Você está na página 1de 10

Analiza Novi put svile slijepa ulica amerikih geopolitikih interesa i jasne konture novog multipolarnog svijeta

Analiza: "Novi put svile", slijepa ulica amerikih geopolitikih interesa


i jasne konture novog multipolarnog svijeta
O rezultatima bilateralnog susreta na vrhu izmeu Kine i Rusije odranog 2! i 22!
svibnja ove godine i radu dravnih izaslanstava koja su predvodili kineski predsjednik "i
#inping i ruski predsjednik $ladimir %utin je ve& sve reeno! ' druge strane( istovremeno
se u )angaju odrao etvrti summit Kon*erencije za izgradnju povjerenja u Aziji +,-,A. i
zakljuci koji su tamo usvojeni su bili alarm za uzbunu u Washingtonu, moda ak i
vie od plinskog ugovora i sporazuma o trgovini u nacionalnim valutama izmeu
!ine i "usije#
Naime( lideri azijskih zemalja su usvojili deklaraciju o ne/irenju nuklearnog naoruanja u
skladu s 0niverzalnom deklaracijom 0jedinjenih naroda( dogovorena je suradnja s
%ekingom i promocija 1Novog puta svile1 od strane zemalja koje u poetku nisu bile
obuhva&ene projektom in*rastrukturnog povezivanja Kine s 2uropom( tako da su svoju
priliku dobili -ran( A*ganistan i Kazahstan( ali i -ndija!
Kazahstanski predsjednik Nursultan Nazarbajev je izrazio spremnost da pro/ire sada/nju
razinu bilateralnih odnosa!
1-skori/tavanje ogromnih tranzitnih kapaciteta -rana kroz ovu eljezniku vezu je vano
za Kazahstan( a mi &emo raditi na dovr/etku projekta1( rekao je elnik Kazahstana o
novoj prometnoj in*rastrukturi Kazahstan34urkmenistan3-ran( projekt koji bi trebao biti
dogovoren najkasnije do kraja ove godine!
-ranski predsjednik 5assan Rouhani je izjavio da je -ran spreman na jaanje odnosa s
Kazahstanom i pozvao na jaanje suradnje u Kaspijskom moru( te na rje/avanje svih
otvorenih pitanja( prenosi Astana 4imes!
Ono /to je najvi/e zabrinulo 6ashington je stvaranje saveza Kine( Rusije i -rana( a ba/ taj
scenarij su ameriki dunosnici namjeravali izbje&i davanjem parcijalnih ustupaka
4eheranu glede njihovog nuklearnog programa!
$ %angaju je prihva&en prijedlog za savez "usije, !ine i 'rana
17islim da je sama injenica da se u 6ashingtonu okre&u azijsko3paci*ikoj regiji signal
da oni tamo dobro razumiju kako Azija dobiva mo& i utjecaj na meunarodnoj razini!
Nijedan ameriki dunosnik nije zadovoljan zbog plinskog posla od 899 milijardi dolara
potpisanog izmeu Rusije i Kine! -mamo situaciju u kojoj su *inancije vrlo vane( a
odustajanje od amerikog dolara veliki korak prema oslobaanju od te valute na
meunarodnoj razini( /to &e biti vrlo pogubno za 'jedinjene :rave! 7eutim( prijedlog
kineskog predsjednika Xi Jinpinga za stvaranje novog azijskog saveza za sigurnosnu
suradnju s Rusijom i Iranom je prava nona mora za SAD", rekao je ;oad -zadi(
pro*esor na 'veuili/tu u 4eheranu i dodao 1kako trenutni odnosi izmeu -rana( Kine i
Rusije omogu&uju da te tri zemlje *ormiraju savez s drugim azijskim zemljama( ime &e
zapravo braniti svoje nacionalne interese od 'A:3a i brojnih europskih zemalja( /to je
znak da se amerika hegemonija blii kraju#"
$ sjeni ostalih dogaanja, prije svega krize u $krajini, naizgled neprimjetno se
grade sredita mo&i diljem svijeta, to je na (apadu upalilo alarm za uzbunu#
$i/e od dva desetlje&a nakon zavr/etka 5ladnog izgleda zemlje poput Rusije i Kine su se
na/le na istoj 1valnoj duljini1( odnosno( 7oskva i %eking u istoj mjeri dijele odbojnost
prema zapadnom neokolonijalizmu( /to je jasno naglasio i kineski predsjednik "i #iniping
u zavr/nom govoru na skupu ,-,A u )angaju!
