POLO BO CAMIÑO

CONCELLO DE O ROSAL


PLAN DE EMPREGO 2014-2016María Arias Lage
Carolina Bermúdez Rivera
Mª Jesús García Raposo
Carmen Mayo Sarabia
Mª del Carmen Vieitez López

INDICE1. INTRODUCCIÓN.
2. LOCALIZACIÓN E ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
3. ANÁLISE SOCIOECONÓMICO DO CONCELLO.
4. XUSTIFICACIÓN DO PLAN DE EMPREGO.
5. DESTINATARIOS.
6. OBXETIVOS DO PLAN.
7. ÁREAS DE ACTUACIÓN.
8. SEGUIMENTO E EVALUACIÓN.1. INTRODUCCIÓN .

Respondemos ás preguntas ¿QUÉ É? , ¿PARA QUÉ ?, A QUEN VAI
DIRIXIDO E CÓMO SE LEVA A CABO un Plan Coordinado de Emprego Local

Debe de reconocer e identificar a riqueza e diversidade do territorio onde se vaia a
levar a cabo, é fundamental reconocer a particularidade e a necesidade de estratexias de
desenrolo propias e adaptables ás necesidades de cada zona.

Un Plan Local de Empleo debe ser un instrumento útil para camiñar hacia
un futuro onde a situación laboral dunha persona non a estigmatiza nin define
cal é o seu papel na sociedade. Polo tanto insistimos en que un Plan Local de Empleo
debe servir para provocar CAMBIOS hacia unha situación mellor do individuo, da sociedade
e do territorio.

Tomando á idea central do desempleo como un problema social non únicamente
como unha cuestión que afecta só os/as desempleados/ as, senón a toda unha sociedade, o
seu entorno e que pode convertirse nunha verdadera pandemia social en
determinados territorios.

As estratexias e definición de los planes de empleo deben implicar a todos os axentes
sociais y acordos para levar a cabo actuacións entre administracións, sindicatos e
organizaciones empresariales e sociales, no que se marcan as líneas generales a desarrollar
en diversos aspectos como empleo, formación, creación de empresas, medio
ambiente, co obxetivo de mellorar e impulsar o crecimiento dos territorios.

Establecer a planificación de actividades que supoñan un compromiso local na
execución, participación, evaluación e reprogramación de obxetivos e
actividades encaminadas a la creación de máis e mellores empleos a través da
participación e cohesión social de cada territorio.

Creemos que debe de adaptarse o desenrolo sostible do territorio e nesa liña se
elabora e establecen as estratexias de actuación y para o que estableceremos
unha metodoloxía participativa entre diferentes axentes. E por iso, as nosas
estratexias terán en conta :

● Modelo de desarrollo sostenible.
● A importancia do local nun mundo globalizado.
● A importancia do Tercer Sector, como fuente de empleo.
● A igualdade de oportunidades e o fomento da conciliación laboral e familiar.
● A capacidad de adaptación das empresas e traballadores a un cambio permanente.
● O diálogo social.
● O desenrolo da cooperación e a competitividad empresarial.


Un Plan Local de Empleo, debe convertirse na base dunha política activa
de desenrolo local e de creación de empleo e promoción económica, dirixida a
xestionar, o proceso de mellora do mercado de traballo do noso territorio, a
través da implicación e participación dos axentes económicos, sociales e
políticos máis representativos.

Un Plan Local de Empleo debe atender de forma prioritaria aos colectivos máis
necesitados:

● Persoas con discapacidad, xa sea física, psíquica ou sensorial.
● Mulleres.
● Xoves, que buscan o seu primeiro emprego ou non remataron á ESO
● Desempregados/as de Larga Duración.
● Inmigrantes.
● E outros colectivos amenazados de exclusión social.

Y qué buscamos conseguir co noso Plan de Emprego.¿Cales son os nosos obxetivos?

● Reducir o desemprego
● Fomentar a creación de emprego de calidade e consolidación do existente.
● Mellorar as canles de acceso ao mercado de traballo.
● Favorecer procesos de integración e inserción laboral de colectivos preferentes
(mulleres, xoves, desempregados de longa duración, discapacitados/as, etc.).
● Impulsar a capacidade emprendedora.
● Desenrolo das Novas Tecnoloxías da Información.
● Disminuir a precariedade laboral e a economía sumerxida.
● Potenciar a Formación para o Emplegro
● Potenciar a Formación Continua dos traballadores.


Todo Plan de Emprego establecese a través de diferentes fases de planificación
imprescindibles:

A- Diagnóstico socioeconómico e análise do mercado de traballo do
Concello do Rosal.
B- Plan de acción : Áreas de Intervención, Obxectivos e Accións a levar a
cabo.
C- Seguimento e Avaliación do Plan.


