Você está na página 1de 1

KYOTO TRAIN / SUBWAY ROUTE MAP

Explanatory notes
Shinkansen Line

Line Symbol

Local Line

Station Number

a
Ki
bu
ne
-g
uc
Ni
hi
no
se

K
14

T Tozai Line
Private Railways

Keihan Oto Line

Eizan Kurama Line

Kintetsu Main Line

Keihan Line

Eizan Eizan Line

Hankyu Arashiyama Line

Keihan Keishin Line

Keifuku Kitano Line

Hankyu Kyoto Line

Keihan Uji Line

Keifuku Arashiyama Line

Sagano Kanko Tetsudo

Ic
hi
ha
ra
Ni
ke
nc
ha
ya
Ky
ot
oSe
ik
Ki
ad
no
ai
-m
ae
Iw
ak
ur
a

Japan Railway (JR)

Line Color

K Karasuma Line

Ku
ra
m

Kyoto Subway

Eizan Kurama Line

01

Kitayama

T
15

K
Sh yot
iya o
ku
sh
om
ae

T
16

T K
13 08

T
14

Karasuma
Omiya

Yamanouchi
Saiin

Matsuo

en
ns
in

Toji

Sh
ka

id

K
12 Kujo

K
13 Jujo

K
14 Kuinabashi

To

Kintetsu
Kyoto Line

K
15

Subway
Karasuma
Line

Takeda

Mukomachi

Fushimi

Tanbabashi
Nishi-Muko
Fushimi-momoyama
Hankyu
Kyoto Line

Nagaoka-tenjin

Chushojima

Nagaokakyo

to

JR

o
Ky

Lin

Keihan Line
n

Sh

Gion-shijo

Yamashina
T
07

JR Kyoto Line

Keihan
Yamashina

Tofukuji

Thru to Osaka

Oy
am
az
ak
i

Yamazaki

JR

Keihan
Line

T
04 Ono

Inari
JR Nara Line

T
03 Daigo

Sumizome

hi
as
ab
b
an
uT
ets
t
n
Ki

Subway
Tozai Line

JR-Fujinomori

Rokujizo

T
02 Ishida

T
01

Momoyama
Momoyama
goryomae

Rokujizo
MomoyamaMinamiguchi

Kangetsukyo Keihan Uji Line

Kowata

Kohata

Obaku

Obaku

Mukaijima

Mimurodo

Yodo
Yawata-shi

Thru to Umeda
Thru to Shin-Osaka

Hashimoto
Kuzuha
Thru to Hirakata City

Thru to Maibara

T
05 Nagitsuji

k
To

Thru to Hamaotsu
Keihan

Shinomiya Keishin Line

JR Tokaido Shinkansen

Fushimi-inari

Fujinomori

Thru to Otsu

T
06 Higashino

ink

ido

e
ns

T
08

Shichijo

Fukakusa

Kamitobaguchi

Higashi-Muko

Misasagi

T
09

Tobakaido
Jujo

Katsura-gawa

Sanjo

Kyoto

ka

Rakusai-guchi

T
10

Kiyomizu-gojo

Nishioji

Asakusa
Katsura

T
11

Kawaramachi

K
11

JR

Hankyu
Kyoto Line

Shijo

K
10 Gojo

Nishikyogoku

Hankyu
Arashiyama Line

T
12
Hankyu Kyoto Line

K
09

Shijo-Omiya
Tambaguchi

Kamikatsura

Keihan
Oto Line

Karasuma Oike

Nishioji-Sanjo

Keifuku
Arashiyama
Line

Arashiyama

Nijo

Sa
i

Tr
ok
ko

T
17

Nishiojioike

Demachiyanagi

K Marutamachi
07

Ni
jo
jo
-m
ae

Ar
as
hi
Tr yam
ok
ko a
Ar
as
Sa
hi
g
Ra yam a
nd
a
en
Sa
g
Ro a
Ku kuo
ru
i
m n
az
a
j
in k
Ka
ta Aris jya ibi ug
ra aw
n
a
Uz
um ots
u
as
j
ai
Ko
Ka
ry
Ra
iko
uj
nd
i
no
en
ya
-T
sh
en
i
r
o
jin
ga
wa

JR Sagano Line

Tozai Line

Chayama
Mototanaka

K
06 Imadegawa

Emmachi

UzumasaTenjingawa Subway

Ichijoji

J
m ing
ar uut
am
Sa
ac
nj
oK
hi
ei
ha
Hi
ga
n
sh
iya
Ke
m
ag
a
e

Hanazono

Shugakuin
Eizan
Eizan Line

K
05 Kuramaguchi

Narutaki
Tokiwa

K
02
Subway
Karasuma Line

K
04 Kitaoji

Keifuku Kitano Line

Sa
ga

Tr
ok
ko
Ka
m
eo
ka
Ho
zu
ky
o

Hozukyo

Uz
um
as
a

Umahori

Ar
as
hi
ya
m
a

Kameoka

Takaragaike

Matsugasaki

K
03

Ut
an
o
Om
ur
o
M -Nin
yo
sh naj
i
Ry inji
an
ji
To
jii
n
Ki
ta
no
-H
ak
ub
ai
ch
o

Thru to Sonobe

Tr
ok
ko

Miyake-Hachiman

Kokusaikaikan K

Junction

Sagano
Kanko Tetsudo

Yase-Hieizan-guchi
Hachiman-mae

Kintetsu
Kyoto Line

Uji
Uji
Ogura
Iseda
Okubo

JR-Ogura
Shinden

Thru to Nara