Você está na página 1de 3

Pusula Test Üretim Merkezi

Harita Bilgisi Testi - II

1. Aşağıdaki ülkelerin haritaları, aynı ölçek 5. A ve B merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık
kullanılarak çizildiğinde, hangisi için kullanı-
10 km’dir
lan kâğıdın boyutu daha büyük olacaktır?

A) İngiltere B) Libya C) Çin


D) Hollanda E) İtalya Bu uzaklığın yukarıda olduğu gibi iki ayrı ha-
ritada farklı çizilmesinin temel nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?
2. Harita çeşitleri ile ilgili aşağıda verilen bilgi-
A) Küresel yüzeyin düzlem üzerine aktarılması
lerden hangisi doğru değildir?
B) Çizilen haritaların kullanım amaçlarının farklı
olması
A) Topografya haritalarında ayrıntıya yer verilir.
C) Çizimde kullanılan ölçeğin farklı olması
B) Mahalle, sokak gibi küçük alanlar plan ölçeği
ile çizilir. D) Araziye bakış açısının farklı olması
C) Siyasi haritalarda yer şekilleri gösterilmez. E) Çizildikleri kâğıtların boyutlarının farklı olma-

D) Fiziki haritalar il sınırlarını göstermek ama-
cıyla hazırlanır.
E) Atlas haritaları küçük ölçeklidir.

6. Yeryüzü şekillerinin eş yükselti eğrileri ile


gösterildiği bir haritada eğimin fazla olduğu
3. Haritalar konularına göre fiziki, siyasi, ekonomik yamaçlar, aşağıdakilerden hangisi ile anlatı-
v.b. isimler alır. lır?
Fiziki bir haritadan, yararlanarak aşağıdaki-
A) İçeriye doğru ok işaretleriyle
lerden hangisine ulaşılamaz?
B) Sık çizilen eğrilerle
A) Nüfusun dağılışına C) Bir nokta ile
B) Yükselti değerlerine D) Üçgen şeklinde kapalı eğrilerle
C) Dağ sıralarının uzanışına E) Eğim yönünü gösteren ok işaretiyle
D) Ova ve platolara
E) Akarsuların uzunluğuna

7. Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli hari-


taların özelliğini yansıtmaz?
4.
A) Kesir ölçeğin paydası küçüktür.
B) Geniş alanların haritaları çizilirken kullanılır.
C) Ayrıntı azdır.
D) İzohips aralıkları büyüktür.
E) Küçültme oranı fazladır.

8. X ve Y şehirleri arasındaki mesafe, bir topog-


rafya haritasında 10 cm ile diğer bir topografya
haritasında 20 cm olarak gösterilmiştir.
Bu farklılık, aşağıdakilerden hangisi ile açık-
lanır?

Yukarıdaki Türkiye haritalarından hangisinin A) I. haritada ayrıntının daha az olması


çiziminde kullanılan ölçeğin paydası daha B) Haritaların çizim yöntemlerinin farklı olması
küçüktür?
C) Haritaların lejantlarının farklı olması
D) Farklı genişlikteki kâğıtların kullanılması
A) I B) II B) III D) IV E) V
E) Haritaların ölçeklerinin farklı olması

Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com


Pusula Test Üretim Merkezi

9. I. Ölçek paydası küçüktür. 13. Bir bölgenin haritası yapılırken, belirlenen ölçek
II. Ayrıntı azdır. haritada pek çok özelliğe etki eder.
III. Kullanılan kâğıt büyüktür. Aşağıdakilerden hangisi, ölçeğe bağlı olarak
IV. Araziye yakından bakıldığı varsayılmıştır. haritada değişen özellikler arasında sayıla-
Büyük ölçekli bir Türkiye haritası için, yuka- maz?
rıda verilenlerden hangileri doğru değildir?
A) Ayrıntıları gösterme gücü
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III B) İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı
D) II ve IV E) I, III ve IV C) Harita çiziminde kullanılan kâğıdın büyüklü-
ğü
D) Karayollarının harita üzerindeki uzunluğu
E) Bölgenin coğrafi koordinatları

