Você está na página 1de 2

U.N.F.V.

TRIGONOMETRAUNIDAD

06

REDUCCION AL

CEPREVI

PRIMER CUADRANTE

Lima: prolongacin caman 1014

CICLO 2014-A

Telf. : 748-0888 anexos 9507 9511


1. Calcular el valor de:
M sen110 cos 200

A) 1

B) 2

D) -2

E) 0

2.

C) -1

Simplificar la siguiente expresin:


M

sen 90 x
tg 270 x

cos 180 x ctg 360 x

A) -2

B) -1

D) 1

E) 2

C) 0

B) 2

D) -1

E) -2

C) 0

7. Si x + y = 180, Hallar
M senxcscy tgxctgy
A) 1

B) 2

D) -1

E) -2

E Csc

Tg ( x )
Sec( x)
E

Tg (3 x) Csc ( 7 x)
2

A) 2

B) 1

D) -1

E) -2

C) 0

tg x se.c x
csc x

tgx
secx
sec 90 x

A) 3

B) 2

D) -2

E) -3

C) 1

5. Simplificar la siguiente expresin:


tg 180 x sen 360 x sen 90 x

tg x
sen x
cos x
A) 1
B) 0
C) -1

E) -2

20
21
31
Tg
Sen
3
4
6

A)

3
2

B) -

D) -

1
4

E)

C) 0

4. Reducir la expresin

D) 2

A) 1

8. Calcular el valor de:

3. Simplificar

6. Dada la condicin:
x y = 270
Calcular
tgx senx
M

ctgy cosy

3
4

C)

1
2

9. Simplifique:

3 5
7
tg tg tg

8
8
8 8

M tg
A)1

B) -1

D) 2

E) -2

C) 0

10. Calcular:

2
3
6
E Cos Cos
Cos
... Cos
7
7
7
7
a) 0
b) 1
c) 2
d) 1
e) 2
11.-Si: 180

Reducir la expresin
( 3 )
Sen
Cos ( 2 )
2
E
Sen(2 2 )
a) 2 Ctg
c) 0

b) Ctg
d) 2Ctg

e) 1

12.- Calcular:
5
2

4
E Cos 5
Cos 5
Sec3 Sec 3
7
7
5
5
a) 1
c) 2

b) 0
d) 2

e) 1

13.- , son ngulos complementarios y


1
Sen(2 3 )
3
Calcular: E Tg (3 2 )
3

a) 1

b)

d) 2 2

e) - 3

Tg (90 A) Sec(180 A)Tg (270 A)


Sen(360 A)Csc (180 A)Cos(180 A)
b) TgA
d) 5SenA

109
253
Sen(
) Sec(
)
3
6
E
143
tg (
)
6
a) 1
b) 7/2
c) 3/5
d) 3/2
e) -1
19.- Reducir
Tg (99 x)Cos (
Ctg (

15.- Si: SenA - 2CosA=0 Calcular:

a) 0
c) 5/4

18.- Calcular:

c) 2 3

14.- En un Triangulo ABC Hallar TgC Si:


3
1
SenACscBSecC , ademsTgB
2
3
a) 1/6
b) 3/5
c) 1/3
d) 1/3
e) 1

17
) Sec ( 7 )
2
E
39
Ctg ( 19 ) S ec 2 (
)Cos
2
a) Tg
b) Cos
c)2 Tg
d) 2 Cos
e) Ctg
Csc(7 )Tg (

a) 1
c) Cosx
e) Senx

91
x ) Sen(40 x )
2
b) Secx
d) Tgx

20.- Si se cumple

Sec ( ) Tg ( ) a[Cot ( ) Sec( )]


2
2
2
Calcular
(1 Cos )Cot
E
1 Sen
a) a
b) 1
c) 2a
d) 1/a
e) 3a

e) 2/5

TAREA DOMICILIARIA
16.- Reducir:

3
2Cos( A) Sen( A) Cos (2 A)
2
2
E

1 Sen( A) Cos 2 ( A) Cos 2 ( A)


2
a) 1
b) CosA
c) TgA
d) SenA
e)-CotA
17.- Reducir

37
x) Sec(90 x)
2

CLAVES

1.E

2.A

3.C

4.C

5.A

6.E
11D

7.C
12B

8.B
13D

9.C
14A

10.A
15C

16E

17A

18B

19B

20A