Você está na página 1de 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS PEMULIHAN KHAS


Nama Guru : Badariah Omar
Sekolah : SK Pendam, Sadong Jaya Bil. Murid : 5 orang
Kelas : 2 Iora !arikh : "# Se$%em&er 2''()*a&u+
Ma%a$ela,aran : Ma%ema%ik Masa : -..'/(..' $agi
P0*K1*1 K2MP231N 1 K2MP231N B
N1M1 M2*I4 4yg Nur 1yuni 15g 1sagah
Noor 1sykin Kamal
Nuraeryka *amlee
Muhd. 6ali7ie &in Man,a
Sai7udin &in Julaihi
!1J2K O$erasi !am&ah dalam lingkungan se$uluh O$erasi !am&ah dalam lingkungan se$uluh
K0M16I*1N 5.. Melengka$kan aya% ma%ema%ik &agi o$erasi
%am&ah yang meli&a%kan nom&or hingga "'.
5.8 Meyelesaikan o$erasi %am&ah dalam &en%uk
la9im.
5.2 Menulis aya% ma%ema%ik &agi o$erasi %am&ah
melalui $roses$enya%uan.
5.. Melengka$kan aya% ma%ema%ik &agi o$erasi
%am&ah yang meli&a%kan nom&or hingga "'.
OBJ0K!I: P ; P Pada akhir $enga,aran dan $em&ela,aran,murid/
murid sekurang/kurangnya da$a%:
". Menyelesaikan - dari$ada - aya%
ma%ema%ik &agi o$erasi %am&ah dengan
&e%ul.
Pada akhir $enga,aran dan $em&ela,aran,murid/murid
sekurang/kurangnya da$a% :
". Mengenal$as%i konse$ %am&ah dan sim&ol %am&ah
dan sama dengan.
2. Menyelesaikan 5 dari$ada - aya% ma%ema%ik &agi
2. Menyelesaikan - dari$ada - o$erasi
%am&ah dalam &en%uk la9im dengan &e%ul.
.. 4a$a% men,a5a& dengan &e%ul < dari$ada
- &agi $enyelesaian masalah o$erasi
%am&ah.

o$erasi %am&ah dengan &e%ul.
.. Menyelesaikan # dari$ada "' o$erasi %am&ah dalam
&en%uk la9im dengan &e%ul.
P0NG131M1N
S04I1 141
Mengenal angka " hingga "', o$erasi %am&ah dalam lingkungan "'.
131! B1N!2
M0NG1J1*
/Kom$u%er ri&a
/Guli
/Permainan Meman=ing
/>ar%a
/Kom$u%er ri&a
/Guli
/Permainan Menem&ak Belon 1ir
/>ar%a
P0N0*1P1N
NI31I
Beker,asama
Kesungguhan
Krea%i?i%i
K0M16I*1N
B0*:IKI*
Penyelesaian masalah se=ara rela%i7
Penyesuaian
Pengga&ungan
S0! IN42KSI
)- MINI!+
Guru memin%a murid/murid duduk mengiku% kum$ulan masing/masing.
Guru dan murid menyanyikan lagu @>oun%ing Shee$sA.
Murid mengayakan gerak &adan mengiku% ren%ak musik.
P0*K0MB1NG1N
3angkah "
)"5 mini%+
Permainan:
". Guru menyediakan $ermainan meman=ing
ikan magne% yang disusun di sua%u sudu%
kelas ke$ada murid.
2. Murid dikehendaki meman=ing ikan magne%
di dalam air &esen yang mengandungi
Interaksi:
". Guru menun,ukkan $enyelesaian o$erasi %am&ah
dalam aya% ma%ema%ik ke$ada &en%uk la9im.
2. Guru menggunakan roda aya% ma%ema%ik &agi
menukaran aya% ma%ema%ik ke$ada &en%uk la9im.
.. Guru menyoal murid dan memin%a murid
$enyelesaian masalah.
.. Murid $erlu menyelesaikan masalah
ma%ema%ik yang %erda$a% $ada ikan magne%
%erse&u%.
8. Murid yang da$a% menyelesaikan masalah
ma%ema%ik yang %er&anyak dan &e%ul akan
diangga$ $emenang.
Contoh:

=menun,ukkan ,a5a$an di $a$an $u%ih.
8. Murid menulis aya% ma%ema%ik ke$ada &en%uk la9im
di $a$an $u%ih.
5. Guru menyemak ,a5a$an murid dan
mem$er&e%ulkannya.
Contoh:

= 3
+
1
Mira ada 4 biji buah
limau. Emak Mira
beli lagi 3 biji limau.
Berapa biji limau
semuanya?
1
4 + 3
= 7
3 + 4
1+
2+
3+4
3angkah 2
)"5 mini%+
Interaksi:
". Guru menyediakan ser%a menerangkan
soalan dan =on%oh &agi $enyelesaian
masalah o$erasai %am&ah dalam lingkungan
se$uluh.
2. Murid mendengar dan mem&eri res$on
ke$ada $enerangan guru.
.. Guru menyoal murid se=ara giliran dan
la%ih %u&i &agi mem$erkukuhkan
$emahaman mereka.
8. Murid men,a5a& soalan dengan menulis
,a5a$an di $a$an $u%ih.
5. Guru akan menyemak ,a5a$an murid dan
mem$er&e%ulkannya.
Contoh:


Latihan:
". Guru mengedarkan la%ihan ke$ada murid dan
mengarahkan murid un%uk menyelesaikan o$erasi
%am&ah dalam &en%uk la9im.
2. Murid/murid mem&ua% la%ihan dengan
mengisi %em$a% kosong %erse&u%.

3angkah .
)"5 mini%+
Latihan:
". Guru mengedarkan la%ihan ke$ada murid
dan mengarahkan murid un%uk
menyelesaikan $enyelesaian masalah
&agi o$erasi %am&ah.
2. Murid/murid mem&ua% la%ihan dengan
menulis ,a5a$an dalam %em$a% ,a5a$an
yang disediakan.
Permainan:
". Guru menyediakan $ermainan menem&ak &elon air
di dalam &esen ke$ada murid.
2. Murid dikehendaki menem&ak &elon air di dalam
&esen.
.. Murid $erlu menyelesaikan aya% ma%ema%ik
dalam &en%uk la9im yang %erda$a% dalam &elon
%erse&u%.
8. Murid yang da$a% menyelesaikan aya%
ma%ema%ik yang %er&anyak dan &e%ul akan
diangga$ $emenang.
Contoh:


!
+ "

6 +
2 =
P0N2!2P
)< mini%+
Guru menyoal se%ia$ kum$ulan mengenai %a,uk yang %elah di$ela,ari.
Guru menyam$aikan hadiah ekonomi %oken ke$ada murid yang menda$a% &anyak &in%ang.
Guru dan murid menyanyikan semula lagu @!en li%%le IndiansA se&elum &ersurai.
*e7leksi guru:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
>a%a%an PensyarahCguru $em&im&ing:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB