Você está na página 1de 80

SOCIETATEA NA IONAL DE CRUCE RO IE DIN ROMNIA

de

CUPRINS
Glosar

pag.

Capitolul 1: Principii generale de acordare a primului ajutor premedical


1.1 Cum s facem fa unei situa ii de urgen
pag.
1.2 Planul pentru o situa ie de urgen
pag.
1.3 Lan ul care salveaz vie i
pag.
Capitolul 2: Starea de incon tien

pag.

Capitolul 3: Resuscitarea cardiopulmonar


3.1 Resuscitarea cardiopulmonar la adult
3.2 Resuscitarea cardiopulmonar la copil
3.3 Corpi str ini n c ile aeriene superioare

pag.
pag.
pag.

Capitolul 4: Pl gi
4.1 Generalit i
4.2 Pl gile cauzate de mu c turi
4.3 Pl gile cu corpi str ini
4.4 Pl gile cu hemoragie
4.5 Amputa iile

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

Capitolul 5: Fracturile

pag.

Capitolul 6: Temperaturile extreme


6.1 Arsurile
6.2 Insola ia
6.3 Electrocutarea
6.4 Deger turile i hipotermia

pag.
pag.
pag.
pag.

Capitolul 7: Alte situa ii care necesit prim ajutor


7.1 Coma diabetic
7.2 Atacul de inim
7.3 Atacul cerebral
7.4 Convulsiile
7.5 Intoxica ii

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

Capitolul 8: Primul ajutor psihologic

pag.

Glosar
Trec tor
O persoan care este martora ntmpl toare a unei situa ii de urgen . Persoana
poate s nu fie instruit pentru acordarea primul ajutor, dar s fie dispus s asiste victima,
persoana care acord primul ajutor i/sau un membru al unui serviciu de urgen .
Victim
O persoan aflat n primejdie i care necesit

i/sau solicit asisten .

Comunitate
Un grup de oameni care se afl /tr ie te/lucreaz ntr-un context specific.
Context
Toate elementele i factorii care constituie cadrul n care apare situa ia de urgen .
Aceste elemente includ:
capacit ile comunit ii i a membrilor ei individuali de a preveni, a fi preg ti i
pentru, a r spunde la i a se recupera n urma situa iilor de urgen ,
regulile i reglement rile referitoare la ngrijire,
organizarea serviciilor de s n tate i salvare (servicii de urgen , centre de ngrijire,
etc.),
obiceiuri, cultur i credin e (de ex. religie, practici locale tradi ionale),
circumstan e locale (izolare, dezastru, conflict armat, etc.).
Pericol
Situa ie sau condi ie care are poten ialul de a afecta n mod negativ via a sau
s n tatea persoanelor prezente la locul accidentului i/sau aflate n apropierea acestuia, pe
termen scurt, mediu sau lung.
Dispecerat
O structur dedicat primirii apelurilor de urgen de la comunit ile dintr-o arie
geografic specific i mobiliz rii i controlului resursei corespunz toare i relevante de
ngrijire a s n t ii, ca r spuns la aceste apeluri.
Un dispecerat poate ndeplini diferite func ii:
recep ionarea i gestionarea permanent a apelurilor de urgen , stabilind prioritatea
acestora,
ndrumarea, cnd este posibil, n asigurarea asisten ei a celor care fac apelul,
3

definirea i asigurarea unei corel ri ct mai bune a necesit ilor de urgen cu


capacit ile/ disponibilit ile de r spuns,
coordonarea angajamentului serviciilor de urgen ,
determinarea modalit ii de transport i a centrului de ngrijire cel mai potrivit
pentru starea victimei,
preg tirea prelu rii victimei la centrul respectiv.
Primejdie
O stare fizic i/sau psihologic acut perturbat , care poate duce la deteriorarea
vie ii, s n t ii sau bun st rii unei persoane.
Serviciu de urgen
O organiza ie sau un grup cu un sistem sau o re ea de resurse i personal avnd
responsabilitatea specific de a se preg ti pentru i de a r spunde la situa iile de urgen .
Membrii ei sunt califica i pentru a interveni direct la un incident sau s preia gestionarea
unei victime care a fost asistat ini ial la locul accidentului de un trec tor i/sau o persoan
care acord prim ajutor. Aceast responsabilitate este stabilit legal de c tre autorit ile
locale i acceptat /recunoscut de c tre comunitate i victime.
Un membru al unei astfel de organiza ii ar putea fi:
o persoan care acord prim ajutor voluntar (de ex. de la o Societate de Cruce Ro ie
sau Semilun Ro ie),
o persoan care acord prim ajutor profesional sau un salvator profesionist,
un membru al corpului paramedical (de ex. un tehnician de ambulan ),
din personalul de urgen (de ex. personalul unit ilor de ngrijire intensiv ),
un membru al corpului de asisten medical ,
un membru al corpului medical.
Asisten a oferit de un serviciu de urgen poate fi sub form de:
serviciu de instruire/educare n prevenirea, preg tirea pentru i r spunsul la situa iile
de urgen ,
participarea direct la locul accidentului pentru controlul riscului, salvare i/sau
asigurarea ngrijirii de urgen ,
sfaturi i ndrumare verbal sau scris pentru o victim , un trec tor sau o persoan
care acord prim ajutor la locul accidentului,
asigurarea transportului victimei,
ngrijire ntr-un centru de s n tate capabil s preia o victim .

Situa ie de urgen
Un eveniment care creeaz o primejdie, afectnd un individ sau o comunitate, i
necesit o ac iune imediat . Aceast schimbare poate afecta sau poate fi sim it de c tre
persoanele implicate. De asemenea poate fi evaluat primar de c tre un trec tor i/sau o
persoan care acord prim ajutor.
Prim ajutor
Prevenirea, preg tirea pentru i oferirea unui r spuns ini ial la situa iile de urgen
din domeniul s n t ii. Dac situa ia de urgen a ap rut, r spunsul ini ial urm re te
diminuarea impactului acesteia pn cnd condi ia victimei este stabilizat , remediat sau
ajutorul profesional devine disponibil. Aceasta include o dimensiune de suport psihologic.
Primul ajutor formeaz obiectul unui program sau a unei instruiri certificate,
preg tite i efectuate de o asocia ie local sau o organiza ie, cum ar fi Societatea de Cruce
Ro ie sau Semilun Ro ie, sub supravegherea autorit ilor publice.
Persoan care acord prim ajutor
O persoan care este instruit i certificat n primul ajutor i care poate folosi acele
cuno tin e teoretice i practice pentru a proteja i salva vie i, ca i pentru mobilizarea i
asistarea comunit ii n prevenirea, preg tirea pentru i r spunsul la situa iile de urgen .
Ran
Deteriorare accidental sau inten ionat a corpului, rezultat din expunerea la
energie termic , mecanic , electric , radioactiv sau chimic , sau datorat absen ei unor
elemente esen iale, cum ar fi c ldura sau oxigenul.
Protejare
M surile luate pentru a preveni riscurile expunerii ntr-o situa ie de urgen
(semnalizarea locului unui accident rutier, controlul riscului expunerii la snge i alte
fluide corporale, etc.).
Suport psihologic
Asisten acordat persoanelor aflate ntr-o situa ie de criz emo ional , indiferent
dac aceasta este urmare a unei accident ri fizice, a unei boli sau a stresului. Asisten a
urm re te reasigurarea victimei i ob inerea cooper rii/colabor rii acesteia la m surile ce
urmeaz a fi luate de c tre un trec tor, o persoan care acord prim ajutor i/sau serviciul
de urgen .
Acest fel de ajutor, n contextul unei situa ii de urgen , vizeaz situa ia imediat ,
iar scopul s u este de a reasigura/lini ti sau de a oferi maximul de confort posibil
5

persoanelor care necesit un ajutor mai specializat, pn cnd li se poate acorda o ngrijire
mai complet sau pot fi recuperate complet.
Const n principal dintr-o atitudine n eleg toare i sensibil i gesturi i cuvinte
ncurajatoare. Unora le poate veni natural cnd sunt pu i n fa a cuiva aflat ntr-o situa ie
de criz , dar al ii au nevoie de informa ii i instruire pentru a se sim i confortabil n
executarea unei astfel de sarcini.
Siguran
O situa ie n care pericolele pentru via a sau s n tatea victimei, persoane care
acord prim ajutor sau a trec torilor sunt minimizate, controlate sau absente. Ar trebui s
se fac totul pentru a minimiza pericolul ca o condi ie preliminar pentru administrarea
corespunz toare a m surilor de salvare a vie ii i/sau a ngrijirii de urgen .

s
s
s

A. P STRA I-V CALMUL.


P strndu-v calmul n timp ce ajuta i victima, o ve i ajuta pe aceasta s fie calm
i s coopereze.
Dac victima devine nelini tit , starea sa se poate agrava.
B. PLANIFICA I RAPID CE TREBUIE S FACE I
nv a i procedurile de baz
este necesar.

i repeta i-le periodic pentru a putea face fa

oricnd

C. TRIMITE I DUP AJUTOR PROFESIONIST


Sosirea rapid a ajutorului poate salva o via . Re ine i i folosi i num rul de
urgen 112 i cum s comunica i la telefon.
Cine telefoneaz ? (numele, num rul de telefon, adresa)
Ce s-a ntmplat? (accident auto, explozie, incendiu)
Unde?
Cte victime?
D. NCURAJA I VICTIMA
Anun a i victima c personalul calificat este pe drum i ncerca i s o face i s se
simt ct mai bine cu putin .
Ar tndu-i c v pas , inspira i ncredere.
1.2 Planul pentru o situa ie de urgen
Planul pentru o situa ie de urgen const din 5 pa i:
1. Siguran
2. R spuns
3. C i aeriene
4. Respira ie
5. Circula ie
8

Ace ti pa i sunt esen iali pentru to i cei care sunt implica i n primul ajutor
premedical.
A. ASIGURAREA LOCULUI ACCIDENTULUI
Odat ce are loc o urgen , trebuie s v asigura i c locul accidentului este sigur
pentru toat lumea.
Persoanele pe care trebuie s le ave i n vedere sunt:
dumneavoastr
privitorii
victima/ele
Asigura i-v timp pentru a face o evaluare primar a locului accidentului i
identifica i obiectele care pot fi periculoase.
Pericolele pot consta n:
substan e chimice
electricitate
ap curg toare
foc, fum, gaz
materiale inflamabile
traficul rutier
materiale metalice ascu ite
suprafe e alunecoase
structuri instabile
Nu interveni i n situa iile periculoase. L sa i personalul de urgen , care este
instruit, preg tit, i are echipament adecvat fiec rei situa ii, s intervin .
Punndu-v via a n pericol pute i determina o cre tere a num rului de victime, a a
c a tepta i s soseasc echipele specializate.
n unele situa ii pute i nl tura pericolele sau pute i scoate victima/ele din zona
periculoas .
Exemple: - cur area zonei de cioburile provenite de la un accident auto,
- oprirea electricit ii de la panoul de curent,
- scoaterea cheilor din contact.
Ca o regul general , trebuie s evita i s muta i o victim , cu excep ia cazurilor n
care zona poate deveni periculoas pentru aceasta.
9

Mutarea unei victime, n special a unei victime incon tiente, este foarte dificil
trebui l sat n grija personalului calificat.

i ar

B. R SPUNSUL
Verifica i dac victima r spunde la stimuli, scutura i-o de umeri i ntreba i-o: E ti
n regul ?, Ce s-a ntmplat?
Aceasta este cunoscut ca tehnica Prive te, Atinge, Simte.

RIVE TE
(uita i-v )

"SCULT
(vorbi i asculta i)

#IMTE
(atinge i)

Exist 3 nivele de con tien :


con tient victima r spunde i tie unde se afl sau ce s-a ntmplat
confuz victima este ame it , nu tie unde este sau ce s-a ntmplat
incon tient victima nu r spunde
Dac victima este con tient , l sa i-o n pozi ia n care a i g sit-o (presupunnd c
nu este n pericol).
verifica i starea victimei, striga i dup ajutor sau duce i-v dup ajutor dac
este cazul
observa i i reevalua i semnele vitale regulat
acorda i primul ajutor dac este cazul
Dac victima este confuz sau incon tient :
striga i dup ajutor
verifica i dac respir

10

C. RESPIRA IA
Privi i, Asculta i i Sim i i dac respir , nu pentru mai mult de 10 secunde
Privi i s observa i dac toracele se ridic
Asculta i sunetul respira iei
Sim i i respira ia victimei pe obrazul dumneavoastr
Dac respir normal:
ntoarce i-o n pozi ie lateral stabil
verifica i starea victimei i merge i dup ajutor dac este necesar
trimite i pe cineva dup ajutor sau s cheme ambulan a dac exist alte
persoane n preajm
observa i i reevalua i semnele vitale regulat
D. C ILE AERIENE
Eliberarea c ilor aeriene este esen ial pentru ca victima s respire normal.
Verifica i dac acestea sunt deschise i libere.
plasa i-v mna pe fruntea victimei i trage i cu blnde e capul pe spate
ridica i b rbia victimei pentru a deschide c ile aeriene
trage i cu blnde e de maxilarul victimei pentru a deschide gura
ncerca i s evita i l sarea prea mult pe spate a capului victimei!
Corpi str ini n c ile aeriene:
ndep rta i corpii str ini vizibili din gura victimei
ndep rta i din ii rup i sau desprin i

E. CIRCULA IA SNGELUI
Verificarea pulsului este o manevr foarte dificil , de aceea se recomand s se
urm reasc alte semne ale circula iei sngelui ca, de exemplu, culoarea pielii sau c ldura
extremit ilor.
Dac circula ia sngelui este prezent :
observa i i reevalua i semnele vitale regulat

11

1.3 Lan ul care salveaz vie i

#
" $

"
s
s

M suri de
siguran

Dac sunte i printre primii care ajunge i la


locul unui accident, trebuie s observa i care este
situa ia n ansamblu. Privi i n jur pentru a verifica
dac locul este sigur.
Un prim pas important nainte de a acorda
primul ajutor este s v asigura i c nu v supune i
unui pericol vital. Privi i n jur i controla i dac
locul este sigur!
12

"

DA I ALARMA CHEMA I AMBULAN A !


