P. 1
تشخيص الاعطال - نظري

تشخيص الاعطال - نظري

|Views: 1|Likes:
Publicado poren_emad3322

More info:

Published by: en_emad3322 on Dec 13, 2009
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2015

pdf

text

original

¸.L..א __-±: ¸.L..

א __-±:

öt,ï¸-, ötï¸a
öt,ï¸-, ötï¸a
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
٢
٢
٢٤
٢٤
õ
õ
¸
¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «-aïtא
a öt,ï¸-, ötï¸ ãLã ¿tasvא _,


..,¸ ،«,-.¸ «:· ¸:.¸ ..- ،..., _. v _. ¸:. ,;.:א¸ :;.:א¸ ،..-¸ . ...א .

¸:. :¸,..:א ,¸.:א _.L,:א ¸,א,=:א __...: _,:א ,¸¸..:א¸ _.:א ,_:..:: ...:א ..,:א ¸..:
.,.:א _.,:א¸ _..:א¸ _...:א .:.L,:א _.± ±.,,,.:: ,_.. ,....vא א.. _:.¸¸ ،_..:א ¸,. , :¸
.,¸א,. ¸:. ._:א, ....¸ _..=.. _L¸ ,.¸; ,. .,:., , ,.: _:א _L,:א א.. :,.. _.: _. :.¸..:א
_,...:א ,...:א :,. _., , .... ¸א¸...vא _,· _. _.,,א¸ ,:.:., _:.:א «,.,± :,. ¸:.¸ . _,., _..:
: _..: .א ._.... ....:א ¸¸.:א ...

....:א _:¸.:א ,¸.,.:א _. _..: _,.¸; :,L- _...:א ¸¸,L:¸ ,_...: ...:א :¸א,,א ±L- ..¸
«:.... ..=, _..:א ¸,. ±.,:L.. _=.. .¸.- _.:. ,_:..· _.¸ ،_,¸¸..:א _.א¸:א ..., ,
¡¸¸±. , :,L.א ... ±:.. ..¸ ، «:.,:L.. _:.: :¸_=¸:א _., _.:א _.L,:א _.,:א _¸..:א ,א..;
¸,. _.. _... _., __=±: ¸:. .,:.., , _¸..:א ....: ,; ،_,¸¸..:א _.א¸:א ..., , _....א
_.:א _:..:א _.א,:א _. _.:.:א ¸,¸:א _.א,.: ,_, _,:א ,¸¸..:א¸ _.:א ,_:..:: ...:א ..,:א¸ _..:א
:L.. «.¸.: ¸.=· _¸¸.: _...¸: :..=.. :¸L., ¸.,.:א , _.,::א ... _¸-.: ،_..:א ¸,. ±.,
_....א «:.,:L.. __.. , _..א¸ ¸.=·¸ ،_..:א ¸,., .....:א

_,¸¸..:א ,_..א ... ¸¸...:¸ ¸.L..א __-±: ,.. _,¸..: ±.,=¸.¸ ±.=¸- ±._:=::
= ¸¸...: ¸,_- ±..,.,. _...:א _.-.:א א.¸ .¸;:א ±א¸.,:א ,...=א _._

¸. .א _. _..: _,¸¸..:א ,_..א ... ±¸.¸ _, _.: _.¸ _...:א ¸¸,L:¸ ,_...: ...:א :¸א,,א¸
،._...:א _. ,:, ±.,. ,,:.., ،.¸;:א ¸¸¸¸.:א ±א¸.,:א __..: , ¸±.,. _=±, ,,.: _· _,¸
¸.=±.א¸ ±.._,L.:., .....v.,¸ ±א¸.,:א ... ,...=א _:.. ,..: _:א

...¸¸¸ «,, .: .,.. _¸._...:א¸ ..,א..; ¸:. _.:..:א _.,¸ _· ¸... .א¸ . ,_, __. «.;
....:א

_...:א ¸¸,L:¸ ,_...: ...:א :¸א,,א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ a,,õ
a öt,ï¸-, ötï¸ ¿tasvא _,ãLã:.=.¸ .:.- ±א¸_,, :.. _. ,=¸:א :,._.¸ __.±: ±..,L.. _,=.: ,¸ ±:.: ، .,..,:
¸.L..א __-±: ¸:. :¸..:א¸ ±..,L.:א ... _..: ._= .¸.¸ _· ¸..:א ±.,=¸:א _=_..=_. ¸:.
.¸ ,,א,:א _;.,א ¸¸¸.:¸ .,L.:א , ._..:א
,,¸ .. ¸:. .¸..:א ,=¸:., ¸.L..א __-±: .א¸., _.. _:א ,_..א ... ..,..:¸
, ±א¸._.:א _=_..=_. -_-.:א ¸¸L:א __.,.: ,_..א ... ±... ,_- ، ¡,.,:א א..
:¸,.:., __-±.:א ¸,,L ¸:. :....:א ,,.,:א ±:.=¸ -_-.:א .¸¸L:., ,=¸:א ¸.L.· __-±.:
,,:L:א
... _; ±... ... ¸¸.:א א.. _. :,,¸:א .א...א __.-.:¸ _ ..= _. _,¸¸.: ±א.-¸ _: .
• _¸.א :.-,:א : _.±:¸ ±._....· _.. _..:א «.,.., ... __..,: ,.¸ .,_.¸ ¸.L..א __-±: ±._..
±.,=¸:א ¸.L.· __-±.:
• ±¸.-.:: ±... _.:א ¸..L..א __..,: ,..¸ ..,_.¸ ±¸..א ¸..L.· __-.±: _..±:¸ _...:א :.-,:א
,=¸:א :,._. ... ±:.=¸ __.±.:א ¸;-¸ ..,.:א ...:·
• ..L.· ¸.L.· __-±: _.±:¸ .:..:א :.-,:א _....א ¸..L..א __..,: ,..¸ ..,_.¸ ±¸..א __..±:
,.L.¸ ,,.,:א¸ .¸¸.:א ,.L. _.¸ ±¸.א __.±: .L.. .,:¸.- ¸..±,א ,=¸:.,
• _.:א ¸.L..א __.,: ,.¸ .,_.¸ ±.,=¸:א ..,¸,= ,.L.: ¸.L..א __-±: _.±:¸ .,א¸:א :.-,:א
±: ¸;-¸ .,..,: ...:· ±.,=¸:א ..,¸,= ,.L.: ±.. ,=¸:א :,._. ... ±:.=¸ .,:_.
• __.,: ,.¸ .,_.¸ ±.,=¸:., «_,,.:א¸ __:..:א .L.· , ¸.L..א __-±: _.±:¸ ....א :.-,:א
:,..._. ..... ±:...=¸ .,:_...±: ¸;..-¸ ...,..,: .....:· «.._,,.:א¸ _.._:..:א ...L.. ±.... _..:א ¸...L..א
,=¸:א
• :א ,..L.: ¸.L..א __-±: _.±:¸ .,..:א :.-,:א ¸..L..א __..,: ,..¸ ..,_.¸ ±..,=¸:., _..א¸.
,=¸:א :,._. ... ±:.=¸ .,:_.±: ¸;-¸ .,..,: ...:· _.א¸.:א ,.L.: ±.. _:א
• ¸..L..א __..,: ,..¸ ..,_.¸ ±..,=¸:., :¸...:א _... ,..L. ¸..L.· __-±: _.±:¸ .,..:א :.-,:א
.=¸ .,:_.±: ¸;-¸ .,..,: ...:· :¸..:א _.. ,.L.: ±.. _:א ,=¸:א :,._. ... ±:
• ¸.:. .._=..:א ,..¸ ..,_.¸ ._,,,..:א ±.,.,,א _. _:א.:א ±...-..vא _.±: _.±:¸ :¸±..:א :.-,:א
.¸,.- __, ,.._..א ± ,_..א ...
.,_..א .... ,א...; , ..,_:; ¡,.,¸:א , _.:א _.,א¸:א ...., .:.. ,_..א ... ¸.,. ,¸ _.=, _.:א¸
,.. :,....vא .,:.¸,.- _. ;_..: ¸.=· ±..,:.. ¸:. ¸,.-:: .
¸.L..א __-±: ±._..: ¸.L..א __-±: ±._..:

¿tasvא _,ãLã
¿tasvא _,ãLã
.....:א ...._,¸.:א ...=:.:א ¸,,.
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
¿
t
a
s
v
א

_
,
ã
L
ã

ö
t
,
.
ï
ã

١
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١ -
«-aï-

,¸..:א _¸¸¸. …………
... :,,¸:א .א...א __.-.:¸ ±.,=¸:א ¸.L.· __-±: ±._..: ¸:. .¸..: .,. :.-,:א ... ,
..= _.¸ ¸,.. _,. _; :.-,:א ... ±... _: .
١ . ;: _:¸.א __-±.:א ±א,..א ¸,... .¸..¸ ¸.L.
٢ . ±.,=¸:א _.א¸¸ ,א.-..א
٣ . ._L..:א ±א¸,·¸ ,א,. ,א.-..א
٤ . ¸..א ,:L: א,; .א¸,.א ±.
٥ . ¸._.:א _L. .¸..
٦ . ¸.L..א __-±: ±א¸,·¸ :¸,,·
٧ . ...:א =¸±:א ±.._:.: ) ¸¸¸.:א .._.:א (

...¸ ¸;- _. ±.,=¸:א ¸.L.· __-±: ±._..: ,,., __, ,.,..: _· ,¸..:א _¸¸¸. ±.. _
-_-.:א .¸¸L:א ,.- .,...:; _. _=..: ¸.- ±,¸.. _. ±...:א _; ..:א, ¡,,¸:א ±_:. ,¸¸
,=¸:., _..א .._.:א ,..= ) _,:..=:א ( __-±: , ., ¸:. ¸,.-:: -_-.:א .¸¸L:א .¸.:
¸.L..א

... ,א..; , .,_:; ¡,,¸:א , _:א _,א¸:א ...., .:.. ..¸· ±... ,_..א ... ¸.,. ,¸
,_..א :.-,:א ... ±.¸,.- _. ;_..: ¸.=· ±..,:.. ¸:. ¸,.-:: .,.. :,....vא _=, _:א¸

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢ -
¿,vא ¿aitא
öא,=vא ,.ta- a¡aa , ¿tas9t ¿¸ttatא _,ãLïtא
ï,אaµא : .¸¸..L ..-. ,=¸:א _-. ¸ ¡,. .¸.. ....:א¸ _א,.א ,א.-..., ±,.:א ¸...¸
... .:.-:א :,._.:א .¸¸L L.:א .¸.. , __-±.:א ..: _

Jאatvא :
¸:. :¸..:א ±¸.: _,=¸ _..:א א.. _.=: ..... .
١ ±א,..א ¸,... .¸.-., ...א .;.:א ±א,.±¸; ¡.,:;
٢ . _¸..L:א _-.:א L.א,, ¸.L..א .¸.
٣ א .... .. ,.-... _. _L.:א _א¸.· ,=¸:א

,,.atא ;א.vא ¡,ï.- . ,.., :¸א.,א ... _..:; _; ,¸..:א _.¸ _· ٨٠ ٪

,¡,aï.t ¿à,ïtא oà,tא : ...

ïast.tא ¿it.,tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

ï,אaµא öt,.aï- :
:¸א., _=, .,..:א ,:...א __, ¸._.,א

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٣ -
v,í · öא,=vא ,.ta- a¡aaï, «=tuא «-9.tא öא.tâ,}
א., .,. .;. ..א,. ±... ،±א,..א .¸..¸ _¸..L:א _-.:א ¸;- _. ¸.L..א __-±: ...
_:¸ .. .,..¸ ., _=, .,._,L:¸ .,:..א¸. ,¸ .

• א ¸...,:א _.... _....:א _..,;. .א...:¸א ±......=:א¸ ±א¸.....:א _; .....,., ,.....:א .א....א¸ .....
-.:א ¸:. L..-::
• ,=¸:א _-.: ,...:א _.=:א ¸._.-א
• ,א.-..א ,.... :...;
• א _¸¸L:א ¸:. ,=¸:א _-.: :,._.:א ... ¸¸¸:א ..א,. ¡.,:
• א,. ,א.-..א ._L..:א , : , ..:: ,=¸:א ±..,L.. ¸....: ,...:א _L.:א __-±
• .: ,=¸.:: _:..:א .א¸,;: ¸.L..א __-±: ... ..א¸:א¸ ,=¸:א _.
• ,., ..;. ,,.,:א¸ ±¸¸:א _.. _:א,.:א
• _. ¸..א ¸v¸.vא ,,-±:א¸ ±,¸¸:א _. ±¸,:א _.¸· ._L.: ,.. ,_..
• · .א,. _-.:א ... ¸..א ,,א,:.. ...¸,א ¸· ±¸.א _א¸¸, ...: .א¸,.א _. .=¸-.:א ¸ .-...:א
±:.=¸ _,;:א¸ _¸._:א ..,.-¸ ....:א ,א.-..א ...
• __.,: ,,..:א :¸,.., ,,..:א ±.± ,,L¸- ) _..=±:א ( ±¸,:א _-א, ,=¸:א __.±: ...
• ¸..א _.. ... :¸..א .._:א _. _±:א ..L. ) ,¸,vא (
• :א ±א,...א¸ _:א¸¸.:א _.. _.=:א ,:- _. .=.. _.-א, _.¸¸L:א ¸.:. _.-.:א .... ..,,¸.-¸ .±¸,:א
., _=, _L.:א __-±: _. _=..:א ,.¸ ¸.-_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٤ -
t,.t. · ¿¸ttatא _aitא «a.א,, ¿tasvא a¡aa
,=¸:א .:..: ..;¸ ±.. ±.,=¸:א _=_..=_: __: .... -.א¸ _,=: ¸.L.· ±...
. .. .,.. :_.= ¸.L..א ...¸ , _.. ¸L.:א L.א,, .

• ,,.,:א ,.L. ¸;- _. ,,.,:א ,¸¸,:¸ ±¸.א _. ..:א¸ ±¸¸:א ,¸¸,: _.. -.א,:א ±.,¸¸,.:א
__:..:א .L.., ...א ±.,¸¸,.:א _; ...,., _.¸..:א¸ _=,, _.:א ±¸¸ ,¸¸,: ±:.=¸
_.א¸.:א¸ «_,,.:א¸ _א
• _.=: _.א,:א ¸..=.vא .א _.. ,=¸:א ±..,L.. ¸.... _. _.,¸ ¸¸..א¸ ±...:א¸ .¸,
.א¸,.א ±_,.: ..א,. _א
• ,,.,:א¸ ±¸¸:א¸ ..:א _.. ±._:¸ ¸,_.:א¸ ±;..א _.. .א¸,.א _. _.=: _.א,:א ¡.L..vא


..:., .,L;.-א¸ ±,¸¸:א _.. ...¸.. -:א¸:א ¸;- _. _=, ¸.L.· ±...¸ _א
¸..±,א .:.¸ ..:א __Lא¸- _.. ...¸.. _.::א ¸;- _. _=, ¸.L.· ±...¸ _א

tttt. · א aïï. ;t ;aãï.- _- ¿astא _א¸sí «,ï¸tא
:א ,.-... ¸א,. _L.:א __-±: ., , א., .,:א _:...א _. ..,, ¸..±¸ _:א .._±.א _. ,=¸
· ,=¸:א :,._.¸ __.±: ...: ±.-.:.. ، ..,:א .._.±.א _.. .,=¸:א ,.-... _. :_,= .:¸ _,: ,,:..,
.=.; ,..¸ א._, ......א «: ¡....vא¸ _=_..=_:א _.. , ¸ :,,,,. _:..-
,=¸:א _¸¸.: _,. ¸:. ¸,..א ¸..¸¸ ; __-±: ¸:. :....:א , א_,= ;... ,.-..:א _. .,¸ _
_L.:א
.. .,=¸:א ,.-.... ¸א,.. ,¸ א.: _ _:א¸¸.:א¸ ±א,...א · ..:.-:א __..±.:א .¸¸.L¸ :,.._.¸ __..±: ....:
,=¸:א


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٥ -
_.tttא ¿aitא
öt,ï¸tא ¿tא,, ;אaãï.א

ï,אaµא : ¡א,.· ,א.-..א :א _.א¸¸ ¸.L..א __-±.: .,.¸,¸ _=, v _:א¸ _:..:א .,.¸ :.- ,
_¸.א ¸:. ,=¸:א

Jאatvא :
..... _.=: .. _..:א א ¸ :. :¸..:א ±¸.: _,= ¸ .¸.. .
١ ¸._.-א¸ ,א.-..א _L.:א __-±.: ,...:א ..א¸:א
٢ ±.,: _¸¸ ..א¸:א ¸:. ,=¸:א

¡,ï.- ,,.atא ;א.vא . _; ,¸..:א _.¸ _· _..:; ,.., :¸א.,א ... ١٠٠ ٪

oà,tא ,¡,aï.t ¿à,ïtא . ...

¿it.,tא ïast.tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• .. _,

öt,.aï- ï,אaµא :
.,..:א ,:...א __, , «..א¸, _,. .. .¸.._aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٦ -
v,í · ;אaãï.א ,t,ïrא , ¿astא _,ãLït «,.t.tא «stא¸tא
¸.L..א __-±.: ±.,=¸:א _=_..=_. :..... , א., :....:א _.א,.:א _. ±.,=¸:א _.א¸¸
.,.-.¸ _:..:א .א¸,.א _; ¸L.:., ±:,¸ ., _=,
א ¸,... , ¸..¸ א.. _.. ،..א¸:., .,.¸. _.¸ ,=¸:א ¸:. _..:א ...¸ :¸,L. ±... ..¸
....· _.א¸¸:א _,... ¸._,.א ¸· .:: _· ±¸.- :.- , _..-_. «_:.¸ ، ±.. ,=¸:א _.-¸ _.¸:
. .,_. _,=: ..¸ ، .:., ,..; ,.._. ، .,.. _...:א ¸:. ,=¸:א ±..: _· ..א¸:: «.¸., «_:.¸
.א ¸¸ ¸:. ±..:א ..א¸:., ,=¸:א _.¸ .., ,,_. ,=¸:א ±. _..:א ·.,¸ ....,¸ ،..א¸:: _..
¸:. .¸.:א .א,. .,_:. _..:א ,א¸:א ..א¸:: __.±.:א ±.._:.: :.א¸. ±.,=¸:א _=_..=_. ¸:. ,¸ א.:
..א¸:: ,א.-..vא¸ __.±.:א ,..= :.א¸. ¸· ..א¸:א
¸, ..¸ .,, ...א .;.:א ¸¸L¸ _.א¸¸:א _. ±.-.: _:א :.-,:., _.,:א .;.:א ¸¸.. , ±.
±.,=¸:א _.¸ , ..-..:א _.א¸¸:א ¡א,.· __.,
_.א¸¸:א _. .:.- ¡א,.· .,,¸ ,_- __-±.:א ±._:.. __,.: , ..,. א¸¸, ..א¸:א ¸._.-א ,.:¸ ¸
. :.. ¸· :.-א¸ .,, ,._.:א .,.. _¸.:א .,-;.;¸ ¸.L..א __-±.: ,., א¸:א ¸._.-א .... ,...:א ..
, ¸:..: v ¸.- ..א¸:א ..,., .¸.. _=, ,=¸:א :,._. ,¸ ¸.L.;: _;.,א¸ __-±.:א .א¸,
..א¸:א _.א¸= _. .,L,.. ¸· ..א¸:., .,.א.L.א ,_.. ,=¸:א ±א¸.L;
.., ,._.:א ¸ ¸¸¸¸.:א .._±.א _. ..א¸:א _. _. .=..:א .., _:.¸ א..¸ א., _...:א ,א¸.:א ...א¸:א .;..
.,_:.


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٧ -
t,.t. · öt,. _,, «stא¸tא _.s «,ï¸tא
.,_:. ,=¸:א ±.,: _א¸:א _-.. _. ±.,=¸:., ...א _.א¸¸:א .:.. _.¸, ..- _.א¸¸ ±..,.
, ,=¸:א ; ¸· _:א,.:א ¸א.,..א _.. ±.. ._.. ±._:.. .א¸, .א¸,.א _.,: ¸א.,..vא ¸· _;.vא .א¸,
._.. .L.. ±,.:א¸ _¸,:א ±._:.. .א¸,,, ..- _.א¸¸ .,,¸¸ ،_.א¸.:א¸ ±א¸.L,א _.. ,=¸:א _...,
¸:. _.¸ ,=¸:א :,._.: ..- _.א¸¸ .,,¸ ±:.=¸ ،,=¸:., _,.:א .¸א¸¸ _¸¸ _.. ,=¸:.,
..א¸:א · ±א,..א .,..¸ ¸.L..א __-±.: :,._.:א ...:
_:..:.= _,. ..א¸:א ¸:. ,=¸:א _.,: .,.:א ±א,L.א ..· .
• ,=¸:א __.±:
• :,._. ..א¸:א ..,., ,=¸:א
• L-;. :·¸:א ..א¸:א ,..· .,.:א
• ,=¸:., ,,..:א ¸¸¸¸ .¸.,, ..א¸:א ¸:.
• ..א¸:א ¸:. ,=¸:א ±.,: _¸¸ _. .=..:א
• א _,..:א _; ,=¸:א _.¸ ,,:L:
• ..א¸:א _..., ,._.:א
• _..:., ..,:א
• ¸.L..א __-±:
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٨ -
cttttא ¿aitא
.,a.ïtא .א,- ;אaãï.א


ï,אaµא : .¸.. ._L..: -_-.:א .¸¸L:א¸ ,...:א :,.:א _L.:א __-±: ..: .א¸,.א

Jאatvא :
..... _.=: .. _..:א א :. :¸..:א ±¸.: _,=¸ ¸ .
١ ..:א .¸.. ._L.: _; _... _:א ¸..
٢ .¸.. ._L..:א ,א,. ±...א,. ±.,=¸:א .._.: ,...:א
٣ ._L..:א ±._:..: -_-.:א ¸¸L:א


¡,ï.- ,,.atא ;א.vא : _; ,¸..:א _.¸ _· _..:; ,.., :¸א.,א ... ١٠٠ ٪
oà,tא ,¡,aï.t ¿à,ïtא : ...

¿it.,tא ïast.tא :
• _.א¸, _..
• _.,: _:א¸± _-
• _,..

öt,.aï- ï,אaµא :
.,..:א ,:...א __, , «..א¸, _,. .. .¸.._aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٩ -
v,í · .,a.ã _} ¿tïa _tא ¸=t.stא a¡aa
¸:. _,.. .,L.. _=¸ :_.= ±..,L.. ,=¸:א , ,. _L. ±¸.- ...¸ ¸....:א _. ,.. _
__-±: , ¡¸¸±:א _,. ._L.: ±._:.. _; _... ¸....:א _., «..±, ¸א¸. ,..א¸ _L.:א
...¸.. ±.,=¸:א _=_..=_. __L..¸¸ :_.= ,=¸:א ±..,L.. , ._L.: _; _... _:א ¸....:..
_,= _=±,

t,.t. · «t¸s- .,a.ïtא .א,- öti=א,- öt,ï¸tא «.t,at «,.t.tא
א __:, , .,,¸¸ «._L..: ..- ,א,. ,=¸:א .,L.. ¸.... _. ¸... _=: _..א .._.:
_¸-· ,א,. ¸· ±_..;,:א _. .,..:א ¸....:א¸ _:.,¸,=:א ¸....:: .א,. _.±:א א.,, ±.._:.: ,=¸:.,
.L.:א :,.:א ¸., _L..:א :,.. ,.... _. .=..¸ . «-;.; ,א¸:א .¸,:: ._L.: ,א,. ,.-..: v ¸.-
«._L.: ,א¸:א ¸...:., א_,= א¸¸. _-:: ..

tttt. · .,a.ïtא öt,..st «a,aatא ¿¸atא
.,.. _....:א ... ¸..א ,,,.¸ _:.._=:א ._L..:א ,א,. ,א.-..., ,.: _:א ._L..:א ±._:..
..., ...א ±.._:..:א :.א¸., ±:,¸ .א¸ ،._L..:א ±._:.. .א¸,, _:..:א .¸¸L:א ±:.=¸ .,.א.- ,.
.:א ,א,. _·¸ _L.:א .... ±...א,. .¸.. ±:, _. .,,...: ._L.
;¸ ±._:..: _._:¸:א ,,.,:א ±_: .א _=... ._L..:א ,=¸:., _;. .

• ...¸.. ..,=¸:., _;...,א _...=. ±..:,¸ _..L.:א __-..±: .א¸..,; ,א¸..:א ...L.:א ..._L.: _..,.
_L.:א _.,: __., .¸.. ¸:. ¸,.-::
• .א¸ ...א .;.:א ..א,. __,L: ¸. _.. ...א ¸.:. :...±:א ,א,.:א _¸ :¸...א _=. ±:..=¸
._:., ._L..:א ,א,. _:
• ,א.-..א ±א¸...:א .._.¸ _:.._=:א ._L..:א ,א,. _. _¸._:א .;.:
• .._.¸ _:.._=:א ._L..:א ,א,. ¸.±...א ,.,.: ,...:א ±....=:א .א.:¸א
• _;.vא _.=: ,...:א ._L..:א ,א,. ¸._.-א _,. ,=¸:א ±..,L.. ¸.... .;.
• _¸ :,.:א ,...:א ,א¸:א _.=:א ¸:. «-;.;
• ,א.-..א .L.:., _:א,.:א :א¸, _... .L. ¸· :.±¸.:א
• «-;.; ,א¸:א _.=:א ._.,
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٠ -
• ,,:L:א _;.vא ±א.א¸,; ¡,. .¸.. ±:.=¸ _L..:א .¸,א .¸..
• ._L..:א ,א,. :,..; .,..=. _; ±א,,.:א ¸;.; ,.=-; .., _.-:א

=:א ±...¸ __-±: , ..,:א _,. ._L.: _; _... _:א ,=¸:., :,,,,:א _=...א _. _.
.א¸,, -_-.:א .¸¸L:א¸ ._L..:א ±א... ,א.-..א¸ .¸ ,...:א ._L..:א ,א,. ,א.-..., _L.:א
._L..:א ±._:..


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١١ -
¿,א¸tא ¿aitא
¸-vא ,.aã א.} ;א¸,vא at


ï,אaµא : .¸.. .א .¸.. .,=. ,א¸:א .א¸, -. _. .=..:: ¸..א ,:L: א,; _L.:א __-±:

Jאatvא :
..... _.=: .. _..:א א :. :¸..:א ±¸.: _,=¸ ¸ .
١ _L.:א _. ,-,:: «=. ,א¸:א .¸,א .¸..
٢ ±. ,_=¸:¸ -_-.:א .¸¸L:., .א¸,.א _L.:א .¸.-.:

¡,ï.- ,,.atא ;א.vא . _; ,¸..:א _.¸ _· _..:; ,א ... ,.., :¸א. ٩٠ ٪

oà,tא ,¡,aï.t ¿à,ïtא : ...

¿it.,tא ïast.tא .
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

öt,.aï- ï,אaµא :
.,..:א ,:...א __, ¸._.,א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٢ -
v,í · ¿astא _s ca,.t «tt .א¸tא ;¸µא a¡aa

_-.:א .א¸,, ,=¸:א _. .¸, _א¸-;¸ ±. _; _... ..... . «.:.- __-±.: __..:א , :,L.א _
._:.,¸,=:א ±;...א ..,., ¸א,-א ±¸.- _.: ±:,¸ ¸¸.L,:: ,:..:א .¸L:א _.. _. ±:, , _¸.א
¸.. :¸:א, ±¸.- ,_.. ) ±¸,± ( ; ±:, _,,¸ ,_- ,א ,=-..:א ±א..-,: :_,.= _=.±. _ ._.¸,=:
..,=¸:א ...,, :,¸¸..:א ¸:,.._,.=:א :¸..,,·¸ vא ,..¸¸ _..., , ..,=¸:א :¸..,,. :¸=א...:א _.... _... ....,..
__,..: _.. ..=..:א ,.¸ א..: ، .¸¸.L,:א ±:.. _...¸ ...... ..,:¸=א, _... _· _=, _:א ±;¸,,:א
¸¸.L,:: ,:..:א .¸L:א _.. _,. :¸=א.:א ±..._,

• ..א __-..±.: ...,=. ,..:L.¸ _..:א .א¸..,.א ...¸.-.: ..,_..א ....¸ .._:..:א ±.,¸¸....:א ¸..L.א ¸...L
,=¸:א ±..,L.. _.,: _:-א.:א


t,.t. · at ,,ï¸ã, «a,aatא «ï¡¸att, ;א¸,vא ¿astא a¡aaït

• ..¸¸L, .,=¸:א , .א¸.,.א ,._=¸:¸ ±.. ¸.:. .¸..:: .,..א¸, ±. _:א _:..:א ,:...א ¸L.א
;.,א¸ _L.:א __-±: _.. ,א¸:א ,=¸.:: ...:א =¸±:א ±...א,: ..,L _:... .¸ _
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٣ -
_-tuא ¿aitא
«,,.atא ,t,itא ¿aà a¡aa

ï,אaµא : .¸.. ,,:L:א ¸._.:א _L. .¸.. .¸א.,..א

Jאatvא :
..... _.=: .. _..:א א :. :¸..:א ±¸.: _,=¸ ¸ .
١ .¸;:א ¸._.:א _L. .¸..
٢ ¸,.:א _. ¸· ¡,,..:א _. ¸._.:א _L. ,:L
٣ :א ¸._.:א _L. .,.L. ,,:L

¡,ï.- ,,.atא ;א.vא : _; ,¸..:א _.¸ _· _..:; ,.., :¸א.,א ... ١٠٠ ٪

oà,tא ,¡,aï.t ¿à,ïtא : ...

¿it.,tא ïast.tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

öt,.aï- ï,אaµא :
.¸.. , «..א¸, _,. .. .,..:א ,:...א __,_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٤ -
v,í · tא ,t,itא ¿aà a¡aa «-,9
_.¸ .._., ..-. _L.:א ¸... .¸,א _-.¸ ، :=±:א ,,. .¸..¸ ¸.L..א __-±: ...
_¸, .,-;.; _=, _:א ¸....:א¸ .א¸,.א _., ,=¸:., .,,¸ ,_- ؛v ,· «-;.; _.=.v.,
:.¸., ¸._. _L. ,:L _; ,..א ) ,_..א ..¸ _:..:א ±.,¸¸..:א ¸L.א (
....א _. ...¸ .L.:א ._. _,,¸:א ¸:. ¸.,¸ ,_- ±.,=¸:א _=_..=_. .,, ...¸ _· ,¸ _:א
.L.:א _;., ±_., _:,. _.., :.¸.,א ,:L._. _;.,א _.. _.=.v., __: _.= א,; ..· · .-
_. ¸· ,..:א .L.:א _. .L.:א ±...א,. _L.:א ±...א,. ,...א :¸,,· ¸:. ,:L ,א¸:א ,=¸.::
_.:א _L. .¸ ¸.

t,.t. · ¿,.tא _- ,í _.,ï.tא _- ,t,itא ¿aà ,.a

_,.: ¸א.,..;: .L.:א ,.- _. .=..:א ... .¸א.,..א ,א¸:א _L.:א ±..._, _..
¸._.:א _L. ±¸= , .,, _..א _.=:א , .,.¸¸.:¸ .,:._.=¸ .,..¸¸ .L.:א ,.¸ .., ,.¸ ¸
:=:א ¸._.:א _L. ¸...· __., ±:, ±..,:.. ±...¸ ¸._.:א _L. .:.. ¸.,., _¸.:¸ ..-..:א _
_:¸ .. .,..¸ ¸._.:א _L. _,:.= ,א.-..v ¸¸¸¸. .
١ ,=¸:א _.. .. .¸..
٢ ,=¸:א ¸א¸L .¸..
٣ ,.-..:א ±¸.א ¡,.
٤ =¸.א _... ¡,.
٥ ,=¸.:: _:-א.:א _¸.:א¸ _=_¸א _,:


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٥ -
tttt. · ,,.atא ,t,itא ¿aà «ï,ta- «

_. ,..:א .L.:א .,.L.¸ ,,:L:א .L.:א ,.¸ _. ¸._.:א _L. ,;..א ... .=..:א ,:L.¸
±,..:א _. .,_:. L..-.:: ¸.- _=, _L.:א _.¸ :.¸.,א
_..... _¸...-· _......; .¸¸...... _· ....,_:; ......: ..-.....:א ¸...._.:א _...L. .¸¸...... _..._., .....,
.... _· ¸· .,.א.-....א , _..:א ±....¸¸.א _¸..-· .¸¸. ¸ ..,=¸:א ..:.- _... ±...L-;. _· _...:א _...¸¸
.,.. «:...: _.א¸ _. .,:א¸,·
.:...:א¸ ¸.._.:א _.L. .¸¸.... ,..., ,,.¸ _.:א ±.,...א .L,. _; ±:, .., _.±:א ¸.· ,:.¸
_¸-· _...; .¸¸... _·¸ ¸...:א¸ .±¸,:., _...:א ..,..: .±¸,:א :¸א,,., .....= _.±:א ¸.· ±., .
±._:..:א ±:: _... .¸..¸ ,=¸:א :.- _. _,¸.= ±:.=¸ ±.,...א .א¸,;¸ ¡,,..:א _.
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٦ -
_.t.tא ¿aitא
¿tasvא _,ãLã öא,.í , ï¸,,í

ï,אaµא : ,א.-..א ¸.L..א __-±: ±א¸,·¸ :¸,,· _=_..=_:א ,=¸.:: .:.-:א

Jאatvא :
¸.: _,=¸ :.-,:א ... _.=: ..... ¸:. :¸..:א ± .
• ,...:א :¸,,.א¸ ±א¸,.א .¸..
• :¸,,· ,א.-..א ±א¸,·¸ _._.:א -_-.:א .¸¸L:.,
• _:..:א :.א¸.:א _. _.vא :.א¸.:א .,.L.

