Você está na página 1de 17

36 2014

26 (2014)12 24

sad-asat tattva

VoThiVanAnh

r sad-asat-tattva

2
7

sad-asat tattva

VoThiVanAnh

O.

1971 (r sad a
s
a
cc
atattvaJ)

3 sad-asat-tattva

1. sad-asat tattva
III

>

a
s
a
cc
an
i
t
y
a
r
p
.s
a
ccya
t
a
t
t
v
a
t
a
l
;

s
a
d
a
s
a
t
t
a
t
t
v
a
t
a
sc
e
t
isvabha-trayaiyate /
/(
I
I
I
.3
)

) sadasat-tattva (
y
o
dd
a
n
gmedd
ek
h
ona)

2
c sad-asat-tattvatas ca

yod p
adangmedp
a
'
id
ekhona
(Dvandva

compoundDv) (sad

asat)J (tattva) J (Karmadhraya compound Kdh)

2
8

parini:pannalak:a:Q. a 1fl

nalak$'Y(l/

s
a
d
a
s
a
t
t
a
t
t
v
a
s ceti,

...sad t

ttvl

c
a

parini$an-

dyiibhiibiit.katviit sa'Y(l dakatv ca

visuddhyambanatv t
a
t
t
v
a
r
p/e
t
a
tparinipanne svabhetattvarp , avipar tatvi
t
i

sambadhy /1
sadasattattva (
yoddangmedpa [
d
e
J khona)
(yod padangmedpadangdekhona)

sad-asat-tattva

ablative

+nominative

sad-asat-tattva Dv

( MAVBh)

tattva

tattva Dv

tattva J (visuddhylambana)

2.

sad-asat-tattva

2
9

r(

I 13

ab 2
(abhva)

(bhva)

Dv
tattva

tattva tattva Kdh

3
.

3
.
1 w
sad-asat-tattva tattva

J 1.12

3
0
?

Kdh (

)( MAVk) d

III.3

14-15 2

20
Kdh ()

~ I. 13d

(Tatpurua compound Tp)


gen. T
p. () dat. Tp. ()

r~

Kdh () Tp (
)

sad-asat-tattva

3
1

3.2
()

(ubhti)

()

(* Paramarthasamudgata) ?

?{

v~~

Kdh (
)

J r

Kdh ()

~ r

<1>

2>

3
2

<3> (

Kdh ()

~ r 15

Tp ()

Kdh
@

1
1
.1
5
c

()
?

gzhan

dumi'
g
y
u
rbaJ

()
Tp ()