Chema i ambulan a ct de repede pute i i v permite situa ia. Dac sunte i mai
multe persoane care ajut , cineva poate s dea alarma imediat ce a i identificat
victima/victimele si situa ia de urgen n care aceasta/acestea se afl .
ALARMA DAT

RAPID NSEAMN AJUTOR RAPID

Chemarea rapid a ambulan ei i nceperea rapid a manevrelor de resuscitare


cardiopulmonar pot fi asem nate primelor inele ale unui lan . F r ele ajutorul mai
avansat care urmeaz n lan poate de multe ori s r mn f r efect, pentru c vine prea
trziu.
RESUSCITAREA CARDIOPULMONAR
ASIGURAT RAPID CRE TE ANSELE DE
SUPRAVIE UIRE
nceperea rapid a resuscit rii cardiopulmonare
cre te ansele de supravie uire de 2-3 ori n compara ie cu
acele cazuri n care nu se face nimic pn la sosirea
ambulan ei. De aceea este important ca manevrele de resuscitare s fie cunoscute de ct
mai mul i oameni.
Atunci cnd da i telefon pentru a chema
ambulan a, r spunde un operator de dispecerat.
Tot ce ave i de f cut este s spune i ce s-a
ntmplat. Operatorul v va pune apoi ntreb rile
necesare pentru a afla de ce fel de ajutor este
nevoie. R spunde i clar i concis. Atunci cnd
este mare aglomera ie pe linia telefonic , poate
dura ceva timp pn r spunde dispeceratul. Nu
renun a i. Reveni i cu un apel pn r spunde!
13

Primele minute dup un accident sunt de multe ori hot rtoare


pentru supravie uirea victimei i pentru limitarea urm rilor
accidentului. Dac , direct la locul accidentului, se acord corect
primul ajutor, se previne agravarea situa iei i cresc ansele ca
tratamentul medical care va urma, s reu easc .
PRIMELE MINUTE SUNT CRITICE
Poate s dureze cinci minute sau o or pn cnd sose te ambulan a. n a teptarea
ambulan ei, ac iunile tale de prim ajutor sunt importante.

Accident
4 minute
Alarm
8 minute

Ambulan
20 minute
Spital

14

PRIMUL AJUTOR:

Victima este n stare de incon tien dar respir normal


Toate victimele n stare de incon tien , care respir normal
trebuie s fie a ezate ntr-o pozi ie lateral , stabil .

Victima nu respir
Deschide i c ile de acces ale aerului. Apleca i capul spre
spate, ridica i gtul.
ndep rta i din gur corpii str ini vizibili. Dac victima
continu s nu respire, ncepe i respira ia artificial (metoda
gur la gur ). Continua i cu aceast manevr pn cnd
victima respir normal, singur sau pn cnd cineva calificat
i asum responsabilitatea tratamentului.
Inima se opre te (f r puls)
ncepe i compresiile toracice i respira ia artificial .

Victima prezint ntreruperea circula iei sngelui


Pielea este palid i rece; pulsul este accelerat; victima este confuz i nsetat .
A eza i victima culcat cu picioarele ridicate (cea f r con tien trebuie s fie
a ezat ntr-o pozi ie lateral stabil ).
Men ine i temperatura corpului victimei, nveli i-o.
Transporta i victima imediat la spital sau medic.

Victima sngereaz
Opri i sngerarea prin
presarea
cu
degetele
asupra bandajului pe ran .
Ridica i partea corpului
care sngereaz .
Aplica i
un
bandaj
compresiv.
Culca i victima

Supravegherea
Victima nu trebuie s stea nesupravegheat . Dac
este posibil, fiecare victim trebuie s beneficieze
de supraveghere. Este important s existe un
comportament calm i prietenos din partea
persoanei care acord prim ajutor.
Victimele incon tiente, trebuie s fie a ezate
ntr-o pozi ie lateral stabil .

15

"

Transportul victimelor cu ambulan a.

Spital.
16

17

n caz de incon tien , persoana nu reac ioneaz la atingere sau la adresare. Este
important s re inem c exist multe cauze de pierdere a cuno tin ei, de exemplu lezarea
craniului, otr vire, consum excesiv de alcool, etc.
Le inul este considerat ca o pierdere a cuno tin ei pentru scurt timp. O persoan
le inat se treze te de obicei rapid dac este ntins cu capul n acela i plan ca i corpul.
Cnd g si i o persoan care pare lipsit de via este important s cerceta i ce s-a
ntmplat, pentru a putea acorda ajutor n modul cel mai eficient. Un prim pas important
nainte de a acorda ajutor este s v asigura i c nu v supune i pe dumneavoastr unui
pericol vital. Privi i n jur i controla i dac locul este sigur!
NU V RISCA I NICIODAT PROPRIA VIA ! PROTEJA I-V !
CONTROLA I STAREA DE CON TIEN . PRIVI I, ASCULTA I,
SIM I I
Dac este posibil, l sa i persoana n pozi ia n
care o g si i. Scutura i-o u or de umeri i ntreba i:
Cum te sim i?, Ce s-a ntmplat?.
Dac
victima nu r spunde sau nu
reac ioneaz , este un semn de incon tien .
PRIVE TE - Vede i dac i cum reac ioneaz
victima!
ASCULT - Asculta i dac victima r spunde.
SIMTE - Sim i i dac victima reac ioneaz
atunci cnd o scutura i u or!
Dac victima reac ioneaz la atingere sau
adresare, nu i-a pierdut cuno tin a. R mne i cu
el/ea. Starea se poate nr ut i.
A eza i persoana n pozi ia "lateral stabil ".
ndep rta i-i ochelarii, dac are.
Descheia i hainele prea strmte i ave i grij ca nici un obiect s nu-i provoace
v t m ri prin ap sare.
Chema i ambulan a!
18

Pozi ia lateral stabil

Pasul 1: A eza i-v n genunchi lateral de


victim i asigura i-v c ambele picioare sunt drepte.

Pasul 2: A eza i-i bra ul de lng


dumneavoastr , ndoit n unghi drept fa de corp,
cu palma n sus i cu cotul ndoit.
A eza i cel lalt bra al victimei n unghi drept
peste piept, cu mna pe obrazul victimei.

Pasul 3: Apuca i cu o mn de um rul


de partea opus a victimei, iar cu cealalt
genunchiul opus.

mn

de

Pasul 4: Rula i victima pe o parte, c tre dumneavoastr . ndoi i-i genunchiul de


deasupra n unghi aproape drept. A eza i-i mna de deasupra sub obraz.

19

Pasul 5: Dac este posibil, r mne i lng persoana f r cuno tin . Ruga i pe
altcineva s cheme ambulan a. ncerca i s mpiedica i pierderea c ldurii corpului, de
exemplu, prin nvelirea corpului cu o p tur sau cu o hain .
DA I ALARMA! CHEMA I AMBULAN A! NU ABANDONA I VICTIMA!
STAREA SE POATE NR UT I!
DAC PERSOANA F R CUNO TIN
ESTE NTINS PE BURT :
Atunci cnd o persoan f r cuno tin este ntins pe burt , riscul de sufocare este
mic. Cu mici ajust ri, prin a-i trage capul pe spate, pute i s -i elibera i c ile respiratorii.

20

s s
s s
s s
s

21

s s

22

ALARMA DAT RAPID NSEAMN AJUTOR RAPID


Anun area rapid a ambulan ei i nceperea rapid a manevrelor de resuscitare
cardiopulmonare pot fi asem nate primelor inele ale unui lan . F r ele ajutorul mai
avansat care urmeaz n lan poate de multe ori s r mn f r efect, pentru c vine prea
trziu.
RESUSCITAREA ASIGURAT RAPID CRE TE ANSELE DE
SUPRAVIE UIRE
nceperea rapid a resuscit rii cre te ansele de supravie uire de 2-3 ori n
compara ie cu acele cazuri cnd nu se face nimic pn la sosirea ambulan ei. De aceea
este important ca manevrele de salvare s fie cunoscute de ct mai mul i oameni.
A TI NAINTE DE A SE NTMPLA PENTRU A NDR ZNI ATUNCI CND
SE NTMPL
n fiecare an nenum ra i oameni fac stop cardiac. Este ca un "scurt circuit" care
face ca inima s se opreasc . Dac persoana prime te ajutor imediat, ansele s i se
salveze via a sunt mari. innd cont c unul din trei cazuri de stop cardiac au loc acas , la
locul de munc i n situa ii cotidiene, via a lor depinde concret de faptul c cei din jur
tiu sau nu s fac resuscitarea (masaj cardiac i respira ie artificial ).
Cnd are loc un stop cardiac, situa ia este urgent ! Cu fiecare minut care trece scad
ansele de supravie uire. Deja dup 4-6 minute corpul, i mai ales creierul, au suferit
leziuni ireversibile.
De aceea este de o importan vital s se cheme ajutor imediat, iar resuscitarea s
se nceap n a teptarea ambulan ei.
Cu ct tiu mai mul i oameni s efectueze corect manevre de respira ie artificial i
masaj cardiac, cu att mai multe vie i pot fi salvate.
Resuscitarea cardiopulmonar asigurat att de un singur salvator sau de doi
salvatori este o suit de 2 insufla ii ( respira ii artificiale) i 30 de compresii toracice
( masaje cardiace)
Nota 1: Compresiile toracice pot fi f cute i f r respira ia gur la gur , pentru c
acestea asigur un flux sangvin critic pentru creier i inim prin cre terea presiunii
intratoracice i prin compresie direct asupra inimii.
23

Nota 2: Cnd se opresc manevrele de resuscitare cardiopulmonar :


dac victima respir i are puls
dac este preluat de serviciul de ambulan
dup 30 sau mai mult cnd este rece afar
Nota 3: Manevrele de resuscitare cardiopulmonar se efectueaz 3-4 ore pentru
victimele care au stat mult timp la temperaturi sc zute.
RESPIRA IA: Corpul are nevoie de o aprovizionare continu cu oxigen. O parte
din oxigenul con inut n aer trece n snge prin pl mni. Apoi este transportat de snge la
diferitele organe din corp. Sngele circul n corp fiind pompat de inim .
C I RESPIRATORII LIBERE : La persoana f r cuno tin to i mu chii se
relaxeaz , inclusiv limba. Partea posterioar a limbii poate atunci s cad u or napoi
blocnd astfel c ile respiratorii. Mandibula i limba astup c ile respiratorii. Asta se
ntmpl atunci cnd o persoan f r cuno tin este ntins pe spate. De aceea o victim
trebuie ntotdeauna s fie ajutat prin eliberarea c ilor respiratorii pentru a putea respira
independent.
Atunci cnd tragem capul pe spate, mandibula se ridic i c ile respiratorii se
elibereaz .

VERIFICAREA RESPIRA IEI: A eza i o mn


pe frunte. Plasa i apoi dou degete ale celeilalte mini
pe partea osoas a b rbiei. Ridica i b rbia n sus.
Trage i cu aten ie capul pe spate. Apleca i-v c tre
accidentat, cu obrazul aproape de gura lui i cu privirea
ndreptat c tre torace.
PRIVE TE - Privi i dac toracele se ridic .
ASCULT - Asculta i dac se aude respira ia.
SIMTE - ncerca i s sim i i respira ia pe obrazul dumneavoastr .

24

Pasul 1: Cur a i cavitatea bucal de eventuali


corpi str ini vizibili. Proteja i-v pentru a nu intra n
contact cu sngele victimei prin folosirea batistei
salvatorului (de ex. o batist , un material textil)

Pasul 2: Men ine i c ile respiratorii libere prin


aplecarea capului pe spate. Cu degetul mare i ar t torul
de la mna pe care o ine i pe fruntea victimei, astupa ii n rile.