,,.atא ;א.vא ¡,ï.- . ,.., :¸א.,א ... _..:; _; ,¸..:א _.¸ _· ١٠٠ ٪

,¡,aï.t ¿à,ïtא oà,tא . ...
ïast.tא ¿it.,tא :
_.א¸, _..
_-_.,: _:א¸±
_,..
ï,אaµא öt,.aï- :
.,..:א ,:...א __, , «..א¸, _,. .. .¸.._aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٧ -
v,í · «,.t.tא ï¸,,vא, öא,.vא a¡aa
..,,:L:א _..._.:א :¸..,,·¸ ±א¸,· ,א....; _¸¸¸...:א _... _,..=¸ :.....= _..=, _....:א ¸...,,
;.;¸ ¸.L..א __-±: .א¸,;¸ _..:א ._...: .,.¸ ._:א ¸¸.... , _,=: ¸.- _..:., ..,:א _,. .,-
±א¸,· ±..... _· ,..:.:א _... ،..,=¸:א .._..., .....א ±א¸,.א¸ :¸..,,.א _..., ,...,:א א.... , _...,.
±.,=¸:א _. ._.. ¡א,.. _¸-· :¸,,·¸
í : a¸uא _at ï¸,,í, öא,.í
_..א :..:א ¸¸...
_.:א .± _._. ¸.,,
.± _._. ¸.,, _,_= _.:א
±¸¸:א ,:. ±,¸ _....
,...:א _,:- ±,. ,.L
,¸.:א _....
±.,.,.:א .¸. ¸.,, ) .א¸,_:.vא (
,_-±: _...
±¸.א ±,. ¸.,, ) _.;.:א _L..: _..:א ¸¸א¸ _._. ، .¸.:א _._. – _:;,vא (
..=:א .. _._. ¸.,,
¸¸.L,:א _:.. ...= _._. ¸.,,
.. -.. _._.. .±,א ¸. ) _,,,:א (
...
,,.,:א ,:. ±,¸ _....
._L,:א .¸.:א ±,. _....
_:.,¸,=:א ±..._.:א ¸.,, ) ±:,. – _,.א – ,¸· (
_,,¸=:א ._.=· ¸¸· _._..
_:-.:א _._..
_...
._L.: ±א¸,·
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٨ -
, : ,.µא, «,ï¸tא ¿t,t _ait
_..א :..:א ¸¸...
,¸. _....
_.¸,:א ±א, «...
. _._. ,א.. _._L.... :...., _¸..
_._:א .± _._..
_..,א ¸v¸.vא ¸.,.-א ¸.,,
±א¸.L,א _א¸:א ¸.,,
¸.L,א ±.. _._. ¸.,,
:¸L..
¸:.
,_-±: _...
_=:. :.±¸.
._L.: ,א,.
.א,. _...
...
¿ : «,it,¸,ttא ¸iא,atא _ait
¸.,.-א _.,..
.,,א ¸¸. _._. ¸.,, ) ±:,.:א (
:א :.± _._. ¸.,, ¸._. ) _,.vא (
.¸..:א _._. ¸.,, ) ,¸vא (
¸¸±:א _... ) ±_.,.: ¸..±,א (
_._. ¸:.
..=:א .. _._. ¸.,,
,=¸:א ¸א,.· _¸¸ ¸.,,
¸¸.L,:א _..- ...= _._. ¸.,,

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ١٩ -
::¸ ,. ¸.L..א __-±: , ., ¸:. ¸,.- -_-.:א .¸¸L:., :¸,,.א¸ ±א¸,.א ,א.-..א ,¸ «.
,.. .¸..¸ _..:א _.¸ ,_- .,_:. :,,,,:א ¸,.¸:א __, ¸..: א , _:.,¸,=:א _ , ¸.¸ _ א ¸... _=: ,.-
¸..¸ _..¸ , _:.,¸,=:א ±.-:L..::¸ _:.,¸,=:א ¸:א¸.:א __...: ±:,¸ _:.,¸,=:א ¸:א¸.:א ¸.... _.
.:א ±.-:L...:א¸ .._:.,¸,=:א ¸......:א ±..,...¸: .:...±:א ¸,...¸:א _..., .....¸ _:L.... _..=: ,...- .._.
.,,:¸ ±.,=¸:א _. _,. _. :¸.=, ..-..:א · ¸..L.· __-.±:¸ _.-. :¸.,,· ¸.:. ¸,..¸:א ... ,:.
±.,=¸:א .

¸-¸tא .¡¸sïtא ¸-¸tא .¡¸sïtא
U
.,,א ¸¸. ¸,.. ) ¸,_. (
I
¸._.:א :.± _:.,¸,= .¸...
R
_:.,¸,=:א .¸..:א :...; _.,..
P
_:.,¸,=:א :¸..:א :_... .¸...
w
:¸..:א _._. :.-¸ ) ±א,:א ( _:.,¸,= ±¸- ) .:. (
v
.,,א ¸¸. _._. :.-¸ ) ±:,.:א ( ..=.
A
¸._.:א :.± _._. :.-¸ ) _,..א ( ¸¸.L, ) _:.,¸,= ¸... (

.¸..:א _._. :.-¸ ) ,¸vא ( .-,.
AC
,,,:א _:.,¸,=:א ¸._.:א ¸.¸
.:,. ) ,..¸, (


M
G
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٠ -
t,.t. : ï¸,,í ;אaãï.א öא,.í, _t,ïtא «a,aatא «ï¡¸att,
:¸..,,· ...,.. ±...,=¸:א , ¸...L..א __-..±., .....א _..._.:א ±א¸,·¸ :¸..,,· _... _...= ±.....
__..,.:., ....א ±..._:..:א :.א¸.. .,:_..±:¸ ..,_:. _..:א ,:L.¸ _:א _._.:א ±א¸,·¸ ±א...¸ _:.,¸,=
¸ __...±.:א¸ _....א .._...:א _.._:, ¸..:. _..:L¸ _· ±...,=¸:א _=_....=_. ¸..:. ,..¸ א...: ،_..._.:א .א¸..,;
_:¸ .. .,.. א., .,. ,.,.· :..: «.א.-..א ,א¸:א ¸.,,., .
o «.-. ,א¸:א ,.L.:: _:..:א :..א ¸:. ¸.: -_-. :.א¸. ¸:. ¸,..א
o _L..א ,א.-..vא ,_.. .:.:א _. ¸.,,א ¸:. L...א
o _· _.. ,א.-...vא .,.. ,,.., ±,..- ±¸..- .... ,=¸:א¸ :.±.:א ¸· _.:: .א,. ¸א¸.·
.,,א _:.. _:.,¸,=:א ¸._.:א L.א,, .,:.. ....: :¸,,.א ,L.. _· ..-¸

¸,..:א ¸· .¸¸.L,:א ¸א.,...א _... ¸..,,:: .._..א .._..:א _.., ,,.¸ _· __L..¸ ¸..:א _.:א¸ ) ¸,._.:א (
L. _. .=..:א .., ,¸..:א ±...א,, .¸.,א .,.

_:..:.= _,. :¸,,.א ,א.-..v -_-.:א ±א,L.א ..· .
• _:..:א ,_.:א ¸:. ¸,.-:: _._.:א ¸.,, L.א,, «: _-.:א .א¸,; ,א¸:א ¸...:א ¸· ,=¸:א ¸,,
• _-.:א _:..: ,...:א ¸.,,א ¸._.-א
• .._.:., «:_..,., ±.:,¸ _.._.:א ._:.. .א¸.,, ¸..,,א ¸_,, __:...:א ¸.._.-א¸ ,....:א _:..,¸,=:א ¸
¸.,,., ...א __.±.:א ±.._:.: ,..= _. _._.:א _:..: ,...:א
• __...±.:א ±...._:..: ....,L .,...-. ,א¸..:א ¸......:א ¸· ..,=¸:א ¸..:. ¸...,,א .א¸..L· __...,., ,..._.:א
¸.,,::
• :.- _. _._.:א ¸.,, _. _:..:א ,_.:א __,.:¸ _-.:א ±א.א¸,,, ,._.:א ,א¸:א ,=¸:א ±..,L..
.¸ _L.:א __-±: _..

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢١ -
tttt. : «,.sitא ï;א¸ïtא ¿- «,=vא ï;א¸ïtא «ï,ta-
.. v¸ ,=¸:., ¸.L..א __-±: , ..,. א¸¸, _._.:א ¸.,, ,.:¸ ¸ «.. ±.,=¸:א _=_..=_:
¸.. .,.. ..¸א¸ _._.:א :¸,,· _. .:.- ¡א,.· ±...¸ ،..:א, «,.., ,,. _:א _:..:א ,_.:א . ,.¸
.._.:א ,..= , .¸.:א ,=¸:., ...א _.vא ,_.:א _. .,..¸..: _._.:א ¸.,, _. .,_:. ¸,..א
.¸..¸ ¸.,,א .א¸L· __.,:¸ __.±.:א _-.. _. _._.:א :¸,,. ,_:.:א ,א.-..vא ¸:. ,¸..:א ,¸¸
¸א... .¸..¸ ,_.:א .,.L. ±:.=¸ ,_.:א .¸.. .,... _._.:א :¸,,· .:..¸ «, _,..:א ¸¸.,.:א
_..¸:א ¡,.:א¸ ¸±,:א ¸, ¡,.:א
_,. _. «, ¸.,:א ,.- .,.א.-..א ,¸¸ ,=¸:א ¸.L.· __-±: :¸,,·¸ ±א¸,· _. _.= ±...¸
¸,..א ,.¸ _:א :.א¸.:א _. .._.:א ,..= , :.L.:א _.vא :.א¸.:א .¸.., ±:,¸ ....:א =¸±:א
. _:¸ ..= ±א..:א¸ :¸,,.א L.א,, __-±.:א ,א.-..א ±א,L-¸ _._.:א :¸,,·¸ ±א¸,· L.א,, .,_: .

• ,...=, ..¸.:א ._.vא ±א.א¸..:א _., ..¸... _.. ,.¸ ¸.,,א _. _._.:א _:... ¸:. ¸,..א ..,
.,, _.. ..,_:. ¸,..א , _:א _:..:א :.א¸.:א¸ .,.-. ,א¸:א ,=¸:., _..א .._.:א _.._.:א ¸.
_-.:א ...
• «, _,..:א ¸¸.,.:א ,¸.- L-;.
• _;.,א ¸· ±,.:א ¸א¸. ,..א
• _;.,א¸ ±,.:א ±._:.. .א¸,;

_.¸ _.±:א א.¸ .;.:א ¸¸L ¡.,:; ,¸¸ .
• ±א¸.....:א¸ .._.א,:א ±א¸...L.:א _.... ±...,=¸:א _=_....=_: ....-:א _....:א _..,;. .א...:¸א
_....:: ..-:א ¸.-.א¸ ..,¸,=:א _.
• :א -. _. .=.. ±,. ¸.,,א · _._.:א ...: :.א¸.. ¸.:. ¸,..-:: ¸±,:א ±א, :¸,,.א ..-¸
.¸ _L.:א __-±: ,א¸:א .,L.:א :.- _. -_-.
• _. ¸..א .א¸,.א ..;. =¸-.:א ±... v ¸..- «..א¸L·¸ ¸.,,:: ¸· _.:: .א,. .-..:א¸
,=¸:א¸ ¸.,,א ¸· _.:: ¸א¸.·

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٢ -
¿,t.tא ¿aitא
«¡,,atא «.t,atא ) «s.tatא «ï¸Ltא öt.,.sã .

ï,אaµא : א ¡.,: ±א.א¸,; , ....:א =¸±:א ±.._:.: ¸ ¸.L..א __-±: ¸¸L .¸.: ¸¸¸.:א .._.:א
¸ __-±.:א ._:.:א .._.:א ¸:. ¸,.-:: _;.; : __-. _=±, ,=¸.:

Jאatvא :
±¸.: _,=¸ :.-,:א ... _.=: ..... ¸:. :¸..:א .
• ¸¸¸.:א .._.:א .א¸,;
• ,א.-..א¸ .¸.. .= . .._.:א , .,.-. ,א¸:א ,=¸:., _..א
• ±.._:..:א __,L:¸ :.א¸.

,,.atא ;א.vא ¡,ï.- . ,.., :¸א.,א ... _..:; _; ,¸..:א _.¸ _· ١٠٠ ٪

,¡,aï.t ¿à,ïtא oà,tא . ...

ïast.tא ¿it.,tא :
• _.א¸, _..
• :א¸± _-_.,: _
• .._.:א ,..=

ï,אaµא öt,.aï- :
.,..:א ,:...א __, ¸._.,א
v,í · «¡,,atא «.t,atא ;א¸,}
...¸·¸ ¸.....:: ±,..:א ±:..=¸ .,=¸:א ±..,L.. __., __..:א _-.:א _.: ¸¸¸.:א .._.:א
, ....¸ ,,.:L:א _=.±:., .,.:.. .א,· __L...: v _.:א ..:..:א .א¸,;: ¸א.,..vא _.. א_..= _:...:א ,..
;: ...¸ ..· :,._. «_L.:¸ _=.±:א¸ ±..,.:א א ¸ ,=¸:א :,._.: _:¸.:א .L. ¸¸¸¸:א _.א,.:א ¡.,:
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٣ -
,: .:.=:א .א¸.,.א ±.... _,... ,._- ,=¸:א :,._.¸ __.±: ±..,L.. ,...: א¸L.¸ _=.±: _.:א .,...
,.. ,א.-...vא :,.. ¸,.L _.. «..,. ،±...,L.:א ... ... _ _... ...¸.. _.. _.:.: ¸..L.. _¸...: .א¸.,.א .
·.....:א¸ ....:.:א¸ _...=..:א _א ...¸,..:א :,...._.:א¸ __....±.:א ¸;...- ._¸¸....: ¸....L..א ...... ±.....¸
,=¸.:: ,=¸:., _..א .._.:א ,..= _; ..:א, ¡,,¸:א ,¸ ±:.:.
,._.:א ...¸ א ,,א,:א _. _,. ¸¸¸.:א .._.:., ±.L._.-vא ¡.,: _:..:א .
• ., _=, ,,:L:א _..:א ._..: _,. ,.,:א .א,· _.±, _.-:א _,.א ¸· __:¸:א ±....
• _.. .._L. ..,_:. L...-:: _..¸.א .±¸.¸ .....:א¸ .¸..¸:א ¸:. ±._.א,:א¸ _L..א _.¸
,,-±:א¸ ±,¸¸:א
• .;.:א ±¸¸±: .._,L: _.א,.א¸ ±;,.:א ±,.. _.¸
• ¸,,.א ¸:. _..:א ... .._,L: ¸¸.L,:: ,:..:א .¸L:א _.. ,¸ ,=¸:., _:.,¸,=:א :
_:.,¸,= ¸.. :¸:א, ±¸.. .,.,¸ .;.:א ±¸¸±: ) ±¸,± ( _¸¸- ¡,.¸ _; _,,: ..
=_..=_. ¸:. ,¸ ±א,L- ±...¸ א ¸¸¸.:א .._.:א ... ±.,=¸:א _ ., v ¸.- .,..,: ± _,א¸,¸א
_.,¸ ¸... א..¸ ،¸¸. _¸, _..:., ¸¸¸.:א .._.:א .א¸,; ... _..:א _,._..א _._= .

· _-.:: ,=¸:א ,;..א
• ,=¸:א ,., _-.
• ±¸.א .¸. ¸:. .±=:א
• vא ,=¸:א _-א, ¸:. ¡;L
• ,..:א ¸,L:א
, ..א¸:א ¸:. ,=¸:א _.¸
• ,...:א ..א¸:א ¸._.-א
• ..א¸:א ¸:. ,=¸:א _א¸:א _. .=..:א
• . ,=¸:א ±.,: _. .=..:א ..א¸:א ¸:
• ,=¸:א _.¸
• .: ..א¸:א _.
• ,=¸:א _..· _-.
• ¸.L..א¸ ±.,¸¸,.:א L-;.
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٤ -
_ _.¸.א _,..:א ¸:. ,=¸:א _-.
• ±.,¸¸,.:א _-.
• ±¸.א _-.
• _:-א.:א ,=¸:א :.- _-.
• ±..,L.:א _.. ._,L _-.
• ¸.L..א¸ ±.,¸¸,.:א L-;.

, ,=¸.:: :,._.:א _-. .א¸,;
• L ... ,=¸:א _-. .:.-:א :,._.:א .¸¸

:¸:א,¸ ±¸.א .א¸,· _.¸ ..,א¸,; ,¸ _:א ¸¸¸.:א .._.:א ,,., ,.· __.,: ,._.¸ ¸..±,א
_=_¸א¸ «_..±:א _; ...,., ,,.,:א¸ .
í \ a¸uא ;א¸,í :
_:..:א¸ ¸,:.:א ±.,¸¸,.:א _-.
.:.- .¸¸L ... ±א,..א ._,L _-.
,¸,vא _-.
¸,vא ..L. _-. ,
±_.,.:א _.
,...:א _,:-
:¸א,,א _.
..:א -.. _-.
±¸.א ±¸¸ ¸:. .±=:א
±¸.א ±¸¸ ,:.
±¸¸:א ,¸. ,_Lא¸-
.,.א¸L·¸ _.-.:א¸ .¸¸.:א :¸,,· ,_Lא¸-
....א,.¸ ,,..:א ,_,..·
.¸¸.:א _:..
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٥ -
, \ ¿tsâyא ;ta. :
¸¸.L,:א
¸._.:א ±;.,.
.. ¸..±,א ) _,,,:א (
_,._= ¸..±,א ..
_.;.:א _L.. ±... .... ±,. ) _:;,:א (
¸..±,א ±_.,:
¿ \ .,à,tא ;ta. :
,,.,:א ,:.
,,.,:א ,.:L ,:.
,,..:א _.-,
.א,¸א ,:.
,,.,:א -..
¸._.:א ±;.,.
_..:א ) ,¸¸,,¸=:א (
±¸.א ±..¸.
,,.,:א ±.-.,
,,.,:א _א¸- ..L.
,,.,:א _.א,.
. \ tLtא ¿t,uא, «,. :
,,.,:א .א¸,
_,..:א .א¸, ) _.:=:א (
_.א¸.:א .א¸,
¸.L..vא :.¸.
_.א¸.:א ±.±...¸ ±..-.
_.א¸.:א ±.,,.
_.א¸.:א ±¸¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٦ -
_.א¸.:א _.א,.
«_,,.:א ..... _:..
«_,,.:א _:· ±;.¸
:,._.:א :,. ) _,_.=¸.:א (
_¸¸ · «_,,.:א .¸,
«_,,.:א _:· ±;.¸ ,_-±:
א ±¸¸ _=,, _.:
_.¸..:א ±¸¸
_.:.א¸ _....א __:..:א ±._:·
_=_¸א¸ «_..±:א __.א,.¸ _....
±א¸.L,א :.-
±א¸.L,א ±..
±;-¸:א¸ ±א¸,.:א _-.
:¸..,א :¸:א,
¸¸¸.-.:א¸ _,..,א ±א¸.±,א :¸:א,
_:,.:א «,.:א
_.,¸:א ±.-... :¸:א,
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٧ -
t,.t. · ;אaãï.א, a¡aa ïï t «.t,atא , t,aat .א¸tא «,ï¸tt, _tuא
¸...L..א __-..±., .....א ,...=:א ±...,=¸:א _;...; _¸¸¸ .._...:א ¸..=א¸. _.._, , ...,,:
..., .¸...: ,...=:א .....¸ ،_;...,: .._:..:א ¸¸..L:א¸ ..¸¸¸.:א .._...:א ±א.א¸..,;¸ ) _,::...=:א ( ...,,¸ ,.._-
, ±א¸א¸..L:א _... ...,., _,..=: ¸· :¸._... _..=: _...- ,....= ..- ...-א¸ ,....= :...-א¸ _.... ...., _.
¸· ¸.=·
, v :_.= ..._-·¸ ;: ¸..:א _=_..=_:א _.. .:..= .¸א¸, ¸.:. _,.=¸ _., .._..:א ,...= ¸:. ¡;L
«..¸.: :¸...א ±א,.... ,=א¸..: ..,_.. .._...:א ,....=: _..._:¸:א ±...._:..:א _..., _...±, .._:..:א ±א,..L.א¸
., _..א .._.:א ,..= .¸.-.: _:..:א _.:..:א _.,: ,=¸:
١ ....:א =¸±:א .¸..
٢ ,=¸:א ¸א¸L .¸..
٣ ,=¸:א _.. .. .¸..
٤ ._=.:א ±...א,. .¸..
٥ =¸.א _... ¡,. .¸..
٦ .._.:א ,..= ¸:. ¸,.-:: ¸¸¸¸. _,=: .. _¸-· ±..._,

א ..... · ...=..:א¸ ..,=¸:א ,....= ¸..:. ¸,.... _..L.:א __-..±: .א¸..,; ,א¸..:א ..,=¸.:: _...- «...
_;.,א¸ -..:א ,.¸ .¸.-.: _¸,.:א _; ¸L.:., .¸ .._.:א .א¸,; ,א¸¸ _:א .,L.:א .¸.. ,.¸ ،.¸

,t ¿t ,,.atא .aµ ،«,,.atא «-,a.tא öt.t,, _} ¿,=,tא as, :
• _L.:א __-±: _,.: .¸¸L ¸:. ¸,..א
• ±..._.:א .א¸,; ¸;- _. _:..:א ,_.:א _. .,..,.L: _.vא ,_.:א .¸..
• א .,L.:א , ¸....:א _.,: ¸א.,..vא _:.. .א¸,, -_-.:א ±א,L.
• .,L.:א , ¸....:א _.,: _;.,א _:.. .א¸,, -_-.:א ±א,L.א
,=¸.:: ...:א =¸±:א ±...א,: ..,L .,L.:א .א,· _,=¸ _א¸ ±.._:..:: ..,L _..:א ¸,.¸ ,:_aãïtא ٢٢٤ ¸õ _,vא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã


- ٢٨ -
tttt. · öt.,.sïtא ¿,,aã, ï;א¸à
..א ..- ,_.:א ... _· .=..:א¸ ., _=, ,-,:א ,:L.¸ .._.:א ,..= _. ±א.א¸.:א ¸:. ¸,
._,¸.- ..¸,, .,,:L:א ,_..:א _._, _¸¸..: ,.¸ א..: ،..¸ .._.:א .א¸,; ,א¸:א ,=¸:א _.. ..¸ ¸א¸L,
«, _,..:א ¸¸.,.:א ¸א... .¸..¸
¸¸ _ .א , _.:א ,_..:א _.. ,_..:א .... .¸... ±:, .., ..,L..:: _.._.:א ±.._:.. ¸;.- _.. ..,_:. ¸,..
±...א,.:: ..,L .,:.., ,._.:: .,L.:א .א,· :...= _. .=..:: ¸..- _:...:א ¸¸..,א _... _..:: _=,¸
_._.:א _:...¸ .._.:א ,..= :.א¸. _, .¸..:א ., ±:.=¸ .,:.:א _; ¸,.,:א .¸. _:. _,.¸ .

....:א =¸±:א
,=¸:א ¸א¸L
,=¸:א _.. ..
._=.:א ±...א,.
=¸.א _... ¡,.

_:. ¸,..א .., ±..,:.:א _¸¸.: ¸:. _=_..=_:א ....¸ ¸¸.,א א..¸ , .:א ,..= _. . .._

L-;. . ¸¸.,א א.. ¸.....א _._=: ±.. ¸...= ,..¸.א ±-.¸ ¸¸.א ..,:א
, ,,:L:א _-.:א _. _.vא :.א¸.:א
.._.:א ,..=
_._.:א _:...
) _:..:א :.א¸.:א (
_,..:א ¸¸.,.:א ,¸.-
....:א =¸±:א _. «,
١ :¸א¸±:א ±_.,: ٨ ±.,¸, ١٥ ,¸, :,.¸¸:., _..,¸,
_..:א ¸·
٢ ±א¸.L,א .א,. ±..
٣ _,.:א .¸א¸¸
٤ ,,..:א ,.. ) CO (
±¸.א ¸.L.· __-±: ±¸.א ¸.L.· __-±:

¿tasvא _,ãLã
¿tasvא _,ãLã
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
aït «-tstא ï,א.yא ¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.
a
¸
u
א

¿
t
a
s
í

_
,
ã
L
ã

٢
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٢٩ -
«-aï-
...¸·¸ _..:א _..: ..,:.. _,.=: ._._,L:א ±א,..... ._._,L _.. ±א,.·¸ _._,L ±א,.· ±...
..,=¸:א ...:.. _...: __:.... .,:...:א _... ±,...:א ....· ، ,..,¸ ¸..:. ..... _,..=:¸ ..,=¸:., .... :=..±. ,
:,._.:א ¸· __.±.:א ...:· ,=¸:א ±..,L.. .א¸,· =¸. ,-... ±א,..א ±¸..א ¸..L.· __-±.:¸
±¸.א ¸¸..¸ ,=¸:א ..,. ، _¸.-.א .,=¸:א .א¸.,· _. ±,.:א ¸... _,=¸ ±,.:א ....-א :.- ,
.¸... _,=¸ ±,.:א ¸א¸...א :.- ,¸ ±¸.א __:¸ ±¸.א
_...¸א¸ ±¸...א ¸,· ,..: ,..._.א _...¸ , ±..¸...:א ¸¸..... _...,א¸ ..,=¸.:: ±.._,..:א ..:.¸. ,...,א
±,.:א ¸... _; ±..·¸ ±¸.א ..L. ¸,... ±,..:א _..= א,; .. ¸¸. א ±...: ,... ,¸ ,.: ±¸..א _..
±¸..א ±...: ,... :,.¸¸ _. ±,.:א ,א¸ _. ±-v¸ ;_:. ±¸.א ±,..:א _· .:.- , .¸..:א _.. ,א,¸.¸
_,..:א ¸· ±¸.., ..; ±,.:א _· ...,L.א _L.¸ א.,._aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٠ -
ïar,tא ,.א : ,=¸:א ±¸- ¸.L.· __-±:

ï,אaµא : ,=¸:א ±¸- ¸.L.· __-±: .¸..

Jאatvא :
.¸.. ¸:. :¸..:א ±¸.: _,=¸ :.-,:א ... _.=: ..... .
١ ±¸.א ¸.L.· ±.,,..
٢ .. ., _=, _L.:א .¸
٣ _L.:א .¸.-.: _-.:א¸ _._.:א ±א¸,· ,א.-..א

,,.atא ;א.vא ¡,ï.- : ,.., :¸א.,א ... _..:; _; ,¸..:א _.¸ _· ٨٠ ٪

,¡,aï.t ¿à,ïtא oà,tא : ٤ ±....

ïast.tא ¿it.,tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

ï,אaµא öt,.aï- :
.:א ,:...א __, ¸._.,א .,._aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣١ -
¿,vא ¿aitא
a¸uא ¿tasí _,ãLã

v,í · a¸ut, öא,=vא ò,aæ «,,.tא ,.tatא, ¿tasvא a¡aa
_. .:.- .¸¸L ¸:. ,=¸.:: «:,._. «:;- _. ¸.L..א __-±: ¸..:א _=_..=_:א __L..¸
¸..¸ :,._.:א ±,.:: ,,.:א¸ _L..:א .¸,א . _. :א ,=¸.:: _._,L
±...¸ ±.,=¸:א _=_..=_. ¸:. ,¸ ±.._:.: א =¸:א .;.¸ «..;. ¸:. L..-:: .,..,: ¸;- _. ,
., :,._.:א ...:א .;.:א ..א,. __,L: .¸...¸ ±,.:א _; ¡....vא¸ ¸¸¸:א ..א,. ¡.,:
__-±: ¸:. ¸,.-:: ..._..:¸ .,, _..:א ±.,=¸:א _=_..=_. ¸:. ,¸ א., .,. ,,., ±... ¸
: __-. _:..:.= _.¸ ±,.:א ¸.. .
• ,...:א __.±.:א :¸א¸- ,¸.: ±¸.א ¸..¸; _. .=..:א _L.:: __-. __-±: ¸:. ¸,.-::
• :א _... ...=.. ...,:א ,,..:L:א ,¸...- , ...,.·¸ ..,=¸:., _:א,...:א _.._, _,..... ¸ =¸..±:א _... «..,
....:א
• :א ±¸.א _א¸¸, ,.L..א _. .=.. ...L.א ¸· ±א¸א¸..א _¸,
• ¸__. ¸¸:א _:א v ,· _._,L _. _.¸ .,._.,.¸
• L-;. _..:א¸ ¸L.:., .¸...¸ ±,.:א _.,.
• ¡....vא ±,.:א ¸... _; א._,
• ±;.:א ±v..א __, , ,=¸.:: _:..:א .א¸,.א ¸.L.· .¸.-.: ..א¸:א ,א.-..א .
١ ,=¸:א ±¸- ...¸; ...:;
٢ ±¸.א __.±: ...:;
٣ .א¸:א ¸:. ,=¸:א :,._. ...:; .
• _-. _L.:א _.=. .¸..¸ ±,.:א ¸... ¸ _L..:א .¸,א
• .א¸,.א _-. :.¸., _¸-., .¸א.,..א ¸· .,-;.; _=, _.¸ .:..:א
• .א ,¸: א,; .א¸,.א _., ±. ¸. ., _=, _L..:א .¸,א .¸.-.:
• __,.: _;.,א ±¸= , ¸.L..א ¸ .,-;.; ,א¸:א _L.:א
• .א¸,; ,.- ±¸.א __.±:¸ ...¸; _-.:א ±א _L.:: __..:א __-±.:א _; ¸,.,::
• .¸.. «-;.; ,א¸:א .¸,א ¸ .-. « __.,¸ ._:_..: ..-.
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٢ -
• :¸.±..א _¸¸.:א .¸±. _L.:א ..±.=א ¸....א א,;
• ,א.-..א ±,.:א ¸...¸ _.=. .¸.-.: ....:א

¸ _._,L:א _:א¸¸:א¸ ±א,..א ¸__. ¸;- _. ¸.L..א .¸.. _,=¸¸ _. :א _._,L ,=¸.::
....:א _.. :..... _:..¸ ,א.-..., ¸· _¸..L:א _-.:.= _א,.א ,א.-...,

a¸a..t _s..tא _aitא t,.t.
«... ¸...¸ _..:א _..=:א ¸,.- .....:א _א¸ ±¸¸-., ±:,¸ ...א ....:א ,א.-..., ±:, ,.¸
.; ,א¸:א¸ _L..:א .¸,א ,.,¸ _,.,, ±,.:א ¡.. ,.¸ ¸.- ،±,.:א ,..¸ _=.±:א¸ «-; ) ١ ( _..,¸
,=¸:., ±,.:א ¸... .¸.-.: ..-..:א ....:א ,_..:,.¸ _=± ) ١ ( ±,.:א ¸... .¸.: ±,.:א ¡.. _¸¸L _. ¸.L..א __-±: ... _.,¸

±א,.... _. :א _._,L __:, ,=¸:א :,._.¸ __.±: ... ,=¸:., .. :=±. ,,,¸ ¸:.
L _. _=,¸ .¸...¸ _L.:א .¸.. _· ±,.:א ¡,. _¸¸
_.. ±א,...א ¸__. «:¸- _.א¸ _. ¸..:א ±.,=¸:א _=_..=_. __L..¸ ±א,..א _. ¡א,.· :.. .,,¸¸
__-.±:¸ ±א,..א ±...א,. _., _.,. _:..:א ,,.,:א ,¸ ,=¸:א :,._.¸ ±¸.א __.±: ... _._,L:א
¸.L..א .
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٣ -
· ¸¸¸. ±,.
±., א..¸ ... ) _.:א ¸v¸.א ، _:, _..¸ ( ..±¸ .:.- _.-. _. .=..:א ,¸ :..א ... ,¸
¸...-א א,,.. ،_..:א ¸.:. _..,: ...- :,... ,א.-...א _.¸¸L _.. ¸· _¸...L:א _.-.:א _¸¸L _. _.:א
:א .± :,,, ,.. ¸:. ¸, ±,.:א «.:.- .,. ¸· _. .:...-א ,.. ..· _.:, _...¸:., _.L.:א _· ¸.:. .:v.. «
. ¸· ¸-· _.=

, ¸.L,א _. .א,¸א _¸¸- ±,.= __-. ±,.
.¸... :,...¸¸ _... _...¸¸ ..:...א .¸...:א , _,...,, ¸..,L¸ ¸ _..-:-.:: ,¸¸...: ,,..,¸ ¸..:. ¸...¸ א....
±¸.א :...א .¸.:א ... ±¸-.:: _א¸:א ,.., .,,-.. _,=¸¸

., ,L... ¸, ±,. ) ±¸-.:: _:-א.:א .א¸,.א .(
¡.. :.- , ±¸.א _-א, .¸, _. ¸,.. «.· ¸..¸ א.,. ¸, ±,.

