Você está na página 1de 16

o D e l ^ ^ o C o n t e m p o r n e o

x A r e l a o d e u m a p e s s o a c o m o
e s p a o c i r c u n d a n t e u m a p r e o c u p a -
o c o n t i n u a . P o d e s e r a c i d e n t a l o u
p r x i m a ; s i m p l e s o u e n v o l v e n t e ;
s u b t i l o u h r u s c a . P o d e s e r d o l o r o s a
o u a g r a d v e l A c i m a d e t u d o p o d e
s e r r e a l o u i m a g i n r i a . E s t e o s o l o
d e o n d e b r o t a t o d o o m e u t r a b a l h o .
O s p r o b l e m a s d a r e a l i z a o - t c -
n i c a e m e s m o f o r m a l e e s t t i c a s o
s e c u n d r i o s ; v m d e p o i s e p o d e m s e r
r e s o l v i d o s .
L O U I S E B O U R G E O I S
L o u i s e B o u r g e o i s
L q u i d o s P r e c i o s o s ( p o r m e n o r ) ,
1 9 9 2
I n s t a l a o , m a d e i r a e v r i o s
m a t e r i a i s . A l t u r a e d i m e t r o :
4 2 6 , 7 c m
K a s s e l , d o c u m e n t a 9 ( 1 9 9 2 )
O F i m d o V a n g u a r d i s m o ?
O q u e q u e s e e n t e n d e p o r a r t e c o n t e m p o r n e a ? Q u a n d o
e l a p r o d u z i d a p o r a r t i s t a s q u e a i n d a e s t o v i v o s e c o n t i -
n u a m a c r i a r ? Q u a n d o e l a e n v o l v e o s m a i s r e c e n t e s m o v i -
m e n t o s q u e d i f e r e m d e t o d o s o s a n t e r i o r e s ? O u t r a t a - s e
a p e n a s d e u m a q u e s t o c r o n o l g i c a , i n d i f e r e n t e m e n t e d a
e r a e m q u e o e s t i l o t e v e o r i g e m ? A p e s a r d e L o u i s e B o u r -
g e o i s t r a b a l h a r d e u m a f o r m a q u e p r o v m d i r e c t a m e n t e d a
e x t r o v e r s o p s i c o l g i c a d a s e x u a l i d a d e d o s a n o s 3 0 , d e G i a -
c o m e t t i , e l a s t o m o u p o s s e d e s t a h e r a n a , c o m o a r t i s t a ,
t r i n t a a n o s m a i s t a r d e . N a s c i d a e m P a r i s e m 1 9 1 1 , f i x o u - s e
e m N o v a I o r q u e e m 1 9 3 8 . O s s e u s f r g e i s t r a b a l h o s d o s
a n o s 5 0 , i n s p i r a d o s n o s t t e m e s p o s s u a m u m e q u i l b r i o
d e l i c a d o . N e s s a d c a d a , c r i o u p a i s a g e n s i n c o n s c i e n t e s
d e f r a g m e n t o s d e c o r p o i n c h a d o s e d i l a c e r a d o s p o r f e r i d a s
c o m o v T i l v a s o u b o l b o s e p r o t u b e r n c i a s f l i c a s . N o s s e u s
t r a b a l h o s p o s t e r i o r e s , c o m o n u m t e a t r o e m m i n i a t u r a , e l a
a p r e s e n t o u a s n e u r o s e s e a h i s t e r i a q u e p r o v i n h a m d a e x p e -
r i n c i a d e i n f n c i a d o s e u p a i . L q u i d o s P r e c i o s o s t u m b . . : ' i l
p o u c o i l u m i n a d o , o n d e o e s p e c t a d o r p o d e e n t r a r , q u e n n -
t m d u a s e s f e r a s d e m a d e i r a e d z i a s d e f r a s c o s d e v : . ;
( i l u s t . e m b a i x o ) s u s p e n s o s d e v a r e t a s s o b r e u m a c a n .
f e r r o . S e g u n d o B a r b a r a C a t o i r , u m a a l q u i m i a d a i r ,
r i a e n c e r r a d a e m r e c i p i e n t e s , b a r r i s e g a i o l a s , e m m c : , .
c r n i o s .
O q u e q u e a c o n t e c e s e o f i o c o n d u t o r s e p e r d e r . ;
c o n f u s o p l u r a l d e d e s i g n s r i v a i s ? O q u e q u e a c o n t t . .
a s a b o r d a g e n s c o n c e r n e n t e s d e i x a m d e a t i n g i r u m a v
d a d e e s t i l s t i c a s u p e r f i c i a l , c o m o s e v e r i f i c o u n o s a m
E n t o , d e i x a m o s d e e x a m i n a r a s a p a r n c i a s e x t e r n a s .
s a m o s a d e b r u a r - n o s s o b r e o s c o n c e i t o s q u e l h e s e s ; , .
j a c e n t e s . O q u e , f r e q u e n t e m e n t e , t e m s i d o a c l a m a d a .
o f i m d o v a n g u a r d i s m o o u m e s m o , c o m o o f i m d a l i ;
d a a r t e , r e f e r e - s e p r i o r i t a r i a m e n t e a o f i m d e u m e s t i l i
t o t a l m e n t e a b r a n g e n t e d e u m a p o c a . T a l v e z a n o s s a
c o n t e m p o r n e a c o m e c e n o p o n t o e m q u e o e s t i l o c o m
e i
5 6 0 E S C U L T U R A
In: Arte do sculo XX. Organizao de Ingo F. Walther. Traduo de Ida Boavida. Lisboa:
Taschen, 2012.
i m a g e m d e m a r c a d e u m p e r o d o , d e s a p a r e c e . I s t o c o m e -
o u a o c o r r e r n o s a n o s 7 0 .
C o m i s t o n o s e p r e t e n d e d i z e r q u e d e i x o u d e h a v e r
u m d e s a f i o i m p o r t a n t e . N o e n t a n t o , i s t o s i g n i f i c a q u e p a s -
s o u a h a v e r u m a c e r t a q u a n t i d a d e d e r e s p o s t a s c o n t r a d i t -
r i a s . N o s a n o s 7 0 , o s a r t i s t a s r e a g i r a m c r i r i c a m e n t e a o
a s s a l t o s i m a g e n s s e c u n d r i a s e s i l u s e s e m q u e o s i m u l a -
c r u m , n o g n e r o d e J e a n B a u d r i l l a r d , p a s s o u a s u b s t i t u i r a
r e a l i d a d e p r i m r i a e t a n g v e l . A e s c u l t u r a , p o r o u t r o l a d o ,
o f e r e c e a e x p e r i n c i a d i r e c t a e p o d e s a l i e n t a r a f o c a l i z a o
d a s c o i s a s e d o s s e u s v e s t g i o s c o m o u m m e i o p a r a d e f i n i r
o c o r p o e a s u a o r i e n t a o b s i c a d e n t r o d e u m c e r t o
e s p a o . E a q u i q u e p o d e m o s e n c o n t r a r o d e n o m i n a d o r
c o m u m d e d i r e c e s t o d i v e r s a s c o m o a e s c u l t u r a a r q u i -
t e c t n i c a e o s s e m p r e a m p l i a d o s a n i s a n u a i s d o c r e s c i -
m e n t o q u e n o s c o n d u z e m d o o b j e c t o a o r e a d y m a d e e a o s
s i n a i s d a e v i d n c i a . A q u i r e s i d e o c e r n e d e u m a d i a l c t i c a
o p o s t a d a d c a d a a n t e r i o r .
O m u n d o d o s m e d i a , t a m b m c o m e o u a f a z e r s e n t i r a
s u a p r e s e n a . N o s a n o s 8 0 , u m a n o v a e s c u l t u r a r e v o g o u a
a b o r d a g e m q u e a p e l a v a e x p e r i n c i a f s i c a d i r e c t a . O p r i n -
c p i o d a r e p r e s e n t a o , p e l o c o n t r r i o , t o r n o u - s e p r e d o m i -
n a n t e . O r e t r a t o , a i l u s t r a o e a f i c o p a s s a m a s e r a s
e s t r a t g i a s d o m i n a n t e s n a a p r e s e n t a o . O t e a t r o , o s m o d e -
l o s a r q u i t e c t n i c o s , a s s i t u a e s s i m u l a n d o m u s e u s e a s
v i t r i n a s d e r a m o t o m . R e p e n t i n a m e n t e , p a s s o u a s e r a c e i t e
q u e a e s c u l t u r a f o s s e e x t r a v a g a n t e , l i t e r r i a , s i m b l i c a , n a r -
r a t i v a e m e s m o a n e d t i c a . O q u e o m o d e r n i s m o c l s s i c o
t i n h a c o n s i d e r a d o c o m o p r e j u d i c i a l p a r a a a u t o n o m i a d a
e s c u l t u r a , p a s s o u a s e r u m a q u a l i d a d e i n d e p e n d e n t e d a
e s c u l t u r a . N o s p s - m o d e r n o s a n o s 9 0 , e s t a t e n d n c i a a i n d a
c o n t i n u o u a c r e s c e r . A o r e c i c l a r o s r e a d y m a d e s e o s o b j e c t o s
e n c o n t r a d o s , a s s u a s a p r e s e n t a e s t o r n a m - s e a r a i s o n d ' t r e
q u e i m b u i o s o b j e c t o s d e s i g n i f i c a d o , d a n d o - l h e s u r e a e
s i g n i f i c a d o .
U m a o u t r a q u e s t o s u r g e n e s t a c o n e x o . S e g u i n d o a
i n t e n s i f i c a o d o s e x e r c c i o s d e p e r c e p o i n d i v i d u a l , a a r t e
d o s a n o s 8 0 r e t r o c e d e f a c e a o s d e s e n v o l v i m e n t o s s o c i a i s
h i s t r i c o s ? D e p o i s d a p o c a d a A r t e P o v e r a , a e s c u l t u r a
v o k o u a r e g r e s s a r a r e n a d a m e m r i a e d a r e c o l h a ? A
e s c u l t u r a g a n h o u e m i m p a c t o s o c i a l s e g u i n d o o m i t o d a
a n a t o m i a e d a a u t o - r e f e r n c i a d o m e d i u n i ! T e r d e s e n v o l -
v i d o m o d e l o s c r t i c o s p a r a a a c o s o c i a l ? E e m c a s o a f i r -
m a t i v o , e s t e s m o d e l o s f a z i a m p a r t e d a c r t i c a s o c i a l e d o
d i s c u r s o f i l o s f i c o , s e b e m q u e c o m u m c e r t o a f a s t a m e n t o
i r n i c o ? O u f o r a m a p e n a s a r r i s t a s c o m o H a n s H a a c k e , U y a
K a b a k o v , H a i m S t e i n b a c h , R o b e r t L o n g o e O l a f M e t z e l
q u e t r a t a r a m q u e s t e s p o l t i c a s ?
A r q u i t e c t u r a , E s c u l t u r a e F o r m a s d e A c o
E m 1 9 7 8 , R o b e r t M o r r i s c h a m o u a a t e n o p a r a o f a c t o d o s
e s p a o s b r a n c o s d a s g a l e r i a s p o d e r e m s e r a p r e e n d i d o s n u m
l i n i c o r e l a n c e d o o l h a r d o o b s e r v a d o r , e q u e e l e s e r a m ,
n e s t e s e n t i d o , o e q u i v a l e n t e a r t e m i n i m a l i s t a , a n t i e s p a c i a l
o u n o - e s p a c i a l e m t e r m o s d e e x p e r i n c i a c o m p o r t a m e n t a l .
I n s i s r i u n a e x a c t i d o d e s t a a f i r m a o d e m o n s t r a n d o - a n a s
s u a s p r p r i a s i n s t a l a e s . N o L o u i s i a n a M u s e u m , p e n o d e
C o p e n h a g u e , c o l o c o u g r a n d e s v i g a s n a g a l e r i a i n t e r c a l a d a s
c o m e s p e l h o s p a r a c r i a r u m e s p a o t o c o m p l e x o q u e s e
t o r n a n u m c o n f u s o l a b i r i n t o e n u m d e s a f i o f r a g m e n t a d o s
c a p a c i d a d e s d e p e r c e p o e o r i e n t a o d o e s p e c t a d o r .
