+ .i(li.+ -a-o (i pri2ala...C pre-ida..
ADa 'e /.rla8C zavr1ava Me'vi i t/&no (e o(.e*/'e. ANe.C Od.a*/'e
glavo.. Dala (a. 'e na /(va'an'e. Ja (a. ta -o'a 'e /.rla tog dana.C Pogleda
.e / o2i i+ videv1i da ne (*vata.+ ti*o doda'e: AJa (a. /.rla onog tren/t-a
-ada (a. 'e dala.C
Od'edno. (ve i.a (.i(la. Ta t/ga -o'/ Me'vi /ve- no(i (a (o,o.. Me'vi
'e / &alo(ti. Ne (a.o da 'e izg/,ila -9er-/+ izg/,ila 'e i (e,e.
ADala. )v/2i ta-o la-o+ zar ne8C -a&e (ada Me'vi. Te1-o g/ta'/9i+ gleda
pravo / .ene do- 'o' o2i (i'a'/.
ATo 'e ,ila na'te&a (tvar -o'/ (a. i-ada .orala da /radi.. Sre .i 'e
prep/-lo.C
Stavl'a. r/-/ na n'en/ i (ti(-a. 'e / zna- podr1-e. Toli-o pitan'a &eli.
da 'o' po(tavi.+ ali (ti2e. /ti(a- da 'e Me'vi 2/vala ov/ ta'n/ veo.a d/go i
da (ada &eli da (ve to iz,ai iz (e,e. Ta-o da 'e (a.o (l/1a. do- pri2a.
A)vao (e Si./(. Gpoznala (a. ga na va1ar/. 4.ao 'e d/g/+ ta.n/ -o(/.
Plave o2i. O1tre 'agodie da 'e n'i.a .ogao da po(e2e. 4 na'lep1e r/-e < d/ge+
ne&ne pr(te+ glat-/+ ,led/ -o&/ < ni-ada rani'e ni(a. videla ta-ve r/-e.
M/1-e r/-e (/ /ve- gr/,e i (a &/l'evi.a i prl'ave od rada na pol'/.C
"ez potre,e da 'e pod(ti2e.+ ona po2in'e da pri2a (vo'/ pri2/+ z/re9i /
dal'in/.
AAli+ on 'e ,io (li-ar. Sli-ao 'e pe'za&e. ?eli-a+ ta.na platna -o'a (/
i(p/n'avala .ali (tan -o'i 'e izna'.l'ivao...C N'en gla( (e g/,i i vidi. da 'e
ponovo ta.o+ (a n'i. / n'egovo. (tan/+ do&ivl'ava'/9i ponovo (va ona
o(e9an'a -o'a 'e ga'ila pre.a n'e./. ANi-ada ni(a. poznavala ne-oga pop/t
n'ega. Leo &ivot (a. provela na 5ar.i+ i ni(a. ni znala 1ta 'e to *ipi-. Ni(a.
znala ni1ta. "ila (a. ta-o naivna.C
Od.a*/'e glavo. / neverii -ada po.i(li -a-va 'e ,ila -ao .lada.
ARe-ao .i 'e da .e voli i verovala (a. ./. Svi (/ .e /pozoravali na
n'ega+ ali ni(a. *tela da (l/1a.. 7ta oni zna'/8 "ila (a. .lada i tvrdoglava i
nepo,ediva. 4 ,ila (a. zal'/,l'ena.C
Pozna'/9i Me'vi (ada+ te1-o .i 'e da pover/'e. da 'e ,ila 'a-a+ energi2na+
(a.o/verena o(o,a.
AAli onda (a. zatr/dnela. 4 od'edno. .e vi1e ni'e voleoC+ -a&e
'edno(tavno.Na tren/ta- ne progovara. ali onda .ora. da pita.: A7ta 'e
,ilo (a n'i.8C
ANe zna..C Sle&e ra.eni.a. AOti1ao 'e iz grada. Po,egao. A 'a (a. o(tala.
Sa o(a.nae(t godina+ ne/data i tr/dna. Od'edno. vi1e ni(a. ,ila ta-o
nepo,ediva.C O(.e*/'e (e (etno. ASve1teni- .i 'e re-ao da (a. o(ra.otila
porodi/. "rat .e 'e iz,aio. Ni(a. i.ala gde da &ivi.. Ni po(ao. Ni(a.
.ogla da izdr&ava. dete.C
Po-/1ava. da (e (tavi. na n'eno .e(to+ ali ne .og/. Roditel'i .e (e
ni-ada ne ,i odre-li z,og ne2eg ta-vog. ?re.ena (/ (e pro.enila. Dana( ni'e
veli-a (tvar a-o (te ne/dati i tr/dni. Pra-ti2no+ to 'e nor.alno dana(. Ka-o 'e
t/&no po.i(liti da 'e ne1to z,og 2ega dana( ne ,i trepn/li i.alo ta-o (tra1an
/tia' na n'/. Jadna Me'vi. "o&e+ .ora da 'e ,ila ta-o /pla1ena i (a.a. Ni'e ni
2/do 1to ne.a (a.opo/zdan'a.
ANi(a. i.ala iz,oraC+ -a&e (ada+ ,ri1/9i /(a.l'en/ (/z/ -o'a (e pola-o
-otrl'a niz n'en o,raz. Stegne. 'o' r/-/ 'a2e po-az/'/9i podr1-/. ASa.o 1to 'e
to la&+ zar ne8C 7.ra+ od'edno. l'/ta na (e,e. A4.ala (a. iz,or. Mogla (a.
da -a&e. ne. Mogla (a. da po,egne. (a n'o.. Na3e. (tan. Po(ao. "ila (a.
-/-avia.C
ANe+ ni(iC+ vi2e. ,e(no. ATada 'e ,ilo dr/ga2i'e. Ne (.e1 da -rivi1 (e,e.C
A)a1to ne8C
A)ato 1to ne (.e1 da na(tavi1 da (e -a&n'ava1. Gradila (i na',ol'e 1to (i
.ogla.C
AAli+ da li (a.8 Da li (tvarno 'e(a.8C za*teva ona i 'a od'edno. o(eti.
(a.o .rvi/ -rivie -o'/ ona no(i godina.a. AOna 'e i.ala (a.o .ene. Ota 'e
nap/(tio a onda i 'a.C N'ena /(na zadr*ti i ona 'e grize. ATa-o (e (tidi.
z,og onoga 1to (a. /radila. Ne za(l/&/'e. da i-ada vi1e ,/de. (re9na.
Gradila (a. grozn/ (tvar+ E.ili. )a(l/&/'e. da ,/de. -a&n'ena. Ona .e
verovatno .rzi i 'a 'e ne -rivi..C
ATi to ne zna1C+ ne (la&e. (e (a n'o..
Me'vi gla(no 1.ra+ a o2i (/ 'o' 'o1 /ve- /prte / de/ -o'a prave (ne1-a.
ADa li (i i-ada po.i(lila da 'e potra&i18C ne&no pita..
Na(ta'e pa/za. AJedno.C -a&e ti*o. AKada 'e nap/nila o(a.nae(t
godina+ ali...C )a(ta'e i od.a*/'e glavo.+ -ao da 'o' 'e te1-o da govori.
ASan'a. 'e+ zna1. ?idi. 'e / .i(li.a i po-/1ava. da za.i(li. -a-va 'e.
Ka-o ,i ,ilo i.ati -9er-/+ ,iti ne2i'a .a'-a.C O-ren/v1i (e da .e pogleda+
n'ene ,lede o2i tra&e .o'e. ATi i tvo'a .a'-a (te veo.a (re9ne 1to i.ate 'edna
dr/g/.C
Raz.i1l'a. o .o'o' .a.i. Ni-ada ni(.o i.ale tradiionaln/ vez/
.a'-a<-9er-a+ a (ada+ (l/1a'/9i Me'vi+ o(e9a. (e prevareno. Mi(li.+ pogleda'te
Me'vi. Dala ,i (ve da razgovara (a (vo'o. -9er-o.+ a .o'a .a.a ret-o da
*o9e da (e potr/di i do3e da .e vidi ili 2a- o-rene tele5on.
4pa-+ ni'e ,a1 da ni ti ni(i -riva+ zar ne E.ili8 Kada (i 'e po(ledn'i p/t
pitala -a-o 'e i (tvarno &elela da 2/'e1 odgovor8 G.e(to da (e zadovol'i1 (a
o,avezni. Ado,roC.
A)na1+ .o'a .a.a i 'a ni(.o ,a1 ,li(-eC+ poverava. (e Me'vi. ANe
razgovara.o p/no.C
ANe8C pita .e Me'vi. AAli za1to8C
Raz.i1l'a. o n'eno. pitan'/. 4 (a.a (a. ga (e,i po(tavl'ala (totin/ p/ta
to-o. godina pa ipa- 'o1 /ve- ne.a. odgovor. ANe zna.+ (tvarnoC+
(legne. ra.eni.a. AKada (a. ,ila do(ta .la3a+ (e9a. (e da (.o provodile
vre.e za'edno+ za,avl'ale (e+ ali -ada (a. odra(la...C =la( .i (e g/,i. AGve- 'e
,ila za/zeta (vo'o. -ari'ero.+ do,rotvorni. rado.+ p/tovan'i.a+ tato.+
.o'i. ,rato. < ni(a. &elela da 'e /zne.irava. gl/po(ti.a -o'e (/ (e de(ile /
1-oli ili pro,le.i.a (a .o.i.a. G.e(to toga+ delila (a. li2ne (tvari (a
pri'atel'ia.a. Jo1 /ve- to radi..C
AAli (ig/rno da ,i ona &elela da (i i (a n'o. delila te (tvari. Ona ne ,i
(.atrala da (/ to gl/po(ti. A-o (/ ,ile te,i va&ne+ ,ile ,i i n'o'.C
O(.e*/'e. (e. ANe pozna'e1 .o'/ .a./.C
ADa li (i (ig/rna da 'e ti pozna'e1+ E.ili8C Po(ta'e. ne(ig/rna.
ADa li (i 'e i-ada pitala8 Da li (i i-ada po-/1ala da pri2a1 (a n'o.8
Podeli1 te (tvari (a n'o.8 Poveri1 'o' (e8C na(tavl'a Me'vi. AMo&da ,/de1
iznena3ena E.ili. Mo&da i ona pati -ao i ti.C
AJa ne pati.C+ ,/ni. (e ,rzo.
ANe8C ti*o .e pita Me'vi. ANa/2ila (a. da l'/di ne pri2a'/ /ve- -a-o (e
o(e9a'/ i z,og toga dr/gi l'/di .nogo pretpo(tavl'a'/+ a da ne zna'/ prav/
i(tin/. Pone-ad l'/di ta-o do,ro (a-ri'/ o(e9an'a i pona1a'/ (e -ao da (/ /
red/ da (-oro /,ede (a.i (e,e...C
Sl/1a'/9i Me'vi ne zna. da li pri2a o .eni+ .o'o' .a.i ili (e,i. Ali+
zapravo+ pri2a o (vi.a na.a+ (*vata.. 4 / prav/ 'e. Sve do (ada (a. (e
pravila da .i ne (.eta veza -o'/ i.a. (a (vo'i. roditel'i.a+ naro2ito (a
.a.o. ali to 'e zato 1to (a. &elela da .i ne (.eta. Da ,/de. i(-rena pre.a
(e,i &eli. da .og/ da popri2a. (a n'o. -ao (a Me'vi. Da i.a. ova-v/
,li(-o(t. G (tvari+ a-o ni1ta dr/go+ ova' razgovor .e 'e naterao da (*vati.
-a-o .alo pozna'e. .a./. Ka-o ona 'edva pozna'e .ene. Na1i razgovori
tele5ono. i .e'lovi /-l'/2/'/ prepor/-e / vezi -n'iga i pod(e9an'e na tatin
ro3endan. Ni-ada ne razgovara.o o ,itni. (tvari.a+ ni-ada ne
razgovara.o o na.a+
A)na1+ tvo'a .a.a 'e veo.a (re9na 1to i.a ta-v/ -9er-/+ E.iliC
o*ra,r/'e .e Me'vi i 'a (e trgne. da ,i* videla -a-o .e gleda+ lia
preplavl'enog i(-reno. ,rigo..
AA tvo'a -9er-a ,i ,ila veo.a pono(na -ada ,i te poznavalaC+ -a&e.
ti*o.
AStvarno .i(li1 ta-o8C pita -ao da (e previ1e pla1i da (e nada.
AAp(ol/tnoC+ ne o-leva. ni 2a(a da -a&e.. Ona .i 'a-o (te&e r/-/ i
o(.e*/'e (e.
AKa(no 'e. Tre,alo ,i da -rene.o nazad.C
ADa.C Ona -li.a glavo.+ (te&/9i -ap/t o-o (e,e. )a(ta'e da ,ai 'o1
'edan pogled na de/ -o'a (e igra'/ (a (ne1-o.+ i prvi p/t vidi. pravi o(.e*
na n'eno. li/. A zati.+ r/-/ pod r/-/+ -re9e.o pre-o -aldr.e.
Poglavl'e @[.


G1av1i / (o,/+ ,aa. (e na -revet i vadi. (vo' zg/&vani plan p/ta. Jo1
/ve- (a. /zne.irena z,og razgovora (a Me'vi i n'ene ta'ne o /(va'an'/
deteta+ ali po1to i.a. (a.o ne-oli-o (ati do ,ala pri(il'ava. (e da (e /(.eri.
na ve2e pred (o,o..
G en/ p/tovan'a /-l'/2ene (/ -arte za do,rotvorni ,al. Naziv ,ala 'e
ANovogodi1n'a e-(travagantno(tC i odr&ava (e ve2era( / grad(-o' ple(no'
dvorani -o'a 'e poznata po odr&avan'/ ,alova na -o'e 'e D&e'n O(tin odlazila
-ao .lada i -o'i (/ -a(ni'e ,ili in(pirai'a za ,alove opi(ane / n'eni.
ro.ani.a.

/bucite se u najlepu odeu i uivajte u balu iz doba regenta, ba kao da ste lik
iz nekog romana "ejn /stin.

O(e9a. rv i12e-ivan'a do- raz.i1l'a. o go(podin/ Dar(i'/. Pita. (e da
li 9e (e i on po'aviti ve2era( na ,al/8 Ona-o -a-o (e po'avio i(pod .og
prozora. Kao / Ro.e/ i J/li'i. O(e9a'/9i ne-/ toplin/ i ne&no(t / (to.a-/+
pita. (e gde 'e+ 1ta radi+ -ada 9/ ga ponovo videti. Kada ,i .e (a.o nazvao.
Ali naravno da ne9e. Ni 'a ne .og/ da pozove. n'ega. Niti .og/ da ./
po1al'e. SMS+ .e'l ili in(tant por/-/+ (*vata. (ada+ raz.i1l'a'/9i o (vi.
predno(ti.a .odernog za,avl'an'a -o'e (a. /zi.ala zdravo za gotovo.
Nepri(to'ne por/-e+ (.e1ni .e'lovi+ (ati provedeni / le&e9i / -revet/
ere-a'/9i (e pre-o tele5ona...
Bove2e+ za,oravila (a. -a-o to .o&e ,iti za,avno+ po.i(li. o(e9a'/9i
.al-ie razo2arana 1to toga ne9e ,iti.
Ali ne.a veze+ /ve- po(to'e pi(.a -o'a (/ .nogo vi1e li2na i ro.anti2na
zar ne8 O*ra,r/'e. (a.a (e,e. Mada+ -ad (.o ve9 -og toga+ ne .og/ da (e
(eti. -ada (a. po(ledn'i p/t napi(ala pi(.o+ o(i. .enad&er/ .o'e ,an-e a
ver/'te .i / n'i.a ni'e ,ilo ni1ta ro.anti2no. 4pa-+ 'a-o .i (e dopada ide'a
pi(an'a pravog pi(.a. Mo&e da (e -/pi 5eno.enalni papir za pi(an'e (a 5ino.
te-(t/ro.+ .og/ da -ori(ti. pravo .a(tilo i pen-alo na p/n'en'e+ pa .o&da
2a- i .ali vo1tani pe2at i (vo'e inii'ale. A odgovore .og/ da /ve&e. ,ledo.
roze tra-o. i da i* dr&i. na tavan/+ gde 9/ i* prona9i -ada o(tari. i ponovo
i* 2ita. i...
Alo8 Pre nego 1to (e potp/no zane(e1+ E.ili+ gde 9e1 zapravo da 1al'e1 ta
l'/,avna pi(.a8 Stvarno. 7ta 9e1 da /radi18 Da i* adre(ira1 na go(podin
Dar(i+ po1tan(-i 5a* =ordo(t i predra(/de+ Engle(-a8
Od'edno. .i 2itava (tvar del/'e 'o1 (.e1ni'e i neverovatni'e nego rani'e
< a-o 'e to /op1te .og/9e < i -o.pli-ovani'e. Kao -ad po-/1avate da re(ite
(tvarno -o.pli-ovan zadata- iz .ate.ati-e: 1to vi1e raz.i1l'ate o n'e./+ on
va( vi1e z,/n'/'e.
Ta-o da ne9/ raz.i1l'ati+ odl/2na (a..
Ali 'edna (tvar 'e (ig/rna: ovog p/ta 9/ (e po(tarati da (e potr/di. vi1e
nego (ino9. )a (va-i (l/2a'...
Podign/v1i pogled (a plana p/ta+ podi&e. (e (a 1tepanog 'organa i
otvara. ,orovi or.an -o'i 'e /g/ran i(pod ivie -rova. Ta-o+ gde .i 'e
*al'ina8 "/l'i. / or.an tra&e9i rn/ na'lon(-/ tor,/ za odela. Mora da 'e
negde pozadi. Po.era. ve1alie. 0.+ ,a1 2/dno+ ni'e t/. Mogla ,i* da (e
za-/ne. da (a. 'e o-a2ila / or.an+ ali (ada -ad .alo ,ol'e raz.i(li....
Na.r1tenog 2ela pretra&/'e. pogledo. (o,/. Mo&da 'e iza vrata i(pod
-ap/ta. 4li na pod/ za'edno (a -o5ero.. 4li+ iz ne-og 2/dnog razloga+ /
-/patil/.
Ali ni'e ni na'edno. od ovi* .e(ta+ i ,a/l'a'/9i po *otel(-o' (o,i+
podi&/9i .a'ie -ao da 9e veli-a na'lon(-a tor,a za odela od'edno. da (e
po'avi negde i(pod+ po2in'e. da pani2i.. =de 'e za,oga8
Po-/1ava. da vrati. 5il.. =de (a. 'e po(ledn'i p/t videla8 Pa+ to 'e
la-o. ?idela (a. 'e... Praznina... G (tvari+ ne .og/ da (e (eti. gde (a. 'e
po(ledn'i p/t videla. Ovde / "at/8 0.... ne+ zapravo. G pret*odno. *otel/8
0.... ponovo ne. Sve vi1e pani2i.. G a/to,/(/8 Kada (a. (tigla na 0itn/8
Kada (a. (e 2e-irala na DMRK aerodro./8
Ne. Ne. Ne.
G ta-(i'/ do aerodro.a8 N...
Be-a'te .alo. Mo'e pa.9en'e (e 5o-/(ira -ao d/ga (vetla na a/t/. E+
(ran'e.
Od'edno. 'e vidi.+ pored (e,e na zadn'e. (edi1t/ a/to.o,ila. Ni(a.
*tela da 'e (tavi. / gepe- po1to ni(a. *tela da (e izg/&va. 4n(i(tirala (a. na
to.e da 'e (tavi. pored (e,e na (edi1te+ pa&l'ivo 'e pre(avi'a'/9i. Lrni na'lon
na rno' -o&i. A-o (te / &/r,i+ la-o .o&ete da 'e ne vidite. Da 'e za,oravite+
a-o ne.ate (itno i .orate da za/(tavl'ate prolazni-e i pitate da va. ra(itne
(tot-/. Da 'e o(tavite na zadn'e. (edi1t/ zato 1to va1eg voza2a ,ole le3a pa
.orate (a.i da (e ,orite (a te1-i. -o5ero..
Sre po2in'e da .i l/pa.
Mo'a ,le1tava rna *al'ina (e (eta po Men*etn/ / na'lon(-o' tor,i+
prop/1ta'/9i za,av/. A 'a (a. ovde / Engle(-o'+ i .ora. da ide. na
novogodi1n'i ,al. A ne.a. ap(ol/tno ni1ta da o,/2e..
Mi(lila (a. da (re ne .o&e 'a2e da l/pa. Ali .o&e. 4 l/pa.
Ka-av .aler. A provela (a. (ate ,ira'/9i t/ *al'in/. 4 pored toga 1ta Stela
-a&e+ to 'e (tvarno ,ila lepa *al'ina+ -a&e. (e,i+ za.i1l'a'/9i (e / n'o' -a-o
ple1e. na ,al/. Razo2arana (a.. "o&e+ -a-av (a. 'a idiot.
7ta 9/ (ada8 Na deli9 (e-/nde (e za,avl'ani .i1l'/ da tr-ne. i -/pi.
ne1to+ ali -a(no 'e i (ve radn'e (/ zatvorene. G o2a'/+ po2in'e. da pret/ra.
po -o5er/. Ni(a. (e po1teno ni ra(pa-ovala. Mora da t/ i.a ne1to 1to ,i*
.ogla da o,/2e..
Otvara. ga i pregleda. zg/&vani (adr&a'. Od'edno.+ (ve nade -o'e (a.
ga'ila ne(ta'/. O+ ,o&e.
Mo&da 'e Stela i ,ila / prav/. Mo&da 'e(a. .alo preterala (a -n'iga.a.
)/re9i t/&no / -o5er p/n -n'iga+ po&eli. da (a. 'e po(l/1ala. Mi(li.+ ne
.og/ ,a1 da o,/2e. Raz/. i o(e9a'no(t+ zar ne8
"rzo po2in'e. da ra(pa-/'e. -n'ige i go.ila. i* ,ez reda na 'organ.
Od/ve- (a. .i(lila da ni-ada ne .o&ete ,iti zai(ta /(a.l'eni a-o i.ate
-n'ig/ da va. pravi dr/1tvo. Mo&ete ,iti zaglavl'eni na aerodro./ ili ne-o'
(o,i / .otel/ ili na po(lovno. p/tovan'/+ ali a-o i.ate do,r/ -n'ig/ ,i9ete
OK.
Kad (.o ve9 -od toga+ ovo 'e .alo preterano.
?adi. de,eli pri.era- Sever i '/ga /zal/d (e nada'/9i da i(pod i.a
ne1to -oli-o<toli-o pri-ladno za ,al. 4 (*vata. da ne.a < (a.o E.ili "ronte
-o'a viri iz 9o1-a. Pro-let(tvo. O(e9a. da (ledi ono neiz,e&no.
)ar ni(a. ponela ni1ta -ao rezerv/8
G glavi .i (e 'avl'a'/ (li-e ,al(-e dvorane o(vetl'ene l/(teri.a+ go(ti'/
-o'i (e vrz.a'/ o,/2eni / na'lep1/ ode9/+ i(pi'a'/ 1a.pan'a+ vode l'/,azne
razgovore+ i z/re otvoreni* /(ta / A.eri-an-/ -o'a ple1e dvo-ora- / roze
pid&a.i od vel/ra...
Ne6 Stop6
Gz 1-rip/+ (ena (e za/(tavl'a i po-/1ava. da otre(e. (li-/ iz glave.
0a'de+ E.ili+ .ora da (i (pa-ovala ne1to pri-ladno za plan ". Sre .i l/pa
-ao l/do+ zavr9e. r/-ave (ive d/-(erie i zaran'a. / -o5er. Sa.o ne-a ,/de
ne1to /n/tra. )a i.e ,oga.
Be-a'te+ 1ta 'e ono8
O(e9a'/9i ne(ig/rno ola-1an'e+ nale9e. na ne1to rno. )nala (a.6 )nala
(a. da (a. (pa-ovala .al/ rn/ *al'in/. Mi(li.+ -o -re9e ,ilo gde za "o&i9
,ez ML0
K
8
Ja.
)/ri. / pred.et / .o'i. r/-a.a+ opt/&/'/9i (a.a (e,e. )ato 1to to ni'e
*al'ina < ne go(podine < to 'e za(tra1/'/9i DKN^ -a1.ir(-i d&e.per+ pro-let
,io. G .eni odzvan'a t/ga ta-o 'a-o da (e (-oro .o&e 2/ti. Pro-let(tvo.
Tre,alo ,i da (e o,/2e. / na',ol'/ ode9/+ a ne da izgleda. -ao tet-a D&en.
"aiv1i 'e na -re. tepi*+ (eda. na -revet+ pre-r1ta. r/-e i gleda. nered o-o
(e,e. Sran'e+ (ran'e+ (ran'e.

K
Mala rna *al'ina


Napol'/ / *odni-/ (e 2/'e (tr-a /z,/3en'a i zv/- otvaran'a i zatvaran'a
vrata -a-o da.e /laze 'edna dr/go' / (o,/ da po-a&/ toalet/. "aa. pogled
na (at. 4.a. petnae(t .in/ta. A ne.a. *al'in/.
Od'edno. .o'a pani-a prera(ta / (etn/ rezignirano(t. Potp/no (a.
,e(-ori(na. Ni(a. (pa-ovala ni1ta prigodno da o,/2e.. O(e9a. -a-o .i 'e
o,raz vla&an. Ne.a 1an(e da (ada ide. na ,al.
)na2i to 'e to. Ja. Sa.a. G *otel(-o' (o,i. )a Nov/ godin/. K/an'e na
vrati.a pre-ida .o'e o2a'avan'e.
AKo 'e8C vi2e.+ ,ri1/9i o,raze r/-avo. d/-(erie.
Ne.a odgovora i (-oro da po.i(li. da (a. /.i(lila. Be-a. tren/ta-
ali po1to ne 2/'e. ni1ta+ ne.irno /zi.a. pri.era- E.e+ otvara. na(/.i2no i
po2in'e. da 2ita. o ,o&i9no' za,avi na -o'/ id/ (vi li-ovi / -n'izi. Sa.o 1to
/.e(to da (e o(eti. OK+ .o'a teori'a pada / vod/ i (ada (e o(e9a. t/&ni'e
nego i-ada.
"aa. pogled na vrata. )nate+ zai(ta 'e zv/2alo -ao -/an'e.
Podign/v1i (e iz -reveta i por/1iv1i .o'/ .al/ go.il/ -n'iga+ pro,i'a.
(e -roz -r1 na tepi*/.
Na'verovatni'e 'e Me'vi ili Ro/z+ &ele da vide .o'/ toalet/+ po.i(li.
o2a'na+ otvara'/9i vrata.
0.+ 2/dno. Ne.a ni-oga.
Sto'e9i na vrati.a+ gleda. levo i de(no niz pa(telno roze *odni-. Ne.
Prazan 'e. "ez (/.n'e (/ (e (ve da.e ve9 (pre.ile i (i1le dole+ (*vata.
gleda'/9i na (at. Pola o(a. 'e. A/to,/( /(-oro -re9e.
7.ra'/9i od,egle (/ze+ o-re9e. (e da (e vrati. / (o,/ i (l/2a'no
pogleda. dole. Ne-i pa-et.
Radoznalo (e (agin'e.. 4.a -arti/ na -o'o' pi1e AE.ili Ol,ra'tC. O(e9a.
od/1evl'en'e.
)a .ene8
Gtr2ava. / (o,/ i po2in'eni da epa. papir. Ni-ada ni(a. ,ila od oni*
-o'i pa&l'ivo otvara'/ po-lone.
S-in/v1i prvi (lo' papira za /vi'an'e+ pronalazi. dr/gi. Ova' 'e ('a'ni
zlatni prazni2ni papir (a .alini 'el-a.a. Mo'a radoznalo(t ra(te. Mora da .i
'e ne-o po(lao za-a(neli po-lon za "o&i9. Ali -o8 Ne prepozna'e. r/-opi( na
-artii < a i pored toga+ -o i.a .o'/ adre(/ ovde8 Pipa. (adr&a' i o(e9a.
ne1to .e-o i -lizavo+ ne-i .ateri'al+ -ao 1al ili par r/-avia...
4li 5eno.enalna /(-a *al'ina od (atena ,o'e 2o-olade+ /-ra1ena (itni.
-ri(tali.a.
"ori. (e za vazd/* do- 'e gleda. -a-o pada po pre-riva2/. "o&e.
Provla2e9i pr(te -roz tanane ,retele pop/t 1pageta+ podi&e. 'e i zapan'eno
z/ri. / n'/. Ko ,i .i po(lao *al'in/8 4 to ne ,ilo -o'/ *al'in/+ ve9 ('a'n/
5eno.enalno (a1iven/+ /zan/ *al'in/. S-o2iv1i (a -reveta+ odlazi. do
veli-og ogledala i+ pri(lan'a'/9i 'e /z (e,e+ po.era. ,ronzano po(tol'e ogledala
da vidi. (vo' odraz.
Kada (e /gleda. 'edva dolazi. do da*a.
Je,ote. Ne .og/ da ver/'e.. Ovo 'e *al'ina -a-v/ ,i* gledala / izlog/
ali ni-ada ne ,i* i.ala *ra,ro(ti da 'e o,/2e..
4li gde da 'e o,/2e.. Gz,/3en'e ra(te.
Stela. Mora da 'e ona. Pri(e9a. (e (ada -a-o (edi na (o5i / .o. (tan/ /
N'/'or-/ i gleda .e -a-o (e pa-/'e.. Bitala 'e plan p/tovan'a i (ve vre.e .e
zapit-ivala 1ta no(i. od ode9e. Mora da .i 'e ovo po(lala -ao iznena3en'e+
-ao ta'ni Deda Mraz. Sa. ,og zna oda-le 'o' adre(a+ ali / po(ledn'e vre.e 'e
pravi .ali dete-tiv+ (a.o pogleda'te -a-o 'e nagovorila go(podina Me-enzi'a
da do3e i za.eni na( za prazni-e...
Pada .i na pa.et 'edna (tvar.
Pro-let(tvo. Ja (a. n'o' -/pila (a.o .iri1l'av/ (ve/.
=ra,e9i .o,ilni tele5on+ o-re9e. n'en ,ro'. "aa. pogled na (at. 4.a.
.alo vi1e od pet .in/ta. A-o (e na ,rzin/ /.i'e.+ napr(-a. .alo
dezodoran(a+ podigne. -o(/ i na1.in-a. (e / a/to,/(/...
Moza- .i radi -ao l/d+ i po2in'e. da tr2i. po (o,i+ (a tele5ono. na
ra.en/ do- vadi. (vo'e 'edine (alon-e. Stela 'e in(i(tirala da i* pone(e.+ za
(va-i (l/2a'. Sada zna. za1to.
A0e'+ do,ili (te Stel/. Ne .og/ (ada da (e 'avi.+ ali .o&ete da o(tavite
por/-/...C
AE'+ 'a (a.+ E.C+ 'edva iz/(ti.+ otvoriv1i 2e(./ / -/patil/ i pr(-a'/9i (e
ledeno. vodo.. AGpravo (a. do,ila tvo' po-lon i *tela (a. da ti (e
za*vali.. Prelep 'e Stela+ (tvarno prelep.C =la( .i 'e ne'a(an po1to gr/,o
,ri1e. lie pe1-iro.. A4 &ao .i 'e 1to (a. ti -/pila (a.o .iri1l'av/ (ve/+ ali 'e
od divl'e (.o-ve i (o'inog vo(-a i prodava2ia .i 'e re-la -a-o ,i tre,alo da
dono(i (re9/ i rado(t+ ili ta-o ne1to.
Sl/1a'+ .ora. da ide.+ ali zva9/ te -a(ni'e. 0vala 'o1 'edno.+ draga.
S/per 'e6C
Sp/(tiv1i (l/1ali/+ ot-op2ava. 5ar.er-e+ vra9a. (e / (o,/+ ,aa. tele5on
na izg/&vani 'organ i po2in'e. da (e (vla2i.. S-ida. d/-(eri/+ ot-op2avani
,r/( i (p/1ta. /do,ne ga9ie. Od /z,/3en'a g/,i. da*. "o&e+ ni-ada ni(a.
,ila dovol'no *ra,ra ni da pro,a. ova-v/ *al'in/. Mi(li.+ pogleda'te 'e (a.o+
ta-o 'e vau.
Na tren/ta- .o'e /z,/3en'e pre(ta'e. Da li 9/ (e (tvarno /(/diti da
o,/2e. ovo8 Mi(li.+ da li .og/ to da izvede.8 )ar ne .orate da i.ate telo
-ao .ane-en-a da ,i(te o,/-li ovo8
Da+ verovatno+ odl/2/'e.+ do- .i o2i po&/dno -lize po prevo'i.a (atena
,o'e 2o-olade. Ali 'a ne.a. ta-vo telo. Ta-o da i.a. dve opi'e: :@; Da
o(tane. / *otel/ da -n'igo.. :#; Da o,/2e. (e-(i *al'in/ i /da*ne..
Podign/v1i *al'in/+ navla2i. 'e pre-o glave i do- pada na pod /vla2i.
(to.a- na'vi1e 1to .og/. )a,oravite na o(ta'an'e / (o,i (a -n'igo.. Ova
Pepel'/ga ide na ,al.Poglavl'e #$.


Ta-(i'e..
Sede9i na zadn'e. (edi1t/ (re,rnog Merede(a+ zariva. pr(te / na(lon i
gleda. -roz prozor.
Gpr-o( (pre.an'/ / re-ordno. vre.en/+ (i1av1i dole / *ol ot-riva. da
'e a/to,/( oti1ao ,ez .ene. 7to zna2i da 9/ .orati da /*vati. ta-(i+ a to 'e
la-1e re9i nego /2initi. "at ni'e Men*etn. Ni ,liz/. Ne .og/ da iza3e. na
/li/+ podigne. r/-/ i za/(tavi. ta-(i.
?er/' .i+ (ve 1to 9e1 /*vatiti na ovi. /lia.a ,i9e *ladno9a+ E.ili+
govori. (e,i do- dr*ti. na trotoar/ i gleda. / .irn/ praznin/.
Na -ra'/ (e vra9a. /n/tra i pronalazi. ,ro' od lo-alni* ta-(i (l/&,i+ ali
to 'e vi1e od (at vre.ena pre nego 1to (e (tari Merede( za/(tavl'a i(pred *otela
(a 1a(i'o. (p/1teno. toli-o ni(-o da pro(to (tr/&e po -aldr.i. Dovol'no
vre.ena za pani-/+ popravl'an'a 1.in-e ne-oli-o p/ta+ i(pro,avan'a novi*
5riz/ra i dve S.irno5 vot-e iz .ini<,ara / .o'o' (o,i.
ADa-le+ ti ni(i odavde+ zar ne8Q
Kroz ,/-/ (a radi'a na -o. (vira AidN( G"o T'eJ 3noK ,tHs +'ristmas%H
2/'e. gr/,i gla(. O-re9/9i (e od prozora vidi. da .o' voza2 /pitno gleda /
.ene / (vo. retrovizor/. =leda .e ona-o -a-o l'/di Niz gradaN gleda'/ one
-o'i Nni(/ iz gradaN. Kao (trana+ (tranog t/ri(t/+ pred.et radoznalo(ti.
Prili2no za,avno+ zai(ta+ o,ziro. da no(i la&n/ rven/ -ap/ Deda Mraza i
(a (-oro ,elo. ,rado. i (li2ni. o,rva.a izgleda -ao pravi Deda Mraz.
4.a de,ele nao2are -o'e (e do,i'a'/ na reept i .ornar(-o<plav/ 'a-n/.
ANe+ iz N'/'or-a (a.C+ vi2e. da ,i .e 2/o od ve(elog re5rena.
AToli-o 'e do,ar da (/ ./ dva p/ta davali i.e+ a8C Mo' voza2 (e (.e'e a
'a l'/,azno /zvra9a. o(.e*.
AJa i &ena (.o 'edno. ,ili na Rloridi. Da li (te i-ada ,ili na Rloridi8C
ANe+ ni-adaC+ odgovara..
Sa.o 1to .i(li. da .e ne 2/'e od "o' D&ord&a -o'i peva ter/+ po1to
po2in'e da .i pri2a o (vo. p/tovan'/ / Rort Loderde'l da vidi ,rata -o'i i.a
angin/. Na-on ne-oli-o .in/ta o(e9a. -a-o (e i(-l'/2/'e..
Kra'i2-o. o-a pri.e9/'e. (i9/1n/+ pla(ti2n/ 'el-/ -o'a 'e zalepl'ena na
-o.andn/ ta,l/. O(vetl'ena+ pali (e i ga(i / rit./ i privla2i .o' pogled. Jo1
ni(a. 'ela i al-o*ol .i (tvara toplo+ po.alo z,/n'/'/9e o(e9an'e < o(e9an'e
-o'e 2ini .ini'at/rn/ pla(ti2n/ 'el-/ 5a(inantno. za gledan'e do- (e n'ena
(vetla pale i ga(e+ pale i ga(e+ pale i ga(e...
Mo' *ipnoti2-i tran( pre-ida gla(na zvon'ava .og tele5ona. "rzo ga
vadi. iz tor,e.
A0alo8C
APa -a-va 'e Engle(-a pre.a te,i8C 2/'e. ti* i i(pre-idan gla( (a dr/ge
(trane veze.
Ne prepozna'e. od.a* -o 'e+ po1to (e (la,o 2/'e < a to.e ne po.a&e
.o' voza2+ -o'i 'e /(red (vog .onologa: A...i i1li (.o / Diznilend. "ili (te8 Ne
znate 1ta prop/1tate. 4.a'/ ne-e (tvarno l/de vo&n'e+ znate...C
)ati. regi(tr/'e.: ARredi6C vi2e.+ deli.i2no z,og voza2a ta-(i'a+ ali
/glavno. zato 1to .i 'e drago da ga 2/'e.. AKa-o (i8C
ADo,ro+ do,roC+ odgovara on ve(elo. Previ1e ve(elo.
AS/perC+ /z,/3eno -a&e.+ igra'/9i n'egov/ igr/. Rredi i 'a (.o pri'atel'i+
ali ne ona-vi -o'i (e ziv-a'/ da 9a(-a'/. O2igledno ne1to ni'e / red/. 4 i.a.
prili2no do,r/ ide'/ 1ta ili < to 'e(t < -o.
AG (tvari+ da ,/de. i(-ren+ /&a(no (a.. Nedo(ta'e .i StelaC+ prizna'e
t/&no.
AO+ RrediC+ ti*o /zdi1e..
A)na.+ zna.C potvr3/'e. AJa (a. izg/,l'en (l/2a'.C
ANi(i ti izg/,l'en (l/2a'+ ti (i ('a'an .o.a-C+ negod/'e.+ po-/1va'/9i da
./ podigne. ra(polo&en'e.
)v/2i (tvarno lo1e. Do2e- Nove godine 'e (ran'e za one -o'i.a l'/,av
ni'e /zvra9ena. AStela 'e (tvarno idiotC.
)a,oravite na odano(t. Ja voli. (vo'/ pri'atel'i/+ ali pone-ad .i do3e
da 'e prodr.a..
ADa li .i(li1 da ,i tre,alo da digne. r/-e ina(tavi. (a (vo'i.
&ivoto.8C rezigniran 'e Rredi.
ABove2e+ te1-o da (a. 'a -vali5i-ovana da deli. l'/,avne (avete. Ja.
Devo'-a -o'a 'e ele pro1le godine i1la na -ata(tro5alne (a(tan-e.C
APone-ad .ora1 da pol'/,i1 .nogo &a,a...C
A)a1to8 Pre nego 1to naleti1 na prina na ,elo. -on'/8C zavr1i. /.e(to
n'ega+ o(.e*/'/9i (e (etno. ANi(a. znala da (i ta-av ro.anti- Rredi.Q
AMo'a -aznaC+ /,a/'e.
A0e'+ i .o'aC+ te1i. ga.
AMo&da ,i ti i 'a tre,alo da ,/de.o za'edno+ E.C+ predla&e+ .i.
AMo&da.C O(.e*/'e. (e+ pretvara'/9i (e da (e (la&e.. AAli za,oravl'a1
'edn/ (tvar...C
AKo'/8C
ATi (i zal'/,l'en / Stel/+ Rredi.C
To 'e prvi p/t da 'e to izre2eno nagla( i 2i. (a. izgovorila pita. (e da li
(a. pre1la grani/. Na tren/ta- 'e (a dr/ge (trane veze ti1ina.
A)na.C+ -a&e -ona2no+ a n'egova non1alantno(t 'e ne(tala. O(e9a. -a'an'e.
AO+ Rredi+ izvini+ ni(a. .i(lila da...C
A0e'+ E.+ ne.o' da (e izvin'ava1+ / prav/ (iC+ /,a/'e (e /.orno+ AAli+
*o9e1 da ti -a&e. ne1to8C
ANaravnoC+ ti*o -a&e..
AOva zal'/,l'eno(t 'e (ran'e.C
Meli. 'o1 da razgovara. (a Rredi'e.+ ali o(e9a. -a-o Merede( /(porava
i pri(il'ena (a. da (-rati. razgovor zato 1to (ta'e.o. 4zvin'ava'/9i o,e9ava.
da 9/ ga pozvati 2i. (e vrati. / N'/'or- i pozdravi.o (e. Sao(e9a. (a n'i..
Del/'e ta-o t/&no+ ali 1ta .og/ da /radi.8
)a,rin/ta+ o-re9e. (e da pogleda. -roz prozor i od'edno. .i (ve
o(talo ne(ta'e iz glave po1to 'e .o'a pa&n'a /(.erena na red -/9a iz do,a
regenta. Pore3ane na vi'/gavo. p/t/ i /.etni2-i o(vetl'ene -andela,ri.a od
-ovanog gvozda+ del/'/ previ1e (avr1eno da ,i ,ile (tvarne+ -ao da (.o (e
zate-li na (ni.an'/ 5il.a i -ao da 9/ (va-og tren/t-a 9/ti AA-i'aC i videti
Kir/ Na'tli -a-o (e po'avl'/'e / -or(et/.
?oza2 gazi -o2ni/. AEvo na(C+ o,'avl'/'e ve(elo.
A0vala.C Otvoriv1i vrata+ izlazi. / ledeno ve9e.
APa+ 1ta va( dovodi / "at za do2e-8 Mo.a-8C
Doda'/9i voza2/ de(et 5/nti+ o(.e*/'e. (e. ANe+ ,a1 (/protnoC+
odgovara.+ o(e9a'/9i (e pono(no z,og toga 1to (a. zal'/,l'eni- -/lt/re.
AMo'a l'/,av pre.a D&e'n O(tin.C
AA+ ta-o zna2i.C Kli.a glavo..
Gvla2i glav/ nazad / ta-(i da /z.e -/(/r+ ali ./ po-az/'e. da .o&e
o(tata- da zadr&i -ao napo'ni/.
Mi / N'/'or-/ da'e.o veli-e napo'nie < dvade(et proenata 'e nor.a <
ali (a. 2/la pri2e o to.e da "ritani 'edno(tavno ne da'/ ,a-1i1.
Ali vidite -a-v/ to razli-/ pravi+ pri.e9/'e.+ po1to .e gleda -ao da ne
.o&e da ver/'e+ a zati. z/ri / .ene da (e o(e9a. -ao An3elina D&oli.
O2igledno da davan'e ,a-1i1a ni'e i(to -ao da (te a.,a(ador GN<a+ ali 'e ipa-
do,ro delo. O,a('ana ne-i. .oralni. ('a'e.+ veli-od/1no (e o(.e*/'e. i
doda'e. ./ 'o1 'edn/ 5/nt/ / .etal/.
A=ledao (a. nedavno progra. na teli1-i o va.a...C 1iro-o (e o(.e*/'e+
/,a/'/9i / ,rzin/.
AJe(te8C ?idite+ (ve 'e / to.e da po-a&ete da enite i po1t/'ete ne-oga. Ja
ga eni. -ao voza2a ta-(i'a+ a on .e po1t/'e -ao p/tni-a. Od/1evl'ena 1to
(a. dala (vo' doprino( za (ve a.eri2-e t/ri(te 1iro. (veta+ graiozno (e
o(.e*/'e. do- on odlazi.
AE'+ znate 1ta+ ni-ada ne ,i* re-ao da (te 'edna od oni* lez,e'-i -o'e no(e
-ar.in.C Gzdi1e+ od.a*/'/9i glavo. / neverii. ATa D&e'n O(tin 'e veo.a
(re9na &ena.C
G neverii po(.atra. -a-o .i .a1e do- odlazi niz ,rdo. )ati.+ gra,e9i
(aten(-i por/, (vo'e *al'ine do- &/ri. /z poplo2ane (tepenie+ po2in'e. da
(e (.e'e.. Ne ,i .i (.etalo+ ali ni(a. ni ,liz/ dovol'no trendi da ,i* ,ila
lez,e'-a -o'a no(i -ar.in. Kad ,i ga 2/le Steline ge' pri'atel'ie (a -oled&a
(.e'ale ,i (e do- (e ne ,i /pi1-ile / (vo'e Prada ipele.
ADo,ro ve2e+ go(po3ie+ (.e. li da ?a. /z.e. -ap/t8C
?rata (/ (e .agi2no otvorila+ i pozdravio .e 'e pingvinoli-i vratar (a
,eli. r/-avia.a.
"rzo poti(-/'e. (.e* i za.en'/'e. ga oz,il'ni. lie.. VDa+ *valaN+
odgovara.+ galantno ./ prep/1ta'/9i .o' de,eli v/neni -ap/t. Odno(i ga i
o(tavl'a .e da (to'i. (a.a na .er.erno. /lazno. *odni-/+ o(e9a'/9i (e
napeto i po .alo nervozno.
)v/i g/da2-og -varteta i otvaran'a 1a.pan'a dopir/ do .ene. G (tvari+
znate 1ta+ 2ita'te ono -ao veoma nervozno..
Kren/la (a. pre.a zv/i.a. Dolaze (a dr/gog -ra'a *odni-a+ i
zao,ilaze9i /gao pri-azala .i (e predivna ,al(-a dvorana+ (a 1iro. otvoreni.
vrati.a. )a(tala (a.+ zadivl'ena.
Ni-ad ni(a. videla ne1to (li2no ovo.e. "ila (a. na ne-i. &ivi.
pri'e.i.a / N'/'or-/+ 2a- (a. i1la i na pri'e. / Ritz Larlton
U
+ ali 'e to ne1to
(a(vi. dr/go.
7e(t razgal'eni* an3ela gledali (/ na dole (a -/pola(tog pla5ona+ .ada (/
izgledali -ao da i* i.a (totine+ 'er (/ i. (e odrazi re5le-tovali iznova i iznova
(a redova ogledala. Kr/&e9i (v/da po zidovi.a+ 5or.irali (/ .ore ,l'e1tavi*
di'a.anata+ i na ne-oli-o tren/ta-a (a.o (a. (ta'ala ta.o+ z/re9i gore+
/pi'a'/9i prizor -ao 1to (a. radila -ada (a. ,ila .ala op2in'ena
novogodi1n'o. 'el-o.+ gleda'/9i 'e (ati.a. "ilo 'e ne1to .agi'(-o / ti.
.ali. (vetali.a+ (*vatala (a. o(e9a'/9i i(to ne(trpl'en'e. O(e9ala (a. da (e
(va1ta .o&e dogoditi.

U
Lana l/-(/zni* *otela.

Provla2e9i pogled dal'e -roz ,l'e1tavilo+ o2i (/ .i (e privi-avale.
Razaznala (a. (vilene l/-ove+ dre2avo zelene (vete vene+ i i.pre(ivn/
,o&i9n/ 'el-/ poziioniran/ ta2no iza g/da2-og -varteta. "al 'e ve9 /
pood.a-lo' 5azi a dvorana 'e ,ila p/na l'/di.
Nervozno (a. (-enirala .a(/ tra&e9i go(podina Dar(i'a D 2i(to
na(/.i2no D ali ,ilo 'e ta-o p/no l'/di da ,i ga videla. Kada 'e &ena proletela+
pri-azala .i 'e dr/ge / od,l'e(i.a (vileni* ta5t *al'ina+ pore3ani* -ao
2o-oladne tra-e+ .e3/ .ono*ro.at(-i. ve2ern'i. odeli.a. "ila 'e 'edna
(tari'a &ena / ele-tri2no plavo. (aten/+ vi(o-a .r1ava ,rineta / ,i(erno'
vre9i+ gla./rozna plav/1a (a r/&i2a(ti. ,ratela.a do pola ra.ena...
Po-/pila (a. delove (vo'e *al'ine. Pre nego 1to (a. /1la / ta-(i ,ila (a.
prili2no (ig/rna+ a (ada o(e9a. leptiri9e... Gv/-la (a. (to.a- 'o1 'a2e+ pov/-la
ra.ena / nazad+ do-le god (/ .ogla da id/+ i po-/1ala (a. da i(tegne.
telo -a-o ,i izgledala 1to vi1a. "o&e+ ni-ad pre ni(a. o,/-la ne1to (li2no
ovo.e. Da li izgleda. (.e1no8 Ta-o 'e ot-riva'/9e+ vi(e9e i+ pa do,ro+ ne-a-o
5lert/'/9e. Pl/(+ (a (vi. ti. .e(o. za po-azivan'e+ o(e9ala (a. (e ,odri'e
nego o,i2no...
Onda .e 'e pro,olo / (to.a-/. Sta'ala 'e 'edna &ena ta2no i(pred .ene+ /
i(to' *al'ini6
, izgledala 'e .nogo ,ol'e / n'o'6 Pora&ava'/9e. Gzda*n/la (a. i
za-ora2ila pre.a n'o'. G i(to. tren/t-/ pri.etila (a. da i ona 2ini i(to.
)ati. (e poigra. (a -o(o.. G*+ (.e1no. Ona i(to...
Be-a'te .alo.
)avrti. (e+ (a 'edne (trane na dr/g/+ i lie. .i (e razli'e ogro.an
o(.e*.
To (a. 'a6 To 'e .o' odraz / ogledal/6
)a(ta'e. / neverii. A/+ ne .og/ da ver/'e.. )aneo .e .o' (op(tveni
odraz. 4 .ada i(pada da (e *vali.+ izgleda. odli2no. Potp/no
tran(5or.i(ana. Kao da ide. na dodel/ O(-ara ili ne1to (li2no. Jo1 'edno. (e
o-re9e.+ /&iva'/9i / to.e -a-o .ateri'al 1/1ti o-o .ene. "o&e+ a-o ova-va
*al'ina .o&e da /2ini da (e o(e9a. -ao prineza+ pita. (e 1ta (ve prop/1ta.8
Stela 'e / prav/. 7ta li radi. (ve vre.e / =ep vo'ni2-i. pantalona.a i
.a'ia.a8 Na.e1ta'/9i oz,il'an izraz lia+ pro.e1a. -/-ovi.a.
7/1. 7/1. 7/1...
A7a.pan'a+ .ada.8C
Kono,ar nale9e na .ene no(e9i (re,rni po(l/&avni- p/n vi(o-i* 2a1a za
1a.pan'a.
AO*... *.+ (/perC+ odgovara. naglo pre-in/ta /(red 1/1-an'a i rveni..
)a*valno /zi.a. 'edn/ 2a1/.
Odl/2ila (a. da ve2era( ne pi'e. previ1e+ po(e,no na-on one no9i / pa,/
(a Ket+ ali pretpo(tavl'a. da 'edna .a'/1na 2a1a ne9e ,iti pro,le.+ zar ne8
Sa.o 9e .i po.o9i da (e op/(ti.. ?rata ple(ne dvorane (/ 1iro. otvorena+ i
za(ta'/9i na /laz/+ /zi.a. veli-i pen/1avi g/tl'a'.
Na-on ovoga (e dr&i. vode.
O,e9ava..Poglavl'e #@.


Pro,le. (a o,e9an'i.a 'e ta' 1to i.a'/ tendeni'/ da ,/d/ pre-r1ena6
Sa.o 1to (a. zavr1ila prv/ 2a1/+ dr/ga (e .agi2no po'avl'/'e / .o'o'
r/i i to /op1te ne regi(tr/'e. 'er (a. za/zeta 9a(-an'e. (a Me'vi -o'/ (a.
na1la /1/1-an/ / /gl/ (a R/pindo. i 0ilari. No(i 'edno(tavn/ plav/ -o1/l'a<
*al'in/ i ia-o 'o1 /ve- pril'/,l'/'e (vo'e ,lede i pegave la-tove /z telo+ -ao da
*o9e da (e (a-ri'e iza n'i*+ izgledala 'e ne-a-o .nogo op/1teni'e i (ig/rni'e.
Kao da '/ 'e ot-rivan'e ta'ne o(lo,odilo.
AKa-va lepa *al'ina6 Ta ,o'a ti ,a1 odgovara.Q
Ggleda. go(po3i/ Stin. Ona no(i ne1to 1to izgleda -ao -opi'a Regen!
*al'ine i (a odo,ravan'e. (e (.e1i.
A4(ti2e ,o'/ tvo'i* o2i'/.Q
AO*+ *vala. Po-lon od pri'atel'ie za "o&i9Q odgovara..
APrava (i (re9niaQ -a&e /z o(.e* do- .e od.erava od glave do pete.
ASig/rna (a. da 9e te ve2era( ,iti *it za go(pod/.Q
AO+ ne+ ne o2e-/'e. da 9/ /poznati ne-ogaQ ,rzo -a&e..
Del/'e ogor2eno. A=l/po(tiC+ odgovara 2vr(to. ADa itira. D&e'n O(tin:
Te,i 9/ re9i -ao 1to (a. ve9 2e(to izgovarala rani'e < Ne &/ri+ pravi ./1-ara
9e do9i na -ra'/.C
Kao proro2an(tvo. =o(podin Dar(i .i (e po'avl'/'e / .i(li.a. O(e9a.
leptiri9e / (to.a-/ i pri (a.o' po.i(li na n'ega.
AAli -a-o 9/ znati da 'e on pravi8C do,a/'e.+ o(.e*/'/9i (e.
Ri-(ira'/9i .e (vo'i. o2i.a ,o'e le1ni-a+ ona /zi.a .o'e r/-e .e3/ (vo'e.
ATa-o 1to 9ete /poznati ne-oga -o 'e iz/zetni'i od (vi* -o'e pozna'ete. Ko 9e va(
voleti na'topli'e .og/9e. 4 -o 9e va( ta-o priv/9i da 9ete (e o(e9ati -ao da
ni-ada rani'e ni(te (tvarno voleli.C
A/. M/dro. O(e9a. -a-o rveni..

AAli prvo .orate ,iti otvoreni za .og/9no(t da pravi 2ove- .o&da ni'e
ona-av -ao 1to (te o2e-ivaliC+ -a&e ./dro+ i na tren/ta- (e o(e9a. -ao da
pri2a dire-tno o go(podin/ Dar(i'/. Kao da zna za n'ega. Ali naravno da 'e to
ne.og/9e. A)apa.tite+ ne dozvolite da gordo(t ili predra(/de (to'e na p/t/
l'/,aviC+ zavr1ava i o(.e*/'e (e ironi2no.
A=l/po(t6C pre-ida 'e d/,o- gla(. AA-o .ene pitate+ l'/,av 'e
preen'ena.C
O-ren/v1i (e ,o2no+ vidi. Ro/z -o'a (e pro,i'a -a na.a / zeleno'
(aten(-o' *al'ini pop/t pa/na ( odgovara'/9i. d/gi. r/-avia.a. AA 'a ,i*
tre,alo da zna.+ /davala (a. (e toli-o p/ta da (a. pre(tala da pa.ti..C
A)dravo Ro/zC+ /gla( 9e R/pinda i 0ilari+ raz.en'/'/9i poglede iz.e3/
(e,e i+ od'edno. odl/2/'/9i da 'e vre.e da id/ / toalet+ ne(ta'/.
A"o&e+ -a-va neverovatna *al'inaC+ od/1evl'ena 'e Me'vi+ a o2i 'o' (-oro
i(pada'/ gleda'/9i Ro/zin i.pre(ivan de-olte opto2en di'a.anti.a.
ADa+ izgleda1 ('a'noC+ -a&e. po.alo ra(tro'ena+ /zi.a'/9i 'o1 'edan
veli-i g/tl'a' 1a.pan'a. Mo'e .i(li (/ /(.erene na rei go(po3ie Stin.
A=l/po(ti6 Ja (a. nevidl'ivaC+ 1.ra Ro/z. ANi-o .e vi1e ne vidi.
Kono,ari+ voza2i ta-(i'a+ prodava2ie...C
Po prvi p/t pri.e9/'e. da dr&i ./1ti-l/ i i(p/1ta'/9i di. -roz
na1.in-ana /(ta ona pravi (avr1eni -r/g od di.a -o'i (e .o&e napraviti te-
na-on godina pra-(e.
ANi-o ne po(ve9/'e pa&n'/ (taro' &eni -ao 1to (a. 'a.C
?er/'te .i+ ve9a 'e 1an(a da (e po(veti .an'a pa&n'a .a'./n/ -o'i (tep/'e
nego Ro/z.
ANe.a 1an(eC+ ,/ni. (e. ATi (i /ve- / entr/ pa&n'e.C
AGve-C+ odzvan'a Me'vin gla( i 'a vidi. tra2a- t/ge. Po -o zna -o'i n
po&eli. da .og/ da 'o' -a&e. ono 1to .i 'e Erni poverio. Ne zna. -a-v 'o' 'e
la&i Spa'- napri2ao+ ali o(e9ala ,i (e .nogo ,ol'e -ada ,i znala i(tin/ -ada ,i*
.ogla da 'o' o,'a(ni. za1to ne tre,a da ./ ver/'e. Ali ne .og/. O,e9ala (a.
Erni'/.
AM/1-ari (/ 5a(inirani to,o.C+ -a&e ona (ada.

