Você está na página 1de 64

^iin

DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA

PEDICVLIS INGVINALIB
INSECTIS ET VERMIBVS
HOMINI MOLESTIS
^

on

SpuU Wurfn, Hertz- Wurm, St. Vat- Wurfth M&den, B&nd- WurrA, Kiirhiskern'
Wurm, NejiaU Wtirm, Fiok, Indmnfcb kleinen Floi>, jungen Hunden, Btut
l^eln^ Miicken^ Mit-j[er^ Rettlitfen-, Wantzen, KopfKleider- und
Filtz-Llufen

AVSPICIIS SVMMI NVMINIS


AVCTORITATE

* G

RATIOSI MEBICORVxM ORDINIS

HIERON. KNIPHOFIO

lOH.

FACVLT. MED. SENIOR ET ADSESS. PRIMAR. PATHOLOG. ET PRAX. PROF.


PVBL. ORDIN. ET P. T. DECANO S. R. L ACAD. N. C. ADIVNCT.
ET BIBLIOTHECAR.

PRO GRADV DOCTORIS


IN PERANTIQVA HIERANA
PVBLICE

DISPVTABIT

CHRISTOPH WILHELM EMANVEL


R_

H A

R D

ERFVKTEKSIS

H
.Eiih

L.

Q^

YllT

C.

Die lAT///.

Stanno

Dec^mbr

M DCC LII,

HERINGIANO,

acad. XP0GK.

'^

Sq,:^'?', 16,.<^ -'1

51.S
^'OV 2

7953

h
^

'

'^

/v

\/,

.^/B^'"i

r.

pc^^^v^^p v-orpus liumanum


^tffj^^

ffH^^Si^fi

i\^^S0%

iri

^^^

poft mortem a vermibus


dei/oratum atque confeiflum, experienconfirmatur quotidiana.
Difcantbinc^

movfet a) elati cordis homuncult, non


vermcs
duntaxat c^e^fed vermicukn4m vaA ^.^^^;^^\
^r-t-'^ii-^<'^'<^^
V'
bulum; atqutt illtus imferatortr potentiam ti^
5 meamuj, qui tam contemptibili exerdtu, fuperbiiim , arro^antiam
inquit
yi

omnem

i ehgantiam.^ forma-quf di^nitatem

^dcfirtfiuijtmo bojie inf^ntm reportsre

confundat,

pojjit,

Jam

^ viQoriam

in hac vita ver-

A
4)

MOVFET.

Theatr. lofcik, five

mimm,

mcs
aniraal. p. 2671

mcs fiommis hoftes funt infefiifl^mi, qiiid? qHod capitsres^


A nativitate enm ftatim excruciant, fanitateque deilruda, grambi3S

& niortiferis impiicant morbis..

Kullum
fuiffe

membfnm

niilk pars Tiomfnis,

quam non

Obfervationes medicin^ pradicse teilanturjVer^

adoriantuF.

mes

efi:

repertos in capite,

flib

CFaniG, in cerebro, in pilis,

in ocialis, in auribus, in naribuSj in dentibus^

iri

lingiia, in

ra arteria, in pulmonibus, in raaramis, in pericai dio,

de, in hepate, in veficula fejlea,

in ventriculo, in inteitinis
lico, in iJtero

& pedibcs, in

Nee hum^res ab

crymis,. iputo,

in-

in

umbi^

ingmne, in
partibus mufcu-

teftibus, in

fpina dorfr,

ipfis liii)eri

cor-

renibus, in vefica urinai'ia,

tam tenmbiis quam eraffis,

invafis fpermaticis,

ano, in mallcoils
lofis.

afpe-

in.

in-

fuerunt

In fang^nne

mnco narium, Geromine aoriumr

lla-

ludore,.:^-

mineiiumano, materia iTlcerum purafenta funt repertiteile


SQLEINei^^') 1 FAVILINI ir) FINeXENAV i) JAENISeH*^^

Medkonim obfervsta" ceFeBeTrimoraui,:


ie feminibus & ovulis cum eibo' & potti ingeiLis, in ventrfci!Multa proftant

to.excluiis,;

nutritis&audis, MurgSjierpentes,,angaSy laeer- 2

e
h)

it)

HOLFIHC
PAVLLINl
que

i) lac.
)

epif.

metnodi eogoften?i

S^

curandl payticular^y

Cynogi-apHja curiofa^Se^t- IV. Gaps Vl.dcTcraii!insa&j-

m inscrocosma.
FINCKENAy

JAEKISGH.

coss^

DiiT.-^e iiidrbriitis Rcg^loBJSnti

Diir. |sn.

ac Tssni^

'

s-J?

^706

liabjra^

infi^^if \5

vermihuf homini mohjlif.

hnfones, ranas, araiieas vixiiTe in ventrnciilo

tas,

praviffima

raro per
Sivs

/)

Cum

vomitum

&.

&

inteflinis

fymptomata praduxifTe, vivosque noa


alvum fuiiTe dejeftos, recenfent reine-

scHENiCK ^) ZAC\'TVS ^) Bresktdfc&e Sammlungen^ i)


fint iniLituto, mittimus, de j/-

vero hsc a nQftro aliena

iiij

morbomm

virrmihiff ditturi, cor^us

hummumsx

oriinmiA sjus con^i-

mtisnff inh^kitmtSuf^

fnfeda

cum

plinio

& aeistotele

vocamus animalcult

&

exanguia, qua^ incifuras corporis pollident, oillbus

carne

^elHmta, corpore duro conftant


.

V.

Vermis satem denominationem vario modo derivaat


autores: alii quod vere micet & revivifcat; quod verfuris
corpus promoveaf, quod kt torquendo vertatur quod vcrtendo minetur, nocere quod capitis & corporis verfiira minas& cuniculos efFodiat, aut, quod confiieverit per objela
;

caput verteado mittere

verrendo, quod motu corpus


^
poft

^
/) REINESIVS
'

j)
h)
t)

SCHENCK
ZACyTVS

MpifioU ad hhfieroi, Epifi. rjTZlT, p.


Olffer^

lik

2,

fcj,

Ub. 4.

Frax. med- admir, ehf. 149.

BrtdAuifcht Ssmmlungcn 9on Natur undMeikir., Kunp und Limratur^


<3tfchkhun. Verfmh
p. ^lj^on demSchleffcken Kroten.Sp-^jerin

XW

Sk^rfne.

Ver/.lH.p 6gs*9o;f weggeh-oihenen Fro/ihe.

Ferf XX!I,

denen hiersufdurch dmStuhli


p, 570, ^on iingfojfmen Frofchkith,und
ja gar per uterum abgegangenen Frojchcn. Ferf. XIX p. 30
<ion In^
;

ftQii

im msnfihU^eti Lfihf befondm

9m we^ehrocbmnEydixtfi.

De Lumhrtcif

& vermes.

angues

Celeberrimus kxein k) ferpentes dlvidit

poil fe trahat.

Vermis ipli elt vel Iumbncus,vel

hirudo; hicventre

feflili, ille

tasnia, vel

p/anus, ifteteres; qui vel ter-

Vena Medeni feu Gordius;


Noftram autem conriderationem merentur.

reflris vulgaris, vel aquaticus:

animdium.

vel

Lumbricus.
A lubricitate didus lumbricus, & germanis a calami fcriptoriicfalfitie, <^mS^/lprwy eft

vermis fulvus, lumbrico

reftri fimillimus, mirafcecunditatefefemuftiplicans,. /)

non

cinerei coloris, fed rubicundo-fanguinei ab

ter-

qui

11

hominepro-

dit,vulgus Cardiacumvermem,<i<??f HerzWurm appellare fblet,

zwiNGERo m) tales ferociores exiftunt. Contra vercordis pethvs a castko fiiccum fcabioib commendat,
&B0R0MEVS, Mercurium fah'va humans extindiom ) Ordinatcflantc

mem
rie

lumbricus in ventriculo

mum

8c inteftinis hofpitatur,

ex alimentis fiibtrahit chylum,

&

primas vias

ubi optifiiis

ex-

crementis polluit, prsrterea pungendo, velhVando, rodendov


terebrando in infantibus atrophiam, in adultis bulimiam

ar.

tuum doIorem,vomitum cruentum, febres mafignas, melan


choliam, aphoniam, epilepllam, cardialgias fyncopticss,, mentis aberrationes producit.
Nonque raro^ inteflinis perforatis,
exitum

k)

fibi

.VII

parat-

KLEIN

in SeiagrapHa MetfiOcTi

ad genus Serpcntium rdinare dr-

gerendum,
/)

Eph. A. N. C. Cent. VIT.

m) ZWINGERVS

ObC

P-cdotatreja

4J,

Obf. CVIIir^p. 437,

w) cn DiC Lipi dc vernae cordi& Prasf. VVELSCH

Rtfp'. Helvrg^

6^4

mfiHif

^ vermihuf bomini mkflif^

VJL
.
inteftinorum
annorum
cruciatu, vomitu 8c
Puemm
difTecui,
parte.m inteftini ilei valde
convulfionibus extindum
XI.

dilatatam, a globo

&

novem lumbricorum

convolutorum
abdomine fe moventes.
,

in fe

aliam perforatam inveni,

complicatorum

&

lumbricos ex-

tra inteftina in

Puelfa IV.

annos

VIIL

nata, dolore diuturno

&

inteftino anr

dum

lumbricus per umbilicum prodibat ex abfcellur


qui flTppuratione confolidabatun
gebatur,

IX^

Virgo XXV. annorum vitam colebat inopem, varia,


^ne gravia perpetiebatur fymptomata, tandem tumor in

esr
in*

guineoriturdextro^ qui cum iponte aperiretur, tresprorepunt


lumbrici. quintus jam eft annus, quo ulcus perfanari non potiiit,

fed fingulis annis unus alterque effringit.

Remedium

Gontra vermesa prangio o^Iaudatumjexperientia pradica ante


aliquot annos verum & pra^fentiTimum aliquibus obtuli.
Radix graminis tanquam infufum Theiforme ulurpatum ver.
mes ftomachi necat, eademaqua co(fta anofuppofita fotu eduxit aliquod glomera intricatorum viventium lumbricorum
p).

Lumbricum s puero vivum excretum; a me delineatum liftit


Tab.lLlit.LU
A j
. x
#^ BllT inaug.

ie Campfiorx nrtute ant&elmrntfc Catttingx


1759 Aji*

D,PRANGE,
Joti. STOCKER Prax. aur. f. r.
f} conf JoFr. Kenr. SCHVLTZII
forcA.

^oribHs , 8c Diff

lenx^yoy

c.

40,

difTert

Fiabita

Hafjr 1740

cft

Lf,fSrtcu efra-

de 9irmi^uf, fvh Prxildio Cei. E

H. WEDELII SJmoH SGHVLTZII Obf.CXLIV Epb,Ac.N. C.


Anir^
fI.DiffAroni$de;w^mL. B. ijif. BRESQI de iimhieisL B
1^99

Df Veme

S, Viti

X.

Vermis Szn&i
Vermis

Ufnhilicalis,

Viti.

germanis ^<rr Veitz-Wurm^Geitz-Wurtni

pemicioiam tabem conjiciens, quo de


optime dcfcribitur a B.michaelis. q} Cognofcitur, fi
iimbilico Gobius, Fundulus, fiveMuftela fluviatilis viva impoMabcl- IVurm infantes in
hiftcria

XXIV. elapfis pifciculus adrofus aut ad ipinas


invenitur, quo vifo quidam pulverem Sabiconfumtus
usque
nse & vitri veneti melle mixtum, juglandis putamini inditum
umbilico adponunt, ut eo deguftato vermis emoriatur r)
nitur, horisque

BRENGGERVS

tcfcatur,

/)

vcrmem

iftum in nobili puella

gonfpedlum, eumque in vena umbilicali

daiem

latitare putat,

libi

iemfpe-

appellans, figurx teretis latiufculse, pallidi coloris,

&

non tenui ac Isevi, ied duriufcula, feu fubcruId quod affirmant tefles oculati t)
contedum.

pellicula

ftacea

A
1699.

CKAV^U

dt Itimhrh/s Jen 1685.

iNClldt

ium occupAniibus L. B, 1694. ROLFINCII


SCHENCKII de 9amibns imepr.orum 1670.
iorum in

corporis

lumbricis al-

delutfi6ricisjea:i^

SCHETLAE

'637^

lumhri-

humani intefinisproduSio,eorumque tx iis exptilfio ^d

Marpurg. 1678* SPERLINGII dc ^^ermtbus inprirfifsUis Witteb 1700

SVLTZBERGERI

dc ^ermibus in homine Lipfi* 16281

VATERI

it 'iermibus infefttnorum Wimhcxg. iCgj^


5)

MICHAELIS
Jatrei

r)

conf. Diff. Eifurt. dc


1

i)

Difput. de vermibiis in homitie i62g babita

lib. 5

Verme

umbjlicali Prsf,

VESTI

Rcfp. Schee!

Jo. Georg.

l']LAT

Anhaltini Gcrman.

BRENGGERVS

E KYS

in Epift. ad

Lib. HI. Pr. C.XIH.frid.

Hechftmeruin^

OLEVlANVSap,

Hier.

REVS.
NE-

infecHs t i^ermihus hotnini mokftif^,

qao

quem zacvtvs u)
nominari,vermem obefum, illfs-

fion niii magnitiidfne differt alfus,

a Luiitanis

fim

mao

que fimilem, qui in corropto cafeo occultantur,


Kiulta quoque dilTerit velschivs v),
%,

tradit,

atque

XI.

Afcarides.
Siint

vermes minimi
vermis

ti

inftar

te

qua faliendo

germanis
tiffimf

cafei

&

tempore

& ad extremitates acnmina*


linnaeo, ab

111.

agilita-

exiliendo fe vertunt Afcarides vociintary

habitant inpaliidibus

Af^sJc^/f;

tidietenesmum

fubulati,

definiente

aeftivo

& locis

Iiitofis

vulga-

in inteftinis craffis hofpitanturj quo-

excitant,

& inefFabili infantibus praritu in ancy

fnolefti, innumerabili copia una alvi dejeclione excliiduntur

in fexu fequiori fa^pe intrant valvam unde continua titilThelygonia.


la noitris regionibus haud raro ac-

lartione

cidit,.ut

Medicus ad eos exturbandos requiratm^

X praxi

XLIX. annorum fuadet contra

afcarides

\v^

d-ovek

eoquendum
mer-

S7ERVM, eif

NERTVM
fef

i)

msd^ Xll-

SVLTZBEKGERVS apud %m^


Maub. MULLERVS Senior Pre.
hakit.
Rad. CAMERARlVS Cm^

Rtiterms

Pf. part. X.

THhing, dtfp,flt7giilari 1625

fur^ memorab.

f)

XCm f

III.

IF.

XCIF

ZACVTVS L Praa, axJmis. OhC CXXIV,


VELSCHIVS

de verrokuKs mfantum,

w) FERNELIVS US.
fea Obf3;va.

6,

Gaf \ lo.psthelog

&DD. JoaJiJSSSENIIa/fti^

Dc

AfcAridihut

niercurmm cum aqna


clylleris

in vafe terreo per duas horas, ae fub


forma applicandum. Ccmmt^r^. iJttfr, Nmimb. x) &

Illuftr.

HOFFMANNVS

etiam

antbelminticis

ope

puheris

cinnati,

magnam

8l

fuiOe, recerifet.

Carol vulgaribus laxantibus, vel


virtutem mire exaltare,

Siil

additum

ex cortice chacarillas & Me hoc conafcaridum farraginem ex infante evocatam


llluftris lvdwig j) vaporcs ladlis, in quo al-

lium &cepaE deferbuerunt, poft fixliibitumpurganSjprobatum


commendat remediumi afoirides ad propellendas.

XIL

T ^
m

a,

Tsenia sckenckii Lumbricus latus spigelii & ?lateder Ciicder-V/urm dir Bafid-lVurffhFinnhndis der Finck &

buecis dfr Ficksn dicitur.

lil.

linnaevs

m)

Teniac quauior

Ipecies obfervatas recenfet

1.

a^nia ofculis marginalibus folitariis

Fmn.

Tx<nia articulata teres Sht. rax. $93

Suec.

^7y

Vermis cu-

curbitinus.

abne
ANDEY srp Gmufi^jHtYer Band- Wurme
BONNET Band- Wurme mit hn^gn Gelenckeu.

Rilck^rat,

II.

Coinn->erC. Utter.

ir)

Norimb ?734 p. i6g,


Diff- Chymico.MedUa de

Frid. HOFFMANNVS

roUnarum
y)

LVDWIG

a*)

Kalat 17 34*

in Inftifufionibus

LINKAEVS

DilT-

Mediciiia Clinic'

XX,Tnia.

Slc jnedicintH

C-

infsSlis

vermihus hcmi?ti mchfjf.

gQmmisFannSuec. i %^. TasIL Tsenks ofciilis lateralibiis


liimbricus latiiS
nia articulata plana. Pht, Prax. 9^2.
f.

Tsnia intellinorum.

ANDRY

z^payu Gattung denr Bafid- Wurme mit den Kiick'

grat

BOTSINET
III.

Bmd' Wurm mit

kurtzcn GeUnckenc

Tienias ofculis lateralibus

folitariis.

oppofitis.
lY. Tsenias ofculis marginalibiis

eftfecundasfpeVukatiilimus mtertccniashominesinfeftantcs
defcriptionem indefeffas naturce fcrutator,
ciei vermis, cujus
iliuftris

LiNNAEVS talem fuppeditat

&

fere membranaceum,
" Corpus album, planum, lineare
acutis
meangulis
" articulatum, iatitudine vix poliicis,
?'
articulationibus quaii ferratis ; altera extrematate

&

diantibus

"

plerumque truncatus d\ vermis,

altera

vero fenfim

atte-

"
plani, quadrangulares lationuatus. Articuii iinguli funt
"
longi Ofculo fubtus in latere plano
res pletumque quam
" fmo-ulifegmentigemJno; altero fcilicet verfjs bafm articu^

"
li

"
'

c^onftante foram.ine

alio

minime marginato

aut prominulo

&

priorem obvio, in cenforamine minus confpicuo, ante

tro ferearticuii,longitudinaIi:

nma

dehiicente.

longitudinem protenditur,H artsoeIn ingentem crefcendo


datis alTerente, quod in Hollan^
KERO in literis ad baglivivm

vifanturtanta proceritate, ut oaoginta quin"


dia quamxplurimi
quandoque fuperent. raro totus excludinue Follandise ulnas
aliquot ulnariim iongitudme, cui tat^ir

fed tantum fruftum

men cauta maimum extra<ftione fuccurrendum. jaenisch hb)


teftatur

eunclem in Finnkndia ^ RulTm Livonia quafi ende.


frequentem efum pifcium. Ledu digni.li,

mium
ma tractatio deTssnia, quam Celeb. bonnet
graTari^.ob

Academice Regijg
Scientiarum Paris. obtulit. cc) indefeila obfervatione & magno ingenii acumine & defcriptionem & delineationem T$-

nise

communicai:, herrenschwandii tamen

cificumibidemlaudatumhadenus

non
verme
Eoc.

^erea

remedium

fpe-

uerarcanalatet. cc*) Pr^.


poenirebit legere, quae dd) iiLEnd. hoffmannvs de
i

tra^tavit^
. XIII.

bb)

JAINTSCH

Diffi"

devermibus,

rnteftinaliumj.quam

Tsniam

&

pfsclpue de fpecie

rocacaus Jenae.

Pfatf,

illa

rermium

IlI-KALTSGHiMID

1755 habita.

) i Cclcb= Prof. BEER in germanamlinguam. ttanslata cjctat im anser.


Uftnm Abb4ndlungen Erfi^n Toiil derer zur Naiur-Lehri nnd Chymie
an

gthorigen Stiickt, vfelche

Baris eingefendtt ^i%- 166

die Konigl,

*) anjuxta SAUVAGES t%.Gummi


compolitum ?

HOFFMANNVS

id) Frid.

manorum

lorporum-

!:6i8. 4..

Med.

Lih,

Med,

Gutt, gr. xr. nad^ heUebor,

in DilT. Halas 1734

Obf*

COVLET

Steph.

de

Grafenberg Lib.

Arcaridibas

&

Diff'

UL Obfl

lunabrico

Sam. ER-NST. Dilt de Tinia fecHnda

1729,,

Dan. CLERICI

lator-am lumbricoruro

Genevx 1714.

fdEspenenze intcrne,

alla

4ito

bu^

Paris

Plateri Bafileas 1743.

v.

Nic TVLPIVS

FEHR. in Hierapicra-p. 125


IL ap XL II, Joh SCH N CK ^

208.

aKimalibtis

hofnitihus.

Ill,

lato.Lugd. Bat.

umaflo

hihlnd^

gr,

Cd. SCHACHERVS in
AdrianusSVlGELW^ de lumbrico laio,

irtfefiis

hipf de Tania 17^7.

AcAdemit der Vf^tjfcnfchaften zu

234..

Padoa 1710,

Hifloria naturalis

VALLISNERI

&

Medica

Confiderazionj

generazion deimrai ordinari dcl corpo

inft^Sitf

tf

V(^yf^>iti?ui

homfni moUfvk.

11

XIIL

Cuciirbitiol
'Latvqn-adrati aut figiira

rhamhoidea

priediti, aut feraiiia

cucurbitge forrnii externa mentientes, vernies teniies in inteftinis

occuiTQntQS^ Kilrl>if'Kern-forniige Wiirme-, Bfeben^Kern-fdr^

tni^e Wiirme.

Femin^ XXXIJ. annorum per odlo menfes con-

XX. & plures vbji ac vivaces,


ee)
CAMERARio
Exc.
notantc.
PGlItsnt ejTe hiniiinef limscef
quales Cei. schaeffer ff) defcnbit; polTiint etiam q^c articuli

tinuos quotidie fecedebant X7.

ex prima fpecieTseniajLinn^i qui loco citato fcribit: ^'Statuo,


propterea cucurbitinos ex hac Tssnia fecedere, iterumque
" Tseni^ hujus fpecicm ex cucurbitinis enafcL" Lege, ii libet,
quae Eman. koemis^^) de ore (S:proborcide vermium cucurbitinorum protulit.

^'

B 2

AA

Ex

A. N.
Cent. VII
vid. CAMERARII Obf. XLIIT.
ff) Jac. Chr. SCHAOFFER Tt.^ondenen Egel.Schntckin in dmett Li,
bern der Schaafe

ee')

tg) Emaii.

KOENIG

itt

43fs HelMcii VoI.I.^p. 27,

fcf.

De Drncmculo

j^

Ex Lmncei
No.

DiiTertatione Fgiira

Tjeniaiofculis marginalibus 'alternis,

I.

Vermis

II.

euciirbitinus feu articulus uaicus antece-

dentis iponte difcedens microfcopio


bilabiato,

IIL

T^nia

vifiis

ano

prominulo marginali.

ano ad a

ofcuiis lateralibus geminis,

XIV.

Dracuoculos
Der

Nsjiel-

Wartn

Dracunculuf,

Jaf Faden

Animalculum

ScBlanglein

der

Drac&e,

cumprimis, tum
domefticnm Fena me-

Africse

com.pluribus

provinciis

Afia^

dinenfu^ chordae in cithara crafTitie^ cubitali longitudine;

feftum Cidebrilh

didum,

in-

{erpentis fimilitudine, qui HiLpanico

idiom.ate Ctdebrii nunciipatur, alatino Coluber.

Efficit in cu-

tumorem, in quo jsgrotans caputculebrillxfe ipovere fentit non iine ta'dio &melancboiia. Perfediflimi deprehendunturinhoc|malo chirurgi mancipia nigra f aethiopica, qui impohto em.olliente poros dilatant, tunc culebrilla capnt e.
poro cutis exerTt,quodieniim extrahere incipiimt usqnedum
filo ligatam afTerculo pedetentim circumvolvere queant, magna cautione ad]iibita,ne abrnmpatur.de hoc conferri merentur
111. LI2^KAE.VS hii) KAEMFFFERVS H) IIJ. VELSCHIVS kk). Ceterote

quii3

hh)
ii)

kk)

LINNAEVS
Engelbertus

DiiT

WELSCHIVS
ej;

mnil>us

XX Tma

i.

Y.

KA.EMPFERVS Amanit
in exercitatione de

ancicjuitatis

&

Exotic. p.

<,i/^\

vena mediHenfi, ubi ejns &if{onam

iiteraruBi

monimenjis

congefljj.

infeBis

^ vermiht4s

bomini

moJeJlif.

caufam allegant cu-

qulti frequenter occurit in Cairo, cujus

&

curbitas

cucumeres;

&

oko fetra guttatim aiTumto pras-

cipue curant, id quod Celeberrimi Gcettingenfes referunt. //}

De verme

iiib

cute habitante, sstbiopibus praecipue ulcus

cum

inflammatione & febri conjundum fub planta pedis excitante

dum mordendo cutem

usque

perforavit,

&

Comment. Academis
cdocuit, quod ulterius non extrahatur,ed

TVRin

Hiftoria

Macahn

difto

Scient.

I7f3. nos

AR-

impofitis foliis nicom

tiAua iiecetur mm),

P u
Ber

Floh a fugae celeritate

germanis

pediculi magnitudine, molliori


fo

&

e X.
didum

animalculumj

tamen corpore, dorfb

fere porcino, homines vigilantes

&

igibbo-

dormientes pertur-

morfu locum rul^icunda macula notatum dimittit, tempeftate pluviofa nimium mordax optimi hygrometri vices
fubit, neque fcetet, ut cimices, nec habenti ignominiam parit*
ut pedicuii, perfecutus horfum prorfiim faltando hoftem ludit; nodis quam diei deled:um habet majorem; mane a pabat, a

ftu in lodices villofis penetrat, vel in pulvere CqCq abfcondit,

columbas, mures, talpas, canes prsstereuntes veVenatores vulpemais etiam obfitam affirmant,& modum

iibi gallinas,

xat*

quo

liberatur

haud illepidum

narrant.