Pasul 3: Inspira i, a eza i-v gura pe gura


victimei dup ce v-a i protejat i insufla i-i aer.
Insufla i ncet, timp de circa 2 secunde.
Controla i dac toracele se ridic (atunci a ajuns
aerul n pl mni).
Dac toracele nu se ridic , trage i capul
victimei mai spre spate, astupa i n rile mai bine
i ncerca i din nou.
Pasul 4: ndep rta i-v gura dup ce a i insuflat aer. Ridica i-v capul. n timp ce
victima expir i toracele i se las n jos, preg ti i-v pentru o nou insuflare: trage i aer
n piept.
Pasul 5: Continua i insufl rile n ritmul n care respiri normal pn cnd:
persoana f r cuno tin ncepe din nou s respire;
sunte i nlocuit de cineva;
Nota: Dac gura este r nit i este imposibil s sufla i prin ea, astupa i gura i
sufla i prin nas.
Pasul 6: Dac victima ncepe s respire, a eza i-o n pozi ia lateral stabil .
25

CIRCULA IA SANGVIN : Sngele circul n corp datorit efectului de pomp


al inimii. Prin circula ia sanguin celulele sunt continuu alimentate cu oxigen.
Sngele este pompat cu mare presiune din jum tatea stng a inimii c tre toate
p r ile corpului, cu o medie de 70 de ori pe minut.

Dac inima se opre te, toate organele vor fi rapid lezate de lipsa de oxigen. Organul
cel mai sensibil este creierul: deja dup 10-15 secunde dispar cuno tin a, respira ia i
contrac ia muscular .

26

VERIFICAREA PULSULUI: ine i cu o mn capul victimei tras pe spate


(hiperextensie). Cu cealalt mn controla i pulsul. A eza i ar t torul i degetul mijlociu
pe laringe.
Merge i cu degetele n jos i pu in lateral pn la adncitura de lng mu chiul
oblic al gtului.
%

&

Dac g si i o persoan f r cuno tin care are att stop respirator ct i stop
cardiac, trebuie s face i att RESPIRA IE ARTIFICIAL (pentru a men ine respira ia)
ct i MASAJ CARDIAC (pentru a men ine circula ia sanguin ).
Ave i grij ca victima s se afle cu fa a n sus i pe o suprafa
ncepe resuscitarea.

tare, nainte de a

Inima este amplasat sub stern, pu in mai spre partea din stnga a pieptului. Ea
ajunge pn la marginea arcului costal, dar nu pn la marginea de jos a sternului
(apendicele xifoid).

27

Pasul 1: Plasa i palma unei mini n centrul pieptului. Plasa i-v palma celeilalte
mini peste prima. ncruci a i degetele celor 2 mini i asigura i-v c nu aplica i
presiune peste coastele victimei, peste abdomenul superior sau peste apendicele xifoid.

Pasul 2: Apleca i-v corpul n fa , astfel nct


umerii s se afle deasupra locului de compresie. Ap sa i
cu bra ele drepte, f r a ndoi coatele. Folosi i propria
greutate pentru a ap sa sternul circa 4-5 cm. ntre
compresii l sa i sternul s se ridice de tot f r s ridica i
mna de pe el. Aten ie s nu exercita i presiune asupra
sternului n perioada de relaxare toracic .
Pasul 3: Repeta i compresiile toracice cu o rat de
aproximativ 100/ min.

"
%
s s
V rs tura: Insufla ii prea rapide sau prea puternice: aerul ajunge n stomacul
victimei, cauznd voma.
n acest caz, ntoarce i victima pe o parte i cur a i-i gura. Continua i apoi
procedura de reanimare.
Hiperventila ia salvatorului: salvatorul inspir mai mult aer dect este necesar i
de aceea i scade nivelul dioxidului de carbon din snge.
Semne: ame eal , furnic turi n degete, st ri aproape de le in
Salvatorul i va ine respira ia cteva momente - pn la dispari ia acestor semne.

28

s s

29

s
Se face n acela i mod ca i la adul i, pentru copiii mari.
La copiii foarte mici, gura persoanei care acord primul ajutor trebuie s acopere
att gura ct i nasul acestuia.
Insufla i numai cantitatea de aer necesar care s produc ridicarea pieptului.
Num rul de insufla ii pe minut este pentru : - sugari : 20
- copii 1-7 ani : 15
- copii peste 7 ani : 12

Compresiile exercitate asupra pieptului unui copil vor fi f cute cu o singur mn ,


iar n cazul copiilor foarte mici cu dou degete: mijlociul i ar t torul, ap sate pe mijlocul
sternului care va fi presat n interior, cu aproximativ 1-2 cm.

30

Pasajul respirator poate fi blocat de corpuri str ine: ne "nec m". Cnd un adult se
neac este de cele mai multe ori vorba de o buc ic de mncare care a intrat pe trahee n
loc de esofag. Acest lucru se poate ntmpla oricui.
Att timp ct persoana respectiv respir , ea poate de cele mai multe ori s
tu easc . Este cel mai bun mod de a disloca corpul str in din trahee. Dac persoana
respectiv nceteaz s respire este nevoie de ajutor imediat.
n gt c ile aerului i ale hranei se ntretaie. Cnd nghi im, epiglota se nchide
peste laringe pentru ca hrana s nu o ia pe calea respiratorie. Cteodat se ntmpl ca
epiglota s nu in pasul, mai ales atunci cnd nghi im i respir m n acela i timp. Atunci
este u or s "ne nec m".

Semne care arat c un corp str in s-a n epenit pe c ile respiratorii:


persoana n cauz duce mna la gt
nu poate s respire, ncearc s trag aer n piept
nu poate s vorbeasc
nu poate s tu easc
duce umerii n sus
este cuprins de panic .

31

COMPRESIA ABDOMENULUI
Pasul 1: Apleca i persoana n fa . Plasa i-v n spatele ei
cu bra ele n jurul mijlocului, strnge i pumn una din mini i
plasa i partea cu degetul mare pe abdomenul bolnavului, ntre
coaste i ombilic.

Pasul 2: Apuca i ncheietura pumnului cu cealalt


mn i ap sa i spre interior i oblic n sus. Aceasta va
produce o cre tere a presiunii din pl mni care poate s
disloce obstacolul.
Nota: Modul n care se in minile (a a-numita manevr "Heimlich") se folose te
atunci cnd acorda i primul ajutor unei persoane care s-a necat cu ceva. Aten ie ca
ap s rile s nu fie excesiv de puternice, deoarece pute i cauza leziuni interne de mare
gravitate. Cteodat este nevoie de mai multe ap s ri pentru a disloca obiectul n epenit.
32

LOVITURA N SPATE
Plasa i-v n spatele victimei.
Cu latul palmei aplica i o lovitur
omopla i.

n spate, ntre

TEHNICA COMBINAT
Se alterneaz compresiile abdominale cu loviturile n spate: 5 compresii urmate de
5 lovituri n spate.
AP SAREA CO ULUI PIEPTULUI
A eza i o palm peste cealalt pe stern i ap sa i
co ul pieptului n jos aproximativ 4 cm.

33

Copilul care are un corp str in n gt:


nceteaz s mai respire
are probleme cu respira ia n timp ce m nnc .
este g sit cu fa a vn t i cu obiecte de dimensiuni mici n
jurul s u
'
Copiii mici se apuc cu o mn de picioare, inndu-se
cu capul n jos. n aceast pozi ie i se vor aplica lovituri
ntre omopla i cu palma celeilalte mini.

Copiii mai mari pot fi inu i apleca i peste


antebra , cu capul i trunchiul nspre fa i li se vor aplica lovituri,
cu palma, ntre omopla i.

%
!
%
necul poate fi asociat cu alcoolul, hipotermia, tentativa de suicid, criza de
epilepsie, etc.
Siguran a salvatorului cap t aspecte deosebit de importante n aceste situa ii.
Salvatorul trebuie s evite orice fel de risc n cazul n care nu tie s noate sau n cazul n
care nu de ine echipamentul potrivit pentru a intra n ap rece. Orice victim necat este
suspectat de existen a leziunii de coloana vertebral , de aceea victima se men ine n
pozi ie orizontal , f r a ncepe manevrele de resuscitare naintea scoaterii din ap .
Indiferent c rui fapt se datoreaz necul, din punct de vedere fiziologic nti se instaleaz
stopul respirator apoi apare stopul cardiac. Acest lucru apare ca urmare a nchiderii c ilor
aeriene (spasm laringian) ceea ce duce la stop respirator, urmat n primele secunde, dac
nu se ncep respira iile artificiale, de stopul cardiac. Ca urmare a acestui mecanism
pl mnii pacien ilor nu sunt inunda i de ap . Din punct de vedere al primului ajutor nu
are importan faptul c necul este n apa dulce sau n apa s rat . n cazul n care victima
revine complet la starea de con tien dup scoaterea ei din ap , ea trebuie s fie
transportat la spital, aici inndu-se sub observa ie pentru minim 6 ore.
34

Cauze
epuizare: la persoanele care cad n ap i nu tiu s noate
oc: prin contactul corpului cu ap foarte rece
Consecin e
c ile respiratorii sunt inundate cu ap
se produce stop respirator apoi i cardiac

Evacuarea apei din pl mni: Victima se ntoarce cu fa a n jos, apoi este prins de
salvator pe la spate de abdomen, cu minile f cute ching , ridicat de la sol i scuturat
pentru ca apa s se scurg n afar .
Dac respir , victima este a ezat n pozi ia lateral stabil .
Dac nu respir se a eaz n pozi ia cunoscut pentru efectuarea manevrelor
de resuscitare.

35

( )
(
(
((
(*
(,"

!
s
+

36

Pielea protejeaz mpotriva mediului nconjur tor,


este organ senzorial i are rol n reglarea temperaturii
corpului.
Pielea are mai multe straturi: epiderm, derm i
hipoderm.
Plaga este o ran care poate afecta numai pielea
sau/ i esuturile profunde.
Tipuri de pl gi: prin perforare, ruptur , b ic ,
zgrietur , mu c tur , decojire, t ietur datorat unui os
din interior, etc.
Riscuri
O ran

poate provoca:
hemoragie
durere
complica ii specifice dup localizare, incluznd infec ii i insuficien
circulatorie i respiratorie, datorit factorilor particulari (adncimea,
localizarea i suprafa a acesteia sau starea anterioar a s n t ii
victimei)
lezarea organelor din profunzime
oc

Pl gile sunt leziuni ale pielii i mucoaselor. Leziunile pot s afecteze i alte
esuturi, de exemplu nervi, mu chi, vase de snge, tendoane, organe interne.
Gravitatea unei pl gi depinde de zona afectat , profunzimea i natura ei.
Aflnd cum s-a produs plaga, pot fi evaluate rapid unele riscuri.
Principiile ac iunii
Complica iile trebuie prevenite sau diminuate.
Localizarea i extinderea r nii trebuie evaluate cu grij .
Not : Dac plaga are alte consecin e, cum ar fi hemoragie, trebuie ntreprinse
ac iuni prioritare specifice acestora. Mai mult dect att, localiz ri specifice ale pl gii
37

necesit ac iuni particulare datorit consecin elor negative posibile sau reale legate de
aceste localiz ri (fa , gt, piept, abdomen, ncheietur ), n special dac rana este adnc .
Cnd plaga este adnc , larg , n locuri speciale (torace, abdomen etc.), persoana
care acord prim ajutor ar trebui s transfere victima unui profesionist n ngrijirea
s n t ii.
Pasul 1: Elimina i contactul dintre victim i agentul cauzator.
Opri i sau ndep rta i agentul cauzator de victim (*) SAU ndep rta i victima de
agentul cauzator (*), avnd n vedere urm toarele principii:
evita i asumarea unor riscuri,
evita i agravarea situa iei.
(*) ATEN IE, cu excep ia cazului cnd exist un corp str in n plag care nu trebuie
ndep rtat.
Pasul 2: Evalua i caracteristicile pl gii.
Determina i agentul cauzator i orice alt posibil factor agravant (de ex. materiale
str ine murdare n ran ). Determina i modul cum s-a produs rana (o lovitur , o c dere,
etc.). Observa i localizarea pl gii/pl gilor. Estima i cu aproxima ie ct de extins e plaga.
Dac este posibil colecta i informa ii asupra st rii de s n tate a victimei (vrst ,
boli, tratament, etc.).
Pasul 3: Asigura i condi ii de igien cnd v ocupa i de plag .
Ave i n vedere urm toarele principii pentru asigurarea unor condi ii de igien :
sp la i-v minile cu ap curat cu s pun sau, dac nu este posibil, cu
ap curat curg toare,
n m sura posibilit ii proteja i-v minile folosind m nu i sau orice
poate servi ca barier de protec ie.
Pasul 4: Cur a i plaga.
Ave i n vedere urm toarele principii pentru a cur a plaga:
sp la i plaga de preferin cu un dezinfectant lichid, sau n lipsa
acestuia cu ap curat , clar , curg toare,
folosi i p r ile curate ale unui material textil (care nu las scame) sau
comprese sterile,
sp la i plaga u or, f r a freca,
sp la i plaga dinspre interiorul acesteia spre exteriorul ei,
nu folosi i o bucat de material mai mult dect o dat .

