Você está na página 1de 105

#

KOI-5916.01
KOI-5904.01
KOI-3447.01
KOI-5870.01
KOI-5904.01
KOI-5562.01
KOI-5958.01
KOI-3284.01
KOI-4994.01
KOI-571.05
KOI-5330.01
KOI-5545.01
KOI-5545.01
Kepler-186 f
KOI-5123.01
KOI-5809.01
KOI-5060.01
KOI-5957.01
KOI-4996.01
KOI-5793.01
KOI-5595.01
KOI-5927.01
KOI-5494.01
KOI-5927.01
KOI-5210.01
KOI-5387.01
KOI-5303.01
KOI-5377.01
KOI-3456.02
KOI-4878.01
KOI-5819.01
KOI-5819.01
KOI-6108.01
KOI-5161.01
KOI-5560.01
KOI-4957.01
KOI-5806.01
KOI-5499.01
KOI-5975.01
KOI-1686.01
KOI-5194.01
KOI-5670.01
KOI-5879.01
KOI-5679.01
KOI-5846.01
KOI-5737.01
KOI-5559.01
GJ 667C f
GJ 667C e

Caract.
Type
M
R
K-Warm Subterran
P
0.19
0.58
G-Warm Subterran
P
0.37
0.77
K-Warm Subterran
M
0.42
0.75
K-Warm Subterran
P
0.44
0.76
G-Warm Subterran
P
0.46
0.77
G-Warm Subterran
P
0.48
0.78
G-Warm Subterran
M
0.49
0.79
K-Warm Terran
M
0.68
0.93
G-Warm Terran
P
0.79
0.92
K-Warm Terran
O
0.93
1.02
K-Warm
K-WarmTerran
Terran M 0.97M 0.99 40.9 0.97
973.9 265.
0.99299.
G-Warm Terran
P
1.02
1.05
G-Warm Terran
P
1.15
1.05
K-Warm Terran
P
1.23
1.11
G-Warm Terran
M
1.28
1.09
K-Warm Terran
O
1.42
1.13
G-Warm Terran
P
1.46
1.14
G-Warm Terran
P
1.53
1.16
F-Warm Terran
M
1.60
1.18
G-Warm Terran
P
1.69
1.20
K-Warm Terran
P
1.72
1.21
G-Warm Terran
M
1.79
1.24
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
K-Warm Terran
O
1.83
1.25
G-Warm Terran
P
1.87
1.25
G-Warm Superterran
T
2.00
1.28
F-Warm Superterran
M
2.00
1.28
F-Warm Superterran
M
2.01
1.28
G-Warm Superterran
P
2.03
1.29
G-Warm Superterran
P
2.04
1.29
G-Warm Superterran
P
2.07
1.29
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
K-Warm Superterran
O
2.12
1.31
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
F-Warm Superterran
P
2.24
1.34
K-Warm Superterran
M
2.28
1.33
F-Warm Superterran
T
2.32
1.35
F-Warm Superterran
M
2.39
1.37
K-Warm Superterran
P
2.48
1.39
F-Warm Superterran
P
2.52
1.40
G-Warm Superterran
M
2.61
1.42
G-Warm Superterran
M
2.66
1.43
G-Warm Superterran
P
2.70
1.44
M-Warm Superterran
P
2.70
1.40
M-Warm Superterran
P
2.70
1.40

Per
100.4
322.5
31.5
132.1
322.5
438.0
226.5
35.2
528.1
129.9
0.94\par
40.9
541.1
541.1
129.9
288.9
216.1
290.4
371.5
358.5
507.5
208.0
436.4
223.5
436.4
126.0
297.8
438.6
251.0
486.1
449.0
381.4
381.4
485.9
289.8
365.0
105.5
313.8
122.6
545.5
56.9
287.5
542.2
88.5
615.9
199.1
376.2
586.6
39.0
62.2

Dist
207.8
448.7
520.1
494.1
448.7
382.8
515.1
472.5
662.0
524.9
973.9
1378.7
1378.7
492.3
1873.9
562.5
888.8
702.6
1597.9
757.9
878.8
1533.5
1124.4
1533.5
1924.7
822.0
1073.8
1488.6
1460.4
1075.2
1459.0
1459.0
754.7
983.8
1040.1
642.6
970.0
1965.3
902.7
1033.8
2036.3
2340.4
953.1
1387.3
1713.8
1833.4
1082.0
23.6
23.6

Teq
211
216
253
217
219
197
245
272
201
179
265
206
206
192
265
183
235
230
280
189
196
245
255
245
286
159
202
288
248
255
212
206
221
262
241
176
271
279
228
245
297
239
209
221
278
254
189
221
189

KOI-6151.01
KOI-5097.01
KOI-5270.01
KOI-3010.01
KOI-701.04
Kepler-62 f
KOI-5627.01
KOI-5737.01
KOI-5176.01
KOI-5465.01
KOI-5687.01
KOI-5147.01
KOI-5948.01
KOI-5442.01
KOI-5389.01
KOI-5506.01
KOI-4986.01
KOI-5366.01
KOI-5896.01
KOI-5824.01
KOI-5959.01
KOI-5068.01
KOI-5610.01
KOI-5893.01
GJ 667C c
KOI-5475.01
KOI-5840.01
KOI-5536.01
KOI-2194.03
KOI-5087.01
KOI-5788.01
KOI-5856.01
KOI-5491.01
KOI-5505.01
KOI-5948.01
KOI-5200.01
KOI-4087.01
KOI-5398.01
tau Cet e*
KOI-5232.01
KOI-5506.01
KOI-4940.01
KOI-5203.01
KOI-4986.01
KOI-5646.01
KOI-5755.01
KOI-5530.01
KOI-5202.01
KOI-5643.01
KOI-5884.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
P
P
M
P
P
M
M
T
P
P
M
P
P
M
P
P
P
P
P
T
T
M
P
M
P
M
P
M
M
M
M
M
P
P
M
P
P
M
M
P
M
P
P
M
P
T
P
P
P

2.73
2.76
2.80
2.80
2.81
2.81
2.90
2.94
3.05
3.22
3.24
3.26
3.36
3.39
3.45
3.46
3.51
3.51
3.61
3.66
3.66
3.69
3.71
3.77
3.80
3.84
3.87
3.87
3.91
3.93
4.04
4.07
4.09
4.09
4.13
4.15
4.17
4.20
4.29
4.30
4.33
4.37
4.37
4.40
4.42
4.42
4.44
4.48
4.48
4.48

1.40
1.45
1.46
1.41
1.41
1.41
1.48
1.43
1.51
1.54
1.55
1.55
1.57
1.58
1.59
1.59
1.60
1.60
1.62
1.63
1.63
1.64
1.64
1.65
1.54
1.66
1.67
1.67
1.55
1.68
1.70
1.71
1.71
1.71
1.57
1.72
1.58
1.73
1.59
1.75
1.59
1.76
1.76
1.60
1.77
1.77
1.77
1.78
1.78
1.78

431.8
329.7
606.9
60.9
267.3
267.3
244.0
376.2
215.7
476.8
513.1
471.4
398.5
512.1
365.7
641.6
444.1
574.7
434.3
247.5
251.5
385.3
495.4
405.6
28.1
448.3
460.8
392.7
445.2
651.1
242.5
259.3
480.2
323.8
398.5
357.8
101.1
551.2
168.1
476.4
641.6
84.6
367.7
444.1
386.6
388.7
591.4
535.9
570.0
588.6

1731.1
1859.0
1900.9
1218.0
802.5
1199.7
1822.6
1833.4
1303.6
1740.7
1926.0
1067.4
1427.5
1353.7
1053.9
2638.4
2112.3
1322.3
2096.0
2704.4
2450.8
1740.2
2233.7
2365.5
23.6
1196.0
1818.0
2576.3
1914.1
1260.1
2871.1
2543.3
2456.0
1581.8
1427.5
1951.6
706.5
2153.7
11.9
2239.9
2638.4
1249.4
1613.8
2112.3
1652.2
2000.8
2236.5
2865.3
1769.4
1189.6

210
232
229
264
204
201
257
246
292
227
208
267
222
198
241
230
211
191
212
233
284
290
248
216
247
232
249
226
233
234
283
281
235
216
222
248
196
206
282
261
227
271
184
210
267
210
289
227
190
185

KOI-4742.01
KOI-5395.01
KOI-701.03
Kepler-62 e
KOI-5861.01
KOI-5422.01
KOI-5165.01
KOI-5453.01
KOI-5959.01
Kapteyn's b
KOI-5421.01
KOI-5843.01
KOI-5949.01
KOI-5492.01
KOI-2418.01
KOI-2474.01
KOI-5777.01
KOI-5357.01
KOI-5017.01
KOI-4931.01
KOI-5556.01
KOI-5227.01
KOI-5844.01
KOI-5087.01
KOI-5920.01
KOI-5938.01
KOI-5239.01
KOI-5789.01
GJ 832 c
KOI-5413.01
KOI-5973.01
KOI-5237.01
KOI-5196.01
KOI-4333.01
KOI-5788.01
KOI-5674.01
KOI-5256.01
KOI-5455.01
KOI-5657.01
KOI-172.02
KOI-5047.01
KOI-5462.01
KOI-5767.01
KOI-5319.01
KOI-5009.01
KOI-5386.01
KOI-5326.01
KOI-5398.01
KOI-5002.01
KOI-5089.01

K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
d-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran

M
M
M
M
M
M
M
M
T
P
M
M
M
P
P
M
M
M
P
P
P
M
P
P
M
M
P
P
M
M
T
P
T
T
M
M
P
M
T
M
T
T
M
T
P
P
M
P
T
T

4.51
4.53
4.54
4.54
4.59
4.64
4.70
4.70
4.72
4.80
4.84
4.93
4.99
5.01
5.04
5.04
5.06
5.16
5.16
5.16
5.16
5.22
5.22
5.27
5.28
5.34
5.34
5.34
5.40
5.46
5.46
5.46
5.46
5.51
5.51
5.52
5.57
5.63
5.63
5.68
5.69
5.75
5.81
5.81
5.81
5.86
5.87
5.88
5.93
5.93

1.61
1.79
1.61
1.61
1.80
1.81
1.82
1.82
1.63
1.64
1.84
1.86
1.87
1.87
1.66
1.66
1.88
1.90
1.90
1.90
1.90
1.91
1.91
1.68
1.92
1.93
1.93
1.93
1.69
1.95
1.95
1.95
1.95
1.70
1.70
1.96
1.97
1.98
1.98
1.71
1.99
2.00
2.01
2.01
2.01
2.02
2.02
1.73
2.03
2.03

112.3
601.1
122.4
122.4
452.4
360.6
369.7
190.7
251.5
48.6
370.9
331.8
559.8
368.5
86.8
176.8
372.3
520.6
492.3
579.8
632.0
371.6
345.0
651.1
471.4
545.2
351.0
383.3
35.7
428.4
419.9
380.4
392.5
309.2
242.5
231.5
588.1
292.1
284.7
242.5
326.7
371.3
386.6
590.4
360.0
575.4
506.8
551.2
399.5
545.6

1291.7
1924.3
741.7
1199.7
2135.3
1982.7
2362.9
2475.1
2450.8
12.7
1886.4
1996.4
1873.4
1802.9
996.9
1605.7
2898.9
2443.3
1469.6
2471.4
1458.6
1988.8
2254.1
1260.1
2342.2
1597.3
2888.5
1220.0
16.1
1882.1
1578.8
2761.0
1424.0
2504.7
2871.1
2496.0
2856.9
3003.9
2745.5
1683.6
3040.0
2632.4
3155.8
2250.0
1861.9
2867.1
1482.0
2153.7
1590.7
1218.5

260
254
254
261
256
274
274
280
282
205
266
273
249
214
225
280
249
243
224
218
210
259
230
220
265
257
228
203
253
236
285
224
297
284
279
274
231
267
293
278
287
290
259
291
200
225
275
205
286
296

KOI-5232.01
KOI-5715.01
KOI-2529.02
KOI-5623.01
KOI-5056.01
KOI-5653.01
KOI-5185.01
KOI-5693.01
KOI-5170.01
KOI-5540.01
GJ 180 c*
KOI-5489.01
KOI-5775.01
KOI-5202.01
KOI-5884.01
KOI-5000.01
KOI-5764.01
KOI-5306.01
KOI-1422.04
Kepler-296 f
KOI-5035.01
KOI-5120.01
KOI-5299.01
KOI-5130.01
KOI-5829.01
KOI-4990.01
KOI-5276.01
KOI-5871.01
KOI-1298.02
Kepler-283 c
KOI-5589.01
KOI-5874.01
KOI-5473.01
HD 40307 g
KOI-5135.01
GJ 163 c
KOI-5851.01
KOI-5091.01
KOI-5391.01
KOI-5888.01
KOI-5889.01
KOI-5065.01
KOI-5741.01
KOI-5570.01
KOI-5978.01
KOI-5969.01
KOI-5362.01
KOI-5367.01
KOI-5258.01
KOI-4961.01

F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran

M
M
M
M
M
P
M
P
P
P
M
T
P
P
P
M
O
M
M
M
P
M
T
P
P
M
M
P
M
M
M
T
P
P
P
M
M
P
P
M
M
M
P
P
P
M
M
P
P
P

6.11
6.14
6.14
6.17
6.17
6.23
6.29
6.36
6.36
6.36
6.40
6.48
6.54
6.55
6.55
6.60
6.60
6.69
6.72
6.72
6.78
6.91
6.97
6.97
6.97
7.03
7.03
7.03
7.04
7.04
7.09
7.09
7.09
7.09
7.15
7.26
7.28
7.34
7.39
7.40
7.40
7.47
7.47
7.47
7.53
7.59
7.59
7.59
7.59
7.59

1.75
2.06
1.75
2.07
2.07
2.08
2.09
2.10
2.10
2.10
1.77
2.12
2.13
1.78
1.78
2.14
2.14
2.15
1.79
1.79
2.17
2.19
2.20
2.20
2.20
2.21
2.21
2.21
1.81
1.81
2.22
2.22
2.22
1.82
2.23
1.83
2.25
2.26
2.27
2.27
2.27
2.28
2.28
2.28
2.29
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30

476.4
190.0
64.0
583.7
222.8
188.7
419.9
612.9
149.5
643.4
24.3
370.5
492.2
535.9
588.6
249.6
286.1
681.0
63.3
63.3
115.2
250.5
211.0
370.1
583.9
561.1
220.7
623.3
92.7
92.7
376.6
287.3
549.4
197.8
314.8
25.6
322.2
328.8
368.7
190.9
374.4
523.4
362.1
574.7
364.2
163.8
150.7
503.0
452.3
349.0

2239.9
2805.2
1339.4
3402.7
2308.5
1894.6
2805.1
2590.8
1115.1
2564.4
38.1
2409.3
3239.8
2865.3
1189.6
2652.5
1431.0
1454.7
1089.6
1691.9
1547.9
2749.5
3074.6
2603.1
2412.0
1452.3
2579.8
2142.1
1496.7
1740.8
2669.6
1770.4
2816.9
41.7
2576.5
48.9
3075.3
3001.6
1740.9
2875.3
5030.4
4662.7
2639.2
2236.0
1955.7
1718.2
2257.6
1828.7
2679.6
2048.4

260
260
271
249
279
231
266
217
202
192
239
284
209
226
182
249
180
274
241
273
229
246
293
206
196
255
235
196
242
248
247
289
223
227
217
277
277
219
215
273
280
240
203
196
209
250
271
217
199
198

KOI-5878.01
KOI-5703.01
KOI-5558.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-5356.01
KOI-5199.01
KOI-4933.01
KOI-5949.01
KOI-5229.01
KOI-5447.01
KOI-5144.01
KOI-5268.01
KOI-4460.01
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-5810.01
KOI-5903.01
KOI-5140.01
KOI-4356.01
GJ 180 b*
KOI-5042.01
KOI-5236.01
KOI-5749.01
KOI-5103.01
KOI-5017.01
KOI-5556.01
KOI-4988.01
KOI-5467.01
KOI-5725.01
GJ 682 c*
KOI-5649.01
KOI-5920.01
KOI-4622.01
KOI-5067.01
KOI-5538.01
KOI-5188.01
KOI-5399.01
KOI-5938.01
KOI-2762.01
KOI-5413.01
KOI-5237.01
GJ 422 b*
KOI-5047.01
KOI-2992.01
KOI-2469.01
KOI-5326.01
KOI-4550.01
KOI-6239.01
KOI-5623.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran

M
T
M
M
M
T
P
M
M
T
M
M
P
M
M
P
M
M
M
P
M
M
M
P
P
P
P
M
P
P
P
P
M
P
T
P
T
P
M
M
P
P
M
T
M
M
M
M
M
M

7.65
7.72
7.77
7.78
7.78
7.78
7.78
7.84
7.91
7.97
8.03
8.03
8.03
8.07
8.10
8.10
8.16
8.22
8.22
8.24
8.30
8.35
8.41
8.41
8.41
8.41
8.41
8.54
8.54
8.67
8.70
8.73
8.77
8.77
8.79
8.79
8.86
8.86
8.95
8.95
9.32
9.32
9.90
10.10
10.30
10.51
10.70
11.24
11.38
11.84

2.31
2.32
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.34
1.87
2.36
2.37
2.37
2.37
1.88
2.38
2.38
2.39
2.40
2.40
1.89
1.89
2.42
2.43
2.43
2.43
1.90
1.90
2.45
2.45
2.47
1.92
2.48
1.92
1.92
2.49
2.49
2.50
2.50
1.93
1.93
1.95
1.95
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.04
2.05
2.07

211.5
247.4
428.1
339.6
482.5
326.4
501.5
452.1
559.8
364.6
322.6
491.1
474.2
284.7
495.9
580.9
425.6
253.8
484.6
174.5
17.4
538.3
550.9
282.0
586.9
492.3
632.0
484.2
502.8
351.2
57.3
426.9
471.4
207.2
219.9
485.6
455.2
466.9
545.2
133.0
428.4
380.4
26.2
326.7
82.7
131.2
506.8
140.3
406.5
583.7

2790.7
1508.7
4311.8
2549.6
3586.5
3774.2
2621.6
3788.7
1873.4
3532.5
1172.8
2583.8
3476.6
2612.1
3109.5
4097.2
2336.0
2785.1
2964.0
1239.7
38.1
5005.6
1605.3
1883.1
3445.0
1469.6
1458.6
2047.2
2565.7
2035.5
16.6
1861.0
2342.2
1157.8
1897.1
2848.6
1460.1
2598.2
1597.3
1169.5
1882.1
2761.0
41.3
3040.0
1375.4
1556.8
1482.0
1847.5
1743.2
3402.7

251
290
260
250
241
283
224
254
236
298
265
241
225
278
239
200
278
253
277
187
268
237
240
204
198
212
195
235
199
185
198
187
264
194
282
187
290
210
248
229
224
224
231
287
239
262
274
252
233
249

KOI-5653.01
Kepler-61 b
KOI-4745.01
KOI-854.01
KOI-4005.01
KOI-2770.01
KOI-518.03
Kepler-174 d
KOI-4450.01
KOI-5829.01
KOI-4054.01
KOI-1871.01
KOI-5874.01
KOI-5135.01
KOI-3282.01
KOI-4036.01
KOI-5889.01
KOI-5888.01
KOI-5570.01
KOI-4961.01
KOI-2834.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-4902.01
KOI-87.01
Kepler-22 b
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-4583.01
KOI-3401.02
KOI-5236.01
KOI-5749.01
KOI-4988.01
KOI-3028.02
KOI-5649.01
KOI-5067.01
Kepler-298 d

K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran

M
M
M
M
T
P
P
P
T
P
M
M
T
P
M
M
T
M
P
P
M
M
M
P
M
M
M
P
P
T
M
P
M
P
P
T
M

12.07
13.85
14.38
14.66
14.66
14.66
14.78
14.78
15.24
15.24
15.48
15.54
15.84
16.14
16.46
17.36
17.43
17.43
17.76
18.45
18.80
19.53
19.53
20.10
20.36
20.36
21.47
21.47
22.30
23.29
23.60
23.60
24.51
24.97
25.93
26.43
26.81

2.08
2.15
2.17
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.20
2.20
2.21
2.21
2.22
2.23
2.24
2.27
2.27
2.27
2.28
2.30
2.31
2.33
2.33
2.35
2.35
2.35
2.38
2.38
2.40
2.42
2.43
2.43
2.45
2.46
2.48
2.49
2.50

188.7
59.9
177.7
56.1
178.1
205.4
247.4
247.4
196.4
583.9
169.1
92.7
287.3
314.8
49.3
168.8
374.4
190.9
574.7
349.0
136.2
339.6
482.5
409.4
289.9
289.9
495.9
580.9
330.9
326.7
550.9
282.0
484.2
458.1
426.9
219.9
77.5

1894.6
1062.8
2564.4
1077.7
1914.8
1470.3
878.3
1173.6
2553.4
2412.0
1770.5
1176.7
1770.4
2576.5
1162.9
1135.0
5030.4
2875.3
2236.0
2048.4
2150.0
2549.6
3586.5
2012.1
535.9
619.4
3109.5
4097.2
3265.0
2696.9
1605.3
1883.1
2047.2
3759.3
1861.0
1897.1
1545.2

231
267
246
252
281
198
195
206
276
184
276
267
288
213
271
252
279
268
191
195
254
250
241
195
250
261
237
199
223
280
230
196
224
205
181
282
271

Ts
238
244
283
247
250
228
276
304
234
213
299
240
241
227
300
219
270
265
316
225
232
281
291
282
323
196
238
325
285
292
249
243
258
299
278
213
309
316
265
282
334
276
246
258
316
292
227
259
227

T
-35
-29
10
-26
-23
-45
3
31
-39
-60
26
-33
-32
-46
27
-54
-3
-8
43
-48
-41
8
18
9
50
-77
-35
52
12
19
-24
-30
-15
26
5
-60
36
43
-8
9
61
3
-27
-15
43
19
-46
-14
-46

ESI
0,69\par
0,82\par
0,90\par
0,76\par
0,77\par
0,65\par
0,90\par
0,90\par
0,69\par
0,57\par
0,94\par
0,72\par
0,72\par
0,64\par
0,94\par
0,59\par
0,88\par
0,85\par
0,86\par
0,62\par
0,65\par
0,91\par
0,92\par
0,91\par
0,82\par
0,60\par
0,68\par
0,81\par
0,91\par
0,90\par
0,74\par
0,83\par
0,85\par
0,90\par
0,88\par
0,54\par
0,87\par
0,84\par
0,81\par
0,89\par
0,77\par
0,86\par
0,71\par
0,77\par
0,83\par
0,87\par
0,60\par
0,77\par
0,60\par

vesc

g
0.56
0.62
0.75
0.76
0.78
0.79
0.79
0.79
0.93
0.89
0.99
0.93
1.04
1.00
1.08
1.11
1.12
1.14
1.15
1.17
1.17
1.16
1.19
1.19
1.19
1.17
1.20
1.22
1.22
1.23
1.22
1.23
1.24
1.24
1.24
1.24
1.25
1.25
1.25
1.29
1.27
1.27
1.28
1.29
1.29
1.30
1.30
1.38
1.38

0.57
0.69
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.86
0.93
0.95
0.99
0.99
1.05
1.05
1.08
1.12
1.13
1.15
1.16
1.19
1.19
1.20
1.21
1.21
1.21
1.21
1.22
1.25
1.25
1.25
1.25
1.26
1.27
1.27
1.27
1.27
1.29
1.29
1.29
1.31
1.31
1.32
1.34
1.34
1.36
1.36
1.37
1.39
1.39

d
0.97
0.81
1.00
1.00
1.01
1.01
0.99
0.85
1.01
0.88
1.00
0.88
0.99
0.90
0.99
0.98
0.99
0.98
0.97
0.98
0.97
0.94
0.96
0.96
0.96
0.94
0.96
0.95
0.95
0.96
0.95
0.95
0.96
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.93
0.97
0.94
0.93
0.92
0.92
0.91
0.91
0.90
0.98
0.98

Teq - equilibrium temperature in


kelvins (K) assuming an albedo of 0.3
in all cases.
Ts - mean surface temperature in
kelvins (K) based on a similar
terrestrial atmosphere to planet
mass ratio and a greenhouse effect
due to 1% CO2 (assuming an albedo
of 0.3 in all cases).

248
270
267
303
243
240
295
285
330
266
247
305
261
237
279
268
249
229
251
272
323
329
287
255
286
271
288
265
273
273
322
320
274
256
263
288
237
245
323
300
268
310
224
251
307
249
329
266
230
224

-25
-3
-6
30
-30
-33
22
12
57
-7
-26
32
-12
-36
6
-5
-24
-44
-22
-1
50
56
14
-18
13
-2
15
-8
0
0
49
47
1
-17
-10
15
-36
-28
50
27
-5
37
-49
-22
34
-24
56
-7
-43
-49

0,72\par
0,81\par
0,80\par
0,87\par
0,69\par
0,67\par
0,86\par
0,84\par
0,76\par
0,78\par
0,69\par
0,83\par
0,76\par
0,64\par
0,82\par
0,78\par
0,70\par
0,60\par
0,70\par
0,79\par
0,77\par
0,75\par
0,82\par
0,72\par
0,84\par
0,78\par
0,82\par
0,76\par
0,85\par
0,79\par
0,77\par
0,77\par
0,78\par
0,71\par
0,76\par
0,81\par
0,70\par
0,66\par
0,78\par
0,80\par
0,80\par
0,79\par
0,55\par
0,70\par
0,79\par
0,67\par
0,74\par
0,74\par
0,58\par
0,55\par

1.39
1.31
1.31
1.41
1.41
1.41
1.32
1.44
1.34
1.36
1.35
1.36
1.36
1.36
1.36
1.37
1.37
1.37
1.38
1.38
1.38
1.37
1.38
1.38
1.60
1.39
1.39
1.39
1.63
1.39
1.40
1.39
1.40
1.40
1.68
1.40
1.67
1.40
1.70
1.40
1.71
1.41
1.41
1.72
1.41
1.41
1.42
1.41
1.41
1.41

1.40
1.38
1.38
1.41
1.41
1.41
1.40
1.43
1.42
1.45
1.45
1.45
1.46
1.46
1.47
1.48
1.48
1.48
1.49
1.50
1.50
1.50
1.50
1.51
1.57
1.52
1.52
1.52
1.59
1.53
1.54
1.54
1.55
1.55
1.62
1.55
1.62
1.56
1.64
1.57
1.65
1.58
1.58
1.66
1.58
1.58
1.58
1.59
1.59
1.59

0.99
0.91
0.90
1.00
1.00
1.00
0.89
1.01
0.89
0.88
0.87
0.88
0.87
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.84
0.84
0.84
1.04
0.84
0.83
0.83
1.05
0.83
0.82
0.81
0.82
0.82
1.07
0.82
1.06
0.81
1.07
0.80
1.08
0.80
0.80
1.07
0.80
0.80
0.80
0.79
0.79
0.79

300
294
295
302
295
314
314
320
323
246
306
313
289
254
266
321
289
283
264
258
250
299
269
262
304
297
267
242
295
276
325
264
337
326
321
314
271
307
333
320
327
331
299
331
240
266
315
247
326
336

27
21
22
29
22
41
41
47
50
-27
33
40
16
-19
-7
48
16
10
-9
-15
-23
26
-4
-11
31
24
-6
-31
22
3
52
-9
64
53
48
41
-2
34
60
47
54
58
26
58
-33
-7
42
-26
53
63

0,83\par
0,80\par
0,83\par
0,83\par
0,80\par
0,77\par
0,77\par
0,75\par
0,76\par
0,67\par
0,78\par
0,77\par
0,78\par
0,68\par
0,79\par
0,76\par
0,78\par
0,77\par
0,72\par
0,69\par
0,66\par
0,78\par
0,74\par
0,79\par
0,77\par
0,78\par
0,73\par
0,62\par
0,81\par
0,75\par
0,72\par
0,71\par
0,69\par
0,75\par
0,74\par
0,75\par
0,73\par
0,76\par
0,70\par
0,74\par
0,71\par
0,70\par
0,76\par
0,70\par
0,60\par
0,71\par
0,74\par
0,67\par
0,71\par
0,68\par

1.74
1.41
1.75
1.75
1.42
1.42
1.42
1.42
1.78
1.78
1.43
1.43
1.43
1.43
1.83
1.83
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.87
1.43
1.43
1.43
1.43
1.89
1.44
1.44
1.44
1.44
1.91
1.91
1.44
1.44
1.44
1.44
1.94
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.96
1.44
1.44

1.67
1.59
1.68
1.68
1.60
1.60
1.61
1.61
1.70
1.71
1.62
1.63
1.63
1.64
1.74
1.74
1.64
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.77
1.66
1.66
1.66
1.66
1.79
1.67
1.67
1.67
1.67
1.80
1.80
1.68
1.68
1.69
1.69
1.82
1.69
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.84
1.71
1.71

1.08
0.79
1.09
1.09
0.79
0.78
0.78
0.78
1.09
1.09
0.78
0.77
0.76
0.77
1.10
1.10
0.76
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.11
0.75
0.74
0.74
0.74
1.12
0.74
0.74
0.74
0.74
1.12
1.12
0.73
0.73
0.73
0.73
1.14
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.71
0.71
1.14
0.71
0.71

302
300
313
289
320
272
306
258
242
232
282
324
250
269
224
290
221
314
284
316
270
286
334
247
237
296
275
237
285
291
287
329
263
270
258
320
318
259
256
314
320
280
244
237
250
291
312
258
240
239

29
27
40
16
47
-1
33
-15
-31
-41
9
51
-23
-4
-49
17
-52
41
11
43
-3
13
61
-26
-36
23
2
-36
12
18
14
56
-10
-3
-15
47
45
-14
-17
41
47
7
-29
-36
-23
18
39
-15
-33
-34

0,80\par
0,75\par
0,79\par
0,75\par
0,72\par
0,72\par
0,74\par
0,67\par
0,60\par
0,56\par
0,77\par
0,71\par
0,63\par
0,75\par
0,59\par
0,74\par
0,51\par
0,72\par
0,79\par
0,78\par
0,70\par
0,73\par
0,67\par
0,61\par
0,57\par
0,73\par
0,71\par
0,57\par
0,79\par
0,79\par
0,73\par
0,68\par
0,67\par
0,74\par
0,65\par
0,75\par
0,70\par
0,66\par
0,64\par
0,71\par
0,70\par
0,71\par
0,59\par
0,56\par
0,62\par
0,72\par
0,71\par
0,65\par
0,57\par
0,57\par

2.00
1.45
2.00
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
2.04
1.44
1.44
2.07
2.07
1.44
1.44
1.45
2.10
2.10
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
2.15
2.15
1.44
1.44
1.44
2.14
1.44
2.17
1.44
1.44
1.43
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43

1.87
1.73
1.87
1.73
1.73
1.73
1.73
1.74
1.74
1.74
1.90
1.75
1.75
1.92
1.92
1.76
1.76
1.76
1.94
1.94
1.77
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.97
1.97
1.79
1.79
1.79
1.97
1.79
1.99
1.80
1.80
1.80
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.81
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82

1.14
0.70
1.15
0.70
0.70
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
1.15
0.68
0.68
1.16
1.16
0.67
0.67
0.67
1.17
1.17
0.66
0.66
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
1.19
1.19
0.65
0.65
0.65
1.18
0.64
1.18
0.64
0.64
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62

292
331
301
291
282
324
264
295
279
338
306
281
265
321
280
241
319
294
318
230
312
277
281
245
239
255
239
276
240
226
242
228
308
238
323
228
331
251
293
274
269
268
276
332
284
307
320
298
279
295

19
58
28
18
9
51
-9
22
6
65
33
8
-8
48
7
-32
46
21
45
-43
39
4
8
-28
-34
-18
-34
3
-33
-47
-31
-45
35
-35
50
-45
58
-22
20
1
-4
-5
3
59
11
34
47
25
6
22

0,72\par
0,67\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,68\par
0,67\par
0,72\par
0,72\par
0,64\par
0,71\par
0,70\par
0,66\par
0,75\par
0,70\par
0,57\par
0,69\par
0,71\par
0,69\par
0,55\par
0,75\par
0,69\par
0,69\par
0,58\par
0,56\par
0,78\par
0,78\par
0,68\par
0,56\par
0,50\par
0,59\par
0,51\par
0,77\par
0,59\par
0,67\par
0,51\par
0,65\par
0,60\par
0,74\par
0,73\par
0,76\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,76\par
0,76\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,75\par

1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
2.26
1.43
1.43
1.43
1.43
2.28
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
2.31
2.32
1.43
1.42
1.42
1.42
2.33
2.33
1.42
1.42
1.42
2.36
1.42
2.38
2.38
1.42
1.42
1.42
1.42
2.40
2.40
2.45
2.45
2.53
2.55
2.58
2.60
2.62
2.70
2.71
2.76

1.82
1.82
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
2.06
1.84
1.84
1.84
1.84
2.07
1.84
1.84
1.85
1.85
1.85
2.09
2.10
1.86
1.86
1.86
1.86
2.10
2.10
1.87
1.87
1.87
2.13
1.88
2.14
2.14
1.88
1.88
1.88
1.88
2.15
2.15
2.19
2.19
2.24
2.25
2.27
2.29
2.30
2.35
2.36
2.39

0.62
0.62
0.61
0.62
0.62
0.62
0.62
0.61
1.21
0.61
0.60
0.60
0.60
1.21
0.60
0.60
0.60
0.59
0.59
1.22
1.23
0.59
0.59
0.59
0.59
1.23
1.23
0.58
0.58
0.58
1.23
0.57
1.24
1.24
0.57
0.57
0.57
0.57
1.24
1.24
1.26
1.26
1.28
1.28
1.29
1.29
1.30
1.32
1.32
1.33

277
314
293
299
328
245
242
253
323
231
323
314
336
261
319
300
327
316
239
243
302
299
290
244
298
310
286
249
272
329
280
245
274
254
231
332
322

4
41
20
26
55
-28
-31
-20
50
-42
50
41
63
-12
46
27
54
43
-34
-30
29
26
17
-29
25
37
13
-24
-1
56
7
-28
1
-19
-42
59
49

0,72\par
0,73\par
0,73\par
0,74\par
0,68\par
0,60\par
0,57\par
0,61\par
0,71\par
0,71\par
0,70\par
0,72\par
0,68\par
0,68\par
0,71\par
0,72\par
0,69\par
0,68\par
0,62\par
0,60\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,57\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,57\par
0,69\par
0,66\par
0,70\par
0,67\par
0,70\par
0,63\par
0,57\par
0,66\par
0,68\par

2.79
3.00
3.05
3.08
3.08
3.08
3.11
3.11
3.15
3.15
3.17
3.18
3.21
3.25
3.28
3.37
3.38
3.38
3.42
3.49
3.52
3.60
3.60
3.64
3.69
3.69
3.79
3.79
3.87
3.98
4.00
4.00
4.08
4.13
4.22
4.26
4.29

2.41
2.54
2.57
2.59
2.59
2.59
2.60
2.60
2.63
2.63
2.65
2.65
2.67
2.69
2.71
2.77
2.77
2.77
2.79
2.83
2.85
2.90
2.90
2.92
2.94
2.94
3.00
3.00
3.05
3.10
3.12
3.12
3.16
3.19
3.23
3.26
3.27

1.34
1.39
1.41
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.46
1.48
1.49
1.49
1.50
1.52
1.53
1.54
1.54
1.55
1.57
1.57
1.59
1.59
1.61
1.64
1.64
1.64
1.67
1.68
1.70
1.71
1.72

- equilibrium temperature in
s (K) assuming an albedo of 0.3
in all cases.

mean surface temperature in


lvins (K) based on a similar
estrial atmosphere to planet
ratio and a greenhouse effect
o 1% CO2 (assuming an albedo
of 0.3 in all cases).