//)

Gotmgifche Jnzei^en

QVIST

E vepribus nimirum
pugil-

Ungehhten

Sachtn 1758, p, 517. ex

HASEt-

itinerario.

mm)s\^, Gmingifihi Anulien Uti

gslshrisn Sathtn J759.

p.244^

pugillos

aliquot

tenet

&

immergens,

hnx

legit

iumen

Poftea

omnes

ubi

convolutamque ore tnordicus

gelidilTimum

fenfim

intrat,'

CqCq

lanam perfugifle fenPulicem


repetit nn )

piiliees in

atque ita terram


pediculum uno fimul microfcopio inclufos pugnam acerrimam, afpedtu tam facundam, ut admiratione (uf.
ficienti vix defcribi pofllt, refert griendelivs oo) sachs pp)

Ht

expuit,

*nter atque

GASSENDVS

NANNi

//)

q^),

Imaginem

aeri incifam exhibct

hock

rr) bo-

Placebit DilTertatio nonnuliis uu) luxu

cvNO.

riante ingenio confcripta,&Tradatulus poetice exaratus s^i')*

.XVL
?'?)

^e)

conf.MOYFET.

rr)

SACHS

GASSENDVSin
Robertus

nutorum
hoe
g}')

11)

p,

HCX^K

?;,
i6.

in Meffe obferv, Microfcopii Mifcll. Curtof.

vita Peireskii lib


in

tom

VI, p, 361

volumine,qiio comprebendit dercriptloncs mi-

corporiiBa ope microfcopii comcinnatas Londini

1667, ck

translata in

BONANNI Mufeum
fig.

c,

GRIENDELIVS ob&p.

pp) Ph. Jac.

^q)

!.

lCircberlanum micrograph, curiof, f ol,

377

49-

eleganter

qnoque

DifT, Juridica

fpirinis familiares

prlncipiis

tam

Annehmlich

perfecit

CVNO

in obfervationibus microfcopicis,

Marburgi legg.edita, de co, quod juftum


fcEminarum

juridicis, quarai

v.ytclraren Difcurfen

h. e* pHliceSj

qusftionib

moralibus depromta.

as

eft circa

XLVI, ex

Eadem

extat in

ion mancherley nutzlithen und curieu.

feri Dingen Leipzig /70^, S- Opizii Jocoferij

dsn Latmifshm ins JsHtfbe uberfezet

Gedancken^on Flohen aus

dnnh M, M, 1702

mfe&h

^ vnmWus hmmi^mhf^m
..,

XVl...

minimus j eutem
Ber khineflsAmtvicAmfcbeFlobr^Ckeg4iginmm\

juxta.

Nl-

qmm fluvium Indi^ frequens theveto notante. Pique aiit


liiiim MAKGGRAYio & pisoNi \c\^') dldum animalculum minutillimnm, ad fallendum majori poKsns agilitate & prom*
ptitudine, per poros cutis glanduHs fii&cutaneis liominum. 8t

animalium fe infinuans, Americse endemium malum. a Lufitanis Bish a Brafilianis TungayS^sh Antillarum Jniiilarum lia-

rochefort cum Sironibugnoftratium comparavit, quamvis omnino fpecie inter fe diffe^bitatoribus thique nuncupatur..

ipfbque colore; qui

rant,

eft in Pjr^tt^ nigricans, in

Stfone

aF

bus; figura^iniuper ?%^ m^gis ad pulicem, S/fo ad Pediculum propius accedit ; lUi margg r avi vs duos in capite cij?;

Gulos adelTe' notat, qui defunt in Sirone^


Wlieh,

ETTMiiLLERT xx) delmeationem

xnanuom

fecundum accurataiw
;

Sirmes fuB

cuticula^:

& pedum Rofpitantur in minoribus puftulis (ero tur-

gidis, Pique in glandulis fubcutaneis,

qn^ mfi cum' fuo foetU'


^ddemultiplicata^ obfelFa. tota^effoditur glandulaj gangr^nami
infer*

iicbm^aluatem

ww) BISO

iR Hifti nat.,

^ Medjcai

*'

De

j<$

Pulice

baiervs j^j/) sloan zz) sEELiGMANN^rfj)


Oleum Acajou miraculo ed:, ad vermes intercutaneos Indoiiiferre folct. conf.

rum

III.

^^^).

XVIL

Cat

I i,

jun^a Hund^, hiftoricam tantum merentur mentionem


prseditofi non credulorum forlitan fcecunda imaginatione
rum ingeniorum commenta, quando inter alia pra<3:ica occurrit obfervatio salmvthi ccc) conf. quoquc sennertvs ddd)

SAmmlungm

BYesUuifcke

GREMSlvs ///j

ess^

XVIII.

H
BJutJ^elj

apodon;

inftar

u d

o.

Infedum eft aquaticum paluftre


oblongum,
lumbrici
fed non cequeteres,quam
Sanguiftiffa,

potius

yy)

1.

BAIERVS AS,

ZZ^ SirHms

im

Acad. N. C, Vol,

SLOJN Hifl.^pen J/imatca

CVUh

Sf.ELlGMANN SammltingfeUtnerVdgel, VierterTheil, Tabm

Fig. i.

bbb) Comoierc. LJtr. Noricnb,

SALMVTH

ecc)

eee)

1732, p. jSt,

p. 99. catuli ex canis rabiofij faliva in vefte rell<^i,

SENNERTVS

ftit,

uni

U. Theil S. ipi^ igt.

aaa) Joh.Michel

ddd)

III. p. ig.

in der Einlcitun^ S, CXXIP',

de Conf.

Chym,

c, Ariftotel, c,

i2i p, 330,

Part, 3. Se6V. 2, c. 4.

BrefUtiifcht

///) GREMSIVS

SammlHPgtn

Verf^ VII. p, 7/,

Arb. H0.T1, L. H. C.

I. S.

4, /, s9.

&

[n.

infeBis l^ vgrmihus SemifJt moltflir,

jy

Corpus infefll modo quaO


extenfis extenciitur
quibus
annuHs
conftat,
ieu

potius compreiTam fcu latum.

cx

cirailis

O5 ha.
caud^ & ori innitens.
fubrotundum exiguum, veluti callofum & afperum, ex

contraifiisve contrahitur,
bet

'quo fpicula

contrario occuriii fe collidcntia, ceu dentuli

tria,

prodeunt, quibus fsnguinem


fculum inlligit trianguiare.

fitiens,

cutem. aperit

Venas; fediioni

&

&

vuJnu-

fcarificationi

anteceilit, quia applicatur tutius ratione actatis, fexus, idio/yncrafiae

& iplius morbi

tium corporis
rivuiis claris

aut C:agnis

&

applicatur

commodius refpedu

par-

Chirurgi eiigunt in

{anguinis evacuandi.

stque

qu^

fluviis repertas, in lacunis

autem

pifcinis

capiuntur, utpote peiliferas rejiciunt;

fimi-

quas caput tenuc atque acutum habent jdorfiim lineis


fubviridibus & fubflavis diftinclum, ventrem autem cum-ruJiter,

bore flaventem, labori fuo proficuas judicant

contra vero petiment, quae amplo capite inftrudl^ funt

ftilentilTimas illas

paiTimque in corpore ex cceruleolivent. conf lil. heistek.^f?)

SCHRADEH

STAHL

CRAVSE kkk') GALENVS olim intcr


caufas fputicruenti numeravit fanguifugas; hoc obiivioni traditum malum D. passerat faepe ortum vidit ab hoc ad pala-

tum

/6.^.6)

fe affigente

Hi)

infedo,

&

his afflidum

gitudinem duorum digitorum excrevilTe

hirudinem ad lon,
lll).

1^^)

HEIiTERI

hhh) Chrjflroph.
Diff. Hal.

iii)

ChJruTgla p. 11- Sc^.

SCHRADER

lll)

Cap. XVII.

DiiT. Erfurt-

1705. de rangulfugarum

kkk) Diff. Jen. de Hirudinibus.

T.

XIX.

1713. de Hirudinibus.

utilitatc P.

P.CRAVSe

STAHL

Cvltr^

R. Ksmper 1695.

hcc recenCtt GbttiKgifche /iazei^e^ongelehrieH Satixn 1755.^.32

ex Comcn. MedicFaris.

Cu

mufcaram genus, circa veiperam fub foHij


herbarum, arborumque congregantur, urgente hyeme, aqua-.
rum pluvialium ciilernis inlident in easdem iemen
cxcernunt, quod in vermiculos rabros converlitur, qui nu'
fMe

Miiikt-,

triuntur animaiculis in aquis

fluitantibus

pediculos

quae

aqueos nominare conluevit, ibideraque celltilas exiguas conficiunt, in quibus per aliquot menfes fe abfcondunt, hinc itc-

& metamorphofi fata plurimi

rum

prodeunt,

lant,

^nguinem homanum magno impeta

in finem multo dolo

&

artificio circa

culices

provo-

appetentes,

vefpersm ^At% noftras

ingrediuntur. Spic^la fua,quibus punguiit,inferunt poris


noftr?e, ubl

Etim
ciitis

apertam inveniunt viam ad fanguinem qiio maEum quippe attrahunt fpi,

xime dclectsntur exugendum.


culis acutis

admodum ac

fiibtilibus,

ex tribus

quftfi

tenuibus

&

sd cxugendum CurCnmpilis contextis, fcd intus concavfs


que ittrahendum fgnguinem adaptatisxonf.sACHs *)goedaeTivs

mmm) sangalio } barth ooo) kikchei ///>).

5)

Pii;t

liC,

SACHS

Leweaiciinfc Meffis Iftfvfttionum jicro^opf-

caram.

mmm) GOEDARTIVS
nitiD.

nm)
0)

CXL'

p.

Pctrus Pauls

EaRTH

^e I&feSic in neiboJum re^s^b open

Uf er.

37

SANGALIO

Epiio!

flerreJiii

1679 Iinpreiei

ae Culice Rsislio 17 57'

KIRCHERI

fnicrographi euri#fa $ 6. f.

fpp)
cfofcopium su^ys ico fol-365

fe

566

^ti.k

. t. 2i l

ele|iis pcf

flsi.

infcBis

vemihus bmini

t9

mekjlif^

Crinones,
i

Mit-Epr^

Vffrmiculi capilhret inf&ntum-,

MAdmy zehre7ide hingeYy zebrends


rum icu fetanim forraa curtarum nudo

\VuYmiein->

Mitfraft^ dilrre

vermiculi capilio-

oculo afpicienti dor-

\xm atrophia laborantis infantis fe exhibent, comedmcs vocan.

nutrimentumcomedendo largius abfumant, Per micro{copium obfervantur coloris cinerei antennis binis longe
prominentibus inftrudi, oculis rotundis grandiufculis, cauda
oblonga in finc villofa
prout ab artificiofo SchaefFero deli-

tur,quafi

ettmuller

neati reperiuntur, vid.

eysel

(iqq)

yyy').

Mellis

in dorib affridi dulcedine alledi in loco calido foras pro-

rumpunt, ut novacula e poris a cutiaila pra^vocari poflint


quia vero hoc modo vermes capitibus tantum truncati, majori parte intra poros relida putrefcente, alia mala inducunt,
rediusfaciunt,qui paraei *){ententiam fecuti,exiguis volfellis

montvvs

integros extrahunt promiaentes.

///) a nobili

trona infantes muitos fervatos accepiffe fe teftatur.

hoc morbo laborans


vinetoris cujusdam

fanitati reftituta a

pollici

DD. vaghi

vulnerato,

ma-

PucIIa

ttt) qui

cum jam immineret

quo ablato innumeri vcrhoc malum augentes, vifiii /e

fphacelus, impofiiit emplaftrum,

mes, crinonibus non abfimiles,

G
g^/y)

ETTMULLERI

obtu-

rslcnjdinarium infanclfe f

35.

EYSEL Diff de Comcdonlbus Refp. J. C. Lentln. Erf.


Ambrof PAR.AEI Opera Chirurgica lat, don, JacGuillemcau.

rrr) J. P.
*)

iii)

Hicron.

MONTVVS

Ui)

VAGHI

Difl-

forcna

&

i. p.p2-

Part^IIL

indolc, fub Prsfidio

&

Pr,

Lib

I.

de morb, Infant- p.

de inrc(5iorurn in corpore huaiano

17.

p s. }9.

