Você está na página 1de 10
हहिन्ददी मममें पपासबकब भरनम कम हलिए शब्दपावलिदी 1. Deposit 2. By cheque /cash 3. By salary

हहिन्ददी मममें पपासबकब

भरनम कम हलिए शब्दपावलिदी

 • 1. Deposit

पा

 • 2. By cheque /cash

 

चे / दी चे

 • 3. By salary

 

चे मा चे

 • 4. By bonus

 

बबोनस जममा सचे

 • 5. By interest

 

ब्मा मा चे

 • 6. By yearly allowance

मार्षि मा मा चे

 • 7. By medical bill

रचरकत्समा रबल जममा सचे

 • 8. By travelling allowance

मामा भतमा जममा सचे

 • 9. Withdrawals

हि

10

To cash

नकददी भगतमान भ

कबो

.

11

To demand draft

मामाँ माफ् बो

.

12

To telegraphic transfer

मा अं बो

.

13

To mail transfer

मा अं बो

.

14

To transfer on recurring a/c

र्ती माचे में अं बो

.

15

General

पापान्

.

16

Clearing cheque

माबो चे

.

17

Dividend warrant

मामाअं

.

18

Fixed deposit receipt

दीमादी मा मा

.

19

Interest

ब्मा

.

20

Returned cheques

लौमा चे

.

21

Standing instructions

 

स्मा चे

.

22

Transfer cheques

अं चे

.

23

Collection / Recovery

दी

.

24

Mail transfer

मा अं

.

25

Telegraphic transfer

मा अं

 
. 26 Demand draft . 27 Multi benefit & old age deposit जममा . 28 Credit
 

.

26

Demand draft

मामाँ माफ्

.

27

Multi benefit & old age deposit

मामादी अं मास्मा

जममा

.

28

Credit

मा

.

29

Debit

माचे

.

30

Carried forward

चे चे मामा मा

 

.

31

Proceeds

मा

.

32

Remittance per post

मा चे

.

33

Monthly income certificate

मा मा

पतरत

.

 

34

Double benefit deposit

मा

लमाभ जममा

 

.

35

Short deposit receipt

ल्मा मा दी

 

.

 

36

.

Cheque represented

चे नः

परस्त

तभ

37

Debit balance

माचे चे

.

38

Credit balance

मा चे

.

ददैहनक बहिदी ( डम - कब

) मममें कपाम आनम वपालिम लिमखपा शदीरर

 • 1. Current deposit

मा मा

 • 2. Saving bank a/c

मामा

 • 3. Recurring deposit

र्ती मा

 • 4. Fixed deposit receipt

मा मा दी

 
 • 5. Short term deposit receipt

ल्मा मा दी

 
 • 6. Long term deposit receipt

दीमार्षि मा दी

 
 • 7. Quarterly interest deposit receipt

मादी ब्मा मा दी

 
 • 8. Monthly interest deposit receipt

मा ब्मा मा दी

 
 • 9. Cash certificate

मा

पतरत

 
 • 10 T.Ts payable

 

तमार अअंतरण दचेय

 

.

 • 11 Clearing house

माबो

 
 
. 12 Cash in hand . 13 Total payment receipt परमारपतयमामाँ . त 14 Cash credit

.

12

Cash in hand

मा में बो

 

.

13

Total payment receipt

मा

परमारपतयमामाँ

 

.

14

Cash credit

मा

 

.

15

Over draft

ओवरडतरमाफ्ट

 

.

16

Demand loan

मामाँ

 

.

17

Term loan to Small scale industry

मादी बो

 

.

18

Term loan agriculture

मादी

 

.

19

Term loan self employment

रमयमाददी ऋण स्वरबोजगमार यबोजनमा

.

scheme

20

Bill purchased

दीचे

 

.

21

Profit & Loss

मा मा

 

.

22

Other assets

न् स्मामाँ

 

.

23

Currency chest

मा रतजबोरदी

 

.

24

Misc. inter branch transaction

अं मामा चे-चे

 

.

25

DD, TT, MT issued

जमारदी ममामाँग डतरमाफ्ट, तमार, अअंतरण, डमाक अअंतरण

.