3
3

sad-asat-tattva

22 ab

c 30

~~~~

~ r
(bahuvrlhi compound Bv)

Kdh ()
visuddha

Kdh

3.3

Tp

Kdh Bv Tp.

K
d
h
.Bv.

Tp
~ r

Kdh
Tp

Kdh. Tp. III.3

3
4
Karmadhaya

Tatpuru

J r

J 1. 13

1
1.
1
5
c

~ 1. 12

()

sad-asat-tattva

4.

4
.1
. r
~ III.ll

III.3 sad-asat-tattva III.ll


@

(III.llcd)

J (nirvikra) J (avipasa)

Sad-asat-tattva

3
5

sad-asat-tattva

mrgaJ

MAVBh

4_2.

MAV-III.llcd

I III.3~ XI

III.3 III.llcd 1. 5 V

r
@

Madhyamakahrdaya

i
k

W V Prafrad XXV

3
6
5.
sad-asat-tattva
visuddhylambanaJ

M AVBh: P
.
5
5
2
8
; D
.
4
0
2
7
; T.1 599.31. T. 1600.31; [
N
a
]
: G
a
d
j
i
n Nagao (
e
d
.
)
Madhyantavibha-blu~a 1964 Tokyo; [
T
a
]
: N.
Ta
t
i
a & A.Thakur(
e
d
.
)
Madhyantavibha-blu~a T
i
b
e
t
a
nS
a
n
s
k
r
i
tWorkS
e
r
i
e
s10, Patna , K
.P
.J
a
y
a
s
w
a
lR
e
s
e
a
r
c
h
Institute, 1
9
6
7
.
MA
VT
:P.5534; D.
40
3
2
;[
Y
a
J
: Susumu Yamaguchi (
e
d
.
) Madhyantavibha- tfka, Hajinkaku,
Nagoya, 1
9
3
4
.
~ :H
artmutB
u
e
s
c
h
e
r(
e
d
.
)Sthiramati 's T
r
i
y
t
Z
s
i
k
a
v
i
ja
p
t
i
b
hy
a
:c
r
i
t
i
c
a
le
d
i
t
i
o
n
s0
1t
h
e
S
a
n
s
k
r
i
tt
e
x
tandi
t
sT
i
b
e
t
a
ntranslation , V
e
r
l
a
gd
e
rO
s
t
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
nAkademied
e
rW
i
s

senachaften , Wien, 2
0
0
7
.
d~ :Trisvabhvanirdesa , S
usumuYamaguchi(ed.) 1972.
T0676.16; P
.
7
7
4
;D
.
1
0
6
.[
L
a
m
o
t
t
e
.
]
: Say
t
Zd
h
i
n
i
r
m
o
c
a
n
a Sr
a
: L'eYlication
d
e
s11( 'steres b
yE
t
i
e
n
n
eLamotte , P
a
r
i
s
:A
d
r
i
e
nMaisonneuve, 1
9
3
5
~ :T1594.31 ; P
.
5
5
4
9
;D.
40
4
8;1982 1987

P
.
5
5
5
1
;D.
40
5
0
:D.
40
3
8, P.5539 , T. 1579

~ :T1597.31 ;
~ rJ
~

:Tl 602.31

:MAVk MAVBh MAVT


~ :Mahasutra
J
T
lka expo la d
o
c
t
r
i
n
eduGrandVicule/p
a
r
a
r
i1907, r
e
p
.R
i
n
s
e
nbook , Kyoto1
9
8
3;n:
S
y
l
v
a
i
nLvi , P
~

2007-2011

S
.J
a
i
n
i
:Abhidharmada w
i
t
h Vib h$aprabhvrtti , c
r
i
t
i
c
a
l
l
ye
d
i
t
e
dw
i
t
hn
o
t
e
sandi
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
2
n
ded.] , P
a
t
n
a
:K
a
s
h
iP
r
a
s
a
dJ
a
y
a
s
w
a
lR
e
s
e
a
r
c
hInstitute , 1
9
7
7
byPadmanabhS
.Jaini , [

2
0
0
5 n~

r: vastu

3
7

sad-asat-tattva

(Kim

J
a
eGong)

2
0
0
7 n

VoL

II

2
0
0
3 rMadhyntavibhga 1

2
0
1
4 r

r tattva

2
0
1
0 r:

1
9
7
1 r

sad

a
s
a
cc
atattvamJ

20 (1) ,

p
p
_
3
7
3
3
8
2
.

MAVBh.

[Na37 , 20-38 , 7
; Ta 18 , 17-

19 , 3J :
kima