A"iliC+ i(pravl'a 'e Ro/z+ odl/2no od.a*/'/9i r/-avio.. Sp/1ta 'e na .o'e
ra.e. AOda9/ ti 'edn/ ta'n/+ dragaC+ na(tavl'a+ nagin'/9i (e ,li&e. AKada (a.
,ila dete+ &elela (a. da ,/de. nevidl'iva. Da .og/ da ide. gde *o9/ -ad
*o9/+ da radi. 1ta &eli. i da ni-o ne o,ra9a pa&n'/ na .ene. O+ .i(lila (a.
da ,i .i to donelo ta-v/ (lo,od/...C )a(ta'e da ,i (e ogor2eno na(.e'ala i /zela
g/tl'a' 1a.pan'a+ o(tavl'a'/9i de,eli rveni trag -ar.ina na r/,/ 2a1e.
APa+ o,rati pa&n'/ na .o'e rei+ &el'a .i (e o(tvarila+ E.ili draga.
O(tvarila.
To (va-a-o 'e(te.C Ma1/9i 2a1o.+ po-az/'e na (o,/+ na go.il/ l'/di -o'i
(e /pozna'/+ razgovara'/+ 5lert/'/. AKada o(tari1+ vi1e te ni-o ne pri.e9/'e.C
O-re9e (e -a .eni+ n'eno preterano nap/deri(ano lie'e ,liz/ .og.
AJedno(tavno ne(tane1C+ 1ap/9e+ p/-eta'/9i pr(ti.a. AP/5.C
Otvori. /(ta da ,i* (e (/prot(tavila+ ali .e ona /9/t-/'e nartano.
o,rvo..
AKada (a. ,ila tvo'i* godina+ /1la ,i* / pro(tori'/ i (vi ,i .e pri.etili.
Sva-o ,i (e o-ren/o da .e pogleda. Sva-i ./1-ara 'e ,io zaintere(ovan.
Sva-a &ena 5a(inirana.C Povla2e9i di. igarete+ o-re9e .i le3a da ,i z/rila /
dvoran/. A"oga.i+ ,ila (a. ne1to ti* dana.C 4(-api pi9e i .a1e 2a1o. /
vazd/*/+ tra&e9i novo. Po1to 'e ignori1/+ d/,o-o /zda*ne. AA (ada (a.
(re9na a-o .og/ da priv/2eni pa&n'/ -ono,ara.C
ADa.e...C
Pa&n'/ na. privla2i gla(. 4znad go.ile l'/di 'e par r/-/+ / (va-o' r/i po
dve 2a1e (a 1a.pan'e.+ i -a-o (e pri,li&ava'/ vidi. n'i*ovog vla(ni-a+
Spa'-a. "are. .i(li. da 'e to Spa'-. 4zgleda dr/ga2i'e.
)a razli-/ od o(tat-a ./1-araa+ -o'i (/ ili / (.o-ing/ ili -o.pletno.
-o(ti./ iz do,a regenta+ on na (e,i i.a rno 1to5ano odelo+ rn/ -o1/l'/ i
rn/ -ravat/+ 1to n'egov/ -o(/ 2ini 'o1 plavl'o. a o2i 'o1 izra&a'ni'e. Stigav1i
do na(+ on po2in'e da deli pi9e zaintere(ovani. da.a.a. Do .ene dolazi na
-ra'/.
Ni(a. razgovarala (a n'i. od Erni'evog 1o-antnog ot-ri9a '/2e. Rani'e
dana( ni'e ,io / o,ila(-/+ i da ,/de. i(-rena o(etila (a. ola-1an'e po1to ne
,i* i.ala 1ta da ./ -a&e.. Jo1 /ve- (a. l'/ta z,og toga -a-o (e pona1ao
pre.a Erni'/+ -a-o 'e /zne.irio Me'vi ali ne .og/ da pre-r1i. o,e9an'e -Z\P
(a. dala Erni'/. Ta-o da .ora. da (e pretvara. da 'e (ve nor.alno i da
,/de. /l'/dna. 0ladna ali /l'/dna+ *ladna ali /l'/dna+ *ladna ali...
ADa li ,i *tela 1a.pan'a8C
N/di .i 2a1/ ali 'a od.a*/'e. glavo..
ANe+ *vala+ ve2era( zapravo ne pi'e.C+ odgovara. -r/to.
APo1teno.C Kli.a glavo. a zati. doda'e i(-reno: ALepa *al'ina.C
ALepo odelo.C Gzvra9a. -li.an'e.+ (tegn/tog gla(a. Mada ./ 'e
-o1/l'a ,lago izg/&vana a na (a-o/ i.a do-aze dla-avog -/9nog l'/,i.a+
izgleda .nogo /redni'e nego o,i2no+ ia-o (e 'o1 /ve- ni'e o,ri'ao i ono 1to 'e
ne-ada ,io izra(ta- (ada 'e de5initivno ,rada.
Na(ta'e pa/za i ,olno (a. (ve(na da Me'vi+ Ro/z i go(po3ia Stin (to'e (a
pi9e. / r/-a.a i zaintere(ovano po(.atra'/ na( dvo'e. 4(-reno+ (a.o 1to ne
po2n/ da 'ed/ -o-ie.
?rpol'i. (e. Ko'i /1togl'eni razgovor. "olno (e na(tavl'a.
AGradio (i ne1to (a -o(o.C+ pri.e9/'e.. O,i2no 'e ne/redna go.ila (a
pra.enovi.a -o'i i(-a2/ po elo' glavi+ ali ve2era( 'e /(peo da 'e po-ori
gelo.. G (tvari+ del/'e prili2no .oderno. Pa+ o(i. 'ednog ne.irnog dela -o'i
'e pre(-o2io pozadi+ pri.e9/'e..
A4 ti (iC+ odgovara i po-az/'e na .ale 1nale (a leptiri9i.a -o'i.a (a.
pri-a2ila -o(/.
Dodir/'e. i* nervozno. A0.... da.C
T/ ide'/ (a. do,ila od Stele. ?idela (a. da ona ova-o podi&e -o(/ i
/ve- izgleda (tvarno lepo i op/1teno+ (a (vi. ovi. .ali. pra.enovi.a -o'i
op/1teno vi(e (a (trane. Sa.o+ da li /op1te i.ate po'.a -oli-o vre.ena tre,a
da (e naprave8 A da ne izgledate -ao da (/ va( v/-li -roz &,/n'e pa (/ va.
delovi -o(e ra12/pani8
Ali naravno da ne &eli. da Spa'- zna da (a. /lo&ila tr/d+ ta-o da
non1alantno odgovara.: ADa+ .rzelo .e da 'e pere..C
4 .o.entalno za&ali.. Sran'e. )a1to li (a. to re-la8 Sada del/'e. -ao
(-itnia. Stidi. (e. S/per. "ritni / ,al(-o' *al'ini.
Na-rat-o Spa'- del/'e iznena3eno a onda ./ (e /(ta i(-rive / o(.e*.

Nervoza ra(te. Po-/1ava. ,/de. *ladna+ /l'/dna+ a ne da ga
za(.e'ava.. APro,le. 'e / t/1/Q (eti. (e. AProd/&eta- na t/1/ ne radi -a-o
tre,a. Ne .og/ da i(pere. 1a.pon. Prvo -rene topla voda+ pa *ladna+ pa
vrela...C
Mog/ da (e 2/'e. -a-o ,r,l'a. -ao idiot i ,e(na (a. na (e,e.
Jedno(tavno /./-ni+ E.ili. G./-ni.
AMora1 prvo da p/(ti1 topl/ pa te- onda doda'e1 *ladn/Q do,a/'e
Me'vi (a (trane+ &ele9i da po.ogne.
=leda. 'e o1tro. A0valaC pro.r.l'a.+ o(e9a'/9i -a-o .i lie rveni.
A)apa.ti9/ to.C
APa+ Spa'-+ .o.2eC po2in'e Ro/z /vla2e9i di. iz ./1ti-le. A?idi. da
E.ili ne.a partnera. Da li ple1e18C
Sada 'e red na Ro/z da do,i'e pogled.
ANe a-o (e 'a pita.C+ odgovara. O(e9a. -ao da .e od,i'a.
Kao da ,i* 'a ple(ala (a ./2itel'e. (taraa.
ANi 'aQ+ ,rzo odgovara.. ANe / ipela.a.C 4 podign/v1i r/, *al'ine
po-az/'e. ./ 1ti-l/ od o(a. enti.etara -ao do-az. O(i. 1to ni(a.
navi-la da no(i. 1ti-le i tet/ra'/9i (e *vata. na',li&/ (tvar da (e pridr&i..
A na',li&a (tvar (/ Spa'-ove gr/di.
Sve (e de1ava ta-o ,rzo da ne.a. vre.ena da raz.i1l'a.. G 'edno.
tren/t-/ (.o (vi t/+ l'/,azno razgovara.o+ a / (lede9e. .o'a de(na r/-a (te&e
pa./- n'egove -o1/l'e i priti(-a n'egove 2vr(te gr/di.
AOpa+ izviniC+ 'edva izgovara. 1o-irana -ada (a. (*vatila da 'e
iznena3/'/9e 2vr(t /.e(to da 'e (av pi*ti'a(t. Po(tidi. (e+ (-lan'a. r/-/ i
ponovo /(po(tavl'a. ravnote&/. Nepri'atno .i 'e. AKrive (/ ove 1ti-leQ
iz/(ti. ,rzo+ po-/1ava'/9i da o,'a(ni..
ATre,alo ,i da ,/de1 pa&l'iva (a n'i.a+ izgleda'/ opa(noC+ /pozorava .e
do,a/'/9i .i neval'ali pogled.
A0o9/C+ *ladno odgovara.+ ,e(na na (e,e.

Na(ta'e pa/za+ i da ,i (tvari ,ile 'o1 nepri'atni'e+ g/da2-i -vartet po2in'e 'a
(vira a l'/di po2in'/ da (e po.era'/ da ,i napravili .e(ta za parove -o'i (e
re3a'/ na podi'/./ za ple(. Mene na 'edno' (trani+ ./1-ari na dr/go'.
AO*+ ('a'noC+ pri.e9/'e go(po3ia Stin+ -o'a 'e (ve vre.e ,ila ti*i
po(.atra2. Pl'e(-a'/9i r/-a.a -ao /z,/3ena devo'2ia+ ona (e 1iro-o o(.e*/'e.
AOvo 'e originalni ple( iz do,a regent/re+ pop/laran / vre.e D&e'n O(tin.
Savr1ena 1an(a za da.e i go(pod/ da (e /pozna'/.C Ona gleda Spa'-a i .ene (
na.ero..
A)a,avnoC+ .r.l'a Me'vi+ grle9i 'o1 'a2e (vo'e la-tove &/dno gleda'/9i
podi'/. za ple(.
ANe za na( ,ez partneraC+ pri.e9/'e Ro/z+ /vla2e9i di. igarete. Me'vino
lie po(ta'e t/&no i ona ga (-riva / 2a1i za 1a.pan'a.
O(e9a. ogor2en'e. Sada ,i .ogla da ple1e (a Erni'e. da 'e Spa'- ni'e
na.erno odv/-ao od n'ega re-av1i -o zna 1ta. Gp/9/'e. ./ *ladan pogled.
Raz,i'a2 veza.
ADa li 'e go(podin Dar(i ple(ao8C pita Spa'-+ tran(5or.i1/9i (e /
novinara.
O(e9a. -a-o .i (e vrti / (to.a-/. Na po.en n'egovog i.ena+
po-/1ava. pri-riveno da ,ai. pogled po dvorani. Pita. (e da li 9e (e
po'aviti8 Pro-let(tvo+ ta-o 'e te1-o videti ovde+ ta-va 'e pro-leta g/&va.
ANevol'noC+ odgovara a/toritativno go(po3ia Stin. ANi'e voleo+ ali 'e ,io
do,ar ple(a2. Jedan od na',ol'i*.C
A)a razli-/ od .ene.C (.e'e (e Spa'-.
?ra9a. pa&n'/ na razgovor. ADa+ on (e potp/no razli-/'e od te,eC+ ,rzo
odgovara..
4zgleda+ previ1e ,rzo+ po1to o(e9a. ne-oli-o radoznali* pogleda.
A)v/2i1 -ao da ga pozna'e1C+ -a&e Spa'- pri'atno.
AG -n'izi+ .i(li.C+ po'a1n'ava. nervozno. ANe / (tvarno. &ivot/.
O2igledno.C
Sran'e. Ja i .o'a veli-a g/,ia.

Na(ta'e pa/za i po(ta'e. (ve(na pogleda o-o (e,e. ?idi. go(po3i/ Stin
-o'a .e pro/2ava 2/dni. izrazo. na li/ i pre nego 1to 'e razgovor po(tao
'o1 nepri'atni'i pre-ida na( ni(-i 2ove- / -ilt/.
A4zvinite...Q
Svi (e o-re9e.o pre.a n'e./.
AJe(te li za ple(8Q o,ra9a (e .eni. Po.alo 'e zno'av i (av 'e rozi-a(t /
li/. "ri1e 2elo .ara.io. i o(.e*/'e (e ne(trpl'ivo. A i.a i lo1e z/,e.
AKao 1to re-o*. Nevidl'ivaQ .r.l'a Ro/z / (vo'/ 2a1/ 1a.pan'a.
O-leva.. G*va9ena iz.e3/ tvrde (tene i te1-og .e(ta. Te1-o .e(to 'e
o(tati i odgovarati na Spa'-ova 2/dna pitan'a o go(podin/ Dar(i'/. Stena 'e
.o.a- / .a'ii. O(.otrila (a. Spa'-a. Jo1 /ve- 'e i.ao novinar(-o
i(pitiva2-i izraz lia.
4za,rala (a. (ten/.
QTo ,i ,ilo ('a'no.C O(.e*n/la (a. (e i o-ren/la ./ le3a... QPo-a&ite .i
p/t.C


Poglavl'e ##.


"eri+ .o' ple(ni partner+ 'e(te .ar-eting .enad&er / veli-o'
5ar.ae/t(-o' 5ir.i / A,erdin/+ i naredni* dvade(et .in/ta .e vodi po
ple(no. podi'/./ pri2a'/9i .i o novo. le-/ za lo1e varen'e. Po(tavl'a. (va
ona pri-ladna pitan'a+ o(.e*/'e. (e na pravi. .e(ti.a i p/no p/ta -a&e.
Aa/C. 4z .o'i* .nogi* izlaza-a (a. (aznala da ./1-ari vole p/no da 2/'/
re2 Aa/C -ada pri2a'/ o (vo'o' -ari'eri.
Ali ono 1to (tvarno &eli. da ga pita. 'e -o'i 'e novi le- za do(ad/+ po1to
2/ /(-oro /.reti od n'e.
A...ali na'intere(antni'a (tvar / vezi ovog novog le-a 'e -a-o del/'e na
-i(elin/. On ne/trali1e &/2 na potp/no novi na2inC+ -a&e on ve(elo.
AA/.C Natera. (e da (e o(.e*ne.+ ali / (tvari ne (l/1a.. G.e(to toga+
.o'e .i(li (/ zao-/pl'ene go(podino. Dar(i'e.. Do- "eri zapo2in'e
.onolog o novi. /z,/dl'ivi. ot-ri9i.a na pol'/ -re.a za gl'ivie+ 'a (etno
razgleda. ple(n/ dvoran/ tra&e9i ta.n/+ zgodn/ 5ig/r/ i pita'/9i (e -ada 9e
(e po'aviti.
A-o (te pri.etili+ -a&e. A-adaC a ne Ada liC. )ato 1to (a. /,e3ena da 9/
ga videti ponovo. Na -ra'/ -ra'eva+ on ni'e ne-i ,ezvezni tip -o'eg (a.
/poznala / ,ar/T on 'e go(podin Dar(i.
AMog/ li da pre/z.e.8C
Sre .i odlazi / grlo. Da li 'e to...8 Gz,/3eno (e o-re9e.. 4 razo2ara. (e.
Spa'-.
APa+ / (tvari+ 'a i ova zgodna .lada da.a (.o /(red razgovora. Q
odgovara "eri.
4 o,i2no ,i* (e (lo&ila. Na -ra'/ -ra'eva+ po(ledn'a (tvar -o'/ &eli. 'e da
igra. (a Spa'-o.. O(i. 1to to i ni'e ,a1 i(tina. Mo&da .rzi. Spa'-a+ ali
.rzi. i ide'/ da provede. 'o1 ne-o vre.e (a "eri'e. i n'egovi. le-ovi za
gl'ivie. Kao -ada davl'eni- /gleda (pa(ila2-i 2a.a i vidi -a-o n'egova 1an(a
za (pa( prolazi pored n'ega+ 'a /le9e.: AAli (ada (.o zavr1iliC+ i ,rzo (e
2/pa. iz "eri'evog zagrl'a'a.
ATa-o (a. i .i(lioC+ o(.e*/'e (e Spa'-.
=leda. ga ledeno. Pa 1ta a-o .e (pa1ava8 Ne .ora da .i (e dopada.
G .e3/vre.en/ "eri 2e-a trep9/9i na(red podi'/.a+ ne zna'/9i 1ta (e
ta2no de(ilo. O(e9a. -rivi/.
Krivo .i 'e 1to (a. ga nap/(tila.
A)apravo i.a. ne-e /zor-e / a/to.o,il/C+ -a&e p/n nade. Kad .alo
,ol'e raz.i(li.+ ni'e .i ,a1 toli-o -rivo.
AA/. Mo&da ,i* .ogla -a(ni'e da i* pogleda.8C o(.e*/'e. (e+ i ,ez
dal'eg o-levan'a ,rzo (e po.era. i (tavl'a. r/-/ na Spa'-ovo ra.e.
Pone-ad / &ivot/ 'edno(tavno .orate da (tavite (e,e na prvo .e(to.
Po2in'e.o da ple1e.o < pa+ i ni'e to ,a1 ple(an'e+ vi1e -ao dr&an'e
partnera i g/ran'e po pro(tori'i. Na 2/dan+ trapav na2in -ada va. 'e potre,an
razgovor i 1ale i do(et-e o pro(lavi da (e ne ,i o(e9ali -ao idiot i raz.i1l'ali
(a.o o to.e -a-o (/ va. gr/di prilepl'ene za ./1-ara a 'edina (tvar
iz.e3/ 'e .alo (atena i pa./2na -o1/l'a.
AMi(lila (a. da ne voli1 da igra1C+ -a&e. prv/ (tvar -o'a .i pada n
pa.et.
ANe voli.C+ potvr3/'e i -ao da &eli da do-a&e od.a* .e nagazi.
AJaoC+ vi2e..
APro-let(tvo+ &ao .i 'eC+ izvin'ava (e. ADa li (i OK8C
Sagn/v1i (e da trl'a. ,olne pr(te+ (/.n'ivo ga gledani. ADa li (i to
na.erno /radio8C
ANa.erno8C ponavl'a zapan'eno. A)a1to ,i* te na.erno nagazio8Q
A)ato 1to .i(li1 da 'e to (.e1noC+ opt/&/'e. ga+ prave9i veli-/ 5r-/ i
trl'a. pr(te 'o1 vi1e+ .ada+ da ,/de. i(-rena+ i ne ,ole toli-o.
A?er/' .i+ ne.a ni2eg (.e1nog / to.e 1to i.a. dve leve nogeC+
odgovara pr/&a'/9i r/-/.
G(pravl'a. (e+ ignori1/9i n'egov/ r/-/+ a on 'e ,ez re2i (tavl'a o-o .og
(tr/-a.
Na(tavl'a.o da igra.o. Ovog p/ta (a. (e po(tarala da .i (topala ,/d/
dal'e od n'egovi*. Ni'edno od na( ne progovara. Na.erno iz,egava'/9i
n'egov pogled+ po(.atra. (al/. Svi dr/gi parovi (e (.e'/ i 9a(-a'/+
nagla1ava'/9i ti1in/ .e3/ na.a. 4pa- (a. odl/2na da ne progovori. prva.
)a1to ,i*8 4 ova-o ne &eli. da razgovara. (a n'i..
A)a.i(li ovo. 4.a. o(a.nae(t godina. G no9no. (a. -l/,/. Dva (ata
/'/tr/ 'e...C
4pa-+ izgleda da Spa'- ne.a ta' pro,le.. O2igledno ne(ve(tan .og
-a.enog izraza+ on po2in'e da pri2a (vo'/ pri2/. A)na1 1ta to zna2i+ 'e lN da8
Po(ledn'i (ti(-ava.C Sa t/&ni. izrazo. lia+ od.a*/'e glavo.. ANi-o
ni-ada ni'e &eleo da igra (ti(-ava (a .no..C
Po-/1ava. da ga za.i(li. -ao o(a.nae(togodi1n'a-a+ (a tine'd&er(-i.
a-na.a i ne/redni. plavi. 1i1-a.a i nalazi. da 'e to iznena3/'/9e la-o.
AJa (a. na'gori igra2 na (vet/C+ na(tavl'a. ANe.a. o(e9a' za rita.+ po-reti
(/ .i n/la+ a 'edno. (/ .e /poredili (a tr/dno. pat-o..C
O(.e*/'e (e po(ra.l'eno+ ali 'a od,i'a. da /zvrati. o(.e*. G glavi .i
(e nepre(tano 'avl'a (li-a Erni'a -o'i (edi pre-o p/ta .ene za (tolo.+ o2i'/
p/ni* (/za do- pri2a o A'ri(. A-o Spa'- .i(li da .o&e da .e 1ar.ira (a
ne-oli-o -o.entara+ grdno (e vara.
AKladi. (e da 'e 2a- i tvo' tata ,ol'i igra2 od .ene.C
AE / to .i 'e te1-o da pover/'e.C+ odgovara. (ar-a(ti2no i po&eli. da
-a&e. ne1to o (lii -o'a .i (e 'avl'a / glavi -a-o .o' tata (-a-/9e na
ven2an'/ na1e ro3a-e. AMo' tata .i(li da 'e *ip<*op -n'iga za de/ od dr )/(a.C
A)ar ni'e8C pita nevino.
S.e1no .i 'e ali to ,rzo pri-riva..
ANe. to 'e 0op na PopC+ pra(ne..
Spa'-ovo oz,il'no lie (e razle&e / ne(ta1ni o(.e* i (*vata. da 'e to
engle(-i (.i(ao za */.or i da (e 1ali (a .no.. Ponovo. O(e9a. nalet
nervoze.
Pra9en 'edno. ide'o..
AG to. (l/2a'/+ -a-o ,i ,ilo da ti da. prvi 2a( igran'a8C predla&e.
preterano ve(elo.
Pa+ a-o *o9e da (e 1ali+ ,ilo ,i r/&no od .ene da ne pri*vati.+ zar ne8
Spa'-ov o(.e* ne(ta'e i gleda .e (/.n'i2avo. A7ta8 Ovde8 Sada8 Da li (i
oz,il'na8C
APotp/no.C Kli.a. glavo.. ADo,ra (a. /2itel'ia. 41la (a. na ple( (ve do
prve godine (t/di'a. Moderni+ -la(i2ni+ (tep+ ,alet.C
AA/+ i.pre(ioniran (a.C+ -a&e on (a divl'en'e..
4 'a+ -a&e. (e,i. Mo'e elo-/pno znan'e o ple(/ poti2e od gledan'a (eri'e
Slava -ao dete i no1en'a gre'a2a za noge+ ali .e to ne9e (pre2iti da (e .alo
za,avi.. Spa'- (e pred/go za,avl'ao na .o' ra2/n. ?re.e 'e da (a. pro,a
ono 1to 'e za-/vao.
A?idi+ prvo .ora1 da op/(ti1 -/-ove...C
A0....C Ne(ig/rno po2in'e da (avi'a 'edno -oleno a zati. dr/go.
ANe+ .ora1 vi1e da i* po.era1C+ da'e. in(tr/-i'e. "o&e+ (tvarno /.e. da
,/de. zla -ad *o9/.
AOva-o8C Podign/te o,rve -ao da (e -onentri1e. Spa'- po2in'e po1teno
da .e(a -/-ovi.a.
ATa-o.C Kli.a. glavo. oz,il'no. AAli .ora1 da izvadi1 r/-e iz
d&epova.C
AO... ta2no...C Po(l/1no izvadiv1i r/-e iz d&epova+ on i* dr&i (a (trane
-ao da (/ ne-i /-ra(i -o'e ne zna gde da (tavi i na(tavl'a da vrti -/-ovi.a 'o1
,r&e.
0a+ *a+ *a+ izgleda -ao idiot+ po.i(li.+ o(etiv1i zadovol'(tvo.
Gdal'ava. (e+ -ao da (a. /2itel'ia -o'a po(.atra (vog /2eni-a. Kao /
Slavi+ po.i(li. za (e,e+ &ele9i da (a. -ao go(po3ia =rant i da i.a. 1tap
-o'i. .og/ da /dari. / pod i povi2e. ASlava 'e (-/pa a ovde po2in'ete da
'e pla9ateC. "o&e+ o,o&avala (a. t/ (eri'/.
AE'+ .i(li. da po2in'e. da (*vata.C+ Spa'- 'e p/n ent/zi'az.a.
)gra,iv1i ('a'n/ roze tra-/ (a o,li&n'eg ven2i9a+ on 'e teatralno za,a/'e o-o
ra.ena -ao per'ani 1al. APa+ .ogao ,i* i da ,/de. / prazni2no.
ra(polo&en'/+ a8C O(.e*/'e (e.
)apan'eno po(.atra.. Mi(lila (a. da 9e na(e(ti na 1al/ ali ni(a.
o2e-ivala da 9e ta-o 'a-o prog/tati. Ne (a.o da Spa'- vrti -arlio. -ao Elvi(
na droga.a ve9 (e ta-o 'a-o -onentri1e da po2in'e da izvodi ne-e 2/dne
po-rete. O,ilno (e zno'e9i+ pravi ta-v/ z,r-/ da l'/di po2in'/ da ,/l'e. Jedva
za/(tavl'a. (.e*. 4zgleda ,le(avo. To 9e ga na/2iti da vi1e ne i(.eva dr/ge
l'/de.
Jedino 1to on ne (*vata da 'e pred.et 1ale+ po.i(li. razo2arano. G.e(to
toga+ del/'e -ao da (e /&a(no za,avl'a+ 1to i ni'e ,ila ide'a.
AG (tvari+ prili2no 'e la-o -ada zna1 po-reteC+ da*9e.
G to. tren/t-/ prolazi -ono,ar iza .ene (a po(l/&avni-o. p/ni.
1a.pan'a i Spa'- za(ta'e da /z.e dve 2a1e.
AOd igran'a 2ove- o&edni.C Kezi (e pr/&a'/9i .i 2a1/. Po2in'e da ,ri1e
o,rve (alveto.. ANego+ rei .i+ -ada .og/ da te interv'/i1e.8C
A)ar ne9e1 i ova-o da izvrne1 .o'e rei8C -a&e. nad.eno.
ASa.o a-o ti to &eli1C+ (.e'e (e /zi.a'/9i g/tl'a' 1a.pan'a.
APa+ zna. -a-o ti voli1 da (e igra1 (a i(tino.C+ odgovara. .i(le9i na
Erni'a.
Ali i a-o zna o 2e./ pri2a.+ 'a ne do,i'a. ni-a-v/ rea-i'/.
ANovinari to zov/ /.etni2-a (lo,odaC+ i(pravl'a .e+ o(.e*/'/9i (e.
A)godnoC+ pri.e9/'e.. O(e9a. -a-o po(ta'e. (ve nervozni'a. )na. da
ne ,i tre,alo ni1ta da -a&e.+ zna. da (a. o,e9ala+ ali to 'e ne.og/9e. On 'e
'edno(tavno ta-o (a.ozadovol'an.
AMora. da te odvedena na r/2a- i /radi. interv'/.C
AKad (.o ve9 -od r/2-a+ '/2e (a. ,a1 r/2ala (a Erni'e..C Mao .i 'e+ ali
po-/1ala (a. da (e /grize. za 'ezi-.
E5e-at po.in'an'a Erni'evog i.ena 'e .o.entalan. Spa'- (e /oz,il'io i
lie ./ 'e po,elelo.
AOn 'e ta-o 5in 2i-iaC+ na(tavl'a. ( na.ero..
APa+ zna1 1ta -a&/ za prvi /ti(a-C+ pro.r.l'a gr/,o. ?i1e ne .og/ da (e
(/zdr&ava..
APa .o' prvi /ti(a- o te,i 'e ,io ta2anC+ /zvra9a. do- .i ,e( -/l'a. Spa'-
del/'e 1o-irano. A7ta to zna2i8C za*teva.
Ali pre nego 1to do,i'e. prili-/ da odgovori.+ od'edno. po2in'e gla(no
da zvoni tele5on.
ASran'e+ .o' 'eC+ p(/'e. APridr&i ovo...C =/rn/v1i .i 2a1/ 1a.pan'a /
r/-/ i pre nego 1to .og/ da od,i'e.+ po2in'e 5reneti2no da proverava
d&epove+ (ve do- -ona2no ne prona3e tele5on.
Pa+ ,are. 9e (ada da i(-l'/2i pro-letin'/. "aa pogled na e-ran.
Javl'a .i (e rv (/.n'e. Sva-a-o da (e ne9e 'aviti. G(red ra(prave (.o.
Javl'a (e.
ADa+ 9ao+ Spa'- 'e... da... Spa'-... Je lN .e 2/'e18C Dere (e / (l/1ali/+
od.a*/'/9i glavo.. A"o&e+ do.et 'e ovde /&a(an.C
E+ to 'e to. Do(ta .i 'e. O-re9e. (e da ode..
ABe-a'. Ne po.era' (eC+ 1ap/9e+ priti(-a'/9i ,le-,eri na gr/di i .a1/9i
r/-o. -ao zna- (top. AOvo 9e tra'ati (a.o tren/ta-.C
O-leva.. Pretpo(tavl'a. da .o&e ,iti ne1to *itno. Ne1to / vezi (a
po(lo.. Ne-a ve(t ili ne1to (li2no.
Be-a..
?ra9a (e tele5on/. AMa da'+ ne ,/di l'/ta na .ene+ 1e9er/.C
A7e9er/8C (i-9e..
=leda .e -ao da (e izvin'ava. A)na.+ zna....C na(tavl'a da (e .iri+ a onda
,rzo po-riv1i (l/1ali/ 1ap/9e: AE.an/ela 'e.C
Na deli9 (e-/nde o(eti. (tezan'e / gr/di.a+ ali to ,rzo (/z,i'a. ,e(o..
Mi(li.+ (tvarno. Ne .og/ da ver/'e.. Da li .i(li da 9/ da (to'i. ovde -ao
2ivil/- i dr&i. n'egovo pi9e+ do- on 1ap/9e gl/po(ti (a (vo'o. devo'-o.8
G (tvari+ da+ E.ili+ po1to ve9 (to'i1 ovde -ao 2ivil/- i dr&i1 n'egovo pi9e
do- on 1ap/9e gl/po(ti (a (vo'o. devo'-o..
=rrr.
"e(na na (e,e i Spa'-a+ gleda. ga 'edni. od .o'i* na'(tra1ni'i* pogleda+
zati. (e o-re9e. na 1ti-li i+ 'o1 /ve- dr&e9i po 2a1/ 1a.pan'a / (va-o' r/i+
odlazi. (a podi'/.a. G .eni (e ,e( na-/pl'a -ao lava i / oz,il'no' (a.
opa(no(ti da e-(plodira. na ne-og -o ni'e ni -riv ni d/&an.
G don'e. -ra'/ dvorane (/ 5ran/(-i prozori -o'i vode na veli-i
,al-on
ali ni'e dozvol'en izlaza-. 4de. pravo -a n'i.a. Ni(/ za-l'/2ani. 4 ni-o ne
gleda. Provla2i. (e i izlazi..


Poglavl'e #I.OK+ (.iri (e+ E.ili. S.iri (e.
"al-on 'e prazan i o(i. /ti1anog zv/-a g/da2-og or-e(tra -o'i (vira
/n/tra+ ta-o3e 'e .irno i ti*o.
Pravo 'e ola-1an'e po(le ,/-e i (tr-e ple(ne dvorane. Od1etav1i do ivie+
(tavl'a. o,e 1a.pan'(-e 2a1e na ograd/+ 1iri. r/-e i+ *vata'/9i *ladan
-a.en i(pod pr(ti'/+ z/ri. / ta./.
Gzda*ne. d/,o-o.
"e(ni. z,og Spa'-a. "ila (a. / prav/ od prvog tren/t-a -ad (a. ga
/gledala. Stvarno 'e (eron'a prve -la(e. Na2in na -o'i (e poneo pre.a Erni'/ 'e
/&a(an. Kao i lagan'e Me'vi / vezi toga.
A te- to 1to .i 'e g/rn/o pi9e / lie i ona-o (e 'avio na tele5on a onda .e
ignori(ao...
4zdi1e. po(.atra'/9i -a-o .o' da* odlazi / veli-i. ,eli. o,lai.a.
Ovde 'e /&a(no *ladno i dr*ti. -ao l/da / tan/1no' *al'ini+ ali previ1e (a.
l'/ta da ,i* (e vratila /n/tra. G ova-vi. tren/i.a+ po&eli. da (a. p/1a2.
To l'/di / 5il.ovi.a /ve- rade -ada (e iznervira'/+ zar ne8 Ja-o pov/-/ di.
igarete i ne-a-o izgleda -ao da (e o(e9a'/ ,ol'e.
Salva (.e*a .i pre-ida .i(li i o-re9e. (e da vidi. go.il/
dvade(etogodi1n'a-a -o'i (/ (e ta-o3e i1/n'ali napol'e. Sto'e / gr/pi na dr/go.
-ra'/ ,al-ona+ (.e'/9i (e ne-o' 1ali ili ne1to (li2no. Ali ono 1to .ene zani.a 'e
1to .i (e 2ini da 'edan od n'i* p/1i.
O*ra,rena (vo'i. grozni. ra(polo&en'e. i ,ro'ni. 2a1a.a 1a.pan'a
-o'e (a. popila to-o. ve2eri+ odlazi. do n'i*.
A0.... izvinite...C
O-re9/ (e -a .eni. Sad iz,liza vidi. da (/ (vi 'a-o .ladi+ verovatno
-a(ni* tine'd&er(-i* godina ili / rani. dvade(eti.: tri vi&l'a(ta .ladi9a (a
.oderni. -ravata.a i dve devo'-e (a (li2ni. per'ani. 1alovi.a -o'e ,i Stela
opi(ala -ao Aglo.azneC. Pi'/ 1a.pan'a iz 5la1e+ do- zlatna 5oli'a na ,oi
ne(ta1no (i'a na .e(e2ini do- 'e doda'/ iz.e3/ (e,e. =leda. -a-o (va-o od
n'i* /zi.a po g/tl'a'.
Pod(e9a'/ .e na do,a -ada (a. ,ila na -oled&/.
Aao.C Pozdravl'a. i* od.a*/'/9i r/-o.. APitala (a. (e da li .og/ da
/-rade. 'edn/ igaret/.C A onda doda'e. -la(i2n/ nep/1a2-/ re2eni/:
AKao pre(tala (a.+ ali...C
ADa li (i iz A.eri-e8C 'edva raz/.e. 'ednog od .o.a-a -o'i (e+ (a
ne/redni. ,raon pra.enovi.a i ,lentavi. o(.e*o.+ ne ,i razli-ovao od
o(tali* da ni'e n'egove -ravate (a rno<,elo. ze,ra(to. 1aro..
A0.+ da.C Kli.a. glavo.+ a onda da ,i* i. do-azala o(.e*ne. (e
z/,i.a -o'i (/ .o'e roditel'e -o1tali dvade(et *il'ada dolara.
A4 *o9e1 da d/ne18C -ezi (e dr/gi 2i'a -ravata i.a 1ar/ ,ritan(-e za(tave.
O2igledno da to ovde / G'edin'eno. Kral'ev(tv/ zna2i ne1to dr/go nego
-od na( / A.erii. A0....C za(ta'e. ali ne .ora. da odgovori. po1to (vi
.o.i pra(n/ / *i(teri2an (.e*+ l/pa'/9i (e po -oleni.a i ere-a'/9i (e do
(/za.
Po.alo (a. zate2ena. A/+ ,a1 (/ ra(polo&eni.
AG./-ni+ 0enriC+ vi2e 'edna od devo'a-a+ /dara'/9i ga / ra.e. =leda
.e i o(.e*/'e (e. A4gnori1i ga+ on 'e idiotC+ poverava .i /zi.a'/9i di.
/rolane igarete. O(e9a. 'a- .iri( ne2ega 1to ni'e d/van.
A to ni'e /rolana igareta+ (*vati. od'edno.. To 'e d&oint.
O+ ,o&e+ -a-av (a. de,il. O(e9a'/9i (e nepri'atno+ l'/ti. (e na (e,e. Ni'e ni
2/do 1to (e toli-o ere-a'/. Potp/no (/ nad/vani.
ADa+ izvini+ ni(a. *teo da vre3a.C+ ve(elo 9e 0enri+ do,a/'/9i .i
po(ra.l'eni o(.e* i /zi.a'/9i veli-i g/tl'a' iz 5la1e 1a.pan'a.
A0o9e18Q 'edna devo'-a .i pr/&a d&oint.
Sada+ /zi.a'/9i / o,zir da (a. po(ledn'i p/t d/vala trav/ -ada (a. ,ila
-oled&/ i da (a. povratila na zadn'e. (edi1t/ novog Rolvagena D&oni'a
Rozen,a/.a :1to 'e ve9 dovol'an ,la.+ ali (a. ga pogor1ala 2in'enio. da
(.o D&oni i 'a le&ali / to.e i vodili l'/,av;+ tre,alo ,i da -a&e. ne.
Kad (.o ve9 -od toga+ ,ilo ,i za,avno+ zar ne8
A0vala+ da znate da *o9/.C O(.e*/'e. (e+ pr/&a'/9i r/-/ i /zi.a'/9i
d&oint od n'e.
Pl/(+ -ao 1to (a. re-la+ .ora. da (e (.iri..

Da li (te i-ada pri.etili -a-o (/ lepe zvezde8 S'a'ne i ,le1tave+ -ao
.ilioni (itni* di'a.anata na veli-o.+ veli-o.+ veli-o.+ veli-o. 'a(t/-/ od
rnog (o.ota... .ilion ne,e(-i* vereni2-i* pr(ten2i9a -o'i (e prote&/ /
,e(-ona2no(t... /ve- i za/ve-... O*+ ta-o 'e ro.anti2no...
=r/pa (e vratila /n/tra a 'a na(lan'a. la-tove na ograd/ ,/l'e9i / ne,o.
Ne .og/ da (e (eti. -oli-o (a. ve9 ovde < de(et .in/ta+ pola (ata .o&da+
-oga ,riga8 Kao da 'e (ve (talo+ a 'a (a. / ne-o. veli-o.+ toplo.+ .e-ano.
,alon/ -o'i pl/ta. Ba- .i vi1e ni'e *ladno. Sve o 2e./ .og/ da raz.i1l'a. 'e
ne,o+ ovo veli-o+ prelepo rno ne,o. K/ne. (e da (e ne (e9a. da 'e i-ada
,ilo ta-o neverovatno. Potp/no (a. o2arana...
Ta-o3e (a.+ naravno+ nad/vana -ao pro-leti ,alon.
)adovol'no (e o(.e*/'/9i ni2e./ po(e,no.+ /zi.a. g/tl'a' 1a.pan'a.
D&oint 'e (tvarno po.ogao.
Ni'e .i ./-a niti ne1to (li2no+ (a.o (a. potp/no op/1tena < ili
(tondirana+ zavi(i od toga -a-o po(.atrate < / (va-o. (l/2a'/+ .o&da 'e
vre.e da (e vrati. /n/tra i pridr/&i. za,avi. A-o naleti. na Spa'-a+ 1ta .e
,riga8 Ni'e ,a1 -ao da .ora. da razgovara. (a n'i.. "i9/ potp/no ool i
ignori(a9/ ga+ -ao on .ene. Ni'e da (a. (itni2ava ili ne1to ta-o. Kao 1to (a. i
re-la+ (ada (a. potp/no op/1tena.
4 i(pi'a'/9i o(tata- / 2a1i+ podi&e. dr/g/ i o-re9e. (e da /3e. /n/tra.
4 nale9e. na go(podina Dar(i'a.
ASran'e.C Jo1 /ve- 2vr(to dr&e9i o,e 2a1e+ od,i'a. (e od n'ega+
pro(ipa'/9i 1a.pan'a.
4znena3eno .e gleda. AE.ili8C
ABove2e+ izvini+ r/-e (/ .i p/ne i ni(a. te videla i...C ,r,l'a.. G
.e3/vre.en/ go(podin Dar(i 'e ovde. Na ,al-on/. Ta2no i(pred .ene.
Je,ote.

Sa.o zato 1to (a. (e pre,rzo o-ren/la+ (ve 'e po2elo da (e vrti. O+ ,o&e+
i.ala (a. <las'back (e,e -ao pro'e-tila na zadn'e. (edi1t/ onog ?X Ra,,it<a i
o(etila pro,ada'/9i /&a(. Ne. Moli. te+ "o&e. Ne.
Sve (a.o ne to. 0vata. (e za r/-o*vat da ,i (e (ta,ilizovala i pogledala
nao-olo da ,i videla -a-o (e go(podin Dar(i /(tre.io -a .eni.
Sve dr/go (e za.zlo.
M/1-ari (e ovi* dana ne /(tre.l'/'/. 7evrda'/ i -riv/da'/+ -ao Spa'-+
1a-a za,i'eni* / d&epove+ povi'eni* ra.ena+ v/-/9i (topala. Ali ne i
go(podin Dar(i. )/rila (a. / n'ega+ a (ve 'e izgledalo -ao / oni. /(poreni.
5il.(-i. (e-vena.a. 4(t/reni* pr(a+ ,rad/ 'e dr&ao vi(o-o+ a vili/ 'e pode(io
na odl/2no. A-o ,i(te .orali da potra&ite _pravi da(a_ / re2ni-/+ -/ne. va.
(e da ,i(te videli (li-/ go(podina Dar(i'a.
Nevol'no+ .o'e telo 'e /zdr*talo od zadovol'(tva. 4 do- va. 'e 'o1 re2ni-
/ r/-a.a pogleda'te pod _(.eteno_ i videli ,i (te (li-/ .ene..
)a(tao 'e ne-oli-o -ora-a od .ene+ i prodorno .e pogledao. )a razli-/
od .o'i* pret*odni* pratioa -o'i ni(/ i.ali -onept _li2nog pro(tora_ /
ti-va.a+ go(podin Dar(i 'e po1tovao _od(to'an'e_.
ATra&io (a. te+Q progovorio 'e oz,il'nog lia.
AJe l_ 'e(i8Q za-re1tala (a..
Do,ro. Je(a. /z,/3ena 1to ga ponovo vidi.+ ali zv/2ati -ao da (a.
prog/tala ,alon *eli'/.a ni'e ni ool ni (e-(i. A 'a il'a. na o,a.
Je(a. /z,/3ena 1to ga vidi. ponovo+ ali to 1to zv/2i. -ao da (a.
*eli'/. ni'e ni ool ni (e-(i. A *o9/ o,a da po(tigne.+ pro2i19ava. grlo.
AJe(te8C izgovara. ponovo+ tera'/9i gla( da ,/de d/,l'i.
+Meleo (a. da va. -a&e. da (a. 'a-o /&ivao / va1e. dr/1tv/ (ino9.C
ATa-o3e.C Kli.a. glavo. i o(e9a. -a-o rveni.. "o&e+ iz'ava godine.
Be-a. da on ne1to -a&e+ ali ne progovara+ ta-o da ono 1to 'e po2elo -ao
pa/za (ada (e od/&ilo -ao /zda* i raz.i1l'a. da ,i tre,alo ne1to da -a&e.+
ali .i 'e .oza- prazan+ -ao di(-eta -o'a 'e o,ri(ana+ i 'a (a.o ,/l'i. / n'ega i
pita. (e -oli-o 9e vre.ena pro9i do- to ne /radi.o.
E.ili Ol,ra't. 7ta (i re-la8
"o&e+ za,oravila (a.+ ali (ada (e (e9a. -a-o (a. zavr1ila na zadn'e.
(edi1t/ Rol-(vagena. Kada (a. nad/vana+ /&a(no (e napali..
APa+ -a-av 'e ,al8C
Kona2no progovara.
AO*... znateC+ -a&e. ne'a(no+ po-/1ava'/9i da (-rene. .i(li (a
podivl'alog li,ida.
ADa li (te ple(ali8C na(tavl'a.
Raz.i1l'a. o "eri'/ i Spa'-/. ANi(a. (ig/rna da ,i (e to .oglo nazvati
ple(o..C S.e1i. (e (etno.
Ali go(podin Dar(i (e ne (.e'eT n'egov izraz lia o(ta'e oz,il'an. APo1to
(a. (tigao -a(no+ ,o'ao (a. (e da 9/ .orati da va( /-rade. od ne-og.C
Javl'a .i (e (li-a Spa'-a na .o,ilno. tele5on/. Da .e /-rade8 Spa'- ne ,i
pri.etio ni da (/ .e vezali i -idnapovali i(pred n'egovog no(a. ANe
,rinite. ?a1a (a.C+ 1ali. (e.
=o(podin Dar(i del/'e ,lago zate2en. AJe(te8C odgovara a 'a vidi. da .e 'e
,/-valno (*vatio.
AO+ ne+ to (e (a.o ta-o -a&eC+ ,rzo doda'e.. ANe1to -ao 1alaC+ po-/1ava.
da ./ o,'a(ni..
AO+ (*vata.C+ -li.a glavo. go(podin Dar(i+ .ada ni(a. (ig/rna da
(*vata+ ali vi1e ne raz.i1l'a. o to.e po1to .e i(pit/'e pogledo. -ao
re5le-tori.a i (re po2in'e ,r&e da .i -/a. A/. Pre1la (a. p/t od potp/no
ignori(ane o(o,e do entra pa&n'e. Kao da ne .o&e da (-ine pogled (a .ene.
7to 'e neverovatno la(-avo.
Sa.o ni(a. navi-la na to.
Ali .o&e1 da (e navi-ne1+ E.ili.
O,o'e ponovo za9/ti.o. Po1to ne.a. pi9e da /z.e. g/tl'a' po2in'e.
da (e igra. pra.enovi.a (vo'e -o(e. APa+ ovo 'e lepoC+ -a&e. zati.
ne-oli-o tren/ta-a -a(ni'e.
Lepo6 Da li (a. re-la lepo8.
A)ai(taC+ -li.a go(podin Dar(i glavo. i po(.atra .e prodorno. Razgovor
opet pre(ta'e i+ po1to ne zna. 1ta da -a&e.+ ,/l'i. / no9 ,o'e
.a(tila. Do2e- Nove godine 'e i / dal'ini .og/ da vidi. -a-o (vetli
de-orativno o(vetl'en'e+ ne2i'a 'el-a na /dal'eno. prozor/+ &/r-a / -/9i
pre-o p/ta grad(-og vrta. L/p-a. pr(ti.a po ivii ,al-ona. "o&e+ ta-o 'e
ti*o. Mog/ da 2/'e. -a-o di1e..
G glavi tra&i. ne1to 1to ,i* re-la a 1to ne /-l'/2/'e ne-/ po1ali/. )na.
da (a go(podino. Dar(i'e. ne9/ .o9i da (e 1ali. -ao (a Spa'-o. 1to
ne-i.a .o&e da (.eta+ ali .eni 'e / red/. G (tvari+ 1to vi1e raz.i1l'a. o
to.e+ (ve vi1e .i(li. da 'e do,ar (.i(ao za */.or preen'en. Meli. pravog
./1-ara+ a ne ne-og idiota+ odl/2na (a.+ za.i1l'a'/9i Spa'-a -a-o igra -ao
pile na podi'/./.
S.e'e .i (e od (a.e po.i(li na to. OK+ prizna'e. da 'e ,ilo 'a-o (.e1no+
ali da &eli. da (e za,avl'a. (a ne-i. (.e1ni. izlazila ,i* (a -o.i2are.+
-a&e. (e,i odl/2no.
AO,o&ava. ova' period godine+ a ti8C -ona2no /(peva. da iz/(ti.
pre-ida'/9i ti1in/.
A/+ ni(a. ni (an'ala da 9/ ,iti ta-o (re9na 1to 2/'e. (vo' gla(. G
-n'iga.a /ve- del/'e ta-o d/,o-o/.no i ro.anti2no -ada li-ovi provode
(ate gleda'/9i 'edno dr/go. / o2i i ne progovara'/9i. G (tvarno(ti+ .e3/ti.+
.orali ,i(te da ,/dete (ve1teni- "enedi-tana.
APodno1l'ivo 'eC+ odgovara -rat-o. AA-o volite l/do(ti i /-ra(e.C
AO*C+ o(e9a. (e -ao da .e 'e /p/ao. ADa+ pretpo(tavl'a. da 'e(te po.alo
,le(avoC+ (la&e. (e ali .i (e / .i(li.a 'avl'a ona i(ta (li-a Spa'-a -o'i (e vrti na
podi'/./ (a /-ra(no. tra-o. o-o (e,e. AAli ,le(avo pone-ad /.e da ,/de
za,avno.C
=o(podin Dar(i (e .r1ti -ao da ni-ada ni'e 2/o za t/ re2. ADa li (e (ada
za,avl'ate8Q
ANaravnoC+ odgovara. preterano ve(elo.
Pa ne ,i* ,a1 re-la da (e za,avl'a.+ ali to i ni'e ne-o iznena3en'e. Previ1e
(a. nervozna. 4 / (va-o. (l/2a'/+ -ao 1to (a. re-la+ ni(a. ovde da ,i* (e
za,avl'ala+ po.i(li. ,aa'/9i -ri1o. pogled -a go(podin/ Dar(i'/ i o(e9a'/9i
nalet po&/de i 5ero.ona i (ve one poti(n/te (tra(ti -o'a 'e (a-rivena i(pod
.o'e arogani'e. G (tvari+ .ogla ,i* da (e za-/ne. da (a. ga (ad videla
-a-o .i gleda de-olte.
7al'e. Steli ne2/'no *vala+ za*val'/'/9i 'o' 1to .i 'e po(lala ov/ divn/
*al'in/. Da (e i 'a 'edno. o(eti. (e-(i a ne 1l'a.pavo.
ADa li ,i(te &eleli .o' (a-o8C n/di .i.
?idite. 4 pored toga 1to 'e *oda'/9i (e-( on 'e i go(podin D&entl.en. A ne
-ao Spa'-<nap/1ta.<te<na(red<podi'/.a.
AO+ ne+ *vala. Ni'e .i *ladno.C O(.e*/'e. (e+ po-az/'/9i ne(ta1no na
(vo'a glat-a ra.ena na -o'a (a. nanela ne-o .le-o za telo (a 1l'o-ia.a.
A4n(i(tira.C+ -a&e+ ogrn/v1i .e.
ANe+ zai(ta...C ,/ni. (e+ ali pre-a(no+ ve9 (a. o,.otana rni. 5ra-o..
Malo (a. razo2arana. On po-riva (va-i enti.etar .o'i* ('a'ni* ra.ena i
potp/no (-riva .o'e (e-(i ,retele de,l'ine 1pageta.
ADa za1titi va1/ (-ro.no(tC+ o,'a1n'ava .i. A?a1a *al'ina ot-riva do(ta.C
AJe lN da8C -a&e. iznena3eno. AO*+ OK+ *vala.C
Naravno6 Ni(a. o to.e raz.i1l'ala. Toli-o (a. navi-la da &ivi. / (vet/
D&eni5er Lopez i Madone i *al'ina izrezani* do p/p-a da .i ova -o'/ no(i. i
ne del/'e -ao da p/no ot-riva. Ali pretpo(tavl'a. da 'e dr/ga2i'e / o2i.a
go(podina Dar(i'a: on 'e navi-ao da (e &ene po-riva'/. Kada ,i(.o izlazili
za'edno+ verovatno ,i* .orala da ,/de. .nogo (-ro.ni'a. 7to 'e 1teta+ po1to
i.a. ne-e prelepe topove -o'e no(i. leti.
APa+ -a-o va. (e dopada "at8C pita+ pri,li&ava'/9i (e.
Ne1to .e (tegne / gr/di.a. AO*+ prelepo 'e. Sve ove zgrade i ar*ite-t/ra i
re-aC+ nervozno ,r,l'a..
Kad .alo ,ol'e raz.i(li.+ i ni(a. ,a1 toli-o od/1evl'ena oni. letn'i.
topovi.a. Ja voli. rol-e. 4 (tvari -o'e (e za-op2ava'/ do ,rade. Da. Ja
o,o&ava. (tvari -o'e (e za-op2ava'/ do ,rade. G (tvari+ (ada 9/ da
za-op2a. ova' (a-o.
AA+ da+ re-a E'von.C Kli.a glavo. i o(e9a. n'egov topli da* na .o'i.
o,razi.a.
G(red za-op2avan'a+ /petl'a .i (e pr(t. 4 da li (/ .i to -len/la -olena8
A4.a. iznena3en'e za va(.C
AStvarno8C Sre .i pre(-a2e. O,o&ava. iznena3en'a. 7ta li 'e to8
ADozvolite .i.C Dr&i r/-/ i(pr/&en/ da ,i* 'e 'a pri*vatila.
Pri(e9a. (e D&ona+ ar*ite-te+ od pre ne-oli-o nedel'a -o'i 'e p/(tio da
vrata /dare / no(. 4 -a-o (a. *odala (a.a -/9i po (neg/+ (.rzava'/9i (e
(an'a'/9i da /pozna. 2ove-a -ao 1to 'e go(podin Dar(i.
4 pogleda'te .e (ada+ divi. (e+ po(.atra'/9i ov/ prav/ (tvar i
priti(-a'/9i d/g.e za ,ri(an'e lo1i* izlaza-a i ,ri1/9i (va-i od n'i*. 2rii, brii,
brii.
APa+ *vala+ go(podineC+ izgovara. do- .i (e /(ta -rive / o(.e*.
Provla2i. r/-/ i(pod n'egove i na tren/ta- on pro/2ava .o'e lie+ a n'egove
ta.ne o2i .e /pi'a'/. )ati. (e od'edno. na(.e'e. A0o9e.o li8C
"o&e+ ta-o 'e do.inantan.
4+ da+ zna.+ /&a(no 'e ne5e.ini(ti2-i od .ene 1to to (.atra.
neverovatno (e-(i.
G .o. (to.a-/ 'e z,r-a -ao da 'e poletelo (totin/ leptiri9a i 'a (re9no
-li.a. glavo..
0a'de: G,i'te .e.Poglavl'e #K.


