(1

)

உமா மேஹவ

கவிைதக
அழகிய வவி : ஸி-KSA

(2)

ஓயாத இைமயி ெவளியி
உதிகிறன;
!கிறன ெநாக.
உயி நீ பளபள!&'
பிைள விழிக
நிைற!கிறன ெவ(றைறகைள.
கைல*த உ சிைக
,-பி.கிற/ எ விரகைள.
க2!கால அரவைண-ைப
உணர 4யவிைல,
அதி 56தமான ப.!ைகயி.
யாேரா வைர*த
ஓவிய! கடý
அைலயாகிேற;
/ளியாகிேற;
ஆழ49கிேற
வகிேற
உல*த கைரயி.

(3)

காம6தி அ*தர ஏணியி
கா ைவ!கிேற
ந.ந.;கி.
பாசி பட*த &ள- பகளி
வி கிற/
ேமாக6தி ஊதா நிற'.
மண ேம.க &4றி6 திற!க,
பனி- =யலி
அமி>கிற/ ெசாலியெவா2 காத.
நீவிய ப.!ைக வி -=
நீ? வைர*/ கா?.கிற/
அவ உடலி ெவளி!ேகா.கைள.
வைர4ைறகள(ற ேவ?ைடயி
ஆேவச;களி ,*தி2!&'
மைல உ@சி
நிைல- பிளைவ
4?- =&*/ விட,
வி*/! கைறெயன6
தைரயி வ>*/

படகிற/
அ*தி ேமக'

(4)

இைறய அ2வி
ெகா?.கிற/ /யரமாக.
அைத! &றி6த
க(பைனகேளா2*தவ சைமகிறா
க(பாைவயாக! கைரயி.
நிராக -பி கிழிசகளிைடேய
ெத கிற/
- ய' ஒ2
சிறிய தீ!&மிழாக.
நா(9- பாடகளி
இைழேயா.' ேநச'
இற!கவிைல.
ஆனா அ/ அB&கிற/
தீC.வார(ற கனியாக

(5)

நைன*த ேதா?ட6தி மீ /
நட*/ ெகாC2!கிற/ ெவயி.
உறEகளி அ- =ளிகைள6
ெதா?.6 ெதா?.
இ?டப அைலகிற/
மன' நித*ேதா9'.
&ழ-ப6ேதா.', அ@ச6ேதா.'
தி *த வான'
ெமல@ சாFைகயி
நிச-த' வைர*/ பா!கிற/
உைளEகளி ஓவிய6ைத.
ெத2ேவார' கிட!&'
ெச6த

ைனயி

ஒ(ைற விழிைய! ெகா6தி ந.கிற/
ஒ2 காக'
வாச விள!&! க'ப6தி
உ@சியி.

(6)

விதிகைள! கிழி-பதி ேவலி தாC!
&தி!&' திகிலிப';
&ளி ெப?! காFக ேபா
4ைலகளி பனி /ளி!&'.
அைலG' மர;க ெபயதைல
வி2'='.
மைறEகளி தH'=' சி*ைத
இைமயா- ெபாBதிI' ெநJசி
இற;&' K!க'.
= ய-= ய வில&' ெவ9-பி
வி.தைல
மீ றிய அபவர மய!க'
மைடகளி விளி'பி
கவ@சிகளிட' ேதா(ற பய'.
இ2*/' ப ரண4(ற/
மகர*த மJச
ஒ2 ேபா/' சீராகாெதனிM'
ஒ?.Cணியா&' உயி
ெவ(9 வா>விட'
ச/-= நைடயாக