t
r
asvabha-trayet
a
t
t
v
a
miyate /
ac c
anitya
I
p
.s
accyatattvata
]
.
t
ad-aat-tattvata~ c
e
t
isvabhva traya iyate /
/ (
I
I
I
.3abcd)
I
)
.
ar
p
.nityamasadi
t
ye
t
a
tparikalpita-svabhetattvama
v
i
p
a
r
l
t
a
t
v
[
/
J
p
a
r
i
k
a
l
p
i
t
a
l
a
k
!
?
a
paratantra-lakI s
ac ca na ca t
a
t
t
v
a
t
o bhrtatv i
t
ye
t
a
t paratantra-svabhe
p
. /parinipanna-lakaI).arp. sad-asattattvatas cety etat (
/
) parinipanna-svabhve
t
a
t
t
v
ar

tattvam/
[
P
1
3
a
1
a
5
;D10
b
3
b
6
J
Tib:yodpadangmedpadangdekhona. sad ac c
atattvam

1971

MAV

r.

[Ya113 , 18-22; Kim1


0
6
J
;

[p8
4
b
8
8
5
a
2
;D 2
4
4
a
6
b
1
J
:yongssugrubp
a
'
imtshannyidn
i//yoddangmedpa [
d
e
J kho
iyodpadangmedpadangdekhonan
iyongssugrub [
2
4
4
a
7
Jp
a
'
i
nas
t
e/ bya ban
n
y
i
spomedp
a
'
i
mtshannyidde/g
n
y
i
spamedpayodp
a
'
ibdagnyid / /g

a
'
idmigs L '
d
i
rn
iyongs
bdagnyid // rnampardagp
adekhonas
t
e/phyinc
imal
o
gp
a
'
ip
h
y
i
rrozhesbya [
2
4
4
b
1Jba
sugrubpa'i o bonyidl
dangsbyorro//

I 5

[Ya23 7-11; .1 65J: gryagrakha


]
.
tparinipanna].tvabhva iti

i ~ca parinatvt %ate / i abhi


k
a
l
p
a
s
y
advayarahitat gryagrakhauktal;l, natudvayasyhamram/

3
8

((MAV- 1. 1 )

MAVBh [Na22 , 23-23 , 2; Ta5 , 17-19]:

J
.sy
asya lak~al.lam/ (
l.
1
3
a
b
)
dvayhohyabhasyabha
J
.
/t
a
s
y
a chasya bha
J
. sy
at
lakal.lam i
t
y
dvaya-grya-grakasyha
h
a
v
a
ti
/[
T
i
b
.
P
5
a
3
4
;D
4
a
5
6
J
a
b
h vas
v
a
b
h va-laaatvarp.nyaty paridlpitarp. b
(I.13ab)

[Ya 4
7
.
5
1
2
;Bh&T3
9
.4
1
1
J
:bhaprati$edhavakatv abhasabdasyabhasabdab
h
i
1
v
e1'y e
!
j
o'
r
t
h
o'
v
a
g
a
m
y
a
t
ai
t
ib
h
i
1
v
a
S
a
b
d
o'tradhikaf:t, n
a
d
h
i
k
od
v
a
y
a
bh
i
1
v
a
t
:
fsnyatlak al)am
i
t
1y
a
t
inirdisyamedvayhasyasvantryame
v
a
t
r
agamyatesasavil)bhvavat na
c
y
a
t
edvayha
J
.sy
a
t /t
a
s
y
a c
du
}
:
l
khativaddharmatrpat , tasm evamu
a
t
e
t
y ucya abhi1va'a b
h
i
1
v
a
l
a
k
!
j
at
:
za
p
a
r
i
g
r
ht
a
t
v
a
dd
h
a
r

hasyh aparikalpe bhva f:t, sy


matarpata radarSita / [
T
i
b
.
P
4
7
a
2
5
;D
2
1
2
a
5
b
1
J
(
[Na 22 , 19-20]:
lakal)arp. c
haparyast
a
d
a
r
t
h
obhedae
v
ac
a
p
.c
e
t
iv
i
je
y
ar
p
.snyatyl,l samsatal,l /M A
VI
.
1
2
/
shanar

(I.l 2)

[Ya 46 , 8-12; Ms.


13
a
4
]
:k
ir
p
. punal,l ka
l
)a
r
p
.y
ad ebhil,l prakrail,l sy
a
t vijtavy ,
visuddhyambanatv v
i
s
u
d
d
h
y
a
r
t
h
i
b
h
i
rlakal)ato v
i
je
y /sr

t
a
r
e
$