0oda.o r/-/ pod r/-/. =o(podin Dar(i .e vodi do dr/ge (trane
,al-ona+ niz (tepenie i na (taz/ -o'a vi'/ga -roz ,a1t/. Sve 'e ta-o .irno i
ti*o. Sa.o zv/- na1i* -ora-a rit.i2no odzvan'a po -a.eno' (tazi.
Na-on ne-oli-o tren/ta-a (-re9e.o. 4(pred .ene 'e go.ila (poredni*
zgrada i -a-o i. (e pri,li&ava.o go(podin Dar(i -re9e -a ono' -o'a 'e -ra'n'e
levo. Mo' /. l/d/'e. Da li 'e ovo iznena3en'e8 Da li t/ i.a ne1to8 Da li 9e .i
dati po-lon8 ?rata (e otvara'/ i o(eti. 'a- .iri( (ena.
Mo'e .i(li naglo za(ta'/. Je,ote. To 'e a.,ar za (eno. 4 (vi zna'/ 1ta (e
de1ava / a.,ari.a+ zar ne8 O(e9a. .o9n/ dr*tavi/ / gr/di.a. )na2i ovo
'e iznena3en'e.
)ave19e .e.
Od'edno. .i (e / glavi po'avl'/'/ (vi l'/,avni ro.ani -o'e (a.
pro2itala. Doveo .e 'e ovde da ,i .ogao (a .no. da (e val'a po (en/. Da (e
igra ne(ta1ni* igara. Da vodi (a .no. l'/,av l/do i (tra(tveno do- zvezde
(i'a'/ -roz p/-otine (tarog drvenog -rova a n'egovo toplo+ .i1i9avo telo 'e
priti(n/to /z .o'e...
Meli. da (e o(eti. /vre3eno 1to .i(li da 9/ (e dati na prvo. (a(tan-/+
ali ne .og/. Previ1e (a. /z,/3ena.
Pa+ te1-o da (a. nevina+ 'e lN da8 Gpr-o( to.e 1to .o'a .a.a &eli da
ver/'e / to. G (tvari+ ne .og/ da (.i(li. ni1ta 1to ,i* radi'e radila o(i.
val'an'a / (en/ (a go(podino. Dar(i'e..
A pro1lo 'e do(ta vre.ena+ po.i(li.+ gleda'/9i po&/dno.
Gvodi .e /n/tra. Sa.o 1to ovo ni'e a.,ar. Nego 1tala. O(e9a. ,lag/
ne(ig/rno(t. Pra9en/ ne2i. 1to (/.n'ivo von'a na...
Kon'(-i iz.et.
Razo2aran'e .e (la.a. Naravno. To 'e go(podin Dar(i. On 'e d&entl.en.
Ni-ada ne ,i po-/1ao da (e igra ne(ta1ni* igara.
#rokletstvo. #rokletstvo. #rokletstvo.
AOvo 'e =ro.C+ o,'avl'/'e go(podin Dar(i+ otvara'/9i ,o-( i ot-riva'/9i
zadn'i/ veli-og rnog -on'a -o'i+ ,a1 / to. tren/t-/ odl/2/'e da podigne
(vo' rep i iz,ai ogro.ni teret na pod.
=leda'/9i -a-o (e ,alega go.ila+ .o'e (e-(/alne 5antazi'e o val'an'/ / (en/
od'edno. ne(ta'/. "a1 2/dno.
A0.... aloC+ -a&e. ne(ig/rno+ ,rzo -ora-n/v1i /nazad pre nego 1to .i
(e (alon-e /prl'a'/ iz.eto. a 1pia(ta 1ti-la zaglavi. A?a/Q+ -a&e. ,rzo (e
(.ir/'/9i. Mo&da (a. .alo preterala (a -o.,inai'o. 1a.pan'a i .ari*/ane.
ANe ,rini+ ne.a potre,e da (e pla1i1+ E.iliC+ na(tavl'a go(podin Dar(i
pogre1no t/.a2e9i .o' (tondirani povi- -ao (tra*. ATo ni'e tvo' -on'.C
O2igledno ni'e (ve(tan .og pi'an(tva+ za*valno (*vata.. Pa i za1to ,i8
Ne (e9a. (e da (/ da.e iz vre.ena =ordo(ti i predra(/da d/vale d&oint. A
/ve- (/ i1le na za,ave.
Be-a'te .alo. Pre.ota'te ta' deo. Tvo' -on'8
O-re9e. (e da ne1to -a&e.+ ali go(podin Dar(i ve9 odlazi do o,li&n'eg
,o-(a+ ot-l'/2ava -atana i otvara vrata ot-riva'/9i na'lep1eg ra(nog -on'a
-o'eg (a. i-ada videla.
Bi(to ,eli+ .o9ni+ .i1i9avi ,o-ovi (-oro da (i'a'/ na (vetol(ti. Navi-la
(a. na one -on'e -a-ve vidite / Lentral par-/: (tare+ 1arene+ one -o'i verno
v/-/ -o2i'e (a t/ri(ti.a i pozira'/ -ada (e (li-a'/. Ali ovo 'e dr/ga2i'a ra(a
&ivotin'a. Lelo n'eno telo dr*ti od (p/tane energi'e+ tr-a2-i -on' pre (tarta+ a
n'ene /1i (e podi&/ -ad na( 2/'e.
Od'edno. /dara -opito. o tlo+ a .etalna pot-ovia pravi ,/-/ -ada
/dara o -a.ene plo2e. "lago od(-a2e.. Bove2e+ -a-va energi'a. Morali ,i(te
,iti veo.a *ra,ri da 'e 'a1ete+ odl/2/'e.+ pri.etiv1i da 'e /vezana ('a'ni.
/zda.a i i(polirani. -o&ni. (edlo..
ATi 'a1e1 M/n'/C+ -a&e go(podin Dar(i -ao da .i 2ita .i(li.
Ja. Ja1e.. M/n'/.
Re2i (to'e i(pred .ene -ao / o,la2i9i.a / (trip/+ ali izgleda da i.a.
pote1-o9a da i* poveze..
O2igledno da ne predla&e ono 1to .i(li. da predla&e. 4.a. na (e,i ,al(-/
*al'in/ i 1ti-le od o(a. enti.etara. Pogled .i leti od go(podina Dar(i'a do
-on'a i nazad.
O+ (*vata.. 7ali (e. 0a+ *a+ veo.a (.e1no.
ADa+ da+ ap(ol/tno.C O(.e*/'e. (e+ pri*vata'/9i igr/. Ali n'egovo lie 'e
Voz,il'no+ i onda (*vati..
=o(podin Dar(i (e ne 1ali+ (e9ate (e8
Do- /zi.a M/n'ine /zde i (.ireno 'e izvodi iz ,o-(a+ do- 'o' (e gr/dni
-o1 1iri i (-/pl'a a n'en ,eli rep .a1e+ ne .og/ a da (e ne o(eti. /vre3eno.
Ne .og/ da ver/'e. da .e ni'e 2a- ni pitao da li &eli. da 'a(eni -on'a6
Mi(li.+ zar (e 'a ni1ta ne pita.8 S.rzn/9/ (e / ovo' ode9i.
APo1to ni-ada ni(a. ,io / A.erii+ ne zna. -a-vi (/ va. o,i2a'i i
tradii'a / ova-vi. prili-a.aC+ -a&e oz,il'no. AMada+ ,io (a. (lo,odan da
/redi. 'a*an'e po .e(e2ini za na( dvo'e.C
Kad (.o -od toga+ po1to 'e go(podin Dar(i (tao i(pred .ene / ,elo'
-o1/l'i i /(-i. pantalona.a i (a /zda.a prelepog ra(nog -on'a / r/-a.a+
od'edno. .e o,/zi.a (li-a onoga 1to i.a. pred (o,o..
Ta-o 'e ap(/rdno ro.anti2no da .i (e vrti / glavi.
O,i2no (/ to -arte za ,io(-op i -e(ia -o-ia a-o i.a. (re9e+ ali ovo.
Ovo 'e 5antazi'a. 4z ro.ana na polia.a -n'i&are go(podina Me-enzi'a.
Ova-o ne1to (e ne de1ava .eni: E.ili Ol,ra't iz N'/'or-a.
Jedina (tvar -o'/ 'a1e. ovi* dana 'e podze.na do po(la.
A?er/'e. da odo,rava1.C
A0.... da... naravnoC+ ./a.+ ,rzo poti(-/'/9i /vre3eno(t. Ma+ *a'de
E.ili < te1-o da .o&e1 da ,/de1 l'/ta na n'ega+ zar ne8
ADo,roC+ odgovara go(podin Dar(i zadovol'no+ i (ine .i da on ni'e ni
(/.n'ao da ne9/ odo,riti n'egov predlog. G (tvari+ go(podin Dar(i 'e /ve-
(a.o/veren+ (*vata.+ po(.atra'/9i ga -a-o /zi.a =ro.a za /zde i izvodi
o,a -on'a iz 1tale.
Ali to ga 2ini ta-o pro-leto privla2ni.+ odl/2no -a&e. (e,i. Sa.o
o(etl'iv+ .oderni ./1-ara -o'i 'e zaintere(ovan za dono1en'e za'edni2-i*
odl/-a / vezi novi* zave(a za -/*in'/ i -o'i pita 2i'i 'e red da nap/ni .a1in/
za (/dove .o&da ,i ,io ,ol'i de2-o. Ali te1-o da 'e pred.et (e-(/alni*
5antaz'a+ zar ne8
O(e9a. ne(trpl'en'e i prati. ga iz 1tale. AKa-o (i /(peo da /redi1 ovo8
pita.+ 2vr(to o,.otava'/9i n'egov (a-o o-o (e,e.
AD&entl.en ni-ada ne oda'e (vo'e ta'ne.C Mi(teriozno (e o(.e*/'e.
Kada (a.o po.i(li. da (a. (e i.ala o-o del'en'a ra2/na / pieri'i+
gledan'a lo1i* (trani* 5il.ova i (pre2avan'a pi'ani* na(rtan'a na prvi.
(a(tani.a elog &ivota.
AMi(lio (a. da od'a1e.o do La&nog za.-a.C
Ne1to .i (e o-re2e / (to.a-/. O+ 2itala (a. o to. za.-/ '/tro( /
ne-o. od vodi2a.
AStravaC+ /zvi-/'e.+ po-/1ava'/9i da (a-ri'e. od/1evl'en'e ali ne
/(peva.. Pa+ da li .e -rivite8
Ja*an'e -on'a. Sa go(podino. Dar(i'e.. Do za.-a. Moli. va(.
Gz,/3ena gleda. -a-o go(podin Dar(i lagano vez/'e =ro.a za -api'/.
A zati.+ 'o1 /ve- dr&e9i M/n'ine /zde+ o-re9e (e -a .eni. APretpo(tavl'a. da
(i 'a*ala rani'e.C
AO+ da+ *il'ad/ p/taC+ -a&e. ve(elo.
AS'a'no. G to. (l/2a'/+ 1ta 2e-a.o8CPoglavl'e #U.


OK+ .o&da 'e *il'ad/ p/ta .ala la&. 41la (a. na 2a(ove 'a*an'a -ada (a.
,ila .ala+ ali (a. pre(tala -ada 'e .o'a pa&n'a (a poni'a Pren(era od'edno.
pre1la na "r/(a / (ed.o. razred/. 7to zna2i da (a. i.ala... a/+ i.ala (a.
(a.o 2etrnae(t godina8
O,/zi.a .e (/.n'a+ ali 'e ,rzo od,a/'e.. To i ni'e ta-o d/go. OK+
petnae(t godina+ i zna. da 'e te*ni2-i to vi1e od pola .og &ivota+ ali vre.e
,r&e proti2e -ada odra(tete pa to i ne .o&e ta-o da (e ra2/na. 4 / (va-o.
(l/2a'/+ Sig/rna (a. da 'e -ao vo&n'a ,ii-la. Pod(eti9/ (e 2i. (e vrati. /
(edlo.
ADa li &eli1 da ti po.ogne. da /z'a1e18C pri(to'no pr/&a r/-/ go(podin
Dar(i.
A0vala+ ali / red/ (a.. Mog/ (a.aC+ odgovara.+ o(.e*/'/9i (e.
O2igledno ni'e navi-ao na .oderne &ene -o'e (ve rade (a.e+ po.i(li.+
o(e9a'/9i (e (po(o,no i nezavi(no do- (e o-re9e. -a M/n'i. Sa.o 1to iz,liza
M/n'a izgleda .nogo ve9a nego rani'e. 4 iz ne-og 2/dnog razloga ove
/zengi'e (/ -ra9e nego 1to (e (e9a.. Podi&e. pogled. A/+ .ora1 (tvarno da
,/de1 (avitl'iv da ,i za,aio nog/ gore+ zar ne8 O(e9a. tr/n-/ (/.n'e ali 'e
,rzo poti(-/'e..
4de. na 'og/. Ni'e pro,le..
4(pravl'a. ra.ena+ d/,o-o /di1e.+ za,a/'e. *al'in/ i (a 'edni.
,ezna2a'ni. po-reto. zaglavl'/'e. 1ti-l/ / /zengi'/.
QGrrrgggg****.C
=la(no .r.l'a'/9i+ podigla (a. (e na (edlo i pre,aila dr/g/ nog/ pre-o
-on'a. O(i. 1to ni(a. proenila -a-o 9e ta' o-ret /tiati na .o'/ ravnote&/..
Sa 'edno. nogo. / vazd/*/+ dr/ga 'e po2ela da (e /vi'a / /zengi'i+
izvr9/9i .o' 2lana-. O1tar ,ol .i 'e na .o.enat pogodio nog/+ i to /
tren/t-/ -ada (a. preletela M/n'ina le3a+ noga.a na gore i d/peto. /
vazd/*/. Sre9o.+ .i(li. da (a. (e odli2no (na1la vra9a'/9i ravnote&/ i
/pala (a. / (edlo /(pravna -ao (trela+ (ve pre,a/'/9i nog/ pre-o -on'a.
Ta-o. Pro(to -_o pa(/l'.
Tri'/.5alno (e (.e1-a'/9i+ ,aa. pogled na go(podina Dar(i'a. "io 'e
zapan'en. O(e9ala (a. (e pono(no.. "are. (a. ta-o .i(lila D On 'e ,io
i.pre(ioniran../ (tvari potp/no ,ez te-(ta.
ADa li . . . *. . . . &ene / A.erii ne 'a1/ (ede9i (a (trane / (edl/8C /pitao
'e+ rola'/9i (vo'e re2i.
AO*+ ne+ .i 'a1e.o ve(tern<(tilo.+ -ao ./1-ariC re-la (a.. S-ro.no (e
(.e1-a'/9i+ po-/1ala (a. da (e /do,ni'e (.e(ti. / (edl/+ -ada (a.
iznenada (*vatila da ono ni'e i(to -ao (edlo -od -/9e. To 'e 2/dno. Mog/ da
o(eti. pro.a'/.
Pogleda. dole+ i pri.eti. -a-o .i (e *al'ina razdvo'ila i (ada (e+
po.alo+ -onentri(ala / gorn'e. del/ .o'i* nog/ / go.ila.a 2o-oladnog
(atena. G i(to vre.e (a. (*vatila -a-o go(podin Dar(i ,/l'i / .o'e gole
,/tine.
Oop(. "rzo (a. i* pre-rila. ASpre.na+Q zadovol'no (a. (e o(.e*n/la+
o,avi'a'/9i pr(te /zda.a+ ,a1 -a-o (e (e9a.. ?idi1+ znala (a. to. Sve .i (e
vra9a.
Q0. ... divno+C pro.r.l'ao 'e. E' ,re+ 1ta ./ 'e8 4zgleda z,/n'eno.
Pita. (e da ni'e popio ne-o pi9ene -ao predigr/8
Ali a-o i 'e(te+ to ni'e /tialo na n'egov/ ravnote&/+ pri.etila (a.+ 'er 'e
/z'a*ao =ro.a (a la-o9o. pro5e(ionalnog d&o-e'a.
QOv/da+Cre-ao 'e+ o-n/v1i 'ezi-o.+ pod,oo 'e peta.a re,ra (vog -on'a
i -a(o. -ren/o.
G2inila (a. i(to i (ilno (e iznenadila -ada 'e M/n'a po-orno pratio.
Davno 'e ,ilo -ada (a. 'a*ala+ ali -ao 1to re-o*+ 'a*an'e 'e -ao vo&n'a ,ii-la.
Sa.o .nogo ro.anti2ni'e.
Po(le par .in/ta+ pro1li (.o -roz -api'/ :,ele1-a za Mr 0air Pl/g(:
go(podin Dar(i 'e ('a*ao da ,i 'e otvorio za .ene; i iz'a*ali na otvoreno. A/+
zar ni'e ('a'no8 O(.e*/'/9i (e (re9no -ri1o. ,aa. pogled (a (trane na
go(podina Dar(i'a -o'i 'a1e pored .ene. 4(pravl'en / (edl/+ 'a-i* ra.ena
za,a2eni*+ (tegn/te vilie+ o2i'/ /prti* pravo+ (lo,odno ,i .ogao na 2el/ da
no(i natpi( AJa (a. na'(e-(epilni'i ./1-ara -oga (te i-ada videliC. O(e9a. ,ol
/ prepona.a.
A+ ne+ /op1te ne.a veze (a tvrdi. -o&ni. (edlo..
A)a.a- 'e na ono. ,rd/C+ o,'avl'/'e+ po-az/'/9i napred. AJo1 /ve- (e ne
vidi od 1/.e.C
7/.a8 )a.a-8 "o&e+ -ao iz ,a'-e.
AO+ (/perC+ odgovara. po-/1ava'/9i da (.iri. gla(+ -ao da .i (e ne1to
ova-vo de1ava (va-oga dana / N'/'or-/.
Na tren/ta- za(ta'e.o a onda go(podin Dar(i -re9e / ,rzi -a(. M/n'a
prati a da 'a ne .ora. ni1ta da /radi.. O(e9a. zadovol'(tvo. Ste&e. /zde 'a2e
z,og (-a-/tan'a gore<dole. Ovo 'e (tvarno neverovatno. )a,oravila (a. -a-vo
/z,/3en'e dono(i 'a*an'e.
=o(podin Dar(i /,rzava. N'egova ,ela -o1/l'a lepr1a za n'i. i ,ri1e. o2i
da ,i* ,ol'e videla. ),og vetra po2in'/ .alo da (/ze ali (a. na (re9/ (tavila
vodootporn/ .a(-ar/. D/,o-o /di1e. *ladan no9ni vazd/*+ /&iva'/9i /
o(e9a'/ -o'i .i pr/&a -ada prolazi -roz di(a'ne p/teve. A/+ od ovoga (e
(tvarno pro2i(ti glava+ zar ne8 Rani'e (a. (e o(e9ala .alo (./1eno+ ali (ada (e
o(e9a. 'a(no i -onentri(ano...
Ne-oli-o -apl'ia iz no(a .i pada na r/-av.
O*. Ne.
Ja-o 1.r-ne. i ponovo (e -onentri1e.. Ta-o 'e do,ro ,iti / prirodi.
Mo&da ,i tre,alo da raz.i(li. o odla(-/ iz grada na (elo. Sig/rno ni'e do,ro
za zdravl'e+ (va ona zaga3en'a i (tre( i...
"o&e+ ,a1 (a. (linava. 7.r-ne. 'a2e ali ne vredi. Potre,na .i 'e .ara.ia
da izd/va. no(. Pita. (e da li go(podin Dar(i i.a ne-/... pipa. po
n'egovi. d&epovi.a. Ni1ta. 0.. ?etar (ada 'a2e d/va a .o' no(... pa
'edan od na2ina da ga opi1e. ,i ,io /ri+ a dr/gi lipti. Sran'e. A ne.a. ni1ta
2i.e ,i* .ogla da ga o,ri1e.. O(i.... Javl'a .i (e ide'a. 4.a. (vileni 1al
go(podina Dar(i'a / (vo'o' .alo' ta1ni (a 1l'o-ia.a.
Mo.entalno za/(tavl'a. t/ .i(ao.
Stvarno+ o 2e./ raz.i1l'a.8 Ne .og/ / to da izd/va. (linavi no(+ zar
ne8 Jo1 /ve- .iri1e na on/ n'egov/ divn/ (e-(i -olon'(-/ vod/. To 'e
/(po.ena.
Pa ipa- .o' no( (e od'edno. pretvara / ono 1to 'e .o'a ,a-a A5a,ri-a
(ve9aC. A 'a (a. na ovo. 5/l ro.anti2no. (a(tan-/. Ne .og/ d (tigne. do
za.-a (a dva veli-a (lina -o'a vire iz nozdrva+ 'e lN ta-o8 4zvla2i. 'edan -ra'
,ele (vile i 'a-o d/va.. Mo' no( pravi ,/-/ -ao tr/,a+ ali (re9o. vetar d/va
na dr/g/ (tran/ pa go(podin Dar(i ne 2/'e.
A)ar ni'e neverovatno8C vi2e go(podin Dar(i i(pred .ene.
AReno.enalnoC+ /zvra9a.+ ,rzo g/&va'/9i (linavi 1al i g/ra'/9i ga /
ta1n/. Ne.a veze. Mora9/ -a(ni'e da ga opere..
Sada lagani. galopo. prelazi.o pol'a+ -a 1/.i+ i do- tlo prole9e i(pod
.ene o(e9a. .iri( (lo,ode.
G,rzava.o i od'edno.+ i pre nego 1to (*vati.+ M/n'a ,ez napora
prelazi / galop. J/re9i -roz ta./ /z ,at -opita+ o(e9a. (e -ao da leti..
O(e9a. (e &ivo. E/5ori2no. Gz,/3eno.
G agoni'i.
Jao6 =r2i. (e od ,ola do- (-a-/9e. gore<dole / (edl/. Bi'a 'e pa.etna
ide'a ,ila da -rene. ,ez ,r/(a8 Mo'e d/de po(-a-/'/ -ao par /z,/3eni*
1tenaa6 Dr&e9i /zde 'edno. r/-o.+ po-/1ava. da i* (.iri. dr/go..
?er/'te .i+ 'a ni(a. ,a1 o,darena / to. del/ tela+ ali (va-o' &eni 'e potre,na
ve9a podr1-a od ,retela (a 1l'o-ia.a de,l'ine 1pageta.
=/ra'/9i i* pod r/-/+ pravi. ,oln/ gri.a(/ (a (va-i. /daro. -opita.
Ne (e9a. (e da 'e ova-o ,ilo D&/li'i Ro,ert( / Od,eglo' .ladi. =alopiran'e
pre-o pol'a (a vetro. / -o(i i lepr1avo. *al'ino. /ve- del/'e (/per /
5il.ovi.a < to 'e 'edna od oni* veli-i* ro.anti2ni* 5antazi'a < pa ipa-+ evo
.ene+ (a ,olni. ,radavia.a+ po.i(li. o2a'ava'/9i.
Na (v/ (re9/+ na-on ne-oli-o tren/ta-a dolazi.o do 1/.e i go(podin
Dar(i /(porava -a-o po2in'e.o da vi'/ga.o iz.e3/ drve9a. Sa ola-1an'e.+
radi. to i(to. Pa+ -o&a i.a (a.o odre3en/ ela(ti2no(t. Jo1 .alo ovoga i .o'a
2vr(ta dvo'-a zavr1ila ,i del/'/9i -ao ne1to iz Naionalne geogra5i'e+ -a&e.
(e,i+ p/1ta'/9i (vo'e d/de i ,rzo glade9i ra12/pan/ -o(/ -o'a (e ra(t/rila na
vetr/.
AEno ga.C
Pre(ta'e. da ot-op2ava. Dar(i'ev (a-o / po-/1a'/ da del/'e. .alo vi1e
(e-(i i podi&e. pogled. 4(pred .ene 'e za.a-. Ta-o 'e divan da o(ta'e. ,ez
te-(ta.
A4zgra3en 'e po nared,i Ral5a Alena -o'i 'e &eleo da i.a lep1i pogled iz
(vo'e -/9e / grad/+ i iz dal'ine del/'e -ao pravo /.etni2-o delo. Mada 'e+ /
(tvari+ (a.o i.pre(ivna 5a(adaC+ na(tavl'a on do- (ta'e.o.
AKao (enogra5i'a za 5il.C+ iz/(ti.+ pre nego 1to (a. (*vatila 1ta pri2a..
A7ta8C
AO*+ ni1taC+ -a&e. ,rzo (-re9/9i te./. Ne &eli. da po-vari.
ra(polo&en'e /petl'avan'e. / o,'a1n'en'a i /.e(to toga (to'i.o ,ez re2i 'edno
pored dr/gog na -on'i.a+ o,o'e z/re9i / Ai.pre(ivn/ 5a(ad/C.
G (tvari la&e.. Ja -ri1o. gleda. n'ega.
APa ipa- 'e prili2no veli2an(tveno+ (la&e1 (e8C -a&e na-on ne-oli-o
tren/ta-a+ ne (-ida'/9i pogled (a za.-a. Ni'e da ,i tre,alo da gleda / .ene+
(a.o -a&e..
ADaC+ /(peva. ti*o da proz,ori.. ADa+ 'e(te.C
Ali ,i* ipa- radi'e z/rila / te,e+ po.i(li.+ o(e9a'/9i ponovo nervoz/
-ada (*vati. da (.o ovde+ (a.i+ (a.o na( dvo'e... i .e(e2ina+ (ve 'e to
veo.a zavodl'ivo. Mo'e o2i prate o1tr/ (il/et/ n'egovi* 'agodia+ pono(an
l/- n'egovog no(a+ n'egova 'a-a+ (a.o/verena /(ta...
O-re9e (e da .e pogleda. N'egove ta.ne o2i (/(re9/ .o'e i o(e9a. 'o1
'edan gr2 / prepona.a.
O+ ,o&e+ to 'e to. Ovo 'e deo -ad .e l'/,i.
Mo'e (re ta-o gla(no l/pa / gr/di.a da (a. iznena3ena -a-o on ne
2/'e i do- (e nagin'e -a .eni 'a zatvara. o2i / divno. i12e-ivan'/. Mog/ da
o(eti. n'egov topli da* na vrat/. Mog/ da o(eti. .iri( n'egove -olon'(-e
vode. O(eti. n'egove /(ne...
AO+ R/&o+ ti (i ,ole(na6C

"lago (e trgne.+ 1o-irana gla(o. go(podina Dar(i'a / /v/. ANevidl'ivi
rv 'a-...C
Nevidl'ivi rv8 ),/n'ena (a.. 7ta za,oga pri2a8
A...-o'i /z */- ol/'e+ leti -roz no9ni .ra-...C
O*+ (ada -apira.+ (*vata.+ prepoznava'/9i re2i iz vre.ena -ada (a.
reorganizovala pe(ni2-i odel'a- / -n'i&ari go(podina Me-enzi'a: to 'e pe(.a
?ili'a.a "le'-a.
Ta'an(tveno (a. otvorila 'edno o-o+ (a.o .alo+ i gvirn/la / go(podina
Dar(i'a. "io 'e t/+ ne-oli-o enti.etara od .ene+ intenzivno ,/l'e9i / .ene.
Di&/9i (e iz d/,ine+ on na(tavl'a: A... prona1ao 'e r/'ne rado(ti tvo'e
log...C
On recituje pe(./ .eni.
O* .o' ,o&e+ (a toli-o (tra(ti da ni(a. znala gde da gleda.. 0ero'i ovo
/ve- rade / ro.ani.a ali ni-ad ni(a. 2/la za ta-o ne1to / (tvarno. &ivot/.
To 'e neverovatno.
O(i....
Ne &eli. da zv/2i. neza*valno. Ko'a &ena ne ,i volela da 'o' go(podin
Dar(i reit/'e poezi'/+ (a ti. n'egovi. 'a(ni.+ -ao (ta-lo+ a-ento. iza
.onolitnog za.-a+ / novogodi1n'o' no9i8
Q... ta.na ./ ta'na l'/,av...C
Ali da ,/de. i(-rena+ radi'e ,i* ona' pol'/,a.
Ledena (ve&ina .i 'e o,ri(ala (an'aren'e+ i 'a (a. (e (tre(la. Pre(tali (.o da
'a1e.o+ a 'a /,rzo (*vata. -oli-o 'e *ladno. Po-/1ala (a. da raz.rda. (vo'e
no&ne pr(te ali (/ ,ili -ao pan'evi+ ni(a. i* vi1e o(e9ala. )a razli-/ od o(tat-a
(e,e. Lelo .o'e telo (e tre(lo. Mo'e d/pe+ .o'e (i(e+ 2lani -ao da (/ na 1tap/+
.igol'e (e. "ez (/.n'e+ do '/tra 9e (ve ,iti .odro i plavo+ i veli2ine din'e.
Q.../ni1tava te (tog.
W
+N zavr1ava go(podin Dar(i (a dra.ti2ni.
provetavan'e..
=o(pode+ 'o1 /ve- 'e .alo te1-a+ zar ne8

W
Prevod pe(.e Xillia.a "la-ea ""ole(na R/&a" originalni prevod L/-o Pal'eta-.


4ritai'a /'eda. Do1la (a. (ve dovde+ na -on'/+ po ledeno' *ladno9i a ni(a.
2a- do,ila ni .ali pol'/,a8 Pa+ 1ta ,i (ad tre,alo da /radi.8 Apla/dira.8
Padne. / ne(ve(t8 4li...
=rlo .i (e pre(e-lo -ada .e 'e go(podin Dar(i iznenada priv/-ao (e,i. O*+
OK. Sve povla2i.. A+ to (e (ada de1ava.
Leo (vo' &ivot (a. (an'ala o to.e da .e go(podin Dar(i pol'/,i+ a (ada (e
to napo-on o(tvar/'e.
)atvara. o2i. Podi&e. glav/ / i12e-ivan'/ n'ega. 4zgledalo 'e -ao da (e
(ve /(porava. Nagn/la (a. (vo'e telo pre.a n'e./. Ali 'e (aten na .o'o'
*al'ini po.alo -lizav / (edl/+ pa (/ (e n'egove /(ne o,ri(ale o .o'e. Morala
(a. da za,ode. pete / M/n'ina re,ra da ,i odr&ala ravnote&/.
O+ ,o&e. )na2i to 'e to. Pol'/,a. Kona2no.
AAaa6C ?ri1ti..
Od'edno.+ ,ez /pozoren'a+ M/n'a i(p/1ta ti*i -ri- i propin'e (e na
zadn'e noge.
AAaa.C
G.e(to (tra(tvenog zagrl'a'a+ -on' .e za,a/'e /nazad. =ra,e9i /zde+
,ori. (e za &ivot do- (a-o go(podina Dar(i'a -lizi (a .o'i* ra.ena.
Je,iga6
Ta' tren/ta- / vazd/*/ del/'e -ao ve2no(t (ve do- < d/. < (ve 2etiri
pot-ovie ne /dare / tlo i 'a poleti. napred. Ola-1an'e .i (tr/'i telo.. O+
*vala ,og/+ *vala ,og/+ *vala...
To tra'e o-o dve (e-/nde. )ati. M/n'a poleti.
ADr&i (e6C vi2e go(podin Dar(i.
AAaa...C
4 to 'e (ve 1to .og/ da /radi.. ?ri1ti. iz (veg gla(a /&a(n/to. AG+ .irna
devo'-o.C ?e1to o-re9e (vog -on'a i po-/1ava da zgra,i /zde+ ali M/n'a (e
ponovo propin'e+ r/1e9i ga (a n'egovog -on'a (irovo. (nago..
A=o(podine Dar(iC vi2e. prepla1eno do- on pada na ,latn'avo tlo.
AE.iliC+ on 'edva iz/(ti+ izg/,iv1i da* od pada.
"aa. pogled /nazad. B/'e. ga -a-o 'o1 ne1to vi2e+ ali -a-o M/n'a '/ri
n'egov gla( (e g/,i / vetr/ i ne(ta'e / no9i.
AG po.o9C+ vi2e. iz (ve (nage do- prodire.o d/,o-o / 1/./ a 'a
od(-a2e. / (edl/. AG po.o9C+ vi2e. ponovo. Ali 'e ,eznade&no. Ne.a
go(podina Dar(i'a da .e (pa(e.
Sada galopira.o izvan 1/.e i pre-o .ra2ni* pol'a. Me(e 'e ne(tao iza
o,la-a i ne vidi. ni1ta+ (a.o ta.ne o,ri(e / dal'ini. Ta.ne+ (tra1ne o,li-e
-o'i .i prete -ao 2/dovi1ta. O(e9a. (to.a- / grl/. 4(/(e6 7ta 'e to ta.o8
Dodirn/v1i grane drveta+ (agin'e. (e ali pre-a(no.
Tra(.
O(e9a. o1tar /dara / 2elo. A onda (ve po(ta'e rno.


Poglavl'e #W.


=de (a.8
"/di. (e le&e9i lie. pre.a dole. Pola-o o-re9e. glav/ na (tran/. G
n'o' (ve ,/,n'i. 1gg''. )ati.+ gre,e. pr(ti.a po povr1ini i(pod dlanova.
O(e9a. (ve& i 2vr(t pa./- pod n'i.a. G -revet/ (a.. )a2-il'i. o2i.a. Mo.
-revet/.
O(etila (a. ola-1an'e+ /,rzo za.en'eno (a z,/n'eno19/. Ka-o (a. do(pela
ovde8 Ne (e9a. (e da (a. i1la / -revet. G (tvari ne (e9a. (e ni2ega od...
o(etila (a. .al/ pani-/ D ne (e9a. (e6
Po-/1ala (a. da (e 5o-/(ira.+ ali .o'a glava+ izgleda+ ni'e *tela da radi
-ao tre,a. Ne ona' deo za pa.9en'e+ / (va-o. (l/2a'/. ),/n'eno (a.
za2-il'ila -roz o2ne -ap-e. Mo'a (o,a 'o1 / .ra-/ (a (tono. la.po. -o'a (i'a
/ (a.o. 9o1-/.
Jo1 ne-oli-o (e-/ndi (e ni(a. po.erala. Sa.o (a. le&ala+ ne rade9i ni1ta
(e. /di(an'a i izdi(an'a+ za2a/rena / ovo ,rdo 9e,adi i .ole9i (e da (e ova
.agla od (na i a.nezi'e podigne. A (ada+ polagano+ o2i (/ po2ele da .i (e
privi-ava'/. M/tni o,ri(i -o'i (/ (e po'avl'ivali iz Anagl!pta
%
(en-i+ -o'e (/
/lazile / 5o-/(+ / /gl/ na'lon(-e 2el'/(ti .og -o5era ,ile (/ raz'apl'ene+ (a
delovi.a ode9e raz,aane (v/da nao-olo D .a'ie+ 5ar.er-e+ d&e.peri D
2o-oladni (aten /vezan /zd/& elog ogledala.
Naravno. 0al'ina. Novogodi1n'i ,al+ (ve .i (e (ada vra9a. Ple( (a
Spa'-o.+ p/1en'e d&ointa+ (/daran'e (a go(podino. Dar(i'e....
$ospodin "arsi.


%
?r(ta de,eli* rel'e5ni* tapeta+ -o'e .og/ da (e per/ i 5ar,a'/. 4z.i(lio i* 'e Rrederi- Xalton @S%% godine.


Ne(ig/rno o-re9e. glav/ na dr/g/ (tran/ 'a(t/-a. Mo'e o2i prate -ao ne
(a (li-a -/9e d/*ova. Mo' .a./rl/- po2in'e da l/pa -ao do,o1. Pola-o+
pola-o+ pola-o...
Ja(t/- pored .ene 'e prazan.
Na tren/ta- z/ri. / n'ega ne ver/'/9i+ (-oro o2e-/'/9i da (e ta.na
glava go(podina Dar(i'a .ateri'aliz/'e na izg/&vano. pa./-/+ a zati.
/vre3eno poti(-/'e. t/ .i(ao. Naravno da ni(a. (pavala (a n'i.6 Ni(a. 'a
ta-va devo'-a+ a on ni'e ta-av ./1-ara.
Jo1 ve9a 1teta+ 1ap/9e ona' ti*i gla( / .o'o' glavi.
4gnori1/9i ga+ po-/1ava. da (e (eti. doga3a'a od (ino9.
Razgovarali (.o na ,al-on/+ toga (e (e9a.+ i -oli-o 'e (e-(i izgledao+
n'a.+ de5initivno (e (e9a. tog dela i < 'ao < zadn'ia .e 'a-o za,oli < naravno+
i1li (.o na 'a*an'e i .o' -on' 'e po'/rio i onda...
Praznina.
A"/dna (i.C
Ne-i gla( .e trgne i ,rzo /da*ne. -ad /gleda. 5ig/r/ -o'a (e nadvi'a
nad .ene.
Lie dolazi / prvi plan.
Spa'-.
Dva Spa'-a.
),/n'eno ga pogleda. i po-/1ava. da (e -onentri1e.. Na 'edan
/&a(an tren/ta- ni'e (a.o 'edna (e,i2na la&l'iva (vin'a od novinara+ ve9 i.a
'o1 'edna (e,i2na la&l'iva (vin'a od novinara+ (ve do- (e+ /z 'a- napor .o'i*
o2i'/+ o,a ne'a(na li-a ne (po'e / 'edan.
AKoli-o 'e (ati8C pro.r.l'a. .a./rno.
"aa pogled na (at. AS-oro 2etiri /'/tr/.C
Po-/1ava. da (e pridigne. ali .e on za/(tavl'a (a .o-ro. -rpo..
ANe+ .ora1 da le&i1 .irno.C
AA8C (ten'e.+ a onda (*vativ1i da .e glava /,i'a+ ,aa. (e nazad na
'a(t/-.
A4.a1 gadn/ 2vor/g/ na glavi+ ali ne ,rini+ ,i9e1 OKC+ /.ir/'e .e+
priti(-a'/9i *ladn/ -rp/ na .o'e 2elo.
Ne(ig/rno dodir/'e. 2elo. AA/C+ 'a/2e.+ .r1te9i (e do- dodir/'e.
pr(ti.a 2vor/g/ veli2ine 'a'eta. A7ta (e de(ilo8C
ANe zna. ta2no. Po1ao (a. da te tra&i. < na-on tele5on(-og razgovoraQ
doda'e del/'/9i po(ra.l'eno. AKada (a. te prona1ao+ ,ila (i ,ez (ve(ti.C
A=de (i .e prona1ao8C Mr.l'a.+ 'o1 /ve- o2a'ni2-i po-/1ava'/9i da
poveze..
A"liz/ 1tala.C
AO*...C
Mo'e .i(li po2in'/ da l/ta'/. Mora da (a. /darila glav/ / ne1to i
ZnP(ve(tila (e ali ne-a-o /(pela da o(tane. / (edl/ (ve do- M/n'a ni'e
prona1la p/t nazad do 1tala... 4li (a. .o&da od'a*ala do 1tala ali ne .og/ da
(e (eti. po1to (a. pala -ada (a. (ilazila (a -on'a i /darila glavo. o pod i
z,og toga izg/,ila pa.9en'e... 4li .o&da...
ANaleteo (a. na ne-e -line do- (a. te tra&io.C Spa'- pre-ida .o'e
z,/n'eno .ozgan'e. AOni (/ .i re-li da (/ te po(ledn'i p/t videli -ada (i (a
n'i.a p/1ila d&oint.C
AO*... da+ ta2no.C
E to ,i .oglo da o,'a(ni .o'/ a.nezi'/.
A4 pila dve 2a1e 1a.pan'a.C To ta-o3e.
AJedna 'e ,ila tvo'aC+ i(ti2e. ti*o.
Spa'- /zdi1e i po(ti3eno 2e1-a (vo'/ izra(l/ ,rad/. Pri.e9/'e. da 'e
(-in/o (a-o i -ravat/+ ot-op2ao -ragn/ i zavrn/o r/-ave ta-o da (e vide dve
'a-e+ dla-ave podla-tie+ od 2ega 'edna (ada ne(ta'e / o-ovratni-/. Po2in'e
2/dno da 2e1e -l'/2n/ -o(t. O2igledno (e o(e9a -rivi. za el/ (tvar. 4li to ili
i.a ,/ve.
ASl/1a'+ &ao .i 'eC po2in'e (ra.e&l'ivo. AO(e9a. da (a. ne-a-o
odgovoran < zato (a. (e i pon/dio da te pripazi. < da (e po(tara. da (i /
red/. Ne-o 'e .orao da o(tane. "ila (i / prili2no lo1e. (tan'/.C
A0valaC+ -a&e. -r/to. "o&e+ -a-va nepri'atna (it/ai'a. )a1to 'e .orao
,a1 Spa'- da .e prona3e8
Ka-av .aler. Mora da li-/'e (ada. AAli (ada (a. / red/+ ta-o da .o&e1
da ide1C+ doda'e. i privla2i. po-riva2 -ao da -a&e. AzatvorenoC. 4 tada
od'edno. (*vati. da ne.a. na (e,i pid&a./. G (tvari+ ne.a. ni1ta.
S-roz (a. gola.
Pre(travl'ena+ ,rzo 'o1 vi1e (te&e. 'organ -a gr/di.a. Ne &eli. ni da
raz.i1l'a. o to.e -o .e 'e (-in/o. AA-o .o&e1 da zatvori1 vrata za (o,o.C+
do,a/'e..
Spa'- .e gleda -ao da ne1to *o9e da -a&e+ ali onda /zi.a (vo' (a-o i
-ravat/ i -re9e -a vrati.a.
Otvara i*+ iz/(ti AJe,igaC a zati. i* zatvara /z tre(a-.
Od(-a2e..
O-re9e (e -a .eni+ rvenog lia+ (tegn/te vilie. ASl/1a'+ ni'e do,ro+ i.a 'o1
ne1to 1to &eli. da ti -a&e. ali ni-ada ni'e ,io pravi tren/ta- i < pa < ta-o da
9/ ti (a.o re9i...C Kora2a -a .eni. Pripre.a'/9i (e za napad ,e(a+ .entalno
po2in'e. 5reneti2no da pri-/pl'a. ./nii'/ da /zvrati. napad.
AL/d (a. za to,o..C
Pre(ta'e. da go.ila. ./nii'/ i gleda. ga potp/no 1o-irana < i
z,/n'ena. R/-e ./ -r/to (to'e (a (trane a telo ./ 'e /-o2eno.
ADa li 'e to 'o1 'edna od tvo'i* 1ala8C /(peva. da pro./a..
ANe+ /op1te neC+ ,rzo odgovara. APotp/no (a. oz,il'an.C
Privla2i (toli/ i (eda+ o,/*vata'/9i 'e noga.a i grle9i na(lon. =leda .e+
2e-a'/9i .o'/ rea-i'/.
Sada -ad va. -a&e. da (a. ,ez te-(ta+ .i(li. to oz,il'no. "/l'i. /
n'ega ne ver/'/9i. Mora da (e 1ali+ 'e lN ta-o8 Mi .rzi.o 'edno dr/go. Sa.o
1to (e on ne o(.e*/'e niti na.ig/'e niti radi one dr/ge (tvari -o'e o,i2no
radi+ 1to zna2i...
O+ (ran'e. Stvarno 'e oz,il'an.
ANe .og/ da pre(tane. da .i(li. na te,e+ E.iliC+ -a&e (ada a rei ./
izlaze iz /(ta 'o1 ,r&e nego o,i2no+ pre-lapa'/9i (e / ,rzini+ Ai zna. da ti 'e
ovo iznena3en'e ali (a.o (a. *teo da ti -a&e. da .i(li. da (i
neverovatna...C
Moli. va( ne-a .i ne-o -a&e da (a. 'o1 /ve- / ne(ve(ti i da 'e ovo ne-a
,izarna no9na .ora. Ne.a 1an(e da (e ovo de1ava. Ne.a 1an(e.
A...Stvarno neverovatna...C
Ali de1ava (e. O+ ,o&e.
O+ ,o&e. O+ ,o&e. O+ ,o&e.
Sve ovo vre.e (a. .i(lila da .e Spa'- .rzi+ a on 'e / (tvari ,io
zal'/,l'en / .ene.
S-oro da o(e9a. -a-o rveni.. Gpr-o( 2in'enii da .rzi. Spa'-a ne
.og/ a da (e ne o(eti. ,are. .alo od/1evl'eno+ 'a-o (a. pola(-ana.
Mi(li.+ -o ne voli da ga za(ipa'/ -o.pli.enti.a8 Ba- i a-o dolaze od
la&ova+ raz,i'a2a veza+ ./2itel'a (taraa.
AMada zna1 da .i (e ni na'.an'e ni(i dopala -ada (a. te prvi p/t
video.Q
Be-a' .alo+ 1ta to ,i8
A...ni na'.an'e. O,i2no (/ plav/1e .o' tip. G(tvari+ 'a (a. potp/no
nav/2en na gla./rozne (a rveni. -ar.ino..C o(.e*/'e (e po(ra.l'eno.
AA ti to ni(i i.ala...C
4zvini8 Mo'e od/1evl'en'e od'edno. pravi pol/-r/&no.
A...i da ,/de. i(-ren+ .i(lio (a. da (i po.alo do(adna...C O(.e*/'e (e
(etno.
7o-irana. Ne.a dr/ge rei za to. 7OK4RANA.
A...ali ovi* prote-li* ne-oli-o dana (a. te (tvarno /poznao -ao o(o,/+ i
.ada (a. po-/1avao da (e od/pre. to.e da .i (e dopadne1+ a ver/' .i
po-/1avao (a.+ ni(a. /(peo. Mi(li.+ l/d (a. za to,o.+ E.ili. Ba- (a. /(peo
da pre3e. i pre-o 2in'enie da (i A.eri-an-a.Q Po1to (e (ad o2igledno
zagre'ao+ 'o1 'edno. (e (.e'e ne2e./ 1to verovatno .i(li da 'e 1ala.
Ali 'a (e ne (.e'e.. Ja (a. l'/ta.
A...Od/ve- (a. (e -leo da ni-ada ne ,i* .ogao da (e za,avl'a. (a
A.eri-an-o. < zna1 /ve- (a. (e palio na Rran/(-in'e...Q
Ja-o l'/ta.
A...ali ti (i dr/ga2i'a...C
Je,eno ,e(na. Nego 1ta nego (a. dr/ga2i'a+ ti 'e,eni (eron'o+ *o9/ da
dre-ne..
A...ta-o da (a. (a.o *teo da ti -a&e. -a-o (e o(e9a. i pitao (a. (e... /
(tvari+ nadao (e da i ti .o&da o(e9a1 i(to. G vezi .ene. Da li ,i .o&da iza1la
na ve2er/ (a .no. ve2era(+ a-o ne radi1 ni1ta8C
Pre(ta'e da pri2a < -ona2no < i o2igledno zadovol'an (vo'i. .onologo.
gleda / .ene p/n i12e-ivan'a. =leda. ga po-/1ava'/9i o,/zda. ,e( -o'i
-/l'a / .eni.
Ka&e Anadao (eC ali ne.a (/.n'e da 'e prili2no /veren da 9e do,iti
pozivan odgovor. Da 9/ (e od'edno. ,aiti / n'egov zagrl'a' (a za*valni.
ola-1an'e.. Sada+ vi1e nego i-ada+ &eli. da ./ l/pi. 1a.ar.
Ali /.e(to toga+ pre-r1ta. r/-e i *ladno ga gleda.. AA 1ta 'e (a
E.an/elo.8C
Ne (a.o da 'e la&ov+ raz,i'a2 veza i ./2itel' (taraa. Sada 'e i poteni'alni
prel'/,ni-. "o&e+ -a-o da odoli.8
AO+ zar ti ni(a. re-ao8 Ra(-in/li (.o (ino9C+ -a&e -ao da &eli da .e
/te1i.
O(e9a. trza' ne2ega 1to ,i .oglo da ,/de zadovol'(tvo ali ga ,rzo
od,a/'e..
ANi-ada ni'e ,ilo / red/ iz.e3/ na(. Sva3ali (.o (e -ao pa( i .a2-a.
"ila (i / prav/ -ada (i ona' dan re-la da ,i tre,alo da izlazi. (a ne-o.
nor.alno. devo'-o..C
AA 'a (a. nor.alna+ 'e lN da8C
ADaC+ -a&e ve(elo+ privla2e9i (toli/ ,li&e. AAp(ol/tno.C
O(e9a. (e povre3eno. Ni'edna devo'-a ne &eli da 'e naziva'/
Anor.alno.C+ zar ne8 Melite da za va( -a&/ da (te po(e,ne i neverovatne i
(e-(i i (tra(tvene i .ilion dr/gi* rei -o'e zna2e da (te 'edin(tvene. Nor.alna 'e
(a.o dr/gi naziv za do(adna.
A"o&e+ pola(-ana (a.C+ -a&e. (ar-a(ti2no. A0vala.C
Ne(ig/rno .e po(.atra. To 'e prvi zna- da (tvari .o&da ne id/ -a-o 'e
planirao.
ANe .og/ da (e (eti. 1ta (a. /radila da in(piri1e. ta-v/ l'/,av i
na-lono(tC+ na(tavl'a. (.ireno. A)ai(ta+ 'a-o (a. pola(-ana. Ba-+
privilegovana.C Sa ,e(o. -o'i (e go.ila / .eni+ (-ida. -rp/ (a glave i
podi&e. (e na',ol'e 1to .og/ / po(tel'ini. 4z,a/'/9i ,rad/+ odl/2no -a&e.:
AAli a-o .i(li1 da o(e9a. i(to 1to i ti+ grdno (e vara1.C
Bini (e da 'e Spa'-/ potre,an tren/ta- da regi(tr/'e 1ta (a. re-la. A
onda ./ (e o(.e* zaledi i po2in'e da .en'a ,o'/. Jedno. da i on ,/de ,ez
te-(ta. Ovo o2igledno ni'e rea-i'a -o'/ 'e o2e-ivao.
ABa- i da (i po(ledn'i ./1-ara na (vet/+ 'a ne ,i* iza1la na ve2er/ (a
to,o.C+ iz'avl'/'e. ,e(no.
Bitav niz e.oi'a 'e pro(tr/'alo -roz n'ega. 7o-+ ,e(+ neveria+
povre3eno(t. G (tvari izgledao 'e stvarno povre3en+ a onda 'e (ve to ,rzo
poti(n/o+ (a,rao (e i o1tro re-ao+ A)na1+ vrlo .i 'e te1-o da govori. o
e.otivni. (tvari.a+ i ,ila (/ .i potre,na veli-a ./da da ti -a&e. 1ta /
(tvari o(e9a. pre.a te,i.Q
Na (e-/nd/ (e -a'e. z,og (vo'i* re2i. Odl/2no+ ipa- to o(tavl'a. po
(trani.
APa+ 'a(no 'e da ti ne o(e9a1 i(to+C re-ao 'e ledenog lia. AAli ne .ora1 da
,/de1 ta-va -/2-a. 4 'a i.a. o(e9an'a+ zna1.C
G(tao 'e+ deli.i2no povre3en+ i o-ren/o (e da ide. Tada (a. (e izg/,ila.
ATi i.a1 o(e9an'a8C Gzvi-n/la (a.+ rvene9i / li/. 4(-o2iv1i iz -reveta
(a /vi'eno. po(tel'ino. o-o (e,e+ do*vatila (a. (vo' ,ade.antil i D
po-/1ava'/9i da (e (-roz o,/2e. D ogrn/la (e. AA 1ta 'e (a .o'i.
o(e9an'i.a8C za*tevala (a..
ASto'i1 t/ i govori1 .i da (i .i(lio da (a. to+ ovo i ono+ -ada (i .e (reo+
ali (i odl/2io da ti (e (vidi. /pr-o( o(tali. /ti(i.a+ i da 'e to van tvo'e
-ontrole+ ali (e ti ,ori1 protiv toga6C )a(tala (a. zadi*ano. =r/di (/ .i i1le
gore<dole. AA onda o2e-/'e1 da ,/de. 5ina pre.a te,i8C
AO*+ *a'de (ad+ ni(a. ,a1 ta-o .i(lio+C odgovorio 'e. A-o 'e po.i(lio da
po2ne da pri2a na,i9/ ./ 'o1 ne1to na no(. Sada 'e red na .ene.
ADa+ 'e(i+C zavri1tala (a.+ (e2/9i ga na pola. AA 1ta .i(li1 -o (i ti8
Kriti-/'/9i .ene6 ?re3a'/9i .e6 Ni ti ni(i ta-o (avr1en+ zna16 Dale-o od
toga6C
AOK+ pa + onda (ve (a. ta-o .i(lio+ ali (a. (a.o i(-ren+ zar ne tre,a da
,/de.o ta-vi 'edno pre.a dr/go.8 Potp/no i(-reni8C
AO*+ pa (ad *o9e1 da o,o'e ,/de.o ,r/talno i(-reni+ 'e l_ da8C (ada (a.
vri1tala+ .o' ton 'e ,io vi(o- i prodoran+ ali .e 'e ,a1 ,ilo ,riga. APa+ / to.
(l/2a'/ p/(ti mene da ,/de. i(-rena pre.a te,i o-o par (tvari...C
Kada (a. -ora-n/la pre.a n'e./+ videla (a. da 'e Spa'- /(t/-n/o.
A)a.i(li.o+ na 'edan (.e1an tren/ta-+ da (i .i (e (video. Da (e 'e(a.
o(e9ala i(to -ao i ti. Da li (tvarno misli...Q 4(pl'/n/la (a. t/ re2 NmisliN -ao da
(tvarno i.a odvratan /-/( A... da ,i (tvarno iza1la (a ./1-are. -o'i .i(li
da 'e (avr1eno / red/+ -o'i ide o-olo i ,i'e ,e(po.o9nog (tara i preti ./+ da (e
-loni n'egove .a'-e ili`8C
4zgledalo 'e -ao da 'e Spa'- o1a.aren. Mi1i9 na n'egovo' vilii po2eo 'e da
poigrava+ (tra*ovito. 4zgledao 'e dra.ati2no+ ali ni1ta ni'e izgovorio.
APa+ da li 9e1 pore9i to8C povi-ala (a..
ANe &eli. da razgovara. o to.eC+ -a&e *ladno+ od,i'a'/9i da razgovara.
ANe .o&e1+ 'e lN ta-o8 Ne .o&e1 da pore-ne16C za*teva.. Spa'-ovo lie
rveni od ,e(a. ANe+ a-o pri2a.o o Erni'/
ADevlin/+ ne9/ da pori2e.C+ ,ren/ (e. =leda. ga+ 1o-irana 1to prizna'e.
Ba- ni ne po-/1ava da (.i(li ne-i izgovor.
AGradio (a. (ve 1to 'e / .o'o' .o9i da to -opile /dal'i. od (vo'e .a'-e+ i
-ada ,i* .orao ponovo to da /radi.+ /radio ,i*.C
AAli /dario (i ga6C 'edva iz/(ti..
ADa+ 'e(a..C Kli.a glavo.. AA ver/' .i+ ni-ada / &ivot/ ni-oga ni(a.
/dario pre toga.C
Del/'e ta-o i(-ren da ,lago za(ta'e. ali ne od/(ta'e..
ADa ti ver/'e.8 Na-on (vega 1to (e de(ilo8C (ar-a(ti2no 5r-9e.. A4zvini+
ali ne ver/'e. ti.C
A"o&e+ (tvarno i.a1 (/per .i1l'en'e o .eni+ zar ne8C
ALagao (i Me'vi. )na. da 'e(i. Meleo (i da (pre2i1 vez/ iz.e3/ n'e i
Erni'a.C
ANaravno da (a. *teo da ga dr&i. podal'e od Me'vi.C Ne .og/ da
ver/'e.6 Ba- ni ne po-/1ava da pore-ne.
A"o&e+ ta-o (i pateti2anC+ iz/(ti.. ANi(i .ogao da podne(e1 da tvo'a
.a.a voli Erni'a+ zar ne8 "io (i ta-o l'/,o.oran da (i i* razdvo'io. Pre,io (i
ga i polo.io ./ no(+ ta-o ga zapla1io da 'e .orao da da ot-az i ne(tane. A
.a'i (i (lo.io (re.C
Spa'- izgleda ta-o l'/tito da ,i* (e /pla1ila da i (a.a ni(a. ,e(na.
AAli da zati. /ni1ti1 ,ilo -o'/ dr/g/ vez/ -o'/ ,i Erni .ogao i.ati+ to 'e
'edno(tavno o(vetni2-i. Ka-o (i .ogao8 Me'vi 'e na'(la3a o(o,a na (vet/ i
ta-o 'e d/go t/&na. Ali ti ne.a1 po'.a+ zar ne8 Ne zna1 da 'e .orala da da
-9er-/ na /(va'an'e -ada 'e i.ala (a.o o(a.nae(t godina+ da 'e od tada
progan'a -rivia+ da 'e na ovo. p/tovan'/+ .o&da po prvi p/t / po(ledn'i*
-o zna -oli-o godina+ Erni na(.e'ao. Na(.e'ao. G2inio da (e opet o(eti
vredno.. Ni'e te ,riga+ 'e lN da8C )a(ta'e.+ (*vativ1i da (a. re-la previ1e.
Ni(a. *tela da ./ -a&e. za Me'vi+ ali ni(a. .ogla da (e (/zdr&i.. Ta-o
(a. l'/ta. )a(ta'e. a (re .i l/pa -ao l/do. Pone(ta'e .i da*a. AA ti (i .orao to
da 'o' /ni1ti1C+ doda'e. ti*o.
ATo .i(li1 o .eni+ zar ne8C pita Spa'-+ -ona2no progovoriv1i. ADa (a.
gr/,i'an i la&ov i o(vetol'/,ivo -opile8 Da ,i* ne1to po-vario Me'vi z,og
(op(tveni* o(e9an'a pre.a < ,o&e+ ne .og/ ni da izgovori. n'egovo pro-leto
i.e.C )a(ta'e i 'edva -a&e od.a*/'/9i glavo.. AMi(li1 da 'e (ve z,og .ene8C
ASa. (i re-aoC+ odgovara. ogor2eno.
Sto'i.o 'edno na(pra. dr/gog+ 'a (a pre-r1teni. r/-a.a+ Spa'- (
r/-a.a / d&epovi.a. Nepri'atel'(tvo (tr/'i iz.e3/ na( -ao *ladan vazd/*
-ada otvorite za.rziva2.
APri2a1 o (vo. prvo. /ti(-/ o .eni+ pa+ da ti 'a -a&e. (vo'e. Od
tren/t-a -ada (a. te /poznala ,io (i nepri(to'an+ (e,i2an i arogantan. Toli-o
(i op(edn/t (o,o. da .i(li1 da (e eo (vet vrti o-o te,e.C
AMi(li. da (i re-la dovol'no+ zar ne8C -a&e dr*tavi. gla(o..
ANi(a. ni po2ela.C
AE+ pa 'a ne9/ (a.o (ta'ati ovde i (l/1ati ta (ran'aC+ -a&e odl/2no. AJa(no (i
.i (tavila do znan'a 1ta o(e9a1. 4zvini 1to (a. te /zne.iravao. 4zvini 1to (a.
ti od/zeo vre.e.C )a(ta'e+ -ao da &eli 'o1 ne1to da -a&e+ a zati. 'edno(tavno
doda'e: ANada. (e da 9e1 (e (/tra ,ol'e o(e9ati.C Tada (e o-re9e+ otvara vrata i
zal/pi i* ta-o 'a-o za (o,o. da (/ (-oro i(pala iz 1ar-i. Ja /(t/-ne..
ASre9na Nova godina i te,i+ (eron'oC vi2e. gla(no. A zati.+ na (vo'e
zaprepa19en'e+ ,rizne. / pla2.


