Você está na página 1de 2

ÇALIŞMA TESTİ

090801

Karma Test FELSEFE

1. Felsefe uğraşı, terimleri dikkatle seçme, kavramları 4. Platon’a göre, evrendeki değişim duyuların neden
sistematik olarak ilişkilendirme, düşünce ve dene- olduğu bir yanılgıdır. Varlık idea cinsindendir ve de-
yimleri kolayca anlaşılabilir bir biçimde düzenleme ğişmezdir.
gücü ve becerisi kazandırır. P
u
s Buna göre, Platon’un bu görüşü;
u
Bu parçada, felsefenin aşağıdaki işlevlerinden l
a
hangisi anlatılmaktadır? I. varlığın ne olduğu,
T
e II. varlığın olup olmadığı,
A) Değer alanlarını incelemek s
t III. varlığın bilgisine nasıl ulaşılabileceği
B) Bilimlere kılavuzluk etmek
Ü
C) Dil becerisini geliştirmek r sorunlarından hangilerine ilişkindir?
e
D) Olguların fark edilmesini sağlamak t
i
E) Sorgulayıcı düşünmeyi geliştirmek m A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
M
e D) I ve III E) I, II ve III
r
k
e
z
i

5. “Bu iyi bir tornavida” sözündeki “iyi bir tornavida” tam


2. “Bana göre doğru olan bu.”, “Benim bu konudaki
olarak ne anlama gelir? Eğer bu sözü söyleyen kişi, bir
düşüncelerim bu yönde.” gibi ifadeler kullanarak
elektrikçi, söz konusu tornavida küçük ve işlevsel ol-
günlük yaşamda görüşler oluştururuz. Buna karşın
malıdır. İş makinesi onaran bir tamirci ise bu tornavida,
Filozoflar ise bizlerden farklı olarak öne sürdükleri
büyük, rahat tutulabilir özellikte olmalıdır.
görüşlerin dayanaklarını göstererek neden öyle dü-
şündüklerini de açıklarlar.
Bu parçadaki örnekte, “iyi” değerinin ölçütü olarak
Buna göre, filozofların düşüncelerini dile getir- aşağıdakilerden hangisi alınmıştır?
medeki farklılıkları, bilgi felsefesinin hangi temel
kavramıyla ilişkilendirilerek açıklanmıştır? A) İyinin tanımı üzerinde uzlaşılmış olması
B) Nesnenin yapıldığı malzemenin niteliği
A) Anlamlılık B) Gerçeklik C) Kişilerin nesne hakkındaki görüşlerinin gerçeğe uy-
C) Doğruluk D) Bilgi aktı P gunluğu
E) Temellendirme u D) Nesnenin kişide haz uyandırması, hoşa gitmesi
s
u
l
E) Nesnenin kullanılış amacı
a
T
e
s
t
Ü
r
e 6. Siyasal sohbetlerde özgürlük sözcüğü kullanılır,
t
3. Ortaçağ, insanların doğayı kendi gözlemledikleriyle i
m
ancak birçoğumuz, özgürlüğün ne olduğu üzerine
değil, otoritelerin ve din dogmalarının açıklamalarıy- kafa yormayız. Mutlu olmak istediğimizi söyler de,
M mutluluğun ne olduğunu, mutluluktan ne anladığı-
la anlamaya çalıştıkları bir dönemdi. Yeniçağ ise, e
insanın fiziksel ve zihinsel yetilerinin önem kazan- r
k
mızı sorgulamayız. Ahlak felsefesi, bizlerin bu şe-
dığı bir anlayışa sahipti. e
z
kilde kullandığı ancak üzerinde durma gereği duy-
i madığı kavramları çözümlemeye çalışır.
Bu parçadan yararlanılarak, bilimle ilgili aşağı-
daki genellemelerin hangisine ulaşılabilir? Bu parçada, ahlak felsefesinin hangi özelliği
üzerinde durulmaktadır?
A) Bilim, içinde bulunduğu dönemin koşullarından
soyutlanamaz. A) Ahlaksal kavramların analizini yapması
B) Her dönemin bilimsel çalışmaları, bir önceki B) Ahlak kavramlarına ilişkin farklı bakış açılarını
dönemin devamı niteliğindedir. öne sürmesi
C) Her dönemde yeni bilimsel gelişmeler gözlenir. C) Ahlak kurallarının evrimini irdelemesi
D) Bilim ve toplum karşılıklı olarak birbirlerini etki- D) Herkes için geçerli olacak evrensel ahlak ilkele-
ler ve biçimlendirirler. rini saptamaya çalışması
E) Toplumsal yaşam, döneminin bilimsel gelişme- E) Yaşama biçimi önerileri sunarak ideal olanı
lerinden etkilenir. araştırması

Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com


7. Sofistlere göre devlet, işbölümünü sağlamak için 10. Çok dalgalı bir denizi izlediğimizde “hırçın deniz”,
insanlar tarafından yaratılmış bir örgüttür. karlı bir dağı izlediğimizde “asil dağlar” gibi nitelen-
Hobbes ise devleti, “İnsanlar arası savaşı yok et- dirmeler yaparız. Aslında ne hırçın olan denizdir, ne
mek için yaratılmış bir kurum” olarak tanımlamıştır. de asil olan dağlardır. Yine terkedilmiş yıkık bir köşk
karşısında eziklik duyan biziz.
Buna göre, sofistler ve Hobbes’un görüşlerinin
ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
A) Devletin doğal bir organizma olduğunu öne A) Doğa sanatsal güzelliğin fark edilmesini sağlar.
sürmeleri B) Gerçek güzellik doğadadır.
B) Devletin insan doğasına aykırı olduğunu sa- P
u C) Değer yargılar, nesnel niteliktedir.
vunmaları s D) Estetik hazla, duyusal haz birbirinin aynıdır.
u
C) Devletin sonradan oluşmuş bir kurum olduğunu l E) Estetik ilgi, nesneyle özdeşlik kurularak oluştu-
a
kabul etmeleri rulur.
T
D) İdeal bir düzenin ancak iyi bir toplumsal düzen- e
de sağlanabileceğini öngörmeleri s
t
E) Devletin gereksiz bir kurum olduğunu savunma- Ü
ları r
e
t
i
m
M
e
r
k
11. Mikelanj, yontularında model aldığı insanın insan
e anatomisini tüm çıplaklığıyla kullandığı malzemeye
z
i yansıtmıştır. Onun gibi yontucular için tek bir ilke
8. Rousseau’ya göre, doğal durumda insanlar birbirine vardı. Doğa, sanat için mükemmel bir modeldir ve
zarar verebileceğinden bir araya gelerek sözleşirler. bir sanat eserinin değeri, doğayı olabildiğince aslına
Böylece ortak iradelerini temsil edecek bir gücü uygun biçimde yansıtabilme.
kendileri için hakem ve yönetici olarak tayin ederler.
İşte bu güç devlettir. Devletin amacı, insanlara hiz- Bu parçada sözü edilen sanat anlayışı için aşa-
met etmektir. ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

Buna göre Rousseau, devletin varlığını aşağı- A) Sanatın toplumsal işlevinin bulunduğunu red-
dakilerden hangisine dayandırmaktadır? detmektedir.
B) Sanatsal güzellikle doğal güzelliği birbirinden
A) Toplumda ortak bilincin ortaya çıkmasına ayırmıştır.
B) İnsanların zor kullanma haklarını kendi üstlerin- C) Sanatı, doğanın taklidi olarak görmektedir.
deki bir güce devretmek isteğine D) Sanat eserinin, doğadaki güzelliğin fark edilme-
C) Bireysel çıkarların, mutlak bir otorite tarafından sini sağladığını öne sürmektedir.
sınırlanmasına P E) Güzelliğin, doğaya bakan öznenin ruhunda ol-
u
D) Bireylerin ahlakça olgunlaşmalarının sağlanma- s duğunu savunmaktadır.
sına u
l
E) İnsan doğasında var olan güç isteğinin bastırıl- a

ması gerekliliğine T
e
s
t
Ü
r
e
t
i
m 12. Bilimle birlikte düşüncemizin daha rasyonel, olgula-
M ra daha saygılı bir nitelik kazandığı inkâr edilemez.
e
r Geçmişin dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri,
9. Doğal olanda ideal bir varlık ya da mükemmellik k
e
varsayım ve inançları bilimin getirdiği eleştirel yak-
yoktur. Oysa mükemmelliği arayan sanat, doğada z laşım ve bağımsız düşünme disiplini karşısında
i
olmayan bir şeyi yaratır. Çünkü mükemmellik, ger- sarsılmış veya yok olup gitmiştir.
çek olmayan, ideal olan bir şeydir. Sanatçı mü-
kemmelliği, hayal gücünün ve yeteneğinin desteğiy- Bu açıklamada, bilimin aşağıdakilerden hangi-
le yaratır. sine katkısından söz edilmemiştir?

Buna göre, sanat eseri aşağıdaki özelliklerden A) Teknolojik uygulamalarla yaşamı kolaylaştırma-
hangisini taşımaz? sı
B) Olgulara dayalı nesnel düşünmeyi saplaması
A) Gerçekliğin bilgisini yansıtma C) Otorite sayılan görüşlerin sarsılmasını sağlama-
B) Olağanüstü güzelliğe sahip olma sı
C) Sanatçının ruhunda ve düş dünyasında oluşma D) Sorgulayıcı düşünceyi geliştirmesi
D) Olması gerekene özgü değerlerle biçimlenme E) Sistemli ve düzenli düşünmeyi sağlaması
E) Estetik yaşantının ürünü olma

Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com