, ±¸.א _א¸¸, ¸.., ±.. _:א ±א,..א .
א.... ¸..... _,..=¸¸ ،__...,.:א ¡¸,· _...א¸= ¸· _...¸:א ,,.... _...א¸= _... ,..:..:א , _,..=:
±¸-.:: _:..:א .¸,., ..:א, ±,.:א

.. ±¸.א _א¸¸, ... ¸.., ±.. _:א ±א,..א .
_,=: ±..¸.¸¸ ±......:א¸ ±א¸....:א¸ _..א¸¸:א¸ ±....=:א ,,... ..,., , :¸..-.. ,.:..:א ,
_=_..=_:א _¸¸.,:א -.. _., ¡א¸, ±:.=¸ ،±.....:א ، .¸,.., ...:א, ±,..:א א.. ¸... _,=¸¸
±¸.א _. _,:.:א .., ±,.:א _.=. .¸.-.: ±¸.א ... ,.-..: ¸

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٤ -
tttt. · tasí a¡aa a¸uא ¿
±¸.-.:: ..:א¸:א _._.-.:א¸ .¸¸¸.:א .._..:א , ¸...,א¸ ,=¸.:: _:_.±.:א ¸..:א ,.¸,¸א _. ، ·..,:
,=¸:., _=.±:א ¸,,L _:-א.:א ±¸.א .א¸,· _, _,:.א :,.¸¸ _; _=.±:א ±:: _,,: ,_- ,,..:¸
_., ±..=.-vא .,_.. _=_...=_:א _=..:א _; ±¸.., _,:.א :,.¸¸ ._:-א.:א ±¸..א .א¸.,· ...=
.-..±:א ,-... ..._. _... _..:.: ..¸¸..., _..:א .א,L....א _..-א, ±....:א ..._. ¸..:. _,..:.א א.... ¸:,..¸
) _-:-.:א ( ±¸..א :¸..¸ ..,_. ,,..¸:א _.. ±א,...א ¸.,L: ±¸..., _,.:.א :,..¸¸ _..¸ ) ....,.:א (
.א¸,.א _, ±.=.-vא ,_.. א , :,.¸¸:א ±:: _,,: ..= _; «,¸.: ¸ ±¸¸:א ±.. _...א _; _,:.
¸א,.-vא .¸. ) _.:-א, ,¸¸..: ( ,,..,:א¸ .א,.¸א ±_.:- _.. «..א,-א¸ ، ¸.,L:¸ א ¸;.- _.. _,..,, ±.:, ¸..:
,,..:א :¸,... _. ¸¸¸· _.-, _¸¸- ) _..=±:א (
....:¸ ±¸.א :.- ,__.: , :.....:: .,:א¸,; _=, _:א ±א¸.,.-vא _. .¸..:א ±...¸ _..:א
_; ¸,.,:: ±.. _¸, _..:א ..,, ,,.¸ ±א¸.,.-א _.¸ ,,:L:א _;.,א¸ .._.:א ¡,. .¸..¸ _L.:א ¸...
_:¸ .. .,..¸ _;.,א¸ .._.:א _.., ,._.:א _,.¸ _L.:א __-±.: ±¸.א .
• ..¸... .¸..¸ _:א,.:א ±.,¸¸.: _-.
• ..¸... .¸..¸ ±א¸..:א ±.,¸¸.: _-.
• ±..:א ¸.,.-א ¸א,-vא .¸. _-א,
• ,,..:א ±א¸.. _-.
• .,:¸.- ,,.¸ ±¸.., ±א,..א ¸,... .¸.-.: ±¸-.:: _...:א _-.:א
• .א¸..,.א ..:.- ¸..:. ...±=:: ±¸...א _..-א, «..:.-,; ,...¸ ¸...L.. L...א,, ±¸..-.:: _:-א...:א _..-.:א
_:-א.:א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٥ -
ts,א, · ,t,.vא ¿.,ã _tא _} öt.א,a.vא _א, ¿tasí
١ .:¸א ¡. ±,. .א¸,.א _, _,:.א :,.¸¸ ,_.. ±¸.א _:-א.:א
٢ _...א :¸.. ±:, ¸,L¸¸ ±¸.א _,.,, ,=¸:א ,,.. ...:· ±...:¸:א _;
٣ :,.¸¸ ±א¸... ,¸¸.: ,_.. ±¸.א ±¸¸ ±;,..א ¸א,.-vא ; _ ±.¸¸:א _.., ,._- _...¸ ¸.:. ¸א,.-א
, ,,..א _,::., ±¸¸:א ¸,L¸ א.: ±¸¸:א ... .א :.
٤ :,.¸¸ _. ¸· _-,.:א -.. _. ±¸¸:א _-,: _.=. ¸א,-vא ±א¸.. ,¸¸.: ,_.. ±¸¸:א _.¸ ; _ _.,
±¸¸:א
٥ _¸¸- «.,: ,,.. · _., ¸· _..=±:א _. ,,. ,,..:א
٦ :,.¸¸ .,_.. ±¸..א _. ,..:א ±א¸א¸..vא : . _.= ...±:א .א¸ _,.=:א _., _,.:.א :,..¸¸¸ ¸, .א,L..
:.: ..,: ,א,¸.. ,.:א ± _ _,..,א :. _..: _:א ¸ ±¸.א ¸א¸..א
٧ :,.¸¸ ...,.:א , :,.¸¸ ,,., ±¸.א _,:.א _, .א .א¸,

t.-tr · a¸a..t «.,.µא ï¸.stא
.א¸,; _¸¸¸.:א _. _,.¸ _· _,. :¸,L :.: _..¸ .,. .¸..א ,=¸:א ±¸- .._., _..א א,;
«: :..= :¸.. ; ,,א,:א .._.:א¸ ,...:א ¡,.:א ¸._.-א¸ ,.L..., ±¸.א ±¸¸ __.: ¸:. _.±: .,..,:
_. _= ._L.:¸ ¸...±vא .. ±א¸.: ±,.¸ ±.....:א ±_.,:¸ ±,.: ,¸;:א ±,.:א .א¸,;¸
±¸¸:א¸ .א,¸א ±.-±¸. _.. ,.,¸ ±¸.א ¸:. L..-.:: ¸¸¸.:א .._.:א ,.L. ¡.,:; ,¸ ±:.:
:¸..:א
¸.א,L:א _., ±...¸ _:¸ .. .,..¸ :¸.. .א¸,; ,:L.: _:א .
١ ±¸.א :¸.. ±,,.¸ ,,.,:א ±;,..א ¡..:¸א _; _,,¸ .. ±¸.א :¸.. , _...א
٢ א..: ±¸..א _..א,. _.. «.: ,¸¸..: ,,.,¸ ,... _.. ,.¸:.., _.._,L:א ¸...:א _.. ±¸¸:א ±;,..א :,.¸¸
:..א ... , ,,..א _,::., ±¸¸:א ¸,L¸
٣ ±¸¸:א _-,: :,.¸¸ ±¸¸:א _.¸ _.=. _. ¸· _-,.:א -.. _.
٤ .א¸,.א _, _,:.א :,.¸¸ ,_.. ±¸.א ±,. ¡..:¸א
٥ ±¸.א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸א


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٦ -
_.tttא ¿aitא
ò,.ïtא _ ,taïtא ;ta., ;.tstא ;ta. _ ¿tasvא _,ãLã
,,..:א ±א¸.. _א¸-,.., ,,..:א ,.L. ,,.¸ ¸ ±א,...א _._:.: ±,.:.:א _.. ...א¸ ..:א _.. :¸,. :א ±א¸...
:_..L.א _=...±:א _... ,¸¸...: ,,..,¸ ¸· :,....א ..._.:א ..... ,,....:א ¸.... ±,... ,.... ¸....¸¸ ,..,א,:א
.:,:. ,א,.. _.. «.¸,., .: א¸L. .¸., .,-;.;¸ .,=¸א.: :_.L-¸ _....,א -.. ¸.:. ¸ _.-. ,.,
,.. .=..:: .¸¸¸, ,,..:א ±א¸.. א ,..= , :,..א ,_.:: .,..,.L. .,=¸:., _...א .._.: ¸ :א ..=..
-_-.:א ._.:א _; _±: :.א¸.:א _· ¸ ±....א,.:: .,.L. _. ,,..:א ±א¸..: ,.. ¸:. ¸,..א :.- ,
_;.; ¸· ±,. _; _.., :..א ... , ±¸.א _,.

v,í · ;.tstא öא,ts ;ta. ¿tasí _,ãLã
_,=¸ ,,..:א ,.L.: _¸..L:א _-.:א .±=:., . ,¸¸.: _ ,_- ¸... ±,. _=± ¸:. ¸,L¸
_L.:א ¡,. ¸:. ....¸ ±.... ±..= _;¸ ,,..:א ±א¸..: ,-... .-,· ±... _,=¸ v ,_:.:א ±¸.א ,¸
.._._,L א¸..· ¸...¸ א..,. :,¸..,:א ,..¸.א , ...:א ..=: ,_.. ..._, :¸,· ,,...:א _.. ..-,.א ¸,.,L ¸..¸¸
±¸.., :=±. ,,,¸ ¸:. ¸ _:..:.= .-,.א ±:: _,: L-;. _. :=±:א ±:: ¸... .¸.. _=, .

· _...= א,; ,,....:א _...-, _,..: · ;:.... ¸¸¸ _; :א ,... ,א , ، ¸..:. ¸ _· א..., _... ,,...,:א ,..¸¸ .א¸..,;
.=..:א ±:.=¸ _...:: _-. _. ±,. ±_.,: ¸..±,א
, _,: _.= א,; _.-, ;:.. ,,..:א ¸:. ¸._. __,.א _; א,-א א ¸ ,¸ א.: ±¸¸: : _-. .א¸,; __:.
_,.=:א ±..:- _-. ±:.=¸ ±.....:א ) ¸,..±:א (

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٧ -
t,.t. · ;.tstא öא,ts ¿,.a ,t,µ ò,.ïtא ¡,ï.- ,t,ïrא
,.¸ _-. __:. ±א¸...:א _._:. ¸..,, ,א.-...., ,,..:א ±א¸.. ¡א,..· ..,,¸¸ ، _.. ..:.- :¸.,,·
__:. ,..:א ±א¸.. , ، ,.¸ ±:..: ,א¸.:א ¸..,,א ,א.-...א¸ __..±., ....א ±..._:..:א _; ...:א, ¡,.,¸:א
_:. _..:א « _.-.:א .א¸.,;¸ «:_..±: ¸.,,א ,.-... ¸:. _,.: :¸,,.א ¡א,.· _=: =,±. ,,., ±...¸
,=¸.::
_=,¸ · .א¸.,; ,א¸.:א .,=¸:., _..א .._.:א ,..= _. ,,..:א ¸.. __:-., ...א ,..:א .-
..¸ _..-.:א ...:.. ,.._- ،. ,...- ,....:א ..... ¸א¸..L ..,=¸:א _.... ....¸ א...: ، ¡,..,¸:א ,..¸ ....:א, _;
=¸.±:., ....א ±....א,:א ¸.:. ¸,..-:: ..¸ _.-.:א .א¸.,; ,א¸.:א .,=¸:., _..א .._.:א ,..=
...:א
.א¸ ¸..L..א .... __-:: _=,¸ ±.,=¸:א ,.-.· .,.. ¸=.±¸ _:א ¸.L..א _. _.= ±... ,.,..
_:¸ .. .,..¸ ¸.L..א ... ±¸.. ±,· _:א .

¸..±,א _.... _.. .., _..:א , ¸...¸ ±¸.א
• _..:א , _=.±. .,,¸ ) ,¸¸,,¸=:א (
• ._L,:א .¸.:א ±,. ,..
• _:.,¸,=:א ,,.,:א _L. ¸_,, _L.:
• ±_.,: ¸..±,א __-. _.

, ±א¸.,..א :¸,... ,,..:א ; ,L.,.:א ...: ±..
• ,.L. :¸:א, , ¸.L.· ,,,¸ ¸..±,א
• .א,¸א ,-. ,.L. , _L.
• ¸א¸...., _..¸ ,L.,.:א ...:; ,,.,:א _L. ,.L._aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٨ -
, ±א¸.,..א :¸,... ±.,:א ¸,L ,,..:א

• .א,¸א ,:. _L.:
• ±_.,: ¸..±,א __-. _.
• __-. _. ±.....:א _,:-
• __-. _. :...א .¸.:א ±_:-

_¸¸- ,,..:א :¸,... _. ,¸¸= _:א¸¸

• __-. _. :...א .¸.:א ±_:-
• -_-. _. :...א .¸.:א
• ±_.,: ¸..±,א __-. _.
• ¸.: ¸ , ,.L. , _-:-.:א
• _..:א _L.: ) ,¸¸,,¸=:א (

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٣٩ -
cttttא ¿aitא
o,¡¸ïtא ï,,. ¿tasí _,ãLã

:¸ ..,L.. ±¸.., ±_¸¸.:א :¸¸, :¸¸, _... _¸.., ±¸..א _א¸¸, _.=, v ,._- ،.,=¸:., .._
,,:L:א :...=:., ±_¸¸.:א .....:א =¸.±:א ±....א,: _,..L. ±.¸¸ ,א.-...א .,=¸:א ±¸.- ,:L.¸¸
_.... ....,: , ,,...:¸ ..._..א .._...:א ...,.. ,....¸ .... ±¸...., ±.._¸¸.:א ,...L.: ¸...L.· ±¸.... ...,.,
.א,· ¸:. ¸,..א ¸· ±¸.א ±¸-.:: ,...:א :¸..:א ..L.; ¸:. ¸,.. _. ._..
¸;- _. ±¸.א ±¸¸ _,... ,.א¸. ,¸¸ ..±=:: ،±.¸¸:א ¸._.. ¸.:. ±.¸¸:א _,.... ,.. _..¸ ,
,,:L:א ,¸..א .,=¸:., _...א .._..:א ,...= , :,...א ....:א ,..- ±¸..א ±¸¸ __.: ,¸¸ ،
,, ¸:. L..-:: ,:.:א __.: _..¸¸ ±¸.א :.- :,

,.¸ _=±:א ) ٢ ( ,=¸:., ,,.,:א :¸¸.: _:.±.,א ,.¸:א _.,¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٤٠ -
_t a¸ut, o,¡¸ïtא ;ta.t òaa _tא ¿tasvא _-, :
١ - o¡¸tא ,¡¸.ã
..:: ¸· ±_.,,:א _..... .¸,,: ¸· ±.,..א _=.:¸ .,..±:¸ ±א,±.א .:.: ,_.. ,¸¸..:א ±.,
.א¸,.א _. .¸, ) _L. _.,,.א .¸, _¸± ¸· ( ±.¸¸:א ,¸¸..: _. .±=:: .,.. ¸¸L :.. ±...¸ ,._-
_,¸...א ±¸..א ,.., ¸.:. ±.¸¸:א ,¸¸...: ¸..:· ,,.,¸ .L-;, _.-.:א ,.¸ ، _.-.:א ._:.. .א¸.,,¸
¸.:.. _...· _.. ,¸¸...:א ¸... _,.., ,._.:א ,: ±.,:א _. :,.: ±¸.א ¸א.¸¸ ،_¸..א _. ±¸.א .L.¸
.:א ¸..: ¸,.,:: ,¸¸.
٢ - o¡¸.t _ttstא a9,ï.vא

¸· ±¸.א _¸.- ±¸¸:א _¸¸, ±:,¸ ±¸.א , ,¸¸.: ,,,¸ ,,., ±¸¸:: _:..:א ±;,..vא ±.,
,:.:א _. «:א.,..א ¸· ,..א ... ...,א¸ ,.L..., ±¸¸:א _,... ,.א¸. ,¸ א.: ¸א,-vא .¸. _-א,
. ±¸.א _¸.- ,¸¸..:א ..±.=א _=,¸ ±¸.א _..· , ¸· ±¸.א ¸,- ±¸¸ ,,,¸ ¸;- _
.¸.-.: ±.... :..: ±¸.א __.±: .., _-.:א :,..; ,: ±¸.א ._L.: ,¸¸ ,=¸:א _.¸ ...
., _=, ,¸¸..:א ¸... _.=.
_. ,,..:א ±א¸.. _. _¸, ¸¸¸א _.-, _=± ¸:. ¸,L_. ¸א,-vא .¸. _-א, _; ,¸¸..:א ..·
א :¸,... ¸;- ,,..: ) _..=±:א ( ±.....:א ,:, .:: ¸· _,.=:א ¸,..± .:: ,,., ±:,¸
٣ - o¡¸.t ¿aא, aia :
_:.א ,,., ±.,¸ ±¸¸:א ±.. ¸±,. ¸;- _. ±:, _..¸ ¸ .
• ±¸¸:א _..
• ±¸¸:א -.. .::
• ±¸¸:א .::
• ±¸¸:א _¸., ,א...א
• ±¸¸:א ,:. ,א...א
٤ - o¡¸.t ¿ts aia
_. ±:, _..¸¸ _:.א ,,., ±.,¸ ±¸¸:א ±.. ¸±,. ¸;- .
• ±¸¸:א -.. , _...א ,... .::
• ,...:א _,.. ,:.:
• ±¸¸:א ,¸¸: ,.¸,¸א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٤١ -
• ,:א,±:א ,,., ±¸¸:א _¸., __.
٥ - o¡¸tא aia _,- ..ã
,,., ±:, _,=¸¸ ±¸.., ±_¸¸.:א ,.L. :.- _. -_-. _. :.א¸. _¸., ±:, ±.,¸
א ¸· _...א .:: _:.,¸,=:א ±;_.,.:
,,.atא ;א¸,yא, ¿¸a, ,t,.vא ¸ï. ¿- o,¡¸ïtא ;ta. _ t,.,ar ¿.ïuא ¿tasvא
¿astא _א¸sí ¿atא _,ãLã ,,.atא ;א¸,yא
_...א
±¸¸:א ±..

....א , ±...¸¸:א _..... _,
±¸-.:: _:..:א ) _:¸=:א (

_:-א, ±.,.¸: ,,,¸

_L.: ±... ,_.L.: ,....
א ±¸¸:

¸...: ¸ , _... ±..¸¸:א ¸;..-
±¸..., ±_¸¸.:א ,.L. ¸....
) _.... ,...: ،_...א,:א ¸...=
_.א,:א ، ,:. ±¸¸:א (

.: ±¸....א _....א¸= _...=
__.,.:א ¡¸,א¸ _._:¸:א

: . -..... _¸¸...: , _...=
±¸¸:א


_.....-א, ±.....¸¸:א _,........ .....,.א¸.
_..:א ... ...,א¸ ±¸.א


_:-א.:א ±.,.,:א ._L.:

±¸¸:א ,_L.: ,... _;.;
.:..:א .א¸,.א _;.;
±... ±¸...א ,:¸ L ..,_ « ¸א.,....א¸
......,L :.....¸., _¸-....., -.....:א
±...א,.::
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,.tttא ïar,tא
, ötï¸a öt,ï¸- ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿tasí _,ãLã


- ٤٢ -

¡..:¸א ±..
±¸¸:א
,א.........א _.......א,. ,.......L.
±_¸¸.:א

,_..L.: ,..... ±,... ,....
±¸¸:א ±..
._L.: _.א,:א ±,..:א .א,¸.,


±..:א ,_L.: ,... ±,.


:,.¸¸ ±;,..א
±¸¸:א
_.....=.: _......א¸= ,,.......
_.¸:א ¸ ¸,..± _,=:א

_·¸ ±....,¸ ,.....=-; ,......
±..א,L.vא

,,:א .:: _ « _,,.¸ .. _;
±¸¸:א ,¸.:

,....: _,...- , ¸....= ¸·
±¸¸:א ) _:¸=:א (

......... .,...... , ......::
±.¸=:א ,,.. :¸-,.¸
±. ±¸..א ,:¸ L .,_ « .¸א.,...א¸
..,L :.¸., _¸-., ±...א,.::

_·¸ ......± ±..א,L......vא ,......-
,,:L:א ¸א..:א

......:..:א «....._,,:א __......: _¸-......,
:.¸.,

¸א.,..vא ¸· _;.,א


:...¸., _¸-..., .,...:א ¸א.,....א
±...א,.:: ..,L
±¸.א __.±: .L.· ±¸.א __.±: .L.·

¿tasvא _,ãLã
¿tasvא _,ãLã
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
a
¸
u
א

¿
,
i
L
ã

«
.
a
.
í

٣
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٤٣ -
«-aï-
¡...:¸א¸ __..±.:א ..., ,,... , .,=¸.:: _._:¸:א ¸.L..א _.=: ,...¸ ±¸..א :¸א¸.- .,¸,
...:א =¸±:א _. «, ¸.,:א ,,:L:א .א,.., .,..L.· ,._. :¸... ...L.; ±¸..א .:.- .,.. ¸.:. ¸..¸¸
..,=¸:א :,..._.¸ __...±: ..... .._._,L _... ±א,...· ¸¸....¸ ,,...,:א¸ ±..¸¸:א ±;,....א , ,...¸,¸א¸ ._....
.א ¸:. .,:א¸,; _=, _:א ±..,-.:א _. .¸..:א ±...¸ ..¸,... .¸..¸ ¸.L..א __-±.: ±¸
...- _.-. :¸.,,· ¸ ±א... ,א.-..א ¸· _א,.א ,א.-..., ..· ±..,-.:א ... .א¸,; ,.¸¸
¸.L..א __-±.:
,.¸ ..= ,,.,:א¸ .¸¸.:א _:..¸ ±,¸¸:א ,¸¸.: ..±.=v _¸..L:א _-.:א ±¸.א ¸:. _¸¸¸
-..±.: :¸..,,.א ,א.-....., ±....,-.:א _..., .א¸..,; :¸.... _א¸..:א¸ _..-:-.:א ¸ ±¸...א ±.... ¸...L.· __
¸...L..א ¸,..... ...¸.-.: ±..¸¸:א ±....¸ ±¸...א ، _..-.:א _¸..¸ .._._,L _... ±א,...· ,,..,¸ ..:.- ,¸
....:א ,א.-..., _...:א ..,: _... ,.¸ «..,. :_,.= ¸..L..א ±...= א,; ...· ,_ ) :¸... ( ±¸.-.::
_:..:א ¸.L..א _.. .
• _.. ±¸.א ±,. ¡..:¸א .א¸,.א _, _,:.א :,.¸¸ ,
• ±¸.א :¸.. _...א
• ±¸.א ±¸¸ ±;,..א :,.¸¸
• ±¸¸:א _-,: :,.¸¸
• · «.,: ,,.. _¸¸- ,,..:א _., ¸· _..=±:א _. ,,.
• _,:.א¸ _=..:א ,_.. ±¸.א _. ,..:א ±א¸א¸..vא :,.¸¸

._.:א ,¸ ±¸.א ¸.L.· __-±.: ±..,-.:א _.. , ..,:א _,.¸ ±_.,.:א¸ ±,.:א ±._:.., ,
. ..:א =¸±:א ±.._:.: ,.- ,,:L:א ±...א,.:: .,.L.¸ :._, :.- , .,.·¸ ... , _.,. .,.¸
__...:., ..- ¸:. _= ±¸.א __.±: .L.., .,:¸.- _...א ¸.L..א :.-,:א

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٤٤ -
,.א ïar,tא : ,=¸:א ¸.L.· __-±:

ï,אaµא : .¸.. __-±: ¸.L..א ,=¸:א ±¸- .L.· ,

Jאatvא :
..... _.=: :. :¸..:א ±¸.: _,=¸ :.-,:א ... ¸ .¸.. .
١ ¸.L..א ±.,,..
٢ ., _=, _L.:א .¸..
٣ ,א.-..א _L.:א .¸.-.: _-.:א¸ _._.:א ±א¸,·

¡,ï.- ,,.atא ;א.vא : _; ,¸..:א _.¸ _· _..:; ,.., :¸א.,א ... ٨٠ ٪

oà,tא ¿à,ïtא ,¡,aï.t : ٦ ±....

¿it.,tא ïast.tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

öt,.aï- ï,אaµא :
.,..:א ,:...א __, ¸._.,א


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٤٥ -
¿,vא ¿aitא
ötï¸uא a¡¿ã ;ta. _ ¿tasvא _,ãLã

... ...¸¸.:א ,...L. ¸....¸ ; ,.._- ،..,=¸:., ...,:א ...L..א _ ,.-...· _¸.=..± _... :_,..= ,.... _
¸א¸..- ..,¸, ¡....:¸v א¸..L. :¸א¸...א ..,¸, ¡....:¸א ....-¸ ...¸¸.:א :¸¸, _... ±...,=¸:א : _.... , ,..,א
,.¸ _=±:א , -.,:א ¸....:א _. ,=¸.:: .¸¸.:א .,L.. _,=.:¸ ،._.:א ) ١ .(
a¡¿ïtא ;ta. ¿tasí :
_:..:א _; .¸¸.:א ,.L. _=.±. ._..: _=, .
· ,¸¸.: ±¸.- .¸¸.:א _:..:
, ±¸.א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸א
., ±¸.א .,-. .±,
.¸ _L.:א __-±: __.,.: _=.±:א ... _. :=±. _= ¸¸.... .,.¸

,.¸ _=±:א ) ١ ( :א , ,.-..:א .¸¸.:א ,.L. .א¸,· _.,¸ ±.,=¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٤٦ -
í - a¡¿ïtא ¿it. ¿tasí _,ãLã :
±.:, ¸.,L¸¸ _¸...א _; ¸· ±.¸¸:א _.. «L;.-., ±¸.א _-א, .א,. .¸¸.:א _:..: ,¸¸..:א ±.,
.א _=± , ...; _; ,=¸:א _...¸ ¸א¸...., _:..:א ...¸ ,_- ،,¸,v., .¸¸.:א _:.. _,... _..
_¸,..:: _:..:א _:¸ .. .,.. ¸=.. .¸¸.:א _:.. ,¸¸.: ¸,... ¸ .
• .¸¸.:א _:.. _.. __Lא¸-
• ,¸,vא ±.... _L...
• ±.,L:א
• ,¸,vא ..L.
• ..:א -..
, - «,,. _tiã,א ¿tasí _,ãLã a¸uא ï,א¸r :
_:¸ .._. .,._-:: _=, ±¸.א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸v _._:¸:א ±.,,.:א _. .
• ,¸¸..:א ,_.. .¸¸.:א _:.. _..
• ±...א,.:: _,.L. _. .¸¸: _:.. ,א.-..א
• :¸א¸.א .:, .:: ) ±...,.¸.:א ( ..:א :¸¸, =¸- __.¸ ..
• ¸..±,א ±_.,: ., ,..
• -¸¸:א _. ...¸א
• : ..:א -.. .:
_..L.:א __-..±: ,...¸ ¸ א,; ±¸...א ¸..:. :_,..= :¸,..L- _; ±¸...א :¸א¸..- ..,¸, ¡....:¸א _,,..¸¸
±¸.- _.. «-;.; ¸:. _..:א¸ א¸=,. .
±..א,L..א _·¸ .::
±.....:א ¸א,-א
±¸.א ,., _¸±
_,.=:א ¸.,..א
¸א¸....., ±¸..א :¸א¸.- .,¸, _,.. .,.א¸. ,.¸ ±:.: _=..±. ±¸... ..¸,..: _.L.:א _;..;¸
,=¸.:: ._.,


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٤٧ -
., - a¸uא «.,ã. ;a, ¿tasí _,ãLã :
_.. .א,· _; ±:.=¸ ±¸.א _-.: _.¸ :,.¸¸ _; _,,¸ ±¸-.:: .:א¸:א .¸¸.:א _ :,..¸¸¸ ±¸.-.::
,,..:., ±.:,::א ±¸.א .א¸,., .:א¸ _=.: _;¸ ,,.,:א ±;,..א :,.¸¸ _; ±:, _,,¸ ..=
_:¸ .._. .,._-:: _=, ±¸.א .¸¸: :,.¸¸: _._:¸:א ±.,,.:א _.¸ .
• :¸א¸.א .:, .:: ) ±...,.¸.:א ( ..:א :¸¸, =¸- __.¸ ..
• ¸א¸...., -¸¸:א _,.. __±.:
• -¸¸:א _.. ¸א¸...א _; _,,¸ _:.,¸,= ¸..:א ±¸.-
¿,àatא _aitא _- «à. ¿t, a¡¿ïtא ;ta. ¿tasí _,ãLã _tq, _.¡ t- t,.-, ;ta.tא ¸=t.st :
.¸¸.:א _:.. _,... _-. .
,,:L:א ..א ... ,. _.¸ ,¸.:א ¸· ,¸,vא ..L. ¸;- _. _:..:א _,... L-;.

_.:א _-. .
.:א :.- _-.: ·¸ «, ±¸¸:א ±,::¸ ±...±.:א _. _ ¸א.... _.-.¸ ±:..=¸ :.._, :., «-L. _
. _.:א ,,.¸ ,_- ،_.:: .±:א ..._:א -... ...L.,, ,,..¸ v¸ ¸v¸..vא _; ,,.:L:א ,.- ,¸.±:א _
.._, _=.±, .,,:L:א =¸.א -¸¸:א¸ _..:: ..:א¸:א ..±:א _· ...= _._.-.:א _..א¸= ..:: _; _,,.¸
_..=: ...:,:א¸ ...._:א -.... _... _...¸:א ,,....¸ ,א.-....., ¸· ..._:., ....· _...:א ...± ¸א..... ¸...,.-א _¸..¸¸
_.- _._..

¸._:..:א -¸¸:א _-. .
¸..=.vא¸ .א,.:vא _. _¸¸:א _-.:
_:.,¸,=:א -¸¸:א _-. .
_.-.:א ._:.. ,..: .-¸¸:א _א¸¸, ,... .:.- , ¸ ±¸..א :¸א¸.- .,¸, ¡...:¸א ... -¸¸:א _א¸¸, ±-;¸
, _L.:א __-±.: . _:.א ¡.,: .
• ¸,.:א _-. ) ¸,_.:א (
• _:.,¸,=:א ±;_.,.:א _-.
• .,: ,:..:א ±- __ ) _.¸.א (
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٤٨ -
_=± ) ٢ ( _-. __Lא¸.א
_:.,¸,=:א ±¸.א .:: ¸:. ¸.¸ א.,. _..: v -¸¸:א¸ ±;..., ¸._: ,,,¸ :.- , ¸ _..=. .¸.-.:¸
_· ¸. .:. ¸...¸ א...,. ..-¸¸:א ±¸א, א,,.. :¸..±.,. _:...,¸,=:א ±¸...א _; .¸¸.L,:א _... :_...,: _....: _.L.:א
¸,...:א _... _.L.:א ) ¸,._.:א ( :א ±;_...,.:א _... ¸· ,:....:א ±..-¸ ._:.,¸,= ) _..¸.א ( ,.... ..:.- , ¸
¸:א _א¸¸, ,. -¸ .¸א.,..א ,¸:¸¸ -¸¸:., _L.:א _

;ttא _,aא¸r ¿tasא _,ãLã
.-· ..:א __Lא¸- _ .±:א ; ,_- .¸¸.:א ,.L. , :_,=:א _= .:.-:א .¸¸L:א¸ ¸,,א _.א,.:א _
א __Lא¸- _., _; _,,: ,=¸:א :,._.¸ __.±.: ..¸¸.:א ,..L. ±... _..-.: v _,..:¸ :.:.. ¸· .._: ..:
.¸¸.:א _:.. ... ±:.=¸ ±¸-.:: ._., _=.±. .. __Lא¸.א ¸.,..א _; _,,¸ ..
....¸.-.: _...=..:א ¸· _.......vא ¸· .:....:א ¸· ....,_::א ..._-.. _.... .....:א __Lא¸...- ¸....L.· _-...±:¸
,.¸ _,..:א _=±:א _. _..¸ ..= .,._-;. ) ٢ (_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٤٩ -
;ttא «ãa- ¿tasí _,ãLã
.... ±:..=¸ ...:א -... ¸..= ¸· .._,א ,.=-,א ,.. ,_.. .¸¸.:א _:..: ,¸¸.: ,,,¸ ...
__.±.:א ... ±א,.· ¸¸.. -.:א .;:, .:.±:א ,.,..א _. _.:: .¸.±:א .±:א ¸..¸¸
__.-.:א _.א¸= _-. ¸ -.:א _..· ... ,¸¸..:א _-.¸¸ ..::¸ ¸א..¸ -..:א _... _.. ..=
±¸..א _..L¸ ,.: __..±.:א :¸א¸.- .,¸.: _..¸ ¸..- ±¸.א ، _._.¸ ,,..¸¸ _,.:.:א _.±:א _.: ¸.:. ±...¸
-..:א _... :.- , .._:א ¡....א ±-;: .,. ..... ±¸.א __.±., ,=¸:א _-א., ..... .:.- ,¸
_¸¸ ¸· ¸,- , ¸.= ±... _,=¸ .._:א ¡....א L-;. ,.. -.:א

)¡.vא ¿tasí _,ãLã
.:א ¸..... _._, _.... _.. ,¸,vא ¸:. ¸..L _L. _· ±... _=¸ ¸ א,; ,.., ¸¸ :.._, .:., ,..L
,. _L.:א ,¸¸...:א _=...· _.._,: ¸..,.-vא א... ,.-...¸ ¸ _.±:א ...L.¸ ,.¸,;: ±...:א ¸.,.-א _¸¸ «.
.: ,.¸,;: ._.:א _..., _.,: ¸¸.¸ ±.. -.. ,.-..:¸ ±...:א _.. _._:., ¸.:.· ¸א..., ±...:א ,א¸.¸ ,
..L.:א ¸:. _,.:א :,..:א .._.:א _.. ¸..,.-vא ±... :,.¸¸ , ¸..א _. ، ..:: _; ±.:, _,,_.. ,._-
,¸,vא ±;.¸ ,.L.:., ±..:א ,,,¸ _. .א¸,.א __., ,¸¸..:א _-. ,.¸¸ ,.¸,vא ...L. ¸..,.-א ,..¸¸
.,.-א¸ ¸¸._:א -.:., «:_.,., ..L.:א ¸:. _,.:א ±..:: _¸... ±.. ±. «: ,¸¸..:א ¸

ï,א¸æא .., ¿tasí _,ãLã ) ötï.,-¸ttא .
,¸,vא _.. ¸;- _. .¸¸.:א _:.. ,._..א =¸- _-.¸ ، v _· _,.¸ ,¸., ±¸.א _· :.- ,¸
_:...:א .=¸- ±.-;: _· _,..¸ _-..:א ±¸.א :.- ,¸ _:..:: =¸- ±... _,=: ,... .:.- ,¸
.__.: ,¸¸ .:.: ±...,.¸.:א _· _.¸ א.,. ±:, ±¸.-

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٠ -
a¸uא a¡¿ã ;ta. _ ¿tasvא _,ãLã


¿astא _א¸sí ¿astא _,ãLã ,,.atא ;א¸,yא
.¸¸.:א _:.. _..
• ,.L.:., ,¸¸..:א _=..· _-.:
• _....:א ¸א... _-.¸¸ ._:א ,..¸
.. «, ¸· ._L. _. .¸¸.:א _:
·..
• _:...., ,..¸,vא ._...¸ _:....:א _..¸¸.:
=¸..±:א ±.....א,: _,...L. ...¸¸:
...:א
-¸¸:א _. ...¸א
• ,.......- .......±:א ¸א......... ±,.......¸
±...א,:א
,¸,vא ..L. .:: ,,:L:א ±...א,.:: «..,.L. _-.¸
:¸א¸.א .:,
) ±...,.¸.:א ( _...
א,.:: «..,.L. _-.¸ ,,:L:א ±...
-¸¸:א _.:= ,,:L:א ±...א,.:: «..,.L. _-.¸
¸..±,א ,.L.
• :¸א¸±:א ±_.,: _-.

«,,. _tiã,א
a¸uא ï,א¸r
....,¸, _......¸ :¸א¸.....א _,.....
_..א¸ _. :¸א¸-
• :¸א¸.א _,. _-.¸
• _:.,¸,=:א ±;_.,.:א _-.:

:¸א¸.א .:,
) ±...,.¸.:א ( _,...
...א,.:: «..,.L. _-.¸ ,,:L:א ±
«.,ã...... ;a.....,
a¸uא
....,¸, _......¸ :¸א¸.....א _,.....
_..א¸ _. :¸א¸-
• _:.,¸,=:א ±;_.,.:א _-.:
• :¸א¸.א _,. _-.¸_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥١ -
_.tttא ¿aitא
;ta. _ ¿tasvא _,ãLã ¿tsâyא ¿a,.ïïtא
:¸:א, ¸..: ¸..±,א ..,L.. ¸...: ,._- .,=¸:א :,.._.¸ __..±.: _....א ±..,L.:א _. ¸...±,א
: .,,:L:א :....=:., .,.:.. _. .=..:א ,¸ _:א ±..,L.:א _. .א,.א¸ :¸...:א _.. ¸... .א,· ¸.:. ¸,..-:
¿astא _א¸sí ¿astא _,ãLã ,,.atא ;א¸,yא
,¸,vא ..L.
• ..L.:: ±..:א ¸.,.-א L.א,, ..L.:א _-.¸
• ±...א,.:: ..L.:א .,.L. _. .=..:א

,,,¸ ,.L.:א , ,¸¸.:
• ,.L.:., ,¸¸..:א _=..· _-.:
• ,.L.:א ¸.... _-.:
• ,.L.:: ±..:א ¸.,.-א _¸¸
_,¸.- ,¸¸.:
_= _-.· _. .
• ..:א __Lא¸-
• ,¸,vא
• ,.=-,א «_,¸
• ±.,L:א
• ..:א -..
• ....:א :¸:א, ¸....

