Você está na página 1de 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Tahun

: 4 Merah

Bilangan Murid

: 22 orang

Masa

: 8.30 9.30 pagi (60 minit)

Tema

: Kekeluargaan

Tajuk

: Keluarga Saya

Hasil Pembelajaran

Fokus Utama :
2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau
dialami
2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan
jelas.
Aras 1
i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.
ii.Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan

Fokus Sampingan
8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.
Aras 1
i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat:


1.
2.
3.

memilih tahap diksi Kata Nama untuk menyampaikan


maklumat mengenai Keluarga Saya secara lisan.
menyampaikan rentetan peristiwa tentang Keluarga
Saya secara lisan.
Membina 5 ayat tunggal yang telah diguna pakai
mengenai Keluarga Saya secara bertulis.

Sistem bahasa : Kata Nama, Ayat Tunggal


Pengisisan Kurikulum :
Ilmu : Moral
Nilai : Tatasusila, menghormati, menyayangi
KBT :
1. Kecerdasan pelbagai:
i.
Verbal linguistik
ii.
Interpersonal
2. Kemahiran berfikir : Menghubungkaitkan, mengkategorikan
Bahan Sumber Pengajaran
& Pembelajaran (BSPP)

: Gambar rangsangan, komputer riba,

Pengetahuan sedia ada

: Murid mengetahui latar belakang keluarga mereka sendiri.

Langkah/
Masa
Set Induksi
(5 minit)

Langkah 1
(10

minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

1. Memainkan
lagu.

1. Guru meminta murid untuk


Bbm : Komputer
memejamkan mata.
Riba
2. Guru memainkan lagu yang KBT : Kem Berfikirberjudul Keluarga Bahagia.
menghubungkaitkan
3. Guru
mengaitkan
nyanyian
dengan tajuk pelajaran.

1. Menunjukkan
gambar

1. Guru
menunjukkan
gambar keluarga.
2. Guru
menceritakan

contoh Bbm
:
Gambar
Keluarga
latar Kem lisan = soal

belakang keluarganya.
jawab
3. Murid bertanya soalan mengenai
keluarga guru.
Nilai : Tatasusila
Ilmu : Moral
1. Guru bertanya beberapa soalan Kem lisan : bercerita
untuk membantu murid bercerita dan soal jawab
mengenai
latar
belakang
keluarga.
Kecerdasan
2. Guru memilih 5 orang murid pelbagai
:
untuk bercerita mengenai latar interpersonal
dan
belakang keluarga.
verbal linguistik.
3. 5 orang murid yang dipilih
bercerita mengenai keluarga Nilai : Tatasusila
mereka.
Ilmu : Moral
4. Semasa murid bercerita, guru
menyalin
beberapa
diksi
(khusus : Kata Nama) yang
diguna pakai oleh murid tersebut
di papan tulis.

Langkah 2
(20 minit)

1. Bercerita
2. Diksi

Langkah 3
(10 minit)

1. Kata Nama

1. Guru meminta murid melihat Kem


lisan
perkataan-perkataan yang ditulis mengkategorikan
di papan tulis.
dan soal jawab
2. Guru
menerangkan
tujuan
perkataan-perkataan
tersebut
ditulis.
3. Guru menerangkan definisi Kata
Nama
4. Guru meminta murid untuk
mengkategorikan
perkataan
tersebut kepada Kata Nama
sahaja.
5. Guru menerangkan terdapat dua
pecahan dalam kata nama (kata
nama khas, kata nama am)
6. Murid membezakan antara kata
nama khas dengan kata nama
am.

Langkah 4
(10
minit)

1. Sintaksis
(pembinaan ayat)

1. Guru meminta murid menyalin Kem berbahasa


contoh Kata Nama tersebut.
tulisan
2. Guru memberi latihan kepada
murid dengan membina ayat
berdasarkan contoh Kata nama
tersebut.
3. Guru meminta murid menghantar

Penutup
(5 minit)

Refleksi :

latihan untuk disemak.


1. Guru menutup pengajaran dan Nilai : menghormati
pembelajaran dengan memberi dan menyayangi
nasihat supaya menghormati dan Ilmu : Moral.
menyayangi keluarga.
2.