STENTZELII

gemtormn

!?!

t)

no,
varia

Vitcmberg, 1741^ |,

Do A(aro

io
obtulerant,

& fanavlt.

eatjoEL uuu) in
teSy

quamvis

'

T^.^a

Vermer practerea capUnret, quos

digitis circa

fic

ungues nafcentes & prominenvulgo dido diftinguen-

a fardnychin five yanartcw

di fmt, noftratibus radicer tinguium vocari confueverunt

potius reduvia, h.

e. fibra

cutis tendinofa,

animalis indicium praebere vila

vel
te-

nunquam Vitae
^'

eft..

XXL

A c aru
Reitliefeny Seiiren^ Acarus^ quod
Si>(3,

radicem unguis

gentis feparata, inflammata, ein NeidhAckcn, quse

dividi, C)/ro,

vo-

quia tradim

fijb

s,

ob exfguitatem non poteft


cute repit, eft pedicellus

omnium minimus, nafcitur in carne & cafeis *j vetuftis & vitiofis, ut &in carne humana, colore albicante, capite excepto,
propius intuenti nigricat, talparum ritu fub epidermide fer,pit, illam erodendo moleftiilimum excitat pruritum urentem,
extradus acu,

& fuper ungiie pofitus,


ungue

li

fblis

calore adjuve-

haud

fine fbno crepst,


movet fe, altero
aqueumque virus reddit,notante scaligero; exficciore quam
Morpionef materia conftat. Varia fiint acarorum genera,. mufcarum, aranearum, erucarum, fiorum, fruduum, qu^ numetur,

ro

pedum difcrepant,

tunda,

aliis

prelTus

aliis fex, aliis

longiora corpora.

funt OiSo

aliis w.p.gis

ro-

Imagines fuppeditant lee-

WENHOEK,BONOMVS, BORELLVS, ETTMULLER, LEDERMULLER **)


Ab scaris prurirum excitari
MARCHETTi, BONANNVS, cvNO.
puu^
uu) FrancifcMs

JOEL X.

Tr. Sc^.

IV-

IV.

*) obf Aeari in afe non moriuntur in vacuo-

Tentam

"

502,

*) Abbildun^ der'- Milben in Mehle, ftehe

MVSCHENBROK

L!:DERMULLER

fifchi Beir.^ihtmgtn NKrsberg die 33 Tajel,

Mitrofto-

puni^ura, vel morru vel pedibus, ai^gumentis ponderofis pro-

Acari non in ipHs puftulis, fed


prope habitant; illorum quippe propriumeftjnon longe refidere ab humoreaqiieQ in veficufa vel puftuia colletto, quo
bat CelebeiT. rivin\^ vvv).

abfumtO;VeI exficcato^brevi omnes intereunt.

XXII.

Acari Capitis.
Haxr-WuvmeyHaar-Mil^tny Molen oder FrHuUiff, prx exi'
guitate oculis vix obfervantur, pnorum radices exedunt, tune

morbus rad&tio iive

radakia audit,con

hafenreffer

chohrotes, pilos arrodentiaanimalcula dicuntur

que Tinea^ proprie vero


confiimit penes,
fesr

&

& quod ligna

Enxyloft VOCatUr

kzTinea

veftes

ficuti Dermejles

perforat

TptelJ^)

vocantur quo.

infed:um, xxx)

JANVS

quod

& vitiat,, Ternus, TM*

THEOPHRASTO, ARISTOTELI

&

PLINIO:

confumens inretSum appellatur, &


quando capitis

refpedu

habito ad caput eft fcabies maligna,


tineis

Trt-

cutis a

conf. hebenstreitxJIJ') tr^zzz) fequens commendat remedium : lintcum inquit

exefum refert pannum.

mj

A. Q.

RIVINVS

1722 habita Refp

In Diff.
Jo

Je

Cel.

prnmu cxantlicmatum

ab acarlsLipG

J Schwithe^

www) Sam. HAFENREFFER de


XXX)

tcnue

KRAMERVS m

cutis afFcaibus

Elemho ^egeiabilium

6.

&

75.

animaUum

ptf au^

Jiriam infsriarem obfer^iatorum rcribit p. ?99- Dermeftes edocias ar-

fenicum folum alumine ufto mixtum,


yyy^ TlL

arcet,

HERENSTREITde crmibus Anatomicorum

zzz) Alexander Pctronius


iX, qui

repemur

in A,

TRAJANVS

a^mlniftris.

de inerbo gallicoLib, Vll.Capi

Luiuni Aphrodifiaco p,

340.

D^ darii Capith

%Z

mox

tenue in lanuginem abrafum, parti afFefe alligato,


tofti

slbiimen induratum calidum

vifum impone

&

linteum aiiud

plenum

pediceliis

Excutias ipiiim fupra ignem,


lc

auribus percipies.

crine

nodu

&

per

ablatis interius lin-

quod hoc modo probatur.

crepitantes Syrunculos faci-

pavllini a)

dicit,

quod

icintillK

quase

vel in tenebricofo conclavi pedinato catervatim

rcvera

profiliunt,

craiTius fuperliga, ita ut

reperies,

ovi

in laminas latiufculas di-

Deinde omnibus

aliquot horas quiefcat.

teum

&

nihil

aliud

fiint,

quacn

acari

ilU

fuo etiam lucis fpiritu ac vitse fulfure manifefto gaudentes,

qui capillis ferme infenfibiliter accrefcunt pariter

Hi enim decidentes affatim non fecus.ac

fcunt.

&

adharre-

cicindelse

mi-

cant, fcintiilantque, impuritates oleofas intra capillos tranipi-

rantes

conmmunt, fimul vero pilorum.

miiiter ejusmodi

radices exedunt.

Si-

concharumque
copiofe adhserentcs, earundem-

acari pifcium, cochlearum.,

quarundam fquamis & tefris


que excrcmentitiis partibus oleolis atque fulphureis nutriti,
iisdem lucem phosphorefcentem fcenerantur, quales obfervationes de oftreis in fpecie, fide

&

notatu dignas lesseh ^j

allegat.
.

XXIII.

Acari Oculorum.
Au^ffi-ReftUefifiy D. le

rones in

membrana

tiuncuiis

&

morffbus

jevne regius chirurgus

vldit Sy-

conjundliva, five Elbo oculi, vagis repta-

maximum

excitare pi*uritum.
.

)
'b)

PAVLLINI Tf. dc ciofte venuinofi p. 46'


LESSER itiTeftaceotheo!ogiap,7sg/ec|.csEpiiemer.Eriidn.

P, i-p,

169,

HANNEMAN

dc

XXIV,

galLTofH^

oftr. Hollat, aliiguc aator.

mfeiiii

vermibuf

homim

aj

mekfiif^

XXIV.

Acari FacieL
ReitUeJen in Gefichu, Syrones faciei
tlior BArronet vocat, varis

Rof^ Anglican^

& gutta rofacea

au

faini

laborantibus

iarcsiunt,

XXV.

Acari Dentium.
cavis
ZAbH.Wiirmc, Odontalgiam a vermibus in dentibus
f)
abfconditis oriri, a multisalTeritur.conf. schvltzii QbfervAtio

commorantibus proferre noIo,conf salmvth. d') neque remedium


obfervationes de majoribus vermibus in cavis dentibus

tritorium in cavitatem dentis


admiflum laudibus extollere audeo,conf Commere. <r) &Expe-

fumum fcminis hyofcyami per

rimentum Equitis sloaneJ"). Rcm exquifivit schaeffeivs^).


Subinde putant minus his minutiis intenti, partes
quasdam carnis minimas in dentibus adhserefcentes vermes
,

cfTe

fed

Ab acaris

falfb.

excitari

odontalgiam polTe in

& putridis dentibus refidui

ftium internum dentium ad

t)

i)

SCHVLZII Obfcrvio

8ALMVTH,

t)

Commerc*

/)

SLOANE
i

173

maximum

in Eph.

pcrio-

usque cruciatum pun.


gent

N. C- Ann.X.

p.

43?

Obferv. mcd. p- 125.

LjtKrar. Phjrf. tcchn. med. Norlmhcrg. 73

TransaAions Philofophi^uei d

3'

no

seftivo

minibus autumo, qui vefcuntur cafeo duro, tempore


tcaris obfito, qui in cavatis

iis

p "3((

ia

p. >?

Socit B.oy8l ie

tQB^

D^

gi

Acarif

Scdhiei

& vellicabunt, etiamfjob exiguitatem rariiTimc agnofcanEjusmodi acarus mihi vitur & nudis ocuiis vix cernantur.

gent

detur

fuilTe

vermis odontalgicus, dc quo pechlin.

h),

XXVI.

Acari Scabiei.
WUrme

KOMi

d^nen Kratz-BUturn-, de his in obfervatlone BO-

in

tas

Scabiofus interrogatus, ubi acrius, vali-

itadiiTerit:

diusve cutem
cutaneas

exhibuit.

fibi

prurire perfeiitifceret

puftulasque

minutulas

Acutiflimfs ergo acus

eruptiones mul-

nondum

faniofas

unam ex his puftulis

acie

ago-reiTus, exprimendo aquei quidpiam cum eduxiilem, forte eduxi una minutiifimum globulum albicantis coloris, vix
quif microfcopio obfervatus
lynceo obtutu confpicuum
,

certo certius vermiculus elTe deprehenfiis efl:, Teftudinibiis


aliqua ex parte confimilis, colore candicans, fufci aliquid in
dorfo umbratilisque oftentans, unacum aliquibus radiis, pi-

Jisque oblongulis, fex pedibus vivax, ad motumqtic agillimus,


"^capite acuto, corniculis duobus aut antennulis in extremo in-

exbibetur

,ftrud;us, cujus icon

fig. i.

&

teredinis-pofterioribuspartibus exilire

pidor Colonelli a
confpexit ova, qualem
3.

ex-

g) Jac. Chrift.

SCHAEFFERVS

Iq Traa-. cul Titulas

Die tinithildtun

VVuTTritr in Ziihmn^ nth^ den 'eermijmiliihen Hiilfs-I^Jittd tcider dit

fdhen^

[Rfgfrifpurgi 17JJ.

h)

PECHLIN

i)

BONOMI

ZONO

in

Epb. A.

Obf.

italice

N .C.

An.JlX. p. 75.

An. 167%. ad

latinitate donata.

Fr.

REDVM

fcripta, a

LAN-

infe^is

exhibet

fi^. 2.

^ vcrmibuj Somim mohfiif.

& 4. tefte

bonomo

dover

2f

k) afHrmat,

m priu

verritu in calidioribus terris a fe propriis oculis vifos elTe


l)
Litt.
Comwerc.
motitabaot.
conf.
puftulis
miculos, qui CcCs in

RiviNvs m) pruritum ab

acaris

excitari

bat C. NYANDER j varios morbos ab


fpecie

argumentis proderivat

acaris

dyfenteriam, quamfcabiem interiods

in

tunicae intefti-

norumefTe judicat
XXVII.

Acari maniium*
Acari manuum & pedum frequentius occurrunt inter digitos manuum & pedum fub cuticula ferpendo, corrodendo,
intolerabiiem pruritum concitantes.Ex acaro in metacarpo gra-

fymptomata obfervavitHiLDANvvs*j. Puero de ineifapruritii conquerenti,matrem acu in dorfb manusglobulum

viilima
bili

minutiirimum,eumque peilucidum eduxiire,qui ungui a- me impoiltus claro ferventeque fole fe movere, quafi progrelTurus

Maxime vero hic


venere^
fym.ptoma
forest.
Luis
Pard)
ditferre videtur
UUi did;um, quod nil nili internae manuum & pedum cuticu
videbatur, mihi hajc fcribenti fnccurrit.

1>

DOVER

\x

angUcano fermone librum, qai morbomm

expofitto

infcri-

ptiis edidic pag. *6o.


/)

Commarc

fR)

n)

Nor, 1734

Licc.

RIVINVS

C NYANDER

*) Guil Fabric
<)a.

156

in Diff Upfjlis

biti: Exanihemjita

eiyl

p-

in DiiT. de pruritu exant. ab acarls. ^, 37, feq,

9i'f>a

HILOAMVS,

p m,

,)

FOREST, L

f)

t^ONDELaT.

1757 fub PrarCdio

obf

LINNAEIha.

Ob/cr^.Cf Epifiol. ChirHrg. Medtc, Ctnt

1^2.
s.

