Você está na página 1de 3

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR

(BAHAGIAN RAYUAN DAN KUASA-KUASA KHAS)


PETISYEN UNTUK PENERIMAAN MASUK NO. 18-513-04/2012

Petisyen untuk Penerimaan Masuk )


Peguambela dan Peguamcara
)
Petisyen No. 18-513-04/2012
)

Dalam Perkara Intan Illani Binti


Mohd Azani (No. K/P: 841124-105506) yang beralamat di 5 Jalan
Silat Lincah 11/3E, Seksyen 11,
40000 Shah Alam, Selangor Darul
Ehsan.
Dan
Dalam Perkara Seksyen 10 dan 15
Akta Profession Undang-Undang
1976 (Akta 166)

INTAN ILLANI BINTI MOHD AZANI

PEMPETISYEN

AFIDAVIT PEMBETULAN

Saya, INTAN ILLANI BINTI MOHD AZANI (No. K/P: 841124-10-5506 seorang
warganegara Malaysia ) yang cukup umur dan beralamat di 5 Jalan Silat Lincah 11/3E,
Seksyen 11, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dengan sesungguhnya
berikrar dan menyatakan seperti berikut:-

1.

Saya adalah seorang pelatih dalam kamar di Tetuan Tetuan Jabatan Peguam
Negara Malaysia yang beralamat di Bahagian Guaman, Jabatan Peguam
Negara, Aras 3, Blok C3, Kompleks C, 62512 Putrajaya.

2.

Saya memohon izin Mahkamah Yang Mulia ini untuk merujuk kepada Afidavit
yang menentusahkan Pempetisyen yang telah diikrarkan pada 2 April 2012
(selepas ini dirujuk sebagai Afidavit tersebut).

3.

Secara khususnya, saya memohon izin Mahkamah Yang Mulia ini untuk
merujuk kepada bahagian yang perlu ditandatangani pada afidavit tersebut.

4.

Saya menyedari bahawa saya tidak menandatangani bahagian Afidavit tersebut.

5.

Saya menyatakan di sini bahawa bahagian Afidavit tersebut harus dinyatakan


sebagai:

Kepada:

1.

Yang Berbahagia
Peguam Negara Malaysia

2.

Setiausaha
Majlis Peguam

3.

Setiausaha
Jawatankuasa Peguam

**********************************************************************************

AFIDAVIT
Saya..................................
Pempetisyen yang bernama di atas, berikrar dan menyatakan bahawa kandungan Petisyen terdahulu
adalah benar.

DIIKRAR DI
pada ..haribulan

Di hadapan saya,

Pesuruhjaya Sumpah

Alamat penyampaian Pempetisyen adalah di Tetuan............................................................................

Berkenaan dengan Afidavit Pembetulan

Oleh INTAN ILLANI BINTI MOHD AZAN

(No. K/P: 841124-10-5506) diikrarkan

pada

di

(terjemahan tidak diperlukan)

Dihadapan saya,

Pesuruhjaya Sumpah

Afidavit Pembetulan ini telah difailkan oleh Tetuan Intan Illani Binti Mohd Azani, yang beralamat
penyampaian di Jabatan Peguam Negara, Bahagian Guaman, Aras 3, Blok C3, Parcel C, 62512
Putrajaya.