M o r r i s d e m o n s t r o u o q u e a g e r a o m a i s j o v e m r i n h a
d e i x a d o d e q u e r e r . N a d a d e e s t e r e o m e t r i a p u r a , n a d a d e
e s p a o a n n i m o , n a d a d e a b s o r o n a i n s t i t u i o d a a r t e ,
c o m o a r e p r e s e n t a d a p o r u m c u b o b r a n c o . E m c o n t r a p a r -
t i d a , e l e a p r e s e n t o u l o c a i s c a r r e g a d o s d e p a d r e s c o m p o r t a -
A J i c e A y c o c k
O s A n j o s C o n t i n u a m a R o d a r a s
R o d a s d o U n i v e r s o , P a r t e I I , 1 9 7 8
M a d e i r a , 7 0 0 x 7 0 0 x 5 0 0 c m
( t o r r e )
F e i t o p a r a o S t e d e l i j k M u s e u m
e m A m e s t e r d o ( d e s m o n t a d o )
O s t r a b a l h o s s o s n t e s e s . D o - m e
p r a z e r . E l e s r e c u a m n a h i s t r i a e
p a r a a n t e s d e s i m e s m a . C o m o a
C r i s t a n d a d e s e g u e o s i n a l d a c r u z ,
a s i d e i a s / f o n t e s g e r a d o r a s s e g u e m
a s e s t r u t u r a s r e a i s . >
A L I C E A Y C O C K
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O 5 6 1
G e o r g e T r a k a s
T r a n s f e r S t a t i o n , 1 9 7 8
M a d e i r a e a o
T o r o n t o , A r t G a l l e r v o f T o r o n t o
m e n t o s p s i c o l g i c o s e e s p e c f i c o s o u d a m e m r i a e v e s t -
g i o s d e u t i l i z a o q u o r i d i a n a . L o c a i s i n t e r e s s a n t e s q u e
f i z e r a m o c o n c e i t o d e e s p e c i f i c i d a d e d e u m s t i o , d e S m i t h -
s o n , d a r m a i s u m p a s s o e m f r e n t e , a o c r i a r e m a t r a n s i o
e n t r e p a i s a g e m e a r q u i t e c t u r a . O p o n t o f i j l c r a l a q u i a
n o v a a b o r d a g e m d o e s p a o , q u e d e i x o u d e d e r i v a r d a d i s s o -
l u o e d a f r a g m e n t a o c r i s t a l i n a d o v o l u m e , c o m o n o s
t r a b a l h o s d o s c o n s t r u t i v i s t a s . M a s t a m b m n o o c o r r e s -
p o n d e n t e a o v o l u m e , c o m o n a a r t e m i n i m a l i s t a . N o
n e m i d e a l n e m a b s t r a c t o e , p e l o c o n t r r i o , a c t u a c o m c o n -
c e i t o s f i i n d a m e n t a i s p a r a o s n o s s o s a m b i e n t e s e n v o l v e n t e s
n a t u r a i s e a r q u i t e c t n i c o s . E m r e s u m o , a q u i l o q u e C h r i s -
r i a n N o r b e r g - S c h u l z d e s c r e v e u c o m o o e s p a o e x i s t e n c i a l
n o q u a l v i v e m o s e n o s m o v i m e n t a m o s . A p a r t i r d a q u i ,
m u i t a s e s c u l t u r a s p o d e m s e r d e f i n i d a s e m t e r m o s d e c a t e -
g o r i a s c o m o c a m i n h o e d i r e c o , l o c a l e c e n t r o , c a m p o
e p o c a , i n t e r i o r e e x t e r i o r e m v e z d e m a t e r i a l , m a s s a ,
v o l u m e , c o m p o s i o e r i t m o , q u e e r a m o s c o n c e i t o s t r a d i -
c i o n a i s .
A l g u m a s i n f l u n c i a s d e f i n a i s d o s a n o s 6 o e d a d c a d a
d e 7 0 c o n t i n u a m a s e r e v i d e n t e s . O s C o r r e d o r e s d e N a u m a n
e x p l o r a m a p e r c e p o e n t r e a i r r i t a o e a a u t o - s e g u r a n a
h e s i t a n t e . S e r r a e l e v a a s p r o p r i e d a d e s p s i c o - f s i c a s d e u m
e s p a o a o p o n t o e m q u e c o m e a a p a r e c e r t e a t r a l . O s L o n -
g o s P a s s e i o s o p t a m p o r s e g u i r u m c a m i n h o c o m p l e t a m e n t e
l i t e r r i o , c o m o o s s e u s c r c u l o s d e p e d r a s s o l o c a i s a r q u t i -
p o s . O s p r e c u r s o r e s d o s c u l o x x v a r i a m e n t r e a s e s c u l t u r a s
d e G i a c o m e t t i , C a r t o d e J o g o e a C i d a d e Q u a d r a d a , c r i a d a s
v o l t a d o s a n o s 3 0 e o T e r r e n o d e j o g o e a M o n t a n h a e
j o g o , d e N o g u c h i . A g o r a , a r t i s t a s t o d i v e r s o s c o m o A l i c e
A y c o c k , C l a u s B u r y , R i c h a r d F l e i s c h n e r , D a n i K a r a v a n ,
P e r K i r k e b y M a r y M i s s , W a l t e r P i c h l e r , G e o r g e T r a k a s e
M i c h a U l l m a n i n v e n t a m a s s u a s c o n s t r u e s e s c u l t t i c a s
e e s p a o s c o m o l o c a i s d e r e f i i g i o p s i c o - f s i c o o u s t i o s
i n q u i e t a n t e s . O s s e u s c o r r e d o r e s e m n i n e i s , l a b i r i n t o s , t o t -
r e s , c o l u n a s , p o n t e s e p i l a r e s i n f l u e n c i a m o n o s s o c o m p o r -
t a m e n t o a t c h e g a r e m a p r o v o c a r a c l a u s t r o f o b i a d e u m
l o c a l c o n f u s o d e o n d e n o h e s c a p a t r i a p o s s v e l .
N a E u r o p a , o a r t i s t a a u s t r a c o P i c h l e r c r i o u u m e x e m -
p l o a n t e c i p a d o c o m o s s e u s c o n c e i t o s d e e d i f c i o s s u b t e i r -
n e o s , a s s u a s e s c a v a e s c a r r e g a d a s d e m i s t i c i s m o e a a r q u i -
t e c t u r a r i t u a l n a a l d e i a d e S t . M a r r i n e m B u r g e n l a n d . N a
A m r i c a , v e r i f i c o u - s e u m r e n a s c i m e n t o d a s f o r m a s e s p a -
c i a i s l i g a n d o e f e i t o s i d i o s s i n c r r i c o s c o m o s i m b o l i s m o u n i -
v e r s a l , c o m o o l a b i r i n t o . C o m p l e t a m e n t e c o n s c i e n t e s d a s
a n a l o g i a s l i t e r r i a s n o s t r a b a l h o s d e J o r g e L u i s B o r g e s ,
O c t v i o P a z e L a w r e n c e D u r r e l l , A l i c e A y c o c k ( p g . 5 6 1 )
c o n s t r u i u e s p a o s c o n f u s o s e m e t i - a p p a r a t u s d e a r q u i t e c -
M i c h a U l l m a n
C a d e i r a d e T e r r a , 1 9 8 3
C a l c r i o , 2 8 0 x 2 8 0 x 4 0 0 c m
T e l H a i , C o n t e m p o r a r y
A r t M e e t i n g
G o r d o n M a t t a - C l a r k
O f f i c e B a r o q u e , 1 9 7 7
S e c e s a t r a v s d e u m e d i f c i o
c o n d e n a d o
A m e s t e r d o , I . C . C .
5 6 2 E S C U L T U R A
" A m a d e i r a i n c l u i t o d o s o s e l e m e n t o s
d e o r i g e m , d e c r e s c i m e n t o e d e
t e m p o . " M A G D A L E N A J H T H L O V
M a g d a l e n a J e t e l o v
D e r S e t z u n g a n d e r e S e i t e , 1 9 8 7
M a d e i r a , c . 3 8 5 x 7 0 0 x 3 0 0 c m
A a c h e n , L u d w i g F r u m f i i r
I n t e r n a t i o n a l e K u n s t
t u r a l a b i r n t i c a c o m o m e t f o r a s d e s o r i e n t a o d a v i d a
m o d e r n a .
G e o r g e T r a k a s ( p g . 5 6 2 e m c i m a ) d r a m a t i z a o e s p a o
e x t e r i o r c o m a s s u a s p o n t e s , p i l a r e s e m a t e r i a i s c o n t r a s t a n -
t e s , e x p l o r a n d o a p e r c e p o f s i c a e f a z t a m b m e x p e r i n -
c i a s s o b r e c a m i n h a d a s . A H o m e n a g e m a W a l t e r B e n j a m i n d o
a r t i s t a i s r a e l i t a K a r a v a n ( p g . 5 4 4 ) c o m b i n a u m f o s s o d e
a o n a s u p e r f c i e d o p e n h a s c o c o m u m a v i s t a d e m a r , g u a
a g i t a d a e h o r i z o n t e . P a r a M i c h a U l l m a n , t a m b m i s r a e l i t a ,
a C a d e i r a d e T e r r a ( p g . 5 6 2 e m b a i x o e s q . ) c o m a s u a f r -
m u l a c o n c i s a r e m e t e p a r a o c o r p o , a e s c a v a o , a o c u p a o ,
o b s e r v a o , p r o t e c o - u m l o c a l s i m b l i c o c u j a i n s t a b i l i -
d a d e t a m b m r e f l e c t e a s i t u a o p o l t i c a .
A s e s c u l t u r a s c o n v i d a m o o b s e r v a d o r a t o r n a r - s e u t i l i -
z a d o r e , a s s i m , p a s s a r a s e r u m p r o t a g o n i s t a q u e , n a s p a l a -
v r a s d e M e r l e a u - P o n t y , n o p e r m i t e a o e s p a o q u e o a f e c t e
d e f o r m a p a s s i v a m a s s i m q u e o o b s e r v a d o r o p o s s a a b s o r -
v e r e d e s c o b r i r n o s e u s i g n i f i c a d o i n t r n s e c o . T e m o s d e
e x p e r i m e n t a r e s t e e s p a o e m p r i m e i r a m o , a o a n d a r s o b r e
e l e , t r e p a n d o - o , t o c a n d o - l h e . F . E . W a l t h e r c h e g o u a e s t a
c o n c l u s o n o p r i n c p i o d o s a n o s 6 0 , s o m a n d o o s c o n c e i t o s
d e i n s t r u e s d e u t i l i z a o e c a m p o s d e u t i l i z a o , s e m
l e v a r a s u a f e n o m e n o l o g i a f u n d a m e n t a l d o c o r p o p a r a
e x t r e m o s a r q u i t e c t n i c o s o u p s i c o - f s i c o s .
O u t r o s a r r i s t a s p o s i c i o n a r a m a s s u a s e s c u l t u r a s c o m o
c r t i c a a r q u i t e c t n i c a . G o r d o n M a t t a - C l a r k ( p g . 5 6 2 e m
b a i x o d i r . ) t r a b a l h o u e d i f c i o s c o n d e n a d o s a t r a v s d o
c o r t e d e s e c e s q u e r e p r e s e n t a v a m u m a r u p t u r a n u m a
n o v a f o r m a d e c o m u n i c a o n u m a s o c i e d a d e e m m u d a n a
e m a i s a b e r t a . O a r t i s t a j a p o n s T a d a s h i K a w a m a t a ( i l u s t .
d i r . ) u s a r e b u l i o s d e t b u a s d e m a d e i r a f o r m a n d o e s p i r a i s
p e l o e x t e r i o r p a r a a p r e s e n t a r u m c o m e n t r i o c r t i c o n o s
s o b r e a a t q u i t e c t u r a , a a r t e e a c i d a d e , m a s t a m b m s o b r e a
c a t a l o g a o d e c u l t u r a e o e n c e r r a m e n t o e m g h e t t o s e s o b r e
a s e s t r u t u r a s d o p o d e r p o l t i c o d o m i n a n t e . M a t t a - C l a r k ,
t e r i a i n d u b i t a v e l m e n t e a p r o v a d o .
M a g d a l e n a j e t e l o v ( i l u s t . e m c i m a ) q u e c h e g o u A l e -
m a n h a e m 1 9 8 5 , v i n d a d e P r a g a , e m p u r r a a s s u a s e n o r m e s
e s c a d a s d e m a d e i r a , c a d e i r a s e m e s a s p a r a d e n t r o d e e s p a o s
e x g u o s . E m V i e n a , c o r t o u u m a p a r e d e c o m u m a s e r r a e u r i -
l i z o u o c o n t r o l o p o r c o m p u t a d o r p a r a u m f e i x e d e l u z q u e
i n u n d a v a a s a l a a o l a d o . N o p l o o p o s t o f o r m a n o - c o n s -
t r u t i v i s t a d o c r i t i c i s m o a r q u i t e c t n i c o , e n c o n t r a m - s e a r t i s t a s
c o m o G e r h a r d M e r z , q u e c l a r i f i c a a e s c u l t u r a a r q u i t e c t n i c a
e m p r o p o r e s i d e a i s e d e b e l e z a p u r a , o u o e s c u l t o r d i n a -
T a d a s h i K a w a m a t a
P r o j e c t o " I g r e j a D e s t r u d a , 1 9
M a d e i r a , 1 0 x 1 2 x 2 0 m
K a s s e l , G a r n i s o n s k i r c h e
( " d o c u m e n t a 8 , 1 9 8 7 )
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O
T h o m a s S c h i i t t e
G e l o , 1 9 8 7
C i m e n t o , g e s s o e o u t r o s m a t e r i a i s ,
d i m e t r o m x i m o : 6 6 4 c m ;
a l t u r a m x i m a : 5 2 6 c m
K a s s e l , d o c u m e n t a 8 ( 1 9 8 7 )
m a r q u s K i r k e b y , c u j a s e s t r u t u r a s d e t i j o l o s s o v a r i a n t e s d o s
t e m p l o s a n t i g o s e d a s t r a d i e s g t i c a s d o s e u p a s .