26

Proceeds of IBC

दी

कदी आगत रमारशयमामाँ

.

27

Demand drafts’ paid

ममामाँग डतरमाफ़्ट

 

.

28

OBC receivable

माह्य दी

 

.

29

Travelers cheque issue/paid

मादी चचेक जमारदी/परदत

 

.

30

Gift cheque issue/paid

मा चे मादी/

 

.

सपामपान्य पपरभपार कम शदीरर / General Charges Heads :

 
1. Medical Reimbursement - Workmen रतर्षि रचरकत्समा पररतप त स – कमामगमार 2. Medical Reimbursement –
 • 1. Medical Reimbursement - Workmen

रतर्षि

रचरकत्समा पररतप

– कमामगमार

 • 2. Medical Reimbursement – Officers

रतर्षि

त्मा

– अरधकमारदी

 • 3. Medical Reimbursement – Sub- staf

रतर्षि

रचरकत्समा पररतप

– अधदीनस्थ कमर्षिचमारदी

 • 4. LFC – Workmen

छभट्टदी रकरमायमा ररयमायत – कमामगमार

 • 5. LFC – Officers

छभट्टदी रकरमायमा ररयमायत – अरधकमारदी

 • 6. LFC – Sub-staf

छभट्टदी रकरमायमा ररयमायत – अधदीनस्थ कमर्षिचमारदी

 • 7. Conveyance – Workmen

मादी मामा

 
 • 8. Conveyance – Officers

मादी मादी

 
 • 9. Conveyance – Sub-staf

मादी दीस् र्षिमादी

10

Rent Paid - Premises

रदयमा गयमा रकरमायमा – पररसर

 

.

11

Rent Paid – Executive

रदयमा गयमा रकरमायमा – कमायर्षिपमालक

.

12

Rent Paid – Officers

रदयमा गयमा रकरमायमा – अरधकमारदी

.

13

Other taxes

न्

.

14

Electricity & other lighting

दी न् मा

 

.

15

Legal expenses

 

.

16

Post & Telegrams

मा मा

 

.

17

Telephone expenses

मा

परभमार

.

18

Minor repairs & Renewals

बोदी म्में दीदी

.

19

Local purchases – stationary

स्मादी दी चे मादी

.

20

T.A. – Officers

मामा भतमा – अरधकमारदी

 

.

21

T.A. – Workmen

मामा भतमा – कमामगमार

 

.

22

T.A. – Sub-staf

मामा भतमा – अधदीनस्थ कमर्षिचमारदी

.

23

H.A. – Officers

रवरमाम भतमा – अरधकमारदी

 

.

24

H.A. – Workmen

रवरमाम भतमा – कमामगमार

 

.

25

H.A. – Sub-staf

रवरमाम भतमा – अधदीनस्थ कमर्षिचमारदी

 
. 26 Livery . 27 Subscription & presents . 28 Salary . 29 Business development expenses

.

26

Livery

र्ती

.

27

Subscription & presents

न्मा मा

.

28

Salary

चे

.

29

Business development expenses

व्मा मा व्

 

.

30

Computer maintenance -

कम्पयटरस

अनरक्षण

– हमाडर्षिवचेयर

.

Hardware

31

Computer maintenance -

कम्पयटरस

अनरक्षण

– सबोफ्टवचेयर

.

Software

32

Computer stationary

म्

चे मादी

 

.

33

Vehicle maintenance

मा क्ष

/ वमाहन रखरखमाव

.

34

Courier charges paid

मा

परदत

.

35

Staf welfare expenses

र्षिमादी ल्मा व्

 

.

36

S.W. expenses – under scheme

कमर्षिचमारदी कल्यमाण व्यय- यबोजनमाअंतगर्षित

.

37

.

Daily wages / coolie charges

दै दी

/ कभलदी परभमार

38

Subscription to club

क् बो अंमा

.

39

Transport / Freight charges

/ मामामा मा

 

.

40

Binding & Photostat

रजल्दकमारदी व छमायमापररतत

 

.

41

Meetings & Seminars

दैमें चेमा

.

42

Bonus paid to sub-staf

अधदीनस्थ कमर्षिचमाररयबोअं कबो रदयमा गयमा बबोनस

.