1Nema sumnje da Rusija i Kina imaju status najve&eg neprijatelja u oima amerike
imperijalne elite1( pi/e analitiar #ohn $! 6alsh( te nagla/ava 1da je u posljednjih
nekoliko mjeseci( zbog krize u 0krajini( svijet promatrao kako se Amerika naprosto
1drobi1 zbog neutemeljenih prijetnji sankcijama protiv Rusije1!
6alsh navodi da je <arack Obama na nedavnoj turneji u Aziji bio s ciljem da %aci*ik
poku/a uvu&i u vojni i ekonomski savez protiv Kine( gdje mu je #apan trebao biti kljuni
saveznik!
1=apanjuju&e je da su 'A: u savezu s ukrajinskim nacistima i japanskim militaristima
skroz na drugoj strani svijeta! 'vjetska dominacija nakon 5ladnog rata se ogledala u
vojnim kampanjama =apada( sa 'jedinjenim :ravama kao imperijalnom bazom! %raksu
podrivanja i svrgavanja vlada su odluile ne podravati zemlje poput Rusije( Kine ili
-rana1( pi/e ameriki analitiar!
4akoer podsje&a da su Rusija i Kina u posljednjih nekoliko godina pro/li kroz velike
promjene na unutarnjem planu i ne ostavljaju dojam da su htjeli pokrenuti
1antikapitalistiki kriarski rat1! Walsh takoer naglaava da jaanjem veza s 'ranom
"usija ini ono to je namjeravao uiniti Washington#
1Ali za/to su te zemlje( posebno Rusija i Kina( i dalje neprijatelji =apada>1( pita se
6alsh!
Odgovor na to pitanje je dao #ean <ricmont u svojoj knjizi 15umanitarni imperijalizam1
+5umanitarian -mperialism? 0sing 5uman Rights to 'ell 6ar.!
<ricmont u svojoj knjizi napominje da borba protiv zapadnog neokolonijalizma jo/
uvijek traje i da su mnoge zemlje u svijetu jo/ uvijek pod djelominom ili potpunom
dominacijom =apada( a upravo to je tabu o kojem su 7oskva i %eking odluili
progovoriti i konano ne/to uiniti u tom smislu!
0 intervjuu za iranski %ress 4$ ameriki analitiar Roland Allen izjavljuje da je 1pravi
problem u tome /to 'A: su vrlo zabrinuti razvojem gospodarskih odnosa izmeu Rusije i
Kine( /to vide kao najve&u prijetnju neokolonijalnoj politici 6ashingtona1!
Allen tvrdi kako je najve&i strah 6ashingtona u stvari skupina <R-,' i tvrdi 1kako
zemlje lanice skupine )"'*+ postaju stvarna prijetnja za +jedinjene ,rave"#
%rije mnogo godina je ekonomist @oldman 'achsa( #im OANeill( za etiri najve&a
gospodarstva u nastajanju skovao termin <R-, +<razil( Rusija( -ndija i Kina. i opisao ih
kao 1opasne po globalni gospodarski status Buo1!
Nakon spomenutog susreta u )angaju( kolumnist asopisa 4he 4imes ( Roger <oCes(
Rusiju( -ndiju i Kinu( odnosno skupinu R-,( naziva "-utinovim antiamerikim
savezom", jer( prema njegovom mi/ljenju( te tri zemlje ine savez koji je 1prijetnja
postoje&em svjetskom poretku1!
<oCes tvrdi da nije samo =apad zabrinut zbog stvaranja novog navodnog antiamerikog
bloka( nego je ak i klub <ilderberg istog mi/ljenja! Osim toga <ilderberg je posebno
zabrinut zbog mogu&nosti da -ran i druge zemlje pou putem kojeg su im otvorili 7oskva
i %eking( /to zagorava ivot u 6ashingtonu i njegovim europskim vazalima( a
ovogodi/nji skup u Kopenhagenu je imao cilj ouvanje unipolarnog svijeta!