A t r a n s i o p a r a a p r x i m a g e r a o m a r c a d a e m 1 9 8 0
p e l o g r u p o B i i r o B e r l i n q u e g i r a v a v o l t a d e R a i m u n d
K u m m e r e H e r m a n n P i t z e m b o r a o u t r o s a r t i s t a s i m p o r t a n -
t e s t a m b m c o l a b o r a s s e m . A l i g a o e n t r e l o c a l e i n t e r v e n -
o t o r n a - s e c a d a v e z d e m a i o r i m p o r t n c i a . P o r m , a
i n t e r v e n o t e m a g o r a c o m o o b j e c t i v o o s l o c a i s n o r e l a c i o -
n a d o s c o m a a r t e , t a i s c o m o u m a f b r i c a o u u m a e s t a o
d e c a m i n h o s - d e - f e r r o , c o m v i s t a a s e r e m p e n e t r a d o s , i n t e r -
p r e t a d o s e d e s e n v o l v i d o s c r i a t i v a m e n t e . E m P a r i s e D i s s e l -
d o r f , B o g o m i r E c k e r c o l o c o u o b j e c t o s i n d e t e r m i n a d o s n a
r u a n u m a i m i t a o d e m a r c o d o c o r r e i o e u m e q u i p a m e n t o
d e o b s e r v a o , e m f i n a i s d o s a n o s 7 0 . N o r b e r t R a d e m a c h e r
d e s e n v o l v e u e s t e p r o c e s s o p a r a i n t e r v e n e s s u b t i s e n t r e
i n t i m i d a d e e e s f e r a p b l i c a . E m v e z d e e x p o s i e s , e n c o n -
t r a m o s s i t u a e s e s t a c i o n r i a s e t e m p o r r i a s q u e n o s
l e v a m a t d c a d a s e g u i n t e .
M o b i l i r i o e M o d e l o s
A a l t e r a o v e r i f i c a d a n o s o b j e c t i v o s p o d e s e r c l a r a m e n t e
i d e n t i f i c a d a n a s d i f e r e n a s e n t r e a e x p o s i o d o c u m e n , ;
6 , d e 1 9 7 7 , e a d o c u m e n t a 8 , d e z a n o s m a i s t a r d e . E m
1 9 7 7 , a c o m p l e x a t o r r e d e m a d e i r a , d e A y c o c k , c o m a s s u i s
p l a t a f o r m a s , e s c a d a s e a l a p e s f o i c o n s t r u d a n o s t e r r e n o s
d o A u e p a r k , e m K a s s e l , p a r a i l u s t r a r u m a v i s t a t o p o g r f i c a
d e u m a c a s a e n t r e o c e l e i r o e o t e l h a d o . J u n t o d e l a e n c o n -
t r a v a - s e u m a e s t r u t u r a e m p i l a r e s d e a o d e 6 0 c m d e l a r -
g u r a , d e T r a k a s , q u e p e r c o r r i a 2 0 0 m a o l o n g o d o p a r q u e ,
f a z e n d o n g u l o r e c t o c o m u m a p o n t e d e s a j e i t a d a e m
m a d e i r a . A s c e n d e n t e e d e s c e n d e n t e , u m p a s s o e m f r e n t e ,
u m s a f a n o n a p e r s p e c t i v a , o s t a c c a t o d e p a s s o s a p r e s s a - 1
d o s , u m a e x p e r i n c i a s u b t i l d e u m c o r p o n o e s p a o - t u d o 1
i s t o e r a t p i c o d a e s c u l t u r a d o s a n o s 7 0 .
E m 1 9 8 7 , T h o m a s S c h i i t t e ( i l u s t . e s q . ) c o l o c o u o s e u
p a v i l h o d e g e l o e m f o r m a d e b a l d e , n u m e x t r e m o d o
m e s m o p a r q u e . A o l a d o d e l e , H e i n r i c h B r u m m a c k s i t u o u
o s s e u s b a l d a q u i n o s e x t r a v a g a n t e s , l e m b r a n d o u m a t e n d a , 1
n o m e i o d o s q u a i s c r e s c i a m p l a n t a s . P e r t o d o L a r a n j a l
e n c o n t r a v a - s e a i m a g i n a t i v a e e s t r u t u r a d a e m p e r s p e c t i v a
C a d e i r i n h a - S e d a n , d e K l a u s K u m r o w . D e n t r o d o L a r a n j a l
l o c a l i z a v a - s e a p a r f r a s e d e c o r a t i v a d e A r m a j a n i , d e p o r t a s , '
j a n e l a s , e s c a d a s e u m a m o l d u r a d e p l a n t a s . T u d o e r a d i v e r -
t i d o , n a r r a t i v o e , o u s e d e s t i n a v a a s e r u t i l i z a d o o u s u g e r i a
i r o n i c a m e n t e u m a f u n c i o n a l i d a d e i n e x i s t e n t e . N o p a v i l h o
d e S c h i i t t e v e n d i a - s e c a f e g e l a d o s . E m v e z d e a p r e s e n t a r
a e x p e r i n c i a f u n d a m e n t a l d o p r p r i o o u a o r i e n t a o n o
" A m i n h a i n t e n o c o n s t r u i r l o c a i s
a b e r t o s , d i s p o n v e i s , t e i s , c o m u n s ,
p b l i c o s e a c e s s v e i s . L o c a i s a c e s s v e i s
q u e e s t o n a v i z i n h a n a . N o s o
c o n c e b i d o s e m t e r m o s d e m a d e i r a o u
d e a o m a s e m t e r m o s d a s u a n a t u -
r e z a c o m o l o c a i s m o , p r o n t o s a
s e r u t i l i z a d o s . S I A H A R M A I A M
S i a h A r m a j a n i
S a l a d e L e i t u r a d e S a c c o
e V a n z e t t i # 2 , 1 9 8 7 / 8 8
A o , t i j o l o , a l u m n i o , m a d e i r a
e t i n t a ; v r i a s d i m e n s e s
C a m b r i d g e ( M A ) , L i s t V i s u a l A r t s
C e n t e r , M . I . T . ( d e s m o n t a d o )
5 6 4 E S C U L T U R A
e s p a o , a e s c u l t u r a e s t a v a a e n v e r e d a r p o r a s p e c t o f u n c i o -
n a l c a d a v e z m a i o r . N e s t a c o n f o r m i d a d e , a s e p a r a o e n t r e
e s c u l t u r a e c o n s t r u o , m o b i l i r i o e a p l i c a o , t a m b m
e s t a v a m a e s b a t e r - s e . S e e s t a a l t e r a o e r a j o p r e l d i o d e
u m a u t o p i a s o c i a l , s u g e r i n d o o a b a n d o n o d a t o r r e d e m a r -
f i m d a a u t o n o m i a n a s o c i e d a d e , u m a q u e s t o q u e p e r m a -
n e c e e m a b e r t o .
A r m a j a n i e B u r t o n v i r a m a s s u a s c o n s t r u e s e e s c u l t u -
r a s m o d e l a d a s p o r e s t e p r i s m a . A r m a j a n i c h e g a m e s m o a
c i t a r a s v i s e s u t p i c a s d o s a r t i s t a s r e v o l u c i o n r i o s r u s s o s
c o m o E l L i s s i t z k y e K l u c i s o u a e s c l a r e c i d a a r q u i t e c t u r a
a m e r i c a n a d e f i n a i s d o s c . x v i n . O s e u D i c i o n r i o d a C o n s -
t r u o d e s t a c a , e m m a i s d e 2 0 0 m o d e l o s , e l e m e n t o s c o m o
p a t e d e , j a n e l a , e s c a d a , g u a r d a - l o u a , l a r e i r a d e s c o n s t r u -
d o s e n o v a m e n t e r e c o n s t i t u d o s s e g u n d o r e g r a s f o r m a i s .
D e s d e 1 9 6 7 , e l e t i n h a v i n d o a d e s e n h a r p o n t e s , c a s a s d e l e i -
t u t a , j a r d i n s d e l e i t u r a , s a l a s d e l e i t u r a ( p g . 5 6 4 , e m b a i x o )
o u j a r d i n s p a r a p i q u e n i q u e s . A o f a z - l o , a p r e s e n t o u n o v o s
p a d r e s p a r a a a r t e p b l i c a , a q u a l , p a r a A r m a j a n i , s i g n i f i c a
u m a a r t e u t i l i z v e l e c o m u n i c a t i v a .
O p i o n e i r o d e s t a s e s c u l t u r a s - m o b i l i r i o R i c h a r d A r t s c h -
w a g e r ( i l u s t . a c i m a ) . N o s a n o s 5 0 e 6 0 e l e c h e g o u m e s m o a
d i r i g i r u m a o f i c i n a d e c a r p i n t a r i a p r o f i s s i o n a l p a r a p r o d u z i r
p e a s n i c a s d e m o b i l i r i o . A p a r t i r d e 1 9 6 2 , c a d a p e a d e
m o b l i a u m a e s c u l t u r a i n d e p e n d e n t e . M e s a s , b a n c o s , e s p e -
l h o s e p o r t a s s o p r o d u z i d o s c o m m a t e r i a i s b a r a t o s c o m o a
f r m i c a e o c a r t o d e f i b r a , e m t o d o s o s p a d r e s e c o r e s , o s c i -
l a n d o e n t r e a r e a l i d a d e e a i l u s o - i d e i a s p a l p v e i s p a r a r e a -
v a l i a r o s m o d o s d e o b s e r v a o e s t a b e l e c i d o s . D e s t a f o r m a ,
A r t s c h w a g e r c r i a u m a l i g a o e n t r e a c r t i c a d o c o n h e c i m e n t o
d e J a s p e r j o h n e o e s t i l o f r i o d a a r t e - o b j e c t o p s - m o d e r n a .
N e m t o d o s o s a r t i s t a s q u e t r a b a l h a m d e n t r o d o q u e
A r m i n Z w e i t e d e s c r e v e u c o m o a m p l a e s t r u t u r a d e r e f e r n -
c i a e n t r e o b j e c t o l i v r e , m o d e l o a r q u i t e c t n i c o , e n v i r o n m e n t e
d e s i g n d e m o b i l i r i o p r o c u r a m a u t i l i d a d e p u r a o u e x e r c e m
u m a c r r i c a d e c o n h e c i m e n t o . S u s a n a S o l a n o ( i l u s t . a b a i x o )
e n c o n t t a - s e a m e i o c a m i n h o e n t r e a s t r a d i e s c a t a l s d a
e s c u l t u r a e m f e r r o e a j o v e m g e r a o . P l a n o s c o m p a c t o s e
p e s a d o s s o c o l o c a d o s c o n t r a r e d e s , g r a d e s e b a r r a s q u e t o r -
n a m o s e s p a o s p e r m e v e i s e c h e i o s d e c o r r e l a o . O s o b j e c -
t o s l e m b r a m u m a c a m a , u m a m e s a , d e g r a u s o u a b e r t u r a s d e
p o r t a m a s t a m b m p a i s a g e n s , o q u e d e i x a a n o s s a c a p a c i -
d a d e d e a s s o c i a o e m s u s p e n s o . E l a a m a i s i m p o r t a n t e
c o n t r i b u i o e s p a n h o l a p a r a a a r t e d e s d e C h i l l i d a .
O s v e n t o s d e m u d a n a a l a s t r a r a m - s e t a m b m a o
m u n d o d a e s c u l t u r a a l e m , n o s a n o s 8 0 . E m b o r a a f o m e
d e i m a g e n s c o n d u z i s s e s f i g u r a s e m m a d e i r a e x t r e m a -
m e n t e e x p r e s s i v a s d o s p i n t o r e s - e s c u l t o r e s B a s e h t z e
L u p e r t z , u m a c e r t a i n c h n a o p a r a o i c o n o g r f i c o l e v o u a
m o d e l o s r i g i d a m e n t e s i m p h f i c a d o s e e l o q u e n t e s n a s u a
e x p r e s s o n a r r a t i v a , p e l a g e r a o q u e s e l h e s s e g u i u . E s t e s
a r t i s t a s v i e r a m d i r e c t a m e n t e d a A c a d e m i a d e A r t e d e D s -
s e l d o r f ( S c h t t e , R e i n h a r d M u c h a , K a t h a r i n a F r i t s c h , L u d -
g e r G e r d e s , W o l f g a n g L u y , E c k e r , H a r a l d K l i n g e l h l l e r ,
T h o m a s V i r n i c h ) o u d e B e r i i m ( H e r m a n n P i t z ) , d e H a m -
b u r g o ( K l a u s K u m r o w ) o u d e M u n i q u e ( S t e p h a n H u b e r e
A l b e r t H i e n ) . A d e s i g n a o g e r a l d e m o d e l o d e i x a e s p a o
a m a i s i n t e r p r e t a e s p o i s n o s e t r a t a d e m o l d e s f e i t o s
p a r a a l g o a c o n s t r u i r n u m a e s c a l a m a i o r . A o c o n t r r i o d a
a r q u i t e c t u r a , e l e s n o d e s i g n a m u m c a m p o d e a c o m a s
s i m u m c a m p o d e i m a g i n a o . E s r i m u l a m a n o s s a i m a g i n a -
R i c h a r d A r t s c h w a g e r
C a d e i r a , 1 9 6 6
F o r m i c a , 1 5 1 X 4 6 X 7 7 c m
A n t e r i o r m e n t e C o l e c o S a a t c h i ,
L o n d r e s
" E s t o u a f a z e r o b j e c t o s p a r a n o -
- u s o : p o r u s o e n t e n d o c h v e n a s p a r a
b e b e r , u m a c o l h e r p a r a m e x e r
A o m a t a r a p a r t e u t i l i z v e l o s
a s p e c t o s d e n o - u s o p a s s a m a s e r
e s p a o s a u t o r i z a d o s a v i v e r , e s p a o s
q u e r e s p i r a m .