43

Library books purchasing

स्मा

– पस्तक

 

कतरय

.

44

Family planning incentive

मा बो बोत्मा

 

.

45

A.C. maintenance

वमातमानकभसलन मशदीन कमा रखरखमाव

.

46

Remittance & Exchange

चे

व रवरनमय

 
. 47 Insurance expenses . 48 Local purchase – others . 49 Advertisement & publicity .

.

47

Insurance expenses

दीमा व्

.

48

Local purchase – others

स्मादी दी न्

.

49

Advertisement & publicity

मा बो मा

.

50

Law charges

मा

.

51

Branch adjustment

मामा माबो

.

52

Commission

दी

.

फबटकर आहसस्तियपायाँ / Sundry assets :

 • 1. S.A. – Employees TA/LFC

फभ.. – कमर्षिचमारदी यमातरमा त भतमा/छभट्टदी रकरमायमा ररयमायत

 

advance

 • 2. S.A. – Festival advance

.. त्लौमा

 • 3. S.A. – Library

.. स्मा

 • 4. S.A. – Suit expenses

.. मा व्

 • 5. S.A. – Supplementary salary

..

चे

 • 6. S.A. – Stock & Stamps

.. स्टॉ स्टॉम्

फबटकर दमयस्तिपाएमें / Sundry Liabilities :

 • 1. S.L. – Income tax

.चे.

 
 • 2. S.L. –DICGC claim

फभ.दचे. – डदीआईसदीजदीसदी कचे दमावचे

 • 3. S.L. – Earnest money

फभ.दचे. – अरगरमत

धन / बकमायमा

 • 4. S.L. – Terminal Benefit

.चे. चेमा

मा

 • 5. S.L. – Supplementary salary

.चे.

चे

 
 • 6. S.L. – Miscellaneous

.चे.

 
 • 7. S.L. – Holiday Home

.चे. मा

 
 • 8. S.L. – Service tax

.चे. चेमा

 

शपाखपाओमें मममें उपलिब्ध हवहवध फपाईलिलमें कम नपाम :

 
 • 1. PERMANENT FILE

 

स्मा मा

 • 2. PREMISES

 

 • 3. GENERAL INSURANCE

 

मामान् दीमा

 
4. LIFE INSURANCE 5. LEAVE अवकमाश / छभरट्टयमामाँ 6. SALARIES 7. ELECTRICITY BILL 8. TELEPHONE BILL
 • 4. LIFE INSURANCE

दी दीमा

 • 5. LEAVE

अवकमाश / छभरट्टयमामाँ

 
 • 6. SALARIES

चे

 • 7. ELECTRICITY BILL

दी

 • 8. TELEPHONE BILL

चेदीबो

 
 • 9. T.A. BILLS

मामा भतमा रबल

 

10

INCOME TAX

.

11

INSPECTION

दीक्ष

.

12

CONCURRENT AUDIT

र्ती चेमा दीक्षमा

 

.

13

CANARA BANK HOLIDAY HOME

चेमा बैं

 

.

14

HOUSING LOANS

.

15

DEPOSITS

जममा रमारशयमामाँ

.

16

ADVANCES

.

17

A.M.C.

वमाररर्षिक अनरक्षण

 

परभमार

.

18

CLEARING

माबो

.

19

CANARA DEBIT CARD

चेमा चे मार्षि

 

.

20

CANARA CREDIT CARD

कचेनरमा कतरचेरडट कमाडर्षि

 

.

21

RECOVERY

दी

.

22

SECURITY

क्षमा

.

23

MARKETING

.

24

CO GM’S VISIT

अअंचल महमा परबअंधक

कमा दलौरमा

.

25

CO EXECUTIVE VISITS

अं मार्षिमा लौमा

 

.

26

CO CORRESPONDENCE

अअंचल कमायमार्षिलय पतरमाचमार

 

.

27

HO CORRESPONDENCE

मा

कमायमार्षिलय पतरमाचमार

 

.

 
28 HO CIRCULARS / MEMOS कमायमार्षिलय कचे पररपतरत / जमापन . 29 CASH REMITTANCE . 30
 

28

HO CIRCULARS / MEMOS

मा

कमायमार्षिलय कचे पररपतरत

/ जमापन

.