Poglavl'e #%.


Slede9eg '/tra (e ,/di. (a Apla2l'ivi. o2i.aC.
)nate ono: /&a(ni ote2eni -api -ada -o.,in/'ete pla-an'e i (pavan'e.
Krvavorvene o2i (a veli-i. nad/veni. -e(a.a -o'e od,i'a'/ da odreag/'/
na (tare (avete za lepot/ pop/t -e(ia 2a'a+ *ladne -a1i-e i preparata+ i
o(tavl'a'/ va( ,ez iz,ora o(i. da i* (a-ri'ete.
7to o,'a1n'ava za1to (ilazi. na dor/2a- (a nao2ari.a za (/ne. G
'an/ar/.
4zlaze9i iz (o,e+ p/1ta. da (e vrata zatvore iza .ene i v/2e. (e pola-o
po pro1arano. roze tepi*/. Blana- .e ,oli i 'o1 /ve- (e o(e9a. po.alo
/zdr.ano. Sino9 (a. (ig/rno do&ivela 1o-. Tada ni(a. znala+ ali o2igledno
(a. zato ,rizn/la / pla2. To /op1te ni'e i.alo veze (a oni. 1to 'e Spa'- re-ao
< .ada 'e ta-o delovalo < ne+ de5initivno 'e 1o- z,og pada.
Pl/(+ naravno+ -on5/zi'a z,og /dara / glav/. Trl'a. 2elo. Jo1 i.a.
2vor/g/+ ali (e do(ta (.an'ila. ?erovatno 9e .i o(tati gadna .odria -ao
(/venir (a p/tovan'a.
O(e9a. napad (a.o(a&al'en'a. Kada (a. rezervi(ala ovo p/tovan'e+
za.i1l'ala (a. (e -a-o l/ta. po engle(-o' prirodi / razno,o'no' ode9i+ (a
(vetl/avi. 0>M 1alo. -o'i 'e ne*a'no pre,a2en pre-o .o'i* ra.ena i
pri.er-o. =ordo(ti i predra(/da / r/-a.a. "i9/ (e-(i+ a ipa- -n'i&evna.
A.eri-an-a / ino(tran(tv/ -o'a o-re9e le3a plit-o(ti i razo2aran'i.a
.odernog &ivota i pri*vata (vet p/n i(tori'e i -n'i&evno(ti. Svet i(p/n'en
(taro.odni. (eo(-i. -r2.a.a i vatra.a -o'e pla.te < i(pred -o'i* ,i (e
(-l/p2ala (a -n'igo.+ pro,ala ne-i lo-alni (pei'alitet i 1alila (e (a (el'ani.a
-o'i ,i ve9ino. ,ili o,/2eni / tvid.
Ni(a. na.eravala da (e opi'a. i d/va. trav/+ (va3a. (e i pada. (a
-on'a i (-oro pogine..
Kao da .e pod(e9a+ glava po2in'e da .e ,oli.
O.eta .e prig/1ena zvon'ava tele5ona i+ vade9i ga iz tor,e+ gleda.
e-ran Stela. O(e9a. ola-1an'e. Bove2e+ (ada .i ,a1 tre,a pri'atel'.
A0e'+ (re9na Nova godina. Do,ila (a. tvo'/ por/-/C+ -a&e ve(elo -ad (e
'avi.. A0tela (a. da vidi. -a-o 'e ,ilo na ,al/.C
AO+ ,ilo 'e (/perC+ odgovara. (a /(il'eno. ve(elo19/ po-/1ava'/9i da
zv/2i. -ao ona. Do1av1i do (tepeni1ta+ za(ta'e. i -ao da le,di. ,liz/ (tarog
(ata.
APa+ i(pri2a' .i (ve.C
APa+ ,io 'e / ne-o' 5eno.enalno' -/9i+ i ,io 'e g/da2-i -vartet i ple( i
1a.pan'a...C O2i ponovo po2in'/ da .i (/ze. AO+ ,o&e+ Stela+ i.ala (a.
/&a(n/ (va3/C+ izle9e .i.
ANe.a 1an(e.C
ADa+ 'e(a.. "a1 veli-/...C gla( .i po(ta'e ne'a(an i -re1tav i po2in'e.
nervozno da trep9e. da ,i* za/(tavila (/ze.
AA/+ E.+ za1to (i to /radila8C -riti-/'e .e zadir-/'/9i .e i po-/1ava'/9i
da .e na(.e'e. AMo' 5lert 'e oti1ao da 5lert/'e (a dvade(et dr/gi* &ena+ ta-o da
.ora. da (e /&ivi. / tvo'/ vez/.C
Ali 'a (e ne (.e'e.+ i po1to ne 2/'e ni1ta o(i. prig/1enog 1.ran'a (a
dr/ge (trane veze+ ona (e /oz,il'i. A0a'de+ rei teta Steli+ za1to (te (e ti i ta'
Rivili'e. (va3ali8C
Od'edno. (*vata. da ona .i(li da pri2a. o go(podin/ Dar(i'/.
AO+ ne (a n'i..C
ANe8 Pa+ -o 'e onda / pitan'/8C iznena3ena 'e.
ASpa'-.C
A4zvini+ g/,i. (e+ E.. Ko 'e+ za,oga+ Spa'-8C
ASeron'a.C 7.ra..
AAaa+ ona' (lat-i (eron'aC+ -a&e Stela. A ne1to / n'eno. gla(/ .e tera da
/z.e. od,ra.,eni (tav. ANi-ada ni(a. re-la da 'e (lada-C+ ,/ni. (e.
ANi(i ni .oralaC+ odgovara -ao da (ve zna.
A7ta (i ti+ ne-i p(i*i'atar8C ,rea. (e iznervirano+
AO+ zna2i 'e(te (lada-.C
AOK+ OK+ 'e(te (lada-C+ prizna'e. pod priti(-o.. ASada+ *o9e1 li pre(tati8C
Po2in'e. da (e o(e9a. 5r/(trirano 1to ova' razgovor ne ide / prav/ /
-o. (a. &elela. )nate+ p/no &en(-e podr1-e+ ono VDa+ 'e(te (eron'aT ne+ naravno
da ni'e tvo'a -riviaN i (li2no. G.e(to toga+ i(pit/'e .e i naga3a.
Na dr/go. -ra'/ veze na(ta'e tri'/.5alna ti1ina. ?idite na 1ta .i(li.8
APa+ o-o 2ega (te (e (va3ali8C
AD/ga 'e to pri2aC+ -a&e. /.orno.
ANigde ne &/ri.C+ n/di (e Stela l'/,azno.
O-leva.+ a onda pre nego 1to .og/ da (e za/(tavi.+ pada ,rana i -re9e
,/'ia.
APa+ prvo (a. ot-rila da 'e pri2ao Me'vi+ (lat-o' 4r-in'i+ la&i o na1e.
voza2/ Erni'/ za -oga .i(li. da 'o' (e (tvarno dopao a zati. .i 'e Erni '/2e
(a. i(pri2ao da ga'e Spa'- /dario zato 1to 'e izlazio (a n'egovo. .a.o....C
A"o&e.C
A...a onda (.o (ino9 na ,al/ igrali a n'egova devo'-a 'e pozvala
tele5ono. a on .e 'e potp/no ignori(ao ta-o da (a. zavr1ila p/1e9i d&oint...C
ATi (i p/1ila trav/8C
A...a onda (a. oti1la na 'a*an'e...C
AG ,al(-o' *al'ini8C
A...a onda (a. (ig/rno /darila glav/ i one(ve(tila (e zato 1to 'e (lede9a
(tvar -o'e (e (e9a. da (e ,/di. gola / -revet/ i Spa'- 'e t/...C
AMa da'6C
A...i pri2a .i -a-o 'e l/d za .no....C
AJe,ote.C
A...i onda (e gadno po(va3a.o i on od'/ri iz (o,e.C Na(ta'e 1o-antna ti1ina
(a dr/ge (trane &ie.
AStela8C
AJe,ote+ E.+ 'a ,i tre,alo da ,/de. na od.or/ -l/,a @S<I$. "o&e+ da (a.
znala da -n'i&evna t/ra .o&e da ,/de ta-vo l/dilo po1la ,i* (a to,o.6C
O(.e*/'e. (e. APretpo(tavl'a. da zai(ta zv/2i l/do.C
AL/do8 )v/2i 5anta(ti2no6C zavidno vi2e Stela. A?er/' .i+ / pore3en'/ (a
ti. Me-(i-o 'e prava do(ada. Sve 1to (e ovde de(ilo 'e ne-oli-o pateti2ni*
ta-.i2en'a za .i( .o-re .a'ie i ne-oli-o &/r-i (a .argarita.a el/ no9.
Ni(a. verovala da 9/ to i-ada re9i+ ali ver/' .i+ ne &eli. vi1e da vidi.
ni'edn/ .argarit/. G (tvari+ da ,/de. i(-rena+ 'edva 2e-a. da ide. -/9i...
Kad (.o ve9 -od toga+ da li (i (e 2/la (a Rredi'e.8 Ni'e .i /zvratio ni'edn/
por/-/.C
Raz.i1l'a. o razgovor/ (a Rredi'e. (ino9. O to.e -a-o .i -a&e da 'e
zal'/,l'eno(t (ran'e. Od'edno. (a. ponovo e.otivna.
A0e'+ da li (i OK8C pita .e Stela+ od'edno. (ve(na da 9/ti..
ANe ,a1C+ odgovara. ti*o.
A4zvini+ a 'a ,r,l'a.. Ta-o. 7ta .i(li1 o n'e./8C
AO -o.e8 Spa'-/8C
APa+ 'edva da (i po.en/la onog dr/gog tipaC+ -a&e Stela -riti2-i.
Je&i. (e. AJo1 /ve- .i(li. da 'e (eron'a. Sada 'o1 vi1eC+ pr-o(na (a.. AG
(tvari+ (ada .i(li. i da 'e la&ov i (iled&i'a.C
A7ta 9e1 da radi18C
ANe zna.. 7ta (i ti /radila (a S-oto.8C pita.+ pri(e9a'/9i (e razgovora
od (ino9.
AMi(li1 na-on 1to (a. ga polila ,o-alo. .argarita8C (.e'e (e Stela.
AJedno(tavno. 4gnori(ala (a. ga. A-o to /radi1+ ,rzo 9e (*vatiti.C
ATo 9/ i 'a da /radi.C+ 2vr(to odl/2/'e.+ (a,rav1i (e. E.otivna (a.
z,og nedo(tat-a (na. Sa.o zato.
A7ta8 Po(l/1a9e1 .o' (avet8C ne .o&e da ver/'e. AE+ pa to ,i ,io prvi p/t.
7ta te 'e (popalo8C
Na(loniv1i (e na zid+ raz.i1l'a. o prote-lo' nedel'i+ o (ve./ 1to (e
de(ilo. Jo1 /ve- (e ,ori. da (ve (pa-/'e. / glavi. ANi(a. (ig/rnaC+ -a&e.
-ona2no. AStvarno ni(a. (ig/rna.C
Pozdravl'a.o (e i+ naravno+ 2i. (p/(ti. (l/1ali/ (eti. (e *al'ine.
Pro-let(tvo+ .i(lila (a. da 'e po.ene.. Mada+ pita. (e za1to ona ni'e
po.en/la. Pretpo(tavl'a. da 'e za,oravila+ odl/2/'e.+ (ilaze9i niz (tepenieT na
-ra'/ -ra'eva+ Stela ,a1 ni'e poznata po odli2no. pa.9en'/.
G1av1i / trpezari'/+ po-/1ava. da (e pona1a. -ao da 'e na'nor.alni'a
(tvar na (vet/ no(iti la&ne =/2i nao2ari za (/ne od de(et dolara / [ (ati
/'/tr/ za Nov/ godin/. Nada. (e da ni-o ne9e o,ratiti pa&n'/ na .ene i da
.og/ (a.o da (e /v/2e. i izv/2e..
A)na2i+ &iva (i6C
Kad .alo ,ol'e raz.i(li.+ .o&da ne .og/.
"aa. pogled i vidi. Ro/z+ Me'vi+ 0ilari i R/pind/. Sede za o-r/gli.
(tolo.+ i pre(tale (/ da rade 1ta god (/ radile da ,i ,/l'ile / .ene. Sada zna.
-a-av 'e o(e9a' -ada (te (lavni.
4 to ne na do,ar na2in.
APa+ do,ro '/tro+ E.iliC+ 2/'e (e -a-o /zvi-/'e Ro/z. A4 (re9na Nova
godina.C
N'en gla( .e pre(ea i 'a (e ,lago o(.e*/'e..
A4.a.o .ali .a./rl/-+ zar ne8C gla(no (e (.e'e .a1/9i -a .eni
engle(-o. poga2io. de,elo na.azano. p/tero..
AMalo.C Kli.a. glavo.+ (eda'/9i na prazn/ (toli/ -o'/ (/ priv/-le za
.ene. )a*valno (e o(.e*/'/9i+ pr/&a. r/-/ da do*vati. -a5/. R/-a .i
podr*tava. Mi(li. da .i 'e '/tro( dozvol'eno da pre(-o2i. engle(-/ tradii'/ i
za,oravi. na eri gre' 2a'.
A"ile (.o za,rin/te za te,eC+ 1ap/9e Me'vi+ pri,li&ava'/9i (e i
o*ra,r/'/9e (tavl'a'/9i (vo'/ r/-/ na .o'/.
A7ta (e ta2no de(ilo8C za*teva 0ilari+ pr/&a'/9i (e da /z.e par2e to(ta.
O+ ,o&e+ pitan'a+ pitan'a. O(e9a. napad pani-e. Ovog (a. (e pri,o'avala.
ANi(a. (ig/rna...C Odgovara.+ o(e9a'/9i -a-o .i o,razi gore od
(ra.ote. AGdarila (a. glav/.C
A"r,l'ala (i (va-a-ve gl/po(tiC+ /,a/'e (e Ro/z.
AJe(a.8C O(e9a. /z,/n/. Na ,rzin/ /zi.a. g/tl'a' -a5e. 0itno .i 'e
potre,an -o5ein.
ARo.anti2no 'a*an'e+ za.a- o,a('an .e(e2ino.+ poezi'a...C
A=o(podin Dar(iC+ doda'e 0ilari podign/v1i 'edn/ o,rv/. S-a.enila (a.
(e+ /(ta p/ni* -a5e. Mla-a 'e i po.alo gor-a.
0ilari .e (/.n'i2avo gleda. 4li (a. (a.o paranoi2na. Po-/1ava. da
(.i(li. izgovor.
APa... *.... vidite...C Po2in'e. re2eni/ a ne.a. po'.a -a-o da 'e
zavr1i..
Na (re9/+ (pa1ava .e R/pinda. ANe.a potre,e da o,'a1n'ava1 5antazira.o
o go(podin/ Dar(i'/.C Na.ig/'e .i+ /zi.a'/9i g/tl'a' tople vode (a li./no.
-o'/ o,i2no pi'e. AMada+ .ora. re9i+ tvo'e 5antazi'e (/ dale- inventivni'e od
.o'i*.C
AO*+ od/ve- (a. i.ala preterano ,/'n/ .a1t/C+ 1ali. (e. AJo1 ot-a-o
(a. ,ila devo'2ia.C )a*valno (e o(.e*/'e. R/pindi+ o(etiv1i ola-1an'e 1to
(a. iz,egla ono 1to 'e ,ez (/.n'e tre,alo da ,/de veo.a nepri'atan
razgovor.
A0vala ,og/ 1to te 'e Spa'- prona1ao+ a8C -a&e 0ilari. 4 opet (e na3o* /(red
dr/gog nepri'atnog razgovora.
A0.... da...C ./.la. ne'a(no. Stvarno ne &eli. da razgovara. o
Spa'-/.
Da.e+ ipa-+ i.a'/ ne1to dr/go na /./.
AA*+ da+ divni go(podin 0argre'v(C+ o(.e*/'e (e R/pinda (an'ivo.
APa+ .ora. da -a&e.+ 'a .i(li. da 'e to veo.a ro.anti2noC+
-o.entari1e 0ilari+ -o'a (e predo.i(lila / vezi to(ta i (ada (/ 'o' /(ta p/na
integralni* &itaria.
ARo.anti2no8C ponavl'a. od(e2no+ pre nego 1to /(pe. da (e za/(tavi..
ATe1-o da 'e(te.C
AAli on 'e po1ao da te tra&iC+ 1ap/9e Me'vi do- n'ene o2i (vetl/a'/ iza
nao2ara. ASpa(ao te.C
Da.e (/ ,ile /porne da (po'e Ana( dvo'e .ladi*C 'o1 od po2et-a
p/tovan'a+ i (ada o2igledno -ori(te ova' razvo' doga3a'a da podr&e (vo'/
teori'/. "o&e+ -ada ,i (a.o znale 1ta (e (tvarno dogodilo / '/tro(. "ilo 'e (ve
(a.o ne ro.anti2no.
AO*+ zar ne znate za...C po2in'e. ali .e pre-ida go(po3ia Stin -o'a
od'edno. po'avl'/'e -od (tola (a (vo'o. 5a(i-lo..
ADa+ zai(ta+ go(po3ie Ol,ra't. 4.ali (te (re9e 1to va( 'e go(podin
0argre'v( prona1ao. Da ni'e ,ilo n'ega+ .ogli (te (e (.rzn/ti ta.o...C
A0teli (.o da te odvede.o / ,olni/+ ali po1to 'e Nova godina /rgentni
entar 'e ,io prep/n...Q
AAli+ (re9o. Spa'- 'e pro1ao o,/-/ za prv/ po.o9 ta-o da te 'e
pregledao...C
ABa- (e pon/dio da o(tane (Y to,o.+ za (va-i (l/2a'...C
QPotre( .ozga .o&e da ,/de nezgodan+ zna1.C
Sve da.e govore /gla(+ nadgla1ava'/9i 'edna dr/g/+ a .o'a o(e9an'a
pre.a Spa'-/ po(ta'/ z,r-ana. "o&e+ ni(a. i.ala po'.a da 'e /radio (ve to.
Ni(a. (e ni za*valila. G (tvari+ /.e(to toga (a. re-la (ve one zle+ /&a(ne
re2i < nepri(to'an+ (e,i2an+ op(edn/t (o,o.+ arogantan lazov < lie .i (e trza
do- (e pri(e9a. ne-i*. "o&e+ (tvarno (a. (e potr/dila+ zar ne8 To /op1te ne li2i
na .ene+ zv/2i. -ao gadna -/2-a.
Mo&da z,og toga 1to i 'e(i i(pala -/2-a+ E.ili.
O(e9a. -rivi/ / (to.a-/+ ali ne9/ 'o' dozvoliti da .e iz'eda Da+ ali 1ta
'e (a Erni'e.8 2/'e. (e -a-o tra&i. opravdan'e. 7ta 'e (a ti. -a-o (e
odvratno poneo pre.a Erni'/8 Spa'- za(l/&/'e (ve 1to 'e do,io. )a1to ,i ti
tre,alo da ,/de1 5ina pre.a n'e./8 On ni'e ,io 5in pre.a Er.'/+ zar ne8
Po.i(li. pr-o(no.
AKad (.o ve9 -od toga+ gde 'e na1 divni go(podin 0argre'v(8 vi2e Ro/z.
ANi(a. ga videla na dor/2-/ '/tro(.C
Sto.a- .i -r2i od /&a(a. O ,o&e. Opravdano ili ne+ 'a ne .og/ (ada da (e
(/o2i. (a n'i.. Jedno(tavno ne .og/. Pripre.a'/9i (e na to da .o&e da /3e
(va-og tren/t-a+ za,i'a. no( / 1ol'i/ -a5e. Ka-o nepri'atno.
A?ratio (e / LondonC+ -a&e go(po3ia Stin ,ez e.oi'a.
7ta8 Podi&e. glav/. A?ratio (e8C 'edva iz/(ti. zapan'eno a onda+ 'o1
2/dni'e+ o(eti. razo2aran'e.
ADa+ .orao 'e da -rene rano. Da o,avi ne-i *itan po(ao.Q
)a (tolo. (e 2/'e ./.lan'e < i one (/ o2igledno iznena3ene -oli-o i 'a.
AAli 1ta 'e (a n'egovi. 2lan-o.8C pita 0ilari pre-r1ta'/9i r/-e+ (pre.na
da /na-r(no i(pita go(po3i/ Stin. Ni'e te1-o za.i(liti 'e -ao partnera /
?r*/n(-o' pravno' 5ir.i i -ato lo-alnog (/di'/.
AS-oro da 'e zavr1en. O,avio 'e (ve interv'/eC+ 'edno(tavno odgovara
ona.
AAli .ene ni'e interv'/i(aoC+ od'edno. 2/'e. (e,e -a-o (e ,/ni.. Mo'
i(pad .e iznena3/'e i vidi. go(po3i/ Stin -a-o .e gleda.
AMo&da (te ./ (tavili do znan'a da ne &elite da va( i(pit/'eC+ iz'avl'/'e.
ADa+ .o&da.C Kli.a. glavo. ia-o zna. da t/ ne.a .e(ta za .o&da.
A4z .og i(-/(tva E.ili+ -od (tvari -o'e (e ti2/ ./1-ara .ora (ve ,iti
'a(no. Mene vole da t/.a2e ./1-are i .i (.o do,re / to.e. Ali ./1-ari ne
&ele da na( t/.a2e+ zar ni'e ta-o da.e8C =o(po3ia
Stin gleda o-o (tola za*teva'/9i odo,ravan'e i nalazi ga. AA ovo 'e
naro2ito i(tina -ada (/ / pitan'/ (tvari vezane za l'/,av. Kao 1to 'e 7arlot
L/-a( re-la / =ordo(ti i predra(/da.a: VPone-ad 'e .ana ,iti previ1e
zatvoren. G devet od de(et (l/2a'eva+ za &en/ 'e ,ol'e da po-a&e vi1e nego 1to
o(e9a.NQ
Do- go(po3ia Stin zavr1ava (a govoro. *vata. 'e -a-o gleda dire-tno
/ .ene i (ti2e. i(ti /ti(a- -ao (ino9 na ,al/. )na. da -ao vo3a p/ta
'edno(tavno itira D&e'n O(tin+ ali (-oro da (e .o&e po.i(liti da (/ (aveti n'ene
rei+ -ao da zna vi1e nego 1to po-az/'e.
A"a1 1tetaC+ 'avl'a (e Ro/z. ARin .o.a-. ?olela ,i* da (.o (e
pozdravili.C
Na(ta'e ,rdo -li.an'a / zna- odo,ravan'a i do- (vi po2in'/ da .r.l'a'/
-a-o &ale 1to ./ ni(/ 2e(titali Nov/ godin/+ pozvali ga da (vrati -ad 'e /
prolaz/ ili po-/1ali da ga (po'e (a (vo'i. A/(a.l'eni. ali divni.C ne9a-a.a+ 'a
(e izvin'ava. i odlazi. od (tola.
)na2i to 'e to. Spa'- (e vratio / London. A 'a *vata. -a(ni ve2ern'i let za
N'/'or- pre-o(/tra. 7to zna2i da ne9e.o .orati vi1e ni-ada da (e (retne.o.
Ne.a vi1e (va3a. Ne.a ni2ega. =otovo 'e. Kra'. Bove2e+ -a-vo ola-1an'e.
Ali 2a- i do- pri2a. (e,i to+ ne .og/ da (e otre(e. o(e9an'a da
po-/1ava. da (e /,edi.. Da negde+ d/,o-o / .eni+ po(to'i .ala (/.n'a da
(a. napravila veli-/ gre1-/. 4 da ne o(e9a. ola-1an'e ve9 -a'an'e.


Poglavl'e #S.


Po1to 'e Nova godina+ dana( i.a.o pa/z/ / g/(to. ra(pored/
o,ilaza-a. G.e(to toga+ / trpezari'i 'e organizovano elodnevno gledan'e
adaptai'a -n'iga D&e'n O(tin+ pra9eno (eri'o. di(-/(i'a. Prva na red/+ i
za-azana od.a* na-on dor/2-a+ 'e 5il.(-a adaptai'a =ordo(ti i predra(/da
(a Kro. Na'tli i Met'/o. Me-5adeno. / glavni. /loga.a. Odl/2/'e. da to
pre(-o2i.. Ril. 'e (/per+ a Met'/ Me-5aden 'e (tvarno l/2e+ ali gledala (a.
ga na D?D</ ve9 dva p/ta. 4 / (va-o. (l/2a'/+ ni(a. ra(polo&ena da gleda.
5il..
Da ,/de. i(-rena+ .i(li. da ne ,i* .ogla da (e -onentri1e. ni na 1ta
dr/go o(i. na prote-lo ve2e. Ali ne na delove o -o'i.a &eli. da raz.i1l'a..
Kao na pri.er+ 'a*an'e na .e(e2ini (a go(podino. Dar(i'e. i -a-o .i 'e
reitovao poezi'/+ ona' 5eno.enalni tren/ta- -ada 'e (ve (talo i -ada .e 'e
za.alo pol'/,io+ Spa'- -o'i .e naziva -/2-o....
?idite6 Opet to radi.. Gpravo o to.e va. pri2a.. Bi. po-/1a. da
raz.i1l'a. o ve2eri (a go(podino. Dar(i'e.+ .o'e .i(li (-re9/ (a -/r(a i
vra9a'/ (e na doga3a'e (a Spa'-o..
Pre-ini+ 2/'e (e 'a-o gla( / .o'o' glavi. Ni'e .i (talo+ OK8 Ni'e .i (talo
do Spa'-a ni do toga 1ta 'e re-ao. Kao 1to (a. i re-la+ gotovo 'e. ?i1e ga
ni-ada ne9/ videti+ pa onda -a-ve veze i.a8
G1av1i / predvor'e+ (pre.a. (e da (e vrati. / (o,/ i .alo od(pava.
-ada /gleda. -o.p'/ter /1/1-an / 9o1-/. G (tvari+ .o&da ,i tre,alo da
proveri. (vo'e .e'love -ad (a. ve9 t/. Ni'e ,a1 da 9/ i* i.ati .nogo+ po1to
(/ praznii i (vi (/ od(/tni. Pl/(+ (vi .o'i pri'atel'i i porodia i.a'/ .o' ,ro'
.o,ilnog+ pa da (e de(ilo ne1to va&no pozvali ,i .e ili po(lali por/-/. Ali
ni-ad (e ne zna. 4 / (va-o. (l/2a'/+ potra'a9e (a.o ne-oli-o .in/ta.
Kli-n/v1i na 4nternet Explorer+ pri(t/pa. ve,<(erver/ i /-/ava. (vo'e
-ori(ni2-o i.e i lozin-/. Po(.atra. .ali pe12ani (at do- 2e-a. da (e
(trania /2ita. 0otel 'e do,ro op(-r,l'en .ali. (ap/ni.a i -apa.a za
t/1iran'e+ ali .oderne te*nologi'e -ao 1to 'e ,rzi ili ,e&i2ni 4nternet (/
(vetlo(ni. godina.a dale-o i /.e(to toga i.a'/ do,ri (tari dial</p.
Kona2no (e -one-t/'e i po.era. .i1a na 5older (a pri.l'eni.
por/-a.a. Otvara (e+ po-az/'/9i .i da (a. pri.ila dvade(et 2etiri ne&el'ene
por/-e (a pon/da.a za vi'agr/ i pop/(to. od tride(et proenata / ne-o.
-l/,/ l'/,itel'a -n'iga. )a va1/ in5or.ai'/+ to 'e .o'a .a.a. Re-la (a. 'o' da 'e
po(ledn'a (tvar -o'a .i 'e potre,na -/povina -n'iga pre-o 4nterneta+ ali .e 'e
ona ipa- pri'avila i (ada do,i'a. ove .e'love -o'i (e go.ila'/ / .o.
(and/2et/.
O,ele&iv1i i* (ve+ ,ri1e. i* i na(tavl'a. da pregleda.. Prva por/-a -o'/
vidi. 'e od Rredi'a < on .i povre.eno 1al'e por/-e+ o,i2no negde o-o
Stelinog ro3endana+ ali pone-ad i (a.o da vidi -a-o (a.. Ta-o 'e (lada-.
Otvara. por/-/. Sig/rno &eli da .i -a&e -a-o 'e lepo 1to (.o '/2e popri2ali i
da (e izvini 1to .e ni'e pitao -a-o 'e na p/t/+ nada'/9i (e da (e lepo
provodi.+ -ad onda nalazi. ne1to dr/go:
#oto si (telina najbolja prijateljica, elim tvoj savet. !nam da si oduvek bila
svesna moji' oseanja prema njoj 5 a jue si me naterala da se sa njima suoim. -a
volim (telu, oduvek sam je voleo, ali pretpostavljam da nisam to sebi 'teo da priznam
zato to sam znao da ona mene ne voli. &li dok je bila odsutna, puno sam razmiljao.
6Ne panii, ovu odluku sam doneo pre naeg razgovora, tako se ne osea odgovornom)8
1 svakom sluaju, odluio sam da je ona verovatno u pravu. =i moemo da
budemo samo prijatelji. Tako da sam protekle nedelje izaao na nekoliko sastanaka.
Nita ozbiljno, ali ne znam kako da kaem (teli i zato nisam odgovarao na njene
pozive. Ne mislim da e se naljutiti 5 poznavajui (telu, verovatno e stvarno biti
srena zbog mene 5 ali se ipak oseam pomalo udno. To je delimino razlog zato sam
te zvao jue, 'teo sam da ujem tvoje miljenje ali nismo imali vremena da lepo
razgovaramo. Tako da sam odluio da ti poaljem mejl. /na mi je poslala poruku
jutros pitajui me da li sam /3, tako da oseam da moram neto da kaem. ,ma li
neki predlog kako da joj saoptim ove vesti%


A/. )na2i Rredi'/ (e -ona2no (./2ilo da 2e-a Stel/. )nala (a. da 9e (e to
'edno. de(iti+ ali ne .og/ a da ne o(eti. razo2aran'e. Stvarno (a. &elela da
n'i* dvo'e ,/d/ za'edno. Kad (.o ve9 -od toga+ .i(li. da 'e Rredi pogre1no
(*vatio da ,i Stela ,ila zadovol'na. Gpr-o( to.e 1to (talno govori da ,i+
i.a. ne-i o(e9a' da 9e -ada ot-ri'e da Rredi ponovo izlazi+ Stela .o&da
(*vatiti da n'ena o(e9an'a ni(/ ta-o platon(-a -ao 1to 'e .i(lila.
Pada .i ne1to na pa.et. Mo.entalno od,a/'e. t/ .i(ao. Ne+ ne .og/.
To ,i ,ilo pogre1no. Rredi .i 'e ovo i(pri2ao / poveren'/. A ipa-... .o&da (e
pota'no nadao da 9/ 'a...
7ta+ E.ili8 Da 9e1 -li-n/ti na Apro(ledi dal'eC i /-/ati Stelin/ adre(/8 Do-
priti(-a. Apo(latiC i gleda. -a-o por/-a ne(ta'e (a .og e-rana i
odlazi / -i,ernet(-i pro(tor+ o(e9a. -rivi/. 7ta za.i1l'a. -o (a.8 Moderni
K/pidon8 Ko'i i(pal'/'e .e'love /.e(to (trelia8
Ali ,rzo prelazi. pre-o toga. Mo&da 9e ovo -ona2no opa.etiti Stel/.
Mo&da ne9e. Mo&da 9e .e o,o'e /,iti. Ali ipa- .i(li. da 'e vredno po-/1a'a.
Sa.o zato 1to (a. 'a napravila totalni *ao( od (vog l'/,avnog &ivota+ ne
zna2i da (vi .ora'/.
?ra9a. (e por/-a.a. OK. Sada+ 1ta 'o1 i.a8
0.+ 2e(tit-a od pri'atel'ie iz Bi-aga+ ne-oli-o por/-a od ,an-e... O+ evo
por/-e go(podina Me-enzi'a. Od'edno. o(e9a. za,rin/to(t. Nada. (e da
ne.a pro,le.a (a por/d&,ina.a za .again+ po.i(li.+ nervozno -li-n/v1i na
por/-/. O+ 2e-a'te .alo+ .o&da (.o i.ali &al,e -/paa na one pri.er-e
=ordo(ti i predra(/da -o'e (.o /pravo do,ili+ one (a prazni. (trana.a.
0tela (a. da po1al'e. por/-/ go(podin/ Me-enzi'/ / vezi toga+ ali (a.
za,oravila. L'/ta na (e,e+ po2in'e. da 2ita.:


"raga *mili,
/vde /dri =ekenzi i piem u ime svog mua 0ilijema.


Sa.o 1to ova' .e'l ni'e o pogre1ni. por/d&,ina.a ili &al,a.a / vezi
lo1e 1ta.pe. Melela ,i* da 'e(te.

#re dva dana, on je pretrpeo blagi modani udar i morao je da ide u bolnicu. 2ili
smo zabrinuti, ali imali smo sree. 0ilijem je tvrd ora' i bie potpuno u redu. =ada,
nisam sigurna da u ja biti) Trenutno se oporavlja kod kue i ve se ali da mu je
dosadno i maltretira lekare da ga puste da se vrati na posao)
,pak, u me7uvremenu je pod mojom kontrolom. Trenutno smo zatvorili radnju
do tvog povratka, kada emo morati da dogovorimo sastanak i razgovaramo o
budunosti knjiare, i naravno o tvom poloaju.
&li, elela bi' da iskoristim ovu priliku i za'valim ti iz sveg srca za naporan rad i
posveenost koju si pokazala za knjiaru tokom protekli' pet godina. , da se izvinim to
ti saoptavam ove vesti tokom praznika, ali 0ilijem i ja smo smatrali da je bolje da
bude obavetena o svemu, u svakom trenutku.
4elimo ti bezbedan povratak i priaemo kad do7e.
(ve najbolje, /dri i 0ilijem =ekenzi

Naravno da 'e .o'a prva rea-i'a ,ila da za*vali. ,og/ 1to 'e go(podin
Me-enzi OK. On .i 'e vi1e od 1e5a. Da ./ (e ne1to de(ilo+ ,ilo ,i .i 'a-o
te1-o. Ali lagala ,i* -ada ne ,i* priznala da (a. od.a* po.i(lila i na (e,e.
Ovo ni'e do,ar zna- za radn'/. Jo1 od -ada 'e go(podin Me-enzi pre(tao da
radi / -n'i&ari+ &ena ga priti(-a da zvani2no ode / penzi'/ i proda ,izni(+ ali
'e /(pevao da 'e /,edi dY na(tavi. Ali (ada8 O(e9a. (e nepri'atno. Ko zna 1ta
9e (e de(iti.
7al'e. i. ve(eli odgovor+ &ele9i ./ potp/ni oporava- i govore9i i. da
ne ,rin/+ da (e /,rzo vra9a. i da 'edva 2e-a. da ponovo pre/z.e.
-ontrol/ po-/1ava. da del/'e. 1to 'e vi1e .og/9e pozitivna i (po(o,na+ ali
,riga 'e 'o1 /ve- t/. )na. da /ve- .og/ da prona3e. dr/gi po(ao / ne-o'
-n'i&ari ali raditi negde dr/gde ,ilo ,i -ao -ad iz A(ton Martina pre3ete /
grad(-i prevoz. A 1ta 'e (a Stelo.8 7ta 9e (e de(iti (a n'o.8
Po-/1ava. da (e (.iri.. Jo1 ne.a potre,e da (e pani2i. Ni1ta (e ne9e
od.a* de(iti. 4.a. ne-oli-o nedel'a da ne1to (.i(li.. Mo&da ,i* .ogla da
poza'.i. nova i ot-/pi. -n'i&ar/8
Da+ -a-o da ne. A .o&da 9e1 i do,iti na l/tri'i+ E.ili.
O(e9a. nalet /.ora do- gleda. ('a'no treptan'e .onitora. Toli-o toga
(e de(ilo / po(ledn'i* dvade(et 2etiri (ata da (ada (a.o &eli. da (e (-l/p2a.
i(pod 9e,eta i (pava.. Kre9e. da (e i(-l'/2i. ali (e po'avl'/'e novi .e'l. Ne
prepozna'e. adre(/ a / na(lov/ por/-e pi1e AMoli. te pro2ita'C. S/.n'i2avo
gleda.. ?erovatno 'e ne&el'ena po1ta. Po.era. .i1a da ,i* 'e o,ri(ala+ ali
za(ta'e.: (,*at*edail!ti.e(.o.. De'li ta'.(8 )ar to ni(/ Spa'-ove novine8
Onda (*vati.. Naravno. S,*. Ne (e9a. (e da li 'e ne-o od n'egovi*
(redn'i* i.ena po2in'alo (a "+ ali ovo (/ (ig/rno Spa'-ovi inii'ali.
Mo'e (re l/pa -ao l/do. Mo.entalno .i dve .i(li pada'/ na pa.et: :@;
Ka-o 'e prona1ao .o'/ i.e'l adre(/8 :#; 7ta -a&e8
Strepe9i -li-ne. na por/-/. Ni(a. (ig/rna 1ta o2e-/'e. < ne-oli-o
o1tri* redova+ izvin'en'e+ nepri'atan PS < ali do- gleda. -a-o (e otvara
1o-irana (a. 1to vidi. da 'e to pi(.o. Po.era. .i1a nadole. Pi(.o -o'e (e
prote&e na 1e(t+ (eda.+ o(a. eli* (trania.
Na tren/ta- ,/l'i. / n'i*. Sva-a (trania 'e i(p/n'ena te-(to.+ ali na
-ra'/ 'e pri-a2eno ne1to 1to izgleda -ao i(e2a- iz novina.
A4zvinite+ da li (te pri -ra'/8C
Ne-o .i (e o,ra9a i 'a od(e2no podi&e. pogled da ,i* videla ne-oli-o
l'/di -o'i (to'e / predvor'/+ o2igledno 2e-a'/9i da -ori(te -o.p'/ter.
AO+ naravno... Sa.o tren/ta-.C O-ren/v1i (e ponovo -a -o.p'/ter/+
priti(-a. A1ta.pa'C. Ne.a &/r,e. )na2i napi(ao .i 'e pi(.o8 Pa 1ta8
Pro2ita9/ ga -a(ni'e+ -ad ,/de. i.ala vre.ena.
Koga zavarava.8
Man'e od dva .in/ta -a(ni'e+ (edi. na ivii -reveta / *otel(-o' (o,i (a
(trania.a Spa'-ovog pi(.a 2vr(to (tegn/ti. / r/-a.a. 0vata'/9i da*
po2in'e. da 2ita..


"raga *mili,
0elike su anse da e izbrisati ovaj mejl i pre nego to ga proita. &li, u sluaju
da je tvoja radoznalost vea od mrnje prema meni, sada verovatno misli da u
ponoviti ona oseanja koja su ti sino bila toliko ogavna.
1 tom sluaju, da te umirim i kaem ti da ne mora da brine. -asno si mi stavila
do znanja ta osea 5 u stvari, mislim da nisi mogla biti -&(N,-&, tako da mislim da
to pre oboje zaboravimo na to, to bolje.
/3, poto smo to razjasnili, prei u direktno na stvar. (ino si me optuila za
neke veoma ozbiljne stvari i iz lini' razloga nisam bio spreman da objanjavam ili da
se branim poto nisam znao ta mogu i ta bi trebalo da otkrijem. , u svakom sluaju,
ti si se ve odluila, pa koja bi onda bila svr'a toga%
,pak, poto sam imao vremena da razmislim, i poto je mala verovatnoa da emo
se ikada vie videti i razgovarati, elim da uje i moju stranu prie. Ne bi' zeko da
nikada ne sazna istinu.
(ada, oigledno ne mora da proita ovo pismo. =oe da ga obrie, zauvek da
ga protera u sajber pakao samo klikom mia 5 na tebi je da odlui. &li postoje neke
stvari koje ne zna. #ostoje neke stvari koje bi TE*2&./ da zna. &ko posle toga i
dalje bude mislila da sam kriv, da sam laov i osvetoljubivo kopile, neka ti bude. &li
da me osu7uje bez poznavanja svi' injenica nije <er 5 ni prema tebi ni prema meni.
(ino si iznela ozbiljne uvrede na moj raun:
B. "a sam lagao =ejvi i time u osnovi unitio njenu prvu ansu za sreu u
poslednji' ko zna koliko godina, moda ak i celom njenom ivotu.
>. "a sam se uasno poneo prema *rniju, jadnom starcu koji ne moe da se
brani i koji nita nije uradio loe osim to se zaljubio u moju majku, zbog ega sam ja
poludeo od ljubomore, pretio mu vie puta to je kulminiralo time da sam ga prebio i
polomio mu nos bez provociranja sa njegove strane. & zatim 5 postaje jo gore 5
prisilio ga da da otkaz u "ejli tajmsu, to je i uradio, zato to me se plaio.
/3, sada kada smo utvrdili ono to ti veruje da je istina, pusti me da ti
ispriam svoju verziju doga7aja:
1poznao sam *rnija "evlina kada je pre pet godina doao da radi kao voza
slubenog automobila u "ejli tajmsu. #ozdravljali smo se u prolazu, askali,
razgovarali o rezultatima utakmica, i tome slino. , delovao je kao dobar ovek.
/nda je jedno vee moja mama dola da me saeka posle posla. Tako je upoznala
*rnija. ,mao sam rok da predam lanak, nisam mogao da ustanem od stola tako da je
morala da eka pola sata u predvorju. Nji' dvoje su askali 5 mama oboava da pria 5 i
kao rezultat toga *rnije pozvao moju mamu da iza7u a mama je pristala.
(ada, znam da nee verovati, ali kada mi je rekla da je pozvana na sastanak bio
sam veoma sretan zbog nje.
=oj otac je umro kada sam imao esnaest godina i od tada smo nas dvoje sami,
ali to ne znai da ne elim da ima jo nekog mukarca u ivotu. 2a suprotno. 0oleo
sam tatu, ali njega sada nema a ja ne elim da ona bude sama do kraja ivota. 4elim
da upozna nekoga i ivi sreno. 3oje to i ta radi je potpuno nebitno. Nisam snob. Ne
mora da bude bogat ili uspean. (amo mora da bude dobar ovek. , mora da voli moju
mamu.
Tako su mama i *rni izali na sastanak, pa na jo jedan i jo jedan, sve dok
ubrzo nisu poeli da se zabavljaju, kako moja mama voli da kae. 2io sam
oduevljen zbog nje. Nisam je video tako srenu jo od perioda pre smrti moga oca.
3ao da je ponovo mlada. & *rni% !vao je kada je rekao da e pozvati. 1vek je bio
taan. (vaki put kada je dolazio donosio je cvee ili neki mali poklon. "elovao je kao
savreni dentlmen.
(ada kada malo bolje razmislim, mislim da je trebalo da budem sumnjiav. 2io je
previe savren.
&li mislim da sam bio zaslepljen time to je mama ponovo bila tako srena.
Nisam upotrebio mozak novinara koji istrauje priu. 3ada je priao o svojoj prolosti i
kako mu je ena tragino nastradala u saobraajnoj nesrei, nisam pokuao da potvrdim
njegovu priu, da istraim njegovu prolost ili proverim injenice. Nakon to je tata
umro, mesecima, ak godinama sam mislio da vie nikada neu videti mamu kako
se smeje, a sada se osme'ivala i smejala se kao da se vratila u ivot.
,, u stvari, bio sam mu za'valan.
, poto sam potpuno iskren, priznau ti neto to sam teko i sebi priznao Tako7e
sam osetio olakanje. ,mao sam devojku. ,mao sam svoj ivot. #osao koji mi je
oduzimao puno vremena. (ada nisam morao da brinem o mami. Nisam morao da
oseam krivicu to je sama za 2oi kada idem na snoubording.
2oe, kako jebeno sebino od mene, zar ne% =oja mama, koja mi je pruila sve u
ivotu, a ja brinem o sebi. -o uvek se jedem zbog toga. "o dana dananjeg alim to
nisam postavljao vie pitanja, vie obratio panju, posvetio vie vremena
upoznavanju *rnija "evlina. =oda bi' otkrio neki trag, neto zbog ega bi' bio
sumnjiav. &li nisam i ne mogu vratiti vreme, zar ne%
*rni je zaprosio moju mamu samo tri meseca nakon to su se upoznali. 3leknuo
je na kolena i dao joj stari dijamantski prsten za koji je rekao da je pripadao njegovoj
majci. 2ila je na sedmom nebu. 3ada mi je saoptila novosti, plakala je. :teli su da
naprave malo venanje na leto, sa prijemom u lokalnom gol< klubu i medenim
mesecom na jezeru $arda.
&li to nije bio nji'ov jedini plan. Tako7e su odluili da oboje prodaju svoje kue i
zajedno kupe neto, za novi poetak. 1stvari, dali su ponudu za bungalov u oblinjem
selu.
"a budem iskren, delovalo je kao da je prebrzo, ali kao to je mama rekla, oni se
vole a u nji'ovim godinama nema svr'e ekati. 3ad tako pogleda, ko sam ja da im to
kvarim% -esam bio sentimentalan u vezi prodaje kue u kojoj sam proveo detinjstvo,
pa ta% -a sam se odselio, nastavio da ivim svoj ivot, zato ne bi i ona%
!akazali su venanje za juni, koji je bio za samo dva meseca, i poele su ozbiljne
pripreme. +vee, pozivnice, jelovnik, kola. -ednog dana sam otkrio izvetaj mamine
kreditne kartice i video da je sve za venanje platila ona. Tada sam prvi put
posumnjao da *rni moda nije ono za ta se izdaje. 3ada sam je pitao, ona je brzo
objasnila da *rni ne koristi kreditne kartice, da ima samo ekovnu knjiicu, a da je
ovako lake. , u svakom sluaju, kako *rni kae, kada se venamo, to je moje bie
njegovo i obratno, ube7ivala me.
,mao sam lo predoseaj ali sam pokuao da ga potisnem. 2io sam previe
zatitniki nastrojen9 imalo je smisla platiti kreditnom karticom a ne ekom9 u stvari,
nije nita loe uradio.
1 to vreme, tako7e su se spremali da se presele u novi bungalov. /boje su
pronali kupce za svoje kue, a nji'ovi advokati su pripremali papire. (ve to je bilo
potrebno je deset procenata depozita u keu tako da mogu da razmene ugovore.
"eset procenata.
To je trideset 'iljada <unti. Lto je, po dananjem kursu, skoro ezdeset 'iljada
dolara. To je puno novca. & neki ljudi bi svata uradili za te pare.
Mak i slomili nekome srce.

2ez mog znanja, pret'odne nedelje *rni je otiao kod mame i rekao joj da je
njegov kupac odustao u poslednjem trenutku, da e mu moda trebati nedelje da
prona7e drugog, i pitao se ta da radi%
Navodno je bio oajan to e izgubiti nji'ov novi bungalov tako da mu je mama
rekla da ne brine i napisala mu je ek na ceo iznos. (amo nije mogla da se seti imena
advokata, pa joj je *rni rekao da ostavi taj deo prazan 5 on e ga kasnije ispuniti kada
prona7e papire kod kue.
(aznali smo da neto nije u redu kada je advokat nazvao mamu nedelju dana
kasnije, dan pre venanja, traei novac a *rni nije odgovarao na nekoliko 'itni'
poziva. =oja mama je bila izvan sebe. =islila je da je doiveo neku uasnu nezgodu.
"a negde lei povre7en. (igurno se desilo neto strano, neprestano je ponavljala, a
ja sam znao da je mislila na mog tatu, na dan kada ga je pronala u radnoj sobi, kako
je imao jak modani udar i kako je bilo previe kasno da se neto uradi.
Tada smo pozvali policiju i nije im trebalo puno vremena da otkriju da je *rni
naveo svoje ime na eku, uplatio taj novac na svoj raun u banci, mirno ekao da
uplata pro7e, a zatim otiao iz zemlje.
3ada je mama saznala istinu, osetila je olakanje. To je moja mama, za tvoju
in<ormaciju. /stavljena dan pre venanja, od oveka za koga je mislila da je voli i da
e provesti ostatak ivota zajedno, koji joj je ukrao kompletnu ute7evinu 5 a ipak je
za'valna to nije povre7en. /na je tako prokleto dobra, moja mama.
-a%
-a sam eleo da on umre. 4eleo sam da ga ubijem golim rukama. Ne samo da je
unitio sve njene nade i sruio njene snove. Ne samo da je ponizio pred prijateljima i
porodicom. Napravio je predmetom ale me7u komijama. ,zdao njeno poverenje,
opljakao njeni' trideset 'iljada <unti, ostavio ogromne dugove na kreditnoj kartici i
zbrku oko otkazivanja venanja i sa obavezom prema kui koju ona vie nije elela da
kupi.
Tako7e joj je slomio srce.
& eli li da zna ta je najgore% 1radio je to namerno.
Ti ne poznaje moju mamu *mili, ali svi koji je znaju e ti rei da je ona
najljubaznija, najdivnija osoba na svetu. 0erovala je *rniju "evlinu, i 'tela je da mu
da ceo svet, a on ju je 'ladnokrvno unitio svojom po'lepom i sebinou. 3ao da mu
nita nije znaila. , nije. /na je bila samo sredstvo za ostvarenje njegovog cilja. 0oleo
bi' da mogu da kaem da je to bio kraj, ali sledi jo okova.
Lest nedelja kasnije, *rni je u'apen kada je pokuao da se vrati u 13.
,spostavilo se da mama nije jedina ena koju je nasamario. -avilo se na desetine ena.
(ve su imale istu priu 5 on je bio udovac, trebalo je da se venaju, kupovali su kuu
zajedno ali on nije imao svoj deo depozita... #a, mislim da vidi kuda ovo ide, zar ne%
=ama nije ila na njegovo su7enje, ali ja jesam. &li ako sam mislio da u videti
kajanje, grdno sam pogreio. Nije se izvinio svojim rtvama, traio oprotaj ili pokazao
posti7enost zbog onoga to je uradio. "ok je izlazio iz sudnice prvog dana su7enja,
ak se drznuo da se osme'uje <otogra<ima.
, tada sam ga udario.
Nisam mogao da se zaustavim. Neto je samo puklo u meni. Nakon svega kroz
ta je prola moja mama, bilo mi je previe da ga vidim kako se osme'uje. ,skoio sam
ispred reportera i skinuo mu osme' sa lica. /dma' sam bio u'apen, ali zbog
okolnosti policija me je pustila uz opomenu. Nikada u ivotu nisam imao problema sa
zakonom, osim nekoliko kazni za parkiranje, ali i dalje ne alim. Ne branim svoje
postupke, ali to se mene tie, nakon onoga to je *rni "evlin uradio, dobro je proao.
>N. maja >@@D. *rni je proglaen krivim i dobio je est godina za obmanu i
kra7u. Nare7eno mu je da vrati novac mami, plus da plati pravne trokove, a tako7e
je morao da vrati novac koji je ukrao od drugi' ena. /n je proglasio bankrotstvo.
/samnaest meseci kasnije puten je zbog dobrog vladanja.
3au da vreme leci sve, ali mislim da moja mama nikada nee preboleti ono to
joj je *rni uradio. & znam da mu ja sigurno nikada neu oprostiti. 3ada sam ga ponovo
video u autobusu, nakon toliko vremena, priznajem da sam 'teo da ga ubijem. ,li barem
da ga prebijem na smrt. &li znamo kako <unkcionie pravni sistem. 0e sam imao
opomenu. "a sam ga samo taknuo prstom, ja bi' iao u zatvor. .ino, ne bi mi bilo
vano, vredelo bi skinuti osme' sa njegovog lica, ali mama je imala dovoljno trzavica u
ivotu. Ne bi trebalo da me gleda u sudnici, da se svega prisea.
Tako da sam odluio da ga ignoriem. "a ga izbegavam. "a se pretvaram da ne
postoji.
&li onda, one noi sam ga video sa =ejvi. 3ako se ponaao, smejao i alio,
pokazivao slike svoji' unuka, s'vatio sam da nije nauio lekciju. 1pravo je takav bio
sa mojoj mamom. 61zgred, isto da se zna, to nisu njegovi unuci. /n nema unuie.
Niti je imao enu koja je tragino nastradala u saobraajnoj nesrei. & onaj vereniki
prsten koji je navodno pripadao njegovoj mami% 1kraden od jedne od njegovi'
bivi' verenica.8 -ednostavno nisam mogao da podnesem da ga vidim kako to
ponovo radi. ,skoriava nekoga kao to je =ejvi.
Tako da sam ono jutro u autobusu na putu do 0inesterske katedrale odluio da
joj u poverenju ispriam ta se desilo mojoj mami. 2ila je okirana. 3o ne bi bio% 2ila
je verovatno razoarana i uznemirena, i zbog toga mi je ao. &li kako ja to vidim,
spasao sam je da ne bude mnogo vie povre7ena kasnije. /vako =ejvi nee morati da
prolazi kroz ono to su moja mama i sve one druge ene prole.
"o danas, mama nije videla ni penija od oni' trideset 'iljada <unti. 1skoro bi
trebalo da ide u penziju i to je trebalo da joj slui za crne dane, ali da budem iskren,
nikada nije bio u pitanju novac. Novac je samo novac, a ne moe se rei koliko kota
slomljeno srce, zar ne%
!nam ta sada misli. =oja re protiv njegove, je lH tako% & on je <ini starac a ja
sam seronja. !ato sam prikaio neke iseke iz novina iz onog doba. Ne oekujem da mi
veruje, *mili, ali ovde je sve crno na belom 5 sama odlui.
&li pre nego to proita iseke, ja u te pozdraviti. &ko ti neto znai, drago mi je
to sam te upoznao. & ako si dovde izdrala, 'vala to si me sasluala.

(pajkPoglavl'e #[.