R I C H A R D A R T S C H W A G E R
" A s p r o p o r e s d e u m a e s c u l t u r a , o
m a t e r i a l , a h a b i l i d a d e t m d e c o r -
r e s p o n d e r a o m a t e r i a l : i s t o i m p o r -
t a n t e . N a d a t e m p r e p o n d e r n c i a .
P r o p o r o , c o n c e i t o , m a t e r i a l , h a b i -
l i d a d e t m d e s e r e q u i v a l e n t e s .
A a t m o s f e r a s u a d a p o r u m o b j e c t o
i n t e r e s s a - m e m a i s q u e o o b j e c t o e m
s i m e s m o . S U S A N A S O L A N O
S u s a n a S o l a n o
P e r v i g i l e s P o p i n a e , 1 9 8 6
F e r r o , 3 0 3 x 3 4 2 x 1 0 5 c m
K a s s e l , d o c u m e n t a 8 ( 1 9 8 7 )
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O
o n u m a z o n a i n t e r m d i a n a q u a l a t i t u d e s , m e m r i a s ,
a s s o c i a e s e p r o j e c e s s e t o r n a m f l u i d a s . E l e s p r o p o r c i o -
n a v a m a l i m e n t o v i s u a l a o p e n s a m e n t o .
A c o n v i c o a l g o n a i v e d e A r m a j a n i d e u m r e g r e s s o a
v a l o r e s s o c i a i s c o m a e n t r a d a d o s a r t i s t a s d o m u n d o d a u r i -
l i z a o , f o i d e s f e i t a p e l a f i c o i r n i c a e c p t i c a d o t r a b a l h o
d e s s e g r u p o . E s t e s a r t i s t a s u s a m s e n t i d o s r e t r i c o s t i a d i c i o -
n a i s . S t e p h a n S c h m i d t - W u l f e n m o s t r o u c o m o o p r i n c p i o
m e t o n m i c o d e p a r s p w t o t o e x c e d e o u t r a s l i n g u a g e n s
s i m b l i c a s ( m e t f o r a , a l e g o r i a ) . N o t r a b a l h o d e S t e p h a n
H u b e r , u m l u s t r e s i m b o l i z a l u x o e r i q u e z a , u m c a r r i n h o d e
m o s i g n i f i c a t r a b a l h o e e s f o r o , a m b o s l i v r e m e n t e a s s o c i a -
d o s a u m a s o c i e d a d e f e u d a l o u c a p i t a l i s t a . O s m e g a f o n e s
v e r m e l h o s e a p l i c a e s a c i i s r i c a s d e E c k e r r e p r e s e n t a m s i s -
t e m a s d e c o m u n i c a o c o m p l e t o s e , e m s i m u l t n e o , e l e
c o r r o i - o s a t r a v s d e u m a c o n s t r u o c l a r a m e n t e s i m p l e s .
H i e n u t i l i z a m i n i a t u r a s d e b a r c o s e n t e r r a d o s n a a r e i a e
a v i e s a f u n d a n d o - s e n a s g u a s , p a r a d e m o n s t r a r a n a t u r e z a
d o p r o g r e s s o c i v i l i z a c i o n a l c o m a n d a d o p o r J a n u s . O p r i -
m e i r o a a p r e s e n t a r m o d e l o s c o m u m c o n t e d o c r r i c o e
e m o p o s i o a o s q u e r e p r e s e n t a m e s t u d o s p r e l i m i n a r e s , f o i
S c h u t t e p o r v o l t a d e 1 9 8 0 . A s s u a s i n s t a l a e s c e n o g r f i c a s
i r n i c a s , d e s i g n s a r q u i t e c t n i c o s e m o n u m e n t o s c a s a m a
f u n c i o n a l i d a d e p o t e n c i a l m e n t e p r t i c a c o m a s e v e r i d a d e
f o r m a l e a a u t o n o m i a . P o r m , a a b o r d a g e m d o m o d e l o
n o s e a p l i c a a t o d o s o s e s c u l t o r e s d e s t a g e t a o .
R e i n h a r d M u c h a e m p i l h a p e a s d e m o b i l i r i o q u e
e n c o n t r a p a r a c r i a r s m b o l o s v i s u a i s d e r u n a e d e s t r u i o
d e c o m b o i o s , a v i e s o u p a r q u e s d e d i v e r s e s e m m e m r i a
a o s p a d r e s q u e r e c o r d a d a s u a i n f n c i a n o s a n o s 5 0 . O f e l -
t r o ( c o m o m a t e r i a l d e c o r a t i v o ) e o l i n l e o ( p a r a h a b i t a e s
d e f r a c o r e n d i m e n r o ) s o i n d i c a d o r e s d a s u a j u v e n t u d e
p e q u e n o - b u r g u e s a . N o e n t a n t o , e l e c r i o u u m e q u i l b r i o
q u e t e m t o d a a c a p a c i d a d e a r t s t i c a d e u m a e n c e n a o .
M u c h a r e f l e c t e s o b r e o p r i n c p i o d a a p r e s e n t a o , d o m u -
s e u e d a g a l e n a c o m o n e n h u m o u t r o a r t i s t a . U m a c a d e i r a
s u p o r t a u m a b a s e q u e s u p o r t a u m a c a d e i r a - a r e l a o
e n t r e a b a s e e o t r a b a l h o d i f i c i l m e n t e p o d e r i a s e r e x p r e s s a
e d u p l a m e n t e i n v e r t i d a d e f o r m a m a i s e l e g a n t e . A o c o n t r -
r i o d e M u c h a , T h o m a s V i r n i c h d e s t r i e m u t i l a o s o b j e c t o s
q u e e n c o n t r a : u m a c a s a d e b o n e c a s , u m a c a i x a d e i n s t r u -
m e n t o , u m b a r c o e m r u n a s n a s m a r g e n s d o A r n o ( i l u s t .
e m c i m a ) . E l e d e s m a n t e l a - o s , f u n d e - o s , t a p a - o s e d - l h e s
u m a n o v a o r d e m a p a r e n t e m e n t e p r o v i s r i a . E s t a u m a
a b o r d a g e m a b e r t a e i r n i c a a o o b j e t t r o u v q u e V i r n i c h
c e r t a m e n t e c o n s i d e r a c o m o u m a e x p r e s s o d a l i b e r d a d e
h u m a n a n o e s p r i t o d e F r i e d r i c h v o n S c h i l l e r .
F e l i x D r o e s e e O l a f M e t z e l s o m o r a l i s t a s c u j o t r a b a l h o
c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e d e s t a e s p e c u l a o a r t s n c a .
D r o e s e a n t e s d e t u d o u m p i n t o r , s e b e m q u e a s u a C a s a
E m c i m a :
T h o m a s V i r n i c h
A m e r i g o V e s p u c c i n o S c a l a ,
1 9 8 7 / 8 8
M a d e i r a , c h u m b o , a l u m n i o ,
b a r r o e t i n t a ; 4 0 0 p a r t e s ,
c . 5 0 m '
A a c h e n , L u d w i g F r u m f u r
I n t e r n a t i o n a l e K u n s t
E m b a i x o :
O l a f M e t z e l
1 3 . 4 . 1 9 8 1 , 1 9 8 7
C o r d e s , c a r r i n h o s d e c o m p r a s e
p e d r a s ; a l t u r a : c . 9 0 0 c m
B e r l i m , K u r f u r s t e n d a m m
( E s c u l t u r a B o u l e v a r d 1 9 8 7 )
E S C U L T U R A
d o D e s a m a m e n t o , f e i t a e m g r a n d e e s c a l a e e x i b i d a n a B i e -
n a l d e V e n e z a d e 1 9 8 8 , s e j a u m a g r a n d e o b r a r e f l e c t i n d o
u m p r o f u n d o s e n t i d o d e r e s p o n s a b i l i d a d e a r t s t i c a : A a r t e ,
n o c o m o u m a q u e s t o d e e s t i l o , m a s c o m o u m a q u e s t o
d e v e r d a d e , c o m o u m a q u e s t o d e f u t u r o d a h u m a n i d a d e .
N a a t m o s f e r a m a i s c r t i c a d e B e r l i m , M e t z e l ( p g . 5 6 6 e m
b a i x o ) a l t e r a a f o c a g e m d o e x i s t e n c i a l p a r a o e s p e c i f i c a -
m e n t e p o l t i c o : o s s e u s t e m a s s o a c u l t u r a d o s t e m p o s
l i v r e s , c o n s u m i s m o , r a c i s m o , v i o l n c i a e s t a t a l e c o n t r a v i o -
l n c i a , t e c n o l o g i a e m e d i a . M e t z e l n o g u i a d o p e l a p a i x o
q u e d o m i n a o t r a b a l h o d e D r o e s e , m a s s i m p o r u m a r a i v a
c o n t r a a i n j u s t i a d o s i s t e m a . E l e c a n a l i z a e s t a r a i v a a t r a v s
d e u m a e s t r a t g i a p r e c i s a , d e s t r u t i v a e , f o r m a l m e n t e , c o m
o s p s b e m a s s e n t e s . O s s e u s a l v o s , c u i d a d o s a m e n t e t r a a -
d o s , e m f o r m a d e i n t e r v e n e s a g r e s s i v a s n a e s f e r a p t i b l i c a
s o e x e m p l o s r a r o s d e u m a a r t e p o l t i c a c o m p l e x a n a A l e -
m a n h a .
O f a c t o d a s q u e s t e s f u n d a m e n t a i s d a l i n g u a g e m e s c u l -
t r i c a e s t a r e m a s e r e x p l o r a d a s e m s i m u l t n e o , e v i d e n t e
n a o b r a d e d u a s g e r a e s d e e s c u l t o r e s d o a o , r e p r e s e n t a -
d a s p o r E r i c h H a u s e r e T h o m a s L e n k e a g e r a o m a i s
n o v a p o r J o a c h i m B a n d a u , A n s g a r N i e r h o f f H e i n z - G i i n -
t h e r P r a g e r , J a m e s R e i n e k i n g , E d g a r G u t b u b , W i l f r i e d
H a g e b l l i n g . H a u s e r u t i l i z a s e g m e n t o s d e c u r v a e c o n s -
t r u e s t u b u l a r e s , e n q u a n t o L e n k u s a c a m a d a s d e e s p a o .
A s e s c u l t u r a s d e B a n d a u a p r e s e n t a m u m a c e r t a r e d u o
q u e l e m b r a o b l o c o , e x p l o r a n d o p r o b l e m a s d e c a r a p a a e
m a g o , c o m r e f e r n c i a s e x p r e s s i v a s a b u n k e r s e f o r t i f i c a -
e s . A s d o b r a s e a l t e r a e s d a e s t e r e o m e t r i a d e N i e r h o f f
t m a f i n i d a d e s c o m c e r t o s a s p e c t o s d a a r t e p r o c e s s u a l .
P r a g e r ( i l u s t . e m c i m a ) d e s e n v o l v e a s s u a s e s c u l t u r a s q u a -
d r a d o - c r u z a p a r t i r d e u m s i s t e m a f o r m a l b a s e a d o e m
m d u l o s a n t r o p o m t r i c o s d e e s c a l a . R e i n e k i n g , G u t b u b e
H a g e b l l i n g e m p r e g a m s e c e s p l a n a s r i g o r o s a m e n t e s i n -
t c t i c a s . H u m a a u t o n o m i a p l s t i c a d a f o r m a q u e d e i x o u
a s u a m a r c a p a r t i c u l a r m e n t e n a s c i d a d e s a l e m s .