u paryanirdese$v
p
. paryyatal,l, parythabodhthac c
hy
a
t
a
y v
i
s
u
d
d
h
y

a
m
b
a
n
a
t
v
e
n
a
asammohthar
niscitatvat ryyrtha/ [
P
4
6
b
2
4
;D
2
1
1
b
7
2
1
2
a
1
]
.

tathat b
ha
k
o
t
i
s cimittar
p
.p
aramthat
dharmadhusc
aparyyl,l snyatyl,l samsatal,l/I.l 4/
ananyath'viparysatannirodhryagocarail,l/
h
e
t
u
t
v
cyadharm l
)r
p
.parythoyathrama
r
p
.
/
I
.
l5
/ [Nap.23].
(I .14)

(
I
.
l5
)

1982 p.362 o

I. 13d (na p~thaktvika lakarp.)

[Ya 48 , 23-49 , 8
J :tve s
a
t
ivisuddhyambanaI
p
.
*nas
y

/v
i
s
u
d
d
h
y
a
t
e '
n
e
n
e
t
iv
i
s
u
d
d
h
i
r mrgall* dharmasvalakal)d
a
n
a
n
y
a
t
v
a
nm
a
r
g
a
l
a
m
b
a
n
a
r
r
znasyt, dhansvalak!jat:zavat /{} a
t
h
av v
i
s
u
d
d
h
y
a
r
t
h
a
m
p
.v
isuddhyambanar
p
.n
abhvasvalakI)am ambyamar
p
.v
i
s
u
d
d
h
i
mahati
ambanar
)
n
g
/ (*visuddhyambanar
p
.
: MAVBh visuddhylam
s
a
r
v
a
s
a
t
t
v
a
v
i
s
u
d
d
h
i
p
r
a
s
al
bana
r
p
.jnarp. MAVBh MAVT
smnyalakal.laceti

sad-asat-tattva

3
9

janarp.; .
.v
i
s
u
d
d
h
i
rmgal
)
.
:Ms.visuddhimrga l)., T
i
b
.rnamp
a
rdagpan
i
lammo) [
T
i
b
.
P
4
8
a
2
6
;D
2
1
3
a
3
6
J.

[
Lamotte5
0
5
1
J
:r
a
b'
b
y
o
rphungpornamsl
a~1
~ bstan c
i
n
g/r
a
b'
b
y
o
rskyemchedrnamdang/r
t
e
nc
i
n
g

'
b
r
e
lp
a
r'
b
y
u
n
gbadang/z
a
srnamsdang/bdenparnamsdang/khamsrnamsdang/dran
panyeb
a
rbzhagparnamsdang/yangdagp
a
rspongbarnamsdang/r
d
z
u'
p
h
r
u
lg
y
irkang
barnamsdang/dbangpornamsdang/s
t
o
b
srnamsdang/byangchubk
y
iyanl
a
grnams
dang/r
a
b'
b
y
o
r'
p
h
a
g
sp
a
'
ilamyanl
a
gbrgyadpal
a~1!E
~stan p
a
'
ip
h
y
i
rr
o//

~d/ /

(
T
0
6
7
6
.
1
6
.
0
6
9
1
c
2
5
2
9
)
[Lamotte 68 , 16-24; Peking7
7
4
.1
8
b
4
-7
]
:dondamyangdag'
p
h
a
g
s/c
h
o
srnamsk
y
idon
dampangobon
y
i
dmedpan
y
i
dgangz
h
ena/r
t
e
nc
i
n
g'
b
r
e
lp
a
r'
b
y
u
n
gb
a
'
ic
h
o
sgangdag
s
k
y
ebangobon
y
i
dmedpan
y
i
dk
y
i
sngobon
y
i
dmedpadedagn
idondamp
a
'
ingobon
y
i
d
medpan
y
i
dk
y
i
sngobon
y
i
dmedp
a
'
a
n
gy
i
nno//d
ec
i
'
ip
h
y
i
rz
h
ena/dondamyangdag
'
p
h
a
g
s/c
h
o
srnamsl
arnamp
a
rdagp
a
'
idmigspagangy
i
npad
en
ingasdondampay
i
np
a
r
yongss
ub
s
t
a
nl
a/gzhang
y
idbangg
imtshann
y
i
dd
en
irnamp
a
rdagp
a
'
idmigspamay
i
n
T
0
6
7
6
.
1
6
.
0
6
9
4
a
2
0
)
pas { }o (
(*paramrthena n
il
)
.
svabhvat , Tp) (paramrthal). ni l).svabhvat ,

Kdh) Cf. 2005 pp.201-202 46 0

[Lamotte 81 16 24J: bcoml


d
a
n'
d
a
