Você está na página 1de 2

ÇALIŞMA TESTİ

090601

Karma Test TARİH

1. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türk – Yunan ilişki- 4. Cumhuriyet döneminin ilk siyasal partisi “Halk Parti-
lerinin uzun süre dostluk düzeyinde devam et- si”dir. Halk Partisi’nin programı, yapılan devrimler
mesinde, ile içerik yönünden örtüşmektedir.
P
u
I. nüfus mübadelesi sorununun çözümlenmesi, s Buna göre, Mustafa Kemal’in Halk Partisi’ni
u
II. kıta sahanlığı sorununun yaşanması, l kurarken;
a
III. Kıbrıs sorununu ortaya çıkması
T I. devrimi benimsemiş bir kadro oluşturmak,
e
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söy- s
t
II. yenilikleri bireysel olmaktan çıkartarak halka
lenebilir? mal etmek
Ü
r III. saltanat yanlılarının parti kurmalarının önüne
e
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II t geçmek
i
D) I ve III E) I, II ve III m
M düşüncelerinden hangilerini hedeflediği söyle-
e
r
nebilir?
k
e
z A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
i
D) II ve III E) I, II ve III
2. Yeni Türk Devleti’nin egemenlik anlayışı dinsel
değil, ulusaldır. Laikleşme de öncelikle egemenliğin
halka verilmesiyle başlamıştır.

Buna göre, 5. Mustafa Kemal, “Artık milletvekillerinin hükümete


üye seçmesi yönteminden, devlet başkanınca baş-
I. Cumhuriyetçilik, bakan atanması, başbakanın hazırlayacağı bakan-
II. Milliyetçilik, lar kurulunun devlet başkanınca onaylanmasından
III. Devletçilik sonra, hükümetin, meclisin güvenoyuna sunulması
zamanı gelmiştir.” demiştir.
ilkelerinden hangilerinin, laiklik ilkesi ile doğru-
dan ilişkisi olduğu söylenebilir? Buna göre, Mustafa Kemal;

P I. Meclis Hükümeti sisteminin değişmesi gerektiği


A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III u
s
II. kabine sisteminin işleyiş biçimi
D) II ve III E) I, II ve III u III. Halifenin devlet başkanı olarak görülmek isten-
l
a diği
T
e
s durumlarından hangileri ile ilgili görüş bildirmiş-
t
tir?
Ü
3. - 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun r
e A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
tanıdığı ayrıcalıklara karşılık özel sektör yatırım- t
i D) I ve III E) II ve III
ları beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir. m
- 1933’te hazırlanan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı M
e
ile “devletçilik” ekonomik model olarak benim- r
senmiştir. k
e
z
i
Buna göre, korumacı – devletçi ekonomik mo-
dele geçilmesinde; 6. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda kabul edilen,
“Doğu Trakya Yunan ordusu tarafından boşaltılacak
I. Sermaye birikimi ve 30 gün içinde idare, TBMM Hükümeti’ne bırakı-
II. Nitelikli iş gücü lacaktır” kararı, aşağıdakilerden hangisinin kanı-
III. Ulaşım olanakları tıdır?

unsurlarından hangilerinin yetersizliği etkili A) İstanbul ve Boğazlar çevresinin, TBMM yöneti-


olmuştur? mine geçtiğinin
B) Kurtuluş Savaşı’nın fiilen sona erdiğinin
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III C) Saltanatın sona erdiğinin
D) İtilaf birliğinin yıkıldığının
D) II ve III E) I, II ve III E) Yunanlıların yenilgiyi kabul ettiğinin

Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com


7. TBMM, 5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasa- 11. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından
sı’nı kabul ederek Meclisin askerlikle ilgili yetkilerini sonra, Anadolu’da başlayan işgallere ve azınlık
3 ay süreyle Mustafa Kemal’e bırakmıştır. cemiyetlerinin zararlı çalışmalarına karşı kurulan
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin ortak amaçları
TBMM bu yetkilerini devrederken, “Bölgelerinin Osmanlı Devleti’nden koparılmasını
engellemek”tir.
I. ordunun sevk ve idaresinde hızlı karar alınma-
sını sağlama, Bu bilgilere göre, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
II. yasama yetkisinden vazgeçme, ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söyle-
III. Mustafa Kemal’e güvenme nemez?
P
u
düşüncelerinden hangilerini taşımıştır? s A) Osmanlı hükümetine bağlıdırlar
u
l B) Ulusal egemenlik ilkesini benimsemişlerdir
a
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II C) Ulusal bütünlüyken yoksundurlar
D) I ve III E) I, II ve III T D) Osmanlı Devleti’nin devamından yanadırlar
e
s
t E) Bağımsızlık bilinciyle hareket etmişlerdir
Ü
r
8. Ermenistan ile imzalanan, Gümrü Antlaşma- e
t
i
sı’nın; m
M 12. Osmanlı Devleti’nde duraklamanın bir nedeni de
I. TBMM’nin ilk kez diplomatik başarı kazanması, e
gelirlerin azalması ve giderlerin artması sonucunda
r
II. Doğu Cephesi’nin kapanması, k
maliyenin bozulmasıdır.
e
III. Ermenistan’ın, TBMM’yi tanıması, z
i
Avrupa’da meydana gelen;
sonuçlarından hangileri, Batı Cephesi’ndeki
askeri örgütlenmeyi olumlu yönde etkilemiştir? I. reform hareketleri,
II. coğrafya keşifler,
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II III. Avrupalı orduların güçlenmesi
D) II ve III E) I, II ve III
gelişmelerinden hangilerinin bu yönde etkisi
olduğu söylenebilir?
9. I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
yönetilir ve hükümeti “Büyük Millet Meclisi Hü- D) II ve III E) I, II ve III
kümeti” adını alır.
III. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (20 Ocak 1921) P


u
13. Cilalı Taş Dönemi’nde insanların doğadan kendi
yukarıdaki maddelerinden hangileri ile güçler s gereksinimlerini karşılayacak biçimde yarar-
u
birliği ilkesi, anayasal bir uygulama halini almış- l lanmaya başladıklarını ve doğaya bağımlılıktan
tır? a
çıkıp, onu kontrol altına aldığı yargısını, aşağı-
T daki gelişmelerden hangisi kanıtlamaz?
e
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III s
t
D) I ve II E) II ve III A) Topraktan kap-kacak yapmaları
Ü
r B) Tarımsal üretime geçilmesi
e
t C) Bitki liflerinden örgü kumaşlar üretilmesi
10. Sivas Kongresi’nin toplandığı günlerde Anadolu i
m D) Avcılık ve toplayıcılığın zaman zaman devam
direnişine karşı olan İstanbul gazetelerinden M etmesi
Peyam, Alemdar, Sabah, Aydede ve Serbesti gibi e
r
E) Hayvanların evcilleştirilmesi
gazeteler, hükümetin teslimiyetçi politikasını des- k
e
tekleyerek “Anadolu hareketinin bir ittihatçılık hare- z
i
keti olduğunu ve bu kongrenin de bir ittihatçı kong-
resi olarak toplandığını” ileri sürmüşlerdir.
14. Gaznelilerde Arap alfabesinin ve yazı dili olarak
Gazetelerin bu tutumu, aşağıdakilerden hangi- da Farsçanın kullanılması;
sini gerçekleştirmeye yöneliktir?
I. Türk dilindeki gelişmelerin yavaşlaması,
A) İttihatçılara karşı halkta oluşan olumsuz duygu- II. Gaznelilerin ulusal kimliklerini koruyamamaları,
lardan yararlanma III. İran kültürünün etkisinin artması
B) Ulusal direniş hareketine katılımı engelleme
C) İtilaf Devletleri’nin desteğini sağlama durumlarından hangilerine neden olmuştur?
D) Ulusal mücadele azmini ve direnişini kırma
E) Direniş düşüncesi etrafında halkın birlik oluş- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
turmasını engelleme D) II ve III E) I, II ve III

Pusula Test Üretim Merkezi www.pusulatest.com