¿it. _àt.ã
a¡¿ïtא
_:-א, ,¸¸.:
• א ±¸¸:א _-.
• .¸¸.:א _:.. _-.א ) ±¸¸ ,,,¸ (
• _.... _-.א ±..א,L..א _·¸
• ±.:א ... ±¸.א .א¸,· __, _-.א

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٢ -
,..L. _,.=¸ _.:א ±¸...א .:..±:א¸ _.._:¸:א ¸..L..א __.-:: _=, ¸ «, ¸.,:א ¸...±,א ..,_. .,,..
:¸:א, , _._:¸:א ¸.L..א _,=:¸ ¸..±,א _:..:.= .
• «:_.±: ¸א., ... ¸¸.¸ v ±¸.א
• , ±...¸,.: ±¸....- _.... ,,....., _...=:¸ _.....±¸ ±¸....א .....±,א ¸ misfiring ...... .....-¸
_:..:א ±..¸.:א
• :¸א¸.א ,¸, , ¡..:¸א ¸ ±¸.א :¸.. , _...., .,,-.. ,.... _. __.±:
,.¸ _=±:א¸ ) ٣ ( :¸:א.: _:.±.,א ±_L-.:א _.,¸ ¸..±,א ¸._:..:א


,.¸ _=±:א ) ٣ ( :¸:א, ¸....: _:.±.,א ,.¸:א _.,¸ ¸..±,א ,.-..:א _._:..:א ±.,=¸:.,

.,L.. ¸....: ±,.¸ _-. ±א.א¸,; _.. ,¸ ±¸.א ¸.L.· __-±.:¸ ¸..±,א _¸, ,:
_:..:א ,-.:א ¸:. ,_:,:., ¸.L..א __-±.: ±..,-.:א .
١ ¸¸.L,:א ¸.L.· __-±:
٢ ¸..±,א ,.L.: _¸..L:א _-.:א
٣ ¸..±,א .:. ¸.L.· __-±:
٤ _:א..,vא :¸:א.:א _-.
٥ :א _L.. ¸.L.· __-±: _.;. ) _:;,vא (
٦ ¸..±,א ±_.,: ¸.L.· __-±:
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٣ -
٧ _:..:א .,,א _,._= ¸.L.· __-±:
٨ ¸..±,א ¡,. ¸.L.· __-±:
٩ ,.L. ¸.L.· __-±: ¸..±,א _.¸,=:vא
١ - «¡,ta,tא ¿tasí _,ãLã
:¸.... ......: ¸....±,א ;..... ..¸¸.L,:א :.....= ¸....:¸ ،±¸..-.:: _:....:א __...±.:א ....L.; ¸..:. ...,. .
.: ±: ، _.-.:א ±א,.L- ¡..,:,, ¸¸.L,:א .א,· :,,, _. .=..:א ,¸ א.: ،:,._.:א ...¸ __.±.:א .., ...:·
_...:א ,_..א , .,..¸, _:א
٢ - ¿tsâyא ;ta.t ¿¸ttatא _aitא
١ :,¸.±. _.:א ±;.,:א _-.
٢ ¡.L..vא _. ±;..א _-.
٣ ¸..=.vא _. ,.L.:א ¸.... _-.
٤ ;.:א _L.. ±... _-. _. ) _:;,vא (
٣ - ¿tsâyא ..- ¿tasí _,ãLã
.:. ¸..±,א · ,.L.: _._:¸:א ¸....:א .- ¸...±,א .:. :¸א¸.±:א :,.. .....: ,._- ¸ «.:...= _...
.:. ¸.L.· __-±.:¸ ¸..±,א _:.א _,.¸ .
١ ¸..=.vא _. _-.¸
٢ .:א¸:א _-..:א _. _-.¸
٣ ¡.L..vא¸ ...¸vא _. ±;..א _-.:
٤ ...¸... _..-. ...:: _,.....:א¸ _:א....,vא ...::א ¸....±,א ...¸..:א _..._.. L...א,, ) ,_...¸· ) ( _..,א¸
...:א =¸±:א ±...א,. (
٤ - «,iאaï,vא ï¸iאatא _at
..::א .¸... ¸א... v¸· _-.¸ ,_- ،_:.,¸,=:א ±..._.:א ¸.,, ,א.-..., _-.:א ... _¸¸
.:, _:א..,vא ¸..±,א _.. ,¸vא ¸..,, L.א,, ,..¸ _=.±:., _..,. ,.. ...= , ) ٤ ( _,.=: _· ,.¸¸
.,=¸:., _..א .._.:א ,..= _; ¡,,¸:., ±:,¸ ....:א =¸±:א _. «, ¸.,:א ,¸.- , :.א¸.:א ,.:
¸._.:א :.± _._. ¸.,, __.,: .., ,=¸:א _.±: ) _,..א ( «...,.L.¸ ._:א..,vא :¸:א..:א ¸.._: :.± .¸.:
:א ,..= ±.._:.: _. .._.

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٤ -,.¸ _=± ) ٤ ( .¸..:א _._. ¸.,, __.,: .¸¸L _.,¸ ) ,_.¸vא ( _:א..,vא .::א .¸... _._.:
¸..±,א .::
٥ - _-9ïtא ¿atà ¿tasא _,ãLã ) _ã9,vא .
_.;.:א _L.. ±... _, _,:.א ¸א... _-. ,¸ ) _:;,vא ( _,:.א _._.: _...¸¸L ±... ¸
_:..:.= ...¸ .

• ¸:.:א ,א.-..., _,:.א _._. (Feeler Gauge)
_,..:- _.._. _,.=¸ _.;..:א ±.... ) _:;,..:א ( _,..=¸ _.., ; ¸..:. _L...:א ..... ..- _ ...¸א¸¸
±.....א,: ....,L ¸..:.:א _:א¸..± _... ,.....:א _..._.:א ,¸..± ¸...-,,, _..._.:א _¸..¸¸ ¡¸,..:א ....=
. ...:א =¸±:א ±.._:.: ,.-¸ ±¸.א ,.... _,:.א _.= א,, . א,; ...· _¸-.א :,L-:: _..._.
...= ،,..=-,, ¸....:א ..±¸ _,.:.א ±,.. ._:.. .א¸.,; ,.,_. ±.:, _. _,:.א ¸א... _.=
.:..:א ,_..א , ±:, ±.¸,

• _..:א ¸¸א¸ .¸.. ¸.,, ,. ¸ ±:., _.- ¸.,, ,א.-...,
,.... ,...- _¸..-· _; :¸._... _... ..¸¸א¸:א ..._. ...:..¸ _; ¡,..,¸:א ,..¸¸ ±¸...א , ±..א,L....א
¸א.....¸ ±,...:: ..,,:L:א ..._.:א ¸..:. ¸,...-:: ...¸ _..-.:א .א¸..,; ,א¸..:א ..,=¸:., _....א .._...:א ,....=
«, _,..:א ¸¸.,.:א

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٥ -
٦ - ¿tsâyא o,à,ã ¿tasí _,ãLã
...- ±¸ ¸....±,א · «..: ,.....:א ±...,:א , =. :¸.... ¸..=· ¸..:. ¸,....א , :_,..= .._.. _... ...
،,,.,:: ±;,..א _.· _. ±¸.א ±_.,: ±,., ,=¸.:: ....:א =¸±:א ,,.:¸ ¸...±,א .¸..:א ¸.:.
..._:.:א ..._:א ..L..:א _; _,..=:א ¸,...¸ _..,. :¸א¸..±:א ±.... ,.._, ..._L,:א ) _ , ¡ ( _... ,......: :,...,
.¸.:א
_. _= ,,._. ,=¸:א __.±:¸ :,._.: .:.-:א .¸¸L:א ... ..· . ±_.,: ,L. ¸...±,א _¸.=¸:א ,¸L:..,
±_.,: ,L.. ¸ ¸..±,א _.-.:א ±..:., ) _-:-.:א ( .:.- ,.- :¸א¸±:א _-.: ¸ ,¸..: ±._:.. ±,.,
±¸.א ¸:. _..א ¸ .¸.:א
±_.,: ±,. ,.¸¸ ¸..±,א ±.:, ±..¸, ...= ..= ،±¸.א _א¸¸, ...:· _:,.:א _..:א L.א,,
±.=¸.א ¸¸.. ,_.- , ) ٢ (
٧ - ¿tsâyא ötsJ ¿,t,ï ¿tasí _,ãLã
_¸.,:א _-.:א
_,._=:: __.,.:א ±.¸.,. ±.,: :,,, _..¸ ...¸vא¸ _.±.:א¸ _L.:א _. _,._=:א _-.:
.¸..:א _._. ¸.,, ,א.-..., _-.:א ) ,_.¸.א (
:.א¸..:א ¸;.- _.. _.,_=:א .:.- ,_..:¸ ،«.=. ..., _.,_=:א ..¸... _._. _¸¸ _· ,.¸ ,._-
_,=: ...:א =¸±:א ±...א,: ..,L ,_.:א

:¸א¸±:א ±¸.- _-.
..:. _., _.א,:א _:..:א .,,א _,_= _..¸ ¸...±,א ) _.¸,=:א ( ¡¸,..¸ ¸...±,א ) ,=:¸..:א ( _א¸ _..
¡¸,. ¸..±,א ,.¸ _=±:א , ..= ±¸.א ,., _. ,¸.¸¸ ±.,¸ ) ٥ ( _:..:.= :..א ,_.:¸ .
• ¸.- ,.L. _· ¸:. ¸.¸ _,_=:א .¸L ... :._, :¸א¸± ± ¸..±,א ,,:L:א _=±:., _..¸ ±¸..,
• ,.L., _:- ,,,¸ ¸:. ¸.¸ _,_=:א .¸L ... :¸א¸± ±¸.- ,.. ¸...±,א ±...,-.:א _... ,.¸¸ ،
_L.:א _;.א¸ __-±.: ._..:א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٦ -
,.¸ _=±:א ) ٥ ( :¸א¸±:א ±¸.- _-. .¸¸L _.,¸


٨ - «sJ ¿tasí _,ãLã ¿tsâyא ) _,,,tא :.
.....±: ¸....L..א __-...±: ,...:L.¸ ¸.....±,א .....:¸ ±¸....א , ....,..=. _.... .....±:א _א¸...-;¸ ±....
L...א,, ¡,...±:א _..-.: ±..:, ...., ،±:... :...±¸. ¸ ...L.. L...א,, ±.....±:א ..._L.: ,..¸ __-..±.:א
· ,..L..א , _.=.: ,,,¸ ,..¸ L¸¸;.:א .;. _. .=..:: ¸L.:א : ¸ . ...±:א ¸א,.-א ¸· ¸¸...:א ..: _
..±:א ¸א.,..א ,¸ ¸.L..א ... _. _· ,,,¸
.. ±.: _-.::¸ ¸..±,א ,¸.± _...א ¸.:.:א L..א,, ...±:א ,..L.· _., _,.:.א _...¸¸
_..._.:א (Feeler Gauge) ,,..,¸ ,.... ¸· ,....א ¸א....:א _... _...· _,..:.א _...= א,,... ، _.., _,..:-
.... ,...L.· ....±,א ¸ ,... ¸:., :¸....:א ,א.....א ,,...¸¸ :_.... :¸א¸..± ....L.; _; _,,..¸ ±..:, _ ,...א¸
¸ «.א...א ¸· ¸..±,: __L.: ±., ±:.: ,_.. ¸ ±,¸¸:א ¸ _,,¸=:א
_.._L.: _; ±..:, _,,.._. ,....א ¸א....:א _... ¸..=· _,..:.א _...= א,; ....._, ¸....±,א ¸א,..-א ¸-...: ¸
...:. .,-...¸ ,,...,:א ¸....±,א .....,., א.... ,..L.:א ¸¸.... ...:: ¸ ....±:: _...¸.א ,...L..א ¸...= _;
..±:א ,., _. L,:.:א .¸,א _=.: ¸ .:: ¸ _¸=¸:א

±...±:
.::א
_.¸·
±¸.א
:¸א¸±
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٧ -

,.¸ _=±:א ) ٦ ( ..±: _:-א.:א ±..,=:א _.,¸ ¸..±,א ) _,,,:א (
٩ - í _,ãLã ;ta. ¿tas ¿tsâyא _.,)ttyא
...L.· :¸...=: א¸..L. ¸....±,א ,א ., ..-....:א _...¸,=: .._:.,¸,=:א ±;_...,.:א .;...-א¸ ±...,=¸:
.._:.,¸,=:א ±;_...,.:א _א .._.¸,=:א ,..=. ±א...-¸ _א ¸....:א ±..... _... ...,, .....א ¸....=. .,...
,...L. ¸... ¸...L..א __-..±: _; ¸¸L.:..., ¸....±,א ,א ¸א¸..L .._=¸¸.vא ±...,=¸:א , ,.-....:א _...¸,=:
GM .
_:א..,,א :¸:א.:א ..,¸,= _-. .
• ¡¸. ¡¸,:א ..L.
• _.... _.. ¸..±,א _._.:א ¸.,, .¸L __.,: ¸ ) ,_..:,.:א ( ,=¸:א ,., ,:..:א
• _._.:א ¸.,, .¸L __.,: ) ,_..:,.:א ( L..:., ,,,:א (B) ¡¸,:א ,
• _.=: ¸ א,א¸ ،._:א..,vא :¸:א..:א ...,¸,= .;.. ¸.:. ¸, .¸¸.L,:א .,, ¸¸... :א¸.:א ±..= א,א
= ¡¸,:א ..L. , ±_.:א ±:.=¸ _:.,¸,=:א ±;_.,.:א _-. ,¸ ±:.
אa, «.,- «ar9- :
..:: ....:א =¸.±:א ±..._:.: _; ...:א, ¡,,¸:א ,¸ :..L.:א ._.vא :.א¸..:א ..,.L. _.. ..=
:א ,_.:א _. ,=¸:., _..א .._.:א ,..=, ; .., .,_:. ¸,..א , _:א _:.. ±..._.:א .א¸,
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٨ -
-. .:. , _,...:א¸ _:א..,,א .:.:א _ ¸..±,א .
• ..::א ..¸..: ._:..:א :.א¸..:א ¸א.... ¸.:. ¸,...א¸ .,=¸:., _...א .._..:א ,..= ¸:. ¡;Lvא
_,...:א¸ _:א..,vא
• _.... _.. ¸..±,א
• ¡¸,:א ..L. ¡¸.
• _.._.:א ¸.,, .א¸L· .-· __.,: ) ,_..¸.א ( .L..:., (Tach) א .¸.L:א ¸ .L..:., ¸.-. (B) ,
_:א..,vא .::א .¸... _._.: ¡¸,:א ..L.
• _...._.:א ¸....,, .א¸...L· ....-· __....,: ) ,_....¸.א ( ...L..:., (Tach) ....-.:א _.... ¸...-.א .¸...L:א ¸
_,...:א .::א .¸... _._.: _.,,¸=:א
• · .,.L. ±..¸..:א ,_. ±..= א,; .:א ,..= , «, _,..:א ¸¸.,.:א ,¸.- , ¸ .;. ¸:. ¸, .._
¸..±vא .:. ¸א.,..א ,¸ ±:.= _=: ¸ א,א¸ ،¸..±vא .:.
_...א .::א _-. .
• ...::א ...¸..: .._:..:א :.א¸...:א ¸א..... ¸..:. ¸,....א¸ ..,=¸:., _....א .._...:א ,....= ¸..:. ¡;..Lvא
_..א
• _.... _.. ¸..±,א
• ¡¸,:א ..L. ¡¸.
• .::א .¸L _.. .,.. ,_.¸.א ,¸L _.¸¸ _.¸,=:,א :.-,:א _. _..א
• .;.. ¸:. ¸, .._.:א ,..= , «, _,..:א ¸¸.,.:א ,¸.- , ¸א .,.L. ±..¸..:א ,_. ±..= א,א
_..א .::א ¸א.,..א ,¸ ±:.= _=: ¸ א,א¸ ،_..א .::א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٥٩ -
١٠ - ¿tsâvא ;ta. öא,t,ïrא
; ... א.: ±א¸.,.-vא .א¸, :¸: ¸..±,א · _,.. ,_.. , __.: _· _. _,,.. _.:.., ,.¸ _א ,¸ , _
.¸., _. ±,.:א ±._:.. :,..א ,:L.¸¸ ,_.:א ... _.:¸ ، .,L,.
._L,:א .א,vא ±א¸.,.-א .א¸,א ,¸:¸¸ ,א :¸:א, ¸.,.-א ... ، _:..:א _ ¸..± .
١ ¸¸.L,:א _-.
٢ _:א..,vא :¸:א.:א , .,,א _...א _-.
٣ .:. _-. ,א ¸..±
٤ ,א ..=. _-. ¸..±
٥ _..:א ¸¸א¸¸ _.;.:א _L.. _-.
٦ ±_.,: L. _-. ¸..±,א
٧ ¸..±;: _=_:..,:vא ±_.,.:א ±,. _-.
٨ _.-.:א ±..:א ¸א... ±,. _-.
٩ ,א ¡,. _,._= _-. ¸..±
١٠ ,א ¡,. _-. ¸..±
..¸ ¸¸..L.:א _,...¸ ¸ _..:א¸ א..., ...,:א ±א¸...,.-vא _..., __...,., _vא ,,.... .,...¸ ,..:...א , .
.,..¸ .,..:א .
١ - «,iאaï,vא ï¸iאatא _ a,µא _tiãא _at
..:: _:א...,vא ..::א , ,,.,,:א ..,,א .¸..= ..¸.-.: _.-.:א א... _¸¸ ¸...±,א ) _.¸,=:א ( ،
· ,¸¸ _...¸ v _ ; .¸¸.L,:א _. _...:א .,,א ±,,. ..:. _ ¸...±,א ¸א.... ٠٨ .¸¸.L,:א , ±.:,.
±א, ١٢ ,. ±:
.:. _,_= _.. ,¸:..¸ _._.:א .א¸,א ...¸ ¸..±,א L.. _. 4 ¸..±vא .:. , ±¸..א ¸א..¸¸
.:.¸ ¸¸.L,:א _, .,,א ¸¸. _..¸¸ __.±.:א _,., L.א,, ¸..±,א ) __.,.:א .¸L 15 (
· ._. _._.:א ¸.,, ..L.; _. _._,L:א :.... ..א¸. _. ،:,..א ._..:א ._.:א _. ¸:. ,.. : .א,.-א
· =¸.א _,., ¸· ¸¸.L,:א «, _,..:א ..א .,.._. _...: ±..¸... ¸:. ±;.,:א¸ _,._=:א ¸
_.¸ א.,. «, _,... _. ¸.., .,,א _..א :.- ,¸ ; ,.¸¸ .,,א , _,= _...א ,,,¸ _;..
_:.א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٠ -

,.¸ _=±:א ) ٧ ( א _:.,.¸=:א :¸:א.:א , .,,א _._. .¸¸L _.,¸ _:א..,v

٢ - ¿tsâvא .tt- _at
_L..¸ _=: _.;..:א _L... ±.... _.:.¸ _... _.. _:...:א ¸¸.±:א ,.,- ..=:א _ ) _.:;,vא ( ,.,_.
_:..:א ±¸¸±:א ¸.,: .
• · _. .,:-¸ ¸¸.:א .;. ¸;Lvא ¸:. ,,_. _
• _:א,.:א ¸א _¸א,.:א ¸:. «:_.,: :.- , .א,. :_.. .¸...
• .:;.¸ -_-. ..=. .. ¸..±vא .::
¸.:. ...=:א _.. «:_..,., _.-..:א ..,,א ¸, ¸..,.-vא _.,.. ,.-..¸ ..=:א ¸¸. ¸.,.-v¸
¸...... ¸..._: ¸..... _... _¸א,...:א ...=:א _-..± ,...¸ ..:..א ..... ,¸ ._...¸¸ ،_.,...:א L...א,, .
· _.,.:א _-±:א ...:
....L.., ...=:א ¸¸.. .;.., _-.:א ,_.. ,_.:¸ ..., _.,..:א _-.±:א ...,..א ±¸....א א,; ...·
; ¸א _.,.:א :...; . :v.. ...- :... ¸.. :¸:א, ,,,¸ ¸: ) ±¸,± ( · _, _., ¸א ،...=:א _א,.:
_.¸vא¸ _א,:vא ) ,=¸:א ,., (
...¸..:א ¸...,, ,א.-....., ....=:א _..-. _..=,¸ ) ,_...¸vא ( ±...._:..: ....,L ¸...,,א __...,.,
: ،,..:א =¸±:א א _.._. ...=:א _-,.: _., ..¸..: ; _.. ¸¸..:א ..¸... ±.:. א, ٢٠٠ ,.,_. ,¸·,.:_=
¸¸.:א ¸..= ,..: ..=:א ¸א.,..א
،±....=:א ... _.._., _...א _.-.:א ¸..,, ¸.:. _..,¸¸ .,=¸:א _.. ±..¸ ،...=:א ... ¸.,.-v¸
,,,. ¸._: _:.: ±. ..=:א _.,¸ ,_- ..:א _. ¸._.:א :.± ,....:
_¸א,: ,.L., _..א ,_:.:א ..=:א .. ¸..±,א _, ,=¸:., ) ٠٢٣ ¸ ٠٣٢ ,א¸.¸¸=_. (
.,,א ¸¸. _. _= ±.,: :.- , ) ±:,.:א ( ¸._.:א ,,¸:¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦١ -
,=¸:., _..א .._.:א ,..= , .¸.. ..=:א .. ._. _,=:¸
٣ - ¿iïtא «¡,א,, _-9ïtא ¿atà _at
א ¸¸א¸ ±,. א., _¸¸¸.:א _. .,, ._. ,....v א¸L. _..: ¸..±,א ،..¸א... ¸:.
.¸¸. ±.=¸.א , ..-¸ ; .,, ¸:. ¸,..א _...: _א¸¸.:א ±..¸. ... ..=¸ ¸.. ¸..±
_:..:א _א¸¸.:א

,.¸ _=± ) ٨ ( :א _L.. .¸א¸¸: ±_L. ,.¸ _.,¸ _.;. ) _:;,vא ( .א _.. ,_- :,,,,:א ,..¸
١ _..:א ¸¸א¸
٢ .:א ¸¸א¸ _.
٣ ¸..±vא .., ¸¸א¸
_.;...:א _L.... ±..... _.., .....:א _..._.: ¸..:. ,א.-....., _....:א ..¸¸א¸ ±,...:¸ ) _..:;,vא ( ....=
±...=¸- ..,_.- , ..,.... ±...¸, ) ٢ ( __...: _,,..¸ ,.._- ...._., .L,... _..L.: v ...¸¸L:א .....¸ ،
- ¸א...., _.;...:א _,..: ) ٠١ ,..:. ( ; א,..: ..¸¸א¸:א ..._. , __...: ±¸...- _ _א _... _.., _¸ ¸..±.
,א ¡¸,. ,_...: ..,: ±.,¸, ¸..±

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٢ -
öt,ä,ätא «=¸- ,t,, ;אaãï.t, a¸uא _at ) Jא¸µ,..vא .
...,, ¸...-.. __...,: _..=, ¸....±,א _:א....,vא ...::א , _.¸..:: ,....:., ، :¸:א...: _,.....:א ...::א¸
¸..±,א ±.,..,.:א ..¸. ¸..,, ,א.-..., ،_:¸. .¸¸L, ) .א¸,_:..vא ( ¸..,,א א... ,א.-...א ¸.,.¸¸
:¸:א...: ...:.-:א .א¸..,.א .א,·¸ ..:.- ¸..:. ,..=.א ±:...=¸ ،.¸¸...:א¸ :....±:א _..-.:א .._:.. ¸....±,א
_:.. ¸א,L· __, __.,., ¸..±,א _:¸. .¸¸L, ¸.:. _...: _.=:¸ ¸..,,א א..¸ :_..= ,_....: ±...¸
..,vא :¸:א...:: _......א .._,.,..:א ¸.=..±.א ....L.; :.....א ±....א¸.;: ....,L ±:...=¸ ،..¸,...:א¸ .._:א
_:..:א .א,.א ¸.L.·¸ ..L-.א .¸.. _=, א.: ،.,.. .

• .,, · _= , :¸א¸±:א ¸א¸-; .,,¸ ¸..±; :.- ¸:. .א,L.
• .:. _,L. ¸..±,א ) __.,.:א ,¸L _¸.,: _.. 1 ¸ 15 .,.., _. (
• .,, _L._.-א ¸..±,א ) .:: ¸.. .,, ¸..· ,א ¸..± (
• ¸..±,א :¸¸, , ¸¸.:א :.-
• :¸:א, ±..¸... ¸..±,א _:.,¸,=:א
• .:. , ¸.L..א ¸..±,א ) .::א ¡.L..א ¸· .::א ±:. , ¸.. :¸:א, ±¸.- _.. (
• ..=:א :,,, ) «... ..L- _.. – «_. ¸א,: .¸... ,,,¸ ¸· (
• _..:א ¸¸א¸ ¸א...
• ±.,..א _.¸ .;.-א ) ¸· ±.,..א _:, _.. ¡¸,:א _א¸¸, ,,.. _.- _:, (
• _.;.:א _L.. ¸.L.. :.- ) _.;.:א _L.. ±.=L.א ¸· .¸.± _:, _.. (
• _:..:א .,,א _,._= :.-
• ¸..±,א ¡,. :.-
• ±_:.א _.. :¸_,, :.-¸ ¸א,-vא .¸. :.-
:¸:א.:א¸ _:א..,vא :¸:א.:: ,...:א _.._.:א _,.,..:א ,.¸:א .¸.. _¸¸¸.:א _.¸ ,=-::،¸,...:א
«_:_:.¸ _:..:א _,.,..:א ,.¸:א ¸:. ¸,...:א¸ _:א..,vא :¸:א.:א .א,· _.._.:א _,.,..:א ,.¸:א _.,¸
:¸:א.: ¸..±,א ¸.L..א _. _:.-


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٣ -


,.¸ _=±:א ) ٩ ( ±.,.,.:א .¸. ¸.,, _.,¸ ) .א¸,_:.vא (

,.¸ _=±:א ) ١٠ ( .¸. ¸.,, .א¸L· __.,: _.,¸ ±.,.,.:א ) .א¸,_:.vא ( ±¸.א ¸:.
«¡,.tttא ï¸iאatא, «,iאaï,vא ï¸iאa.t .tïstא _.t,ïtא _,ä,äïtא ,.¸tא
, ....= _..._:¸ _..-א¸. ±;..: _; ..¸,...:א :¸:א...:א¸ .._:א..,vא :¸:א...:: _,...,..:א ,...¸:א ,....¸
,.¸ _=±:א ) ١١ ( :-¸. _.¸ ¸..±,א A ::...:א ,.,.:א :-¸.¸ B _,=.:א :-¸.¸ C
L..:א _.. ,_- 1 _.;.:א _L.. _.. .., ¸¸ L _..:: _..¸:א :,.:א ¸;- .-,... _.;.:א _L.. _ 2
_:א..,vא :¸:א.:א , ¸._.:א ¸¸¸. ¡.L..א ،_.;.:א _L.. _.. _. _..¸¸ _._L...:א ¸.,א .:,¸ ±:.,¸
.,, _±;.:א ¸..±,א _,...:א .::א , 3
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٤ -
_, :¸א¸±:א ¸;L.א ... «: ._. ¸..· _; _.¸ ¸.- .,,א ,א,¸¸¸ ; .. ±א,¸,=: ¸..±,א 4 ,:
¸א¸-,א .,, ._.:א ... ¸:. _:L¸¸ _..: _:א ._.:א _; ،:¸א¸±:א ¸;L.א .., .,,א _.-.¸ 5
¸א,-vא ±- ¸,L _.,¸¸ 6 א _, :,,,,. :¸א¸±:א .,_. _L: _:א _..¸:א :,.:א .. ±א,¸,=:
¸..±,א
.:, _._L...:א ..L:א _¸¸- ±,,¸ ..... :¸א¸±:א _L..:¸ ¸..±,א _..: v _:א ,¸.:א _;
:¸א¸±:א ¸א¸....,
.:, _.,.:א ..L:א _:.: _. _..: _:א ،::...:א ,.,.:א :-¸. ¸,L: :¸א¸±:א ¡.L..א ..,¸
¸..±,א ..=, .¸¸-:א ..L:א¸ ¸..±,א
.:: _:א..,vא .::א¸ ..=:א _,=¸¸ ¸..±,א _,.,.: ¸א,: :¸:א, :..א ... ,
.:: _:א..,vא .::א¸ ..=:א _, _.,.:א ..L:א ,,¸: _. _..¸¸ ¸..±,א ) _L.. _,=¸ .....
.-,... _.;.:א ( ¸..:: ::.... ,.,, ، 7
_..:א _.¸ ..,..א ..,¸ 2 א ..L.. _..: _.;.: 8
_,...:א .::., _._L...:א ¸.,א ,. _:.: .א¸, _. _.. .,, .:,.¸ _.;.:א _L.. _.. ..,¸
_.:¸. ,,¸: ±א, ,.,., .,,-.. .,,א א.. _,=¸¸ 9
_,=.:א :,. ...:; :... _.;.:א _L.. ±... _L: 10 _,=.:א ¸¸א¸ .¸.. _=,¸ 11 ¸:.
،±:., _..א _¸.:א _._.:א _¸¸..:א ¡,.: ..,: ±.,¸.:., ¸· ¸,.. ,..=

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٥ -

,.¸ _=±:א ) ١١ ( ¸,...:א :¸:א.:: _.._.:א _,.,..:א ,.¸:א _.,¸


,.¸ _=±:א ) ١٢ ( _:א..,vא :¸:א.:: _.._.:א _,.,..:א ,.¸:א _.,¸


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٦ -
cttttא ¿aitא
.,à,tא ;ta. _ ¿tasvא _,ãLã

א _. ,,.,:א ,.L. _... _¸.., .,=¸:א :,.._.¸ __..±: _.=, v ,_- ،,=¸:., ._:¸:א ±..,L.:
.,,:L:א :...=:., ,,.,:א ,.L. ,..L.:א _.. ¸.... _.= ¸¸..... .,..¸ ،.,...,: .:.=. .א¸.,.א _._,¸
_:..= «: «:¸.- _...א _L.:א __.,.: . _

.,à,tא _א¸r ¿tasí :
,..=-; ,.. ¸· .:: ,,.,:א ,.L. _=.±. _. _..:א _.._:., .... ¸· ¸..= .,_.. _א¸..א ...L.
:-א., ±..:א _...א ¸· ¡..:¸א ... «:,-, ¸· .א,¸א _¸¸, _..¸
_..-א, .א,... ...:.-:א :,..._.:א .¸¸..L: א¸..L. _.....א _... _א¸..-:: ±...,..,.vא _..., ±..., ±:...=
_א¸-:: _:-א.:א ±,..:א _..: ¸· .¸.:א _¸.-¸
_....., ±...... _¸....-· _....._-· ,¸ ....,=¸:א .;.....: :¸,....L.א ¸....,... , _,....=:¸ :_......:א ,,......:א
,.=¸:א¸ _=..±:א _.. ¡...:א , ,..א¸¸ ,,.,¸ ¸...¸¸ _א¸..א ±.._:¸ _..א,. , ¸..L.· ,,.,¸ ±:.=¸
_,.. ..:: ±:..=¸ ،,,..,:א _..- ..L.·¸ ,,..,:א -... ..:: , ,,...: ,_- ، ,,.,:א _א¸. _._:¸:א
,,.,:א _,...