38

Pasul 5: Proteja i plaga.


Proteja i plaga, avnd n vedere urm toarele principii:
de preferin folosi i un material steril (de ex. pansament, material
textil) sau dac nu, unul curat,
folosi i un pansament preg tit anterior sau dac nu, aplica i un bandaj
Pasul 6: Sf tui i victima s se prezinte ct mai curnd posibil la medic pentru a
determina necesitatea vaccin rii antitetanos.
Ruga i victima s nl ture obiectele poten ial constrictive cum ar fi inele, br ri,
ceas de mn , etc. dac acestea se afl n interiorul sau n apropierea suprafe ei r nite i
dac acest lucru este posibil f r a produce noi daune/consecin e negative.

n Romnia, cele mai frecvente pl gi mu cate sunt cele provocate de cine, pisic
i nu n ultimul rnd, de oameni. Riscurile pl gilor mu cate depind de animalul respectiv
i de ct de sever este mu c tura.
Riscurile includ:
Rabia/ turbarea este o serioas i adesea fatal infec ie viral a sistemului nervos
central. Virusul este transmis la oameni prin saliva animalului infectat (numai
animalele cu snge cald pot fi purt toare de rabie.)
Sngerare/ hemoragie
Infec ie

Sp la i imediat plaga mu cat cu s pun si apa c ldu timp de 5 minute, pentru a


ndep rta orice impurit i sau urme de saliv . Dac plaga mu cat este adnc , sp la i-o
sub jet de apa timp de 10 minute. terge i plaga cu comprese sterile sau cu un prosop
curat.
Dac plaga mu cat are semne de inflama ie ( este ro ie, cald , dureroas , umflat )
aplica i ghea nvelit ntr-un prosop curat timp de 10 minute.
Verifica i cnd victima a f cut ultima dat un vaccin antitetanos. Dac nu l-a f cut
recent sf tui i-o s se vaccineze.
n r nile provocate prin n ep turi exist i riscul de a declan a o alergie.
Persoanele alergice la n ep turi de insecte (albine, viespi, p ianjeni), prezint la locul
agresiunii un edem care progreseaz rapid. Dac n ep tura este la nivelul fe ei sau
gtului exist risc mare de sufocare.
39

aplic m rapid ghea la locul n ep turii.


bolnavul este ndrumat la spital n toate cazurile, n vederea vaccin rii
antitetanice, antirabice (dac e cazul), suturii pl gii (cnd se impune)
cere i ajutor.
Mu c turile de erpi: la locul mu c turii se v d dou n ep turi, pielea se nro e te,
se tumefiaz .

pentru a mpiedica difuziunea veninului:


pune i ghea pe segmentul de corp lezat
nu ridica i segmentul de corp afectat
transporta i rapid bolnavul la spital

Aspectele cheie
n eventualitatea existen ei unui corp str in prezent n plag ave i n vedere
urm toarele principii:
nu ncerca i s -l nl tura i,
evita i toate manevrele care ar putea mi ca acest corp str in,
nu-l mi ca i, n a teptarea asisten ei corespunz toare,
dac este necesar, stabiliza i-l cu materiale textile curate, fixate cu un
bandaj i acoperi i rana,
pune i victima n cea mai confortabil pozi ie.

Corpii str ini care p trund printr-o plag nu trebuie nl tura i, deoarece aceasta ar
putea agrava situa ia.
40

Aranja i bandajele n jurul corpilor str ini pentru ca ace tia s nu se poat mi ca,
cauznd leziuni suplimentare n timpul transportului.

((
Pl gile abdominale cu exteriorizarea intestinelor =
eviscera ie
Pl gile la nivelul abdomenului sunt urmate, de cele mai
multe ori, de exteriorizarea intestinelor, acest fenomen purtand
denumirea de eviscera ie.
Se trateaz ca o plag obi nuit ,
acoperind intestinele exteriorizate cu
comprese sterile sau orice alt material
textil curat aflat la ndemn .
Nu ncerca i introducerea intestinelor napoi n abdomen.
A eza i victima culcat pe spate sau cu toracele u or ridicat i cu genunchii ndoi i,
pentru a sc dea presiunea din interiorul cavit ii abdominale
Pl gile
pneumotorax

toracice

cu

perforarea

pl mnului

Se produc prin mpu care, cel mai frecvent, dar i prin


t iere, njunghiere, traumatisme ale coastelor, etc. Pneumotoraxul
se recunoa te prin aspectul roz i spumos al sngelui dar i prin
perceperea unui uierat ap rut n timpul respiratiei.
Se trateaz ca o plag obi nuit , acoperindu-se cu
comprese sterile i izolndu-se cu o pung sau orice alt material
asem n tor aflat la ndemn .
Dac plaga se produce prin mpu care, se caut att
orificiul de intrare ct i cel de ie ire (n cazul n care exist ),
iar glon ul se trateaz ca un corp str in.

41

(*

Defini ie: Este pierderea de snge


printr-o plag , prin nire sau flux
continuu, ducnd la o pierdere nsemnat
de snge ntr-o perioad scurt de timp,
ceea ce necesit oprirea imediat a
acesteia.
Riscuri
Pierderea de snge continu
prezint un risc imediat i/sau pe termen
scurt asupra vie ii i s n t ii victimei.

1. Evaluarea pentru identificarea hemoragiei externe dintr-o plag trebuie


f cut rapid n cadrul evalu rii ini iale a victimei.
2. Hemoragia trebuie oprit rapid, folosind tehnica/ tehnicile cele mai adecvate
situa iei.
3. Oprirea hemoragiei trebuie men inut pn cnd victima este predat unui
serviciu de urgen .
4. Dezvoltarea unor complica ii (de ex. le in, noi r ni, oc, infec ii) trebuie
anticipat , prevenit sau oprit .
s

Pasul 1: Culca i victima (dac acest lucru nu s-a f cut n mod spontan).
Atunci cnd condi iile o permit, a eza i cu grij victima n pozi ia culcat ct
mai curnd posibil (sau ajuta i-o s se a eze ntr-o astfel de pozi ie).
Pasul 2: Ridica i zona cu hemoragie.
Atunci cnd condi iile o permit, ridica i zona
cu hemoragie (sau ruga i victima s fac acest lucru),
dac este cazul. Aceast pozi ie ar trebui men inut .
Nu-i da niciodat de b ut. Nu administra
lichide.
42

Persoana care acord primul ajutor trebuie s explice victimei pas cu pas ce
urmeaz s se ntmple, pentru a se ob ine cooperarea acesteia.
Not : Situa ia unui membru amputat este discutat n subcapitolul urm tor.
s
'
Not : Aceast tehnic nu poate fi utilizat cnd:
(a) n punctul hemoragic este prezent un corp str in
(b) zona este n mod evident deformat (indicnd a fractur )
(c) punctul hemoragic nu este accesibil minilor persoanei care acord prim
ajutor.
Pasul 1: Asigura i accesul la plag .
Not : Persoana care acord prim ajutor n-ar trebui s se pun n pericol cnd
corpii str ini sunt murdari de snge, sunt t io i sau ascu i i. Ea trebuie s ia
m surile de protec ie corespunz toare.
Pasul 2: Asigura i presiune local direct asupra punctului hemoragic.
evita i contactul cu sngele victimei, protejndu-v mna cu care se
exercit presiunea:
- prin folosirea de materiale impermeabile (de ex.
m nu i, pungi de plastic curate) dac sunt
disponibile,
- sau dac acestea nu sunt disponibile, prin utilizarea
oric rui material potrivit ca barier ntre mna
voastr i punctul hemoragic,
aplica i suficient presiune/compresie
pentru a opri hemoragia, evitnd o
situa ie dureroas pentru victim .
men ine i presiunea pentru cteva minute.
Pasul 3: Evalua i eficien a presiunii locale directe.
Verifica i dac hemoragia s-a oprit n aria unde s-a aplicat compresia cu
es tur .
Nu opri i compresia ct timp face i aceast verificare.

43

s
Not : Aceast tehnic nu poate fi aplicat cnd zona este deformat n mod
evident (indicnd un traumatism osos/fractur ) sau dac n punctul hemoragic este
prezent un corp str in.
Pasul 1: Men ine i presiunea
ini iat printr-o aplicare local direct cu
un bandaj compresiv plasat pe zona cu
hemoragie.
Respecta i urm toarele principii:
aplica i comprese curate
peste plag ,
face i aceast schimbare
ntre mn i comprese
rapid,
asigura i-v c bandajul este suficient de strns pentru a men ine o
presiune suficient asupra punctului hemoragic, asigurnd stoparea
hemoragiei f r a ntrerupe total circula ia sngelui, dac este vorba
o plag a membrelor,
aplica i bandajul peste i n jurul ntregii zone,
dac membrul r nit a fost plasat ini ial ntr-o pozi ie ridicat , men ine i
aceast pozi ie. n caz contrar, ncerca i s -l aduce i n pozi ie ridicat
i men ine i aceast pozi ie.
Pasul 2: Evalua i eficacitatea presiunii aplicate prin bandajul compresiv.
Verifica i dac hemoragia s-a oprit la scurt timp dup aplicarea bandajului
compresiv.
Verifica i prezen a circula iei sanguine periferice nainte i dup bandajare
Dac hemoragia continu , aplica i un bandaj compresiv adi ional peste
bandajul compresiv ini ial (vezi mai jos).
Pasul 3: Aplica i un al doilea bandaj dac hemoragia continu n pofida
bandajului compresiv ini ial, f r a nl tura primul bandaj compresiv.
Preg ti i acelea i materiale care au fost indicate pentru un bandaj compresiv
Aplica i acest al doilea bandaj peste primul bandaj:
f r s -l nl tura i,
folosind o presiune mai ferm .
Pasul 4: Verifica i circula ia sanguin periferic
44

Nota: Contactul cu sngele persoanei r nite


Dac minile sunt contaminate cu snge, ele trebuie sp late meticulos cu ap
curat i s pun ct mai curnd posibil.
Dac o alt parte a corpului este stropit cu sngele victimei sau alte fluide
corporale, n special ochii, zona respectiv trebuie s fie sp lat cu mult ap curat
i s pun.
Dac pielea salvatorului este t iat de orice obiect contaminat cu snge, rana
ar trebui sp lat meticulos cu s pun i ap curat , dup care se aplic o compres
uscat i curat .
Dac persoana care acord primul ajutor a fost n contact cu sngele sau orice
fel de lichid corporal al victimei sau este ngrijorat c ar fi putut fi, ea trebuie s
apeleze la asisten medical confiden ial , pentru a fi consiliat i testat .
Hemoragia intern
Apare cel mai frecvent ca urmare a unui traumatism abdominal nchis, dar
poate fi ntlnit i n cazul fracturilor nchise ale oaselor mari ( de exemplu ale
oaselor extremit ilor)
Hemoragia intern abdominal poate fi
recunoscut prin pozi ia specific pe care o are
victima, cu minile pe abdomen i cu genunchii
ndoi i.
Pozi ia de siguran n cazul victimei
con tiente cu hemoragie intern este cu victima
culcat pe spate i cu picioarele ridicate deasupra
planului corpului. Victimele incon tiente se a eaz
n pozi ie lateral stabil .

45

(*"
Atunci cnd o parte a corpului este deta at (ex. mn , picior), sngerarea nu
este foarte mare la nceput. Fi i ns preg tit pentru o sngerare mare dup un scurt
timp, datorit faptului c vasele sanguine care au fost rupte ini ial se strng, pentru
ca apoi s se dilate.
Un pansament circular care strnge este aplicat numai pentru a evita pierderea
total a sngelui atunci cnd o parte a corpului a fost deta at i hemoragia nu poate
fi oprit cu altfel de pansament. Aplica i un pansament lat sau un garou ct mai
aproape posibil de plag i strnge i-l pn se opre te hemoragia. Uita i-v la ceas i
nota i ora i minutul, ata at de mbr c mintea victimei.
P STRAREA UNEI P R I DETA ATE A CORPULUI
n timpul transportului c tre spital, dac se poate, partea deta at a corpului
este bine s fie p strat :
uscat
rece
Pune i partea respectiv a corpului ntr-o pung de plastic nchis . A eza i
apoi punga ntr-o alt pung de plastic plin cu ghea . nchide i i punga exterioar .
TRANSPORT DE URGEN

NU sp la i partea de corp
deta at i nici partea de corp r nit
cu nimic (ap , spirt, s pun). Pute i
compromite
reata area
p r ii
deta ate.

46

LA SPITAL !