T r a o s d a M e m r i a
N o s a n o s 7 0 , s u r g i u u m a v a n g u a r d i s m o d i f e r e n t e e m a i s
c a l m o . A e x t r o v e r s o d o s a n o s 6 0 f o i s e g u i d a p o r u m a
i n t r o v e r s o , u m r e g r e s s o a o p r i v a d o , s m e m r i a s d e u m
p a s s a d o p e s s o a l o u d i f e r e n t e . A r e c o n s t r u o e a d o c u m e n -
t a o s u b s t i t u r a m a a r t e c o n j u g a d a n o p r e s e n t e . E s t a s i t u a -
o f o i p i e s s a g i a d a p o r B e u y s , E t i e n n e - M a r t i n , N o u v e a u
R a l i s m e e A r t e P o v e r a . P o r m , a e x p e r i n c i a s u b t i l d o p r -
p r i o , f i l t r a d a p a r a o m u n d o e x t e r i o r , e r a u m d a d o n o v o ,
q u e s e c o l o c a v a a f a s t a d a d a s o c i o l o g i a d o o b j e c t o d e
A r m a n e q u e p e r m a n e c e u p o u c o d i s t a n t e d a r e v o l u o c u l -
t u r a l r e c l a m a d a p e l a A r t e P o v e r a . P o r o u t r o l a d o , p a r a l e l o s
c o m o a u t o - q u e s t i o n a m e n t o p o d e m s e r e n c o n t r a d o s n o s
t e m a s d o N o u v e a u R o m a n o u n o s p o e m a s d e F r a n o i s
P o n g e .
O c r r i c o G u n t h e r M e t k e n e s p e c i f i c o u a l i n h a d e
o b s e r v a o . F o i t a m b m M e t k e n q u e m c r i o u o t e r m o
S p u r e n s i c h e r u n g o u s e j a a r t e e m b u s c a d o t r a o o u
g u i a n e s t e c o n t e x t o . C u s t i c a c o m o a e x p r e s s o p o d e s e r ,
h a v i a t a m b m u m a q u e s t o d e t r a o s d e f i c o e a s u a
r e c o n s t t u o n a f o r m a d e u m m o d e l o - u m e s p e c t r o q u e i a
d e N i k o l a u s L a n g a C h r i s t i a n B o l t a n s k i e a A n n e e P a t r i c k
P o i r i e r . O q u e p o d e s e r c o n s i d e r a d o c o m o e v i d e n t e d i f e r e
d e f a c t o p r o f u n d a m e n t e : o b j e c t o s , f o t o g r a f i a s , v d e o s , d e s e -
n h o s , t e x t o s . E s t e a c u m u l a r d e e v i d n c i a s s o b r e p e - s e
h i s t r i a d a e s c u l t u r a e n o a b s o r v i d o p o r e l a .
T a m b m n e s t e c a s o a a p r e s e n t a o u m a s p e c t o a r t s -
t i c o i m p o r t a n t e . A e s t e r e s p e i t o h q u e r e f e r i r q u e e n c o n -
t r a m o s u m a s r i e d e a s p e c t o s p a r a l e l o s e n t r e o s a n o s 7 0 e
9 0 . A s c o l e c e s e o s m u s e u s i n f l u e n c i a m o c o n t e i i d o . A
H e i n z - G i i n t h e r P r a g e r
C r u z D u p l a 1 4 / 8 9 , 1 9 8 9
A o , q u e i m a d o ; a l t u r a : 1 3 0 c m
d i m e t r o : 3 2 0 c m
B o n a , M i n i s t r i o d o s N e g c i o s
E s t r a n g e i r o s
o b j e c t i v i d a d e a p a r e n t e d o i n v e n t r i o , a r q u i v o o u v i t r i n a
e s t r u t u r a d a c o m u m m i m e t i s m o p s e u d o c i e n t f i c o e a u t o -
q u e s r i o n a m e n t o . Q u a n d o L a n g a p r e s e n t o u a s r e l q u i a s d o s
f a l e c i d o s i r m o s G o t t e - r o u p a s , u t e n s l i o s d o m s r i c o s , c a r -
t a s , o s s o s d e a n i m a i s , r e l a t r i o s , m a p a s e f o t o s - n u m a a r c a
p a r a g u a r d a r c e r e a i s ( i l u s t . e m b a i x o ) e l e e s t a v a , a o m e s m o
N i k o l a u s L a n g
A r c a p a r a o s I r m o s G o t t e .
1 9 7 3 / 7 4
A r c a d e c e r e a i s , a n i n c i o s . o b j e c -
t o s e n c o n t r a d o s , t e x t o s , f o t o g r a -
f i a s , m a p a s , 6 0 x 3 2 0 x 8 7 c m
M u n i q u e , S t d t i s c h e G a l e r i e i m
L e n b a c h h a u s
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O
C h r i s t i a n B o l t a n s k i
S e m T t u l o , 1 9 8 8
T r s c o l u n a s d e 8 4 c a i x a s e m p c l t r e ,
t r s f o t o g r a f i a s a p r e t o - e - b r a n c o
e m o l d u r a d a s e t r s l m p a d a s e l c -
t r i c a s c o m c a b o s , 2 3 5 x 5 0 x 2 3 c m .
C o l e c o p a r t i c u l a r
N a n c y G r a v e s
C a m e l o s V I I , V I e V I I I , 1 9 6 8 / 6 9
M a d e i r a , a o , t e l a , p o l i u r e t a n o ,
p e l e d e a n i m a l , c e r a , t i n t a d e l e o ,
2 4 4 X 2 7 4 x 1 2 1 , 2 2 8 X 3 6 6 X 1 2 2
e 2 2 8 X 3 0 5 X 1 2 2 c m . O t a v a ,
N a t i o n a l G a l l e r y o f C a n a d a
t e m p o , a e x a m i n a r a s s u a s p r p r i a s m e m r i a s d e i n f n c i a e a
e l e p r p r i o n o c o n t e x t o d o l u g a r , t e m p o , p a s s a d o , p r e s e n t e e
i m a g i n a o . Q u a n d o B o l t a n s k i ( p g . 5 6 8 s ) , p o r o u t r o l a d o ,
u t i l i z a a s f o t o g r a f i a s d a s a l a d e a u l a d e o u t r o s , b r i n q u e d o s
r e c o n s t r u d o s , a r m a s d e p a p e l e t c . p a r a r e c r i a r p a r a s i m e s m o
u m a i n f n c i a f i c t c i a , e l e a i n d a a s s i m a d e r e a u m a i n f n c i a
m d i a . E x p e r i m e n t a - a c o m o u m m o d e l o s o c i o l g i c o o u ,
p a r a u s a r a t e r m i n o l o g i a d o s a n o s 7 0 , c o m o u m a e s t r u t u r a
s o c i o l g i c a . P o r m , a b u s c a d o p a s s a d o t a m b m a b u s c a
d e s i m e s m o . A a p r e s e n t a o e m e s t i l o d e m u s e u e a r a c i o -
n a l i d a d e e n c i c l o p d i c a s o a p e n a s q u e s t e s o p e r a c i o n a i s .
B o l t a n s k i o p r o d u t o r p a r a d i g m t i c o d o s t r a o s d e
e v i d n c i a . A s v i t r i n a s c h e i a s d e d o c u m e n t o s d a i n f n c i a
s o s e g u i d a s p o r e n o r m e s b o n e c a s i l u m i n a d a s , p r o j e c e s e
s o m b r a s d e m a r i o n e t a s n u m a p e n u m b r a e f m e r a , n u m
m o v i m e n t o b r u s c o o u n u m a d a n a e n c a n t a d a e n t r e m i t s
e v a r i e t . M a i s t a r d e , e l e r e c o r d o u a i n f n c i a e m f i c h e i r o s ,
g a v e t a s , c a i x a s e m p i l h a d a s a q u e s e t i n h a a c e s s o a t r a v s d e
c o r r e d o r e s o b s c u r o s . F o t o g r a f i a s d o s p r i m e i r o s a n o s , a
f a m l i a D , a s a l a d e a u l a e m L i o , o C l u b e M i c k e y - t o r -
n a m - s e a n n i m o s p e l a s l e i s d a s m d i a s e s t a t s t i c a s . O s c o n -
t e n t o r e s d o m u n d o o r d e n a d o s a d m i n i s t r a t i v a m e n t e e x n n -
g u e m o i n d i v i d u a l . U m s i l n c i o d e p r e s s i v o i n v a d e o s
a r q u i v o s , f i c h e i r o s e a r m a z n s , d i r e c t a m e n t e a o t r a u m a d o
H o l o c a u s t o . O s a r q u i v o s s o t a m b m m o n u m e n t o s
m o r t e .
B o k a n s k i r e g r e s s a u m a e o u t r a v e z , q u a s e c o m u m a
p e r s i s t n c i a o b s e s s i v a a o a m b i e n t e d a s u a i n f n c i a : F r a n a ,
n o - r e l i g i o s a , c l a s s e m d i a . L a n g d e s e n h a l o n g o s a r c o s d a
s u a a l d e i a n a t a l n a B a v i e r a , p e r t o d e O b e r a m m e r g a u u a o
J a p o e a o s a b o r g e n e s a u s t r a l i a n o s . E l e m e r g u l h a p r o l u n -
d a m e n t e n a i n f n c i a e n o s e u t r a b a l h o A n a p a r a o s I r m o s
G o t t e e l e c o l a u m a g r a n d e o b r a d o i n c i o d o S p u r e n M c h e -
r u n g . E l e r e g r e s s a d e u m a e x p e d i o d e q u a t r o a n o s , 1
A u s t r h a c o m u m m o n t e d e c u l t u r a d e a r m a s r e a i s e
f a b r i c a d a s e m p e d r a e o u t r a p a r a f e r n l i a p r i m i t i v a , g r e l h a s
d e t e r r a o c r e c o m n u a n c e s d e s a g r a d a s e f o r m a e s m i s t e r i o -
s a s e m c u n h a d e c e s d e c a a e d e c a a a o s c a n g u r u s . N e s t e
c a s o , t e m o s t r a o s d e e v i d n c i a c o m o u m a e x p l o r a o d e l i -
b e r a d a d o p e n s a m e n t o m s t i c o a p a r n r d o p o n t o d e v i s t a
d a c o n s c i n c i a o c i d e n t a l .
A n n e e P a t r i c k P o i r i e r ( p g . 5 6 9 e m c i m a ) c o m e a r a m
p o r t r a b a l h a r c o m l i r i s m o l o c a i s a r q u e o l g i c o s e m s i t u a -
e s m o d e l o , e m 1 9 7 1 . E c l e t i s m o e i m a g i n a o i l u s t r a m u m
r e p e r t r i o u r b a n o q u e v a i d a v i l a r o m a n a d e H a d r i a n
a r q u i t e c t u r a r e v o l u c i o n r i a d e C l a u d e - N i c o l a s L e d o u x .
N o i t e n e g r a , g u a e s c o r r e n d o , c o r r e d o r e s l a b i r n t i c o s i l u s -
t r a m o s m i t o s , s o n h o s e d e s e j o s d e u m s u b c o n s c i e n r e
c o l e c t i v o . A f a m o s a a n a l o g i a d a a r q u e o l o g i a p s i q u e ,
r u n a e a m n s i a , d e F r e u d , t o m a c o n t o r n o s b e m d e f i n i d o s
n a a r q u i t e c t u r a i m a g i n r i a .
5 6 8 E S C U L T U R A
A n n e e P a t r i c k P o i r i e r
A u s e , a C i d a d e N e g r a , 1 9 7 5 / 7 6
C a r v o , c o r t i a , c h a r c o d e g u a ,
c . 1 0 0 0 X 5 5 0 c m
C o l n i a , M u s e u m L u d w i g
A o m e s m o t e m p o , o a r t i s t a a m e r i c a n o C h a r l e s S i m o n d s
( i l u s t . e m b a i x o ) c o l o c a a s a l d e i a s e m m i n i a t u r a d e g e n t i -
n h a f i c t c i a n o s n i c h o s d e p a r e d e s d e r r o c a d a s n o L o w e r
E a s t s i d e , s e m q u a l q u e r r e f e r n c i a a n t i g u i d a d e c l s s i c a ,
m a s c o m o f o r m a s i n t e m p o r a i s , o r g n i c a s , e m e s p i r a l o u
a x i a i s d a a r q u i t e c t u r a , p o r t r s d a s q u a i s h u m a v a r i e d a d e
d e s i s t e m a s s o c i a i s d e u m a r c a i c o d i f e r e n t e e e s t a d o s d e
d e s e n v o l v i m e n t o m a t r i a r c a l o u p a t r i a r c a l . T r a o s f i c t c i o s
d e e v i d n c i a r e p r e s e n t a m u m a u t o p i a r e g r e s s i v a c o n t r a a
h n h a d o h o r i z o n t e d e N o v a I o r q u e .