#
KOI-5916.01
KOI-3447.01
KOI-5870.01
KOI-5904.01
KOI-5904.01
KOI-5562.01
KOI-5958.01
KOI-4994.01
KOI-3284.01
KOI-5330.01
KOI-571.05
KOI-5545.01
KOI-5545.01
KOI-5123.01
Kepler-186 f
KOI-5809.01
KOI-5060.01
KOI-5957.01
KOI-4996.01
KOI-5793.01
KOI-5595.01
KOI-5927.01
KOI-5494.01
KOI-5927.01
KOI-5210.01
KOI-5387.01
KOI-5303.01
KOI-5377.01
KOI-3456.02
KOI-4878.01
KOI-5819.01
KOI-5819.01
KOI-6108.01
KOI-5161.01
KOI-5560.01
KOI-4957.01
KOI-5806.01
KOI-5499.01
KOI-1686.01
KOI-5975.01
KOI-5194.01
KOI-5670.01
KOI-5879.01
KOI-5679.01
GJ 667C f

Caract.
K-Warm Subterran
K-Warm Subterran
K-Warm Subterran
G-Warm Subterran
G-Warm Subterran
G-Warm Subterran
G-Warm Subterran
G-Warm Terran
K-Warm Terran
K-Warm Terran
K-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
K-Warm Terran
K-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
F-Warm Terran
G-Warm Terran
K-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
K-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran

Type
P
M
P
P
P
P
M
P
M
M
O
P
P
M
P
O
P
P
M
P
P
M
M
M
M
O
P
T
M
M
P
P
P
M
M
O
M
M
M
P
T
M
P
P
P

M
0.19
0.42
0.44
0.37
0.46
0.48
0.49
0.79
0.68
0.97
0.93
1.02
1.15
1.28
1.23
1.42
1.46
1.53
1.60
1.69
1.72
1.79
1.83
1.83
1.83
1.83
1.87
2.00
2.00
2.01
2.03
2.04
2.07
2.12
2.12
2.12
2.21
2.21
2.28
2.24
2.32
2.39
2.48
2.52
2.70

R
0.58
0.75
0.76
0.77
0.77
0.78
0.79
0.92
0.93
0.99
1.02
1.05
1.05
1.09
1.11
1.13
1.14
1.16
1.18
1.20
1.21
1.24
1.24
1.24
1.24
1.25
1.25
1.28
1.28
1.28
1.29
1.29
1.29
1.31
1.31
1.31
1.33
1.33
1.33
1.34
1.35
1.37
1.39
1.40
1.40

Per
100.4
31.5
132.1
322.5
322.5
438.0
226.5
528.1
35.2
40.9
129.9
541.1
541.1
288.9
129.9
216.1
290.4
371.5
358.5
507.5
208.0
436.4
223.5
436.4
126.0
297.8
438.6
251.0
486.1
449.0
381.4
381.4
485.9
289.8
365.0
105.5
313.8
122.6
56.9
545.5
287.5
542.2
88.5
615.9
39.0

Dist
207.8
520.1
494.1
448.7
448.7
382.8
515.1
662.0
472.5
973.9
524.9
1378.7
1378.7
1873.9
492.3
562.5
888.8
702.6
1597.9
757.9
878.8
1533.5
1124.4
1533.5
1924.7
822.0
1073.8
1488.6
1460.4
1075.2
1459.0
1459.0
754.7
983.8
1040.1
642.6
970.0
1965.3
1033.8
902.7
2036.3
2340.4
953.1
1387.3
23.6

Teq
211
253
217
216
219
197
245
201
272
265
179
206
206
265
192
183
235
230
280
189
196
245
255
245
286
159
202
288
248
255
212
206
221
262
241
176
271
279
245
228
297
239
209
221
221

GJ 667C e
KOI-6151.01
KOI-3010.01
KOI-701.04
Kepler-62 f
KOI-5846.01
KOI-5737.01
KOI-5737.01
KOI-5559.01
KOI-5097.01
KOI-5270.01
KOI-5627.01
KOI-5176.01
KOI-5465.01
GJ 667C c
KOI-5687.01
KOI-5147.01
KOI-2194.03
KOI-5948.01
KOI-5948.01
KOI-5442.01
KOI-4087.01
KOI-5389.01
KOI-5506.01
tau Cet e*
KOI-5506.01
KOI-4986.01
KOI-5366.01
KOI-4986.01
KOI-4742.01
KOI-701.03
Kepler-62 e
KOI-5896.01
KOI-5824.01
KOI-5959.01
KOI-5959.01
KOI-5068.01
KOI-5610.01
Kapteyn's b
KOI-5893.01
KOI-5475.01
KOI-2418.01
KOI-2474.01
KOI-5840.01
KOI-5536.01
KOI-5087.01
KOI-5087.01

M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
d-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
P
M
P
P
M
M
M
P
P
P
M
T
P
M
P
M
M
P
P
P
P
M
P
M
P
P
P
P
M
M
M
P
P
T
T
T
M
P
P
P
P
M
M
P
M
P

2.70
2.73
2.80
2.81
2.81
2.61
2.66
2.94
2.70
2.76
2.80
2.90
3.05
3.22
3.80
3.24
3.26
3.91
3.36
4.13
3.39
4.17
3.45
3.46
4.29
4.33
3.51
3.51
4.40
4.51
4.54
4.54
3.61
3.66
3.66
4.72
3.69
3.71
4.80
3.77
3.84
5.04
5.04
3.87
3.87
3.93
5.27

1.40
1.40
1.41
1.41
1.41
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.48
1.51
1.54
1.54
1.55
1.55
1.55
1.57
1.57
1.58
1.58
1.59
1.59
1.59
1.59
1.60
1.60
1.60
1.61
1.61
1.61
1.62
1.63
1.63
1.63
1.64
1.64
1.64
1.65
1.66
1.66
1.66
1.67
1.67
1.68
1.68

62.2
431.8
60.9
267.3
267.3
199.1
376.2
376.2
586.6
329.7
606.9
244.0
215.7
476.8
28.1
513.1
471.4
445.2
398.5
398.5
512.1
101.1
365.7
641.6
168.1
641.6
444.1
574.7
444.1
112.3
122.4
122.4
434.3
247.5
251.5
251.5
385.3
495.4
48.6
405.6
448.3
86.8
176.8
460.8
392.7
651.1
651.1

23.6
1731.1
1218.0
802.5
1199.7
1713.8
1833.4
1833.4
1082.0
1859.0
1900.9
1822.6
1303.6
1740.7
23.6
1926.0
1067.4
1914.1
1427.5
1427.5
1353.7
706.5
1053.9
2638.4
11.9
2638.4
2112.3
1322.3
2112.3
1291.7
741.7
1199.7
2096.0
2704.4
2450.8
2450.8
1740.2
2233.7
12.7
2365.5
1196.0
996.9
1605.7
1818.0
2576.3
1260.1
1260.1

189
210
264
204
201
278
254
246
189
232
229
257
292
227
247
208
267
233
222
222
198
196
241
230
282
227
211
191
210
260
254
261
212
233
284
282
290
248
205
216
232
225
280
249
226
234
220

GJ 832 c
KOI-5788.01
KOI-4333.01
KOI-5788.01
KOI-5856.01
KOI-5491.01
KOI-5505.01
KOI-172.02
KOI-5200.01
KOI-5398.01
KOI-5398.01
KOI-5232.01
KOI-5232.01
KOI-2529.02
KOI-4940.01
KOI-5203.01
KOI-5646.01
KOI-5755.01
KOI-5530.01
GJ 180 c*
KOI-5202.01
KOI-5643.01
KOI-5884.01
KOI-5202.01
KOI-5884.01
KOI-5395.01
KOI-1422.04
Kepler-296 f
KOI-5861.01
KOI-5422.01
KOI-1298.02
Kepler-283 c
KOI-5165.01
KOI-5453.01
HD 40307 g
GJ 163 c
KOI-5421.01
KOI-5843.01
KOI-5949.01
KOI-5492.01
KOI-5949.01
KOI-5777.01
KOI-4460.01
KOI-4356.01
GJ 180 b*
KOI-5357.01
KOI-5017.01

M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
M
T
M
M
M
P
M
M
P
P
M
M
M
M
P
M
P
T
M
P
P
P
P
P
M
M
M
M
M
M
M
M
M
P
M
M
M
M
P
M
M
M
P
M
M
P

5.40
4.04
5.51
5.51
4.07
4.09
4.09
5.68
4.15
4.20
5.88
4.30
6.11
6.14
4.37
4.37
4.42
4.42
4.44
6.40
4.48
4.48
4.48
6.55
6.55
4.53
6.72
6.72
4.59
4.64
7.04
7.04
4.70
4.70
7.09
7.26
4.84
4.93
4.99
5.01
7.91
5.06
8.07
8.24
8.30
5.16
5.16

1.69
1.70
1.70
1.70
1.71
1.71
1.71
1.71
1.72
1.73
1.73
1.75
1.75
1.75
1.76
1.76
1.77
1.77
1.77
1.77
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.79
1.79
1.79
1.80
1.81
1.81
1.81
1.82
1.82
1.82
1.83
1.84
1.86
1.87
1.87
1.87
1.88
1.88
1.89
1.89
1.90
1.90

35.7
242.5
309.2
242.5
259.3
480.2
323.8
242.5
357.8
551.2
551.2
476.4
476.4
64.0
84.6
367.7
386.6
388.7
591.4
24.3
535.9
570.0
588.6
535.9
588.6
601.1
63.3
63.3
452.4
360.6
92.7
92.7
369.7
190.7
197.8
25.6
370.9
331.8
559.8
368.5
559.8
372.3
284.7
174.5
17.4
520.6
492.3

16.1
2871.1
2504.7
2871.1
2543.3
2456.0
1581.8
1683.6
1951.6
2153.7
2153.7
2239.9
2239.9
1339.4
1249.4
1613.8
1652.2
2000.8
2236.5
38.1
2865.3
1769.4
1189.6
2865.3
1189.6
1924.3
1089.6
1691.9
2135.3
1982.7
1496.7
1740.8
2362.9
2475.1
41.7
48.9
1886.4
1996.4
1873.4
1802.9
1873.4
2898.9
2612.1
1239.7
38.1
2443.3
1469.6

253
283
284
279
281
235
216
278
248
206
205
261
260
271
271
184
267
210
289
239
227
190
185
226
182
254
241
273
256
274
242
248
274
280
227
277
266
273
249
214
236
249
278
187
268
243
224

KOI-4931.01
KOI-5556.01
KOI-5017.01
KOI-5556.01
KOI-5227.01
KOI-5844.01
KOI-5920.01
GJ 682 c*
KOI-5920.01
KOI-4622.01
KOI-5938.01
KOI-5239.01
KOI-5789.01
KOI-5938.01
KOI-2762.01
KOI-5413.01
KOI-5973.01
KOI-5237.01
KOI-5196.01
KOI-5413.01
KOI-5237.01
KOI-5674.01
KOI-5256.01
KOI-5455.01
KOI-5657.01
GJ 422 b*
KOI-5047.01
KOI-5047.01
KOI-5462.01
KOI-2992.01
KOI-5767.01
KOI-5319.01
KOI-5009.01
KOI-2469.01
KOI-5386.01
KOI-5326.01
KOI-5326.01
KOI-5002.01
KOI-5089.01
KOI-4550.01
KOI-6239.01
KOI-5715.01
KOI-5623.01
KOI-5056.01
KOI-5623.01
KOI-5653.01
KOI-5653.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran

P
P
P
P
M
P
M
P
M
P
M
P
P
M
M
M
T
P
T
P
P
M
P
M
T
M
T
T
T
M
M
T
P
M
P
M
M
T
T
M
M
M
M
M
M
P
M

5.16
5.16
8.41
8.41
5.22
5.22
5.28
8.70
8.77
8.77
5.34
5.34
5.34
8.95
8.95
5.46
5.46
5.46
5.46
9.32
9.32
5.52
5.57
5.63
5.63
9.90
5.69
10.10
5.75
10.30
5.81
5.81
5.81
10.51
5.86
5.87
10.70
5.93
5.93
11.24
11.38
6.14
6.17
6.17
11.84
6.23
12.07

1.90
1.90
1.90
1.90
1.91
1.91
1.92
1.92
1.92
1.92
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.96
1.97
1.98
1.98
1.98
1.99
1.99
2.00
2.00
2.01
2.01
2.01
2.01
2.02
2.02
2.02
2.03
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.07
2.07
2.08
2.08

579.8
632.0
492.3
632.0
371.6
345.0
471.4
57.3
471.4
207.2
545.2
351.0
383.3
545.2
133.0
428.4
419.9
380.4
392.5
428.4
380.4
231.5
588.1
292.1
284.7
26.2
326.7
326.7
371.3
82.7
386.6
590.4
360.0
131.2
575.4
506.8
506.8
399.5
545.6
140.3
406.5
190.0
583.7
222.8
583.7
188.7
188.7

2471.4
1458.6
1469.6
1458.6
1988.8
2254.1
2342.2
16.6
2342.2
1157.8
1597.3
2888.5
1220.0
1597.3
1169.5
1882.1
1578.8
2761.0
1424.0
1882.1
2761.0
2496.0
2856.9
3003.9
2745.5
41.3
3040.0
3040.0
2632.4
1375.4
3155.8
2250.0
1861.9
1556.8
2867.1
1482.0
1482.0
1590.7
1218.5
1847.5
1743.2
2805.2
3402.7
2308.5
3402.7
1894.6
1894.6

218
210
212
195
259
230
265
198
264
194
257
228
203
248
229
236
285
224
297
224
224
274
231
267
293
231
287
287
290
239
259
291
200
262
225
275
274
286
296
252
233
260
249
279
249
231
231

KOI-5185.01
KOI-5693.01
KOI-5170.01
KOI-5540.01
KOI-5489.01
KOI-5775.01
KOI-5000.01
KOI-5764.01
KOI-5306.01
Kepler-61 b
KOI-5035.01
KOI-4745.01
KOI-854.01
KOI-4005.01
KOI-2770.01
KOI-518.03
Kepler-174 d
KOI-5120.01
KOI-5299.01
KOI-5130.01
KOI-5829.01
KOI-4450.01
KOI-5829.01
KOI-4990.01
KOI-5276.01
KOI-5871.01
KOI-4054.01
KOI-1871.01
KOI-5589.01
KOI-5874.01
KOI-5473.01
KOI-5874.01
KOI-5135.01
KOI-5135.01
KOI-3282.01
KOI-5851.01
KOI-5091.01
KOI-5391.01
KOI-5888.01
KOI-5889.01
KOI-4036.01
KOI-5889.01
KOI-5888.01
KOI-5065.01
KOI-5741.01
KOI-5570.01
KOI-5570.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
P
P
P
T
P
M
O
M
M
P
M
M
T
P
P
P
M
T
P
P
T
P
M
M
P
M
M
M
T
P
T
P
P
M
M
P
P
M
M
M
T
M
M
P
P
P

6.29
6.36
6.36
6.36
6.48
6.54
6.60
6.60
6.69
13.85
6.78
14.38
14.66
14.66
14.66
14.78
14.78
6.91
6.97
6.97
6.97
15.24
15.24
7.03
7.03
7.03
15.48
15.54
7.09
7.09
7.09
15.84
7.15
16.14
16.46
7.28
7.34
7.39
7.40
7.40
17.36
17.43
17.43
7.47
7.47
7.47
17.76

2.09
2.10
2.10
2.10
2.12
2.13
2.14
2.14
2.15
2.15
2.17
2.17
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.19
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.22
2.22
2.22
2.22
2.23
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
2.28
2.28
2.28
2.28

419.9
612.9
149.5
643.4
370.5
492.2
249.6
286.1
681.0
59.9
115.2
177.7
56.1
178.1
205.4
247.4
247.4
250.5
211.0
370.1
583.9
196.4
583.9
561.1
220.7
623.3
169.1
92.7
376.6
287.3
549.4
287.3
314.8
314.8
49.3
322.2
328.8
368.7
190.9
374.4
168.8
374.4
190.9
523.4
362.1
574.7
574.7

2805.1
2590.8
1115.1
2564.4
2409.3
3239.8
2652.5
1431.0
1454.7
1062.8
1547.9
2564.4
1077.7
1914.8
1470.3
878.3
1173.6
2749.5
3074.6
2603.1
2412.0
2553.4
2412.0
1452.3
2579.8
2142.1
1770.5
1176.7
2669.6
1770.4
2816.9
1770.4
2576.5
2576.5
1162.9
3075.3
3001.6
1740.9
2875.3
5030.4
1135.0
5030.4
2875.3
4662.7
2639.2
2236.0
2236.0

266
217
202
192
284
209
249
180
274
267
229
246
252
281
198
195
206
246
293
206
196
276
184
255
235
196
276
267
247
289
223
288
217
213
271
277
219
215
273
280
252
279
268
240
203
196
191

KOI-5978.01
KOI-5969.01
KOI-5362.01
KOI-5367.01
KOI-5258.01
KOI-4961.01
KOI-4961.01
KOI-5878.01
KOI-2834.01
KOI-5703.01
KOI-5558.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-5356.01
KOI-5199.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-4933.01
KOI-4902.01
KOI-87.01
Kepler-22 b
KOI-5229.01
KOI-5447.01
KOI-5144.01
KOI-5268.01
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-5810.01
KOI-5903.01
KOI-5140.01
KOI-4583.01
KOI-5042.01
KOI-3401.02
KOI-5236.01
KOI-5749.01
KOI-5103.01
KOI-5236.01
KOI-5749.01
KOI-4988.01
KOI-5467.01
KOI-4988.01
KOI-3028.02
KOI-5725.01
KOI-5649.01
KOI-5649.01

K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
M
M
P
P
P
P
M
M
T
M
M
M
T
P
M
M
M
P
M
M
T
M
M
P
M
P
M
P
M
M
M
P
M
T
M
P
P
M
P
M
P
M
P
P
P
P

7.53
7.59
7.59
7.59
7.59
7.59
18.45
7.65
18.80
7.72
7.77
7.78
7.78
7.78
7.78
19.53
19.53
7.84
20.10
20.36
20.36
7.97
8.03
8.03
8.03
8.10
8.10
21.47
21.47
8.16
8.22
8.22
22.30
8.35
23.29
8.41
8.41
8.41
23.60
23.60
8.54
8.54
24.51
24.97
8.67
8.73
25.93

2.29
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.31
2.31
2.32
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.34
2.35
2.35
2.35
2.36
2.37
2.37
2.37
2.38
2.38
2.38
2.38
2.39
2.40
2.40
2.40
2.42
2.42
2.43
2.43
2.43
2.43
2.43
2.45
2.45
2.45
2.46
2.47
2.48
2.48

364.2
163.8
150.7
503.0
452.3
349.0
349.0
211.5
136.2
247.4
428.1
339.6
482.5
326.4
501.5
339.6
482.5
452.1
409.4
289.9
289.9
364.6
322.6
491.1
474.2
495.9
580.9
495.9
580.9
425.6
253.8
484.6
330.9
538.3
326.7
550.9
282.0
586.9
550.9
282.0
484.2
502.8
484.2
458.1
351.2
426.9
426.9

1955.7
1718.2
2257.6
1828.7
2679.6
2048.4
2048.4
2790.7
2150.0
1508.7
4311.8
2549.6
3586.5
3774.2
2621.6
2549.6
3586.5
3788.7
2012.1
535.9
619.4
3532.5
1172.8
2583.8
3476.6
3109.5
4097.2
3109.5
4097.2
2336.0
2785.1
2964.0
3265.0
5005.6
2696.9
1605.3
1883.1
3445.0
1605.3
1883.1
2047.2
2565.7
2047.2
3759.3
2035.5
1861.0
1861.0

209
250
271
217
199
198
195
251
254
290
260
250
241
283
224
250
241
254
195
250
261
298
265
241
225
239
200
237
199
278
253
277
223
237
280
240
204
198
230
196
235
199
224
205
185
187
181

KOI-5067.01
KOI-5538.01
KOI-5067.01
KOI-5188.01
KOI-5399.01
Kepler-298 d

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran

T
P
T
T
P
M

8.79
8.79
26.43
8.86
8.86
26.81

2.49
2.49
2.49
2.50
2.50
2.50

219.9
485.6
219.9
455.2
466.9
77.5

1897.1
2848.6
1897.1
1460.1
2598.2
1545.2

282
187
282
290
210
271

Ts

T
238
283
247
244
250
228
276
234
304
299
213
240
241
300
227
219
270
265
316
225
232
281
291
282
323
196
238
325
285
292
249
243
258
299
278
213
309
316
282
265
334
276
246
258
259

-35
10
-26
-29
-23
-45
3
-39
31
26
-60
-33
-32
27
-46
-54
-3
-8
43
-48
-41
8
18
9
50
-77
-35
52
12
19
-24
-30
-15
26
5
-60
36
43
9
-8
61
3
-27
-15
-14

ESI
0,69\par
0,90\par
0,76\par
0,82\par
0,77\par
0,65\par
0,90\par
0,69\par
0,90\par
0,94\par
0,57\par
0,72\par
0,72\par
0,94\par
0,64\par
0,59\par
0,88\par
0,85\par
0,86\par
0,62\par
0,65\par
0,91\par
0,92\par
0,91\par
0,82\par
0,60\par
0,68\par
0,81\par
0,91\par
0,90\par
0,74\par
0,83\par
0,85\par
0,90\par
0,88\par
0,54\par
0,87\par
0,84\par
0,89\par
0,81\par
0,77\par
0,86\par
0,71\par
0,77\par
0,77\par

vesc

g
0.56
0.75
0.76
0.62
0.78
0.79
0.79
0.93
0.79
0.99
0.89
0.93
1.04
1.08
1.00
1.11
1.12
1.14
1.15
1.17
1.17
1.16
1.19
1.19
1.19
1.17
1.20
1.22
1.22
1.23
1.22
1.23
1.24
1.24
1.24
1.24
1.25
1.25
1.29
1.25
1.27
1.27
1.28
1.29
1.38

0.57
0.75
0.76
0.69
0.77
0.78
0.79
0.93
0.86
0.99
0.95
0.99
1.05
1.08
1.05
1.12
1.13
1.15
1.16
1.19
1.19
1.20
1.21
1.21
1.21
1.21
1.22
1.25
1.25
1.25
1.25
1.26
1.27
1.27
1.27
1.27
1.29
1.29
1.31
1.29
1.31
1.32
1.34
1.34
1.39

d
0.97
1.00
1.00
0.81
1.01
1.01
0.99
1.01
0.85
1.00
0.88
0.88
0.99
0.99
0.90
0.98
0.99
0.98
0.97
0.98
0.97
0.94
0.96
0.96
0.96
0.94
0.96
0.95
0.95
0.96
0.95
0.95
0.96
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.97
0.93
0.94
0.93
0.92
0.92
0.98

227
248
303
243
240
316
292
285
227
270
267
295
330
266
286
247
305
273
261
263
237
237
279
268
323
268
249
229
251
300
295
302
251
272
323
323
329
287
246
255
271
266
321
288
265
273
262

-46
-25
30
-30
-33
43
19
12
-46
-3
-6
22
57
-7
13
-26
32
0
-12
-10
-36
-36
6
-5
50
-5
-24
-44
-22
27
22
29
-22
-1
50
50
56
14
-27
-18
-2
-7
48
15
-8
0
-11

0,60\par
0,72\par
0,87\par
0,69\par
0,67\par
0,83\par
0,87\par
0,84\par
0,60\par
0,81\par
0,80\par
0,86\par
0,76\par
0,78\par
0,84\par
0,69\par
0,83\par
0,85\par
0,76\par
0,76\par
0,64\par
0,70\par
0,82\par
0,78\par
0,78\par
0,80\par
0,70\par
0,60\par
0,70\par
0,83\par
0,83\par
0,83\par
0,70\par
0,79\par
0,77\par
0,76\par
0,75\par
0,82\par
0,67\par
0,72\par
0,78\par
0,79\par
0,76\par
0,82\par
0,76\par
0,79\par
0,79\par

1.38
1.39
1.41
1.41
1.41
1.29
1.30
1.44
1.30
1.31
1.31
1.32
1.34
1.36
1.60
1.35
1.36
1.63
1.36
1.68
1.36
1.67
1.36
1.37
1.70
1.71
1.37
1.37
1.72
1.74
1.75
1.75
1.38
1.38
1.38
1.78
1.37
1.38
1.78
1.38
1.39
1.83
1.83
1.39
1.39
1.39
1.87

1.39
1.40
1.41
1.41
1.41
1.36
1.36
1.43
1.37
1.38
1.38
1.40
1.42
1.45
1.57
1.45
1.45
1.59
1.46
1.62
1.46
1.62
1.47
1.48
1.64
1.65
1.48
1.48
1.66
1.67
1.68
1.68
1.49
1.50
1.50
1.70
1.50
1.50
1.71
1.51
1.52
1.74
1.74
1.52
1.52
1.53
1.77

0.98
0.99
1.00
1.00
1.00
0.91
0.91
1.01
0.90
0.91
0.90
0.89
0.89
0.88
1.04
0.87
0.88
1.05
0.87
1.07
0.86
1.06
0.86
0.86
1.07
1.08
0.86
0.86
1.07
1.08
1.09
1.09
0.85
0.85
0.85
1.09
0.84
0.84
1.09
0.84
0.84
1.10
1.10
0.83
0.83
0.83
1.11

295
322
326
321
320
274
256
320
288
245
247
300
302
313
310
224
307
249
329
282
266
230
224
269
224
294
284
316
295
314
285
291
314
320
270
320
306
313
289
254
279
289
321
230
312
283
264

22
49
53
48
47
1
-17
47
15
-28
-26
27
29
40
37
-49
34
-24
56
9
-7
-43
-49
-4
-49
21
11
43
22
41
12
18
41
47
-3
47
33
40
16
-19
6
16
48
-43
39
10
-9

0,81\par
0,77\par
0,75\par
0,74\par
0,77\par
0,78\par
0,71\par
0,74\par
0,81\par
0,66\par
0,67\par
0,80\par
0,80\par
0,79\par
0,79\par
0,55\par
0,79\par
0,67\par
0,74\par
0,77\par
0,74\par
0,58\par
0,55\par
0,75\par
0,59\par
0,80\par
0,79\par
0,78\par
0,80\par
0,77\par
0,79\par
0,79\par
0,77\par
0,75\par
0,74\par
0,75\par
0,78\par
0,77\par
0,78\par
0,68\par
0,72\par
0,78\par
0,75\par
0,55\par
0,75\par
0,77\par
0,72\par

1.89
1.40
1.91
1.91
1.39
1.40
1.40
1.94
1.40
1.40
1.96
1.40
2.00
2.00
1.41
1.41
1.41
1.41
1.42
2.04
1.41
1.41
1.41
2.07
2.07
1.41
2.10
2.10
1.42
1.42
2.15
2.15
1.42
1.42
2.14
2.17
1.43
1.43
1.43
1.43
2.26
1.43
2.28
2.31
2.32
1.43
1.43

1.79
1.54
1.80
1.80
1.54
1.55
1.55
1.82
1.55
1.56
1.84
1.57
1.87
1.87
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.90
1.59
1.59
1.59
1.92
1.92
1.59
1.94
1.94
1.60
1.60
1.97
1.97
1.61
1.61
1.97
1.99
1.62
1.63
1.63
1.64
2.06
1.64
2.07
2.09
2.10
1.65
1.65

1.12
0.82
1.12
1.12
0.81
0.82
0.82
1.14
0.82
0.81
1.14
0.80
1.14
1.15
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.15
0.79
0.79
0.79
1.16
1.16
0.79
1.17
1.17
0.79
0.78
1.19
1.19
0.78
0.78
1.18
1.18
0.78
0.77
0.76
0.77
1.21
0.76
1.21
1.22
1.23
0.75
0.75

258
250
255
239
299
269
304
242
308
238
297
267
242
293
274
276
325
264
337
269
268
314
271
307
333
276
327
332
331
284
299
331
240
307
266
315
320
326
336
298
279
300
289
320
295
272
277

-15
-23
-18
-34
26
-4
31
-31
35
-35
24
-6
-31
20
1
3
52
-9
64
-4
-5
41
-2
34
60
3
54
59
58
11
26
58
-33
34
-7
42
47
53
63
25
6
27
16
47
22
-1
4

0,69\par
0,66\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,74\par
0,77\par
0,59\par
0,77\par
0,59\par
0,78\par
0,73\par
0,62\par
0,74\par
0,73\par
0,75\par
0,72\par
0,71\par
0,69\par
0,76\par
0,71\par
0,75\par
0,73\par
0,76\par
0,70\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,70\par
0,76\par
0,76\par
0,70\par
0,60\par
0,76\par
0,71\par
0,74\par
0,74\par
0,71\par
0,68\par
0,74\par
0,74\par
0,75\par
0,75\par
0,72\par
0,75\par
0,72\par
0,72\par

1.43
1.43
2.33
2.33
1.43
1.43
1.43
2.36
2.38
2.38
1.43
1.43
1.43
2.40
2.40
1.44
1.44
1.44
1.44
2.45
2.45
1.44
1.44
1.44
1.44
2.53
1.44
2.55
1.44
2.58
1.44
1.44
1.44
2.60
1.44
1.44
2.62
1.44
1.44
2.70
2.71
1.45
1.44
1.44
2.76
1.44
2.79

1.65
1.65
2.10
2.10
1.65
1.65
1.66
2.13
2.14
2.14
1.66
1.66
1.66
2.15
2.15
1.67
1.67
1.67
1.67
2.19
2.19
1.68
1.68
1.69
1.69
2.24
1.69
2.25
1.70
2.27
1.70
1.70
1.70
2.29
1.70
1.70
2.30
1.71
1.71
2.35
2.36
1.73
1.73
1.73
2.39
1.73
2.41

0.75
0.75
1.23
1.23
0.75
0.75
0.75
1.23
1.24
1.24
0.74
0.74
0.74
1.24
1.24
0.74
0.74
0.74
0.74
1.26
1.26
0.73
0.73
0.73
0.73
1.28
0.72
1.28
0.72
1.29
0.72
0.72
0.72
1.29
0.71
0.71
1.30
0.71
0.71
1.32
1.32
0.70
0.70
0.70
1.33
0.69
1.34

306
258
242
232
324
250
290
221
314
314
270
293
299
328
245
242
253
286
334
247
237
323
231
296
275
237
323
314
287
329
263
336
258
261
319
318
259
256
314
320
300
327
316
280
244
237
239

33
-15
-31
-41
51
-23
17
-52
41
41
-3
20
26
55
-28
-31
-20
13
61
-26
-36
50
-42
23
2
-36
50
41
14
56
-10
63
-15
-12
46
45
-14
-17
41
47
27
54
43
7
-29
-36
-34

0,74\par
0,67\par
0,60\par
0,56\par
0,71\par
0,63\par
0,74\par
0,51\par
0,72\par
0,73\par
0,70\par
0,73\par
0,74\par
0,68\par
0,60\par
0,57\par
0,61\par
0,73\par
0,67\par
0,61\par
0,57\par
0,71\par
0,71\par
0,73\par
0,71\par
0,57\par
0,70\par
0,72\par
0,73\par
0,68\par
0,67\par
0,68\par
0,65\par
0,68\par
0,71\par
0,70\par
0,66\par
0,64\par
0,71\par
0,70\par
0,72\par
0,69\par
0,68\par
0,71\par
0,59\par
0,56\par
0,62\par

1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.45
3.00
1.44
3.05
3.08
3.08
3.08
3.11
3.11
1.44
1.44
1.44
1.44
3.15
3.15
1.44
1.44
1.44
3.17
3.18
1.44
1.44
1.44
3.21
1.44
3.25
3.28
1.44
1.44
1.43
1.44
1.44
3.37
3.38
3.38
1.44
1.44
1.44
3.42

1.73
1.74
1.74
1.74
1.75
1.75
1.76
1.76
1.76
2.54
1.77
2.57
2.59
2.59
2.59
2.60
2.60
1.78
1.78
1.78
1.78
2.63
2.63
1.78
1.78
1.78
2.65
2.65
1.79
1.79
1.79
2.67
1.79
2.69
2.71
1.80
1.80
1.80
1.81
1.81
2.77
2.77
2.77
1.81
1.81
1.81
2.79

0.69
0.69
0.69
0.69
0.68
0.68
0.67
0.67
0.67
1.39
0.66
1.41
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
0.66
0.65
0.65
0.65
1.43
1.43
0.65
0.65
0.65
1.43
1.44
0.65
0.65
0.65
1.45
0.64
1.46
1.46
0.64
0.64
0.63
0.63
0.63
1.48
1.49
1.49
0.63
0.63
0.63
1.50

250
291
312
258
240
239
243
292
302
331
301
291
282
324
264
299
290
295
244
298
310
338
306
281
265
280
241
286
249
319
294
318
272
277
329
281
245
239
280
245
276
240
274
254
226
228
231

-23
18
39
-15
-33
-34
-30
19
29
58
28
18
9
51
-9
26
17
22
-29
25
37
65
33
8
-8
7
-32
13
-24
46
21
45
-1
4
56
8
-28
-34
7
-28
3
-33
1
-19
-47
-45
-42

0,62\par
0,72\par
0,71\par
0,65\par
0,57\par
0,57\par
0,60\par
0,72\par
0,72\par
0,67\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,68\par
0,67\par
0,72\par
0,71\par
0,72\par
0,57\par
0,71\par
0,71\par
0,64\par
0,71\par
0,70\par
0,66\par
0,70\par
0,57\par
0,71\par
0,57\par
0,69\par
0,71\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,66\par
0,69\par
0,58\par
0,56\par
0,70\par
0,67\par
0,68\par
0,56\par
0,70\par
0,63\par
0,50\par
0,51\par
0,57\par

1.44
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
3.49
1.43
3.52
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
3.60
3.60
1.43
3.64
3.69
3.69
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
3.79
3.79
1.43
1.43
1.43
3.87
1.43
3.98
1.42
1.42
1.42
4.00
4.00
1.42
1.42
4.08
4.13
1.42
1.42
4.22

1.81
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
2.83
1.82
2.85
1.82
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
2.90
2.90
1.83
2.92
2.94
2.94
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
3.00
3.00
1.85
1.85
1.85
3.05
1.86
3.10
1.86
1.86
1.86
3.12
3.12
1.87
1.87
3.16
3.19
1.87
1.88
3.23

0.63
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
1.52
0.62
1.53
0.62
0.61
0.62
0.62
0.62
0.62
1.54
1.54
0.61
1.55
1.57
1.57
0.61
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.59
1.59
0.60
0.59
0.59
1.61
0.59
1.64
0.59
0.59
0.59
1.64
1.64
0.58
0.58
1.67
1.68
0.58
0.57
1.70