Ameriki analitiari vjeruju da &e ovaj *ormalni savez vjerojatno zaivjeti u bliskoj
budu&nosti( kao /to za 4he :iplomat tvrdi :ingding ,hen( koji kae 1da 'A: moraju biti
vrlo oprezne( jer je dovoljna jo/ samo jedna strate/ka pogre/ka koja &e u potpunosti
zacementirati *ormalni savez Rusije i Kine1!
1%ostoje brojni razlozi za/to je novi azijski geopolitiki savez( *ormalni ili ne*ormalni(
dobra ideja za azijske zemlje( ukljuuju&i -ndiju i -ran! %ovezane s Rusijom i Kinom( sve
zemlje koje su pod prijetnjom poznate amerike 1bullCing3diplomacije1 &e se osje&ati
sigurnije i imat &e vi/e /anse da amerike bombardere i ameriki utjecaj dre podalje od
svojih granica! 'ude&i po lancima u zapadnim medijima( nova amerika strategija za
spreavanje nastanka novog antiamerikog saveza moe se saeti kao 1manje prisile( vi/e
zavoenja1( pi/e ,hen!
2ksperti u 6ashingtonu izgledaju vrlo zabrinuti zbog pribliavanja -ndije Kini i jaanju
dugogodi/njih dobrih odnosa s Kremljom! -ndija je dobila novog i vrlo popularnog
premijera Narendru 7odia( koji je pod amerikim sankcijama i ne moe dobiti vizu ve&
godinama( dok je u isto vrijeme u %ekingu uvijek nalazio paljive sugovornike! Ako
7odi ostane vjeran svojoj mantri 1-ndija je na prvom mjestu1( onda je oito da &e se
-ndija vi/e pribliiti Rusiji i Kini! 5indu nacionalist 7odi &e te/ko pristati da bude
instrument 6ashingtona u strategiji 1zadravanja Kine1 i 1izoliranja Rusije1( /to njegovoj
zemlji ne&e donijeti nikakvu korist! 'am 7odi je za zapadne dunosnike ionako uvijek
bio i ostao 1parija1 +osoba iz najniih dru/tvenih slojeva op!a!.( nedostojan da sjedi za
istim stolom s <arackom Obamom ili ;rancoisom 5ollandeom! +Analiza? -ndija nakon
promjene vlasti u NeD :elhiju 3 pouzdan lan <R-,'3a ili poetak novog kursa u
vanjskoj politici>.
=animljivo je da ak i vrlo dobro in*ormirani zapadni novinari poput kolumnista 4he
4imesa( Rogera <oCesa( savjetuju 6ashington da na novu -ndiju gleda kao na 1mlaeg
partnera1 u odnosima s Rusijom ili Kinom! -deja da bi 6ashington mogao poku/ati
ponuditi neke prave ustupke ili obostrano korisne odnose NeD :elhiju ili 7oskvi(
britanskom kolumnistu nije pala na pamet!
4akav stav je najbolji primjer politike 6ashingtona( ali i vanjske politike 2uropske unije!
=apad ne razumije da mora prestati tretirati -stok kao skup kolonija koje moe zlostavljati
ili natjerati na predaju! 0 protivnom &e sve no&ne more( koje u 6ashingtonu progone one
koji strahuju zbog potencijalnog 1%utinovog antiamerikog saveza1( postati stvarnost i to
u bliskoj budu&nosti!
4u je i novostvorena 2uroazijska unija koja za sada okuplja Rusiju( <jelorusiju i
Kazahstan( ali kroz nekoliko mjeseci i Armenija i Kirgistan!
%rije tri dana je predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbaev( pozivnicu za pristupanje
2uroazijskoj uniji uputio u 4urskoj ( zemlji umornoj od desetlje&a ekanja na lanstvo u
2uropskoj uniji( a izraena je elja za pristupanje Azerbejdana( /to bi po mi/ljenju
analitiara stvorilo povoljniju klimu na cijelom euroazijskom prostoru!
