Você está na página 1de 11

TEXTO ARTICULADO QUE PRESENTA A

ASOCIACIN DE MEDIOS EN GALEGO


PARA UNHA
LEI DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE GALICIA

Documento remitido ao Sr. Presidente da Xunta de Galicia
con copia para a Secretara Xeral de Medios
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, entrada 25742 / RX144406 do 25/02/2014

CAPTULO I
Disposicins xerais

Artigo 1. Obxecto

A presente Lei ten por obxecto establecer os principios xerais que deben rexer
a difusin e contratacin de publicidade institucional por parte das
administracins pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e polas
entidades do sector pblico delas dependentes, as como establecer os
mecanismos de control que aseguren o seu eficaz cumprimento.

Artigo 2. Concepto

Entndese por publicidade institucional toda forma de comunicacin,
difundida por calquera medio por parte das Administracins Pblicas da
Comunidade Autnoma de Galicia e polas entidades do sector pblico delas
dependentes, co fin de promover a sa imaxe, as sas actividades ou
fomentar valores de interese pblico. A publicidade institucional ter en
conta as formas de comunicacin en diversos soportes e apoiar a
transparencia e democracia no funcionamento dos medios, a innovacin e a
mellora tecnolxica.

Artigo 3. mbito de aplicacin

Esta Lei ser de aplicacin publicidade institucional difundida por conta das
Administracins Pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e polas
entidades do sector pblico delas dependentes.

Artigo 4. Publicidade excluda

Quedan excludos do mbito de aplicacin desta Lei a publicidade das normas
e outros anuncios de actos da Administracin que deban publicarse por
mandato legal.

Artigo 5. Lingua

1. As mensaxes publicitarias sometidas mbito de aplicacin desta Lei
difundiranse en galego.

2. Non obstante, as mensaxes publicitarias podern ser difundidas en
casteln ou noutro idioma oficial cando o seu mbito de difusin se
produza fra dos lmites da Comunidade Autnoma, ags que tivese
como persoas destinatarias a comunidades galegofalantes, ben por
razn de emigracin, ben por pertencer a comunidades autnomas con
presenza da lingua galega.3. Soamente poder difundirse publicidade institucional nun idioma
estranxeiro cando aquela vaia ser difundida, con carcter exclusivo ou
maioritario, fra do estado, ou cando se destine a cidadns
estranxeiros.

Artigo 6. Acceso informacin de persoas con discapacidade

A administracin anunciante garantir o mis completo acceso informacin
s persoas con calquera tipo de discapacidade.
CAPITULO II
Dos principios reitores da publicidade institucional

Artigo 7. Principios reitores

A publicidade institucional deber acatar os principios de veracidade,
transparencia, legalidade, lealdade institucional, neutralidade, interese
pblico, eficiencia, non discriminacin e respecto persoa e s sas
actividades, e promocionar os valores democrticos e da lingua e cultura
galegas.

Artigo 8. Principio de veracidade

A publicidade institucional deber respectar a verdade e evitar que o seu
contido induza ou poida inducir a erro s seus destinatarios.

Artigo 9. Principio de transparencia

1. A publicidade institucional deber identificarse claramente como tal.
En toco caso, debern deslindarse de maneira perceptible as
comunicacins feitas cunha finalidade informativa e as que se realicen
como vehculos da publicidade institucional.

2. As mesmo, deber mencionarse expresamente a Administracin ou
entidade na que tea a sa orixe a mensaxe publicitaria.

Artigo 10. Principio de legalidade

A publicidade institucional respectar a legalidade vixente e de modo especial
os principios, valores e dereitos que se recollen na Constitucin Espaola e no
Estatuto de Autonoma de Galicia.
Artigo 11. Principio de Lealdade Institucional

1. A publicidade institucional non deber obstaculizar ou perturbar as
actuacins lextimas desenvoltas por outros poderes pblicos no
exercicio das sas competencias.

2. Cando a publicidade institucional tea por obxecto difundir actividades
nas que participen varias Administracins, debern mencionarse as
Administracins participantes.

Artigo 12. Principio de neutralidade

A publicidade institucional debe diferenciarse claramente das realizada polos
partidos e organizacins polticas.

Artigo 13. Principio de interese pblico

A difusin da publicidade institucional perseguir sempre, e con carcter
exclusivo, a consecucin de obxectivos de interese pblico, con exclusin de
calquera outra clase de interese.