111.

infcripta.
-f,

13

in lib. de

244

morbo

Itaitc

p. 41,

.De Acaris hi Urina

2.6

\x

rondelet. p)

fine pruritu mutatio.

crdinario luem vencream comitari

adolphi vcrmes

Cel.

allerit,

XXVilL

Acaii in urina.
Acaros feu firones exiguos
tes

BONAccioLvs

Fateor autem,

infaliibile

& rubellos- in

uritia

apparea-

conceptionis arguinentum ponit.

me multarum prjegnantium. urir am diveriis in-

gravidationis menfibus a^ttento

animo

<& ciipidis

rignarum

in-

gravidationis contemplaiLum oculis, nihilque verminan obfervaiTe. Forfitan intelliguntur animalculafpermstica? fed h^c

hon

in urinagravid^jfedin femineVirili,

&

quidemcaudat^

depinguntur. p*)

xxix;
minimorum & in

Qu^eras animalculorum tam

tanta copia

nbivisobviorumufum? Infeda folutionem corporum perficiunt, & ad vitam, fitiLentationem 8l incrementum pkntanim, hominum & animantium omnium, qiiid ? quod ad confervationem. totius terrarum ^orbis

enim aflidu^

multum

Cum

ccDferunt.

in eo laborent, ut emortua corpora plantarum

& animalium perrepant, qua2 fuot aiimiento, com.edant, ftamachis concoquant (forfitan etiarn fjbtile per pilos fecernant)
eaqiie ratione ita parent, ut

eo

facilius in minutiffimas parti-

culas abirequeant^ufusjquemadferunt, miiriiicus percipitur


.

f^) vid

Kouvjlles

c3c !a

Repufeijqae des lertres par Gaques Fernari

Tii!.I. Mojs de Maj^ 1699 artidss


fislogia M.edica

&

XXX.

Epiftola

p. 552,

HAM'^EF.GERI

D, LIFJERKUHNII

p. 707, .

Pliy

1414,

XXX.

Giniex.
&

panetum

Pediciilus

Waftd^^L&uf habet

C^pondsvam Wmtza^ B^tt.Lauft

corpus rhomboideum comprefiiimj fex pe-

dibus, breviori colro quafi

dorfum

affixis,

transverialibus

iri-

lum, tenera cute ex leviHimo contadu erepaturam patitur, tURcque^ abominabilem ipirat fetoreni.
Jn
cifuris prsed

rimis parietum, li^no tabulatarum^ Ied:orum aut fpondarum


abiegnarum inprimis, flramine iitu corrupro, de die fe abfcondit, lucem fugit, & notu animalia&homines dormientes acriter

mordendo excruciat, ut fanguine, quem

Propagatur coitu pennio obfervante.

ua
ta

J.

exfugit, nutriatur*

Extirpatur,

fi

carst&

hr

B. flragula hicantur, aut herba ejus fpondis impofi-

fingulis

vel

-.

4.

feptimanis.

TSiaspi

filiq:iis

latis

fpondarum afindum expertum laudatur^)

conqualTatum rimis

Imaginem aeri incifam per mici-ofcopium audam exhibet


BONANNi f) sovTHALLitraflatum. de citnicihuf denuo Londini
prodiiiTe fcribunt, ufumque hujus laboris oRendunt /}.

XXXL

P
P^dicuhf

fi

ed

isiDORo

f)

c u

5)

s)

s.

credimus, a pedibus

r)

nomen

acce-

pit

BM. EFHARDT Oeeofiemifihi PflaKtzea.HiJlarii Memmwgm ijjS.


KONANNIin Mufso Kircheriano Tab 579 f5g 5,
Jo SOVTHALLI ds cimicibus yid. Saxonj infcrioris novsiicteraria
No. VV.

p.

1-

Orig. Libr- XII,


;) ISIDOILTS

c, 7

De Vedicuh

^g
pit,

plus

pedufcuhis,

e,

i.

enimpedum

proprie parvus pes, GIofTar. pediculum

motulardit

cutemquam morru;

vel nuncu-

cui pedes culo connexi, u)

interdum
patur a pedibus infedum,
pes, pedes pro pediculo ponitur. conf. lesser. v) cypriaFcdiculus feu petiolus dicltur, a

Nvs bO*
PLTN. X

ficuti

quo

pedunculut nominatur fru(ftum feu

nem fuftcntans. Pedicularis


du nomen habet fi enim

flos

pendetj

frufftificatio-

herbafcribit bavhinvs)') abeffe-

a pecoribus inter caertera pabula


devorata fuerit, pediculoram ingentem copiam procrcat. z)
;

HALiERvs a) Grsccorum ?>^p


miculorum genus, quod ex corruptione

five

putredine

nominari rvysch.

qu^

ve^etdiiibus fab-

conf.

111.

indigitat

omne

ver-

&

generatione fpontanea absque prasvio feminio provenire crediFe Uciilum latinis quoque fexcupes vermis
dit antiquitas.
b) allegat.

Infeda,

tilif.

hlncPofta PAPINIVS
.

dicltuf a pedi

LESSERI

Pediculus.

bus cui beftia vertice nata

nil eft ni lulus

5)

STATIVS

priterfaque pedcs*

infedio tlieologia pag.


57.

w) CYPRIANI continoata hlfloriaanimallutn FRANZII ToB,


X)

PLINIVS XV,

y) C.
I.

2g. rolu.Ti.

BAVHINVS

XIL

560

4<,

in Pinax p. 163. ex

Cap LXXXIil p

IT. p.;

TRAGI

dc Stirplum hifloriaLifc.

249.

z)

adde p ?-4 & P* ^S5 Vfratruro f?igrum tertium Dcd. Cluf. Hifi.
Latif Kraut locztuT , quod pediculos intcrimere crcdatur periade
ac Staphisagria.

a)

HALLERI

DiiT.

i,)

RVYSCH

Thcatr. animalium i\ V. bift nat de InfeSHs Libj

de pedicularibtis Gcectingse 1737.

IL

infe^is

vertnibuy icmini mok^if,

29

tilidimum auferunt foccum, hortulanis aliisque plantarum

quoque pediculorum nomine vemunt, & in herarboribus, earumque radicibus, foliis, fi*ulibus maculas,

cultoribus
bis

papulas atque puflulas varii coloris, formse & figurae cxcitant, ficque tam fiorefcentiam quam frudificationem imp''*
diunt im^o plant^ mortem iuducunt. De radicibus tyicm^h-VCi

prxbet Knawel vid. rvpp () & elshol^ d) item de infei^o


colorem cocciaeum pra^bente radicibus nutrito conf. breYMagnum iilud bavhini, gabelkoveri joelis,
Nivs ^).
,

pETRAEi, DECKERi, ETTMaLLEEi f) remcdium antepilepti"

cum

fcio effe, confentiente rvppio, radicem arrefnifia:,

habitaculum. lUctnus^ ein Uoltzhock,

graminum

infefii

pediculus, qui

De foliorum pedicuti caput fiium infigit, in vulgus notus.


Mifccllanea
conferantur
Berolinenfta,
8c REAVvucerofis
culis

Quem

MVRX")qui
ti

citri

&

ktent pedicu]i/orm rofarum, tunicae, item


aurantiorum arboribus infefti? Fungum cynosba-

& Gallas pra^tereo.

i)

RVPPII Flora

</)

ELSHOLTZ

#)

BREYNII

cum
f)

Jencnlis p.

7<5.

Flora Marchica.

Hiftorla naturalis cocci radicum tlndtorii

valgo audit. Gedani 173

ETTMULLfRI Comment.
DOVIC. Pharmac.

1)

.XXXIL

REAVMVR

Tit. 14,

Msmoires pour

qnod Polom.

r 4-

in

SCHROED. Pharm Ut

& in Colleg

Practic.

& Jb LV-

dc EpilepGa

fcrvir a IHiftoirc des Isfeftcs

p.

ss;.

Toro. 1J|

J^^

30

Pcdicuh

XXXIL

Omnia

aMtnalia tcrrcdrk

aquatica

volatilia,

%'erminofa fiint ex pavllini alTerto ^;.

&

reptilia

Mufcarum pediculos

HEiSTERVSj&RiviNVs in DilT recenfet varia pediculorum & acai-orum genera. Sn^entes quoque pediculofbs
P<.
SEBA oculatiffimus rerum naturalium icrutator, teftatur.
pediculiSy
pifcatoribus notum eft. De peges itidem vexad
diculis fub fquamis Percarum repertis proftat obfervatio
2ACHMANNI /; HANNEMANN wj grandlncs vel ulcofcula preC
defcribit

favel acu aperta, vermicuJare pus emittebant.


diculis obfitas

martsns

XXXIIJ.

/f(r^<'^i7f?^5FaIconumquefub

B&

BaUnas pe-

teftatur j.

e) did:us,eft acari fpecies,

pennarum

radice \tmiiiTro'

quod ex alberti codice

(747/7idr^wtefteColum.YIIf, 7.

patefcit.

quosque defcripritD. D. gahrLIEP.

h)

PAVLLTNI

i)

HEiSTERVS

k)

SEEA

d2 taorrs ferinsnofa,
in

Eph. A, N. C. Vol.

wj>
ri)

0)

Obf.

CLXSXV!.

Thefaurus locoplctiintni rerutn naturalium accurata dtrcrlptlo

Tab, 90,

Afaftelod, 1735'
l)

\-

ZACHMANN

de phthiriafi pifcium

HANNEMANN

Rhenanorua,

de paflerc pifce grandinofo.

MJR7ENS inderSpitzbergifthtReifehefch'tibmgP. IV.C V.f,4,p.gi.


cinsn\oili T oilas in ftolociibus pennarum anferiiurum nidularl,
osconomlca

docuit

obfervatio

quod

plums

jugulatis

tnfcribusfad culcitra farciendi colieli' brevi tempore in pulvercm

comminuantur,

fi

deplumatis anferibus turiones fucco nutritio tur-

|idi infuper evulli,permifcentur.

inpSih

v^tmii^iif

bonnni

fnole^ii.

gi

Anferiim, columbarum, coturnicum, phafianorum,


LiEP. f)'
perdicum, aliarumque avium pediculi, cui non ex gesneri de
Avibus hijtoris, aliisque noti flirt. conf. frisch q) qui paflira
francifum redi aiiegat & hinc inde emendat atque deficientia

fupplet.
.

De'porcorum
Sunt bobus

&

ovium, cimices

pediculis Urii diAis conf.

viti lis

&

XXXIV.

nigri pediculi,

&

Inter

ovibus, quos felTas

qiiafi fligica Zicca

Reduvias, a fugendo

ZeecA Sc&aaf^Zcckgn vocant.

aleertvs r\

Reduvium

&

8c

Ricinum h^c

Reduvius roflellum longius habet, correpletum efca femper compreillim manet,

poniturdifFerentia:

pus etiam licet


hujus pedes obfcure rubeot, dorfum cineritio eft coiore tribus pundis nigricantibus difiindum, 8l ad cordis liguram efIn vellere detonfo annum vivit Reduvius; Ricifigiatum,
nus, de quo fupra diSum, foio farguine'alitur. Equi^ cervi,
eapri, canis rcliquoFumque quadrupedum pediculos annota,

tos atque defcriptos re|.eries,pa(Iim in animalium naturalide-

pediculosAudoreshaudievesteitantur. Exdiodoho narrat /)marcellvs de

fcfiptione hifLorica. Alatos

quoque

reperiri

Acri-

f)

D. GAHRLTEP.. Dec.ll!, Ann VII.

ObC XXXVllI.

Ltonh FRISCH Bifchrtibung 6t InfeQen F. Jhetlq) Joh'


Kr^nrJth Laus, FIIL Theii Tab. I(^, Pfauin-Vduft T^k,
atif den Meifm Tah, Fl Sianh Laus.
;

'

r)
s)

ALEERTVS
Ex

Libro V. Cip, 205.

DTODORO SICVLO rer

NAT,

L,

1,

hift ffifd,

mlxAb,

vid.

Tab.

5.^-59,

256.

Jsh
F.

i^-

L^fifi

III. Fsg. N.-

antiqu. L, IV, nariat


s,

p,

MAPXELL.DO..

D(f Pediculo

32

Ac

idophagis Libise populo (ex largiori locun-arum efu) ubi

quadragefimum annum.
it6.

exceJOTerint, iis

nonfolum

vifli

varios,

ipecie horridos ac turpes pediculos alatos in corporibus

ventrem primo, tum pedes, deinde totum corpus


parvo tempore exedunt. Jta Cel. pavllini t j fextipedes nigros pediculos alatos, magnitudine vulgares porcorum pedirafci, qui

culos aequantes,
dit,

qui

cum

fjfurro in aere volitantes in VVeftfalia vi-

puerum porcis pra;fed:um

miferabiliter excruciabant

Si porci in fovea ifta uliginofa qiq volutant, ut


referentem
f^pe faditant, plerumque hoc examen reportant, a grege,
:

quem

pafco, miyriades accipio

XXXV.

Pediculus ab
tui ducitur,ut

aliis

laudatur, ab diis ciilpatur,

&

de/pica-

contemnendum iftud animalculum in proverbiis

D^n. heinsivs V) contra panegyricam orationemdixitpediculis, encomium^ canens; & manibus volvo fcriptum germanicum typis evulgatum to ). De pauperibus inPeruano & Mexicano regnis nierembekg memorat,
vetuftate contritis verfetur.

pediculos Iocotributifumerent,quod aliud


Ronhaberent. Bancani,gens in regno India? noluntanimal occi-

quod reges ab

ipfis

dere,

/)

PAULTNI

n) FRISCR
9)

*)

Dan HEl
^''-fi*^^

fafcic.
1.

c.

XVIII.