2. LOCALIZACIÓN E ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Formando parte da Comarca do Baixo Miño na provincia de Pontevedra, atopase
o Concello de O Rosal, na parte máis meridional de Galicia, limítrofe con Portugal e
marcada pola desembocadura do Miño e a influencia do Atlántico. Recoñecido, pola
excelente calidade dos seus viños e pola súa beleza natural. O concello conta cunha superficie
de 44,1 km².
Consta de catro parroquias: Eiras, As (San Bartolomeu), Rosal, O (Santa Mariña),
San Miguel de Tabagón (San Miguel), Tabagón (San Xoán).

O Rosal integra unha das subzoas vinícolas da Denominación de Orixe
"Rías Baixas". Os viños de O Rosal están personalizados por ter na súa
composición variedades de Loureira e Albariño.

Un Concello cun Patrimonio Cultural e Natural único, existen no Rosal
asentamentos do Paleolítico e a Idade de Bronce. A arquitectura relixiosa ten o seu mellor
expoñente na igrexa parroquial de Santa Mariña. ConstruÍda no século XIX, é de estilo
neoclásico e alberga no seu interior un magnífico retablo barroco do século XVIII. Destacan
os frescos realizados polo pintor Manuel Anxel a finais do XIX. Dignos de mención son tamén
a capela de San Antonio e o convento das Carmelitas.
Completan o arte sacro os máis de 50 cruceiros esparcidos por todo o municipio,
construidos entre os séculos XVI e XIX. Entre eles destacan os de San Xoán e San Miguel de
Tabagón. A arquitectura civil conta con algunhas casas solariegas como a Casa da Devea, ou
a Casa dos Lasiotes. A Casa Consistorial edificada en 1.781, ten o formidable aspecto dun pazo
galego con arcadas e soportais.

Importancia etnográfica teñen os restos de 19 muiños considerados de Interese
Histórico, Etnográfico e Cultural.
”Os Muíños do Folón” constitúen un conxunto de grande interese cultural
e etnográfico. Facendo uso da forza das aguas que baixaban polo monte, estas
construcións empregábanse para os labores de moenda do millo e o trigo.

Muíños do Folón


3. ANÁLISE SOCIOECONÓMICO DO CONCELLO


Elaboración propia. Fonte: IGE 2014.

O número de mulleres no concello representa o 50,70% da pobación de O Rosal,
sendo o número de homes de 49,30%. As mulleres de 16 a 64 anos representan o 49,34% da
poboación total do Rosal nesa franxa de idade, así como o 47,23% da poboación de menos de
16 anos. No caso dos maiores de 64 anos ás mulleres representan o 57% da poboación total
do concello.


Elaboración propia. Fonte: IGE 2014. Datos a diciembre de 2013.

O colectivo máis afectado polo desemprego no Concello de O Rosal é o das mulleres de
máis de 25 anos cun 47,71% seguido do dos homes cun 44,97%. As mulleres paradas de
menos de 25 anos representan un 3,53% e os homes menores de 25 anos un 3,79%. Apenas
hai desemprego no colectivo de menores de 25 anos.


Elaboración propia. Fonte: IGE 2014. Datos a diciembre de 2013.

O sector servizos cun 45,10% de desempregados os que maioritariamente son
mulleres (67,54%), seguido da construcción cun 18,95% no que a maioría son homes
(91,72%), o sector da industria representa o 16,73%, a agricultura e pesca un 13,46% e o
colectivo sen emprego anterior representa un 5,75% do total de parados en O Rosal.Fuente : IGE 2013

Sen datos máis recentes, o gráfico reflexa o baixo nivel de estudos da
poboación de 16 ou máis anos: un 82% dos homes e un 83.4% das mulleres non
chega EXB/ESO.


Fuente: IGE 2013

O presente gráfico representa o número de empresas con un nº de trabajadores
asalariados“x” . Un 84% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores.


O ANÁLISE DAFO facilita os siguientes indicadores sobre a situación do
Concello de O RosalDEBILIDADES

● Tecido empresarial moi fragmentado e pouco competitivo.
● Forma xurídica maioritaria: pemes e autónomos.
● El 84% de las empresas non chegan aos 10 empregados.
● Baixo nivel formativo da poboación.
● Insuficiente promoción e desenvolvemento do turismo local.