Artigo 14. Principio de eficiencia

A publicidade institucional deber executarse mediante unha xestin dos
recursos pblicos baseada na calidade e na austeridade dos gastos.

Artigo 15. Principio de non discriminacin

A publicidade institucional non poder conter mensaxes discriminatorias,
sexistas ou contrarios aos principios, valores ou dereitos constitucionais.

Artigo 16. Principio de respecto persoa e s sas actividades

A publicidade institucional deber respectar os dereitos da personalidade, e
velar especialmente polos dereitos da infancia e da adolescencia. A
publicidade institucional non se inserir en medios de comunicacin que
inclan publicidade de actividades que ataquen aos dereitos recoecidos s
persoas ou supoan agresins sa integridade fsica ou moral, especialmente
no caso da prostitucin.

Artigo 17. Principio de respecto dos valores democrticos e da lingua e a
cultura galegas

A publicidade institucional deber respectar os valores democrticos e manter
a neutralidade sobre as opcins polticas, morais e relixiosas, e velar pola
proteccin da lingua e cultura galegas.

CAPITULO III
Da contratacin da publicidade institucional

Artigo 18. Das modalidades contractuais

Para a creacin, preparacin e execucin da publicidade institucional, as
administracins pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e as entidades
do sector pblico delas dependentes sometidas mbito de aplicacin desta
Lei podern conclur contratos de publicidade, creacin publicitaria, difusin
publicitaria e patrocinio nos termos en que estes se atopan definidos no Ttulo
III da Lei 34/1988, de 11 de novembro, xeral de Publicidade.

Artigo 19. Principios xerais

1. Na adxudicacin dos contratos s que se refire o artigo anterior,
debern respectarse os principios de publicidade, concorrencia e non
discriminacin, na forma en que estes principios e normas estn
regulados pola normativa vixente en materia de contratacin pblica, e
coas particularidades establecidas na presente Lei.

2. As administracins pblicas e entes aos que sexa de aplicacin esta Lei
debern elaborar anualmente un plan de publicidade e comunicacin
no que se inclan todas as campaas de publicidade e comunicacin
que se prevea realizar no vindeiro exercicio.

O Plan incluir, cando menos, os obxectivos que se perseguen polas
campaas a executar, o tipo de medios preferentes a empregar, os
destinatarios e o custo previsbel.

Non podern levarse a termo campaas de publicidade insitucional que
non estean previstas con anterioridade no plan anual, ags en casos
xustificados onde concorran razns de emerxencia ou humanitarias e a
difusin sexa imprescindbel para garantir un axeitado funcionamento
dos servizos pblicos.

3. Darselle audiencia s asociacins representativas dos sectores
afectados no procedemento de elaboracin do plan de publicidade e
comunicacin e nos pregos de clusulas xerais para as campaas
institucionais.

Artigo 20. Criterios de adxudicacin

1. Na adxudicacin dos contratos aos que se refire o artigo 18 valoraranse
preferentemente o prezo, a orixinalidade e creatividade das campaas

publicitarias e a adecuacin das sas mensaxes finalidade perseguida
e pblico destinatario.

2. As mesmo, cando o contrato conleve a difusin da publicidade,
valoraranse preferentemente o prezo, o grao de difusin ou audiencia
do medio e a adecuacin do seu mbito territorial de difusin e da sa
audiencia mbito de difusin e pblico obxectivo destinatario da
publicidade.

3. No caso da publicidade a realizar en Galicia, e a fin contribur a
promover a lingua galega, a contratacin de publicidade realizarase por
separado entre os medios de comunicacin que s empreguen a lingua
galega e os que, no seu caso, usen as das linguas oficiais, debendo
garantirse que ningn dos dous grupos recibir mis do 60% do
orzamento previsto para esta finalidade.

4. En cada campaa de publicidade institucional procurarase un reparto
equilibrado do orzamento previsto nos diferentes medios de
comunicacin. A estes efectos, nas campaas de publicidade
institucional que se difundan a travs de mltiples soportes
publicitarios, non se destinar con carcter xeral mis do 10% do total
do orzamento previsto para cada campaa a un mesmo medio de
comunicacin. No caso de campaas que, por razns da eficacia da
mensaxe, se empreguen s determinados soportes publicitarios
especficos, poder superarse dita porcentaxe, cando o nmero de
medios de comunicacin que operan en ditos soportes reducido. "

5. Os criterios de adxudicacin das campaas institucionais vincularanse
estabilidade laboral d@s traballadores/as, debidamente acreditada cos
datos de creacin e permanencia de emprego estable e de calidade.

Artigo 21. Convenios

As administracins pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e as
entidades do sector pblico delas dependentes sometidas mbito de
aplicacin desta Lei, non podern asinar convenios, nin efectuar contratos por
procedementos restrinxidos, negociados ou de adxudicacin directa, con
empresas editoras de medios, axencias de noticias ou axencias de
publicidade, que tean por obxecto a comunicacin ou tratamento
informativo de logros ou accins de goberno.
CAPITULO IV
Do control da publicidade institucional

Artigo 21.
As campaas institucionais promovern os seguintes obxectivos:

- Informar aos cidadns dos seus dereitos e obrigas legais, especialmente
en momentos que deban facer declaracins obrigatorias, as como de
aspectos relevantes do funcionamento de servizos pblicos.
- Informar sobre a existencia de consultas populares ou comicios
electorais.
- Difundir o contido de normas xurdicas que polo seu contido, novidade
ou repercusin social, requiran medidas complementarias para o seu
coecemento e aplicacin xeral.
- - Difundir as ofertas de emprego pblico xeral, as como as concretas
ofertas que pola relevancia o aconsellen.
- Advertir da aplicacin de medidas de orde, prevencin e seguranza
pblica que afecten a unha colectividade ou pluralidade de
destinatarios.
- Anunciar medidas preventivas de riscos, situacins de emerxencia que
contriban eliminacin de danos para a sade, o medio ambiente ou o
patrimonio natural.
- Apoiar os sectores bsicos da nosa economa produtiva, tanto nos
mercados exteriores como no interior.
- A difusin e normalizacin da lingua galega, as como da cultura
tradicional e popular propia, tamn nas sas manifestacins modernas.
- A difusin de aspectos patrimoniais, histricos, econmicos e culturais
e que contriban a reforzar o carcter nacional de Galiza.


Artigo 22. Prohibicins

1. Dacordo cos principios enumerados na presente Lei, non se poder
promover ou contratar publicidade institucional:

a) Que tea como finalidade destacar os logros de xestin ou dos
obxectivos acadados polos suxeitos mencionados no artigo 3 da
presente Lei.

b) Que non obedeza a motivos de interese pblico.

c) Que tea lugar no perodo comprendido entre o da de publicacin da
convocatoria de eleccins e o da en que se celebren, a excepcin das
campaas que atinxan ao propio proceso electoral e aos anuncios
imprescindibles para a salvagarda do interese pblico ou para o
correcto desenvolvemento dos servizos pblicos.


d) Que non se desenvolva no exercicio de competencias propias.

e) Que menoscabe, obstaculice ou perturbe as polticas pblicas ou
calquera actuacin lextima doutro poder pblico realizada no
exercicio das sas competencias.

f) Que incla mensaxes discriminatorias, sexistas ou contrarios aos
principios, valores e dereitos constitucionais.


g) Que incite de forma directa ou indirecta violencia e outros
comportamentos contrarios ao ordenamento xurdico.

h) Que induza a confusin cos smbolos, ideas, expresins, deseos ou
imaxes empregadas por calquera organizacin poltica ou social.


i) Que revista carcter subliminal ou enganoso, segundo o disposto na Lei
34/1988, de 11 de novembro, xeral de Publicidade.

j) Que non se identifique claramente como tal e non incla a mencin
expresa do suxeito promotor ou contratante, as como a sa imaxe
corporativa institucional.

Artigo 23. Comisin de Publicidade Institucional

1. Ao obxecto de garantir que a publicidade institucional sirva con
obxectividade aos intereses xerais e se adece aos principios establecidos
na presente Lei, crase a Comisin de Publicidade Institucional, adscrita
ao departamento de Xunta de Galicia competente en materia de
comunicacin. A comisin est integrada por representantes das
administracins pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e das
entidades do sector pblico delas dependentes sometidas ao mbito de
aplicacin da presente Lei e por persoas expertas, independentes e de
recoecido prestixio procedentes do mbito acadmico ou profesional, coa
seguinte composicin:

a) Un representante do departamento responsable de comunicacin da
Xunta de Galicia, con categora mnima de director xeral, que a
presidir.

b) Un representante por cada un dos departamentos da Xunta de Galicia,
con categora cando menos de subdirector xeral.

c) Un representante de dada grupo parlamentar do Parlamento de Galicia.

d) Tres representantes da administracin local de Galicia.


e) Un profesional do xornalismo proposto polo Colexio de Xornalistas de
Galicia.

f) Unha persoa proposta pola asociacin que agrupe os medios de
comunicacin editados en lingua galega.