%olitiki sporazum o stvaranju 2uroazijske ekonomske unije potpisan u Astani potaknuo
je raspravu o politikim i gospodarskim izgledima organizacije koja &e s radom zapoeti
! sijenja 29E!
$ladimir FepCokhin( direktor 12urAz2c -nstituta1( podrava ideju o policentrizmu
organizacije, ako to moe dovesti do slavensko-turskog ujedinjenja.
1:o sada moemo govoriti o jedinstvu s dva sredi/ta? Rusija3<jelorusija i Kazahstan3
Kirgistan! -dealno rje/enje za 2uroazijsku uniju 29G! bi( uvjetno reeno( bila tri centra?
Rusija3<jelorusija( Azerbajdan3Armenija i Kazahstan3Kirgistan1( rekao je $ladimir
FepCokhin!
%rema njegovim rijeima( 2uroazijska ekonomska unija &e biti vi/i oblik gospodarske
integracije u sjevernom dijelu 2uroazije( a ukljuivat &e i tri drave lanice sporazuma iz
Astane 3 Azerbajdan( Armeniju i Kirgistan! Nia razina integracije je ,arinska unija koja
moe ukljuiti i 4ursku i -ran! 'ljede&i stupanj integracije podrazumijeva uspostavu
slobodne trgovinske zone( ukljuuju&i druge zemlje =ajednice nezavisnih drava +biv/e
sovjetske republike.( $ijetnam( -zrael i Kinu!
%otpisivanje sporazuma o osnivanju 2uroazijske ekonomske unije je pokrenulo lavinu
komentara diljem svijeta( a zemljama lanicama novog saveza se prognozirala crna ili
svijetla budu&nost( ovisno o izvoru! :ogaaji prije potpisivanja sporazuma( posebno
kriza u 0krajini( raspravu su odveli u vi/e smjerova!
Ruski predsjednik $ladimir %utin je istaknuo temeljno naelo zajednice? 1Rusija(
<jelorusija i Kazahstan su stvaranjem zajednikog tri/ta sa slobodnim kretanjem roba(
usluga( kapitala i radne snage podigli svoju suradnju na novu razinu!1
Naglasio je( kako &e Rusija( <jelorusija i Kazahstan 1voditi koordiniranu politiku u
sektoru energetike( industrije( poljoprivrede i transporta1! Naravno da kritiari 220
gledaju kao na ruski trik kojim 7oskva eli ojaati svoj utjecaj u biv/em sovjetskom
prostoru i nametnuti svoju politiku partnerima( kao /to je to sluaj u 2uropskoj uniji!
've navode ovog tipa je demantirao bjeloruski predsjednik Aleksandar Fuka/enko( koji je
na inauguraciji novoizabranog ukrajinskog predsjednika %oroshenka izjavio 1kako
priznaje integritet 0krajine( te da( iako nije strunjak za jugoistok susjedne zemlje(
osuuje militante koji ubijaju 0krajince1! Kao /to vidimo( 2uroazijska ekonomska unija
je daleko od 2uropske unije( s kojom je usporeuju( budu&i da sve zemlje imaju pravo na
voenje neovisne vanjske politike i nain na koji &e urediti vlastitu zemlju! Rusija je
zadnja koja namjerava drugima nametnuti svoje mi/ljenje( nain upravljanja i
gospodarenja u njihovoj vlastitoj zemlji( /to se za 20 ne moe re&i i kada se ne/to odlui
u <ruHellesu( <erlinu ili %arizu( ostale zemlje nemaju drugog izbora osim pokoriti se
diktatu jaega! Kao /to vidimo( izjava Fuka/enka nije nimalo usklaena sa slubenom
politikom 7oskve( koja opet nije koristila nikakav instrument pritiska da kod
predsjednika <jelorusije promijeni stav kojeg ima o ukrajinskoj krizi!
Neki idu tako daleko da 220 vide kao ruski manevar u obnovi 'ovjetskog 'aveza! Ruski
premijer( :mitriC 7edvedev( kategoriki je izjavio u jednom od svojih intervjua u
kolovozu pro/le godine? 14o nije oivljavanje 'ovjetskog 'aveza i kome uop&e treba
'ovjetski 'avez>1
! &e biti tri/te od I9 milijuna ljudi( zajedniki godi/nji <:% &e iznositi 2(I trilijuna
dolara( s tim da &e posjedovati "etvrtinu svjetski# energetski# resursa.