¿tasí _,ãLït, «-9.tא asא,à ¿,,aã _ «àatא ïtsא¸- ¿- «,ãvא öא,auא _t,ã} ,q .,à,tא _א¸r :
١ ±..± ,.¸ -..:א ... ,,,¸ ,.. :.- , ..· _...:א -.. _¸¸L _. ,,.,:א _. _א¸.א _¸¸.:
±:., ..- ._=.. _¸¸L _. _א¸.א _-א, _. ,,.,:א
٢ _א¸-:: ±_,..:א _.... ±.
٣ א.:א _. _א¸.א _-. ._L.: _; ¸· ¸א.,..א _; _.., _.¸ _-
٤ _-א..:א _.. ._L..:א ,,,..¸ ±..א¸.א _., _· L-;. _. ±,..:א .א,¸., _א¸.א ._L.:
¸.-,:.,

.,à,tא «ãa- ¿tasí _,ãLã :
..,. ±... _.:א ._=_..=_:א ,,..,:א -... ....¸ ±..,=¸:א , ,.-...: ,,..,:א ±.-... _. _
¸, _. .,.=¸- ....: ،_:.,¸,=:א ¸._.:א _. .,...L ....: _:א _:.,¸,=:א ,,.,:א -..¸ ±¸.א _א¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٧ -
_... ,,...,:א _.... _...¸ :...-א¸ ..._L,:א ¸...,: _..=:¸ ..,:.._....: .. .:..¸ _....:א ¸. .. ±¸...א _; _א¸...א
¸· _:¸ .. ,,.,:א -.: .,:¸.- _...א ¸.L..א _.¸ :¸,L.:א _..א .L.· .
• , , ¸....= ¸· _...:¸, _...=.: ,,....,:א -....: ±......=:א ,,..... ¸...:. .....=:: _....;:א _,¸.....:א ¡א¸
_=_..=_:א
• , ..:-:.א¸ ±....:א ±..., _...:א¸ _L...L:א ....±.:: _...;:א¸ _..._:א , ..... ¸· ¸...= ¸· _..=.:
-.:א
• -.:א ..±. _= ¸· .¸, _L. ¸· _.±:
• ,-.:א ¸· ±..:א .א,. -.:א ±..... _. _· , .:: ¸· ,א...א
• .א _±¸. ,א.. ) ,:. ( ±.._..,א ¸.,. ,.,. ,..¸ ....., ¸· ,,..,:א -... _.,. ,=¸¸ _.:א¸ ,,.,:א
_¸¸.,:., .:..:א ._..:א
• _:.,¸,=:א ,,.,:א -.: _:.,¸,=:א ¸._.:א ¸,.¸ ,..
• _:.,¸,=:א ,,.,:א -.: _:-א.:א .א¸,.א .::
¿äitא ¿tasí _,ãLã ) ,,ï¡,,,¸ttא : .
_..= ¸.L.· ±... ¸,-..:: ±,.:-:א .._,:¸ .א,¸.., ,,..,:א ±.:- , «.._... א¸.L. _....:: ±... :
__..-:: _..=,¸ ..,=¸.:: ...:.-:א :,..._.:א¸ __...±.:א .¸¸..L ,...- ¸א,..-vא ...¸. _..-א, ¸...L..א
_._:¸:א _..:¸ .._. .
١ - ±;,..א :,.¸¸ א ,,....,: .
א _,... ¡..:¸א _· _¸¸.,:א ±.=¸- ¸¸.. ,_.- , ±.¸, ..= _.., _..:., .א,.:א .¸. _-א, ,,.,:
_...:., ..א,.:א ..¸. :¸.,; ,.... , ..:: ,_.. ¸· ...=, _._,..:א -.., ¡,.,¸:א ,.... ¸....:א ¸·
_..:א _¸.- _; ,,.,:א ,¸.: _..:א _. ¸,L¸ ,¸¸ ¸א,-א ,,,¸ _.. :_L- _=.±. ±.-` ¸ א..¸
٢ - ,.. ._:,: :¸..:א :..=:א ±¸-.:: .
.., ±. _...L. ,,...,,: ¸· _..._,..:א -..... , _.....א ....א,.:א ....¸. , ,,....,:א _,......
,א...א ,_.. ..¸· ±.,¸ .א,¸א _±¸. __.-.:א ,.., ...א _.,.:א , ,א...א ¸·
٣ - ,,.. ,.¸ ±¸.א __.±: _.-.. .
..,_.. ±..., _..L. _.....א ,..... , ...א,.:א ...¸. _; ,,...,:א _.¸¸... ¸..... _.....א ¸·
.¸¸.-,:א .:..א _; ¸,.. ,,..,:א _.. .¸, _· ,,., א..¸ ،.¸¸L:א ·,.· , ._:.,. ..,.:א ¸· _..:.,
«, ¸.,:א ,.- .,:.., ,._.:א ,,.,:א -.. _=, v ..
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٨ -
tu ¿astא ,,. _,ãLã ¿- ¿äi..t ò,aæא «sitLtא ¿tasvא ya,¡ _ttïtא ¿,aµא, : -

¿astא _א¸sí ¿astא _,ãLã
.א .,,¸ ¸· _..±¸ v ±¸
__.±.:א , ,,..
• _..:א .א,. _-.
• .:.:א¸ ¡.L..vא _. _-:-.:א ,,,.· _-.
• ,,.,:א _L. ,... _-.
.. , ,.L..vא
±¸.א ..,: ¸·
• .¸.:א ±,. _-.
• _L.. ,..:א _-.
• ,,.,:א¸ .א,¸א ±_:- _-.
• ,,.,:א _L. ,... _-.

,,.,:א ±;,..א :,.¸¸

• ±:א _-. ±..
• :...א .¸.:א _-.
• ,,.,:א _L. ,.L. _-.
• ,,.,:א ,¸.: _. .±=:א
,,.,:א _.= ¸,.¸ ,..
_..:א _; ,...:א
• ._L. _. ,,.,:א _... _-.
• :L.. ,,.,:א -.. _-.
• ,,.,:א ¸... ,א...א _. .±=:א
¿tasvא a¡aa .,à,tא _ïr ;ta. _ :
, ...:.. v ±...,=¸:., ,,...,:א :¸¸, _... א_...= ¸...L..א ...¸.. ,,...,:א :¸¸, , .א,... .,....,
±_.:- ¸.:. ¸,...א ,.. _.._:¸:א ...¸א ,._- _..¸,=:vא _...א ,..L., ,,.,:א :¸¸, ¸· _..:., ¸,..:א
,=¸:א , ,.-..:א ±¸.א ±...א,: ..,L
_.¸ , א., .,:א _..א __-±: ,. ¸.L..א :א ,,. :א _:א .¸¸L:: __.. :=.±:א .,_. ±..
±¸..א ...,: .... _.L.:א ±.., _.. ;.. ±,.:., _L.:א ±¸., ,=¸:א .:.. ¸.±¸ .¸¸L _· ...¸
_א _:..:א¸ ._L,:א .¸.:א ¸· __.±.:א .., ... ¸·
,,.: ..,¸ ,=¸:א , _L. ±¸.- ...¸ .א _,.¸ ,=¸:א .:.. _. :=±:א ¸.L..א __-±: , _: .

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٦٩ -
_:.,:א _-.:א .
...¸,=:vא ,,...,:א _...- ,...L. ¸...L.. __-..±: .א¸..,; ..... _ _:...,:א _..-.:א .א¸..,; ,..¸ ±...=¸..,
±¸-.:: _:.א ,,.,:א _.±¸ _.:א¸ .
• ±¸-.:: ±¸¸:א :,,,¸ _.= _-.
• _..:vא¸ _..:א _. .¸¸.:א _:.. _-.
• ¸¸.L,:א _-.
• ,א...vא¸ _..:vא _. .א,¸א ,:. _-.
• .:א _-. ¡.L..vא¸ _=..:א _. _
• ¸..±,א .,L.. _-.
• ¸..±,א ±_.,: _-.
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٧٠ -
¸.L..א .¸.. _._= .
¸....: א,; __-..±: _..L.:א , ±....,-.:א¸ _:...,:א _..-.:א , ...L..א _...- ,...L., _..:..: v _..:א
،_.¸,=:,א ,,.,:א ¸ -..,:א _=..±:א ,,.., _..±:¸ ،_..¸,=:,א _..א ,.L.: _-. _¸ ¸¸א..,.,
:. _:..:א _ ±v...-א .,¸· ±.,=¸:א , ±¸..א .:.± _._:¸ _.¸ _:..:.= .

• ±¸.א _א¸¸, ,..
• ., ... ¸א __.±.:א
• _א¸¸.:א ,.L..א ,..
• _., ... ,,.,:א ,.L.
.א¸,.א _= _-. ,.¸ ±:.: ،_...א ,,.:א ,. ¸:,_,.,=:א _· _,.¸ v¸ ¸ א,;¸ ، v¸· ±..,=:א
.,:= ±..= _._,L :א _¸¸ _-. L.א,, ¸:,_,.=:א

v,í : _א,,. ;as a¸uא
¿astא _א¸sí ¿asïtא ;ta.tא ¿astא _,ãLã

ï)t as, a¸uא .à,ï¡
«.,iLã _- ï¿aà


,,.,:א ,.L.
• _-. ,,.,:א
• _-. ±..:א
• _-. ,,.,:א
• _.¸¸ _-. ,,.,:א
_tq _tt a¸uא .à,ï¡
«.,iLã ï.ts}
¸...:א ,.L.
., ..,¸,=:
• _.... _-. ¸..±,א
• _-. ¸..±,א .:._aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٧١ -
t,.t. : a, .sa «¡א ¿,iLïtא
_א¸sí ¿astא ¿asïtא ;ta.tא ¿astא _,ãLã
..,¸,=:., ¸...:א ,.L. • _-. __.±.:א _....,,.,:א ,.L.
• _-. ±.-.-,:א
• _-. ,,.,:א -..
• _-. ±..:א ,L..
• ,,.,:א ¸...
• ±- _.¸¸. א ,,.,:

,¸.,:א __.±.:א ,.L.
• _-. ,¸.,:א __.±.:א _.,
• _....-. _.....-,: _.¸....:א _.......:א
,¸.,:א __.±.:א

;as ¿א)rא .,,,
_.¸,=:,א __.±.:א ,.L.

• _..-. ¡¸,..:א ¸....¸; ,.._- _...
:¸.±; IG

,,.,:א ,.L.
• _-. ±.-.-,:א
• _-. ,,.,:א -..
• _-. ,,.,:א ¸...
• _-. ±- _.¸¸. ,,.,:א
,¸.,:א __.±.:א ,.L.
• _-. ,¸.,:א __.±.:א _.,
• _....-. _.....-,: _.¸....:א _.......:א
,¸.,:א __.±.:א

a,,¡ ¿א)rא _tt,
ía,¡ v a¸uא
¿,iLïtא
.א,¸א ,-. ,.L. • _.....-. .א,.....¸א ,_Lא¸.....- _......
,¸¸..:א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٧٢ -
_.¸,=:,א __.±.:א ,.L. • _-. .א,¸א _.¸¸. _._..
• _-. ..:א :¸א¸- _..-
L. ,¸.,:א __.±.:א .., ,.
• ,¸.,:א __.±.:א _.,
• __.±.:א _.-,: _.¸:א _...:א
,¸.,:א
.א,¸א ,-. ,.L. • .א,¸א ,...
_.¸,=:,א __.±.:א ,.L. • ..:א :¸א¸- _..-
• _.... _-. :¸:א.:א ,_- _.
_..:א ... _.¸ _.... ¸..±,א
¸:. START ,,.,:א ,.L.
• _-. ,,.,:א ¸...
• _-. ±- _.¸¸. ,,.,:א
• _-. ,¸.,:א __.±.:א _.,
«,,s= «¡אa, _
«,ï¸tא ¿,iLã
,¸.,:א __.±.:א ,.L. • _-. _.-,: _.¸:א _...:א
,¸.,:א __.±.:א

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٧٣ -
tttt. : _א,,atא ;taï.א ;as
_א¸sí ¿astא ¿asïtא ;ta.tא ¿astא _,ãLã
.א,¸א ,-. ,.L. • _-. .א,¸א ,...
«s¸. ;as
;twyא
_.¸,=:,א __.±.:א ,.L. • _-. ..- ..:א :¸א¸- _
,¸.,:א __.±.:א ,.L. • _-. ,¸.,:א __.±.:א _.,
.א,¸א ,-. ,.L.
• _-. .א,¸א ,_Lא¸- ,¸..:א _.
• _-. _...א ,.,
«.-tuא «s¸.tא
אa, «,tts
_.¸,=:,א __.±.:א ,.L.
• _-. .א,¸א _.¸¸. _._..
• _-. ..:א :¸א¸- _..-
• _-. .א,¸א ._=. _....
ò,ar ,àtsïtא
.L. .א,¸א ,-. ,
• _-. .א,¸א ,_Lא¸-
• _-. _...א ,.,
• _-. .א,¸א ,...
,,.,:א ,.L.
• _-. ±.-.-,:א
• _-. ,,.,:א -..
• _-. ±..:א ,L..
.א,¸א ,-. ,.L. • _-. .א,¸א ,...
,א¸ïï.א ;as
«.-tuא «s¸.tא
_.¸,=:,א __.±.:א ,.L.
• _-. .א,¸א _.¸¸. _._..
• _-. _,.=¸.א _..-


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٧٤ -
ts,א, : ¿t. .sa .,à,tא ;ta.
_א¸sí ¿astא ¿asïtא ;ta.tא ¿astא _,ãLã
,,.,:א ,.L.
• _-. ±.-.-,:א
• _-. ,,.,:א -..
• _-. ±..:א ,L..
• _-. ,,.,:א ¸...
• _-. ±- _.¸¸. ,,.,:א
¿,aïã } ;t..
¿,µsïtא
__.±.:א ,.L.
.¸,=:,א _
• .א,¸א _.¸¸. _._.
• _-. ,,-.:א .א,¸א :¸א¸- _..-
• _-. ..:א :¸א¸- _..-
• _-. _...א _.¸ _..-

,,.,:א ,.L. • _-. ±.-.-,:א
,¸.,:א __.±.:א ,.L.
• _-. ,¸.,:א __.±.:א _.,
• _at _tã,t _-¸tא _tïitא
• _-. ,¸.,:א __.±.:א
__...............±.:א ,...............L.
_.¸,=:,א
• _-. ..:א :¸א¸- _..-
¿א)rא ¸r.ï-
¿א)rא, ;aïï-
¸.L.· ¸-· _ • _-. ¸;..א ,.L. _:.,.:א _...א

ï,aïtא .sa
,,.,:א ,.L.
• _-. ±.-.-,:א
• _-. ,,.,:א -..
• _-. ±..:א ,L..
• _-. ,,.,:א ¸...
• _-. ±- _.¸¸. ,,.,:א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «tttttא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã a¸uא ¿,iLã «.a.í


- ٧٥ -
• .א,¸א _.¸¸. _._.
• _-. ..:א :¸א¸- _..-

__.±.:א ,.L.
_.¸,=:,א
• _-. _...א _.¸ _..-
• ,,,¸ _-. :¸.±; VTA ¸·
PSW
,,.,:א ,.L. • _-. ±.-.-,:א
,¸.,:א __.±.:א ,.L.
• _-. ,¸.,:א __.±.:א _.,
• _at _tã,t _-¸tא _tïitא
• _-. ,¸.,:א __.±.:א
.,.í ;.ts _tr.
__.±.:א ,.L.
_.¸,=:,א
• .א,¸א _.¸¸. _._.
• _at ;ttא ï,א¸r _t.r
• _-. _...א _.¸ _..-
• _-. ±.-.-,:א
• _-. . ,L.. ,,.,:א ±.
,,.,:א ,.L.
• _-. ,,.,:א ¸...
• _-. ±- _.¸¸. ,,.,:א
;t..í ,àtsïtא
¿.stא
__.±.:א ,.L.
_.¸,=:,א
• _-. _...א _.¸ _..-
• _-. _.. IDL _..:א ...

,=¸:א ..,¸,= ,=¸:א ..,¸,=

¿tasvא _,ãLã
¿tasvא _,ãLã
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
«
,
ï
¸
t
א

;
t
,
¸
,
ï

٤
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٧٦ -
«-aï.-

,.L. _,=.¸¸ ,=¸:א :,._.¸ __.±.: _._:¸:א ±..,L.:א _. ,=¸:א ..,¸,= ,.L. ¸..¸
.,¸,= ±.,=¸:א _=_..=_. ¸:. ,¸ ±:.: ، .,..,: :.=.¸ .:.- ±א¸_,, :.. _. ,=¸:א .
±א¸_,,.:א ... _.. _._=: _._:¸:א ±,L.., ,:¸ _· .:.±:א ¸.L..א ¸.. _א¸...., ,,.. .,.¸
_L.:א __-±.: -_-.:א .¸¸L:א¸ ,=¸:א ..,¸,= , ±¸..א ¸.L..א _-±: _; ¸¸L.. .,.¸
:א ¸.L.· __-±: ¸:. .....:¸ ±.,=¸:א _=_..=_. ._.: _:א ±.. ,=¸:., L_.,:א _:.,¸,=
,=¸:א
_,.=: _.L.:א __-.±: ±א,.L- ¸¸· _.. _:.,¸,= ¸... ¸· .,L.: _L. _· ±¸.- ... ..:א,¸
±א¸,.:א ¸¸... ¸:. .±=:., ) ±א¸,_.:א ( ¸..:¸ :א ¸._.:א :,.¸¸ _. ¸.. :_.¸ ±א¸,.:א _:..,¸,=
__..... _:..,. _., ±,¸.¸ _..... ±¸¸.± _. :¸.,. _.¸ ,=¸:., _:.,¸,=:א ±א¸_,,.:א ¸:. L..-::
_....:א ±¸¸.±:א ¸,...¸ ¸,...:: :,...א ._.:א _. ¸._.:א :,.¸¸ ...¸ «:;- _. _:.,¸,=:א ¸._.:א _¸.¸
«.: ,.=¸:א ¸..,,א ,..- ¸:. ¸,.:א ._. .:..¸ ¸._.:א _.¸¸. ..,.¸¸ ¸,..:א ¸.L., ¸,..:א _...¸¸
:_.= ¸.=±· .¸¸ «_. ¸.:א ¸._.:א :.± _. ,....: :,.- ,..,·¸
.,..· _. ¸,.· :.. _¸¸L _. ¸,.:א ._. .¸.. _=,¸ .
١ _=: ,,:L:א ¸,.:א ._. .¸.. «.L.א,, _=, ,_- ,=¸:., _..א .._.:א ,..=
_:.,¸,= .,L..
٢ - ;:א ¸._.:א ¸א... .¸.. _. ¸· .._.:א _. :¸- _¸¸L _. _:.,¸,=:א .,L.:א __.±.: ,¸
..¸ ,...:א ¸,.:א ._. .¸.. _=, ±:.,¸ _:.,¸,=:א _._.:א :¸,,· ,א.-..א _¸¸L
.,L.:א
,=¸:., _:.,¸,=:א .א¸,.א¸ ±..,L..:: _.. _:א ¸.L..א :.-,:א ... , _.,. .,.¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٧٧ -
,.א ïar,tא : _-±: ,=¸:א ¸.L.· _ _:.,¸,=:א

ï,אaµא : .¸.. __-±: .א ¸.L. ,=¸:., _:.,¸,=:א .L..א ,

Jאatvא :
..... _.=: :. :¸..:א ±¸.: _,=¸ :.-,:א ... ¸ .¸.. .
١ ¸.L..א ±.,,..
٢ ., _=, _L.:א .¸..
٣ ,א.-..א _L.:א .¸.-.: _-.:א¸ _._.:א ±א¸,·

¡,ï.- ,,.atא ;א.vא : · _; ,¸..:א _.¸ _ _..:; ,.., :¸א.,א ... ٨٠ ٪

oà,tא ,¡,aï.t ¿à,ïtא : _.....

¿it.,tא ïast.tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

öt,.aï- ï,אaµא :
.,..:א ,:...א __, ¸._.,א


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٧٨ -
¿,vא ¿aitא
«¡,ta,tא ¿tasí _,ãLã
:א ...¸¸¸: ¸..:. _....: ....L:: _¸..- ..¸¸.L,:א ,...¸ ,.._- ،...¸ ...¸;:א .._:.,¸,=:א ....L:., ..,=¸
, ..,....¸ _א,.:.א ,.,- ¸.:. .¸¸.L,:א :....= ....,.:¸ ،._:.,¸,= ...L _; ._:.._=:א ...L:א _.¸,.
א,.... ..¸¸.L,:א , _......¸¸ .._:- _..= ..¸¸.L,:א ,,...:¸ ..¸¸.L,:א ....¸ ,..,. ....,: _א,..:.א _... ...:.-
_:..:א .:.L,:., .
- ¸¸¸: =¸.א _,., . ) .:.:א ( ±¸.א :¸א,; ..,: .¸;:א :¸..:.,
- .,:_.±.: ,¸;:א _:.,¸,=:א ¸._.:., ,=¸:., _:.,¸,=:א ±;,..vא :¸,,· .¸¸¸:
- .:,:א L.א,, ±¸.א _א¸¸, ...:; ¸¸.L,:א _-±:
:. ¸,.-:: ¸ ,=¸:א ¸¸.L, ¸.L.· __-±.: .,.. ±א.א¸,; ±... ,¸ _L.:א __-±: , ., ¸
,, ±:,¸ ¸..א¸ L_.א .-· _. ., _=, ±א.א¸,,א ._..: ;¸ _.±:א א.,, .;.:א ..א,. ¡.,: ... ±_:
±א.א¸,,א _. .=..:א¸ ¸¸.L,:א _-. _. ±א,L.א ¸¸· _.. ,=¸:א ¸.L.· __-±: ... ..:א,¸
,,:L:א _=±:., .,..,. ..=, .,.._.
١ - _- ¿astא _,ãLã _i¸tא _aitא ¿9r
±:.=¸ ،_=..:א _. ¸¸.L,:א ,.L.· _-. ¸ ¸¸.L,:א ,.L.· _. _,._=:א ±_,.: :,,, L-;.
.,... ,,.: _:א¸ ¸¸.L,:א ¸.L.. .:.±:א ¸.L..א _. _.= ±...¸ ±...±.:א ¸ ¸,.=:א L-;.
¸· .,.::
٢ - _,t,)ttvא ¿,.uא ¡,ï.- _at ¿9r _- ¿astא _,ãLã
_. ±:,¸ «, _,..:א _.:א «.,:, _. .=..:א¸ ¸¸.L,:: __:¸,=:vא ¸,:.א _,... _-.¸
_. _:..:א _,... .¸... __L..: v ±.¸¸.L,:א _., ,¸ ....± _.= א,; ¸¸.L,:א ,., _; ¸L.:א ¸;-
_:- _= , _:..:א _,... L-;: ¸¸.L,:א _L.· ±. ±.. ,:L.¸ _, _¸..א ..¸ __,L: ,:L.¸ א
., _=, .;.:א ..א,.
٣ - _,tא öא. «¡,ta,t _,t,)ttvא ¿,.uא _at ¿9r _- ¿astא _,ãLã
¸.L,:א _. ,_..: .,,¸ ,א ¸,:.א _-.:¸ _L.· _¸., ±.¸ ..¸ __:¸,=: _.- _,. ,.-
· _,::א _,=¸ ...... ,.:א _.= א,,. ،:._, :., ¸¸.L,:א _· ¸.¸ א.,. ¸.- .... _. ,. . ¸¸.L,:א _
. _.א¸ _,:א _.= א,; ..· L.,.. .,:,,, ,¸, _,=: ,א ¸,:.א _,... _.. ¸:. ¸._ __:¸,=:
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٧٩ -
¸¸.L,:., vא ,:L.¸¸ _=±:א «-.,¸ .. א..¸ ±...א,:א _..: .,.L. :.¸., _¸-., .¸א.,..א ¸.
,.¸ _:..:א ) ١ (


,.¸ _=±:א ) ١ ( ¸¸.L,:א _-. _.,¸ _,:א ±א,
٤ - «¡,ta,tא a,, _t,à ¿9r _- ¿astא _,ãLã
_..:: ¸.,,א ¸_,, ..,. ،¸¸.L,:: .,,א ¸א... .¸.-.: _:.,¸,=:א ±..._.:א ¸.,, ,.-..¸
א.: ، ,:..:א _. ,:..:א .¸L:א ¸ ,,,:א _. ,,,:א .¸L:א _.,¸ ,_- _¸א,.:א ¸:. ¸.,,א _.,¸
, ¸.,,א :.א¸. _,=: _· ,¸ .,, ¸א... ¸:. ±:, ..,.¸¸ ¸¸.L,:., ...א ,,:L:א :.א¸.:א ,¸.-
:¸._.:: ..-..:א ¸¸.L,:א
٥ - «¡,ta,.t _,t,)ttvא ¿,.uא «tttï _at ¿9r _- ¿astא _,ãLã
¸.,, ,.-..¸ ¸¸.L,:: __:¸,=:vא ¸,:.א ...= _-. .א¸,, ) ,_.¸¸._¸א (
HAYDROMETER ..¸, _· _,.¸ ±.,=¸:א ..,¸,= _,.,. ,_.- , « ...=:א ¸א... :.א¸. ¸
_:,:¸ .,.: ١٢٨ .,.-.: _.-:א _.:א ¸:. ¸¸.L,:א _¸. ,,_. ±:, _. :.א¸.:א ¸א... _.= א,,. ،
.¸ «:.. ,¸ .. .¸..¸ ..,

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨٠ -

¿astא _א¸sí ¿astא _,ãLã
.¸., .:.: ¸¸.L,:א
١ . _. ¸¸.L,:א .. ,...
٢ ¸¸.L,:: __. ,א.-..א
٣ ._, _. ¸¸.L,:א ¸,:-
_:- «, _-±:א ,.L.
¸¸¸.: __L..: v ¸¸.L,:א
,.. ,.¸ ,=¸:א ±¸-
__.±.:א ...:· .,.:,. _...א
١ _;.· .,_:. ,.L..א
٢ ±,¸:א .=- _. ¸
٣ _.¸.א __.,.:א ) ,:..: א ( ,=- _.
¸¸.L,:א ¸,:- _,...
¸א¸...., _.-.¸
.:א¸:א _-±:א ,_.. ..:א ¸-,.¸

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨١ -
_.tttא ¿aitא
_aLtא ï¸iא. ¿tasí _,ãLã
¸¸..¸ _.:א ±¸.א _. «.=¸- ....¸¸ _..· ,=¸:., _:.,¸,=:א ±א¸_,,.:א ¸.=· .:,:א ¸..¸
..,,א _... ,.: _..¸ ،±..¸..:א ... _.., ..¸· ,. ¸¸.¸ ,_- :_... ±..¸., ) ±.:,.:א ( .:א :..±¸ ¸.._
) _,..א ( ;_.: _..:א ....:; ,,-..:א ¸.._.:א ._.= _· ،±:, _; ...¸¸ ،¸א¸...., _..: :.:,.:א :¸..:א¸
_.. ,.¸:.., ،...,.: א..,, ..:,:א _.L.¸ _· ,.¸ א..:¸ ،:_.... ¸¸.L,:א _-± :.- _· ,: ،א¸.,. «.. .:.,
..,.,, ±א..:,:א ,¸¸: ±:.: ،±¸.א _א¸¸, .¸. _.: ._:..:א .... ,_.L.: ¸.:. _...: ,_.L.: ) ,.=¸:
«..,¸.- ...,.. ¸· ...:,:א _..-א, ( ±...,:א , ..¸¸.L,:א _-..±¸ ...,,א ,L..... ¸..._: ..._:,: ...:,:א __L....¸ ¸...-
__...±.:א .¸¸..L .;...-א _... ,.¸..:א ¸..:. ،,.....:א _..:א .._=_..=_:א ....L:א _..¸,-., ,,...¸ ...:,:א¸
_; :¸=,:א _¸¸L _. ±¸.א _. ......¸ _:.., ,,.¸¸ _:.,¸,= ¸._: _.....א .
١ ±¸.א _א¸¸ ...:; _:.,¸,=:א ¸._.:., ±;,..vא :¸,,· ,א..;
٢ ±¸.א _א¸¸, ... ¸¸.L,:א _-±
_:.א _; _-±:א :¸:א, ¸.L.· __-±: ,_..: _=, ¸ .
v¸· . _¸..L:א __-±.:א
._..: . __-±:¸ ...א ..:א ¸:. .:,:א _-., ¸.L..א __-±: .:,:א .א¸,· ¸.L.·
..:.: . ,=¸:א ¸:. _-.:א ¸;- _. ¸.L..א __-±:
... , ,¸..: .,.¸ ±.,=¸:א ..,¸,=, _.- _. .,, ,,.¸ ¸.L..א ... __-±: __,¸
_-±:א :¸:א.: L_.,:א ¸.L..א __-±.: -_-.:א .¸¸L:א ¸:. :.-,:א __..: ±.=¸± _· ,_-¸
- ±.._..: _.: ±.,=¸:א ¸:. ..¸, ¡;L,א ,¸ א.: _:.,¸,=:א ±א¸_,,.:א¸ ±..,L.:א __., ..
¸,.¸:א ... ¸..: א,.. .¸.: ¸.L..א __-±.: ±א,L- _· .א¸,; _,. ,=¸:., _..א .._.:א ,..=
_:.,¸,=:א _-.:א :¸,,· __.,: ... ..-¸ ، .;.-v א¸L. ±א.:,:א _. .:.- ¡א,.· ±... ;...
±.=¸±:א _:..:.= _.¸ ....:א .
_.¸ ±... _,¸· «:¸ _..:.א DF , D- , B , D+
_.¸ ±... ±;: «:¸ _=¸¸..א B, 1 , 2
«:¸ _..,._:א ٦ _.¸ ±... A B , IG , L , F , N , E
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨٢ -
v,í · ¿¸ttatא _,ãLïtא
-. ±... :¸:א.: L_.,:א _:.,¸,=:א ¸.L..א __-±.: ±.,=¸:א _=_..=_. .,, ,,.¸ ±..,
_:¸ .. .,..¸ _-±:א .
١ - _:¸:א _-.:א .
±_,.: :,,, L-;. ±:.=¸ ،_-±:א :¸:א, ¸.... ,., ¸:. :¸..L:א ¸,.=:א L-;.
¡.L..vא _. .,.-. ¸ _-±:א :¸:א, ¸.... _, __.,.:א ±... _. _,._=:א .. ...¸vא ¸· _.±.:א¸
_:.,¸,=:א ¸._.:: .,:_.,: ,.. ,,.¸
٢ - _.:א _-. .
,-± ¸ ±,¸¸ _. ,.א¸¸ ,,,¸ ¸· _.±.:א¸ ¡.L..vא _. «.-. . ,,:L:א ,¸.:., ..± ,.. ¸· , _
_-±:א _:..: _..=:א ..,¸,=:א ._:,.: ,...:א .¸.:., .:,:א _א¸¸, ,.. ,,.¸ ±:,
٣ - _..¸:א _-. .:,.:: :¸=,:א¸ _:, .
±-;¸¸ ._:א L.א,, .:,:א ¸א.¸ _=±:א _. _..¸ ..= ,. ..... _.= א,,. _א¸¸.:א ±,. «.
¸:, _..¸:א ¸א.,..א ,,_. ±,. ±... _.= א,; ..· _.,,¸=:א _¸.:א¸ _:, _..¸:א :,,, ¸:. ¸.¸
,,,. ¸א¸¸ v ±,.:א _.= א,; _.,,¸=:א _¸.:א _-. ±:.=¸ ، :.¸., _¸-., א,
t,.t. · at,tא ;א¸,í ¿tasí _,ãLã , «=tuא «a.tא _.s at,tא _ai, ¿tasvא _,ãLã
..... ¸..:. ...:,:א ±.._,.., ,,...¸ ,.._- ±...,=¸:א ....,¸,=, _...-:א _...:א «.., ,,...¸ _..-.:א א....
..¸.:א ._.vא :.א¸..:א ..,.L.¸ ..:.- ±..¸.. .... ±...._.:א .א¸.,;¸ .,=¸:א _. «=. .., _-.:א
.=, __-±:¸ _-.:א ... _. .,_:. ¸,..א ,.¸ _:א _:..:א :.א¸.:א _. ,=¸:., _..א .._.:א ,.
¸א.,...א ¸· _;..; _. «: .¸;:א .._.:א _.. ¸· «._-;. .¸.-.: ., _=, .:,:א :.- ,,..¸ ±:..=¸
..א :¸.,,.א¸ ±א...:., .,..-.¸ ..:,:א .א¸.,· ±.. ±..,=¸:א ...,¸,=, _.-:א _.:א _... ..¸.-.: ..
,,:L:א _=±:., .,:.. .א,., .,.._.
,_- .:,:א _-± _-.: ¸:א, ±¸.א¸ ._:.,. ¸¸.L,:א ,.L.· _.. ,.. ,¸
,=¸:., ¸:,_,.=:א :¸,,·¸ _.¸,=:,א ,=-.:א ±א.-¸ .:: ±:, ,,.¸

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨٣ -
tttt. · «,ï¸tא _.s _aitא ¿9r _- ¿tasvא _,ãLã
....,. ...,_.- , ±....¸, .....= _...._.:א :¸...,,· _.... ....:.- ¡א,....· ±...... ،±....,=¸:א .....,¸,= _,
¡;.L,א ±._:. ,.¸ ±..._.:א .א¸,; _,.¸ ,=¸:א ¸:. _-±:א :¸:א, _-. ±: _.. _:א _:.,¸,=:א
.א,. .:,:א ¸¸.., _.. _,: _:א -_-.:א ±א.א¸.:א ¸א... .¸.: ,=¸:., _..א .._.:א ,..= ¸:.
... ¸ א,;¸ «..:.. א.א¸.:..., _¸ ± _...-:א _...:א ¸..:. ...:,:א _¸... ,..: ..¸¸.L,:א _..-. v¸· ,..,_. ..,,:L:א
¸..L..א __-.±.: ±..,=¸:א ..,¸,=, ..,,א _.._. ¸..,, _.. ..:,:א _.-.: ..,,... _.:א :¸.,,.א¸
) ±..:,.:א ( :.א¸... ¸...- ٢٠ ¸..._.:א :...± _..._. ¸...,,¸ ±..:,. ) _,....א ( . «..:.א¸. _.... ,.. .. _..:א ±.....א,
..,=¸:א , ,.-....:א ...:,:א ....= _:א,...:א ¸..:. _,....א ¸...,,¸ _¸א,...:א ¸..:. ±..:,.:א ¸...,, _...,¸ ,.._-
_...:א ,_..א ±:, ±.¸,
_:.,¸,=:א ±..._.:., ..- :_.= :¸,,· ±...¸ ±.,.: ...¸.,, _.L¸ ..,.,.: _.. ,.¸:..,. :¸._..::
,....¸ ¸....,,א ¸..._,, ....¸¸L , ±..... .;.-v..... א __:.....:א ± ,,...:L:א _...._.:א ¡,.... ,....- ......
¸ ,._.= _; ¡,.,¸:א ¸· ¸..,,., ...א __:..:א ¸:. ¡;L,., ¸.,, _· ,א.-..א .¸¸L ,,. ..L..v.,
¸.,,א __.±: ±.._:.:
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨٤ -
cttttא ¿aitא
«ï¸æא ¡.t, ¿tasí _,ãLã ) ...tא .
_..¸ .=¸.א ..., .,., _=±_: =¸.א _,., ,..¸ _¸.: ¸, _:..,¸,= ±¸.- _.. :¸..,.
±..=¸.א _.. ¡,..:א א.. _L.¸¸ ±¸.א .א.. _.:.א _,:א _. _..:א _,:א __±..: .¸_,,¸ _..
. ,. א.: ،¸א.,:א , _,= _א¸¸, ,¸ ±¸.א __.±: ..,: ,:;. «. __..±.:א _,א,., _.. :_..= ¡א,..· ±...¸
_¸..: _....¸ __..±.: .._._=: ....,: .,._....: ...:.,¸ _...,¸¸ ±¸...א .א...- _¸..: _... ..=¸.א _,...,
,.¸ _:..:א _=±:א ) ٢ ( _...:א _.¸¸:.א _,:א _, =¸.א _,.,