E m c o n t r a s t e , N a n c y G r a v e s ( p g . 5 6 8 e m b a i x o ) o p t a
p o r u m a a b o r d a g e m m a i s c i e n t f i c a p r - e p r o t o - h i s t r i a ,
a p e s a r d a s s u a s r e c o n s t r u e s , i n c l u i n d o o s c a m e l o s d a
i d a d e d o g e l o , c o n r i n u a r e m a c l a m a r s e r e m e s c u l t u r a s a b s -
t r a c t a s , p o r m a i s r e a i s q u e e l a s p o s s a m a p a r e c e r . S p u r e n -
s i c h e r u n g n o s e n t i d o m a i s e s t r e i t o d e u m a t e n t a t i v a d e
a s s e g u r a r t r a o s d e e v i d n c i a o s c i l a d a s i m p r e s s e s a u r e t i -
c a s d e D o r o t h e v o n W i n d b e i m s s r i e s c a r r e g a d a s d e h i s -
t r i a d o s o b j e c t o s e n c o n t r a d o s d e R a f f a e l R h e i n s b e r g .
N u m a d e f i n i o m a i s g e r a l , t a m b m s e i n c l u e m a s c o r r e n t e s
h i p e r t r f i c a s d e a s s o c i a o n a f o r m a d e c o n j u n t o s e s p a l h a -
d o s d e f o t o g r a f i a s e o b j e c t o s , d e A n n a O p p e r m a n n . P o d e r -
- s e - t a m b m i n c l u i r n e s t a c a t e g o r i a o t r a b a l h o s i n g u l a r d e
C h r i s a n e M b u s ? A s u a j u s t a p o s i o m e t a f r i c a d e , d i g a -
m o s , p e i x e e v i d r o , o u c o r v o e p e d r a , p o d e m s e r c o n s i d e r a -
d a s c o m o o r d e n a o a s s o c i a t i v a n o e s p r i t o d e N o v a l i s ?
P o d e r o s e r c o n s i d e r a d a s m e t f o r a s d e c o r r e r , n a d a r , v o a r
q u e s u g e r e m p a r t i d a e v i a g e m n u m c o n t e x t o d e a n s e i o p o r
l o c a i s d i s t a n t e s e o t e r r i t r i o o n d e s e s i t u a a c a s a d a f a m l i a ?
O u t r o s , c o m o o s a r t i s t a s f r a n c e s e s J e a n L e G a c , D i d i e r
B a y e P a u l - A r m a n d G e t t e a f a s t a r a m - s e d a h i s t r i a d a e s c u L
t u r a . J o c h e n G e r z , p e l o c o n t r r i o , o c p r i c o m a i s r a d i c a l d e
t o d o s q u e l a n a d v i d a s s o b r e a c o n c r e o e a c o m u n i c a o
c o m o f a z B o l t a n s k i , m o v e u - s e s e m p r e n o l i m i a r d o c a m p o
d o d i s c u r s o s o b r e m o n u m e n t o s e m e m r i a - u m a d a s t a r e -
f a s e s c u l t r i c a s m a i s i m p o r t a n t e s d o s a n o s 8 0 e 9 0 . P r e c i s a -
m e n t e p o r q u e e l e u m a r r i s t a c o n c e p t u a l , u m e s c r i t o r
q u e e s c r e v e l i v r o s c o n t r a a e s c r i t a d e l i v r o s , e l e e s t e m c o n -
d i e s d e a b r i r u m a n o v a p a n o r m i c a d e u m p a s s a d o c a r r e -
g a d o d e t r a u m a s n o s e u M o n u m e n t o d e H a r b u r g C o n t r a o
F a s c i s m o ( p g . 5 7 0 e m c i m a ) . O p e d i d o d e s o l i d a r i e d a d e
c o n t r a a g u e r r a f a s c i s t a e a v i o l n c i a q u e p e r m i t e q u e a
e s t e l a s e j a e n t e r r a d a m a i s p r o f u n d a m e n t e n a t e r r a , n o
i n c l u i m e m r i a s d a m o r t e , m a s s i m l o c a i s d e v i d a s o b
C h r i s t i a n B o l t a n s l c i
V i t r i n a I I , 1 9 7 2
V r i o s m a t e r i a i s , 2 0 x 1 2 2 x 7 1 c m
C o l e c o p a r t i c u l a r
C h a r l e s S i m o n d s
H a b i t a o , 1 9 7 5
T i j o l o s , m a d e i r a , a r e i a
N o v a I o r q u e , Q u e e n s , t o p o d o
t e l h a d o d o E d i f c i o P . S . I .
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O 5 6 9
E s t h e r e J o c h e n G e r z
M o n u m e n t o d e H a r b u r g C o n t r a
o F a s c i s m o
H a m b u r g o - H a r b u r g , 1 9 8 6
O m o n l i t o d e H a r b u r g
d o c u m e n t a d o e m v r i o s e s t a d '
d e s u b m e r s o a t d e s a p a r e c e r
c o m p l e t a m e n t e n o s o l o ( m a i s
d i r e i t a )
a r t i s t a s d o o b j e c t o c o m o o f r a n c s B e r t r a n d L a v i e r e o
a m e r i c a n o H a i m S t e i n b a c h t r a n s f o r m a m a q u e s t o d e
D u c h a m p . B e r t r a n d L a v i e r ( i l u s t . e m b a i x o ) j o g a o j o g o
e s t a b e l e c i d o d a a r t e o b j e c t o e m q u e d u a s c i t a e s q u e ,
q u a n d o j u s t a p o s t a s , p r o d u z e m u m a n o v a f r a s e p o n c a .
U m a q u e c e d o r n u m g u a r d a - l o u a d e u m e s c r i t r i o - u m a
e s c u l t u r a m a g i c a m e n t e r a d i a n t e , u m f e t i c h e d o p r o d u t o
v u l g a r , i n t e n s i d a d e e s c u l t r i c a e b i z a r r o . Q u a n t o m a i o t a
t r a n s f o r m a o , m a i o r o b r i l h a n t i s m o d a i r o n i a . A r e s p o s t a
d e L a v i e r , q u e a a r t e s e e l e v a d a c o n c e n t r a o e x p r e s s i v a e
f i s i o n m i c a i n e r e n t e a o p r p r i o o b j e c t o . O s p r e c u r s o r e s s o
o P o r t a - g a r r a f a s d e D u c h a m p e a C a b e a d o T o u r o d e
P i c a s s o ( p g . 4 7 9 ) , f e i t o c o m u m s e l i m d e b i c i c l e t a e u m
g u i a d o r .
H a i m S t e i n b a c h ( p g . 5 7 1 e m c i m a ) v i r a o p a i f u n d a d o r
a o c o n t r r i o . S u b s t i t u i a a b o r d a g e m d e s a p a i x o n a d a d e
D u c h a m p p o r u m a e s t r a t g i a n a q u a l o o b j e c t o a u t o r i z a d o
a t r a n s p o r t a r t o d a s a s s u a s c a p a c i d a d e s d e e x p r e s s o s o c i o -
c u l t u r a l . E n c o n t r a m o s a q u i m a i s u m a v e z o i m p o r t a n t e
p r i n c p i o d o s m e t o n m i c o s : u m m e m b r o a r t i f i c i a l o u u m a
g a r g a n t i l h a s o b r e u m p e s c o o a v e l u d a d o r e p r e s e n t a u m
c o r p o i n t e i r o , e n q u a n t o u m b a c i o d e c r i a n a o u u m a c a r -
t e i r a d a e s c o l a s u g e r e m u m a l i m p e z a f o r a d a , o b e d i n c i a ,
r e p r e s s o . A o c o l o c a r o s o b j e c t o s l a d o a l a d o n u m a p t a t e -
l e i r a f e i t a m o , S t e i n b a c h d p e a p r o d u z i d a e m s r i e
u m a p o s i o f i r m e c o m o a r t e . A o p e r m i t i r q u e o s o b j e c t o s
f a l e m , e l e t r a n s f o r m a o r e a d y m a d e d e D u c h a m p n u m t e a t r o
m u d o d o o b j e c t o c o m u m a c r t i c a s o c i a l m o r d a z .
O m e s m o v e r i f i c a - s e c o m o s r e a d y m a d e O X M I d e
M i k e K e l l e y , c o m o T h o m a s K e l l e i n l h e s c h a m o u . S o a n i -
B e r t r a n d L a v i e r
5 / 9 , 1 9 8 6
G e s s o e m e t a l , 1 9 4 X 8 0 X 8 1 c m
P a r i s , G a l e r i e D u r a n d - D e s s e r t
o b r i g a e s m o r a i s , a c r e s c e n t a n d o u m n o v o p a r a d i g m a
a o d i s c u r s o a o a p r e s e n t a r a f o r m a c o m o a s p e s s o a s l i d a m
c o m a m e m r i a e m v e z d e r e f e r i r a p r p r i a m e m r i a . A o
m e s m o t e m p o , m a r c a u m a f a s t a m e n t o d o s m o n u m e n t o s
e d a m o n u m e n t a l i d a d e e , n e s t e a s p e c t o , u m a n t i m o n u -
m e n t o q u e s e a d i a a t d e s a p a r e c e r . A e s t e l a i n v i s v e l d e v o l -
v e - n o s a c a r g a d a m e m r i a . T a m b m , a s s i m , s e a s s e g u r a m
o s t r a o s d e e v i d n c i a - d e n t r o d e c a d a i n d i v d u o .
R e c i c l a r e R e a d y m a d e
E m 1 9 1 4 , M a r e e i D u c h a m p c o l o c o u u m P o r t a - g a r r a f a s n u m
p e d e s t a l . A o f a z - l o , e l e l e v a n t a a q u e s t o d a s c o n d i e s e m
q u e a a r t e c r i a d a . E l e c o l o c o u u m a q u e s t o q u e p a r e c e
c o n t e r e m s i m e s m a a r e s p o s t a i n e q u v o c a d e q u e a a r t e o
c o n s e n s o r e l a t i v o a a r t e . P o r m , n e m a q u e s t o n e m a r e s -
p o s t a t i v e r a m d e s c a n s o n o d e c o r r e r d o s c u l o x x . A s s u a s
i n t r n s e c a s a m b i v a l n c i a s s o u m d o s m a i s p r o d u t i v o s e s t -
m u l o s d a a r t e m o d e r n a . A c t u a l m e n t e a i n d a c o n t i n u a m a
s e r f e i t a s t e n t a t i v a s p a r a , d e a l g u m a f o r m a , c o n t o r n a r
D u c h a m p e i m b u i r o r e a d y m a d e d e u m n o v o s i g n i f i c a d o .
N o s a n o s 6 o , a s a s s e m b l a g e s e a c u m u l a e s e x p a n d e m o s
h o r i z o n t e s d o o b j e t t r o u v q u e , a s s i m , e n t r a m n u m a n o v a
f a s e , a d a a v e n t u r a d o o b j e c t o . N a s p a l a v r a s d e P i e r r e
R e s t a n y , o o b j e c t o t o r n o u - s e i n t e i r a m e n t e d e p e n d e n t e d a s
i n s t i t u i e s d o s m u s e u s e d o c o m e n t r i o . D a d o q u e e r a
e x p o s t o n u m m u s e u , o o b j e c t o p r o d u z i d o e m s r i e e r a
a g o r a e l e v a d o a o e s t a t u t o d e o b r a d e a r t e . N o e n t a n t o , o s
5 7
E S C U L T U R A
E s t o u c o n s c i e n t e d e q u e , a c t u a l -
m e n t e e d e m u i t a s f o r m a s , a s d i f e -
r e n a s r e l a t i v a m e n t e a u m a e l i t e
c o m o o o p o s t o a u m a a u d i n c i a
g e r a l , s e e s t o a e s b a t e r . H u m
f a c t o r i p t a l i z d o r n o t r a b a l h o , n a
f o r m a c o m o a s c o i s a s s o p r o d u z i -
d a s , q u e h o j e d a i l u s o d e u m a
l i b e r d a d e p a r t i l h a d a c o m u m a
a u d i n c i a . E s t a e s p c i e d e d i n m i c a
i n t e r e s s a - m e e t e n t o r e s p e i t - l a n o
m e u t r a b a l h o .
H A L M S T E I N B A C H
H a i m S t e i n b a c h
S e m T t u l o ( B e n g a l a s p a r a A j i d a r ,
C o n j u n t o s d e L a r e i r a ) # I , 1 9 8 7
P r a t e l e i r a d e l a m i n a d o d e
m a d e i r a , c r o m a d a e r e v e s t i d a a
l a t o , a l u m n i o , p l s t i c o e
b o r r a c h a p a r a a s b e n g a l a s ;
c o n j u n t o d e l a r e i r a e m l a t o ,
1 5 7 , 5 X 2 2 9 X 6 7 c m
C o l e c o F E R
m a i s e b o n e c a s , a p r e s e n t a d o s e m m u l t i m a t e r i a i s , r e v e l a n d o
o s j o g o s e s p e c f i c o s d o g n e r o , a m i t o l o g i a d a v i d a q u o t i -
d i a n a n a A m r i c a e o m e c a n i s m o d a a n t i g a r e p r e s s o i n f a n -
t i l ( i l u s t . e m b a i x o d i r . ) . E l e s s e r v e m c o m o u m m o d e l o
i d e o l g i c o , s u a v e e n o c o n t r a d i t r i o , t a l c o m o o s p a i s
e s p e r a m q u e o s f i l h o s s e j a m , m e s m o q u e o p r e o s e j a a
r e p r e s s o .