323
228
332
331
251
322

50
-45
59
58
-22
49

0,67\par
0,51\par
0,66\par
0,65\par
0,60\par
0,68\par

1.42
1.42
4.26
1.42
1.42
4.29

1.88
1.88
3.26
1.88
1.88
3.27

0.57
0.57
1.71
0.57
0.57
1.72

#
GJ 180 b*
GJ 180 c*
GJ 163 c
GJ 422 b*
GJ 667C c
KOI-3447.01
KOI-3284.01
GJ 832 c
GJ 667C f
KOI-5330.01
Kapteyn's b
KOI-3282.01
KOI-854.01
KOI-1686.01
GJ 682 c*
Kepler-61 b
KOI-3010.01
GJ 667C e
KOI-1422.04
Kepler-296 f
KOI-2529.02
Kepler-298 d
KOI-2992.01
KOI-4940.01
KOI-2418.01
KOI-5879.01
KOI-1298.02
Kepler-283 c
KOI-1871.01
KOI-5916.01
KOI-4087.01
KOI-4957.01
KOI-4742.01
KOI-5035.01
KOI-701.03
Kepler-62 e
KOI-5499.01
KOI-5210.01
KOI-571.05
Kepler-186 f
KOI-2469.01
KOI-5870.01
KOI-2762.01
KOI-2834.01
KOI-4550.01
KOI-5170.01
KOI-5362.01
KOI-5969.01
tau Cet e*

Caract.
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Subterran
K-Warm Terran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Terran
d-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Subterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
K-Warm Terran
K-Warm Terran
K-Warm Superterran
K-Warm Subterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran

Type
M
M
M
M
M
M
M
M
P
M
P
M
M
M
P
M
M
P
M
M
M
M
M
M
P
P
M
M
M
P
P
O
M
P
M
M
M
M
O
P
M
P
M
M
M
P
M
M
M

M
8.30
6.40
7.26
9.90
3.80
0.42
0.68
5.40
2.70
0.97
4.80
16.46
14.66
2.28
8.70
13.85
2.80
2.70
6.72
6.72
6.14
26.81
10.30
4.37
5.04
2.48
7.04
7.04
15.54
0.19
4.17
2.12
4.51
6.78
4.54
4.54
2.21
1.83
0.93
1.23
10.51
0.44
8.95
18.80
11.24
6.36
7.59
7.59
4.29

R
1.89
1.77
1.83
1.98
1.54
0.75
0.93
1.69
1.40
0.99
1.64
2.24
2.18
1.33
1.92
2.15
1.41
1.40
1.79
1.79
1.75
2.50
2.00
1.76
1.66
1.39
1.81
1.81
2.21
0.58
1.58
1.31
1.61
2.17
1.61
1.61
1.33
1.24
1.02
1.11
2.01
0.76
1.93
2.31
2.04
2.10
2.30
2.30
1.59

Per
17.4
24.3
25.6
26.2
28.1
31.5
35.2
35.7
39.0
40.9
48.6
49.3
56.1
56.9
57.3
59.9
60.9
62.2
63.3
63.3
64.0
77.5
82.7
84.6
86.8
88.5
92.7
92.7
92.7
100.4
101.1
105.5
112.3
115.2
122.4
122.4
122.6
126.0
129.9
129.9
131.2
132.1
133.0
136.2
140.3
149.5
150.7
163.8
168.1

Dist
38.1
38.1
48.9
41.3
23.6
520.1
472.5
16.1
23.6
973.9
12.7
1162.9
1077.7
1033.8
16.6
1062.8
1218.0
23.6
1089.6
1691.9
1339.4
1545.2
1375.4
1249.4
996.9
953.1
1496.7
1740.8
1176.7
207.8
706.5
642.6
1291.7
1547.9
741.7
1199.7
1965.3
1924.7
524.9
492.3
1556.8
494.1
1169.5
2150.0
1847.5
1115.1
2257.6
1718.2
11.9

Teq
268
239
277
231
247
253
272
253
221
265
205
271
252
245
198
267
264
189
241
273
271
271
239
271
225
209
242
248
267
211
196
176
260
229
254
261
279
286
179
192
262
217
229
254
252
202
271
250
282

KOI-4036.01
KOI-4054.01
KOI-4356.01
KOI-2474.01
KOI-4745.01
KOI-4005.01
KOI-5653.01
KOI-5653.01
KOI-5715.01
KOI-5453.01
KOI-5888.01
KOI-5888.01
KOI-4450.01
HD 40307 g
KOI-5846.01
KOI-2770.01
KOI-4622.01
KOI-5595.01
KOI-5299.01
KOI-5878.01
KOI-5176.01
KOI-5809.01
KOI-5067.01
KOI-5067.01
KOI-5276.01
KOI-5056.01
KOI-5494.01
KOI-5958.01
KOI-5674.01
KOI-5788.01
KOI-5788.01
KOI-172.02
KOI-5627.01
KOI-5703.01
KOI-518.03
Kepler-174 d
KOI-5824.01
KOI-5000.01
KOI-5120.01
KOI-5377.01
KOI-5959.01
KOI-5959.01
KOI-5903.01
KOI-5856.01
KOI-701.04
Kepler-62 f
KOI-5749.01
KOI-5749.01
KOI-5657.01
KOI-4460.01

K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
M
P
M
M
T
P
M
M
M
M
M
T
P
M
P
P
P
T
M
T
O
T
T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
P
P
P
M
M
T
T
T
M
M
P
P
P
P
T
M

17.36
15.48
8.24
5.04
14.38
14.66
6.23
12.07
6.14
4.70
7.40
17.43
15.24
7.09
2.61
14.66
8.77
1.72
6.97
7.65
3.05
1.42
8.79
26.43
7.03
6.17
1.83
0.49
5.52
4.04
5.51
5.68
2.90
7.72
14.78
14.78
3.66
6.60
6.91
2.00
3.66
4.72
8.22
4.07
2.81
2.81
8.41
23.60
5.63
8.07

2.27
2.21
1.89
1.66
2.17
2.18
2.08
2.08
2.06
1.82
2.27
2.27
2.20
1.82
1.42
2.18
1.92
1.21
2.20
2.31
1.51
1.13
2.49
2.49
2.21
2.07
1.24
0.79
1.96
1.70
1.70
1.71
1.48
2.32
2.18
2.18
1.63
2.14
2.19
1.28
1.63
1.63
2.40
1.71
1.41
1.41
2.43
2.43
1.98
1.88

168.8
169.1
174.5
176.8
177.7
178.1
188.7
188.7
190.0
190.7
190.9
190.9
196.4
197.8
199.1
205.4
207.2
208.0
211.0
211.5
215.7
216.1
219.9
219.9
220.7
222.8
223.5
226.5
231.5
242.5
242.5
242.5
244.0
247.4
247.4
247.4
247.5
249.6
250.5
251.0
251.5
251.5
253.8
259.3
267.3
267.3
282.0
282.0
284.7
284.7

1135.0
1770.5
1239.7
1605.7
2564.4
1914.8
1894.6
1894.6
2805.2
2475.1
2875.3
2875.3
2553.4
41.7
1713.8
1470.3
1157.8
878.8
3074.6
2790.7
1303.6
562.5
1897.1
1897.1
2579.8
2308.5
1124.4
515.1
2496.0
2871.1
2871.1
1683.6
1822.6
1508.7
878.3
1173.6
2704.4
2652.5
2749.5
1488.6
2450.8
2450.8
2785.1
2543.3
802.5
1199.7
1883.1
1883.1
2745.5
2612.1

252
276
187
280
246
281
231
231
260
280
273
268
276
227
278
198
194
196
293
251
292
183
282
282
235
279
255
245
274
283
279
278
257
290
195
206
233
249
246
288
284
282
253
281
204
201
204
196
293
278

KOI-5764.01
KOI-5874.01
KOI-5874.01
KOI-5194.01
KOI-5123.01
KOI-5161.01
KOI-87.01
Kepler-22 b
KOI-5060.01
KOI-5455.01
KOI-5387.01
KOI-4333.01
KOI-5806.01
KOI-5135.01
KOI-5135.01
KOI-5851.01
KOI-5904.01
KOI-5904.01
KOI-5447.01
KOI-5505.01
KOI-5356.01
KOI-5047.01
KOI-5047.01
KOI-3401.02
KOI-5091.01
KOI-5097.01
KOI-4583.01
KOI-5843.01
KOI-5541.01
KOI-5541.01
KOI-5844.01
KOI-4961.01
KOI-4961.01
KOI-5239.01
KOI-5725.01
KOI-5200.01
KOI-4996.01
KOI-5009.01
KOI-5422.01
KOI-5741.01
KOI-5978.01
KOI-5229.01
KOI-5560.01
KOI-5389.01
KOI-5203.01
KOI-5492.01
KOI-5391.01
KOI-5165.01
KOI-5130.01
KOI-5489.01

K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Subterran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Terran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran

O
T
T
T
M
M
M
M
P
M
O
T
M
P
P
M
P
P
M
P
T
T
T
T
P
P
P
M
M
M
P
P
P
P
P
M
M
P
M
P
P
T
M
M
P
P
P
M
P
T

6.60
7.09
15.84
2.32
1.28
2.12
20.36
20.36
1.46
5.63
1.83
5.51
2.21
7.15
16.14
7.28
0.37
0.46
8.03
4.09
7.78
5.69
10.10
23.29
7.34
2.76
22.30
4.93
7.78
19.53
5.22
7.59
18.45
5.34
8.67
4.15
1.60
5.81
4.64
7.47
7.53
7.97
2.12
3.45
4.37
5.01
7.39
4.70
6.97
6.48

2.14
2.22
2.22
1.35
1.09
1.31
2.35
2.35
1.14
1.98
1.25
1.70
1.33
2.23
2.23
2.25
0.77
0.77
2.37
1.71
2.33
1.99
1.99
2.42
2.26
1.45
2.40
1.86
2.33
2.33
1.91
2.30
2.30
1.93
2.47
1.72
1.18
2.01
1.81
2.28
2.29
2.36
1.31
1.59
1.76
1.87
2.27
1.82
2.20
2.12

286.1
287.3
287.3
287.5
288.9
289.8
289.9
289.9
290.4
292.1
297.8
309.2
313.8
314.8
314.8
322.2
322.5
322.5
322.6
323.8
326.4
326.7
326.7
326.7
328.8
329.7
330.9
331.8
339.6
339.6
345.0
349.0
349.0
351.0
351.2
357.8
358.5
360.0
360.6
362.1
364.2
364.6
365.0
365.7
367.7
368.5
368.7
369.7
370.1
370.5

1431.0
1770.4
1770.4
2036.3
1873.9
983.8
535.9
619.4
888.8
3003.9
822.0
2504.7
970.0
2576.5
2576.5
3075.3
448.7
448.7
1172.8
1581.8
3774.2
3040.0
3040.0
2696.9
3001.6
1859.0
3265.0
1996.4
2549.6
2549.6
2254.1
2048.4
2048.4
2888.5
2035.5
1951.6
1597.9
1861.9
1982.7
2639.2
1955.7
3532.5
1040.1
1053.9
1613.8
1802.9
1740.9
2362.9
2603.1
2409.3

180
289
288
297
265
262
250
261
235
267
159
284
271
217
213
277
216
219
265
216
283
287
287
280
219
232
223
273
250
250
230
198
195
228
185
248
280
200
274
203
209
298
241
241
184
214
215
274
206
284

KOI-5421.01
KOI-5462.01
KOI-5957.01
KOI-5227.01
KOI-5777.01
KOI-5889.01
KOI-5889.01
KOI-5737.01
KOI-5737.01
KOI-5589.01
KOI-5237.01
KOI-5237.01
KOI-5819.01
KOI-5819.01
KOI-5789.01
KOI-5068.01
KOI-5646.01
KOI-5767.01
KOI-5755.01
KOI-5196.01
KOI-5536.01
KOI-5948.01
KOI-5948.01
KOI-5002.01
KOI-5893.01
KOI-6239.01
KOI-4902.01
KOI-5973.01
KOI-5185.01
KOI-5810.01
KOI-5649.01
KOI-5649.01
KOI-5558.01
KOI-5413.01
KOI-5413.01
KOI-6151.01
KOI-5896.01
KOI-5927.01
KOI-5927.01
KOI-5562.01
KOI-5303.01
KOI-4986.01
KOI-4986.01
KOI-2194.03
KOI-5475.01
KOI-4878.01
KOI-4933.01
KOI-5258.01
KOI-5861.01
KOI-5188.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Subterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran

M
T
P
M
M
M
T
M
M
M
P
P
P
P
P
T
M
M
P
T
P
P
P
T
P
M
P
T
M
M
P
P
M
M
P
P
P
M
M
P
P
P
P
M
P
M
M
P
M
T

4.84
5.75
1.53
5.22
5.06
7.40
17.43
2.66
2.94
7.09
5.46
9.32
2.03
2.04
5.34
3.69
4.42
5.81
4.42
5.46
3.87
3.36
4.13
5.93
3.77
11.38
20.10
5.46
6.29
8.16
8.73
25.93
7.77
5.46
9.32
2.73
3.61
1.79
1.83
0.48
1.87
3.51
4.40
3.91
3.84
2.01
7.84
7.59
4.59
8.86

1.84
2.00
1.16
1.91
1.88
2.27
2.27
1.43
1.43
2.22
1.95
1.95
1.29
1.29
1.93
1.64
1.77
2.01
1.77
1.95
1.67
1.57
1.57
2.03
1.65
2.05
2.35
1.95
2.09
2.39
2.48
2.48
2.33
1.95
1.95
1.40
1.62
1.24
1.24
0.78
1.25
1.60
1.60
1.55
1.66
1.28
2.34
2.30
1.80
2.50

370.9
371.3
371.5
371.6
372.3
374.4
374.4
376.2
376.2
376.6
380.4
380.4
381.4
381.4
383.3
385.3
386.6
386.6
388.7
392.5
392.7
398.5
398.5
399.5
405.6
406.5
409.4
419.9
419.9
425.6
426.9
426.9
428.1
428.4
428.4
431.8
434.3
436.4
436.4
438.0
438.6
444.1
444.1
445.2
448.3
449.0
452.1
452.3
452.4
455.2

1886.4
2632.4
702.6
1988.8
2898.9
5030.4
5030.4
1833.4
1833.4
2669.6
2761.0
2761.0
1459.0
1459.0
1220.0
1740.2
1652.2
3155.8
2000.8
1424.0
2576.3
1427.5
1427.5
1590.7
2365.5
1743.2
2012.1
1578.8
2805.1
2336.0
1861.0
1861.0
4311.8
1882.1
1882.1
1731.1
2096.0
1533.5
1533.5
382.8
1073.8
2112.3
2112.3
1914.1
1196.0
1075.2
3788.7
2679.6
2135.3
1460.1

266
290
230
259
249
280
279
254
246
247
224
224
212
206
203
290
267
259
210
297
226
222
222
286
216
233
195
285
266
278
187
181
260
236
224
210
212
245
245
197
202
211
210
233
232
255
254
199
256
290

KOI-3028.02
KOI-5840.01
KOI-5399.01
KOI-5147.01
KOI-5920.01
KOI-5920.01
KOI-5268.01
KOI-5232.01
KOI-5232.01
KOI-5465.01
KOI-5491.01
KOI-5592.01
KOI-5592.01
KOI-4988.01
KOI-4988.01
KOI-5140.01
KOI-5538.01
KOI-6108.01
KOI-3456.02
KOI-5144.01
KOI-5775.01
KOI-5017.01
KOI-5017.01
KOI-5610.01
KOI-5796.01
KOI-5796.01
KOI-5199.01
KOI-5467.01
KOI-5367.01
KOI-5326.01
KOI-5326.01
KOI-5793.01
KOI-5442.01
KOI-5687.01
KOI-5357.01
KOI-5065.01
KOI-4994.01
KOI-5202.01
KOI-5202.01
KOI-5042.01
KOI-5545.01
KOI-5545.01
KOI-5670.01
KOI-5938.01
KOI-5938.01
KOI-5975.01
KOI-5089.01
KOI-5473.01
KOI-5236.01
KOI-5236.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran

P
M
P
M
M
M
P
M
M
P
M
M
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
P
M
M
M
P
P
P
M
M
P
P
P
M
M
P
P
P
M
P
P
M
M
M
P
T
P
M
M

24.97
3.87
8.86
3.26
5.28
8.77
8.03
4.30
6.11
3.22
4.09
7.78
19.53
8.54
24.51
8.22
8.79
2.07
2.00
8.03
6.54
5.16
8.41
3.71
8.10
21.47
7.78
8.54
7.59
5.87
10.70
1.69
3.39
3.24
5.16
7.47
0.79
4.48
6.55
8.35
1.02
1.15
2.39
5.34
8.95
2.24
5.93
7.09
8.41
23.60

2.46
1.67
2.50
1.55
1.92
1.92
2.37
1.75
1.75
1.54
1.71
2.33
2.33
2.45
2.45
2.40
2.49
1.29
1.28
2.37
2.13
1.90
1.90
1.64
2.38
2.38
2.33
2.45
2.30
2.02
2.02
1.20
1.58
1.55
1.90
2.28
0.92
1.78
1.78
2.42
1.05
1.05
1.37
1.93
1.93
1.34
2.03
2.22
2.43
2.43

458.1
460.8
466.9
471.4
471.4
471.4
474.2
476.4
476.4
476.8
480.2
482.5
482.5
484.2
484.2
484.6
485.6
485.9
486.1
491.1
492.2
492.3
492.3
495.4
495.9
495.9
501.5
502.8
503.0
506.8
506.8
507.5
512.1
513.1
520.6
523.4
528.1
535.9
535.9
538.3
541.1
541.1
542.2
545.2
545.2
545.5
545.6
549.4
550.9
550.9

3759.3
1818.0
2598.2
1067.4
2342.2
2342.2
3476.6
2239.9
2239.9
1740.7
2456.0
3586.5
3586.5
2047.2
2047.2
2964.0
2848.6
754.7
1460.4
2583.8
3239.8
1469.6
1469.6
2233.7
3109.5
3109.5
2621.6
2565.7
1828.7
1482.0
1482.0
757.9
1353.7
1926.0
2443.3
4662.7
662.0
2865.3
2865.3
5005.6
1378.7
1378.7
2340.4
1597.3
1597.3
902.7
1218.5
2816.9
1605.3
1605.3

205
249
210
267
265
264
225
261
260
227
235
241
241
235
224
277
187
221
248
241
209
224
212
248
239
237
224
199
217
275
274
189
198
208
243
240
201
227
226
237
206
206
239
257
248
228
296
223
240
230

KOI-5398.01
KOI-5398.01
KOI-5949.01
KOI-5949.01
KOI-4990.01
KOI-5643.01
KOI-5366.01
KOI-5570.01
KOI-5570.01
KOI-5386.01
KOI-4931.01
KOI-5645.01
KOI-5645.01
KOI-5623.01
KOI-5623.01
KOI-5829.01
KOI-5829.01
KOI-5559.01
KOI-5103.01
KOI-5256.01
KOI-5884.01
KOI-5884.01
KOI-5319.01
KOI-5530.01
KOI-5395.01
KOI-5270.01
KOI-5693.01
KOI-5679.01
KOI-5871.01
KOI-5556.01
KOI-5556.01
KOI-5506.01
KOI-5506.01
KOI-5540.01
KOI-5087.01
KOI-5087.01
KOI-5306.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran

P
P
M
M
M
P
P
P
P
P
P
P
P
M
M
P
P
P
P
P
P
P
T
T
M
P
P
P
P
P
P
P
P
P
M
P
M

4.20
5.88
4.99
7.91
7.03
4.48
3.51
7.47
17.76
5.86
5.16
8.10
21.47
6.17
11.84
6.97
15.24
2.70
8.41
5.57
4.48
6.55
5.81
4.44
4.53
2.80
6.36
2.52
7.03
5.16
8.41
3.46
4.33
6.36
3.93
5.27
6.69

1.73
1.73
1.87
1.87
2.21
1.78
1.60
2.28
2.28
2.02
1.90
2.38
2.38
2.07
2.07
2.20
2.20
1.44
2.43
1.97
1.78
1.78
2.01
1.77
1.79
1.46
2.10
1.40
2.21
1.90
1.90
1.59
1.59
2.10
1.68
1.68
2.15

551.2
551.2
559.8
559.8
561.1
570.0
574.7
574.7
574.7
575.4
579.8
580.9
580.9
583.7
583.7
583.9
583.9
586.6
586.9
588.1
588.6
588.6
590.4
591.4
601.1
606.9
612.9
615.9
623.3
632.0
632.0
641.6
641.6
643.4
651.1
651.1
681.0

2153.7
2153.7
1873.4
1873.4
1452.3
1769.4
1322.3
2236.0
2236.0
2867.1
2471.4
4097.2
4097.2
3402.7
3402.7
2412.0
2412.0
1082.0
3445.0
2856.9
1189.6
1189.6
2250.0
2236.5
1924.3
1900.9
2590.8
1387.3
2142.1
1458.6
1458.6
2638.4
2638.4
2564.4
1260.1
1260.1
1454.7

206
205
249
236
255
190
191
196
191
225
218
200
199
249
249
196
184
189
198
231
185
182
291
289
254
229
217
221
196
210
195
230
227
192
234
220
274

Ts

T
312
282
320
276
286
283
304
295
259
299
246
319
299
282
242
314
303
227
284
316
313
322
284
310
266
246
285
291
314
238
237
213
300
270
295
302
316
323
213
227
307
247
274
302
298
242
312
291
323

39
9
47
3
13
10
31
22
-14
26
-27
46
26
9
-31
41
30
-46
11
43
40
49
11
37
-7
-27
12
18
41
-35
-36
-60
27
-3
22
29
43
50
-60
-46
34
-26
1
29
25
-31
39
18
50

ESI
0,75\par
0,77\par
0,75\par
0,71\par
0,84\par
0,90\par
0,90\par
0,81\par
0,77\par
0,94\par
0,67\par
0,71\par
0,74\par
0,89\par
0,59\par
0,73\par
0,87\par
0,60\par
0,79\par
0,78\par
0,79\par
0,68\par
0,76\par
0,79\par
0,79\par
0,71\par
0,79\par
0,79\par
0,72\par
0,69\par
0,70\par
0,54\par
0,83\par
0,70\par
0,83\par
0,83\par
0,84\par
0,82\par
0,57\par
0,64\par
0,76\par
0,76\par
0,73\par
0,72\par
0,74\par
0,60\par
0,71\par
0,72\par
0,78\par

vesc

g
2.32
2.04
2.17
2.53
1.60
0.75
0.79
1.89
1.38
0.99
1.78
3.28
3.08
1.29
2.36
3.00
1.41
1.38
2.10
2.10
2.00
4.29
2.58
1.41
1.83
1.28
2.15
2.15
3.18
0.56
1.67
1.24
1.74
1.44
1.75
1.75
1.25
1.19
0.89
1.00
2.60
0.76
2.40
3.52
2.70
1.44
1.43
1.43
1.70

2.10
1.90
1.99
2.24
1.57
0.75
0.86
1.79
1.39
0.99
1.71
2.71
2.59
1.31
2.13
2.54
1.41
1.39
1.94
1.94
1.87
3.27
2.27
1.58
1.74
1.34
1.97
1.97
2.65
0.57
1.62
1.27
1.67
1.77
1.68
1.68
1.29
1.21
0.95
1.05
2.29
0.76
2.15
2.85
2.35
1.74
1.82
1.82
1.64

d
1.23
1.15
1.18
1.28
1.04
1.00
0.85
1.12
0.98
1.00
1.09
1.46
1.42
0.97
1.23
1.39
1.00
0.98
1.17
1.17
1.15
1.72
1.29
0.80
1.10
0.92
1.19
1.19
1.44
0.97
1.06
0.94
1.08
0.66
1.09
1.09
0.94
0.96
0.88
0.90
1.29
1.00
1.24
1.53
1.32
0.69
0.62
0.62
1.07

300
323
230
321
293
328
272
277
300
320
314
316
323
270
316
245
238
232
334
292
330
219
323
332
275
320
291
276
314
322
321
320
295
331
242
253
272
290
286
325
323
323
294
320
243
240
245
245
333
321

27
50
-43
48
20
55
-1
4
27
47
41
43
50
-3
43
-28
-35
-41
61
19
57
-54
50
59
2
47
18
3
41
49
48
47
22
58
-31
-20
-1
17
13
52
50
50
21
47
-30
-33
-28
-28
60
48

0,72\par
0,70\par
0,55\par
0,76\par
0,73\par
0,68\par
0,72\par
0,72\par
0,75\par
0,75\par
0,71\par
0,68\par
0,71\par
0,74\par
0,83\par
0,60\par
0,59\par
0,65\par
0,67\par
0,72\par
0,76\par
0,59\par
0,67\par
0,66\par
0,71\par
0,72\par
0,92\par
0,90\par
0,75\par
0,77\par
0,74\par
0,74\par
0,86\par
0,67\par
0,57\par
0,61\par
0,79\par
0,74\par
0,73\par
0,81\par
0,77\par
0,76\par
0,71\par
0,77\par
0,69\par
0,67\par
0,58\par
0,67\par
0,70\par
0,75\par

3.37
3.17
2.31
1.83
3.05
3.08
1.44
2.79
1.45
1.42
1.44
3.38
3.15
2.14
1.29
3.08
2.38
1.17
1.44
1.43
1.34
1.11
1.42
4.26
1.44
1.44
1.19
0.79
1.44
1.40
1.91
1.94
1.32
1.43
3.11
3.11
1.38
1.44
1.44
1.22
1.38
1.78
1.43
1.39
1.41
1.41
1.42
4.00
1.44
2.28

2.77
2.65
2.09
1.74
2.57
2.59
1.73
2.41
1.73
1.61
1.81
2.77
2.63
1.97
1.36
2.59
2.14
1.19
1.78
1.82
1.42
1.12
1.88
3.26
1.78
1.73
1.21
0.79
1.68
1.54
1.80
1.82
1.40
1.82
2.60
2.60
1.50
1.76
1.78
1.25
1.50
1.70
1.85
1.54
1.41
1.41
1.86
3.12
1.69
2.07

1.48
1.43
1.22
1.10
1.41
1.42
0.69
1.34
0.70
0.78
0.63
1.49
1.43
1.18
0.91
1.42
1.24
0.97
0.65
0.62
0.89
0.98
0.57
1.71
0.65
0.70
0.96
0.99
0.73
0.82
1.12
1.14
0.89
0.62
1.43
1.43
0.85
0.67
0.66
0.95
0.85
1.09
0.59
0.81
1.00
1.00
0.59
1.64
0.73
1.21

221
329
336
334
300
299
298
310
270
307
196
326
309
258
261
318
244
250
306
256
324
327
332
329
259
270
272
313
291
299
269
239
243
267
226
288
316
240
314
244
250
338
278
279
224
254
256
314
247
324

-52
56
63
61
27
26
25
37
-3
34
-77
53
36
-15
-12
45
-29
-23
33
-17
51
54
59
56
-14
-3
-1
40
18
26
-4
-34
-30
-6
-47
15
43
-33
41
-29
-23
65
5
6
-49
-19
-17
41
-26
51

0,51\par
0,68\par
0,68\par
0,77\par
0,94\par
0,90\par
0,71\par
0,71\par
0,88\par
0,76\par
0,60\par
0,75\par
0,87\par
0,65\par
0,68\par
0,70\par
0,82\par
0,77\par
0,71\par
0,71\par
0,68\par
0,71\par
0,71\par
0,66\par
0,66\par
0,81\par
0,69\par
0,77\par
0,72\par
0,72\par
0,74\par
0,57\par
0,60\par
0,73\par
0,50\par
0,81\par
0,86\par
0,60\par
0,77\par
0,59\par
0,62\par
0,64\par
0,88\par
0,82\par
0,55\par
0,68\par
0,64\par
0,77\par
0,61\par
0,71\par

1.44
1.44
3.21
1.27
1.08
1.24
3.69
3.69
1.12
1.44
1.17
1.91
1.25
1.44
3.25
1.44
0.62
0.78
1.43
1.40
1.43
1.44
2.55
3.98
1.44
1.31
3.87
1.43
1.43
3.60
1.43
1.43
3.49
1.43
1.42
1.40
1.15
1.44
1.42
1.44
1.44
1.43
1.24
1.36
1.41
1.43
1.43
1.42
1.44
1.44

1.76
1.79
2.67
1.31
1.08
1.27
2.94
2.94
1.13
1.69
1.21
1.80
1.29
1.79
2.69
1.80
0.69
0.77
1.84
1.55
1.83
1.69
2.25
3.10
1.80
1.38
3.05
1.63
1.83
2.90
1.65
1.82
2.83
1.66
1.87
1.55
1.16
1.70
1.60
1.81
1.81
1.84
1.27
1.47
1.58
1.64
1.80
1.61
1.78
1.75

0.67
0.65
1.45
0.94
0.99
0.94
1.57
1.57
0.99
0.73
0.94
1.12
0.94
0.64
1.46
0.64
0.81
1.01
0.60
0.82
0.62
0.72
1.28
1.64
0.64
0.91
1.61
0.77
0.62
1.54
0.75
0.62
1.52
0.74
0.58
0.82
0.97
0.72
0.78
0.63
0.63
0.61
0.94
0.86
0.80
0.77
0.63
0.78
0.65
0.68

306
331
265
299
289
320
327
292
285
287
264
268
249
243
242
329
307
299
249
337
265
261
263
326
255
279
244
325
306
319
228
231
301
276
269
248
251
281
282
228
238
249
251
273
271
292
295
240
295
331

33
58
-8
26
16
47
54
19
12
14
-9
-5
-24
-30
-31
56
34
26
-24
64
-8
-12
-10
53
-18
6
-29
52
33
46
-45
-42
28
3
-4
-25
-22
8
9
-45
-35
-24
-22
0
-2
19
22
-33
22
58

0,78\par
0,70\par
0,85\par
0,78\par
0,78\par
0,70\par
0,69\par
0,87\par
0,84\par
0,73\par
0,71\par
0,71\par
0,74\par
0,83\par
0,62\par
0,75\par
0,79\par
0,76\par
0,67\par
0,69\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,71\par
0,72\par
0,74\par
0,57\par
0,72\par
0,74\par
0,69\par
0,51\par
0,57\par
0,72\par
0,75\par
0,76\par
0,72\par
0,70\par
0,91\par
0,91\par
0,65\par
0,68\par
0,70\par
0,70\par
0,85\par
0,78\par
0,90\par
0,72\par
0,57\par
0,80\par
0,65\par

1.43
1.44
1.14
1.43
1.43
1.44
3.38
1.30
1.44
1.44
1.44
2.45
1.22
1.23
1.43
1.37
1.41
1.44
1.41
1.44
1.39
1.36
1.68
1.44
1.38
2.71
3.64
1.44
1.44
1.43
1.42
4.22
1.43
1.44
2.45
1.39
1.38
1.16
1.19
0.79
1.20
1.37
1.72
1.63
1.39
1.23
1.43
1.43
1.42
1.42

1.62
1.70
1.15
1.65
1.64
1.81
2.77
1.36
1.43
1.79
1.67
2.19
1.25
1.26
1.66
1.50
1.58
1.70
1.58
1.67
1.52
1.46
1.62
1.71
1.51
2.36
2.92
1.67
1.73
1.85
1.88
3.23
1.83
1.67
2.19
1.40
1.49
1.20
1.21
0.78
1.22
1.48
1.66
1.59
1.52
1.25
1.83
1.82
1.60
1.88

0.78
0.72
0.98
0.75
0.76
0.63
1.49
0.91
1.01
0.65
0.74
1.26
0.95
0.95
0.74
0.84
0.80
0.72
0.80
0.74
0.83
0.87
1.07
0.71
0.84
1.32
1.55
0.74
0.69
0.60
0.57
1.70
0.61
0.74
1.26
0.99
0.85
0.94
0.96
1.01
0.96
0.86
1.07
1.05
0.84
0.96
0.61
0.62
0.79
0.57

254
288
251
305
304
308
265
300
302
266
274
282
290
276
274
318
228
258
285
281
250
264
255
287
280
286
264
240
258
315
320
225
237
247
283
280
234
266
269
277
240
241
276
297
293
265
336
263
281
280

-19
15
-22
32
31
35
-8
27
29
-7
1
9
17
3
1
45
-45
-15
12
8
-23
-9
-18
14
7
13
-9
-33
-15
42
47
-48
-36
-26
10
7
-39
-7
-4
4
-33
-32
3
24
20
-8
63
-10
8
7

0,63\par
0,82\par
0,60\par
0,83\par
0,77\par
0,77\par
0,66\par
0,80\par
0,80\par
0,78\par
0,78\par
0,71\par
0,71\par
0,68\par
0,70\par
0,69\par
0,51\par
0,85\par
0,91\par
0,70\par
0,63\par
0,72\par
0,78\par
0,82\par
0,70\par
0,71\par
0,67\par
0,56\par
0,65\par
0,74\par
0,74\par
0,62\par
0,64\par
0,69\par
0,77\par
0,71\par
0,69\par
0,74\par
0,75\par
0,69\par
0,72\par
0,72\par
0,86\par
0,78\par
0,74\par
0,81\par
0,68\par
0,67\par
0,69\par
0,70\par

4.13
1.39
1.42
1.36
1.43
2.38
1.43
1.40
2.00
1.36
1.40
1.43
3.60
1.42
4.08
1.43
1.42
1.24
1.22
1.43
1.44
1.43
2.33
1.38
1.43
3.79
1.43
1.42
1.43
1.44
2.62
1.17
1.36
1.35
1.43
1.44
0.93
1.41
2.07
1.43
0.93
1.04
1.27
1.43
2.40
1.25
1.44
1.44
1.42
4.00

3.19
1.52
1.88
1.45
1.66
2.14
1.84
1.57
1.87
1.45
1.55
1.83
2.90
1.87
3.16
1.85
1.88
1.27
1.25
1.84
1.75
1.65
2.10
1.50
1.84
3.00
1.83
1.87
1.82
1.70
2.30
1.19
1.46
1.45
1.65
1.81
0.93
1.59
1.92
1.86
0.99
1.05
1.32
1.66
2.15
1.29
1.71
1.79
1.86
3.12

1.68
0.83
0.57
0.88
0.75
1.24
0.60
0.80
1.14
0.88
0.82
0.62
1.54
0.58
1.67
0.59
0.57
0.96
0.95
0.60
0.68
0.75
1.23
0.84
0.60
1.59
0.62
0.58
0.62
0.71
1.30
0.98
0.86
0.87
0.75
0.63
1.01
0.79
1.16
0.59
0.88
0.99
0.93
0.74
1.24
0.93
0.71
0.65
0.59
1.64

245
247
289
279
296
230
229
237
239
266
258
241
249
289
295
237
231
227
239
271
224
224
331
329
294
267
258
258
237
250
239
268
268
232
273
262
314

-28
-26
16
6
23
-43
-44
-36
-34
-7
-15
-32
-24
16
22
-36
-42
-46
-34
-2
-49
-49
58
56
21
-6
-15
-15
-36
-23
-34
-5
-5
-41
0
-11
41

0,66\par
0,67\par
0,78\par
0,72\par
0,73\par
0,58\par
0,60\par
0,56\par
0,62\par
0,71\par
0,69\par
0,57\par
0,57\par
0,75\par
0,75\par
0,57\par
0,71\par
0,60\par
0,56\par
0,73\par
0,55\par
0,59\par
0,70\par
0,74\par
0,80\par
0,80\par
0,67\par
0,77\par
0,57\par
0,66\par
0,78\par
0,78\par
0,80\par
0,56\par
0,79\par
0,79\par
0,72\par