,.¸ _=±:א ) ٢ ( =¸.א _,.,: ¡.L. ) .:.:א ( .,=:א .א¸,.א __.,.:
_,., _¸:¸ ,., _-. _.. =¸.א _,., ¸:. ..,א¸,; ,¸ א., L_., ±..,-. ±...¸
_...·¸ =¸.א .,.=..· , _,._=:א ±.¸.,. ±.,:¸ ±¸.א .א.-
,=¸:., =¸.א _,., ¸.L.· __-±.: .,.:א ±א.א¸,,: -_-.:א .¸¸L:א ¸:. .¸..: .,.¸
_=, ±א.א¸,,א ._..: ,¸ _L.:א __-±: , ., ¸:. ¸,.-:: ¸ ...א :¸,,.א¸ ±א..:א L.א,,
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨٥ -
_....:א ... ¸..א¸ L_.א .-· _. ., ..- _.±:א א.,, .;.:א ..א,. ¡.,:;¸ _:.,¸,=:א ¸._.:א _.
__...:., =¸.א _,., _-.: .,.:א ±א.א¸,,א ±_:א¸ ,=¸:א ±. _..:א ...
_:.א _; =¸.א _,., ¸.L.· __-±: ,_..: _=, .
v¸· . _¸..L:א __-±.:א
._..: . ...א ..:א ¸:. =¸.א _,., _-., ¸.L..א __-±: _,., .א¸,· ¸.L.· __-±:¸
=¸.א
..:.: . ,=¸:א ¸:. _-.:א ¸;- _. ¸.L..א __-±:
:.-,:א ... , ,¸..: .,.¸ ±.,=¸:א ..,¸,=, _.- _. .,, ,,.¸ ±..,-.:א ... __,
=¸.א _,.,: L_.,:א ±..,-.:א ¸:. _,. ,=¸:., _..א .._.:א ,..= ¸:. ..¸, ¡;L,א ,¸¸
:.. .., _-.:: -_-.:א ¸¸L:א .¸.: _-.:א _

v,í · «ï¸æא ¡.t,t ¿¸ttatא _,ãLïtא :
:¸..L:א L_.,:א ¸.L..א __-±: ±.,=¸:א _=_..=_. __L..¸ =¸.א _,., _; ¸L.:.,
_:¸ .. .,..¸ =¸.א _,., ¸:. .
١ - _:¸:א _-.:א
¸..L:א ¸,.=:א _. ..,:-¸ =¸.א _,., ,., :.- L-;. א¸,. «:א.,..א ,:L.¸ .. :
.._.:א ._.: v ,_- _-. _· .א¸,; ,..¸
٢ - ¸¸.L,:א _-.
¸¸.L, _-. ,¸ ,=¸:א __.±: ,.. ,_.. «.:., =¸.א _,., ¸:. ,=.א , _=..:א _,.
,_..א ... _. _...:א _,¸¸..:א :.-,:א , ±:, ¸:. ±,¸.: ..= ,=¸:א
٣ - _,._=:א _-.
.... ,¸ ¸¸.L,:א _.. :,,, _. .=..:א ,¸ ، ,=¸:א __.±: =¸.א _,., __L..¸ v .
_:.,¸,=:א ¸._.:א __.,: ,.. ,,.¸ .. ...¸vא ¸· _.±.:א¸ ¡.L..vא _. _,._=:א _-.
٤ - .א..א _¸:¸ =¸.א _,., _¸: _-.
.=:א¸ _=..:א _. ±¸.א .א.- _¸:¸ =¸.א _,., _¸: _...· _-. ,.א¸¸ ,,,¸ ¸· ¸,
_, _,:.א _-. ,.¸ ..¸·¸ .,.., _. _.,:א _...· __±.: ,.. ,,.¸ ±:, _v ,,-± ¸· ±,¸¸ _.
.¸א,±. ¸.,. .:-¸ =¸.א _,., _¸: .¸L
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨٦ -
٥ - _._L....¸¸,=:א _...:א _-. ) «...:א (
:.,¸,=:א ¸._.:א _.,¸¸ ,=¸:א _. =¸.א _,., ±. .., _-.:א א.. _¸¸ _...:א ±... _; _
±¸-.¸ ¸ א,;¸ _._L....¸¸,=:א _...:א .;. ¸:. ¸, _¸.-:: _,_.,:א ±¸. א,,. ،:¸±.,. ¸¸.L,:א _.
«:..- _¸-· ,.,.· _· ¸· _...:א ,:. ¸...:א ¸· ±..::א .:: ¸:. ¸._. _¸.-::

t,.t. · _,ãLã , «=tuא «a.tא _.s «ï¸æא ¡.t, _ai, ¿tasvא _,ãLã «ï¸æא ¡.t, ;א¸,í ¿tasí
¸:. =¸.א _,., ±_,.., ,,.¸ ,_- ±.,=¸:א ..,¸,=, _.-:א _.:א «, ,,.¸ _-.:א א..
.._.:א ,..=, .¸.:א _.vא :.א¸.:א .,.L.¸ ±..._.:א .א¸,;¸ ,=¸:א _. «=. .., _-.:א ...
. .,_:. ¸,..א ,.¸ _:א _:..:א :.א¸.:א _. ,=¸:., _..א _,., :.- __-±:¸ _-.:א ... _
¸א.,..א ¸· _;.; _. «: .¸;:א .._.:א _.. ¸· «._-;. .¸.-.: ., _=, =¸.א ,,.¸ ±:.=¸
.¸.-.: ...א :¸,,.א¸ ±א..:., .,.-.¸ =¸.א _,., .א¸,· ±. ±.,=¸:א ..,¸,=, _.-:א _.:א
,,:L:א _=±:., .,:.. .א,., .,.._. _..

tttt. · «,ï¸tא _.s «ï¸æא ¡.t, _at :
.א¸.,; ..¸.. ±... ,,.:L. ¸ .,=¸:א ¸.:. ,.¸ .,... _:.,¸,= ±..._. =¸.א _,.,: _¸,
...,,א _..._. ) ±..:,.:א ( «..: _:.. .,¸,=:א ¸..._.:א ¸,...¸ _... ...=..:: ..,=¸:א ¸..:. ,...¸ ..=¸.א _,...,:
א.-....א ...¸.: .._...:א ..,_..א ±...¸,.- _; ¡,..,¸:א ,..¸¸ ..¸¸.L,:א _..-. ±:...=¸ _..._.:א :¸..,,· ,
,.... _..:א -_-...:א ±א.א¸...:א ¸א..... ...¸.: ..,=¸:., _....א .._...:א ,....= ¸..:. ¡;L,..., ....¸·¸
:.א¸.. ¸..- ..,,א _.._. ¸..,, ,.. «.,... _..:א ¸.,,א¸ ،«:.. .א,. =¸.א _,., ¸¸.., ٢٠ ،±.:,.
_¸א,.:א ¸:. ¸.,,א _.,¸ ,_-_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,א¸tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tא ;t,¸,ï


- ٨٧ -
א ¿aitא ¿,א¸t
«,it,¸,ttא ¸iא,atא ¿tasí _,ãLã
±:.: _:.,¸,=:א ±א¸_,,.:א ¸....: ..- ±.._..: _.,, ±.,=¸:א __..: ±.=¸± ,,.:
¸..: א,.. .¸.: ,=¸:., _..א .._.:א ,..= ¸:. ¡;L,א _-.:א _:.. .., _,. ¡;L,א ,¸
:א ¸...:א __.,: ±... ¸:. :,,,,:א ,..¸.א ¸· ¸,.¸:א _:.,¸,= ,¸ _-.:א , ., ¸:. ¸,.-::¸
_:.,¸,=:א ¸._.:א _. _....:א ... ¸..א¸ L_.א .-· _. ., _=, _-.:: .,.:א ±א.א¸,,א ._..:
_.±:א א.,, .;.:א ..א,. ¡.,:;¸
¸ ±.,,..:א _. _.=:א ,., ¸:. _:..:א ....¸ ..,. ;... _:.,¸,=:א ¸...:: _¸¸.:א _-.:א ¸..¸
... .,.. _:¸· ±..,-. ,=¸:., _:.,¸,=:א ¸:א¸.:א ¸....: _¸,¸ ،,=¸:א ,א.-..א .
- ¸¸.L,:א _-. .
.,,א _._. ¸;- _. ¸¸.L,:א _-. ) ±:,.:א ( .,:.., ,._.:: .,.¸¸.., _.. .¸.:
- _:¸:א _-.:א .
,:L.¸ .. _:.,¸,=:א ¸...:א ,., ¸:. :¸..L:א ¸,.=:א L-;. «:א.,..א
- ±א¸,_.:א _-. .
, ±:, ±.¸, ..= .¸ _L.:א __-±: ,א¸:א _:.,¸,=:א :¸:א.:., ...א ±א¸,_.:א _-.
,_..א ... _. _¸.א _,¸¸..:א :.-,:א
- _,._=:א _-. .
.=..:א¸ :,,, _:.,¸,=:א ¸:א¸.:א , ¸.L..א .¸.: _¸, _:א _._:¸:א ±..,-.:א _. ¸..¸
¸· _.±.:א¸ ¡.L..vא ..¸· _-.:¸ ،_:.,¸,=:א :¸:א.:., ¸...:א __.,: ±... _. ±_,..:א :,,, _.
.א¸,; ±.,=¸:א _=_..=_. __L..¸¸ ،_:.,¸,=:א ¸._.:: ._,א __.,.:א ,.. ,,.¸ .. ...¸vא
,,:L:א ±...א,.:: .,.L. _¸-., .¸א.,..א ¸· א._, .,._,.., .¸ ._..א .._.:א ±..,-. ±...¸
¸...:., :..:א _,._=:א _-. _¸¸L _. ¸...:א _; _:.,¸,=:א ¸._.:א ¸,.¸ _-.: L_.,

_.=.,,¸ :¸._.:: ....:א =¸±:א ,_..: ,.- ¸-· _; ¸... _. _-.:א .¸¸L .:..¸
.,,א _._. .א¸,; ±.,=¸:א _=_..=_. ) ±:,.:א ( =¸:א ¸:. _:.,¸,=:א :¸:א.:א ¸....: .=..:: ,
_. ¸±.,:א __.±.:א L.א,, «.-.¸ ¸...:א ±. ¸· .-. ,א¸:א ¸...:: _:.,¸,=:א ¸._.:א ¸,.¸ _.
¸...:א _-. ... _....¸ ¸,.. _.,, .;.:א ..א,. __,L: ¸:. _¸.א. . «_,,.:א¸ __:..:א ,.L «_,,.:א¸ __:..:א ,.L

¿tasvא _,ãLã
¿tasvא _,ãLã
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
«
,
,
,
ï
t
א
,

¿
,
.
s
ï
t
א

;
t
a
.

٥
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٨٩ -
«-aï-

,¸..:א _¸¸¸. …………
: ¸:. .¸..: .,. :.-,:א ... , ±.,=¸:א , ..-..:א «_,,.:א¸ __:..:א .L.. ¸.L..א __-±
_:..= _.¸ __.א,:א _. ,.. :.-,:א ... ±,.-א ... :,,¸:א .א...א __.-.:¸ .
• :,._.:א :,. ¸.L.· __-±:
• «_,,.:א ,.L. , ±,.:א ¸... .¸..
• «_,,.:א ..... ¸.,, ¸.L.· __-±:
• _,¸-..:א _...א ¸.L.· __-±:
• ±: ±א¸.L,א ¸.L.· __-
• ±א....:א ¸.L.· __-±: ) ±....:א _.. (
• _.:.א¸ _....א __:..:א ,.L. ¸.L.· __-±:
• _,.:א .¸א¸¸ ¸.L.· __-±:

±,¸.. _. ±...:א ¸;- _. ¸.L..א __-±: ,,., __, ,.,..: _· ,¸..:א _¸¸¸. ±.. _...¸
-_-.:א .¸¸L:א ,.- _L.:א __-±: _..:; _. _=..: ¸.- ,..= _; ..:א, ¡,,¸:א ±_:. ,¸¸
,=¸:., _..א .._.:א ) _,:..=:א ( ., _=, ¸.L..א __-±.: -_-.:א .¸¸L:א .¸.:

,_..א ... ,א..; , .,_:; ¡,,¸:א , _:א _,א¸:א ...., .:.. ..¸· ±... ,_..א ... ¸.,. ,¸ _:א¸
..,:.. ¸:. ¸,.-:: .,.. :,....vא _=, :.-,:א ... ±.¸,.- _. ;_..: ¸.=· ±_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٠ -
,.א ïar,tא : ,=¸:., «_,,.:א¸ __:..:א .L.· ¸.L.· __-±:

ï,אaµא : .¸.. __-±: ¸.L..א ,=¸:., «_,,.:א¸ __:..:א .L.· ,

Jאatvא :
..... _.=: :. :¸..:א ±¸.: _,=¸ :.-,:א ... ¸ .¸.. .
١ .L..א ±.,,.. ¸
٢ ., _=, _L.:א .¸..
٣ ,א.-..א _L.:א .¸.-.: _-.:א¸ _._.:א ±א¸,·

¡,ï.- ,,.atא ;א.vא : _; ,¸..:א _.¸ _· _..:; ,.., :¸א.,א ... ٨٠ ٪

oà,tא ,¡,aï.t ¿à,ïtא : ٣ ±....

¿it.,tא ïast.tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

öt,.aï- ï,אaµא :
...א __, ¸._.,א .,..:א ,:


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩١ -
¿,vא ¿aitא
«,ï¸tא _ «,,,ïtא ;ta. _ ¿tasvא _,ãLã

v,í · «,,,ïtא ;ta. _ ¿tasvא _,ãLã
.¸¸L ... ,¸.¸ :,. :,._. ¸.,¸ ,_- ,,:L:א ..,vא , ,=¸:א «_,,.¸ «_,,.:א ,.L. ,,.¸
.:.-:א :,._.:א א ±;,.:א .:, :,._.:א ,.L. ,,.¸ ,_- ¸.¸¸ :,,., _.... _. «_,,.:א ,.L. _,=.¸¸
_:..:א _=±:., -.,:א ¸....:א ) ١ (,.¸ _=± ) ١ ( ±.,=¸:א , ,א.-..vא .:.± «_,,.:א .L.· ¡א,.· _., _.,¸

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٢ -
١ - ï.t,ïtא «.µs _ aiא¸tא _,.uא
,:א¸ «_,,.:א ,.L. _L. ,_=¸: ... _. _:..:א .:א¸:א _,:.א ,,.¸ ,=¸:א ±¸-.: _· ±;.
...., :..א ... ¸..: ¸ ,.א,,א .-· _; ¸· ,_...:א ±.א _. ) .¸,א :¸..L ( ¸א¸..א ±:, ,,.¸¸ ، א
;=.:¸ ±א¸.L,א , _._,L _. _. :,._.:א :,. , .:א¸:א _,:.א _; _,,: _:א ,.,..א _.¸ :

• «_,,.:א ,,.. ...¸א
• .: ¸· ...¸א :¸:א ,,..:א _= ±;.,:א¸ _._
• .: ¸· ...¸א ±;.,:א _=
• _¸,:א ,:. _¸¸: , _,:- ,,,¸
• _,.:א _:, _..¸ ...¸א
• :,._.:א :,. , _¸¸± ¸· ±...±: ,,,¸

:,._.:א :,. _,:- _-. .
١ ,_=¸: :,,, _. .=..:: .:.א¸ ,..;: ,: ¸.._:א¸ _._:: ، _..·¸ ¸:.. :,._.:א :,. ±¸.
,. _._:¸:א ,,..:א _:, _..¸ ...¸א _-. ±:.=¸ ، «_,,.:: _._:¸:א ,,..:א ¸:. :,._.:א :
.. _· _;¸ _ «_,,.:א ,,.. ±.,:

٢ v ,_, ;_:. :,._.:א :,. .:: ,: ، ,..,: .....vא _.¸ _-.: _....א ±;,.:א .::
¸-.: ± ¸:. ....¸ ¸.א _,:-:: ¸,,.:א ..א ،_....א ±;,.:א ...:א =¸±:א ±...א,.
.,_:. _..:א ,א¸:א ,=¸:., _..א .._.:א ,..= ¸:. ¡;L,א ,,_. ¸.א _,:.א _.= א,,.
.:א¸ א _:.א _. ¸.=· ¸· .-א¸ ,,.:א _,=_. .
• .: ,,,¸ «_,,.:א _,: ,_:. _. ±,. ¸· _=
• :,._.:א :,. :,... ±.,: ,..
• ±;,.:א _:, _..¸ .:: ¸· ...¸א
• .¸א _._:¸:א ,,..:א ±;.¸¸ ±;.,:א ±,±. ..

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٣ -
..¸א _-. . «_,,.:א ±;.¸
¸.._:א _; _._:א _.¸ .:.א¸ ,..;: _....א ±;,.:א ±¸.¸ :¸._.:: _....א ¸.,.:א _.¸: א,;
_,.:א _:, _..¸ ¸· ±;.,:א ...¸א ¸:. ¸.¸ «.,. .:א¸ ¸- _,:- ±... _.=

.:א _:, _..¸ ...¸א _-. _,
_,. _= ¸:.·¸ _..· ±¸¸. L.א,, ...¸vא _-.¸¸ :¸._.:: _....א ¸.,.:א _.¸: _..
א¸,,א¸ __:..:א ¡א¸, ,:, ...¸א ,,., _,=¸ _· _...א ± _,.:: _:,:א _..¸ ¸· .
_,. _,¸:א _.א¸. ±,. .., ...¸vא _.. א,; ,..:א _.א¸. ±,. .., ...¸vא _. _-.:א ,.¸
_± . . ¸-· _. ¸..-א א,; ..· ، _:¸. _,.:א _:, _..¸ _...א _. _,. ، ._:.,. _,:.א _:.. _,:.א _·
_..¸ ...¸א _. :.-¸ _,.:א _:, .

٢ - ¿,ï. «,,,ïtא _,t¡ _í ,t,.í
_. :.:א¸ ¡.,,.א :,., ¸· «_,,.:א ,.L. , :.:א¸ .¸.., ..; :,._.:א :,. __.±: ,,.. ±..
±;,.:א .א _.¸ _. __.: «_,,: _; _,,: _:א ,.,. :
• ±א¸.L,א .א,. ±.. _...א
• _¸,:א ,:. ±¸¸ _,... , _...א
• «_,,.:א ±;.¸ , ±.=.-א ,,,¸
• «_,,.:א _,: _,.:א _..א :,.¸¸
• __:..:א «.¸,· .:: ¸· ....א
• ,=¸:א ¡..:¸א ) ,=¸:א _.: ¸=¸. ( __-. _.
• __-. _. _,.:א .¸א¸¸ ±,.


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٤ -
٣ - «,ï¸tא _tt,ã

«_:; .,,_,,: , _.:א ..,;: .:.-:א ,=¸:א =¸- «.., _..,.:א .¸.¸ _.¸ __-.: ,¸ א.:
,,:L:א ..,vא , ,=¸:א _.: _=: :,._.:א :,. _:v., ,=¸:א _..,: ,.,.· __-:: _=,¸ :
• ,,:L.:: _,.L. _. ±א¸.L,א .א,. ±..
• :א ,,..:א ...¸א ±;_.,.:א¸ _._:¸
• _¸,:א ,:. ±¸¸: ,¸¸,: ,,,¸
• «_,,.:א ±;.¸ , .:א¸ ±.=.-א ,,,¸ ¸· ...¸א
• _¸,:א ,:. ...¸א
• _,.:א _:, _..¸ ...¸א
• .: ¸¸¸=:א ±;.,:א , ±.=.-א ,,,¸ ¸· _=
• __:..:א «.¸,· .:: ¸· ....א
• ,=¸:א ¡..:¸א ) ,=¸:א _.: ¸=¸. ( _,:..=: _,.L. _. ,=¸:א
• __:..:א ±.¸.¸ ...
• __-. _. _,.:א .¸א¸¸ _א¸:א

٤ - «¡.tstא ï.t,ïtא ;t..í ,.א,µא arí _} «,ï¸tא Jא¸aא
¸¸.. ,,,¸ _.¸ ,_.... ±- , _.:א :¸.- ...:· ±...,vא .-; , .א¸.vא _; ,=¸:א _;_.
.א _,.:א¸ _,.א _,.:א _, _¸-..:א .¸... , _,= _:v., ,.,..א __-:: _=,¸ ،¸.¸ :
• ,=¸:א _,:..= , «, ¸.,:א _. .:.-¸ __-. _. «.,-¸ ±א¸.L,א .א,. ±..
• _.א¸.:א ,.L. , ¸.L.· ,,,¸
• _._:¸:א _,,.:א¸ ¸¸¸=:א ±;.,: , .:א¸ ±.=.-א ,,,¸
• _,.:א _:, _..¸ ...¸א :,.¸¸
• _...:א¸ __:..:א ,:, ... ¸· _=.:
• ,א,. ... _ __:..:א
• ,=¸:א ¡..:¸א ) ,=¸:א _.: ¸=¸. ( ,=¸:א _,:..=: _,.L. _.
• __-. _. _,.:א .¸א¸¸ _א¸:א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٥ -
٥ - ï.t,ïtא «.µs ,א¸aaא

¸,.א ¸,- _....א ±;,.:א ¸א¸..א ,_.. א.. ±., ،_א¸¸.:א ..,א , :,._.:א :,. ¸א¸..א
.:א ¸..¸¸ ¸ ±;,.:א _א¸:· ,.. ,,., _....א ..¸.:א , ±., _ ± ±.¸ ¸· .,א¸L.א _:..:א
«_,,.:א _. :.:¸:א ±.,¸.:א¸ ) «_,,.:א ... _..: ..¸· ( «_,,.:א :,. _· _.¸ ) _...: (
_¸¸L:א , _:.., :.,. _....א ±;,.:א ,א.L.v .
.¸ _-.:א .א¸,· ,¸ :.:א¸:א ±.,¸.:א _=:¸ ¸,.. ¸..: L_.,:א :.:¸:א ±.,¸.:א
,¸ _:v., ,.,..א __-:: _= :
• ±...א,.:: _,.L. _. _,.:: ¸...א ..-..vא¸ ±א¸.L,א .א,. ±..¸ _=.:
• -_-. _. ±א¸.=:: __.,:א _¸¸ _L.
• :,._.:א :,.: ¸.א _,:.א :,.¸¸
• _,.:א _:, _..¸ ...¸א :,.¸¸
• ¸¸¸=:א ±;.,:א ±.=.-א :,.¸¸
• __:..:א ¡¸,· ....א
• ,א,. ... _ :..:א __
• ,=¸:א ¡..:¸א ) ,=¸:א _.: ¸=¸. ( ,=¸:א _,:..=: _,.L. _.
• __-. _. _,.:א .¸א¸¸ _א¸:א

٦ - «,,,ïtא ;ta. _ ö,atא ,aa- a¡aa

• .. .,.. ±א,..א ... ,,.: _._:¸ ,.,.· ±...¸ ،,.,.· :..: «_,,.:א ,.L. , ±א,..א ±..
_:¸ .
• ,_.. «_,,.:א ,:. , ±א,.· ,,,¸ ,:.:א _-א, ±¸¸:א ,א...א ¸· _..
• ,:.:א _. ±¸¸:א ,¸¸.: ,_.. ±¸¸:א _..
• _¸,:א _,:- :,.¸¸ ,_.. _,=¸ _· _=, _¸,:א ,:. ±,. ¡..:¸א
• .._.: _. .,v¸ _¸,:א _,.. , ¸.=

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٦ -
٧ - «,,,ïtא ast.- ,t,, ¿tasí _,ãLã ) Power Steering .
«_,,.:א _. _,..:א «_,,.:א ±,±¸ .,..:א ,,.,:א , ±.¸, _:א ¸.L..א ... , ....:א
_,..:א «_,,.:א , ..,.. ¸=, ..= ¸.L..א ... .,א¸. ±.=,¸ _. =,±:א ¸.L..א¸
...:· ,.א,,א .-. ,=¸:א .א¸.א ، ,=¸:א _..,: ، __.: «_,,.:א ، :,._.:א :,. , _,= _,:-
:א :,. ,א¸L.א ، ¸,..:א :,._.:א ±א,..א ¸,... .¸.. ، «_,,. _. «_,,.:א ..... ,.L. _,=.¸ ¸
، ±¸¸:: _א¸- ، -.. ، :¸..:א .א,L.א ، ,=. ,... ،_¸,:א ,:. ، «_,,.:א ,,.. ، :,._.:א :,.
_=±:א , _.א¸ ,. ..= ±¸¸:א ، ¸,.א ، __:..:א¸ ، _....א ±;,.:א _,¸ «._, __:¸ ±.,:¸א ±...
_=_¸א¸ ¸ , _,=: .. «_,,.:א ,.L. _. .±.. .,..=¸ _:..:: ¸,L: _:א _=.±:א _,. ,,.:א א.
_....א ±;,.:א ¸· ¸,.א ¸· __:..:א , _=.±. ;.. _¸-· ,.,.. ,_.. ._..א .,.¸ _=±:א ) ٢ ( ....:א «_,,.:א ,.L. ±..,=. _.,¸

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٧ -
_.tttא ¿aitא
¿,.sïtא ;ta. _ ¿tasvא _,ãLã «,ï¸tt,

¿tasvא a¡aa «ï¡¸a
,.-¸ :=±:א ._,L .¸.-.: _L.:א __-±: :¸.- _,. ، ,=¸:א _:.. _. :=±:א _...
:=±:א ¸· _L.:א ..... ±., _:א .¸.:א .
:=±:א __-±: ¸¸.-¸ .:.- :,._. .¸¸L¸ .:.- ±..¸. ... _¸¸L:א ¸:. ,=¸:א ¸.-א .
-.:א .א¸,,, ,. ±:, .., _:..:א ±.., :
١ ¸.L,א _=.: _-.
٢ ¸.L,א _....א _-.
٣ «_,,.:א ±;.¸ _-.
٤ _,.:: ¸¸¸=:א ±;.,:א _-.
٥ _,.:א _:, _..¸ _-.
٦ ±....:א _.. _-.
٧ _,.:א _א¸:א _-.
«,,¸raïtא ¿-tuא ¿tasí _,ãLã ) ¿µs.t _., _t-¸tא .
.¸א¸¸ _א¸:א¸ ,=¸:א :,. ¸:. א¸±.,. א_:.: _,.:א _..- ¸:,: .,.· _. .=..:א ,¸ א.: ،_,.:א
¸..: v ¸.- _...א _-א, ..:א, ,,,,. ,-±:א¸ ±¸¸:א¸ ._:. :¸,., _..: _ .:.:: _...א .
«,ï¸tא _.s ¿µstא ¿-ta «ttr _,ãLã
_. ¸=א _,:- ±... _.= א,,. .¸¸.¸ ¸,¸¸ ._:., _,.:א ±.,¸ ..א¸:א ¸:. ,=¸:א _.¸:
_,:..=:., .¸.:א ._.:א _,.:א _..- .:: ¸:. :v, א.,.
_.¸ :¸,L :,. _...: .... .,.· _. ,.¸:א ¸:. _,.:א _..- ¸.L.· _; _,,: _.א,. ±...¸ :
١ ,-±:א ¸· ±¸¸:א ,¸¸.:
٢ .,:א ±...א,.:: _,.L. _. ,-± ¸.....א ¸ .,,
٣ ±...א,.:: _,.L. _. _,.:א ¸:. .:א¸ _.
٤ _,.:א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸א
٥ ¸ ,:א,± ,,,¸ _,.:א _..- _-א, ¸.,.
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٨ -
öא,tayא ¿tasí _,ãLã
¸.L,א ...,.¸ ¸א¸..א __-±:
_.. ...:· ...,.:א ,א,¸:¸ ،¸.L,א _א.. :.-¸ _=±¸ ¸.L,א _. ,..:א ...,.:א ,.,.· _.
,=¸:א .,.,: ,..א ¸· ¡¸...:א _:.א _-. ¸.L,: ¸א¸..א ¸· ...,. ±¸.- ... ,¸ א.: :
١ ¸.L,א _L.
٢ ...א ¸.L,א _א¸¸, .
٣ _,.:א _א¸:א ,..
٤ ¸.L,: _:-א.:א ±..:א

öאast.tא ¿tasí _,ãLã ) öt-aatא _t- .
±א.....:: _¸..L:א _-.:א
±_,..:א _.... _-.
, _=.: ,,,¸¸ ._,א ±_,..:א ,.. _,,¸ ,_- ،±_,..:א _..- ,:,¸ ±_,..:א _.... _-.
:..א ... ,¸ ...,. ±¸.- _; _...א _,..:א _.... .± ¸· _...א __.: _. .,v ± .

±¸¸:א ,¸¸.: _-.
....:א __.: ,¸:_. ،....א ,,,¸ ¸· ±א....:א ±¸¸ ,¸¸.: ..±.=א ... .
±א.....:: _¸._:א _-.:א
±-v¸ ±...¸ ,: ,..._: ....:א ±¸,¸ «.א¸L· .-· ±.¸ ¸· ، ,=¸:א _. ....:א ±.¸
¸-:: ....:א .¸... ... ....:א ... א,; ، ±..:א _. ,...:א , ....:א .¸... .;.-א ±-v ،=
....:א __.: _. .,v .¸..:א .
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ٩٩ -
_-t-vא ¿,.sïtא ;ta. ¿tasí _,ãLã
,., ¡..:¸א _-. ,,_. ..L..vא .., :,._.:א :,. ¡,,¸ ,..¸ «_,,.:א , _.: ,,,¸ ...
., .,..¸...¸ _¸.א _L. _. ,=¸:א __:..:א ,.L. ¡,. ¸:. ....: _:א¸ ,=¸:א _,:..= , ¸=,
,=¸:א , ,.-..:א .
_..· _,... _¸¸L ¸:. ,=¸:א _,=: _· .,v _¸.א _L. _. ,=¸:א ,., ¡..:¸א _._. ...
_. _¸.א _L. ¸.- _:..:א ,=-.:א ¡א¸, _. _¸.א _L. _. ,=¸:א ,., ¡..:¸א _._. ,.¸¸
_:א __,..,א ¸.._:א¸ _. :.... _. _¸.א _L. _. ,=¸:א ,., ¡..:¸א _._. _. .,v .:.א ,
_._:א ±_,.: .
_. .,v _,:..=:א , .¸.:א ._.:א _. _.א _¸.א _L. _. ,=¸:א ,., ¡..:¸א _.= א,;
¸..א ,¸: א,; .¸א.,..א¸ ,:,א¸ ,=-.:א ¡א¸, _-. v ._:. ,:,א¸ ,=-.:א ¡א¸, _.= א,; _. .,
_._:א __.: .

_i.uא ¿,.sïtא ;ta. ¿tasí _,ãLã
· ( ...,.:א __-±:
¸· ±.....:א .:: ¸· ,:,א , _,:.א :,.¸¸ ¸:. :v.. _.:.א __:..:א ... ...,. ±¸.- ...
:..א ... , _:.א ±..,-.:א .א¸,; ,¸ א.: ±....:א _.. :
١ ¸· _א¸_:א ,,.. ,:, ¸· ,=-.:א ¡א¸, ,:, _-. ±.....:א ,,.. ,:, ¸· ¸,א ,,.. ,:,
٢ ±....:א _.. ¸ ±.....:א ±_,.: ..א,. ¸· ,:, _-.
٣ ±....:א _.. _-.
٤ _._:א ¸¸א,. ±:.=¸ ¸,.=:א _. _._:א _-.

,=¸:א _¸.. __-±:
«: _:-א.:א ,:,א .:: ¸· _א¸_:א ,,.. ... ,. _א¸¸.:א ...:· ..-¸ ,=¸:א _¸.. ±¸.- ,,. .
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «.-tuא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã «,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta.


- ١٠٠ -
tasí _,ãLã ¿µstא t¡א,, ¿
_,.:א .¸א¸¸ ±,. , .. ,,., ±¸..א .:.± ¸.L..א _. :
١ «_,,.:א _.:
٢ _,.:א _א¸:א ,..
٣ _א¸¸.:א ... ..-¸ :,._.:א :,. ¡,,¸ ,,..
٤ ¸.L,א _L. _=.:
,._.. _,.:א .¸א¸¸ ..-¸ __:..:א ,.L. ¸.L.· _;.;¸ __-±., ...א ,_..א , ±.¸, ..=
-±: _; ... ¸¸L.:א _:..:.= _,.:א .¸א¸¸ ¸.L.· __ :

· ( ¸..=:א ¸¸א¸ ¸.L.· __-±:
¸..=:א ¸¸א¸ ±,. _. .,v _:.א _. _L. _· ±¸.- ... .
١ _¸..א ¸· _-א.:א _. ¸.L,א , _=.: ,,,¸
٢ ¸.L,א :¸-,.¸ .... , _=.: ,,,¸
٣ «_,,.:א .,, :,.¸¸

, ( ,..=:א ¸¸א¸ ¸.L.· __-±:
v _:.א _. _L. _· ±¸.- ... ,..=:א ¸¸א¸ ±,. _. ., .
١ ,=¸:א =¸- ¸א¸...א ,..
٢ _א¸¸.:א .., ._...:א =¸.א _.¸ _; «_,,.:א .,., ¡,,¸ ,..
٣ _,.:א _א¸:א ,..
٤ _.א¸.:א , .±
٥ __.: «_,,:

_ ( ...:א ¸ ¸¸א¸ ¸.L.· __-±:
...:א ¸ ¸¸א¸ ±,. _. .,v _:.א _. _L. _· ±¸.- ... .
١ א , ±.¸ ±;,.:
٢ «_,,.:א ±;.¸ _,:- :,.¸¸_.א¸.:א ,.L. _.א¸.:א ,.L.

¿tasvא _,ãLã
¿tasvא _,ãLã
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
¿
-
א
¸
i
t
א

;
t
a
.

٦
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠١ -
«-aï-
, ,,.,,:א ..L..א ,..· _. _.א¸.:א ,.L. ¸..¸ .,=¸:. _.=א¸ .;.. .....: ,._- .,=¸:א ¸.:.
:...= ,.L. _.א¸.:א ..:¸ ±¸,L: ±..,L.. , _.א¸.:א .,=¸:. :_.-.א :,..:א , ، ,.L.. ±-,..· ,._-
±.,=¸:א , ..L.· _. _...· ,.L.= ±;,.:א ¸v¸.א¸ _:. _.. ,.L., :¸, .,=¸:א ، _.. _...¸ _..:א¸
.._.¸,=_:,א ,..=. :...-¸ _..¸¸L ,¸..... ±...,=,¸ . ±...,=¸.:: _... _,....: א..._, ,..,.: _· ,..¸ «...,.
,.L.:: ,__..:א¸ ¸.,.-vא¸ _-.:א ±._:.. ±א.א¸,; _..: _· ,¸ ..= ¸.L..א __-±:
¸. ±_:; ,... :.-¸ ,¸..:א _¸¸ ¸.L.· __-±: L. . _.א¸.:א , ¸ ,,.... :..-,:א .... , __..,.,
_:.א ¸.L.· __-±.: -_-.:א ±א.א¸,,א .
١ . _.א¸.:א ,.L. ¸.... ¸.L.· __-±:
٢ . ¸¸א,:א ,.L.:א ¸.L.· __-±:
٣ . _.א¸.:א ¸א., ¸.L.· __-±:
٤ . _,.:א _:, _..¸ ¸.L.· __-±:
٥ . ±;,.:א _:. _.. ,.L. ¸.L.· __-±:
٦ . . ,=¸:., _.א¸.:א ,.L. ¸.L.· ,,., __:

_· ,¸..:א _¸¸¸. ±.. _...¸ _. ±...:א ¸;- _. ¸.L..א __-±: ,,., __, ,.,..: ±,¸..
_..:; _. _=..: ¸.- _L.:א __-±: -_-.:א .¸¸L:א ,.- ,..= _; ..:א, ¡,,¸:א ±_:. ,¸¸
, _..א .._.:א ,=¸:. ) _,:..=:א ( .¸¸L:א .¸.: א : -_-.: __-±. ., _=, ¸.L..א

±... ,_..א ... ¸.,. ,¸ ¡,,¸:א , _:א _,א¸:א ...., .:.. ..¸· _:; , ., ; ... ,א..
,_..א ±..,:.. ¸:. ¸,.-:: .,.. :,....vא _=, _:א¸ · :.-,:א ... ±.¸,.- _. ;_..: ¸.=
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠٢ -
ïar,tא ,.א : ¸:., _.א¸.:א ,.L. ¸.L.· __-±: ,=

ï,אaµא : ,=¸:., _.א¸.:א ,.L. ¸.L.· __-±: .¸..

Jאatvא :
.¸.. ¸:. :¸..:א ±¸.: _,=¸ :.-,:א ... _.=: ..... .
١ ¸.L..א ±.,,..
٢ ., _=, _L.:א .¸..
٣ _L.:א .¸.-.: _-.:א¸ _._.:א ±א¸,· ,א.-..א

,,.atא ;א.vא ¡,ï.- : ¸א.,א ... _..:; _; ,¸..:א _.¸ _· ,.., : ٨٠ ٪

,¡,aï.t ¿à,ïtא oà,tא : ٣ ±....

ïast.tא ¿it.,tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

ï,אaµא öt,.aï- :
.,..:א ,:...א __, ¸._.,א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠٣ -
¿,vא ¿aitא
¿-א¸itא ;ta. ¸=t.s ¿tasí _,ãLã
v,í · ¿-א¸itא ¿אa, ¿tasí _,ãLã
«.: _..א¸.:א ¸א..,: __-..:א ±,..:א ¸¸, , _,.= ¸.:. ¸,...א _...¸ .א,· ,..L.: _:.... _..א¸.:א
..,=¸:., ,...- ¡....:¸א ¸..:. _,..=¸ _· ,..,_. ، _...,:א ,.._- :א ,¸:....¸ _:.... ....¸ . ¸..:. ±....:: ¸,..L·
¸א.,:א . ¸א.,:: _.-.:א _.,:א ..· :,.. .... _; _,,.: ._..= ._.,.. ..... ,,.,,, _...¸ _: ±:, _,
..:.¸.:א א...: : _,..=¸ _· ,..¸ :¸..- ...... ¸א...,: __L....¸ ¸...- ¸....=; _..._:¸:א .א,L...vא _,..=.
¸:א ¸א,..±. ¸א...,:א ¸..:. _... ,....:א _...¸ ..... ¡,.., ..,_.. _...א¸.:: ¸.....:א _.._.-.:א _; _,,..¸ .... ±....:א
:., ,,,,:א _=_:¸¸._¸א .א,L. ¸ _..= _.,.. .... ±... _,=: _· ,¸ ) ¸א.,:: =¸,:א ...:א (
¸:. ±..:א ... _.א¸.:א _-.:¸ ¸א.,:א ¸א,±. ¸,L _; _,,: _.,.:א ...:א :.. _.א¸.:א
±. _. _.¸.א ±¸.:א _.¸: ¸א.,:א ¡..:¸א _-.:¸ ¸א., _..א¸.:א ، _...:¸ _L..:א _., ....:א
,=¸:א _.¸·¸ ...:: _,:.:א ¸¸ ,=¸:א ±...א,.¸ _..:א ¡..:¸vא _, _¸.. ، ¸ ,... :.- , ..,.L.
±...א,:א ¸ ¸א.,:א ¡..:¸א ±,.,.¸ _=±:א ) ١ ( _.א¸.:א ¸א.,: _L.:א __-±: .¸¸L _.,¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠٤ -
t,.t. · t vt, ¿-א¸itא ¿it. «ttr, ¡,ï.- _a «,.,i¸tא «.א,a.
_. .=..:א ,¸ .,: «.:.-¸ _.א¸.:א _:.. _,... . . .._.:א L ¸¸¸.:א ,=¸.:: _.. _=,¸
_; ¸..L.:א _..¸¸L _...א¸.:א _:.... _א¸..- .....± . .._... _..., ,..._.:א ..... _...א¸.:א _:.... _,..... ..L-;.
±¸-.:: ..-.. _,..:א _.= א,,. . ¸.:. .:v, א..,. :,...א .._.:א _. ¸· ±..=.-vא ±....L, _.=.:
_,¸.- ,¸¸.: ,,,¸
¸ .- ,¸ .._L.¸ ....± _,.=¸ .._,א _:..:א ,.. ._:..:א ¸.א,.L:א _.. _· ,,.,¸ .: ±.:, _ ,.:L.¸ ¸א.,...א
_:..:א ,=¸:., _..א .._.:א ,..=, .¸.:א ±...א,.:: _,.L. ¸-.,
• ,... _:.. ,¸:· ¸· _:..:., ... ,,,¸ ¸:. :v, א..¸
• _... _, _,: _:..:., ·.. ,,,¸ ¸:. :v, א..¸
,.¸ _=±:א ) ٢ ( _.א¸.:א ,.L. ±¸¸ _,... _-. .¸¸L _.,¸_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠٥ -
tttt. · ï, ,,tא ¿-א¸itא ¿tasí _,ãLã
,=...±¸ ,.:..... ±....,=¸:א ....¸. _.... ¸· ._..... _....א¸.:א .א,· _· _.... ¸ _,...=: ...:_:. ......_-·¸
...:א __.-.:א _. _,=±:א _.א¸.:: ¸ ، ,.: ,-... _,=: _:א¸ _..א¸.:א ±..=.-א ±....L,: _¸¸.. _=
) _.¸.:א _.א¸.:א ±...L, ..- (
١ ¸.:א __.. ,.,.· _-. ؟ ¸¸א,:., _L. _. _:.. ,. _.¸ _.א
• _= _.¸ _._....א _.:,.:א _.
• ) ±¸.א _.. ,.. ...:·¸ ( _.א¸.:א ¸א., ¸:. ±א¸. :.. ±..:., ,.
• :¸א,; _.א¸.:א __.. :.- _. .=..:: ._:., ±;,.:א
• __.±: ±¸.א
• _¸-· :¸. _.א¸.:א __.. :.- _. .=..:א
• ¸א.,:: ¸.א _,:.א _-.
..:..א .... , ,.¸¸ _..א¸.:א _._.. , «,,..:¸ ¸¸א,.:א _.L. ¸.:. ¸..¸ א... _... _,.:- ,,.,¸ .:.- ,
«-;.; ¸· «:א.,..א

٢ ,,,.· _-. ) _: ( _-:-.:א
• _-:-.:א _: _-.¸ .¸¸..L
• ¸ _..-. ,,..,¸ ,.... _..::א _¸..,, .._:-א, .....; ، ¸;..- _... _,...-.א ,.....:א .._-.. _... _..::א ¡¸...
:· ..,vא ±¸.א _א¸¸, ...
• _:..:א ,,,¸ ,.. :.- , ±¸.א _א¸¸, ,.L..א ,..¸ _::., .א,¸א ¸,-, ±-;¸
• ¸ _-א.:א _. _::א _-. _. ¸.:· :א _:,
• .א,L..;: _:א...,vא _,.=.:: _,...:א ±,..א .:: ¸:. ±:, ¸.¸ _.א¸. _:.. ¸.:· ,,,¸ :.- ,
_._:¸:א
• ±¸- ±¸¸ ¸.:· ,,,¸ :v, ¸:. ¸¸א,.:: ..,vא _,.-.א ,...:א .::

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠٦ -
٣ ¸¸א,:א _-;. .¸..
• :א v ±¸.א¸ ±א¸. :.. ¸א.,:א ¸:. ±.. ..¸ _
• :א ¸א.,:א ¸:. ±.. ¸.... ±..:א ..., _.
• ±¸.א __.±:
• _... ¸א.,:: __:. ±,,. ±-;¸

¸ _.. ¸· _.¸¸.: -.. _¸¸L _. ..· ¸¸א,:., ,¸¸..:א ¸... .¸.. _=, ....¸ ,א.-...א _.¸¸L
±._:¸ _,.,¸

s,א, t · ¿µstא _., _t-, ¿tasí _,ãLã
١ ,=¸:א ¸.L; ±¸¸. _...א¸ _.·¸:א ..,vא ,
٢ L-;. :.:א¸ =¸- ,,,¸
٣ ..±.=א ... :.:א¸ =¸- ,,,¸ ، : _:..:א ¸¸= _.א¸.:א ¸א., ¸:. ±..:., .,,-..
٤ ... L,... _.א¸.:א¸ :.:א¸ =¸- ,,,¸ ,.. :v, א.,. .± ,.. ±... _· ¸:. :א _:, _..¸
٥ ... :..:א¸:א =¸.א ,,,¸ ¸א¸...א .:v, א..,. ، ¸.:. ,,.,¸ .א¸.,· ¸· _.,.:א ±;..¸ , _.=.:
__:..:א
٦ _:,:א _..¸ , _=.: ¸:. ¸.¸ ±:, _,. _.:.א ¸,.א , :.:א¸ =¸- ,,,¸ :.- ,
٧ ¸א.: :,. _= ¡....vא _. ._:., ±,.:א _; _. ¸,..:א :א _:, _..¸
٨ .:: _.¸ ±:, _,. ±,. ,,,¸ :.- , :א _:, _..¸


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠٧ -
_.tttא ¿aitא
ö9µstא ¿.s ¿.- ;ta. ¿tasí _,ãLã
v,í · ö9µstא ¿.s ¿.- ;ta. ¿tasí _,ãLã

¸.L.· __-±: ±..¸ _..· , ._:..:א _L.:א ,.,.· _; ¸,.,:: _.., ±;,.:א _:. _.. ,.L. _...,¸
.:=: _L.:א __-±.: .,..,:· _=, _:א ±א,L.א _:¸ .._.¸
• ¸¸.-.:א ,: .א,· L-;.
• _-. ¸.... _.א¸.:א ,.L.
• _א¸.· ......א _:.. _. :=±:א ,=¸:א
• _-. ,=¸:א :,._.:א ...:·
• ±;,.:א _:. _.. ,.L. .א,· _-.

t,.t. · ¿-א¸itא ;ta. öt.,t- _at t¡¸tta
. _-.: ¸ ،_.א¸.:א _:.. _,.. _א¸.., _:..:א _,...¸ :.- _-.
_-.: _.א¸.:א _:.. ,¸¸.: : ، ±;.,:א¸ ,_,...א ±,L- :.- _-.
_-.: ¸,_.:א :.- :א __, :.- _-.: ، ,.L.:., ...א ±א¸,.
_-.: ±;.,:א¸ ±;..א : ، .¸.:א _..- ±;.· ..-¸ ±;..א :.- _-.
_-.: .¸.:א _..- : ، _-. .¸.:א _..- .:- _...· ..L.¸ :.-
_-.: ¸._:..:א _.א¸.:א ,.L. .א¸,· :.- _-.: ، ¸.-.א¸ _¸.:א¸ ±...L,:א ¸ _¸.:א
_-.: ±_,..:א _.א¸. __.-.:א ,..¸ ±,.:א -. _-.¸ ،
_-.: _,.:א _:, _..¸ :א _. _-.: ، ¸· ,,_. :א _=.± ±,.:א -.¸
_-.: ±א¸.L,א¸ ±;,.:א , _-.¸ ، :א . :.-¸ _.. א ±א¸.L,
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «..t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a öt,ï¸tא ;t,¸,ï ¡.t,- ¿-א¸itא ;ta.


- ١٠٨ -
tttt. · ¿-א¸itא ¿tasí _,ãLã

; ¿astא astא ,,. ¿
1
_.א¸.:א ¸א., ¸א,±.
,¸;:א _. ¸.=·
• ,.L.:א , .א,. ,,,¸
• .א , ,¸¸.: ,,,¸ _._:¸:א .א,L.
• ±¸¸:א _,... _...א
2
_..¸ v _.א¸.:א ,.L.
,,:L:א :...=:א ,
• ,,,¸ :..: ,¸¸.: _.א¸.:א _
• ,.L.:א , .א,. ,,,¸
• __-. _. ±.=.-vא _L.· _, _,:.א
• ._L. _. ±.=.-vא _L.·
• ±.=.-vא _L.· .::
• .א v _,.:א ±..א,L.א ¸· _._:¸:א ±..א,L.
_._,L :¸,., _..:
• _.א¸.:א ¸א., ±;.¸ .....א ,..
3
_.א¸.:א _א¸:א ,..
• ,.... _. ±א¸.L,א ±..
• L.· _, _,:.א __-. _. ±.=.-vא _
• ._L. _. ±.=.-vא _L.·
• ±.=.-vא _L.· ¸:. ,L... _. _=..:א
• _.א¸.:א ¸.... ±,. ,..
• __-. _. _,.:א .¸א¸¸ ±,.
• _.¸,:א _,א,.:א ±_,.: ,..
4
_.א¸.:א ¸;-..א
• ,.... _. _.א¸.:א ±¸¸
• ,.... _. ±.=.-vא _L.·
• _¸.,א¸ ±..א,L.vא ,א...א ¸· .::
5
. _.א¸.:א ¸¸¸
• ,.... _. ±.=.-vא _L.·
• _.:.א ,..:א _.,,.א ¸· ¸.-.א .:::¸..:א _.. ,.L. :¸..:א _.. ,.L.

¿tasvא _,ãLã
¿tasvא _,ãLã
¸,,......:א ...._,¸.:א ...=:.:א
ã¹] gè…‚jÖ]æ ËÖ] Üé×Ãj×Ö íÚ^ÃÖ] 퉉ö¹]
¿tt.tא ¸¡,aã, ,,.aït «-tstא ï,א.yא
ï
,
a
ï
t
א

¿
ï
.

;
t
a
.

٧
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١٠٩ -
«-aïtא

¸.:. .,=¸:א :,.._.¸ .=¸- ....: ,_- ,=¸:., ,,,,:א .L..א ,.· _. :¸..:א _.. ,.L. ¸..¸
:¸...:א _.. ,.L. :...= :¸...:א _... ,..L. , ..,,¸¸ .¸,..:א ±..¸..:א _¸,.... ) _,...:א _..:א ( ...¸·¸
_:א.:א ±..¸.:א ¸¸... ±... ) =_:..,:¸.א _.:א _ ( ، ±.,¸ , .... ±.,=¸:א _..: , ¸,L.:: ,_..¸
.._.¸,=_:,א ,=-...:א :...-¸ L...א,, :¸....:א _.... ,...L. ¸...... _.._, ,¸..... ±...,=,¸ . _... _,....:
.._, ,..,.: _· ,..¸ «...,. ±...,=¸.:: ,...L.:: ,_.._..:א¸ ¸...,.-vא¸ _..-.:א ±..._:.. א. _....: _· ,..¸ ....=
¸.L..א __-±: ±א.א¸,;
_:.א ¸.L.· __-±.: -_-.:א ±א.א¸,,א __.,., ,,... :.-,:א ... ,¸ .
١ . _,..:א ¸.L.· __-±: ) _.:=:א (
٢ . ±..¸.:א ¸¸... ¸.L.· __-±: ) _.:א (

__, ,.,..: _· ,¸..:א _¸¸¸. ±.. _...¸ ±,¸.. _. ±...:א ¸;- _. ¸.L..א __-±: ,,.,
-_-.:א .¸¸L:א ,.- _L.:א __-±: _..:; _. _=..: ¸.- ,..= _; ..:א, ¡,,¸:א ±_:. ,¸¸
,=¸:., _..א .._.:א ) _,:..=:א ( ., _=, ¸.L..א __-±.: -_-.:א .¸¸L:א .¸.:

...., .:.. ..¸· ±... ,_..א ... ¸.,. ,¸ ,_..א ... ,א..; , .,_:; ¡,,¸:א , _:א _,א¸:א _:א¸
:.-,:א ... ±.¸,.- _. ;_..: ¸.=· ±..,:.. ¸:. ¸,.-:: .,.. :,....vא _=,
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١٠ -
,.א ïar,tא : ¸.L.· __-±: , :¸..:א _.. ,.L. ,=¸:א

ï,אaµא : .¸.. __-±: ¸.L..א , , :¸..:א _.. ,.L. ,=¸:א

Jאatvא :
..... _.=: :. :¸..:א ±¸.: _,=¸ :.-,:א ... ¸ .¸.. .
١ . ¸.L..א ±.,,..
٢ . ., _=, _L.:א .¸..
٣ . ,א.-..א _L.:א .¸.-.: _-.:א¸ _._.:א ±א¸,·

¡,ï.- ,,.atא ;א.vא : _; ,¸..:א _.¸ _· _..:; ,.., :¸א.,א ... ٨٠ ٪

oà,tא ,¡,aï.t ¿à,ïtא : ٣ ±....

tא ¿it., ïast.tא :
• _.א¸, _..
• _-_.,: _:א¸±
• _,..

öt,.aï- ï,אaµא :
.,..:א ,:...א __, ¸._.,א

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١١ -
¿,vא ¿aitא
_,tïtא _ ¿tasvא _,ãLã
_...¸ ¸ א,;¸ ،_.L.:א ±¸..- .¸¸.L ¸:. v¸· .¸..:א _. ., v :=±. _· ,,. .¸.-.:
_.¸,L ±.¸ _; _... .,.. ،._., :¸,., ±:, _.L.:א __-.±.: ¸.:. .¸...:א ,.¸ א..: :=.±:א
_..L.:א _... ,..-,:א ,..: ، v¸· ,,...:א ...¸.-.: __-...:א _...:..:., :,....א .א¸..,.א _..-. ,..,:א _...¸
._:. :¸,.,¸ ..¸¸. _¸.-.א ¸.....:א _-. ,,_. ،_,..:א ,.L. , ,_:. ._± _= _.= א,,. )
_¸-.א =¸.א _.. :¸,,·¸ ،±¸.א _א .
_,..:א , ±¸..א .:.±:א¸ _._:¸:א ¸.L..א _., _¸.... .,.¸ :

v,í · ¿,Lsïtא «,.tt-} ;as ,í ¿,Lsïtא «,,s=
; ¿astא ¿astא ,,.
1
_,..:א _.. , ,,..

• :,,., _..: v ±;.,:א
• _,..:א _¸. , _=.: ,,,¸
• ±.=.-vא , :,.¸¸
2
±..:א ... _.,¸א ±¸.-
¸· .א¸.:א ¸:. _.¸
_,..:: _,...

• _L. ¸:. ,,-± ¸· ±¸¸ ,,,¸
_,..:א
• _...:א ¸:. ±..:א _¸. ¸...:;
• ±;.,:א ¸· _,..:א .א¸, , .::
• _. _,..:א .א¸,· ,_=¸: .....א
-_-.
3
.., ,,.: v _,..:א .א¸,
.,.. ,..:א _.¸
• ._:. _. ±;.,:א
• .:א¸ ±.=.-א ,,,¸
4
_¸,:א __±.: , ,,..

• .¸ ...... _. __.±.:א ±;
• ._:. _. ±;.,:א
• _L..א ¸:. ,,-± ¸· ±¸¸ ,,,¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١٢ -
• ±..:א _¸.¸ _,..:א _¸. _..,.;
• ±..:א _¸. _L.· , _=.:
_,..:א _¸.¸
• _,..:א _L. ¸:. ,¸:· ,,,¸
• __-. _. _,..:א .א¸, ±,.
• ±¸-.:: ._L,:א .¸.:א , :,.¸¸
• _,..:א .א¸,· ,_=¸: .....א
. _. -_-

t,.t. · _,tï.t ¿v¸.א ò,ar
; ¿astא
¿astא ,,.

1
:¸..:א _.. , ,,..
• ._:. _. ±;.,:א
• ._:. _. .א..א
• _,..:א _¸. :¸א¸- ,¸, ¡..:¸א
• _,..:א _¸. , _=.: ,,,¸
• ±.¸._:א , ¸.= ¸· ...
• __-. _. _,..:א .א¸, ±,.
• _L..א ¸:. ,,-± ¸· ±¸¸ ,,,¸
• ,..:א _¸. ,_:. _. _
• -_-. _. .א¸,.א ,_=¸: .....א
2
._:.,. :¸.. .,,¸ v
• _,..:א _¸. , _L. ,,,¸
• _L..א ¸:. _=.: ¸· .¸¸., ,,,¸
• ±.¸._:א , ¸.=
• _. .א..א _. _,..:א .א¸,· __.,
__-.
• ,_:. _. _,..:א .א¸, ±,.

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١٣ -
tttt. · _,tï.t Jt¢,א ò,ar

; ¿astא ¿astא ,,.
1
,¸ _,..:: ,¸ ¸· .,¸ ,,
¸· ..-.:א ±..¸.:א ...
_.:.א .¸.:א
• ¸:. ±¸.א ±_,.: , :=±. ,,,¸
,=¸:א
• ±.¸._:א ...
• _=.: ,,,¸
• _L..א ¸:. ,,-± ¸· ±¸¸ ,,,¸
• ±¸.א ±_,.: ,:, .::
• ¸· _.¸..:א ¸· _:..:א ±;.,:א .::
_,=.:א
• ±..:א _¸.¸ _,..:א _¸. , _..,.א
• א ±,. _. ¸¸¸-.:א ¡¸,· , _,:.
__-.
• _. _,..:א ±.¸.¸ ....¸ ¸א,L· ±,.
-_-.
• _. _,..:א .א¸,· ,_=¸: .....א
._:.
2
.L... ±א¸א¸..; ,,,¸
±..¸.:א __, ...
• _,..:א ,,.. ....;
• _,..:א _¸. , .::
• _,..:א ¸:. _..¸· ,,,¸
• _. _,..:א .,., ,_=¸: _,.L:
,_:. _. .א..א
• . ±...א,.:: _,.L. _. _,..:א _¸
.,, ¸.,:א
• _,..:א _¸. ±.¸.¸ _,.L: ,..
• _,..:א .א¸,· ,_=¸: .....א . _ -_-.
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١٤ -
ts,א, · _,tï.t ;ta,a ò,ar

; ¿astא ¿astא ,,.
1
_.¸ ... ...,. ,,,¸
.א¸.:א ¸:. _. ,..:א
• _; ,., _,¸..א _..:א _..-
¸א.,..vא ¸· ±_¸¸:
• .א _.- ±_¸¸: _; ,., .א.
• ±_¸¸: _; ,., ¸¸¸-.:א ,:,
• _. _,..:א .א¸,· ,_=¸: .....א
-_-.
2
, ...,. ,,,¸
...¸ ._L,:א ±..¸.:א
.,.,:א
• .א..א _..- , _=.: ,,,¸
• _.. _..-¸ .א¸,· , _=.: ,,,¸
=¸.א
• _,..:א ,,.. , ....א ,,,¸
• -_-. _. ±;.,:א¸ ¡¸,.א ±,.
• א -_-. _. .א¸,.א ,_=¸: .....

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١٥ -
_.tttא ¿aitא
¿ïtא _ ¿tasvא _,ãLã

...:.. .,¸...,¸ _..:א ¸...L..א _... ..,=¸:א _=_....=_: ±...,=¸:א _... .....,. ¸· ±,... ¸¸....
.א¸,.א _, _._,L:א _=..:א ¸· _L.:א ,_.. ±., א..¸ ±..¸.:א __.: ... ¸· ±..¸.:א ¸¸... .
_· ,,. .¸.-.:¸ v¸· _L.:א .¸¸L .¸.. _. .,v ،_L. _.:..:., .:..:א .א¸,.א _-.¸
-_-.:א ,.,..א .¸.. ,.¸ ¸.- __-.:א .
:,.¸¸ ¸· ،_._,L _. .¸¸L, .א¸,.א _=.: ,_.. =¸.א _..: _._,L _.:א ±א,..א ±..¸
א.: ، :¸._.:: ...:א =¸±:א _,. _. «, _,..:א ..א _. _,:.א ...¸ ,.L.:א .א¸,· _-. ,¸
, _..א .._.:א ,..=: ,=¸:. _;.,א ±._:..¸ ¸.L.;: __-±.:א ±._:.. .א¸,; ,א,:א .

; ¿astא ¿astא ,,.
1
_.¸ ... ...,. ,,,¸
,._.א
• _. _¸,:א ¸¸... ,_=¸: .....א
-_-. _. ±¸.א
• _...א .::
• ±¸¸:א _,... _..
• ¸,:., ¸.= ¸· _=.: ,,,¸ _
• _,..:א _¸. .::
• ±.¸._:א , .::
2
_¸¸: , ...,. ,,,¸
_.:א
• _.:.א _..א ¸.= ¸· _=.:
_._:¸:א ,,..::
• ±..:א _¸. _א¸:א ,..
• ..= _. ±_¸¸:
• _¸,:א _...· .:: ¸· _=.:
• , :¸,=.:א ,.,..א _; ...,.,
,._.א _.¸ :.-
3
... ...,. ,,,¸ • _¸¸: , .:: _.:.א .¸.:א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١٦ -
.:-:: ¡,,¸:א • ,:,א .::
• ±_.,:א _¸: ,,.. .::
• -_-. _. __±..:א ±;.¸ ±,.
4
... .,.: ...,. ,,,¸
:,._.:א
• ._. _¸¸L:א :.-
• ._:. _. ±א¸.L,א
• _....א _,.:א _..-
• __-. _. _,א .¸א¸¸ ±,.
5
...,.:א _....:
.¸.:א _....,
• ._:. _. ±א¸.L,א
6
¸א¸..א ,,,¸ , _:.. ±א
_.:א
• .¸¸L:., _..: v ±;,.:א :¸א...א
._:.:א
• __-. _. ±;,.:א _א¸:א
• :....א ±;.¸ .::
• __-. _. ¸¸..א .¸¸א¸ ±,.
¿,Lsïtא «,,s= ¿ïtL-
_¸,:א __±.: ,,.. ¸:. :v, __±..:א _:.. .א¸,; ... _,= ,,,, _... _.:א ... _·
_¸,:א _..: .,,¸¸ __._:¸ _,,. . :=±:א ... ±¸. :
í - _.¡ t- t,.-, _,tïtא _ ¿tasí .,,, : -
• ,_:. _. _,..:א .א¸, ¸א,±.
• _,..:א L.א,, =¸.א _.. ,..
• _,..:א .א¸,· _.,: _=.: ,,,¸
, - _.¡ t- t,.-, ¿¸rí ¿tasí : -
• ,_:. _. ±;.,:א ±,.
• ±;.,:א ¡¸,· , _=.: ,,,¸
• . =¸.א ,,.. ±¸¸:א _.. ,_.
• __±..:א _¸¸: ±;.¸ ¸...:א

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «s,t.tא ïar,tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã ï,aïtא ¿ï. ;ta.


- ١١٧ -
; ¿astא ¿astא ,,.
1
__±.: , ,,.. ,,,¸
_.:א
• __-. _. _,..:א .א¸, ¸א,±.
• ±.. v _,..:: _..:א _:..
• _,..:א .א¸,· , _=.:
• _¸,:א _...· ¸· _¸,:א , .::
• __±..:א ¡א¸, .::
• __-. _. __±..:א ±;.¸ ±,.
• ±¸¸:א _.= _,... ¸· ,.... _.
_-;.:א
• _. _¸,:א ¸¸... _. _,..:א ±,.
__-.
2
±¸¸:: ,¸¸.: ,,,¸
• ,,:L:א _. ±¸¸:א _.= :,.¸¸
• «_,,:א .::
• _...:א .-. L¸¸;.:א , .::
• _¸,:א ¸¸... ,., , ¸.=
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١١٨ -
,à, _ãא. _taï-א ) ١ .

.,; -. _. .=.: ,: _:..:א :...א ¸:. ,,א _,,,..:א _.א ¸L.:., ±.,

_ ١ . ؟¸¸¸.:א .._.:., ,._.:א ... .,..,:; ,,א,:א .¸;:א ±.L._.-vא _. ..
_ ٢ . . .. _ ,=¸:., _..א .._.:א ,..= .¸.-.: _:..:א _.:..:א ±א,L- ؟
_ ٣ . ,,א,:א ,.,..א ¸=,א ¡;L,א «.א.-..א ,א¸:א ¸.,,., _..א .._.:א __:, , .,_:. ؟
_ ٤ . . .. _ ؟±,.:א ¸..: __-. __-±: ¸:. ¸,.-:: .,..,:; ,,א,:א ,,.,:א
_ ٥ . ؟ ¸._.:א _L. _,:.= ,א.-..v ¸¸¸¸.:א ±..,:.:א .¸.. ,,:L:א
_ ٦ . ؟,=¸:., _;.,א _=..v ._L..:א ±._:..: _._:¸:א ,,.,:א ¸=,א
_ ٧ . . .. _ ,_.,: _.. ,,,..: _:א ¸.L..א ) :¸.. ( ؟ ±¸-.::
_ ٨ . ؟±¸.א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸v _._:¸:א ±.,,.:א _. ..
_ ٩ . ؟ ±¸.א .¸¸: :,.¸¸: _._:¸:א ±.,,.:א _. ..
_ ١٠ . ±.,.,.:א .¸. ¸.,, .,-.,¸ _:א ..L-.א¸ ¸.L..א _. .. ) .א¸,:_.vא ( ؟
_ ١١ . ±;,..א :,.¸¸ ,.,.· _¸±א א ,,....,: ؟_¸¸.,:א ±.=¸- ,
_ ١٢ . ,.,.· _¸±א ,,.. ,.¸ ±¸.א __.±: _.-.. ؟_¸¸.,:א ±.=¸- ,
٨
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١١٩ -
,à, _ãא. _taï-א ) ٢ .

_,,,..:א _.א ¸L.:., ±.,.,; -. _. .=.: ,: _:..:א :...א ¸:. ,,א

_ ١ . _.¸,=:vא ¸· _,..:א .א,. ,,.,:א ,.L.: ±.. _:א _=.±:א _-:.: :. ¸ ±v...-א .,¸·
_:¸ ±.,=¸:א , ±¸..א .:.± _. ؟..¸=,א

_ ٢ . ؟ .,.¸¸L _. ¸,.:א ._. .¸.. _=, _:א ¸,..א ¸=,א

_ ٣ . ؟:,._.:א :,. , .:א¸:א _,:.א _; _,,: _:א ,.,..א ¸=,א

_ ٤ . ؟,=¸:א , __.: «_,,: _; _,,: _:א ,.,..א _. ..

_ ٥ . , ,=¸:א _..,: ,.,.· _. .. ؟,=¸:., «_,,.:א ,.L.

_ ٦ . ؟,=¸:א , «_,,.:א ,.L. , ±א,..א ±.. _:א _._:¸:א ,.,..א ¸=,א

_ ٧ . ؟ :¸,L :,. _...: .... .,.· _. ,.¸:א ¸:. _,.:א _..- ¸.L.· _; _,,: _:א _.א,.:א ¸=,א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٠ -
,à, _ãא. _taï-א ) ٣ .

.: ,: _:..:א :...א ¸:. ,,א _,,,..:א _.א ¸L.:., ±.,.,; -. _. .=

_:¸ .: _:. .
١ ,=¸:א ¸.L.· __-±: ... _.א,.א¸ ±;,.:א ±,.. _.¸

٢ ,=¸:א , ,,.,:א :¸:א, ¸· _:.,¸,=:א :¸,,.א ¸:. _..:א ... ,:..:א .¸L:א _..

٣ _L.:א __-±: ... _._,L:א __.±.:א :¸א¸- ,¸, _; ±¸.א ¸..¸;

٤ ±. :¸.±..א ±¸,:., _¸¸.:א .¸

٥ ±.,=¸:א _.א¸¸ , _..· ¸¸ ,,,¸

٦ .¸ _-.:א .א¸,; ,א¸:א ¸....:א ._L.:

٧ ¸¸.L,:א ,.L.· ._L..: ..- ±א¸,· ,א.-..א

٨ ¸¸.L,:א _.. _,. :¸=א.:א ±..._, __,.:

٩ ¸:א, ±¸.א¸ ¸¸.L,:א ,.L.· _.. ,..

١٠ ±¸.א ¸א¸...א ¸..±,א _.... _.. .., _..:א ,

١١ א , ±א¸.,.. :¸,... ±.,:א ¸,L ,,..:א

١٢ ±¸¸:: _:..:א ±;,..vא
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢١ -
,à, _ãא. _taï-א ) ٤ .

_,.,..tא ¿æא ¸a.tt, aï,t,} «a= _- aï.ã ,. «,ttïtא «...vא _.s ,,א
.;. _. ) ( .;.¸ -_-.:א :¸.,.:א ,..· ) X ( .L..א :¸.,.:א ,..·

١ ... ....:א ¸א.,..א ,¸:¸ ....א ,,,¸ ¸· ±¸¸:א ,¸¸.:

٢ _._.:א ¸.,, _. .,_:. ¸,..א ,.¸ _:א _. _.vא ,_.:א

٣ .._.:א ,..= _. .,_:. ¸,..א ,.¸ _:א _. _:..:א ,_.:א ) _,:.=:א (

٤ _.;.:א _L..¸ _.:א _¸¸: _.±¸ ,=¸:א ±..,L.: _¸..L:א _-.:א ) _:;,vא (

٥ ,:א _.. _; _,,¸ _.:א .± ,.. ,,.

٦ ±_.,: ±,. ,.¸ ¸..±,א ±¸.א _א¸¸, ...:; _:,.:א _..:א L.א,,

٧ ,א¸.¸¸=_:א :.-,, ,=¸:א ..=. .. _..:

٨ _..:א _. ¸,L¸ ¸א,-א¸ ,¸ ,,,¸ ,,.,:א :,.¸¸ ±.,

٩ _. ,,.,:א _· ¸:. ¸.¸ ,,..:א :¸,... _. ,א,.:א _; _:.. ¸¸¸א _.-, _¸¸-

١٠ __,.א _; _:.. _.-, _¸¸- _. ,,.,:א _· ¸:. ¸.¸ ,,..:א :¸,... _.