O a n t p o d a a m e r i c a n o d e S t e i n b a c h J e f f K o o n s ( i l u s t .
e m b a i x o e s q . ) . A s o p i n i e s v a r i a m q u a n t o a c o n c l u i r - s e
s e o s s e u s t r a b a l h o s p o s s u e m a m e s m a i n f l u n c i a c r t i c a
q u e a s s u a s c o e l h i n h a s , p o r q u i n h o s e C i c c i o l i n a s ( I l o n a
S t a l l e r ) , c o n g e l a d o s c o m o d o l o s , e m a o i n o x i d v e l f i - i o ,
p o r c e l a n a f i n a o u v i d r o v e n e z i a n o d e c o r a d o , r e p r e s e n t a m
u m a t r a n s c e n d n c i a r e a l o u m e r a m e n t e u m a v a r i a n t e d o
C r e i o q u e o g o s t o r e a l m e n t e
i m p o r t a n t e . O m e u t r a b a l h o t e n t a
a p r e s e n t a r - s e c o m o s e r v i l . E l e t o m a
u m a p o s i o q u e a s p e s s o a s t m d e
c a p t a r n a t o t a l i d a d e .
J E F F K O O N S
J e f f K o o n s
P a n t e r a C o r - d e - r o s a , 1 9 8
P o r c e l a n a , 1 0 4 , 1 x 5 2 , 1 x .
C o l e c o p a r t i c u l a r
5 , 3 c m
M i k e K e l l e y
E s t r a l S t a r N i , 1 9 8 9
A n i m a i s d e t e c i d o , 8 0 x 3 0 x 1 5 , 2 c m
U S A , C o l e c o d o S r . e d a S r a .
M e l v i n J . E s t r i n
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O 5 / 1
E m c i m a : T o n y C r a g g
C a m a d a C e n t r a l , 1 9 8 4
C o m p o n e n t e s e m m a d e i r a ;
c o m p r i m e n t o : c . 6 0 0 c m
C o l n i a , K i n i s c h e r
K u n s t v e r e i n
A o c e n t r o : B i l l W o o d r o w
F r a n g o M o l o n c e l o , 1 9 8 3
D u a s c a p o t a s d e a u t o m v e l ,
1 5 0 X 3 0 0 X 1 3 0 0 c m
L o n d r e s , C o l e c o S a a t c h i
E m b a i x o : A n t h o n y G o r m l e y
P a i s & F i l h o s , D e u s e s & A r t i s t a s ,
M o n u m e n t o s & B r i n q u e d o s , 1 9 8 5 / 8 6 .
C h u m b o , f i b r a d e v i d r o , a r , g e s s o ,
2 5 8 X 6 8 X 4 8 c m , 1 0 3 X 3 5 , 5 X 2 5 , 4 c m .
C o l e c o p a n i c u l a r
q u e r e t r a t a m . S e r o d u p l o s c d i g o s d o s i m u l a c r o o u u m a
m e r a r p l i c a ? A a p r e s e n t a o p o l i d a d e u m c l i c h r e v e l a a s
m a q u i n a e s d o m e r c a d o d a a r t e ? T o d a s e s t a s q u e s t e s s o
c a l o r o s a m e n t e d e b a t i d a s . C o m o u m a e s t r e l a d o s m e d i a q u e
i n t r o d u z i u a i c o n o g r a f i a k i t s c h n a e s c u l t u r a , c o m o u s e m
r u p t u r a s e a m b i v a l n c i a s , K o o n s v e r d a d e i r a m e n t e u m a
f i g u r a d e s t e t e m p o , u m a r t i s t a q u e n a s c e c o m a e x p l o s o
d a a r t e q u e c o n t i n u o u a t q u a s e a o s f i n a i s d o s a n o s 8 o .
J o v e n s E s c u l t o r e s B r i t n i c o s
U m c e n t r o d e g r a v i d a d e i n d e p e n d e n t e s u r g i u n a s I l h a s B r i -
t n i c a s , o n d e u m a c o n s c i n c i a a r t s t i c a i n t e n s a m e n t e c r t i c a
v i u e m e r g i r u m g r u p o d e j o v e n s e s c u l t o r e s n a s e q u n c i a
d a n o v a g e r a o d a e s c o l a d e C a r o . A s s i s t i d o c o m f u n d o s
p i i b l i c o s e r e u n i d o e m e x p o s i e s c o l e c t i v a s , e s t e g r u p o
t i n h a e m c o m u m c o m o s c o n s t r u t o r e s d e m o d e l o s a l e -
m e s u m a t e n d n c i a f i g u r a t i v a p r p r i a . N o e n t a n t o , a p r e -
d i l e c o i n g l e s a p e l o e m p i r i s m o c o n d u z i u d e r i v a o i n d u -
t i v a d i r e c t a d a s f i g u r a e s d e m a t e r i a i s e s p e c f i c o s e d o s
o b j e c t o s e m q u e s t o . O r e s u l t a d o u m a v i b r a n t e f o r m a
d e a s s e m b l a g e , f r e q u e n t e m e n t e e s p i r i t u o s a e h u m o r s t i c a .
F o i T o n y C r a g g ( i l u s t . a c i m a ) q u e a b r i u o c a m i n h o .
C o m o p r o f e s s o r n a A c a d e m i a d e A r t e d e D i i s s e l d o r f t a m -
b m l e v o u a l g u n s e l e m e n t o s d e s t a a b o r d a g e m p a r a a A l e -
m a n h a . D e s d e 1 9 7 6 , t i n h a s e l e c c i o n a d o e d i s p o s t o d e s t r o -
o s e d e s p o j o s , u s a d o s e a m o l g a d o s , a r r i g o s d e p l s t i c o e
c o i s a s d i v e r s a s r e c o l h i d a s d e m o n t e s d e d e s p e r d c i o s p a r a
c r i a r r e p r e s e n t a e s s i n t t i c a s e m f o r m a d e p u z z l e d a U n i o n
J a c k , u m s u b m a r i n o , u m p o l c i a , t o d a s e l a s f i g u r a s d e
t t e m e d a e r a d o c o n s u m i s m o . N o s a n o s 8 0 , e l e e x p a n d i u
o s e u r e p e r t r i o a c r e s c e n t a n d o - l h e p e a s d o q u o t i d i a n o e m
m a d e i r a e d e u s o d o m s t i c o . E l e e n f i l e i r a a s p e a s d e f o r m a
q u e e l a s r u m a m s u a n o v a e x i s t n c i a . M a i s t a r d e , C r a g g
v o l t a r i a s t c n i c a s t r a d i c i o n a i s c o m o t o r n e a r , s o l d a r e f u n -
d i r p a r a f a z e r t r a b a l h o s s o b r e d i m e n s i o n a d o s q u e s e s i t u a -
v a m a l g u r e s e n t r e m b o l o s d e l a b o r a t r i o e m u t a e s o r g -
n i c a s , n o f i o d a n a v a l h a e n t r e a i n d i i s t r i a e a n a t u r e z a .
B i l l W o o d r o w ( i l u s t . a o c e n t r o ) , R i c h a r d W e n t w o r t h e
A l i s o n W i l d i n g t a m b m u s a r a m a r t i g o s d o m s t i c o s o u d e
a p l i c a o e m e s c r i t r i o s , p e a s d e a u t o m v e i s o u f e r r a m e n t a s ,
p a r a c r i a r e m m e t f o r a s e f e c t i v a s m a s d e f o r m a c o m p l e t a -
m e n t e d i f e r e n t e . O s c a p r i c h o s v i s u a l m e n t e s u r p r e e n d e n t e s
d e W o o d r o w e s t o c h e i o s d e r e f e r n c i a s e a s s o c i a e s e o s e u
e s p r i t o m o r d a z e n c o b r e o s u b l i n h a d o d e c o n t e d o m o i a l .
O s p r o j e c t o s d e g r a n d e e s c a l a d o s a r r i s t a s m a i s j o v e n s
p a r a l d a c o r r e n t e e s t a b e l e c i d a , b a s e i a m - s e n a h n g u a g e m
d i r e c t a d a r e a l i d a d e . E m 1 9 9 3 , R a c h e l W h i t e r e a d m o l d a e m
c i m e n t o a s s a l a s d o s c o n d e n a d o s , s i t u a d a s n a E a s t E n d d e
L o n d r e s ( o n d e e l a t i n h a v i v i d o a n t e r i o r m e n t e ) n u m b l o c o
d e c o n c r e t o q u e s e e r g u e c o m o u m m o n u m e n t o m u l t i f a -
c e t a d o a t a o t o t a l d e t o d a s a s m e m r i a s . D a m i e n H i r s t
( p g . 5 7 3 , e m b a i x o d i r . ) l e v a a s c i t a e s a t m o n s t r u o -
s i d a d e , n a m o n u m e n t a h d a d e q u e o s s e u s t r a b a l h o s p o d e m
t e r : u m t u b a r o o u u m a m e i a v a c a m e r g u l h a d o s e m e n o r -
m e s t a n q u e s d e v i d r o c h e i o d e f o r m a l d e d o . Q u e r i s t o d i z e t
q u e a s g a l e r i a s e o s e s p a o s d e e x p o s i o s e e s t o a t o r n a r
e m p a r q u e s d e d i v e r s e s o u f e i r a s p a r a a n o o d e e t e r n i -
d a d e i m p e r e c v e l d o s n o s s o s d i a s ?
5 7 2 E S C U L T U R A
R o b e r t L o n g o
G u e r r a s C o o p e r a d a s : M u r o s d e
I n f l u n c i a , 1 9 8 2
L i g a d e a l u m n i o f u n d i d o ,
m a d e i r a l a c a d a ; t a m a n h o t o t a l :
2 7 4 X 7 9 2 , 5 X 1 2 2 c m
A n t e r i o r m e n t e C o l e c o S a a t c h i ,
L o n d r e s
N e m t o d o s o s j o v e n s e s c u l t o r e s b r i t n i c o s , p o r m , t r a -
b a l h a m c o m o b j e c t o s e n c o n t r a d o s e r e a l i d a d e d i r e c t a .
R i c h a r d D e a c o n , p o r e x e m p l o , c o m b i n a a s c u r v a s a m p l a s
d a s s u a s e s c u l t u r a s c o r t a d a s , s e r r a d a s , p e r f u r a d a s e U g a d a s ,
c o m c o n v e r g n c i a s e x t e r i o r e s e i n t e r i o r e s d e r i v a d a s d o s
d o m n i o s d a t e o r i a l i n g u s t i c a . A n i s h K a p o o r c o b r e a f o r m a
e s c u l t r i c a d e p i g m e n t o p u r o p a r a a t r a i r o o l h a r f i x o d o
e s p e c t a d o r p a r a o q u e p a r e c e s e r u m v a z i o d e u m a p r o f u n -
d i d a d e i n f i n i t a . A n t h o n y G o r m l e y ( p g . 5 7 2 e m b a i x o ) t a m -
b m o l h a p a r a o B u d i s m o d a n d o n f a s e e s p i r i t u a l i d a d e
d o c o r p o h u m a n o n a t r a n s i o q u e f l u i d o n a s c i m e n t o p a r a
a v i d a e p a r a a m o r t e .
I n t i m i d a d e e E s f e r a P b l i c a
E m 1 9 7 4 , n o s e u a m p l a m e n t e d e b a t i d o l i v r o A Q u e d a d e u m
H o m e m P b l i c o , R i c h a r d S e n n e t t d i a g n o s t i c o u o f i m d a
v i d a p i i b l i c a e l a m e n t o u a t i r a n i a d a i n t i m i d a d e . P o r c e r t o
u m a t a l t e n d n c i a t e r a l g u m a r e p e r c u s s o n a e s c u l t u r a , j
q u e o g n e r o c o m m a i o r e x p o s i o p b l i c a . O s a r t i s t a s
m a i s j o v e n s c o m o K i k i S m i t h e R o b e r t G o b e r c o n f i r m a m
D a m i e n H i r s t
A I m p o s s i b i l i d a d e F s i c a d a
M o r t e n o E s p r i t o d e A l g u m
V i v o , 1 9 9 1
V i d r o , a o , s i l i c o n e , s o l u o
d e f o r m a l d e d o e t u b a r o
2 1 7 X 5 4 2 X 1 8 0 c m
T h e S t e v e n a n d A l e x a n d r a C o h e i
C o U e c t i o n
a t e s e d e S e n n e t t s o b r e a p r e v a l n c i a d o z e i t g e i s t a o r e m e -
t e r e m a i n t i m i d a d e d o c o r p o h u m a n o p a r a u m a e x c l u s o
r a d i c a l d e t u d o o m a i s ?