'JIS.Vj oration

XX

fiiegrnde Pferde oder t^ieb-Uus,

XXXV. adir.irantl,

rerunriadnjiiabilium pii|+

"^'^ zetVotrkuriztndt Curiofu'dten in tinir Lohfchri^t der

denen Seid-itm

x)

Obf

T. Theil Tab.

NIBREM3ERG,

Vdufe

zu tiuem trdHU^hsn Neu.jAhr-GiftbeBtk 1679/


Hift.

Nat. Lib. VHl.

4*

fnficiis t5

vermihui

hmim

q-

mobfltf

derejideoque qiiaP-do pcdiculis infeflantur,accerrunt ex dcferta


Ercmitas, qoi eos captantj

& captos capiti

iuo imponunt. al-

DRovANDvs. j/) Americanij referente theveto,

fi

mordeantur

apcdiculis, eos captos dentibus interimunt

quodjquando pediculos devorant,

De Tartaris reeodcm modo {hfQ

adverflis inimiGos fiios vindicaturos,dicant.

herodotvs m Mffj.

ferunt,

yomens deBudinisScythise populis prodidit,pedicu]is vefci. In


Cumana Infala, ficut in libris de navigationibus in Indias Icgimus, pediculis codis
refert,

de

&

crudis vefcuntur.

ruftico, qui inter varia

eaque

clavdervs z)

rumme abfiirda phan-

fophismata faepiffime eo Covditici quoque


deveniebat
ut pediculos fuos recens captos devoraret, quafi epuJas
nutriendo corpori apprime proficuas.
Hiec fufficiant de
brutorum pediculis dixiile diutius ilJis in(ifl:ere nec gloriofum
nec fruiSuofum cenfet movfetvs, quem femel Isiudare &
notafisc

minare

volui.

Pediculi

hominum

XXXYL

diflinguuntur ratione magnitudinis

&:loci, ubi commorantur. hujus mtiiitu funtpedicuii communes capitis, ulcerum capitis, pus crudum exedentes
;

rariores

exigui, fudoris capitis excrementis fe nutrientes,

germanis
quos ab illis ortos exiftimant; alii ohmiiuUtoref
majores, totum corpus perreptantes & in pJids
veilium
E
a@

Sci>\vt!if-Uup,
didl;i,

;)

ALDHOVANDVS

z)

CLAYDERVS

de lafeais

Dcc.

11.

Ann.

I.

5, c. 4, p. jn.

VI. obf.

J44.

176.

'M

Df

aA

Vediculo

ac indufiorum nldulantes, germani, KUider-Vaufg^ duplo majores exiftunt pediculis capitis corpus mordent, (anguinem
,

fugunt, etiam vifcolis

&

pinguibus corporis excrementis ve-

ovulorum feminio valde

multipli-

crinitis pertinaciter infixi

vocantur

fcuntur. in plicis depofito


Alii

cantur.

pudendis

McrpontfSf de quibus infra fufius agetur.

XXXVII.

Defcriptlonem pediculiamplam dedit

Quamvis

fcedius nihii

fit

quam

swammerdam

a).

pediculus, repraefentatus ta-

men per microfcopium tam eft notatu dignus quam horriMicrofcopio ipfiim fubjeci, & qualis mihi fue,
dus afpedu.
rit vifiis,

referam.

Pediculus capitis totus quantus ad inftar

Caput oblongum, verfus os admodum


cornu pellucidus.
hifpidum acuminatum eft. Ad latera futurse coronalis fiirgnjnt
cornua feu antennx breves quaslibet ex quinque articulationibus compofita, quarumx prima excavata pilisque obfita, alteram globofam rccipit, 8c articulationem facit, qualem os femoris

cum

Ad

acetabulo.

oculi ^) majores

prominent

lambdoidece duo
CoIIum breve cum thora-

latera flitursc

nigri.

Thorax quadratum oblongum repraefentat. in dorfo nigra macula quafi fcutum. in pedore fex partes humerales, fterno connexjs, totidem pcdibus deftinatje admirandam
cc unit.

ftruduram

oculis objiciimt.

Qussque pars hum.eralis ex

bus partibus compoiita, quarum aitera alteram

recipit,

&

tri-

per
tri-

a)

SWAMMERDAM Joh.

Bibtl dcr Natur, ^ortnne

dh

Jnfeatn in CUf.

ftn ^erthtiUt. Ltifzig '7^2.


b) conf.Diff. deOculis

Infcaorum l'rf.Thom.JACOBAEO Refp. Melch-

Mstth, Tybrjng, Havni 1703.

infeHis

^ vermibus

homini mde^is.

5^

hanc invaginationem mutuamque partium conjunftionem pcs poteft contrahi & exiiendi.
Sex funt pedes,
utrinque tres, ex tribus articulis compofiti. Primum thora.
recipit extrema huci proximura, quem femur oominabo
triplicetn

meraiis partis vagina, ita ut hic perfede rotatorium perfpicias

motum.
tantum

Femur cum tibia,

&

fledlitur

venia comparative impoiitis,)

fit

extenditur, ut cutis patellae fruftum quafi

Pes convexa extremitate

interarticulare repr^fentet.

tibise

excavatae connexus conftat ex fruilo majori, unguiculo

armato,

licis

&

ex unguiculo

conftituentibus.

&

Ex motu quem pediculus cum

plicatione oftendit, ad praefentiam

&

tum
cit,

per

lo ad

com-

mufculorum perforantis

fenis annulis feu incifuris, quas contrahere

poteft,

iadicis

Venter ad ovi formam

perforati concludi poteft.

poL

duobus internodiis indicem

&

effigia-

extendere

magnum compofitum culum cum cauda bifurcata


quem fanguis ex cute & venis humanis hauftus a

anum

eleo"anter ad inftar

col-

Tota cutamen circa articulationes obfita


pergameni a nutrimento nimia quantitate

usque mirifico

tis fpinis pilolis,

motu

effi-

ad;us transparet.

copiofius

ingefto diftenditur, 8c crepat, pediculo fortiter compreiTo.


Internarum partium conftrudionem videre mihi non contigit.

swammerdam perhibet,

fe perfpexiiTe

mufculos abdo-

minis feu fibras mAifcuIofas circulares, culi interfed:iones momargine


ventes & ad aperiendas 8l claudendas tracheas
pediculi
licque
refpirationem
facientes,
adculi poutas

juvantes.

Vifcus

quod

continuis

motibus

palpitat,

etiam nudo oculo cernitur, ventriculum eife celeberrimus


Recenfet pulmonum tubos quatuordecim,
autor afTerit.
feptem in utroque latere, aerem liberius ? dmittentes per ca"
put, antennas, thoracem.

&

pedes ramos diftribuentes.

Os
de-

3^

T>f

pedicuh

probofcidem feu canalem,

defcribit ut

qno aculeus recon.


cerebrum decurrens

in

ditur, cui adhserefcit cefophagus, fupra

colhim traniiens &in thoracis pofteriori paite, amphatus vcn& red-um tandem efFormat. Jn thorace oftendit fpinalem medu.^la.n, univerfo corpori & pedibus vitam, fcnlum & motum prc^bentem.
Ovarium pcr infimum ventrem extenfum, in quadra^rinta peditriculum conftitnens, jejunum colon

culis fibi viflira affirmat, indeque colligit, finguJos utriusque


fexus Q(k, in quorura uno numeravit quinquaginta quiituor
ova.
Ova, qu^e pedicuK edunt, hndcs, 2fuJ[t! vocantur, pilo-

rum

&

cutera difcindunt,? feparant

deponunt, inoculando

agglutincint,

Hoc
eodem

alantur. vid. Tab.lII. lit.T.

ad

pfji

radic^m ovulum

quo pilorum

ntitrimerito

incifum exhibet cvno *)


aHeg-atos fabep.vm, schkaseri

scHROECK & ab
DERVM, HOCKIVM & BORELLVM, prSS OmnibuS SVAMMERDAMr)
qui tabula ^nea fecunda eleganti delineatione interna pediQuid miilta dePedicuIonim ufu
culi vifcera ob oculos ponit,
practico? ut conmctudinem fervemu, paucula affcremus.
conf. III

Vivos contra itterum a

rufticis

devoratos obfervavit zacv-

Phthiriafi pnella i-nde

Tvs d).

glutiti caufa

corrept?! ej.
Pediculi defpasir.um fphineleris Ycficx
re-

Ad

mortis / ),

laxan-

*) Cofraus

Conrad

CVNO

fcopia. Ausfpurg 1734,

p. 30.

ODfervatlonej

TaD- VllL

^erferlhte Mitf.

&q

;)

I.

d)

ZACVTVS Lufitaniis !Ibr.

e)

tiiifcb dejfcn

fig i,

Decn. Ann, Y. App

oir. Frajf,

Mm\t,

C#p. 2. Qli. 7.

p. 37.

/> BONETI McrcurirrSCompitaluiusLib.

IX,

?^e

i^ero.

infc^if

kxandiim

alii

^ vermibtu htmm mohjlif,

37

aliquot pediculos extremitati pcnis impofue-

runt ut urethra ongulis

pedum

titillata

vefica

urinam emit-

Ifiborduf Ab amelvnken recenfet


EtTMaixEK ^).
exortum t^Q. magnum tumorem
WeifFenbyttcl
Hermanno de
in capite, qui prefius teriuemfetfdamque emiferit humorem.

tat.

conf.

fuafu Henrici de Stoppelberg matris, capiti flio innumeros


bediculos immifiire, caputque, linteo velato, ne uilus elabere-

vexatum , quid? quod cruciatum


tur aut decidetet -Imifere
Mulpenitus
exfiido optime valuiiTe.
tumore
fuiiTe tandem
proPt^at obfervat!ones,pueros impura fanguinis maiTa, (cabie capitis pediculis fcatente laboravilTe ceteroquin fanos;

te

pediculis

tionem

nocivum excremeatum confumentibus

&

fuppura-

(iiftentantibus necatis, ulcera capitis fui^e confolidata?

brevique maligoitate excrementitia in fanguine

reli6ta fecu-

humores oculos laeferint quitam mortem -^).


dam pediculis immillis cos expurgant, qui tanquam hormini
Ubi

fVlveftris

atque
Vid.

iis

vifcofi

femina hiic iliucque reptantes lemas colligerent,


De pediculorum ufli
involuti poftea exciderent.

MOVFET

0
.

xxxiix.

Sed quid fentiendum, cum quidam, utivulgo opinantur,


sitibus m2.gicisfeu incgntatione pediculis fcatent: an tales ex
veftimentis mendicorum, puerorumj aliorumque pediculofb-

g^

ETTMUILER

h)

hincLOEWal ERLSFELD

kurlztr Btgrif der jirtztfiiy.Kunfl p^ 237.'


Uni^erfaAfeJicif^jiPrdBiea p 70$' c\vie^hst

afFediasinfantcsaaiultis capstissiiorbis prafervBtfed snolfftjilijnuseft;


dicit,

i)

Tho.

MOVFETI

Infcaorum Theatrum

p. 264,

J)e Pediculo

-g

rum acacoda^mone
woLFFivs

collcdi per

/i) fu(picatLis eil,

me

aerem huc deferantur,utl Cel.


modumque, quo fiat, cum

latet,

Cum fafcino efreduni, ut


thomasio /) ignoro.
manuariam
bombardam
displodere,nec idtu teram
venator nec

Celeberr.

profternere queat, pediculos,ut fclopetum fclvant, incantatione inauxilium vocari refert, westphalivs & bodinvs j,

Pediculorum nimia copia plerumque comes

fcabiei humidae.

In plica polonica pediculi valde luxuriantur o).

XXXIX.

Qui longo putridoque morbo laborarunt, iis pediculi in


In hcminum capiticapite nati levationem morbi indicant.
bus ex fynocho putrida convalefcentium plurimos confpici
pediculos, & quafi epidemicos tS^t in febribus malignis, ob-

Morituros contra pediculideferunt,cafervavit salmvth p).


put relinquunt, atque in pulvinaribus reperiuntur, rationem

caufam adferentibus mcdicfnse pradicse aud;oribus, quod


Quodfi in jugulo & fcrodeftituerentur blanda exhalatione.
quoque
mortis habentur indivicinse
harreant,
cordis
biculo

&

Conftat m:aximum iftorum vim effe cachedticis tabipurulentis, ichorolis, &: quibus non adeps folum & fan-

cium.
dis,

guis, fed caro

& cutis fuerit

corrupta.
.

h)
/)

WOLFFTVS Obf. Ann. Dec. 111. Eph. N. C.


THOMASIVS Program, Ledion. hybcrnar, Anni
5

m) WESTPHAL. Schol, ad Grijnwaldi


ri) Joli. BODINVS in Dasmonomania.
0) Herculcs Saxon. Pradt.
t)

SALMVTH

Obfervat.

1702- p- 7,

obf. dc Epilepfia a fafcino.

Med- Lib, X. cap, XIX,

Mcdic Ccnturie

p.

gir,

trfs p, 137.

