Você está na página 1de 6

El Eb de tablero de 9 tableros

TABLERO No. 1

10987654321IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

191817161514131211IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TABLERO # 1
1.

O ETUR: Awa Tete T, If Awalana, Awalegn, Umbatolosi Meridilogn


Odu, If Akin Oso, Lordafun On.

2.

ETUR O: If Orun A Bobapa Il Afiae Lordafun Ibeji Akuko Al Eb.

3.

OGBE ID:

4.

EDIBRE: If Il Bata, Omo Ir, Om Ow, Lodafn ang.

5.

OGBE BARA: If Om Meta, Lodafn Bab, Agbo A ang.

6.

OBARA OGBE: If Umbo Orianl, Aunsoro Magi Soro.

7.

OGBE OWANRIN: If Umbo Nubuke Oba, A Funfun Adie Meji Al Eb.

8.

OJUANI OBE: If Dundun, If Funfun, Ey Elese Eu, Obuko Al Eb.

9.

OGBE OS: If Aray Meta, Umbo Gbogbo Ey, Lodafn ang.

Ogbe Id Kaka Ogbe Id Lel Aor Adie Iya Tuto Ib Odo Al Eb.

10. OS LOFOBEY: If Aberikunl, Aj Umbo Itn, Lodafn gungun.


11. OGBE YONO: If Umbo Egun, Ik, Arun, Ofo Unyen, Lodafn Suru Iw.
12. ETURA NIKO: If Ewe Afoma, Niko Ni Kara Oniko Arik Babawa.
13. OGBE TU: Mofoy Sesi Adifafn Alad Mofoy Sesi Adifafn Salam Mofoy
Sesi Adifafun Ayakua Tiroko Kukate Kuku Lodafun Owo Oma Elese Tuto.
14. ETURA TIY: If Omof Ugbodu Eye Ke Lano, Om Ik Loni Tani Ko Mokue,
Ano Lokua Am Oye.
15. OKANA YEKU: Olo Bod Orun, Lodafn At Ni Ey ang.
16. OGBE OE: If Ow Lano Aray, If Igbera Orun.
17. OE NILOGBE: If Ey Tuto Ilek, If Or Onir, Lodafn Olokun.
18. OYEK IRETE: If Fore Ay Umbo Il Lodafn Orunmila Gbogbo To Niyen Al
Eb.
19. OKANA SA: If Bilar, Kobor Eleda, If Ad ang Aunsoro Odara, Lodafn
Orunmila.

TABLERO # 2

8
II
II
II
I

7
II
II
II
I

I
II
II
II

16
II
I
II
I

6
I
II
II
II

II
II
I
I

15
II
I
II
I

I
II
I
II

5
II
II
I
I

I
I
II
II

14
I
II
I
II

I
I
II
I

4
I
I
II
II

I
II
II
I

13
I
I
II
I

I
II
I
I

3
I
II
II
I

II
I
I
II

12
I
II
I
I

II
II
I
II

2
II
I
I
II

II
II
II
II

11
II
II
I
II

II
I
II
II

1
II
II
II
II

I
I
I
I

10
II
I
II
II

II
I
I
I

I
I
I
I
9

II
I
I
I

I
I
I
II

I
I
I
II

Bab Ejiogbe: Baba Ewe Meji Kuru Meji Baba Toto Titi Atotoraye
Suyere: inima, inima Ik Funibuyema Nife Ainima, Arun Funibuyema, Ainima Ofo
Funibuyema, Gbogbo Osogbo Unlo.
Bab Oyek Meji: Aran Niyan Awori ango Ori Bawa Olofin Irowere
Suyere: Oyek Yekur, Oniki Bak Dideo, Oyek Yekure.
Bab Iwori Meji: Oguila Bae Olodumare Awarilote Awarilode Orunmila
Suyere: Oro Ni Puin Olorun Mu Oya Orareleo Oro Ni Puin Mu Oya Orareleo.
Bab Id Meji: Aamaruma Kodina Arayimo Oriwara Obatala Jekua Orilekun
Suyere: Aern Yima Mama Yarima. Aern Yima Mama Yarima.
Bab Irosun Meji: Apantarita Awari Yero Olofin Adanie Osun Moni Eyo Awarenifa
Suyere: Ate Surukan Lenu Ate Surukan Lenu Awo Rire Ate Surukan Awo Rire.
Bab Owanrin Meji: Agbani Olorun Agbani Loye Ifa Boyerini Awo
Suyere: Agangara Omolodumare, Forosile Akitipua Mama, Forosile Akitipua Mama.

Bab Obara Meji: Obara Nibaba Bara Bawa Orunmila ilekun Jun Eni Lokun Eru Barawa
Oni Babalawo Omo Ifa Lese Igbodun
Suyere: Orafode Kikate, Ofoy Ey, Kikate Orofo Odara, Ofoy Ey Kikate Awo.
Bab Okonrn Meji: Oni Kana Kana Kanabeyeifa Omo Losa
Suyere: Eu B Aw Daureko, Eu B Aw Daureko, Awo Kuere, Awo Kuere, Eu B Aw
Daureko.
Bab Ogunda Meji: Eyini Bawa Obatala Jekua Onire Oduduwa Ori Bawa Ifa Baba Yire
Orunmila Ifa Odara
Suyere: Ero Si Baka Akarere, Ero Si Baka Akarere, Ero Si Baka Akarere.
Bab Os Meji: Baba Buru Baba Foe Foe Adifafun Ifa Obarali Ifa Omo Alara
Suyere: Ounso Ornmila Ofoy Eyo Ornmila, Ounso Ornmila, Ofoy Ey Lawar.
Bab Ek Meji: Kanika Kanika Oro Kori Baba Oribawa Olokun Beri Bawa Ikani Ikani
Suyere: Mama Yokod Orom, Orom Mama Yokoda, Orom Mama Yokoda, Orom Mama
Yokoda.
Bab Otrupon Meji: Oii Laoro Ni Obara Ni Awo Jekua Obatala Emolae Iba Ae Awo
Orunmila
Suyere: Ei Ei La Oro Isi Ekp, Ei Ei La Oro Ekun, Ei Ei Laorisi.
Bab Etura Meji: Aekun Difa Adifafun Imale Salen Malekun Salan Ahe Ifa Tiwa Ni Male
Awoni Oddun Omo Waween Untefa Otura Meji
Suyere: Ananake Ifawa, If Tiwa Imale, Ananake Ifawa, If Tiwa Imale.
Bab Irete Meji: Adifafun Oluo Magayi Obani Omo Ifari Fafari Agbani Poboemae Oa
Bara
Suyere: Arik Maniwa, Arik Maniwa, Onikibakuo Dideo, Arik Maniwa.
Bab Oe Meji: Oe Moloku Moloku Ine Oni Babalawo
Suyere: Oine Alongo Iy Kuem, Mawa Aye Oine Alongo.
Bab Ofun Meji: Obani Boe Olofin Agbani Boe Olofin Agbani Olokun Omo Ayisa
Igbodun Obimawa Orunmila
Suyere: Kperengn Alawa Lo Tuntun, Kperengn Alawa Tuntun, Gbogbo Demaro
Afilomene

Ogbe Irosun: Ogbe Irosun Ogbe Sur


I
I
II
II

Untele Manien If.

I
I
I
I

TABLERO # 4
O Etur: Awa Tete T, If Awalana

I
II
I
II

I
II
I
I

I
II
I
I

I
II
I
II

Awalegun Umbatolos Meridilogn Odu,


If Akin Oso, Lodafn On

Etur O: If Orun Ae Bobapa Il


Afia, Lodafn Ibeji Akuko Al Eb.

TABLERO # 5
Signo
Salidor
Primer
Testigo

I
II
I
I

I
II
I
II

Segundo
Testigo

O Etur: Awa Tete T If Awalana


Awalegun Umbatolos Meridilogn Odu If
Akin Oso Lodafn On
Se rezan los otros tres Signos.

TABLERO # 6
Se rezan el signo salidor y el contrabure.
Signo
Contrabure

Signo
Salidor

TABLERO # 3
Se arrancan las plumas para el tablero
que va en el Eb

Ek Meji: Kanika Kanika Oro Kori Baba


II
I
II
II

II
I
II
II

Oribawa Olokun Beri Bawa Ikani Ikani

TABLERO # 8
Id Ofn: Id Ofn Karak, Karak, Ofn
Aroko Umbalos, If Eb Odara Elese Eu
Olodumare.

II
I
II
I

I
II
II
I

TABLERO # 9
Se sopla el Ash para la calle hacia el

II
II
I
I

II
I
I
I

lado izquierdo.

Osa Owanrin: Os Owanrin, Osa


Meta, Osa Omoni Ono Meta.

El Eb de tablero de 9 tableros SLM/IM

TABLERO # 7