1.40
1.96
1.43
2.26
1.44
1.41
1.37
1.44
3.42
1.44
1.43
1.43
3.79
1.44
2.76
1.44
3.15
1.30
1.42
1.44
1.41
2.07
1.44
1.42
1.41
1.31
1.44
1.29
1.44
1.43
2.33
1.37
1.71
1.44
1.39
1.87
1.45

1.56
1.84
1.63
2.06
1.78
1.59
1.48
1.81
2.79
1.70
1.65
1.84
3.00
1.73
2.39
1.78
2.63
1.37
1.86
1.68
1.59
1.92
1.70
1.58
1.59
1.38
1.74
1.34
1.78
1.65
2.10
1.48
1.65
1.74
1.53
1.77
1.76

0.81
1.14
0.76
1.21
0.65
0.79
0.86
0.63
1.50
0.71
0.75
0.60
1.59
0.70
1.33
0.65
1.43
0.90
0.59
0.73
0.79
1.16
0.72
0.80
0.79
0.90
0.69
0.92
0.65
0.75
1.23
0.86
1.08
0.69
0.83
1.11
0.67

#
tau Cet e*
Kapteyn's b
GJ 832 c
GJ 682 c*
GJ 667C c
GJ 667C f
GJ 667C e
GJ 180 b*
GJ 180 c*
GJ 422 b*
HD 40307 g
GJ 163 c
KOI-5916.01
KOI-5562.01
KOI-5904.01
KOI-5904.01
KOI-3284.01
Kepler-186 f
KOI-5870.01
KOI-5958.01
KOI-3447.01
KOI-571.05
KOI-87.01
KOI-5809.01
Kepler-22 b
KOI-4957.01
KOI-4994.01
KOI-5957.01
KOI-4087.01
KOI-701.03
KOI-6108.01
KOI-5793.01
KOI-701.04
KOI-5387.01
KOI-518.03
KOI-5595.01
KOI-5060.01
KOI-5975.01
KOI-5879.01
KOI-5806.01
KOI-5330.01
KOI-5161.01
KOI-2418.01
KOI-1686.01
KOI-5560.01

Caract.
Type
M
R
Per
Dist
G-Warm Superterran
M
4.29
1.59
168.1
11.9
d-Warm Superterran
P
4.80
1.64
48.6
12.7
M-Warm Superterran
M
5.40
1.69
35.7
16.1
M-Warm Superterran
P
8.70
1.92
57.3
16.6
M-Warm Superterran
M
3.80
1.54
28.1
23.6
M-Warm Superterran
P
2.70
1.40
39.0
23.6
M-Warm Superterran
P
2.70
1.40
62.2
23.6
M-Warm Superterran
M
8.30
1.89
17.4
38.1
M-Warm Superterran
M
6.40
1.77
24.3
38.1
M-Warm Superterran
M
9.90
1.98
26.2
41.3
K-Warm Superterran
P
7.09
1.82
197.8
41.7
M-Warm Superterran
M
7.26
1.83
25.6
48.9
K-Warm Subterran
P
0.19
0.58
100.4
207.8
G-Warm Subterran
P
0.48
0.78
438.0
382.8
G-Warm Subterran
P
0.37
0.77
322.5
448.7
G-Warm Subterran
P
0.46
0.77
322.5
448.7
K-Warm Terran
M
0.68
0.93
35.2
472.5
K-Warm Terran
P
1.23
1.11
129.9
492.3
K-Warm Subterran
P
0.44
0.76
132.1
494.1
G-Warm Subterran
M
0.49
0.79
226.5
515.1
K-Warm Subterran
M
0.42
0.75
31.5
520.1
K-Warm Terran
O
0.93
1.02
129.9
524.9
G-Warm Superterran
M
20.36
2.35
289.9
535.9
K-Warm Terran
O
1.42
1.13
216.1
562.5
G-Warm Superterran
M
20.36
2.35
289.9
619.4
K-Warm Superterran
O
2.12
1.31
105.5
642.6
G-Warm Terran
P
0.79
0.92
528.1
662.0
G-Warm Terran
P
1.53
1.16
371.5
702.6
K-Warm Superterran
P
4.17
1.58
101.1
706.5
K-Warm Superterran
M
4.54
1.61
122.4
741.7
G-Warm Superterran
P
2.07
1.29
485.9
754.7
G-Warm Terran
P
1.69
1.20
507.5
757.9
K-Warm Superterran
P
2.81
1.41
267.3
802.5
K-Warm Terran
O
1.83
1.25
297.8
822.0
K-Warm Superterran
P
14.78
2.18
247.4
878.3
K-Warm Terran
P
1.72
1.21
208.0
878.8
G-Warm Terran
P
1.46
1.14
290.4
888.8
F-Warm Superterran
P
2.24
1.34
545.5
902.7
K-Warm Superterran
P
2.48
1.39
88.5
953.1
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
313.8
970.0
K-Warm
K-Warm
Terran
Terran M 0.97 M0.99 40.90.97
973.9 265.
0.99 299. 0.94\par
40.9
973.9
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
289.8
983.8
K-Warm Superterran
P
5.04
1.66
86.8
996.9
K-Warm Superterran
M
2.28
1.33
56.9
1033.8
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
365.0
1040.1

Teq
282
205
253
198
247
221
189
268
239
231
227
277
211
197
216
219
272
192
217
245
253
179
250
183
261
176
201
230
196
254
221
189
204
159
195
196
235
228
209
271
265
262
225
245
241

KOI-5389.01
Kepler-61 b
KOI-5147.01
KOI-5303.01
KOI-4878.01
KOI-854.01
KOI-5559.01
KOI-1422.04
KOI-5170.01
KOI-5494.01
KOI-4036.01
KOI-4622.01
KOI-3282.01
KOI-2762.01
KOI-5447.01
Kepler-174 d
KOI-1871.01
KOI-5884.01
KOI-5884.01
KOI-5475.01
Kepler-62 e
Kepler-62 f
KOI-3010.01
KOI-5089.01
KOI-5789.01
KOI-4356.01
KOI-4940.01
KOI-5087.01
KOI-5087.01
KOI-4742.01
KOI-5176.01
KOI-5366.01
KOI-2529.02
KOI-5442.01
KOI-2992.01
KOI-5545.01
KOI-5545.01
KOI-5679.01
KOI-5196.01
KOI-5948.01
KOI-5948.01
KOI-5764.01
KOI-4990.01
KOI-5306.01
KOI-5556.01
KOI-5556.01
KOI-5819.01

G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Terran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
M
M
P
M
M
P
M
P
M
M
P
M
M
M
P
M
P
P
P
M
P
M
T
P
P
M
M
P
M
T
P
M
P
M
P
P
P
T
P
P
O
M
M
P
P
P

3.45
13.85
3.26
1.87
2.01
14.66
2.70
6.72
6.36
1.83
17.36
8.77
16.46
8.95
8.03
14.78
15.54
4.48
6.55
3.84
4.54
2.81
2.80
5.93
5.34
8.24
4.37
3.93
5.27
4.51
3.05
3.51
6.14
3.39
10.30
1.02
1.15
2.52
5.46
3.36
4.13
6.60
7.03
6.69
5.16
8.41
2.03

1.59
2.15
1.55
1.25
1.28
2.18
1.44
1.79
2.10
1.24
2.27
1.92
2.24
1.93
2.37
2.18
2.21
1.78
1.78
1.66
1.61
1.41
1.41
2.03
1.93
1.89
1.76
1.68
1.68
1.61
1.51
1.60
1.75
1.58
2.00
1.05
1.05
1.40
1.95
1.57
1.57
2.14
2.21
2.15
1.90
1.90
1.29

365.7
59.9
471.4
438.6
449.0
56.1
586.6
63.3
149.5
223.5
168.8
207.2
49.3
133.0
322.6
247.4
92.7
588.6
588.6
448.3
122.4
267.3
60.9
545.6
383.3
174.5
84.6
651.1
651.1
112.3
215.7
574.7
64.0
512.1
82.7
541.1
541.1
615.9
392.5
398.5
398.5
286.1
561.1
681.0
632.0
632.0
381.4

1053.9
1062.8
1067.4
1073.8
1075.2
1077.7
1082.0
1089.6
1115.1
1124.4
1135.0
1157.8
1162.9
1169.5
1172.8
1173.6
1176.7
1189.6
1189.6
1196.0
1199.7
1199.7
1218.0
1218.5
1220.0
1239.7
1249.4
1260.1
1260.1
1291.7
1303.6
1322.3
1339.4
1353.7
1375.4
1378.7
1378.7
1387.3
1424.0
1427.5
1427.5
1431.0
1452.3
1454.7
1458.6
1458.6
1459.0

241
267
267
202
255
252
189
241
202
255
252
194
271
229
265
206
267
185
182
232
261
201
264
296
203
187
271
234
220
260
292
191
271
198
239
206
206
221
297
222
222
180
255
274
210
195
212

KOI-5819.01
KOI-5188.01
KOI-3456.02
KOI-5017.01
KOI-5017.01
KOI-2770.01
KOI-5326.01
KOI-5326.01
KOI-5377.01
KOI-1298.02
KOI-5703.01
KOI-5927.01
KOI-5927.01
Kepler-298 d
KOI-5035.01
KOI-2469.01
KOI-5973.01
KOI-5505.01
KOI-5002.01
KOI-5938.01
KOI-5938.01
KOI-4996.01
KOI-5236.01
KOI-5236.01
KOI-2474.01
KOI-5203.01
KOI-5646.01
KOI-172.02
Kepler-296 f
KOI-5846.01
KOI-5969.01
KOI-6151.01
KOI-5068.01
KOI-5465.01
Kepler-283 c
KOI-5391.01
KOI-6239.01
KOI-5643.01
KOI-5874.01
KOI-5874.01
KOI-4054.01
KOI-5492.01
KOI-5840.01
KOI-5627.01
KOI-5367.01
KOI-5737.01
KOI-5737.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Terran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
T
M
P
P
P
M
M
T
M
T
M
M
M
P
M
T
P
T
M
M
M
M
M
M
P
M
M
M
M
M
P
T
P
M
P
M
P
T
T
M
P
M
M
P
M
M

2.04
8.86
2.00
5.16
8.41
14.66
5.87
10.70
2.00
7.04
7.72
1.79
1.83
26.81
6.78
10.51
5.46
4.09
5.93
5.34
8.95
1.60
8.41
23.60
5.04
4.37
4.42
5.68
6.72
2.61
7.59
2.73
3.69
3.22
7.04
7.39
11.38
4.48
7.09
15.84
15.48
5.01
3.87
2.90
7.59
2.66
2.94

1.29
2.50
1.28
1.90
1.90
2.18
2.02
2.02
1.28
1.81
2.32
1.24
1.24
2.50
2.17
2.01
1.95
1.71
2.03
1.93
1.93
1.18
2.43
2.43
1.66
1.76
1.77
1.71
1.79
1.42
2.30
1.40
1.64
1.54
1.81
2.27
2.05
1.78
2.22
2.22
2.21
1.87
1.67
1.48
2.30
1.43
1.43

381.4
455.2
486.1
492.3
492.3
205.4
506.8
506.8
251.0
92.7
247.4
436.4
436.4
77.5
115.2
131.2
419.9
323.8
399.5
545.2
545.2
358.5
550.9
550.9
176.8
367.7
386.6
242.5
63.3
199.1
163.8
431.8
385.3
476.8
92.7
368.7
406.5
570.0
287.3
287.3
169.1
368.5
460.8
244.0
503.0
376.2
376.2

1459.0
1460.1
1460.4
1469.6
1469.6
1470.3
1482.0
1482.0
1488.6
1496.7
1508.7
1533.5
1533.5
1545.2
1547.9
1556.8
1578.8
1581.8
1590.7
1597.3
1597.3
1597.9
1605.3
1605.3
1605.7
1613.8
1652.2
1683.6
1691.9
1713.8
1718.2
1731.1
1740.2
1740.7
1740.8
1740.9
1743.2
1769.4
1770.4
1770.4
1770.5
1802.9
1818.0
1822.6
1828.7
1833.4
1833.4

206
290
248
224
212
198
275
274
288
242
290
245
245
271
229
262
285
216
286
257
248
280
240
230
280
184
267
278
273
278
250
210
290
227
248
215
233
190
289
288
276
214
249
257
217
254
246

KOI-4550.01
KOI-5097.01
KOI-5649.01
KOI-5649.01
KOI-5009.01
KOI-5949.01
KOI-5949.01
KOI-5123.01
KOI-5413.01
KOI-5413.01
KOI-5749.01
KOI-5749.01
KOI-5421.01
KOI-5653.01
KOI-5653.01
KOI-5067.01
KOI-5067.01
KOI-5270.01
KOI-2194.03
KOI-4005.01
KOI-5395.01
KOI-5210.01
KOI-5687.01
KOI-5200.01
KOI-5978.01
KOI-5499.01
KOI-5422.01
KOI-5227.01
KOI-5843.01
KOI-5755.01
KOI-4902.01
KOI-5725.01
KOI-5194.01
KOI-4988.01
KOI-4988.01
KOI-4961.01
KOI-4961.01
KOI-5896.01
KOI-4986.01
KOI-4986.01
KOI-5861.01
KOI-5871.01
KOI-2834.01
KOI-5398.01
KOI-5398.01
KOI-5610.01
KOI-5570.01

K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
P
P
P
P
M
M
M
M
P
P
P
M
P
M
T
T
P
M
T
M
M
P
M
P
M
M
M
M
P
P
P
T
M
M
P
P
P
P
P
M
P
M
P
P
M
P

11.24
2.76
8.73
25.93
5.81
4.99
7.91
1.28
5.46
9.32
8.41
23.60
4.84
6.23
12.07
8.79
26.43
2.80
3.91
14.66
4.53
1.83
3.24
4.15
7.53
2.21
4.64
5.22
4.93
4.42
20.10
8.67
2.32
8.54
24.51
7.59
18.45
3.61
3.51
4.40
4.59
7.03
18.80
4.20
5.88
3.71
7.47

2.04
1.45
2.48
2.48
2.01
1.87
1.87
1.09
1.95
1.95
2.43
2.43
1.84
2.08
2.08
2.49
2.49
1.46
1.55
2.18
1.79
1.24
1.55
1.72
2.29
1.33
1.81
1.91
1.86
1.77
2.35
2.47
1.35
2.45
2.45
2.30
2.30
1.62
1.60
1.60
1.80
2.21
2.31
1.73
1.73
1.64
2.28

140.3
329.7
426.9
426.9
360.0
559.8
559.8
288.9
428.4
428.4
282.0
282.0
370.9
188.7
188.7
219.9
219.9
606.9
445.2
178.1
601.1
126.0
513.1
357.8
364.2
122.6
360.6
371.6
331.8
388.7
409.4
351.2
287.5
484.2
484.2
349.0
349.0
434.3
444.1
444.1
452.4
623.3
136.2
551.2
551.2
495.4
574.7

1847.5
1859.0
1861.0
1861.0
1861.9
1873.4
1873.4
1873.9
1882.1
1882.1
1883.1
1883.1
1886.4
1894.6
1894.6
1897.1
1897.1
1900.9
1914.1
1914.8
1924.3
1924.7
1926.0
1951.6
1955.7
1965.3
1982.7
1988.8
1996.4
2000.8
2012.1
2035.5
2036.3
2047.2
2047.2
2048.4
2048.4
2096.0
2112.3
2112.3
2135.3
2142.1
2150.0
2153.7
2153.7
2233.7
2236.0

252
232
187
181
200
249
236
265
236
224
204
196
266
231
231
282
282
229
233
281
254
286
208
248
209
279
274
259
273
210
195
185
297
235
224
198
195
212
211
210
256
196
254
206
205
248
196

KOI-5570.01
KOI-5530.01
KOI-5232.01
KOI-5232.01
KOI-5319.01
KOI-5844.01
KOI-5362.01
KOI-5056.01
KOI-5810.01
KOI-5670.01
KOI-5920.01
KOI-5920.01
KOI-5165.01
KOI-5893.01
KOI-5489.01
KOI-5829.01
KOI-5829.01
KOI-5357.01
KOI-5959.01
KOI-5959.01
KOI-5491.01
KOI-4931.01
KOI-5453.01
KOI-5674.01
KOI-4333.01
KOI-5856.01
KOI-5541.01
KOI-5541.01
KOI-4450.01
KOI-4745.01
KOI-5540.01
KOI-5467.01
KOI-5536.01
KOI-5135.01
KOI-5135.01
KOI-5276.01
KOI-5144.01
KOI-5693.01
KOI-5399.01
KOI-5130.01
KOI-4460.01
KOI-5199.01
KOI-5462.01
KOI-5506.01
KOI-5506.01
KOI-5741.01
KOI-5000.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
T
M
M
T
P
M
M
M
M
M
M
M
P
T
P
P
M
T
T
M
P
M
M
T
M
M
M
T
M
P
P
P
P
P
M
M
P
P
P
M
P
T
P
P
P
M

17.76
4.44
4.30
6.11
5.81
5.22
7.59
6.17
8.16
2.39
5.28
8.77
4.70
3.77
6.48
6.97
15.24
5.16
3.66
4.72
4.09
5.16
4.70
5.52
5.51
4.07
7.78
19.53
15.24
14.38
6.36
8.54
3.87
7.15
16.14
7.03
8.03
6.36
8.86
6.97
8.07
7.78
5.75
3.46
4.33
7.47
6.60

2.28
1.77
1.75
1.75
2.01
1.91
2.30
2.07
2.39
1.37
1.92
1.92
1.82
1.65
2.12
2.20
2.20
1.90
1.63
1.63
1.71
1.90
1.82
1.96
1.70
1.71
2.33
2.33
2.20
2.17
2.10
2.45
1.67
2.23
2.23
2.21
2.37
2.10
2.50
2.20
1.88
2.33
2.00
1.59
1.59
2.28
2.14

574.7
591.4
476.4
476.4
590.4
345.0
150.7
222.8
425.6
542.2
471.4
471.4
369.7
405.6
370.5
583.9
583.9
520.6
251.5
251.5
480.2
579.8
190.7
231.5
309.2
259.3
339.6
339.6
196.4
177.7
643.4
502.8
392.7
314.8
314.8
220.7
491.1
612.9
466.9
370.1
284.7
501.5
371.3
641.6
641.6
362.1
249.6

2236.0
2236.5
2239.9
2239.9
2250.0
2254.1
2257.6
2308.5
2336.0
2340.4
2342.2
2342.2
2362.9
2365.5
2409.3
2412.0
2412.0
2443.3
2450.8
2450.8
2456.0
2471.4
2475.1
2496.0
2504.7
2543.3
2549.6
2549.6
2553.4
2564.4
2564.4
2565.7
2576.3
2576.5
2576.5
2579.8
2583.8
2590.8
2598.2
2603.1
2612.1
2621.6
2632.4
2638.4
2638.4
2639.2
2652.5

191
289
261
260
291
230
271
279
278
239
265
264
274
216
284
196
184
243
284
282
235
218
280
274
284
281
250
250
276
246
192
199
226
217
213
235
241
217
210
206
278
224
290
230
227
203
249

KOI-5589.01
KOI-5258.01
KOI-3401.02
KOI-5824.01
KOI-5657.01
KOI-5120.01
KOI-5237.01
KOI-5237.01
KOI-5903.01
KOI-5878.01
KOI-5185.01
KOI-5715.01
KOI-5473.01
KOI-5538.01
KOI-5256.01
KOI-5202.01
KOI-5202.01
KOI-5386.01
KOI-5788.01
KOI-5788.01
KOI-5888.01
KOI-5888.01
KOI-5239.01
KOI-5777.01
KOI-5140.01
KOI-5091.01
KOI-5455.01
KOI-5047.01
KOI-5047.01
KOI-5299.01
KOI-5851.01
KOI-5796.01
KOI-5796.01
KOI-5767.01
KOI-5775.01
KOI-4583.01
KOI-5623.01
KOI-5623.01
KOI-5103.01
KOI-5268.01
KOI-5229.01
KOI-5592.01
KOI-5592.01
KOI-3028.02
KOI-5356.01
KOI-4933.01
KOI-5645.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
P
T
P
T
M
P
P
M
M
M
M
P
P
P
P
P
P
M
M
M
M
P
M
M
P
M
T
T
T
M
M
M
M
P
P
M
M
P
P
T
M
M
P
T
M
P

7.09
7.59
23.29
3.66
5.63
6.91
5.46
9.32
8.22
7.65
6.29
6.14
7.09
8.79
5.57
4.48
6.55
5.86
4.04
5.51
7.40
17.43
5.34
5.06
8.22
7.34
5.63
5.69
10.10
6.97
7.28
8.10
21.47
5.81
6.54
22.30
6.17
11.84
8.41
8.03
7.97
7.78
19.53
24.97
7.78
7.84
8.10

2.22
2.30
2.42
1.63
1.98
2.19
1.95
1.95
2.40
2.31
2.09
2.06
2.22
2.49
1.97
1.78
1.78
2.02
1.70
1.70
2.27
2.27
1.93
1.88
2.40
2.26
1.98
1.99
1.99
2.20
2.25
2.38
2.38
2.01
2.13
2.40
2.07
2.07
2.43
2.37
2.36
2.33
2.33
2.46
2.33
2.34
2.38

376.6
452.3
326.7
247.5
284.7
250.5
380.4
380.4
253.8
211.5
419.9
190.0
549.4
485.6
588.1
535.9
535.9
575.4
242.5
242.5
190.9
190.9
351.0
372.3
484.6
328.8
292.1
326.7
326.7
211.0
322.2
495.9
495.9
386.6
492.2
330.9
583.7
583.7
586.9
474.2
364.6
482.5
482.5
458.1
326.4
452.1
580.9

2669.6
2679.6
2696.9
2704.4
2745.5
2749.5
2761.0
2761.0
2785.1
2790.7
2805.1
2805.2
2816.9
2848.6
2856.9
2865.3
2865.3
2867.1
2871.1
2871.1
2875.3
2875.3
2888.5
2898.9
2964.0
3001.6
3003.9
3040.0
3040.0
3074.6
3075.3
3109.5
3109.5
3155.8
3239.8
3265.0
3402.7
3402.7
3445.0
3476.6
3532.5
3586.5
3586.5
3759.3
3774.2
3788.7
4097.2

247
199
280
233
293
246
224
224
253
251
266
260
223
187
231
227
226
225
283
279
273
268
228
249
277
219
267
287
287
293
277
239
237
259
209
223
249
249
198
225
298
241
241
205
283
254
200

KOI-5645.01
KOI-5558.01
KOI-5065.01
KOI-5042.01
KOI-5889.01
KOI-5889.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran

P
M
M
M
M
T

21.47
7.77
7.47
8.35
7.40
17.43

2.38
2.33
2.28
2.42
2.27
2.27

580.9
428.1
523.4
538.3
374.4
374.4

4097.2
4311.8
4662.7
5005.6
5030.4
5030.4

199
260
240
237
280
279

Ts

T
323
246
295
242
286
259
227
312
282
276
270
320
238
228
244
250
304
227
247
276
283
213
298
219
310
213
234
265
237
295
258
225
243
196
242
232
270
265
246
309
299
299
266
282
278

50
-27
22
-31
13
-14
-46
39
9
3
-3
47
-35
-45
-29
-23
31
-46
-26
3
10
-60
25
-54
37
-60
-39
-8
-36
22
-15
-48
-30
-77
-31
-41
-3
-8
-27
36
26
26
-7
9
5

ESI
0,78\par
0,67\par
0,81\par
0,59\par
0,84\par
0,77\par
0,60\par
0,75\par
0,77\par
0,71\par
0,74\par
0,75\par
0,69\par
0,65\par
0,82\par
0,77\par
0,90\par
0,64\par
0,76\par
0,90\par
0,90\par
0,57\par
0,71\par
0,59\par
0,71\par
0,54\par
0,69\par
0,85\par
0,70\par
0,83\par
0,85\par
0,62\par
0,69\par
0,60\par
0,57\par
0,65\par
0,88\par
0,81\par
0,71\par
0,87\par
0,94\par
0,90\par
0,79\par
0,89\par
0,88\par

vesc

g
1.70
1.78
1.89
2.36
1.60
1.38
1.38
2.32
2.04
2.53
2.14
2.17
0.56
0.79
0.62
0.78
0.79
1.00
0.76
0.79
0.75
0.89
3.69
1.11
3.69
1.24
0.93
1.14
1.67
1.75
1.24
1.17
1.41
1.17
3.11
1.17
1.12
1.25
1.28
1.25
0.99
1.24
1.83
1.29
1.24

1.64
1.71
1.79
2.13
1.57
1.39
1.39
2.10
1.90
2.24
1.97
1.99
0.57
0.78
0.69
0.77
0.86
1.05
0.76
0.79
0.75
0.95
2.94
1.12
2.94
1.27
0.93
1.15
1.62
1.68
1.27
1.19
1.41
1.21
2.60
1.19
1.13
1.29
1.34
1.29
0.99
1.27
1.74
1.31
1.27

d
1.07
1.09
1.12
1.23
1.04
0.98
0.98
1.23
1.15
1.28
1.18
1.18
0.97
1.01
0.81
1.01
0.85
0.90
1.00
0.99
1.00
0.88
1.57
0.98
1.57
0.94
1.01
0.98
1.06
1.09
0.96
0.98
1.00
0.94
1.43
0.97
0.99
0.93
0.92
0.94
1.00
0.94
1.10
0.97
0.94

279
314
305
238
292
299
227
284
242
291
300
238
319
274
306
253
314
224
224
271
302
240
303
336
242
230
310
273
262
300
330
229
313
237
284
240
241
258
337
261
263
221
296
314
250
239
249

6
41
32
-35
19
26
-46
11
-31
18
27
-35
46
1
33
-20
41
-49
-49
-2
29
-33
30
63
-31
-43
37
0
-11
27
57
-44
40
-36
11
-33
-32
-15
64
-12
-10
-52
23
41
-23
-34
-24

0,82\par
0,73\par
0,83\par
0,68\par
0,90\par
0,74\par
0,60\par
0,79\par
0,60\par
0,92\par
0,72\par
0,59\par
0,71\par
0,73\par
0,71\par
0,61\par
0,72\par
0,55\par
0,59\par
0,78\par
0,83\par
0,67\par
0,87\par
0,68\par
0,62\par
0,55\par
0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,83\par
0,76\par
0,60\par
0,79\par
0,64\par
0,76\par
0,72\par
0,72\par
0,77\par
0,69\par
0,76\par
0,76\par
0,51\par
0,73\par
0,72\par
0,66\par
0,78\par
0,74\par

1.36
3.00
1.36
1.20
1.23
3.08
1.30
2.10
1.44
1.19
3.37
2.38
3.28
2.40
1.43
3.11
3.18
1.41
2.07
1.39
1.75
1.41
1.41
1.44
1.43
2.31
1.41
1.39
1.87
1.74
1.34
1.37
2.00
1.36
2.58
0.93
1.04
1.29
1.44
1.36
1.68
1.44
1.44
1.45
1.43
2.33
1.22

1.47
2.54
1.45
1.22
1.25
2.59
1.37
1.94
1.74
1.21
2.77
2.14
2.71
2.15
1.84
2.60
2.65
1.59
1.92
1.52
1.68
1.41
1.41
1.71
1.66
2.09
1.58
1.53
1.77
1.67
1.42
1.48
1.87
1.46
2.27
0.99
1.05
1.34
1.67
1.46
1.62
1.76
1.78
1.76
1.65
2.10
1.25

0.86
1.39
0.88
0.96
0.96
1.42
0.90
1.17
0.69
0.96
1.48
1.24
1.46
1.24
0.60
1.43
1.44
0.79
1.16
0.84
1.09
1.00
1.00
0.71
0.74
1.22
0.80
0.83
1.11
1.08
0.89
0.86
1.15
0.86
1.29
0.88
0.99
0.92
0.74
0.87
1.07
0.67
0.65
0.67
0.75
1.23
0.95

243
331
285
264
255
245
315
320
325
285
331
281
282
322
270
307
325
256
326
297
293
316
281
280
321
224
307
320
316
316
291
248
329
266
291
256
279
230
329
336
323
254
288
295
258
292
285

-30
58
12
-9
-18
-28
42
47
52
12
58
8
9
49
-3
34
52
-17
53
24
20
43
8
7
48
-49
34
47
43
43
18
-25
56
-7
18
-17
6
-43
56
63
50
-19
15
22
-15
19
12

0,83\par
0,65\par
0,91\par
0,72\par
0,78\par
0,60\par
0,74\par
0,74\par
0,81\par
0,79\par
0,67\par
0,91\par
0,91\par
0,68\par
0,70\par
0,76\par
0,72\par
0,71\par
0,71\par
0,78\par
0,74\par
0,86\par
0,69\par
0,70\par
0,76\par
0,55\par
0,79\par
0,74\par
0,78\par
0,83\par
0,72\par
0,72\par
0,75\par
0,78\par
0,79\par
0,64\par
0,74\par
0,58\par
0,68\par
0,68\par
0,70\par
0,68\par
0,82\par
0,86\par
0,65\par
0,87\par
0,84\par

1.23
1.42
1.22
1.43
2.33
3.08
1.44
2.62
1.22
2.15
1.43
1.16
1.19
4.29
1.44
2.60
1.44
1.40
1.44
1.43
2.40
1.15
1.42
4.00
1.83
1.41
1.41
1.94
2.10
1.29
1.43
1.39
1.37
1.36
2.15
1.43
2.71
1.41
1.44
3.21
3.17
1.43
1.39
1.32
1.43
1.30
1.44

1.26
1.88
1.25
1.65
2.10
2.59
1.70
2.30
1.25
1.97
1.82
1.20
1.21
3.27
1.77
2.29
1.67
1.55
1.71
1.66
2.15
1.16
1.86
3.12
1.74
1.58
1.58
1.82
1.94
1.36
1.82
1.40
1.50
1.45
1.97
1.80
2.36
1.59
1.79
2.67
2.65
1.64
1.52
1.40
1.82
1.36
1.43

0.95
0.57
0.95
0.75
1.23
1.42
0.71
1.30
0.95
1.19
0.62
0.94
0.96
1.72
0.66
1.29
0.74
0.82
0.71
0.74
1.24
0.97
0.59
1.64
1.10
0.80
0.80
1.14
1.17
0.91
0.62
0.99
0.84
0.88
1.19
0.63
1.32
0.79
0.65
1.45
1.43
0.77
0.83
0.89
0.62
0.91
1.01

298
270
228
231
240
289
279
300
276
269
245
245
306
272
277
323
332
267
273
328
294
323
247
288
250
316
314
299
313
249
244
226
334
276
274
239
243
251
249
251
295
237
302
245
247
287
237

25
-3
-45
-42
-33
16
6
27
3
-4
-28
-28
33
-1
4
50
59
-6
0
55
21
50
-26
15
-23
43
41
26
40
-24
-29
-47
61
3
1
-34
-30
-22
-24
-22
22
-36
29
-28
-26
14
-36

0,74\par
0,81\par
0,51\par
0,57\par
0,60\par
0,78\par
0,72\par
0,94\par
0,75\par
0,76\par
0,58\par
0,67\par
0,78\par
0,72\par
0,72\par
0,67\par
0,66\par
0,80\par
0,85\par
0,68\par
0,80\par
0,82\par
0,69\par
0,81\par
0,62\par
0,84\par
0,77\par
0,78\par
0,77\par
0,67\par
0,57\par
0,50\par
0,77\par
0,68\par
0,70\par
0,57\par
0,60\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,80\par
0,57\par
0,72\par
0,66\par
0,67\par
0,82\par
0,56\par

2.70
1.31
1.42
4.22
1.44
1.43
2.26
1.08
1.44
2.45
1.42
4.00
1.43
1.44
2.79
1.42
4.26
1.31
1.63
3.08
1.41
1.19
1.35
1.40
1.44
1.25
1.42
1.43
1.43
1.41
3.64
1.42
1.27
1.42
4.08
1.43
3.49
1.38
1.37
1.72
1.42
1.44
3.52
1.40
1.96
1.38
1.44

2.35
1.38
1.88
3.23
1.70
1.63
2.06
1.08
1.67
2.19
1.86
3.12
1.62
1.73
2.41
1.88
3.26
1.38
1.59
2.59
1.59
1.21
1.45
1.55
1.81
1.29
1.60
1.65
1.63
1.58
2.92
1.87
1.31
1.87
3.16
1.82
2.83
1.49
1.48
1.66
1.60
1.78
2.85
1.56
1.84
1.50
1.81

1.32
0.91
0.57
1.70
0.72
0.76
1.21
0.99
0.74
1.26
0.59
1.64
0.78
0.69
1.34
0.57
1.71
0.90
1.05
1.42
0.79
0.96
0.87
0.82
0.63
0.94
0.78
0.75
0.77
0.80
1.55
0.58
0.94
0.58
1.67
0.62
1.52
0.85
0.86
1.07
0.79
0.65
1.53
0.81
1.14
0.84
0.63

239
329
300
302
331
269
312
320
319
276
304
308
314
255
324
237
231
283
323
323
274
258
320
314
326
320
291
299
323
293
232
240
265
258
261
275
281
258
251
247
321
264
331
268
268
244
290

-34
56
27
29
58
-4
39
47
46
3
31
35
41
-18
51
-36
-42
10
50
50
1
-15
47
41
53
47
18
26
50
20
-41
-33
-8
-15
-12
2
8
-15
-22
-26
48
-9
58
-5
-5
-29
17

0,62\par
0,74\par
0,80\par
0,80\par
0,70\par
0,74\par
0,71\par
0,72\par
0,69\par
0,86\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,72\par
0,71\par
0,57\par
0,71\par
0,77\par
0,77\par
0,76\par
0,78\par
0,69\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,77\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,73\par
0,56\par
0,56\par
0,76\par
0,65\par
0,68\par
0,71\par
0,70\par
0,67\par
0,60\par
0,61\par
0,75\par
0,67\par
0,70\par
0,78\par
0,80\par
0,59\par
0,74\par

3.42
1.42
1.40
2.00
1.44
1.43
1.43
1.44
1.43
1.27
1.43
2.38
1.42
1.38
1.44
1.44
3.15
1.43
1.38
1.78
1.40
1.43
1.42
1.44
1.91
1.39
1.43
3.60
3.15
3.05
1.44
1.42
1.39
1.44
3.25
1.44
1.43
1.44
1.42
1.44
2.28
1.43
1.44
1.37
1.71
1.44
1.44

2.79
1.58
1.57
1.87
1.70
1.65
1.82
1.73
1.85
1.32
1.66
2.14
1.61
1.51
1.75
1.78
2.63
1.65
1.50
1.70
1.55
1.65
1.61
1.68
1.80
1.54
1.83
2.90
2.63
2.57
1.74
1.87
1.52
1.79
2.69
1.78
1.84
1.74
1.88
1.78
2.07
1.83
1.70
1.48
1.65
1.81
1.76

1.50
0.80
0.80
1.14
0.72
0.75
0.62
0.70
0.60
0.93
0.75
1.24
0.78
0.84
0.68
0.65
1.43
0.75
0.85
1.09
0.82
0.75
0.78
0.73
1.12
0.81
0.62
1.54
1.43
1.41
0.69
0.58
0.83
0.64
1.46
0.65
0.60
0.69
0.57
0.65
1.21
0.62
0.72
0.86
1.08
0.63
0.67

287
240
329
272
333
286
264
268
294
292
306
300
263
228
271
266
269
266
322
321
314
316
267
289
318
259
307
327
332
334
318
280
286
299
250
272
289
295
239
265
338
282
290
254
324
295
241