Regulamentariamente determinarase a forma de nomeamento dos
representantes recollidos nos apartados c), d) e e).

2. A organizacin e funcionamento da Comisin de Publicidade
Institucional determinarase regulamentariamente.

Artigo 24. Funcins

A comisin de Publicidade Institucional asumir as seguintes funcins:

a) Emitir informes non vinculantes sobre os proxectos de anuncios ou
campaas publicitarias que lle sexan remitidos polas Administracins
Pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e polas entidades do
sector pblico delas dependentes sometidas ao mbito de aplicacin da
seguinte Lei.

b) Resolver as reclamacins presentadas contra anuncios ou campaas
publicitarias da Administracin Autonmica de Galicia e polas
entidades do sector pblico dela dependentes s que resulte de
aplicacin a presente Lei, ordenando, no seu caso, o seu cesamento ou
rectificacin.
Os representantes da Administracin Local de Galicia absteranse de
participar na resolucin das anteditas reclamacins.

c) Examinar a Memoria Anual de Publicidade Institucional que lle remitan
as Administracins Pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e as
entidades do sector pblico delas dependentes sometidas ao mbito de
aplicacin da seguinte Lei, e a efectuar, no seu caso, recomendacins
non vinculantes sobre a mesma.

d) Calquera outra funcin que lle sexa asignada legal ou
regulamentariamente.

e) Elaborar anualmente un informe onde se incluirn todas as campaas
contratadas no exercicio, a relacin dos adxudicatarios dos convenios
asinados con medios de comunicacin. Este informe ser remitido ao
Parlamento de Galicia e presentado en comparecencia pblica pola
persoa que presida a comisin.

Artigo 25. Cesamento e rectificacin da publicidade institucional


1. Cando un anuncio ou unha campaa de publicidade institucional
vulnere os principios e normas recollidos na presente Lei, calquera
persoa que ostente un interese lextimo poder solicitar o seu
cesamento ou rectificacin ante a Comisin de Publicidade
Institucional, cuxas resolucins poern fin a va administrativa.

2. Can carcter inmediato, e se o solicitante as o solicita, a Comisin
poder ordenar cautelarmente a suspensin provisional da publicidade
se concorren indicios evidentes de infraccin grave ou manifesta dos
principios e normas recollidos na presente Lei.


3. Unha vez examinada a reclamacin, e previa audiencia do
departamento ou ente responsable da publicidade, a Comisin de
Publicidade Institucional ordenar, se procede, o seu cesamento ou
rectificacin definitivos.

Artigo 26. Informes

As Administracins Pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e as
entidades do sector pblico delas dependentes sometidas ao mbito de
aplicacin da seguinte Lei podern solicitar ante a Comisin de Publicidade
Institucional un informe sobre os proxectos de anuncios ou campaas
publicitarias que pretendan difundir.

Artigo 27. Memoria anual

1. As Administracins Pblicas da Comunidade Autnoma de Galicia e as
entidades do sector pblico delas dependentes elaborarn, con
carcter anual, unha memoria na que consten as campaas de
publicidade institucional desenvoltas, os seus obxectivos e o seu custo
total, as como a distribucin de dito custo en cada medio de
comunicacin.

2. A memoria ser remitida Comisin de Publicidade Institucional dentro
dos tres primeiros meses de cada ano.

3. Unha vez examinada a Memoria. A Comisin de Publicidade
Institucional poder emitir recomendacins non vinculantes sobre o seu
contido.

Disposicin derrogatoria nica

Quedan derrogadas cantas disposicins de igual ou inferior rango se opoan ou
contradigan o disposto na presente Lei.

Disposicin final primeira

No prazo de seis meses dende a entrada en vigor da presente Lei, a Xunta de
Galicia ditar as normas regulamentarias sobre composicin, organizacin e
funcionamento da Comisin de Publicidade Institucional.


Disposicin final segunda

A presente Lei entrar en vigor s vinte das da sa publicacin no Diario
Oficial de Galicia.

Você também pode gostar