AMEAZAS

● Demografía: envellecemento poboación activa.
● Baixa cualificación

FORTALEZAS

● Recursos naturales y culturales. Riqueza patrimonial.
● Condicións propicias para a diversificación de actividades turísticas
● Vitucultura, sector con moita presencia e relevancia

OPORTUNIDADES

● Sector do viño
● Agricultura ecolóxica
● Recursos agrícolas y forestales
● Promoción doTurismo: Enoturismo Restauración Turismo Activo
● Rico patrimonio cultural e paixasístico
● Proximidade a Portugal

DAFO: elaboración propia con datos do IGE recollidos no documento calc “Cuadro de
datos relacionados co análise DAFO”4. XUSTIFICACIÓN DO NOSO PLAN DE EMPLEO


Este Plan asume como función prioritaria, responder dentro das súas limitacións e
posibilidades, as necesidades do conxunto do sistema productivo, empresas e os traballadores,
con especial atención os desempregados, e, sobre todo, aqueles con maiores dificultades de
incorporacion profesional.

A política integral se concretará nun marco constituido polas seguintes directrices:

-Emprendizaxe: Promocionar novas empresas, sobre todo as de iniciativa cooperativa.

-Emprego: Fomento da contratación

-Dinamización: Poner a disposición infraestructuras atractivas para a pequena e mediana
empresa

-Formación para o emprego: Accións formativas orientadas a capacitación de
competencias profesionais para un posto de traballo.


5. DESTINATARIOS

Tendo e conta a análise socieconómica e do mercado de traballo do Concello do Rosal
consideramos 3 gupos prioritarios como destinatarios do plan de emprego:

- desempregados con escasa formación e cualificación profesional
- desempregados de longa duración
- mulleres


6. OBXECTIVOS DO PLAN

6.1. Obxectivos xerais:

1-Potenciar o desenrolo sostible e novos xacementos de emprego no Concello
2-Dinamizar a participación dos axentes sociais na posta en práctica do plan de
emprego.
3-Fomentar a creación de empresas viables nos sectores estratéxicos economía da
zona.
4-Fomentar a creación de Empresas Sociais.
5-Potenciar a colaboración entre as empresas da zona e da comarca.
6-Fomentar a creación de emprego de calidade e consolidar o existente.
7-Propiciar o incremento da poboación activa.

6.2. Obxectivos específicos:

1-Mellorar a empregabilidade dos demandantes de emprego
2-Formación en novas competencias e alfabetización dixital dos demandantes.
3-Favorecer os procesos de integración e inserción laboral de colectivos preferentes
mediante a motivación e a cualificación da poboación desempregada nas
especialidades relacionadas cos sectores estratéxicos da economía local
4-Propiciar a colaboración económica cos concellos limítrofes e con Portugal.
Aproveitar os recursos fronteirizos.
5-Rentabilizar os propios recursos agrícolas e vitícolas do territorio.


7. ÁREAS DE ACTUACIÓN


7.1 ÁREA DE EMPRENDEMENTO E AUTOEMPREGO


- OBXECTIVO:
Apoiar e incentivar as iniciativas empresariais , xa sexan de autoemprego como de
calqueira outra forma xurídica ( cooperativas, sociedades laborais etc) ligadas a novos
xacementos de emprego que favorezcan o desenrolo sostible potenciando e reforzando o
tecido empresarial.

- ACCIÓNS A DESENVOLVER:
- Formación en temas relacionados con emprendemento.
- Formación en TIC para mellorar a visibilidade das empresas de cara a súa
implantación e coñecer as estratexias do mercado para favorecer a competitividade.
- Creación dun semilleiro de empresas: contarán co asesoramento de técnicos que
tutelarán as iniciativas emprendedoras e o plan de acción constará de sesións
individuais e de grupo e disporáse dunha plataforma on-line.
- Creación dunha nave niño: ofreceráse un espazo cun prezo de aluguer reducido como
alternativa para os primeiros anos de funcionamento para as iniciativas empresariais
que xurdan do semilleiro de empresas.


7.2.- ÁREA DE ORIENTACIÓN

- OBXECTIVO:
Facilitar o acceso e a mellora do emprego aos destinatarios do plan facilitando as
ferramentas necesarias, para acceder ás cualificación profesionais, así coma das estratexias,
para realizar unha procura activa de emprego

- ACCIÓNS A DESENVOLVER:
- Elaboración de diagnósticos laborais dos usuarios.
- Intermediación laboral e asesoramento aos empresarios, xerando a partir do diálogo e
a reflexión, actuacións e iniciativas de innovación social no ámbito da inclusión de
persoas desempregadas.
- Elaboración de itinerarios personalizados de inserción.Seguimento do itinerario
- Proporcionar acompañamento tutorizado ao usuario en relación a súa inserción
laboral e posteriormente no seu posto de traballo.
- Sensibilizar e fomentar a cultura emprendedora como alternativa de inserción
laboral.
- Elaboración dun boletín informativo que conteña: ofertas de emprego, becas, webs de
emprego, elaboración de currículos e cartas de presentación, acceso a empresas de
traballo temporal etc...