14
-33
56
-1
60
13
-9
-5
21
19
33
27
-10
-45
-2
-7
-4
-7
49
48
41
43
-6
16
45
-14
34
54
59
61
45
7
13
26
-23
-1
16
22
-34
-8
65
9
17
-19
51
22
-32

0,73\par
0,57\par
0,66\par
0,79\par
0,70\par
0,73\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,72\par
0,74\par
0,75\par
0,67\par
0,51\par
0,73\par
0,74\par
0,75\par
0,71\par
0,77\par
0,74\par
0,71\par
0,68\par
0,73\par
0,78\par
0,69\par
0,66\par
0,76\par
0,71\par
0,71\par
0,67\par
0,70\par
0,70\par
0,71\par
0,76\par
0,63\par
0,69\par
0,75\par
0,75\par
0,56\par
0,66\par
0,64\par
0,71\par
0,71\par
0,63\par
0,68\par
0,72\par
0,57\par

1.44
1.43
3.98
1.38
1.44
1.44
1.44
2.45
1.43
1.43
1.44
1.45
1.44
1.42
1.44
1.41
2.07
1.44
1.40
1.91
1.44
3.38
1.43
1.43
1.43
1.44
1.44
1.44
2.55
1.44
1.44
1.43
3.79
1.44
1.44
3.87
1.44
2.76
1.42
1.43
1.43
1.43
3.60
4.13
1.43
1.43
1.43

1.79
1.82
3.10
1.50
1.69
1.78
1.67
2.19
1.85
1.82
1.73
1.73
1.79
1.88
1.68
1.59
1.92
1.70
1.54
1.80
1.81
2.77
1.66
1.64
1.85
1.80
1.69
1.69
2.25
1.78
1.80
1.84
3.00
1.70
1.75
3.05
1.73
2.39
1.86
1.84
1.84
1.83
2.90
3.19
1.83
1.83
1.84

0.65
0.62
1.64
0.85
0.73
0.66
0.74
1.26
0.59
0.62
0.69
0.70
0.65
0.57
0.73
0.79
1.16
0.71
0.82
1.12
0.63
1.49
0.74
0.76
0.59
0.64
0.73
0.72
1.28
0.65
0.64
0.60
1.59
0.72
0.68
1.61
0.70
1.33
0.59
0.60
0.61
0.62
1.54
1.68
0.62
0.61
0.60

249
301
280
277
320
327

-24
28
7
4
47
54

0,57\par
0,72\par
0,71\par
0,69\par
0,70\par
0,69\par

3.79
1.43
1.44
1.43
1.44
3.38

3.00
1.83
1.81
1.86
1.81
2.77

1.59
0.61
0.63
0.59
0.63
1.49

#
KOI-5387.01
KOI-4957.01
KOI-571.05
KOI-5809.01
KOI-5764.01
KOI-5203.01
KOI-5884.01
KOI-5884.01
KOI-5793.01
KOI-5725.01
GJ 667C e
Kepler-186 f
KOI-5559.01
KOI-5649.01
KOI-5562.01
KOI-5538.01
KOI-5366.01
KOI-4356.01
KOI-5643.01
KOI-5649.01
KOI-5829.01
KOI-5595.01
KOI-5540.01
KOI-4994.01
KOI-4087.01
KOI-5442.01
KOI-5570.01
KOI-5829.01
KOI-5871.01
KOI-5916.01
KOI-4622.01
KOI-5303.01
KOI-4961.01
KOI-5570.01
KOI-5103.01
KOI-5556.01
Kepler-62 f
KOI-5009.01
KOI-5258.01
KOI-5467.01
KOI-5545.01
KOI-5545.01
KOI-5645.01
GJ 682 c*
KOI-5170.01

Caract.
K-Warm Terran
K-Warm Superterran
K-Warm Terran
K-Warm Terran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Subterran
K-Warm Superterran
G-Warm Terran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran

Type
O
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

M
1.83
2.12
0.93
1.42
6.60
4.37
4.48
6.55
1.69
8.67
2.70
1.23
2.70
8.73
0.48
8.79
3.51
8.24
4.48
25.93
15.24
1.72
6.36
0.79
4.17
3.39
7.47
6.97
7.03
0.19
8.77
1.87
7.59
17.76
8.41
8.41
2.81
5.81
7.59
8.54
1.02
1.15
8.10
8.70
6.36

R
1.25
1.31
1.02
1.13
2.14
1.76
1.78
1.78
1.20
2.47
1.40
1.11
1.44
2.48
0.78
2.49
1.60
1.89
1.78
2.48
2.20
1.21
2.10
0.92
1.58
1.58
2.28
2.20
2.21
0.58
1.92
1.25
2.30
2.28
2.43
1.90
1.41
2.01
2.30
2.45
1.05
1.05
2.38
1.92
2.10

Per
297.8
105.5
129.9
216.1
286.1
367.7
588.6
588.6
507.5
351.2
62.2
129.9
586.6
426.9
438.0
485.6
574.7
174.5
570.0
426.9
583.9
208.0
643.4
528.1
101.1
512.1
574.7
583.9
623.3
100.4
207.2
438.6
349.0
574.7
586.9
632.0
267.3
360.0
452.3
502.8
541.1
541.1
580.9
57.3
149.5

Dist
822.0
642.6
524.9
562.5
1431.0
1613.8
1189.6
1189.6
757.9
2035.5
23.6
492.3
1082.0
1861.0
382.8
2848.6
1322.3
1239.7
1769.4
1861.0
2412.0
878.8
2564.4
662.0
706.5
1353.7
2236.0
2412.0
2142.1
207.8
1157.8
1073.8
2048.4
2236.0
3445.0
1458.6
1199.7
1861.9
2679.6
2565.7
1378.7
1378.7
4097.2
16.6
1115.1

Teq
159
176
179
183
180
184
185
182
189
185
189
192
189
187
197
187
191
187
190
181
184
196
192
201
196
198
196
196
196
211
194
202
198
191
198
195
201
200
199
199
206
206
200
198
202

KOI-518.03
KOI-5789.01
KOI-701.04
KOI-4961.01
KOI-5819.01
KOI-5904.01
KOI-5741.01
KOI-4902.01
KOI-2770.01
KOI-5749.01
KOI-5749.01
KOI-5398.01
Kapteyn's b
KOI-5879.01
KOI-5870.01
KOI-5130.01
KOI-5687.01
KOI-5398.01
KOI-6151.01
KOI-5819.01
KOI-5755.01
KOI-4986.01
KOI-5645.01
KOI-5904.01
KOI-5978.01
KOI-5775.01
KOI-5556.01
KOI-5896.01
KOI-4986.01
KOI-5399.01
Kepler-174 d
KOI-5492.01
KOI-3028.02
KOI-5893.01
KOI-5017.01
KOI-5505.01
KOI-5391.01
KOI-5135.01
KOI-6108.01
KOI-5367.01
KOI-4931.01
KOI-5693.01
KOI-5679.01
GJ 667C f
KOI-5091.01
KOI-5135.01
KOI-5948.01

K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
d-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Subterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Subterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

14.78
5.34
2.81
18.45
2.04
0.37
7.47
20.10
14.66
8.41
23.60
4.20
4.80
2.48
0.44
6.97
3.24
5.88
2.73
2.03
4.42
3.51
21.47
0.46
7.53
6.54
5.16
3.61
4.40
8.86
14.78
5.01
24.97
3.77
8.41
4.09
7.39
7.15
2.07
7.59
5.16
6.36
2.52
2.70
7.34
16.14
3.36

2.18
1.93
1.41
2.30
1.29
0.77
2.28
2.35
2.18
2.43
2.43
1.73
1.64
1.39
0.76
2.20
1.55
1.73
1.40
1.29
1.77
1.60
2.38
0.77
2.29
2.13
1.90
1.62
1.60
2.50
2.18
1.87
2.46
1.65
1.90
1.71
2.27
2.23
1.29
2.30
1.90
2.10
1.40
1.40
2.26
2.23
1.57

247.4
383.3
267.3
349.0
381.4
322.5
362.1
409.4
205.4
282.0
282.0
551.2
48.6
88.5
132.1
370.1
513.1
551.2
431.8
381.4
388.7
444.1
580.9
322.5
364.2
492.2
632.0
434.3
444.1
466.9
247.4
368.5
458.1
405.6
492.3
323.8
368.7
314.8
485.9
503.0
579.8
612.9
615.9
39.0
328.8
314.8
398.5

878.3
1220.0
802.5
2048.4
1459.0
448.7
2639.2
2012.1
1470.3
1883.1
1883.1
2153.7
12.7
953.1
494.1
2603.1
1926.0
2153.7
1731.1
1459.0
2000.8
2112.3
4097.2
448.7
1955.7
3239.8
1458.6
2096.0
2112.3
2598.2
1173.6
1802.9
3759.3
2365.5
1469.6
1581.8
1740.9
2576.5
754.7
1828.7
2471.4
2590.8
1387.3
23.6
3001.6
2576.5
1427.5

195
203
204
195
206
216
203
195
198
204
196
206
205
209
217
206
208
205
210
212
210
211
199
219
209
209
210
212
210
210
206
214
205
216
212
216
215
217
221
217
218
217
221
221
219
213
222

KOI-5087.01
KOI-5948.01
KOI-5473.01
KOI-5237.01
KOI-5017.01
KOI-5199.01
KOI-5957.01
KOI-5536.01
KOI-5268.01
KOI-5975.01
KOI-2418.01
KOI-5465.01
KOI-5202.01
KOI-5386.01
KOI-5239.01
KOI-5270.01
KOI-5237.01
KOI-5506.01
KOI-5506.01
KOI-5844.01
KOI-5413.01
KOI-5202.01
KOI-5035.01
HD 40307 g
KOI-5060.01
KOI-5097.01
KOI-5475.01
KOI-5256.01
KOI-5653.01
KOI-5824.01
KOI-4583.01
KOI-2194.03
KOI-5087.01
KOI-2762.01
KOI-5491.01
KOI-4988.01
KOI-5276.01
GJ 422 b*
KOI-5958.01
KOI-5413.01
KOI-4988.01
KOI-5670.01
KOI-5653.01
KOI-5042.01
KOI-5560.01
KOI-5389.01
KOI-6239.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

5.27
4.13
7.09
5.46
5.16
7.78
1.53
3.87
8.03
2.24
5.04
3.22
4.48
5.86
5.34
2.80
9.32
3.46
4.33
5.22
9.32
6.55
6.78
7.09
1.46
2.76
3.84
5.57
6.23
3.66
22.30
3.91
3.93
8.95
4.09
24.51
7.03
9.90
0.49
5.46
8.54
2.39
12.07
8.35
2.12
3.45
11.38

1.68
1.57
2.22
1.95
1.90
2.33
1.16
1.67
2.37
1.34
1.66
1.54
1.78
2.02
1.93
1.46
1.95
1.59
1.59
1.91
1.95
1.78
2.17
1.82
1.14
1.45
1.66
1.97
2.08
1.63
2.40
1.55
1.68
1.93
1.71
2.45
2.21
1.98
0.79
1.95
2.45
1.37
2.08
2.42
1.31
1.59
2.05

651.1
398.5
549.4
380.4
492.3
501.5
371.5
392.7
474.2
545.5
86.8
476.8
535.9
575.4
351.0
606.9
380.4
641.6
641.6
345.0
428.4
535.9
115.2
197.8
290.4
329.7
448.3
588.1
188.7
247.5
330.9
445.2
651.1
133.0
480.2
484.2
220.7
26.2
226.5
428.4
484.2
542.2
188.7
538.3
365.0
365.7
406.5

1260.1
1427.5
2816.9
2761.0
1469.6
2621.6
702.6
2576.3
3476.6
902.7
996.9
1740.7
2865.3
2867.1
2888.5
1900.9
2761.0
2638.4
2638.4
2254.1
1882.1
2865.3
1547.9
41.7
888.8
1859.0
1196.0
2856.9
1894.6
2704.4
3265.0
1914.1
1260.1
1169.5
2456.0
2047.2
2579.8
41.3
515.1
1882.1
2047.2
2340.4
1894.6
5005.6
1040.1
1053.9
1743.2

220
222
223
224
224
224
230
226
225
228
225
227
227
225
228
229
224
230
227
230
224
226
229
227
235
232
232
231
231
233
223
233
234
229
235
224
235
231
245
236
235
239
231
237
241
241
233

KOI-5949.01
KOI-5796.01
KOI-5065.01
KOI-5236.01
KOI-5927.01
KOI-5144.01
KOI-5236.01
GJ 180 c*
KOI-1686.01
KOI-5927.01
KOI-5592.01
KOI-3447.01
KOI-5357.01
KOI-1422.04
KOI-2992.01
KOI-1298.02
KOI-5737.01
KOI-3456.02
GJ 667C c
KOI-5120.01
KOI-5796.01
KOI-5589.01
KOI-5610.01
KOI-5200.01
KOI-5840.01
KOI-5777.01
KOI-5949.01
KOI-5623.01
KOI-5000.01
KOI-5592.01
Kepler-283 c
KOI-5969.01
KOI-5494.01
KOI-5541.01
KOI-5878.01
KOI-5737.01
KOI-4878.01
KOI-4745.01
KOI-5938.01
KOI-5903.01
KOI-5395.01
GJ 832 c
KOI-701.03
KOI-5627.01
KOI-4933.01
KOI-5861.01
KOI-5623.01

F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Terran
F-Warm Superterran
K-Warm Subterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

7.91
8.10
7.47
23.60
1.79
8.03
8.41
6.40
2.28
1.83
7.78
0.42
5.16
6.72
10.30
7.04
2.94
2.00
3.80
6.91
21.47
7.09
3.71
4.15
3.87
5.06
4.99
6.17
6.60
19.53
7.04
7.59
1.83
7.78
7.65
2.66
2.01
14.38
8.95
8.22
4.53
5.40
4.54
2.90
7.84
4.59
11.84

1.87
2.38
2.28
2.43
1.24
2.37
2.43
1.77
1.33
1.24
2.33
0.75
1.90
1.79
2.00
1.81
1.43
1.28
1.54
2.19
2.38
2.22
1.64
1.72
1.67
1.88
1.87
2.07
2.14
2.33
1.81
2.30
1.24
2.33
2.31
1.43
1.28
2.17
1.93
2.40
1.79
1.69
1.61
1.48
2.34
1.80
2.07

559.8
495.9
523.4
550.9
436.4
491.1
550.9
24.3
56.9
436.4
482.5
31.5
520.6
63.3
82.7
92.7
376.2
486.1
28.1
250.5
495.9
376.6
495.4
357.8
460.8
372.3
559.8
583.7
249.6
482.5
92.7
163.8
223.5
339.6
211.5
376.2
449.0
177.7
545.2
253.8
601.1
35.7
122.4
244.0
452.1
452.4
583.7

1873.4
3109.5
4662.7
1605.3
1533.5
2583.8
1605.3
38.1
1033.8
1533.5
3586.5
520.1
2443.3
1089.6
1375.4
1496.7
1833.4
1460.4
23.6
2749.5
3109.5
2669.6
2233.7
1951.6
1818.0
2898.9
1873.4
3402.7
2652.5
3586.5
1740.8
1718.2
1124.4
2549.6
2790.7
1833.4
1075.2
2564.4
1597.3
2785.1
1924.3
16.1
741.7
1822.6
3788.7
2135.3
3402.7

236
239
240
230
245
241
240
239
245
245
241
253
243
241
239
242
246
248
247
246
237
247
248
248
249
249
249
249
249
241
248
250
255
250
251
254
255
246
248
253
254
253
254
257
254
256
249

KOI-4990.01
KOI-5938.01
KOI-4550.01
KOI-87.01
KOI-5330.01
KOI-854.01
KOI-5161.01
KOI-5541.01
KOI-5227.01
KOI-5767.01
KOI-4742.01
KOI-4036.01
KOI-5715.01
KOI-5123.01
KOI-5232.01
KOI-5558.01
Kepler-62 e
KOI-2834.01
KOI-5232.01
KOI-3010.01
KOI-3284.01
KOI-5920.01
KOI-5147.01
KOI-5447.01
KOI-5421.01
KOI-5185.01
KOI-2469.01
KOI-5455.01
KOI-5646.01
KOI-5920.01
KOI-5806.01
KOI-4940.01
Kepler-22 b
GJ 180 b*
KOI-5362.01
KOI-2529.02
KOI-5843.01
Kepler-61 b
KOI-1871.01
KOI-5888.01
KOI-5674.01
KOI-5422.01
KOI-5165.01
KOI-5306.01
KOI-5326.01
Kepler-296 f
KOI-5499.01

F-Warm Superterran
M
7.03
2.21
F-Warm Superterran
M
5.34
1.93
K-Warm Superterran
M
11.24
2.04
G-Warm Superterran
M
20.36
2.35
K-Warm
K-WarmTerran
Terran M 0.97
M 0.99 40.90.97
973.9 265.
0.99 299.
K-Warm Superterran
M
14.66
2.18
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
G-Warm Superterran
M
19.53
2.33
G-Warm Superterran
M
5.22
1.91
F-Warm Superterran
M
5.81
2.01
K-Warm Superterran
M
4.51
1.61
K-Warm Superterran
M
17.36
2.27
G-Warm Superterran
M
6.14
2.06
G-Warm Terran
M
1.28
1.09
F-Warm Superterran
M
4.30
1.75
F-Warm Superterran
M
7.77
2.33
K-Warm Superterran
M
4.54
1.61
K-Warm Superterran
M
18.80
2.31
F-Warm Superterran
M
6.11
1.75
K-Warm Superterran
M
2.80
1.41
K-Warm Terran
M
0.68
0.93
F-Warm Superterran
M
5.28
1.92
G-Warm Superterran
M
3.26
1.55
G-Warm Superterran
M
8.03
2.37
G-Warm Superterran
M
4.84
1.84
G-Warm Superterran
M
6.29
2.09
K-Warm Superterran
M
10.51
2.01
G-Warm Superterran
M
5.63
1.98
F-Warm Superterran
M
4.42
1.77
F-Warm Superterran
M
8.77
1.92
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
K-Warm Superterran
M
4.37
1.76
G-Warm Superterran
M
20.36
2.35
M-Warm Superterran
M
8.30
1.89
G-Warm Superterran
M
7.59
2.30
K-Warm Superterran
M
6.14
1.75
G-Warm Superterran
M
4.93
1.86
K-Warm Superterran
M
13.85
2.15
K-Warm Superterran
M
15.54
2.21
G-Warm Superterran
M
7.40
2.27
G-Warm Superterran
M
5.52
1.96
F-Warm Superterran
M
4.64
1.81
F-Warm Superterran
M
4.70
1.82
F-Warm Superterran
M
6.69
2.15
F-Warm Superterran
M
5.87
2.02
K-Warm Superterran
M
6.72
1.79
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33

561.1
545.2
140.3
289.9
0.94\par
40.9
56.1
289.8
339.6
371.6
386.6
112.3
168.8
190.0
288.9
476.4
428.1
122.4
136.2
476.4
60.9
35.2
471.4
471.4
322.6
370.9
419.9
131.2
292.1
386.6
471.4
313.8
84.6
289.9
17.4
150.7
64.0
331.8
59.9
92.7
190.9
231.5
360.6
369.7
681.0
506.8
63.3
122.6

1452.3
1597.3
1847.5
535.9
973.9
1077.7
983.8
2549.6
1988.8
3155.8
1291.7
1135.0
2805.2
1873.9
2239.9
4311.8
1199.7
2150.0
2239.9
1218.0
472.5
2342.2
1067.4
1172.8
1886.4
2805.1
1556.8
3003.9
1652.2
2342.2
970.0
1249.4
619.4
38.1
2257.6
1339.4
1996.4
1062.8
1176.7
2875.3
2496.0
1982.7
2362.9
1454.7
1482.0
1691.9
1965.3

255
257
252
250
265
252
262
250
259
259
260
252
260
265
261
260
261
254
260
264
272
265
267
265
266
266
262
267
267
264
271
271
261
268
271
271
273
267
267
273
274
274
274
274
275
273
279

KOI-5888.01
KOI-5846.01
KOI-4996.01
KOI-5851.01
KOI-5140.01
KOI-3282.01
KOI-5810.01
GJ 163 c
KOI-5453.01
KOI-5056.01
KOI-172.02
KOI-5856.01
KOI-5889.01
KOI-5326.01
KOI-2474.01
KOI-5788.01
KOI-4460.01
Kepler-298 d
KOI-5788.01
KOI-5210.01
tau Cet e*
KOI-4054.01
KOI-4450.01
KOI-5067.01
KOI-5959.01
KOI-5959.01
KOI-5356.01
KOI-5489.01
KOI-5377.01
KOI-5973.01
KOI-4333.01
KOI-5002.01
KOI-5047.01
KOI-5889.01
KOI-4005.01
KOI-5874.01
KOI-3401.02
KOI-5068.01
KOI-5530.01
KOI-5176.01
KOI-5703.01
KOI-5462.01
KOI-5188.01
KOI-5319.01
KOI-5067.01
KOI-5047.01
KOI-5657.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Terran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

17.43
2.61
1.60
7.28
8.22
16.46
8.16
7.26
4.70
6.17
5.68
4.07
7.40
10.70
5.04
5.51
8.07
26.81
4.04
1.83
4.29
15.48
15.24
8.79
3.66
4.72
7.78
6.48
2.00
5.46
5.51
5.93
5.69
17.43
14.66
7.09
23.29
3.69
4.44
3.05
7.72
5.75
8.86
5.81
26.43
10.10
5.63

2.27
1.42
1.18
2.25
2.40
2.24
2.39
1.83
1.82
2.07
1.71
1.71
2.27
2.02
1.66
1.70
1.88
2.50
1.70
1.24
1.59
2.21
2.20
2.49
1.63
1.63
2.33
2.12
1.28
1.95
1.70
2.03
1.99
2.27
2.18
2.22
2.42
1.64
1.77
1.51
2.32
2.00
2.50
2.01
2.49
1.99
1.98

190.9
199.1
358.5
322.2
484.6
49.3
425.6
25.6
190.7
222.8
242.5
259.3
374.4
506.8
176.8
242.5
284.7
77.5
242.5
126.0
168.1
169.1
196.4
219.9
251.5
251.5
326.4
370.5
251.0
419.9
309.2
399.5
326.7
374.4
178.1
287.3
326.7
385.3
591.4
215.7
247.4
371.3
455.2
590.4
219.9
326.7
284.7

2875.3
1713.8
1597.9
3075.3
2964.0
1162.9
2336.0
48.9
2475.1
2308.5
1683.6
2543.3
5030.4
1482.0
1605.7
2871.1
2612.1
1545.2
2871.1
1924.7
11.9
1770.5
2553.4
1897.1
2450.8
2450.8
3774.2
2409.3
1488.6
1578.8
2504.7
1590.7
3040.0
5030.4
1914.8
1770.4
2696.9
1740.2
2236.5
1303.6
1508.7
2632.4
1460.1
2250.0
1897.1
3040.0
2745.5

268
278
280
277
277
271
278
277
280
279
278
281
280
274
280
279
278
271
283
286
282
276
276
282
284
282
283
284
288
285
284
286
287
279
281
289
280
290
289
292
290
290
290
291
282
287
293

KOI-5299.01
KOI-5194.01
KOI-5874.01
KOI-5089.01
KOI-5196.01
KOI-5229.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran

T
T
T
T
T
T

6.97
2.32
15.84
5.93
5.46
7.97

2.20
1.35
2.22
2.03
1.95
2.36

211.0
287.5
287.3
545.6
392.5
364.6

3074.6
2036.3
1770.4
1218.5
1424.0
3532.5

293
297
288
296
297
298

Ts
196
213
213
219
221
224
224
224
225
226
227
227
227
228
228
228
229
230
230
231
231
232
232
234
237
237
237
237
237
238
238
238
239
239
239
239
240
240
240
240
240
241
241
242
242

T
-77
-60
-60
-54
-52
-49
-49
-49
-48
-47
-46
-46
-46
-45
-45
-45
-44
-43
-43
-42
-42
-41
-41
-39
-36
-36
-36
-36
-36
-35
-35
-35
-34
-34
-34
-34
-33
-33
-33
-33
-33
-32
-32
-31
-31

ESI
0,60\par
0,54\par
0,57\par
0,59\par
0,51\par
0,55\par
0,55\par
0,59\par
0,62\par
0,50\par
0,60\par
0,64\par
0,60\par
0,51\par
0,65\par
0,51\par
0,60\par
0,55\par
0,58\par
0,57\par
0,71\par
0,65\par
0,56\par
0,69\par
0,70\par
0,64\par
0,56\par
0,57\par
0,57\par
0,69\par
0,59\par
0,68\par
0,57\par
0,62\par
0,56\par
0,78\par
0,67\par
0,60\par
0,57\par
0,56\par
0,72\par
0,72\par
0,57\par
0,59\par
0,60\par

vesc

g
1.17
1.24
0.89
1.11
1.44
1.41
1.41
2.07
1.17
1.42
1.38
1.00
1.30
1.42
0.79
1.42
1.37
2.31
1.41
4.22
3.15
1.17
1.44
0.93
1.67
1.36
1.44
1.44
1.44
0.56
2.38
1.20
1.43
3.42
1.42
2.33
1.41
1.44
1.43
1.42
0.93
1.04
1.43
2.36
1.44

1.21
1.27
0.95
1.12
1.76
1.58
1.59
1.92
1.19
1.87
1.39
1.05
1.37
1.88
0.78
1.88
1.48
2.09
1.59
3.23
2.63
1.19
1.74
0.93
1.62
1.46
1.81
1.78
1.78
0.57
2.14
1.22
1.82
2.79
1.86
2.10
1.41
1.70
1.82
1.87
0.99
1.05
1.84
2.13
1.74

d
0.94
0.94
0.88
0.98
0.67
0.80
0.79
1.16
0.98
0.58
0.98
0.90
0.90
0.57
1.01
0.57
0.86
1.22
0.79
1.70
1.43
0.97
0.69
1.01
1.06
0.86
0.63
0.65
0.65
0.97
1.24
0.96
0.62
1.50
0.59
1.23
1.00
0.72
0.62
0.58
0.88
0.99
0.60
1.23
0.69

242
242
243
243
243
244
244
244
245
245
245
245
246
246
247
247
247
247
248
249
249
249
249
250
250
250
250
251
251
251
253
254
254
255
255
256
256
258
258
258
258
258
258
259
259
261
261

-31
-31
-30
-30
-30
-29
-29
-29
-28
-28
-28
-28
-27
-27
-26
-26
-26
-26
-25
-24
-24
-24
-24
-23
-23
-23
-23
-22
-22
-22
-20
-19
-19
-18
-18
-17
-17
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-14
-14
-12
-12

0,57\par
0,62\par
0,69\par
0,60\par
0,83\par
0,82\par
0,59\par
0,57\par
0,60\par
0,58\par
0,67\par
0,66\par
0,67\par
0,71\par
0,76\par
0,61\par
0,69\par
0,67\par
0,72\par
0,74\par
0,67\par
0,70\par
0,57\par
0,77\par
0,62\par
0,63\par
0,66\par
0,70\par
0,70\par
0,60\par
0,61\par
0,68\par
0,63\par
0,72\par
0,78\par
0,71\par
0,64\par
0,65\par
0,85\par
0,65\par
0,69\par
0,67\par
0,77\par
0,77\par
0,66\par
0,68\par
0,76\par

3.11
1.43
1.41
3.49
1.23
0.62
1.44
3.64
3.08
1.42
4.00
1.40
1.78
1.28
0.76
1.44
1.35
1.96
1.39
1.22
1.41
1.37
3.79
0.78
1.44
1.44
1.43
1.38
1.72
1.42
3.11
1.43
4.13
1.38
2.33
1.40
1.43
1.44
1.24
1.43
1.43
1.44
1.29
1.38
1.44
3.25
1.36

2.60
1.66
1.41
2.83
1.26
0.69
1.81
2.92
2.59
1.86
3.12
1.56
1.71
1.34
0.76
1.78
1.45
1.84
1.40
1.25
1.58
1.48
3.00
0.77
1.81
1.75
1.65
1.49
1.66
1.88
2.60
1.64
3.19
1.51
2.10
1.55
1.80
1.79
1.27
1.82
1.65
1.74
1.34
1.39
1.80
2.69
1.46

1.43
0.74
1.00
1.52
0.95
0.81
0.63
1.55
1.42
0.59
1.64
0.81
1.09
0.92
1.00
0.65
0.87
1.14
0.99
0.95
0.80
0.86
1.59
1.01
0.63
0.68
0.75
0.85
1.07
0.57
1.43
0.77
1.68
0.84
1.23
0.82
0.63
0.64
0.96
0.62
0.75
0.69
0.92
0.98
0.64
1.46
0.87

262
263
263
264
264
264
265
265
265
265
266
266
266
266
267
267
268
268
268
269
269
269
270
270
270
270
271
271
272
272
272
273
273
274
274
274
275
276
276
276
276
276
277
277
278
279
279

-11
-10
-10
-9
-9
-9
-8
-8
-8
-8
-7
-7
-7
-7
-6
-6
-5
-5
-5
-4
-4
-4
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-1
-1
-1
0
0
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6

0,79\par
0,76\par
0,67\par
0,71\par
0,72\par
0,67\par
0,85\par
0,76\par
0,66\par
0,81\par
0,79\par
0,78\par
0,74\par
0,71\par
0,73\par
0,80\par
0,71\par
0,78\par
0,80\par
0,74\par
0,76\par
0,75\par
0,70\par
0,74\par
0,88\par
0,81\par
0,78\par
0,73\par
0,72\par
0,79\par
0,69\par
0,85\par
0,79\par
0,73\par
0,78\par
0,70\par
0,71\par
0,71\par
0,90\par
0,75\par
0,68\par
0,86\par
0,72\par
0,69\par
0,88\par
0,82\par
0,74\par

1.87
1.68
1.44
1.44
1.43
1.43
1.14
1.39
1.43
1.25
1.83
1.36
1.41
1.44
1.43
1.31
2.45
1.37
1.71
1.43
2.45
2.07
1.44
2.14
1.12
1.31
1.39
1.44
1.44
1.38
3.87
1.63
1.39
2.40
1.40
4.08
1.44
2.53
0.79
1.44
1.42
1.27
2.79
1.43
1.24
1.36
2.71

1.77
1.62
1.79
1.67
1.65
1.83
1.15
1.52
1.84
1.29
1.74
1.45
1.59
1.70
1.66
1.38
2.19
1.48
1.65
1.65
2.19
1.92
1.77
1.97
1.13
1.38
1.52
1.68
1.73
1.50
3.05
1.59
1.53
2.15
1.55
3.16
1.78
2.24
0.79
1.67
1.87
1.32
2.41
1.86
1.27
1.47
2.36

1.11
1.07
0.65
0.74
0.75
0.62
0.98
0.83
0.60
0.93
1.10
0.88
0.79
0.71
0.74
0.90
1.26
0.86
1.08
0.75
1.26
1.16
0.66
1.18
0.99
0.91
0.84
0.73
0.69
0.85
1.61
1.05
0.83
1.24
0.82
1.67
0.65
1.28
0.99
0.74
0.58
0.93
1.34
0.59
0.94
0.86
1.32

279
280
280
280
281
281
281
282
282
282
282
283
283
284
284
285
285
285
286
286
286
287
287
288
288
289
289
289
290
290
291
291
291
291
292
292
292
293
293
294
294
295
295
295
295
295
295

6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
22
22
22
22

0,72\par
0,70\par
0,71\par
0,70\par
0,91\par
0,70\par
0,69\par
0,77\par
0,89\par
0,91\par
0,71\par
0,90\par
0,77\par
0,79\par
0,76\par
0,79\par
0,84\par
0,91\par
0,84\par
0,73\par
0,71\par
0,73\par
0,82\par
0,81\par
0,82\par
0,78\par
0,78\par
0,75\par
0,74\par
0,71\par
0,79\par
0,72\par
0,92\par
0,72\par
0,72\par
0,87\par
0,90\par
0,73\par
0,74\par
0,71\par
0,80\par
0,81\par
0,83\par
0,86\par
0,72\par
0,80\par
0,75\par

2.26
1.43
1.44
4.00
1.16
1.43
1.42
2.04
1.29
1.19
1.43
0.75
1.43
2.10
2.58
2.15
1.44
1.22
1.60
1.44
3.79
1.44
1.38
1.40
1.39
1.43
1.43
1.44
1.44
3.60
2.15
1.43
1.19
1.43
1.43
1.30
1.23
3.05
2.40
1.43
1.41
1.89
1.75
1.32
1.43
1.42
2.76

2.06
1.84
1.81
3.12
1.20
1.84
1.86
1.90
1.31
1.21
1.83
0.75
1.65
1.94
2.27
1.97
1.43
1.25
1.57
1.78
3.00
1.79
1.50
1.55
1.52
1.64
1.63
1.73
1.76
2.90
1.97
1.82
1.21
1.83
1.82
1.36
1.25
2.57
2.15
1.85
1.59
1.79
1.68
1.40
1.83
1.60
2.39

1.21
0.60
0.63
1.64
0.94
0.60
0.59
1.15
0.97
0.96
0.62
1.00
0.75
1.17
1.29
1.19
1.01
0.95
1.04
0.66
1.59
0.65
0.84
0.82
0.83
0.76
0.76
0.70
0.67
1.54
1.19
0.62
0.96
0.62
0.62
0.91
0.96
1.41
1.24
0.59
0.79
1.12
1.09
0.89
0.61
0.79
1.33

296
297
298
298
299
299
299
299
299
299
300
300
300
300
300
301
302
302
302
303
304
304
305
306
306
306
307
307
307
308
309
310
310
312
312
313
313
314
314
314
314
314
314
314
315
316
316

23
24
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
29
29
29
30
31
31
32
33
33
33
34
34
34
35
36
37
37
39
39
40
40
41
41
41
41
41
41
41
42
43
43

0,73\par
0,78\par
0,74\par
0,71\par
0,94\par
0,74\par
0,90\par
0,72\par
0,78\par
0,76\par
0,83\par
0,72\par
0,75\par
0,94\par
0,80\par
0,72\par
0,83\par
0,72\par
0,80\par
0,87\par
0,90\par
0,77\par
0,83\par
0,71\par
0,78\par
0,74\par
0,76\par
0,76\par
0,79\par
0,77\par
0,87\par
0,79\par
0,71\par
0,75\par
0,71\par
0,79\par
0,77\par
0,73\par
0,72\par
0,71\par
0,75\par
0,77\par
0,77\par
0,72\par
0,74\par
0,78\par
0,84\par

1.44
1.43
2.70
3.69
0.99
3.08
1.24
3.60
1.43
1.44
1.74
3.37
1.45
1.08
1.40
1.43
1.75
3.52
2.00
1.41
0.79
1.43
1.36
1.43
1.43
1.44
2.60
1.44
1.41
2.38
1.25
1.41
3.69
2.32
1.43
2.00
1.43
3.00
3.18
1.44
1.44
1.42
1.42
1.45
1.44
2.10
1.25

1.78
1.66
2.35
2.94
0.99
2.59
1.27
2.90
1.65
1.70
1.67
2.77
1.73
1.08
1.57
1.83
1.68
2.85
1.87
1.41
0.86
1.66
1.45
1.84
1.62
1.73
2.29
1.69
1.58
2.14
1.29
1.58
2.94
2.10
1.82
1.87
1.63
2.54
2.65
1.81
1.68
1.60
1.61
1.76
1.70
1.94
1.29