XL.

infeSlii

2jj*

vermihus homini

39

XL.

De

molcfiis,

Phthiriafi pauciila diiTeram.

multos ea

periiiTe a ju-

fti(rimojudicepaoitos,recen{etMOVFETp.2^9. &francvs r).


In Medicina hoc maium pro morbo acceptum velschio de
VenafnedincnjiTp.^i.qm duplexeiTe videtur,unus,

fi

magnape-

diculorum copia in corpore vel ejus parte aliqua prognata


&:cutem & carnem depafcatur; alter hoclonge gravior, &
qui aiiquid fupra

t ,^ov

Hippocratis noftri habet,

^i

animal-

culaillainuiitatseform^ &vermibus proprie didis fimillima,


aut etiam veri vermes in corpore nafcantur, quo morbi gene-

reAntiochumEpiphanem.pluresque alios,quorum aldrovanD vs &Audores nominati mentionem fecerunt r) extindtos. Memorabilis eft obfervatio blondell /) deHoIlando, cujus cutts
ita

repleta fuit pediculis, ut ex vola

mento, barba, peftore, ano


here poffet viventes
meftris potus

&

fotus

Mendicus frigore
;

pene,

& ambulantes

&:c.

oculis,

innumerabiles extra-

Medebatur huic malo

bi-

aquarum thermalium.
.

|>ultus erat

manus, naribus,

&

XLI.

fame ened:us

agro inventus feeruebatur, mi-

in

menfem integrum Januarium

poft

hique demandatum,ut infpicerem cadaver, quod fufpicio erat


violentam
rat,

eum

obiiiTe

fed centone

m.ortem.

nondum in putredinem

& tribonio pannoque

abie-

contrito teftum profe^

rebatur, tantaquc copia pediculorum adhuc viventium

&

per-

reptan-

q)

FRANCVS

f) conf, 2

t)

Difp, HeiJelberg i67. de Phtbiriafi.

Maccab

BLONDELL

IX. 9- A61, XII. 23.

de thrni# Aciujsgr. cap, 14, f. 2,

De

j_Q

PedfCtiU

rcptantiiim Gbfitiim, ut fojdius mihi afpedu nihi! occurrerit


" Hydrope mortisa non modo pediLinquam. ^velse (cribit
:

culoriim adhuc dum vegetorum millenis (tam enim incredi" bili iiU nunc prodibant copia, ut tota defund^e facies fubiis

''

" tantum non fepuita eflet) efca viva & lenta fuerat; fecl &
omnia
,9
circa genitalia & fuperiora femorum adeo fphacelo
corrupta, ut tam brevi poft
" nies nunc jam proreperent.

''

mortem

ejus

vivi etiam ver-

XUI.

Vari^ afFeruntur prarter omnibus notas

csufas, pcregri-

unnationem, morbos graves,paiipertatem, fqu-alorem vitae,


quoque
pecuiiares
Sed
augeantur.
de pedicuii in homine
III. albeRdantur quarum quasdam in medium adferemus.
^iu)iad2im exulccrationem cah/arise nommat, ad cujus de-

pediculorum contribuat.
tericrationem innumcrus concuifus
caiisnearum. dulcium, quse fuperAccufatur efus ficuum
abulum. Tale exemfiuum excrementitium. facile prsibent p

&

&

caricaficuum
recenfet heerivs v) a nimio nempe
aliquid
Clima quoque
rum ufo pediculos efie generatos fe)rcquinodiali navigant;
iinea
fcb
qui
contribuerc experiuntur,
armigrantes
Gra:ciam
in
mundillimje virgines ex Italia
chipe-

plum

;r

VELSE
wanx

)
^)

in Diff-

mutuo Jneeftinorum

IngrtiTu

&

aliis

machina! hu-

extraordiDariisLugd.Bat. 174^. F- 42.

AI BERTI

HEERIVS
conf.,

de

in

Therapia Mcdica

p.

458

Obf. 23

Claff.
s;. 1.AVL. Quadrip,r,.

AffeiV particul.

1,

3- c

20. P* 3^

^*

J, p.

.,P.

ROLnHCn,

Epiri

infcBif t$ vermihis &omini mdtflif,

^r

chipelagl navibus ab hifce fe iioripoiTiiD.t liberare itifeAis canr.

TEICHMEYER x).,

Jn Hlipania pediculorum aluntur myriades,


Ad rnorbos epidemios qiioqne referri
conf. TENZELj/).
poffe D. D.

ADOLPHi ex longa obfervatione communicat

maxime vero

re, ventis, tempeftate occidentalibus

ae-

auftriniSj

humido-tepidis exiftentibusj vermes utplorimiim corpora

in-

feftare.

XLIII.

Eemedia

liuic

morbo

proficua ex antiqnorum medico-

Tum fcriptis fuppeditat -walther,


fantum

Ad

capitis pediculos in-

capitiluvia aquofa aut ipirituoJLa,quae ftaphyiagria, bac-

lavanduk &c. ingreditur, pras omnibus centaureum


minus laudibusextollit sim. pavli &) oUi ^wf^f aliquot guttse cerC9E:

lauri,

vici inundlse, necant capitis pediculos,

cinfta

fi

modo

^etrofdini capiliis inlperius pediculos necat.

commendat langivs

h)

omnibus

aliis

& fafcia

dum veftiumque fimbriis illitum.


8identesfletiintY^YQ{\:ts

falutari

efFedu convidus

A(7/7

Peregrinantibus

remediis

palmam pr^=

cum

axungia reda-

ripientem mercurium in unguenti formam

xwm

mitra

quo minus capitedecedantprohibeatur. Pulvis feminis

Infantibus ofla demortuo

quocunque modo

LENTiLivs

^j

fuadet,

F
)

TEICHMEYER

y) conf-

Inftit.

Pathol PraS. p. 43

WALTHERin

fylva

e)

169J. p, 532

medica fub

titulo pbtb'.riaGs p.

12*,

5^

Rofmi LENTILII Etsodromus Med. Praa. Anni 1709^ p. $10.


EpbH), Acad, N. C. Dec. IIL Annm VII.Ofef.LXXVIII.p,^!?,

&

a) Sim PAVLl Qiiadfip. Bot


h)

pecifi-

TENZELII MonAsh-GtfpTachs

z) Joh. Ge-

de
AlUum

geftata

Cbr. Job.

LANGIV5 0pp.

p.

271

Parr. III. p.

4J5

Dc fedicuh

efl

fpecificum quoque edit cfFedlum, hinc Judjei,


diirimi &fcdi, quia iilo

alias

immun-

fepe vefamtur, nonfacile apediculis

vexantur.

Spi^elia anthe'minticae five

MARGGKAFii

*) virtutes

Arapabaca pisonis

me adhuc latent.

&

Infufum Theifor-

waldschmidt^)
guldenklee aloe purifT.
idem 'praelHtit. e) Baineo

meradicisjTijwfVi/V**) Iperatos editeffedus.

recenfet phthiriafm alce curatam.

unc.

II.

aqua abfynth.

lib. !.

foluta

lanzoni

oUi oUvarurti curatam obfervavit

tionem formbfk
debeat,
fis

cum

virginis matutinis horis

Aridr,

libavio

lafjivis

amfiexui fpondere

O' Melius Kofocomii praefedus phthiriafin

diculos poflea

non

utnova

curavit

dum

quail pellis pe-

admiferit, referente pennio.

XLIV,

Pediculi inguinales,

r 17

n.

feri, Gallis iWo'/?/of/

movfet^

variis notati fuere nom.ine quas

did;!,

vario a

taranLatinorum

recenfet

Fhtc?is ab Italorum vocabulo fiittola in

i)

cura-

deflinabimus &fapcrftitio-

;;>^//betuIeis vibices fjperinduxerit,

ta

Qunm

1. c.

idioma transdudo; mascell. empir. Bri^antes

a populis feriilimis

*) conr. !iL

LINKAEI

Upfalis '75

*)

Gift.

/)
g)

b)

conf. DifT. d

TiaisHS

e.

Gramlng Ic^idenS

VON GULDENPCLEE

McL HORNVNG.'Epifl
p-

at

prscelUmiffiaJo Praf.

Praa.

Opera
40

p.

575.

Pr.a. Lib, V.

p.

95,

200.

VALESCVS

COLLIAN.

9,

HOF Refp. Bertb. Erf 1747,


WALDSCHMID in Opp. Med.

d)
)

de Spigili4Anihelmintha'9.t(f.T.G.

it

TAB.ANTA

Lib, XVI,

j6.

CsfilV^

KNIP-

infeclis

vermibur

6msm tn^hjlif,

43

reinesivs feffar lochnekvs ?)


riUimls veteris Britannits ;
a GROEBEK vediciihf Fbaraonis appeliant. Suam de Pecliculis
;

&

Aegyptiacis iententiam bochart /) enidite profert.


Opepretium duxi, deformia ac fceda ifta animalcula accuratius

ras

addudus

defcribere, eoque magis

audlores

rerum

quia quotquot evoiverim

naturalium fblertiiTimos fcrutatores vel

alias

plane nuilam ipforum fecerint mentionem.


.

Ope

microfcopii

illa

XLV.

confideravi, comprelTique

euli corporis, teftudinis inftar,

hi funt vifa

tam

hmis

ad cordis figuram

cruftis, vel fcutulis, dorfisali

& latiuf-

effigiati

&

mi-

peftorali

expolitis tedta iiint, ut fuccini pelluciditatem habere vi-

deantur.

Caput oblongum

&

acutum piloflim

eft

juxta roftrum

utrinque
j)

Eph Acad. N, C. Cent.

k)

Otto Frid

/)

Samucl

GROEBEN

BOCHART

VIIT. p. 233.

Oriental Reife

in Ivierozoico part.

c.

29, p, 277.

W, Lib, IV, Cap. 21.

-^^

44
utrinque duas

fetas, h)

Mor^ieng

alteram altera longiorem habens.

neolas, quse in capite ad difcernendas ejus partes in

aere excufa duflas

anterior c) ob regionis

Li-

ima^ine

convenientiam

futuramcoronaiem, pofterior^) lamboideam indicant. Inutro-

que latere, ubi futura coronalis defmit, inangulo protuberanr) juxta quos antennae /) quinque
ti prcminent oculi nigri
particulis per enarthrolm unitis compofit^, longiores pro
;

magnitudine corporis, teneriores, quam in pediculo manfueto exurgunt, quas fubinde ferus movet, {ublatasque
fert,

&

erecias

ubi autem ingrati quid attingit, aur morti proximus, de-

&ad

Lambdoideam mediam macula occupat minuta, ^) quas utrum pundum tantummodo nigrum, an foramen, difcernerc non potui-,
jicit

humerosdemittit.

CoIIum nullumi ef; caput corpori itaconjungitur, ut occlput convexum in cavitate g) nucham & jugulum conftituente quoquo ver/iis movestur.
Ex utraque corporis latcre
mammillares emergunt proceffus
octo
primus capiti
proximus, h) icapulam primi pedis; fecundus, i) fca,

pulam fecundi;

8c tertius A) tertii

pedis femur

cum

cor.

pore conne6tentis partis conftituit; quartus, /) quintus,


n ) feptimus o ) proceiTus, funt mammil) fextus

lares apophy(eSj
xnaior, fexta k)

quarum qnarta

adhuc longior

/)

&

minim.a

feptima

quinta m) paulo

o) longiiTima,

quse

verius pofteriora inclinant, Intra o ftavam p) utriusque lateris


anus aperturae, quibus procelTus perforati effe videntur, in

quarto
in

/j

&quinto m)

feptimo

o)

feptem

Pedes utrinque
110 five

tj'es
;

longiufculas

m fexto ) quinque

in ocTavo p) tres itidem (ktx,

tres,

peftori a natura

non ut

fixi,

in

manfueto pediculo fterdao fcuta adid

fed ex latereinter

incurvata, emergentes. Priores fijnt longioresgracilioresque.

poftc-

infi'Sifj

1$ vermihus Somhii m6Ujiift

pofterlores craffiores, robuftiores

& breviores.

41t

Ternls

fin-

quorum alter altero amplior. Primus


fecundus^)
&tertius rjimmitti pofTunt^ut
^'A)cui reliqui duo
pes pro arbitrio exeii vel recondi queat, eft ampliffimus, fcu
guii conftant tubolis,

tique,

qua

exit, inflcxione

partem pedis humeralem

F3

confti-

tait


tuit.

De Morpions
Femiir plane deeO-.

mum animadverti, tubuli

Tibia

in convexi corporis fpeciem exit,

di deftituitur, nec

nifi

s t) tertii,

quem

anguftiffi-

extremum
facultate movcn-

r) affixa margini, cujus

cum

omni

(qCq

tubulo r) ipfb moveri

poteli:.

