Você está na página 1de 1

ANGGARAN BELANJAWAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

SMK PULAU CAREY 2014


Bil Butiran Huraian Jumlah (RM)
1 Buku Nisbah bilangan pelajar dengan buku.
Contoh:
1 orang pelajar : 1 buku
!ertambahan buku tahun """"..
1:# $ RM
!embahagian buku
a. %iks&en '(
b. Bukan )iks&en *(
Bahasa 1# ( $ RM
+ains , Mats -( $ RM
.ok , /eknik 1#( $ RM
0emanusiaan -( $ RM
J1M23H
#
- Majalah 2angganan selama setahun
a. 4e5an +is5a (67RM8.#)
b. %okus +!M ( 69 RM 8.)
J1M23H
#1
' 3khbar 2angganan selama setahun
a. Berita Harian (116 7 ' )
J1M23H
'8:
8 Bahan;Bahan !roses /eknik a. 0o<ek buku
b. 0ad Buku
<. +lip /arikh
d. 2abel Buku
e. =am
J1M23H
1'.1'
# 3lat /ulis , 3latan !ejabat a. %ail kertas
b. !en Maker
<. +tapler
d. >nk printer
-16
* 3kti?iti !usat +umber a. Minggu pusat sumber
b. !erkembangan sta)
<. !enghasilan bahan
d. 0ursus dalaman
e. 2a5atan penanda aras
). +ijil dan hadiah
g. !ameran bertopik
J1M23H
-
: !rojek 0has a. !ondok >lmu
b. 2aluan >lmu
<. 0e<eriaan
d. 2aman in)ormasi
e. !rogram 0has ( Nilam )
J1M23H
1
).
JUMLAH BESAR -88#.1'