0.65
0.74
1.32
1.57
1.00
1.42
0.94
1.54
0.75
0.72
1.08
1.48
0.70
0.99
0.80
0.61
1.09
1.53
1.14
1.00
0.85
0.75
0.88
0.60
0.78
0.69
1.29
0.73
0.80
1.24
0.94
0.80
1.57
1.23
0.62
1.15
0.77
1.39
1.44
0.63
0.73
0.78
0.78
0.67
0.71
1.17
0.94

316
316
316
318
318
319
319
320
320
320
320
320
320
320
321
321
321
322
322
323
323
323
323
323
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
329
329
329
329
330
331
331
331
331
332
332
333

43
43
43
45
45
46
46
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
49
49
50
50
50
50
50
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
56
56
56
56
57
58
58
58
58
59
59
60

0,68\par
0,83\par
0,86\par
0,70\par
0,69\par
0,71\par
0,69\par
0,75\par
0,75\par
0,72\par
0,74\par
0,77\par
0,70\par
0,74\par
0,76\par
0,74\par
0,75\par
0,68\par
0,77\par
0,82\par
0,78\par
0,70\par
0,71\par
0,67\par
0,77\par
0,76\par
0,68\par
0,71\par
0,81\par
0,72\par
0,75\par
0,71\par
0,71\par
0,69\par
0,68\par
0,68\par
0,66\par
0,75\par
0,74\par
0,76\par
0,67\par
0,70\par
0,65\par
0,70\par
0,66\par
0,71\par
0,70\par

3.38
1.29
1.15
1.44
1.43
3.28
1.43
2.17
1.42
1.44
1.94
1.39
1.44
2.62
1.83
1.91
2.28
4.29
1.40
1.19
1.70
3.17
3.15
1.42
1.38
1.78
1.43
1.44
1.22
1.44
1.91
1.44
1.44
3.38
3.08
1.44
3.98
1.37
1.42
1.34
1.43
1.44
1.42
1.44
4.26
2.55
1.44

2.77
1.36
1.16
1.80
1.85
2.71
1.85
1.99
1.61
1.73
1.82
1.54
1.81
2.30
1.74
1.80
2.07
3.27
1.54
1.21
1.64
2.65
2.63
1.88
1.50
1.70
1.83
1.75
1.25
1.67
1.80
1.71
1.69
2.77
2.59
1.79
3.10
1.50
1.58
1.42
1.82
1.70
1.88
1.70
3.26
2.25
1.69

1.49
0.91
0.97
0.64
0.59
1.46
0.60
1.18
0.78
0.70
1.14
0.81
0.63
1.30
1.10
1.12
1.21
1.72
0.82
0.96
1.07
1.43
1.43
0.57
0.85
1.09
0.62
0.68
0.95
0.74
1.12
0.71
0.72
1.49
1.42
0.65
1.64
0.84
0.80
0.89
0.62
0.72
0.57
0.72
1.71
1.28
0.73

334
334
336
336
337
338

61
61
63
63
64
65

0,67\par
0,77\par
0,68\par
0,68\par
0,69\par
0,64\par

1.44
1.27
3.21
1.44
1.44
1.43

1.78
1.31
2.67
1.71
1.67
1.84

0.65
0.94
1.45
0.71
0.74
0.61

#
KOI-5330.01
KOI-5123.01
KOI-5494.01
KOI-5927.01
KOI-5927.01
KOI-3456.02
KOI-3447.01
KOI-3284.01
KOI-5958.01
KOI-5161.01
KOI-4878.01
KOI-1686.01
KOI-5060.01
KOI-5560.01
KOI-3010.01
KOI-5806.01
KOI-5737.01
KOI-5627.01
KOI-4996.01
KOI-5670.01
KOI-5957.01
KOI-2194.03
KOI-6108.01
GJ 667C c
KOI-5499.01
KOI-5737.01
KOI-4742.01
KOI-701.03
Kepler-62 e
KOI-5846.01
KOI-5819.01
KOI-5147.01
KOI-5210.01
KOI-5904.01
KOI-5389.01
KOI-5840.01
KOI-5610.01
GJ 832 c
KOI-5377.01
KOI-5097.01
KOI-5200.01
KOI-5975.01
KOI-5861.01
KOI-5232.01
KOI-5232.01
KOI-5395.01
KOI-5270.01
KOI-5506.01
KOI-1422.04

Caract.
K-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Terran
F-Warm Superterran
K-Warm Subterran
K-Warm Terran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Terran
F-Warm Superterran
G-Warm Terran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran

Type
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
P
M
M
M
M
M
M
M
P
M
P
M
M
M
M
M
M
M
P
M
M
P
M
M
M
M
T
P
M
P
M
M
M
M
P
P
M

M
0.97
1.28
1.83
1.79
1.83
2.00
0.42
0.68
0.49
2.12
2.01
2.28
1.46
2.12
2.80
2.21
2.66
2.90
1.60
2.39
1.53
3.91
2.07
3.80
2.21
2.94
4.51
4.54
4.54
2.61
2.04
3.26
1.83
0.37
3.45
3.87
3.71
5.40
2.00
2.76
4.15
2.24
4.59
4.30
6.11
4.53
2.80
4.33
6.72

R
0.99
1.09
1.24
1.24
1.24
1.28
0.75
0.93
0.79
1.31
1.28
1.33
1.14
1.31
1.41
1.33
1.43
1.48
1.18
1.37
1.16
1.55
1.29
1.54
1.33
1.43
1.61
1.61
1.61
1.42
1.29
1.55
1.24
0.77
1.59
1.67
1.64
1.69
1.28
1.45
1.72
1.34
1.80
1.75
1.75
1.79
1.46
1.59
1.79

Per
40.9
288.9
223.5
436.4
436.4
486.1
31.5
35.2
226.5
289.8
449.0
56.9
290.4
365.0
60.9
313.8
376.2
244.0
358.5
542.2
371.5
445.2
485.9
28.1
122.6
376.2
112.3
122.4
122.4
199.1
381.4
471.4
126.0
322.5
365.7
460.8
495.4
35.7
251.0
329.7
357.8
545.5
452.4
476.4
476.4
601.1
606.9
641.6
63.3

Dist
973.9
1873.9
1124.4
1533.5
1533.5
1460.4
520.1
472.5
515.1
983.8
1075.2
1033.8
888.8
1040.1
1218.0
970.0
1833.4
1822.6
1597.9
2340.4
702.6
1914.1
754.7
23.6
1965.3
1833.4
1291.7
741.7
1199.7
1713.8
1459.0
1067.4
1924.7
448.7
1053.9
1818.0
2233.7
16.1
1488.6
1859.0
1951.6
902.7
2135.3
2239.9
2239.9
1924.3
1900.9
2638.4
1089.6

Teq
265
265
255
245
245
248
253
272
245
262
255
245
235
241
264
271
254
257
280
239
230
233
221
247
279
246
260
254
261
278
206
267
286
216
241
249
248
253
288
232
248
228
256
261
260
254
229
227
241

KOI-2529.02
KOI-4940.01
KOI-2418.01
KOI-1298.02
Kepler-283 c
KOI-5824.01
KOI-5646.01
KOI-5087.01
KOI-5087.01
Kepler-296 f
tau Cet e*
KOI-5421.01
KOI-5227.01
KOI-5777.01
KOI-5475.01
KOI-5465.01
KOI-5491.01
KOI-5017.01
KOI-5938.01
KOI-5949.01
KOI-5556.01
KOI-5506.01
GJ 180 c*
GJ 667C f
KOI-5788.01
KOI-5959.01
KOI-5856.01
KOI-5194.01
KOI-5904.01
KOI-5843.01
KOI-5422.01
KOI-5165.01
KOI-5920.01
KOI-5920.01
KOI-5357.01
KOI-5679.01
KOI-2992.01
KOI-2469.01
KOI-5870.01
KOI-2474.01
KOI-5176.01
KOI-5959.01
KOI-5455.01
KOI-5767.01
KOI-5536.01
KOI-5948.01
KOI-5948.01
KOI-5413.01
GJ 180 b*
GJ 163 c

K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Subterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran

M
M
P
M
M
P
M
M
P
M
M
M
M
M
P
P
M
P
M
M
P
P
M
P
M
T
M
T
P
M
M
M
M
M
M
P
M
M
P
M
T
T
M
M
P
P
P
P
M
M

6.14
4.37
5.04
7.04
7.04
3.66
4.42
3.93
5.27
6.72
4.29
4.84
5.22
5.06
3.84
3.22
4.09
8.41
5.34
4.99
8.41
3.46
6.40
2.70
4.04
3.66
4.07
2.32
0.46
4.93
4.64
4.70
5.28
8.77
5.16
2.52
10.30
10.51
0.44
5.04
3.05
4.72
5.63
5.81
3.87
3.36
4.13
9.32
8.30
7.26

1.75
1.76
1.66
1.81
1.81
1.63
1.77
1.68
1.68
1.79
1.59
1.84
1.91
1.88
1.66
1.54
1.71
1.90
1.93
1.87
1.90
1.59
1.77
1.40
1.70
1.63
1.71
1.35
0.77
1.86
1.81
1.82
1.92
1.92
1.90
1.40
2.00
2.01
0.76
1.66
1.51
1.63
1.98
2.01
1.67
1.57
1.57
1.95
1.89
1.83

64.0
84.6
86.8
92.7
92.7
247.5
386.6
651.1
651.1
63.3
168.1
370.9
371.6
372.3
448.3
476.8
480.2
492.3
545.2
559.8
632.0
641.6
24.3
39.0
242.5
251.5
259.3
287.5
322.5
331.8
360.6
369.7
471.4
471.4
520.6
615.9
82.7
131.2
132.1
176.8
215.7
251.5
292.1
386.6
392.7
398.5
398.5
428.4
17.4
25.6

1339.4
1249.4
996.9
1496.7
1740.8
2704.4
1652.2
1260.1
1260.1
1691.9
11.9
1886.4
1988.8
2898.9
1196.0
1740.7
2456.0
1469.6
1597.3
1873.4
1458.6
2638.4
38.1
23.6
2871.1
2450.8
2543.3
2036.3
448.7
1996.4
1982.7
2362.9
2342.2
2342.2
2443.3
1387.3
1375.4
1556.8
494.1
1605.7
1303.6
2450.8
3003.9
3155.8
2576.3
1427.5
1427.5
1882.1
38.1
48.9

271
271
225
242
248
233
267
234
220
273
282
266
259
249
232
227
235
212
257
249
195
230
239
221
283
284
281
297
219
273
274
274
265
264
243
221
239
262
217
280
292
282
267
259
226
222
222
224
268
277

KOI-5715.01
KOI-5453.01
KOI-5674.01
KOI-4460.01
KOI-4333.01
KOI-5068.01
KOI-5413.01
KOI-5202.01
KOI-5623.01
KOI-5623.01
KOI-854.01
KOI-4550.01
HD 40307 g
KOI-5788.01
KOI-172.02
KOI-5000.01
KOI-5844.01
KOI-5819.01
KOI-6239.01
KOI-5185.01
KOI-5326.01
KOI-5326.01
KOI-5202.01
KOI-5938.01
KOI-5530.01
Kepler-61 b
KOI-2762.01
KOI-4745.01
KOI-5120.01
KOI-5239.01
KOI-5589.01
KOI-4990.01
KOI-5256.01
KOI-1871.01
KOI-2834.01
KOI-5969.01
KOI-4036.01
KOI-5653.01
KOI-5653.01
KOI-5878.01
KOI-5056.01
KOI-5541.01
KOI-5541.01
KOI-5893.01
KOI-5973.01
KOI-5558.01
KOI-6151.01
KOI-4933.01
KOI-5017.01
KOI-5545.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran

M
M
M
M
T
T
M
P
M
M
M
M
P
M
M
M
P
P
M
M
M
M
P
M
T
M
M
M
M
P
M
M
P
M
M
M
M
P
M
M
M
M
M
P
T
M
P
M
P
P

6.14
4.70
5.52
8.07
5.51
3.69
5.46
6.55
6.17
11.84
14.66
11.24
7.09
5.51
5.68
6.60
5.22
2.03
11.38
6.29
5.87
10.70
4.48
8.95
4.44
13.85
8.95
14.38
6.91
5.34
7.09
7.03
5.57
15.54
18.80
7.59
17.36
6.23
12.07
7.65
6.17
7.78
19.53
3.77
5.46
7.77
2.73
7.84
5.16
1.02

2.06
1.82
1.96
1.88
1.70
1.64
1.95
1.78
2.07
2.07
2.18
2.04
1.82
1.70
1.71
2.14
1.91
1.29
2.05
2.09
2.02
2.02
1.78
1.93
1.77
2.15
1.93
2.17
2.19
1.93
2.22
2.21
1.97
2.21
2.31
2.30
2.27
2.08
2.08
2.31
2.07
2.33
2.33
1.65
1.95
2.33
1.40
2.34
1.90
1.05

190.0
190.7
231.5
284.7
309.2
385.3
428.4
535.9
583.7
583.7
56.1
140.3
197.8
242.5
242.5
249.6
345.0
381.4
406.5
419.9
506.8
506.8
535.9
545.2
591.4
59.9
133.0
177.7
250.5
351.0
376.6
561.1
588.1
92.7
136.2
163.8
168.8
188.7
188.7
211.5
222.8
339.6
339.6
405.6
419.9
428.1
431.8
452.1
492.3
541.1

2805.2
2475.1
2496.0
2612.1
2504.7
1740.2
1882.1
2865.3
3402.7
3402.7
1077.7
1847.5
41.7
2871.1
1683.6
2652.5
2254.1
1459.0
1743.2
2805.1
1482.0
1482.0
2865.3
1597.3
2236.5
1062.8
1169.5
2564.4
2749.5
2888.5
2669.6
1452.3
2856.9
1176.7
2150.0
1718.2
1135.0
1894.6
1894.6
2790.7
2308.5
2549.6
2549.6
2365.5
1578.8
4311.8
1731.1
3788.7
1469.6
1378.7

260
280
274
278
284
290
236
226
249
249
252
252
227
279
278
249
230
212
233
266
275
274
227
248
289
267
229
246
246
228
247
255
231
267
254
250
252
231
231
251
279
250
250
216
285
260
210
254
224
206

KOI-5545.01
KOI-5949.01
KOI-5306.01
GJ 422 b*
KOI-3282.01
KOI-5879.01
KOI-5362.01
KOI-5888.01
KOI-4450.01
KOI-5276.01
KOI-5903.01
KOI-87.01
Kepler-22 b
KOI-5447.01
KOI-5505.01
KOI-5047.01
KOI-5047.01
KOI-5489.01
KOI-5237.01
KOI-5237.01
KOI-5002.01
KOI-5592.01
KOI-5592.01
KOI-5796.01
KOI-5065.01
KOI-5386.01
KOI-5829.01
KOI-4087.01
KOI-5035.01
KOI-4054.01
KOI-5657.01
KOI-5851.01
KOI-5462.01
KOI-5889.01
KOI-5896.01
KOI-4986.01
KOI-4986.01
KOI-4988.01
KOI-5144.01
KOI-5796.01
KOI-5236.01
KOI-5319.01
KOI-5916.01
KOI-701.04
KOI-4583.01
KOI-5889.01
KOI-5196.01
KOI-5810.01
KOI-5140.01
KOI-5687.01

G-Warm Terran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Subterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
M
M
M
M
P
M
M
T
M
M
M
M
M
P
T
T
T
P
P
T
M
M
M
M
P
P
P
P
M
T
M
T
M
P
P
P
M
M
M
M
T
P
P
P
T
T
M
M
P

1.15
7.91
6.69
9.90
16.46
2.48
7.59
7.40
15.24
7.03
8.22
20.36
20.36
8.03
4.09
5.69
10.10
6.48
5.46
9.32
5.93
7.78
19.53
21.47
7.47
5.86
15.24
4.17
6.78
15.48
5.63
7.28
5.75
7.40
3.61
3.51
4.40
24.51
8.03
8.10
23.60
5.81
0.19
2.81
22.30
17.43
5.46
8.16
8.22
3.24

1.05
1.87
2.15
1.98
2.24
1.39
2.30
2.27
2.20
2.21
2.40
2.35
2.35
2.37
1.71
1.99
1.99
2.12
1.95
1.95
2.03
2.33
2.33
2.38
2.28
2.02
2.20
1.58
2.17
2.21
1.98
2.25
2.00
2.27
1.62
1.60
1.60
2.45
2.37
2.38
2.43
2.01
0.58
1.41
2.40
2.27
1.95
2.39
2.40
1.55

541.1
559.8
681.0
26.2
49.3
88.5
150.7
190.9
196.4
220.7
253.8
289.9
289.9
322.6
323.8
326.7
326.7
370.5
380.4
380.4
399.5
482.5
482.5
495.9
523.4
575.4
583.9
101.1
115.2
169.1
284.7
322.2
371.3
374.4
434.3
444.1
444.1
484.2
491.1
495.9
550.9
590.4
100.4
267.3
330.9
374.4
392.5
425.6
484.6
513.1

1378.7
1873.4
1454.7
41.3
1162.9
953.1
2257.6
2875.3
2553.4
2579.8
2785.1
535.9
619.4
1172.8
1581.8
3040.0
3040.0
2409.3
2761.0
2761.0
1590.7
3586.5
3586.5
3109.5
4662.7
2867.1
2412.0
706.5
1547.9
1770.5
2745.5
3075.3
2632.4
5030.4
2096.0
2112.3
2112.3
2047.2
2583.8
3109.5
1605.3
2250.0
207.8
802.5
3265.0
5030.4
1424.0
2336.0
2964.0
1926.0

206
236
274
231
271
209
271
273
276
235
253
250
261
265
216
287
287
284
224
224
286
241
241
237
240
225
184
196
229
276
293
277
290
280
212
211
210
224
241
239
230
291
211
204
223
279
297
278
277
208

KOI-4994.01
KOI-5042.01
KOI-5236.01
KOI-4931.01
Kepler-298 d
KOI-4005.01
KOI-5888.01
KOI-5874.01
KOI-5874.01
KOI-5135.01
KOI-5356.01
KOI-5492.01
KOI-5303.01
KOI-4988.01
KOI-5089.01
Kapteyn's b
KOI-5299.01
KOI-5067.01
KOI-5703.01
Kepler-62 f
KOI-5749.01
KOI-5755.01
KOI-5199.01
KOI-5473.01
KOI-5398.01
KOI-5693.01
KOI-5067.01
KOI-3401.02
KOI-5091.01
KOI-5268.01
KOI-5398.01
KOI-5556.01
KOI-5595.01
KOI-5135.01
KOI-5562.01
KOI-5188.01
KOI-5367.01
Kepler-186 f
KOI-5229.01
KOI-5391.01
KOI-5442.01
KOI-3028.02
KOI-5775.01
KOI-5978.01
KOI-5789.01
KOI-5793.01
KOI-5570.01
Kepler-174 d
KOI-5130.01
GJ 667C e

G-Warm Terran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
d-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Subterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran

P
M
M
P
M
T
M
T
T
P
T
P
P
M
T
P
T
T
T
P
P
P
P
P
P
P
T
T
P
P
P
P
P
P
P
T
P
P
T
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0.79
8.35
8.41
5.16
26.81
14.66
17.43
7.09
15.84
16.14
7.78
5.01
1.87
8.54
5.93
4.80
6.97
8.79
7.72
2.81
23.60
4.42
7.78
7.09
5.88
6.36
26.43
23.29
7.34
8.03
4.20
5.16
1.72
7.15
0.48
8.86
7.59
1.23
7.97
7.39
3.39
24.97
6.54
7.53
5.34
1.69
17.76
14.78
6.97
2.70

0.92
2.42
2.43
1.90
2.50
2.18
2.27
2.22
2.22
2.23
2.33
1.87
1.25
2.45
2.03
1.64
2.20
2.49
2.32
1.41
2.43
1.77
2.33
2.22
1.73
2.10
2.49
2.42
2.26
2.37
1.73
1.90
1.21
2.23
0.78
2.50
2.30
1.11
2.36
2.27
1.58
2.46
2.13
2.29
1.93
1.20
2.28
2.18
2.20
1.40

528.1
538.3
550.9
579.8
77.5
178.1
190.9
287.3
287.3
314.8
326.4
368.5
438.6
484.2
545.6
48.6
211.0
219.9
247.4
267.3
282.0
388.7
501.5
549.4
551.2
612.9
219.9
326.7
328.8
474.2
551.2
632.0
208.0
314.8
438.0
455.2
503.0
129.9
364.6
368.7
512.1
458.1
492.2
364.2
383.3
507.5
574.7
247.4
370.1
62.2

662.0
5005.6
1605.3
2471.4
1545.2
1914.8
2875.3
1770.4
1770.4
2576.5
3774.2
1802.9
1073.8
2047.2
1218.5
12.7
3074.6
1897.1
1508.7
1199.7
1883.1
2000.8
2621.6
2816.9
2153.7
2590.8
1897.1
2696.9
3001.6
3476.6
2153.7
1458.6
878.8
2576.5
382.8
1460.1
1828.7
492.3
3532.5
1740.9
1353.7
3759.3
3239.8
1955.7
1220.0
757.9
2236.0
1173.6
2603.1
23.6

201
237
240
218
271
281
268
289
288
213
283
214
202
235
296
205
293
282
290
201
196
210
224
223
205
217
282
280
219
225
206
210
196
217
197
290
217
192
298
215
198
205
209
209
203
189
191
206
206
189

KOI-5170.01
KOI-2770.01
KOI-5387.01
KOI-4961.01
KOI-5009.01
KOI-5399.01
KOI-5366.01
KOI-5559.01
GJ 682 c*
KOI-4622.01
KOI-5809.01
KOI-5741.01
KOI-5884.01
KOI-5749.01
KOI-5643.01
KOI-571.05
KOI-518.03
KOI-4961.01
KOI-4902.01
KOI-5649.01
KOI-5258.01
KOI-5645.01
KOI-5645.01
KOI-5829.01
KOI-5871.01
KOI-5467.01
KOI-5570.01
KOI-5103.01
KOI-5540.01
KOI-4356.01
KOI-5203.01
KOI-5884.01
KOI-4957.01
KOI-5764.01
KOI-5649.01
KOI-5538.01
KOI-5725.01

K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Terran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran

P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
O
P
P
P

6.36
14.66
1.83
18.45
5.81
8.86
3.51
2.70
8.70
8.77
1.42
7.47
6.55
8.41
4.48
0.93
14.78
7.59
20.10
25.93
7.59
8.10
21.47
6.97
7.03
8.54
7.47
8.41
6.36
8.24
4.37
4.48
2.12
6.60
8.73
8.79
8.67

2.10
2.18
1.25
2.30
2.01
2.50
1.60
1.44
1.92
1.92
1.13
2.28
1.78
2.43
1.78
1.02
2.18
2.30
2.35
2.48
2.30
2.38
2.38
2.20
2.21
2.45
2.28
2.43
2.10
1.89
1.76
1.78
1.31
2.14
2.48
2.49
2.47

149.5
205.4
297.8
349.0
360.0
466.9
574.7
586.6
57.3
207.2
216.1
362.1
588.6
282.0
570.0
129.9
247.4
349.0
409.4
426.9
452.3
580.9
580.9
583.9
623.3
502.8
574.7
586.9
643.4
174.5
367.7
588.6
105.5
286.1
426.9
485.6
351.2

1115.1
1470.3
822.0
2048.4
1861.9
2598.2
1322.3
1082.0
16.6
1157.8
562.5
2639.2
1189.6
1883.1
1769.4
524.9
878.3
2048.4
2012.1
1861.0
2679.6
4097.2
4097.2
2412.0
2142.1
2565.7
2236.0
3445.0
2564.4
1239.7
1613.8
1189.6
642.6
1431.0
1861.0
2848.6
2035.5

202
198
159
195
200
210
191
189
198
194
183
203
182
204
190
179
195
198
195
181
199
200
199
196
196
199
196
198
192
187
184
185
176
180
187
187
185

Ts

T
299
300
291
281
282
285
283
304
276
299
292
282
270
278
303
309
292
295
316
276
265
273
258
286
316
285
300
295
302
316
243
305
323
244
279
288
287
295
325
270
288
265
295
300
302
294
267
268
284

26
27
18
8
9
12
10
31
3
26
19
9
-3
5
30
36
19
22
43
3
-8
0
-15
13
43
12
27
22
29
43
-30
32
50
-29
6
15
14
22
52
-3
15
-8
22
27
29
21
-6
-5
11

ESI
0,94\par
0,94\par
0,92\par
0,91\par
0,91\par
0,91\par
0,90\par
0,90\par
0,90\par
0,90\par
0,90\par
0,89\par
0,88\par
0,88\par
0,87\par
0,87\par
0,87\par
0,86\par
0,86\par
0,86\par
0,85\par
0,85\par
0,85\par
0,84\par
0,84\par
0,84\par
0,83\par
0,83\par
0,83\par
0,83\par
0,83\par
0,83\par
0,82\par
0,82\par
0,82\par
0,82\par
0,82\par
0,81\par
0,81\par
0,81\par
0,81\par
0,81\par
0,80\par
0,80\par
0,80\par
0,80\par
0,80\par
0,80\par
0,79\par

vesc

g
0.99
1.08
1.19
1.16
1.19
1.22
0.75
0.79
0.79
1.24
1.23
1.29
1.12
1.24
1.41
1.25
1.30
1.32
1.15
1.27
1.14
1.63
1.24
1.60
1.25
1.44
1.74
1.75
1.75
1.29
1.23
1.36
1.19
0.62
1.36
1.39
1.38
1.89
1.22
1.31
1.40
1.25
1.42
1.40
2.00
1.41
1.31
1.71
2.10

0.99
1.08
1.21
1.20
1.21
1.25
0.75
0.86
0.79
1.27
1.25
1.31
1.13
1.27
1.41
1.29
1.36
1.40
1.16
1.32
1.15
1.59
1.27
1.57
1.29
1.43
1.67
1.68
1.68
1.36
1.26
1.45
1.21
0.69
1.47
1.52
1.50
1.79
1.25
1.38
1.55
1.29
1.60
1.57
1.87
1.59
1.38
1.65
1.94

d
1.00
0.99
0.96
0.94
0.96
0.95
1.00
0.85
0.99
0.94
0.96
0.97
0.99
0.94
1.00
0.94
0.91
0.89
0.97
0.93
0.98
1.05
0.96
1.04
0.94
1.01
1.08
1.09
1.09
0.91
0.95
0.88
0.96
0.81
0.86
0.83
0.84
1.12
0.95
0.91
0.82
0.93
0.79
0.80
1.14
0.79
0.90
1.08
1.17

313
310
266
285
291
272
307
273
262
316
323
306
299
289
271
266
274
255
297
289
239
268
282
259
322
323
320
334
250
313
314
314
304
308
283
258
284
307
247
321
330
323
307
299
265
261
263
269
312
320

40
37
-7
12
18
-1
34
0
-11
43
50
33
26
16
-2
-7
1
-18
24
16
-34
-5
9
-14
49
50
47
61
-23
40
41
41
31
35
10
-15
11
34
-26
48
57
50
34
26
-8
-12
-10
-4
39
47

0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,79\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,78\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,77\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,76\par
0,75\par
0,75\par

2.00
1.41
1.83
2.15
2.15
1.38
1.41
1.39
1.87
2.10
1.70
1.43
1.43
1.43
1.39
1.36
1.40
2.33
1.43
1.43
2.33
1.37
2.04
1.38
1.40
1.38
1.39
1.27
0.78
1.43
1.42
1.42
1.43
2.38
1.43
1.29
2.58
2.60
0.76
1.83
1.34
1.78
1.44
1.44
1.39
1.36
1.68
2.45
2.32
2.17

1.87
1.58
1.74
1.97
1.97
1.50
1.58
1.53
1.77
1.94
1.64
1.62
1.65
1.64
1.52
1.45
1.55
2.10
1.66
1.63
2.10
1.48
1.90
1.39
1.54
1.50
1.54
1.31
0.77
1.63
1.60
1.61
1.66
2.14
1.65
1.34
2.27
2.29
0.76
1.74
1.42
1.70
1.69
1.70
1.52
1.46
1.62
2.19
2.10
1.99

1.15
0.80
1.10
1.19
1.19
0.85
0.80
0.83
1.11
1.17
1.07
0.78
0.75
0.76
0.84
0.88
0.82
1.23
0.74
0.76
1.23
0.86
1.15
0.98
0.82
0.85
0.81
0.94
1.01
0.77
0.78
0.78
0.75
1.24
0.75
0.92
1.29
1.29
1.00
1.10
0.89
1.09
0.73
0.72
0.83
0.87
1.07
1.26
1.23
1.18

300
320
314
321
326
329
276
269
289
295
299
298
270
321
320
290
269
249
279
306
315
320
266
293
329
314
274
293
286
267
287
296
271
314
302
291
300
272
277
292
320
291
299
255
325
301
248
295
264
240

27
47
41
48
53
56
3
-4
16
22
26
25
-3
48
47
17
-4
-24
6
33
42
47
-7
20
56
41
1
20
13
-6
14
23
-2
41
29
18
27
-1
4
19
47
18
26
-18
52
28
-25
22
-9
-33

0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,75\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,73\par
0,73\par
0,73\par
0,73\par
0,73\par
0,73\par
0,73\par
0,73\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par

1.45
1.42
1.44
2.28
1.91
1.37
1.44
2.07
1.44
2.76
3.08
2.70
2.14
1.91
1.94
1.44
1.43
1.22
2.71
1.44
1.44
2.62
1.41
2.40
1.42
3.00
2.40
3.05
1.44
1.43
1.44
1.44
1.44
3.18
3.52
1.43
3.37
1.44
2.79
1.43
1.44
1.43
3.60
1.38
1.44
1.43
1.39
1.43
1.43
0.93

1.73
1.61
1.68
2.07
1.80
1.50
1.67
1.92
1.73
2.39
2.59
2.35
1.97
1.80
1.82
1.76
1.65
1.25
2.36
1.73
1.70
2.30
1.59
2.15
1.58
2.54
2.15
2.57
1.78
1.66
1.79
1.78
1.68
2.65
2.85
1.82
2.77
1.73
2.41
1.82
1.73
1.83
2.90
1.51
1.67
1.83
1.40
1.83
1.65
0.99

0.70
0.78
0.73
1.21
1.12
0.84
0.74
1.16
0.70
1.33
1.42
1.32
1.18
1.12
1.14
0.67
0.75
0.95
1.32
0.69
0.71
1.30
0.79
1.24
0.80
1.39
1.24
1.41
0.66
0.74
0.65
0.65
0.73
1.44
1.53
0.62
1.48
0.69
1.34
0.62
0.70
0.62
1.54
0.84
0.74
0.61
0.99
0.61
0.75
0.88

241
279
314
276
319
246
312
314
323
275
294
298
310
306
256
327
332
324
264
268
326
282
290
286
280
266
231
237
270
323
333
318
331
320
251
249
251
274
281
280
280
331
238
243
272
327
337
319
318
247

-32
6
41
3
46
-27
39
41
50
2
21
25
37
33
-17
54
59
51
-9
-5
53
9
17
13
7
-7
-42
-36
-3
50
60
45
58
47
-22
-24
-22
1
8
7
7
58
-35
-30
-1
54
64
46
45
-26

0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,70\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par

1.04
2.26
1.45
2.53
3.28
1.28
1.43
1.44
3.15
1.44
1.43
3.69
3.69
1.43
1.40
1.44
2.55
1.44
1.44
2.45
1.44
1.43
3.60
3.79
1.44
1.44
3.15
1.67
1.44
3.17
1.44
1.44
1.44
1.44
1.38
1.37
1.72
4.08
1.43
1.43
4.00
1.44
0.56
1.41
3.87
3.38
1.44
1.43
1.43
1.35

1.05
2.06
1.76
2.24
2.71
1.34
1.82
1.81
2.63
1.78
1.85
2.94
2.94
1.84
1.55
1.69
2.25
1.75
1.67
2.19
1.71
1.83
2.90
3.00
1.81
1.70
2.63
1.62
1.77
2.65
1.69
1.80
1.70
1.81
1.49
1.48
1.66
3.16
1.84
1.84
3.12
1.70
0.57
1.41
3.05
2.77
1.67
1.85
1.85
1.45

0.99
1.21
0.67
1.28
1.46
0.92
0.62
0.63
1.43
0.65
0.59
1.57
1.57
0.60
0.82
0.72
1.28
0.68
0.74
1.26
0.71
0.62
1.54
1.59
0.63
0.71
1.43
1.06
0.66
1.43
0.73
0.64
0.72
0.63
0.85
0.86
1.07
1.67
0.60
0.60
1.64
0.72
0.97
1.00
1.61
1.49
0.74
0.60
0.59
0.87

234
277
281
258
322
328
316
329
336
261
324
254
238
276
336
246
334
323
331
240
245
249
264
263
247
258
332
329
259
265
245
250
232
258
228
331
258
227
338
256
237
254
250
250
242
225
239
253
247
227

-39
4
8
-15
49
55
43
56
63
-12
51
-19
-35
3
63
-27
61
50
58
-33
-28
-24
-9
-10
-26
-15
59
56
-14
-8
-28
-23
-41
-15
-45
58
-15
-46
65
-17
-36
-19
-23
-23
-31
-48
-34
-20
-26
-46

0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,69\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,68\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,67\par
0,66\par
0,66\par
0,66\par
0,66\par
0,66\par
0,66\par
0,65\par
0,65\par
0,65\par
0,65\par
0,65\par
0,64\par
0,64\par
0,64\par
0,64\par
0,63\par
0,63\par
0,62\par
0,62\par
0,62\par
0,62\par
0,61\par
0,61\par
0,60\par

0.93
1.43
1.42
1.43
4.29
3.08
3.38
1.44
3.21
3.25
1.43
1.43
1.20
1.42
1.44
1.78
1.44
1.42
1.43
1.41
4.00
1.41
1.43
1.44
1.96
1.44
4.26
3.98
1.44
1.43
1.40
1.43
1.17
1.44
0.79
1.42
1.43
1.00
1.43
1.43
1.36
4.13
1.44
1.44
1.43
1.17
3.42
3.11
1.44
1.38

0.93
1.86
1.86
1.65
3.27
2.59
2.77
1.79
2.67
2.69
1.83
1.64
1.22
1.87
1.71
1.71
1.78
1.88
1.82
1.41
3.12
1.58
1.83
1.79
1.84
1.74
3.26
3.10
1.80
1.84
1.56
1.65
1.19
1.79
0.78
1.88
1.82
1.05
1.84
1.80
1.46
3.19
1.75
1.81
1.66
1.19
2.79
2.60
1.78
1.39

1.01
0.59
0.59
0.75
1.72
1.42
1.49
0.65
1.45
1.46
0.62
0.77
0.96
0.58
0.71
1.09
0.65
0.57
0.62
1.00
1.64
0.80
0.62
0.65
1.14
0.69
1.71
1.64
0.64
0.60
0.81
0.75
0.97
0.64
1.01
0.57
0.62
0.90
0.61
0.63
0.86
1.68
0.68
0.63
0.74
0.98
1.50
1.43
0.65
0.98

242
245
196
243
240
251
229
227
242
238
219
244
224
245
230
213
242
239
244
231
240
241
249
237
237
240
237
239
232
230
224
224
213
221
228
228
226

-31
-28
-77
-30
-33
-22
-44
-46
-31
-35
-54
-29
-49
-28
-43
-60
-31
-34
-29
-42
-33
-32
-24
-36
-36
-33
-36
-34
-41
-43
-49
-49
-60
-52
-45
-45
-47