Kako je %utin istaknuo( 2uroazijska unija &e biti riznica energenata( posjeduje jednu
petinu svih globalnih izvora prirodnog plina i E posto svih rezervi na*te! 4o &e koristiti
osobito biv/im sovjetskim zemljama koje biljee nizak gospodarski rast( ogromnu
nezaposlenost i vi/ak radne snage! "usija moe imati koristi od vika radne snage iz
zemalja +redinje Azije#
%ortal Russia J -ndia Report pi/e kako su mnoge zemlje izvan post.sovjetskog
prostora izrazile interes za potpisivanje pre/erencijalnih trgovinskih aranmana s
00$# 7eu njima su -ndija( -zrael( $ijetnam i Novi =eland!
%utin je izjavio da je postignut dogovor o osnivanju 1skupine na ekspertnoj razini koja &e
izraditi sporazum o posebnom trgovinskom reimu s -zraelom i -ndijom!1
-ndija &e biti zainteresirana za cjelovit 'porazum o gospodarskom partnerstvu +,2%A. s
220( isti onakav kakav je potpisala sa zemljama poput #une Koreje( nakon ega su obje
zemlje smanjile visoke carine na uvezenu robu jedne od druge!
Ovakav sporazum -ndije s 220 &e biti uzajamno koristan( a 7oskva je ve& ranije
ukazivala na potrebu takvog partnerstva! %ojedinano -ndija gaji prijateljske odnose sa
svim sada/njim lanovima! Nedavno je Kazahstan pozvao indijsku energetsku kompaniju
ON@, $idesh Ftd! da istrai njihov Abai blok s energetskim resursima! -ndija je takoer
nedavno potpisala ugovor s <jelorusijom u poljoprivrednom sektoru! Odnosi NeD
:elhija s potencijalnim lanovima poput Armenije i Kirgistana su vrlo dobri! Rusija
podrava ,2%A sporazum s -ndijom i tu &e vjerojatno biti najmanje primjedbi! 220 &e do
29E! imati zajedniku *armaceutsku zonu( a -ndija je vode&a zemlja /to se tie
proizvodnje lijekova i ovakav ugovor bi joj bio vjetar u lea! Rusija <jelorusija i
Kazahstan bi u tom sluaju drastino smanjili suradnju i uvoz poznatih *armaceutskih
tvrtki sa zapada, a poznato je kako su one osjetljive na gubitak trita#
Ostala podruja suradnje bit &e energija i transport( a -ndija se prometnim koridorom
sjever3jug eli prikljuiti na kineski 1Novi put svile1!
Odluka je donesena kada su u NeD :elhiju shvatili da &e sporazumom s 2uroazijskom
ekonomskom unijom imati ve&i( nesmetan i povla/teni tretman na uvoz i izvoz robe kroz
taj prometni koridor( nisu se puno dvoumili u odluci( tim vi/e /to &e( kada koridor bude u
*unkciji( i 220 i -ndija u trgovini izbje&i duge zaobilaznice! 1Novi put svile1 koji prolazi
od sjeverne -ndije kroz 2uroaziju u svim smjerovima takoer bi sigurno oivio i
potaknuo multilateralnu trgovinu izmeu zemalja lanica 2uroazijske unije i -ndije( pi/e
Russia J -ndia Report!
' druge strane( ameriki predsjednik <arack Obama svojim 1saveznicima1 u Aziji( a
ne/to ranije na Arapskom poluotoku nije ponudio ba/ ni/ta i ima puno pravo da bude
zabrinut zbog ruskog i kineskog 1imperijalizma1( kojeg ne vidi nitko osim njega(
njegovih suradnika i jastrebova u amerikom Kongresu!
:o sada smo naveli /to je uinjeno i /to se kani uiniti( a sada jo/ rije dvije o skupini
<R-,' koja &e u srpnju odrati svoj /esti summit !
Kad se lideri skupine <R-,' kroz mjesec dana sastanu na /estom summitu u brazilskom
gradu ;ortalezi( analitiari iz cijelog svijeta &e napraviti brzi pregled skupa i zajednike
deklaracije( a zatim ponuditi svoj pogled o budu&nosti skupine!
-pak( godi/nji sastanci na vrhu skupine <R-,' su dokazali kritiarima da su uvijek bili u
zabludi! Fideri pet zemalja lanica su vaan simboliki izraz politikog opredjeljenja( ali
ono /to je doista vano je suradnja unutar skupine koja se odvija tijekom cijele godine!
Kratak pogled na sastanke skupine ove godine pokazuje da se suradnja i konzultacije
odvijaju kontinuirano! 0 veljai se na ministarskoj razini u ,ape 4oDnu odrao prvi
<R-,' summit znanosti( tehnologije i inovacija! 7inistri su odluili da ojaaju suradnju
na pet podruja? klimatske promjene i ublaavanje prirodnih katastro*a +/to vodi <razil.(
vodni resursi i uklanjanje posljedica zagaenje +na elu s Rusijom.( geoprostorna
tehnologija i njezina primjena +na elu s -ndijom.( novi i obnovljivi izvori energije i
energetska uinkovitost 1na elu s !inom2 i astronomije +#una A*rika.!
%oetkom oujka je <R-,' odrao seminar o pitanjima populacijske politike( gdje su
sudionici razgovarali o nainima za rje/avanje izazova u vezi s demogra*skim pojavama i
procesima( ukljuuju&i i migracije( pad stope *ertiliteta( podizanja ivotnog vijeka i
starenju stanovni/tva!
4jedan dana kasnije je u Rio de #aneiru odran $- <R-,' Akademski *orum( koji je
okupio znanstvenike iz <razila( Rusije( -ndije( Kine i #une A*rike kako bi razgovarali o
svojim istraivanjima!
%ro*esor meunarodnih odnosa sa 'veuili/ta u 'ao %aolu( Oliver 'tuenkel( kae 1kako(
uglavnom zbog sudjelovanja Kine( ovi susreti ponekad pate zbog pretjerane birokracije(
ali ipak imaju vanu svrhu u povezivanju akademskih zajednica koje su povijesno bile
iskljuene jedne od drugih1!
Krajem oujka su se ministri vanjskih poslova skupine <R-,' sastali na marginama
sastanka na vrhu o nuklearnoj sigurnosti u 5aagu i izdali priop&enje kojim se o/tro
suprotstavljaju ogranienju sudjelovanja ruskog predsjednika $ladimira %utina na
summitu @29 u Australiji u studenom 298!
:an kasnije( 2E! oujka 298! u <raziliji <R-,' odrava seminar o sustavima za
inovacije i razvoj( /to je izravna posljedica sastanka ministara znanosti i tehnologije u
veljai!
%oetkom travnja su se ministri *inancija skupine sastali na marginama kon*erencije
77;3a i 'vjetske banke u 6ashingtonu( gdje su razgovarali o zavr/nim pripremama za
osnivanje <R-,' Razvojne banke s kapitalom od 99 milijardi dolara i predstoje&em
summitu u ;ortalezi u <razilu!
'redinom svibnja je u ,uritibi +<razil. odran 8! summit <R-,' zadruga( a manje od
tjedan dana kasnije( na marginama GI! 'vjetske zdravstvene skup/tine +6orld 5ealth
AssemblC. je odran jo/ jedan sastanak na ministarskoj razini! 'kupina <R-,' je kao
temu nametnula raspravu o 1pristupu lijekovima( izazovima i mogu&nostima za zemlje u
razvoju1!
'amo neprestano organiziranje sastanaka ne&e stvoriti odrivu suradnju( re&i &e skeptici!
4o je istina i utjecaj nekoliko gore navedenih okupljanja ne moe biti dovoljan za eljeni
ishod! 'amo &e vrijeme pokazati u kojoj mjeri ti sastanci mogu generirati odrivu
suradnju! 7eutim( istovremeno pokazuju da se unutar skupine suradnja doista odvija u
razliitim podrujima! Kritiari skupine vi/e ne mogu u obzir uzeti samo godi/nji summit
elnika skupine( jer je suradnja unutar skupine tijekom proteklih godina toliko narasla i
previ/e je sloena da bi se mogla zanemariti!