١١ ±.,.,.:א .¸. ¸.,, ¸¸.L,:א _:.. ...= _..: ) .א¸,:_.vא (

١٢ :¸..L .¸.: ) .¸,א ( ,.א,,א .-א _; ¸· ,_...:א ±.א _. ,=¸:א ±¸. .,..,


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٢ -
,à, _ãאätא _taï-vא «,t,} ) ١ .

_ ١ . ... .,..,:; ,,א,:א .¸;:א ±.L._.-vא _. ¸¸¸.:א .._.:., ,._.:א .
• ., _=, ,,:L:א _..:א ._..: _,. ,.,:א .א,· _.±, _.-:א _,.א ¸· __:¸:א ±....
• _.. .._L. ..,_:. L...-:: _..¸.א .±¸.¸ .....:א¸ .¸..¸:א ¸:. ±._.א,:א¸ _L..א _.¸
,,-±:א¸ ±,¸¸:א
• .;.:א ±¸¸±: .._,L: _.א,.א¸ ±;,.:א ±,.. _.¸
• .._,L: ¸¸.L,:: ,:..:א .¸L:א _.. ,¸ ,=¸:., _:.,¸,=:א :¸,,.א ¸:. _..:א ...
_:.,¸,= ¸.. :¸:א, ±¸.. .,.,¸ .;.:א ±¸¸±: ) ±¸,± ( _¸¸- ¡,.¸ _; _,,: ..
• v ¸.- .,..,:; ¸¸¸.:א .._.:א ... ±.,=¸:א _=_..=_. ¸:. ,¸ ±א,L- ±...¸
., ± . _¸, _..:., _,א¸,¸א ¸¸

_ ٢ . _. ,=¸:., _..א .._.:א ,..= .¸.-.: _:..:א _:.:..:א ±א,L.א .
• ....:א =¸±:א .¸..
• ,=¸:א ¸א¸L .¸..
• ,=¸:א _.. .. .¸..
• ._=.:א ±...א,. .¸..
• =¸.א _... ¡,. .¸..
• .._.:א ,..= ¸:. ¸,.-:: ¸¸¸¸. _,=: .. _¸-· ±..._,

_ ٣ . ,,א,:א ,.,..א «.א.-..א ,א¸:א ¸.,,., _..א .._.:א __:, , .,_:. ¡;L,א
• «.-. ,א¸:א ,.L.:: _:..:א :..א ¸:. ¸.: -_-. :.א¸. ¸:. ¸,..א
• _L..א ,א.-..vא ,_.. .:.:א _. ¸.,,א ¸:. L...א
• ,א.-...vא .,.. ,,.., ±,..- ±¸..- .... ,=¸:א¸ :.±.:א ¸· _.:: .א,. ¸א¸.· _· _..
.,,א _:.. _:.,¸,=:א ¸._.:א L.א,, .,:.. ....: :¸,,.א ,L.. _· ..-¸


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٣ -
_ ٤ . _. ±,.:א ¸..: __-. __-±: ¸:. ¸,.-:: .,..,:; ,,א,:א ,,.,:א .
• ,...:א __.±.:א :¸א¸- ,¸.: ±¸.א ¸..¸; _. .=..:א _L.:: __-. __-±: ¸:. ¸,.-::
• :א _. .=.. ¸ .,=¸:., _:א,..:א _._, _,... ..,:א ,,.:L:א ,¸..- , ..,.· ¸ =¸.±:א _.. «.,
....:א
• :א ±¸.א _א¸¸, ,.L..א _. .=.. ...L.א ¸· ±א¸א¸..א _¸,
• ¸__. _:א¸¸:א _._,L _. _.¸ .,._.,.¸ ,· v
• L-;. _..:א¸ ¸L.:., .¸...¸ ±,.:א _.,. ±,.:א ¸... _; א._, _...¸
• _:..:א .א¸,.א ¸.L.· .¸.-.: ..א¸:א ,א.-..א ±;.:א ±v..א __, , :¸._.:: .
٤ ,=¸:א ±¸- ...¸; ...:;
٥ ±¸.א __.±: ...:;
٦ ..א¸:א ¸:. ,=¸:א :,._. ...:;
• _-. _L.:א _.=. .¸..¸ ±,.:א ¸... ¸ ¸.L..א
• .א¸,.א _-. :.¸., _¸-., .¸א.,..א ¸· .,-;.; _=, _.¸ .:..:א
• ¸..א ,¸: א,; .א¸,.א _., ±. .¸.-.: ., _=, _L..:א .¸,א
• __,.: _;.,א ±¸= , ¸.L..א ¸ .,-;.; ,א¸:א _L.:א
• _-.:א ±א.א¸,; ,.- ±¸.א __.±:¸ ...¸; _L.:: __..:א .¸.-.:א _; ¸,.,::
• .¸.. «-;.; ,א¸:א .¸,א ¸ .-. « __.,¸ ._:_..: ..-.
• :¸.±..א _¸¸.:א .¸±. _L.:א ..±.=א ¸....א א,;
,א.-..א א ±,.:א ¸...¸ _.=. .¸.-.: ....:

_ ٥ . _. ¸._.:א _L. _,:.= ,א.-..v ¸¸¸¸.:א ±..,:.:א .
• ,=¸:א _.. .. .¸..
• ,=¸:א ¸א¸L .¸..
• ,.-..:א ±¸.א ¡,.
• =¸.א _... ¡,.
• :¸._.:: _:-א.:א _¸.:א¸ _=_¸א _,:

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٤ -
_ ٦ . =¸:., _;.,א _=..v ._L..:א ±._:..: _._:¸:א ,,.,:א _. , .
• .¸.. ,=¸:., _;.,א _.=. _L.:: __..:א .¸.-.:: _L.:א __-±: .L.. ._L.: _,.
• .א¸ ...א .;.:א ..א,. __,L: ¸. _.. :¸...א _=....א ¸.:. :...±:א ,א,.:א _¸ ±:..=¸
._:., ._L..:א ,א,. _:
• ,א.-..א ±א¸...:א .._.¸ _:.._=:א ._L..:א ,א,. _. _¸._:א .;.:
• .._.¸ _:.._=:א ._L..:א ,א,. ¸.±...א ,.,.: ,...:א ±....=:א .א.:¸א
• _;.,א _.=: ,...:א ._L..:א ,א,. ¸._.-א _,. ,=¸:א ±..,L.. ¸.... .;.
• :,.:א _¸ ,...:א ,א¸:א _.=:א ¸:. «-;.;
• ,א.-..א .L.:., _:א,.:א :א¸, _... .L. ¸· :.±¸.:א
• =:א ._., «-;.; ,א¸:א _.
• ,,:L:א _;.,א ±א.א¸,; ¡,. .¸.. ±:.=¸ _L..:א .¸,א .¸..
• ._L..:א ,א,. :,..; .,..=. _; ±א,,.:א ¸;.; ,.=-; .., _.-:א

_ ٧ . ,_.,: _.. ,,,..: _:א ¸.L..א ) :¸.. ( _. ±¸-.:: .
• .א¸,.א _, _,:.א :,.¸¸ ,_.. ±¸.א ±,. ¡..:¸א
• ¸.. _...א ±¸.א :
• ±¸.א ±¸¸ ±;,..א :,.¸¸
• ±¸¸:א _-,: :,.¸¸
• ,,..:א _., ¸· _..=±:א _. ,,.א «.,: ,,.. _¸¸-
• _,:.א¸ _=..:א ,_.. ±¸.א _. ,..:א ±א¸א¸..vא :,.¸¸
_ ٨ . _. ±¸.א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸v _._:¸:א ±.,,.:א .
• ,¸¸..:א ,_.. .¸¸.:א _:.. _..
• : _:.. ,א.-..א ±...א,.:: _,.L. _. .¸¸
• :¸א¸.א .:, .:: ) ±...,.¸.:א ( ..:א :¸¸, =¸- __.¸ ..
• ¸..±,א ±_.,: ., ,..
• ..:א -.. .:: ¸· -¸¸:א _. ...¸א
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٥ -
_ ٩ . ±¸.א .¸¸: :,.¸¸: _._:¸:א ±.,,.:א
• :¸א¸.א .:, .:: ) ±...,.¸.:א ( ..:א :¸¸, =¸- __.¸ ..
• ¸¸:א _,.. __±.: ¸א¸...., -
• -¸¸:א _.. ¸א¸...א _; _,,¸ _:.,¸,= ¸..:א ±¸.-
_ ١٠ . ±.,.,.:א .¸. ¸.,, .,-.,¸ _:א ..L-.א¸ ¸.L..א ) .א¸,:_.vא (
• :.- ¸:. .א,L.א _= , :¸א¸±:א ¸א¸-; .,,¸ ¸..±; .,,
• .:. _,L. ¸..±,א ) __.,.:א ,¸L _¸.,: _.. 1 ¸ 15 ..,.., _. (
• ,, _L._.-א . ¸..±,א ) .:: ¸.. .,, ¸..· ¸..±,א (
• ¸..±,א :¸¸, , ¸¸.:א :.-
• :¸:א, ±..¸... ¸..±,א _:.,¸,=:א
• .:. , ¸.L..א ¸..±,א ) .::א ¡.L..א ¸· .::א ±:. , ¸.. :¸:א, ±¸.- _.. (
• ..=:א :,,, ) «... ..L- _.. – «_. ¸א,: .¸... ,,,¸ ¸· (
• _..:א ¸¸א¸ ¸א...
• .;.-א ±.,..א _.¸ ) ¡¸,:א _א¸¸, ,,.. _.- _:, ¸· ±.,..א _:, _.. (
• _.;.:א _L.. ¸.L.. :.- ) _.;.:א _L.. ±.=L.א ¸· .¸.± _:, _.. (
• _:..:א .,,א _,._= :.-
• ¸..±,א ¡,. :.-
• ±_:.א _.. :¸_,, :.-¸ ¸א,-vא .¸. :.-
_ ١١ . ±;,..א :,.¸¸ ,.,.· א ,,....,: .=¸- , _¸¸.,:א ±
..¸. :¸.,; ,.... , ..:: .,_.. _.., א...¸ _...:., ..א,.:א .¸. _-א, ,,.,:א _,... ¡..:¸א _; ,,.¸
،_...:., ..א,.:א _...:א _¸..- _; ,,..,:א ,¸..: ¸· ...=, _._,..:א -.., ¡,.,¸:א ,.... ¸....:א ¸·
_..:א _. ¸,L¸ ,¸¸ ¸א,-א ,,,¸ _.. :_L- _=.±. ±.-` ¸ א..¸
_ ١٢ . ,.,.· ,,.. ,.¸ ±¸.א __.±: _.-.. _¸¸.,:א ±.=¸- ,
,_.. ±., _L. _...א ,... , ...,.:א ¸· _...:., ..א,.:א ..¸. _; ,,..,:א _.¸¸.. ¸.... _...א ¸·
-... _.=, v ... .¸¸.-,:א .:..א _; ¸,.. ,,..,:א _.. .¸, _· ,,., א..¸ ،.¸¸L:א ·,.· , ._:.,.
א ,,.,:א «, ¸.,:א ,.- .,:.., ,._.:

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٦ -
,à, _ãאätא _taï-vא «,t,} ) ٢ .

_ ١ . _.¸,=:vא ¸· _,..:א ,,.,:א ,.L. _=.±. .,_. _-:.: _:א ±¸..א .:.±:א _._:¸:א ±v...-vא
_. ±.,=¸:א , .
• ±¸.א _א¸¸, ,..
• ., ... ¸א __.±.:א
• _א¸¸.:א ,.L..א ,..
• _., ... ,,.,:א ,.L.

_ ٢ . .א _. .,.¸¸L _. ¸,.:א ._. .¸.. _=, _:א ¸,. .
• _..=: ,,..:L:א ¸,...:א ..._. ...¸.. «.L...א,, _..=, ,.._- ..,=¸:., _....א .._...:א ,....=
_:.,¸,= .,L..
• _¸¸L _. ¸· .._.:א _. :¸- _¸¸L _. _:.,¸,=:א .,L.:א __.±.: ,¸;:א ¸._.:א ¸א... .¸..
¸,=:א _._.:א :¸,,· ,א.-..א .,L.:א ..¸ ,...:א ¸,.:א ._. .¸.. _=, ±:.,¸ _:.,


_ ٣ . _. :,._.:א :,. , .:א¸:א _,:.א _; _,,: _:א ,.,..א .
• «_,,.:א ,,.. ...¸א
• ±;.,:א¸ _._:¸:א ,,..:א _=.: ¸· ...¸א
• ±;.,:א _=.: ¸· ...¸א
• _¸,:א ,:. _¸¸: , _,:- ,,,¸
• א _:, _..¸ ...¸א _,.:
• :,._.:א :,. , _¸¸± ¸· ±...±: ,,,¸
_ ٤ . _. ,=¸:א , __.: «_,,: _; _,,: _:א ,.,..א .
• ±א¸.L,א .א,. ±.. _...א
• _¸,:א ,:. ±¸¸ _,... , _...א
• «_,,.:א ±;.¸ , ±.=.-א ,,,¸
• «_,,.:א _,: _,.:א _..א :,.¸¸
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٧ -
• __:..:א «.¸,· .:: ¸· ....א
• ¡..:¸א ,=¸:א ) ,=¸:א _.: ¸=¸. ( __-. _.
• __-. _. _,.:א .¸א¸¸ ±,.
_ ٥ . _. ,=¸:א , __.: «_,,: _; _,,: _:א ,.,..א .
• ,,:L.:: _,.L. _. ±א¸.L,א .א,. ±..
• ±;_.,.:א¸ _._:¸:א ,,..:א ...¸א
• _¸,:א ,:. ±¸¸: ,¸¸,: ,,,¸
• .:א ±;.¸ , .:א¸ ±.=.-א ,,,¸ ¸· ...¸א «_,,
• _¸,:א ,:. ...¸א
• _,.:א _:, _..¸ ...¸א
• ¸¸¸=:א ±;.,:א , ±.=.-א ,,,¸ ¸· _=.:
• __:..:א «.¸,· .:: ¸· ....א
• ,=¸:א ¡..:¸א ) ,=¸:א _.: ¸=¸. ( ,=¸:א _,:..=: _,.L. _.
• __:..:א ±.¸.¸ ...
• __-. _. _,.:א .¸א¸¸ _א¸:א
_ ٦ . _,,.:א ,.L. , ±א,..א ±.. _. ,.,.· :..: « .
• ,:.:א _-א, ±¸¸:א ,א...א ¸· _.. ,_.. «_,,.:א ,:. , ±א,.· ,,,¸
• ,:.:א _. ±¸¸:א ,¸¸.: ,_.. ±¸¸:א _..
• _¸,:א _,:- :,.¸¸ ,_.. _,=¸ _· _=, _¸,:א ,:. ±,. ¡..:¸א
• .._.: _. .,v¸ _¸,:א _,.. , ¸.=
_ ٧ . ..- ¸.L.· _; _,,: _:א _.א,.:א _. :¸,L :,. _...: .... .,.· _. ,.¸:א ¸:. _,.:א _ .
٦ ,-±:א ¸· ±¸¸:א ,¸¸.:
٧ .,, _.,:א ±...א,.:: _,.L. _. ,-± ¸.....א
٨ ±...א,.:: _,.L. _. _,.:א ¸:. .:א¸ _.
٩ _,.:א :¸א¸- ,¸, ¡..:¸א
١٠ _,.:א _..- _-א, ¸.,.¸ ,:א,± ,,,¸

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٨ -
,à, _ãאätא _taï-vא «,t,} ) ٣ .
: _:. _:¸ . .
١ .;.:א ..א,.: .._,L: ,=¸:א ¸.L.· __-±: ... _.א,.א¸ ±;,.:א ±,.. _.¸

٢ ,...,.: ..,=¸:א , ,,...,:א :¸..:א, ¸· .._:.,¸,=:א :¸..,,.א ¸..:. _....:א ..... ,:....:א .¸..L:א _....
¸.. :¸:א, ±¸.- ) ±¸,± ( _¸¸- ,,.: ..

٣ _-..±: .... .._._,L:א __...±.:א :¸א¸..- ..,¸, _; ±¸...א ¸...¸; __-..±: ¸..:. ¸,. ..-:: _..L.:א _
_L.:: __-.

٤ __-±.:א ..:¸ _L.:א ..±.=א ......א ... ±¸,:., _¸¸.:א .¸±. :¸.±..א

٥ _....· _:.....:א ¸..:. ..,=¸:., ..:..א ....א¸:א ±,.... _...: ±...,=¸:א _...א¸¸ , _....· ¸¸ ,,..,¸
,=¸:א

٦ ,¸ .¸.L.· __.,.: .¸ _-.:א .א¸,; ,א¸:א ¸....:א ._L.: .,._-;. _.. ¸¸..: .

٧ _... ±א¸,..., ...,._L.: ..,_.. ,...L..א ...:.: v ..¸¸.L,:א ,...L.· ..._L..: ....- ±א¸,· ,א.-....א
,....

٨ ,_...: ¸.:. ...., .,¸:א :¸=א.:א ±..._, _.. ,..: ¸¸.L,:א _.. _,. :¸=א.:א ±..._, __,.:
_:..:א -א¸¸ ,=¸:א

٩ , ±¸...א¸ ..¸¸.L,:א ,...L.· _.... ,.... :¸..,,·¸ .._.¸,=:vא ,=-...:א ±א...-¸ ...:.: v ¸...- ¸..:א
,=¸:., ¸:,_,.=:א

١٠ ±¸.א ¸א¸...א .., _..:א , .. _.... _ ¸..±,א ¸..±,א¸ ,,.,:א :¸:א, , ¸.L.· ,,,,:

١١ , ±א¸.,..א :¸,... ±.,:א ¸,L ,,..:א ±_.,:¸ ±.....:א , _L. ,,,,: ¸..±,א ,..¸
...א .¸.:א , ±_:.א :

١٢ ±¸.א , ,¸¸.: ,,,¸ ,,., ±., ±¸¸:: _:..:א ±;,..vא

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ «,ãאätא öt.taï-vא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٢٩ -
,à, _ãאätא _taï-vא «,t,} ) ٤ .

.;. _. ) ( .;.¸ -_-.:א :¸.,.:א ,..· ) X ( .L..א :¸.,.:א ,..·

١ ....א ,,,¸ ¸· ±¸¸:א ,¸¸.: ... ....:א ¸א.,..א ,¸:¸

٢ ..א ,.¸ _:א _. _.vא ,_.:א _._.:א ¸.,, _. .,_:. ¸, X

٣ .._.:א ,..= _. .,_:. ¸,..א ,.¸ _:א _. _:..:א ,_.:א ) _,:.=:א ( X

٤ _.;.:א _L..¸ _.:א _¸¸: _.±¸ ,=¸:א ±..,L.: _¸..L:א _-.:א ) _:;,vא ( X

٥ ,,.,:א _.. _; _,,¸ _.:א .± ,.. X

٦ ±_.,: ±,. ,.¸ ¸..±,א :,.:א _..:א L.א,, ±¸.א _א¸¸, ...:; _

٧ ,א¸.¸¸=_:א :.-,, ,=¸:א ..=. .. _..:

٨ _..:א _. ¸,L¸ ¸א,-א¸ ,¸ ,,,¸ ,,.,:א :,.¸¸ ±.,

٩ _. ,,.,:א _· ¸:. ¸.¸ ,,..:א :¸,... _. ,א,.:א _; _:.. ¸¸¸א _.-, _¸¸-

١٠ ,.,:א _· ¸:. ¸.¸ ,,..:א :¸,... _. __,.א _; _:.. _.-, _¸¸- _. , X

١١ ±.,.,.:א .¸. ¸.,, ¸¸.L,:א _:.. ...= _..: ) .א¸,:_.vא ( X

١٢ :¸..L .¸.: ) .¸,א ( ,.א,,א .-א _; ¸· ,_...:א ±.א _. ,=¸:א ±¸. .,..,
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ .aatא «,.itא öta
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٣٠ -

«..ttא «¡¸,.µyא «i.tt, ,.vא «..ttא «¡¸,.µyא «i.tt, ,.vא
:¸..:א .א,L.א
Power cylinder
,=¸:א ¡א¸,
Knuckle arm
_א¸.א
tank
«_,,.:א ,=¸
Steering knuckle
±¸¸ _...
Oil seal
«_,,.:א ¸.,,
Steering system
_א,,
Gasket
:,._.:א :,.
Steering wheel
±,¸:א ,,..
Tie rod
«_,,.:א ,,..
_._:¸:א
Steering main
shaft
:.¸¸,
Rack
¸:א.:א _..¸:א
Recalculating-
ball
_,_.,:א
Pinion
...:א :.¸¸,א
_,:א¸
Rack and pinion
.-א¸ ..,א ¸, ,...
Non return valve
«_,,.:א ±;.¸
Steering linkage
«_,,.:א _¸:
Steering gear
_..., ¡א¸,
Pitman arm
_:,:א :,...
Ball nut
¸,א ,,..
Drag link
«..,. ¸· _,.. ¸· _.¸
Spring
«_,,.:א ..-
Steering damper
_.. ¸· .....
±....:א
Damper or Shock
absorber
¸¸,:א «_,,.:א
Power steering
....:א _._:א
helper spring
±¸¸:א -..
Vane pump
¸· _.¸,:א _._:א
_±¸¸:א
Leaf spring
,=. ,...
Control valve
_¸..:א _._:א
Gas spring
,,,:א
Frequency
_._:¸:א _._:א
Main spring
_._:א :¸א¸=
Spring stiffness
±,¸:א ,,..
Strut rod
.א,L.א
Cylinder
¸.L,א ¸=¸.
Centerline of tyre
,=-.:א ,...
Control valve
_.¸:א
Time
.א,¸א ,_Lא¸-
Air tube
,...:א
Expansion
_א¸..vא
Rebound
±....vא
Compression
¸. _,=:א .
Piston speed
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ .aatא «,.itא öta
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٣١ -
__:..:א ,.L.
Suspension system
:¸..:א .א,L.א
Actuators
..,.:א :.-
Bump stop
±...:א
Compressor
_.¸¸:.א _._:א
Coil spring
__:..:א ±;.¸
Suspension
linkage
_:א,¸א _._:א
Air spring
,...
Valve
_::א ,,.. _.¸
Torsion bar
-א¸,א
Amplitude
±¸.א __::
Engine Break-in
,:,
Bushing
±¸.א ,_=¸:
,=¸:.,
Engine
Installation
_,=:א ¸.,
Piston pin
.א¸,· __..
±¸.א
Engine Cleaning
__.-.:א _.א¸=
Crank shaft
journal bearing
±¸.א .א¸,· ±.
Engine
Disassembly
±¸¸:א ,.:L
Oil pump
±._:.. _;.,א
±¸-.::
Engine Repair
±¸¸:א _.,
Sump
._.,א :¸..:א
±¸-.::
Engine overhaul
¸:.:א
feeler
±¸.א ,.,
Engine block
,.¸¸=_.
micrometer
_,=:א
Piston
,.¸ _=. ¸,
...:א «,¸
Bore gauge
.א,L.vא
Cylinder
_א,,א ) _±-
,.=-.א (
Gasket
__.,.:א ¡א¸,
Connecting rod
_.¸:א ,,..
rank shaft
;ta,a Noise
±...=:א ,,..
Cam shaft
±א¸.. __:. ¸.,,
,,..:א
Exhaust Gas
Analyzer
.א..א
Fly wheel
:¸..:א .¸.. ¸.,,
Chassis
Dynamometer
¸,..±:א
Piston ring
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ .aatא «,.itא öta
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٣٢ -
:¸.. _א¸:א ¸.,.-א
±¸.א
Engine Power
Balance Test
±;,..א ±¸¸
Oil
Consumption
±¸¸:א ±..
Oil Pressure
,¸¸.: ¸.,.-א
.א,L..א
Cylinder
Leakage Test
_-:-.:א ¸.,.-א
Vacuum test
±א¸.. ¸,-
,,..:א
Catalytic
Converter
_,..:א
Clutch
_-א, ¸.L..
±¸.א
Borescope,
Endscope
.א..א
Flywheel
±..:א ¸.,.-א
Compression
test
±..:א _¸.
Pressure Plate
±¸- ...
Stethoscope
_,..:א _¸. ) ..L,
±.=.-,א (
Clutch Disc
±..¸.:א _¸,...
_¸._:א __±..:א
Manual Shift
Transmissions
_¸.-:: _..:א _.-
) _,..:א ¸¸¸. _.- (
Clutch Release
Bearing
±..¸.:א _¸,...
,:א.:א __±..:א ¸,
Synchromesh
Transmissions
_,..:א __.±:
Clutch Operation
_.א¸.:א :.-¸
Synchromesh
Unit
_,..:א __.±: ±;.¸
Clutch Linkage
Operation
__±..:א ±.=,±
Shift Forks
.א¸.: ¸.א ¸א,±:א
_,..:א
Clutch Pedal Free
Travel
__±..:א :...·
Shift Rails
±..¸.:א ¸¸...
Gear Box
_-±
CHARGE
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ .aatא «,.itא öta
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٣٣ -
¸..±,א _....
IGNITION
SWITCH
_:.,¸,= ,L..
RELAY
,:..:א
NEGATIVE
¸.. :¸:א,
SHORT
CIRCUIT
,,,:א
POSITIVE
:¸:א.:א ±L-
CIRCUIT
DIAGRAM
__.,.:א .א¸L·
TERMINAL
=¸.א _,.,
STERTOR
.¸...
RESISTER
.:,.
ALTERNATOR
±א¸,..
FISES
_:,. «,..
HORN
:א ._.:א ¸.L.
MAXIMUM
,=¸:א
BATTERY
_¸..:א ._.:א
MINIMUM
_.,.
WIRE

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ ¿,א¸tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٣٤ -
١ _¸¸-א¸ __. ±¸¸.¸¸. _:.א ±.,=¸:א ._,,:,.=:
_,:א ,¸¸..:א¸ _.:א ,_:..:: ...:א ..,:א ¸,,..:א _,¸.:א =::א
٢ _.¸¸,, _; ¸¸.= ¸א¸,א¸ ±¸.א :¸.. .- ¸,.=.:א ,¸: ¸,.=.:א¸ _.¸ ,א,. .
_:= _¸., ,¸¸=:א .,. _.¸:א .,. ¸,.=.:א¸ _,,.,א ¸¸¸.:א .,. _, _.¸:א .,.
.א¸¸:א – _,.L:א¸ ¸±.:א ،,,.. ±::א ..., ,,.. ±::א ..., – ١٤١٨ ) ١٩٩٧ (
٣ .._.:א ,¸¸.: ,..= .:,¸,: – _...:א :-¸:א _..:: _¸._:א =¸.א _...¸ _,..:א
.א _... . _.:.א ,.¸ .¸,א ٧ ، ١٩٩١
٤ ،_¸א¸= ,._:¸¸ ±א¸._.:א .=_..=_. ±..,,L:א :.=¸ ، ,:.:א ¸א, ،±¸,=:א
،±¸_, ١٩٧٧
5. . Bosch. Technical Instruction
6. . James Duffy. Modern Automotive Mechanics : South Holland , Illinois,
The good hart-willcox company, Inc. 1990
7. . Toyota . Fundamentals of servicing
8. . Norm Chapman . Principles of Electricity & Electronics for Automotive
Technician : Delmar Thomson Learning 2000
9. V.A.W.Hillier . Fundamentals of Automotive Electronics.
2nd Edition : Stanley Thornes ( Publishers )

10. Henke-Konopasek/Duffy . Auto Electricity and Electronics
Technology : South Holland , Illinois, The good hart-willcox company,
Inc. 1990
11. BOSCH; Automotive Handbook, Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
1993.
12. Duffy, James E.; “Modern Automotive Mechanics”, The
Goodheart-Willcox Company, Inc., 1990.
13. Erjavec, Jack; Scharff, Robert; “Automotive Technology- A
Systems Approach”, 2
nd
Edition, Delmar Publishers, Albany, NY,
1996.
14. Stockel, Martin W.; Stockel, Martine T.; Johanson, Chris;
“Auto Fundamentals”, The Goodheart-Willcox Company Inc.,
Tinley Park, Illinois, 2000.
15. Stockel, M.W.; Stockel, M.T.; and Johanson, C., “Auto
Service and Repair”, The Goodheart-Willcox Company, Inc., 1991.
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ ¿,א¸tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٣٥ -
16. Toboldt, William K.; Johnson, Larry; Gauthier, W. Scott;
“Automotive Encyclopedia”, The Goodheart-Willcox Company,
Inc., Tinley Park, Illinois, 1995.
17. William H. Crouse and Donald L. Anglin, "Automotive
Mechanics" The McGraw-Hill Book Company, 10th Edition, ISBN
0412-800943A
18. Erjavec, Jack., “Automatic Transmission & Tansaxles”,
Delmar Publishers, 2
nd
edition, ISBN 629,2’446’0288
19. Jack Erjavec “ Classroom Manual for Manual Transmissions and
Transaxles” Second Edition, Library of Congress Cataloging in
Publication Data, 1996.
20. Jack Erjavec “ Shop Manual for Manual Transmissions and
Transaxles” Second Edition, Library of Congress Cataloging in
Publication Data, 1996.
21. Heinz Heisler “ Vehicle and Engine Technology” ” British
Library Cataloging in Publication Data, 1999.
22. Martin W Stockel and Martin T Stockel “ Auto Service and Repair
“ Fundamental, Principles, Operation, Construction, Servce and
Repair, The Goodheart Willcox Company, INC., 1996.
23. William, K, and Scott Gavthier “ Automotive Encycopaedia “ The
Goodheart Willcox Company, INC., 1995.
24. Newton, K , Steeds, W and Garrett, T K “ The Motor Vehicle”
Twelfth Edition, SAE, Library of Congress Cataloging in Publication
Data, 1996.
25. V A W Hillier “ Auto-Mate, How to Understand Your Car”
British Library Cataloging in Publication Data, 1984.
26. Don Knowles : Automotive Suspension & Steering System-
Classroom Manual-1998

27. Don Knowles : Automotive Suspension & Steering System-Shop
Manual-1998

28. J. Reimpell H. Stoll J.W. Betzier : The Automotive Chassis-2001

29. Johanson M. Stockel C. : Auto Suspension and Steering
Technology-1999

_aãïtא ٢٢٤ ¸õ ¿,א¸tא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã


- ١٣٦ -
30. Killingsworth J. Godfrey E. Haynes J.H. : Suspension Steering &
Driveline Manual-1998

31. Kalton C. Lahue : Automotive Chassis Suspension Steering and
Brakes-Classroom Manual–1998

32. Bosch : Automotive Handbook-SAE-2000

33. Thomas W. Birch : Automotive Suspension & Steering Systems-
2002

34. Stockel S. Johanson : Auto Fundamentals-1996

35. Ian A. Norman, Roobert Scharff & John Corinchock : Heavy-Duty
Truck System-1995

36. Toyota : Fundamentals of servicing –Steering System-Vol. 11


_aãïtא ٢٢٤ ¸õ öt¡,ïuא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã_,a,tא «aiatא
_,vא ïar,tא ¿tasvא _,ãLã öt,.ïã
١ ...:א ١
٢ ±א,..א ¸,... .¸..¸ ¸.L.;: _:¸.א __-±.:א ٢
٣ _.א¸¸ ,א.-..א ±.,=¸:א ٥
٤ ._L..:א ±א¸,·¸ ,א,. ,א.-..א ٨
٥ ¸..א ,:L: א,; .א¸,.א ±. ١١
٦ ¸._.:א _L. .¸.. ١٣
٧ ¸.L..א ¸_,, ±א¸,·¸ :¸,,· ١٦
٨ ...:א =¸±:א ±.._:.: ) ¸¸¸.:א .._.:א ( ٢٢
a¸uא ¿tasí _,ãLã «,.tttא ïar,tא
١ א ...: ٢٩
٢ ±¸.א ¸.L.· __-±: ٣١
٣ ±,:.:א , ,=-.:א¸ ,,..:א ,.L. ¸.L.· __-±: ٣٦
٤ _-±: ±_¸¸.:א :¸¸, ¸.L.· _ ٣٩
a¸uא ¿,iLã «.a.í «tttttא ïar,tא
١ ...:א ٤٣
٢ .¸¸.:א ,.L. , ¸.L..א __-±: ٤٥
٣ ,.L. , ¸.L..א __-±: ¸..±,א ٥١
٤ ,:א ,.L. _. ¸.L..א __-±: ,,. ٦٦
«,ï¸tא ;t,¸,ï «s,א¸tא ïar,tא
١ ...:א ٧٦
٢ ¸¸.L,:א ¸.L.· __-±: ٧٨
٣ _-±:א :¸:א, ¸.L.· __-±: ٨١
٤ =¸.א _,., ¸.L.· __-±: ٨٤
٥ .· __-±: _:.,¸,=:א ¸:א¸.:א ¸.L ٨٧
_aãïtא ٢٢٤ ¸õ öt¡,ïuא
öt,ï¸-, ötï¸a ¿tasvא _,ãLã«,,,ïtא, ¿,.sïtא ;ta. «.-tuא ïar,tא
١ ...:א ٨٩
٢ ,=¸:., «_,,.:א ,.L. , ¸.L..א __-±: ٩١
٣ ,=¸:., __:..:א ,.L. , ¸.L..א __-±: ٩٧
.t.tא ïar,tא ¿-א¸itא ;ta. «.
١ ...:א ١٠١
٢ _.א¸.:א ,.L. ¸.... ¸.L.· __-±: ١٠٣
٣ ±;,.:א _:. _.. ,.L. ¸.L.· __-±: ١٠٧
ï,aïtא ¿ï. ;ta. «s,t.tא ïar,tא
١ ...:א ١٠٩
٢ , ¸.L..א __-±: _,..:א ١١٠
٣ _.:א , ¸.L..· __-±: ١١٥
«,ãאätא öt.taï-vא «.-tttא ïar,tא
١ _:א, ±...-..א ١١٨
٢ _:א.:א ±...-..vא ,.,; ١٢٢

_,א¸:א ١٣٤


,..:א _,:א ,¸¸..:א¸ _.:א ,_:..:: ...:א ..,:א ¸..:
¸..._. _; «¸· _, =¸± _. ,..:א _:.:א ) ±._:..:א ( :,¸..א
GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->