Ne zna. -a-o da opi1e. (vo'a o(e9an'a to-o. 2itan'a Spa'-ovog pi(.a.
Mi(li. da (a. pro1la -roz (ve .og/9e 5aze. Ogor2en'e+ neveria+ ,e(+
povre3eno(t+ /&a(+ -rivia+ -a'an'e. )na. da (a. (edela na -revet/ ne &ele9i da
./ ver/'e.. 7to (e .ene tialo+ ve9 (a. odl/2ila. "io 'e -riv po (va-o'
opt/&,i -o'/ (a. iznela na n'egov ra2/n.
Pa ipa-+ 1to vi1e 2ita.+ to (e .o'e predra(/de vi1e r/1e. Sa (va-o.
(tranio. -o'/ (a. o-ren/la+ do-azi (/ po(ta'ali (ve 'a2i. Sve do- / .o'o'
glavi vi1e ni'e ,ilo (/.n'e: o(/dila (a. ga i pogre1ila (a.. G&a(no+ /&a(no
pogre1ila. Ni(a. .orala ni da pogleda. novin(-e 2lan-e da ,i* to znala.
4pa- i* 2ita.. Na(lovi .i ,od/ o2i: ALJG"A?N4 PALO?C+ AOD"E=L4
MLADOMENJAC+ AGKRAO JOJ SRLE 4 G7TEbE?4NGC.
Pratile (/ i* (li-e 2ove-a (a 5ar,ano. (.e3o. -o(o. i ,r-ovi.a+ ali 'e
,ez (/.n'e to ,io Erni. Slat-i+ ne'a-i Erni. Nevina &rtva. Ona' -o'i 'e pre&iveo
l'/,o.orni napad Spa'-a+ 2ove-a dva p/ta .la3eg od n'ega.
Sran'e8 Ka-o (a. ta-o pogre1ila8
Sedi. na ivii -reveta+ /zdi1/9i i po-/1ava'/9i da /(po(tavi. -ontrol/.
Mi(li .i l/ta'/. Ne.a. po'.a 1ta da radi.. Mo'i prvi in(tin-t 'e da (tr2i.
dole i po1al'e. Spa'-/ .e'l+ izvin'ava'/9i (e+ ali na-on (vega 1to (a. re-la+
(vi* .o'i* opt/&,i+ -a-o (a. (e ponela pre.a n'e./+ 2ini (e da 'e
,e(.i(leno. Me'l+ na-on (vega 1to (a. re-la i /radila8 Da ,/de. i(-rena+ ne
,i* ga -rivila da .i -a&e da ide. do 3avola.
Mo&da ,i tre,alo (ve da o(tavi. ta-o. Na -ra'/ -ra'eva+ ve9 (a.
napravila do(ta 1tete. Sa.o da po-/1a. (ve da za,oravi.. Da (e pretvara. da
(e ni-ada ni'e de(ilo.
Ali 'e(te.
Ka'an'e .e iz'eda. Raz.i1l'a. o Erni'/+ -a-o .e 'e o,.an/o+ -a-o (a.
,rzo poverovala n'egovi. pri2a.a o Spa'-/. )a1to8 )ato 1to (a. &elela da
ver/'e.. )ato 1to (/ podr&avale .o'e .i1l'en'e o n'e./+ potvrdile prvi
/ti(a-. Melela (a. da ,/de. / prav/.
A ipa-+ ni(i .ogla vi1e da pogre1i1+ zar ne+ E.ili8
O,/zi.a'/ .e -rivia i (tid < i (tra*. G&a(na 'e po.i(ao -ada (*vatite da
ne .o&ete da ver/'ete (vo. (/d/. Da =ordo(t i predra(/de .og/ potp/no
da va( za(lepe ta-o da ne vidite i(tin/. Pita. (e -oli-o (a. p/ta ve9
pogre1ila < (a.o 1to ni-ada ni(a. (aznala.
Od'edno. (o,a po(ta'e zag/1l'iva i -la/(tro5o,i2na. Mora. da iza3e. i
/da*ne. .alo (ve&eg vazd/*a. Da po-/1a. da pro2i(ti. .i(li. Toli-o (e toga
izde1avalo da ne .og/ i(pravno da raz.i1l'a.. Sa (vi. ovi. ot-ri9i.a Spa'-a
o Erni'/ i por/-o. &ene go(podina Me-enzi'a+ glava .i 'e ogro.na.
Navla2i. 2iz.e i de,eli zi.(-i -ap/t i (ilazi. dole. Mog/ da (e izna'.e
,ii-li na reepi'i i 'a ,ira. 'edan rni (a pleteno. -orpo.. ?i1e li2i na ,ii-l
go(po3ie Marpl nego Len(a Ar.(tronga+ ali na'.an'a ,riga (ada .i 'e da
izgleda. ool ta-o da (e pen'e. na ,ii-l i -re9e. van grada.
Do,ar 'e o(e9a' ,iti na ,ii-l/. P/ni. pl/9a *ladni. vazd/*o. i
o-re9e. pedale. G,rzo (e p/tevi pretvara'/ / (taze a -/9e /(t/pa'/ .e(to
otvoreni. pol'i.a. Na(tavl'a. da o-re9e. pedale. Ne pri.e9/'e. ,oln/
zadn'i/ niti 2lana- -o'i .e pro,ada+ (a.o pravilno o-retan'e pedala+ o(e9a'
*ladnog vetra -o'i .i .r(i -o(/. Sa (va-i. o-reta'e. to2-ova+ o(e9a. -a-o
po(ta'e. .irni'a+ (talo&eni'a+ do- o(tavl'a. grad za (o,o. i pen'e. (e (ve
vi1e i vi1e. Ni1ta ne.a (.i(la+ ali ovo i.a. ?o&n'a ,ii-la 'e ta-o 'edno(tavna.
)a1to i &ivot ne .o&e ,iti ta-av8
Na-on izve(nog vre.ena+ ,ol / ,/tina.a po(ta'e pre'a- i 'a (ilazi. (a
,ii-la i na(lan'a. ga na (tar/ .etaln/ -api'/ na -a.eno. zid/. 4(pred
.ene 'e 1/.a i -roz drve9e .og/ da vidi. za.a-. O+ to .ora da 'e i(ti
za.a- do -og (a. 'a*ala (ino9 (a go(podino. Dar(i'e.. Ka-o (e zove8 A da+
(e9a. (e (ada: La&ni za.a- < zato 1to ni'e (tvaran.
Kre9e. -a n'e./. "rdo 'e prili2no (tr.o i do /la(-a / 1/./ "atvi-
o(ta'e. ,ez da*a. G(porava.. 0odan'e 'e .nogo te&e ovde. Te&e 'e razaznati
(taz/ a i.a i p/no -a.en'a i -oren'a drve9a za -o'e .o&ete da zapnete
nogo. < ,ogzna -a-o (a. /(pela da pro3e. (ino9 na -on'/ < ali na-on
otprili-e pet .in/ta dolazi. na dr/g/ (tran/. )a.a- 'e de(no od .ene+ i
izgleda potp/no dr/ga2i'e na dnevno' (vetlo(ti. Potp/no dr/ga2i'e nego 1to
(e (e9a.. Napravl'en od -a.ena iz "ata -re. ,o'e+ (ino9 'e izgledao -ao
pravi a (ada iz,liza .og/ 'a(no da vidi. da 'e la&an.
Leti 'e ovo .e(to verovatno p/no t/ri(ta+ ali (ada 'e p/(to+ i (eda'/9i na
trav/+ o(lan'a. glav/ na -a.en'e i po(.atra.. O-r/&en (a (eda. ,rda+ grad
"at (e pro(tire i(pod .ene+ (a d&ord&i'an(-o. ar*ite-t/ro.+ -o'a 'e izgledala
ta-o veli-o i i.pre(ivno -ada (te na /lii a (ada izgleda -ao .ini'at/rni
.odel / ar*ite-ton(-o' 5ir.i.
Trl'a. nad/vene o2i i za,a/'e. glav/ da ,i* videla (ivo ne,o. 4zgleda
-ao da 9e padati -i1a. Tipi2an prvi dan godine. O(i. 1to ni'e ,a1 tipi2an+ zar
ne8 Dana( ni1ta ni'e tipi2no. Ona' /&a(ni o(e9a' -o'i (a. i.ala / (to.a-/ (e
vra9a i /zdi1e.. Ne .og/ vi1e da raz.i1l'a. o to.e. Previ1e (a. /.orna.
Ni(a. do,ro (pavala (ino9. 4 /z one /ti(-e (a ,ala+ pado.+ ot-ri9i.a+ (a.o
&eli. da (-lopi. o2i na tren/ta- i (ve iz,ai. iz glave.
Na-on ne-oli-o tren/ta-a o(e9a. toplin/ na li/ i otvara. o2i da ,i*
ot-rila da (e (/ne po'avl'/'e iza o,la-a. )rai ,li(tave (/n2eve (vetlo(ti
pro,i'a'/ (e -roz p/-otine plavetnila i .ora. r/-o. da za1titi. o2i da ,i*
.ogla da vidi.. G dal'ini pri.e9/'e. -a-o .i (e ne-o pri,li&ava. M.ir-a. da
,i* .ogla da razazna.. To 'e ne-i ./1-ara+ vidi.+ po1to (e ,rzo pri,li&ava. 4
na -on'/ 'e.
=o(podin Dar(i.
Rado(na+ gleda. -a-o galopira -a .eni+ o,raza r/.eni* od 'an/ar(-og
vetra+ do- n'egove ta.ne+ te1-e o,rve (-oro pre-riva'/ n'egove o2i.
ANadao (a. (e da 9/ te prona9i ovdeC+ -a&e+ (i1av1i (a -on'a i od(e2no
*oda'/9i -a .eni.
O(.e*/'e. (e i (-a2e. da ga pozdravi.. Na-on (vega 1to (e de(ilo+
'edino i.a. &el'/ za zagrl'a'e.+ da .e ne-o 2vr(to dr&i / nar/2'/ i da .i
-a&e -a-o 9e (ve ,iti / red/.
4.p/l(ivno ga grli. i za,i'a. glav/ / n'egovo 1iro-o ra.e. ABove2e+
-a-o .i 'e drago 1to te vidi.C+ 'edva iz/(ti.+ zatvara'/9i o2i i /di1/9i n'egov
poznati .iri(.
Sre9a (e .e(a (a ola-1an'e.. "o&e+ on zai(ta i.a na',ol'e ra.e za pla-an'e+
po.i(li.+ o(e9a'/9i da (va napeto(t / .o. tel/ ne(ta'e (a n'egovi. zagrl'a'e..
Mada+ 2e-a'te .alo+ on .e zapravo ne grli+ pri.e9/'e.+ od'edno.
(*vativ1i da 'e -r/t. G (tvari+ 'a grli. n'ega. On (a.o (to'i (a i(pravl'eni.
le3i.a a r/-e ./ 2vr(to (to'e pored tela.
Od.a-ne. (e /vre3eno.
A0.... Sre9na Nova godinaC+ -a&e. ne/verl'ivo.
ADa. )ai(ta.C =o(podin Dar(i 2/dno -a1l'e i gleda / ze.l'/. Po prvi p/t
(*vata. -a-o ,i ,ilo izlaziti (a ne-i. -o 'e .i(teriozan i ta.an i i.a (ve te
poti(n/te e.oi'e. Mi(li.+ zv/2i 'a-o privla2no i (e-(i / -n'iga.a+ ali /
(tvarno. &ivot/ &eli. ne-oga -o .o&e 'a-o da .e zagrli.
ATra&io (a. teC+ po2in'e+ pre-r1ta'/9i r/-e iza le3a ta-o da .i ne tre,a
(tr/2n'a- za govor tela da .i -a&e da ./ 'e o2igledno /&a(no nepri'atno 1to
(a. 'avno po-azala e.oi'e.
Ali ipa-+ ni'e n'egova -rivia+ zar ne8 Ka&e. (a.a (e,i+ o(e9a'/9i
(a&al'en'e pre.a n'e./. Pretpo(tavl'a. da da.e / n'egovo vre.e ni(/ grlile
./1-are i o2e-ivale 'a-e zagrl'a'e. One (/ vezle go,lene ili ne1to (li2no.
Jedva prog/tav1i+ podi&e pogled -a .eni i o2i na. (e (/(re9/. A"io (a.
'a-o za,rin/t za te,e+ E.ili. ?ratio (a. (e do 1tala (ino9 / nadi da (i (e
,ez,edno vratila. Kada (a. prona1ao M/n'/ a od te,e ni traga+ od'a*ao (a.
do tvog *otela. Ali+ / tvo'o' (o,i ni'e ,ilo (vetla+ i ve9 'e ,ilo -a(no i...C Gzdi1e i
(a,ira (e. AO(e9a. ola-1an'e 1to vidi. da ni(i povre3ena.C
O+ ,o&e. ),og (vega 1to (e de1avalo+ 'a (a. potp/no za,oravila da 'e
po(ledn'i p/t -ada (a. ga videla ,io z,a2en (a -on'a. Ali (ada+ do- ga (l/1a.
-a-o pri2a+ od'edno. (*vata. da ga ni(a. ni pitala da li 'e / red/. Jo1 gore+
ni(a. o to.e ni raz.i1l'ala do (ada.
A0vala.C O(.e*/'e. (e za*valno. AA 1ta 'e (a to,o.8 ?idela (a.
pada1...C
A),a2en (a.C+ ,rzo odgovara.
ADa+ ta2no+ z,a2en (iC+ ponavl'a.+ o(e9a'/9i (e .alo /zne.ireno z,og toga
-a-o .e 'e i(pravio.
ANa (re9/+ 'a (a. i(-/(an -on'ani- i z,og toga (a. iz,egao povrede.C
AG*+ ,a1 i.a1 (re9e.C
ATo ni'e i.alo ni-a-ve veze (a (re9o.C+ -a&e arogantno. Sad ti 'e ,a1 re-ao+
E.ili.
Re2enia iz =ordo(ti i predra(/da od'edno. .i pada na pa.et: Ne moe
se ni zamisliti da tako <in mladi, iz dobre porodice, bogat, sa mnogim stvarima u
njegovu korist, moe imati tako visoko miljenje o sebi. &ko mogu ja da kaem, on ima
pravo da bude gord.
Pa+ 'a .i(li. da ne.a+ po.i(li. iritirana.
ANego+ da li (i r/2ala8C pita .e.
N'egov ton 'e ponovo l'/,azan ali (-oro da po.i1l'a. da (la&e. i -a&e.
da+ po1to (a. 'o1 /ve- .alo iznervirana. Na'vi1e .rzi. arogani'/. Kad (.o
ve9 -od toga+ ni(a. ni1ta 'ela eo dan+ (a.o (a. popila -a5/ za dor/2a-. Kao
da 'e (a.o 2e-ao+ .o' (to.a- po2in'e gla(no da (e ,/ni.
ANe+ ni(a. 'o1C+ pro.r.l'a..
AOdli2no. Doneo (a. ne1to za na(.C Kli.a glavo. i odlazi 2vr(ti.
-ora-o. do (vog -on'a.
"rine. (e. O*+ ne+ ne ponovo. Mi(li. da .o'i g/zovi ne ,i podneli 'a*an'e
ponovo. Ovog p/ta 9/ ,iti i(-rena i re9i ne.
ANe.a potre,e da izgleda1 ta-o za,rin/toC+ doda'e+ videv1i .o' izraz
lia. ANi'e -ao pret*odno iznena3en'e.C
Odvezav1i ne1to iza (edla+ on (p/1ta .al/ -orp/ za pi-ni- i de,elo
v/neno 9e,e iz 'edne od ,o2ni* tor,i. Ra(pa-/'e ga i 1iri na ze.l'i+ op(edn/to
ga i(pravl'a'/9i. )ati.+ ra(petl'av1i -o&ne tra-e -orpe+ po2in'e da vadi
razli2ite (tvari.
A4.a.o .alo *le,a+ gro&3a+ (ira+ pa1tete od g/12i'e 'etre+ 5la1/ ,ordoa da
(ve to (pere.o...C
AO*C+ iz/(ti.+ po.alo 1o-irana.
A...i evo pri,ora i tan'ira...C na(tavl'a on.

)a,oravite na papirne i pla(ti2ne. Doneo 'e prave (re,rne no&eve i
vil'/1-e i ,ele por/lan(-e tan'ire.
A...i doneo (a. ne1to da ti ne ,/de *ladnoC+ doda'e od.otava'/9i veli-o
-rzno.
ATa-o 5ino od te,e.C O(.e*/'e. (e. O(e9a. na-lono(t pre.a n'e./.
Do,ro+ /.e da ,/de .alo arogantan. Pa 1ta8 Ta-o3e 'e (tvarno pa&l'iv+ -a&e.
(e,i do- on (eda pored .ene na 9e,e i (tavl'a -rzno pre-o .o'i* nog/.
)ati.+ pa&l'ivo reda tan'ire+ vadi tan-i (re,rni no& (a ,i(erno. dr1-o. i
po2in'e da (e2e tan-e -o.ade (ira i *le,a *ir/r1-o. preizno19/. )ati.
otvara (ta-len/ tegli/ g/12'e pa1tete+ vadi /1tir-an/ ,el/ (alvet/ i pa&l'ivo
,ri1e ivi/+ /-lan'a'/9i (ve do po(ledn'eg vidl'ivog traga pa1tete. Kona2no+
gro&3e: i(pit/'e (va-o zrno pre nego 1to ot-ine ta2no tri i reda i* -ao /-ra(.
Ra(inirano ga po(.atra.. "o&e+ (ve 'e ta-o i(pravno i pa&l'ivo+
pri.e9/'e.+ do- .i doda'e tan'ir.
APa+ *vala.C O(.e*/'e. (e+ /,a/'/9i zrno gro&3a / /(ta. M..+ n'a..
=ladno odgriza'/9i *le, (a (iro.+ ,aa. pogled na go(podina Dar(i'a.
?il'/1-o. i no&e. on deli zrno gro&3a napola+ od(ea .ali -o.ad (ira a
zati.+ (taviv1i ova dva na vil'/1-/+ (tavl'a zaloga' / /(ta.
N'egovi .aniri (/ (avr1eni. Po(ra.l'ena+ 'a od.a* zg/ra. o(tata- (ira i
*le,a / /(ta pre nego 1to on pri.eti+ raz,a/'/9i .rvie po -ap/t/. O+ ,o&e+
-a-va (a. (vin'a. Bi(te9i (e+ pogleda. / n'ega i vidi. -a-o .e z,/n'eno
po(.atra.
ANe/redna (a. -ad 'ede.C+ (.e'e. (e po(ra.l'eno.
Be-a. da (e i on na(.e'e+ ali on (a.o -a&e AS*vata.C i na(tavl'a da
'ede.
O(e9a. -a-o .i (e 'avl'a ,lagi o(e9a' nelagodno(ti+ ali ga ignori1e. i
pr/&a. r/-/ da /z.e. vil'/1-/ i no&. Kopira'/9i ga+ pro,ada. zrno gro&3a
vil'/1-o.. Ali -a-o vr* pro,ode -o&/+ od'edno. izle9e .alo (o-a (a
(e.en-a.a. Sle9e na ,el/ -o1/l'/ go(podina Dar(i'a. Pa+ naravno da .ora
ta.o da padne+ zar ne8
AO+ (ran'eC+ 'edva iz/(ti. /&a(n/ta.

On 5r-9e+ (p/1ta no& i po2in'e da 2i(ti /1tir-ani ,eli pa./- (vo'o.
(alveto..
A"o&e+ izviniC+ na(tavl'a. da (e izvin'ava..
ASavr1eno 'e / red/+ ne.a potre,e da ,rine1C+ -a&e+ 'o1 /ve- trl'a'/9i.
ASig/rna (a. da 9e (e (-in/tiC+ /.ir/'e. ga.
ASva-a-o.C On -li.a glavo.+ (ipa'/9i vod/ na (alvet/ i vra9a'/9i (e
(-idan'/ 5le-e.
Ko'/ vi1e ne .o&ete ni da vidite+ po.i(li.+ gleda'/9i ga -a-o pravi
veli-/ (tvar od toga. 4ritira .e. Malo 'e previ1e dra.ati2an+ zar ne8 Mi(li.+ to
'e (a.o .alo (o-a od gro&3a.
AKada (tigne1 -/9i+ (a.o .alo popr(-a' (oli na 5le-/ i potopi / vod/.C
A0vala. Predlo&i9/ to ne-o.e od po(l/ge.C
APo(l/ge8C S-i2i.. "o&e+ za,oravila (a. -oli-o 'e on po1c
S
. Mi(li.+ -o
za,oga i.a (l/ge o(i. -ral'ie8
ADa+ naravnoC+ odgovara. ASva-a-o i vi / A.erii i.ate (l/ge8C
N'egova pretpo(tav-a 'e toli-o (.e1na da .ora. da (e za/(tavi. da (e ne
(.e'e.. Po-/1ava. da za.i(li. ,atlera i (l/&av-/ -a-o (e -lan'a'/ / .o.
.alo. (tan/. Ne .og/. )a po2eta-+ ne ,i ,ilo dovol'no .e(ta.
A)apravo+ ne. Dana( ne .o&e1 da prona3e1 do,ro o(o,l'eC+ 1ali. (e+
1iro-o (e o(.e*/'/9i.
Ni da (e trgne. Ali do,ro+ za/zet 'e (ipan'e. vina+ ta-o da .e verovatno
ni'e 2/o+ odl/2/'e.+ pri.e9/'/9i -a-o ve1to o-re9e 5la1/ da ne ,i pro(/o ni
-ap+ ,a1 -ao 1to rade / re(torani.a.
Ne-oli-o tren/ta-a po-/1ava. da '/ri. 'o1 'edno zrno gro&3a
vil'/1-o. po tan'ir/+ zati. od/(ta'e. i o(tavl'a. pri,or (a ne(trpl'en'e..
Ma+ ovo 'e pi-ni-+ -a&e. (e,i. Ne.a potre,e da ,/de.o toli-o 5or.alni.
Mi(li.+ ni(.o / ne-o. 5en(i re(toran/+ 'e lN da8 Ot-ida. .alo *le,a i n'i.e
/zi.a. pa1tet/. A0.+ ovo 'e ta-o /-/(noC+ od/1evl'ena (a.. ADa li (i 'e (a.
napravio8C
ANe+ .o' -/var 'e.C
Da+ naravno. Ponovo po(l/ga. )a,oravila (a. na n'i*.

S
?i(o-a -la(a


AMora. da /z.e. reept.C Po-/1ava. .alo da razve(eli. (it/ai'/.
ADa ga pone(e. / A.eri-/.C
AKada odlazi18C
A)a (vega ne-oli-o dana. S/tra ide.o na (ever / La'. par- *ol a onda /
(red/ /ve2e -re9e. za N'/'or-.C
A)ar ne .o&e1 da prod/&i1 ,orava-8C
A?olela ,i* da .og/...C Seti. (e .e'la -o'i .i 'e po(lala &ena go(podina
Me-enzi'a. AAli+ ne .og/.C Po1to (a. ga ,lo-irala / .i(li.a (ve vre.e+
od'edno. o(eti. poznat/ za,rin/to(t.
Gzev1i g/tl'a' vina+ ,/l'i. / 2a1/.
A7ta 'e ,ilo+ E.ili8 Del/'e1 za,rin/to.C
Ton go(podina Dar(i'a 'e l'/,azan+ ali 'a ne odgovara.. )/re9i / vino+
pita. (e oda-le da po2ne.. Sada -ad (a. otvorila vrata (vo'i. ,riga.a+ one
(e (ve ponovo vra9a'/ nazad. Spa'-+ Erni+ go(podin Me-enzi...
AMo&e (e de(iti da izg/,i. po(ao / -n'i&ariC+ 2/'e. (e -a-o ,r,l'a.
na-on pa/ze. AMo' 1e5+ go(podin Me-enzi+ .o&da 9e prodati radn'/. Ni'e ./
do,ro. Ja (*vata.+ ali...C razo2arano /zdi1e.. ANe zna. 1ta da radi..C
O(e9a. (e do,ro (ad -ada (a. to re-la nagla(.
ATi (i zapo(lena8C
Podi&e. pogled i vidi. go(podina Dar(i'a -a-o z/ri / .ene potp/no
zapan'en. G (tvari+ del/'e vi1e 1o-iran ovo. ve19/ nego ,ilo 2i.e 1to (e
de(ilo prote-li* ne-oli-o dana.
ADa. G 'edno' od na',ol'i* -n'i&ara / N'/'or-/. Me-enziC+ -a&e. prili2no
pono(no. Ne .og/ da odoli.. To (e de1ava (va-i p/t.
ATi radi1 / -n'i&ari8C ponavl'a on / neverii.
Ni(a. (ig/rna 1ta (a. o2e-ivala+ ali verovatno (a&al'en'e i raz/.evan'e.
APa+ tren/tno da.C
AAli+ (va-a-o da i.a1 ne-i pri*od od porodie8 Ne-i 5ond+ .o&da8C
A"o'i. (e da ne.C 7iro-o (e o(.e*/'e. raz.i1l'a'/9i o .a.i i tati. Rond8
Ne do,i'a. ni razgledni/.
AAli / (va-o. (l/2a'/+ 2a- i -ada ,i* i.ala+ ipa- ,i* radila. Ja voli. (vo'
po(ao.C
=o(podin Dar(i prolazi pr(ti.a -roz -o(/ i pro/2ava .o'e lie. Bini (e
da i.a pote1-o9a da (*vati 1ta (a. /pravo re-la.
AMora. da prizna. da (a. 1o-iran+ E.iliC+ -a&e na-on ne-oli-o
tren/ta-a. N'egov gla( 'e p/n neodo,ravan'a i o(e9a. -a-o .i o(.e* ne(ta'e.
AO,razovana o(o,a -ao 1to (i ti ne ,i tre,alo da radi.C
O(e9a. -a-o (e -o2i.. AAli+ 1ta 'e (a tvo'o. po(l/go.8 )ar ni(/ i one
&ene8C /,e3/'e. ga+ po-/1ava'/9i da o(tane. *ladna.
APa+ da+ naravno. Ali do.a9a po(l/ga 'e i pri*vatl'iva i neop*odna za
ni&/ -la(/.C
Sada 'e na .ene red da ga gleda. zapan'eno. APo(l/gaC 'e ve9 dovol'no
lo1e+ ali da li'e on to /pravo re-ao ni&a -la(a8 =leda. ga / neverii. 4(-reno+
ne .og/ da ver/'e. 1ta 2/'e.. )nala (a. da 'e po1+ ali ni(a. i.ala po'.a da 'e
ta-av (no,.
AMeni 'e .e(to / -/9i. Da ,/de (/pr/ga i .a'-a.C
Da. Stvarno 'e to re-ao.
AAli to 'e ta-o (e-(i(ti2-iC+ vi2e..
Del/'e z,/n'eno+ -ao da ni-ada ni'e 2/o t/ re2.
?erovatno zato 1to i ni'e+ (*vata.. G (tvari+ verovatno da ni'e ni (ve(tan
-onepta. G to. (l/2a'/+ ne ,i* tre,alo da ,/de. l'/ta na n'ega+ zar ne8
Mi(li.+ ni'e n'egova gre1-a 1to 'e totalna neznalia. Ne .og/ da ga opt/&i.
za ne1to a-o on ne.a po'.a 1ta 'e to.
ASva-a-o da ne -a&e1 da ,i &ene tre,alo da rade -ao ./1-ari8C pita
po.pezno.
Povla2i. re2. Naravno da .og/.
ANaravno6C 'edva proz,ori. ,e(no. A)a1to da &ene ne rade -ao ./1-ari8
Mo'a -ari'era .i 'e 'a-o va&na.C
AO2igledno da va1i o,i2a'i / A.erii ni(/ -ao ovdeC+ -a&e te1-o. AAli .i
radi.o (tvari dr/ga2i'e. 4+ .ora. da -a&e.+ na pravi na2in.C
ASran'e6C
Lie ./ po(ta'e ,ledo i ,ori (e da (a-ri'e e.oi'e. =leda'/9i ga+ pri(e9a.
(e Spa'-a -a-o 'e izg/,io &ive i deo .ene &eli da go(podin Dar(i /radi to
i(to. Ali naravno da ne9e+ on 'e /ve- ta-o pro-leto (talo&en (ve vre.e. Rani'e
(a. .i(lila da 'e to (e-(i+ ali .e (ada 5r/(trira.
N'egove o2i ,e(no (vetl/a'/ i do- gleda. n'egove ta.ne d/&ie o-a (a
(itni. (ivi. pega.a+ raz.i1l'a. o .e(ei.a i godina.a -ada (a. (an'arila
da izlazi. (a go(podino. Dar(i'e.. Be-ala da (va-i ./1-ara ,/de -ao on.
A (ada evo na(. )a'edno. Sva3a.o (e.
ASl/1a'+ ni(a. .i(lila da pra(ne. na te,eC+ po2in'e.. Prvo Spa'-+ a (ada
go(podin Dar(i+ 1ta 'e (a .no.8 ASa.o...C za(ta'e.. Sa.o 1ta+ E.ili8 Opet ona'
gla(. Sa.o (ada 'e /porni'i. Sa.o 1to (e pona1a -ao (e,i2na+ (e-(i(ti2-a (vin'a8
Nad/vani (no,8 Do(adn'a-ovi98 Tre,alo ,i da -rene. nazadC+ ti*o
zavr1ava.+ po-/1ava'/9i da ,lo-ira. ona' gla(.
AS*vata..C T/&no -li.a glavo.. A4 'a .ora. da (e po,rine. za ne-e
(tvari.C =r/dni -o1 ./ (e podi&e+ -ao da 'e -o zna 1ta i(pod povr1ine+ i on
o-re9e pogled od .ene da ,i gledao dolin/. A)a,oravl'a. -a-o 'e lepo ovde+
(a pogledo. na gradC+ -a&e ti*o+ na-on -rat-e pa/ze.
Prati. n'egov pogled. G prav/ 'e. )apan'/'/9e 'e. ADa+ (/per 'eC+
.r.l'a.+ (la&/9i (e.
Na tren/ta- (a.o (to'i.o ta-o+ z/re9i / 5eno.enalni predeo i(pod na(+
,rda -o'a (e -otrl'a'/ na pozadini 1iro-og ne,a. Ti*o 'e. Ne.a ni-oga /
o-olini. Sa.o na( dvo'e.
Kra'i2-o. o-a+ vidi. -a-o (e go(podin Dar(i o-re9e -a .eni+ podign/te
o,rve. AMo&da .o&e.o 'o1 .alo da po(edi.o8C
Ne odgovara. od.a*. G.e(to toga+ na(tavl'a. da z/ri. odl/2no -a
*orizont/. Ta-o 'e ogro.an da (ve./ da'e dr/ga2i'/ per(pe-tiv/. Da li 'e
(tvarno ,itno a-o ne.a. i(te (tavove -ao go(podin Dar(i8 Mi(li.+ naravno
da 9e i.ati dr/ga2i'e .i1l'en'e od .ene / vezi ne-i* (tvari+ to 'e potp/no
raz/.l'ivo. Mi (.o iz dva razli2ita (veta. Je lN ta-o8
AMi(li. da .og/ da o(tane. 'o1 ne-oli-o .in/taC+ -a&e. -ona2no+
(/(retn/v1i n'egov pogled.
AOdli2no.C
Gzi.a .e za r/-/+ ali do- prepli9e pr(te (a .o'i. pr(ti.a+ ne .og/ a
da ne o(eti. /zne.ireno(t z,og na1e (va3e. Na1a .i1l'en'a (e toli-o
razli-/'/. Previ1e. Ne zna. da li ,i* i-ada .ogla da (e po.iri. (a
(tavovi.a go(podina Dar(i'a. 4 ono 1to 'e va&ni'e+ da li &eli.8
)a,rin/ta+ (p/1tani glav/ na n'egovo ra.e i /9/t-/'e. te do(adne
(/.n'e.
)a (ada+ ,are..Poglavl'e I$.MorY da (a. za(pala+ po1to 'e (lede9a (tvar -o'e (e (e9a. da .e ,/di
*ladno9a. Otvoriv1i o2i+ ot-riva. da 'e (/ne ne(talo a (a n'i.e i go(podin
Dar(i.
Dr*te9i+ prote&e. /trn/le noge i gleda. o-o (e,e. Ne+ de5initivno ga
ne.a. Ne.a ni oni* (itnia za pi-ni-. Ba- 'e odneo i -rzno+ pri.e9/'e.+
(p/1ta'/9i iznena3eno pogled na -rilo. G*+ to ,a1 ni'e -aval'er(-i ( n'egove
(trane+ zar ne8 Po.i(li.+ ,lago iznervirana.
G.e(to -rzna na -ril/ .i 'e 'edna vi(i,a,a. Sig/rno 'e go(podin Dar(i
.orao da ide i o,avi one (tvari o -o'i.a 'e pri2ao i o2igledno ni'e *teo da .e
,/di. Ali o(tavio .i 'e ovo -ao po-lon za ra(tana-.
Podi&e. vet i vrti. ga .ed/ pr(ti.a+ po(.atra'/9i n'egove ne&ne ,ele
latie.
4(-reno+ vi1e ,i* volela da .i 'e o(tavio -rzno. S.rzava. (e.
Do- (e podi&e. (a ze.l'e+ 2/'e. prig/1en/ zvon'av/ .o,ilnog tele5ona.
?adi. ga iz d&epa (.rzn/ti. pr(ti.a i vidi. da 'e Stela. To 'e 2/dno+
razgovarale (.o '/tro(. Pita. (e za1to zove. Javl'a. (e.
AE.8C
A0e'C+ pro./-lo -a&e.+ (te&/9i -ap/t o-o (e,e i tap-a'/9i noga.a o
ze.l'/ da .i proradi ir-/lai'a.
ALepo 'e ponovo 2/ti tvo' gla(.C
ADa li 'e8C ,rea (e .rzovol'no.
Na tren/ta- (a. z,/n'ena+ a zati. (*vata.. O+ (ran'e. )na2i da 'e do,ila
.e'l.
ARredi izlazi (a dr/gi. devo'-a.aC+ na(tavl'a ona.
A)na.+ 'a (a. ti pro(ledila .e'l+ (e9a1 (e8C odgovara.. Mada (e (ada
pita. da li (a. /radila prav/ (tvar+ o(e9a'/9i da .i 'e rani'a re1eno(t
pol'/l'ana.
AE+ pa ne .og/ da ver/'e.C+ vri1ti ona.
A)a1to8C
A)ato 1to 'e / pitan'/ RrediC+ 'edva iz/(ti+ -ao da 'e to o2igledno. Od'edno.
(e o(e9a. za1titni2-i pre.a Rredi'/. Stela 'e .o&da .o'a
na',ol'a pri'atel'ia ali 'e ipa- preterala.
APa8 )adn'i p/t -ada 'e proveravao i.ao 'e peni(+ zar ne8C do,a/'e..
AE.C+ Stela -a&e ti*o+ 1o-irana ANe .og/ da ver/'e. da (i to re-la < ti
ni-ada ne govori1 ta-ve (tvari.C
APa+ &ao .i 'e+ Stela+ ali ne-o .ora da ,/de gr/, pre.a te,iC+ na(tavl'a.
2vr(to. A7ta (i o2e-ivala8 Da 9e (e Rredi pretvoriti / (ve1teni-a zato 1to ga ti
ne &eli18C
AO+ *a'de+ E.+ ni(a. to ta-o re-laC+ zavi'a Stela+ i .og/ da 2/'e. /
n'eno. gla(/ -oli-o 'e potre(ena.
A4(tinaC+ (la&e. (e. ANi(i re-la ta2no ta-o. Ne+ vi1e 'e ,ilo -ao VMi (e
potp/no razli-/'e.o. Kada ,i(.o ,ili za'edno+ izl/3ivali ,i(.o 'edno dr/go.
Rredi 'e na'(la3a o(o,a na (vet/+ i ,i9e ne-o.e divan de2-o+ ali ne .eniN.C
Ka-o .o' gla( ne(ta'e+ na dr/go' (trani veze na(ta'e ti1ina.
A Ali .i 'e(.o / ,ra-/C+ /,a/'e pri.ed,/ na-on ne-oli-o tren/ta-a.
ASa.o z,og zelenog -artona. )ar ni(i ti ta -o'a /ve- to i(ti2e8C pod(e9a.
'e.
Ponovo ti1ina+ (a.o (ada 'e ne pre-ida opa(-a. G.e(to toga+ 2/'e (e
d/,o-i /zda*.
AO+ ,o&e+ ,ila (a. ta-av idiot+ zar ne8C -ona2no 1ap/9e+ a n'en gla( 'e
p/n -a'an'a.
AMi(li1+ te- (ada (i (*vatila8C -a&e. ali / .o. gla(/ (e o(e9a na-lono(t.
Stela ni'e lo1a o(o,a+ (a.o ni'e videla ono 1to 'o' 'e i(pred no(a.
B/'e (e o-tan'e i .og/ da 'e za.i(li. -a-o (e o(.e*/'e+ protiv (vo'e
vol'e.
ANe &eli. da Rredi izlazi (a dr/gi. devo'-a.aC+ -a&e ti*o+ (-oro za (e,e.
A)a1to8 )ato 1to ia-o ga ti ne &eli1+ ne &eli1 ni da ga ne-o dr/gi i.a8C
pita. po.alo dr(-o. Ne .i(li. da 'e to i(tina+ ali .ora. da pita..
ANe+ ni'e to razlogC+ /zvra9a pr-o(no. ATo /op1te ni'e razlog.C
ANego 1ta 'e8C dire-tna (a.. Na(ta'e pa/za.
AJa ga voli.C
N'en gla( 'e ti* ali .iran i -a-o 2/'e. te tri re9i po&eli. da (-o2i. i
/rla. ADa6C. Ali prep/1ta. to Rredi'/. Ta-o da+ o,/zdav1i (vo'e /z,/3en'e+
odgovara.: AMi(li. da to .ora1 da -a&e1 ne-o.e dr/go..C
Na-on 1to .i 'e o,e9ala da 9e pozvati Rredi'a i o,ave1tavati .e+
opra1ta. (e od z,/n'ene Stele. R/-e (/ .i (e (-oro zaledile od dr&an'a
tele5ona. "o&e+ ,a1 'e *ladno.
Trl'a'/9i r/-e / po-/1a'/ da i* zagre'e.+ raz.i1l'a. o Steli i Rredi'/+ i
po-/1ava. da za.i(li. -a-o 9e izgledati n'i*ov razgovor+ 1ta 9e (e de(iti.
Nada. (e da 9e izgladiti (tvari. Stela 'e idiot+ ali 2ini .i (e da pone-ad .orate
ne1to da izg/,ite pre nego 1to (*vatite prav/ vredno(t toga.
Kao Spa'-a8
O(e9a. gr2 / (to.a-/ a zati. < ,/. < ponovo vidi. Spa'-ov .e'l+
novin(-e 2lan-e o Erni'/+ .e'l go(po3e Me-enzi... Pro,le.i+ ,rige+ ot-ri9a... (ve
.i (e to vra9a. Sada -ada 'e go(podin Dar(i ne(tao+ ponovo (a. (/o2ena (a
(tvarno19/ i o(e9a'e. /&a(a za'edno (a n'o.. )na. da ne .og/ vi1e da
,e&i. od toga. Mora. da (e (/o2i. (a (vi. ti.. Mora. < ne zna. 1ta
.ora. da /radi.+ ali .ora. da /radi. ne1to. =/ra'/9i r/-e / d&epove+
,aa. 'o1 'edan+ po(ledn'i pogled. Sa-rivan'e ovde .i ne9e po.o9i. Mora. da
(e vrati. / *otel i da (e (/o2i. (a (it/ai'o.. Pro,a. da 'e re(i.. Mo'e o2i
gleda'/ lini'/ *orizonta+ -ao da tra&e ne-i trag+ ne-i odgovor+ ne-o
re1en'e+ ali+ naravno+ ni-ada ni'e ta-o la-o+ zar ne8 4 o-ren/v1i (e+ -re9e. niz
,rdo.
Pola (ata -a(ni'e+ vozi. niz p/t -o'i vodi / grad. Po(tepeno ne(ta'/
-o(ine+ ta-o da po2in'e. da o-re9e. pedale da ne ,i* izg/,ila ,rzin/. S-re9e.
za 'edan /gao. P/t (e (/&ava i zavi'a nalevo+ a zati. (e pretvara /
'edno(.ern/ /li/. Pre(ta'e a(5alt i po2in'e -aldr.a. Ta-o lepa za gledan'e ali
ta-o ,r/talna -ada (te na ,ii-l/+ naro2ito na ono. -o'i ne.a ,a1 .e-ano
(edi1te. G (tvari+ /pravo raz.i1l'a. o o1te9en'i.a -o'a .i pravi na zadn'ii
-ada (e za.alo (/dari. (a pe1a-o..
A0e'+ paziC+ vi2e. naglo -o2e9i i (-oro (e prevrn/v1i pre-o /pravl'a2a.
AO+ ,o&e. Ni(a. videla...C
AMe'vi8C
G (red izvin'en'a ,ez da*a+ ona za(ta'e i g/ra nao2are /z no( da ,i .e
pogledala. AE.ili+ ni(a. videla da (i to ti6C
ANi(i ti videla ni-ogaC+ 'edva izgovori.+ za/(tavl'a'/9i (e.
Ali i a-o 'e 2/la -a-o 'e grdi.+ ni'e pri.ila - znan'/. A=de (i ,ila8 Sv/da
(a. te tra&ilaC+ /.e(to toga vi2e. =la( 'o' 'e dr*tav i vi(o- i del/'e /z,/3eno.
Od'edno. o(eti. /&a(. A)a1to8 7ta (e de(ilo8C pita.. 4zgleda da Me'vi ne
.o&e da progovori.
A7ta 'e8 Rei .i6C "o&e+ (ada (a. (tvarno za,rin/ta.
Gvr9/9i (vo'e r/-e / r/-avia.a+ ona grize /(n/ i gleda .e. Pro-let(tvo+ /
prav/ (a.. Spre.a (e da .i (aop1ti lo1e ve(ti.
ADo,ro+ *a'deC+ -a&e. pre/zi.a'/9i -ontrol/. AMora.o da ti na,avi.o
ne-o pi9e.C
AOK+ rei .i 1ta (e de1ava.C
S.e(tile (.o (e na 'edino. .e(t/ -o'e (.o na1le otvoreno / "at/ dan
po(le do2e-a: ?rata 4ndi'e+ prazan re(toran (a 5le-avi. tapeta.a i lo1i.
o(vetl'en'e. i /-/(ni. prepe2eni. *le,o. -o'i Me'vi od(/tno -r2-a do- (e
n'ene rei prepli9/.
AJ/tro( (a. pri.ila tele5on(-i poziv.C
AOd -oga8C
AMog ,rata Pedi'a.C
AMi(li1 tvog ,rata / 7pani'i8C
ADa+ i.a. (a.o 'ednog ,rata.C "e(no -li.a glavo.+ -ren/v1i da /ni1ti
'o1 'edan prepe2eni *le,. A"io 'e / 7pani'i (a (vo'o. -9er-o. za "o&i9+ .i(li.
da (a. ti po.en/la...C
AO+ da.C Sada (e (e9a.. Kli.a. glavo.. 4 ta-o3e (i po.en/la da 'e on
,io ,rat -o'i te 'e iz,aio na /li/ -ada (i ,ila tr/dna+ po.i(li. *ladno+
(e9a'/9i (e n'ene pri2e od '/2e < .ada del/'e -ao da (/ pro1li dani < i -a-o (a.
odl/2ila da ga .rzi. od tog tren/t-a.
AE+ pa (ada (e vratio / 4r(-/ i '/tro( .e 'e pozvao+ na-on dor/2-a. drvo
(a. ,ila za,rin/ta D po.i(lila (a. da (e (ig/rno ne1to lo1e de(ilo.C
A)a1to8C
APa+ Pedi .e ni-ada ne zove+ naro2ito ne na .o,ilni. Ka&e da 'e to
previ1e (-/po.C
7ta8 Ba- ni da ti po&eli (re9n/ Nov/ godin/8 Meli. da (e po,/ni.+ ali
na( pre-ida -ono,ar -o'i dolazi da pri.i por/d&,in/. Ja tra&i. dva ,rendi'a+
ali zati. .en'a. na dva 2a'a od peper.inta na Me'vin za*tev. Kono,ar
izgleda .rzovol'no i &eli da na. na.etne *le, (a ,eli. l/-o. pre nego 1to
rezignirano od/(tane i o(tavi na( da pri2a.o.
APa8C o*ra,r/'e. 'e.
AG (va-o. (l/2a'/+ znala (a. da ne1to ni'e / red/. Prvo (a. po.i(lila
da (/ / pitan'/ dea.C Me'vi za(ta'e i d/,o-o /da*ne. AAli+ *vala ,og/+ ni'e
to / pitan'/+ oni (/ do,ro.C O(.e*/'e (e do- raz.i1l'a o n'i.a. A zati.+
(etiv1i (e (e,e+ na(tavl'a: A)vao 'e da .i -a&e da .e 'e zvala &ena po i.en/
7enon.C
Po-az/'e. 'o' da na(tavi.
ATra&ila 'e Me'vi Ta.pen.C
AOda-le 'o' tvo' ,ro' tele5ona8C
Me'vi (le&e ra.eni.a+ AMo'e prezi.e 'e ret-o < ne.a na( p/no /
i.eni-/. Mi(li. da 'e (ve zvala.C
=/ra'/9i nao2are /z no(+ gleda .e ne(ig/rno.
AA 1ta 'e tvo' ,rat re-ao8C pod(ti2e. 'e. 4 pored Me'vine po2etne &el'e da
i(pri2a (vo'e novo(ti+ del/'e po.alo z,/n'ena n'i.a.
APitao 'e 1ta 'o' tre,a.C Me'vi (e o(.e*/'e+ (-oro -ao da (e izvin'ava.
APedi /.e da ,/de gr/, pre-o tele5ona.C
ANe (/.n'a.C+ pro.r.l'a. pre nego 1to /(pe. da (e za/(tavi..
ANi'e on lo1 2ove-+ zna1 E.ili. Gradio 'e ono 1to 'e .i(lio da 'e na',ol'e.C
=leda. Me'vin .ole9iv izraz lia i (*vata. da ponovo to radi.. P/1ta.
da .e predra(/de o.eta'/. Me'vi 'e / prav/. ?erovatno 'e /radio ono 1to 'e
,ilo na',ol'e / to. tren/t-/+ i -o (a. 'a da ga o(/3/'e. z,og toga (ada8
S-oro 2etrde(et godina -a(ni'e. Moderna devo'-a -o'a &ivi / N'/'or-/ gde
l'/di .og/ da id/ Peto. aveni'o. / rita.a a da ni-o ni ne trepne.
ANaravno da 'e(te.C O(.e*/'e. (e i pr/&a'/9i (e pre-o ./1e.e (te&e.
'o' r/-/. Ne.a (/.n'e da 'e Me'vi opro(tila (vo. ,rat/ za ono 1to (e de(ilo
toli-o godina rani'e. Sa.o 'e 1teta 1to 'o' 'e tre,alo toli-o d/go da opro(ti (e,i.
APa+ 1ta 'e re-la8 Ta 7enon8C pita.+ pripre.a'/9i (e za lo1e ve(ti.
ADa ,i Me'vi -o'/ ona tra&i ,ila / -a(ni. pede(eti. godina.a i da
/-oli-o ta-va o(o,a &ivi t/ da 'o' prene(/ por/-/ da 7enon ONT/l &eli da
(t/pi / -onta-t (a n'o..C
Raz.en'/'e.o poglede.
A4 'o1 ne1toC+ -a&e Me'vi ti*o.
Ne1to .e (te&e / gr/di.a. Ne /(/3/'e. (e da pita..
ARe-la 'e da 'e veo.a va&no da .i -a&e da 'e n'eno (redn'e i.e Orla+
po1to 'o' 'e to i.e dato -ada 'e ro3ena.C
Na tren/ta- ni'edna od na( ne progovara. O+ ,o&e+ ovo ni(a. o2e-ivala.
=leda. Me'vino lie pre-o p/ta (e,e za (tolo.. N'ene ,lede plave o2i 1iro.
otvorene iza nao2ara. N'ene .ale+ ne&ne rte lia (ada /.orne od godina. Ne
.og/ ni da za.i(li. -oli-o (/ 'o' ove ve(ti va&ne.
ATo 'e .o'a -9er-a+ E.ili. To 'e .o'a -9er-a do1la da .e prona3eC+ 1ap/9e
na -ra'/.
AAli+ da li (i (ig/rna8C ne&no -a&e.+ o(e9a'/9i i (tra* i rado(t. AMi(li.+
ne &eli. da (e ponada1 < .o&da 'e ne-a gre1-a...C
ARazgovarala (a. (a n'o..C
"/.. Kao gro. iz vedra ne,a. Te- ta-o.
AJe(i8C
AO(tavila 'e ,ro' tele5ona. Pozvala (a. 'e.C
O(e9a. -a-o (/ .i o2i 1iro. otvorene. Ne zapan'/'e .e to 1to 'e Me'vi
razgovarala (a n'o.+ ve9 -a-o 'e Me'vi ta-o a-tivna. Ta-o odl/2na. Ta-o
ne/(tra1iva. Stara Me'vi ni-ada ne ,i o-ren/la ta' tele5on. "ila 'e previ1e
-riva+ previ1e optere9ena -a'an'e.+ previ1e /pla1ena.
A48C to 'e (ve 1to /(peva. da -a&e..
A)v/2ala 'e divno+ E.iliC+ -a&e Me'vi ti*o+ ali /o2ava. o(e9a' ola-1an'a i
pono(a / n'eno. gla(/. AOna 'e (oi'alna radnia i &ivi / "ir.inge./ (a
./&e.+ Ri2ardo.. Re-la .i 'e da 'e od/ve- raz.i1l'ala o .eni. Da 'e d/go
&elela da.e prona3e+ ali do- 'o' 'e ,ila &iva .a'-a -o'a 'e /(vo'ila (.atrala 'e
da ni'e / red/ da 'e pita za .ene+ iz po1tovan'a pre.a n'eni. o(e9an'i.a. Ali
-ada 'e ona pre.in/la+ (t/pila 'e / -onta-t (a ageni'o. -o'a po.a&e /
pronala(-/ ,iolo1-i* roditel'a. Od.a* (/ .e prona1li+ ali onda 'e po2ela da
(/.n'a. 7ta a-o 'e od,ai.8 7ta a-o (ada i.a. novi &ivot+ i (vo'/ de/8 7ta
a-o (e (tidi. i &eli. da ona o(tane ta'na8C
Me'vi .e gleda (a neverio.+ -ao da ne .o&e da ver/'e da ,i i-o
po.i(lio ta-o ne1to. ADr&ala 'e .o'e podat-e / 5ioi vi1e od godin/ dana+ a
onda 'e navodno 2/la od ageni'e da (e ne-o ra(pitivao za -9er-/ Me'vi
Ta.pen... G (tvari+ ta' deo .i ni'e ,a1 'a(an...C )a(ta'e i od.a*/'e glavo..
A4li (a. .o&da ta' deo pogre1no (*vatila. Ne zna.+ ne .og/ (ada da (e
(eti.. Ta-o (a. ,ila z,/n'ena (vi. ti.+ E.ili+ 'edva da (a. .ogla da
raz/.e..C
AO+ Me'vi+ ta-o (a. (re9na z,og te,eC+ 1ap/9e..
Sl/1a'/9i (ve 1to .i pri2a+ .o'i (tra*ovi (/ pola-o ne(tali+ do- (ada
o(e9a. (a.o oprezno /z,/3en'e.
AAli zna. da ne9e ,iti la-oC+ na(tavl'a Me'vi. ANe o2e-/'e. da
od'edno. ,/de.o .a'-a i -9er-a. Mi(li.+ i.ala 'e .a'-/ tride(et i pet
godina < ne &eli. da to .en'a.+ ali (e nada. da .o&e.o da (e /pozna.o+
po(tane.o pri'atel'ie.C
Na2in na -o'i to -a&e 'e ta-o (-ro.an+ ta-o p/n nade+ da .i (-oro (la.a
(re.
ASig/rna (a. da *o9eteC+ -a&e. o*ra,r/'/9i 'e.

A4 da li &eli1 da 2/'e1 na',ol'i deo8 Kada (a. 'o' (e poverila -a-o (a. (e
(ve vre.e -a&n'avala 1to (a. 'e dala+ ona 'e re-la da ,i ona tre,alo da ,/de
za*valna .eni. 7to (a. 'e rodila i -ra'n'e (e &rtvovala dozvol'ava'/9i da ,/de
/(vo'ena od (trane divnog para -o'i ni'e .ogao da i.a (vo'e dee. 4 -o'i (/ 'o'
podarili dva ,rata < ta-o3e /(vo'ena < i na',ol'e detin'(tvo.C
O(.e*/'e. (e+ a ova gor-o<(lat-a pri2a .e1a (va-a-ve e.oi'e / .eni.
=leda. Me'vi+ -o'a ,ri1e (/z/ i(pod nao2ara+ i 'o1 'a2e 'o' (te&e. r/-/.
A4 zna1 1ta .i 'e 'o1 re-la8C 7.ra'/9i (/ze+ Me'vi (e od'edno. o(.e*ne.
ARe-la 'e da 9/ po(tati ,a-a.C
Pada .i vilia i vri1ti.: AMe'vi6 O+ ,o&e+ Me'vi6C
S-o2iv1i (a (tolie+ tr2i. o-o (tola i 2vr(to 'e grli.. AMe'vi+ to 'e
5anta(ti2no6 Mada+ naravno+ ne izgleda1 toli-o (taroC+ doda'e.. O(.e*/'/9i
(e na'1ire .og/9e+ (te&e. 'e toli-o 'a-o da 'o' (-oro iz,i'a. vazd/*+ i / to.
(-oro -o.i2no. tren/t-/+ -ona2no (e po'avl'/'e -ono,ar (a na1i. 2a'e. pa
(.o ga po(lale nazad nar/2/'/9i ,anana<(plit da pro(lavi.o.
Ka(ni'e te ve2eri+ na-on 1to (.o (e Me'vi i 'a vratile / *otel iz Kapi'e
4ndi'e i na-on 1to (a. i 'a odgledala 2etiri epizode od po2et-a do -ra'a ""L
dra.atizai'e =ordo(ti i predra(/da+ (a Kolino.
Rirto. / glavno' /lozi+ nalazi. (e / *otel(-o' (o,i i (pre.a. (e za
-revet. Sa.o+ .ora. prvo da /radi. 'edn/ (tvar.
4zvadiv1i tele5on+ preli(tava. -onta-te. Ne o2e-/'e. da ne-o ,/de -od
-/9e ali .og/ da o(tavi. por/-/. Prona1av1i ,ro'+ priti(-a. d/g.e za
pozivan'e i (l/1a. -a-o zvoni. Kao 1to (a. i o2e-ivala pali (e (e-retaria.
Aao .a.a i tata+ 'a (a.. Sa.o zove. da va. -a&e. o,o.a da va(
voli....C
AE.ili8C =la( .o'e .a'-e. ADa li (i to ti8C
)ate2ena (a.. ADa+ 'a (a.. Mi(lila (a. da (e 'o1 ni(te vratili (a p/tovan'a.C
ADana( (.o (tigli. Da li (i 'o1 /ve- / Engle(-o'8C
A0.... da.C "o&e+ ovo 'e ,a1 ,le(avo+ tre,alo 'e da (a2e-a. da (e vrati. /
N'/'or-.
ADa li (i OK+ d/1o8 7ta ni'e / red/8C
Raz.i1l'a. da -a&e.: Ni1ta+ (a.o (a. pozvala da va. 2e(tita. Nov/
godin/. Ali a-o to /radi.+ zna. da .o&e pro9i 'o1 dvade(et devet godina
do- ponovo ne /radi. ovo. A onda .o&e ,iti previ1e -a(no.
O-leva.+ a onda+ i pre nego 1to (*vati. -a&e. to. ASlede9e godine+ da li
.o&e.o da provede.o "o&i9 (vi za'edno. Kod -/9e. Kao porodia8C
Na(ta'e pa/za. Mog/ da vidi. da 'e .a.a iznena3ena. A onda -a&e (a
i(-reni. zadovol'(tvo.: ATo 'e divna ide'a+ E.ili. Mi(li. da tvo' ota i 'a
.o&e.o 'edne godine da o-a2i.o ran2eve o -lin.C
Pet .in/ta -a(ni'e+ na-on 1to (.o (e pozdravile+ (p/1ta. (l/1ali/ i
,aa. (e na 'a(t/-e. ?idite. "ilo 'e la-o. O2e-ivala (a. (va3/+ .i(lila da
.ora. da i* /,e3/'e.+ ali pogre1ila (a.. Gga(iv1i (vetio+ zatvara. o2i. "ilo
'e 'edno(tavno -ao podizan'e (l/1alie i po(tavl'an'e pitan'a.


Poglavl'e I@.


Dana( -re9e.o iz "ata na po(ledn'i deo na1eg p/tovan'a i p/t/'e.o na
(ever / Be1ir da po(eti.o La'. Par- -o'i 'e ""L -ori(tio -ao o-r/&en'e za
Pe.,erli / (vo'o' adaptai'i =ordo(ti i predra(/da i za 2/ven/ (en/ na
'ezer/ (a Kolino. Rirto..
Kre9e.o rano. Polaza- 'e za-azan na-on dor/2-a / W /'/tr/+ i na-on
,rzog pa-ovan'a (tvari < gde 'e pa-ovan'e e/5e.iza. za /vrtan'e ode9e i
g/ran'e i(te / .o' -o5er -ao -ad -/pi. vod/ iz po-varene ve1 .a1ine :po1to
(a. nedavno (-/pl'ala vod/ iz (vo'e .a1ine -o'a 'e /rila+ zna. da 'e ovo
i(tina; < tr2i. / predvor'e *otela da po1al'e. .e'l.
Od (ino9 (a. donela tri veli-e odl/-e:

@. Ne .og/ da /radi. ni1ta / vezi Spa'-a. Pre-a(no 'e. Ta' -on' 'e
od'/rio+ -a-o 'e .o'a ,a-a volela da -a&e+ 1to 'e prili2no pri-ladno re2eno (
o,ziro. na .o'e i(-/(tvo (a do2e-a Nove godine. Ta-o da 9/ .orati da (e
potr/di. i za,oravi. na to.
#. Ali .og/ da /radi. ne1to / vezi .e'la -o'i (a. do,ila od go(pode
Me-enzi. G.e(to da 2e-a. da (e vrati. / N'/'or-+ od.a* 9/ (e (/o2iti (a
ti.e i napi(ati 'o1 'edno pi(.o / -o.e i* dire-tno pita. da li planira'/ da
proda'/ po(ao. ?i1e ,i* volela (ada da zna. nego da prod/&ava. agoni'/ i
provede. naredni* 2etrde(et o(a. 2a(ova ,rin/9i o to.e. To va. 'e -ao
(-idan'e 5la(tera: ,olno ali ,rzo gotovo.
I. Pre(ta9/ da -ori(ti. ove (.e1ne izre-e.

De(et .in/ta -a(ni'e i 'a 'o1 /ve- ni(a. po(lala .e'l go(podin/
Me-enzi'/.

Na-on 1to (a. otvorila por/-/ go(pode Me-enzi i priti(n/la na
odgovor+ .o'a odl/2no(t .e 'e izdala i (ada (edi. ovde+ (a pr(ti.a na
ta(tat/ri+ z/re9i / prazn/ por/-/ i po-aziva2 -o'i treperi. Ne zna. 1ta da
napi1e.. ?e9 (a. i. po(lala ono pi(.o / -o. (e nada. da 9e go(podin/
Me-enzi'/ /(-oro ,iti ,ol'e. Ono 1to (tvarno &eli. da napi1e. 'e: ADa li
i.a. po(ao -ada (e vrati.8C
Mo.entalno (to.a- po2in'e da .i (e prevr9e i o(e9a. -a-o (e nad .ene
nadvi'a ne-i lo1 predo(e9a'. Kad .alo ,ol'e raz.i(li.+ .o&da ,i za (ada
tre,alo da pre(-o2i. ovo (/o2avan'e.
Priti(-a. Aiz,ri(atiC.
A)na2i t/ (e -ri'e16C
Sa pr(to. 'o1 /ve- na ta(tat/ri+ o-re9e. (e / (tolii i vidi. -a-o (e Ro/z
o,r/1ava na .ene / o,la-/ 'a-og par5e.a -o.e ne zna. i.e. Ali ni-a-o da
pre(tane. da (e iznena3/'e. oni. devo'-a.a -o'e iz/(te i(tog tren/t-a
-ada va( /pozna'/: AO+ da li to .iri1e1 na Dol2e > =a,an/8Q. Kao ne-o -o
(tavl'a ,eli .o1/( 'o1 od petnae(te godine+ ne /.e. da razli-/'e. 7anel U od
=le'd o(ve&iva2a za vazd/* 2a- ni da .i platite.
A7ta za,oga radi1 t/ / 9o1-/ (a-rivena -ao .i18C gla(no iz'avl'/'e.
Pri(il'ava. (e da zv/2i. op/1teno. AO+ (a.o (a. (lala ne-i .e'lC+ (le&e.
ra.eni.a.
AKo.e8C za*teva+ podi&/9i o,rve. Re2 privatno(t ne po(to'i / Ro/zino.
re2ni-/.
AMo. gazdi. Da vidi. da li 'o1 /ve- i.a. po(ao -ada (e vrati..C
Pa+ -a-va 'e -ori(t od lagan'a8 4 ova-o 9e (vi /(-oro (aznati+ po.i(li.
t/&no.
Ro/z del/'e zapan'eno. AA za1to ne ,i i.ala+ draga8 Sig/rna (a. da (i
veo.a do,ra / (vo. po(l/. ?redna.C Ka&e to -li.a'/9i glavo. / zna-
odo,ravan'a do- n'ene di'a.ant(-e .in3/1e zve-a'/.
)a*valno (e o(.e*/'e.. Ro/z 'e veo.a draga+ ali 'e ta-o3e veo.a naivna.
Pro1li (/ ti dani -ada 'e /(pe* ,io zagarantovan oni.a -o'i (/ vredni. Sada 'e
va&no da va. roditel'i ,/d/ poznate ro- zvezde.
A0vala+ ali ,o'i. (e da go(podin Me-enzi+ to 'e .o' gazda+ vla(ni-
-n'i&are+ ni'e do,ro / po(ledn'e vre.e. Ot-a-o zna. za n'ega pri2ao 'e o
to.e da zvani2no ode / penzi'/+ ali (ada .i(li. da 9e to (tvarno /raditi. A to
zna2i da 9e prodati -n'i&ar/.C
AO+ 'a ne ,i* ,rin/laC+ /zdi1e. AKn'i&ari 9e /ve- ,iti potre,an .enad&er.
Ko 9e dr/gi raditi on/ do(adn/ papirologi'/ i 1ta (ve...C
"o&e+ o,o&ava. 'e. Sa.o Ro/z .o&e po.i(liti da ,i vre3an'e .og
radnog .e(ta .oglo da .e razve(eli. 4pa-+ ironi2no+ po.alo to i radi.
Mo'e lie (e -rivi / o(.e*. A)na.+ ali ne9e ,iti i(to. ?i1e ne9e ,iti
Me-enzi. K/pi9e 'e ne-a veli-a -o.pani'a i ,i9e pre5ar,ana i .odernizovana i
potp/no 9e izg/,iti (vo' 1ar.. ?e9 .og/ da vidi..
Aparati za e(pre(o+ ,e&i2ni /re3a'i+ gla(na ./zi-a...C Gzdi1e. i tone. /
pla(ti2no' (tolii. ADana( (vi &ele ne1to novo. Ni-o vi1e ne vredn/'e godine i
i(tori'/.C
A)na.+ zna....C
"aa. pogled -a Ro/z -o'a -li.a glavo. d/,o-o za.i1l'ena.
A=l/.ie+ -n'i&are+ ne.a razli-eC+ ./.la za (e,e+ a 'a (e pri(e9a. 1ta 'e
Ro/z re-la na ,al/+ o to.e da 'e nevidl'iva.
AO+ izvini+ ni(a. .i(lila...C ,rzo po2in'e. da (e vadi.. Sran'e. Ne &eli.
da po.i(li da 'e vre3a.. Ali .e Ro/z /9/t-/'e dlano. r/-e.
AE.ili+ draga+ ne.a potre,e da (e ti izvin'ava1. Dr/1tvo 'e to -o'e ,i
tre,alo da (e izvini.C 4 zatvoriv1i o2i+ (tavl'a r/-/ na o,rv/ i d/,o-o+
/zdr*talo /zda*ne.
S-oro da pada. / i(-/1en'e da apla/dira.. Prvi p/t ne po(.atra.
Ro/z -ao di'a.anti.a opto2en/ (tari'/ da./ na te.at(-o. p/tovan'/ o
D&e'n O(tin+ ve9 -ao .lad/ dvade(etogodi1n'a-in'/ -o'a 'e od/1evl'avala
pozori1n/ p/,li-/ -ao glavna gl/.ia. 4 .og/ da vidi. za1to. Stvarno 'e
do,ra.
A4zvinite+ go(po3ie "ir.an8C Menad&er *otela pro.al'a glav/ iza zida.
Mali+ (a i(-rivl'eni. rta.a lia pop/t Pi-a(ove (li-e+ on (e nervozno
o(.e*/'e. Na ,radi ./ 'e zalepl'en -o.adi9 roze papirne .ara.ie na .e(t/
gde (e po(e-ao prili-o. ,ri'an'a.
ADa8C Ro/z otvara o2i i tran(5or.i1e (e iz tragi2ne &rtve / za*tevn/ div/
do- ga napada. ADa8C ponavl'a (ada gla(ni'e.
Menad&er g/ta+ a n'egova Ada.ova 'a,/2ia (e ,e(no po.era gore<dole.
APitao (a. (e da li ,i(te (ada pogledali. Mi(li. da 'e (ada ,a1 pre.a
va1i. (tandardi.a.C N'egov *ra,ri po-/1a' da ,/de (ar-a(ti2an do2e-an 'e
ledeni. pogledo..
APa+ *vala+ go(podine D&e5riz. Nada'.o (e da 'e(te+ *o9e.o li8C
A7ta8C ti*o pita. Ro/z do- (e ona o-re9e da prati .enad&era -o'i 'e
ne(tao iza /gla. "ez (/.n'e (a ola-1an'e. 1to ./ 'e glava 'o1 na ra.eni.a.
=lade9i (vo' pa&+ Ro/z .i /p/9/'e vedar o(.e*. ADo3i da vidi1.C
Mena -o'a .i (e o(.e*/'e (a rno<,ele 5otogra5i'e na zid/ / *ol/ i.a
'agodie -ao ve1alie za -ap/te+ ne&ne o2i o,li-a ,ade.a i ta-o p/ne /(ne da ,i
'o' i An3elina D&oli pozavidela.
AA/+ prelepa 'eC+ .r.l'a.. Del/'e -ao da 'e i(ti* godina -ao 'a+ ali te1-o
'e odrediti na 5otogra5i'i. =leda. / Ro/z+ (pre.na da 'e pita.+ -ada
pri.eti. da (to'i i z/ri / /ra.l'en/ 5otogra5i'/+ lia p/nog pono(a.
Naravno. Ka-o ni(a. pri.etila (li2no(t8 OK+ /(ta vi1e ni(/ ta-o p/na+ a
o2i (/ (ada iz,orane / /glovi.a+ ali ne.a (/.n'e da 'e to Ro/z. =leda.
potpi( / /gl/. Da+ t/ 'e: Ro/z Ra5ael. N'eno /.etni2-o i.e.
A onda (e (eti. n'enog razgovora (a Spa'-o.. N'egovog predloga da
(tavi (vo'/ potpi(an/ 5otogra5i'/ / *ol+ za'edno (a o(tali.+ pored D&/di
Den2+ i -a-o (a. po.i(lila da ne ,i tre,alo da 'e zadir-/'e.
Malo (e -a'e..
Pa+ to 'e 'o1 'edna (tvar / -o'o' (a. pogre1ila+ zar ne8
A)ar ne .i(li1 da ,i tre,alo da ,/de o-a2ena .alo vi1e8C Ro/z .e gleda
podign/ti* o,rva.
ANe+ .i(li. da t/ izgleda (avr1eno.C O(.e*/'e. (e vedro.
Menad&er+ -o'i (to'i iza na(+ dr&e9i 2e-i9 i -/ti'/ e-(era+ (pre.an na
a-i'/+ /p/9/'e .i pogled p/n za*valno(ti. Sti2e. /ti(a- da 'e za-/ao vi1e
od 'ednog e-(era '/tro( na ta' zid+ po-/1ava'/9i da 'e o-a2i -a-o tre,a.
AAli+ da li (i (ig/rna da (e ne (/dara. (a D&/di8C /porna 'e Ro/z.
ANe+ .i(li. da o,e i.ate dovol'no pro(toraC+ /.ir/'e 'e .enad&er.
=leda. ga (a divl'en'e.. O2igledno da 'e pro5e(ionala / ovo.e. Pre.a
,ro'/ 5otogra5i'a na zid/+ o2igledno 'e .orao da (e ,avi (a poprili2ni. ,ro'e.
zvezda.
A0.+ da li i ti .i(li1 ta-o8C -a&e Ro/z+ dozvol'ava'/9i da 'o' (e pre-o lia
razlegne .ali o(.e*.
AMi(li.+ ne ,i* &elela da 'e za(eni. ili ne1to (li2no.C
Mora. da (e (/zdr&i. da (e ne ,i* o(.e*n/la. Sa.o Ro/z .o&e da
,rine o to.e da ne za(eni gl/.i/ -o'a 'e do,ila O(-ara.
ADel/'e prili2no (taro pored .ene+ 1ta ti .i(li18C
S o,ziro. na 2in'eni/ da 'e tvo'a 5otogra5i'a napravl'ena verovatno pre
pede(et godina+ to i ni'e iznena3en'e+ po&eli. da -a&e.+ ali naravno da to ne
radi.. Ovo 'e Ro/zini* pet .in/ta+ i ona ,a1 /&iva. G (tvari+ ni(a. 'e videla
(re9ni'/ to-o. elog p/tovan'a. Po(ledn'a (tvar -o'/ &eli. 'e(te da 'o' to
po-vari. ti.e 1to 9/ 'e vratiti / (tvarno(t.
ADa+ .i(li. da izgledaC+ odgovara. i+ o-ren/v1i (e -a Ro/z+ na.igne..
Ona (e 1iro-o o(.e*/'e. ASavr1eno. Onda 9e.o o(taviti ta-o+ *o9e.o8C
o,'avl'/'e+ o-ren/v1i (e -a .enad&er/.
?idi (e ola-1an'e na n'egovo. a(i.etri2no. li/.
AA 1to (e va( ti2e+ go(podine D&e5riz...C
O+ ,o&e+ (ta'e ,ilo (ada8 O2itava ./ (e na li/.
=ra,e9i ga za ra.ena+ ona (p/1ta veli-i pol'/,a na n'egov zapan'eni
o,raz. A ?i (te prava zvezda6C
Ro/zina (li-a privla2i do(ta pa&n'e. Sve do (ada+ .i(li. da 'e ve9ina
&ena pota'no .i(lila da (e Ro/z *vali a da (/ n'ene pri2e o n'eno' A2/veno'
lepotiC i Apozori1no' ve1tiniC po.alo pre/veli2ane. Ali (ada+ -ada i. 'e
pa.9en'e o(ve&eno i -ada (/ do-azi nepo,itni+ p/ne (/ divl'en'a i pitan'a.
AO+ da li (i gl/.ila (a (ir D&ono. =ilg/do.8C
ADelovala (i .i poznato6 =ledala (a. te na pozornii @[UU. / Old ?i-/.C
ARo/z Ra5ael8 Ti (i 2/vena Ro/z Ra5ael8C
ARei .i+ -a-va 'e D&/di8C
Ro/z 'e+ naravno+ -ra'n'e od/1evl'ena. Odgovara'/9i na pitan'a -ao
i(-/(ni politi2ar+ del/'e -ao da 'e o&ivela+ prepri2ava'/9i anegdote iz (vog
pozori1nog &ivota &el'no' p/,lii. G (tvari+ potre,ne (/ (ve ve1tine go(po3ie
Stin -ao t/ri(ti2-og vodi2a da ra(tera'/ go.il/ i i(tera'/ (ve iz predvor'a
*otela da ,i (e /-rali / a/to,/( -o'i na( 2e-a.
)a(ta'e.. Po.i(ao da 9/ videti Erni'a na-on (vega 1to (e dogodilo ni'e
ne1to 2e./ (a. (e nadala. Na-on ele iz.i1l'ene pri2e -o'/ .i 'e i(pri2ao+
(vi* oni* la&i o Spa'-/+ 1ta 9/ ./ re9i8 "ilo 1ta8
Ni1ta8 Da li da ga ignori1e.8 Da (e (/o2i. (a n'i.8 7ta8
0oda'/9i pre-o par-inga+ raz.atra. razli2ite (enari'e -o'i (e odigrava'/
/ .o'o' glavi: Erni'eva rea-i'a -ada ga (/o2i. (a i(e2i.a iz novina. On 'e
l'/t+ ,e(an < Sran'e+ 1ta a-o po(tane na(ilan8 Trgne. (e na (a./ po.i(ao.
Mo&da 'e(te (tari'i 2ove- ali 'o1 /ve- .o&e da zada -o'i /dara (a oni.
n'egovi. podla-tia.a. A onda 'e t/ i (enario / -o. (e o,o'e pretvara.o da
(e ni1ta ni'e de(ilo+ l'/,azno (e pozdravl'a.o+ a iz.e3/ na( (e raz.en'/'/ ti*i
pogledi -o'i -a&/ da on zna da 'a zna..
Ali+ 1ta god da (e de(i+ vi1e ne .og/ da odla&e.. Ja (a. po(ledn'a -o'a
/lazi / a/to,/(+ i -a-o (e pen'e. /z (tepenie+ pripre.a. (e za na1 (/(ret.
"/di (.irena E.ili+ *ladne glave+ ne pravi (en/ pred (vi.a. Dolazi. do
zadn'eg (tepeni-a. 0ilari 'e i(pred .ene+ ali .og/ da vidi. 1il'at/ -ap/. OK+
odl/2ila (a.. Sa.o 9/ ./ re9i da .ora. da razgovara. (a n'i. na(a.o+ da
i.a ne1to 1to .ora.o da ra(pravi.o+ da...
Be-a'te .alo...
ATi ni(i ErniC+ pro./a. zapan'eno.
De2a2-a 5ig/ra (a 1il'ato. -apo. o-re9e (e -a .eni. APa+ ni(a. ,io
po(ledn'i p/t -ada (a. proveravaoC+ do,a/'e i (.e'e (e.
T/po z/ri. / n'ega. 4.a 'are9/ ,radi/ i ,/,/l'ie i izgleda -ao da i.a
dvade(et i 'edn/ godin/. Ne+ on de5initivno ni'e Erni.
S.e'e. (e 2/dno. ASa.o... .i (.o i.ali dr/gog voza2a rani'eC+
o,'a1n'ava.+ po-/1ava'/9i da (e (a(tavi.+ ali -ipti. od pitan'a
,ez odgovora. =de 'e Erni oti1ao8 Da li 'e otp/1ten8 Da li 'e oti1ao (vo'o.
vol'o.8 7ta (e ta2no de(ilo8
AA+ da+ ta2no+ 2/o (a.C+ -li.a glavo. na1 voza2. APozvali (/ .e da ga
za.eni.. Ne1to -ao .orao 'e *itno da ode+ ne-i pro,le....C
AKa-av pro,le.8C za*teva. odgovor+ /.ir/9i od &el'e da (azna. 1ta (e
de(ilo.
ANe zna..C On (le&e ra.eni.a. AMeni ovde ni-o ni1ta ne pri2a.C
ASada+ .oli. ?a( (edite.C G(.erava na( go(po3ia Stin+ po(eda'/9i .e
/z prolaz+ (ve (a ,ele&nio. / r/i. ATo va&i i za ?a(+ go(po3ie Ol,ra't+ a-o
9ete ,iti l'/,azni.C Klizn/la 'e iz.e3/ .ene i voza2a+ a 'a (a.+ pre.a n'eno.
izraz/ lia za-l'/2ila da ona zna ta2no 1ta (e doga3a+ ali ne pop/1ta. Ali+ opet+
2e(to i.a. /ti(a- da go(po3ia Stin zna vi1e nego 1to na. govori.
Sela (a. i gledala -roz prozor. 4 po prvi .i 'e (in/lo da+ za ne-og -o
za(ig/rno zna .nogo o dr/gi.a+ ne.a. ni-a-v/ pred(tav/ -o 'e na1
zagonetni vodi2. A.a ,a1 ni-a-v/.Poglavl'e I#.


Naravno+ ve(t o Erni'evo. ne(tan-/ ,rzo (e pro2/la i ni'e potre,no p/no
da po2n/ da -r/&e gla(ine. Pre.a 0ilari+ -o'a i.a in5or.ai'e iz prve r/-e+
Erni 'e vi3en za do2e- (a ne-o. &eno. (a ,ala.
Navodno 'e delovalo -ao da Apri(no razgovara'/C+ -a-o 0ilari
o,'a1n'ava+ 1to .e pod(e9a na one .i(teri'e o /,i(tvi.a -o'e gleda.o na T?< /+
gde (/ &rtve /ve- po(ledn'i p/t vi3ene -a-o Apri(no razgovara'/C (a
ne-i. (trane. pre (vo'e prerane (.rti. Ni'e da -a&e. da 'e Erni od
prevaranta po(tao /,ia+ nego (a.o -a&e..
Ov/ pri2/ 'e dal'e podr&ala R/pinda -o'a+ zve-a'/9i de(etina.a tan-i*
zlatni* nar/-via -o'e no(i na r/-a.a+ povez/'e (vo'/ po(et/ prodav/
novina '/2e gde 'e (rela Erni'a i gorepo.en/t/ &en/ :(ada plav/1/ (a lo1i.
dr&an'e. -o'e ,i dra.ati2no i(pravila 'oga+ -a-o R/pinda -a&e;. Erni pa- ni'e
video R/pind/+ a on i plav/1a (/ razgovarali o odla(-/ na Ja.a'-/ ne-i.
aran&.ano. / po(ledn'e. tren/t-/.
4li ,are. 'e ona ta-o .i(lila da 'e 2/la+ prizna'e R/pinda+ -ada 'e Ro/z
i(pit/'e+ ali .o&da to i ni'e ta-o. G (tvari+ (ada -ada raz.i1l'a o to.e+ ne
.o&e da ,/de (to po(to (ig/rna da 'e to ,io Erni po1to 'e ,ila za/zeta
preli(tavan'e. .e(e2ni-a D/*ovno zdravl'e. B/'e (e (alva razo2aran'a od
(trane oni* / a/to,/(/ -o'i (/ (l/1ali (ve ovo ,ez da*a a go(po3ia Stin 'e
l'/tito opt/&ila R/pind/ da i.a preterano ,/'n/ .a1t/ a onda na. re-la da
pre(tane.o da (e ,avi.o pretpo(tav-a.a i da pogleda.o nalevo po1to
prolazi.o pored 2/venog vi'ad/-ta -o'i (/ izgradili Ri.l'ani.
Ja8 Ja ne zna. -o.e ili 2e./ da ver/'e.. Mo&da (/ 0ilari i R/pinda /
prav/+ .o&da 'e go(po3ia Stin+ a .o&da ni'e ni-o od n'i* nego 'e ne1to
potp/no dr/go / pitan'/. G (va-o. (l/2a'/+ on 'e ne(tao.
"aa. pogled na Me'vi. Lia prilepl'enog za (ta-lo+ ona gleda prirod/ i
o(.e*/'e (e od(/tno (a.a (e,i+ i zna. da 2a- ia-o ni-ada ne (azna.o 1ta (e
de(ilo Erni'/ 'edna 'e (tvar (ig/rna: ona 'e do,ro pro1la. A za to .ora.o da
za*vali.o Spa'-/. )ato 1to+ da ni'e ,ilo n'ega+ ova pri2a ,i .o&da i.ala
potp/no dr/ga2i'i -ra'.
Do Be1ira 'e d/ga vo&n'a i na-on (at vre.ena p/tovan'a odavno (.o
nap/(tili engle(-/ prirod/ i (ada (e nalazi.o na (ivil/ engle(-og a/top/ta.
Raz.i1l'a. o "at/. O odla(-/ iz n'ega. Deo .ene 'e t/&an+ ona-o -a-o (te
/ve- t/&ni -ada d/go i12e-/'ete da po(etite ne-oga ili ne1to a (ada 'e to
gotovo+ ali da ,/de. i(-rena ta-o3e o(e9a. ola-1an'e. 4.a p/no divni*
/(po.ena+ ve9ina 'e vezana za go(podina Dar(i'a < na1 5eno.enalni prvi
(a(tana- na 'ezer/+ 'a*an'e do La&nog za.-a po .e(e2ini za do2e- Nove
godine+ leptiri9i / .o. (to.a-/ -ada (e o-ren/o da .e pol'/,i < ali i.a i
ne-i* veo.a ,olni*.
Mo'e .i(li (-a2/ na /&a(n/ (va3/ (a Spa'-o.+ a zati. nazad.
Ali -ao 1to (a. re-la+ ne .og/ ni1ta da /radi. povodo. toga. Mora.
da po-/1a. da za,oravi. (ve.
Pola (ata vrpol'en'a -a(ni'e+ .o' d&e.per 'e /.otan i(pod .o'e ,rade
-ao privre.eni 'a(t/-+ i od/(ta'e. od po-/1a'a da za(pi. -ao (vi o(tali.
Ne.og/9e 'e. Previ1e toga .i (e .ota po glavi. Podign/v1i (e+ pret/ra. po
tor,i+ vadi. (vo' pri.era- =ordo(ti i predra(/da i o-re9e. o,ele&en/
(trani/.
),og (vega 1to (e doga3alo+ ni(a. ,a1 od.a-la < (-oro da (a. na po2et-/.
Kad (.o ve9 -od toga+ ovo 'e 'edna od .o'i* na'o.il'eni'i* (ena / -n'izi. Ona
-ada (/ Eliza,et i go(podin Dar(i na Neder5ild ,al/+ a go(podin Dar(i 'e
/pravo pitao za (lede9i ple(. Po1to 'e iznenadio+ re-la 'e da+ ali -ada (e on
od.a-ne+ pita (e o 2e./ 'e raz.i1l'ala. N'ena pri'atel'ia 7arlot po-/1ava da 'e
/te1i:

1su7ujem se da kaem da e ga smatrati pri'vatljivim.
2oe sauvaj) To bi bila najvea nesrea) (matrati pri'vatljivim onoga koga si
odluio da mrzi) Ne eli mi takvo zlo)

"o&e+ ta2no zna. -a-o (e o(e9a+ po.i(li.+ raz.i1l'a'/9i o Spa'-/+ a onda
,rzo po-/1ava'/9i da (-rene. .i(li. Se9a1 (e (vo'e odl/-e+ E.ili8 Bvr(to
-a&e. (e,i. O-ren/v1i (tran/+ na(tavl'a. da 2ita. 1ta (e de1ava -ada do3/ na
podi'/.: ovde .i 'e /ve- po.alo &ao Eliza,et. Ta-o 'e i(-rena / od,rani
?i-a.a a opet ta-o 'e pogre1ila.

(eam se da ste jednom rekli, gospodine "arsi, da nikada ne pratate, da se
jednom stvorena uvre7enost ne menja. 0eoma ste oprezni, pretpostavljam, prilikom
stvaranja iste.
-esam, rekao je on vrsto.
, nikada ne dozvoljavate da vas zaslepe predrasude%
Nadam se da ne.
Naroito je vano onima koji nikada ne menjaju svoje miljenje, da budu
sigurni da su prvo dobro procenili.

Kad (.o ve9 -od toga+ ta-av 'e lie.er. A-o 'e i-o za(lepl'en
predra(/da.a+ to 'e Eliza,et6 Po.i(li.+ a .i(li .i (e vra9a'/ na rani'e (ene.
Ona 'e ,ila potp/no protiv go(podina Dar(i'a od (a.og po2et-a+ ot-a-o 'o' 'e
povredio pono( re-av1i da 'e Aprili2no do(adnaC i Apro(e2nog izgledaC.
)a(ta'e..
7ta8 Ne+ 'a (a. pogre1ila D Spa'- 'e ta' -o'i 'e .ene ta-o nazvao.
=o(podin Dar(i 'e Eliza,et nazvao Apodno1l'ivo.C i Anedovol'no lepo.C.
Od.a*/'e. glavo.. Ka-o /vrn/to. Oda-le (ad to8 Poti(-/'/9i to+ vra9a. (e
na (trani/.

=ogu li da pitam koji je cilj ovi' pitanja%
(amo ilustracija vaeg karaktera, ree ona, pokuavajui da ublai svoju
ozbiljnost. #okuavam da ga s'vatim.

Ali ona to ne radi (tvarno+ zar ne8 Ka&e. (e,i. Prili2no 'e o2igledno da 'e
Eliza,et ve9 donela odl/-/ o go(podin/ Dar(i'/+ i ovo -ori(ti da ga iznervira.
Mi(li.+ *a'de da ,/de.o i(-reni+ 'edini razlog za1to 'e Eliza,et ta-o ,rzo
poverovala / ?i-a.ov/ pri2/+ ,ez i-a-vog do-aza -o'i ,i 'e pot-repio+ 'e(te
z,og toga 1to 'e podr&ao n'eno .i1l'en'e da 'e go(podin Dar(i pravo -opile
O(e9ala (e do,ro. To 'e opravdalo n'en prezir pre.a n'e./.
A 'edini razlog -a-o 'a to (ig/rno zna.+ 'e(te zato 1to (a. (e i(to ta-o
o(e9ala onog dana / -a5e/ -ada .i 'e Erni i(pri2ao (vo'/ pri2/+ po.i(li. (a
&al'en'e.. Ka-va (l/2a'no(t.
O(i....
Od'edno. 'e previ1e (li2no(ti da ,i* .ogla da i* ignori1e. i -ao da .i
(e /pali la.pia / glavi. Be-a'te .alo. Ovo 'e .oglo ,iti napi(ano za Spa'-a i
.ene+ (a.o za.enite i.ena i do,i9ete na(.
Bi. .i 'e na pa.et pala ova ide'a ni(a. .ogla da pover/'e. da ni(a.
pri.etila rani'e. Po2in'e. da li(ta. -n'ig/. G (tvari+ 1to vi1e raz.i1l'a. o to.e+
to vi1e (li2no(ti pronalazi.+ (*vata.+ do- .o'e pa.9en'e i(tovre.eno
pretra&/'e rani'e razgovore+ (va3e+ poglede+ e.oi'e...
Ona' tren/ta- -ada (.o (e /poznali i -ada .e 'e /vredio+ na1 2/dan ple(
na ,al/+ to 1to (a. poverovala Erni'/ -ada .i 'e i(pri2ao (ve one /&a(ne
(tvari o Spa'-/+ n'egovo pi(.o / ele-tron(-o. o,li-/ -o'e .i po-az/'e da
(a. ga pogre1no proenila+ n'egova iz'ava l'/,avi+ .o'a /&a(na rea-i'a...
O+ ,o&e. Malo .i 'e ./-a.
)ato 1to (ada raz.i1l'a. o to.e+ (*vata. da (a.+ -ao i Lizi+ (ve
pogre1no (*vatila. 4 ne (a.o / vezi Spa'-a+ ve9 i go(podina Dar(i'a...
Eto. Priznala (a.. 4-a-o to radi. -ao da (e otvorila ne-a -/ti'a -o'/ (a.
(a-rila d/,o-o / (e,i i (ve one do(adne (/.n'e -o'e (a. i.ala / po(ledn'i*
ne-oli-o dana p/1tene (/ na (lo,od/ i po'avl'/'/ (e na povr1ini. D/ga+ 2/dna
ti1ina+ n'egov (tav pre.a &ena.a -o'e rade+ nedo(tata- (.i(la za */.or i
ne(po(o,no(t da (e na(.e'e na (vo' ra2/n...
7ta 'e ono Spa'- re-ao onog dana / "at/8 (tvarnost je uvek mnogo vie
razoaravajua od <antazije. Pri2ao 'e o "eti "l/+ ali .ogao 'e i(to to da -a&e za
go(podina Dar(i'a. G =ordo(ti i predra(/da.a+ D&e'n O(tin opi(/'e
go(podina Dar(i'a -ao A.i(terioznogC+ 1to zv/2i ta-o privla2no+ ali /
(tvarno(ti i(pada da to zna2i da 'e .rg/d+ AgordC. G,rzo (*vata.+ to zna2i
(e-(i(ta+ a to 1to 'e AarogantanC+ / (tvarno(ti zai(ta zna2i da 'e prili2an (no,.
4 od'edno. (*vati.. Ni(a. zal'/,l'ena / go(podina Dar(i'a. Ni
na'.an'e. 4 znate 1ta8 Ni-ada ni(a. ni ,ila. "ila (a. zal'/,l'ena / ide'/ o
n'e./ i ono.e 1to 'e pred(tavl'ao+ a ne realno(t. Naravno da to ne zna2i da
.e ne privla2i+ -oga ne ,i8 Kao 1to 'e Stela re-la -ada (.o razgovarale /
-n'i&ari+ on 'e vla&ni (an (va-e &ene. Ali -a-o ne-o .o&e da (e ta-.i2i (a
doterano. vizi'o. -o'/ (a. (tvarala / glavi (ve ove godine8 On ne .o&e. 4
ne ,i tre,alo da ,/de pri(il'avan da to radi. )ato 1to 'e to (tvar (a go(podino.
Dar(i'e. < on 'e &en(-a 5antazi'a. Ali (a.o to+ 5antazi'a. 4 to ,i tre,alo da
o(tane.
AE.ili8C
=la( pored .og /veta vra9a .e / realno(t i vidi. Me'vi -a-o z/ri /
.ene.
A"o&e+ ,o&e+ pa (i ti odl/tala+ 'e lN da8C (.e1-a (e+ g/ra'/9i nao2are /z
no( da ,i .e ,ol'e pogledala. A)ar ni(i pri.etila8 Pogleda'6 Stigli (.o.C
Po-az/'e r/-o. -roz prozor i do- (e o-re9e. ,o2no vidi. -a-o (e (vi
g/ra'/ na par-ing/ p/ni /z,/3en'a i i12e-ivan'a+ i (*vati. da 'e a/to,/(
prazan.
A4zvini+ ,ila (a. zad/,l'ena / 2itan'eC+ -a&e.+ izvin'ava'/9i (e i /(ta'/9i.
ASa.o ti -reni+ 'a (ti&e..C
A?a&iC+ Me'vi -li.a glavon'a zati. .i (e o(.e*/'e. A"o&e+ zar ni'e ovo
/z,/dl'ivo8 Me(to 2/vene (ene na 'ezer/. Mo&da 9e.o videti ne-og na1eg
go(podina Dar(i'aC+ -a&e i podi&e o,rv/.
ANada. (eC odgovara.+ gleda'/9i -a-o (e o-re9e i po2in'e da izlazi iz
a/to,/(a.
4 (tvarno (e nada. da 9/ ga videti+ po.i(li.+ do- po2in'e. ,rzo da
pri-/pl'a. (vo'e (tvari. )ato 1to (a. 'o1 ne1to (*vatila. Ni-ada ne9e /(peti
ovo iz.e3/ .ene i go(podina Dar(i'a. 4+ ironi2no+ to ne.a ni-a-ve veze (a
/vrn/to19/+ ap(/rdo. ili neraz/.no19/ (vega+ a i.a potp/no veze (a ne2i.
.nogo prize.ni'i.: nepre.o(tivi. razli-a.a. 4li+ da -a&e. to lai2-i+ previ1e
(.o razli2iti.
Na1i (tavovi (/+ ,/-valno+ dva razli2ita (veta. 4 to .ora. da ./ -a&e..
Ali po1to ne.a. n'egov ,ro' tele5ona da ga pozove.+ ili .o,ilni da ./
po1al'e. por/-/ ili internet adre(/ na -o'/ .og/ da pi1e.+ .ora. to da
/radi. na te&i na2in i -a&e. ./ / lie.
O(e9a. -a-o (e .o'a odl/2no(t g/,i.
Jedini pro,le. 'e(te -a-o+ za,oga+ ra(-in/ti (a go(podino. Dar(i'e.8Poglavl'e II.


AKao 1to ve9ina va( verovatno zna+ La'. par- 'e pretvoren / 'edn/ od
i-ona televizi'(-e (enogra5i'e -ada ga 'e ""L i(-ori(tio / (vo'o' adaptai'i
=ordo(ti i predra(/da -ao Pe.,erli+ do. na1eg vol'enog go(podina Dar(i'a.
To ni'e / potp/no(ti / (-lad/ (a originalni. ro.ano.. )apravo+ ver/'e (e da
'e in(pirai'a D&e'n O(tin za Pe.,erli ,ila Bet(vort -/9a / Der,i1ir/. 4pa-+ za
(ve va( l'/,itel'e Kolina Rirta+ ovde 'e (ni.l'ena 2/vena (ena -ada go(podin
Rirt .o-ar izlazi iz 'ezera...C
B/'e (e ne-oli-o /zda*a i povi-a odo,ravan'a od da.a -o'e (/ (e
o-/pile na veli-o. /laz/ / -/9/ da (l/1a'/ /vodni govor go(po3ie Stin.
A...a dana( zai(ta i.a.o (re9e da na. 'e pr/&ena ova-va 1an(a. O,i2no
'e *ol zatvoren za po(etioe / ovo do,a+ ali za na( 5anove D&e'n O(tin+ /prava 'e
napravila iz/zeta- i otvorila ga za privatni o,ilaza-. "ravo6C
)avr1ava'/9i (a teatralni. po-reto.+ ona (-lapa r/-e i po-re9e apla/z.
Pridr/&/'e. (e .ada ni(a. zai(ta (l/1ala. Previ1e (a. za/zeta raz.i1l'an'e. o
go(podin/ Dar(i'/. O to.e -a-o .ora. da ./ -a&e. da 'e gotovo+ i da
vi1e ne .og/ da ga vi3a.. A -a-o da ga prona3e. da ./ to -a&e.8
Raz.i1l'an'e o to.e gde 9/ ponovo naleteti na n'ega /ve- 'e delovalo
ta-o ro.anti2no i /z,/dl'ivo+ ali od'edno. vi1e ni'e za,avno. O(e9a. (e
5r/(trirano. Ne &eli. ./1-ara -o'i 'e .i(teriozan i enig.ati2an D &eli.
./1-ara -o.e .og/ da po1al'e. por/-/ na .o,ilni. Ja+ -o'a .rzi. to
nepre(tano dopi(ivan'e+ -o'a (e /ve- &ali. da 'e to potp/no nero.anti2no i
da (e g/,i .i(teri'a. Sada ,i* dala (ve da .og/ da napi1e. por/-/ A=de
(i86C i priti(ne. Apo(latiC.
AMada 'e Bet(vort -/9a+ -o'/ 'e D&e'n O(tin po(etila @S@@. ,ila prava
in(pirai'a za Pe.,erli+ .i(li. da 9ete (e (ve (lo&iti da 'e La'. *ol pri-ladni'e
veli2ine za Eliza,et -ada po(tane go(podaria -/9e...C
Ne-oli-o (ati -a(ni'e+ go(po3ia Stin privodi -ra'/ o,ilaza-. Do- na(
vodi / po(ledn'/ (o,/ / -/9i+ ,rzo ,aa. pogled o-o (e,e+ -ao 1to (a. /radila
/ (va-o' (o,i / -/9i+ nada'/9i (e da 9/ videti go(podina Dar(i'a. Nada'/9i (e da
9e (e neo2e-ivano po'aviti -ao 1to /ve- radi. Da 9/ (va-og tren/t-a /9i /
(o,/ ili pro9i -roz vrata ili (e o-ren/ti i on 9e ,iti ta.o. Ta vi(o-a+ ta.na+
.o.entalno prepoznatl'iva 5ig/ra+ poznati .i(teriozni izraz lia+ nepogre1ivi
gla( (a (vo'o. te&ino. i (avr1eni. vo-ali.a.
Pa ipa-+ gledala (a. iza (va-e .er.erne (-/lpt/re+ iza (va-og -o.ada
na.e1ta'a i -roz (va-i prozor a ni(a. ga videla. Sada+ -ada (e na1a po(eta
,li&i -ra'/+ ,rzo g/,i. nad/ da 9e (e po'aviti. 4 po2in'e. da ver/'e. da ga /
(tvari .o&da vi1e ni-ada ne9/ videti.
Na (a./ po.i(ao o to.e+ o(e9a. 2/dn/ .e1avin/ t/ge i ola-1an'a.
Pretpo(tavl'a. da to re1ava pro,le. ra(-idan'a (a n'i.+ a opet ne-a-o (e ne
o(e9a. do,ro < na-on (vega 1to (e de(ilo+ o(e9a. potre,/ da (e pozdravi.
-a-o tre,a. Mora.+ da /potre,i. /&a(ni a.eri-aniza.+ da i.a. ne-i
zavr1eta-.
Na-on 1to 'e o,ilaza- zavr1en+ (vi -re9/ -a -a5e/ i prodavnii (/venira+
ali 'a izlazi. napol'e da pogleda. prirod/. Stvarno 'e lepo ovde. Ni(a.
pri.etila -a-o 'e zapan'/'/9e ovo .e(to. "ila (a. previ1e za/zeta -n'igo.
-ada (.o (tigli da ,i* pri.etila i.pre(ivn/ vo&n'/ -roz par- (a 'eleni.a+
(a. *ol -o'i pod(e9a na i.pre(ivn/ palat/ itali'an(-og (tila+ o-r/&en ,a1ta.a+
i (a neverovatni. odrazo. / 'ezer/. Ali (ada+ do- (to'i. i /pi'a. (ve to+
zai(ta od/zi.a da*.
Sa. *ol 'e veli2an(tven+ .ada po.alo preoptere9en i natrpan (atovi.a+
tapi(eri'a.a i drveni. rez,ari'a.a+ do- (e (eda.nae(t '/tara vi-tori'an(-e
,a1te+ /-l'/2/'/9i i r/&i2n'a- iz do,a Edvarda+ par- (a 'eleni.a i 1/.a
pro(tir/ / nedogled. Ali ni'e / pitan'/ (a.o e(teti-a+ ve9 (a. o(e9a'. La'.
par- i.a ne1to .agi2no. Mog/ da pretpo(tavi. za1to ga 'e ""L oda,rao. 4.a
ne-i (po-o'. Neprolazno(t. Mo&ete da za.i(lite da (e ni1ta ni'e pro.enilo /
po(ledn'i* (to godina < -ao da 'e vre.e (talo.
D/,o-o /zda*ne. i g/ra. (vo'e r/-e (a r/-avia.a d/,l'e / d&epove.
Sa.a na 2i(to.+ (ve&e. 'an/ar(-o. vazd/*/+ (to'i.+ z/re9i / 'ezero+
od(/tno gleda'/9i ptie / dal'ini -a-o vr-/9/ i prele9/ ni(-o iznad vode i
pre-o grana golog drve9a.
APrelepo+ zar ne8C
Pre-in/ta / (an'aren'/+ o-re9e. (e i vidi. go(po3i/ Stin -a-o ide
(tazo. da .i (e pridr/&i. Javl'a .i (e o(e9a' &al'en'a. Ni'e .i do razgovora.
Meli. da ,/de. (a.a.
AO+ da+ iz/zetno.C Kli.a. glavo.. AOva-av pogled (e ne .o&e prona9i /
N'/'or-/C+ doda'e.+ (a.o da ,i* ne1to re-la. 4zgleda da .e 'e .o' talenat za
9a(-an'e nap/(tio.
ANe (/.n'a.C+ -a&e /z,/3eno. Pridr/&/'/9i .i (e+ ona z/ri pravo /
prizor.
=leda. 'e -ra'i2-o. o-a+ n'ene ne&ne rte lia+ lo-ne -o'e (/ po,egle iz
n'ene -rznene -ape -o'a odgovara n'eno. 1al/. )nate+ (tvarno .e pod(e9a na
ne-og. Raz,i'a. glav/ ele nedel'e+ ali ne .og/ da (e (eti. na -oga.
APa+ da li (te /&ivali / p/tovan'/ (a l'/,itel'i.a -n'i&evno(ti+ go(po3ie
Ol,ra't8C Od'edno. (e o-re9e i vidi -a-o 'e gleda..
AO+ da.C Kli.a. glavo.+ ,rzo (-re9/9i pogled. A"ilo 'e...C tra&i.
odgovara'/9/ re2. Ko'a re2 .o&e opi(ati ovo l/dilo od nedel'e8 Ne .og/ da
(e (eti. ni'edne. Da li /op1te po(to'i ne-a8
A...intere(antnoC+ /(peva. da (e (eti..
=o(po3ia Stin del/'e zadovol'na .o'i. odgovoro.. AKo'i va. 'e
o.il'eni deo8C
O-leva.. Rani'e ,i* (va-a-o re-la go(podin Dar(i. Pa+ .o&da ne ,i*
re-la+ ali ,i* po.i(lila. Ali (ada8 Sada ni(a. ta-o (ig/rna. Sve 'e i(pret/rano i
po.e1ano i -on5/zno. Stvarno ne zna. 1ta da -a&e.. A0.... (veC+ -a&e.
-ona2no. ASve 'e ,ilo (/per.C
AA da li (te pro2itali .e'l go(podina 0argre'v(a8C
ADaC+ odgovara.+ pre nego 1to regi(tr/'e. 1ta .e 'e pitala. O1tro 'e
pogleda.. =o(po3ia Stin gleda / .ene+ a n'ene o2i ,o'e le1ni-a (vetl/a'/
na zi.(-o. (/n/. AKa-o...8C
A...(a. znala da va. 'e pi(ao8C zavr1ava .o'/ re2eni/ i o(.e*/'e (e. AJa
(a. ./ dala va1/ i<.e'l adre(/.C Dire-tno. ANada. (e da (e ne l'/tite.C
)a(ta'e. na tren/ta- da ,i* .ogla (ve da regi(tr/'e.. ANe+ naravno da
ne.C od.a*/'e. glavo.. A zati.+ ponovo gleda'/9i / n'/+ pita.: ADa li va.
'e re-ao 1ta (e de(ilo8 7ta 9e napi(ati / pi(./8C
ANe. Ni(a. pitala i ni'e .i re-ao.C Prodorno .e gleda 'o1 ne-oli-o
tren/ta-a+ -ao da 'e d/,o-o za.i1l'ena+ pre nego 1to -ona2no progovori.
APredra(/de (/ (tra1na (tvar E.ili. Kao i gordo(tC+ -a&e ti*o+ gleda'/9i .e
(etno. A)nate+ -od D&e'n O(tin (/ *eroine /ve- ,ile ne/(tra1ive. Dr&ale (/ (e
(vo'i* prinipa+ '/rile ono 1to (/ &elele+ i ni'e i* ,ilo (tra* da prizna'/ da (/
pogre1ile.C =leda .e+ a o2i 'o' (vetl/a'/. A=ore 'e ne raditi ni1ta nego
pogre1iti.C
Gpi'a. n'ene re2i. One odzvan'a'/ / .eni. ?rti. i* / glavi i (a.o 1to
ni(a. ne1to re-la -ada .i pa&n'/ (-re9e ne1to 1to del/'e -ao da ne-o pliva /
'ezer/. Ne .o&e ,iti < 'an/ar 'e. Mr1ti. 2elo i &.ir-a. da ,i* ,ol'e videla.
Pliva2 izlazi iz vode. "o&e+ 'o1 /ve- 'e o,/2en. Mora da (e (.rzava. Mog/
odavde da ./ vidi. ,radavie+ -roz n'egov/ ,el/ -o1/l'/ -o'a 'e .o-ra i
-o'a prian'a /z n'egovo telo...
Sran'e. To 'e 2/vena (ena na 'ezer/. Sa.o 1to ovo ni'e Kolin Rirt...
ATo 'e go(podin Dar(iC+ ti*o iz/(ti. pre nego 1to /(pe. da (e za/(tavi..
Bi. (a. to re-la (tavl'a. r/-avi/ na /(ta &ele9i da .og/ da /g/ra.
rei nazad. Je,iga. Ja i .o'a veli-a /(ta. )a1to (a. .orala to da -a&e.8 ?odi2
(ig/rno .i(li da (a. l/da.
"aa. pogled na go(po3i/ Stin ali ona ni'e ni trepn/la. G.e(to toga+
ona 'o1 /ve- (to'i t/+ (avr1eno .irna. O-re9e (e -a .eni+ (a ,lagi. o(.e*o.
na /(na.a -ao da (e za,avl'a. AMrzi. 1to to .ora. da -a&e.+ ali ni'e ni do
-olena Kolin/ Rirt/+ zar ne8C
ANe+ ni'eC+ (.e'e. (e < a onda (e zaledi.. 7ta...8
Da li 'e ona...8
Otvara. /(ta+ ali re2i ne izlaze. 7to 'e 2/dno+ po1to .i 'e (ada .ilion
(tvari / glavi i prave .ilion razli2iti* pitan'a.
Ali ne.a. vre.ena da i* po(tavl'a.. Mora. da razgovara. (a go(po
dino. Dar(i'e. pre nego 1to ponovo ne(tane. Ponovo pogleda. 'ezero.
Sran'e+ ve9 odlazi pre-o /re3eni* travn'a-a.
AMora. da ide.C+ 'e(te (ve 1to /(peva. da proz,ori.. 4 ,ez o-retan'a
po2in'e. da '/ri. niz,rdo za n'i.. Kada (tigne. do podno&'a+ on 'e ve9 ne(tao.
=leda. levo i de(no+ nada'/9i (e da 9/ ga /gledati+ ali po1to ni2ega ne.a
/(porava. i (ta'e. pored veli-e &ive ograde. Savi'a. (e i (tavl'a. r/-e na
-olena da ,i* do1la do da*a. Sre .i l/pa -ao l/do+ toli-o 'a-o da po.i(li.
da 9e .i i(-o2iti iz gr/dnog -o1a. "o&e+ ni(a. i.ala po'.a da (a. toli-o van
5or.e.
Sto'i. ta-o ne-oli-o tren/ta-a+ 2e-a'/9i da .i (e di(an'e vrati / nor.al/+
z/re9i / (vo'e 2iz.e (a tragovi.a trave i ,lata i pita'/9i (e 1ta da radi..
Gzda*n/v1i+ (-lan'a. -o(/ (a o2i'/ i po-/1ava. da (e -onentri1e.. Mo&da
ni(a. oli.pi'(-a atleti2ar-a ali ni'e .i tre,alo p/no vre.ena da (e (p/(ti.
niz to ,rdo. On .ora ,iti t/ negde. Ali gde8
Ko-a. (e i -re9e. pre.a ,a1ta.a. Sad+ 'a ne.a. po'.a o ,a1ta.a. S
o,ziro. na to da &ivi. / N'/'or-/+ na',li&e 1to (a. ,ila ,a1ti 'e(te -ada (a.
ga'ila l'/te papri2ie na prozor/. 4.ala (a. i prelep/ dre2avoroze or*ide'/
-o'/ .i 'e Stela -/pila+ ali -ada 'e ve9e opalo .i(lila (a. da (a. 'e /,ila i
,aila (a. 'e. Da ,i* po(le (aznala da 'e to o2igledno ne1to 1to tre,a da (e de(i i
da 9e novo ve9e izra(ti. Ne.a potre,e da -a&e. da .e 'e Stela /,ila.
Mada+ ne .orate ,iti (tr/2n'a- da vidite da (/ ove ,a1te ne1to potp/no
dr/ga2i'e. 4 pored toga 1to 'e zi.a+ i.a'/ neverovatne veli-e &,/nove i ,il'-e+
&iv/ ograd/ -o'a 'e neverovatno < i 'a-o preizno < /re3ena / o,li-e+
pod1i1ane ivie+ /-ra1ene dr&a2e za ,il'-e+ ra(adni-e i lavirint (taza -o'e
vi'/ga'/ nao-olo. Da 'e ,ilo -o'a dr/ga prili-a+ odvo'ila ,i* vre.e i l/tala+
-ao -ad (a. ,ila .ala i i1la (a tato. / ra(adni- i l/tala po (ta-lenii.a+
po(.atra'/9i razli2ite ,il'-e+ /di1/9i vla&ni .iri( tla i ve9a. Ali (ada .ora.
ne1to da /radi.+ .ora. da porazgovara. (a go(podino. Dar(i'e.:
d/g/'e. ./ to.
4 odl/2no poti(-/'/9i /(po.ene iz detin'(tva+ &/ri. 'edno. od (taza.
Na-on izve(nog vre.ena i-a- *odan'a napred<nazad i (-retan'a levo i
de(no+ tra&e9i da vidi. n'egov 5ra-+ da o(eti. .iri( n'egove -olon'(-e vode
ili da 2/'e. zv/- -r-an'a 1l'/n-a pod n'egovi. noga.a+ po2in'e. da g/,i.
nad/. ?e9 'e -a(no+ /(-oro ,i tre,alo da -rene.o a 'o1 /ve- ni traga od n'ega.
Ta-o3e (a. (e+ od'edno. (*vata.+ potp/no izg/,ila.
Sran'e.
G(porava'/9i+ gleda. o-o (e,e+ po-/1ava'/9i da (e (na3e.. OK+ ne.a
pro,le.a+ (a.o .ora. da prona3e. (/ne po1to 9e .i to re9i gde (a. < /
(tvari+ ni(a. ta2no (ig/rna 1ta 9e .i to re9i < ali+ / (va-o. (l/2a'/+ ne .og/
da prona3e. (/ne po1to 'e ne,o pre-riveno ta.ni. o,lai.a i izgleda -ao
da 9e (va-og tren/t-a po2eti -i1a. D/plo (ran'e.
Po-/1ava. da prona3e. ne-e dr/ge tragove. Sa.o 1to (a. (ve vre.e
gledala napred tra&e9i go(podina Dar(i'a i ni(a. o,ra9ala pa&n'/ na o(tale
(tvari. Ne .og/ ni2ega da (e (eti.. G (tvari+ ne .og/ ni da (e (eti. da li (a.
/pravo (-ren/la levo pored one 5ontane ili de(no. 4li (a. i1la pravo8
S/.n'i2avo gleda. (plet (taza. Kao lavirint (a vi(o-o. &ivo. ogrado. (a
o,e (trane (taze. 4n(tin-t .i -a&e da (a. do1la iz onog prava+ ali opet+ .o'
in(tin-t .i 'e 'edno. re-ao da 'e izlaz #$ na aerodro./ DMRK Ata.oC pa (a.
zavr1ila na potp/no pogre1no' (trani+ (-oro prop/(tila let i vozila (e -roz
aerodro.(-/ zgrad/ / .ali. ele-tri2ni. -oli.a (a (vetli.a i (irena.a da
,i* (tigla na let. Re2 A,la.C ne .o&e ni iz,liza da opi1e o(e9a'.
?idev1i (tar/ -a.en/ -l/p/+ od/(ta'e. od po-/1a'a da (e ori'enti1e. i
odlazi. do n'e. G1/1-ana 'e i(pod drveta -o'e del/'e 'o1 (tari'e i po-rivena
li1a'evi.a i .a*ovino.+ ali ipa- (eda.. Od.a* o(e9a. *ladno9/ -o'a
pro,i'a .o'e 5ar.er-e. Po-/1ava. da podv/2e. -ap/t i(pod (e,e+ ali ni'e
dovol'no d/g i ne9e da (e razv/2e. O(e9a. poraz.
Da li i-ada i.ate ona' o(e9a' da ni1ta ne ide -a-o tre,a8 Da (te (ve
za,rl'ali8 4 da 1ta god radili+ ne9ete .o9i da /radite -a-o tre,a8 Da 'e previ1e
-a(no8
O(e9a. priti(a- / (lepoo2nia.a i nalet i(rpl'eno(ti. G.orna (a..
Do(ta .i 'e. Ne .og/ da '/ri. 2ove-a -o'i ne ,i tre,alo da po(to'i. Sa.o zato
da ,i* ra(-in/la (a n'i.. Sa.o zato da ,i* (e pozdravila.
Neo2e-ivano+ o(e9a. ne1to .o-ro na o,raz/ i veli-a de,ela (/za (e
-otrl'a niz .o'e lie. "e(no 'e ,ri1e. r/-avo. -ap/ta. Ali po'avl'/'e (e 'o1
'edna+ i 'o1 'edna+ i 'o1 'edna+ (ve do- .i r/-av ni'e potp/no .o-ar a (/ze (ve
ve9e i ,r&e.
Od/(ta'e.. Potp/no i do -ra'a od/(ta'e. od (vega. Od/(ta'e. od
po-/1a'a da prona3e. go(podina Dar(i'a+ od nade da 9e .i Spa'- i-ada
opro(titi i od verovan'a da 9/ ne-a-o i(praviti (tvari i da 9e -ra' ,iti (re9an.
4 privla2e9i -olena -a gr/di.a+ za,i'a. glav/ / 1al i 'ea. iz dna d/1e.Poglavl'e IK.


Ne zna. -oli-o d/go (edi. ta-o. S-l/p2ana+ (a ra.eni.a -o'a dr*te. 4li
-oli-o d/go ,i* o(tala ta-o da ni(a. o(etila r/-/ na ra.en/.
Ti- i pre nego 1to podigne. pogled+ zna. -o 'e to.
AE.ili+ draga+ 1ta ni'e / red/8C
=o(podin Dar(i z/ri / .ene+ a n'egove o1tre rte lia (/ i(-rivl'ene od
iznena3en'a. Rreneti2no 1.ra.+ (-lan'a'/9i pra.enove .o-re -o(e -o'i (e
lepe z+a .o'e lie. Meli. da o(eti. ola-1an'e 1to 'e ovde+ tre,alo ,i da o(eti.
ola-1an'e+ ali ne o(e9a.. Sve 'e z,r-ano. Ja (a. z,r-ana+ po.i(li. o2a'no+
ponovo 1.ra'/9i+ po1to no( ne pre(ta'e da .i /ri. "o&e+ .ora da izgleda.
/&a(no.
"ez re2i+ go(podin Dar(i .i n/di ,el/ .ara.i/. )a*valno 'e /zi.a. i
,ri1e. ote2ene o2i+ prl'a'/9i pa./- veli-i. rni. 5le-a.a od a'la'nera i
.a(-are+ a zati. d/va. no(. Ma+ ne-a ide (ve do 3avola. )a,oravite na
&en(-/ .i(ti2no(t+ vi1e .i ni'e (talo. S.otav1i .ara.i/ / lopti/ / r/i+
-ona2no podi&e. nate2ene o2i da ga pogleda..
Kao i o,i2no+ on (to'i+ iz/zetno .i(teriozan i potp/no (toi2-i. Do te ta2-e
da ne po-az/'e e.oi'e.
AE.ili+ .oli. te. )a1to pla2e18C
G n'egovo. gla(/ (e o(e9a tra2a- ne(trpl'en'a i pri.e9/'e. da ./ 'e
r/-a 'o1 /ve- na .o. ra.en/. Sada vi1e nego i-ada &eli. da ne-o (tavi
(vo'e r/-e o-o .ene i zagrli .e+ /.e(to da ,/de *ladan i .i(teriozan.
ATra&ila (a. te+ videla (a. te -ada (i plivao+ ali ni(a. .ogla da te
prona3e....C 1.ra.+ a .o' gla( 'e po.alo dr*tav.
AO+ E.ili+ ne (e-ira' (e vi1e. Ni(a. ,io dale-o < (a.o (a. (e pre(v/-ao i
oti1ao / 1etn'/.C
A...i *tela (a. da te vidi.+ da ti -a&e. ne1to...C Jedva prog/ta.+ vrte9i
.ara.i/ .e3/ dlanovi.a do- po-/1ava. da (e (eti. pravi* re2i.
Ali pre nego 1to /(pe. da progovori.+ go(podin Dar(i -a&e: A4(to (e i 'a
o(e9a.. 4 'a i.a. ne1to 1to .ora. da ti -a&e.+ ne1to va&no+ ne1to 1to vi1e ni
.in/t ne .og/ da -ri'e. od te,e...C
Pre(ta'e. da 1.ra. i podi&e. pogled / i12e-ivan'/. On z/ri / .ene
prodorno+ ali ia-o .i 'e to / po2et-/ ,ilo (e-(i+ (ada .i 'e .alo nepri'atno.
A...ne1to 1to 9e pro.eniti na1e &ivote za/ve-...C
Od'edno. regi(tr/'e. 1ta govori. O+ ,o&e+ .oli. te rei .i da ne9e
/raditi ono 1to .i(li..
Sp/1ta (e na 'edno -oleno i(pred .ene.
AJe,oteC+ 'edva iz/(ti.+ po2ev1i da pani2i.. On .e po(.atra+ zapan'en.
A7ta ni'e / red/8C
)a(ta'e.. Ovde ti o,'a1n'ava1+ E.ili. Ovde ,i tre,alo (ve da ./ -a&e1.
Ka-o ne &eli1 vi1e da ga vi3a1+ -a-o (te previ1e razli2iti+ -a-o &eli1 da (e
pozdravi1. 4 -a-o (i zal'/,l'ena / Spa'-a...
7ta8 Oda-le (ad to8
A0.... ,latn'avo 'eC+ /(peva. da pro./.la.. ATvo'e pantalone+
i(prl'a9e (e.C
=leda .e a zati. ponovo /(ta'e. AOvo 'e 'edna od (tvari -o'e voli. -od
te,e+ E.ili+ /ve- (i ta-o (lat-a i pa&l'iva i za,avna.C
=leda. ga -a-o (eda pored .ene na .al/ -a.en/ -l/p/+ za,a/'/9i
5ra-+ povla2e9i pantalone. Rani'e .i 'e to delovalo ta-o privla2no+ ali (ada (e
2ini -r/ti. i previ1e (itni2avi..
AKao 1to (a. i po.en/o+ .ora. ne1to da ti -a&e....C po2in'e go(podin
Dar(i.
ASl/1a'+ .i(li. da ne...C po-/1ava. da ga pre-ine..
A?oli. te+ E.iliC+ iz'avl'/'e+ pre nego 1to /(pe. da ga za/(tavi..
412e-/'e .o' odgovor.
O+ ,o&e+ za(ta'e. a zati. d/,o-o /da*ne.. ANe voli1 .eC+ odl/2no
odgovarani.
Del/'e iznena3eno+ i .ora. da -a&e.+ vi1e nego .alo l'/t.
AMoli.8C
ANe voli1 .eneC+ ponavl'a. 'edno(tavno. A zati. odl/2ni'e+ ponovo
-a&e.: ANe+ ti ne voli1 .ene.C
=o(podin Dar(i 'e zapan'en+ ali (e ,rzo oporavl'a. AE.ili6 )a1to ,i re-la
ne1to ta-vo6C iz'avl'/'e+ a lie ./ po(ta'e ta.ni'e.
)a(ta'e.. 4 na -rata-+ .agi2ni tren/ta- za.i1l'a. 1ta ,i (e de(ilo -ada
,i* (e predo.i(lila. Kada ,i* ./ re-la da ga voli.. Kada ,i* oda,rala
5antazi'/ a ne (tvarno(t. Ta' o(e9a' 'e ta-o ,liz/ da .og/ da ga dodirne..
A)ato 1to ti voli1 ne-og dr/gogC+ izle9e .i.
AKoga8 )a*teva. da .i -a&e1 -oga8C
AEliza,et "enetC+ -a&e. odl/2no+ i -a-o re2i izlaze iz .o'i* /(ta zna. da
ne.a povrat-a.
APozna'e1 'e8C pita+ po-/1ava'/9i da o(tane (.iren.
APa+ ne ,a1C+ prizna'e..
APa+ onda+ .og/ da te /veri.+ E.ili+ ne zna. -o'e (i gla(ine 2/la+ ali 'a
(a. /poznao go(po3i/ Eliza,et "enet na-rat-o pre ne-oli-o .e(ei <
.i(li. da 'e ,io nove.,ar < i od tada 'e ni(a. video. Ti (i ta -o'a 'e /-rala
.o'/ na-lono(t...C
ANeC+ pre-ida. ga+ od.a*/'/9i glavo.. AOvo 'e pogre1no+ (ve (i
(*vatio pogre1no.C
A4 'a (a. ta-o .i(lioC+ (la&e (e go(podin Dar(i+ ti*og ali .o9nog gla(a.
AAli /poznavan'e (a to,o. 'e /zro-ovalo preo-ret / .eni+ E.ili. Ne
&eli. &en/ -ao 1to 'e go(po3ia "ingli+ &eli. ne-oga -o 'e ne/(tra1iv i i.a
(vo'e .i1l'en'e+ ne-oga -o .i 'e ravan.C
AKao 1to 'e Eliza,et "enetC+ /porna (a.+ deli.i2no z,og toga 1to o(e9a.
odgovorno(t pre.a ro.an/+ a deli.i2no zato 1to (e nada. da 9e (*vatiti i da
9/ ta-o .o9i da iz,egne. na1 .ali ArazgovorC.
=o(podin Dar(i .e ne(trpl'ivo gleda. A)a1to (talno po.in'e1 go(po3i/
"enet8 Ja 'edva da 'e pozna'e.C+ ,/ni (e /vre3eno.
AAli+ tre,alo ,i da 'e /pozna1 ,ol'e. Mi(li. da ,i(te ,ili (avr1en parC
na(tavl'a.. AB/la (a. da... *.... (tvarno (e pali na te,eC+ -a&e.+ po-/1ava'/9i
da /dari. na n'egov ego.
APali8C
ATo 'e a.eri2-i izrazC+ ,rzo o,'a1n'ava.. ATo zna2i da ti (e (tvarno divi+
.i(li da (i privla2an i 2a(tan i... *.... ('a'an 'a*a2C+ zavr1ava.+ pre-r1ta'/9i
pr(te iza le3a. "o&e+ -ada ,i D&e'n O(tin .ogla (ada da .e 2/'e+ /,ila ,i .e.
Potp/no /ni1tava. 'edn/ od n'eni* na've9i* *eroina.
=o(podin Dar(i na-rat-o del/'e i.pre(ioniran+ i n'egov gr/dni -o1 (e
podi&e enti.etar ili dva+ ali 'o1 /ve- ni'e zadovol'an. =o(podin Dar(i+
izgleda+ -ao i ve9ina ./1-araa+ ne .o&e da podne(e od,i'an'e.
ADa li ti .o'e na.ere ni(/ 'a(ne8C in(i(tira+ ,/l'e9i / .ene.
Na tren/ta- .e poga3a .o'a ,izarna (it/ai'a. Evo ga go(podin Dar(i+
na'zgodni'i *ero' (vi* vre.ena+ iz'avl'/'e .i l'/,av. A evo .ene+ do,i'a.
napad pani-e.
ANi(i .o' tipC+ ti*o iz'avl'/'e..
ATip8C ponavl'a zapan'eno+ o2igledno da ni-ada ni'e 2/o ne1to (li2no.
Pravi. 'o1 'edan -ora-. ANi(i ti / pitan'/+ 'a (a.C+ -a&e.+ pri,egava'/9i
(taro. -li1e/.
Lie ./ .en'a ,o'/ a .i1i9 / n'egovo' vilii (e ,e(no gr2i. AAli ti (i .i
re-la da (i (an'ala ova' tren/ta-+ da (i (an'ala da ,/de1 (a .no.C+ vi2e.
S-o2iv1i (a -l/pe+ on po2in'e da (eta napred<nazad+ provla2e9i pr(te -roz
-o(/.
Je(a.8 Ne .og/ da (e (eti.. "ila (a. previ1e za/zeta ti.e 1to .e 'e
o,arao ( nog/ da (a. (e /dal'ila od (a.e (e,e.
AJe(a.. Ja (a....C po2in'e.+ a onda za(ta'e.. "o&e+ ni-ada ni(a. /.ela
da ra(-ine. ni (a o,i2ni. .o.i.a+ a te- (a go(podino. Dar(i'e.8 7ta da
-a&e.8 Da ni(i ono 1to (a. (e nadala da 9e1 ,iti8 Da ni(i < i ne .o&e1 < ,iti
-ao / 5antazi'i. Ali da to ni'e tvo'a gre1-a+ zato 1to ni'edan ./1-ara to ne
.o&e. Ta-o (a. vi(o-o po(tavila granie da ni-o ne .o&e da i* do(egne. A
.o&da (a. to /radila iz ne-og razloga.
)ato 1to 'e Stela ,ila / prav/. Ja (a. ,eznade&ni ro.anti-. "le(ava+
(.e1na+ l/da ro.anti2na d/1a. Ja &ivi. / ze.l'i .a1te. Mora. da (e o(ve(ti..
A (ada+ po prvi p/t+ (*vata. i da &eli. da (e o(ve(ti.. Meli. prav/ vez/
(a pravi. ./1-are. / pravo. (vet/ < (a (vi. pravi. pro,le.i.a+ .ana.a i
1ta god da ide /z to.
=leda. go(podina Dar(i'a. Dr&e9i (e za 2elo+ na(lan'a la-at na drvo
po-/1ava'/9i da (e (a(tavi+ i (ada zna.+ vi1e nego i-ada+ da ne &eli.
ro.anti2nog iz.i1l'enog *ero'a -o'i .i iz'avl'/'e (vo'/ ve2n/ l'/,av. Ja*an'e na
.e(e2ini / ,al(-o' *al'ini .o&da zv/2i ro.anti2no+ ali va. /,i'a zadn'i/ D
ver/'te .i+ i.a. .odrie -ao do-az < i .e(to ne-oga -o reit/'e poezi'/+ &eli.
ne-oga -o /.e da (e na1ali ili da pri2a o predno(ti.a engle(-e verzi'e
progra.(-og pa-eta O55ie / odno(/ na a.eri2-/.
Meli. da izlazi. (a ./1-are. -o'i 'e do,ar pre.a .o'i. pri'atel'i.a...
:Pri(e9a. (e (li-e Spa'-a -a-o o*ra,r/'e Ro/z / vezi n'ene 5otogra5i'e.;
... -o'i 'e o(etl'iv i za,avan...
:Ko .o&e da za,oravi Spa'-a -o'i igra pile9i ple( na podi'/./8;
... 2ove-a -o'i /.e da izrazi (vo'a o(e9an'a a ne (talno da i* poti(-/'e...
:Sli-a .o'e veli-e (va3e (a Spa'-o. na-on ,ala i -a-o on -a&e: Ne .ora1
da ,/de1 ta-va -/2-a. 4 'a i.a. o(e9an'a+ zna1.;
... -o.e ne (.eta da 'ede. pr(ti.a ili no(i. (e-(i *al'ine...
:Se9ate (e -ada .e 'e Spa'- pogledao / ple(no' dvorani i re-ao: Lepa
*al'ina+ i -li.n/o glavo. / zna- odo,ravan'a8;
... i -o'i 'e i.pre(ioniran+ a ne /&a(n/t+ .o'i. po(lo....
:Pro-let(tvo+ to 'e ('a'no+ re-ao 'e Spa'- (a divl'en'e. -ada (a. ./ re-la
1ta radi..;
... -o'i ne9e o2e-ivati da (vira. pro-leti -lavir ili veze. go,lene+ ve9 9e
,iti (a .no. do- gleda. (eri'/ i...
ADa li po(to'i ne-o dr/gi8C pita .e go(podin Dar(i -r/to.
?rativ1i (e / realno(t+ gleda. ga i o-leva..
O+ ,o&e+ E.ili+ 'edno(tavno prizna'. 4 (e,i i go(podin/ Dar(i'/. Ne &eli1
da izlazi1 (a ,ilo -o'i. ./1-are.+ &eli1 da izlazi1 (a Spa'-o.. On i(p/n'ava
(ve one pro-lete /(love.
ADaC+ -a&e. ti*o.
ADa li (i zal'/,l'ena / n'ega8C
)a(ta'e .i da* / grl/. Koli-o god da (a. (e tr/dila da .rzi. Spa'-a+ ne
.og/. G (tvari+ ,a1 (/protno.
ADaC+ -a&e. i ovog p/ta ne o-leva.. AMi(li. da 'e(a.C+ prizna'e. i ne
.og/ a da (e ne na(.e'e..
=o(podin Dar(i 'e pre,ledeo. Bini .i (e da ni'e navi-ao da ga da.e
od,i'a'/. Ali .ora9e da (e navi-ne+ po.i(li. t/&no+ pri(e9a'/9i (e 2/vene
(ene iz.e3/ n'ega i Eliza,et "enet+ -ada 'e pita da (e /da za n'ega. A pita9e 'e.
Sada (a. (ig/rna.
"rzo (e oporaviv1i+ on (ada (to'i i(pred .ene+ (a r/-a.a iza le3a.
AMog/ li 'o1 ne1to da pita.8C -a&e (ada+ i to (a ta-vo. 5or.alno19/ da
o(e9a. (lat-/ gor2in/. Gpr-o( (ve./ 1to (e de(ilo+ nedo(ta'a9e .i go(podin
Dar(i.
ANaravnoC+ o(.e*/'e. (e a zati. (a ,lagi. i12e-ivan'e. doda'e.
APita' .e 1ta god &eli1.C
Na(ta'e pa/za do- (e pripre.a i zati. -a&e: A7ta on i.a 1to 'a ne.a.8C
AOn 'e (tvaran.C
4 do- na. (e pogledi (re9/+ veli-a -ap -i1e .i pada na -rilo. Podi&e.
pogled. 4 po2in'e da pada na de(etine vi1e+ veli-i* .e(nati* -api -o'e (e
razle&/ po .o. li/ i /re .i niz -ragn/. Sivo ne,o 'e pornelo i del/'e
prete9i+ a / to. tren/t-/ (e vidi ./n'a .o.entalno pra9ena gla(no.
t/tn'avo. gro.a.
A"rzo+ ol/'a 'e ta2no iznad na(C+ vi2e.. AMora.o negde da (e (-loni.o.C
S-o2iv1i (a -l/pe+ (avi'a. glav/ i tra&i. za-lon+ ali -i1a (e pretvorila /
(tra1an pl'/(a- i (taze (/ -lizave i 'edva da .og/ da vidi. po1to .i -i1a 'a-o
za(ipa lie. 4 'a tr2i. i tr2i.+ a drve9e 'e golo i ne.a za-lona+ i potp/no (a.
.o-ra+ i ni-ada ne9/ prona9i izlaz odavde...
Sta'e. -ao /-opana. T/ i(pred .ene 'e La'. 0ol. ?eli-i i grandiozan+
(a.o (to'i t/ i -ao da -a&e: A=de (i do (ada8C. 7iro-o (e o(.e*/'e. i o(e9a.
ola-1an'e. Prona1la (a. p/t nazad. Ni(a. izg/,l'ena.
O-re9e. (e da -a&e. go(podin/ Dar(i'/+ ali n'ega ne.a. G (tvari+ ne.a
ga /op1te na vidi-/+ (*vata.+ gleda'/9i o-o (e,e. Sran'e+ gde li 'e oti1ao8
Mo&da (a. ga o(tavila+ .o&da 'e -ren/o dr/gi. p/te.+ .o&da (e vratio
ta.o oda-le 'e do1ao.
Bi. (a. to po.i(lila+ pri.e9/'e. da 'e -i1a (tala+ ,rzo -ao 1to 'e i
po2ela. ptie ponovo vr-/9/+ vra9a'/ (e zv/2i+ o(e9a (e (lat-i+ (vezi .iri(
trave. O(e9a. iznenadan+ neo2e-ivan nalet e/5ori'e.
APogleda'+ eno 'e...C
B/v1i gla(ove+ o-re9e. (e i vidi. Ro/z i 0ilari -o'e *oda'/ pre-o trave (a
dva ogro.na pr/ga(ta -i1o,rana za gol5. Ne .og/ a da (e ne na(.e'e.. Kao
ne-o -o in(i(tira da (talno no(i 1ti-le+ Ro/z i ni'e ,a1 za 1etn'/ po prirodi+ pa
oprezno *oda pre-o .o-re trave. O2igledno 'e radn'a (a (/veniri.a ,ila
razo2aran'e.
A)dravo.C Ma1e.+ (-lan'a'/9i .o-r/ -o(/ (a o2i'/. A7ta va( dovodi
ova.o8C
Do1av1i do .ene+ 0ilari .i /p/9/'e n'en Aadvo-at(-iC o(.e*. ATi+
d/1oC+ -a&e ona odl/2no.
=leda. / Ro/z+ tra&e9i o,'a1n'en'e. )adi*ana od 1etn'e+ dolazi do da*a+ a
zati.+ na potp/no ne-ara-teri(ti2an na2in za n'/+ (a na-lono19/ /zi.a
.o'/ r/-/ i (te&e 'e.
AMo&e.o li da porazgovara.o8C


Poglavl'e IU.

AMiveliC+ o(.e*/'e. (e.
Paze9i da .i 'e A.ali pr(t i(t/renC :-ao 1to .e 'e pod/2ila Ro/z;+
provla2i. pr(t -roz dr1-/ 1ol'e za 2a' (a zlatno. ivio. i podi&e. 'e vi(o-o.
AMiveliC+ od'e-/'/ Ro/z i 0ilari /gla(+ rade9i to i(to.
B/'e (e ne&no l/p-an'e na'5ini'eg porelana -ada (e tri 1ol'ie (po'e i
o(e9a. nalet (re9e.
"o&e+ o,o&ava. Engle(-/6 Ka-av ivilizovan na2in o,avl'an'a po(la.
Naredni 'e dan i 'a (a. / London/+ / Savo'/+ na po(lepodnevno. 2a'/
(a Ro/z i 0ilari. Dana( 'e po(ledn'i dan na1eg p/tovan'a. Stigle (.o / vre.e
r/2-a i .nogo l'/di 'e ve9 oti1lo /z (alv/ raz.ena adre(a i l'/,l'en'a / o,raz
:R/pinda ni'e *tela da ode pre nego 1to (e (vi pri'ave za n'eno 'oga
od.arali1te / =oi (lede9e godine; da ,i /*vatili razli2ite letove i vozove do
-/9e.
Me'vi i 'a (.o (e pozdravile '/tro(. Ona 'e i.ala let iz Man2e(tera za
4r(-/+ i o,e9ala 'e da 9e .e pozvati (lede9e nedel'e na-on prvog (a(tan-a (a
7enon. "ila 'e nervozna ali /z,/3ena+ i po(to'ala 'e ne-a ti*a (a.o/vereno(t
-o'/ rani'e ni(a. videla / n'o'. Od onog poziva n'enog ,rata+ tran(5or.ai'a
'e neverovatna. O(o,a -o'a 'e dana( oti1la ,ila 'e potp/no dr/ga2i'a od
/pla1enog .i1a -oga (a. /poznala pre (a.o nedel'/ dana+ i do- (a. 'e grlila
-ada (.o (e pozdravl'ale+ ,ilo .i 'e te1-o da progovori.. Kada (a. po1la na
ovo p/tovan'e ni(a. ni po.i(lila da 9/ o(tvariti ta-o divna pri'atel'(tva+
naro2ito ne (a o(o,a.a -o'e (/ dovol'no (tare da id/ / penzi'/. Ali+ de(ilo .i
(e .nogo neo2e-ivani* (tvari ove nedel'e.
Jedna od n'i* 'e razlog za1to (edi. ovde / ovo. 5en(i *otel/ na ovo' (o5i
od pli1anog (o.ota+ pi'/-a'/9i eri gre' 2a' i gri-a'/9i .a'/1ne (endvi2e (a
-ra(tave. ,ez -orie. G,a/'e. ga elog / /(ta. 4.a. ona' (re9ni+ nervozni
o(e9a' /z,/3en'a -o'i .e tera da 'ede.+ 2a- ia-o ni(a. gladna. Gzi.a. 'o1
'edan (endvi2 (a -ra(tave.. Kad (.o ve9 -od toga+ 'a-o (/ /-/(ni.
Stvari (/ (e ta-o ,rzo de1avale da 'o1 /ve- po-/1ava. da (ve (*vati..
Kada (/ 0ilari i Ro/z '/2e tra&ile da razgovara'/ (a .no.+ ni(a. i.ala
po'.a o 2e./ (e radi.
Ali Ro/z+ ona-va -a-va 'e+ pre1la 'e dire-tno na (tvar: ADa li (i
raz.i1l'ala da ot-/pi1 tvo'/ -n'i&ar/8C pitala 'e+ ,ez i-a-vog /voda.
S o,ziro. da 'e to re-la &ena -o'a i.a .o'/ de(etogodi1n'/ plat/ /
di'a.anti.a na (e,i+ ni(a. odolela da (e na(.e'e.. AMi(li. da ne.a.
dovol'no na 1tedno' -n'i&iiC+ do,aila (a. t/&no. Na 1ta (/ (e Ro/z i 0ilari
na(.e'ale od (ra+ a 0ilari 'e vi-n/la AO+ o,o&ava. (.i(ao za */.or
N'/'or2anaC+ do- 'e Ro/z dodala: ANe+ ,le(avie. )ar ne zna1 prvo pravilo
po(lovan'a8 Ni1ta ne pla9a1 (a.a. Nego na3e1 ne-og dr/gog da pla9a.C Mora
da (a. delovala z,/n'eno+ po1to 'e na(tavila da o,'a1n'ava: A4nve(titori+
draga6 Ono 1to 'e te,i potre,no (/ inve(titori6C
7to 'e -ao da -a&ete ne-o.e -o 'e o(tao ,ez ,enzina da .ora da (ipa
gorivo / a/to.
AS/per+ ali gde ta2no da na3e. ne-e od ti* inve(titora8C pitala (a..
4 < (ada (ledi na',ol'i deo < Ro/z 'e odgovorila+ -ao da 'e to ,ilo
o2igledno: AE+ pa gleda1 / 'ednog6C
ADa li ,i(te &eleli (ve&eg 2a'a8C
B/'e. gla( i podi&e. pogled da vidi. na1eg .ladog -ono,ara 4tali'ana
-o'i le,di iznad na( po(ve9/'/9i na. on/ vr(t/ pa&n'e od -o'e (e &ene
odre3eni* godina ere-a'/ i /z,/de.
0ilari ./ od.a*/'e vr*o. *e.i'(-e olov-e. ANe+ *valaC+ nare3/'e.
Po1to 'e rani'e po-/1ala da 5lert/'e (a n'i. i ot-rila da 'e veren+ od.a* ga 'e
o,ele&ila -ao ne-og -o zadir-/'e. ASa.o ra2/n+ .oli..C
0ilari 'e ovde / (vo'(tv/ advo-ata. Mo&da (e pov/-la (a pozii'e
partnera / vr*/n(-o' pravno' 5ir.i / London/+ ali 'o1 /ve- i.a dozvol/ za
rad+ i ona 9e (a2initi do-/.enta.
O+ zar va. ni(a. re-la8 Ka-o (a. ,le(ava+ toli-o (a. /z,/3ena o-o
(vega da 'edva .og/ da raz.i1l'a.. Pa+ OK+ ,i9/ -ao Ro/z pa 9/ od.a*
pre9i na (tvar...
Ja. E.ili Ol,ra't. Novi (a. vla(ni- -n'i&are Me-enzi. Da. Stvarno6 Da li
.o&ete da ver/'ete8
Ne+ ne .og/ ni 'a+ ali 'e i(tina. Na-on razgovora (a Ro/z i 0ilari i na-on
1to (a. ot-rila da (e ne 1ale i da 'e Ro/z oz,il'na+ pozvala (a. go(podina
Me-enzi'a -a(no (ino9+ (a r/-a.a -o'e dr*te i pi(-avi. gla(o. -ao da (a.
/di(ala *eli'/.+ i razgovarali (.o o to.e da 'a ot-/pi. -n'i&ar/ i on 'e
pri(tao na en/ -o'/ (a. predlo&ila za pro(tor i zali*e. "io 'e od/1evl'en.
ASada zna. da 9e ,iti / do,ri. r/-a.aC+ re-ao 'e+ a 'a (a. ,ila na (ed.o.
ne,/ i ne (e9a. (e 1ta (a. re-la o(i. ne-oli-o (totina *vala ,ez da*a i
.nogo toga da .i 'e to o(tvaren'e (na.
Ro/z 'e+ o2igledno+ .o' inve(titor. )a'edno 9e.o po(lovati. 7to (e ti2e
(va-odnevni* (tvari+ ne9e (e .nogo toga pro.eniti. Ja 9/ na(taviti da vodi.
radn'/+ (a ne-oli-o dodatni* o,aveza+ naravno+ a Ro/z 9e ,iti .o' ti*i
partner.
A)ar ovo ni'e divno6C
L/p-a'/9i di'a.anti.a -ao da (/ -a(tan'ete+ Ro/z (e na(lan'a / (tolii i
ve(elo pl'e(-a r/-a.a. ATa-o (a. od/1evl'ena 1to (e ,avi. ne2i. novi.. O(i.
./1-ari.a+ a8C
OK+ prizna'e.+ .o&da ne ,a1 toli-o ti*i partner.
Pozdravl'a.o (e na plo2ni-/ :ne trotoar/ < vidite+ ,a1 -ada tre,a da (e
vrati. / N'/'or-+ po2in'e. da (*vata. 'ezi-; i(pred Savo'a.
A)avr1i9/ do-/.enta i po(la9/ i* RedE-(o. (lede9e nedel'eC+ -a&e
0ilari+ 2vr(to (e r/-/'/9i (a .no..
AS/per+ *vala.C O(.e*/'e. (e+ &/(tro (e r/-/'/9i. A0vala na (ve./.C
A"ilo .i 'e zadovol'(tvo.C Kli.a glavo..
APa+ ne.a potre,e da (e na( dve pozdravl'a.o+ ta2no8C /,a/'e (e Ro/z+
pri,li&ava'/9i .i (e / d/ga2-o' ,/ndi (a odgovara'/9i. ./5o..
O-re9e. (e -a n'o'. Po.alo (a. ra(e'ana i .og/ da o(eti. -a-o .e o2i
pe-a'/.
APretpo(tavl'a. da ne.aC 1.ra.+ Apartner/C+ doda'e. po-/1ava'/9i
da i.itira. te-(a1-i a-enat.
Ro/z (e -i-o9e od/1evl'eno i (p/1ta dva pol'/pa (vo'i. na.azani.
/(na.a na .o'e o,raze. AKada 'e tvo' let8 Le (oir
[
8C
O(.e*/'e. (e. ADa+ .i(lila (a. da .alo razgleda..C
AO*+ A.eri-an-a prvi p/t / London/...C Ro/z zatvara o2i -ao da 9e (e
one(ve(titi. ASe9a. (e -ada (a. prvi p/t i1la / Pariz -ada (a. ,ila .lada.
Nepoznati gradovi (/ /ve- p/ni avant/ra.C Otvara 'edno o-o i podi&e o,rv/.
A0.... pa+ .i(li. da (a. toga do(ta i.ala.C S.e'e. (e nervozno.
Ro/z .e gleda -ao da .i ni re2 ne ver/'e. APa+ pozdrav+ dragaC+ -a&e
,rit-o. A"i9e.o / -onta-t/.C
ANe zna. -a-o da ti za*vali..C
A=l/po(ti. Ja ,i tre,alo te,i da za*vali.+ E.ili.C
AMeni8C =leda. 'e z,/n'eno.
A7to (i .i po-azala -oli-o 'e va&no pravo pri'atel'(tvoC+ -a&e t/&no. A7to
(i .e naterala da (*vati. da .i ni'e potre,an ./1-ara da ,i* ,ila va&na+ da
,i* i.ala (a.opo/zdan'a.C Sp/1ta'/9i glav/+ 2vr(to (te&e .o'/ r/-/. APo
prvi p/t na-on .nogo+ .nogo vre.ena vi1e (e ne o(e9a. nevidl'ivo.+
E.ili.C
ATi ni-ada ni(i ,ila nevidl'ivaC+ odgovara. i o(.e*/'/9i (e (te&e. n'en/
r/-/.
Pogledi na. (e (/(re9/ i na tren/ta- (to'i.o ta-o do- na( 0ilari ne
pre-ine pita'/9i: ADa li &eli1 da ide.o i(ti. ta-(i'e.8 Ja ide. do J/(ton
(tanie...C
ATa-(i8C Ro/z zapan'eno ponavl'a+ o-en/v1i (e -a n'o'. ANe ,/di l/da.
Mo&e1 (a .no. / ,entli'/.C
4 do- to pri2a+ na've9i+ na'('a'ni'i rni a/to pri(ta'e /z trotoar i voza2 /
/ni5or.i izlazi i otvara vrata. No(i ,ele r/-avie i 1il'at/ -ap/.
ALari+ .o&e.o li da poveze.o .o'/ drag/ pri'atel'i/ do J/(tona8C

[
?e2era(


ANaravno+ .ada..C
Mada.8.
0ilari i 'a raz.en'/'e.o z,lan/te poglede pre nego 1to ona ne(tane iza
Ro/z / l/-(/zn/ l'/1t/r/ od -o&e a Lari po(l/1no zatvori vrata za n'i.a.
Motor (e pali -ao da prede i+ do- odlaze+ na prozor/ (e po'avl'/'e Ro/zina
r/-a opto2ena di'a.anti.a i -ral'ev(-i od.a*/'e.
Jedva (pre2ava. -i-otan'e. O,o&ava. Ro/z. Mora 'o' (e odati 2a(t.

O(tav1i na pro.etno' /lii+ ,aa. pogled na (at. Jo1 /ve- i.a. ne-oli-o
(ati da /,i'e. pre leta za N'/'or-. Rezervi(ala (a. ona' (tvarno -a(ni+ .i(le9i
da 9/ &eleti do(ta da o,ilazi. po(ledn'eg dana:
"ig "en+ Parla.ent+ "a-inge.(-/ palat/+ O-o Londona+ Te't galeri'/ i
.noge dr/ge /.etni2-e galeri'e -o'e i.a'/ ovde... Sa.o+ (ada (a. ovde+ a ono
1to 'e 2/dno 'e(te da .i (e ,a1 ne ide / o,ilaza-.
Kotrl'a'/9i -o5er za (o,o.+ po2in'e. da *oda.. Odl/2ila (a. da
po-loni. do(ta (vo'i* -n'iga *otel/ / "at/ pre nego 1to (.o -ren/li. O,i2no (e
ne odva'a. od -n'iga+ one (/ -ao deo .ene+ ali oni (/ i.ali ta-o pateti2an
iz,or na (vo'i. polia.a da (a. o(etila o,avez/ da to /radi.. Mi(li.+
(tvarno. 4zlizani pri.eri Dani'ele Stil8 A/to,iogra5i'a =eri 0alivel Sada
i.a'/ prili2no lep/ -ole-i'/ -n'i&evni* dela a 'a i.a. (-oro prazan < i
.nogo la-1i < -o5er.
Glie (/ p/ne t/ri(ta i oni* -o'i -/p/'/ na ra(proda'a.a / 'an/ar/+ i 'a
vi'/ga. iz.e3/ n'i*+ do- .i o2i od(/tno lete po izlozi.a. Gpi'a. (ve (li-e i
zv/-e i .iri(e novog grada. Po(to'i 'edan o(e9a' -o'i /ve- i.ate -ada (te (a.i
/ nepoznato. grad/ po prvi p/t. To /z,/3en'e -ada znate da (te potp/no
anoni.ni+ da ne znate 1ta 9ete na9i -ada (-renete+ o(e9a' (lo,ode da+ na
ne-oli-o (ati+ radite 1ta god &elite :i 1to va. dozvol'ava -reditna -artia+
naravno;.
Sa ovi. na /./+ pre(ea. -roz ne-oli-o ,o2ni* /lia i (-re9e. levo ,ez
i-a-vog dr/gog razloga o(i. 1to (a. *tela ta-o. Ne.a. po'.a gde (a. (e
/p/tila+ i po prvi p/t+ ni'e .i (talo. S o,ziro. na .o' o(e9a' za ori'entai'/+
odl/2ila (a. 2a- ni da (e ne pravi. da gleda. / t/ri(ti2-/ .ap/ -o'i .i 'e
go(po3ia Stin dala na ra(tan-/. "ila 'e / &/r,i+ -ao i o,i2no. Navodno+
a/to,/( .ora da (vrati na -rat-o pran'e+ pre vra9an'a na aerodro. 0itro/ da
po-/pi nov/ gr/p/ p/tni-a+ ta-o da (a. 'edva (tigla da (e pozdravi. i
za*vali. do- .i 'e g/rala .ap/ / r/-e i ne(tala za'edno (a (vo'o.
5a(i-lo..

TOP7OP

Lrno<,eli zna- .i privla2i pa&n'/ i (ta'e. -ao /-opana. =leda. ga+
pola-o regi(tr/'/9i. A/+ zna2i to 'e to. To 'e 2/veni Top1op o -o.e 'e Ket
pri2ala8 Stelina Me-a8 Me(to oda-le 9/+ -a-o Ket i Stela -a&/+ iza9i -ao nova
o(o,a8
0a'de+ ovo .ora. da vidi..
Kotrl'a'/9i -o5er za (o,o.+ (ta'e. na po-retne (tepenie. Do- (e
(p/1ta.+ ./zi-a po(ta'e gla(ni'a+ adrenalin po2in'e da .i (-a2e a /z,/3en'e
ra(te. 4a-o (e (p/1tate+ o(e9a' 'e -ao da (e pen'ete.
Pa+ ni(a. 'a od/ve- ,ila zrela vla(nia -n'i&are+ znate.
Stigav1i do podr/.a+ pozdravl'a .e go.ila 1tendera za ode9/.
Na(tavl'a'/ (e 'edan na dr/gi / .odni nedogled. )a(ta'e. od nervoze. Ne
.og/ ovo (a.a da radi.. Potre,na .i 'e po.o9. Potre,na .i 'e Stela.
4zvadiv1i .o,ilni+ po2in'e. ,rzo da o-re9e.. Mada 'e pro1lo (a.o
ne-oli-o dana+ 2ini .i (e -ao da (/ pro1le godine ot-a-o (.o razgovarale.
?eza (e /(po(tavl'a i (l/1a. zvon'av/. Tre,alo 'e '/2e da (e vrati iz Me-(i-a+
ta-o da ,i tre,alo da (e 'avi...
A0alo8C
AStela 'a (a.+ E.ili.C
AE.6 0e'+ -ada (e vra9a18 )vao .e 'e go(podin Me-enzi da .i -a&e da
dana( ne do3e. na po(ao. 7ta (e de1ava8 Da li 'e (ve OK8C
ADa+ (ve 'e oolQ ,rzo 'e /verava.. Sve 9/ 'o' i(pri2ati -ada (e vrati.. Sada
i.a. da 'o' -a&e. va&ni'e (tvari. Kao 1to (a. ve9 re-la+ Top(op 'e Stelina
Me-a.
ADa li (i (e 2/la (a Spa'-o.8C
AKaoC+ -a&e. i od.a* .en'a. te./. AA ti8 Da li (i razgovarala (a
Rredi'e.8C
AKaoC+ odgovara pod'edna-o ne'a(no. A4(pri2a9/ ti -ada (e vrati1. 0e'+
-a-va 'e to ./zi-a8 =de (i8 G ne-o. no9no. -l/,/8C
S.e'e. (e -ri1o. i na (a./ po.i(ao. Ja8 G no9no. -l/,/8 ?e9a 'e
1an(a da (retnete pap/ / no9no. -l/,/.
Ni ne po-/1ava. da o,'a(ni. da 'e te- (redina po(lepodneva ovde i
od.a* prelazi. na (tvar i -a&e. te .agi2ne rei: AJa. Sa.. G. Top1op/.C
Sa dr/ge (trane lini'e 2/'e (e gla(an vri(a- i .ora. da /dal'i. tele5on od
/veta.
AE.+ to 'e ta-o 'e,eno /z,/dl'ivo. Ta-o (a. 'e,eno l'/,o.orna6C 'edva
da .o&e da -a&e. ARei .i+ -a-av 'e8 Ka-av 'e8C
S-oro da (e g/1i.
APa... *.... veli-i 'e... i p/n ode9e...C po2in'eni potp/no ,e(-ori(no.
Op*rvana -oli2ino. ode9e+ pa&l'ivo -re9e. d/,l'e niz radn'/+ (lo,odno.
r/-o. pregleda'/9i 1tendere. A...i i.a'/ ove ne-e (tvari -o'e izgleda'/ -ao...C
o-leva. do- pipa. ne1to v/neno 1to izgleda -ao -ap/t ali 'e / (tvari
A-a,aniaC zavr1ava..
AKa,ania8C vri1ti Stela. AO+ ,o&e+ i.a'/ te -a,anie8 Ja o,o&ava. te
-a,anie. =leda. i* ve9 nedel'a.a na 4nternet/...C za(ta'e da /da*ne A...'a
,i* /,ila za -a,ani/.C
APa+ to 'e 'edan od razloga 1to te zove.. Meli. da ti -/pi. po-lon da ti
(e za*vali. za *al'in/...C
Na-on 1to (a. re-la re2 Apo-lonC o(tata- .o'e re2enie 'e /g/1io 'o1 'edan
vri(a-.
APo-lon8 )a .ene8 4z eZf1ZfY8Q izgovara rei (a ta-vi. po1tovan'e.
-o'e 'e o,i2no rezervi(ano za r-v/. Ali 1to (e ti2e Stele+ .oda 'e(te n'ena
religi'a. 4 od/ve- .i 'e pri2ala da 'e Mar- D&e'-o,( ,og.
AO+ E.+ ne zna. 1ta da ti -a&e....C
ASl/1a'+ ne .ora1 ni1ta da .i -a&e1. )na. da (i ti ,ila .o' ta'ni Deda
Mraz.C
Na(ta'e pa/za a onda -a&e: ATvo' 1ta8C
A)na. da (i .i ti po(lala on/ divn/ *al'in/ za ,alC+ na(tavl'a.+ od(/tno
pregleda'/9i poli/ (a -a,ania.a.
AAli 'a ti ni(a. po(lala *al'in/C+ ,/ni (e Stela del/'/9i z,/n'eno.
Javl'a .i (e (/.n'a ali 'e poti(-/'e.. A0a'de+ Stela+ zna. da ,i to tre,alo
da ,/de ta'na+ ali (ada .o&e1 da prizna1.C
ASl/1a'+ (tvarno ,i* volela da 'e(a.+ ali oz,il'no+ E.+ ni(a. 'a. G (tvari+
o(e9a. (e lo1e po1to ti ni(a. ni1ta -/pila a ti (i .eni -/pila on/ divn/
.iri1l'av/ (ve9/.C
Pre(ta'e. da gleda. -a,anie. Dovol'no d/go (a. (l/1ala Steline la&ne
tele5on(-e pozive+ -ada (e 'avi da 'e ,ole(na a / (tvari i.a .a./rl/-+ da ,i*
znala -ada ne govori i(tin/. Ali (ada pri2a i(tin/.
AAli o(tavila (a. ti por/-/ / -o'o' ti (e za*val'/'e..C
AO+ zna2i na to (i .i(lila8C -a&e op/1teno. ASe9a. (e da (i po.en/la
ne-/ *al'in/+ ali 'edva da (a. 2/la 1ta (i re-la+ ta-o da (a. (a.o iz,ri(ala t/
por/-/.C
Mo'e .i(li ,rzo li(ta'/ (pi(a- poteni'alni* ta'ni* Deda Mrazova. )a (ada
ni1ta.
AAli a-o ni(i ti+ -o 'e8C za*teva.. AMi(li.+ -o 'e 'o1 .ogao da .i po1al'e
5eno.enaln/ *al'in/8C
ANe zna.C+ odgovara Stela ne(trpl'ivo+ i .og/ da 'e za.i(li. -a-o (edi
na -revet/ (a (l/1alio. -o'a vi(i i(pod /veta+ o2a'ni2-i &ele9i da (e vrati.o
na razgovor o -a,anii. ADo,ra vila8C
Spre.a. (e da (e na(.e'e. ona-o *a *a veo.a (.e1no -ada (e (eti.
ne2ega 1to .i 'e go(po3ia Stin re-la na ,al/: AKa-va divna *al'ina. "o'a va.
pri(ta'e. 4(ti2e va1e o2i.C
G to. tren/t-/ ni(a. .nogo raz.i1l'ala o pa&n'i -o'/ .i po(ve9/'e
go(po3ia Stin+ ali (ada+ -ada (e (eti.+ ona 'e(te po-azala do(ta intere(ovan'a
za .o'/ *al'in/. A onda 'e t/ i ona' 2/dan na2in -a-o .e 'e gledala...
Ne+ to 'e (.e1no. )a1to ,i .i za,oga .o' vodi2 -/pio ,al(-/ *al'in/8
Mi(li.+ ,o&e+ pa ni(a. 'a Pepel'/ga. )a1to ,i ona &elela da 'a ide. na ,al8
Pri(e9a. (e na1eg razgovora.
#rijateljica mi je kupila za 2oi.
3akva srea. (igurna sam da ete biti 'it kod gospode veeras.
/, ne traim da upoznam nekoga.
$luposti. "a citiram "ejn /stin: Tebi u rei, kao to sam ve esto izgovarala
ranije 5 Ne uri, pravi mukarac e doi na kraju.
Tada (a. .i(lila da (e to odno(i na go(podina Dar(i'a+ ali
pretpo(tavl'a. da 'e .oglo da (e odno(i i na Spa'-a...
Sran'e. Opet (a. to /radila. Po.i(lila na Spa'-a -ada (a. (e,i o,e9ala
da ne9/. E to 'e -ra'. Do(ta vi1e (a ovi. gl/po(ti.a o-o *al'ine. Mora9/ -a(ni'e
da razre1i. ov/ .i(teri'/. Odl/2no (e vra9a. Steli+ -o'a 'o1 /ve- /z,/3eno
2e-a na vezi. AOK+ -o'/ veli2in/ -a,anie no(i18C pita..
?ri1ti a zati. -re9e APa+ / (tvari 'a (a. n/la+ ali to (/ a.eri2-e veli2ine. G
GK i.a'/ potp/no dr/ga2i'e veli2ine...C
)avr1ila (a. ta-o 1to (a. Steli -/pila -a,ani/ i tri para tangi (a
,ritan(-o. za(tavo.. Ta-o3e (a. (e,i -/pila ne-oli-o (tvari. Ali ni(a. ni
po-/1ala da ver/'e. (vo. in(tin-t/. Ba- i ,ez Stelinog pod(e9an'a da (a.
lai- za .od/+ zna.. G.e(to toga+ /zela (a. 'ednog od oni* li2ni* a(i(tenata za
-/povin/ -o'e i.a'/ / radn'i. Li2ni a(i(tent6 Ni(a. ni znala da po(to'i ta-o
ne1to6
A (ad .e (a.o pogleda'te6 Po.i(li.+ do- gleda. (vo' odraz voze9i (e
po-retni. (tepenia.a. 4.a. vrat. 4 (tr/-. 4 (v/ ov/ divn/ ode9/ -o'a (e
(la&e i -o.,in/'e. No(i. -o.,inai'/ -o'/ .i 'e li2ni a(i(tent za -/povin/
oda,rao+ par /(-i* 5ar.er-i :da+ 'a+ / /(-i. 5ar.er-a.a6;+ .etali- p/lover
:vidite+ (-oro da (a. "ritan-a (ada. ?i1e ni-ada ne9/ -ori(titi re2 d&e.per;+
par pre(lat-i* rni* 2iz.ia do 2lana-a (a .an&etna.a -o'e .og/ da (e
pre(avi'/+ i prelep/ dre2av/ &/to<zelen/ 'a-n/. Ni-ada 'e ne ,i* oda,rala+ ali
izgleda (tvarno ool i ve9 (a. pri.etila ne-oli-o pogleda p/ni* divl'en'a.
Raz.i1l'a. o Steli i o(.e*/'e. (e do- za.i1l'a. n'en/ rea-i'/. Ona 9e
odlepiti. Mi(li9e da (a. i1la na tran(plantai'/ .ozga a ne od.or.
4zlazi. na O-(5ord (trit -ao nova < .ada (iro.a1ni'a < &ena. OK+ 1ta
(ada8 O-leva.. Mogla ,i* da ode. da po'ede. ne1to+ (a.o 1to (a. po'ela
(ve one (endvi2e (a -ra(tave. i ni(a. gladna. 4li ,i* .o&da .ogla da ode.
do ne-e /.etni2-e galeri'e ali+ -ao 1to (a. ve9 re-la+ ni(a. ra(polo&ena da
gleda. (li-e. 4li ,i .o&da .ogla da ode1 da vidi1 Spa'-a.
Sto.a- .i (e o-re9e i o(e9a. -a-o .e ne1to (te&e / gr/di.a.
Po-/1avala (a. da ne raz.i1l'a. o n'e./ 2itavog dana+ ali (e gla( po'avl'/'e /
.o'o' glavi 'a(no i gla(no. 4gnori1e. ga. Alternativa 'e /ve- ,azan'e po
-n'i&ara.a. Mo&da 'e Bering Kro( negde ,liz/ a od/ve- (a. *tela da ide.
ta.o+ 'o1 ot-a-o (a. gledala ona' 5il. (a Entoni'e. 0op-in(o. i En
"en-ro5t.
On radi / London/. )grada De'li ta'.(a ne .o&e ,iti dale-o. Mo&e1 da
ide1 ta-(i'e..
Pre(tani. Ne9/ da ide. da vidi. Spa'-a. Ne.a (vr*e. Kao 1to (a. i
re-la+ 'edno(tavno 9/ za,oraviti na n'ega.
Sa.o 1to .o'e pa.9en'e i.a dr/ga2i'e ide'e. Kao da 'e priti(n/to d/g.e
za p/1tan'e (ni.-a / .o'o' glavi+ 2/'e. gla( go(po3ie Stin: Predra(/de
.og/ da ,/d/ /&a(na (tvar+ E.ili. Kao i gordo(t. )nate+ *eroine D&e'n O(tin
(/ /ve- ,ile ne/(tra1ive. Dr&ale (/ (e (vo'i* prinipa+ '/rile ono 1to (/ &elele+
ni(/ (e pla1ile da prizna'/ da (/ pogre1ile. =ore 'e ne raditi ni1ta nego /raditi
pogre1n/ (tvar.
Napred vidi. rni ta-(i -o'i ide pravo -a .eni+ (a /pal'eni. zna-o..
=leda. -a-o (e (ve vi1e pri,li&ava. Sva-og (e-/nda 9e pro'/riti pored .ene.
Podi&e. r/-/. G po(ledn'e. tren/t-/ ta-(i pri(ta'e /z ivi2n'a-+ i
otvoriv1i vrata ,rzo /(-a2e. /n/tra.
AK/da+ l'/,avi8C
?oza2 .e gleda / retrovizor/.
Sre .i l/pa -ao l/do. S-oro da .i 'e ./-a -oli-o (a. nervozna.
A)grada De'li ta'.(a+ .oli..C
Poglavl'e IW.


Na zgradi 'e 'edan od oni* .oderni* .etalni* natpi(a -o'i ne.a re2i
i(pi(ane ve9 nepri.etno /gravirane: DEJL4 TAJMS. Da ni'e ,ilo ta-(i(te+ ne
,i* ni pri.etila+ ali ove novine (/ verovatno godina.a ovde i to 'e n'i*ov
na2in da na. (aop1te AToli-o (.o poznati da na. ne tre,a pravi natpi(
po1to ,i(te .orali ,iti .oron da ne znate gde 'e zgrada De'li ta'.(a.C
7to .e od nervozne pravi pani2no..
Proverava'/9i (vo' odraz / ogledal/ :ponovo;+ d/,o-o /da*ne. i g/ra.
vrata od (ta-la i .etala. Gn/tra 'e *ol od rnog .er.era a potpetie .o'i*
novi* 2iza.a gla(no l/p-a'/ do- *oda. -a reepi'i.
A)dravo+ .og/ li da va. po.ogne.8C
Preterano na1.in-ana (l/&,enia l'/,azno .i (e o(.e*/'e.
A0.... da. Mo&ete li da -a&ete Spa'-/ 0argre'v(/ da 'e E.ili Ol,ra't
do1la da ga vidi8C
Sre .i ta-o 'a-o l/pa / gr/di.a da .i(li. da 9e i(-o2iti.
A7ta da ./ -a&e.+ / vezi 2ega8C
Jedva prog/ta. i natera. (e da (e o(.e*ne..
ASa.o ./ reite da (a. do1la na interv'/.C
De(et .in/ta -a(ni'e+ 'o1 /ve- 2e-a.. Pa+ OK+ (ada -ada pogleda. na
(at vidi. da ni'e ,a1 de(et .in/ta+ vi1e -ao 1e(t i 'o1 .alo+ ali del/'e -ao da
.e tera da 2e-a.. ?erovatno 'e to n'egov na2in da .e -azni+ odl/2/'e.+
nervozno l/p-a'/9i potpetia.a .o'i* novi* 2iza.a o .er.erni pod. Ovo 'e
verovatno 'a-o lo1a ide'a. Kao (tvarno+ (tvarno lo1a ide'a. Kao da ,i tre,alo
da /z.e. (vo'e tor,e i ot-otrl'a. (e,e i (vo' -o5er iz zgrade De'li ta'.(a i
vi1e ni-ada (e ne vrati..
G (tvari+ znate 1ta...
A=o(po3ie Ol,ra't8C
Trgne. (e i vidi. (l/&,eni/ -a-o .e gleda.
A=o(podin 0argre'v( 'e (pre.an da va( pri.i. 4dite li5to. do tre9eg
(prata+ ne-o 9e va( (a2e-ati.C
Na-rat-o raz.i1l'a. da ne ide. do -ra'a (a ovi. plano.+ da (.i(li.
ne-i izgovor -a-o .ora. da ,/de. negde i po,egne. iz *ola od rnog
.er.era ,rzo -oli-o .e .o'e nove Top1op 2iz.e no(e. Ali ne1to .e
za/(tavl'a. ?olela ,i* da .i(li. da 'e to gla( go(po3ie Stin o to.e -a-o ne
tre,a da (e pla1i.o da prizna.o (vo'e gre1-e+ ili .o'a /ro3ena &el'a da
/radi. prav/ (tvar i izvini. (e z,og (vog /(ranog pona1an'a.
Ali lagala ,i*. 0o9ete da znate -o'i 'e pravi razlog za1to ne odlazi.8
)ato 1to .i(li. < nada. (e < da (a. /poznala ne-oga do -oga .i 'e (talo i
-o.e 'e (talo do .ene+ i a-o (ada ode. /ve- 9/ (e pitati 1ta 'e .oglo da (e
de(i.
ANaravno... *vala.C O(.e*/'e. (e (l/&,enii i+ po-/piv1i (vo'e tor,e+
odlazi. do li5ta i priti(-a. d/g.e.
Pl/(+ da ,/de.o i(-reni+ da /potre,i. 'o1 'edn/ 5raz/ -o'/ (a. na/2ila
od Ket+ do da(-e ot-ida. za n'i..
AE.ili6C
Do- (e otvara'/ vrata li5ta+ vidi. Spa'-a -a-o .e 2e-a / (vo.
izg/&vano.+ ne/redno. 5azon/. Sto.a- .e (te&e. O2e-ivala (a. da 9/
o(etiti ne1to -ada ga ponovo vidi.+ nadala (a. (e da 9/ o(etiti ne1to. To 'e
razlog za1to (a. ova.o do1la: to Ane1toC. Ali ni(a. o2e-ivala da 9e ,iti ta-o
intenzivno. )a,oravite na leptiri9e+ / (to.a-/ .i pro-leti no(orozi prave
(ta.pedo.
A (ada na(t/pa ona' nepri'atni deo -ada ne zna.o -a-o da (e
pozdravi.o. Po1to (a. provela tri (prata vo&n'e raz.i1l'a'/9i o ovo.
tren/t-/+ nap/1ta. ide'/ o grandiozno. pozdravl'an'/ i odl/2/'e. da (e
pretvara. da 'e (avr1eno nor.alno da (e po'avi. / -anelari'i ne-oga -oga
(a. pre (a.o ne-oli-o dana nazvala la&l'ivi. -opileto.+ i pri,egava. (vo.
/o,i2a'eno. pozdrav/ AaoC i o(.e*/.
G .e3/vre.en/+ Spa'-+ za -oga (a. na -rat-i tren/ta- p/n nade .i(lila
da del/'e (re9an 1to .e vidi+ (ada 'e (tavio za,ran/ na pri-azivan'e e.oi'a i
-li.a glavo. A)dravoC i odl/2no g/ra r/-e / d&epove (tari* pantalona.
O(e9a. -a-o .e razo2aran'e (la.a. Pa+ 1ta (i o2e-ivala+ E.ili8 Da te
do2e-a 1iro. ra1ireni* r/-/8 4(-reno+ tre,alo ,i da ,/de1 za*valna 1to
/op1te pri2a (a to,o..
4zlazi. iz li5ta. Noge .i dr*te. Po-/1ava. da (e /,edi. da 'e to z,og
novi* potpetia.
AMora. da ti -a&e.+ ti (i po(ledn'a o(o,a -o'/ (a. o2e-ivao da vidi.
ovdeC+ pri2a .i Spa'- do- .e vodi -roz vrev/ (prata za ve(ti+ i(p/n'enog
de(etina.a novinara -o'i (vi za/zeto l/p-a'/ po ta(tat/ra.a+ do .ale
-anelari'e / 9o1-/. )atvoriv1i vrata za (o,o.+ po-az/'e .i da (edne..
AKladi. (e da 'e ta-oC+ (.e'e. (e nervozno do- (eda. / (toli/ i ,aa.
pogled po -anelari'i. Mala 'e+ i 'a-o ne/redna+ ali pri'atna+ (a intere(antni.
(li-a.a na zidovi.a i polia.a p/ni. -n'iga. Mnogo+ .nogo -n'iga. Ne
(a.o da (/ pore3ane / redovi.a+ ve9 (/ i nago.ilane na vr*/+ i(p/n'ava'/9i
(va-i (lo,odan enti.etar polie+ 'edne na(lon'ene na dr/ge+ veli-a izdan'a (a
tvrdi. -oria.a+ .ala (a .e-i.+ i(*a,ane (tare o.il'ene -n'ige -o'i.a
nedo(ta'/ -orie...
K/ne. (e+ do3e .i da (e pr/&i. pre-o n'egovog (tola+ da ga zgra,i. i
za*teva. da (e od.a* ven2a.o.
APa+ 1ta i.a8 Ka-av 'e ,io o(tata- p/tovan'a8C
)avaliv1i (e / (tolii+ (tavl'a noge na (to a n'egove izlizane pertle /pada'/ /
n'egov/ 1ol'i/ za -a5/. Pri.e9/'e. da i.a (-orel/ &va-/ na 'edno. 3on/.
Ta-o3e pri.e9/'e. da ,i* rani'e po.i(lila (vin'a a (ada .i(li. neodol'iv.
Sran'e+ ,a1 (a. zagli,ila.
AO+ (/per+ (/per.C Kli.a. glavo.+ pita'/9i (e -ada .og/ da zapo2ne.
(vo' govor -o'i (a. i(pro,avala / li5t/. ALa'. par- 'e ,io 5eno.enalan.
Navodno i.a'/ 'edn/ od na',ol'i* -ole-i'a (atova i i.a'/ ne-e 'a-o
intere(antne (li-e...C
B/'e. (e,e -a-o ,r,l'a. -ao t/ri(ti2-i vodi2 i po(tidi. (e. AO+ i o-a2ili
(/ Ro/zin/ (li-/ na zid / *otel/C+ doda'e.+ (etiv1i (e.
AStvarno8 To 'e (/per.C Spa'- (e 1iro-o o(.e*/'e a 'a o(e9a. nalet
zadovol'(tva.
Mo&da i.a 1an(e. Mo&da ./ (e 'o1 /ve- dopada.. "are. .alo. Otvara
/(ta da ne1to -a&e+ zati. ne(ig/rno za(ta'e i ,a1 -ada po.i(li. da 9e da -a&e
ne1to o na1e. po(ledn'e. Arazgovor/C pita: AA -a-o 'e Me'vi8C
Mo'e razo2aran'e 'e /.an'eno .o'i. od/1evl'en'e. da ./ i(pri2a.
do,re ve(ti.
ANeverovatnoC+ -a&e. ve(elo. APozvala '/ 'e -9er-a -ao gro. iz vedra
ne,a...C
A)na2i razgovarala 'e (a 7enon8C
ADa+ navodno 'e .ediin(-a (e(tra i /data 'e i < pogodi 1ta 'o18 < Me'vi 9e
,iti ,a-a6C 'edva iz/(ti. a zati. za(tane. -ada (*vati. ne1to. ARe-ao (i
7enonC+ -a&e. ti*o+ (-re9/9i .i(li. AKa-o (i znao da (e zove 7enon8C
Prvi p/t da vidi. Spa'-a da i.a pote1-o9a da -a&e ono 1to &eli. Trl'a'/9i
,rad/ dlano. r/-e+ on z/ri / ta(tat/r/ ne-oli-o tren/ta-a+ d/,o-o za.i1l'en+
a zati.+ podign/v1i pogled+ -a&e: AOno '/tro+ na-on ,ala+ -ada (.o
razgovarali o Erni'/...C
O(e9a. -a-o .i o,razi rvene od (tida.
A...i(pri2ala (i .i -a-o 'e Me'vi .orala da da (vo'/ ,e,/ na /(va'an'e+ i
-a-o (e /&a(no o(e9ala z,og toga+ a 'a (a. (e (etio da (.o pre ne-oli-o .e(ei
radili pri2/ o to.e. O povezivan'/ /(vo'ene dee (a ,iolo1-i. roditel'i.a.
Po(to'e te ('a'ne ageni'e -o'e po.a&/ da (e ne-a o(o,a prona3e+ ta-o da (a.
po povrat-/ / -anelari'/ .alo i(tra&ivao+ o-ren/o ne-oli-o tele5ona...C
Od'edno. (e -ao -roz .agl/ (e9a. da 'e Me'vi re-la -a-o (e ne-o
ra(pitivao o n'o' / i(to' ageni'i -o'/ 'e 7enon -ori(tila.
ATi (i (t/pio / -onta-t (a ageni'o.8C po2in'e. (ve da povez/'e..
AE'+ ni(a. *teo da (e .e1a.C+ ,rzo (e ,/ni Spa'-.
ANe+ ni(a. .i(lila...C za(ta'e.. AMe'vi 'e (ada -ao potp/no dr/ga2i'a
o(o,aC+ -a&e. ti*o.
AS/per+ (tvarno (/per.C Kli.a glavo. i .og/ da vidi. da ./ 'e i(-reno
drago.
A0vala.C O(.e*/'e. (e.
ANe za*val'/' .i. Ja (a. (e (a.o .alo ra(pitao.C Sle&e ra.eni.a. ATo
.i 'e po(ao. Ja (a. novinar+ (e9a1 (e8C
Pogledi na. (e tra&e pre-o (tola i ne .og/ a da ne po.i(li. -a-o ni(a.
videla ov/ n'egov/ (-ro.n/ (tran/ rani'e. Ka-o (a. ,ila ta-o za(lepl'ena8
Sada vi1e nego i-ada &eli. da -a&e. (ve one (tvari -o'e (a. do1la da -a&e.+
ali .e &ivi izda'/.
APa+ reepioner-a 'e re-la da (i do1la z,og interv'/a8C Spa'- pre-ida
ti1in/.
A0.... da+ ta2no.C
APro-let(tvo+ ni(a. znao da i.a1 toli-/ &el'/ da da1 interv'/ < rani'e ni(i
delovala ta-o zaintere(ovano.C
=leda .e -ao da -a&e ARani'e ni(i delovala ta-o zaintere(ovano za
.eneC i o(e9a. -a-o &ali.. Ali .o&da 'a prida'e. previ1e zna2a'a to.e.
ANe+ ni(a....C tra&i. odgovara'/9e rei. AAli+ vidi1+ raz.i1l'ala (a. o to.e
i .i(li. da 'e veo.a va&no da do,i'e1 .i1l'en'e i (tari'i* i .la3i* o(o,a o
go(podin/ Dar(i'/.C
Sran'e+ E.ili. Mi1l'en'e (tari'i* i .la3i*8 7ta li ti pri2a18
AA+ (*vata..C Spa'- podi&e o,rv/ -ao da 'e i.pre(ioniran. S dr/ge
(trane+ to 'e ta-o3e pogled -o'i (e .o&e prot/.a2iti -ao da .i(li < Ka-v/
l/da'/ i.a. ovde8
Na(ta'e 'edna od oni* pa/za. 4gra. (e (a (vo'o. -o(o.. On po2in'e da
l/p-a pla(ti2ni. len'iro. po ta(tat/ri.
ADa li (a. 'a / pitan'/ ili 'e ovde (tvarno vr/9e8C ,r,l'a..
A?erovatno ,i po.oglo -ada ,i (-in/la 'a-n/.C Po-az/'e .i.
AA+ da+ ta2no+ '/*6C
=rrr. Pro-let(tvo. A-o .e to 1to no(i. 'a-n/ / -anelari'i (a entralni.
gre'an'e. a onda (e &ali. da .i 'e vr/9e ne 2ini da del/'e. -ao -o.pletni
idiot+ onda .e to 1to zv/2i. -ao li- iz Sa/tpar-a (va-a-o 2ini. J/*8 Ja ni-ada /
&ivot/ ni(a. re-la A'/*C6 Ni-ada. A (ada+ ,a1 ovde+ odl/2/'e. da to
/potre,i. prvi p/t8
Po(ra.l'eno (-in/v1i 'a-n/+ (avi'a. 'e pre-o -rila. A onda+ ne zna'/9i 1ta
da radi.+ .azi. &/t/ t-anin/ -ao da 'e -/9ni l'/,i.a. AGpravo (a. 'e
-/pilaC+ 2/'e. (e,e -a-o izgovara. ve(elo. AG Top1op/.C
O+ ,o&e. 7ta .i 'e8 Kopa. (a.a (e,i gro,. 4 *o9/ da /(-o2i. / n'ega+
po.i(li. o2a'no.
Spa'-ova /(ta (e -rive i (ig/rna (a. da vidi. .ali o(.e*.
AJe lN ta-o8C
A (ada .i (e (.e'e. O(e9a. poznati napad ,e(a.
ADa. 4.ala (a. li2nog a(i(tenta za -/povin/C+ o,ave1tava. ga -r/to.
G*+ e to 9e ./ po-azati.
AA/.C Na(lan'a (e / (tolii i gleda .e del/'/9i -ao da (e za,avl'a. AA 1ta /
(tvari ta' li2ni a(i(tent za -/povin/ radi8C
Nervira. (e. AMa+ zna1C+ -a&e. ,rzo+ po-/1ava'/9i da zv/2i. -ao da
(a. navi-la da /ve- i.a. li2nog a(i(tenta za -/povin/. AKa&e ti -o'i (/ novi
trendovi+ po-az/'e ti -a-o da /-lopi1 (tvari+ ,ira ode9/...C Mo' pogled l/ta po
Spa'-ovo' ode9i. On no(i pra(tare pantalone+ pati-e -o'e (e vi1e ne .og/
identi5i-ovati i (tar/ .a'i/ (a S.it(i.a+ -o'a po (e,i i.a ne1to 1to del/'e -ao
o(tata- '/tro1n'e pa(te za z/,e.
A)na1+ .o&da ,i tre,alo da pro,a1+ 'ednog danaC+ ne .og/ da odoli. da
doda.. Pa+ &ao .i 'e+ zna. da ,i tre,alo da (a. do1la ovde da iz'avi. (vo'/
ve2n/ l'/,av iz.e3/ o(talog+ ali ipa-.
ANe voli1 S.it(e8C iz'avl'/'e+ razvla2e9i Mori(e'evo lie.
Od'edno. o(eti. -a-o (e topi.. "o&e+ -a-o to /(peva8 Ka-o /(peva da
izgleda ta-o neodol'ivo (a pa(to. za z/,e po (e,i8
AO,o&ava. S.it(eC+ prizna'e.+ razvla2e9i /(ta / o(.e*.
ADo,ra devo'2ia.C )adovol'no -li.a glavo..
Ponovo razor/&ana+ ne(ig/rno gleda. Spa'-a tra&e9i na2in da po2ne.
da pri2a. ono z,og 2ega (a. do1la. Ali ne.a la-og na2ina da (e -a&e
A4zvini+ za'e,ala (a. (tvarC+ zar ne8
ANego+ 1ta (i *tela da .i -a&e1 o go(podin/ Dar(i'/8C pita .e Spa'-.