3ranspaci/iko partnerstvo 133-2 i 3ransatlantsko partnerstvo 133'-2 uli u slijepu
ulicu amerikih geopolitikih i geostratekih interesa
+ druge strane, situacija oko dva najve&a integracijska projekta Washingtona,
stvaranje "3ranspaci/ikog partnerstva" 133-2 i "3ransatlantskog trgovinskog i
investicijskog partnerstva" 133'-2, ulo je u slijepu ulicu i nikome vie nije jasna
geneza tih projekata i treba li je traiti u s/eri politike ili ekonomije# 0nato injenici
da su deklarirani ciljevi budu&ih unija 1uklanjanje carinskih barijera na protok roba(
usluga i ulaganja1( jasno je da je 6ashington( kao glavni 1promotor1 tih projekata( voen
prvenstveno svojim geopolitikim i geostrate/kim interesima na globalnoj razini!
=apravo( politiki motivi su bili vidljivi ve& kada je stvorena NA;4A +North American
;ree 4rade Agreement.( kada su ranih AK93ih u organizaciji pristupili Kanada( 7eksiko i
'A:!
-sta politika motivacija se 299L! moe vidjeti u vezi amerikog u poetku vrlo skromnog
projekta 44%! :okumenti o dvije godine pregovora su krivotvoreni ( zbog ega se od
kraja 299! pokrenuo drugi *ormat u kojem sada pregovara 2 zemalja u istonoj Aziji
+<runeji( $ijetnam( 7alezija( 'ingapur( #apan.( Americi +Kanada( 7eksiko( %eru( 'A:(
Mile.( te Australija i Novi =eland! 0 jesen 29N! su elju da se pridrue 4%%3u izrazili
4ajvan i #una Koreja! +4%% kao projekt globalne dominacije? /irenje neoliberalnih
politikih ciljeva i preno/enje dravnih suvereniteta na korporacije.
:onedavno se nacrt 4%% u 6ashingtonu gledao uglavnom u kontekstu borbe protiv Kine(
kao regionalne i globalne konkurencije( ali pro/le jeseni amerika Obamina savjetnica za
nacionalnu sigurnost( 'usan Rice( nije iskljuila mogu&nost ukljuivanja Kine u 4%%( /to
je( uzmemo li u obzir sve druge izjave( prije svega aktivnosti 6ashingtona( bio obian
spin kako bi se vidjela reakcija %ekinga!
7eutim( ak i s ovim vrlo hipotetskim izgledima( politika komponenta u 4%% ne&e
nestati! Ona se mani*estira kroz kljuni problem kojeg u posljednje tri godine nije
mogu&e prevladati( a to je prilina suzdranost #apana( glavnog strate/kog partnera
6ashingtona u Aziji i na %aci*iku!
'trahovi 4okija su razumljivi! #apanska industrija &e u nedostatku carinskih barijera imati
bolje izglede za prodaju svojih proizvoda u inozemstvu( ali bezuvjetni ulazak u 4%%
otvara realnu mogu&nost za propast poljoprivrednog sektora #apan jednostavno ne moe
konkurirati je*tinoj hrani iz 'A:3a i drugih zemalja!
-pak( kljuni imbenik koji odreuje trenutni stav #apana o odnosu na 4%% jo/ je u s*eri
politike! 6ashingtonu je #apan potreban za podr/ku u sukobu s Kinom( /to znai da
ulaskom u 4%% 4okio ne bi vi/e mogao ignorirati interese svog vojnog i politikog
za/titnika u savezu!
=apravo( sudbina organizacije se rje/ava kroz bilateralne ameriko3japanske pregovora(
dok preostalih 9 kandidata djeluju kao statisti3promatrai! Rezultate vi/e od dvadesetak
sastanaka na ministarskoj razini( koji su voeni tijekom protekle tri godine( stalno su
pratili isti komentari? 1do/lo je do pribliavanja stajali/ta i dogovoren je daljnji rad
ekspertne skupine1( /to su po tko zna koji put ponovili <arack Obama i japanski premijer
'hinzo Abe u travnju ove godine!