Pede enim cum unco verfiis caput fublato, deorfum tibia /)


cumtubulo r) quo nititur,immobilisvertitur,pede contra de-

preflb, tollitur

ficxione

&

eadem.

cum pede t ) motus


Pedis cxtremi partes funt

Tibias vero / f )

extenfione conficitur.

una longior, ) in qua angulus prominet, fetis obiitus, pollicis


quafi vicem gerens, cui oppoiita altera, quafi index digitus,
t>lx>)

tribus junduris, qiiarum articulationes fetofae

uncoque pr^longo, colHgata.


arftius contrahit,

& conftringit,

Anterioris pedis

&

hirfatie,

unguem vx)

reliquorumwflp)

ita,

ut tres

articuii cum unco circulum efficiant


Quo etiam fit, ut animalculum hoc admodum tarde incedat & fe moveat, pedibus-

que

inter fcuta prodeuntibus potius repat

natura quoque

pedes

'

infe^is

pedes

ita arbitror

vermihus

ftiores

49

efliciunt,

unci

altius

per cuticulam

pofteriores vero breviores, validiores

cum unco

corpore

moUftis,

conftrudos, nt priorum longiorum, qui

contradi anguJum acutum


poilint adigi

kmini

in circulum

coire,

&

innirum,uncos prioruminfixos, caputque

iis

ftrum infoiTum retrahere,

robu-

ut animalculum toto

&

ro-

illisque iblutis progredi,

& in alio

pellucidum:

fcutum

loco confidere poffit.

Corpus totum
quafi auro

obdudum,

inflar fuccini

efl:

incimris .ftriisque eleganter cancellatis

variegatum.
In thorac^ifcus /emilunare y) transverfe pofitum fan"
guinem colligens, quod fped:aculum praebet haud injucundum, modo derivans, propeilens, deduccns, in omne corpus

difRmdens,

& ver,rus pofteriora aliud z) fcybala

ducens oculis

colligens dc"

fe fiibjicit,
.

XLVI.

Calendis Februarii tempeftate frigida,incIufo pediculo In-

duobus vitris concavis, obfcrvabam tubulorum, fralo


rum,& ruptorum,invicem cumuiatorum copiam parietibus vi-

guinali

trl adharrere, id

effluviis

quod hieme

in fcneftris confpicimus.

Nutn

& exhalationibus tribuendum, in medio relinquam.


.

XLVII,

Alio die, duobus incluiis morpionibus,


minorem majori
obfervabam incumbentcm, anterioribus pedibus fuperlhumeros extenfis,

uncoque pedori fuccumbentis

infixo.

Majorpo-

fterioribus nitens pedibus, anterioribus


ad latus vitri repere
contendens,brevi expirabat.
mortuusefTet^humferusdex-

Cum

tri lateris

totus liquore fufFundebatur

modum

pellucidoj

exadc rubente, mlrum

altero aliquot horas polt moriente,

idcm

D^ Morpione

48

idem color manebat. SaccurebatTab.


SELH m) CQd mittam.

IX. 8c Tab. XIII. koe-

XLVIII.

Pedicull ingumales niimero incredibili brevi tempore (c


multiplicant.

Denfms vellitam pubem eirca locaobrccenaoccu-

pantjintcrdumjmentum promilTa nimis barba, axiiias,interdum


& fupercilia arant. Raro vagantur, fed diro fatis

palpebras

moriu

libi

lius a loco,

locum exc^vant, ibique confident

quem mordent, removeantur,

Non pr^termittenda
LlKi n),

ut

diffici-

In reliquo corpo-

re vix atque non diu vi\aint, capiti impofiti


.

afHxi

animam

efflant.

XLIX.

duco, qu3e

memori^ reliquit pavlhomo vagse libidini de-

" Erat Florentice Siculus,

" ditiiTimus, cujus hircus,fupereilia & penis pediculis iftiSjquos


" Galli Morpions dicunt, adeo plena, ut paucas intra horas
"
^'

-'
''

*'

totam fcatulam eorum plenam collegerit. Pruritus & morHinc fricationibus crebriofus in partibus iftis continuus.
ribushumores magis magisque allecti, dolores inilgniEer
auxere, donec totum membrum genitale fiaccidum & pu-

tidum unacum pediculis

fruftillatim decideret, reliqua par-

&

" te arte demta, asgro autem gemitus inter


cruciatus mi" fere pereuntc. "
Idem Celeb. pavllini de venereo phthi.
riafi

confumto obfervationem Dn. E. Q. M. D. communicatJ?)

&
m) ROESELII
m) Chr. Fr.

Hift. nat.

TAVLLINI

ranarum noftratium Tab. IX,

&

Ttb. XIII;

Tr. de mortc verminofa pi 159.

) Eph, Nat. Cur, Dec, II.

Ann^V, App.p-

24. Ohf,

XXXVHI.

de

!iie

wnerea iofc^o

phm molliirimus

toto verminofb mort?io ^),

cinsedus

pedicuiis. coafuffltl

Maximiis

aldrovandvs
.

turpifli^iHii?

Arfiii!-

mcechus a

*^,

L.

m quo vulgus

memimile
nQO abs re cIhcQj morpiones & luem veneream femper ciTe
coniundaj quiquc iiJis infe<Si, hac laborare. Fnrut quidem
DESAVLT z) conatur aftruere luem veneream a vermiculis ve.
Errorem

hic^

verfatur, paucis

aereis produci, qui partes, in quibus hofpitantur, rodant


depafcantur. deidier r ) contendit,morbosvenereos referen-

dos ede in aiiimaicuia iiumerofa, minima , agiilima , maxime


prolifera, quas ab infectis in fanos celeri contagione propagentur quse loca, ubi haerent, morfiunculis impetant ; imo
qtiam depafcantur ; atque ea ratione fymptomata omm^ quae
;

morborum vencreorum

propria fimt, inducant ;

h'^c

ttmen

abercrombyo tnRO i^i4 innova non erant, i^z^


dicata/)& a AT^^oi/?^ hartso ekero anno 1^99 r). His vero de
longe aliis vermiculis quam morpionibus fermo eft. Xonftat
jam a Dsvidt

*)

p) Obf. XLI,

cekb.

ALDROVANDVS

de Infeais.

Maladiw VtiiehenBes &e.Euf*) pctrusDESATLTDiffsmtionfurlcs


733. 12

digala:

r) Antonius

DEIDIER

ProfcflbrMonfpefTulanus ia Diff, dc tnorbis ve.

nereis~i7i3.
f)

Davld

ABERCROMBYI

Tuta ac

efficax

mercurio ac femper absque falivatione

Iiiis

venerex, fspe absque

mercuriali curandat ttietho-

dut Londini i6g4. '2


/)

Nicolai
ta

HARTSOECKER

1^99.

Epiftolaad V. C. Nicolaum

ANDRV

pr.

^^ Morphm

^o

ASTRVC u) de morbis venereis fcripfifTe, multosque de


eodem argumento fcriptos libros perlegiHe & recenfuifle, qui
hanc theoriam verminofam irridet & nauci j^flimat 8c dc pc-

celeb.

diculis inguinalibus

ne verbum profert.
LI.

Pudendorum infedlicnemfemperomni

in cafii effemor-

vella v) 8c fcabiei om.ne genus in lue vencrea reperiri, de vigo alTerit \o). Qu^tamen m.axime intet
fe diverfa, hominemque purifHmum malo ifto coinquinatum

bi caufam. Gallici,

fuiffe

In infantes translatos morpiones,

experientia docet.

quorum palpebras
lidcret,

exararunt, ut fcabies ciliorum radices ob-

haudfemclobfervatum.dchac
.

fcabie vid.

actvar.

x)-

LII.

Cura expofcit anthelmintica oleofa & mercurialia.


Optimum antbelminticum eft nicotidnA & lixivium ex eadem
paratum. Okofa l\\. G.W, wedflivsj') commendat^quod tran^
fpiratum impediant, in quo vita infedorum confifiat. Vomilaxante, fomentis

torio,

pubis

feliciter

&

linimento mercuriali pediculos

depulit tvlpivs *).

Apud schenckivm obfervatie

ASTR%T <!e morlit vencreis Hbrl fex


Georg VELLA do. I, de morbo gailico.

) Joh.
f)

ds

VIGO

Cap,

de

morho

Parims 1738.

gallico.

V?)

Jo

;,)

ACTVAR

y)

G, W- WEDELIVS de medicansentorutr) facultatibns Jcp

l-

I.

2. c, 7.

167?. p. 179

Amoenitates MatcriaE ^iedics Jcns l64 p 572,

TheorJa rjporum mediea


*) Nic.

TVLPII

Obrcrvaiion.

Msd Lkb,

III.

en 170J

Cap

40.

p.

239,

p-m. 249,

infcclif

vermibui&omiHi fmhftif.

ff

vatio occurrit cujusdanij qui adplattulas cufandas inunxerat

mercurium, inde vero cviratum (e fentiens e.confilio Medici


ohum fpica z) applicavit, unde & phthiriari& huic muneri faScimus femen SabddtUi in pulverem tritum,
tisfadtum eft.
axungia
tinxilTe.

exceptura applicatum inguinales pediculos ex-

iliilla

Hiice did:is contentus,

aliis

occaiionem luppeditare

volui naturalia ukerius indagandi, meas nunc curiolitati


iint limites 8c

F
*) conf
I. 3.

FOREST
praa.

Hieron.

LING

p-

I
1.

2. f. I.

REVSNER.

CiQt, j.

Cbf,

Obfr

I.

&

S.

SCHENCK.

Ohf. i6.

9 S,

Augaft.

Med
Mcd.

jt.

Prax,

1.

4.

Oh(

THONER
a
1.

VELSCH
5. c. 4.

SENNERt.

Obf. Md.
ed.

Phil.

I.

4.

GRU-

'

RVM.
A

fedkuhs a

capite^

piBm obfervatosj

T^^J^di ricoti
aliis

hiimano deiiimtys per microfcoa me delmeatus tiM Kopf^

sPiGELivs obfervavit

cucorbitiEi

eif!

liedl^lirm

$,um$oS>ttWfhtmigt

^urm.

&

&

caput
cauda deefts iiciit spiT^^i^ p^f^f^ cui
GELivs^ & ex eo sennert ddineavit. tlB SaKi&s

-fljlltllls

naturaii magiiitudine

latiradOj .digitum

^quatj hicvero muko minor, repr^fenratusj ut aliquaiem tantum tibi formari poffis conceptum^ de
ejusfigura.

DD

Asafi ex pullula fcabioil a JoL CofnL bonomi Itadonata a Joh. lanzono in"
Dc^c. !L Ann X. App.p.jf
ferta Epbem, Acad, N,
ex hoc RiviNVs defiimiit in Diil ^.e pruritu eKan^
lice defcnptij latinitate

-^

tbematum ab acans, item

nmum p.

5 ^'^-

bonanni Mufsufn

Kwche-

no. 94- Sveltliefen io ^ta|f.

EE Qmk acarorum cbfervante BONOMoSfcif Ikfcil ^^tt


]pp.

Smnss ETTMULLERvs per schaeffervm

delfnea-

&

aB. Erud, Lrpf. i^Si.p. ^iy,


EitPart,
Ottf^m
Tom.
IL
JL
VL
Difp.
^42.
mulle^^
p,
ex
liis jtiviNVs in Diff de prur. exant. ah ac&y. ^HVdt*
Le<ftorem hk, mnnendum diixi d^ errore
fiflt
re

cur?.vit^ vid,

.:boNANNI Mufo Kircherims, pr^ilantiilim.oopere


a

k1

^SL
"^^wk,

^.

v*sw**i j;"*<nEWBiX**f*;':

''S

a Hhrariis commilTo, ubi p. ^f 7^) de Sironibus agitur Pe 396. no. 9r. pedicinloram ferorum fi.ve

Morpiooum; &cum. p.
lEo eil, SiroDum i mago

p, 3 8<5.

Crinoniim

deficit,

effigies

plane

TAB.

GH

35-7^)

deCrinonibnsferno, 96. furcipitur.

IL

I K.
Crimnes a sghaeffero delineati^ per micro*
fcopium obfervati, & quidem K. oftendit crinonem integram G. I.efl fimilis m^^^fed cui fub fe^
paratione a caticula corporis cauda truncata fuir

H. itidem

majorem fub fui acii=


paiTus ex ettmullsri

Grino eil alius fed

ticula feparatione

noxam

Gperibus defumta delineatio p,

f4 3

MlXt\\it,Mm

L.

Lumhrims a puero excretus, naturali


magnitudine
ad vivum ^ me delineatus ein
piltourm*

M.

Morpio, f Pediculus inguinalis,


per microfcopium
obfervatus 5c omni affiduitate

^^^dehneatus

adhibita, ad
eine gl(|^attl.

TAB.
^*

vivum

IIL

Porcorum, ea magnitudina
c!S;f7n.-^''^r^"'
qua
per microfcopiam obfervatus
a

dehneatus eine
(^mein.gau^,
2i' a.

rme

gIie|ej|.gaHl.

mt

S %wum

AMNH LIBRARY

00068928