* )
* .
s
*
0
*(1

47

Defini ie: Dac victima a fost


supus unei/unor for e traumatizante la
nivelul oaselor sau/ i articula iilor, ea
prezint :
durere localizat ,
i/sau
modificarea culorii pielii n zona respectiv
i/sau
orice impoten func ional a unei ncheieturi i/sau a unui os,
i / sau
umflarea i/sau deformarea unei ncheieturi i/sau a unui os,
i / sau
pozi ia anormal a unei ncheieturi i/sau a unui os,
i / sau
o plag i/sau o hemoragie creat de osul traumatizat sau de for a
traumatizant .
Riscuri: O fractur sau o entors este o surs de:
durere,
complica ii secundare locale i/sau generale, incluznd leziuni ale:
- pielii
- mu chilor
- vaselor sanguine
- nervilor, inclusiv m duva spin rii
- organelor interne inclusiv creierul, pl mnii, etc.
Aceste riscuri pot fi sporite de mi carea oaselor n interiorul zonei r nite.
'
Zona r nit trebuie imobilizat .
Orice mi care a zonei r nite ar trebui prevenit .
Dezvoltarea de complica ii trebuie prevenit sau diminuat
Principiile tehnicilor: Persoana care acord primul ajutor trebuie s -i explice
victimei pas cu pas, ce urmeaz s se ntmple, pentru a ob ine cooperarea acesteia.

48

s /

2s

Pasul 1: Stabiliza i zona r nit .


Ruga i victima s nl ture obiectele poten ial constrictive cum ar fi inele,
br ri, ceas de mn , etc. dac acestea se afl n interiorul sau n apropierea zonei
traumatizate i f r a produce noi daune.

Verifica i existen a circula iei periferice.


Preg ti i materialele necesare:
o suprafa dur , rigid , dreapt
material pentru fixare (de ex. bandaje triunghiulare de pnz )
Fixa i zona r nit avnd n vedere urm toarele principii:
ac iona i ncet i cu grij , evitnd contactul cu /sau membrul
r nit sau mi carea acestuia,
men ine i membrul n pozi ia n care a fost g sit,

49

men ine i zona traumatizat , imobilizat de o suprafa dur ,


rigid , plat sau de o parte a corpului nev t mat (membrul
s n tos, trunchi sau deget), protejnd ntre timp toate punctele de
contact dintre corp i materiale.
asigura i-v c ncheieturile de deasupra i de sub zona
traumatizat sunt de asemenea imobilizate,
fixa i materialele (de ex. cu bandaj), f r a trece peste zona
r nit i nu prea strns.
mbr c mintea strmt , ireturile, etc. trebuiesc sl bite, dar victima nu trebuie
desc l at .
Limita i orice mi care a victimei ct de mult posibil.
Nota 1: Tehnica este folosit cnd nu exist nici un serviciu de urgen
capabil s ajung la locul accidentului, fiind necesar transportul victimei. Persoana
care acord prim ajutor poate fi instruit de c tre un dispecerat sau serviciul de
urgen s utilizeze aceast tehnic .
Pn la sosirea serviciului de urgen la locul accidentului, persoana care
acord prim ajutor trebuie doar s previn orice mi care a membrului r nit.
Nota 2: Imobilizarea complet ar trebui s fie f cut de c tre personalul unui
serviciu de urgen . Dac nu exist nici o posibilitate de a beneficia de un astfel de
serviciu, aceast sarcin poate reveni persoanei care acord prim ajutor. O
imobilizare necesit un grad de experien care se ob ine din practic sau prin
instruiri periodice de remprosp tare. Prin urmare aceast tehnic trebuie v zut ca
fiind oarecum dificil de predat persoanelor neini iate. Persoanele care particip la
instruire trebuie selectate i ncurajate s-o nve e i s - i remprosp teze n mod
periodic cuno tin ele teoretice i practice. Acesta este motivul pentru care aceast
tehnic ar trebui folosit n anumite circumstan e, cnd:
nu exist nici un serviciu de urgen disponibil, deloc sau ntr-o
limit de timp rezonabil ,
dispeceratul cere persoanei care acord prim ajutor s transporte
victima la un serviciu medical.
Pasul 2: Evalua i eficien a interven iei.
Asigura i-v c zona r nit este fixat .
Evalua i suferin ele victimei, care ar trebui s nceteze sau s se reduc
semnificativ.
Asigura i-v ca circula ia periferic este prezent .

50

O ncheietur este stabilizat de ligamente. Acestea pot s se alungeasc sau


s se rup dac sunt supuse unor presiuni mari, i afecteaz cel mai des articula iile
membrelor inferioare.
Semne:
- sensibilitate i durere la mi care
- mobilitate redus
- tumefac ie (inflama ie)

- Ridica i zona traumatizat mai sus dect


corpul.
- Dac este posibil, r ci i articula ia afectat
(ex.: o pung de ghea
nvelit ntr-un
prosop).
- Sus ine i cu un pansament elastic.
- Pune i n repaus articula ia.

Sunt leziuni n care nu mai exist contact normal ntre suprafe ele oaselor la
nivelul articula iilor.
Semne:
- sensibilitate i durere la mi care
- mobilitate redus
- tumefac ie (inflama ie)
- schimbarea formei, pozi ie nefireasc
- Ridica i zona traumatizat mai sus dect corpul.
- Dac este posibil, r ci i articula ia afectat (ex.: o pung de ghea
nvelit ntr-un prosop).
- Sus ine i cu un pansament elastic.
- Pune i n repaus articula ia.
51

*(1
Semne:
-

sensibilitate i durere la mi care


mobilitate redus
tumefac ie (inflama ie)
schimbarea formei, pozi ie nefireasc
mi care nenatural

O fractur nu implic numai o lezare a osului propriu-zis, ci a p r ilor moi din


jur. n cazul unei fracturi, pierderea de snge poate fi masiv , cu riscul ntreruperii
circula iei sanguine.
Este foarte important s se evite mi c rile inutile ale membrului fracturat,
pentru a nu nr ut i o leziune. Victima ncearc de cele mai multe ori singur s
adopte pozi ia cea mai pu in dureroas .
n fractur nchis , pielea este intact .

: imobilizare.
Imobilizarea se poate face cu atele (lemn, plastic, srm , carton etc.).
Atelele trebuie s fie suficient de lungi nct s dep easc articula iile situate
deasupra i dedesubtul osului / oaselor fracturate.
n fractur deschis , pielea este lezat . Exist o deschidere c tre exterior, cu
risc de infec ie. O asemenea ran trebuie s fie ntotdeauna acoperit cu pansament.

52

- se bandajeaz plaga
- se opre te hemoragia
- se imobilizeaz
1

: durere la mi care, tuse i la respira ie

- imobilizare cu fa elastic astfel nct inspirul s nu mai produc


durere
- fracturile costale cu r ni deschise prin care
uier aerul = pneumotorax se izoleaz zona
cu material moale (ca un dop) i apoi se
imobilizeaz cu fa elastic
- pacientul con tient se a eaz cu toracele ridicat
- pacientul incon tient n pozi ie lateral de
siguran pe partea r nit
- se urm resc func iile vitale
1
$
Coloana vertebral este format din
vertebre i discuri intervertebrale. irul de
vertebre formeaz un canal protector n jurul
m duvei spin rii.
Coloana vertebral este stabilizat cu
ajutorul tendoanelor i mu chilor.

n caz de v t m ri la gt sau ceaf , pot fi dislocate sau fracturate vertebre sau


discuri, leznd nervii i m duva spin rii. Aceasta se poate manifesta sub form de
amor eli, n ep turi i eventual paralizie a acelor p r i ale corpului care primesc
impulsuri de la nervii afecta i.

53

Dac b nui i c o persoan lipsit de cuno tin a fost supus unei lovituri la
cap sau ceaf , trebuie s o trata i ca i cum leziunea ar exista. Ve i evita orice
transport care nu e absolut necesar.
Persoana accidentat poate acuza durere de spate, n
zona coloanei vertebrale i dup caz, simte amor eli sau nu
mai poate s - i mi te minile i picioarele.
Dac este necesar ca persoana s fie deplasat , o
persoan i va sprijini gtul i capul. Capul va fi deplasat
astfel nct s fie men inut pe linia coloanei vertebrale.

54

3
,
,
,
,(

" s
4 s
.
5

Lec ia 2

55

" s

Defini ie: Este o r nire a pielii de origine termic (c ldur ): foc/flac r ,


lichide fierbin i sau vapori (ap , ulei).
Not : Exist i alte cauze, cum ar fi radia ii, substan e chimice sau surs de
curent electric. Fiecare cauz are consecin e specifice, care pot necesita asisten
specific .
Arsurile pot fi mp r ite n:
Arsuri de gradul I, unde numai zona superficial a
pielii, este lezat . Cea mai obi nuit cauz este expunerea
la soare puternic. Pielea s-a nro it (gradul I). Leziunea se
vindec dup cteva zile i nu r mn cicatrici.
Arsuri de gradul II: este caracteristic formarea
b icilor. O cauz obi nuit este arsura cu ap fierbinte.
Imediat apare durerea. Dac rana nu se infecteaz , aceast
leziune se vindec f r cicatrice. Dac se afl ntr-o zon
de maxim solicitare sau ntr-o zon foarte sensibil , se
transport la spital
Arsuri de gradul III, cnd toate straturile pielii sunt
afectate. Sunt provocate de multe ori de foc, substan e
chimice i curent electric, dac acesta trece prin corp.
Culoarea leziunii este alb-galben-maron, lipse te senza ia
de durere. Leziunile care afecteaz toate straturile pielii
dau ntotdeauna cicatrice.
Riscuri: O arsur poate provoca:
O durere puternic , cople itoare i continu (exceptnd cazul n care
pielea este ars n profunzime, cnd nu exist nici o durere n zona, dar
durerea poate fi puternic n jurul acesteia).
Complica ii specifice, incluznd deshidratare (pierderea de lichide),
infec ii, hipotermie i insuficien circulatorie, datorate factorilor
56

particulari (agentul cauzator, temperatura, adncimea, localizarea i


suprafa a arsurii sau vrsta i starea anterioar de s n tate a victimei).
Arsura este o problem dinamic , care continu chiar i dup nl turarea
agentului ce o cauzeaz , m rind extinderea zonei ini iale a r nii (att ca adncime
ct i ca suprafa ).
Agentul cauzator poate n continuare:
s duc la extinderea arsurii (dac nu este controlat rapid)
s creeze probleme adi ionale de s n tate (de ex. insuficien
respiratorie datorat fumului de la un incendiu)
Principiile ac iunii: Locul accidentului trebuie asigurat nainte de nceperea
asisten ei sau victima ar trebui mutat ntr-un loc sigur.
Contactul dintre victim i agentul cauzator trebuie eliminat rapid i n
condi ii de siguran .
Procesul de ardere ar trebui stopat rapid i suferin a ar trebui s fie alinat .
Complica iile trebuie prevenite sau diminuate.
Extinderea i localizarea arsurii trebuie evaluat .
Not : Anumite cauze pot necesita ac iuni specifice, care sunt prezentate pe
ambalajul produsului (de ex. n cazul agen ilor chimici). De exemplu substan ele
chimice sub form de praf trebuie nl turate complet prin periere nainte de a se
aplica ap , pentru a preveni apari ia unor reac ii suplimentare.
%
+

!
/

s
7

Not : Apa fierbinte i uleiul sunt denumite agent cauzator n restul acestui
capitol.
Pasul 1: Elimina i contactul dintre victim i agentul cauzator.
Opri i sau nl tura i agentul cauzator de pe victim SAU ndep rta i victima
de agentul cauzator, avnd n vedere urm toarele principii:
evita i asumarea unor riscuri personale, de asemenea asumarea
unor riscuri pentru victim i trec tori,
evita i agravarea situa iei,
nl tura i mbr c mintea care nu este lipit de corp, f r a intra n contact cu
agentul cauzator prezent pe hainele victimei.
57

Pasul 2: Limita i procesul de ardere i asigura i reducerea durerii.