0 slinom stanju neizvjesnosti je i projekt 4ransatlantskog partnerstva +44-%.( koji bi
trebao povezati 'A: i 2uropsku uniju!
4reba napomenuti da je ovaj projekt pokrenut prije gotovo godinu dana( a tada je
ameriki dravni tajnik #ohn KerrC jasno rekao 1kako se Amerika nema namjeru povu&i
iz 2urope1( /to se moe usporediti s lankom kojeg je 29 objavila 5illarC ,linton?
1Ameriko stolje&e na %aci*iku1!
$aan imbenik koji je pregovore oko ova dva projekta doveo u slijepu ulicu je problem
pretjerano naglaenih hegemonistikih tenji Washingtona# Ameriki dunosnici se i
ne trude to skriti( osobito ministar obrane ,huck 5egel koji je imao takve ispade u
raspravi o nacrtu prorauna za obranu za 29E! godinu!
4renutno je u tijeku kampanja o 1za/titi 2urope1 i rezultat ovog istog procesa( koji nije
promakao Njemakoj i jo/ nekim zemljama lanicama 2uropske unije( moe biti
posljednji avao u lijesu 4ransatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva!
#ohn KerrC je prije godinu dana rekao kako Amerika nema namjeru povu&i se iz 2urope1(
ali je ukrajinska kriza 1odradila svoje1 i pokazala pravo lice odnosa 6ashingtona prema
saveznicima!
4renutno se procjenjuju svi rizici u znaajnim razlikama u ekonomijama s obje strane
Atlantika( a svima je jasno da Njemaka moe biti jedan od vode&ih nezavisnih i
globalnih politikih igraa!
$anost Njemake na elu 2uropske unije se oituje i u globalnim procesima( /to se vidi i
iz 1utrke1 u jaanju suradnje s <erlinom vode&ih azijskih igraa 3 Kine i #apana!
4o znai da Njemaka i 2uropska unija imaju sve vi/e razloga da se pozicioniraju kao
ravnopravna stranka u procesu pregovaranja i da 'A: tijekom pregovora o 44-% ne&e
mo&i nametati svoje uvjete! :akle( oba ova projekta gube izglede za provedbu( /to samo
pokazuje koliko je sloena mrea ekonomskih i politikih aspekata ove velike
geopolitike igre! +2uroamerika unija? 'A: ugovorom o slobodnoj trgovini s 20 koi
ruske interese u 2uropi.
-z svega navedenog se da zakljuiti kako se ve&ina svjetskih zemalja ipak odluila na
multipolarni svijet i on ve& ivi u svim svojim pojavnim oblicima( kao /to su
uroazijska unija, $RI%S, &angajska organiza'ija, ASA(, !(AS!R, %)A%,
A)$A, *R%+S!R, A,ri"ka unija i sve je vi/e skupina koje se odbijaju pokoriti diktatu
6ashingtona! %ostoje&i savezi se opet razlikuju meusobno( tako da 2uroazijska unija i
latinoameriki savezi tee policentrizmu( dok 2uropska unija jo/ uvijek sve poluge mo&i
vrsto dri u <ruHellesu!
0samljeni globalni igra koji uporno vodi svoju politiku unipolarnog svijeta i hegemonije
su 'A:! 0 najgorem sluaju &e to potrajati jo/ neko vrijeme( onda &e se konano morati
pomiriti s injenicom da projekti 1%aH Americana1 i 1NeD American ,enturC1 pripadaju
povijesti i mogu 1uskrsnuti1 u istoj mjeri koliko i 'ovjetski 'avez! 7eutim( niti ovo nije
1kraj povijesti1( kako je to nakon raspada istonog bloka slavodobitno izjavio ;rancis
;ukuCama( a bilo kakva nepanja u trenu moe promijeniti odnos snaga na globalnoj
geopolitikoj /ahovnici!
http?OODDD!advance!hrOvijestiOanaliza3novi3put3svile3slijepa3ulica3americkih3
geopolitickih3interesa3i3jasne3konture3novog3multipolarnog3svijetaO