10. Büyük ölçekli haritalarda izohips aralıkları daha


14. 1/200.000 ölçekli bir İstanbul haritası ile
küçük ve ayrıntı daha fazladır.
1/500.000 ölçekli başka bir İstanbul haritası
Buna göre, izohipslerin 2500 metrede bir çi- karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangi-
zildiği bir topografya haritası için aşağıdaki- sine ulaşılamaz?
lerden hangisi söylenemez?
A) Kullanılan kâğıtların boyutları farklıdır.
A) Yer şekilleri ayrıntılı olarak gösterilemez. B) İstanbul boğazının uzantısı farklıdır.
B) Siyasi sınırları göstermesi zorunludur. C) Kullanılan ölçekler farklıdır.
C) Küçültme oranı fazladır. D) Gösterilen ayrıntılar farklıdır.
D) Kullanılan ölçeğin paydası büyüktür. E) Farklı yükseltilerden bakılarak çizildikleri var-
E) Geniş alanları göstermektedir. sayılır.

15. Bir bölgenin gerçek alanı ile izdüşüm alanı


arasındaki farkın fazla olması, o bölgenin
11. Aşağıdakilerden hangisi ile çizilen haritada aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
küçültme oranı daha azdır?
A) Denize yakın olmasına
A) 1/10.000 B) 1/100.000 B) Akarsu ağının sık olmasına
C) 1/250.000 D) 1/500.000 C) Engebeli yer şekillerine sahip olmasına
E) 1/1.000.000 D) Kutuplara yakın olmasına
E) Yüzölçümünün geniş olmasına

12. Türkiye’ye ait olan


I. Haritanın ölçeği 1/8.000.000 16. Kullanılan çeşitli projeksiyon yöntemlerine kar-
II. Haritanın ölçeği 1/16.000.000 dur. şın, düzlem üzerine aktarılan haritalarda bir ta-
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşı- kım bozulmalar ortaya çıkar.
labilir? Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) II. haritada ayrıntılar daha fazladır.
B) II. haritanın küçültme oranı daha azdır. A) Yerin yörünge üzerinde hareket etmesi
C) I. haritada çizilirken araziye daha yüksekten B) Eksenin eğik olması
bakıldığı varsayılır. C) Ayrıntıların yeterince gösterilememesi
D) I. haritada Ankara – İstanbul arası harita D) Yerin küresel bir şekle sahip olması
uzunluğu daha fazladır. E) Atmosferin kalın olması
E) I. harita için daha küçük kâğıt kullanılır.

Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com


Pusula Test Üretim Merkezi

17. 21. Bir fiziki haritada;


I. bir yamacın eğimi,
II. nüfus yoğunluğu,
III. bir dağın yükseltisi
özelliklerinden hangileri hakkında bilgi edi-
nilemez?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II


Yukarıdaki tabloda gerçek uzunlukları ve harita
uzunlukları verilmiş beş ayrı demiryolu bulun- D) I ve III E) II ve III
maktadır.
Hangisi için kullanılan ölçek daha büyüktür?

A) I B) II C) III D) IV E) V
1 C
2 D
3 A
4 E
5 C
6 B
7 A
18. Aynı boyuttaki kâğıtlara, sayfanın tamamını 8 E
kaplayacak şekilde çizilen aşağıdaki ülke- 9 A
lerden hangisinin haritası daha büyük ölçek- 10 B
lidir? 11 A
12 D
A) ABD B) Kanada C) Çin 13 E
14 B
D) Avustralya E) Hollanda
15 C
16 D
17 D
18 E
19 C
20 A
21 A
19. Renklendirme yöntemi ile çizilen bir fiziki
haritada, iki platonun farklı renkler ile göste-
rilmiş olması, aşağıdakilerden hangisinin
farklı olduğunun kanıtıdır?

A) Enlem derecelerinin
B) Bitki örtülerinin
C) Yükseltilerinin
D) Yarımkürelerinin
E) Yüzölçümlerinin

20. Aşağıdaki ölçeklerle çizilen Doğu Anadolu


Bölgesi haritalarının hangisinde ayrıntı en
azdır?

A) 1/800.000 B) 1/500.000
C) 1/250.000 D) 1/100.000
E) 1/50.000

Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com