29

CASH REMITTANCE

चे

 

.

30

STAFF WELFARE SCHEME

र्षिमादी ल्मा बोमा

 

.

31

CONVEYANCE

सवमारदी / वमाहन व्यय

 

.

32

NPA

गदैर रनष्पमारदत आरस्तयमामाँ

 

.

33

DEPOSIT / RESOURCE

जममा – सअंगरहण

 

.

MOBILISATION

34

SB A/C

बचत बबैंक खमातमा

 

.

35

KISAN CREDIT CARD

रकसमान कतरचेरडट कमाडर्षि

 

.

36

CURRENT A/C

मा मामा

 

.

37

DEPOSIT MOBILISATION

जममा सअंगरहण

अरभयमान

.

CAMPAIGN

38

ANNUAL RETURNS

वमाररर्षिक रववररणयमामाँ

 

.

39

PROFESSION TAX

व्मा

 

.

40

STAFF MATTERS

स्टमाफ रवरयक ममामलचे

 

.

41

MEDICAL EXPENSES

त्मा व्

 

.

42

PRINTING & STATIONARY

चे मादी

 

.

43

CREDIT FILE / CR FILE

समाख फमाईल / ऋण फमाईल / सदीआर फमाईल

.

44

W.L.A.

रवरधक कमारर्षिवमाई कमा अरदत्यमाग

 

.

45

QUARTERLY RETURNS

मादी मामाँ

 

.

46

DIRECTION OF RBI

भमारतदीय ररजवर्षि बबैंक

 

.

47

ATM FILE

एटदीएम फमाईल

 

.

48

ANNUAL TARGET

मार्षि क्ष्

 

.

 
49 STAFF MEETING . 50 CUSTOMER MEET बदैठक . शपाखपा मममें पपरयक्स्तिब हिलनम वपालिम रहजसटर /
 
 

49

STAFF MEETING

 

स्मा दै

 

.

50

CUSTOMER MEET

 

मा

बदैठक

.

शपाखपा मममें पपरयक्स्तिब

हिलनम वपालिम रहजसटर / बहहियपायाँ :

 
 
 
 • 1. DAY BOOK

 

दै दी

 • 2. GENERAL LEDGER

 

मामान् दी

 • 3. DOUBLE LOCK REGISTER

 

बोमा मामा स्

 
 • 4. DIARY

 

मादी

 • 5. DELIVERY BOOK

 

र्षिदी

डमाक

 • 6. INWARD/OUTWARD REGISTER

 

/मा स्

 
 • 7. TELEPHONE REGISTER

 

मा

ररजस्टर

 • 8. BALANCING BOOK

 

दी

 • 9. LOCKER RENTER’S ATTENDANCE

 

लटॉकर रकरमाएदमार कदी हमारजरदी ररजस्टर

 

REGISTER

 
 
 • 10. RESPONDING TRANSACTIONS

 

जवमाबदी लचेनदचेनबोअं कमा समार

 
 

SUMMARY

 
 
 • 11. LEAVE REGISTER

 

मा स्

 
 • 12. SUB DAY BOOK

 

दै दी

 • 13. CONTROL REGISTER

 

अं

स्

 
 • 14. ATM REGISTER

 

दी स्

 • 15. SUSPENSE A/C REGISTER

 

अं मामा स्

 
 • 16. CONTINUOUS DEPOSIT REGISTER

 

मा स्

 
 • 17. NOMINATION REGISTER

 

मामाअं स्

 
 • 18. COLLECTION REGISTER

 

मादी स्

 • 19. REGISTER FOR BALANCE OF BOOKS

 

बोअं चे मा मा स्

 
 • 20. TELLER’S CASH BOOK – PAYMENTS

 

दी दी दी - मा

 • 21. TELLER’S CASH BOOK – RECEIPTS

 

दी दी दी मामामाँ

 • 22. REMITTANCE & COLLECTION WORK

 

रवपरचेरण

व उगमाहदी कमायर्षि ररजस्टर

 

REGISTER

 
 