0,60\par
0,60\par
0,60\par
0,60\par
0,60\par
0,60\par
0,60\par
0,60\par
0,59\par
0,59\par
0,59\par
0,59\par
0,59\par
0,58\par
0,58\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,57\par
0,56\par
0,56\par
0,56\par
0,56\par
0,55\par
0,55\par
0,55\par
0,54\par
0,51\par
0,51\par
0,51\par
0,50\par

1.44
3.08
1.17
3.49
1.44
1.42
1.37
1.30
2.36
2.38
1.11
1.44
2.07
1.42
1.41
0.89
3.11
1.43
3.64
4.22
1.43
1.43
3.79
1.44
1.44
1.42
1.44
1.42
1.44
2.31
1.41
1.41
1.24
1.44
1.42
1.42
1.42

1.74
2.59
1.21
2.83
1.70
1.88
1.48
1.37
2.13
2.14
1.12
1.81
1.92
1.86
1.59
0.95
2.60
1.82
2.92
3.23
1.82
1.84
3.00
1.78
1.78
1.87
1.81
1.86
1.74
2.09
1.58
1.59
1.27
1.76
1.88
1.88
1.87

0.69
1.42
0.94
1.52
0.72
0.57
0.86
0.90
1.23
1.24
0.98
0.63
1.16
0.59
0.79
0.88
1.43
0.62
1.55
1.70
0.62
0.60
1.59
0.65
0.65
0.58
0.63
0.59
0.69
1.22
0.80
0.79
0.94
0.67
0.57
0.57
0.58

#
KOI-5916.01
KOI-5904.01
KOI-3447.01
KOI-5870.01
KOI-5904.01
KOI-5958.01
KOI-3284.01
KOI-5562.01
KOI-571.05
KOI-5545.01
KOI-4994.01
KOI-5330.01
Kepler-186 f
KOI-5545.01
KOI-5123.01
KOI-5809.01
KOI-5060.01
KOI-5957.01
KOI-4996.01
KOI-5927.01
KOI-5387.01
KOI-5793.01
KOI-5595.01
KOI-5494.01
KOI-5927.01
KOI-5210.01
KOI-5303.01
KOI-5819.01
KOI-3456.02
KOI-5377.01
KOI-5819.01
KOI-4878.01
KOI-5161.01
KOI-5560.01
KOI-4957.01
KOI-6108.01
KOI-5975.01
KOI-5806.01
KOI-5499.01
KOI-5194.01
KOI-5670.01
KOI-5879.01
KOI-5679.01
KOI-1686.01
KOI-5846.01

Caract.
Type
M
R
K-Warm Subterran
P
0.19
0.58
G-Warm Subterran
P
0.37
0.77
K-Warm Subterran
M
0.42
0.75
K-Warm Subterran
P
0.44
0.76
G-Warm Subterran
P
0.46
0.77
G-Warm Subterran
M
0.49
0.79
K-Warm Terran
M
0.68
0.93
G-Warm Subterran
P
0.48
0.78
K-Warm Terran
O
0.93
1.02
G-Warm Terran
P
1.02
1.05
G-Warm Terran
P
0.79
0.92
K-Warm
K-WarmTerran
Terran M 0.97M 0.99 40.9 0.97
973.9 265.
0.99299.
K-Warm Terran
P
1.23
1.11
G-Warm Terran
P
1.15
1.05
G-Warm Terran
M
1.28
1.09
K-Warm Terran
O
1.42
1.13
G-Warm Terran
P
1.46
1.14
G-Warm Terran
P
1.53
1.16
F-Warm Terran
M
1.60
1.18
G-Warm Terran
M
1.79
1.24
K-Warm Terran
O
1.83
1.25
G-Warm Terran
P
1.69
1.20
K-Warm Terran
P
1.72
1.21
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
G-Warm Terran
P
1.87
1.25
G-Warm Superterran
P
2.03
1.29
F-Warm Superterran
M
2.00
1.28
G-Warm Superterran
T
2.00
1.28
G-Warm Superterran
P
2.04
1.29
F-Warm Superterran
M
2.01
1.28
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
K-Warm Superterran
O
2.12
1.31
G-Warm Superterran
P
2.07
1.29
F-Warm Superterran
P
2.24
1.34
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
F-Warm Superterran
T
2.32
1.35
F-Warm Superterran
M
2.39
1.37
K-Warm Superterran
P
2.48
1.39
F-Warm Superterran
P
2.52
1.40
K-Warm Superterran
M
2.28
1.33
G-Warm Superterran
M
2.61
1.42

Per
Dist
100.4
207.8
322.5
448.7
31.5
520.1
132.1
494.1
322.5
448.7
226.5
515.1
35.2
472.5
438.0
382.8
129.9
524.9
541.1
1378.7
528.1
662.0
0.94\par
40.9
973.9
129.9
492.3
541.1
1378.7
288.9
1873.9
216.1
562.5
290.4
888.8
371.5
702.6
358.5
1597.9
436.4
1533.5
297.8
822.0
507.5
757.9
208.0
878.8
223.5
1124.4
436.4
1533.5
126.0
1924.7
438.6
1073.8
381.4
1459.0
486.1
1460.4
251.0
1488.6
381.4
1459.0
449.0
1075.2
289.8
983.8
365.0
1040.1
105.5
642.6
485.9
754.7
545.5
902.7
313.8
970.0
122.6
1965.3
287.5
2036.3
542.2
2340.4
88.5
953.1
615.9
1387.3
56.9
1033.8
199.1
1713.8

Teq
211
216
253
217
219
245
272
197
179
206
201
265
192
206
265
183
235
230
280
245
159
189
196
255
245
286
202
212
248
288
206
255
262
241
176
221
228
271
279
297
239
209
221
245
278

KOI-5737.01
KOI-5559.01
KOI-5097.01
KOI-5270.01
KOI-5627.01
KOI-5176.01
KOI-5687.01
KOI-5147.01
KOI-5465.01
KOI-5442.01
KOI-5948.01
KOI-5389.01
KOI-5506.01
KOI-4986.01
KOI-5366.01
KOI-5068.01
KOI-5896.01
KOI-5824.01
KOI-5959.01
GJ 667C f
GJ 667C e
KOI-5610.01
KOI-5893.01
KOI-5840.01
KOI-5536.01
KOI-5856.01
KOI-5087.01
KOI-6151.01
KOI-5475.01
KOI-5788.01
KOI-5491.01
KOI-5505.01
KOI-5200.01
KOI-5398.01
KOI-5232.01
KOI-3010.01
KOI-4940.01
KOI-5203.01
KOI-5646.01
KOI-5755.01
KOI-701.04
Kepler-62 f
KOI-5395.01
KOI-5202.01
KOI-5643.01
KOI-5884.01
KOI-5422.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran

M
P
P
P
M
T
P
M
P
P
P
M
P
P
P
T
P
P
T
P
P
M
P
M
P
M
M
P
P
M
M
P
M
P
M
M
M
P
M
P
P
P
M
P
P
P
M

2.66
2.70
2.76
2.80
2.90
3.05
3.24
3.26
3.22
3.39
3.36
3.45
3.46
3.51
3.51
3.69
3.61
3.66
3.66
2.70
2.70
3.71
3.77
3.87
3.87
4.07
3.93
2.73
3.84
4.04
4.09
4.09
4.15
4.20
4.30
2.80
4.37
4.37
4.42
4.42
2.81
2.81
4.53
4.48
4.48
4.48
4.64

1.43
1.44
1.45
1.46
1.48
1.51
1.55
1.55
1.54
1.58
1.57
1.59
1.59
1.60
1.60
1.64
1.62
1.63
1.63
1.40
1.40
1.64
1.65
1.67
1.67
1.71
1.68
1.40
1.66
1.70
1.71
1.71
1.72
1.73
1.75
1.41
1.76
1.76
1.77
1.77
1.41
1.41
1.79
1.78
1.78
1.78
1.81

376.2
586.6
329.7
606.9
244.0
215.7
513.1
471.4
476.8
512.1
398.5
365.7
641.6
444.1
574.7
385.3
434.3
247.5
251.5
39.0
62.2
495.4
405.6
460.8
392.7
259.3
651.1
431.8
448.3
242.5
480.2
323.8
357.8
551.2
476.4
60.9
84.6
367.7
386.6
388.7
267.3
267.3
601.1
535.9
570.0
588.6
360.6

1833.4
1082.0
1859.0
1900.9
1822.6
1303.6
1926.0
1067.4
1740.7
1353.7
1427.5
1053.9
2638.4
2112.3
1322.3
1740.2
2096.0
2704.4
2450.8
23.6
23.6
2233.7
2365.5
1818.0
2576.3
2543.3
1260.1
1731.1
1196.0
2871.1
2456.0
1581.8
1951.6
2153.7
2239.9
1218.0
1249.4
1613.8
1652.2
2000.8
802.5
1199.7
1924.3
2865.3
1769.4
1189.6
1982.7

254
189
232
229
257
292
208
267
227
198
222
241
230
211
191
290
212
233
284
221
189
248
216
249
226
281
234
210
232
283
235
216
248
206
261
264
271
184
267
210
204
201
254
227
190
185
274

KOI-5861.01
KOI-5530.01
KOI-5188.01
KOI-5399.01
KOI-5067.01
KOI-5538.01
KOI-5165.01
KOI-5453.01
KOI-5649.01
KOI-5725.01
KOI-4988.01
KOI-5467.01
KOI-5236.01
KOI-5749.01
KOI-5103.01
KOI-5843.01
KOI-5042.01
KOI-5949.01
KOI-5903.01
KOI-5140.01
KOI-5810.01
KOI-5357.01
KOI-5017.01
KOI-4931.01
KOI-5556.01
KOI-5421.01
KOI-5447.01
KOI-5144.01
KOI-5268.01
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-5227.01
KOI-5844.01
KOI-5229.01
KOI-5558.01
KOI-5777.01
KOI-4933.01
KOI-5920.01
KOI-5492.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-5356.01
KOI-5199.01
KOI-5938.01
KOI-5239.01
KOI-5789.01
KOI-5878.01

F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
T
T
P
T
P
M
M
P
P
M
P
M
P
P
M
M
M
M
M
M
M
P
P
P
M
M
M
P
M
P
M
P
T
M
M
M
M
P
M
M
T
P
M
P
P
M

4.59
4.44
8.86
8.86
8.79
8.79
4.70
4.70
8.73
8.67
8.54
8.54
8.41
8.41
8.41
4.93
8.35
4.99
8.22
8.22
8.16
5.16
5.16
5.16
5.16
4.84
8.03
8.03
8.03
8.10
8.10
5.22
5.22
7.97
7.77
5.06
7.84
5.28
5.01
7.78
7.78
7.78
7.78
5.34
5.34
5.34
7.65

1.80
1.77
2.50
2.50
2.49
2.49
1.82
1.82
2.48
2.47
2.45
2.45
2.43
2.43
2.43
1.86
2.42
1.87
2.40
2.40
2.39
1.90
1.90
1.90
1.90
1.84
2.37
2.37
2.37
2.38
2.38
1.91
1.91
2.36
2.33
1.88
2.34
1.92
1.87
2.33
2.33
2.33
2.33
1.93
1.93
1.93
2.31

452.4
591.4
455.2
466.9
219.9
485.6
369.7
190.7
426.9
351.2
484.2
502.8
550.9
282.0
586.9
331.8
538.3
559.8
253.8
484.6
425.6
520.6
492.3
579.8
632.0
370.9
322.6
491.1
474.2
495.9
580.9
371.6
345.0
364.6
428.1
372.3
452.1
471.4
368.5
339.6
482.5
326.4
501.5
545.2
351.0
383.3
211.5

2135.3
2236.5
1460.1
2598.2
1897.1
2848.6
2362.9
2475.1
1861.0
2035.5
2047.2
2565.7
1605.3
1883.1
3445.0
1996.4
5005.6
1873.4
2785.1
2964.0
2336.0
2443.3
1469.6
2471.4
1458.6
1886.4
1172.8
2583.8
3476.6
3109.5
4097.2
1988.8
2254.1
3532.5
4311.8
2898.9
3788.7
2342.2
1802.9
2549.6
3586.5
3774.2
2621.6
1597.3
2888.5
1220.0
2790.7

256
289
290
210
282
187
274
280
187
185
235
199
240
204
198
273
237
249
253
277
278
243
224
218
210
266
265
241
225
239
200
259
230
298
260
249
254
265
214
250
241
283
224
257
228
203
251

KOI-5391.01
KOI-5703.01
KOI-5969.01
KOI-5362.01
KOI-5367.01
KOI-4961.01
KOI-5258.01
KOI-5256.01
KOI-5413.01
KOI-5973.01
KOI-5237.01
KOI-5196.01
KOI-5978.01
KOI-5455.01
KOI-5657.01
KOI-5888.01
KOI-5889.01
KOI-5386.01
KOI-5047.01
KOI-5674.01
KOI-5065.01
KOI-5741.01
KOI-5570.01
KOI-5091.01
KOI-5462.01
KOI-5737.01
KOI-5135.01
KOI-5851.01
KOI-5767.01
KOI-5319.01
KOI-5009.01
KOI-5326.01
KOI-5589.01
KOI-5874.01
KOI-5473.01
KOI-5002.01
KOI-5089.01
KOI-4990.01
KOI-5276.01
KOI-5871.01
KOI-5035.01
KOI-5623.01
KOI-5056.01
KOI-5185.01
KOI-5653.01
KOI-5299.01
KOI-5130.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
T
M
M
P
P
P
P
M
T
P
T
P
M
T
M
M
P
T
M
M
P
P
P
T
M
P
M
M
T
P
M
M
T
P
T
T
M
M
P
P
M
M
M
P
T
P

7.39
7.72
7.59
7.59
7.59
7.59
7.59
5.57
5.46
5.46
5.46
5.46
7.53
5.63
5.63
7.40
7.40
5.86
5.69
5.52
7.47
7.47
7.47
7.34
5.75
2.94
7.15
7.28
5.81
5.81
5.81
5.87
7.09
7.09
7.09
5.93
5.93
7.03
7.03
7.03
6.78
6.17
6.17
6.29
6.23
6.97
6.97

2.27
2.32
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
1.97
1.95
1.95
1.95
1.95
2.29
1.98
1.98
2.27
2.27
2.02
1.99
1.96
2.28
2.28
2.28
2.26
2.00
1.43
2.23
2.25
2.01
2.01
2.01
2.02
2.22
2.22
2.22
2.03
2.03
2.21
2.21
2.21
2.17
2.07
2.07
2.09
2.08
2.20
2.20

368.7
247.4
163.8
150.7
503.0
349.0
452.3
588.1
428.4
419.9
380.4
392.5
364.2
292.1
284.7
190.9
374.4
575.4
326.7
231.5
523.4
362.1
574.7
328.8
371.3
376.2
314.8
322.2
386.6
590.4
360.0
506.8
376.6
287.3
549.4
399.5
545.6
561.1
220.7
623.3
115.2
583.7
222.8
419.9
188.7
211.0
370.1

1740.9
1508.7
1718.2
2257.6
1828.7
2048.4
2679.6
2856.9
1882.1
1578.8
2761.0
1424.0
1955.7
3003.9
2745.5
2875.3
5030.4
2867.1
3040.0
2496.0
4662.7
2639.2
2236.0
3001.6
2632.4
1833.4
2576.5
3075.3
3155.8
2250.0
1861.9
1482.0
2669.6
1770.4
2816.9
1590.7
1218.5
1452.3
2579.8
2142.1
1547.9
3402.7
2308.5
2805.1
1894.6
3074.6
2603.1

215
290
250
271
217
198
199
231
236
285
224
297
209
267
293
273
280
225
287
274
240
203
196
219
290
246
217
277
259
291
200
275
247
289
223
286
296
255
235
196
229
249
279
266
231
293
206

KOI-5829.01
KOI-5120.01
KOI-5000.01
KOI-5764.01
KOI-5775.01
KOI-5489.01
KOI-5693.01
KOI-5170.01
KOI-5540.01
KOI-5715.01
KOI-5306.01
GJ 667C c
KOI-2194.03
KOI-4087.01
KOI-5948.01
tau Cet e*
KOI-5506.01
KOI-4986.01
KOI-4742.01
KOI-701.03
Kepler-62 e
KOI-5959.01
Kapteyn's b
KOI-2418.01
KOI-2474.01
KOI-5087.01
GJ 832 c
KOI-4333.01
KOI-5788.01
KOI-172.02
KOI-5398.01
KOI-5232.01
KOI-2529.02
GJ 180 c*
KOI-5202.01
KOI-5884.01
KOI-1422.04
Kepler-296 f
HD 40307 g
KOI-1298.02
Kepler-283 c
GJ 163 c
KOI-5949.01
KOI-4460.01
KOI-4356.01
GJ 180 b*
KOI-5017.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
d-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
M
M
O
P
T
P
P
P
M
M
M
M
P
P
M
P
P
M
M
M
T
P
P
M
P
M
T
M
M
P
M
M
M
P
P
M
M
P
M
M
M
M
M
P
M
P

6.97
6.91
6.60
6.60
6.54
6.48
6.36
6.36
6.36
6.14
6.69
3.80
3.91
4.17
4.13
4.29
4.33
4.40
4.51
4.54
4.54
4.72
4.80
5.04
5.04
5.27
5.40
5.51
5.51
5.68
5.88
6.11
6.14
6.40
6.55
6.55
6.72
6.72
7.09
7.04
7.04
7.26
7.91
8.07
8.24
8.30
8.41

2.20
2.19
2.14
2.14
2.13
2.12
2.10
2.10
2.10
2.06
2.15
1.54
1.55
1.58
1.57
1.59
1.59
1.60
1.61
1.61
1.61
1.63
1.64
1.66
1.66
1.68
1.69
1.70
1.70
1.71
1.73
1.75
1.75
1.77
1.78
1.78
1.79
1.79
1.82
1.81
1.81
1.83
1.87
1.88
1.89
1.89
1.90

583.9
250.5
249.6
286.1
492.2
370.5
612.9
149.5
643.4
190.0
681.0
28.1
445.2
101.1
398.5
168.1
641.6
444.1
112.3
122.4
122.4
251.5
48.6
86.8
176.8
651.1
35.7
309.2
242.5
242.5
551.2
476.4
64.0
24.3
535.9
588.6
63.3
63.3
197.8
92.7
92.7
25.6
559.8
284.7
174.5
17.4
492.3

2412.0
2749.5
2652.5
1431.0
3239.8
2409.3
2590.8
1115.1
2564.4
2805.2
1454.7
23.6
1914.1
706.5
1427.5
11.9
2638.4
2112.3
1291.7
741.7
1199.7
2450.8
12.7
996.9
1605.7
1260.1
16.1
2504.7
2871.1
1683.6
2153.7
2239.9
1339.4
38.1
2865.3
1189.6
1089.6
1691.9
41.7
1496.7
1740.8
48.9
1873.4
2612.1
1239.7
38.1
1469.6

196
246
249
180
209
284
217
202
192
260
274
247
233
196
222
282
227
210
260
254
261
282
205
225
280
220
253
284
279
278
205
260
271
239
226
182
241
273
227
242
248
277
236
278
187
268
212

KOI-5556.01
GJ 682 c*
KOI-5920.01
KOI-4622.01
KOI-5938.01
KOI-2762.01
KOI-5413.01
KOI-5237.01
GJ 422 b*
KOI-5047.01
KOI-2992.01
KOI-2469.01
KOI-5326.01
KOI-4550.01
KOI-6239.01
KOI-5623.01
KOI-5653.01
Kepler-61 b
KOI-4745.01
KOI-854.01
KOI-4005.01
KOI-2770.01
Kepler-174 d
KOI-518.03
KOI-4450.01
KOI-5829.01
KOI-4054.01
KOI-1871.01
KOI-5874.01
KOI-5135.01
KOI-3282.01
KOI-4036.01
KOI-5889.01
KOI-5888.01
KOI-5570.01
KOI-4961.01
KOI-2834.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-4902.01
KOI-87.01
Kepler-22 b
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-4583.01
KOI-3401.02
KOI-5236.01

G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran

P
P
M
P
M
M
P
P
M
T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
P
P
P
T
P
M
M
T
P
M
M
T
M
P
P
M
M
M
P
M
M
M
P
P
T
M

8.41
8.70
8.77
8.77
8.95
8.95
9.32
9.32
9.90
10.10
10.30
10.51
10.70
11.24
11.38
11.84
12.07
13.85
14.38
14.66
14.66
14.66
14.78
14.78
15.24
15.24
15.48
15.54
15.84
16.14
16.46
17.36
17.43
17.43
17.76
18.45
18.80
19.53
19.53
20.10
20.36
20.36
21.47
21.47
22.30
23.29
23.60

1.90
1.92
1.92
1.92
1.93
1.93
1.95
1.95
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.04
2.05
2.07
2.08
2.15
2.17
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.20
2.20
2.21
2.21
2.22
2.23
2.24
2.27
2.27
2.27
2.28
2.30
2.31
2.33
2.33
2.35
2.35
2.35
2.38
2.38
2.40
2.42
2.43

632.0
57.3
471.4
207.2
545.2
133.0
428.4
380.4
26.2
326.7
82.7
131.2
506.8
140.3
406.5
583.7
188.7
59.9
177.7
56.1
178.1
205.4
247.4
247.4
196.4
583.9
169.1
92.7
287.3
314.8
49.3
168.8
374.4
190.9
574.7
349.0
136.2
339.6
482.5
409.4
289.9
289.9
495.9
580.9
330.9
326.7
550.9

1458.6
16.6
2342.2
1157.8
1597.3
1169.5
1882.1
2761.0
41.3
3040.0
1375.4
1556.8
1482.0
1847.5
1743.2
3402.7
1894.6
1062.8
2564.4
1077.7
1914.8
1470.3
1173.6
878.3
2553.4
2412.0
1770.5
1176.7
1770.4
2576.5
1162.9
1135.0
5030.4
2875.3
2236.0
2048.4
2150.0
2549.6
3586.5
2012.1
535.9
619.4
3109.5
4097.2
3265.0
2696.9
1605.3

195
198
264
194
248
229
224
224
231
287
239
262
274
252
233
249
231
267
246
252
281
198
206
195
276
184
276
267
288
213
271
252
279
268
191
195
254
250
241
195
250
261
237
199
223
280
230

KOI-5749.01
KOI-4988.01
KOI-3028.02
KOI-5649.01
KOI-5067.01
Kepler-298 d

K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran

P
M
P
P
T
M

23.60
24.51
24.97
25.93
26.43
26.81

2.43
2.45
2.46
2.48
2.49
2.50

282.0
484.2
458.1
426.9
219.9
77.5

1883.1
2047.2
3759.3
1861.0
1897.1
1545.2

196
224
205
181
282
271

Ts
238
244
283
247
250
276
304
228
213
240
234
299
227
241
300
219
270
265
316
281
196
225
232
291
282
323
238
249
285
325
243
292
299
278
213
258
265
309
316
334
276
246
258
282
316

T
-35
-29
10
-26
-23
3
31
-45
-60
-33
-39
26
-46
-32
27
-54
-3
-8
43
8
-77
-48
-41
18
9
50
-35
-24
12
52
-30
19
26
5
-60
-15
-8
36
43
61
3
-27
-15
9
43

ESI
0,69\par
0,82\par
0,90\par
0,76\par
0,77\par
0,90\par
0,90\par
0,65\par
0,57\par
0,72\par
0,69\par
0,94\par
0,64\par
0,72\par
0,94\par
0,59\par
0,88\par
0,85\par
0,86\par
0,91\par
0,60\par
0,62\par
0,65\par
0,92\par
0,91\par
0,82\par
0,68\par
0,74\par
0,91\par
0,81\par
0,83\par
0,90\par
0,90\par
0,88\par
0,54\par
0,85\par
0,81\par
0,87\par
0,84\par
0,77\par
0,86\par
0,71\par
0,77\par
0,89\par
0,83\par

vesc

g
0.56
0.62
0.75
0.76
0.78
0.79
0.79
0.79
0.89
0.93
0.93
0.99
1.00
1.04
1.08
1.11
1.12
1.14
1.15
1.16
1.17
1.17
1.17
1.19
1.19
1.19
1.20
1.22
1.22
1.22
1.23
1.23
1.24
1.24
1.24
1.24
1.25
1.25
1.25
1.27
1.27
1.28
1.29
1.29
1.29

0.57
0.69
0.75
0.76
0.77
0.79
0.86
0.78
0.95
0.99
0.93
0.99
1.05
1.05
1.08
1.12
1.13
1.15
1.16
1.20
1.21
1.19
1.19
1.21
1.21
1.21
1.22
1.25
1.25
1.25
1.26
1.25
1.27
1.27
1.27
1.27
1.29
1.29
1.29
1.31
1.32
1.34
1.34
1.31
1.36

d
0.97
0.81
1.00
1.00
1.01
0.99
0.85
1.01
0.88
0.88
1.01
1.00
0.90
0.99
0.99
0.98
0.99
0.98
0.97
0.94
0.94
0.98
0.97
0.96
0.96
0.96
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.94
0.94
0.94
0.96
0.93
0.94
0.94
0.94
0.93
0.92
0.92
0.97
0.91

292
227
270
267
295
330
247
305
266
237
261
279
268
249
229
329
251
272
323
259
227
287
255
288
265
320
273
248
271
322
274
256
288
245
300
303
310
224
307
249
243
240
294
266
230
224
314

19
-46
-3
-6
22
57
-26
32
-7
-36
-12
6
-5
-24
-44
56
-22
-1
50
-14
-46
14
-18
15
-8
47
0
-25
-2
49
1
-17
15
-28
27
30
37
-49
34
-24
-30
-33
21
-7
-43
-49
41

0,87\par
0,60\par
0,81\par
0,80\par
0,86\par
0,76\par
0,69\par
0,83\par
0,78\par
0,64\par
0,76\par
0,82\par
0,78\par
0,70\par
0,60\par
0,75\par
0,70\par
0,79\par
0,77\par
0,77\par
0,60\par
0,82\par
0,72\par
0,82\par
0,76\par
0,77\par
0,79\par
0,72\par
0,78\par
0,77\par
0,78\par
0,71\par
0,81\par
0,66\par
0,80\par
0,87\par
0,79\par
0,55\par
0,79\par
0,67\par
0,69\par
0,67\par
0,80\par
0,74\par
0,58\par
0,55\par
0,77\par

1.30
1.30
1.31
1.31
1.32
1.34
1.35
1.36
1.36
1.36
1.36
1.36
1.37
1.37
1.37
1.37
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.38
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.42

1.36
1.37
1.38
1.38
1.40
1.42
1.45
1.45
1.45
1.46
1.46
1.47
1.48
1.48
1.48
1.50
1.49
1.50
1.50
1.39
1.39
1.50
1.51
1.52
1.52
1.54
1.53
1.40
1.52
1.54
1.55
1.55
1.55
1.56
1.57
1.41
1.58
1.58
1.58
1.58
1.41
1.41
1.59
1.59
1.59
1.59
1.60

0.91
0.90
0.91
0.90
0.89
0.89
0.87
0.88
0.88
0.86
0.87
0.86
0.86
0.86
0.86
0.84
0.85
0.85
0.85
0.98
0.98
0.84
0.84
0.83
0.83
0.81
0.83
0.99
0.84
0.82
0.82
0.82
0.82
0.81
0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.79
0.79
0.79
0.79
0.78

295
329
331
251
323
228
314
320
228
226
276
240
281
245
239
313
277
289
294
318
319
283
264
258
250
306
306
281
265
280
241
299
269
338
301
289
295
304
254
291
282
324
264
297
267
242
292

22
56
58
-22
50
-45
41
47
-45
-47
3
-33
8
-28
-34
40
4
16
21
45
46
10
-9
-15
-23
33
33
8
-8
7
-32
26
-4
65
28
16
22
31
-19
18
9
51
-9
24
-6
-31
19

0,80\par
0,74\par
0,65\par
0,60\par
0,67\par
0,51\par
0,77\par
0,75\par
0,51\par
0,50\par
0,68\par
0,56\par
0,69\par
0,58\par
0,56\par
0,77\par
0,69\par
0,78\par
0,71\par
0,69\par
0,69\par
0,77\par
0,72\par
0,69\par
0,66\par
0,78\par
0,71\par
0,70\par
0,66\par
0,70\par
0,57\par
0,78\par
0,74\par
0,64\par
0,72\par
0,78\par
0,72\par
0,77\par
0,68\par
0,72\par
0,71\par
0,68\par
0,67\par
0,78\par
0,73\par
0,62\par
0,72\par

1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43

1.60
1.58
1.88
1.88
1.88
1.88
1.61
1.61
1.88
1.87
1.87
1.87
1.86
1.86
1.86
1.63
1.86
1.63
1.85
1.85
1.85
1.65
1.65
1.65
1.65
1.62
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.65
1.65
1.84
1.83
1.64
1.83
1.66
1.64
1.83
1.83
1.83
1.83
1.66
1.66
1.66
1.82

0.79
0.80
0.57
0.57
0.57
0.57
0.78
0.78
0.57
0.58
0.58
0.58
0.59
0.59
0.59
0.77
0.59
0.76
0.59
0.59
0.60
0.75
0.75
0.75
0.75
0.78
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.75
0.75
0.61
0.61
0.76
0.61
0.75
0.77
0.62
0.62
0.62
0.62
0.74
0.74
0.74
0.62

256
331
291
312
258
239
240
271
276
325
264
337
250
307
333
314
320
266
327
314
280
244
237
259
331
285
258
318
299
331
240
315
287
329
263
326
336
296
275
237
270
289
320
306
272
334
247

-17
58
18
39
-15
-34
-33
-2
3
52
-9
64
-23
34
60
41
47
-7
54
41
7
-29
-36
-14
58
12
-15
45
26
58
-33
42
14
56
-10
53
63
23
2
-36
-3
16
47
33
-1
61
-26

0,64\par
0,67\par
0,72\par
0,71\par
0,65\par
0,57\par
0,57\par
0,73\par
0,75\par
0,72\par
0,71\par
0,69\par
0,62\par
0,76\par
0,70\par
0,71\par
0,70\par
0,71\par
0,71\par
0,75\par
0,71\par
0,59\par
0,56\par
0,66\par
0,70\par
0,84\par
0,65\par
0,70\par
0,76\par
0,70\par
0,60\par
0,74\par
0,73\par
0,68\par
0,67\par
0,71\par
0,68\par
0,73\par
0,71\par
0,57\par
0,70\par
0,75\par
0,72\par
0,74\par
0,72\par
0,67\par
0,61\par

1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44

1.80
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.68
1.67
1.67
1.67
1.67
1.81
1.69
1.69
1.81
1.81
1.70
1.69
1.68
1.81
1.81
1.81
1.80
1.70
1.43
1.79
1.80
1.70
1.70
1.70
1.70
1.79
1.79
1.79
1.71
1.71
1.78
1.78
1.78
1.77
1.73
1.73
1.73
1.73
1.78
1.78

0.63
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.73
0.74
0.74
0.74
0.74
0.63
0.73
0.73
0.63
0.63
0.71
0.72
0.73
0.63
0.63
0.63
0.64
0.72
1.01
0.64
0.64
0.72
0.72
0.72
0.71
0.65
0.65
0.65
0.71
0.71
0.65
0.65
0.65
0.66
0.70
0.70
0.69
0.69
0.65
0.65

237
286
290
221
250
324
258
242
232
300
314
286
273
237
263
323
268
251
300
295
302
323
246
266
321
262
295
326
321
320
247
302
313
282
269
224
284
316
270
285
291
320
279
321
230
312
255

-36
13
17
-52
-23
51
-15
-31
-41
27
41
13
0
-36
-10
50
-5
-22
27
22
29
50
-27
-7
48
-11
22
53
48
47
-26
29
40
9
-4
-49
11
43
-3
12
18
47
6
48
-43
39
-18

0,57\par
0,73\par
0,74\par
0,51\par
0,63\par
0,71\par
0,67\par
0,60\par
0,56\par
0,75\par
0,72\par
0,84\par
0,85\par
0,70\par
0,76\par
0,78\par
0,80\par
0,70\par
0,83\par
0,83\par
0,83\par
0,76\par
0,67\par
0,79\par
0,76\par
0,79\par
0,81\par
0,75\par
0,74\par
0,74\par
0,67\par
0,80\par
0,79\par
0,77\par
0,75\par
0,59\par
0,79\par
0,78\par
0,74\par
0,79\par
0,79\par
0,75\par
0,72\par
0,75\par
0,55\par
0,75\par
0,78\par

1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.45
1.45
1.60
1.63
1.67
1.68
1.70
1.71
1.72
1.74
1.75
1.75
1.78
1.78
1.83
1.83
1.87
1.89
1.91
1.91
1.94
1.96
2.00
2.00
2.04
2.07
2.07
2.10
2.10
2.14
2.15
2.15
2.17
2.26
2.28
2.31
2.32
2.33

1.78
1.78
1.76
1.76
1.75
1.75
1.74
1.74
1.74
1.73
1.76
1.57
1.59
1.62
1.62
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.68
1.70
1.71
1.74
1.74
1.77
1.79
1.80
1.80
1.82
1.84
1.87
1.87
1.90
1.92
1.92
1.94
1.94
1.97
1.97
1.97
1.99
2.06
2.07
2.09
2.10
2.10

0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.68
0.69
0.69
0.69
0.70
0.67
1.04
1.05
1.06
1.07
1.07
1.08
1.07
1.08
1.09
1.09
1.09
1.09
1.10
1.10
1.11
1.12
1.12
1.12
1.14
1.14
1.14
1.15
1.15
1.16
1.16
1.17
1.17
1.18
1.19
1.19
1.18
1.21
1.21
1.22
1.23
1.23

239
242
308
238
293
274
269
268
276
332
284
307
320
298
279
295
277
314
293
299
328
245
253
242
323
231
323
314
336
261
319
300
327
316
239
243
302
299
290
244
298
310
286
249
272
329
280

-34
-31
35
-35
20
1
-4
-5
3
59
11
34
47
25
6
22
4
41
20
26
55
-28
-20
-31
50
-42
50
41
63
-12
46
27
54
43
-34
-30
29
26
17
-29
25
37
13
-24
-1
56
7

0,78\par
0,59\par
0,77\par
0,59\par
0,74\par
0,73\par
0,76\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,76\par
0,76\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,75\par
0,72\par
0,73\par
0,73\par
0,74\par
0,68\par
0,60\par
0,61\par
0,57\par
0,71\par
0,71\par
0,70\par
0,72\par
0,68\par
0,68\par
0,71\par
0,72\par
0,69\par
0,68\par
0,62\par
0,60\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,57\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,57\par
0,69\par
0,66\par
0,70\par

2.33
2.36
2.38
2.38
2.40
2.40
2.45
2.45
2.53
2.55
2.58
2.60
2.62
2.70
2.71
2.76
2.79
3.00
3.05
3.08
3.08
3.08
3.11
3.11
3.15
3.15
3.17
3.18
3.21
3.25
3.28
3.37
3.38
3.38
3.42
3.49
3.52
3.60
3.60
3.64
3.69
3.69
3.79
3.79
3.87
3.98
4.00

2.10
2.13
2.14
2.14
2.15
2.15
2.19
2.19
2.24
2.25
2.27
2.29
2.30
2.35
2.36
2.39
2.41
2.54
2.57
2.59
2.59
2.59
2.60
2.60
2.63
2.63
2.65
2.65
2.67
2.69
2.71
2.77
2.77
2.77
2.79
2.83
2.85
2.90
2.90
2.92
2.94
2.94
3.00
3.00
3.05
3.10
3.12