Od '/2e+ .o'e .i(li (/ p/ne .nogi* (tvari ta-o da ni(a. raz.i1l'ala o
go(podin/ Dar(i'/+ ali (ada+ na (a. po.en n'egovog i.ena ne1to .e (tegne /
gr/di.a.
A)ar ne9e1 da .i po(tavl'a1 pitan'a8C odgovara..
Pro-let(tvo. Ni(a. do1la ovde da razgovara. o go(podin/ Dar(i'/.
APa+ ne+ ne ,a1C+ 5r-9e Spa'- od.a*/'/9i glavo.. A?i1e 'e -ao (lo,odno
9a(-an'e.C
Sa. na2in na -o'i -a&e A(lo,odno 9a(-an'eC tera .i 'ez/ /z -i2./. Ka-o
to da ni(a. rani'e pri.etila n'egov divni a-enat8 Mogla ,i* da ga (l/1a. po
eo dan.
ASa.o .i i(pri2a' ono 1to &eli1 da podeli1 (a .o'i. 2itaoi.aC+ na(tavl'a+
Aza1to 'e on idealan ./1-ara za toli-o &ena.C
APa+ ni'eC ,rzo odgovara..
Spa'-ove o,rve (e podi&/. AO8 A za1to to -a&e18C
APa+ 'a-o 'e egoentri2an i /.e da ,/de (tvarno intenzivan / (vo'i.
(tavovi.aC+ poverava. (e+ nagin'/9i (e -a n'e./.
Spa'- ,/l'i / .ene i od'edno. (*vata. 1ta (a. re-la.
AMi(li.+ .og/ da za.i(li. da .o&e da ,/de 'a-o intenzivanC+ ,rzo (e
i(pravl'a..
AAli 'a (a. .i(lio da 'e to ono 1to &eli1C+ -a&e+ nagin'/9i (e -a .eni i
tera'/9i one no(oroge / .o. (to.a-/ da pol/de. A)ar .i ni(i to re-la
'edno. -ada (.o ,irali razglednie8C pod(e9a .e.
O(e9a. -a-o .e o,razi pe-a'/. A0.... .og/9eC+ -li.a. glavo.. AAli+
predo.i(lila (a. (e.C
AJe(i8C
AA*a.C Ponovo -li.a.. APogre1ila (a..C
Spa'- del/'e zapan'eno. AO*8 Prizna'e1 da (i pogre1ila8C "o&e+ ni(a. znala
da (a. ,ila ta-o lo1a.
ADaC+ -a&e. odl/2no. AG (tvari+ pogre1ila (a. / vezi .nogi* (tvari.C
Spa'- (e /oz,il'io. AKao na pri.er8C
D/,o-o /da*ne.. Sad ili ni-ad.
AG vezi te,e.C
=leda .e i 2/'e (e ne-i zv/- -ao A...C -ao da -a&e NNa(tavi+ (l/1a.
teN.
AG vezi Erni'a.C
AM.....C
Pri-/pl'a. *ra,ro(t i otvara. (re.
AG vezi na(.C Eto. Re-la (a..
Na tren/ta- (e Spa'- ne po.era. Sa.o z/ri / .ene pre-o (tola+
,ezizra&a'nog lia+ ne trep9/9i. Sva-i deli9 (e-/nde del/'e -ao (at. Sa.o rei
ne1to+ po.i(li. od.a*. "ilo 1ta.
AS*vata.C+ -a&e -ona2no i /pire pr(to..
Sre .i (e (te&e. O+ ,o&e. Ovo 'e /&a(no. Kada (a. re-la A,ilo 1taC ni(a.
.i(lila ,ilo 1ta. Od'edno. (*vata. da (e veli-i ro.anti2ni tren/ta- -o.e
(a. (e nadala+ ona' -ada .e Spa'- /zi.a / zagrl'a' i l'/,i ta-o da izg/,i.
da*+ ne9e dogoditi. O(e9a. (e -ao potp/ni idiot.
A)na1+ tre,alo ,i da -rene.+ .o&da .o&e.o da o,avi.o ova' interv'/
pre-o .e'laC+ /&/r,ano ,r,l'a.+ /(ta'/9i+ do- .e poni&en'e (la.a. Privla2e9i
'a-n/ na gr/di -ao ne-/ vr(t/ 1tita+ -re9e. -a vrati.a.
Spa'- /(ta'e i prati .e. AKada i.a1 let8C
AO+ *....C )a*valno ,aa. pogled na (at. "ilo 1ta (a.o da ne .ora. da
pogleda. / n'ega. A)a par (ati+ ali zna1+ .o&da 'e g/&va / (ao,ra9a'/...C
O2a'ni2-i &eli. da iza3e.+ ali Spa'- .i (to'i na p/t/ i ,lo-ira ga (vo'o.
veli-o. 5ig/ro..
AStvarno8C -a&e (ada. A)na1+ .nogo .o&e da (e /radi za ne-oli-o (ati...C
Ne1to / n'egovo. gla(/ .e tera da podigne. pogled. N'egove o2i
(vetl/a'/ po-az/'/9i da (e za,avl'a. Od'edno. (*vata.. Naravno. "ritan(-i
(.i(ao za */.or. )avitlava .e. Ka-o .o&e to da .i radi6 O(e9a. nalet ,e(a+
pra9en potp/ni. i -ra'n'i. ola-1an'e..
AA .o' (tan 'e od.a* iza 9o1-aC+ -a&e.
Pa+ pretpo(tavl'a. da (a. to za(l/&ila+ po.i(li.+ a onda -a&e.: A7ta (i
.i(lio8C prave9i (e da (a. 1o-irana+ do- o(e9a. -a-o /z,/3en'e ra(te.
Lagala ,i* -ada ,i* re-la da .i to ni'e palo na pa.et.
Ni(a. do1la ovde nada'/9i (e (a.o izvin'avan'/. Pa+ i 'a (a. l'/d(-o
,i9e+ a n'egove gr/di (/ ,ile ta-o 2vr(te one ve2eri na ,al/ -ada (a. i* (tegla.
AO+ ne zna.+ .o&e.o da pogleda.o ne-i -a/,o'a+ re1ava.o /-r1tene
rei...C Pri,li&ava (e.
A)na1+ .nogo (a. do,ra / re1avan'/ oni* 1i5rovani*. Sve pogodi.C+
zadir-/'e. ga+ prilaze9i ,li&e.
AJe(i8Q
AS/perC+ 1ap/9e i .og/ da o(eti. n'egov da* na o,raz/. AAli pre nego
1to ode.o dal'e+ .i(li. da ,i tre,alo ne1to da ti -a&e..C
=leda. ga. O(e9a. nervoz/.
ANe ,/di za,rin/ta.C O(.e*/'e (e. ANe9/ ti re9i da (a. l/d za to,o.+
ve9 (a. ti re-ao to.C
Staviv1i (vo'e r/-e o-o .ene+ privla2i .e na gr/di i 'a-o .e grli. O(e9a.
-a-o .e o,/zi.a (re9a. Ne.a ni2eg lep1eg od toga da va( grli veli-i 'a-i
./1-ara za -o'i. (te l/di.
ANe+ ne1to dr/goC+ .r.l'a+ do- /(na.a dodir/'e .o'/ -o(/.
A7ta8C 'edva iz/(ti.+ a 'eza .i (e (p/1ta (ve do pr(ti'/ na noga.a.
AMo'e i.e ni'e (tvarno Napoleon Lezar...C
ANel(on 0argre'v(C+ zavr1ava. /.e(to n'ega+ o(.e*/'/9i (e.
APretpo(tavila (a.. Nego rei .i < 1ta ozna2ava "8C =leda .e iznena3eno.
A?idela (a. tvo'/ ve,<adre(/+ (e9a1 (e8C
Sada 'e na n'ega red da (e (.e'e. Mr1te9i (e+ po(ra.l'eno -rivi lie.
A"ra'an. Sa J.C
A"ra'an (a J8C -i-o9e. (e. APro-let(tvo+ a 'a (a. .i(lila da 'e Napoleon ,a1
(e-(i.C
A7ta8 Ka&e1 da ti vi1e ni(a. (e-(i8C Pretvara (e da 'e /vre3en.
A0.+ ni(a. (ig/rnaC+ .r.l'a.. AMi(li. da .ora. .alo da i(tra&i....C 4
g/ra'/9i r/-e pod n'egov/ .a'i/ i na gol/ -o&/+ podi&e. glav/ -a n'e./ a
on (e (avi'a i l'/,i .e.


Epilog


AKa-o (ad izgleda+ go(po3ie8C
?i2/ .i dva radni-a -o'a (to'e na .erdevina.a do- n'i*ov 'a- a-enat iz
Kvin(a gla(no odzvan'a -roz grad(-/ vrev/. Sto'e9i i(pod n'i* na trotoar/+
-rivi. vrat nagore+ za-lan'a'/9i r/-o. o2i od 'a-og '/tarn'eg (/na.
A0.... ni'e ,a1 ravno... Malo levo.C Sada 'a vi2e..
B/'e (e p/no /*tan'a i da*tan'a+ a n'i*ov da* pravi ,ele o,la2i9e -o'i (e
vrte / ledeno. vazd/*/.
AA (ada8C
M.ir-a.+ po.era'/9i glav/ ( 'edne (trane na dr/g/ i /dal'ava'/9i (e
.alo /nazad. ANe... .alo vi1e+ .i(li....C
Mog/ da vidi. da &ele da .e /,i'/. Mene+ devo'-/ / &/to' 'a-ni i (a
v/neno. -apo. (a -i9an-a.a+ -o'a pi'/-a -a5/ i nare3/'e dvo'ii gr.al'a /
radni2-i. -o.,inezoni.a+ (a v/neni. -apa.a i r/-avia.a ,ez pr(ti'/+
-o'i pod(e9a'/ na .odernog Ro-i'a "al,o/. Ali po1to (a. 'a ta -o'a i* pla9a+
ne .og/. Sada (a. 'a gazda.
Sa.o .alo gla(ni'e g/n3a'/ da ,i do,ili ve9i ,a-1i1.
AJe lN ovo OK8C /rla'/ za'edno.
Ponovo podi&e. pogled. 0o9/ da ,/de (avr1eno. Mora da ,/de
(avr1eno. )a(ta'e.+ a .o'e o2i prele9/ pre-o la-iranog drveta+ de,eli* (lo'eva
,o'e+ zlatnog ('a'a podloge na(pra. rni* (lova: Ol,ra't. O(e9a. nalet
/z,/3en'a. Mo' novi natpi(. Ko'i vi(i iznad .o'e nove radn'e. Do-/.enta (/
potpi(ana pre dve nedel'e+ ali (ada 'e te- zvani2no. O(.e* (e razla&e na .o.
li/ i o(e9a. -a-o &eli. da (-a2e. od rado(ti.
G.e(to toga+ zadovol'ava. (e i (a 'edno(tavni. ASavr1eno6C

?ratila (a. (e / N'/'or- pre (-oro tri nedel'e i o(e9a. -a-o (e .nogo
toga de(ilo. Pa+ .nogo .o&e da (e de(i za tri nedel'e+ zar ne8 Pogleda'te (a.o
1ta (e (ve izde1avalo za nedel'/ dana -o'e (a. provela / Engle(-o'.
Po(.atra'/9i radni-e -a-o vredno po(tavl'a'/ zna- na .e(to+ pi'/-a.
-a5/ i od(/tno (e (.e'e. do- .i .i(li l/ta'/. Raz.i1l'ala (a. .nogo o to.
p/tovan'/ ot-a-o (a. (e vratila+ o le-i'a.a -o'e (a. na/2ila i pri'atel'i.a
-o'e (a. (te-la. 4 naravno+ raz.i1l'ala (a. .nogo o go(podin/ Dar(i'/+ i o
to.e 1ta (e (tvarno de(ilo / Engle(-o' za Nov/ godin/.
Sada -ada (a. (e vratila / N'/'or- (vo. (tvarno. &ivot/+ .ora. da
,/de. i(-rena da del/'e po.alo nerealno. Mi(li.+ onda (a. ,ila ta-o
(ig/rna+ ni'e ,ilo (/.n'e+ ali 2/dno 'e -a-o (tvari del/'/ dr/ga2i'e -ada pro3e
.alo vre.ena i pro(tora. Ka-o .o&ete da po(tanete ne(ig/rni+ -a-o (/.n'e
.og/ da (e /v/-/ / va1 .oza- da i(pit/'ete i (e,e i (e9an'a na pro1lo(t. A
(ada+ -ada .alo ,ol'e raz.i(li. o (ve./+ ne .og/ a da (e ne pita.. Da li (e to
(tvarno de(ilo8 Da li (a. (tvarno /poznala go(podina Dar(i'a8 Da li on
(tvarno po(to'i8
Ni(a. ga videla ot-a-o 'e ne(tao onoga dana / La'. par-/ a (ada do-
(to'i. ovde+ /(red So*oa+ (a.a po.i(ao da li- iz -n'ige o&ivi i da (e po'avi /
5ra-/ i -rat-i. pantalona.a del/'e prili2no (.e1na.
Raz.i1l'ala (a. o na1i. (/(reti.a i pretpo(tavl'a. da .og/ (vi da (e
o,'a(ne a-o &elite. Kao 1to+ pretpo(tavl'a.+ .o&ete (ve da o,'a(nite a-o
dovol'no 'a-o po-/1ate. )ar (-eptii ne rade to i(to8
Po-/1ava'/ da na3/ (.i(ao / (tvari.a -o'e ne.a'/ (.i(la ta-o 1to
-ori(te zdrav raz/.+ raionalno(t i on/ .al/ veli-/ (tvar -o'a (e zove
(l/2a'no(t...
G to. (l/2a'/+ .o&da 'e(te (a.o .e1avina /.ora od vre.en(-e razli-e+
&el'e i preterano ,/'ne .a1te (tvorila go(podina Dar(i'a / Beton Menor/.
Mo&da (a. (e one(ve(tila / ?in2e(ter(-o' -atedrali i ,ila / toli-o.
deliri'/./ da (a. ga za.i(lila ta.o. Mo&e ,iti da 'e na1a .e(e2ino. o,a('ana
vo&n'a 2a.e. po 'ezer/ 'edno(tavno ,ila (an. Na1e 'a*an'e za Nov/
godin/ *al/inai'a /zro-ovana preveli-i. -oli2ina.a 1a.pan'a i onog
neverovatno 'a-og d&ointa. A na1 pi-ni- -od La&nog za.-a (a.o
5antazi'a+ rez/ltat toga 1to (a. za(pala+ /.orna i /zne.irena na-on (va3e (a
Spa'-o.+ 4+ da+ .og/9e 'e da (a. / lavirint/ ,a1te / La'. par-/ ,ila ta-o
izg/,l'ena i pora&ena i da (a. ta-o 'a-o pla-ala da (a. iz.i(lila go(podina
Dar(i'a -a-o .e pronalazi. Da ,i* na -ra'/ .ogla da prona3e. (e,e.
Ali. l po(to'i veli-o ali. Ni(a. ta-o (ig/rna. Deo .ene &eli da ver/'e da 'e
i(tina+ da (e ne1to .agi2no de(ilo na p/tovan'/ po Engle(-o' i da (a. (tvarno
izlazila (a go(podino. Dar(i'e.. Ali .i(li. da ni-ada ne9/ (aznati. Mi(li.
da ni'e va&no+ zar ne8
)ato 1to 'e 'edna (tvar (ig/rna: go(podin Dar(i po(to'i. Ta-o 1to po(to'i /
.a1ti .iliona &ena 1iro. (veta. Se9ate (e arinie na 0itro/8 )a n'/ 'e ,io
(tvaran. A 1ta 'e (a R/pindo.+ Ro/z+ Me'vi+ 0ilari...
Spi(a- 'e ,e(-ona2an. "a1 (ada+ 1iro. (veta+ ne-o+ negde+ (an'ari o
go(podin/ Dar(i'/. Pa 1ta a-o 'e 5antazi'a. )ar ni(/ 5antazi'e (tvarne8
A0e'+ 'e lN to novi zna-8C
O-re9e. (e da vidi. Rredi'a iz pe-are do na( -a-o lagano prelazi pre-o
-a.en2i9a -a .eni. No(i -eel'/ a r/-e (/ ./ po-rivene ,eli. ,ra1no. (ve
do la-ta.
A4zgleda (/per.C
O(e9a. (e 'a-o pono(no. A0vala.C O(.e*/'e. (e+ ene9i to 1to 'e re-ao.
ATvo'i .ora da (/ ,a1 pono(ni na te,e.C
ADa+ 'e(/.C Kli.a. glavo.. ADolaze ve2era( (a .o'i. ,rato.. Da
pro(lavi.o.C Si'a. od (re9e. Ot-a-o (.o (e vratili (a (vo'i* p/tovan'a+ .o'i
roditel'i i 'a /la&e.o .nogo vi1e napora. OK+ ni-ada ne9e.o ,iti na',ol'i
pri'atel'i+ ali 'a i.a. p/no pri'atel'a. Ni(/ .i potre,ni pri'atel'i+ ve9 .a.a i
tata.Mi(li. da 'e prvi -ora- za (ve na( ,io 1to (a. to priznala i (e,i i n'i.a.
AA/+ to 'e (/per+ E.ili+ (tvarno (/per.C Rredi .e 'a-o+ ,ra1n'avo+
.iri1l'avo grli a zati. (e (etno o(.e*/'e. AJe lN ona /n/tra8C Po-az/'e na
radn'/.
AMi(li1 na Stel/8C pita.. ADa+ za1to8C M.ir-a.. Ot-a-o (a. (e vratila iz
Engle(-e+ .o' radar *vata p/no 2/dni* tele5on(-i* poziva+ po(eta+ 1ap/tan'a
iz.e3/ Stele i Rredi'a. A7ta (e de1ava (a va.a8C pita.+ o(.e*/'/9i (e.
ANi1N.C Nevino (le&e ra.eni.a+ i od(-a-/9e nazad pre-o trotoara.
Ni1. 0.. Sada (a. (tvarno (/.n'i2ava.
=leda'/9i -a-o ne(ta'e / pe-ari+ odl/2/'e. da i(pita. Stel/ -ada (e vrati.
/n/tra. Tren/tno ne &eli. da 'e pre-ida. po1to 'e za/zeta /
.again/ (ortira'/9i nove por/d&,ine. 7to .e pod(eti. Kada (a. (e vratila (a
p/ta+ 'edna od prvi* (tvari -o'e (a. /radila 'e(te da (a. proverila nov/ t/r/
=ordo(ti i predra(/da z,og prazni* (trana+ ali (/ ,ile (avr1ene+ (va-a od n'i*+ i
zna. to po1to (a. i* li2no (ve pregledala. Pl/(+ proverila (a. na1/ ,az/
podata-a i ni'e ,ilo ni'ednog povra9a'a. Gvrn/to+ a8 Mora da (a. 'a /zela
'edini pri.era- (a gre1-o..
4 znate 1ta 'e 'o1 /vrn/to8 Gve- (a. t/ -n'ig/ dr&ala / (pol'no. d&ep/
tor,e+ ali -ada (a. (tigla -/9i i ra(pa-ovala (e prona1la (a. dr/gi pri.era-.
Ne-i (a nedirn/ti. (trania.a. Pretpo(tavl'a. da (a. izg/,ila (vo'/ -n'ig/
ili 'e gre1-o. dala *otel/ / "at/ a (l/2a'no /zela ne-/ -o'a 'e pripadala
ne-o.e dr/go. / gr/pi.
O(i. a-o ne po(to'i ne-o dr/go o,'a1n'en'e < /vrn/to+ divno+ za,oravite
neveri/ o,'a1n'en'e < da 'e .o&da+ (a.o .o&da+ ovo .o' originalni
pri.era-. ?idite+ i.a. teori'/...
4.a 'edan deo / -n'izi -ada go(podin Dar(i odlazi iz Neder5ilda /
nove.,r/ i odlazi / London (a "ingli'evi.a pre-o zi.e. To 'e -ra' prvog
dela+ pa / (tvari prvi* ne-oli-o redova dr/gog dela a-o (e do,ro (e9a.+
od.a* na-on ,ala. Eliza,et ga ne vidi ponovo (ve do G(-r(a. To 'e ne-oli-o
.e(ei. Ni-o ne zna 1ta 'e radio to-o. tog perioda+ gde 'e i1ao+ -oga 'e
/poznao. Mogao 'e (va1ta da radi. Da /pozna (va-oga. Da izlazi (a ,ilo -i..
Kao+ na pri.er+ (a ne-o. devo'-o. iz N'/'or-a -o'a (e zvala E.ili. Da li
(/ zato (tranie ,ile prazne8 )ato 1to 'e /poznao .ene8 ),og toga 1to (/ (e+
onog dana / Beton Menor/ -ada (.o o,o'e ,ili po(etioi (a dva razli2ita
.e(ta+ na1a dva (veta (/darila i .i (.o ne-a-o naleteli 'edno na dr/go8 Ne
zna. -a-o (e to de(ilo+ ili za1to (e de(ilo+ ali de(ilo (e. 4 -ao rez/ltat toga+
po-ren/t 'e 2itav niz pro.ena...
Tada ni(a. raz.i1l'ala -o'e .og/ ,iti po(ledie .o'e veze (a
go(podino. Dar(i'e.. "ila (a. previ1e za/zeta ti.e 1to .e 'e o,orio ( nog/
2ove- o -o.e (a. (an'ala ot-a-o (a. i.ala dvanae(t godina. Previ1e
/petl'ana / o&ivl'avan'e (vo'e 5antazi'e+ i 5antazi'e (va-e dr/ge &ene pop/t
.ene. Ali (ada (a.+ iz dr/ga2i'e per(pe-tive+ raz.i1l'ala o to.e 1ta ,i (e
de(ilo da (a. (e (tvarno zal'/,ila / n'ega+ da (.o ne-a-o o(tali za'edno.
Mo'e .i(li od.otava'/ pri2/ ,rzino. (vetlo(ti. =o(podin Dar(i (e ne ,i
vratio / Neder5ild+ ne ,i otp/tovao -od (vo'e tet-e nada'/9i (e da 9e (re(ti
Eliza,et+ ne ,i 'o' iz'avio ve2n/ l'/,av+ ne ,i ,io od,i'en i ne ,i 'o' napi(ao ono
pi(.o. A Eliza,et ne ,i i.ala go(podina Dar(i'a da 'e (pa(i -ada 'e n'ena (e(tra
Lidi'a po,egla (a ?i-a.o.+ ne ,i .ogla da (e opa.eti i (*vati da 'e
pogre1ila+ i ne ,i .ogla da -a&e DA -ada '/ 'e zapro(io.
Ta-o da (e o(tata- pri2e ne ,i ni dogodio. Stranie ,i za/ve- o(tale
prazne. Ta-o da ne ,i ,ilo na've9e l'/,avne pri2e (vi* vre.ena. Ni Eliza,et i
go(podina Dar(i'a. Ni =ordo(ti i predra(/da -a-ve .i dana( pozna'e.o.
Pre(tale ,i da po(to'e. 4 (ve ,i ,ilo .o'a gre1-a. 4+ -ao -r/govi / vodi na-on
,aan'a -a.en2i9a+ e5e-ti ,i ,ili dale-o(e&ni. 4.pli-ai'e (tra*ovite.
Sa.o za.i(lite. Ne ,i ,ilo Kolina Rirta / (eni na 'ezer/+ ni Met'/a
Me-5adena -o'i *oda -roz .agl/+ ni Mar-a Dar(i'a za "rid&it D&o/n(.
Na po.i(ao o .ilioni.a ,e(ni* o,o&avatel'-i "rid&it D&o/n(+ .alo .i 'e
./-a.
Ali go(podin Dar(i (e vratio. 7to o,'a1n'ava za1to (tranie vi1e ni(/
prazne. ?ratio (e (vo. &ivot/+ za,oravio na .ene i ta-o (tvorio 'edn/ od
na',ol'i* l'/,avni* pri2a i-ada.
)v/2i neverovatno8
Pro-let(tvo+ zv/2i. Ali .o&da na. 'e (vi.a potre,no da ( vre.ena na
vre.e pover/'e.o / ne1to neverovatno. "a1 -ao 1to ,i* 'a volela da ver/'e.
da 'e (vileni 1al -o'i (a. prona1la i(pred ?in2e(ter(-e -atedrale (tvarno
go(podina Dar(i'a a ne ne-og na(/.i2nog (trana. Jo1 /ve- ga i.a..
Dr&i. ga / 5ioi (a don'i. ve1o.. Na&alo(t+ vi1e ne .iri1e na on/ (e-(i
-olon'(-/ vod/. Morala (a. da ga opere. na-on 1to (a. izd/vala (linavi
no( / n'ega i (ada .iri1e na o.e-1iva2. Ali ipa-+ voli. da ga pone-ad
/z.e. i ve&e. o-o vrata i 5antazira. .alo...
Ali (a.o .alo+ naravno+ i onda ga vrati. / 5io-/.
A0e'+ E.+ .o&e1 da potpi1e1 ove 5or./lare za i(por/-/8C

Stelin prodoran gla( .i (-re9e pa&n'/ i vra9a. (e / ov/ zon/ da ,i* 'e
videla -a-o (to'i na vrati.a radn'e+ / -a,anii ,o'e .aline i .a1e .i
go.ilo. 5or./lara. O(.e*/'e. (e. Ni'e (-in/la t/ -a,ani/ ot-a-o (a. 'o' 'e
dala. Tri ele nedel'e / -a,anii ,o'e .aline. Ko.1i'e (/ po2ele da 'e zov/
Lrven-apa. Ali n'/ ,a1 ,riga. Ona 'e na (ed.o. ne,/ < ili ,i tre,alo da
-a&e. Top1op ne,/8
ANaravnoC+ odgovara.+ i ede9i po(ledn'i g/tl'a' -a5e+ tr2i. pre-o
trotoara -a n'o'. APaC+ o(.e*/'e. (e do1av1i do n'e i prate9i 'e / radn'/
doda'e.+ Apeva'.C
A7ta da peva.8C pita nevino+ a -rivia 'o' (e vidi na li/.
AO te,i i Rredi'/C+ pita. dire-tno+ na(lan'a'/9i (e na deo (tola -o'i 'e ,a1
na p/t/ (/n2evo' (vetlo(ti -o'a prolazi -roz vrata. O(e9a. toplin/ na le3i.a.
ANe.a 1ta da (e -a&eC+ na(tavl'a i .a1e .i 5or./lari.a i(pred no(a.
AEvo+ ovo .ora1 da potpi1e1+ gazdarie.C
Gzi.a. 'o' 5or./lare iz r/-e. ANe po-/1ava' da .e (.e-1a1 naziva'/9i
.e gazdario.. To (/ dva ni1ta. Jedno od te,e a 'edno od Rredi'a.C =ra,e9i
olov-/+ 1vrl'a. (vo' potpi(. AA dva p/ta ni1ta .ora dati ne1to < -ao d/pla
negai'a.C
Stela p/9i /(ta i pa&l'ivo .e i(pit/'e pogledo.. Mi(li. da (a. 'e (redila (a
ovo. d/plo. negai'o..
AO*+ OKC+ /zdi1e+ podi&/9i r/-e / vazd/*. APreda'e. (e. )a,avl'a.o
(e.Q
=leda. 'e (a .e1avino. /z,/3en'a i neverie. AStela6 To 'e
5anta(ti2no6 )a1to .i ni(i rani'e re-la8 )na1 da .i(li. da 'e Rredi (/per. "o&e+
-ada (e (ve to de(ilo8C
AKada (a. (e vratila iz Me-(i-aC+ -a&e+ o(.e*/'/9i (e do- (e pri(e9a.
ABe-ao .e 'e i napravio .i 'e (/per 2iz-e'-+ po1to zna da .i 'e to o.il'eni
-ola2+ i ,ili (.o -od -/9e+ i 'eli previ1e+ i 9a(-ali i...C
)a(ta'e i od.a*/'e -o(o.+ 2i'i (/ vr*ovi od(-ora o5ar,ani / rno.
AS*vatila (a. -oli-o .i 'e nedo(ta'ao -ada (a. ,ila od(/tna. Ba- i pre nego
1to (e i(po(tavilo da 'e S-ot g/,itni-+ nedo(ta'ao .i 'e. Mi(lila (a. da 'e (a.o
z,og toga 1to &ivi.o za'edno+ 1to (.o (e navi-li 'edno na dr/go+ ali ,ilo 'e
vi1e od toga.C
Pridr/&/'/9i .i (e na .alo. del/ o,a('ano. (/ne.+ o-re9e (e -a .eni.
A)na1+ prili2no (.o do,ro za'ednoC+ prizna'e .i.
AE'+ aloC+ -a&e. /vre3eno. AKo ti 'e pri2ao to .e(ei.a8C O(.e*/'e (e
po(ra.l'eno. A)na.+ zna.+ ni(a. (l/1ala...C
APa+ -a-o izgleda (e-( (a ./&e.8C pita.+ /dara'/9i 'e la-to..
Ona rveni. APa+ ,are. zna. da 9e .e po1tovati /'/tr/C+ do,a/'e i o,e (e
(.e'e.o. Pre-ida na( zvon'ava tele5ona+ i Stela (-a2e da (e 'avi. Na-on
ne-oli-o tren/ta-a .e zove: ASpa'- 'e < tvo' de2-o.C
Sada 'e na .ene red da rveni.. APre-iniC+ 1i1ti. do- tr2i. da 'o'
ot.e. (l/1ali/ iz r/-e.
Ali ni(a. (tvarno l'/ta+ (a.o (e pretvara.. O,o&ava. -ada l'/di zov/
Spa'-a .o'i. de2-o.. Ja voli. da ga zove. (vo'i. de2-o.. ?oli. (ve vezano
za to 1to 'e .o' de2-o. Kao na pri.er+ da ./ 1al'e. (.e1ne -artie -o'e
nalazi. / oni. .ali. galeri'a.a / So*o/+ da raz.en'/'e.o za,avne
.e'love+ 9a(-a.o tele5ono. (ati.a do- le&i. / -revet/ (a ter.o5oro. i
za.i1l'a. da 'e on i od,ro'ava. dane do n'egovog dola(-a / N'/'or- da .e
po(eti :2etiri dana+ ve9 (a. pre,ra'ala+ / (tvari+ tri dana i dvade(et dva (ata i
o-o 2etrde(et pet .in/ta;+ da pravi. ,le(ave rte&e na podlozi na (tol/ na
po(l/+ -o'i /-l'/2/'/ pi(an'e na1i* i.ena i rei Al'/,avC a zati. ,ro'an'e
-oli-o ti* (lova i.a / na1i. i.eni.a i (a,iran'e i...
OK+ pre(ta9/ (ada. )na. da 'e (ve to go.ila gl/po(ti+ ali ne .og/ da
odoli.. Ne &eli. da odoli.. )ato 1to (a. -ona2no+ na-on 2itave parade
-ata(tro5alni* (/dara+ /poznala 2ove-a za -o'i. (a. l/da i -o'i 'e l/d za
.no.. Pa+ / (va-o. (l/2a'/+ on 'e de5initivno l/d. 4 tre,alo .i 'e 'a-o d/go
da ga prona3e.+ i i1la (a. 'a-o dale-o da ga prona3e.+ i 2a- (a. .orala da
izlazi. (a go(podino. Dar(i'e. da ga prona3e.+ ali -ao 1to 'e D&e'n O(tin
re-la: Ne &/ri. Pravi ./1-ara 9e do9i na -ra'/+ i do1ao 'e.
Mada ga ni(a. za.i1l'ala / .a'ii (a S.it(i.a i (a 5le-a.a od pa(te za
z/,e+ ali opet l'/,av i.a t/ navi-/ da va( iznenadi. Kad (.o ve9 -od toga+
.i(li. da (a. i.ala dovol'no iznena3en'a za 2itav &ivot.
A0e'C+ -a&e.+ priti(-a'/9i (l/1ali/ na /vo. A7ta i.a8C
ANedo(ta'e1 .iC+ odgovara Spa'- (a dr/ge (trane lini'e -ao da (e to
podraz/.eva.
O(e9a. (e lepo i toplo izn/tra. A4 ti .eni nedo(ta'e1C+ -a&e. ve(elo a
zati. otvara. /(ta i iz,a/'e. 'edno A'aoC po1to (e Stela -ezi i /dara .e
la-to. / re,ra. ?er/'te .i+ i.a 'a-o -o12ate la-tove.
AOK+ (ada -ada (.o zavr1ili (a ti. l/-a(ti. (tvari.a+ -a-o izgleda
zna-8C
AS/perC+ izgovara. pono(no+ -ori(te9i Rredi'eve re9i. A?ide9e1 ga
/(-oro.C
A)na.+ 'edva 2e-a.. Lele dve nedel'e (a to,o. / N'/'or-/.C
Mo' o(.e* po(ta'e 'o1 1iri. A0e'+ /zgred+ da li 9e1 /(peti da zavr1i1 (ve
2lan-e na vre.e8C pita. ga.
ADa+ tre,alo ,i < i.a. 'o1 (a.o ne-oli-o (itnia da zavr1i. na ne-oli-o
2lana-a...C
AA 1ta 'e (a 2lan-o. o go(podin/ Dar(i'/8C
AO+ zar ti ni(a. re-ao8C
A)avr1io (i ga i /redni-/ (e dopao8C
APa+ da+ i.a ta' deoC+ -a&e (-ro.no+ Ai deo da (ada *o9e da ga o,'avi te-
za Dan zal'/,l'eni*...C
O,o'e (ten'e.o.
A...ali i.a 'o1 ne1to. Kada (a. do1ao do dela gde proverava. (va i.ena+
pozvao (a. na1/ ageni'/ i tra&io da .e (po'e (a go(po3io. Stin+ a oni (/
re-li da ta-ve ne.a / -o.pani'i. Da / (tvari ni-ada ni(/ 2/li za n'/.
Ne-oli-o p/ta (a. proveravao ,ro' ageni'e+ ali de5initivno (a. do,io prav/.
)ar ni'e to ,a1 2/dno8C
AA/+ daC+ -a&e. z,/n'eno.
"a1 tada 2/'e. / pozadini -a-o ne-o po(tavl'a pitan'e Spa'-/ i on (e
vra9a na vez/: A0e'+ E.+ .ora. da ide. < po(ao zove. Mog/ li da te
pozove. -a(ni'e8C
ADa+ naravno. ao.C
Aao.C

Sp/1ta. (l/1ali/ i na tren/ta- ,/l'i. / tele5on+ d/,o-o za.i1l'ena.
A7ta (e de(ilo8C
Stela (e ponovo po'avl'/'e iz zadn'eg dela radn'e no(e9i dve 1ol'ie (ve&e
-a5e i doda'e .i 'edn/.
A0valaC+ pro.r.l'a. od(/tno+ z/re9i / (l/1ali/ 'o1 .alo+ pre nego 1to
'e (p/(ti.. AG prav/ 'e. To 'e(te (tvarno /vrn/toC+ -a&e.+ raz.i1l'a'/9i
nagla(.
A7ta8 7ta8 Rei .i 1ta8C za*teva Stela+ veo.a zaintere(ovano.
A?odi2 na .o. p/tovan'/C+ o,'a1n'ava.. AG ageni'i navodno ni-ada
ni(/ 2/li za n'/.C
AO*C+ -a&e Stela 1iro. otvoreni* o2i'/. A?aralia.C
4roni2no prevr9e. o2i.a. A4(-reno+ Stela+ gleda1 previ1e -ri.i9a.C Ona
o-ne i /zi.a g/tl'a'. A7ta (i ,e1e re-la -o 'e ona8 Ta' vodi28C
A)ove (e go(po3ia Stin. Be-a'+ .i(li. da negde i.a. n'en/ vizit-art/.C
Sp/(tiv1i (ol'/+ gra,i. tor,i/ i pret/ra. po nov2ani-/. Naravno+ t/ 'e .ali
pravo/gaoni- od -re. papira. Pr/&a. ga Steli.
ATo 'e to8 To (/ n'eni podai8 Sa.o n'eno i.e+ ,ez ,ro'a tele5ona+ ,ez
i2ega8C
Da ,/de. i(-rena+ ni(a. 'e ni pogledala+ (a.o (a. 'e (tavila / pregrad/
(a ra2/ni.a+ ali (ada+ -ada ,ol'e pogleda.+ vidi. da 'e Stela / prav/.
A0.+ pretpo(tavl'a..C Kli.a. glavo..
AD&eno J. StinC+ 2ita Stela+ prate9i pr(to. rn/ /ti(n/t/ -aligra5i'/. APa+
o2igledno 'e.C Sle&e ra.eni.a.
AJe(te8C pita.. Meni ni'e ,a1 o2igledno.
ADa+ to 'e anagra. od D&e'n O(tin.C
=leda. 'e 1o-irano. A7ta8C 1ap/9e.+ a 2ini (e da .i gla( ne 5/n-ioni1e
-a-o tre,a. ANe+ ne .o&e ,iti...C
ANi(i /-apirala8 Stvarno+ E.+ od (vi* l'/di...C
Stela na(tavl'a da pri2a ali n'en gla( ,ledi / pozadini do- (e 'a ,aa.
pre.a polia.a za -n'ige i gra,i. pri.era- G,e3ivan'a. O-re9e. zadn'/
-ori/. Ne+ ni1ta. =ra,i. E./. Ponovo ni1ta. A da pogleda. ne-og dr/gog
izdava2a...8 Go2iv1i pri.era- =ordo(ti i predra(/da (a tvrdi. -oria.a+
/zi.a. ga i o-re9e. zadn'/ (tran/.
Je,ote.
)/ri. / portret go(po3ie Stin+ (a.o 'e / pitan'/ D&e'n O(tin+ o-o @S@@.
godine. Ni'e ni 2/do 1to .i 'e (talno delovala poznato. O(i. ode9e+ n'i* dve
(/ identi2ne. 4(ti no(+ i(te o2i+ i(ti o(.e*. Od'edno. (e pri(e9a. &ene iz odel'-a
za ,iogra5i'e pre "o&i9a+ da.e -o'a 'e -/pila -n'ig/ o D&e'n O(tin -o'/ ni-ada
rani'e ni(a. videla+ i -o'a 'e o(tavila 5la'er za p/tovan'e -od -a(e < (li2no(t
'e neverovatna... Mi(li po2in'/ da .i l/d/'/. A opet+ ne .og/ (ve one ,iti 'edna
o(o,a < o2igledno 'e (a.o (l/2a'no(t to (a anagra.o. i (li2no19/...
Ali ve9 raz.i1l'a. o (aveti.a -o'e .i 'e go(po3ia Stin davala / vezi
./1-araa i veza+ o 2/dni. -o.entari.a na 'ezer/ -ada (a. videla
go(podina Dar(i'a -a-o pliva i i(pred ?in2e(ter(-e -atedrale -ada (a.
prona1la n'egov 1al. Da li 'e i ona .ogla da ga vidi8 A 1ta 'e (a ,al(-o.
*al'ino.8 Da li 'e od n'e8 Od'edno. (e (e9a. Stelinog -o.entara. Da li 'e
ona ,ila ne-a vr(ta do,re vile+ provodad&i-a+ -o'a 'e (po'ila .ene i Spa'-a8
)a/(tavl'a. (e. O+ *a'de E.ili. Ne.a 1an(e6 To 'e l/do(t6
Da+ ta2no+ ve9 (a. to 2/la rani'e.
ADa li 'e / pitan'/ ne1to 1to (a. 'a re-la8C
Podi&e. pogled (a (li-e i vidi. Stel/ -a-o .e gleda o2e-/'/9i odgovor i
pripi'a'/9i (vo'/ 1ol'i/ -a5e na gr/di. O+ (ran'e. Ne.a. po'.a 1ta 'e re-la.
Ni(a. ni re2 2/la.
AO+ ne... neC+ /(peva. da (e (a,ere.. ASa.o (a. pri.etila da ne-oli-o
-n'iga ni'e na .e(t/.C
Stela op/1ta ra.ena i o(.e*/'e .i (e ( divl'en'e.. A"o&e+ ti (tvarno
o,o&ava1 ovo .e(to+ zar ne8C
S.e'e. (e do- vra9a. -n'ige nazad na polie.
ANego+ -ada ti (ti&e de2-o8 Jedva 2e-a. da ga /pozna..C
AG peta-C+ -a&e. o(e9a'/9i ono poznato /z,/3en'e.
APa+ -a-av 'e+ ta' Spa'-8C Kezi (e. ADa li 'e -ao go(podin Dar(i8C


)a(ta'e. da ,i* ,aila pogled na pri.era- =ordo(ti i predra(/da /
r/-a.a+ na (li-/ D&e'n O(tin i o(e9a. (e -ao da .i (e go(po3ia Stin
o(.e*/'e.
ANeC+ -a&e.+ od.a*/'/9i glavo..
4 do- raz.i1l'a. o Spa'-/+ n'egovo' ne/redno' ode9i+ /(i'ano' glavi i
l/do. (.i(l/ za */.or+ na li/ .i (e po'avl'/'e veli-i o(.e*.
ANi'e ni nali- n'e./.C
De'li ta'.(+ @K. 5e,r/ar #$$%.


=OSPOD4N DARS4: SGDAR 4) SNO?A


$ospodin "arsi, energini 'eroj $ordosti i predrasuda "ejn /stin, osvojio je
prvo mesto u istraivanju koje se bavilo pitanjem ko je mukarac sa kojim bi ene
najvie volele da iza7u. /bian momak, (pajk :argrejvs, ide na knjievno putovanje i
pita se: Lta to gospodin "arsi ima to on nema%

Kreai'a D&e'n O(tin po,edila 'e dr/ge iz.i1l'ene *ero'e pop/t D&e'.(a
"onda ili S/per.ena+ / i(tra&ivan'/ -o'e 'e (proveo Orand&pra'z na /zor-/
vi1e od @.[$$ &ena. 7to 'e .eni delovalo 2/dno+ po1to ,i on verovatno proveo
ve2e z/re9i / va( pre-o (tola / re(toran/ i gr/,o (e op*ode9i pre.a (vi.
-ono,ari.a8
M/1-ari 'edno(tavno ne (*vata'/ go(podina Dar(i'a+ i -a-o ,i8 )ato 1to
'e Dar(i anti<./1-ara. On 'e (ve ono 1to ./1-ara ni'e i zato ga &ene
o,o&ava'/. )a na( .o.-e+ on 'e do(adn'a-ovi9. To-o. godina+ poredili (/
.e (a n'i. .nogo p/ta+ na .o'/ 1tet/. On 'e (avr1en d&entl.en. Se-(
.a1ina. On 'e p/n prita'ene energi'e i no(i ,el/ -o1/l'/ (a -arneri.a i /(-e
-rat-e pantalone. 4+ izvinite+ ali ni-o (e ne &ali na n'egov o(e9a' za .od/6
Pa 1ta 'e to / vezi go(podina Dar(i'a z,og 2ega &ene l/de8 Ko'a 'e ta'na
n'egove d/gotra'ne privla2no(ti8 4+ ono 1to 'e va&ni'e+ 1ta .og/ da na/2i. od
n'ega8
G potrazi za odgovori.a+ .o' /redni- 'e Apredlo&ioC da provede. nedel'/
dana na -n'i&evno. p/tovan'/ o D&e'n O(tin (a na'&e19i. 5anovi.a. Po(ledn'i
p/t -ada (a. (e (/(reo (a go(podino. Dar(i'e. ,io 'e -ada (a. ,io pri(il'en
da pro2ita. =ordo(ti i predra(/de za .o' .at/r(-i i(pit iz engle(-og i ni'e .i
(e ni tada naro2ito dopao. Ta-o da (ada+ -ada .ora. da ot-a&e. planove da
provede. Nov/ godin/ na (-i'an'/ / Alpi.a da ,i* po(etio ./ze'e /
/n/tra1n'o(ti "ritani'e+ na1a veza 'e od lo1e prera(la / gor/.
Ono 1to 'e raz/.l'ivo+ i ne-a-o prigodno+ 'e(te da (a. i.ao predra(/de
-ada (a. interv'/i(ao n'egove 5anove. To 'e ote&ala 'edno(tavna 2in'enia da ga
&ene o,o&ava'/. 4 to ne 'edno(tavno AvoleC+ ve9 A&/deC za n'i. -ao da 'e "eri
?a't.
AOn 'e ta-o (e-(iC+ re-la .i 'e R/pinda Ali+ in(tr/-tor-a 'oge. ASve te
poti(n/te e.oi'e i pro.ene ra(polo&en'a < /* < zna. 1ta ,i* radila na
(a(tan-/ (a n'i..C
Doda'te l'/,o.or/ na .o' (pi(a- (tvari protiv n'ega.
Ja. Bove- -o'i ne.a ni tr/n-/ l'/,o.ore / (e,i. A eto .e+ zavidi.
iz.i1l'eno. li-/.
Ali+ 2ini (e da (a. t/ pogre1io. Jer za ve9in/ &ena na ovo. p/tovan'/+
ova' -n'i&evni ,/ntovni- 'e (tvaran -ao Deda Mraz dei i(pod pet godina. On
'e ,io n'i*ova prva l'/,av+ i to 'e (tvarno d/gotra'na l'/,av. Ne &ele da ga (e
odre-n/. Kroz (ve /(pone i padove veza+ (lo.l'ena (ra+ razo2aran'a+ pa 2a- i
(re9n/ do(ad/ ,ra-a+ go(podin Dar(i 'e /ve- t/. Mi(ti2an+ energi2an i p/n
integriteta+ on 'e vi(o-+ zgodan i+ 'o1 'edan ,on/(+ veo.a ,ogat. On 'e ta-o3e
nepri'atan+ .en'a ra(polo&en'a+ /(a.l'eni- 'e i vi1e nego .alo
A-o.pli-ovanC.
Kada (/ / pitan'/ &ene+ na/2io (a. da 'e ovo potp/no neodol'iva
-o.,inai'a.
AOn (a.o tra&i prav/ &en/ da ga (redi+ da ot-l'/2a n'egove (tra(ti i
dozvoli ./ da voliC+ o,ave1tava .e 0ilari Pringl+ advo-at / penzi'i i
po(ve9eni 5an go(podina Dar(i'a. A4 da ,/de.o i(-reni+ 2ove- odi1e pozivo.
na (e-(. Po-a&ite .i &en/ -o'a ne ,i &elela da (pava (a n'i..C
Po-/1ao (a.+ ali ni(a. /(peo. Sva-a &ena -o'/ (a. interv'/i(ao ,i+
/-oli-o ,i .ogla+ /(-o2ila / -revet (a go(podino. Dar(i'e.. Ba- i Me'vi
Ta.pen+ -o'a 'e porvenela -ada 'e re-la (vo'i. .e-ani. ir(-i. a-ento.+
da .i(li da 'e on Atip ./1-ara -o'i ,i 'e po1tovao /'/tro.Q
Mo&da 'e to -l'/2 n'egovog 'edin(tvenog /(pe*a: on 'e (e-(i. On 'e
ta-o3e+ da ,/de.o i(-reni+ pravo -opile i .ada 9e .e one .rzeti 1to ovo
-a&e.+ &ene vole ta-ve. Sa.o pogleda'te 0eat*li55+ )ver-/ iz (eri'e Se-( i
grad+ pa 2a- i li- D&e-a Ni-ol(ona / Sa.o ne ti+ D&e'n O(tin 'e ovo znala.
Ona 'e znala da &ene vole izazov i da 9e ,iti zaintrigirane Ana'gordi'i.+
na'nepri*vatl'ivi'i. 2ove-o. na (vet/C. =o(podin Dar(i de5initivno ni'e ,io
novi 2ove-. Mene .o&da -a&/ da &ele da n'i*ovi partneri per/ (/dove i da i.
po.a&/ da (tave pre-riva2e na -revet+ ali ovo ni(/ atri,/ti o -o'i.a one
i.a'/ (e-(/alne 5antazi'e.
A &ene (e pita'/ za1to (/ ./1-ari z,/n'eni.
Ja (a.+ ipa-+ na/2io ne-oli-o (tvari od go(podina D. Da ,i /(pele da (e
iz,ore (a ovi. po.e1ani. por/-a.a+ &ene (/ .o&da prigrlile 5e.iniza.+ ali i
dal'e o,o&ava'/ -aval'ere. Ta-o da (lede9i p/t -ada do3ete / i(-/1en'e da (e
,aite na (lo,odno (edi1te / podze.no'+ /(tanite i /(t/pite ga da.i <
ne-oli-o otvaran'a vrata i 2ini (e da .o&ete dale-o da dog/rate...
T/ 'e onda i ta poti(n/ta (tra(t. Mene izgleda &/de za poti(n/to. (tra19/.
=ordo(t i predra(/de i.a'/ IU$ (trana a go(podin Dar(i i Eliza,et (e ni-ada ni
ne pol'/,e. 7to zna2i+ a-o gledate adaptai'/ ""L<a+ to 'e 1e(t (ati predigre. Ba-
i / 5il.(-o' verzi'i to 'e pre-o dva (ata.
Ja ni(a. (ig/ran da po(to'i 2ove- -o'i .o&e da dr&i &en/ /z,/3en/
toli-o d/go a da ne izg/&va ni -ravat/ :o(i. a-o naravno ni(te Sting. Ko
.o&e da za,oravi n'egovo *vali(an'e tantri2-i. (e-(o.8;+ a 2a- i -ada ,i(te
.ogli+ / dana1n'e. (vet/+ a-o ne po-/1ate da pol'/,ite &en/ na prvo.
(a(tan-/ ona ne9e .i(liti da (te -aval'er ve9 ge'.
Ali / to.e 'e ela (tvar. =o(podin Dar(i 'e+ -a-o -a&e E.ili Ol,ra't+
atra-tivna N'/'or2an-a od dvade(et i ne1to godina na ovo. p/tovan'/+
Adivna 5antazi'a. Otelotvoren'e (vega 1to nepopravl'iva ro.anti2na d/1a &eli /
2ove-/ (vo'i* (novaC. On voli (tra(tveno+ ne i.pre(ionira ga izgled ni
ode9a ni 1ar.. On i.a integritet+ i+ ono 1to 'e na'va&ni'e+ ni'e oda,rao na'lep1/
devo'-/ ve9 on/ -o'a i.a li2no(t.
Da li (ada vidite za1to &eli. da ga /,i'e.8
G-rat-o+ on ne .o&e da pogre1i. On 'e (avr1en ./1-ara. Da li 'e8 Ka-o
'e go(po3ia Ol,ra't i(ta-la na na1e. prvo. (a(tan-/ AOn ni'e (tvaran < ti
'e(i.C
Ta-o da izgleda da 'a i.a. po(ledn'/ re2. )ato 1to+ ia-o .o&da ni(a.
(an (va-e &ene :OK ni(a. (an ni'edne &ene; i dale-o (a. od toga da (a.
(avr1en+ na -ra'/ pravi tip do,i'a devo'-/.
Ta-o da .o&e1 to da na,i'e1 / (vo'e -rat-e pantalone i raz.i1l'a1 o to.e+
go(podine Dar(i.


O a/tor-i


Ale-(andra Poter 'e ro3ena / "red5ord/. Mivela 'e / SAD i A/(trali'i+ i
radila -ao novinar i po.o9ni- /redni-a / &en(-i. 2a(opi(i.a / ?eli-o'
"ritani'i. Sada radi -ao pi(a i &ivi na relai'i London D Lo( An3ele(.