s/bcoml
d
a
n'
d
a
sk
y
i
sb
k
a
's
t
s
a
lp
a
'
idonbdagg
i
s'
d
il
t
a
r
'
t
s
h
a
lt
e/rnamp
a
rr
t
o
gp
a
'
ispyody
u
lkunb
r
t
a
g
sp
a
'
imtshann
y
i
dk
y
ignas/'
d
ubyedk
y
i
mtshanmad
en
y
i
dkunb
r
t
a
g
sp
a
'
imtshann
y
i
dd
e
ryongss
umag
r
u
bc
i
n
gngobon
y
i
dmed

d
ekhon
a
sngobon
y
i
dmamchispan
y
i
dchis d rnad
'i dmi'i mags t
e/d
el
ab
r
t
e
nn
a
sbcom
l
d
a
n'
d
a
sc
h
o
srnamsk
y
idondamp
a
'
ingobon
y
i
dmamchispad
en
y
i
dl
a
sg
c
i
g'
d
o
g
sp
a
r
mdzadl
a
g
ss
o// [
T
0
6
7
6.
1
6
.0696b21-27]:

p.1 25: d
eb
z
h
i
nn
y
i
dkunr
d
z
o
bt
uyodp
a
rb
r
j
o
dp
a
rbya'am/dondamp
a
ryodp
a
rb
r
j
o
d

p
a
rbyaz
h
ena/smrasp
a
/dondamp
a
ryodparb
r
j
o
dparbyas
t
e
/!~
M~~ T
1
5
7
9
.
3
0
.
0
6
9
6
b
2
2
2
4

[p '
i
.6
b
7
7
a
1
;
Dz
i
.
6
b
l
2
J
:duz
h
i
gdmanpa [
6
b
1
J dagy
i
n/duz
h
i
ggyanompadagy
i
nz
h
e
e/~
na/smraspa/gsumn
ig
n
y
igay
i
nno//n t
MM/ nyamsp
adangkh

lya
1

dp

rd
a

u'

grro
ba
'i
a
bda

gn

yi
d
k)

Q
y
ri do
i may
n
i
nno//yangdag [6b2J pa'i
she
s p
ayanggyanompay
i
n
t e/d
bzhin nyi
dky

ri*
s pyod

y
u
lpa'i dong
y
i
s
s 0// (*
P. o
m
i
t
sk
y
i
)
.T
1
5
7
9
.3
0
.0
6
9
8
a
2
4
2
6
.
[P '
i
.7
b
3
4
;
Dz
.
i7
a
3
4
]
:duz
h
i
gb
l
anayodpadag [
7
a
4
Jy
i
n/duz
h
i
gb
l
anamedpadagy
i
n
z
h
ena/smraspa/b
z
h
in
ib
l
anayodpay
i
nno//BMMd~

1~~/ /T
1
5
7
9
.3
0
.0
6
9
8
b
1
9
2
0
.
~ T
1
6
0
2
.
3
1
.
0
5
5
9
b
5
1
0
.

4
0

P
1
8
a
4
5
]
:g
a
lt
edeg
t
a
nmedp
a
'
imtshann
y
i
dyongss
ugrubp
a
'
ingobon
y
i
d
y
i
nna/dej
il
t
a
rnayongss
ugrubpan
y
i
dy
i
nl
a/c
i
'
ip
h
y
i
rnayongss
ugrubpaz
h
e
sbya
z
h
ena/gzhandumi'
g
y
u
rb
a
'
ip
h
y
i
ryongss
ugrubp
a
'
o//'idmiE)::in
padang/dgeb
a
'
ic
h
o
sthamscadk
y
imchogy
i
np
a
'
ip
h
y
i
rmchogg
idongyis yongs s
ugrub
paz
h
e
sb
y
a
'
o// (
*
P
.
g
y
i
;D
.
g
y
i
s
)
@ [
H
.
B
u
e
s
c
h
e
r124 , 1
9
2
1
J
: athanyaevama
p
i parinipanno navisuddhyambana
J
;
ts
y

p
a
r
a
t
a
n
t
r
a
v
a
t saqlklesmakatv / e
v
a
q
l p
a
r
a
t
a
n
t
r
a
s c
a na klesmaka
J
;
ts
y
/
parinipannd a
n
a
n
y
a
t
v
parinipannavat /
/
@ [
H
.
B
u
e
s
c
h
e
r142 , 6
J
:
k
u
s
a
l
ovisuddhambanatv kematvd anravadharmamayatv ca
[Nagao p.74;

@(@) visuddhylambana Vintadeva

lam n
i'
d
i
rrnamp
a
rdagp
a
'
is
g
r
a
sb
s
t
a
ntOJ

(
P
5
8
a
8
;D
5
3
b
6
)
Ratnkarak~nti Prajtiramitodesa

gsumpan
irnamp
a
rdagp
a
'
idondu [
1
3
8
b
3
J dmigsp
a
sdondamp