K i k i S m i t h f u n d i u c o r p o s , d e h o m e m e d e m u l h e r , e m
b r o n z e , u t i l i z a n d o c e r a , t e c i d o , b a r r o o u v i d r o p a r a s a l i e n -
t a r a s v e i a s e a r t r i a s . E l e s a p r e s e n t a m s i n a i s d e t e n s o ,
n a s c i m e n t o , r e c o l h i m e n t o e m p o s i o f e t a l , r a s t o s d e s a n -
g u e o u d e u r i n a o u c o r r e n t e s p o r t r s c o m o u m f r i s o d e
A e s q . :
J o n a t h a n B o r o f s k y
O H o m e m d o M a r t e l o , 1 9 9 1
A o ; a l t u r a : 2 1 , 5 m
F r a n k f u r t a m M a i n ,
T e r r e n o s d a F e i r a C o m e r c i a l
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O 5 7 3
K i k i S m i t h
S e m T t u l o , 1 9 9 0
C e r a , p i g m e n t o s ; t a m a n h o r e a l
C o r t e s i a d e P a c e W i l d e n s t e i n ,
N o v a I o r q u e
f l o r e s o r n a m e n t a i s . S o c o r p o s b i o l o g i c a m e n t e d e t e r m i n a -
d o s m a s , a i n d a a s s i m , c o m c a p a c i d a d e d e e l e v a o a o e s t a -
t u t o d e h e r o n a s b b l i c a s ( i l u s t . e m c i m a ) . G o b e r f r a g m e n t a
o c o r p o m a s c u l i n o , p o s i c i o n a n d o - o c o m o n u m a a r e n a e m
q u e s e d e s e n r o l a a l u t a e n t r e a s u a p r p r i a h o m o s s e x u a l i -
d a d e e a s c o n v e n e s s o c i a i s a n t i - ^ a y . P a r t e s d o c o r p o ,
c o m o u m a p e r n a o u u m b a i x o - v e n t r e , i r r o m p e m d a p a r e d e ,
c o m t a m p e s c r a v a d o s e m c o x a s o u n d e g a s c o m o u m a
u l c e r a o . S o m e t f o r a s d e n s a s e p r o f u n d a m e n t e e n r a i -
z a d a s d e i s o l a m e n t o , e x c l u s o e e x p u l s o . G o b e r e n c e n a
o c o n f l i t o q u a s e l i t e r a l m e n t e s o b r e o s e u p r p r i o c o r p o
( i l u s t . e m b a i x o ) .
P o r m , e s t a a p e n a s u m a f a c e d a m o e d a . D o o u t r o
l a d o , t e m o s v i n d o a t e s t e m u n h a r , j h a l g u n s a n o s , u m
r e g r e s s o e s c u l t u r a ( n o s e n t i d o m a i s r e s t r i t o ) n o s d o m n i o s
d o d i s c u r s o p t i b l i c o e p o l t i c o e n a c r t i c a . Q u e r s e t r a t e d e
O H o m e m d o M a r t e l o , d e J o n a t h a n B o r o f s k y - g u a r d i e s
u r b a n o s g i g a n t e s c o s c u j a f o r m a n e g r a e n o r m e s e r e c o r t a
c o n t r a o c u e n t r a d a d o s t e r r e n o s d a f e i r a d o c o m r c i o
d e F r a n k f u r t e n o u t r o s l u g a r e s - ( p g . 5 7 3 e m b a i x o e s q . ) ,
q u e r s e j a p e l a c r t i c a i d e o l g i c a d e R o b e r t L o n g o , H a n s
H a a c k e o u I l y a K a b a k o v . A o c r i a r o s s e u s a n t i m o n u m e n r o ,
E s t h e r e J o c h e n G e r z t m v i n d o a d e s e n v o l v e r u m n o v o
p a r a d i g m a d a a r t e p i i b l i c a . A n o o d a a u t o n o m i a a b s o l u t a
d a a r t e , a q u a l u m a h i p t e s e m o d e r n a d e q u a l q u e r f o r m a ,
p a r e c e e s t a r a e s b a t e r - s e n a i n c e r t e z a , m e d i d a q u e o
s c u l o s e a p r o x i m a d o f i m . E m s i m u l t n e o , a s v r i a s g e r a -
e s s o b r e p e m - s e . E n q u a n t o S m i t h e G o b e r c r i a m o s s e u s
m o n u m e n t o s a o z e i t g e i s t d o m i n a n t e , o u t r o s a r t i s t a s m a i s
v e l h o s c o n t i n u a m a a p r o v a r a t r a d i o d e u m m o d e r n i s m o
c r t i c o e e m a n c i p a d o r . E s t a j u s t a p o s i o d e a b o r d a g e n s
c o n t r a d i t r i a s m u i t o c a r a c t e r s t i c a d o s a n o s 9 0 . L o n g o
( p g . 5 7 3 e m c i m a ) , c o m o K i e n h o l z , u m c r t i c o f a s c i n a d o
p e l o e s t i l o d e v i d a a m e r i c a n o . E l e f o c a o s x t a s e s e h o r r o r e s
d a c e n a u r b a n a p s - m o d e r n a , a s u a s o l i d o , a s s u a s g u e r r a s
c o r p o r a t i v a s , a l u t a p o r d i n h e i r o e s o b r e v i v n c i a , a s r a a s
p o b r e s , a i l u s o d o s m e d i a . O s s e u s q u a d r o s d i r e c t o s e
p e n e t r a n t e s q u e s e s i t u a m a l g u r e s e n t r e a f o t o g r a f i a e a
e s c u l t u r a u t i l i z a m a l i n g u a g e m v i s u a l d o a n t n c i o . H o l l y -
w o o d , f i c o c i e n t f i c a e c o m p u t a d o r e s e c a r r e g a - o s d e
u m a c r t i c a v e e m e n t e . O t r a b a l h o d e H a a c k e , p o r o u t r o
l a d o , c o n t i n u a f o r t e m e n t e e n r a i z a d o n o e l e m e n t a r i s m o
d a a r t e Z e r o . D o i n o r g n i c o a o o r g n i c o , d e s l o c a - s e p a r a
o s s i s t e m a s d e t e m p o r e a l s o c i a i s . O r i g i n a l m e n r e g u i a d o
p e l o s p l o s e s r a t s t i c o s d o s v i s i t a n t e s d e m u s e u s , m a i s t a r d e
d e m o n s t r o u o d i s s i m u l a d o e m b a r g o d o p o d e r n o d o m n i o
c u l t u r a l , p o r c o r p o r a e s e m a n i p u l a e s d a s a r t e s p e l o
m u n d o d o s n e g c i o s .
I l y a K a b a k o v ( p g . 5 7 5 ) t r o u x e u m t o q u e d e g l o b a l i s m o
a r t e d a s d c a d a s q u e s e s e g u i r a m a o d u a l i s m o E s t e -
- O e s t e . N o q u e o s s e u s t r a b a l h o s n o t r a n s m i t a m u m a
l o c a l i z a o e x a c t a , p e l o c o n t r r i o , e l e s r e f e r e m e s p e c i f i c a -
m e n t e a s s u a s o r i g e n s e o r e p e r t r i o v i s u a l q u e v i n c u l a m .
R o b e r t G o b e r
S e m T i t u l o ( P e r n a ) , 1 9 9 0
M a d e i r a , c e r a , a l g o d o , c o u r o ,
c a b e l o h u m a n o ,
3 2 X 1 5 X 5 2 c m
C o l e c o p a r t i c u l a r
5 7 4
E S C U L T U R A
K a b a k o v , q u e s a i u d e M o s c o v o p a r a o O c i d e n t e e m 1 9 8 7 ,
c r i o u u m m o n u m e n t o p o r m e n o r i z a d o a o s l t i m o s d i a s d o
s i s t e m a s o v i t i c o . O s s e u s t r a b a l h o s t r a a m a t o p o g r a f i a
c o m p l e t a d e u m a s o c i e d a d e , d e s d e o s B a i r r o s d e V i d a
C o m u n a l a t a o s l o c a i s d e c o n s t r u o p e r m a n e n t e m e n t e
i n a c a b a d o s a t a o p a v i l h o d e p r o p a g a n d a v e r m e l h a . R e a -
l i s m o e s i m b o l i s m o e s t o u n i d o s . E l e v a i p a r a a l m d e K i e -
n h o l z a o c r i a r i n s t a l a e s s e m r e f r a c e s s u r r e a i s , q u e t r a -
a m a s s u a s p r p r i a s l e i s d a e s t r i c a e a t o t a l i d a d e a t r a v s
d o i m p a c t o v i s u a l , e n c e n a o , d i s p o s i o , v o z e s e m e m -
r i a s . E , d e f a c t o , e m p a r t e d e v i d o a e s t a c o n s i s t e n t e e x p a n -
s o d o g n e r o q u e K a b a k o v t e m t o g r a n d e s u c e s s o n o s e u
t r a b a l h o .
A m e d i d a q u e o s c u l o x x s e a p r o x i m a d o f i m , t u d o
p a r e c e p e r m a n e c e r c o m o f i m e m a b e r t o . O d e l t a t o r n a - s e
u m t e r r e n o p a n t a n o s o n o q u a l n o p o d e m o s n e m s e q u e r
d i s c e r n i r a s v r i a s d i r e c e s . N e m m e s m o a e x p l i c a o d e
q u e o p r e s e n t e , i n v a r i a v e l m e n t e , t e m u m a s p e c t o c a t i c o ,
p a r e c e d a r c o n f i a n a . N o t e m o s u m a v i s o m a i s c l a r a d a s
c o i s a s d o s a n o s 6 0 e 7 0 e m e s m o d a s d a d c a d a d e 8 0 ?
O s i n a l d o s a n o s 9 0 a f a l t a d e d i r e c o . A l g u n s p o d e m
e s c o l h e r v e r n e s t e f a c t o o s p a d r e s s u b j a c e n t e s p a r a a e r a
d o p s - v a n g u a r d i s m o . O v a n g u a r d i s m o e s t a e s g o t a r o
v a p o r ? M a s e s t e s s e n t i m e n t o s d e d e s o r i e n t a o , r e s i g n a o
o u h b e r d a d e d e p e n d e m m u i t o d o p o n t o d e v i s t a p e s s o a l
d e c a d a u m . E m m e a d o s d o s a n o s 9 0 , o d e s i g n a r t s t i c o
j n o s e e s t a d e s l o c a r e m s i n c r o n i s m o c o m o s o u t r o s
d e s i g n s . O s d e s e n v o l v i m e n t o s c o l e c t i v o s o u a t i n g i r a m u m a
p a u s a o u m o v e r a m - s e l e n t a m e n t e p a r a u m p o n t o i n v i s v e l .
A a r t e - o u t a l v e z a p e n a s a e s c u l t u r a , o u m e s m o s a p i n -
t u r a - n o e s t a r e g e n e r a r - s e a p a r t i r d a s r u p t u r a s r e v o l u -
c i o n r i a s e d a s g r a n d e s l i n h a s d e e v o l u o d o p a s s a d o e ,
p e l o c o n t r r i o , e s t a b e b e r d a f o n t e d e c a d a t r a b a l h o
i n d i v i d u a l .
A p a l a v r a - f e t i c h e n o v o e s t a p e r d e r t e r r e n o - t a l v e z
a p e n a s t e m p o r a r i a m e n t e - p o r s e r e c l a m a r a u t e n t i c i d a d e .
O n d e a f o r a c o n d u t o r a d e u m m o v i m e n t o a b r a n g e n t e e s t
a f a l t a r , o t r a b a l h o t e m d e s e r s u f i c i e n t e e m s i m e s m o . E
a s s i m , o m a l - e s t a r e s t i l s r i c o a q u e s e r e f e r e W e r n e r
S c h m a l e n b a c h n o r e p r e s e n t a a p e n a s u m a p e r d a m a s t a m -
b m u m a o p o r t u n i d a d e a i n d a f r e s c a .
U m d o s m a i s i m p o r t a n t e s p r o t a g o -
n i s t a s d a g e s a m t k u n s t w e r k ( o b r a
d a r t e t o t a l ) a l u z . L i t e r a l m e n t e
t o d a s a s c o i s a s d e p e n d e m d a l u z . A s
s u a s f u n e s n a i n s t a l a o s o i n c r -
v e i s . A c i m a d e t u d o , e l a a r e s p o n -
s v e l p e l a c r i a o d e u m a a t m o s f e r a
c a r a c t e r s t i c a e i n t e n s a .
I L Y A K A B A K O V
I l y a K a b a k o v
N O M A o u C r c u l o C o n c e p t u a l
d e M o s c o v o , 1 9 9 3
M u l t i m a t e r i a i s , e s p a o c i r c u l a r ;
d i m e r r o : 2 5 m , a l t u r a : 3 , 5 m
H a m b u r g o , H a m b u r g e r
K u n s t h a l l e
I l y a K a b a k o v
P a v i l h o V e r m e l h o , 1 9 9 3
I n s t a l a o ; m a d e i r a , a l t i f a l a n t e s ,
i n s t a l a o s o n o r a , f i t a s g r a v a d a s ,
> 0 0 X 9 2 0 X 4 6 0 c m
C o l n i a , M u s e u m L u d w i g ,
S a m m l u n g L u d w i g
O D E L T A D O C O N T E M P O R N E O 5 / 5

Você também pode gostar