1.23
1.23
1.24
1.24
1.24
1.24
1.26
1.26
1.28
1.28
1.29
1.29
1.30
1.32
1.32
1.33
1.34
1.39
1.41
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.46
1.48
1.49
1.49
1.50
1.52
1.53
1.54
1.54
1.55
1.57
1.57
1.59
1.59
1.61
1.64
1.64

245
274
254
231
332
322

-28
1
-19
-42
59
49

0,67\par
0,70\par
0,63\par
0,57\par
0,66\par
0,68\par

4.00
4.08
4.13
4.22
4.26
4.29

3.12
3.16
3.19
3.23
3.26
3.27

1.64
1.67
1.68
1.70
1.71
1.72

#
KOI-5188.01
KOI-5399.01
KOI-5067.01
KOI-5538.01
KOI-5649.01
KOI-5725.01
KOI-4988.01
KOI-5467.01
KOI-5236.01
KOI-5749.01
KOI-5103.01
KOI-5042.01
KOI-5903.01
KOI-5140.01
KOI-5810.01
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-5447.01
KOI-5144.01
KOI-5268.01
KOI-5229.01
KOI-4933.01
KOI-5558.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-5356.01
KOI-5199.01
KOI-5703.01
KOI-5878.01
KOI-5969.01
KOI-5362.01
KOI-5367.01
KOI-4961.01
KOI-5258.01
KOI-5978.01
KOI-5065.01
KOI-5741.01
KOI-5570.01
KOI-5391.01
KOI-5888.01
KOI-5889.01
KOI-5091.01
KOI-5851.01
KOI-5135.01
KOI-5589.01
KOI-5874.01
KOI-5473.01
KOI-4990.01
KOI-5276.01

Caract.
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran

Type
T
P
T
P
P
P
M
P
M
P
P
M
M
M
M
M
P
M
M
P
T
M
M
M
M
T
P
T
M
M
M
P
P
P
P
M
P
P
P
M
M
P
M
P
M
T
P
M
M

M
8.86
8.86
8.79
8.79
8.73
8.67
8.54
8.54
8.41
8.41
8.41
8.35
8.22
8.22
8.16
8.10
8.10
8.03
8.03
8.03
7.97
7.84
7.77
7.78
7.78
7.78
7.78
7.72
7.65
7.59
7.59
7.59
7.59
7.59
7.53
7.47
7.47
7.47
7.39
7.40
7.40
7.34
7.28
7.15
7.09
7.09
7.09
7.03
7.03

R
2.50
2.50
2.49
2.49
2.48
2.47
2.45
2.45
2.43
2.43
2.43
2.42
2.40
2.40
2.39
2.38
2.38
2.37
2.37
2.37
2.36
2.34
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.32
2.31
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.29
2.28
2.28
2.28
2.27
2.27
2.27
2.26
2.25
2.23
2.22
2.22
2.22
2.21
2.21

Per
455.2
466.9
219.9
485.6
426.9
351.2
484.2
502.8
550.9
282.0
586.9
538.3
253.8
484.6
425.6
495.9
580.9
322.6
491.1
474.2
364.6
452.1
428.1
339.6
482.5
326.4
501.5
247.4
211.5
163.8
150.7
503.0
349.0
452.3
364.2
523.4
362.1
574.7
368.7
190.9
374.4
328.8
322.2
314.8
376.6
287.3
549.4
561.1
220.7

Dist
1460.1
2598.2
1897.1
2848.6
1861.0
2035.5
2047.2
2565.7
1605.3
1883.1
3445.0
5005.6
2785.1
2964.0
2336.0
3109.5
4097.2
1172.8
2583.8
3476.6
3532.5
3788.7
4311.8
2549.6
3586.5
3774.2
2621.6
1508.7
2790.7
1718.2
2257.6
1828.7
2048.4
2679.6
1955.7
4662.7
2639.2
2236.0
1740.9
2875.3
5030.4
3001.6
3075.3
2576.5
2669.6
1770.4
2816.9
1452.3
2579.8

Teq
290
210
282
187
187
185
235
199
240
204
198
237
253
277
278
239
200
265
241
225
298
254
260
250
241
283
224
290
251
250
271
217
198
199
209
240
203
196
215
273
280
219
277
217
247
289
223
255
235

KOI-5871.01
KOI-5299.01
KOI-5130.01
KOI-5829.01
KOI-5120.01
KOI-5035.01
KOI-5306.01
KOI-5000.01
KOI-5764.01
KOI-5775.01
KOI-5489.01
KOI-5693.01
KOI-5170.01
KOI-5540.01
KOI-5185.01
KOI-5653.01
KOI-5623.01
KOI-5056.01
KOI-5715.01
KOI-5002.01
KOI-5089.01
KOI-5386.01
KOI-5326.01
KOI-5767.01
KOI-5319.01
KOI-5009.01
KOI-5462.01
KOI-5047.01
KOI-5455.01
KOI-5657.01
KOI-5256.01
KOI-5674.01
KOI-5413.01
KOI-5973.01
KOI-5237.01
KOI-5196.01
KOI-5938.01
KOI-5239.01
KOI-5789.01
KOI-5920.01
KOI-5227.01
KOI-5844.01
KOI-5357.01
KOI-5017.01
KOI-4931.01
KOI-5556.01
KOI-5777.01
KOI-5949.01
KOI-5843.01
KOI-5492.01

G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

P
T
P
P
M
P
M
M
O
P
T
P
P
P
M
P
M
M
M
T
T
P
M
M
T
P
T
T
M
T
P
M
M
T
P
T
M
P
P
M
M
P
M
P
P
P
M
M
M
P

7.03
6.97
6.97
6.97
6.91
6.78
6.69
6.60
6.60
6.54
6.48
6.36
6.36
6.36
6.29
6.23
6.17
6.17
6.14
5.93
5.93
5.86
5.87
5.81
5.81
5.81
5.75
5.69
5.63
5.63
5.57
5.52
5.46
5.46
5.46
5.46
5.34
5.34
5.34
5.28
5.22
5.22
5.16
5.16
5.16
5.16
5.06
4.99
4.93
5.01

2.21
2.20
2.20
2.20
2.19
2.17
2.15
2.14
2.14
2.13
2.12
2.10
2.10
2.10
2.09
2.08
2.07
2.07
2.06
2.03
2.03
2.02
2.02
2.01
2.01
2.01
2.00
1.99
1.98
1.98
1.97
1.96
1.95
1.95
1.95
1.95
1.93
1.93
1.93
1.92
1.91
1.91
1.90
1.90
1.90
1.90
1.88
1.87
1.86
1.87

623.3
211.0
370.1
583.9
250.5
115.2
681.0
249.6
286.1
492.2
370.5
612.9
149.5
643.4
419.9
188.7
583.7
222.8
190.0
399.5
545.6
575.4
506.8
386.6
590.4
360.0
371.3
326.7
292.1
284.7
588.1
231.5
428.4
419.9
380.4
392.5
545.2
351.0
383.3
471.4
371.6
345.0
520.6
492.3
579.8
632.0
372.3
559.8
331.8
368.5

2142.1
3074.6
2603.1
2412.0
2749.5
1547.9
1454.7
2652.5
1431.0
3239.8
2409.3
2590.8
1115.1
2564.4
2805.1
1894.6
3402.7
2308.5
2805.2
1590.7
1218.5
2867.1
1482.0
3155.8
2250.0
1861.9
2632.4
3040.0
3003.9
2745.5
2856.9
2496.0
1882.1
1578.8
2761.0
1424.0
1597.3
2888.5
1220.0
2342.2
1988.8
2254.1
2443.3
1469.6
2471.4
1458.6
2898.9
1873.4
1996.4
1802.9

196
293
206
196
246
229
274
249
180
209
284
217
202
192
266
231
249
279
260
286
296
225
275
259
291
200
290
287
267
293
231
274
236
285
224
297
257
228
203
265
259
230
243
224
218
210
249
249
273
214

KOI-5421.01
KOI-5165.01
KOI-5453.01
KOI-5422.01
KOI-5861.01
KOI-5395.01
KOI-5202.01
KOI-5643.01
KOI-5884.01
KOI-5646.01
KOI-5755.01
KOI-5530.01
KOI-4940.01
KOI-5203.01
KOI-5232.01
KOI-5904.01
KOI-5398.01
KOI-5856.01
KOI-5200.01
KOI-5491.01
KOI-5505.01
KOI-5788.01
KOI-5087.01
KOI-5840.01
KOI-5536.01
KOI-5068.01
KOI-5893.01
KOI-5475.01
KOI-5610.01
KOI-5824.01
KOI-5959.01
KOI-3284.01
KOI-5896.01
KOI-4986.01
KOI-5366.01
KOI-5389.01
KOI-5442.01
KOI-5506.01
KOI-5948.01
KOI-5687.01
KOI-5147.01
KOI-571.05
KOI-5545.01
KOI-5465.01
KOI-5176.01
KOI-5627.01
Kepler-186 f
KOI-5270.01
KOI-5559.01
KOI-5097.01

G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Subterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
G-Warm Terran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Terran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran

M
M
M
M
M
M
P
P
P
M
P
T
M
P
M
P
P
M
M
M
P
M
M
M
P
T
P
P
M
P
T
M
P
P
P
M
P
P
P
P
M
O
P
P
T
M
P
P
P
P

4.84
4.70
4.70
4.64
4.59
4.53
4.48
4.48
4.48
4.42
4.42
4.44
4.37
4.37
4.30
0.37
4.20
4.07
4.15
4.09
4.09
4.04
3.93
3.87
3.87
3.69
3.77
3.84
3.71
3.66
3.66
0.68
3.61
3.51
3.51
3.45
3.39
3.46
3.36
3.24
3.26
0.93
1.02
3.22
3.05
2.90
1.23
2.80
2.70
2.76

1.84
1.82
1.82
1.81
1.80
1.79
1.78
1.78
1.78
1.77
1.77
1.77
1.76
1.76
1.75
0.77
1.73
1.71
1.72
1.71
1.71
1.70
1.68
1.67
1.67
1.64
1.65
1.66
1.64
1.63
1.63
0.93
1.62
1.60
1.60
1.59
1.58
1.59
1.57
1.55
1.55
1.02
1.05
1.54
1.51
1.48
1.11
1.46
1.44
1.45

370.9
369.7
190.7
360.6
452.4
601.1
535.9
570.0
588.6
386.6
388.7
591.4
84.6
367.7
476.4
322.5
551.2
259.3
357.8
480.2
323.8
242.5
651.1
460.8
392.7
385.3
405.6
448.3
495.4
247.5
251.5
35.2
434.3
444.1
574.7
365.7
512.1
641.6
398.5
513.1
471.4
129.9
541.1
476.8
215.7
244.0
129.9
606.9
586.6
329.7

1886.4
2362.9
2475.1
1982.7
2135.3
1924.3
2865.3
1769.4
1189.6
1652.2
2000.8
2236.5
1249.4
1613.8
2239.9
448.7
2153.7
2543.3
1951.6
2456.0
1581.8
2871.1
1260.1
1818.0
2576.3
1740.2
2365.5
1196.0
2233.7
2704.4
2450.8
472.5
2096.0
2112.3
1322.3
1053.9
1353.7
2638.4
1427.5
1926.0
1067.4
524.9
1378.7
1740.7
1303.6
1822.6
492.3
1900.9
1082.0
1859.0

266
274
280
274
256
254
227
190
185
267
210
289
271
184
261
216
206
281
248
235
216
283
234
249
226
290
216
232
248
233
284
272
212
211
191
241
198
230
222
208
267
179
206
227
292
257
192
229
189
232

KOI-5737.01
KOI-5846.01
KOI-5679.01
KOI-5879.01
KOI-5670.01
KOI-5975.01
KOI-5387.01
KOI-5927.01
KOI-5806.01
KOI-5499.01
KOI-5194.01
KOI-5161.01
KOI-5560.01
KOI-4957.01
KOI-5819.01
KOI-5819.01
KOI-3456.02
KOI-5377.01
KOI-5303.01
KOI-4878.01
KOI-5494.01
KOI-5927.01
KOI-5210.01
KOI-6108.01
KOI-1686.01
KOI-5595.01
KOI-5916.01
KOI-4996.01
KOI-5793.01
KOI-5957.01
GJ 667C f
GJ 667C e
KOI-5809.01
KOI-5060.01
KOI-5123.01
KOI-5545.01
KOI-5958.01
KOI-6151.01
KOI-3447.01
KOI-3010.01
KOI-5330.01
KOI-5870.01
KOI-701.04
Kepler-62 f
KOI-5737.01
KOI-5904.01
KOI-5562.01
KOI-4994.01
GJ 667C c
KOI-2194.03

G-Warm Superterran
M
2.66
1.43
376.2
G-Warm Superterran
M
2.61
1.42
199.1
F-Warm Superterran
P
2.52
1.40
615.9
K-Warm Superterran
P
2.48
1.39
88.5
F-Warm Superterran
M
2.39
1.37
542.2
F-Warm Superterran
P
2.24
1.34
545.5
K-Warm Terran
O
1.83
1.25
297.8
G-Warm Terran
M
1.79
1.24
436.4
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
313.8
G-Warm Superterran
M
2.21
1.33
122.6
F-Warm Superterran
T
2.32
1.35
287.5
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
289.8
G-Warm Superterran
M
2.12
1.31
365.0
K-Warm Superterran
O
2.12
1.31
105.5
G-Warm Superterran
P
2.03
1.29
381.4
G-Warm Superterran
P
2.04
1.29
381.4
F-Warm Superterran
M
2.00
1.28
486.1
G-Warm Superterran
T
2.00
1.28
251.0
G-Warm Terran
P
1.87
1.25
438.6
F-Warm Superterran
M
2.01
1.28
449.0
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
223.5
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
436.4
G-Warm Terran
M
1.83
1.24
126.0
G-Warm Superterran
P
2.07
1.29
485.9
K-Warm Superterran
M
2.28
1.33
56.9
K-Warm Terran
P
1.72
1.21
208.0
K-Warm Subterran
P
0.19
0.58
100.4
F-Warm Terran
M
1.60
1.18
358.5
G-Warm Terran
P
1.69
1.20
507.5
G-Warm Terran
P
1.53
1.16
371.5
M-Warm Superterran
P
2.70
1.40
39.0
M-Warm Superterran
P
2.70
1.40
62.2
K-Warm Terran
O
1.42
1.13
216.1
G-Warm Terran
P
1.46
1.14
290.4
G-Warm Terran
M
1.28
1.09
288.9
G-Warm Terran
P
1.15
1.05
541.1
G-Warm Subterran
M
0.49
0.79
226.5
G-Warm Superterran
P
2.73
1.40
431.8
K-Warm Subterran
M
0.42
0.75
31.5
K-Warm Superterran
M
2.80
1.41
60.9
K-Warm
K-WarmTerran
Terran M 0.97
M 0.99 40.90.97
973.9 265.
0.99 299. 0.94\par
40.9
K-Warm Subterran
P
0.44
0.76
132.1
K-Warm Superterran
P
2.81
1.41
267.3
K-Warm Superterran
P
2.81
1.41
267.3
G-Warm Superterran
M
2.94
1.43
376.2
G-Warm Subterran
P
0.46
0.77
322.5
G-Warm Subterran
P
0.48
0.78
438.0
G-Warm Terran
P
0.79
0.92
528.1
M-Warm Superterran
M
3.80
1.54
28.1
F-Warm Superterran
M
3.91
1.55
445.2

1833.4
1713.8
1387.3
953.1
2340.4
902.7
822.0
1533.5
970.0
1965.3
2036.3
983.8
1040.1
642.6
1459.0
1459.0
1460.4
1488.6
1073.8
1075.2
1124.4
1533.5
1924.7
754.7
1033.8
878.8
207.8
1597.9
757.9
702.6
23.6
23.6
562.5
888.8
1873.9
1378.7
515.1
1731.1
520.1
1218.0
973.9
494.1
802.5
1199.7
1833.4
448.7
382.8
662.0
23.6
1914.1

254
278
221
209
239
228
159
245
271
279
297
262
241
176
212
206
248
288
202
255
255
245
286
221
245
196
211
280
189
230
221
189
183
235
265
206
245
210
253
264
265
217
204
201
246
219
197
201
247
233

KOI-4087.01
KOI-5948.01
tau Cet e*
KOI-4986.01
KOI-5506.01
KOI-4742.01
KOI-701.03
Kepler-62 e
Kapteyn's b
KOI-5959.01
KOI-2418.01
KOI-2474.01
KOI-5087.01
GJ 832 c
KOI-4333.01
KOI-5788.01
KOI-5398.01
KOI-172.02
KOI-5232.01
KOI-2529.02
GJ 180 c*
KOI-5202.01
KOI-5884.01
KOI-1422.04
Kepler-296 f
HD 40307 g
GJ 163 c
KOI-1298.02
Kepler-283 c
KOI-5949.01
KOI-4460.01
KOI-4356.01
KOI-5017.01
KOI-5556.01
GJ 682 c*
GJ 180 b*
KOI-5920.01
KOI-4622.01
KOI-5938.01
KOI-2762.01
KOI-5413.01
KOI-5237.01
GJ 422 b*
KOI-5047.01
KOI-2992.01
KOI-2469.01
KOI-5326.01
KOI-6239.01
KOI-4550.01
KOI-5623.01

K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
d-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
M-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
M-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran

P
P
M
P
P
M
M
M
P
T
P
M
P
M
T
M
P
M
M
M
M
P
P
M
M
P
M
M
M
M
M
P
P
P
P
M
M
P
M
M
P
P
M
T
M
M
M
M
M
M

4.17
4.13
4.29
4.40
4.33
4.51
4.54
4.54
4.80
4.72
5.04
5.04
5.27
5.40
5.51
5.51
5.88
5.68
6.11
6.14
6.40
6.55
6.55
6.72
6.72
7.09
7.26
7.04
7.04
7.91
8.07
8.24
8.41
8.41
8.70
8.30
8.77
8.77
8.95
8.95
9.32
9.32
9.90
10.10
10.30
10.51
10.70
11.38
11.24
11.84

1.58
1.57
1.59
1.60
1.59
1.61
1.61
1.61
1.64
1.63
1.66
1.66
1.68
1.69
1.70
1.70
1.73
1.71
1.75
1.75
1.77
1.78
1.78
1.79
1.79
1.82
1.83
1.81
1.81
1.87
1.88
1.89
1.90
1.90
1.92
1.89
1.92
1.92
1.93
1.93
1.95
1.95
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.05
2.04
2.07

101.1
398.5
168.1
444.1
641.6
112.3
122.4
122.4
48.6
251.5
86.8
176.8
651.1
35.7
309.2
242.5
551.2
242.5
476.4
64.0
24.3
535.9
588.6
63.3
63.3
197.8
25.6
92.7
92.7
559.8
284.7
174.5
492.3
632.0
57.3
17.4
471.4
207.2
545.2
133.0
428.4
380.4
26.2
326.7
82.7
131.2
506.8
406.5
140.3
583.7

706.5
1427.5
11.9
2112.3
2638.4
1291.7
741.7
1199.7
12.7
2450.8
996.9
1605.7
1260.1
16.1
2504.7
2871.1
2153.7
1683.6
2239.9
1339.4
38.1
2865.3
1189.6
1089.6
1691.9
41.7
48.9
1496.7
1740.8
1873.4
2612.1
1239.7
1469.6
1458.6
16.6
38.1
2342.2
1157.8
1597.3
1169.5
1882.1
2761.0
41.3
3040.0
1375.4
1556.8
1482.0
1743.2
1847.5
3402.7

196
222
282
210
227
260
254
261
205
282
225
280
220
253
284
279
205
278
260
271
239
226
182
241
273
227
277
242
248
236
278
187
212
195
198
268
264
194
248
229
224
224
231
287
239
262
274
233
252
249

KOI-5653.01
Kepler-61 b
KOI-4745.01
KOI-854.01
KOI-4005.01
KOI-2770.01
Kepler-174 d
KOI-518.03
KOI-4450.01
KOI-5829.01
KOI-4054.01
KOI-1871.01
KOI-5874.01
KOI-5135.01
KOI-3282.01
KOI-4036.01
KOI-5889.01
KOI-5888.01
KOI-5570.01
KOI-4961.01
KOI-2834.01
KOI-5541.01
KOI-5592.01
KOI-4902.01
KOI-87.01
Kepler-22 b
KOI-5796.01
KOI-5645.01
KOI-4583.01
KOI-3401.02
KOI-5236.01
KOI-5749.01
KOI-4988.01
KOI-3028.02
KOI-5649.01
KOI-5067.01
Kepler-298 d

K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
F-Warm Superterran
K-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
G-Warm Superterran
K-Warm Superterran

M
M
M
M
T
P
P
P
T
P
M
M
T
P
M
M
T
M
P
P
M
M
M
P
M
M
M
P
P
T
M
P
M
P
P
T
M

12.07
13.85
14.38
14.66
14.66
14.66
14.78
14.78
15.24
15.24
15.48
15.54
15.84
16.14
16.46
17.36
17.43
17.43
17.76
18.45
18.80
19.53
19.53
20.10
20.36
20.36
21.47
21.47
22.30
23.29
23.60
23.60
24.51
24.97
25.93
26.43
26.81

2.08
2.15
2.17
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.20
2.20
2.21
2.21
2.22
2.23
2.24
2.27
2.27
2.27
2.28
2.30
2.31
2.33
2.33
2.35
2.35
2.35
2.38
2.38
2.40
2.42
2.43
2.43
2.45
2.46
2.48
2.49
2.50

188.7
59.9
177.7
56.1
178.1
205.4
247.4
247.4
196.4
583.9
169.1
92.7
287.3
314.8
49.3
168.8
374.4
190.9
574.7
349.0
136.2
339.6
482.5
409.4
289.9
289.9
495.9
580.9
330.9
326.7
550.9
282.0
484.2
458.1
426.9
219.9
77.5

1894.6
1062.8
2564.4
1077.7
1914.8
1470.3
1173.6
878.3
2553.4
2412.0
1770.5
1176.7
1770.4
2576.5
1162.9
1135.0
5030.4
2875.3
2236.0
2048.4
2150.0
2549.6
3586.5
2012.1
535.9
619.4
3109.5
4097.2
3265.0
2696.9
1605.3
1883.1
2047.2
3759.3
1861.0
1897.1
1545.2

231
267
246
252
281
198
206
195
276
184
276
267
288
213
271
252
279
268
191
195
254
250
241
195
250
261
237
199
223
280
230
196
224
205
181
282
271

Ts

T
331
251
323
228
228
226
276
240
281
245
239
277
294
318
319
280
241
306
281
265
338
295
301
291
282
324
264
331
292
291
312
258
239
240
250
280
244
237
256
314
320
259
318
258
287
329
263
296
275

58
-22
50
-45
-45
-47
3
-33
8
-28
-34
4
21
45
46
7
-32
33
8
-8
65
22
28
18
9
51
-9
58
19
18
39
-15
-34
-33
-23
7
-29
-36
-17
41
47
-14
45
-15
14
56
-10
23
2

ESI
0,65\par
0,60\par
0,67\par
0,51\par
0,51\par
0,50\par
0,68\par
0,56\par
0,69\par
0,58\par
0,56\par
0,69\par
0,71\par
0,69\par
0,69\par
0,70\par
0,57\par
0,71\par
0,70\par
0,66\par
0,64\par
0,72\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,68\par
0,67\par
0,67\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,65\par
0,57\par
0,57\par
0,62\par
0,71\par
0,59\par
0,56\par
0,64\par
0,71\par
0,70\par
0,66\par
0,70\par
0,65\par
0,73\par
0,68\par
0,67\par
0,73\par
0,71\par

vesc

g
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.44
1.44
1.44
1.44
1.43
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44

1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.87
1.87
1.87
1.86
1.86
1.86
1.86
1.85
1.85
1.85
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.84
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
1.81
1.81
1.81
1.81
1.80
1.81
1.81
1.80
1.80
1.79
1.79
1.79
1.79
1.78
1.78

d
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.58
0.58
0.58
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.61
0.61
0.61
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.64
0.64
0.64
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

237
334
247
237
286
270
314
290
221
250
324
258
242
232
306
272
289
320
300
326
336
266
315
299
331
240
331
327
307
333
271
314
276
325
264
337
297
267
242
304
299
269
283
264
258
250
289
289
313
254

-36
61
-26
-36
13
-3
41
17
-52
-23
51
-15
-31
-41
33
-1
16
47
27
53
63
-7
42
26
58
-33
58
54
34
60
-2
41
3
52
-9
64
24
-6
-31
31
26
-4
10
-9
-15
-23
16
16
40
-19

0,57\par
0,67\par
0,61\par
0,57\par
0,73\par
0,70\par
0,72\par
0,74\par
0,51\par
0,63\par
0,71\par
0,67\par
0,60\par
0,56\par
0,74\par
0,72\par
0,75\par
0,72\par
0,75\par
0,71\par
0,68\par
0,71\par
0,74\par
0,76\par
0,70\par
0,60\par
0,70\par
0,71\par
0,76\par
0,70\par
0,73\par
0,75\par
0,75\par
0,72\par
0,71\par
0,69\par
0,78\par
0,73\par
0,62\par
0,77\par
0,78\par
0,74\par
0,77\par
0,72\par
0,69\par
0,66\par
0,78\par
0,78\par
0,77\par
0,68\par

1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.45
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.45
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43

1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
1.77
1.76
1.76
1.76
1.75
1.75
1.74
1.74
1.74
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
1.71
1.71
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.69
1.69
1.69
1.68
1.68
1.67
1.67
1.67
1.67
1.66
1.66
1.66
1.66
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.64
1.63
1.63
1.64

0.65
0.65
0.65
0.65
0.66
0.66
0.67
0.67
0.67
0.68
0.68
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.70
0.70
0.70
0.71
0.71
0.71
0.71
0.72
0.72
0.72
0.72
0.72
0.73
0.73
0.73
0.73
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.76
0.76
0.77
0.77

306
314
320
314
295
294
266
230
224
307
249
329
310
224
300
244
245
320
288
274
256
322
273
288
265
329
255
271
287
272
323
304
251
249
229
279
237
268
261
247
305
213
240
266
330
295
227
267
227
270

33
41
47
41
22
21
-7
-43
-49
34
-24
56
37
-49
27
-29
-28
47
15
1
-17
49
0
15
-8
56
-18
-2
14
-1
50
31
-22
-24
-44
6
-36
-5
-12
-26
32
-60
-33
-7
57
22
-46
-6
-46
-3

0,78\par
0,77\par
0,75\par
0,77\par
0,80\par
0,80\par
0,74\par
0,58\par
0,55\par
0,79\par
0,67\par
0,74\par
0,79\par
0,55\par
0,80\par
0,82\par
0,66\par
0,77\par
0,81\par
0,78\par
0,71\par
0,77\par
0,79\par
0,82\par
0,76\par
0,75\par
0,72\par
0,78\par
0,82\par
0,79\par
0,77\par
0,90\par
0,70\par
0,70\par
0,60\par
0,82\par
0,64\par
0,78\par
0,76\par
0,69\par
0,83\par
0,57\par
0,72\par
0,78\par
0,76\par
0,86\par
0,64\par
0,80\par
0,60\par
0,81\par

1.43
1.42
1.42
1.42
1.42
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.42
1.41
1.41
1.40
0.62
1.40
1.39
1.40
1.40
1.40
1.40
1.39
1.39
1.39
1.37
1.38
1.39
1.38
1.38
1.38
0.79
1.38
1.37
1.37
1.36
1.36
1.37
1.36
1.35
1.36
0.89
0.93
1.36
1.34
1.32
1.00
1.31
1.30
1.31

1.62
1.61
1.61
1.60
1.60
1.59
1.59
1.59
1.59
1.58
1.58
1.58
1.58
1.58
1.57
0.69
1.56
1.54
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.52
1.52
1.50
1.51
1.52
1.50
1.50
1.50
0.86
1.49
1.48
1.48
1.47
1.46
1.48
1.46
1.45
1.45
0.95
0.99
1.45
1.42
1.40
1.05
1.38
1.37
1.38

0.78
0.78
0.78
0.78
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.81
0.81
0.81
0.82
0.82
0.82
0.82
0.83
0.83
0.83
0.84
0.84
0.84
0.84
0.85
0.85
0.85
0.85
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.87
0.87
0.88
0.88
0.88
0.88
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.91

292
316
258
246
276
265
196
281
309
316
334
299
278
213
249
243
285
325
238
292
291
282
323
258
282
232
238
316
225
265
259
227
219
270
300
241
276
248
283
303
299
247
243
240
285
250
228
234
286
273

19
43
-15
-27
3
-8
-77
8
36
43
61
26
5
-60
-24
-30
12
52
-35
19
18
9
50
-15
9
-41
-35
43
-48
-8
-14
-46
-54
-3
27
-32
3
-25
10
30
26
-26
-30
-33
12
-23
-45
-39
13
0

0,87\par
0,83\par
0,77\par
0,71\par
0,86\par
0,81\par
0,60\par
0,91\par
0,87\par
0,84\par
0,77\par
0,90\par
0,88\par
0,54\par
0,74\par
0,83\par
0,91\par
0,81\par
0,68\par
0,90\par
0,92\par
0,91\par
0,82\par
0,85\par
0,89\par
0,65\par
0,69\par
0,86\par
0,62\par
0,85\par
0,77\par
0,60\par
0,59\par
0,88\par
0,94\par
0,72\par
0,90\par
0,72\par
0,90\par
0,87\par
0,94\par
0,76\par
0,69\par
0,67\par
0,84\par
0,77\par
0,65\par
0,69\par
0,84\par
0,85\par

1.30
1.29
1.29
1.28
1.27
1.25
1.17
1.16
1.25
1.25
1.27
1.24
1.24
1.24
1.22
1.23
1.22
1.22
1.20
1.23
1.19
1.19
1.19
1.24
1.29
1.17
0.56
1.15
1.17
1.14
1.38
1.38
1.11
1.12
1.08
1.04
0.79
1.39
0.75
1.41
0.99
0.76
1.41
1.41
1.44
0.78
0.79
0.93
1.60
1.63

1.36
1.36
1.34
1.34
1.32
1.29
1.21
1.20
1.29
1.29
1.31
1.27
1.27
1.27
1.25
1.26
1.25
1.25
1.22
1.25
1.21
1.21
1.21
1.27
1.31
1.19
0.57
1.16
1.19
1.15
1.39
1.39
1.12
1.13
1.08
1.05
0.79
1.40
0.75
1.41
0.99
0.76
1.41
1.41
1.43
0.77
0.78
0.93
1.57
1.59

0.91
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.97
0.97
0.97
0.97
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.01
1.01
1.01
1.01
1.04
1.05

237
263
323
251
268
300
295
302
246
323
266
321
262
295
326
321
247
320
302
313
282
269
224
284
316
270
320
285
291
279
321
230
255
239
242
312
308
238
293
274
269
268
276
332
284
307
320
279
298
295

-36
-10
50
-22
-5
27
22
29
-27
50
-7
48
-11
22
53
48
-26
47
29
40
9
-4
-49
11
43
-3
47
12
18
6
48
-43
-18
-34
-31
39
35
-35
20
1
-4
-5
3
59
11
34
47
6
25
22

0,70\par
0,76\par
0,78\par
0,70\par
0,80\par
0,83\par
0,83\par
0,83\par
0,67\par
0,76\par
0,79\par
0,76\par
0,79\par
0,81\par
0,75\par
0,74\par
0,67\par
0,74\par
0,80\par
0,79\par
0,77\par
0,75\par
0,59\par
0,79\par
0,78\par
0,74\par
0,75\par
0,79\par
0,79\par
0,72\par
0,75\par
0,55\par
0,78\par
0,78\par
0,59\par
0,75\par
0,77\par
0,59\par
0,74\par
0,73\par
0,76\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,76\par
0,76\par
0,74\par
0,74\par
0,74\par
0,75\par

1.67
1.68
1.70
1.72
1.71
1.74
1.75
1.75
1.78
1.78
1.83
1.83
1.87
1.89
1.91
1.91
1.96
1.94
2.00
2.00
2.04
2.07
2.07
2.10
2.10
2.14
2.17
2.15
2.15
2.26
2.28
2.31
2.33
2.33
2.36
2.32
2.38
2.38
2.40
2.40
2.45
2.45
2.53
2.55
2.58
2.60
2.62
2.71
2.70
2.76

1.62
1.62
1.64
1.66
1.65
1.67
1.68
1.68
1.71
1.70
1.74
1.74
1.77
1.79
1.80
1.80
1.84
1.82
1.87
1.87
1.90
1.92
1.92
1.94
1.94
1.97
1.99
1.97
1.97
2.06
2.07
2.09
2.10
2.10
2.13
2.10
2.14
2.14
2.15
2.15
2.19
2.19
2.24
2.25
2.27
2.29
2.30
2.36
2.35
2.39

1.06
1.07
1.07
1.07
1.08
1.08
1.09
1.09
1.09
1.09
1.10
1.10
1.11
1.12
1.12
1.12
1.14
1.14
1.14
1.15
1.15
1.16
1.16
1.17
1.17
1.18
1.18
1.19
1.19
1.21
1.21
1.22
1.23
1.23
1.23
1.23
1.24
1.24
1.24
1.24
1.26
1.26
1.28
1.28
1.29
1.29
1.30
1.32
1.32
1.33

277
314
293
299
328
245
253
242
323
231
323
314
336
261
319
300
327
316
239
243
302
299
290
244
298
310
286
249
272
329
280
245
274
254
231
332
322

4
41
20
26
55
-28
-20
-31
50
-42
50
41
63
-12
46
27
54
43
-34
-30
29
26
17
-29
25
37
13
-24
-1
56
7
-28
1
-19
-42
59
49

0,72\par
0,73\par
0,73\par
0,74\par
0,68\par
0,60\par
0,61\par
0,57\par
0,71\par
0,71\par
0,70\par
0,72\par
0,68\par
0,68\par
0,71\par
0,72\par
0,69\par
0,68\par
0,62\par
0,60\par
0,72\par
0,72\par
0,71\par
0,57\par
0,71\par
0,71\par
0,71\par
0,57\par
0,69\par
0,66\par
0,70\par
0,67\par
0,70\par
0,63\par
0,57\par
0,66\par
0,68\par

2.79
3.00
3.05
3.08
3.08
3.08
3.11
3.11
3.15
3.15
3.17
3.18
3.21
3.25
3.28
3.37
3.38
3.38
3.42
3.49
3.52
3.60
3.60
3.64
3.69
3.69
3.79
3.79
3.87
3.98
4.00
4.00
4.08
4.13
4.22
4.26
4.29

2.41
2.54
2.57
2.59
2.59
2.59
2.60
2.60
2.63
2.63
2.65
2.65
2.67
2.69
2.71
2.77
2.77
2.77
2.79
2.83
2.85
2.90
2.90
2.92
2.94
2.94
3.00
3.00
3.05
3.10
3.12
3.12
3.16
3.19
3.23
3.26
3.27

1.34
1.39
1.41
1.42
1.42
1.42
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.46
1.48
1.49
1.49
1.50
1.52
1.53
1.54
1.54
1.55
1.57
1.57
1.59
1.59
1.61
1.64
1.64
1.64
1.67
1.68
1.70
1.71
1.72