a
ryodpas
t
e/mamp
a
r
dagp
a
rbyab
a
'
ip
h
y
i
r/d
el
admigspay
i
ng
y
ikunn
a
snyonmongsp
a
rbyab
a
'
ip
h
y
i
rn
ima
y
i
nno//gzhang
y
idbangg
ingobon
y
i
dl
ayangyongss
ug
r
u
bp
a
'
irangb
z
h
i
ng
y
i
sdmigs
nadondamp
a
ryodp
a
r
*'
g
y
u
rl
a/kunb
r
t
a
g
sp
a
'
i[
1
3
8
b4Jr
angb
z
h
i
ng
y
i
sdmigsnan
ikun
r
d
z
o
bt
uyodp
a
r'
g
y
u
rt
e/kunn
a
snyonmongsp
a
'
idondudmigsp
a
'
ip
h
y
i
rr
o//kunn
a
s
nyonmongsp
a
'
ip
h
y
i
rdmigspan
irnamp
a
rbyangb
a
'
ip
h
y
i
rmay
i
nno// [
P
1
5
6
b
7
1
5
7
a
2
;
Dl 38b2-4J don damp
a
ryodp
a
r
:P
.dondamp
a
r
)
()

( Luo Hong

[Na73 , 23-25; Ta48 , 19-21J:


( vya vasthnaql ( tat
h d
h tuJ;tsdhya sdhana dhral)./ / V
.
2
7
c
d
//

( avadhra ( pradhr ca prativedhpratnat/


( pragamaJ;t ( prasathatvaql c
aprakarlambanaql matam//V
.
2
8
//

(V.27cd)

()

(
V
.
2
8
)
MAVBh
tad e
va h
i p
r
a
t
h

amadvayam/tasyltasy avasthltattadambanaqlnal
a
b
h
a
t
eJ
MAVBh [Na73 , 21-74 , 18; Ta 48 17-49 10J

sad-asat-tattva

4
1

1 vyavasthna

2 dharmadhtu

3 sdhya

4 sdhana

5 dhran

6 avadhran

7 pradhraI)

8 prativedha

9 pratnat

1
0

pragama

1
1 prasatha

1
2 prakar

[Na41 , 22-42 , 1; Ta22 , 7-9]:

nirvikrviparysaparinipattito dvayam!!3
.
1
1
c
d
!
!

a
s
a
r
p
s
k
p
:
amavikraparinipatty parinipannam!sarpsk:rtarp mgasatyasarpg
r
:
h tam
a
v
i
p
a
r

a
p
a
r
i
n;
p
a
t
t
y punarje
y
a
v
a
s
t
u
n
yavipary!!
@ MSA.VI.Tattva
i
MAV-III ()

2010

Ratnkaraknti Prajpramitopadesa
()

Jo (
@
Tib: Dl 42b5-6)

@ ()
@ XI 41 -2 p
p
.
9
4
9
5
;
@ [
H
.
B
u
e
s
c
h
e
r124-126]
nipannas t
a
s
y
apveI
)as
a
d r
a
h
i
t
a
t t
uy !21!!
a
t
aevas
anaivyonanya
Q
.p
a
r
a
t
a
r
p
t
r
a
t
aQ
.!
:
s
t
e'
s
m
i
ns
ad
r
:
s
y
a
t
e
!
!
2
2
!
!
anityativadvyonr
()()
( 21)

4
2
()
()(
)( 22)

'

@ @.:
@ MAVT [Ya2
2
9
.
5
9
;Ms7
4
a
6
7
J

mahayn
a
d
e
s
a
ndharmal
) suvisuddhadharmadh.tuni~yandatv.d viparyasapratipak lam
b
a
n
a
t
vcc
aparinipannal) s
v
a
b
hvai
t
yu
c
y
a
t
e/s
o 'rt/:t k
a
l
P
i
t
a
s
v
a
b
h
i
i
v
a
s
y
abhavati tu
parikalpitat sadasatta parinipanna i
t
yuktami
t
ya
p
a
r
e/r

()

[
T
i
b
:P
1
5
0
b
5
7
;D
3
0
2
a
7
b
1
J

@ K 21cd
avik.raparinipatty. s
aparinipanna [H.Buescher.1 24 8J
@ Abhidharmada- vibhii$iiPrabhiivrtti
(
s
a
r
vs
t
iv davibhra~ti)() (vaitua)

(P.S.

J
a
i
n
i [1977 ,

p .1 28J P.S. Jaini

p. 282 )

: sat asat tattva visuddhy.lambana

Vasubandhu Sthiramati