R ci i arsura cu ap ct mai curnd posibil, avnd n vedere urm toarele
principii:
(pe ct posibil) apa ar trebui s fie rece, curat i curg toare, cu
putere mic i un flux regulat,
asigura i-v c apa se scurge complet, f r a atinge alte p r i ale
victimei, pe voi sau pe altcineva,
continua i s nl tura i mbr c mintea contaminat de pe
victim , exceptnd articolele care sunt lipite de piele.
R cirea poate fi continuat timp de cteva minute, pn cnd durerea nu
revine dup ncetarea r cirii, dar nainte ca victimei s i se fac frig.
Ruga i victima s nl ture obiectele poten ial constrictive cum ar fi inele,
br ri, ceas de mn , etc. dac acestea se afl n interiorul sau n apropierea
suprafe ei r nite i dac acest lucru este posibil f r a produce noi consecin e
negative.
Dac apa nu este disponibil :
evalua i arsura,
acoperi i rana pentru a minimiza infec iile,
ob ine i ajutor.
Not : Studiile tiin ifice arat c r cirea poate fi eficient dac se aplic n
primele 15 25 de minute de la r nire. Astfel cunoa terea orei cnd s-a produs
arsura este un factor determinant al tipului de asisten ce se va ini ia.
n anumite locuri, cnd apa curg toare nu este disponibil , poate fi
recomandat s se pun partea r nit ntr-o g leat , vas sau ceva echivalent umplut
cu ap curat i rece. Apa ar trebui schimbat dup ceva timp, cnd devine cald . O
alt alternativ este stropirea zonei r nite cu ap dintr-un recipient. Ambele metode
trebuie s respecte aspectele cheie prezentate, n special prevenirea hipotermiei.
Apa este definit ca fiind rece cnd temperatura ei este cuprins ntre 8 i
23 grade C (45 la 75 grade F).
Pasul 3: Evalua i caracteristicile arsurii.
Face i o estimare aproximativ a extinderii arsurii/arsurilor, folosind suprafa a
palmei victimei ca unitate de referin , aceasta reprezentnd 1% din suprafa a total
a pielii.
Dac este posibil, colecta i informa ii despre starea de s n tate a victimei
(vrst , boli, tratamente, etc.)
Not : n circumstan e diferite de cele care implic foc sau lichide fierbin i ar
trebui s lua i n considerare al i factori agravan i, cum ar fi traumatisme ale oaselor
58

n cazul unui accident electric, deflagra ie n cazul unei explozii, respira ie sacadat ,
cenu n n ri sau n saliv , etc.
Pasul 4: Preveni i sau diminua i complica iile.
Ac iona i cu minile curate i, dac este posibil, protejate (folosind materiale
impermeabile de ex. m nu i sau orice alt material disponibil ca barier ).
Evita i folosirea remediilor, cremelor medicale, mediilor cum ar fi unt, ou ,
sare, cartofi, etc., n toate cazurile de arsur .
Evita i spargerea b icilor.
A eza i victima n pozi ia de ntrerupere a
circula iei sangvine, cu membrele inferioare
ridicate deasupra nivelului inimii.

4 s

Cea mai obi nuit form de insola ie este cauzat de expunerea prelungit
la soare.
Insola ia apare mai des la militari sau la muncitorii care lucreaz n ar i a
soarelui sau n unit ile industriale cu temperaturi nalte i la persoanele care
stau prea mult la plaj .
n cazul unei insola ii, temperatura corpului dep e te 40 grade C.
Este o situa ie grav , trebuie s se ac ioneze rapid, altfel se poate ajunge la
deces.
SIMPTOMELE instal rii insola iei pot ap rea pe nea teptate. Ele constau
n ame eal , sete, dureri de cap, dezorientare, comportament apatic, grea ,
contrac ii musculare, pierderea cuno tin ei, febr .
PRIMUL AJUTOR Sc derea temperaturii corpului celui n cauz , prin
aducerea lui la umbr i stropirea cu ap rece.
Administrarea de lichide nealcoolizate persoanelor
con tiente.
Transport la spital, pentru control.

59

.
.

n cazul arsurilor electrice ntrerupe i curentul.


ndep rta i victima de obiectul care a electrocutat-o,
f r s o atinge i Aten ie la autoprotec ie!
Arsurile electrice la nivelul pielii sunt de multe ori
combinate cu leziuni interne.
Purta i-v calm n fa a victimei.
A eza i partea ars a corpului mai sus de linia
corpului.
.

- scoate i victima de sub influen a curentului electric tr gnd-o de


haine, doar dac este absolut necesar s interveni i; nu o atinge i. n
general nu se recomand intrarea ntr-un perimetru de minim 5 metri
n jurul victimei
- r ci i cu jet de ap rece
- verifica i func iile vitale
- dac este n stop cardio-respirator ncepe i resuscitarea
cardiopulmonar
- nu ndep rta i hainele lipite de piele
- acoperi i zona ars cu un cear af umed
- transporta i victima la spital
- cere i ajutor
,(5

Cauze
expunerea ndelungat la temperaturi n jur de 0C, cu umezeal i vnt
expunerea ndelungat la temperaturi negative, f r umezeal i vnt

60

Tipuri de deger turi


superficiale: se limiteaz la piele
profunde: dep esc pielea i afecteaz esuturile profunde (mu chi,
oase, tendoane, nervi, vase de snge)
Semne
1. deger turile superficiale:
furnic turi n zona afectat ;
durere medie;
piele cu pete albe, mobil pe esuturile profunde;
articula ii cu mobilitate p strat .
2. deger turile profunde:
piele alb , tare, rece, nedureroas , imobil fa de structurile profunde;
articula ii cu mobilitate pierdut .

n cazul deger turilor superficiale se poate ac iona pe loc, pielea degerat se


nc lze te prin punerea ei n contact cu pielea care are temperatura normal , minile
se pun la subsuoar , b rbia i urechile se a eaz n palme, picioarele se a eaz lng
abdomenul salvatorului.
Contactul cu pielea cald se men ine pn cnd pielea afectat i recap t
culoarea normal .
NU! - freca i cu ghea sau z pad
NU! - aplica i lo iuni
NU! - a eza i zona degerat lng o surs de c ldur

61

n cazul deger turilor profunde:


se scoate accidentatul din zona cu temperatura sc zut
ad post;
se dau b uturi calde i nealcoolizate;
se nf oar n haine c lduroase;
nu se intervine pe zona degerat ;
se transport ct mai rapid la spital.

! "
$

%
"

"

&

62

! "
"
"
%

i se aduce la

#
$
$
%

"
8
8
"
8
"
8(
8* 4

$
$
s
0

63

Un diabetic are o lips total sau par ial de insulin . Tratamentul diabetului
const n administrarea insulinei n func ie de necesarul persoanei respective, un
regim alimentar potrivit i o activitate fizic regulat .
Cteodat , cantitatea de insulin administrat poate s fie prea mare. Nivelul
de zah r din snge scade i persoana se simte r u. Exist un surplus de insulin n
snge.
Persoanele cu diabet pot s cad sau s - i piard cuno tin a brusc. Motivul
este de cele mai multe ori un surplus de insulin care poate duce la pierderea
cuno tin ei.
Insulina i efortul fizic
reduc cantitatea
de zah r din snge.
Consumul de alimente m re te
cantitatea de zah r din snge
Un diabetic poate intra u or ntr-o stare de dezechilibru, dac nu exist un
raport de egalitate ntre cantitatea de alimente, pe de o parte i cea de insulin i
efort fizic, pe de alt parte.
PRIVE TE !

ASCULT !

paloare;
tremur turi;
transpira ie rece;
iritare;
pierderea cuno tin ei.

SIMTE !

O persoan care poart


acest nsemn are diabet.

da i persoanei ceva dulce: suc, lapte sau dulciuri;


deschide i c ile de acces ale aerului;
r mne i cu persoana respectiv ; chema i ambulan a;
n caz de lips de cuno tin , a eza i persoana n pozi ie lateral stabil .
64

"

Durerile n piept apar de cele mai multe ori atunci cnd apare o
lips de oxigen n mu chiul inimii. Misiunea inimii este de a pompa
sngele ctre toate celulele corpului. Mu chiul inimii prime te oxigen i
hran prin vasele coronare. Vasele coronare pot fi astupate, mic ornduse astfel alimentarea cu snge a mu chiului inimii. n caz de efort
intelectual / activitate fizic , mu chiul inimii are nevoie de o cantitate
mai mare de oxigen. Din cauza vaselor coronare astupate, apare o lips
de oxigen n mu chiul inimii. Persoana n cauz are dureri n piept.
Durerea se diminueaz dac bolnavul se odihne te sau se culc pe
spate. Ace ti bolnavi folosesc n mod obi nuit medicamente pentru
inim .
INFARCTUL CARDIAC
Infarctul cardiac este cauzat de o
astupare total a unui vas coronar, avnd ca
urmare v t marea mu chiului inimii.
Infarctul cardiac acut poate s apar :
n cazul unui efort fizic mai mare;
n cazul unei ncord ri psihice;
chiar i n timpul odihnei sau al
somnului.
Infarctul cardiac este o boal des ntlnit . Ea poate duce la stop cardiac. Jum tate din
cei care decedeaz din cauza unui infarct cardiac mor nainte de a ajunge la spital.

Simptome:
dureri n mijlocul pieptului;
iradierea durerii c tre bra e i gt;
reducerea respira iei, senza ie de sufocare;
transpira ie rece;
lipsa de putere;
senza ia mor ii iminente;
65

agita ie.

comporta i-v cu calm;


ajuta i persoana s se a eze ntr-o pozi ie comod ;
descheia i hainele prea strmte;
ajuta i persoana suferind s - i administreze eventualele medicamente pentru inim ;
n caz de lips de cuno tin : plasa i persoana n pozi ie lateral stabil ;
n caz de stop cardiac: ncepe i imediat resuscitarea cardiopulmonar .
8

"

Cauze: hemoragia unui vas de snge sau ntreruperea circula iei vaselor de snge n
creier.
PRIVE TE ! ASCULT ! SIMTE !
paralizie pe o parte a corpului sau pe o
jum tate de corp;
amor eli sau sensibilitate sc zut ;
tulbur ri de vorbire;
nro irea fe ei;
respira ie greoaie;
tulburarea sau pierderea cuno tin ei.

r mne i lng persoana afectat ;


explica i-i scurt i simplu ce inten iona i s face i;
dac persoana respectiv are o tulburare a vorbirii, asculta i-o cu aten ie f r s
o ntrerupe i;
n caz de pierdere a cuno tin ei, a eza i n pozi ie lateral stabil ;
chema i ambulan a.

66

8(

Convulsia este denumirea unei tulbur ri a func iei creierului, cnd n anumite celule ale
creierului au loc desc rc ri electrice anormale. Dup zona creierului unde au loc aceste
desc rc ri, aspectul atacului poate s varieze foarte mult. Atunci cnd este afectat partea
creierului care coordoneaz mi c rile corpului, apar contrac ii n mu chi. Atacurile pot s
apar de la o singur dat n decursul ntregii vie i, pn la mai multe ori pe zi.
PRIVE TE !
-

ASCULT !

SIMTE !

mi c ri necontrolate ale corpului;


pierderea brusc a cuno tin ei;
c derea;
tres riri ale mu chilor;
uneori pierderea spontan a scaunului i a urinei;
mu carea limbii;
nu- i va aminti nimic din perioada crizei.

prinde i persoana n c dere i proteja i-i capul;


r mne i calm atacul trece de cele mai multe ori n decurs de cteva minute;
descheia i hainele prea strmte;
nu pune i coada unei linguri de lemn ntre din i, ca s -i proteja i limba;
r mne i lng persoana n criz pn i revine;
cnd au ncetat contrac iile, a eza i persoana n pozi ie lateral stabil ;
chema i personal medical indiferent dac au avut loc v t m ri, atacuri lungi i repetate
sau dac persoana a mai avut atacuri nainte.
8* 4

Intoxica ii prin nghi ire


- caut sursa otr virii (sticl , cutii medicamente etc.)
- semne:
dureri n gt sau de abdomen
67

ame eli pn la pierderea cuno tin ei


vom
- nu provoca i v rs turi NU TI I natura toxicului i pute i agrava r nile produse de
toxic
- verifica i func iile vitale
- transporta i victima la spital
Intoxica ii prin inhalare
- duce i victima la aer curat, inndu-v respira ia ca s nu inhala i gazul toxic. Aten ie la
autoprotec ie !
- dac victima respir , a eza i-o cu toracele ridicat
- dac victima este incon tient , verifica i pulsul i respira ia; dac este nevoie ncepe i
resuscitarea cardiopulmonar (aten ie la respira ia artificial , nu inspira i aerul expirat
de victim )
- transporta i victima la spital chiar dac aceasta i-a revenit

Intoxica ii cu toxice care p trund prin piele


-

toxicul care p trunde prin piele trebuie nl turat cu jet de ap


nl tura i mbr c mintea e contaminat cu toxic. Aten ie la autoprotec ie !
sp la i din abunden ochii cu ap rece
nu pune i colir sau unguent
acoperi i ochii cu un pansament curat
transporta i victima la spital
68

- verifica i func iile vitale

s+

69

STRESUL
Cuvntul stres nseamn presiune intens .
Stresul a devenit un termen care descrie reac iile oamenilor la impresii.
Exist multe interpret ri diferite ale termenului, dar, aici, noi vom p stra una
relativ simpl , pentru a o referi la primul ajutor psihologic.
Defini ie: stresul
este o reac ie fizic normal la tensiuni i solicit ri. Stresul pune corpul n alert ,
pentru a ntmpina semnele percepute din mediu.
Stresul pune corpul n alert timp de zeci de secunde. Aceasta are loc prin
intermediul sistemului nervos i printr-o secre ie de hormoni n snge, secre ie a
glandelor suprarenale.
Printre ace ti hormoni, se num r adrenalina. Adrenalina are un num r de
diferite efecte care toate ajut corpul s fac o munc ie it din comun:
- aprovizionarea cu snge a mu chilor cre te, astfel nct ei pot s
munceasc
mai greu;
- inima bate mai repede, pentru a aproviziona mu chii cu snge suplimentar;
- pl mnul se deschide i ritmul respira iei cre te, pentru a furniza mai mult
oxigen efortului suplimentar;
- aprovizionarea creierului cu snge este crescut , permi nd creierului s
perceap ce se ntmpl i s reac ioneze mult mai repede dect n alte
situa ii.
Astfel, n realitate, stresul este o reac ie pozitiv , care permite unei persoane
s ntmpine ncordarea i s ac ioneze att de eficient nct aceast ncordare s
fie dep it . n decursul vie ii, noi ne confrunt m cu multe situa ii n care ne
descurc m astfel i acest lucru joac un rol important n dezvoltarea noastr .
Dar, de asemenea, vom ntlni situa ii n care impresiile sunt prea mari
pentru ca preg tirea noastr pentru stres s poat face fa ntr-un mod adecvat
situa iei. Situa ia poate fi destul de ntins n timp sau impresiile pot fi repetate
dup o perioad mai lung de timp. Tensiunea suprauman pe care ne-o
provoac preg tirea pentru stres dureaz numai pentru scurt timp. n astfel de
situa ii, cineva ar putea spune c am fost suprastresa i sau, cum spunem de
obicei: am fost stresa i. Pentru toate traumele psihice (influen e intense) pe care
le-am men ionat pn acum a fost caracteristic faptul c impresiile provin toate pe
nea teptate, ca un tr snet. i to i cei care au fost expu i la aceste impresii au fost
domina i de:
1. Sentimente: tot felul de sentimente, n func ie de rolul pe care l-a jucat
persoana respectiv n acea situa ie: nelini te, durere, mnie, oroare,
r spundere, dezgust etc.
2. Stres: n mod automat, corpul va reac iona cu stres i va fi pus n alert
70

pentru a ac iona. Unii vor ac iona eficient i, de aceea, folosesc rezerve


suplimentare pentru alert . Al ii nu vor avea posibilitatea de a ac iona i
stresul (presiunea) va fi sim it ntr-un mod nepl cut.
Stresul v permite dumneavoastr i altor persoane care acord primul
ajutor s face i un efort suplimentar pe care, probabil, nu a i crezut c pute i s -l
face i.
ACCIDENTE MARI
Prin accidente mari se n eleg accidentele n care au fost afectate multe
persoane i n care pagubele materiale fac dificil munca de salvare, astfel nct
dureaz mult tip pn cnd persoanele r nite primesc toate ngrijirile.
n cazul marilor accidente, exist cinci etape:
1. Se produce accidentul.
2. Persoanele care sunt afectate de accident sunt l sate s se ajute singure,
una pe cealalt , celor r nite acordndu-li-se primul ajutor de c tre
persoanele care nu sunt r nite.
3. Sosesc primele vehicule i ncepe opera iunea de salvare.
4. Cei care desf oar activitatea de salvare au situa ia sub control, probabil
asistat de un grup de medici.
5. Persoanele r nite sunt primite la spital i cele care nu sunt r nite sunt
l sate singure.
PRIMUL AJUTOR PSIHOLOGIC
N TIMPUL ETAPELOR MARELUI ACCIDENT
Etapele 1 i 2 - de la producerea accidentului pn la sosirea ajutorului.
Imediat dup ce accidentul s-a produs, to i vor fi afecta i de o enorm
traum psihic : aceea de a se afla ntr-un pericol de moarte. Unele persoane sunt
r nite fizic, altele nu sunt r nite deloc, dar toate cele care sunt con tiente vor fi
afectate psihic de pericolul n care s-au aflat i pe care nc l mai experimenteaz .
Cele mai multe persoane vor fi, pentru cteva secunde, paralizate total.
Apoi, unele persoane vor putea s se scoat unele pe altele de la locul
accidentului i s fac ceva practic n vederea acord rii ajutorului persoanelor care
au nevoie imediat de acesta.
Ajutorul const n:
- primul ajutor premedical;
- primul ajutor psihologic
71

De ndat ce sunte i capabil s reac iona i, dumneavoastr i al ii ncepe i s


ajuta i. Este important ca dumneavoastr to i
s afla i cine urmeaz s sune dup ajutor i
cum trebuie f cut acest lucru. Apoi,
dumneavoastr ncepe i s acorda i primul
ajutor premedical.
Cnd ncepe i s acorda i primul ajutor
obi nuit, ncepe i, de asemenea, s acorda i
primul ajutor psihologic. A avea grij de o
persoan r nit , acest lucru o calmeaz . n
acela i timp, to i cei din sectorul dumneavoastr de ac iune, sector al zonei
accidentului, vor fi pu in mai calmi, deoarece cel pu in o persoan se comport
sensibil.
Vorbi i lini titor persoanei r nite, ajuta i-o i spune i-i, ei i persoanelor din
jurul ei, c a fost chemat ajutorul.
L sa i persoanele care pot s se descurce singure s fac acest lucru
Dup un timp, persoanele care nu sunt r nite fizic i vor reveni att de mult
din ocul lor ini ial, nct v pot ajuta s acorda i primul ajutor. L sa i-le s-o fac .
Foarte probabil, vor exista persoane (n sectorul dumneavoastr de ac iune) care se
afl ntr-o criz psihic i care afi eaz una din reac iile descrise.
Cnd primul ajutor premedical a fost planificat i exist un ajutor pentru
fiecare persoan r nit , pute i ncepe s acorda i primul ajutor psihologic
persoanelor care nu sunt r nite fizic.
Pune i un bra , lini titor, pe um rul persoanei afectate sau lua i-o de mn .
Spune i-i c ajutorul este spre binele ei. Da i-i o mn de ajutor s - i adune
bunurile ce-i apar in i conduce i-o departe de scena nsp imnt toare a
accidentului, unde mai zac nc persoane r nite.
Etapele 3 i 4 de la Ajutorul ncepe s soseasc , pn la Exist
ajutor de specialitate pentru toate persoanele r nite
Cnd ajutorul ncepe s soseasc , conduc torul echipei de salvare din zona
accidentului va dirija munca profesional de salvare. n prima faz i n
urm toarele, ajutorul va fi concentrat pe ajutarea persoanelor r nite, n ordinea
decis de conduc torul echipei de salvare. n zona accidentului, dumneavoastr i
ceilal i care a i nceput acordarea primului ajutor premedical i psihologic v
continua i munca pn cnd salvatorul profesionist va prelua, treptat, controlul.
Acele persoane care au fost implicate cumva cnd accidentul s-a ntmplat,
dar care nu au fost r nite, au fost toate afectate psihic de experien . Unele sunt
nc n faza ocului crizei psihologice. Altele, au intrat n faza reac iei i pot
reac iona foarte puternic.
72

Ca i dumneavoastr , unii au reac ionat f cnd ceva practic i cei mai mul i
dintre dumneavoastr pot continua aceast munc . nc exist o mare nevoie de
primul ajutor psihologic acordat de dumneavoastr .
Binen eles, conduc torul echipei de salvare va avea grij de persoanele care
nu sunt r nite fizic, dar care au reac ii psihice foarte puternice, ca, de exemplu,
hiperactivitate, apatie, panic .
CRIZA TRAUMATIC
Cnd sunte i supus unei traume care v conduce la o criz traumatic ,
reac iile dumneavoastr , aproape totdeauna, urmeaz acela i tipar.
Se poate spune c criza traumatic este mp r it n patru faze:
a) Faza ocului
Faza ocului este faza care apare imediat, odat cu trauma. Este
caracterizat de faptul c , adesea, a i experimentat ceva cu care nu v-a i mai
ntlnit niciodat nainte.
Sunte i confuz i, din punct de vedere psihologic vorbind, reac iona i ntr-un
mod extraordinar. Faza ocului poate dura de la cteva minute, pn la cteva zile.
Reac ii:
Hiper-activitatea
Persoana afectat se poate gr bi la locul accidentului i poate dori s fac
ceva. Ea deranjeaz sensibil acordarea primului ajutor, care deja a nceput i poate
crea serioase probleme n locul unde se afl persoanele r nite.
Afectarea mobilit ii
Dup un timp, pute i vedea c persoana afectat are dificult i de mi care,
de i nu exist cauze fizice pentru aceasta. Aceasta poate fi direct fatal dac
persoana afectat nu se poate mi ca singur ntr-un loc mai sigur, departe de locul
periculos al accidentului.
Reac iile corpului
Uneori, se observ c persoana afectat , n faza de oc vomit , are diaree i
crize de tremurat sau poate ncepe s respire foarte repede, ceea ce duce la ame eli
i la amor irea minilor i a picioarelor.
Mai rar, pute i vedea o criz nervoas complet n timpul fazei de oc.
Aceasta se poate manifesta n egal m sur prin panic sau prin apatie.
Panica
Panica este reac ia de fric care este declan at de impresiile care sunt att
de puternice, nct ele suspend toate func iile senzitive. Se instaleaz aspecte
73

foarte primitive ale reac iilor, ca, de exemplu, ne-controlarea a ceea ce este sau a
ceea ce este considerat a fi periculos. Probabil, persoana afectat alearg i strig
ngrozit , dar ea nu are nici un motiv i, de aceea, poate fugi direct n zona
periculoas ! Totu i, panica este foarte rar .
Apatia
Aceasta este o paralizie psihic
complet . Persoana afectat este
lipsit de energie i coordonare, nu
spune nici un cuvnt, st foarte
lini tit i prive te n gol. Persoana
apatic nu creeaz confuzie la locul
accidentului, dar ea trebuie condus
ntr-un loc mai sigur, deoarece nu va
mai reac iona deloc dac o nou
situa ie periculoas va apare.
Primul ajutor psihologic
Apropierea i contactul fizic
Apropierea i contactul fizic, precum i vorbirea prin gesturi cu persoana
afectat sau punerea bra ului dumneavoastr pe um rul acestei persoane sunt
lucruri care asigur foarte mult i creeaz un sentiment de securitate.
L sa i persoanele afectate s vorbeasc
L sa i persoana afectat s vorbeasc . Nu are impresii foarte clare despre
ceea ce s-a ntmplat i, probabil, ea va pune ntreb ri despre aceasta.
Dumneavoastr trebuie s r spunde i unor astfel de ntreb ri i s da i informa iile
cele mai corecte, pe ct posibil, evitnd detaliile nsp imnt toare.
Face i ca persoana afectat s devin super-activ , dndu-i sarcini care nu
sunt de o importan vital sau pute i cere unei alte persoane care v ajut s se
plimbe cu persoana afectat .
Persoana care nu poate s se mi te trebuie s fie ajutat , aceasta cnd sunte i
sigur c nu exist nici un motiv fizic ascuns de deteriorare a mobilit ii. Vorbi i cu
ea. A eza i-o ntr-un loc sigur i asigura i-v c nu i este frig.
Dac persoana afectat are st ri de vom , dureri la stomac sau tremur ,
dumneavoastr trebuie s -i acorda i un prim ajutor premedical i s l sa i
persoanele calificate s constate dac este sau nu doar o reac ie fizic .
Persoana aflat n panic trebuie tratat cu fermitate, dar, totdeauna, cu
respect. Cu ajutorul celor prezen i, aceast persoan trebuie luat de lng
celelalte persoane afectate, n rndul c rora produce o stare de nelini te. ncerca i
s-o readuce i la ndatoririle zilnice, ntrebnd-o dac vrea s bea ceva, unde se va
duce etc.
74

Persoana apatic nu deranjeaz pe nimeni, dar trebuie s fie condus ntr-un


loc sigur. Asigura i-v c nu i este frig.
b) Faza reac iei
Faza reac iei este faza care v face s n elege i ce s-a ntmplat, de
exemplu, ncepe i s reac iona i. Pericolul imediat a trecut, dumneavoastr nu mai
sunte i confuz i, de aceea, sunte i capabil s reac iona i la situa ia cu care v-a i
confruntat. Din acest motiv, aceast faz poate fi foarte dureroas . Faza reac iei
poate dura de la 6 la 8 s pt mni.
Reac ii:
Cnd persoanele care ajut au preluat controlul asupra accidentului, cnd
pericolul direct a trecut, aceia care au fost implica i n accident ncep s ias din
faza de oc. Ei ncep s n eleag ce s-a ntmplat n realitate i acum apare
reac ia. Aceast reac ie va fi, n primul rnd, i, mai ales, foarte vehement , dar cu
sentimente naturale:
Nelini te/anxietate
O persoan care a fost direct implicat
ntr-un pericol mortal sau, poate, pe care ea
ns i l-a considerat mortal, va avea un
puternic sentiment de team .
Triste e
O persoan care tocmai i-a pierdut un
membru al familiei, o rud apropiat sau un
prieten va avea un puternic sentiment de
triste e.
Vinov ie
O persoan care crede c va fi nvinov it pentru accident va avea un imens
sentiment de vinov ie.
Binen eles, pot exista multe alte sentimente naturale: ura fa de persoana
care a cauzat accidentul, bucuria de a nu fi fost r nit, etc., dar, haide i s r mnem
la cele trei sentimente foarte intense: nelini te /anxietate, triste e, vinov ie. Toate
acestea trei sunt sentimente foarte dureroase care sunt greu de suportat i care vor
influen a puternic via a cuiva, atta timp ct acesta r mne cu ele. Singurul mod
posibil de a nu le mai avea sau de a le ine sub control este de a se comporta
activ. Aceasta poate fi f cut de ns i persoana afectat , dar, cu siguran , cel mai
bun rezultat poate fi ob inut cu ajutorul celorlalte persoane pricepute. Celelalte
persoane nu trebuie neap rat s fie psihologi sau psihiatri; n multe cazuri, o rud
n eleg toare sau un bun prieten poate fi suficient.
75

Primul ajutor psihologic


ncredere
n aceast faz , este foarte important pentru efectul primului ajutor
psihologic ca persoana afectat s se confeseze i s - i m rturiseasc problemele.
De aceea, ea trebuie s aib ncredere n dumneavoastr , dac dumneavoastr
sunte i cel care i acorda i primul ajutor psihologic. De aceea, este foarte delicat
dac sunte i o rud apropiat , un prieten bun sau ntr-o alt rela ie apropiat de
persoana afectat ;
- asculta i ceea ce vi se spune i crede i descrierile diferitelor ei experien e,
n loc s face i abstrac ie de toate acestea i s v referi i la ele ca la o problem
rezolvat .
Conversa ie
Cea mai important influen n primul ajutor psihologic este conversa ia.
Aceast conversa ie trebuie s ia o form n care pute i face persoana afectat s
relateze ntregul accident n ordinea corect . F cnd aceasta, i pune i gndurile
n ordine, gnduri care, altfel, i prezint accidentul ca o colec ie de imagini
nsp imnt toare, ntr-o succesiune dezordonat . Probabil, persoana poate repeta
relatarea de cteva ori, de vreme ce s-a dest inuit. V rug m, l sa i-o s procedeze
astfel! Cnd persoana afectat a terminat de povestit ntregul accident, va fi mai
u or pentru ea s i-l scoat din minte.
Sentimentele sunt naturale
n timpul conversa iei, trebuie s ncerca i s face i persoana afectat s - i
explice sentimentele. Trebuie ca dumneavoastr s-o face i s n eleag c
sentimentele ei sunt naturale.
L sa i persoana afectat s plng
Dac aceasta are ca rezultat reac ii puternice, trebuie ca dumneavoastr s -i
permite i persoanei afectate s dea drumul liber sentimentelor sale. i poate fi de
mare ajutor dac i este permis s plng sau poate s v vorbeasc despre
nelini tea ei. Pune i-v bra ul pe um rul ei sau ine i-o de mn . Aceste gesturi i
dau un sentiment de securitate care este bun pentru ea.
Agresiunea este natural
Pentru persoana afectat , un alt mod de a- i manifesta sentimentele este prin
agresiune prin unele ac iuni agresive ca, de exemplu, aruncarea a ceva pe jos,
lovirea mesei sau a altui obiect. O astfel de explozie v poate speria, dar
dumneavoastr trebuie s v comporta i cu calm; se va termina n curnd i ajut
persoana afectat .
c) Faza comport rii n timpul crizei
Faza comport rii n timpul crizei apare cnd dumneavoastr v-a i obi nuit
cu situa ia. Acum pute i s v concentra i asupra vie ii dumneavoastr de zi cu zi
76

i s v gndi i la viitorul dumneavoastr . Acum pute i s rezolva i situa ia prin


care a i trecut, rezolvare care v va permite s trece i prin criz . Aceast faz
poate dura pn la 6 luni.
Cnd faza reac iei a marcat via a persoanei afectate pentru o perioad mai
scurt sau mai lung , persoana ncepe s fie capabil s a tepte cu ner bdare.
Sentimentele vehemente sunt mai pu in presante i persoana afectat poate s
nceap s vorbeasc despre ceea ce s-a ntmplat, f r s fie cople it de
sentimentele ei.
Aceasta nseamn c , ntr-adev r, dac este convenabil n colaborarea cu
alte persoane, ea ns i este capabil s trateze experien a traumatic pe care a
avut-o, astfel nct aceasta s nu-i mai domine via a. Ea este capabil s g seasc
un interes n via a de zi cu zi i se descurc mai bine cu munca.
Faza comport rii n timpul crizei poate dura jum tate de an i trebuie
reamintit c persoana afectat nc este influen at de traum i trebuie s se
descurce cu ea pentru a ie i complet din ea. Rudele trebuie s in cont de acest
lucru, pentru a o ajuta i, cu orice pre , s nu reac ioneze la procesul activ.
Primul ajutor psihologic
Ajutorul pe care dumneavoastr pute i s -l oferi i persoanei afectate care a
intrat n faza comport rii din timpul crizei este un ajutor al procesului care ia locul
n aceast faz . Practic, aceasta nseamn o continuare a primului ajutor dat n faza
de reac ie. De fapt, nu ve i observa tranzi ia de la faza de reac ie la urm toarele
faze, cu excep ia faptului c persoana afectat i dumneavoastr n iv a i reu it,
prin eforturile dumneavoastr , f cnd posibil ca ea s rezolve cu sentimentele
vehemente care o posedau n faza de reac ie.
Ascultarea activ
Cea mai important influen cnd trata i trauma este tipul conversa iei n
care dumneavoastr asculta i activ relatarea persoanei afectate asupra ceea ce s-a
ntmplat. Atitudinea dumneavoastr trebuie s fie pozitiv , optimist .
Ascultarea activ = aceasta nseamn c dumneavoastr asculta i ceea ce v
spune persoana afectat , cu scopul de a auzi ce v spune! (Nu ca ntr-o conversa ie
obi nuit , n care n timp ce asculta i v gndi i la ceea ce ve i spune
dumneavoastr cnd interlocutorul se va opri). Deci, dumneavoastr asculta i,
ntradev r, ce v spune ea i i pune i ntreb ri care o vor face s se simt n largul
ei i i vor clarifica relatarea. Privi i pozitiv tot ce v spune, de exemplu crede i c
a tr it experien a exact n felul n care v spune.
Punerea in cuvinte a sentimentelor
A trata o problem , nseamn a exprima verbal sentimentele. Deci,
dumneavoastr trebuie s face i ca persoana afectat s descrie, ct mai exact
77

posibil, ce simte i cum simte. Este un fapt psihologic c sentimentele recunoscute


sunt mai u or de suportat dect sentimentele difuze, cum ar fi: durere, nelini te,
vinov ie.
O astfel de rezolvare a sentimentelor trebuie s aib loc de cteva ori nainte
ca persoana afectat s aib un bun control asupra propriilor sentimente. Dar, prin
conversa ia cu dumneavoastr , persoana afectat nva cum s lucreze ea ns i,
cu sentimentele ei.
Optimism criza va trece
Pozitiv, optimist! Aceasta nseamn c dumneavoastr mp rt i i i
n elege i sentimentele persoanei afectate, dar ele nu pun st pnire pe
dumneavoastr i dumneavoastr nu exprima i mil . Binen eles, nu pute i ignora
r nile permanente i pierderile irecuperabile, dar persoana afectat va nv a s
tr iasc cu ele.
d) Faza re-orient rii
Faza re-orient rii este perioada de dup terminarea crizei. Criza v-a dat o
nou experien , crendu-v o nou baz pentru restul vie ii. Aceasta nu
reprezint , desigur, n mod necesar un rezultat negativ. Astfel, pute i fi mai repede
preg tit pentru viitor.
Criza a trecut
Persoana afectat a nvins acum
criza psihic . Acum, ea poate privi napoi
la ce s-a ntmplat, f r s sufere.
Experien a i-a l sat o cicatrice, dar,
totodat , i-a creat o baz pentru viitor.
Incidentul poate l sa r ni i pierderi
psihice i, binen eles, poate schimba
radical via a persoanei afectate. Dar, de
asemenea, n multe cazuri, se va vedea c cel afectat trece prin criz ca o persoan
puternic mai experimentat i, de acum nainte, mai bine preg tit pentru a
ntmpina urcu urile i cobor urile vie ii.
O criz care a trecut i care a fost bine st pnit adesea va implica o mai
bun preg tire pentru ntmpinarea unei alte eventuale crize.
Nu este nevoie de nici un ajutor special n timpul acestei faze.

78

REAC IILE COPIILOR


Binen eles, copiii pot fi expu i experien elor violente la fel de u or ca i
adul ii.
De asemenea, ei pot fi afecta i de experien e i, adesea, chiar mai profund
dect adul ii.
Este mai dificil pentru copii s n eleag ce se ntmpl , deoarece imagina ia
lor va face experien a chiar mai confuz i chiar mai amenin toare n mintea lor.
Din acest motiv, chiar mai mult dect adul ii, copiii au nevoie de prim ajutor
psihologic, dar este mult mai dificil s li-l dai i, adesea, va fi necesar ajutorul de
specialitate.
Binen eles, inndu-l de mn , mbr i ndu-l sau l sndu-l s stea pe
bra ul dumneavoastr , pute i ncerca s recrea i o stare de securitate n copil. Ve i
putea face ca un copil care plnge s se simt confortabil, dar aceasta ajut un
copil la fel de pu in pe ct ajut un adult. Creeaz numai o lini te aparent . Copilul
are nc o experien fraged i sentimente dureroase.
Copiii nu- i pot exprima sentimentele, a a cum fac adul ii, vorbind despre
sentimentele lor, despre cuvntul sentimentele lor. Copiii nu sunt capabili s
descrie sentimentele.
Deci, cel mai bun ajutor pe care l pute i da unui copil care a fost expus unei
experien e violente este s -i asigura i un ajutor de specialitate, ct mai repede
posibil.
ine i minte c , copiii reac ioneaz i dac p rin ii lor au fost supu i unor
experien e violente.
Deci, dac un tat vine acas dup ce a fost r nit ntr-un accident, evident
arat semnele r nii i poveste te mamei ce s-a ntmplat, cel mai adesea, copilul
va n elege ntreaga chestiune.
Copilul poate reac iona plngnd sau ac ionnd agresiv, chiar mpotriva
tat lui.
Dar, de asemenea, se poate ntmpla ca, copilul s nu se exteriorizeze deloc
i s p streze n el. n acest caz, ceea ce copilul a v zut i auzit se poate amplifica
i deveni mult mai serios dect este practic cazul.
De aceea, n astfel de situa ii, este important s i se spun copilului foarte
exact i, pe ct posibil, ne-dramatic, ce s-a ntmplat, pentru a nu-i l sa imagina ia
s umble.

79

CRIZA PERSOANEI CARE AJUT


Sindromul John Wayne
Tuturor celor care au v zut filmele lui, John Wayne le pare a fi un b rbat
adev rat, care r mne rece n orice situa ie. El este total neimpresionat de nimic
niciodat minile lui nu dau nici cel mai mic semn de tremurat, nici chiar atunci
cnd gloan ele zboar pe la urechile lui. Dac
cel mai bun prieten al lui moare lovit de un glonte du man, John Wayne d pe gt
un pahar mare de whisky i continu lupta nenfrico at. Dac unul dintre oamenii
lui se aprinde prea tare n toiul luptei, John Wayne i trage o palm zdrav n , care,
dintr-o dat , l calmeaz pe cel n cauz , astfel nct el poate continua lupta um r
la um r cu prietenii lui.
Binen eles, este palpitant s prive ti astfel de filme! Dar, este total ireal i
periculos s aplica i comportamentul lui John Wayne n situa iile vie ii de zi cu zi.
Printre speciali tii echipei de salvare i pompieri, se vorbe te despre
Sindromul John Wayne. Aceasta nseamn c , n fa a sarcinilor sale, un membru
al echipei de salvare ncearc s par neimpresionat de incidentele serioase la care
ei to i sunt expu i.
Aceasta nu este o reac ie neobi nuit i, uneori, se ntmpl ca cei care
acord primul ajutor s ncerce s se comporte n acest fel; dar, aceast reac ie este
periculoas , deoarece persoana n cauz nu acord aten ie suficient experien elor
ei violente. Aceasta poate conduce la o criz psihic intens .
Nimeni nu ar trebui s se lase inspirat de astfel de filme, deoarece:
- este practic imposibil s nu fi i impresiona i de experimentele periculoase
i violente;
- sigur nu este o bun idee s tratezi tensiunea psihic bnd alcool;
- nu po i calma pe nimeni care se afl ntr-o criz psihic tr gndu-i o
palm .

80