 • 23. VOUCHER A/C REGISTER

 

मा मामा स्

 
 • 24. REGISTER OF SANCTIONS

 

अंस्दी स्

 
 • 25. INLAND BILLS PURCHASED REGISTER

 

चे चेदी स्

 • 26. BANK GUARANTEE REGISTER

 

बैं माण्दी स्

 
 • 27. LIABILITY REGISTER

 

चेमा स्

 • 28. REGISTER FOR

 

वसलदी

/सत्यमापन ररजस्टर

 
 

RECOVERY/VERIFICATIONS

 

 
 • 29. REGISTER FOR SECURITY INSPECTION

 

क्षमा

रनरदीक्षण ररजस्टर

 
 • 30. E-MAIL REGISTER

 

-चे स्

 • 31. GENERAL CHARGES REGISTER

 

माम्न् मा

ररजस्टर

32. SUNDRY ASSETS REGISTER 33. BILLS CONTROL REGISTER 34. PENSION PAYMENT REGISTER ररजस्टर 35. PENSION CONTROL
 • 32. SUNDRY ASSETS REGISTER

स् स्

 
 • 33. BILLS CONTROL REGISTER

अं

स्

 
 • 34. PENSION PAYMENT REGISTER

में मा

ररजस्टर

 
 • 35. PENSION CONTROL REGISTER

में अं

स्

 • 36. CHEQUE BOOK ISSUED REGISTER

चे

मादी स्

 
 • 37. CHEQUE &DRAFT STOP PAYMENT

चचेक व डतरमाफ्ट भगतमान

रबोकबो ररजस्टर

 

REGISTER

 • 38. CLEARING REGISTER

माबो स्

 • 39. CLEARING SCHEDULE BOOK

माबो दी

बहदी

 • 40. BANK SUBSIDIARY (LOCAL BANK A/C)

बैं अंदी

(स्थमानदीय बबैंक खमातमा)

 
 • 41. STOCK REGISTER (SECURITY ITEMS)

स्टॉ स्

 • 42. SECURITIES REGISTER

रतस ररजस्टर

 • 43. SECURITY ITEMS MOVEMENT

सरक्षमा भ समामगरदी त पररचमालन ररजस्टर

 
 

REGISTER

 • 44. GODOWN REGISTER

बोमा स्

 • 45. CROP LOAN INSURANCE REGISTER

दीमा स्

 
 • 46. REGISTER FOR SSI PROPOSALS

परमापत

लर भउदम ररजस्टर

 
 

RECEIVED

 • 47. NABARD SCHEMES

मामार्षि दी बोमाअं

 • 48. REGISTER FOR SUIT FILED &

मकदममा

दमायर व रडकतरदी परमापत

ररजस्टर

 

DECREED DEBTS

 • 49. REGISTER FOR NOTING CREDIT

ऋण अस्वदीकवरत नबोट करनचे कमा ररजस्टर

 

REFUSALS

 • 50. RECEIPT & DISPOSAL OF CREDIT

ऋण परस्तमावबोअं

कदी परमारपत

व रनपटमान

 

PROPOSALS

 • 51. REGISTER FOR NOTING JOB ROTATION

ड्दी

आवतर्षिन नबोरटअंग ररजस्टर

 
 • 52. INTERNET BANKING A/C

ण्चे बैंअं माचे

 
 • 53. FEEDBACK MESSAGE REGISTER

चनमा

सन्दचेश ररजस्टर

 
 • 54. ATM/DEBIT CARD ISSUED REGISTER

दी/.चे मार्षि मादी स्

 • 55. ATM/DEBIT CARD PIN ISSUED

एटदीएम/.डचेरबट कमाडर्षि रपन जमारदी ररजस्टर

 

REGISTER

 • 56. COURIER INWARD REGISTER

स्

 
 • 57. COURIER OUTWARD REGISTER

मा स्

 
 • 58. REGISTERED POSTAL REGISTER

अंदी बोस् स्

 
 • 59. ATTENDENCE SIGNING REGISTER

स् स्माक्ष स्

 
 • 60. BIO-DATA C.L. REGISTER

जदीवन-वतव

व आकरस्मक अवकमाश ररजस्टर