7.3.- ÁREA DE FORMACIÓN

OBXECTIVO :
Fomentar a cualificación profesional para mellorar a empregabilidade con formación
en novas competencias e alfabetización dixital dos demandantes.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
- Información das accións formativas desenvolvidas polo Concello.
- Información das accións formativas da programación de AFD.
- Información da oferta formativa de Formación Continua nas modalidades de
presencial e on-line
- Realización de programas formativos relacionados coas competencias dixitais para
mellorar a empregabilidade
- Diagnose das carencias formativas dos desempregados do Concello en relación coas
ofertas de emprego que demanda o tecido empresarial do Concello
- Informe das ofertas de formación profesional ofertadas no Concello e na comarca do
Baixo Miño
- Programas mixtos de formación e emprego para a inserción laboral en
especialidades relacionadas coas actividades estratéxicas (sectores motor da
economía local).

Obradoiros nivel 1 con módulos transversais: Alfabetización dixital,
Igualdade de xénero, Prevención de riscos laborais, preparación proba
ESO.

Especialidades: agricultura ecológica, vitivinícola, turismo, hostalería,
restauración, ocio (actividades culturales, deportivas)

- Programas formativos de mellora da empregabilidade para persoas desempregadas en
especialidades relacionadas cos sectores estratéxicos presentes e futuros da economía
local.

Especialidades: Administración e xestión, Actividades agrarias,
Actividades físicas e deportivas, Comercio e Marketing, Hostalaría e
turismo, Industrias alimentarias, Servizos Socioculturais e á
comunidade. Entre outros:

-Emprendemento: xestión e creación de empresas, financiación de
empresas, economía social (cooperativas, sociedades laborales)
-Identidade dixital e servizos telemáticos da Administración
-Ferramentas Web 2.0
-Estratexias de marketing e mercadotecnia en línea e a súa aplicación no
campo do comercio electrónico e da venta por internet
-Portugués atención ao público7.4.- ÁREA RELACIONADA CO ENOTURISMO

OBXECTIVO:
Promover a competitividade, o emprego e a calidade das zonas rurais vitívinicolas,
mediante unha estratexIa de desenvolvemento turístico e económico ligado á cultura do viño
e a sostenibilidade do territorio.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

- Campaña de sensibilización a todos os actores implicados no territorio enoturístico
(empresas vinícolas, hostalaría, e cidadanía) para impulsar o establecemento dun
territorio Enoturístico Socialmente Responsable.
- Desenvolver ferramentas TICs para aumentar a competitividade das pemes do sector
enoturístico
- Configurar unha rede de Rutas do Viño, segundo criterios de sostenibilidade turística
e responsabilidade social.
- Promover estructuras de apoio ás pemes do sector para establecer sistemas de xestión
socialmente responsables e sistemas de xestión medioambiental


7.5.- ÁREA DE COOPERACIÓN COA REXIÓN NORTE DE PORTUGAL( Concellos
da Beira do Miño)

OBXECTIVO:
Promover a cultura de cooperación entre os concellos da Ribeira do Miño e o Concello
do Rosal para favorecer a dinamización social e económica da ambos territorios

ACCIÓNS A DESENVOLVER
- Organizar feiras de degustación de productos agrícolas das dúas zonas (O Rosal e
Portugal)
- Establecer cauces de participación para promocionar os valores culturais e
paisaxísticos das dúas Ribeiras do Miño
- Establecer lazos de colaboración coa Cámara de Comercio dos Concellos portugueses
- Programar cursos de portugués para acercar a realidade cultural e social do país luso

8. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

O seguimento do plan vainos permitir : Identificar os progresos, detectar
problemas na planificación e implementación e correxir erros e facer os axustes
necesarios Os procesos de seguemento representan unha base importante que será
considerada na fase de evaluación do proxecto,

Pensamos que a creación dun grupo de seguimento e valoración e evaluación do plan
é imprescindible. Ese seguimento levarase a cabo a través de diferentes ferramentas como
poden ser:
● Entrevistas con informantes clave.
● Encuestas.
● Sondeo rápido.
● Grupos Focales.

8.1.INDICADORES DE EVALUACION

Tanto a evaluación de impacto como a de resultados, deben basarse na analise das
variables que concretan todos e cada un dos obxectivos sinalados.

Se considerará fundamentalmente si se cumpriu ou non o obxectivo final do PLAN:
1. A contencion da taxa de desemprego,
2.As contratacións realizadas,
3.As accións de formación profesional executadas,
4. Número de empresas creadas, etc…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful