Você está na página 1de 10DLV9RFr!&XOLQiULD&DUQHV5(&(,

&8/,1 5,$ !&$ 51(6

&RVWHODQR%DIRGR6HX3DQoD

POGHiJXD
GHQWHVGHDOKR
FHERODFRUWDGDHPFXERV
FROKHU FKi GHPDQMHURQDGHVLGUDWDGR
FROKHU FKi PDQMHULFmRGHVLGUDWDGR
FROKHU FKi GHDOHFULPGHVLGUDWDGR
FROKHU FKi GHViOYLDGHVLGUDWDGR
  NJGHFRVWHODGHERL LJXDODULSD
GHFRVWHOD
JGHVDOJURVVR
&DWHJRULD&DUQHV

1XPOLTXLGLILFDGRUFRORTXHPOGHiJXDGHQWHVGHDOKRFHERODFROKHU FKi
GHPDQMHURQDFROKHU FKi PDQMHULFmRFROKHU FKi GHDOHFULPHFROKHU FKi GH
ViOYLDHEDWDEHP
1XPDWLJHODFRORTXHNJFRVWHODGHERL LJXDODULSDGHFRVWHOD WHPSHUHFRPD
PDULQDGD IHLWDDFLPD HVDOSLTXHVDOJURVVR7DPSHDWLJHODHOHYHDJHODGHLUDSRUK

'HSRLVGHKUHWLUHDFRVWHODGDJHODGHLUDFRORTXHVREUHRSDSHOFHORIDQH SUySULR
SDUDXVRFXOLQiULR HHPEUXOKHHVWDFRVWHODFRPYROWDVIRUPDQGRXPSDFRWH$PDUUHDV
SRQWDVGRFHORIDQHFRPEDUEDQWHSDUDQmRVDLURVXFRHDJRUGXUD&RORTXHDFRVWHODQD
FKXUUDVTXHLUDDEDIRHGHL[HDVVDQGRSRUK$SyVHVVHWHPSRYLUHRSDFRWHGDFRVWHOD
SDUDDVVDUGRRXWURODGRSRUPDLVK5HWLUHDFRVWHODGDFKXUUDVTXHLUDDEDIRDEUDR
SDFRWHHVLUYDHPVHJXLGDDFRPSDQKDGRGHDUUR]IDURIDPROKRDFDPSDQKDHFHEROD
UHIRJDGD
'LFD6HQmRWLYHUSDSHOFHORIDQHSRGHHPEUXOKDUDULSDGHFRVWHODQRSDSHODOXPtQLR$
FRVWHODWDPEpPSRGHVHUIHLWDQRIRUQR&RORTXHDFRVWHODQXPDDVVDGHLUDHOHYHDRIRUQR
EDL[RSRUKRUDHDSyVHVVHWHPSRYLUHDFRVWHODHDVVHSRUPDLVK


&RVWHODQR%DIRGR6HX3DQoD

JORERFRP5(,&26